ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014"

Transkript

1 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014 od hodin v sále zastupitelstva Pardubického kraje na Krajském úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Martin Netolický* Jana Třešňáková Ivana Hujerová Jaroslav Moučka Josef Táborský Zuzana Kocumová Zdeněk Křišťál Zdeňka Šárová Hana Maierová Štěpánka Fraňková** Otakar Ruml Petr Tulpa Jan Foldyna Vladimír Derner Vladimír Mastník Zdeněk Štengl Miloslav Plass Petr Tupec Miroslav Švábl Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. * Martin Netolický nebyl přítomen u hlasování k bodu 18a a 18b. ** Štěpánka Fraňková nebyla přítomna u hlasování k bodu 16b a 17a. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady, měsíční analýza ROP SV a Roční zhodnocení ROP SV za rok Projednání převolení předsednictva Regionální rady 4. Využití flexibility mezi prioritními osami 5. Vyhlášení 40. kola výzvy OP Schválení projektů 35. kola výzvy OP Schválení projektů 36. kola výzvy OP Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace 10. Informace o realizaci IPRM 11. Informace o přístupu Auditního orgánu 12. Informace o výstupech interního auditu 13. Souhrnná zpráva o rizicích za 2. pololetí Vyhodnocení Plánu čerpání TP ROP SV za rok 2013; Aktualizace Plánu čerpání TP ROP SV za období Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 16. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení povinných příloh / podpis Smlouvy o poskytnutí dotace 17. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 18. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 19. Informace o rizikových projektech 20. Informace v souvislosti s dotazem k finanční korekci ROP SV změna rozpočtu na rok Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 46. zasedání VRR zahájil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Martin Půta konstatoval, že VRR je usnášeníschopný, a následně představil návrh programu 46. zasedání VRR. V této souvislosti uvedl, že předsednictvo navrhuje stažení bodu 12 z programu tohoto zasedání. Martin Půta poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné návrhy, ani připomínky vzneseny nebyly. Martin Půta poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byla navržena jako ověřovatel zápisu Jana Třešňáková, z Liberecké komory Ivana Hujerová a z Pardubické komory byl navržen Jaroslav Moučka. Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto Martin Půta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 26/ schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Jana Třešňáková 2. Ivana Hujerová 3. Jaroslav Moučka Usnesení č. 26/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady, měsíční analýza ROP SV a Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který představil tento bod jednání. Zpráva o činnosti RR nebyla, vzhledem ke krátkému období od zpracování zprávy, zpracována. Bude předložena na příštím, tj. 47. zasedání VRR. V rámci tohoto bodu je tedy předkládána měsíční analýza čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Zdeněk Vašák uvedl, že v rámci ROP SV bylo proplaceno již přes 12 mld. Kč ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ). V roce 2014 nebyly doposud proplaceny žádné prostředky, jelikož teprve na konci února 2014 ÚRR obdržel tranši z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ). V únoru 2014 byla také podána žádost o certifikaci prostředků v hodnotě cca 600 mil. Kč. V seznamu projektů zaslaných k certifikaci nejsou z preventivních důvodů zahrnuty projekty s obalovnami živičných směsí, jakožto hodnotícím kritériem ve veřejné zakázce. ~ 3 ~

