ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014"

Transkript

1 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014 od hodin v sále zastupitelstva Pardubického kraje na Krajském úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Martin Netolický* Jana Třešňáková Ivana Hujerová Jaroslav Moučka Josef Táborský Zuzana Kocumová Zdeněk Křišťál Zdeňka Šárová Hana Maierová Štěpánka Fraňková** Otakar Ruml Petr Tulpa Jan Foldyna Vladimír Derner Vladimír Mastník Zdeněk Štengl Miloslav Plass Petr Tupec Miroslav Švábl Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. * Martin Netolický nebyl přítomen u hlasování k bodu 18a a 18b. ** Štěpánka Fraňková nebyla přítomna u hlasování k bodu 16b a 17a. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady, měsíční analýza ROP SV a Roční zhodnocení ROP SV za rok Projednání převolení předsednictva Regionální rady 4. Využití flexibility mezi prioritními osami 5. Vyhlášení 40. kola výzvy OP Schválení projektů 35. kola výzvy OP Schválení projektů 36. kola výzvy OP Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace 10. Informace o realizaci IPRM 11. Informace o přístupu Auditního orgánu 12. Informace o výstupech interního auditu 13. Souhrnná zpráva o rizicích za 2. pololetí Vyhodnocení Plánu čerpání TP ROP SV za rok 2013; Aktualizace Plánu čerpání TP ROP SV za období Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 16. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení povinných příloh / podpis Smlouvy o poskytnutí dotace 17. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 18. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 19. Informace o rizikových projektech 20. Informace v souvislosti s dotazem k finanční korekci ROP SV změna rozpočtu na rok Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 46. zasedání VRR zahájil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Martin Půta konstatoval, že VRR je usnášeníschopný, a následně představil návrh programu 46. zasedání VRR. V této souvislosti uvedl, že předsednictvo navrhuje stažení bodu 12 z programu tohoto zasedání. Martin Půta poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné návrhy, ani připomínky vzneseny nebyly. Martin Půta poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byla navržena jako ověřovatel zápisu Jana Třešňáková, z Liberecké komory Ivana Hujerová a z Pardubické komory byl navržen Jaroslav Moučka. Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto Martin Půta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 26/ schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Jana Třešňáková 2. Ivana Hujerová 3. Jaroslav Moučka Usnesení č. 26/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady, měsíční analýza ROP SV a Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který představil tento bod jednání. Zpráva o činnosti RR nebyla, vzhledem ke krátkému období od zpracování zprávy, zpracována. Bude předložena na příštím, tj. 47. zasedání VRR. V rámci tohoto bodu je tedy předkládána měsíční analýza čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Zdeněk Vašák uvedl, že v rámci ROP SV bylo proplaceno již přes 12 mld. Kč ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ). V roce 2014 nebyly doposud proplaceny žádné prostředky, jelikož teprve na konci února 2014 ÚRR obdržel tranši z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ). V únoru 2014 byla také podána žádost o certifikaci prostředků v hodnotě cca 600 mil. Kč. V seznamu projektů zaslaných k certifikaci nejsou z preventivních důvodů zahrnuty projekty s obalovnami živičných směsí, jakožto hodnotícím kritériem ve veřejné zakázce. ~ 3 ~

