ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince 2015 od hodin v sále Zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Jaroslav Moučka Jana Třešňáková Vladimír Mastník Petr Tupec Josef Táborský Vít Příkaský Zdeněk Křišťál Otakar Ruml Zuzana Kocumová Štěpánka Fraňková Vladimír Derner Otakar Špetlík Jan Foldyna Miloslav Plass Josef Jadrný Josef Vondruška Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Měsíční analýza ROP SV a informace k ukončování ROP SV 3. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory 4. Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV 5. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 6. Promíjení odvodu a penále 7. Informace o rizikových projektech 8. Informace o externích kontrolách a auditech 9. Informace o výstupech interního auditu 10. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech změna rozpočtu na rok Rozpočet na rok Rozpočtový výhled na roky Informace o počtu a způsobu vyřízení stížností v rámci ROP Severovýchod 15. Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 57. zasedání VRR zahájil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Lubomír Franc poté ověřil usnášeníschopnost VRR a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Lubomír Franc následně požádal členy VRR o návrh ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen Josef Táborský, z Pardubické komory Jan Foldyna a z Liberecké komory Josef Jadrný. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly a Lubomír Franc vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 143/ SCHVALUJE program 57. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Josef Táborský 2. Jan Foldyna 3. Josef Jadrný Usnesení č. 143/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Měsíční analýza ROP SV a informace k ukončování ROP SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, ředitelce ÚRR, která VRR informovala o pravidelně předkládaném materiálu, tj. o Měsíční analýze, která podává informace o stavu implementace ROP SV z hlediska finančního a věcného pokroku. Dále představila Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 k , která obsahuje celorepublikové srovnání operačních programů a informuje o postavení ROP SV z pohledu čerpání vůči ostatním operačním programům. Lenka Vašátková dále členy VRR informovala, že z ROP SV již bylo vyplaceno více jak 91 % z přidělené alokace, a že objem prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech, zaúčtovaných Ministerstvem financí Platebním a certifikačním orgánem, činil více než 89,6 %. Aktuální stav proplacených prostředků činí cca 97 % alokace ROP SV, a jak Lenka Vašátková uvedla, neměl by být problém proplatit zbývající prostředky ve stanovených termínech. Lenka Vašátková poté informovala o postupu ukončování ROP SV. ŘO v této souvislosti obdržel Metodické doporučení pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období , které zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci. ŘO tyto pokyny zapracovává do programové dokumentace. V souvislosti s ukončováním ROP SV Lenka Vašátková uvedla, že ŘO obdržel jednu žádost o zařazení projektu do kategorie tzv. nedokončených projektů, která bude projednána v rámci bodu č. 5 tohoto zasedání. Lenka Vašátková se dále věnovala Podmínkám pro projekty technické pomoci ROP Severovýchod, jejichž změnu VRR schválil na 56. zasedání (usnesení č.140/2015). Schválením navržené změny se odstranila zejména povinnost uchovávat majetek po dobu minimálně pěti let, přestože by pro něj RR ~ 3 ~

