ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010"

Transkript

1 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek od hod., formou videokonference, na Krajských úřadech Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Bc. Lubomír Franc Mgr. Stanislav Eichler * Mgr. Radko Martínek PharmDr. Jana Třešňáková Ing. Miloš Tita Ing. Josef Janeček Ing. Josef Táborský JUDr. Ing. Lukáš Pleticha JUDr. Martin Netolický RSDr. Jaroslav Ošťádal Marek Pieter Ing. Jaroslav Moučka MUDr. Jiří Veselý RNDr. Vít Příkaský Ing. Jaroslav Trávníček JUDr. Jaroslav Švehla ** Ing. Roman Línek *** Bc. Radek Cikl Ing. arch. Tomáš Soukup Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. * Mgr. Stanislav Eichler nebyl přítomen u hlasování od bodu 11b. * JUDr. Jaroslav Švehla nebyl přítomen u hlasování od bodu 18a. * Ing. Roman Línek odešel ze zasedání před hlasováním k prvnímu bodu programu. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod 3. Informace o kofinancování projektů ze státního rozpočtu od roku Schválení projektů 23. kolo výzvy oblast podpory Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty z 23. kola výzvy 6. Schválení dílčích projektů 11. kolo výzvy oblast podpory Vyhlášení 26. kola výzvy oblasti podpory Schválení Komunikačního plánu ROP SV na rok Výběr pilotních projektů v rámci realizace projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity 10. Informace o počtu a způsobu vyřízených stíţností v rámci ROP Severovýchod 11. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 12. Schválení ţádosti o prodlouţení termínu zahájení fyzické realizace projektu 13. Schválení ţádostí o změnu cílových hodnot indikátorů 14. Šestá změna rozpočtu na rok První změna rozpočtu na rok Rozpočtový výhled na roky Změna organizační struktury ÚRR 18. Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 25. zasedání VRR zahájil Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, který přivítal členy VRR na videokonferenčním zasedání v Hradci Králové, Liberci a Pardubicích a konstatoval, ţe všechny tři komory VRR jsou usnášeníschopné a ţe hlasování o návrzích usnesení bude probíhat vţdy po jednotlivých komorách. Poté jiţ Mgr. Radko Martínek přistoupil k projednání prvního bodu programu, představil návrh programu 25. zasedání VRR a poţádal členy VRR o navrţení ověřovatelů zápisu. Z Pardubické komory byl navrţen jako ověřovatel zápisu Ing. Josef Janeček, z Liberecké komory Mgr. Stanislav Eichler a z Královéhradecké komory PharmDr. Jana Třešňáková. Usnesení č. 138/ schvaluje program 25. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Ing. Josefa Janečka, 2. Mgr. Stanislava Eichlera, 3. PharmDr. Janu Třešňákovou. Usnesení č. 138/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Vzhledem ke skutečnosti, ţe po projednání bodu 11a opustil Mgr. Stanislav Eichler jednání VRR, byla nevrţena ze strany členů VRR revokace usnesení č. 138/2010 a za Libereckou komoru byl jako ověřovatel zápisu navrţen JUDr. Ing. Lukáš Pleticha. VRR přistoupil k hlasování o novém návrhu usnesení. Usnesení č. 138/ volí ověřovatele zápisu 1. Ing. Josefa Janečka, 2. JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, 3. PharmDr. Janu Třešňákovou. Usnesení č. 138/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování se neúčastnil Mgr. Stanislav Eichler. ~ 3 ~