4 O slovo se následně přihlásil Miloslav Plass z Královéhradecké komory a dotázal se, zda špatný stav čerpání prostředků EU, který je prezentován v médiích, se týká také ostatních regionálních operačních programů (dále také ROP ), či jen tematických operačních programů? Zdeněk Vašák odpověděl, že čerpání jednotlivých operačních programů hodnotí materiál do vlády k plnění usnesení vlády ČR č. 94/2014 (Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány) a vyplývá z něj, že ROP SV, spolu s ROP Jihovýchod a OP Lidské zdroje a zaměstnanost, byl vyhodnocen jako operační program s nízkým rizikem. Ostatní ROP, s výjimkou ROP Severozápad, se řadí do skupiny operačních programů se středním rizikem. U tematických operačních programů, zařazených do skupiny s vysokým rizikem, hrozí tzv. decommitment. Vladimír Derner z Královéhradecké komory požádal o vysvětlení pojmu decommitment. Zdeněk Vašák vysvětlil, že decommitment souvisí s pravidlem N+3/N+2 a znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let (pouze pro alokace roku 2008 až 2010), resp. do dvou let od přijetí tohoto závazku (pro následující roky). Alokace podpory na daný rok je v případě nesplnění snížena o nevyčerpané finanční prostředky, které jsou navráceny zpět do rozpočtu EU. Josef Táborský z Královéhradecké komory se dotázal, o jakou částku se aktuálně jedná? Zdeněk Vašák uvedl, že za rok 2013 se jedná o cca 10 mld. Kč. Martin Půta doplnil, že byla projednána také možnost dočerpání nedočerpaných prostředků tematických operačních programů krajskými projekty, tato varianta je však ministerstvy odmítána. Jelikož žádné další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 27/ bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 27/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Projednání převolení předsednictva Regionální rady Tento bod představil Martin Půta, který uvedl, že na 36. zasedání VRR dne byl zvolen předsedou RR. 1. místopředsedou byl zvolen Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a 2. místopředsedou Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. VRR na 36. zasedání zároveň svým usnesením uložil předsedovi RR předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců od volby předsednictva k projednání převolení předsednictva. Z tohoto důvodu je tento bod předložen na aktuálním zasedání VRR k projednání. Martin Půta posléze vyzval členy VRR k navržení dalších kandidátů na pozici předsedy RR. Jelikož žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, konstatoval M. Půta, že předsednictvo souhlasí s pokračováním v nezměněné podobě i nadále. VRR přistoupil k hlasování. ~ 4 ~

5 Usnesení č. 28/ bere na vědomí informaci o důvodech projednání převolení předsednictva Regionální rady dle důvodové zprávy. 2. potvrzuje platnost stávající volby předsednictva ve složení: předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Půta, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lubomír Franc, 2. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Netolický. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců k projednání převolení předsednictva. Usnesení č. 28/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Využití flexibility mezi prioritními osami Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že v lednu zveřejněné nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2013 ze dne , kterým se mění Obecné nařízení č. 1083/2006, umožňuje uplatnění tzv. režimu flexibility mezi prioritními osami. Změna nařízení umožňuje převádět finanční prostředky mezi prioritními osami v rámci programu, aniž by tento krok musela schvalovat Evropská komise a to až do výše 10 % alokace dané prioritní osy. Podmínkou je, že nebude překročena alokace za podíl EU za program. Řídící orgán ROP SV (dále jen ŘO ) navrhuje, aby VRR mohl na každé prioritní ose stanovit fixní hranici požadované alokace za podíl EU, která je nezbytná pro pokrytí projektů schválených VRR a případně projektů, které VRR plánuje schválit k podpoře, maximálně však do výše alokace za podíl EU na každé prioritní ose. VRR by pak stanovil flexibilní částku alokace, kterou bude možné v rámci pravidel režimu flexibility využít na financování projektů v prioritní ose, kde absorpční kapacita převyšuje finanční možnosti alokace prioritní osy. Flexibilní částka vzniká, pokud je stanovená fixní hranice nižší než finanční alokace na prioritní osu dle programového dokumentu ROP SV. Tento postup je vhodné využít v prioritní ose 3 Cestovní ruch, přičemž flexibilní částka její alokace by byla využita v prioritní ose 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Následně se o slovo přihlásil Josef Táborský z Královéhradecké komory a dotázal se, zda má ŘO detailní přehled finančních částek, které lze v rámci flexibility převádět mezi prioritními osami a zda je uplatnění těchto částek v jiných prioritních osách reálné? Martin Půta odpověděl, že pro využití prostředků v rámci flexibility je vhodná oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, kde je absorpční kapacita velká vzhledem k tomu, že se jedná o krajské silnice 2. a 3. třídy. Josef Táborský se dále dotázal, co se stane s prostředky, které se nepodaří vyčerpat? Martin Půta uvedl, že tato záležitost se bude dále projednávat v rámci bodu 6. Jelikož žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, VRR mohl přistoupit k hlasování. ~ 5 ~