4 neměla žádné využití. Předpokládá se, že tento majetek bude převáděn ve veřejném zájmu, např. na jednotlivé kraje. Aktuálně se na ÚRR obrátilo vedení Centra pro regionální rozvoj České republiky a projevilo zájem o zapůjčení nepotřebné výpočetní techniky do května Tato informace je aktuálně VRR předkládána na vědomí. Předmětem tohoto bodu je dále stanovení celkového počtu zaměstnanců RR. Lenka Vašátková uvedla, že jelikož se bude snižovat objem činností ÚRR, je navrhováno snížení celkového počtu zaměstnanců ÚRR na maximální počet 60 zaměstnanců. Žádosti o změnu celkového počtu zaměstnanců budou předkládány i na nadcházejících zasedáních VRR. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 144/ BERE NA VĚDOMÍ Měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ pravidelnou Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o postupu ukončování ROP SV. 4. STANOVUJE celkový počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnost Severovýchod s účinností od ve výši 60 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 144/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že cílem tohoto bodu je informovat o čerpání finanční alokace ROP SV dle oblastí podpory a o vývoji kurzu Kč/EUR. Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj Národního orgánu pro koordinaci byl kurz pro měsíc listopad 2015 zafixován ve výši 27,11 Kč/EUR a na prosinec 2015 ve výši 27,02 Kč/EUR, proto je navrhováno kurz dříve schválený VRR, tj. 27,00 Kč/EUR, ponechat v nezměněné výši. Lenka Vašátková dále představila přílohu č. 1, která informuje o výši zbývající alokace, kterou je možné využít k financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Dle této přílohy by volná alokace aktuálně činila 63,5 mil. Kč, avšak na Ministerstvo financí byla ze strany příjemců podána odvolání proti platebním výměrům ve výši cca 30 mil. Kč. Jak Lenka Vašátková uvedla, jelikož ÚRR obdrží zálohu pro proplácení dotací až kolem , je navrženo projednat využití zbývající alokace až na příštím zasedání VRR, které se uskuteční Dále je předkládána informace o uvolňování prostředků na projekty 41. a 42. kola výzvy. Celkově bylo na tyto projekty uvolněno již 676 mil. Kč. Jejich požadavek k činil cca 800 mil. Kč a k zbývá do plné výše dofinancovat 130,4 mil. Kč. Zdrojem financování projektů 41. a 42. kola výzvy jsou finanční prostředky získané na základě využití režimu flexibility mezi prioritními osami. Při uplatnění tohoto režimu lze využít nad rámec alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury částku do výše 10 % alokace prioritní osy 1, tj. 25,5 mil. EUR. Pro pokrývání finančních požadavků projektů lze v rámci flexibility využít už pouze 108 mil. Kč. Chybějící finanční ~ 4 ~

5 zdroje k financování projektů 41. a 42. kola z pohledu dodržení pravidla flexibility činí k mil. Kč, které bude nutné zajistit pouze v rámci prioritní osy 1. Dle aktuálních údajů na základě úspor krajů v projektech prioritní osy 1, resp. 41. a 42. kola výzvy, činí nepokrytá částka nad rámec flexibility cca 12 mil. Kč. Lubomír Franc poté Lenku Vašátkovou požádal o vyčíslení, kolik finančních prostředků bude scházet k plnému financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Lenka Vašátková uvedla, že dle aktuálních odhadů by se mělo jednat o částku v rozpětí 12 mil. Kč až 20 mil. Kč. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 145/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o flexibilitě mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. Usnesení č. 145/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která informovala, že aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV byla provedena z důvodu změny organizační struktury ÚRR, jelikož od zaniknou úseky administrace v rámci územních odborů realizace programu. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 146/ BERE NA VĚDOMÍ změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 146/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~

6 ad 5a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1356, Město Jičín Lenka Vašátková uvedla, že příjemce, město Jičín, v rámci projektu Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář podal žádost o posunutí termínu ukončení realizace projektu na Jelikož je tímto překročeno datum , tj. datum vymezující způsobilost výdajů, bude projekt v případě schválení žádosti zařazen do kategorie tzv. nedokončených projektů. Příjemce žádost vysvětluje přetrvávajícími problémy s veřejnou zakázkou na kolejnicový systém, kdy vyřazený uchazeč podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a s vítězným uchazečem proto nemůže být uzavřena smlouva. Příjemce musí výdaje spojenou s touto veřejnou zakázkou přeřadit do nezpůsobilých výdajů, jelikož dotaci může čerpat pouze na výdaje vynaložené do Obecně nedokončené projekty musí být dokončeny nejpozději do , a pokud tato podmínka nebude dodržena, příjemce bude muset vrátit poskytnutou dotaci v plné výši. Lenka Vašátková dále shrnula, že VRR na svých předchozích zasedáních schválil podmínky, které musí být splněny, aby žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený ve výzvě mohla být schválena. Zároveň tyto podmínky připomněla. Jelikož tato žádost předmětné podmínky splňuje, je možné žádosti vyhovět a projekt zařadit do kategorie nedokončených projektů. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 147/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Města Jičín o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení lhůty pro ukončení projektu Města Jičín č. CZ.1.13/2.2.00/ do v režimu nedokončeného projektu dle podmínek specifikovaných v důvodové zprávě. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek v souladu se schválenou změnou. Usnesení č. 147/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Informace o rozhodnutí Ministerstva financí o podaném odvolání projekt 802, DAVÍDEK s.r.o. Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která informovala o rozhodnutí Ministerstva financí o podaném odvolání proti platebnímu výměru příjemce DAVÍDEK s.r.o. v případě projektu Sportovně-relaxační hotel Davídek. Z důvodu porušení rozpočtové kázně, způsobeného porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek, byl příjemci vystaven platební výměr ve výši 100 %. Odvolací orgán potvrdil zjištění po obsahové stránce a vyčíslení odvodu upravil tak, že snížil částku vyměřeného odvodu platebním výměrem ze 100 % na nejnižší možnou výši, tj. 10 %, přičemž částka 10 % odpovídá neprominuté části odvodu uhrazené příjemcem formou zápočtu se žádostí o platbu. ~ 6 ~