4 O slovo se následně přihlásil Miloslav Plass z Královéhradecké komory a dotázal se, zda špatný stav čerpání prostředků EU, který je prezentován v médiích, se týká také ostatních regionálních operačních programů (dále také ROP ), či jen tematických operačních programů? Zdeněk Vašák odpověděl, že čerpání jednotlivých operačních programů hodnotí materiál do vlády k plnění usnesení vlády ČR č. 94/2014 (Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány) a vyplývá z něj, že ROP SV, spolu s ROP Jihovýchod a OP Lidské zdroje a zaměstnanost, byl vyhodnocen jako operační program s nízkým rizikem. Ostatní ROP, s výjimkou ROP Severozápad, se řadí do skupiny operačních programů se středním rizikem. U tematických operačních programů, zařazených do skupiny s vysokým rizikem, hrozí tzv. decommitment. Vladimír Derner z Královéhradecké komory požádal o vysvětlení pojmu decommitment. Zdeněk Vašák vysvětlil, že decommitment souvisí s pravidlem N+3/N+2 a znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let (pouze pro alokace roku 2008 až 2010), resp. do dvou let od přijetí tohoto závazku (pro následující roky). Alokace podpory na daný rok je v případě nesplnění snížena o nevyčerpané finanční prostředky, které jsou navráceny zpět do rozpočtu EU. Josef Táborský z Královéhradecké komory se dotázal, o jakou částku se aktuálně jedná? Zdeněk Vašák uvedl, že za rok 2013 se jedná o cca 10 mld. Kč. Martin Půta doplnil, že byla projednána také možnost dočerpání nedočerpaných prostředků tematických operačních programů krajskými projekty, tato varianta je však ministerstvy odmítána. Jelikož žádné další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 27/ bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 27/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Projednání převolení předsednictva Regionální rady Tento bod představil Martin Půta, který uvedl, že na 36. zasedání VRR dne byl zvolen předsedou RR. 1. místopředsedou byl zvolen Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a 2. místopředsedou Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. VRR na 36. zasedání zároveň svým usnesením uložil předsedovi RR předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců od volby předsednictva k projednání převolení předsednictva. Z tohoto důvodu je tento bod předložen na aktuálním zasedání VRR k projednání. Martin Půta posléze vyzval členy VRR k navržení dalších kandidátů na pozici předsedy RR. Jelikož žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, konstatoval M. Půta, že předsednictvo souhlasí s pokračováním v nezměněné podobě i nadále. VRR přistoupil k hlasování. ~ 4 ~

5 Usnesení č. 28/ bere na vědomí informaci o důvodech projednání převolení předsednictva Regionální rady dle důvodové zprávy. 2. potvrzuje platnost stávající volby předsednictva ve složení: předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Půta, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lubomír Franc, 2. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Netolický. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců k projednání převolení předsednictva. Usnesení č. 28/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Využití flexibility mezi prioritními osami Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že v lednu zveřejněné nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2013 ze dne , kterým se mění Obecné nařízení č. 1083/2006, umožňuje uplatnění tzv. režimu flexibility mezi prioritními osami. Změna nařízení umožňuje převádět finanční prostředky mezi prioritními osami v rámci programu, aniž by tento krok musela schvalovat Evropská komise a to až do výše 10 % alokace dané prioritní osy. Podmínkou je, že nebude překročena alokace za podíl EU za program. Řídící orgán ROP SV (dále jen ŘO ) navrhuje, aby VRR mohl na každé prioritní ose stanovit fixní hranici požadované alokace za podíl EU, která je nezbytná pro pokrytí projektů schválených VRR a případně projektů, které VRR plánuje schválit k podpoře, maximálně však do výše alokace za podíl EU na každé prioritní ose. VRR by pak stanovil flexibilní částku alokace, kterou bude možné v rámci pravidel režimu flexibility využít na financování projektů v prioritní ose, kde absorpční kapacita převyšuje finanční možnosti alokace prioritní osy. Flexibilní částka vzniká, pokud je stanovená fixní hranice nižší než finanční alokace na prioritní osu dle programového dokumentu ROP SV. Tento postup je vhodné využít v prioritní ose 3 Cestovní ruch, přičemž flexibilní částka její alokace by byla využita v prioritní ose 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Následně se o slovo přihlásil Josef Táborský z Královéhradecké komory a dotázal se, zda má ŘO detailní přehled finančních částek, které lze v rámci flexibility převádět mezi prioritními osami a zda je uplatnění těchto částek v jiných prioritních osách reálné? Martin Půta odpověděl, že pro využití prostředků v rámci flexibility je vhodná oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, kde je absorpční kapacita velká vzhledem k tomu, že se jedná o krajské silnice 2. a 3. třídy. Josef Táborský se dále dotázal, co se stane s prostředky, které se nepodaří vyčerpat? Martin Půta uvedl, že tato záležitost se bude dále projednávat v rámci bodu 6. Jelikož žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, VRR mohl přistoupit k hlasování. ~ 5 ~