4 ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který představil druhý bod programu Zprávu o činnosti orgánů Regionální rady NUTS II Severovýchod, která obsahuje například informace o počtu podepsaných smluv o poskytnutí dotace, naplňování Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) nebo o vyhlášených a zrealizovaných veřejných zakázkách ÚRR. Mgr. Zdeněk Semorád dále upozornil, ţe součástí materiálů je také měsíční analýza čerpání z ROP SV za měsíc listopad. Měsíční analýza ROP SV je vytvářena kaţdý měsíc a je zveřejňována na internetových stránkách Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále jen RR ). Usnesení č. 139/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 139/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Informace o kofinancování projektů ze státního rozpočtu od roku 2011 Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe v současné době stále probíhají diskuse mezi zástupci regionálních rad a ministerstva financí (dále jen MF ) ohledně výkladu usnesení vlády č. 675/2010. Zástupci regionálních rad se snaţí prosadit, aby bylo zajištěno kofinancování ze státního rozpočtu pro projekty schválené do a pro všechny dílčí projekty, které jsou součástí integrovaných plánů rozvoje měst schválených do Ze strany zástupců MF a ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) byla přislíbena okamţitá úprava informačního systému (dále jen IS ) a metodické vedení, které zajistí, ţe nedojde k pozdrţení administrace ţádostí o platby, resp. proplácení ţádostí o platbu po Doposud však není ze strany MF a MMR toto metodické řešení dopadů usnesení vlády pro řídící orgány definováno, aby mohla být zajištěna administrace ţádostí o platbu u projektů dotčených vládním usnesením, ani není zajištěna úprava IS. V návaznosti na výše uvedené informace lze očekávat, ţe metodické řešení dopadů usnesení vlády a vlastní úprava IS bude ze strany MF a MMR zajištěna v horizontu několika měsíců a tato situace způsobí přerušení proplácení ţádostí o platby u krajských projektů v roce Následně vyzval Mgr. Radko Martínek členy VRR k dotazům. Připomínku vznesl Ing. Josef Táborský (Královéhradecká komora), který uvedl, ţe na minulých zasedáních VRR byla zmíněna moţnost řešit zastavení financování krajských projektů ze státního ~ 4 ~

5 rozpočtu soudní cestou. Ing. Josef Táborský upozornil, ţe soudní spory mohou způsobit rovněţ značné pozdrţení v proplácení finančních prostředků příjemcům dotací. Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe ať uţ příjemce bude poţadovat proplacení státního podílu soudní cestou či nikoliv, bude nutné systém financování projektů podpořených z ROP SV změnit. Dle provedeného právního rozboru můţe soudní spor nastat aţ po vzniku škody. Tzn., ţe příjemce podá ţádost o platbu, která mu bude proplacena bez podílu ze státního rozpočtu. Teprve v této chvíli bude moţné vymáhat podíl státního rozpočtu soudní cestou. Dále si Mgr. Radko Martínek vyţádal zpracování vyčíslení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které měly být proplaceny po u krajských projektů. Ţádné další dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR Usnesení č. 140/ bere na vědomí informace o skutečnostech souvisejících se zrušením kofinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu od roku 2011 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 140/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Schválení projektů 23. kolo výzvy oblast podpory 1.3 Mgr. Radko Martínek představil další bod programu, schválení projektů z 23. kola výzvy, oblasti podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť. Poté VRR navrhnul minimální procentní výši bodového hodnocení pro podporu projektů z ROP SV, a to na hranici 75 %. Usnesení č. 141/ bere na vědomí informaci o průběhu 23. kola výzvy pro předkládání ţádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí Zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 1.3 minimální procentní výši bodového hodnocení 75 %. 4. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod v rámci 23. kola výzvy, oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 5 ~

6 5. schvaluje maximální výši dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. schvaluje dotaci z krajského rozpočtu poskytnutou prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 7. schvaluje maximální výši dotace ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod v návaznosti na usnesení vlády č. 675 ze dne , resp. dalších relevantních usnesení vlády a v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace Regionální radě na předfinancování a kofinancování projektů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 8. schvaluje, ţe v případě nenaplnění bodu 7 tohoto usnesení mohou být do celkové výše kofinancování dle přílohy č. 3 tohoto usnesení navýšeny finanční prostředky příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z krajských rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady v případě, ţe tyto fin. prostředky od krajů Regionální rada získá. 9. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 141/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty z 23. kola výzvy Mgr. Radko Martínek představil návrh usnesení projednávaného bodu týkající se schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace pro podpořené projekty z 23. kola výzvy. Usnesení č. 142/ schvaluje vzory Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty 23. kola výzvy pro Regionální operační program regionu soudrţnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 142/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 ad 6) Schválení projektů z 11. kola průběţné výzvy oblast podpory 2.1 Mgr. Radko Martínek představil další bod programu, a to schválení dílčích projektů IPRM z 11. kola průběţné výzvy, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Mgr. Radko Martínek zároveň poskytl informace ze zasedání Monitorovacího výboru ROP SV, které se uskutečnilo na konci listopadu 2010, kde bylo dohodnuto, ţe ihned po zvolení vedení ve všech krajských městech regionu soudrţnosti Severovýchod, bude svolána schůzka k řešení otázky čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Usnesení č. 143/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 11. kola průběţné výzvy pro předkládání ţádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod v rámci 11. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. schvaluje maximální výši dotace ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod v návaznosti na usnesení vlády č. 675 ze dne , resp. dalších relevantních usnesení vlády a v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace Regionální radě na předfinancování a kofinancování projektů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 143/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Vyhlášení 26. kola výzvy oblasti podpory 5.1 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil text 26. kola výzvy, oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. ~ 7 ~

