U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 39/VI/48;50/IV/23a;52/VII/25;55/V/19;56/II/03,04b);57/VIII/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32;58/III/01,02,03,04; Trvá: 17/VI/07;37/VII/26;41/VI/29;48/V/16,35,44;50/IV//11;52/VII/01,12;53/IV/07,25;55/V/04,25,26,27; 56/II/04a 57/VIII/11; 2. Cenovou nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pro město Stříbro. 3. Stížnost na radního města Stříbra, která byla vyhodnocena jako nedůvodná. 4. Navržené termíny jednání Zastupitelstva města Stříbra v kalendářním roce Ukončení konání farmářských trhů. 6. Předložené nabídky čtyř advokátních kanceláří. II. SCHVALUJE: 1. Prodloužení termínu u úkolu 17/VI/07 do termínu , 37/VIII/26 do , 48/V/16 do termínu , 52/VII/01 do termínu , 53/IV/07 s termínem plnění průběžně, 56/II/04a) s termínem do a 57/VIII/11 do termínu Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č Rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 02 tohoto 4. Postup při výměně bytů, přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv navržený Bytovou komisí, uvedený v příloze č Přidělení nájemního bytu 1 + 0, č. 24 v DPS Větrná 1378, Stříbro, paní Xxxx, Xxxx, Stříbro, od a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 6. Vyřazení ztraceného majetku města Stříbra k na základě inventarizačního zápisu DIK č.15- kasárna a návrhu ÚIK č.01/2013 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši ,54 Kč dle vyřazovacího protokolu uvedeným v příloze č.04 usnesení. 7. Následující postup pro vyřazení služebního vozidla: a) nejprve nabídnout příspěvkovým organizacím, pokud nebude zájem, pak b) nabídnutí odprodej vozidla Škoda Fabia TCD formou autobazaru za cenu obvyklou Kč. 8. Přecházející akce z upraveného rozpočtu Města Stříbra roku 2013 do rozpočtu na rok Uzavření kupní smlouvy č.1/2013 s INUTEC s.r.o., se sídlem Třída 5.května 1560, Stříbro o prodeji movitého majetku v bývalém areálu kasáren ze celkovou cenu Kč včetně DPH, ve znění uvedeném v příloze č.05 usnesení. 10. Smlouvu o dílo č.11/2013 na akci Stříbro soubor městského opevnění 1. etapa oprava vnější a vnitřní zdi provizorní podepření v 1. úseku mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a společností Zlatý kalich s.r.o., se sídlem Těchlovice 32, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupenou Miroslavem Klepsou, v textu uvedeného v příloze č Uzavření dodatku č.2 k SOD na výměnu oken v bytovém domě v Mírové ul ve Stříbře mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Usnesení 59.RM ze dne

2 Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a společností F-PARTNER s.r.o., se sídlem Palackého 855, Stříbro, IČ: , DIČ:CZ zastoupenou Ing.Miroslavem Šimkem, který se týká změny termínu, v textu uvedeného v příloze č Text a uzavření smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, Karlovy Vary, o právu k provedení stavby na pozemcích města Stříbra, dle textu přílohy č Text a uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ , o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy veřejné správy Plzeňského kraje, dle textu přílohy č Text a uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla Škoda Roomster, reg. zn. 5P81441 s pojišťovnou Kooperativa a.s., Vinna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ , dle textu přílohy č Uzavření a znění smlouvy o poskytování služeb mezi městem Stříbro (Poskytovatel), se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a Miroslavem Plocem (Oprávněný), Šikmá 153, Karlovy Vary, IČ: , DIČ: CZ , v textu dle přílohy č Výpověď nájemní smlouvy pronájmu plochy v budově 437 pro reklamní účely Realitní kanceláře Harvilla, Slovanská alej 24, Plzeň, IČ , k termínu k Text a uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi městem Stříbro a Ekodeponem s.r.o., Černošín. Lažany 36, IČ , ke sběru a odstraňování komunálního odpadu od , v textu dle přílohy č Text a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi městem Stříbro a Ekodeponem s.r.o., Černošín. Lažany 36, IČ , k úpravě položek sběru a odstraňování odpadu na sběrném dvoře od , v textu dle přílohy č Text a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o Smlouvy o užívání lesa, lesní půdy a jiného lesního majetku, který tvoří lesní půdní fond uzavřenou s obchodní společností Lesy města Stříbra, s.r.o., se sídlem Stříbro, Palackého 1418,zastoupená panem Vladimírem Součkem, jednatelem obchodní společnosti IČ: s účinností od , v textu dle přílohy č Výpůjčku sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace, za účelem pomoci při budování městského muzea ve městě Černošín s tím, že vypůjčené předměty budou přesně popsány a dokumentace stavu vypůjčených předmětů bude odsouhlasena zástupci obou stran. 21. Uzavření MŠ Stříbro v době až vzhledem k tomu, že ze strany rodičů není zájem o využití jejich kapacit a provoz MŠ by byl neekonomický. 22. a) Zapůjčení vozidla města Stříbra (VW Transporter) Základní škole Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové organizaci, k zajištění přepravy dětí na sportovní soutěž do Tachova dne Místo: Stříbro Tachov a zpět. Termín : od 07:45 hod. 15:00 hod. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta a). b) Zapůjčení vozidla města Stříbra (VW Transporter) Zápasu Stříbro, IČ , NaVinici 1067, Stříbro, k zajištění přepravy dětí na sportovní večer do Vohenstraussu SRN dne Místo: Stříbro Vohenstrauss a zpět. Termín : od 12:00 hod. 24:00 hod. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta c) na náklady města. 23. Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací a pracovníkům MěÚ Stříbro, dle předloženého návrhu. 24. Termíny jednání rady pro r. 2014: 13.leden; 10. únor; 10. březen; 31. březen; 5. květen; 9. červen; 17. červenec; 1. září; 6.říjen; Nad rámec volebního období: 01. prosinec; 22. prosinec Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referenta HIO MěÚ Stříbro dle textu a podmínek v příloze č Program jednání 34. Zastupitelstva města Stříbra. 27. Text a vyhlášení nařízení města Stříbra č. 3, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání vozidel pouze za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy a nařízení města Stříbra č. 4, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť, obě ve znění v příloze č.16 a č Řád pohřebiště dle textu v příloze č. 18 Usnesení 59.RM ze dne

