U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 21/IX/10,29,23/IX/16,17,45,28/V/44,30/VI/4,31/VII/26,27,31,32,48,49 Trvá:14/IV/13,17/IV/7,21/IX/6,13,17,32,40,28/V/9,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,30,33,36,40,42,43, 47,48,49,30/VI/1,2,3,7,31/VII/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 2. Žádost paní Xxxx o revokaci usnesení rady města (neprodloužení nájem. smlouvy) a o vystavení nové nájemní smlouvy poté, co uhradila dluh na nájmu včetně příslušenství. 3. Žádost a nabídku pana Xxxx o možném uhrazení dlužné částky za svoji matku Xxxx s možností přednostního získání tzv. bytového dekretu do svého vlastnictví. 4. Ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu Mánesova čp Dosavadním nájemcem bylo Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje. 5. Žádost obchodního ředitele Čs.moravské stavební spořitelny Ing. Václava Tomana o pronájem nebytových prostor v objektu čp. 437 Masarykovo nám ve Stříbře 6. Žádost p. Xxxx, Stříbro, Xxxx, o možné využití pozemku města Stříbra za účelem setkání příznivců historických vozidel ve Stříbře. 7. Záměr sekretariátu MěÚ Stříbro změnit dodavatele a poskytovatele služeb v oblasti připojení MěÚ Stříbro k internetu a k zajištění hlasových telefonních služeb pro volání z pevných linek MěÚ Stříbro. 8. Znění Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji Informaci ředitele Městského muzea Stříbro o zapůjčení 484 exponátů minerálů ze soukromé sbírky pana RNDr Z.Navrátila do nové expozice " Minerály stříbrských rudních žil". 10. Informaci ředitele Městského muzea ve Stříbře, o skladbě expozic ve výstavních prostorách Městského muzea ve Stříbře. 11. Informaci jednatele Správy majetku města Stříbra,pana ing. D.Friče o předání podkladů k podání žaloby na vydání platebního rozkazu. Podáním žaloby byla pověřena Advokátní kancelář Mgr.A.Hájovského. 12. Nabídku KČT k účasti na prezentaci města v plánovaném vydání Obrazového atlasu regionů turistických cílů Žádost o zapůjčení služebního vozidla města Stříbra, VW Transporter, sportovnímu klubu Zápas Stříbro, k zajištění každodenní přepravy dětí sportovního klubu na soustředění do Mariánských Lázní ve dnech Žádost ředitele Domu dětí a mládeže Stříbro o zapůjčení služebního vozidla VW Transporter. II. SCHVALUJE: 1. Program svého jednání dle předloženého návrhu s jeho doplněním. 2. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 3. a) Přidělení nájemního bytu č. 12, Husova ul. č. 96, Stříbro, panu Xxxx, Masarykovo nám. 1, Stříbro na dobu určitou ½ roku od b) Náhradníky pro přidělení bytu č. 12 v Husově ul. č. 96, Stříbro v případě odmítnutí - 1) Xxxx, Xxxx, Stříbro, 2) Xxxx, Xxxx, Stříbro 4. Prodloužení nájemní smlouvy u bytu v majetku města Stříbra od na dobu určitou 1 roku stávající nájemnici paní Xxxx. 5. Přidělení nájemního bytu 1 + 0, č. 23 v domě s pečovatelskou službou Třešňová 1439, Stříbro, paní Xxxx, Xxxx, od Usnesení 32.RM ze dne