7 Zbylá část odvodu byla VRR již dříve prominuta včetně vyměřeného penále. Jelikož veškeré kroky již byly učiněny, je informace o rozhodnutí Ministerstva financí předkládána VRR na vědomí. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 148/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rozhodnutí Ministerstva financí České republiky o podaném odvolání u projektu obchodní společnosti DAVÍDEK s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. Usnesení č. 148/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Informace o rizikových projektech Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která vysvětlila, že v rámci dvou příloh k tomuto bodu zasedání jsou předkládány informace o rizikových projektech a rizicích, které se k nim vážou. Od minulého zasedání nebyly ze seznamu rizikových projektů odstraněny žádné projekty. Dále je v rámci tohoto pravidelného bodu poskytnuta informace o projektech, které jsou k v realizaci. K datu konání tohoto zasedání je projektů ve fázi realizace výrazně méně, jelikož většina projektů již byla ukončena a jsou u nich administrovány závěrečné žádosti o platbu. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 149/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuálním stavu realizace u projektů ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Usnesení č. 149/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Informace o externích kontrolách a auditech Lenka Vašátková informovala o externích kontrolách a auditech, které proběhly či probíhají na ÚRR. V návaznosti na audity operací z předchozích let, kdy byla opakovaně konstatována chybovost ROP SV vyšší než 2 %, ÚRR v dubnu 2015 obdržel od Evropské komise tzv. Warning Letter (Varovný dopis). ÚRR vyhotovil vypořádání všech jemu příslušejících bodů a po kompletaci s Auditním orgánem bylo vypořádání dne odesláno do Evropské komise. V návaznosti na toto vypořádání ÚRR obdržel tzv. Lifting Letter, tj. informaci, že Evropská komise stahuje předchozí Warning Letter. ÚRR tedy může do Evropské komise opět zasílat žádosti o průběžné platby. K certifikaci byly aktuálně předloženy výdaje ve výši cca 3,1 mld. Kč. ~ 7 ~

8 Lenka Vašátková dále hovořila o auditu operací za rok ÚRR již obdržel návrh Výroční kontrolní zprávy za rok 2015, čímž bylo potvrzeno, že prostá chybovost pro rok 2015 činila 0,37 % a přepočtená chybovost 0,57 %. Jedná se o hodnoty významně pod hranicí pod 2 %, které Evropská komise požaduje pro zasílání průběžných plateb. Výrok Auditního orgánu v rámci této zprávy zněl bez výhrad. Lenka Vašátková poté informovala o dalších kontrolách a auditech. Platební a certifikační orgán v rámci kontroly, zaměřené na administraci žádostí o platbu, propagaci a publicitu, řízení alokace, nesrovnalosti a certifikaci výdajů, uvádí zjištění vztahující se k publicitě projektu Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p U projektu aktuálně probíhá kontrola, v rámci které bude prověřeno i toto zjištění, čímž bude zároveň vypořádáno. Ministerstvo financí dále dne zahájilo přezkum hospodaření ÚRR za rok Podle předběžných informací nejsou avizována žádná závažná zjištění. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 150/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 150/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Informace o výstupech interního auditu Lenka Vašátková v souvislosti s interním auditem uvedla, že v období od minulého zasedání VRR byl dokončen jeden audit, tj. Audit řídícího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky určenými na provoz. Audit nekonstatuje žádná zjištění ani neformuluje žádná opatření. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 151/ BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/03/2015 Audit řídícího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky určenými na provoz. Usnesení č. 151/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 8 ~