6 Usnesení č. 29/ bere na vědomí informaci o novém nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2013 dle přílohy č bere na vědomí informaci o možnosti uplatnění flexibility v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. schvaluje postup využití flexibility mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. 4. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, zapracovat výše uvedený postup do příslušné dokumentace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 5. schvaluje výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č schvaluje využít flexibilní částku prioritní osy 3 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy 1. Usnesení č. 29/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Vyhlášení 40. kola výzvy OP 5.1 Martin Půta představil tento bod, v rámci kterého je v souladu s plánem výzev na rok 2014 předkládáno ke schválení vyhlášení této výzvy do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Výzva je zaměřena na aktivity ŘO spojené s realizací programu. Finanční alokace na tuto výzvu je 67 mil. Kč ze SF. Martin Půta posléze vyzval členy VRR k dotazům či připomínkám. Jelikož žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, VRR mohl přistoupit k hlasování. Usnesení č. 30/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a prioritní osy 5 Technická pomoc dle důvodové zprávy. 2. vyhlašuje 40. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. stanovuje pro účely 40. kola výzvy k předkládání projektů strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 30/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 ad 6) Schválení projektů 35. kola výzvy OP 1.1 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval o této výzvě, která byla zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminaci nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Finanční požadavek předložených projektů činí cca 1,3 mld. Kč. Volná alokace, vč. možnosti využití flexibility z prioritní osy 3 je cca 910 mil. Kč. Z důvodu efektivního využití finančních prostředků a minimalizace rizika nevyčerpání resp. přečerpání celkové finanční alokace programu ŘO navrhuje VRR schválení hraničního projektu a projektů ve zvláštním režimu. Možností, jak docílit vyčerpání finanční alokace ROP SV v maximální možné míře, je právě varianta využití flexibility mezi prioritní osou 3 a touto prioritní osou. Jako kritérium pro výběr projektů v tomto kole výzvy navrhnul minimální procentní výši bodového hodnocení 65 % a jako aktuální disponibilní finanční alokaci částku Kč. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 31/ bere na vědomí informaci o průběhu 35. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury minimální procentní výši bodového hodnocení 65 %. 4. bere na vědomí informaci o zbývající finanční alokaci na úrovni prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. bere na vědomí možnost navýšení zbývající finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury o flexibilní částku schválenou v bodě 4 Využití flexibility mezi prioritními osami tohoto zasedání VRR dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 6. schvaluje aktuální disponibilní finanční alokaci pro 35. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši Kč ze SF. 7. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 35. kola řízené výzvy, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 8. schvaluje hraniční projekt v rámci 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 9. schvaluje seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. ~ 7 ~

8 10. stanovuje rozdělení volných finančních prostředků na projekty ve zvláštním režimu postupně v pořadí, v jakém se umístily z hlediska bodového zisku. 11. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 12. schvaluje disponibilní výši a max. výši dotace hraničního projektu dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 13. schvaluje disponibilní výši a max. výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 14. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1, 6 a 7 tohoto usnesení. Usnesení č. 31/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení projektů 36. kola výzvy OP 4.2 Martin Půta uvedl, že pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu bylo vyhlášeno 36. kolo řízené výzvy. Alokace byla stanovena jako celková zbývající alokace prioritní osy s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a dalších volných finančních prostředků z realizace ostatních projektů v této prioritní ose. V době vyhlášení výzvy se jednalo o částku 22 mil. Kč. Tuto částku může VRR v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky. Jako kritérium pro výběr projektů je navrhována minimální procentní výše bodového hodnocení 68 %. Celkový požadavek ze SF za všechny zaregistrované projekty dosahuje výše 66,5 mil. Kč. Je navrhováno navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro toto kolo výzvy na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou 68% výši bodového hodnocení projektů. Zbývající alokace je cca 89 mil. Kč, tzn. je možné schválit všechny projekty. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly a VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 32/ bere na vědomí informaci o průběhu 36. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 36. kola řízené výzvy v oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními ~ 8 ~

