U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 21/IX/10,29,23/IX/16,17,45,28/V/44,30/VI/4,31/VII/26,27,31,32,48,49 Trvá:14/IV/13,17/IV/7,21/IX/6,13,17,32,40,28/V/9,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,30,33,36,40,42,43, 47,48,49,30/VI/1,2,3,7,31/VII/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 2. Žádost paní Xxxx o revokaci usnesení rady města (neprodloužení nájem. smlouvy) a o vystavení nové nájemní smlouvy poté, co uhradila dluh na nájmu včetně příslušenství. 3. Žádost a nabídku pana Xxxx o možném uhrazení dlužné částky za svoji matku Xxxx s možností přednostního získání tzv. bytového dekretu do svého vlastnictví. 4. Ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu Mánesova čp Dosavadním nájemcem bylo Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje. 5. Žádost obchodního ředitele Čs.moravské stavební spořitelny Ing. Václava Tomana o pronájem nebytových prostor v objektu čp. 437 Masarykovo nám ve Stříbře 6. Žádost p. Xxxx, Stříbro, Xxxx, o možné využití pozemku města Stříbra za účelem setkání příznivců historických vozidel ve Stříbře. 7. Záměr sekretariátu MěÚ Stříbro změnit dodavatele a poskytovatele služeb v oblasti připojení MěÚ Stříbro k internetu a k zajištění hlasových telefonních služeb pro volání z pevných linek MěÚ Stříbro. 8. Znění Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji Informaci ředitele Městského muzea Stříbro o zapůjčení 484 exponátů minerálů ze soukromé sbírky pana RNDr Z.Navrátila do nové expozice " Minerály stříbrských rudních žil". 10. Informaci ředitele Městského muzea ve Stříbře, o skladbě expozic ve výstavních prostorách Městského muzea ve Stříbře. 11. Informaci jednatele Správy majetku města Stříbra,pana ing. D.Friče o předání podkladů k podání žaloby na vydání platebního rozkazu. Podáním žaloby byla pověřena Advokátní kancelář Mgr.A.Hájovského. 12. Nabídku KČT k účasti na prezentaci města v plánovaném vydání Obrazového atlasu regionů turistických cílů Žádost o zapůjčení služebního vozidla města Stříbra, VW Transporter, sportovnímu klubu Zápas Stříbro, k zajištění každodenní přepravy dětí sportovního klubu na soustředění do Mariánských Lázní ve dnech Žádost ředitele Domu dětí a mládeže Stříbro o zapůjčení služebního vozidla VW Transporter. II. SCHVALUJE: 1. Program svého jednání dle předloženého návrhu s jeho doplněním. 2. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 3. a) Přidělení nájemního bytu č. 12, Husova ul. č. 96, Stříbro, panu Xxxx, Masarykovo nám. 1, Stříbro na dobu určitou ½ roku od b) Náhradníky pro přidělení bytu č. 12 v Husově ul. č. 96, Stříbro v případě odmítnutí - 1) Xxxx, Xxxx, Stříbro, 2) Xxxx, Xxxx, Stříbro 4. Prodloužení nájemní smlouvy u bytu v majetku města Stříbra od na dobu určitou 1 roku stávající nájemnici paní Xxxx. 5. Přidělení nájemního bytu 1 + 0, č. 23 v domě s pečovatelskou službou Třešňová 1439, Stříbro, paní Xxxx, Xxxx, od Usnesení 32.RM ze dne