6 Usnesení č. 29/ bere na vědomí informaci o novém nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2013 dle přílohy č bere na vědomí informaci o možnosti uplatnění flexibility v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. schvaluje postup využití flexibility mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. 4. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, zapracovat výše uvedený postup do příslušné dokumentace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 5. schvaluje výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č schvaluje využít flexibilní částku prioritní osy 3 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy 1. Usnesení č. 29/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Vyhlášení 40. kola výzvy OP 5.1 Martin Půta představil tento bod, v rámci kterého je v souladu s plánem výzev na rok 2014 předkládáno ke schválení vyhlášení této výzvy do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Výzva je zaměřena na aktivity ŘO spojené s realizací programu. Finanční alokace na tuto výzvu je 67 mil. Kč ze SF. Martin Půta posléze vyzval členy VRR k dotazům či připomínkám. Jelikož žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, VRR mohl přistoupit k hlasování. Usnesení č. 30/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a prioritní osy 5 Technická pomoc dle důvodové zprávy. 2. vyhlašuje 40. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. stanovuje pro účely 40. kola výzvy k předkládání projektů strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 30/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 ad 6) Schválení projektů 35. kola výzvy OP 1.1 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval o této výzvě, která byla zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminaci nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Finanční požadavek předložených projektů činí cca 1,3 mld. Kč. Volná alokace, vč. možnosti využití flexibility z prioritní osy 3 je cca 910 mil. Kč. Z důvodu efektivního využití finančních prostředků a minimalizace rizika nevyčerpání resp. přečerpání celkové finanční alokace programu ŘO navrhuje VRR schválení hraničního projektu a projektů ve zvláštním režimu. Možností, jak docílit vyčerpání finanční alokace ROP SV v maximální možné míře, je právě varianta využití flexibility mezi prioritní osou 3 a touto prioritní osou. Jako kritérium pro výběr projektů v tomto kole výzvy navrhnul minimální procentní výši bodového hodnocení 65 % a jako aktuální disponibilní finanční alokaci částku Kč. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 31/ bere na vědomí informaci o průběhu 35. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury minimální procentní výši bodového hodnocení 65 %. 4. bere na vědomí informaci o zbývající finanční alokaci na úrovni prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. bere na vědomí možnost navýšení zbývající finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury o flexibilní částku schválenou v bodě 4 Využití flexibility mezi prioritními osami tohoto zasedání VRR dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 6. schvaluje aktuální disponibilní finanční alokaci pro 35. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši Kč ze SF. 7. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 35. kola řízené výzvy, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 8. schvaluje hraniční projekt v rámci 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 9. schvaluje seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. ~ 7 ~

8 10. stanovuje rozdělení volných finančních prostředků na projekty ve zvláštním režimu postupně v pořadí, v jakém se umístily z hlediska bodového zisku. 11. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 12. schvaluje disponibilní výši a max. výši dotace hraničního projektu dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 13. schvaluje disponibilní výši a max. výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 14. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1, 6 a 7 tohoto usnesení. Usnesení č. 31/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení projektů 36. kola výzvy OP 4.2 Martin Půta uvedl, že pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu bylo vyhlášeno 36. kolo řízené výzvy. Alokace byla stanovena jako celková zbývající alokace prioritní osy s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a dalších volných finančních prostředků z realizace ostatních projektů v této prioritní ose. V době vyhlášení výzvy se jednalo o částku 22 mil. Kč. Tuto částku může VRR v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky. Jako kritérium pro výběr projektů je navrhována minimální procentní výše bodového hodnocení 68 %. Celkový požadavek ze SF za všechny zaregistrované projekty dosahuje výše 66,5 mil. Kč. Je navrhováno navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro toto kolo výzvy na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou 68% výši bodového hodnocení projektů. Zbývající alokace je cca 89 mil. Kč, tzn. je možné schválit všechny projekty. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly a VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 32/ bere na vědomí informaci o průběhu 36. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 36. kola řízené výzvy v oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními ~ 8 ~

9 vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu minimální procentní výši bodového hodnocení 68 %. 4. schvaluje navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro 36. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení. 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 36. kola řízené výzvy, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 7. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 32/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center bylo vyhlášeno 27. kolo průběžné výzvy na období Výzva byla vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schválených Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci ROP SV (dále jen IPRM ). Na tomto zasedání VRR jsou předloženy ke schválení dva projekty, u nichž byl ukončen proces kontroly, splnily požadovanou minimální 60% hranici v bodovém hodnocení a vyhověly tak podmínkám ROP SV. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 33/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu ~ 9 ~