2 6. Přidělení nájemního bytu 1 + 1, č. 5 (po p. Xxxx) v domě s pečovatelskou službou Havlíčkova 512, Stříbro, paní Xxxx a Xxxx, Xxxx, Stříbro od Pronájem nebytových prostor, v objektu čp. 437 Masarykovo nám ve Stříbře, od 1. června Výše nájemného bude odpovídat stejné výši, jaká byla stanovena předchozímu nájemci, včetně inflační doložky. 8. Využití pozemku města Stříbra, určeného k výcviku členů SDH Stříbro lokalita Sokolská ul. Stříbro, k účelu setkání příznivců historických vozidel ve Stříbře. Termín setkání Vyřazení nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 3.410,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. 10. Vyřazení nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 360,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. 11. Vyřazení nefunkčního, nepoužitelného movitého majetku města Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 3.088,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. 12. Vyřazení nefunkčního, rozbitého movitého majetku svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.3 a DIK č.2 a dle návrhu na vyřazení majetku města Stříbro ze dne v celkové výši ,50Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení. 13. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2012 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. 14. Prominutí pohledávky ve výši 1000 Kč, což je částka spoluúčasti při uplatnění škody na majetku města při pojistném plnění pojišťovnou Kooperativa, a.s., která byla způsobena městu odsouzeným Xxxx při vloupání do objektu města Stříbra. 15. Proplacení vícenákladů ze změnového listu číslo 2 související s akcí - Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro maximálně do výše 15% z uvedené částky. 16. Záměr provedení dvou odběrných míst vody a elektrické energie v ploše Masarykova náměstí dle zpracované PD. 17. Znění a uzavření Smlouvy o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy v budově číslo popisné 511 Poliklinika Stříbro chodba v přízemí. 18. Výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu "Stříbro - soubor městského opevnění oprava zdi - kat.č.3438" podle směrnice příloha č.11 a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na základě kterého byl vybrán vítěz výběrového řízení. 19. Znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Stříbrem a firmou TAZATA, spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro jejímž předmětem je oprava městských hradeb dle zpracované projektové dokumentace akce Stříbro - soubor městského opevnění oprava zdi - kat.č Znění a uzavření smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX, číslo smlouvy F naše číslo 1/IT/2012, mezi městem Stříbrem a firmou Asseco Solutions, a.s., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ Záměr sekretariátu MěÚ Stříbro konsolidovat agendy dvou hlavních informačních systémů pro zajištění správních, majetkových a ekonomických agend používaných na MěÚ Stříbro. 22. Udělení výjimky ze směrnice č. 11 upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je přílohou Organizačního řádu MěÚ Stříbro, v platném znění a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektu Vybudování metropolitní sítě města Stříbra (MAN) v části stavebních prací, pasivních částí, projektové přípravě a příslušných úkonů firmě Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ Navržený způsob k zadání veřejné zakázky Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa tak, aby byly použity a součást zadávací dokumentace tvořily: vzorová smlouva o dílo dle přílohy č. 13 usnesení a obchodní podmínky dle přílohy č. 14 usnesení 24. Znění a uzavření smluvního vztahu (objednávky) mezi městem Stříbro a firmou Miroslav Kříž - Flora, Benešova 442, Stříbro na jejímž základě bude dodavatel provádět služby vymezené ve specifikaci objednávky. 25. a) Zvýšení ceny za pronájem hrobového místa na 15 Kč/m 2 /rok a u služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem těchto míst na částku 35 Kč/m 2/ rok. Usnesení 32.RM ze dne

3 b) Text nařízení města Stříbra č. 03/2012, kterým se stanovuje ceník za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst, a vydává jej dle textu uvedeného v příloze č. 7 tohoto usnesení. 26. Nařízení města Stříbra č. 4/2012 Tržní řád města Stříbra v doplněném znění uvedený v příloze č. 8 tohoto usnesení. 27. Znění předloženého usnesení k zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (otevřené řízení), na realizaci akce Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa uvedeného v příloze č. 15 tohoto usnesení. 28. Návštěvní a provozní řád klášterních zahrad, uvedený v příloze č. 9 tohoto usnesení. 29. Změnu termínu konání zasedání Rady města Stříbra z na termín a změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Stříbra ze na termín Úpravu platových náležitostí ředitele Základní školy Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové organizace, dle jeho vlastního návrhu. 31. Osnovu zápisu do kroniky města Stříbra za rok 2011 dle předloženého návrhu. 32. a) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Gymnáziu Stříbro, Soběslavova 1426 k zajištění dopravy studentů této školy na kvalifikaci RF ve volejbale SŠ v Jindřichově Hradci, která se konala dne b) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Gymnáziu Stříbro, Soběslavova 1426 k zajištění dopravy studentů této školy na celostátní kolo soutěže Bystré hlavy, která se konala dne v Praze. 33. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra, VW Transporter, sportovnímu klubu Zápas Stříbro, k zajištění každodenní přepravy dětí sportovního klubu na soustředění do Mariánských Lázní ve dnech Zapůjčení uvedeného služebního vozidla v termínu od 11. července do 18. července 2012 pro letní zahraniční soustředění členů ZÚ HK Skoba DDM Stříbro v italských Dolomitech. 35. Žádost o užití znaku města Stříbra pro účely prezentace města Stříbra na politicko-zpravodajském servru pod patronací ZAK TV s.r.o. a organizátorům akce CykloTour 2012 Dětem pro život pro možnost řádné prezentace města Stříbra na propagačních materiálech této sportovní akce. 36. Program 19. jednání Zastupitelstva města Stříbra, uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení. III. NESCHVALUJE: 1. Znění a uzavření Smlouvy o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy na oplocení st.p.č.748/1 u budovy č.p.548 v Palackého ulici (školka). IV. REVOKUJE : 1. Nařízení města Stříbra č. 2/2012 Tržní řád města Stříbra V. ODROČUJE : 1. Revokaci usnesení č. 28/II/2, přílohu č. 1 majetkoprávní úkony, V. a bod VI., kdy části těchto bodů v příloze majetkoprávních úkonů neschvaluje a ruší jejich úkoly. 2. Podání závazné objednávky k prezentaci města Stříbra v plánovaném vydání Obrazového atlasu regionů turistických cílů VI. ROZHODUJE : 1. Zahájení zadávací řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (otevřené řízení), na realizaci akce Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění VII. JMENUJE : 1. Dle ust. 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro otevírání obálek ve složení dle přílohy č. 11 tohoto usnesení 2. Dle ust. 59 odst. 2 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zvláštní komisi pro posouzení kvalifikace ve složení dle přílohy č. 11 tohoto usnesení Usnesení 32.RM ze dne