9 ad 10) Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech Lenka Vašátková členy VRR informovala o obsahu bodu a o jeho aktualizaci, kterou si vyžádaly nové skutečnosti. RR podala projektovou žádost na řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP 2 ), ze kterého bude po hrazena činnost RR. ÚRR již obdržel stanovisko řídícího orgánu OP TP 2, že projekt byl schválen k financování a následně dne obdržel návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek realizace projektu Ukončování ROP SV v rámci OP TP 2. Jelikož se na Rozhodnutí váže i schválení rozpočtu RR pro rok 2016, je Rozhodnutí předkládáno již na tomto zasedání VRR. Zároveň je předkládána i aktualizace vzoru Podmínek realizace projektu v rámci OP TP 2 ve změnové verzi (příloha č. 4), kterou řídící orgán OP TP 2 vydal dne Dále je předkládáno ke schválení udělení souhlasu pro ředitelku ÚRR k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech v rámci informačního systému. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 152/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o schváleném projektu technické pomoci na roky dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zaslaném Stanovisku ředitele ŘO OPTP o schválení žádosti o dotaci na realizaci projektu technické pomoci v letech dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. SOUHLASÍ s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, včetně podmínek realizace projektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat předepsaným způsobem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech Usnesení č. 152/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) 6. změna rozpočtu na rok 2015 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že změna rozpočtu RR je navrhována z důvodu zapojení odvodů za porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců, přijatých v roce 2015 v celkové výši ,03 Kč, které jsou v rozpočtu uvedeny na straně příjmů. Tyto částky byly na straně výdajů navráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj dle příslušných podílů. Na straně příjmů jsou také zapracovány přeplatky z ex-ante plateb ve výši ,66 Kč, které byly na straně výdajů vráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj dle příslušných podílů. ~ 9 ~

10 Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 153/ SCHVALUJE 6. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 6. změnou rozpočtu. Usnesení č. 153/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Rozpočet na rok 2016 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že rozpočet RR na rok 2016 je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši Kč. Příjmy představuje dotace z OP TP 2, kde RR předložila dvouletý projekt technické pomoci v celkové výši Kč, z toho na rok 2016 ve výši Kč. Dalšími zdroji financování je kapitola Ministerstva pro místní rozvoj na financování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a neinvestiční dotace z rozpočtů krajů regionu soudržnosti Severovýchod na nezpůsobilé výdaje. Jak Lenka Vašátková informovala, aktuálně je podepsána smlouva s Libereckým krajem na poskytnutí dotace ve výši Kč. Poskytnutí dotace bylo v rámci rozpočtů krajů schváleno i Královéhradeckým a Pardubickým krajem a probíhají administrativní úkony k podpisům smluv. Po jejich podpisu bude VRR předložena ke schválení změna rozpočtu RR na rok Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové, přičemž běžné výdaje jsou rozpočtovány na financování činnosti RR, na předfinancování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a na rezervy podílu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje tvoří rezerva na předfinancování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a rezervy podílu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje na činnost RR činí 0 Kč. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 154/ SCHVALUJE rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE tvorbu sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 a Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady zajistit rozpis schváleného rozpočtu podle rozpočtové skladby. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady podepsat Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok ~ 10 ~

11 Usnesení č. 154/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Rozpočtový výhled na roky Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která představila rozpočtový výhled na období let , přičemž výhled na rok 2017 vychází z projektu, předloženého v rámci OP TP 2 a na rok 2018 z odhadu výdajů a počtu zaměstnanců. Jak upřesnila, rozpočet bude pokrývat pouze potřeby RR, nebude se již jednat o platby příjemcům. Na rok 2017 jsou plánovány výdaje a příjmy ve výši 30,5 mil. Kč, na rok 2018 pak ve výši 18,5 mil. Kč. Dotace krajů na financování nezpůsobilých výdajů je pro rok 2017 předpokládána ve výši 450 tis. Kč/kraj a pro rok 2018 ve výši 350 tis. Kč/kraj. O slovo poté požádal Josef Táborský (Královéhradecká komora) a dotázal se, z čeho se skládají nezpůsobilé výdaje, které mají být financovány z dotace krajů? Lenka Vašátková odpověděla, že se jedná o sociální fond, který je určen pro zaměstnance v pracovním poměru k zaměstnavateli k zabezpečování sociálních a dalších potřeb. Další dotazy vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 155/ SCHVALUJE rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 155/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod Lenka Vašátková členy VRR informovala, že během roku 2015 bylo na ÚRR doručeno 9 stížností. Odbor vnitřních věcí obdržel 3 stížnosti, které byly shledány bezdůvodnými. Odbor metodického řízení programu a monitoringu vyřizoval jednu stížnost jako podklad pro předsedu RR, která byla vyřízena jako bezdůvodná. Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP) Hradec Králové nevyřizoval žádnou stížnost, ÚORP Pardubice jednu stížnost, která byla také vyhodnocena jako bezdůvodná. ÚORP Liberec vyřizoval 3 stížnosti, z nichž 2 byly posouzeny jako částečně důvodné, které však neměly vliv na výsledek provedených kontrol projektů, a jedna stížnost byla vyhodnocena jako bezdůvodná. Odbor technické pomoci obdržel jednu stížnost, která byla vyhodnocena jako částečně důvodná. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 156/ BERE NA VĚDOMÍ informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod za rok ~ 11 ~