10 regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 33/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který vysvětlil, že v rámci bodů 6, 7 a 8 tohoto zasedání byly schváleny projekty 35., 36. a 27. kola výzvy. VRR při schválení projektů k podpoře vždy ukládá předsedovi RR podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování. Z tohoto důvodu byl vytvořen vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty v rámci uvedených kol výzev. Jednotlivé smlouvy ke konkrétním projektům budou vypracovány na základě vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace, která je předmětem schválení v rámci tohoto bodu zasedání VRR. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 34/ schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 35. a 36. kola výzvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 35. výzvy, které budou schváleny jako projekty hraniční/ve zvláštním režimu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. schvaluje aktualizovanou Smlouvu o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 27. kola výzvy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a pro projekty z 27. kola výzvy, které byly schváleny jako hraniční/projekty ve zvláštním režimu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 4. schvaluje aktualizovanou Přílohu č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. Usnesení č. 34/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Informace o realizaci IPRM Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR, že v návaznosti na usnesení VRR č. 34/2013 ze dne mají být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF a zároveň do ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF. VRR na 45. zasedání dne uložil Zdeňku Vašákovi připravit ve spolupráci s nositeli IPRM a předložit na další jednání VRR odhady předpokládaných žádostí o platbu. V návaznosti na předložené odhady bylo zjištěno, že k datu nesplní stanovenou podmínku IPRM Pardubic SV/001 (pouze 59 %) a Liberce SV/004 (pouze 63 %). K datu by dle předloženého odhadu podmínku nesplnilo IPRM Pardubic SV/001. Dle primátorky města Pardubice, ~ 10 ~

11 Štěpánky Fraňkové, záleží na výsledku prošetření rozkladu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce v rámci projektu Revitalizace Tyršových sadů. Za uvedený projekt předkládá Město Pardubice realizované projekty ve zvláštním režimu. ŘO proto navrhuje zrušit stanovenou podmínku k , což stále umožňuje přesunout finanční prostředky po vyhodnocení podmínky k v rámci flexibility do jiných prioritních os. Na podané informace reagoval Josef Táborský z Královéhradecké komory, který se dotázal, zda v případě zrušení podmínky k bude zbývat dostatek času pro vyhodnocení a realizaci projektů a dočerpání zbylých prostředků v případě, že se při vyhodnocení podmínky k zjistí, že některé IPRM podmínku nesplní. Zároveň uvedl, že rizika v projektech je možné předjímat již nyní. Martin Půta následně uvedl, že předsednictvo RR navrhlo možnost ověřit předpokládané čerpání finančních prostředků IPRM v září 2014 a dodal, že v návaznosti na schválení flexibility je možné nedočerpané prostředky po využít v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Kraje navíc připravují další projekty do této oblasti podpory. O slovo poté požádala Štěpánka Fraňková z Pardubické komory a členy VRR ubezpečila, že v IPRM Pardubic SV/001 panuje nejistota pouze u projektu Revitalizace Tyršových sadů, zatímco další projekty k dočerpání alokace IPRM jsou již v realizaci. K datu by mělo být jasné, zda IPRM prostředky s využitím uvedeného projektu dočerpá, či nikoliv, jelikož v tento den bude zasedat rozkladová komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce v rámci tohoto projektu. V případě zrušení uvedeného rozsudku k veřejné zakázce by mohl být projekt ihned zahájen. Josef Táborský i přes výše uvedené následně vyslovil nesouhlas se zrušením podmínky k Zdeněk Vašák členy VRR informoval, že zrušení podmínky k je všeobecně navrhováno kvůli aktuálně řešeným problémům s veřejnými zakázkami a jejich šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Po vyřešení uvedených záležitostí budou projekty realizovány ve stanovených termínech. Na zářijovém zasedání VRR bude předložena další analýza plnění stanovené podmínky. Pro dočerpání finančních prostředků v rámci programu jsou schvalovány projekty ve zvláštním režimu. Martin Půta se poté dotázal, co by následovalo, pokud by dotyčnou podmínku k VRR nezrušil? Zdeněk Vašák odpověděl, že v tom případě by nemohlo být vyhověno žádostem o posun finančních plánů dílčích projektů IPRM, pokud by tím byla narušena realizace IPRM (tedy i plnění stanovené podmínky). Tím by byla realizace dílčích projektů ohrožena. Lubomír Franc vyjádřil ochotu vyjít nositelům IPRM vstříc, zároveň tím však nesmí být ohroženo dočerpání finančních prostředků. Proto se optal, zda by podmínka k mohla být posunuta na ? Zdeněk Vašák na tento dotaz uvedl, že není možné odpovědět, zda by nově stanovená podmínka činila příjemcům potíže, či nikoliv, jelikož analýzy byly provedeny pouze k a Na zářijovém zasedání bude představena analýza rizik IPRM do úrovně dílčích projektů. ~ 11 ~