3 III. NESCHVALUJE: 1. Poskytnutí finančního daru sdružení Babybox, o.s., pro odložené děti. 2. Prodloužení smlouvy s firmou PASEO group na další období. IV. JMENUJE: 1. Personální obsazení Komise pro koncepci sportovišť takto: předseda: Bc. Karel Lukeš, člen: Ing. Bohdana Bartoňková, Ing. Zdeněk Botek, Vladimír Souček, Ing. Alexandr Matulka 2. Ředitelem Městského kulturního střediska ve Stříbře, příspěvkové organizace,od termínu pana Davida Blažka, nar.xxxx, bytem Xxxx, se zkušební dobou 6 měsíců V. UKLÁDÁ : 1. Zapracovat prodloužení úkolů 17/VI/07 do termínu , 37/VIII/26 do , 48/V/16 do termínu , 52/VII/01 do termínu , 53/IV/07 s termínem plnění průběžně, 56/II/04a) s termínem do a 57/VIII/11 do termínu Z: tajemník 2. Provést schválené majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 01 T: listopad Zapracovat schválené rozpočtové opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 02 Z: vedoucí FO T: prosinec Zajistit administrativní náležitosti spojené s výměnou bytů, přidělování bytů a prodlužováním nájemních smluv dle postupu navrženého Bytovou komisí uvedeného v příloze č Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 24 v DPS Větrná 1378, Stříbro, paní Xxxx, Stříbro od T: Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením ztraceného majetku města Stříbra k dle inventarizačního zápisu DIK č.15-kasárna a návrhu ÚIK č.01/2013 na vyřazení majetku ze dne dle vyřazovacího protokolu v celkové výši ,54 Kč jako škody uvedeným v příloze č.04 usnesení. 7. Provést administrativní a jiné úkoly spojené se nabídnutím odprodeje vozidla Škoda Fabia.TCD Zajistit administrativní úkony spojené s přesunem akcí z rozpočtu roku 2013 do rozpočtu roku 2014 Z: vedoucí FO T: únor Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením kupní smlouvy č.1/2013 s INUTEC s.r.o., se sídlem Třída 5.května 1560, Stříbro o prodeji movitého majetku v bývalém areálu kasáren ze celkovou cenu XY Kč včetně DPH, ve znění uvedeném v příloze č. 05 usnesení. 10. Zajistit administrativní náležitosti související s předloženou Smlouvou o dílo č.11/2013 na akci Stříbro soubor městského opevnění 1. etapa oprava vnější a vnitřní zdi provizorní podepření v 1. úseku mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Usnesení 59.RM ze dne