8 Usnesení č. 144/ vyhlašuje 26. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. stanovuje pro účely 26. kola výzvy k předkládání projektů strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 144/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Schválení Komunikačního plánu ROP SV na rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, ţe se jedná o dokument, který řeší pouţití jednotlivých nástrojů informování a publicity, včetně rozpočtu na dané aktivity a stanovení jednotlivých cílů (indikátorů) na daný rok. Usnesení č. 145/ schvaluje Komunikační plán ROP SV na rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 145/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Výběr pilotních projektů v rámci realizace projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, ţe v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (dále jen PAAK ) byl uskutečněn další výběr pilotních projektů. Dne 14. června aţ 31. srpna 2010 byla vyhlášena výzva k předkládání ţádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci projektů, jeţ náleţí do prioritní osy 3 Cestovní ruch. V rámci výzvy bylo předloţeno 22 ţádostí o poskytnutí asistence. Výběrová komise zasedla 16. listopadu 2010 a rozhodla o schválení 6 pilotních projektů z oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR a 3 pilotních projektů z oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. Dále bylo vybráno 5 projektů jako náhradních v případě, ţe některý z vybraných projektů nevyuţije moţnosti asistence. Mgr. Radko Martínek poté uvedl, ţe seznam všech předloţených projektů o poskytnutí asistence v rámci výše zmíněné výzvy, vč. bodového hodnocení těchto projektů, bude rozeslán elektronicky všem členům VRR. ~ 8 ~

9 Usnesení č. 146/ schvaluje seznam pilotních projektů, kterým bude poskytnuta asistence ve fázi realizace a administrace v rámci realizace projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 146/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Informace o počtu a způsobu vyřízených stíţností v rámci ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe součástí důvodové zprávy je informace o počtu a způsobu vyřízených stíţností v rámci ROP SV. Usnesení č. 147/ bere na vědomí informace o počtu a způsobu vyřízených stíţností v rámci ROP Severovýchod. Usnesení č. 147/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11a) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe příjemce porušil při zadávání zakázky na stavební práce, které jsou předmětem projektu, zásady transparentnosti a rovného zacházení a postupoval tak v rozporu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. VRR rozhodl na základě ţádosti příjemce o částečném prominutí odvodu na svém 24. zasedání dne a o tom, ţe ţádostí o prominutí penále se bude zabývat poté, co příjemce uhradí neprominutou část odvodu. Příjemce uhradil neprominutou část odvodu a následně mu tak bylo doměřeno penále v celkové výši ,31 Kč. Poté příjemce podal ţádost o prominutí tohoto penále. ~ 9 ~

10 Usnesení č. 148/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu společnosti STAKO společnost s ručením omezeným číslo CZ.1.13/3.1.00/ a ţádost o prominutí penále dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,31 Kč. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 148/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11b) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe příjemce si v rámci ţádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje nezpůsobilé v rámci projektu. Příjemce se tak dopustil porušení metodiky způsobilých výdajů ROP SV. Vzhledem k tomu, ţe finanční prostředky jiţ byly příjemci proplaceny, došlo nesprávným čerpáním poskytnutých finančních prostředků k porušení rozpočtové kázně. Příjemce odvod i doměřené penále uhradil. Poté však podal ţádost o prominutí tohoto penále. Usnesení č. 149/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Tělovýchovné jednoty Sokol Nasavrky číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 622,63 Kč. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 149/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

11 ad 12) Schválení ţádosti o prodlouţení termínu zahájení fyzické realizace projektu Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, ţe příjemce odůvodňuje ţádost o prodlouţení termínu zahájení fyzické realizace projektu tím, ţe stavební práce, které jsou předmětem projektu, nemohou být zahájeny, neboť zadávací řízení na tyto stavební práce je stále předmětem přezkumu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. Posunutí zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na ukončení projektu, které je plánováno do , a proto je schválení ţádosti o prodlouţení termínu zahájení fyzické realizace projektu doporučeno. Usnesení č. 150/ bere na vědomí ţádost o prodlouţení termínu pro zahájení realizace projektu Komunitní centrum obce Sloup v Čechách č. 638 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodlouţení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu společnosti obce Sloup v Čechách na a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/0638/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 150/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13a) Schválení ţádosti o změnu cílových hodnot indikátorů projekt Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který zdůvodnil podání ţádostí o změnu cílových hodnot indikátorů Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem a Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem na projektu. Zároveň uvedl, ţe změna cílových hodnot těchto indikátorů je způsoben špatným převodem měrných jednotek ze strany ţadatele v době podání ţádosti a nemá vliv na výběr projektu. ~ 11 ~