9 vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu minimální procentní výši bodového hodnocení 68 %. 4. schvaluje navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro 36. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení. 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 36. kola řízené výzvy, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 7. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 32/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center bylo vyhlášeno 27. kolo průběžné výzvy na období Výzva byla vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schválených Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci ROP SV (dále jen IPRM ). Na tomto zasedání VRR jsou předloženy ke schválení dva projekty, u nichž byl ukončen proces kontroly, splnily požadovanou minimální 60% hranici v bodovém hodnocení a vyhověly tak podmínkám ROP SV. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 33/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu ~ 9 ~

10 regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 33/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který vysvětlil, že v rámci bodů 6, 7 a 8 tohoto zasedání byly schváleny projekty 35., 36. a 27. kola výzvy. VRR při schválení projektů k podpoře vždy ukládá předsedovi RR podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování. Z tohoto důvodu byl vytvořen vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty v rámci uvedených kol výzev. Jednotlivé smlouvy ke konkrétním projektům budou vypracovány na základě vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace, která je předmětem schválení v rámci tohoto bodu zasedání VRR. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 34/ schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 35. a 36. kola výzvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 35. výzvy, které budou schváleny jako projekty hraniční/ve zvláštním režimu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. schvaluje aktualizovanou Smlouvu o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 27. kola výzvy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a pro projekty z 27. kola výzvy, které byly schváleny jako hraniční/projekty ve zvláštním režimu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 4. schvaluje aktualizovanou Přílohu č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. Usnesení č. 34/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Informace o realizaci IPRM Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR, že v návaznosti na usnesení VRR č. 34/2013 ze dne mají být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF a zároveň do ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF. VRR na 45. zasedání dne uložil Zdeňku Vašákovi připravit ve spolupráci s nositeli IPRM a předložit na další jednání VRR odhady předpokládaných žádostí o platbu. V návaznosti na předložené odhady bylo zjištěno, že k datu nesplní stanovenou podmínku IPRM Pardubic SV/001 (pouze 59 %) a Liberce SV/004 (pouze 63 %). K datu by dle předloženého odhadu podmínku nesplnilo IPRM Pardubic SV/001. Dle primátorky města Pardubice, ~ 10 ~

11 Štěpánky Fraňkové, záleží na výsledku prošetření rozkladu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce v rámci projektu Revitalizace Tyršových sadů. Za uvedený projekt předkládá Město Pardubice realizované projekty ve zvláštním režimu. ŘO proto navrhuje zrušit stanovenou podmínku k , což stále umožňuje přesunout finanční prostředky po vyhodnocení podmínky k v rámci flexibility do jiných prioritních os. Na podané informace reagoval Josef Táborský z Královéhradecké komory, který se dotázal, zda v případě zrušení podmínky k bude zbývat dostatek času pro vyhodnocení a realizaci projektů a dočerpání zbylých prostředků v případě, že se při vyhodnocení podmínky k zjistí, že některé IPRM podmínku nesplní. Zároveň uvedl, že rizika v projektech je možné předjímat již nyní. Martin Půta následně uvedl, že předsednictvo RR navrhlo možnost ověřit předpokládané čerpání finančních prostředků IPRM v září 2014 a dodal, že v návaznosti na schválení flexibility je možné nedočerpané prostředky po využít v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Kraje navíc připravují další projekty do této oblasti podpory. O slovo poté požádala Štěpánka Fraňková z Pardubické komory a členy VRR ubezpečila, že v IPRM Pardubic SV/001 panuje nejistota pouze u projektu Revitalizace Tyršových sadů, zatímco další projekty k dočerpání alokace IPRM jsou již v realizaci. K datu by mělo být jasné, zda IPRM prostředky s využitím uvedeného projektu dočerpá, či nikoliv, jelikož v tento den bude zasedat rozkladová komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce v rámci tohoto projektu. V případě zrušení uvedeného rozsudku k veřejné zakázce by mohl být projekt ihned zahájen. Josef Táborský i přes výše uvedené následně vyslovil nesouhlas se zrušením podmínky k Zdeněk Vašák členy VRR informoval, že zrušení podmínky k je všeobecně navrhováno kvůli aktuálně řešeným problémům s veřejnými zakázkami a jejich šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Po vyřešení uvedených záležitostí budou projekty realizovány ve stanovených termínech. Na zářijovém zasedání VRR bude předložena další analýza plnění stanovené podmínky. Pro dočerpání finančních prostředků v rámci programu jsou schvalovány projekty ve zvláštním režimu. Martin Půta se poté dotázal, co by následovalo, pokud by dotyčnou podmínku k VRR nezrušil? Zdeněk Vašák odpověděl, že v tom případě by nemohlo být vyhověno žádostem o posun finančních plánů dílčích projektů IPRM, pokud by tím byla narušena realizace IPRM (tedy i plnění stanovené podmínky). Tím by byla realizace dílčích projektů ohrožena. Lubomír Franc vyjádřil ochotu vyjít nositelům IPRM vstříc, zároveň tím však nesmí být ohroženo dočerpání finančních prostředků. Proto se optal, zda by podmínka k mohla být posunuta na ? Zdeněk Vašák na tento dotaz uvedl, že není možné odpovědět, zda by nově stanovená podmínka činila příjemcům potíže, či nikoliv, jelikož analýzy byly provedeny pouze k a Na zářijovém zasedání bude představena analýza rizik IPRM do úrovně dílčích projektů. ~ 11 ~