2 6. Přidělení nájemního bytu 1 + 1, č. 5 (po p. Xxxx) v domě s pečovatelskou službou Havlíčkova 512, Stříbro, paní Xxxx a Xxxx, Xxxx, Stříbro od Pronájem nebytových prostor, v objektu čp. 437 Masarykovo nám ve Stříbře, od 1. června Výše nájemného bude odpovídat stejné výši, jaká byla stanovena předchozímu nájemci, včetně inflační doložky. 8. Využití pozemku města Stříbra, určeného k výcviku členů SDH Stříbro lokalita Sokolská ul. Stříbro, k účelu setkání příznivců historických vozidel ve Stříbře. Termín setkání Vyřazení nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 3.410,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. 10. Vyřazení nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 360,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. 11. Vyřazení nefunkčního, nepoužitelného movitého majetku města Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro dle protokolu o vyřazení majetku v celkové výši 3.088,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. 12. Vyřazení nefunkčního, rozbitého movitého majetku svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro, na základě inventarizačního zápisu DIK č.3 a DIK č.2 a dle návrhu na vyřazení majetku města Stříbro ze dne v celkové výši ,50Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení. 13. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2012 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. 14. Prominutí pohledávky ve výši 1000 Kč, což je částka spoluúčasti při uplatnění škody na majetku města při pojistném plnění pojišťovnou Kooperativa, a.s., která byla způsobena městu odsouzeným Xxxx při vloupání do objektu města Stříbra. 15. Proplacení vícenákladů ze změnového listu číslo 2 související s akcí - Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro maximálně do výše 15% z uvedené částky. 16. Záměr provedení dvou odběrných míst vody a elektrické energie v ploše Masarykova náměstí dle zpracované PD. 17. Znění a uzavření Smlouvy o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy v budově číslo popisné 511 Poliklinika Stříbro chodba v přízemí. 18. Výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu "Stříbro - soubor městského opevnění oprava zdi - kat.č.3438" podle směrnice příloha č.11 a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na základě kterého byl vybrán vítěz výběrového řízení. 19. Znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Stříbrem a firmou TAZATA, spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro jejímž předmětem je oprava městských hradeb dle zpracované projektové dokumentace akce Stříbro - soubor městského opevnění oprava zdi - kat.č Znění a uzavření smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX, číslo smlouvy F naše číslo 1/IT/2012, mezi městem Stříbrem a firmou Asseco Solutions, a.s., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ Záměr sekretariátu MěÚ Stříbro konsolidovat agendy dvou hlavních informačních systémů pro zajištění správních, majetkových a ekonomických agend používaných na MěÚ Stříbro. 22. Udělení výjimky ze směrnice č. 11 upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je přílohou Organizačního řádu MěÚ Stříbro, v platném znění a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektu Vybudování metropolitní sítě města Stříbra (MAN) v části stavebních prací, pasivních částí, projektové přípravě a příslušných úkonů firmě Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ Navržený způsob k zadání veřejné zakázky Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa tak, aby byly použity a součást zadávací dokumentace tvořily: vzorová smlouva o dílo dle přílohy č. 13 usnesení a obchodní podmínky dle přílohy č. 14 usnesení 24. Znění a uzavření smluvního vztahu (objednávky) mezi městem Stříbro a firmou Miroslav Kříž - Flora, Benešova 442, Stříbro na jejímž základě bude dodavatel provádět služby vymezené ve specifikaci objednávky. 25. a) Zvýšení ceny za pronájem hrobového místa na 15 Kč/m 2 /rok a u služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmem těchto míst na částku 35 Kč/m 2/ rok. Usnesení 32.RM ze dne

3 b) Text nařízení města Stříbra č. 03/2012, kterým se stanovuje ceník za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst, a vydává jej dle textu uvedeného v příloze č. 7 tohoto usnesení. 26. Nařízení města Stříbra č. 4/2012 Tržní řád města Stříbra v doplněném znění uvedený v příloze č. 8 tohoto usnesení. 27. Znění předloženého usnesení k zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (otevřené řízení), na realizaci akce Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa uvedeného v příloze č. 15 tohoto usnesení. 28. Návštěvní a provozní řád klášterních zahrad, uvedený v příloze č. 9 tohoto usnesení. 29. Změnu termínu konání zasedání Rady města Stříbra z na termín a změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Stříbra ze na termín Úpravu platových náležitostí ředitele Základní školy Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové organizace, dle jeho vlastního návrhu. 31. Osnovu zápisu do kroniky města Stříbra za rok 2011 dle předloženého návrhu. 32. a) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Gymnáziu Stříbro, Soběslavova 1426 k zajištění dopravy studentů této školy na kvalifikaci RF ve volejbale SŠ v Jindřichově Hradci, která se konala dne b) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Gymnáziu Stříbro, Soběslavova 1426 k zajištění dopravy studentů této školy na celostátní kolo soutěže Bystré hlavy, která se konala dne v Praze. 33. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra, VW Transporter, sportovnímu klubu Zápas Stříbro, k zajištění každodenní přepravy dětí sportovního klubu na soustředění do Mariánských Lázní ve dnech Zapůjčení uvedeného služebního vozidla v termínu od 11. července do 18. července 2012 pro letní zahraniční soustředění členů ZÚ HK Skoba DDM Stříbro v italských Dolomitech. 35. Žádost o užití znaku města Stříbra pro účely prezentace města Stříbra na politicko-zpravodajském servru pod patronací ZAK TV s.r.o. a organizátorům akce CykloTour 2012 Dětem pro život pro možnost řádné prezentace města Stříbra na propagačních materiálech této sportovní akce. 36. Program 19. jednání Zastupitelstva města Stříbra, uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení. III. NESCHVALUJE: 1. Znění a uzavření Smlouvy o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy na oplocení st.p.č.748/1 u budovy č.p.548 v Palackého ulici (školka). IV. REVOKUJE : 1. Nařízení města Stříbra č. 2/2012 Tržní řád města Stříbra V. ODROČUJE : 1. Revokaci usnesení č. 28/II/2, přílohu č. 1 majetkoprávní úkony, V. a bod VI., kdy části těchto bodů v příloze majetkoprávních úkonů neschvaluje a ruší jejich úkoly. 2. Podání závazné objednávky k prezentaci města Stříbra v plánovaném vydání Obrazového atlasu regionů turistických cílů VI. ROZHODUJE : 1. Zahájení zadávací řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (otevřené řízení), na realizaci akce Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění VII. JMENUJE : 1. Dle ust. 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro otevírání obálek ve složení dle přílohy č. 11 tohoto usnesení 2. Dle ust. 59 odst. 2 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zvláštní komisi pro posouzení kvalifikace ve složení dle přílohy č. 11 tohoto usnesení Usnesení 32.RM ze dne