12 Usnesení č. 151/ bere na vědomí ţádost o změnu cílové hodnoty indikátoru projektu Výstavba trojlodní skladové haly DŘEVOCENTRUM HAPex, registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/ , dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje změnu cílové hodnoty indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem a indikátoru Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem z 2,48 ha na 0,248 ha a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0740/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 151/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13b) Schválení ţádosti o změnu cílových hodnot indikátorů projekt Mgr. Radko Martínek představil ţádost o změnu cílové hodnoty indikátoru Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu celkem. Příjemce svou ţádost odůvodňuje recesí v oblasti cestovního ruchu, kterou dokladuje údaji převzatými ze statistik Českého statistického úřadu. Změna cílové hodnoty indikátoru nemá vliv na naplňování indikátoru na úrovni programu, ani na úrovni prioritní osy a nemá ani vliv na bodové hodnocení projektu. V rámci nastavení principů odpouštění odvodů za porušení rozpočtové kázně je pak stanoveno, ţe v případě nenaplnění indikátorů z více jak 10 % původní hodnoty, není moţno odpustit celou částku odvodu, nicméně pouze část (85 %). Aby tak byly splněny tyto podmínky a zachován rovný přístup k příjemcům podpory je navrţeno schválit posunutí indikátoru na hodnotu 20,50. JUDr. Martin Netolický poloţil dotaz, co se stane, pokud příjemce této hodnoty nedosáhne. Mgr. Radko Martínek odpověděl, ţe pokud by příjemce nenaplnil tuto hodnotu, tak se bude jednat o porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 152/ bere na vědomí ţádost o změnu cílové hodnoty indikátoru projektu Hotel APLAUS Litomyšl, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje změnu cílové hodnoty indikátoru Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu celkem z 22,75 pracovních míst na 20,50 ~ 12 ~

13 pracovních míst a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0069/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 152/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Šestá změna rozpočtu na rok 2010 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil šestou změnu rozpočtu RR na rok 2010, která spočívá v zapojení nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2009 z projektů technické pomoci ROP Tyto finanční prostředky budou v roce 2010 zapojeny na úhradu projektů příjemců dotací. Usnesení č. 153/ souhlasí s pouţitím zůstatku nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2009 z projektů technické pomoci ROP 2009 na úhradu projektů příjemců dotací ve výši Kč ,98 EU investiční v roce schvaluje šestou změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod na rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radku Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 6. změnou rozpočtu. Usnesení č. 153/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) První změna rozpočtu na rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil první změnu rozpočtu RR na rok 2011, která spočívá v zapracování dotace z rozpočtu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dále byla do první změny rozpočtu na rok 2011 zahrnuta dotace z MMR na financování osobních nákladů PAS a převody z rozpočtových účtů ve výši tvorby sociálního fondu na rok ~ 13 ~

14 Usnesení č. 154/ schvaluje první změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod na rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. ukládá Mgr. Radku Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s první změnou rozpočtu. Usnesení č. 154/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16) Rozpočtový výhled na roky Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe na straně příjmů ze státního rozpočtu se vychází z plánované výše dotace MMR vyčíslené na základě předpokládaných ţádostí o platbu v jednotlivých letech. V příjmech z rozpočtu krajů je počítáno s podílem krajů na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů u těch ţadatelů, jejichţ finanční prostředky nelze označit za veřejné finanční prostředky (spolufinancování prioritních os ROP SV). Ostatní prostředky z krajských rozpočtů na činnost RR jsou plánovány na úhradu výdajů spojených s činností RR, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP SV v 100% výši. Skutečná potřeba finančních prostředků bude záleţet na výši čerpání finančních prostředků v rámci schválených projektů za jednotlivé oblasti podpory ROP SV. Usnesení č. 155/ schvaluje rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod na roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 155/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17) Změna organizační struktury ÚRR Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, ţe změna organizační struktury spočívá ve sloučení Úseku řízení rizik a nesrovnalostí a Úseku metodického řízení v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu do jednoho úseku, a to vzhledem ke skutečnosti, ţe v rámci Úseku řízení rizik a nesrovnalostí jsou pouze 2 pracovníci a v případě dlouhodobé nepřítomnosti jednoho z nich je problematicky zajistitelná zastupitelnost. Sloučením těchto dvou úseků vznikne Úsek metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí. ~ 14 ~