12 Usnesení č. 156/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15a) Různé - Žádost o rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky, projekt 1041, České dráhy, a.s. Lubomír Franc vyzval Lenku Vašátkovou k představení bodu, předloženého v rámci Různé. Lenka Vašátková uvedla, že ÚRR obdržel žádost příjemce České dráhy, a.s. k projektu Moderní železniční vozidla pro Jizerskohorskou železnici. Jak uvedla, v podmínkách příslušného kola výzvy je stanoveno, že nakoupená či modernizovaná železniční kolejová vozidla musí být využívána v regionu soudržnosti Severovýchod, příp. na navazujících regionálních linkách sousedícího regionu soudržnosti, zároveň ale v regionu soudržnosti Severovýchod musí být uskutečněna převažující část výkonů. V projektové žádosti bylo uvedeno, že vozidla budou využívána pouze na území regionu soudržnosti Severovýchod. Příjemce nyní žádná o umožnění výkonu i mimo toto území, resp. o zajíždění do 1. stanice na území Polské republiky, Szklarske Poreby. Jak Lenka Vašátková zdůraznila, podmínky o převážném výkonu na území regionu soudržnosti Severovýchod budou i při schválení žádosti dodrženy, jelikož podíl výkonu mimo toto území je marginální, a je proto možné tuto žádost schválit. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Dotaz vznesl Josef Táborský a optal se, jaký by tato žádost měla dopad na rozpočet projektu? Lenka Vašátková odpověděla, že dopad na rozpočet projektu nebude žádný, jelikož dotace již byla příjemci proplacena v plné výši. Jelikož žádost je v souladu s podmínkami výzvy, nebude pro příjemce znamenat žádnou sankci. Jelikož další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 157/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Českých drah, a.s. o rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky u projektu s názvem MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky u projektu Českých drah reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ dle podmínek specifikovaných v důvodové zprávě. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Usnesení č. 157/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Lubomír Franc vyzval členy VRR k doplnění programu. Žádné návrhy vzneseny nebyly. Lubomír Franc poté poděkoval členům VRR za účast na zasedání a uvedl, že příští zasedání VRR se uskuteční dne od hodin formou videokonference na krajských úřadech. ~ 12 ~

13 Následně se dotázal, zda by bylo možné poslední zasedání VRR před krajskými volbami uspořádat jako výjezdní. Lenka Vašátková odpověděla, že tato možnost bude prověřena. 57. zasedání bylo ukončeno v hodin. ~ 13 ~

14 Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 143/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 144/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 144/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 145/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 146/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 147/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 149/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 149/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 3 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 4 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 153/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 154/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 154/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 155/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 157/2015 Příloha č. 4 k usnesení č. 157/2015 ~ 14 ~

15 V Hradci Králové dne 18. prosince 2015 Zapsala: Tereza Semerádová..... Ověřovatelé: Josef Táborský.. Jan Foldyna.. Josef Jadrný.. Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 15 ~

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně

Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Zápis z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 1. 2007 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Regionální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně

Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Zápis z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 14. 3. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení účastí hostů na jednání a

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 Z á p i s z 13. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2010 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava

Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Téma jednání: Zápis z 1. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 14. 9. 2007 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing. Jaromír Andrle, Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý, MBA, Ing. Michal Franek, JUDr.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více