ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince 2015 od hodin v sále Zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Jaroslav Moučka Jana Třešňáková Vladimír Mastník Petr Tupec Josef Táborský Vít Příkaský Zdeněk Křišťál Otakar Ruml Zuzana Kocumová Štěpánka Fraňková Vladimír Derner Otakar Špetlík Jan Foldyna Miloslav Plass Josef Jadrný Josef Vondruška Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Měsíční analýza ROP SV a informace k ukončování ROP SV 3. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory 4. Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV 5. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 6. Promíjení odvodu a penále 7. Informace o rizikových projektech 8. Informace o externích kontrolách a auditech 9. Informace o výstupech interního auditu 10. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech změna rozpočtu na rok Rozpočet na rok Rozpočtový výhled na roky Informace o počtu a způsobu vyřízení stížností v rámci ROP Severovýchod 15. Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 57. zasedání VRR zahájil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Lubomír Franc poté ověřil usnášeníschopnost VRR a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Lubomír Franc následně požádal členy VRR o návrh ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen Josef Táborský, z Pardubické komory Jan Foldyna a z Liberecké komory Josef Jadrný. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly a Lubomír Franc vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 143/ SCHVALUJE program 57. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Josef Táborský 2. Jan Foldyna 3. Josef Jadrný Usnesení č. 143/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Měsíční analýza ROP SV a informace k ukončování ROP SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, ředitelce ÚRR, která VRR informovala o pravidelně předkládaném materiálu, tj. o Měsíční analýze, která podává informace o stavu implementace ROP SV z hlediska finančního a věcného pokroku. Dále představila Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 k , která obsahuje celorepublikové srovnání operačních programů a informuje o postavení ROP SV z pohledu čerpání vůči ostatním operačním programům. Lenka Vašátková dále členy VRR informovala, že z ROP SV již bylo vyplaceno více jak 91 % z přidělené alokace, a že objem prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech, zaúčtovaných Ministerstvem financí Platebním a certifikačním orgánem, činil více než 89,6 %. Aktuální stav proplacených prostředků činí cca 97 % alokace ROP SV, a jak Lenka Vašátková uvedla, neměl by být problém proplatit zbývající prostředky ve stanovených termínech. Lenka Vašátková poté informovala o postupu ukončování ROP SV. ŘO v této souvislosti obdržel Metodické doporučení pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období , které zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci. ŘO tyto pokyny zapracovává do programové dokumentace. V souvislosti s ukončováním ROP SV Lenka Vašátková uvedla, že ŘO obdržel jednu žádost o zařazení projektu do kategorie tzv. nedokončených projektů, která bude projednána v rámci bodu č. 5 tohoto zasedání. Lenka Vašátková se dále věnovala Podmínkám pro projekty technické pomoci ROP Severovýchod, jejichž změnu VRR schválil na 56. zasedání (usnesení č.140/2015). Schválením navržené změny se odstranila zejména povinnost uchovávat majetek po dobu minimálně pěti let, přestože by pro něj RR ~ 3 ~