15 Mgr. Radko Martínek uvedl, ţe návrh na tuto změnu byl projednán a schválen také na jednání monitorovacího výboru dne a vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o původním návrhu usnesení. Usnesení č. 156/ schvaluje s účinností od organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 156/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18a) Různé - Schválení aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který představil aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP SV. Dále uvedl, ţe Prováděcí dokument ROP SV je přílohou projednávaného usnesení. Usnesení č. 157/ schvaluje aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. stanovuje, ţe změny vyplývající z aktualizace Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období dle přílohy č. 1 tohoto usnesení jsou platné i pro projekty z 24. kola výzvy. Usnesení č. 157/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18b) Různé Změna IPRM Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr Zdeňku Semorádovi, který uvedl, ţe ţadatel navrhuje rozšířit dokument IPRM v částech týkajících se opatření Posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě tak, aby toto opatření mohlo být naplňováno i dalšími projekty, které do něj svým zaměřením na vědu a výzkum spadají, a které budou financovány z dalších oblastí podpory operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V případě změn, které poţaduje ţadatel, se jedná o změny podstatné, nicméně tyto změny neovlivní zásadním způsobem IPRM jako celek, neovlivní cíle, obsahové zaměření, ani finanční plán. ~ 15 ~

16 Usnesení č. 158/ bere na vědomí Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM u projektu Integrovaný plán rozvoje města Pardubic Přitaţlivé město dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje změny uvedené v Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM u projektu Integrovaný plán rozvoje města Pardubic Přitaţlivé město. Usnesení č. 158/2010 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Na závěr zasedání Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k připomínkám či doplnění programu 25. zasedání VRR. Ţádné připomínky vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek poděkoval za účast a vstřícnost všem členům VRR. 25. zasedání VRR bylo ukončeno v hodin. ~ 16 ~

17 Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 138/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 139/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 139/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 141/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 141/2010 Příloha č. 3 k usnesení č. 141/2010 Příloha č. 4 k usnesení č. 141/2010 Příloha č. 5 k usnesení č. 141/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 142/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 143/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 143/2010 Příloha č. 3 k usnesení č. 143/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 144/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 144/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 145/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 146/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 150/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 150/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 151/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 151/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 152/2010 Příloha č. 2 k usnesení č. 152/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 153/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 154/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 155/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 156/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 157/2010 Příloha č. 1 k usnesení č. 158/2010 ~ 17 ~

18 V Hradci Králové dne 17. prosince 2010 Zapsal: Ing. Luděk Váša Ověřovatelé: Ing. Josef Janeček.. JUDr. Ing. Lukáš Pleticha.. PharmDr. Jana Třešňáková.. Mgr. Radko Martínek Předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod.. Datum podpisu. ~ 18 ~

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: Název bodu: Návrh usnesení: 35-29a/2012 Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 58/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 58. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 9. 2016 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.09.2013 Bod pořadu jednání: 35. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu SEV Divizna pedagogům

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV ke způsobu sledování a vykazování indikátoru Nová pracovní místa a ke změnám v některých atributech vybraných indikátorů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Výzva pro předkládání žádostí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Zápis z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Hotelu Continental v Brně

Zápis z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Hotelu Continental v Brně Zápis z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 22. 6. 2016 v Hotelu Continental v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. Zápis ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení dokumentace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Metodická informace č. 17

Metodická informace č. 17 upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Datum zveřejnění: 15. 2. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8647/2010 /2009 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16. listopadu dubna 2010 2009

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TECHNICKOU POMOC OP VVV (PS TP) 19. dubna 2016, 10:00 hod., Černá zasedací místnost, Harfa Office Park

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TECHNICKOU POMOC OP VVV (PS TP) 19. dubna 2016, 10:00 hod., Černá zasedací místnost, Harfa Office Park ZÁPIS č.j. MSMT-4550/2016-5 Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TECHNICKOU POMOC OP VVV (PS TP) 19. dubna 2016, 10:00 hod., Černá zasedací místnost, Harfa Office Park Přítomní členové a náhradníci: Bc. Jan

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí , konaného dne 23. listopadu 2015 v TOP Hotelu Praha Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Č. j.: 1666/300/15 83201/ENV/15 Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2007 2013, konaného dne 23. listopadu 2015

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu 7. května 2009 V Hradci Králové dne 7. 5. 2009 Metodický pokyn č. 18 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 12. 12. 2007 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Aktuální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo IPRM:

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 USNESENÍ Č. 1080/2015 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 4. června 2014 v Peci pod Sněžkou 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 3. 9. 2014 22 Věc: Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více