4 3. Dle ust. 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, hodnotící komisi ve složení dle přílohy č. 12 tohoto usnesení 4. Předsedou konkurzní komise pro výběr ředitele/ky Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, PhDr. Jitku Soukupovou a předsedou konkurzní komise pro výběr ředitele/ky Mateřské školy Stříbro, Soběslavova 1003, příspěvkové organizace p. Vladimíra Součka 5. K termínu pana Bc. Vojtěcha Šrámka, předsedou komise pro národnostní menšiny. VIII. ZŘIZUJE: 1. K termínu Komisi pro národnostní menšiny. IX. UKLÁDÁ : 1. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr pronájmu poz.p.č. 304/26 o výměře 2544m 2 kat.území Otročín u Stříbra, za roční nájemné 7632,-Kč, tj. 3,-Kč/m 2 /rok, k zahrádkářským a rekreačním účelům, s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem. MěÚ 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1869/1 o výměře 200m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za roční nájemné 600,-Kč, tj. 3,-Kč/m 2, k zahrádkářským a rekreačním účelům s manželi Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s OZ.. MěÚ 3. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 892/1 o výměře 500m2 trvalý travní porost kat.území Otročín u Stříbra, za roční nájemné 24,-Kč, k zemědělským účelům-ke spásání trávy domácím zvířectvem s paní Xxxx bytem Otročín čp.12, s účinností od s roční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. MěÚ 4. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1245/1 o výměře 480m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za roční nájemné 1440,-Kč s manželi Xxxx a Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. MěÚ 5. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem provozování odpočinkové terasy, paní Marcele Svíbové IČ bytem Přimda, Novočeská 197 s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. Roční nájemné činí 4.800,-Kč, tj. 50,-Kč/m 2 /rok, za účelem provozování odpočinkové terasy, zpětně s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. Roční nájemné činí 4.800,-Kč, tj. 50,-Kč/m 2 /rok. MěÚ 6. Zajistit sepsání dodatku č.1 nájemní smlouvy č /2007 na pronájem poz.p.č. 2196/16 o výměře 39m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 111 na manželku, zemřelého manžela pana Xxxx, paní Xxxx bytem Dobřany, Xxxx a syna Xxxx bytem tamtéž, na dobu určitou v souladu se stávající nájemní smlouvou do Dodatek se uzavírá s účinností od , za roční nájemné 585,-Kč. MěÚ 7. Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 12 v Husově ul. č. 96, Stříbro panu Usnesení 32.RM ze dne

5 Xxxx od na dobu určitou ½ roku. 32. Rada města Stříbra dne 02. května 2012 Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku od u bytu ve vlastnictví města Stříbra stávající nájemnici paní Xxxx, Xxxx, Stříbro. Z: ředitel SMMS, s.r.o T: Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 23 v DPS Třešňová 1439, Stříbro, paní Xxxx a bytu č. 5 v DPS Havlíčkova 512, Stříbro paní Xxxx od Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Zajistit administrativním pořádkem vyhlášení záměru pronájmu tohoto nebytového prostoru v uvedeném objektu - Mánesova čp Z : vedoucí HIO T: V administrativním pořádku zpracovat návrh smlouvy a následně předložit zájemci o pronájem. T: Informovat žadatele, p. Xxxx, o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: tajemník T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro dle protokolu o vyřazení v celkové výši 3.410,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro dle protokolu o vyřazení v celkové výši 360,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, nepoužitelného movitého majetku města Stříbro, dle protokolů o vyřazení v celkové výši 3.088,-Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, rozbitého movitého majetku města Stříbro, svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro,dle protokolu o vyřazení v celkové výši ,50Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení. Z: ředitelka MŠ Stříbro T: Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2012 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. Z: vedoucí FO T: květen 2012 Usnesení 32.RM ze dne