12 Štěpánka Fraňková dodala, že s předložením žádostí o platbu k za projekt Peší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice nebude také problém, zatímco s předložením žádostí do , a tedy i se splněním podmínky k tomuto termínu, ano. O slovo se poté přihlásil Petr Tulpa z Liberecké komory, který uvedl, že obtíže s výběrovým řízením provázejí také projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji. Zachování podmínky k by tedy mohlo proto ohrozit i realizaci projektů v Libereckém kraji. Žádné dotazy poté položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 35/ bere na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o finančním čerpání a plnění indikátorů k milníku stanovenému interní evaluací Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. bere na vědomí žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínek čerpání dle příloh č. 9 a 10 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí žádost statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001, o zrušení podmínky čerpání k dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. ruší podmínky pro čerpání IPRM dle usnesení č. 34/2013 ze dne stanovuje, že u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99% celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 7. schvaluje žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004 (po jeho aktualizaci odpovídající stavu k ), který splňuje podmínky stanovené v bodě 6 tohoto usnesení. 8. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatek ke Smlouvě o alokaci prostředků na SV/004 v souladu se schválenými změnami. 9. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit na nejbližším zasedání VRR ke schválení Oznámení o změně v IPRM podaná nositeli IPRM na územní odbory realizace programu v termínu stanoveném k v návaznosti na tabulky zpracovávané dle Metodické informace č. 24 a podmínky potvrzené/stanovené na tomto zasedání VRR. 10. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit Výboru Regionální rady konanému v září 2014 k projednání podklady k čerpání alokací jednotlivých IPRM ROP NUTS II Severovýchod od všech nositelů IPRM. Usnesení č. 35/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování o tomto usnesení se zdržel Josef Táborský z Královéhradecké komory. ~ 12 ~

13 ad 11) Informace o přístupu Auditního orgánu Martin Půta uvedl, že přístup Auditního orgánu Ministerstva financí je diskutován v případě tzv. obaloven živičných směsí a použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek. Zdeněk Vašák upřesnil, že Auditní orgán komunikuje přístup k obalovnám živičných směsí s Evropskou komisí. Platební a certifikační orgán Ministerstva financí nebude považovat výdaje vzešlé ze zadávacích řízení zahájených po , u nichž se vyskytne technický kvalifikační požadavek na dispozici s obalovnou živičných směsí, za způsobilé. Evropská komise ponechává nastavení konkrétních podmínek na členském státu. Před tímto datem jsou případy posuzovány individuálně a hrozí korekce na úrovni operačního programu. ŘO s postupem Auditního orgánu Ministerstva financí nesouhlasí. Použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky nebylo dříve sankcionováno, jak uvedl Zdeněk Vašák, jelikož toto do příjemci dotací umožňoval zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Auditní orgán však posuzuje použití smluvních pokut jako porušení podmínek u veřejných zakázek vyhlášených i před tímto datem. ŘO s tímto postupem nesouhlasí. Martin Půta k výše uvedenému dodal, že přístup k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky bude diskutován s MMR a s Ministerstvem financí. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 36/ bere na vědomí informace o přístupu Auditního orgánu MFČR k technickému kvalifikačnímu požadavku na obalovnu živičných směsí dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí dopis náměstka ministra financí M. Mateje na EK (DG REGIO) k obalovnám ze dne dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí dopis ministra financí Jana Fischera k obalovnám ze dne dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí informaci o použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí v projektech ROP Severovýchod. 5. nesouhlasí s přístupem AO, že použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí je diskriminační. 6. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady NUTS II Severovýchod, opětovně projednat problematiku obaloven v rámci jednání Rady AKČR, požadovat v této souvislosti setkání hejtmanů s ministrem financí a informovat následně členy Výboru Regionální rady o výstupech setkání. 7. konstatuje, že do projednání finálního postupu k obalovnám se zástupci Ministerstva financí ČR nebudou ze strany ÚRR vymáhány/kráceny výdaje u projektů, kde byl použit technický kvalifikační požadavek na obalovnu živičných směsí. ~ 13 ~