4 Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a společností Zlatý kalich s.r.o., se sídlem Těchlovice 32, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupenou Miroslavem Klepsou. T: Zajistit veškeré administrativní náležitosti související s rozhodnutím Rady města Stříbra ve věci uzavření dodatku č.2 k SOD na výměnu oken v bytovém domě v Mírové ul ve Stříbře mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a společností F-PARTNER s.r.o., se sídlem Palackého 855, Stříbro, IČ: , DIČ:CZ zastoupenou Ing.Miroslavem Šimkem, který se týká změny termínu. Termín dokončení stavebních prací a předání, převzetí díla se prodlužuje do T: Uzavřít se společností Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ , DIČ CZ smlouvu na poskytování mobilních telekomunikačních služeb, která bude vycházet z předložené cenové nabídky. O podmínkách smlouvy informovat organizace města a nabídnout možnost čerpání stejných podmínek i organizacemi města. V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. 13. Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s uzavřením smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, Karlovy Vary, o právu k provedení stavby na pozemcích města Stříbra, dle textu přílohy č. 08 T: Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ , o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy veřejné správy Plzeňského kraje, dle textu přílohy č. 09 T: Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla Škoda Roomster, reg. zn 5P81441 s pojišťovnou Kooperativa a.s., Vinna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ , dle textu přílohy č. 10 T: Zajistit veškeré administrativní náležitosti související s rozhodnutím Rady města Stříbra ve věci uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Stříbro (Poskytovatel), se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: , DIČ: CZ zastoupené Dr.B.Červeným, starostou města Stříbro a Miroslavem Plocem (Oprávněný), Šikmá 153, Karlovy Vary, IČ: , DIČ: CZ T: Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s výpovědí Výpověď nájemní smlouvy pronájmu plochy v budově 437 pro reklamní účely Realitní kanceláře Harvilla, Slovanská alej 24, Plzeň, IČ , k termínu k Z: vedoucí FO 18. Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi městem Stříbro a Ekodeponem s.r.o., Černošín. Lažany 36, IČ , ke sběru a odstraňování komunálního odpadu od , v textu dle přílohy č. 12 Z: vedoucí ŽP 19. Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi městem Stříbro a Ekodeponem s.r.o., Černošín. Lažany 36, IČ , k úpravě položek sběru a odstraňování odpadu na sběrném dvoře od , v textu dle Usnesení 59.RM ze dne

5 přílohy č. 13 Z: vedoucí ŽP 20. Zajistit administrativní a jiné náležitosti související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o Smlouvy o užívání lesa, lesní půdy a jiného lesního majetku, který tvoří lesní půdní fond uzavřenou s obchodní společností Lesy města Stříbra, s.r.o., se sídlem Stříbro, Palackého 1418,zastoupená panem Vladimírem Součkem, jednatelem obchodní společnosti IČ: s účinností od , v textu dle přílohy č Provést administrativní a jiné úkony v souladu s výpůjčkou sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace, za účelem pomoci při budování městského muzea ve městě Černošín s tím, že vypůjčené předměty budou přesně popsány a dokumentace stavu vypůjčených předmětů bude odsouhlasena zástupci obou stran. Z: ředitel MM T: Provést veškeré administrativní a jiné kroky vyplývající ze schválení uzavření MŠ Stříbro v době až vzhledem k tomu, že ze strany rodičů není zájem o využití jejich kapacit a provoz MŠ by byl neekonomický. Z: ředitelka MŠ 23. Informovat žadatele a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ 24. Zajistit administrativní a jiné náležitosti, spojené se jmenováním členů Komise pro koncepci sportovišť. Z: místostarosta - Bc. Lukeš 25. Zajistit poskytnutí mimořádných odměn ve výplatě za měsíc listopad a prosinec 2013 dle výše vlastních mzdových prostředků PO. Administrativní náležitosti o platových rozhodnutích; v pracovním pořádku zajistí starosta. T: Zveřejnit schválené termíny obvyklým způsobem. T: Provedení administrativních a jiných opatření spojených se jmenováním ředitelem pana Davida Blažka, narozeného , bytem Kladruby - Láz č. 2, Městského kulturního střediska ve Stříbře, příspěvkové organizace, od termínu , se zkušební dobou na 6 měsíců. 28. Provedení administrativních a jiných opatření spojených s vyhlášením výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referenta HIO MěÚ Stříbro dle textu a podmínek v příloze č. tohoto usnesení a jmenovat členy výběrové komise z řad MěÚ Stříbro. Z: tajemník 29. Provést administrativní a jiné úkony spojené se schválením textu a vyhlášení nařízení města Stříbra č. 3, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání vozidel pouze za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy a nařízení města Stříbra č. 4, kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť, obě ve znění v příloze č. 16 a č. 17 T: Informovat zástupce firmy PASEO group pana Patrika Bukovského o stanovisku Rady města Stříbra k nabízenému prodloužení smlouvy. T: Usnesení 59.RM ze dne

6 31. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením řádu pohřebiště dle textu v příloze č. 18 Z: místostarosta - Nenutil Bc. Karel Lukeš místostarosta. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 59.RM ze dne

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do USS NESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 2. 2015 USNESENÍ Č. 116/2015 Odsouhlasení Dodatku č.. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více