12 Štěpánka Fraňková dodala, že s předložením žádostí o platbu k za projekt Peší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice nebude také problém, zatímco s předložením žádostí do , a tedy i se splněním podmínky k tomuto termínu, ano. O slovo se poté přihlásil Petr Tulpa z Liberecké komory, který uvedl, že obtíže s výběrovým řízením provázejí také projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji. Zachování podmínky k by tedy mohlo proto ohrozit i realizaci projektů v Libereckém kraji. Žádné dotazy poté položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 35/ bere na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o finančním čerpání a plnění indikátorů k milníku stanovenému interní evaluací Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. bere na vědomí žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínek čerpání dle příloh č. 9 a 10 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí žádost statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001, o zrušení podmínky čerpání k dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. ruší podmínky pro čerpání IPRM dle usnesení č. 34/2013 ze dne stanovuje, že u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99% celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 7. schvaluje žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004 (po jeho aktualizaci odpovídající stavu k ), který splňuje podmínky stanovené v bodě 6 tohoto usnesení. 8. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatek ke Smlouvě o alokaci prostředků na SV/004 v souladu se schválenými změnami. 9. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit na nejbližším zasedání VRR ke schválení Oznámení o změně v IPRM podaná nositeli IPRM na územní odbory realizace programu v termínu stanoveném k v návaznosti na tabulky zpracovávané dle Metodické informace č. 24 a podmínky potvrzené/stanovené na tomto zasedání VRR. 10. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit Výboru Regionální rady konanému v září 2014 k projednání podklady k čerpání alokací jednotlivých IPRM ROP NUTS II Severovýchod od všech nositelů IPRM. Usnesení č. 35/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování o tomto usnesení se zdržel Josef Táborský z Královéhradecké komory. ~ 12 ~