14 8. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, v návaznosti na výsledek jednání k problematice obaloven se zástupci Ministerstva financí aplikovat stanovený přístup. 9. bere na vědomí informace o přístupu Auditního orgánu MFČR k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky dle důvodové zprávy. 10. bere na vědomí vyjádření ředitele Auditního orgánu MFČR Václava Štrasera ke smluvním pokutám ze dne dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 11. bere na vědomí dopis ředitele DG REGIO Waltera Deffaa ke smluvním pokutám ze dne dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 12. bere na vědomí informaci o použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky v projektech ROP Severovýchod. 13. nesouhlasí s přístupem AO, plošně stanovovat finanční opravu ve výši 25% rozdílu mezi vítěznou nabídkou a nabídkou, která by byla vybrána jako nejvýhodnější bez použití hodnotícího kritéria smluvní pokuta, a to u všech zadávacích řízení bez rozdílu a bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem daného případu. 14. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady NUTS II Severovýchod, projednat problematiku smluvních pokut se zástupci Ministerstva financí ČR a informovat následně členy Výboru Regionální rady o výstupech setkání. 15. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, v návaznosti na výsledek jednání se zástupci Ministerstva financí ČR aplikovat stanovený přístup. Usnesení č. 36/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Informace o výstupech interního auditu Tento bod byl z programu 46. zasedání VRR stažen. ad 13) Souhrnná zpráva o rizicích za 2. pololetí 2013 Zdeněk Vašák představil obsah předkládané Souhrnné zprávy o rizicích při implementaci ROP SV za druhé pololetí roku Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 37/ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 2. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 37/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 14 ~

15 ad 14) Vyhodnocení Plánu čerpání TP ROP SV za rok 2013; Aktualizace Plánu čerpání TP ROP SV za období Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že za účelem plánování čerpání prostředků technické pomoci ROP SV je zpracován Plán čerpání technické pomoci pro programové období , který je konkretizován dílčími plány čerpání. Současně je předkládán ke schválení i aktualizovaný celkový Plán čerpání technické pomoci ROP SV na období Plán čerpání sleduje vyčerpanou alokaci na oblast podpory 5.1 a modeluje čerpání na další roky tak, aby nebyla překročena stanovená alokace a poměr kofinancování. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 38/ schvaluje vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 38/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1177, Pardubický kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR rozhodl svým usnesením č. 126/2012 ze dne o prodloužení zahájení realizace projektu Pardubického kraje na 12 měsíců. Fyzická realizace projektu má být na základě uzavřeného dodatku č. 1, který schválil Výbor Regionální rady usnesením č. 116/2013 dne , zahájena nejpozději do Pardubický kraj podal dne žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do Svoji žádost odůvodňuje prodloužením výběrového řízení na zhotovitele stavby, resp. podáním námitky společností ČNES dopravní stavby a.s. proti zadávacím podmínkám. Zároveň příjemce žádá o posun termínu pro ukončení projektu z původně plánovaného na , což je v souladu s podmínkami stanovenými pro projekty z 29. kola výzvy. Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP ) Pardubice doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 39/ bere na vědomí žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. ~ 15 ~