4 3. Dle ust. 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, hodnotící komisi ve složení dle přílohy č. 12 tohoto usnesení 4. Předsedou konkurzní komise pro výběr ředitele/ky Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, PhDr. Jitku Soukupovou a předsedou konkurzní komise pro výběr ředitele/ky Mateřské školy Stříbro, Soběslavova 1003, příspěvkové organizace p. Vladimíra Součka 5. K termínu pana Bc. Vojtěcha Šrámka, předsedou komise pro národnostní menšiny. VIII. ZŘIZUJE: 1. K termínu Komisi pro národnostní menšiny. IX. UKLÁDÁ : 1. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr pronájmu poz.p.č. 304/26 o výměře 2544m 2 kat.území Otročín u Stříbra, za roční nájemné 7632,-Kč, tj. 3,-Kč/m 2 /rok, k zahrádkářským a rekreačním účelům, s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem. MěÚ 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1869/1 o výměře 200m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za roční nájemné 600,-Kč, tj. 3,-Kč/m 2, k zahrádkářským a rekreačním účelům s manželi Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s OZ.. MěÚ 3. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 892/1 o výměře 500m2 trvalý travní porost kat.území Otročín u Stříbra, za roční nájemné 24,-Kč, k zemědělským účelům-ke spásání trávy domácím zvířectvem s paní Xxxx bytem Otročín čp.12, s účinností od s roční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. MěÚ 4. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1245/1 o výměře 480m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za roční nájemné 1440,-Kč s manželi Xxxx a Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. MěÚ 5. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č.1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem provozování odpočinkové terasy, paní Marcele Svíbové IČ bytem Přimda, Novočeská 197 s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. Roční nájemné činí 4.800,-Kč, tj. 50,-Kč/m 2 /rok, za účelem provozování odpočinkové terasy, zpětně s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v souladu s OZ. Roční nájemné činí 4.800,-Kč, tj. 50,-Kč/m 2 /rok. MěÚ 6. Zajistit sepsání dodatku č.1 nájemní smlouvy č /2007 na pronájem poz.p.č. 2196/16 o výměře 39m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 111 na manželku, zemřelého manžela pana Xxxx, paní Xxxx bytem Dobřany, Xxxx a syna Xxxx bytem tamtéž, na dobu určitou v souladu se stávající nájemní smlouvou do Dodatek se uzavírá s účinností od , za roční nájemné 585,-Kč. MěÚ 7. Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 12 v Husově ul. č. 96, Stříbro panu Usnesení 32.RM ze dne

5 Xxxx od na dobu určitou ½ roku. 32. Rada města Stříbra dne 02. května 2012 Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužení nájemní smlouvy na dobu 1 roku od u bytu ve vlastnictví města Stříbra stávající nájemnici paní Xxxx, Xxxx, Stříbro. Z: ředitel SMMS, s.r.o T: Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 23 v DPS Třešňová 1439, Stříbro, paní Xxxx a bytu č. 5 v DPS Havlíčkova 512, Stříbro paní Xxxx od Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Zajistit administrativním pořádkem vyhlášení záměru pronájmu tohoto nebytového prostoru v uvedeném objektu - Mánesova čp Z : vedoucí HIO T: V administrativním pořádku zpracovat návrh smlouvy a následně předložit zájemci o pronájem. T: Informovat žadatele, p. Xxxx, o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: tajemník T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro dle protokolu o vyřazení v celkové výši 3.410,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, poškozeného movitého majetku města Stříbro dle protokolu o vyřazení v celkové výši 360,- Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, nepoužitelného movitého majetku města Stříbro, dle protokolů o vyřazení v celkové výši 3.088,-Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení. T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, rozbitého movitého majetku města Stříbro, svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro,dle protokolu o vyřazení v celkové výši ,50Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení. Z: ředitelka MŠ Stříbro T: Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2012 uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení. Z: vedoucí FO T: květen 2012 Usnesení 32.RM ze dne