13 ad 11) Informace o přístupu Auditního orgánu Martin Půta uvedl, že přístup Auditního orgánu Ministerstva financí je diskutován v případě tzv. obaloven živičných směsí a použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek. Zdeněk Vašák upřesnil, že Auditní orgán komunikuje přístup k obalovnám živičných směsí s Evropskou komisí. Platební a certifikační orgán Ministerstva financí nebude považovat výdaje vzešlé ze zadávacích řízení zahájených po , u nichž se vyskytne technický kvalifikační požadavek na dispozici s obalovnou živičných směsí, za způsobilé. Evropská komise ponechává nastavení konkrétních podmínek na členském státu. Před tímto datem jsou případy posuzovány individuálně a hrozí korekce na úrovni operačního programu. ŘO s postupem Auditního orgánu Ministerstva financí nesouhlasí. Použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky nebylo dříve sankcionováno, jak uvedl Zdeněk Vašák, jelikož toto do příjemci dotací umožňoval zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Auditní orgán však posuzuje použití smluvních pokut jako porušení podmínek u veřejných zakázek vyhlášených i před tímto datem. ŘO s tímto postupem nesouhlasí. Martin Půta k výše uvedenému dodal, že přístup k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky bude diskutován s MMR a s Ministerstvem financí. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 36/ bere na vědomí informace o přístupu Auditního orgánu MFČR k technickému kvalifikačnímu požadavku na obalovnu živičných směsí dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí dopis náměstka ministra financí M. Mateje na EK (DG REGIO) k obalovnám ze dne dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí dopis ministra financí Jana Fischera k obalovnám ze dne dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí informaci o použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí v projektech ROP Severovýchod. 5. nesouhlasí s přístupem AO, že použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí je diskriminační. 6. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady NUTS II Severovýchod, opětovně projednat problematiku obaloven v rámci jednání Rady AKČR, požadovat v této souvislosti setkání hejtmanů s ministrem financí a informovat následně členy Výboru Regionální rady o výstupech setkání. 7. konstatuje, že do projednání finálního postupu k obalovnám se zástupci Ministerstva financí ČR nebudou ze strany ÚRR vymáhány/kráceny výdaje u projektů, kde byl použit technický kvalifikační požadavek na obalovnu živičných směsí. ~ 13 ~

14 8. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, v návaznosti na výsledek jednání k problematice obaloven se zástupci Ministerstva financí aplikovat stanovený přístup. 9. bere na vědomí informace o přístupu Auditního orgánu MFČR k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky dle důvodové zprávy. 10. bere na vědomí vyjádření ředitele Auditního orgánu MFČR Václava Štrasera ke smluvním pokutám ze dne dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 11. bere na vědomí dopis ředitele DG REGIO Waltera Deffaa ke smluvním pokutám ze dne dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 12. bere na vědomí informaci o použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky v projektech ROP Severovýchod. 13. nesouhlasí s přístupem AO, plošně stanovovat finanční opravu ve výši 25% rozdílu mezi vítěznou nabídkou a nabídkou, která by byla vybrána jako nejvýhodnější bez použití hodnotícího kritéria smluvní pokuta, a to u všech zadávacích řízení bez rozdílu a bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem daného případu. 14. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady NUTS II Severovýchod, projednat problematiku smluvních pokut se zástupci Ministerstva financí ČR a informovat následně členy Výboru Regionální rady o výstupech setkání. 15. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, v návaznosti na výsledek jednání se zástupci Ministerstva financí ČR aplikovat stanovený přístup. Usnesení č. 36/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Informace o výstupech interního auditu Tento bod byl z programu 46. zasedání VRR stažen. ad 13) Souhrnná zpráva o rizicích za 2. pololetí 2013 Zdeněk Vašák představil obsah předkládané Souhrnné zprávy o rizicích při implementaci ROP SV za druhé pololetí roku Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 37/ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 2. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 37/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 14 ~

15 ad 14) Vyhodnocení Plánu čerpání TP ROP SV za rok 2013; Aktualizace Plánu čerpání TP ROP SV za období Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že za účelem plánování čerpání prostředků technické pomoci ROP SV je zpracován Plán čerpání technické pomoci pro programové období , který je konkretizován dílčími plány čerpání. Současně je předkládán ke schválení i aktualizovaný celkový Plán čerpání technické pomoci ROP SV na období Plán čerpání sleduje vyčerpanou alokaci na oblast podpory 5.1 a modeluje čerpání na další roky tak, aby nebyla překročena stanovená alokace a poměr kofinancování. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 38/ schvaluje vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 38/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1177, Pardubický kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR rozhodl svým usnesením č. 126/2012 ze dne o prodloužení zahájení realizace projektu Pardubického kraje na 12 měsíců. Fyzická realizace projektu má být na základě uzavřeného dodatku č. 1, který schválil Výbor Regionální rady usnesením č. 116/2013 dne , zahájena nejpozději do Pardubický kraj podal dne žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do Svoji žádost odůvodňuje prodloužením výběrového řízení na zhotovitele stavby, resp. podáním námitky společností ČNES dopravní stavby a.s. proti zadávacím podmínkám. Zároveň příjemce žádá o posun termínu pro ukončení projektu z původně plánovaného na , což je v souladu s podmínkami stanovenými pro projekty z 29. kola výzvy. Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP ) Pardubice doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 39/ bere na vědomí žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. ~ 15 ~