16 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Pardubického kraje č Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1177/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 39/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1225, KORID LK, spol. s r.o. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu. Důvodem prodloužení zahájení fyzické realizace jsou komplikace s realizací výběrových řízení. V rámci zadávacího řízení zadavatel obdržel pouze jednu nabídku a byl povinen dle zákona o veřejných zakázkách zadávací řízení zrušit. Následkem toho nemohl zadavatel dále pokračovat v ostatních souvisejících zadávacích řízeních. ÚORP Liberec doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 40/ bere na vědomí žádost společnosti KORID LK o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu společnosti KORID LK č Modernizace silnice odbavovacího systému Libereckého kraje do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1225/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 40/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1256, Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice Zdeněk Vašák uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, a to do Důvodem prodloužení zahájení fyzické realizace jsou komplikace s realizací výběrového řízení, kdy jeden z neúspěšných uchazečů podal podnět k přezkoumání veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. S ohledem na tuto skutečnost nemůže zadavatel uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem a předat staveniště, čímž by zahájil fyzickou realizaci. ~ 16 ~

17 Příjemce zároveň požádal o změnu termínu pro ukončení projektu z původně plánovaného na , což je v souladu s podmínkami stanovenými pro projekty z 27. kola výzvy. Tato změna je rovněž zahrnuta do Dodatku č. 1 ke Smlouvě po poskytnutí dotace. ÚORP Liberec doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, jakož i změnu termínu pro ukončení projektu, schválit. Žádné další připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 41/ bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace a zároveň o prodloužení termínu pro ukončení projektu č Komunitní centrum Ruprechtice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č Komunitní centrum Ruprechtice do , prodloužení termínu pro ukončení projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č Komunitní centrum Ruprechtice do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1256/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 41/2014 bylo přijato jednohlasně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16a) Žádost o prodloužení lhůty pro doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR dne schválil prodloužení lhůty pro doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace žadatelem do Dne obdržel ŘO některé požadované přílohy. Současně byla dne na ÚORP Liberec doručena další Žádost o prodloužení termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o dotaci, a to do Žadatel uvádí, že již dodané stavební povolení na tramvajovou trať pokrývá zhruba 80 % objektů předmětné stavby a po nabytí právní moci umožní zahájení stavebních prací, přičemž toto nastane v podstatě současně s dokončením zadávacího řízení. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je pak Vzhledem k tomu, že žadatel uvádí, že stavební práce bude možné zahájit již bez nutnosti vydání ostatních stavebních povolení, která budou vydána v průběhu realizace stavby a rizika vyplývající ze zahájení stavebních prací před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace budou na straně žadatele, doporučuje ÚORP Liberec žádosti vyhovět. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 17 ~

18 Usnesení č. 42/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna. 2. souhlasí s prodloužením termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna do Usnesení č. 42/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16b) Žádost o prodloužení lhůty pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze Zdeněk Vašák členy VRR informoval, že obdržel ŘO další Žádost o odsun podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace žadatele OREDO s.r.o., s návrhem na odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace do Důvodem žádosti o odsun podpisu Smlouvy o dotaci je nutnost schválení realizace projektu a jeho financování kraji. V současné době stále není realizace projektu schválena na jednom z krajů. Žadatel v žádosti uvádí, že je schopen dokončit projekt v původně plánovaném termínu. Žádost byla předložena na 45. jednání VRR, bod byl stažen z jednání a nebyl projednán. Žadatel dne svoji žádost o odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace doplnil. V doplnění žádosti žadatel aktualizuje navrhovaný termín pro odsun přípravy Smlouvy původně do , nově do Protože žadatel deklaruje ukončení projektu v původně plánovaném termínu, doporučuje ÚORP Hradec Králové žádosti vyhovět. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 43/ bere na vědomí žádost o odložení zahájení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. 2. schvaluje odložení zahájení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. Usnesení č. 43/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 18 ~