6 18. Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti s prominutím pohledávky ve výši Kč vůči odsouzenému Xxxx. T: Zajistit administrativní úkony související se zpracováním a uzavřením dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo č.22/hio/11 mezi městem Stříbrem a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY jejímž předmětem je proplacení vícenákladů akce Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony potřebné k zajištění provedení dvou odběrných míst vody a elektrické energie v ploše náměstí - zpracování dokumentace, uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.22/hio/11 mezi městem Stříbrem a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY jejímž předmětem je akce Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy mezi městem Stříbrem a firmou HARVILLA - REALITY s.r.o., Slovanská alej 24, Plzeň jejímž předmětem je umístění reklamy v objektu dle konkrétní specifikace uvedené v přiložené smlouvě o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy. T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy mezi městem Stříbrem a firmou TAZATA, spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro jejímž předmětem je oprava městských hradeb dle zpracované projektové dokumentace akce Stříbro - soubor městského opevnění oprava zdi kat.č T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX, číslo smlouvy F naše číslo 1/IT/2012, mezi městem Stříbrem a firmou Asseco Solutions, a.s., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony související s konsolidací hlavních informačních systémů pro zajištění správních, majetkových a ekonomických agend používaných na MěÚ Stříbro. Konkrétně vypovědět smlouvu stávající a připravit ke schválení smlouvu následnou, nebo dodatek stávající smlouvy. V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. Z: tajemník MěÚ T: Zajistit předložení smlouvy o dílo mezi městem Stříbrem a firmou Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. Z: tajemník MěÚ T: Zabezpečit uveřejnění písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na úřední desce Městského úřadu ve Stříbře T: po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek Usnesení 32.RM ze dne

7 27. Ve věci, veřejné zakázky Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa, předkládat Radě města Stříbra příslušné návrhy k rozhodnutí 28. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením objednávky mezi městem Stříbrem a firmou Miroslav Kříž - Flora, Benešova 442, Stříbro jejímž předmětem je pravidelný úklid a likvidace spadaného materiálu pod přístupným tělesem mostu a při stranách paty kamenného mostu s věží a sochou ve Stříbře. T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti se zvýšením cen a vydáním nařízení města Stříbra č. 03/2012, kterým se stanovuje ceník za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst, a vydává jej dle textu uvedeného v příloze č. tohoto usnesení. T: Zajistit administrativní náležitosti k účinnosti Nařízení č. 4/2012 Z: vedoucí OŽÚ MěÚ T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti se jmenováním předsedů obou konkurzních komisí pro výběr ředitelů školských organizací T: Projednat s protistranou navržené varianty k možnému řešení popř. kroky v souvislosti s revokací usnesení č. 28/II/2 přílohy č. 1. T: Zajistit administrativní záležitosti spojené se schválením Návštěvního a provozního řádu klášterních Zahrad Z: vedoucí OŽP T: Zveřejnit změnu termínu konání zasedání Zastupitelstva města Stříbra. Z: tajemník T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti s úpravou platových náležitostí ředitele Základní školy Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové organizace, dle jeho vlastního návrhu. T: Projednat způsoby možné prezentace města Stříbra a platbu za tuto prezentaci s ředitelem s Městského muzea ve Stříbře. T: Zpracovat zápis do kroniky města Stříbra za rok 2011 dle předloženého návrhu. Z: J. Netrvalová, kronikářka města Stříbra T: Informovat žadatele, vedení sportovního klubu Zápas Stříbro, o rozhodnutí Rady města. Z: tajemník MěÚ T: Usnesení 32.RM ze dne

8 39. Zajistit zapůjčení uvedeného služebního vozidla v termínu od 11. července do 18. července 2012 pro letní zahraniční soustředění členů ZÚ HK Skoba DDM Stříbro v italských Dolomitech. Z: M.Šulc technik MěÚ Stříbro T: Informovat žadatele o rozhodnutí rady města a o podmínkách užití znaku města Stříbra. T: Administrativně zpracovat jmenování p. Bc.V. Šrámka předsedou komise pro národnostní menšiny, informovat veřejnost a zástupce národnostních menšin o zřízení této komise. T: Zveřejnit řádném termínu 19. jednání Zastupitelstva města Stříbra, uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení. T: Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 32.RM ze dne

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Žádost pí. Xxxx a pí. Xxxx o výměnu bytů v lokalitě Stříbro, Revoluční

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více