4 neměla žádné využití. Předpokládá se, že tento majetek bude převáděn ve veřejném zájmu, např. na jednotlivé kraje. Aktuálně se na ÚRR obrátilo vedení Centra pro regionální rozvoj České republiky a projevilo zájem o zapůjčení nepotřebné výpočetní techniky do května Tato informace je aktuálně VRR předkládána na vědomí. Předmětem tohoto bodu je dále stanovení celkového počtu zaměstnanců RR. Lenka Vašátková uvedla, že jelikož se bude snižovat objem činností ÚRR, je navrhováno snížení celkového počtu zaměstnanců ÚRR na maximální počet 60 zaměstnanců. Žádosti o změnu celkového počtu zaměstnanců budou předkládány i na nadcházejících zasedáních VRR. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 144/ BERE NA VĚDOMÍ Měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ pravidelnou Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o postupu ukončování ROP SV. 4. STANOVUJE celkový počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnost Severovýchod s účinností od ve výši 60 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 144/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že cílem tohoto bodu je informovat o čerpání finanční alokace ROP SV dle oblastí podpory a o vývoji kurzu Kč/EUR. Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj Národního orgánu pro koordinaci byl kurz pro měsíc listopad 2015 zafixován ve výši 27,11 Kč/EUR a na prosinec 2015 ve výši 27,02 Kč/EUR, proto je navrhováno kurz dříve schválený VRR, tj. 27,00 Kč/EUR, ponechat v nezměněné výši. Lenka Vašátková dále představila přílohu č. 1, která informuje o výši zbývající alokace, kterou je možné využít k financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Dle této přílohy by volná alokace aktuálně činila 63,5 mil. Kč, avšak na Ministerstvo financí byla ze strany příjemců podána odvolání proti platebním výměrům ve výši cca 30 mil. Kč. Jak Lenka Vašátková uvedla, jelikož ÚRR obdrží zálohu pro proplácení dotací až kolem , je navrženo projednat využití zbývající alokace až na příštím zasedání VRR, které se uskuteční Dále je předkládána informace o uvolňování prostředků na projekty 41. a 42. kola výzvy. Celkově bylo na tyto projekty uvolněno již 676 mil. Kč. Jejich požadavek k činil cca 800 mil. Kč a k zbývá do plné výše dofinancovat 130,4 mil. Kč. Zdrojem financování projektů 41. a 42. kola výzvy jsou finanční prostředky získané na základě využití režimu flexibility mezi prioritními osami. Při uplatnění tohoto režimu lze využít nad rámec alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury částku do výše 10 % alokace prioritní osy 1, tj. 25,5 mil. EUR. Pro pokrývání finančních požadavků projektů lze v rámci flexibility využít už pouze 108 mil. Kč. Chybějící finanční ~ 4 ~

5 zdroje k financování projektů 41. a 42. kola z pohledu dodržení pravidla flexibility činí k mil. Kč, které bude nutné zajistit pouze v rámci prioritní osy 1. Dle aktuálních údajů na základě úspor krajů v projektech prioritní osy 1, resp. 41. a 42. kola výzvy, činí nepokrytá částka nad rámec flexibility cca 12 mil. Kč. Lubomír Franc poté Lenku Vašátkovou požádal o vyčíslení, kolik finančních prostředků bude scházet k plnému financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Lenka Vašátková uvedla, že dle aktuálních odhadů by se mělo jednat o částku v rozpětí 12 mil. Kč až 20 mil. Kč. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 145/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o flexibilitě mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. Usnesení č. 145/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která informovala, že aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV byla provedena z důvodu změny organizační struktury ÚRR, jelikož od zaniknou úseky administrace v rámci územních odborů realizace programu. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 146/ BERE NA VĚDOMÍ změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 146/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~

6 ad 5a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1356, Město Jičín Lenka Vašátková uvedla, že příjemce, město Jičín, v rámci projektu Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář podal žádost o posunutí termínu ukončení realizace projektu na Jelikož je tímto překročeno datum , tj. datum vymezující způsobilost výdajů, bude projekt v případě schválení žádosti zařazen do kategorie tzv. nedokončených projektů. Příjemce žádost vysvětluje přetrvávajícími problémy s veřejnou zakázkou na kolejnicový systém, kdy vyřazený uchazeč podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a s vítězným uchazečem proto nemůže být uzavřena smlouva. Příjemce musí výdaje spojenou s touto veřejnou zakázkou přeřadit do nezpůsobilých výdajů, jelikož dotaci může čerpat pouze na výdaje vynaložené do Obecně nedokončené projekty musí být dokončeny nejpozději do , a pokud tato podmínka nebude dodržena, příjemce bude muset vrátit poskytnutou dotaci v plné výši. Lenka Vašátková dále shrnula, že VRR na svých předchozích zasedáních schválil podmínky, které musí být splněny, aby žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený ve výzvě mohla být schválena. Zároveň tyto podmínky připomněla. Jelikož tato žádost předmětné podmínky splňuje, je možné žádosti vyhovět a projekt zařadit do kategorie nedokončených projektů. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 147/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Města Jičín o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení lhůty pro ukončení projektu Města Jičín č. CZ.1.13/2.2.00/ do v režimu nedokončeného projektu dle podmínek specifikovaných v důvodové zprávě. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek v souladu se schválenou změnou. Usnesení č. 147/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Informace o rozhodnutí Ministerstva financí o podaném odvolání projekt 802, DAVÍDEK s.r.o. Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která informovala o rozhodnutí Ministerstva financí o podaném odvolání proti platebnímu výměru příjemce DAVÍDEK s.r.o. v případě projektu Sportovně-relaxační hotel Davídek. Z důvodu porušení rozpočtové kázně, způsobeného porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek, byl příjemci vystaven platební výměr ve výši 100 %. Odvolací orgán potvrdil zjištění po obsahové stránce a vyčíslení odvodu upravil tak, že snížil částku vyměřeného odvodu platebním výměrem ze 100 % na nejnižší možnou výši, tj. 10 %, přičemž částka 10 % odpovídá neprominuté části odvodu uhrazené příjemcem formou zápočtu se žádostí o platbu. ~ 6 ~