16 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Pardubického kraje č Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1177/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 39/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1225, KORID LK, spol. s r.o. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu. Důvodem prodloužení zahájení fyzické realizace jsou komplikace s realizací výběrových řízení. V rámci zadávacího řízení zadavatel obdržel pouze jednu nabídku a byl povinen dle zákona o veřejných zakázkách zadávací řízení zrušit. Následkem toho nemohl zadavatel dále pokračovat v ostatních souvisejících zadávacích řízeních. ÚORP Liberec doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 40/ bere na vědomí žádost společnosti KORID LK o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu společnosti KORID LK č Modernizace silnice odbavovacího systému Libereckého kraje do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1225/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 40/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1256, Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice Zdeněk Vašák uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, a to do Důvodem prodloužení zahájení fyzické realizace jsou komplikace s realizací výběrového řízení, kdy jeden z neúspěšných uchazečů podal podnět k přezkoumání veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. S ohledem na tuto skutečnost nemůže zadavatel uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem a předat staveniště, čímž by zahájil fyzickou realizaci. ~ 16 ~

17 Příjemce zároveň požádal o změnu termínu pro ukončení projektu z původně plánovaného na , což je v souladu s podmínkami stanovenými pro projekty z 27. kola výzvy. Tato změna je rovněž zahrnuta do Dodatku č. 1 ke Smlouvě po poskytnutí dotace. ÚORP Liberec doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, jakož i změnu termínu pro ukončení projektu, schválit. Žádné další připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 41/ bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace a zároveň o prodloužení termínu pro ukončení projektu č Komunitní centrum Ruprechtice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č Komunitní centrum Ruprechtice do , prodloužení termínu pro ukončení projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č Komunitní centrum Ruprechtice do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1256/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 41/2014 bylo přijato jednohlasně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16a) Žádost o prodloužení lhůty pro doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR dne schválil prodloužení lhůty pro doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace žadatelem do Dne obdržel ŘO některé požadované přílohy. Současně byla dne na ÚORP Liberec doručena další Žádost o prodloužení termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o dotaci, a to do Žadatel uvádí, že již dodané stavební povolení na tramvajovou trať pokrývá zhruba 80 % objektů předmětné stavby a po nabytí právní moci umožní zahájení stavebních prací, přičemž toto nastane v podstatě současně s dokončením zadávacího řízení. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je pak Vzhledem k tomu, že žadatel uvádí, že stavební práce bude možné zahájit již bez nutnosti vydání ostatních stavebních povolení, která budou vydána v průběhu realizace stavby a rizika vyplývající ze zahájení stavebních prací před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace budou na straně žadatele, doporučuje ÚORP Liberec žádosti vyhovět. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 17 ~

18 Usnesení č. 42/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna. 2. souhlasí s prodloužením termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna do Usnesení č. 42/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16b) Žádost o prodloužení lhůty pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze Zdeněk Vašák členy VRR informoval, že obdržel ŘO další Žádost o odsun podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace žadatele OREDO s.r.o., s návrhem na odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace do Důvodem žádosti o odsun podpisu Smlouvy o dotaci je nutnost schválení realizace projektu a jeho financování kraji. V současné době stále není realizace projektu schválena na jednom z krajů. Žadatel v žádosti uvádí, že je schopen dokončit projekt v původně plánovaném termínu. Žádost byla předložena na 45. jednání VRR, bod byl stažen z jednání a nebyl projednán. Žadatel dne svoji žádost o odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace doplnil. V doplnění žádosti žadatel aktualizuje navrhovaný termín pro odsun přípravy Smlouvy původně do , nově do Protože žadatel deklaruje ukončení projektu v původně plánovaném termínu, doporučuje ÚORP Hradec Králové žádosti vyhovět. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 43/ bere na vědomí žádost o odložení zahájení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. 2. schvaluje odložení zahájení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. Usnesení č. 43/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 18 ~