19 ad 17a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0765, Ubytovací hostinec Na skalách Budislav Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne další žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu, a to do Důvodem je zdržení v proplacení předposlední žádosti o platbu, neboť RR ke dni neobdržela finanční prostředky od MMR. Vzhledem k tomu, že fyzická realizace projektu je již dokončena, neexistuje zde riziko možného nedokončení projektu a nedočerpání dotace. Z tohoto důvodu ÚORP Pardubice doporučuje žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 44/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Marie Hegerové, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ , Ubytovací hostinec Na skalách Budislav. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Marie Hegerové, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ , Ubytovací hostinec Na skalách Budislav, do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 44/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18a) Rozhodnutí o promíjení odvodů a penále přístup RR Zdeněk Vašák uvedl, že VRR dosud promíjel odvody pouze v případě, že platební výměr na odvod nabyl právní moci. To je však pro některé příjemce velmi zatěžující. VRR je tedy navrhována ke schválení změna přístupu k promíjení odvodů, kdy by bylo možné odvod prominout i tehdy, kdy není platební výměr dosud v právní moci, a příjemce by si zároveň mohl podat proti platebnímu výměru odvolání. Pokud by následně odvolací orgán na základě odvolání platební výměr zrušil, příjemci by byl uhrazený odvod vrácen. Pokud by odvolací orgán změnil výši odvodu, bylo by nezbytné revokovat usnesení VRR, kterým bylo schváleno prominutí určité části odvodu a schválit nové prominutí, odpovídající výši odvodu, stanoveného odvolacím orgánem. Postup, při kterém by odvod byl promíjen bez ohledu na právní moc platebního výměru, umožní v případě uhrazení neprominuté části odvodu i dřívější prominutí penále, jehož vyměření je pro příjemce rovněž zatěžující (byť je následně v plné výši prominuto). Současně nebudou vznikat příjemcům další finanční požadavky související s platbou úroku s posečkání a bude možné proplácet předložené žádosti o platbu, pokud příjemce neprominutou část odvodu uhradí. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 19 ~

20 Usnesení č. 45/ bere na vědomí informaci o promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. schvaluje, že po individuálním posouzení každého případu lze o prominutí odvodu rozhodnout i dříve, než platební výměr na odvod nabude právní moci. Usnesení č. 45/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18b) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 411, město Chrastava Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že městu Chrastava byla v rámci projektu RTN Terminál Chrastava uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Město Chrastava podalo dne žádost o prominutí odvodu a penále a dne uhradilo část odvodu, odpovídající 5 % ,60 Kč. Platební výměr na odvod byl vydán dne , lhůta pro podání odvolání je 30 dnů, příjemce se práva na podání odvolání nevzdal a platební výměr na odvod tak dosud není v právní moci. Pokud VRR rozhodne o prominutí odvodu a příjemce následně podá odvolání, je zde riziko, že pokud by odvolací orgán platební výměr změnil, musel by VRR schválit novou výši prominutí odvodu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s rozhodováním odvolacího orgánu je však toto riziko malé. Ke dni možného prominutí odvodu bylo doměřeno penále ve výši ,31 Kč. S ohledem na to, že penále je již v maximální možné výši (ve výši odvodu), je možné ho prominout i v případě, pokud by VRR rozhodl o nižším prominutí odvodu, než je navrhovaných 95 %. ÚORP Liberec navrhuje prominutí odvodu ve výši 95 % podle bodu 6 Pokynů pro stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, který schválil VRR na svém 38. zasedání dne usnesením č. 79/2013. Důvodem hodným zvláštního zřetele je dle usnesení VRR č. 117/2013 ze dne skutečnost, že příjemce uhradil odvod a v relevantním případě zajistí nápravu pochybení. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 46/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Chrastava číslo CZ. 1.13/1.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,40 Kč, tj. 95 %. ~ 20 ~

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : MěÚ Lanškroun Datum jednání : 17.7.2014 Přítomni: Stanislava Švarcová Lenka

Více

Protokol o kontrole č. j. RRSV 2757/2015. - administrativní kontrola EX-POST zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně

Protokol o kontrole č. j. RRSV 2757/2015. - administrativní kontrola EX-POST zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně Elektronický podpis - 24.2.2015 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Štěpánka Jakub Anděl Kohoutová Vydal : I.CA - Qualified Certi... Platnost do : 16.1.2016 23.1.2016 Protokol o kontrole č. j. RRSV

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 2. 6. 2014 1 Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad. Cílem realizovaného

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 16. jednání - výjezdního Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2014 v 9,30 hodin v restauraci Sportovního a rekreačního areálu

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 23. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 1. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti P1.437 (Františka Martina Pelcla) v

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více