7 Zbylá část odvodu byla VRR již dříve prominuta včetně vyměřeného penále. Jelikož veškeré kroky již byly učiněny, je informace o rozhodnutí Ministerstva financí předkládána VRR na vědomí. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 148/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rozhodnutí Ministerstva financí České republiky o podaném odvolání u projektu obchodní společnosti DAVÍDEK s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. Usnesení č. 148/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Informace o rizikových projektech Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která vysvětlila, že v rámci dvou příloh k tomuto bodu zasedání jsou předkládány informace o rizikových projektech a rizicích, které se k nim vážou. Od minulého zasedání nebyly ze seznamu rizikových projektů odstraněny žádné projekty. Dále je v rámci tohoto pravidelného bodu poskytnuta informace o projektech, které jsou k v realizaci. K datu konání tohoto zasedání je projektů ve fázi realizace výrazně méně, jelikož většina projektů již byla ukončena a jsou u nich administrovány závěrečné žádosti o platbu. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 149/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuálním stavu realizace u projektů ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Usnesení č. 149/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Informace o externích kontrolách a auditech Lenka Vašátková informovala o externích kontrolách a auditech, které proběhly či probíhají na ÚRR. V návaznosti na audity operací z předchozích let, kdy byla opakovaně konstatována chybovost ROP SV vyšší než 2 %, ÚRR v dubnu 2015 obdržel od Evropské komise tzv. Warning Letter (Varovný dopis). ÚRR vyhotovil vypořádání všech jemu příslušejících bodů a po kompletaci s Auditním orgánem bylo vypořádání dne odesláno do Evropské komise. V návaznosti na toto vypořádání ÚRR obdržel tzv. Lifting Letter, tj. informaci, že Evropská komise stahuje předchozí Warning Letter. ÚRR tedy může do Evropské komise opět zasílat žádosti o průběžné platby. K certifikaci byly aktuálně předloženy výdaje ve výši cca 3,1 mld. Kč. ~ 7 ~

8 Lenka Vašátková dále hovořila o auditu operací za rok ÚRR již obdržel návrh Výroční kontrolní zprávy za rok 2015, čímž bylo potvrzeno, že prostá chybovost pro rok 2015 činila 0,37 % a přepočtená chybovost 0,57 %. Jedná se o hodnoty významně pod hranicí pod 2 %, které Evropská komise požaduje pro zasílání průběžných plateb. Výrok Auditního orgánu v rámci této zprávy zněl bez výhrad. Lenka Vašátková poté informovala o dalších kontrolách a auditech. Platební a certifikační orgán v rámci kontroly, zaměřené na administraci žádostí o platbu, propagaci a publicitu, řízení alokace, nesrovnalosti a certifikaci výdajů, uvádí zjištění vztahující se k publicitě projektu Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p U projektu aktuálně probíhá kontrola, v rámci které bude prověřeno i toto zjištění, čímž bude zároveň vypořádáno. Ministerstvo financí dále dne zahájilo přezkum hospodaření ÚRR za rok Podle předběžných informací nejsou avizována žádná závažná zjištění. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 150/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 150/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Informace o výstupech interního auditu Lenka Vašátková v souvislosti s interním auditem uvedla, že v období od minulého zasedání VRR byl dokončen jeden audit, tj. Audit řídícího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky určenými na provoz. Audit nekonstatuje žádná zjištění ani neformuluje žádná opatření. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 151/ BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/03/2015 Audit řídícího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky určenými na provoz. Usnesení č. 151/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 8 ~