19 ad 17a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0765, Ubytovací hostinec Na skalách Budislav Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne další žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu, a to do Důvodem je zdržení v proplacení předposlední žádosti o platbu, neboť RR ke dni neobdržela finanční prostředky od MMR. Vzhledem k tomu, že fyzická realizace projektu je již dokončena, neexistuje zde riziko možného nedokončení projektu a nedočerpání dotace. Z tohoto důvodu ÚORP Pardubice doporučuje žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 44/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Marie Hegerové, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ , Ubytovací hostinec Na skalách Budislav. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Marie Hegerové, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ , Ubytovací hostinec Na skalách Budislav, do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 44/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18a) Rozhodnutí o promíjení odvodů a penále přístup RR Zdeněk Vašák uvedl, že VRR dosud promíjel odvody pouze v případě, že platební výměr na odvod nabyl právní moci. To je však pro některé příjemce velmi zatěžující. VRR je tedy navrhována ke schválení změna přístupu k promíjení odvodů, kdy by bylo možné odvod prominout i tehdy, kdy není platební výměr dosud v právní moci, a příjemce by si zároveň mohl podat proti platebnímu výměru odvolání. Pokud by následně odvolací orgán na základě odvolání platební výměr zrušil, příjemci by byl uhrazený odvod vrácen. Pokud by odvolací orgán změnil výši odvodu, bylo by nezbytné revokovat usnesení VRR, kterým bylo schváleno prominutí určité části odvodu a schválit nové prominutí, odpovídající výši odvodu, stanoveného odvolacím orgánem. Postup, při kterém by odvod byl promíjen bez ohledu na právní moc platebního výměru, umožní v případě uhrazení neprominuté části odvodu i dřívější prominutí penále, jehož vyměření je pro příjemce rovněž zatěžující (byť je následně v plné výši prominuto). Současně nebudou vznikat příjemcům další finanční požadavky související s platbou úroku s posečkání a bude možné proplácet předložené žádosti o platbu, pokud příjemce neprominutou část odvodu uhradí. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 19 ~

20 Usnesení č. 45/ bere na vědomí informaci o promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. schvaluje, že po individuálním posouzení každého případu lze o prominutí odvodu rozhodnout i dříve, než platební výměr na odvod nabude právní moci. Usnesení č. 45/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18b) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 411, město Chrastava Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že městu Chrastava byla v rámci projektu RTN Terminál Chrastava uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Město Chrastava podalo dne žádost o prominutí odvodu a penále a dne uhradilo část odvodu, odpovídající 5 % ,60 Kč. Platební výměr na odvod byl vydán dne , lhůta pro podání odvolání je 30 dnů, příjemce se práva na podání odvolání nevzdal a platební výměr na odvod tak dosud není v právní moci. Pokud VRR rozhodne o prominutí odvodu a příjemce následně podá odvolání, je zde riziko, že pokud by odvolací orgán platební výměr změnil, musel by VRR schválit novou výši prominutí odvodu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s rozhodováním odvolacího orgánu je však toto riziko malé. Ke dni možného prominutí odvodu bylo doměřeno penále ve výši ,31 Kč. S ohledem na to, že penále je již v maximální možné výši (ve výši odvodu), je možné ho prominout i v případě, pokud by VRR rozhodl o nižším prominutí odvodu, než je navrhovaných 95 %. ÚORP Liberec navrhuje prominutí odvodu ve výši 95 % podle bodu 6 Pokynů pro stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, který schválil VRR na svém 38. zasedání dne usnesením č. 79/2013. Důvodem hodným zvláštního zřetele je dle usnesení VRR č. 117/2013 ze dne skutečnost, že příjemce uhradil odvod a v relevantním případě zajistí nápravu pochybení. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 46/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Chrastava číslo CZ. 1.13/1.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,40 Kč, tj. 95 %. ~ 20 ~

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

R O Z H O D N U TÍ O P R OMINUTÍ O D V O DU

R O Z H O D N U TÍ O P R OMINUTÍ O D V O DU Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing. Jaromír Andrle, Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Michal Franek, JUDr.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Dostavba a nové využití

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více