6 18. Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti s prominutím pohledávky ve výši Kč vůči odsouzenému Xxxx. T: Zajistit administrativní úkony související se zpracováním a uzavřením dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo č.22/hio/11 mezi městem Stříbrem a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY jejímž předmětem je proplacení vícenákladů akce Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony potřebné k zajištění provedení dvou odběrných míst vody a elektrické energie v ploše náměstí - zpracování dokumentace, uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.22/hio/11 mezi městem Stříbrem a Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro sdružení HOCHTIEF x ALGON x BP STAVBY jejímž předmětem je akce Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy mezi městem Stříbrem a firmou HARVILLA - REALITY s.r.o., Slovanská alej 24, Plzeň jejímž předmětem je umístění reklamy v objektu dle konkrétní specifikace uvedené v přiložené smlouvě o pronájmu plochy za účelem umístění reklamy. T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy mezi městem Stříbrem a firmou TAZATA, spol. s r.o., Soběslavova 214, Stříbro jejímž předmětem je oprava městských hradeb dle zpracované projektové dokumentace akce Stříbro - soubor městského opevnění oprava zdi kat.č T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému FENIX, číslo smlouvy F naše číslo 1/IT/2012, mezi městem Stříbrem a firmou Asseco Solutions, a.s., se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. T: Zajistit administrativní úkony související s konsolidací hlavních informačních systémů pro zajištění správních, majetkových a ekonomických agend používaných na MěÚ Stříbro. Konkrétně vypovědět smlouvu stávající a připravit ke schválení smlouvu následnou, nebo dodatek stávající smlouvy. V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. Z: tajemník MěÚ T: Zajistit předložení smlouvy o dílo mezi městem Stříbrem a firmou Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. Z: tajemník MěÚ T: Zabezpečit uveřejnění písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na úřední desce Městského úřadu ve Stříbře T: po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek Usnesení 32.RM ze dne

7 27. Ve věci, veřejné zakázky Demolice nevyužitelné části areálu kasáren Stříbro 3.etapa, předkládat Radě města Stříbra příslušné návrhy k rozhodnutí 28. Zajistit administrativní úkony související s uzavřením objednávky mezi městem Stříbrem a firmou Miroslav Kříž - Flora, Benešova 442, Stříbro jejímž předmětem je pravidelný úklid a likvidace spadaného materiálu pod přístupným tělesem mostu a při stranách paty kamenného mostu s věží a sochou ve Stříbře. T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti se zvýšením cen a vydáním nařízení města Stříbra č. 03/2012, kterým se stanovuje ceník za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst, a vydává jej dle textu uvedeného v příloze č. tohoto usnesení. T: Zajistit administrativní náležitosti k účinnosti Nařízení č. 4/2012 Z: vedoucí OŽÚ MěÚ T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti se jmenováním předsedů obou konkurzních komisí pro výběr ředitelů školských organizací T: Projednat s protistranou navržené varianty k možnému řešení popř. kroky v souvislosti s revokací usnesení č. 28/II/2 přílohy č. 1. T: Zajistit administrativní záležitosti spojené se schválením Návštěvního a provozního řádu klášterních Zahrad Z: vedoucí OŽP T: Zveřejnit změnu termínu konání zasedání Zastupitelstva města Stříbra. Z: tajemník T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky v souvislosti s úpravou platových náležitostí ředitele Základní školy Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové organizace, dle jeho vlastního návrhu. T: Projednat způsoby možné prezentace města Stříbra a platbu za tuto prezentaci s ředitelem s Městského muzea ve Stříbře. T: Zpracovat zápis do kroniky města Stříbra za rok 2011 dle předloženého návrhu. Z: J. Netrvalová, kronikářka města Stříbra T: Informovat žadatele, vedení sportovního klubu Zápas Stříbro, o rozhodnutí Rady města. Z: tajemník MěÚ T: Usnesení 32.RM ze dne

8 39. Zajistit zapůjčení uvedeného služebního vozidla v termínu od 11. července do 18. července 2012 pro letní zahraniční soustředění členů ZÚ HK Skoba DDM Stříbro v italských Dolomitech. Z: M.Šulc technik MěÚ Stříbro T: Informovat žadatele o rozhodnutí rady města a o podmínkách užití znaku města Stříbra. T: Administrativně zpracovat jmenování p. Bc.V. Šrámka předsedou komise pro národnostní menšiny, informovat veřejnost a zástupce národnostních menšin o zřízení této komise. T: Zveřejnit řádném termínu 19. jednání Zastupitelstva města Stříbra, uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení. T: Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 32.RM ze dne

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více