9 ad 10) Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech Lenka Vašátková členy VRR informovala o obsahu bodu a o jeho aktualizaci, kterou si vyžádaly nové skutečnosti. RR podala projektovou žádost na řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP 2 ), ze kterého bude po hrazena činnost RR. ÚRR již obdržel stanovisko řídícího orgánu OP TP 2, že projekt byl schválen k financování a následně dne obdržel návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek realizace projektu Ukončování ROP SV v rámci OP TP 2. Jelikož se na Rozhodnutí váže i schválení rozpočtu RR pro rok 2016, je Rozhodnutí předkládáno již na tomto zasedání VRR. Zároveň je předkládána i aktualizace vzoru Podmínek realizace projektu v rámci OP TP 2 ve změnové verzi (příloha č. 4), kterou řídící orgán OP TP 2 vydal dne Dále je předkládáno ke schválení udělení souhlasu pro ředitelku ÚRR k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech v rámci informačního systému. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 152/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o schváleném projektu technické pomoci na roky dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zaslaném Stanovisku ředitele ŘO OPTP o schválení žádosti o dotaci na realizaci projektu technické pomoci v letech dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. SOUHLASÍ s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, včetně podmínek realizace projektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat předepsaným způsobem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech Usnesení č. 152/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) 6. změna rozpočtu na rok 2015 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že změna rozpočtu RR je navrhována z důvodu zapojení odvodů za porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců, přijatých v roce 2015 v celkové výši ,03 Kč, které jsou v rozpočtu uvedeny na straně příjmů. Tyto částky byly na straně výdajů navráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj dle příslušných podílů. Na straně příjmů jsou také zapracovány přeplatky z ex-ante plateb ve výši ,66 Kč, které byly na straně výdajů vráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj dle příslušných podílů. ~ 9 ~

10 Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 153/ SCHVALUJE 6. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 6. změnou rozpočtu. Usnesení č. 153/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Rozpočet na rok 2016 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že rozpočet RR na rok 2016 je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši Kč. Příjmy představuje dotace z OP TP 2, kde RR předložila dvouletý projekt technické pomoci v celkové výši Kč, z toho na rok 2016 ve výši Kč. Dalšími zdroji financování je kapitola Ministerstva pro místní rozvoj na financování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a neinvestiční dotace z rozpočtů krajů regionu soudržnosti Severovýchod na nezpůsobilé výdaje. Jak Lenka Vašátková informovala, aktuálně je podepsána smlouva s Libereckým krajem na poskytnutí dotace ve výši Kč. Poskytnutí dotace bylo v rámci rozpočtů krajů schváleno i Královéhradeckým a Pardubickým krajem a probíhají administrativní úkony k podpisům smluv. Po jejich podpisu bude VRR předložena ke schválení změna rozpočtu RR na rok Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové, přičemž běžné výdaje jsou rozpočtovány na financování činnosti RR, na předfinancování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a na rezervy podílu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje tvoří rezerva na předfinancování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a rezervy podílu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje na činnost RR činí 0 Kč. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 154/ SCHVALUJE rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE tvorbu sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 a Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady zajistit rozpis schváleného rozpočtu podle rozpočtové skladby. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady podepsat Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok ~ 10 ~

11 Usnesení č. 154/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Rozpočtový výhled na roky Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která představila rozpočtový výhled na období let , přičemž výhled na rok 2017 vychází z projektu, předloženého v rámci OP TP 2 a na rok 2018 z odhadu výdajů a počtu zaměstnanců. Jak upřesnila, rozpočet bude pokrývat pouze potřeby RR, nebude se již jednat o platby příjemcům. Na rok 2017 jsou plánovány výdaje a příjmy ve výši 30,5 mil. Kč, na rok 2018 pak ve výši 18,5 mil. Kč. Dotace krajů na financování nezpůsobilých výdajů je pro rok 2017 předpokládána ve výši 450 tis. Kč/kraj a pro rok 2018 ve výši 350 tis. Kč/kraj. O slovo poté požádal Josef Táborský (Královéhradecká komora) a dotázal se, z čeho se skládají nezpůsobilé výdaje, které mají být financovány z dotace krajů? Lenka Vašátková odpověděla, že se jedná o sociální fond, který je určen pro zaměstnance v pracovním poměru k zaměstnavateli k zabezpečování sociálních a dalších potřeb. Další dotazy vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 155/ SCHVALUJE rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 155/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod Lenka Vašátková členy VRR informovala, že během roku 2015 bylo na ÚRR doručeno 9 stížností. Odbor vnitřních věcí obdržel 3 stížnosti, které byly shledány bezdůvodnými. Odbor metodického řízení programu a monitoringu vyřizoval jednu stížnost jako podklad pro předsedu RR, která byla vyřízena jako bezdůvodná. Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP) Hradec Králové nevyřizoval žádnou stížnost, ÚORP Pardubice jednu stížnost, která byla také vyhodnocena jako bezdůvodná. ÚORP Liberec vyřizoval 3 stížnosti, z nichž 2 byly posouzeny jako částečně důvodné, které však neměly vliv na výsledek provedených kontrol projektů, a jedna stížnost byla vyhodnocena jako bezdůvodná. Odbor technické pomoci obdržel jednu stížnost, která byla vyhodnocena jako částečně důvodná. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 156/ BERE NA VĚDOMÍ informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod za rok ~ 11 ~

12 Usnesení č. 156/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15a) Různé - Žádost o rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky, projekt 1041, České dráhy, a.s. Lubomír Franc vyzval Lenku Vašátkovou k představení bodu, předloženého v rámci Různé. Lenka Vašátková uvedla, že ÚRR obdržel žádost příjemce České dráhy, a.s. k projektu Moderní železniční vozidla pro Jizerskohorskou železnici. Jak uvedla, v podmínkách příslušného kola výzvy je stanoveno, že nakoupená či modernizovaná železniční kolejová vozidla musí být využívána v regionu soudržnosti Severovýchod, příp. na navazujících regionálních linkách sousedícího regionu soudržnosti, zároveň ale v regionu soudržnosti Severovýchod musí být uskutečněna převažující část výkonů. V projektové žádosti bylo uvedeno, že vozidla budou využívána pouze na území regionu soudržnosti Severovýchod. Příjemce nyní žádná o umožnění výkonu i mimo toto území, resp. o zajíždění do 1. stanice na území Polské republiky, Szklarske Poreby. Jak Lenka Vašátková zdůraznila, podmínky o převážném výkonu na území regionu soudržnosti Severovýchod budou i při schválení žádosti dodrženy, jelikož podíl výkonu mimo toto území je marginální, a je proto možné tuto žádost schválit. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Dotaz vznesl Josef Táborský a optal se, jaký by tato žádost měla dopad na rozpočet projektu? Lenka Vašátková odpověděla, že dopad na rozpočet projektu nebude žádný, jelikož dotace již byla příjemci proplacena v plné výši. Jelikož žádost je v souladu s podmínkami výzvy, nebude pro příjemce znamenat žádnou sankci. Jelikož další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 157/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Českých drah, a.s. o rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky u projektu s názvem MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky u projektu Českých drah reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ dle podmínek specifikovaných v důvodové zprávě. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Usnesení č. 157/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Lubomír Franc vyzval členy VRR k doplnění programu. Žádné návrhy vzneseny nebyly. Lubomír Franc poté poděkoval členům VRR za účast na zasedání a uvedl, že příští zasedání VRR se uskuteční dne od hodin formou videokonference na krajských úřadech. ~ 12 ~

13 Následně se dotázal, zda by bylo možné poslední zasedání VRR před krajskými volbami uspořádat jako výjezdní. Lenka Vašátková odpověděla, že tato možnost bude prověřena. 57. zasedání bylo ukončeno v hodin. ~ 13 ~

14 Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 143/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 144/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 144/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 145/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 146/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 147/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 149/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 149/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 3 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 4 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 153/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 154/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 154/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 155/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 157/2015 Příloha č. 4 k usnesení č. 157/2015 ~ 14 ~

15 V Hradci Králové dne 18. prosince 2015 Zapsala: Tereza Semerádová..... Ověřovatelé: Josef Táborský.. Jan Foldyna.. Josef Jadrný.. Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 15 ~

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 16. jednání - výjezdního Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2014 v 9,30 hodin v restauraci Sportovního a rekreačního areálu

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 USNESENÍ Č. 1080/2015 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : MěÚ Lanškroun Datum jednání : 17.7.2014 Přítomni: Stanislava Švarcová Lenka

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 Z á p i s z 13. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2010 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Tereza Vavrečková Praha (únor 2015) Kde jsou podmínky stanoveny? ROPD/dopis NM Deklaratorní právní akt Navazuje na Dopis

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 23. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 1. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti P1.437 (Františka Martina Pelcla) v

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více