Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a"

Transkript

1 Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající /69/, v è. 68 bydlela Marie Styblíková, v è. 17 Rudolf Vobejda, v eleznièní spojení, tím, e tato výroba nevy adovala velké è. 25 Jos. Køivka, v è. 27 Kateøina Skálová, v è. 8 rolník Josef mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. víc zruèné práce a tvoøivosti, nebylo potøebí velkých výrobních Také v ulici na domkách smìrem k Záboøí bylo dosti zaøízení. Díky rozvoji dýmkaøství nacházeli zde lidé pracovní ivnostníkù a obchodníkù. Na zaèátku bylo cukráøství Perlíkovo pøíle itosti. Proto poèet obyvatelstva pøes znaèné /109/, dále hodináø Jan Vondra /93/, truhláø Jos. Petr /134/, vystìhovalectví neklesal a dr el se celkem na té e úrovni. eny klempíø Adolf Venzara, pekaø Jos. Kašpar /87/, krejèí Fr. nacházely práci ve výrobì prádla a vyšívání u Kosinerù a Polákù. Votroubek /107/, barvíø Josef Škroch /82 a 84/, øezník Èenìk Pøitom byla Proseè støediskem obchodu a øemesel pro nìkolik Bìloušek /71/, punèocháø Václav Vávra /101/, dýmkaø Felix sousedních obcí. Kronika uvádí k r pøesnou statistiku Hromádko /102/, obuvník a výkroj ko í Jos. Vobejda /72/, truhláø ivností a zamìstnání obyvatelstva /byla zde ji uvedena/, z ní Frant. Havlík /156/, obuvník Fr. Komùrka /136/, povozník vyplývá, e v Proseèi øemesla a ivnosti pøeva ovaly nad Košòar /80/, krejèí Lehký /81/, kováø Josef Švec /130/, zemìdìlstvím. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Nemáme jmenný seznam øemeslníkù a ivnostníkù z rolník Jan Mu ík /116/, dýmkaø Václav Havlík /144/ a Josef tohoto období, proto lze uvést jen nìkterá jména a tak Hánìl /78/, rolník František Chalupník /73/, no íø Rejman /23/. pøipomenout rodiny, které tehdy v Proseèi ily. Obchod se Na konci obce pod Kopperlovou továrnou bydlel v è. 139, kde se smíšeným zbo ím na námìstí byli zejména Jonášovi /èp.66/, øíkalo na vodranci, kapelník Josef Hloušek, zvaný Puftek. Hemerka /59/, Kadlecovi /12/, s nádobím a elezem Vávra /92/, Stavení è. 152 postavil František Rù ièka z Chrudimì pro obchod a hostinec byli Boháèovi /36 a 70/, Planièkovi /24/, cementáøskou výrobu. pekaøství a krupaøství Jan Kuèera /51 u výjezdu k È. Rybné/, Na dolním konci námìstí byl krupaø Vilímek /49/, dále Theodor Vobejda /163/, Fr. Peèenka /67/, øeznictví Zachovi /28/, na klínku obchod Vincenc Vobejda /38/, na ulici k Podmìstí Václav Èervinka /54/, cukráøství Jan Feltl /22/, drogerie Prokop hostinec Jos. Chrudimský /40/ a øezbáø Václav Píša /39/. Na ulici Èupr /9/, hospoda Hornièka V. Petr /97/, hospoda Augustin k Boru byla kovárna Dvoøákova /128/, zemìdìlská usedlost Steiner /96 na køi ovatce k Pasekám a Záboøí/, truhláø Drahoš Vávrovi /149/, na druhé stranì u Markovy stránì mìl pole /55/, punèocháø František Vávra /65/, pasíø Bohumil Macháèek Vìnceslav Vávra /131 na Podmìstské/. Na Budislavské byl /57 a 58/. Hlavnì zemìdìlstvím se zabývali Ant. Mlejnek /61/, truhláø Vilém Kulhavý /171/ a zednický mistr Jan Doèkal /176/. Vánoce se blí í... Vánoce nejsou jen o svátcích, je to o odpoèinutí, uklidnìní, o pohodì, lenošení, o splnìných pøáních. Jak krásné je vše hodit za hlavu a nedìlat nic, jen èekat a nastane chvíle, kdy se všichni odeberou pod nádherný stromeèek. Dárek není a tak podstatný o Vánocích, jde spíše o to, e víte, e vás má nìkdo rád, víte o velkých srdcích, ve kterých se ocitáte, snad. Ne snad, ale urèitì, a vy to víte, v dy to je to o Vánocích, to krásnì a tajemnì zahaleno do tmy noci, e jeden miluje druhé, e neexistuje trápení, jen radost, zvonivý smích a vøelé pohlazení. Vá ení spoluobèané, dovolte nám, abychom Vám popøáli pro ití klidných a spokojených vánoèních svátkù a v novém roce 2007 pevné zdraví, hodnì štìstí a spokojenosti. Zastupitelstvo obce Proseè Proseèský zpravodaj 11-12/2006 1

2 Zpráva z matriky Obecního úøadu Jubilanti listopad - prosinec Jaroslava Odehnalová, Proseè 70 let Anna Macháèková, Míøetín 75 let Milada Broulíková, Proseè 80 let Josef Trynkl, Záboøí 70 let Zdenka Josefová, Proseè 75 let Marie Chrudimská, Proseè 93 let Vlastimil Zeman, Podmìstí 70 let Jiøí Ba a, Záboøí 75 let Ane ka Oplištilová, Proseè 93 let Bo ena Škorpíková, Proseè 75 let Stanislava Èešková, matrikáøka Nový stavební zákon Dnem 1. ledna 2007 nabývá v plném rozsahu úèinnosti nový stavební zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu. Nový stavební zákon je rozsáhlá právní norma, která upravuje veškerou stavební èinnost a vyu ívání území, zavádí nové principy v oblasti ohlašování a povolování staveb, jako i v oblasti územního plánování a územního øízení. O tìchto skuteènostech byla veøejnost informována prostøednictvím médií a sdìlovacích prostøedkù, tyto informace však byly velmi obecné a hlavnì neúplné.ani stavební úøad však nemù e prostøednictvím zpravodaje èi jiným zpùsobem sdìlit veškeré potøebné informace vám obèanùm, proto doporuèujeme ka dému, aby v pøípadì jakéhokoliv stavebního zámìru pøedem navštívil stavební úøad a svùj zámìr se stavebním úøadem projednal. Jedinì tak lze pøedejít pøípadným porušením právních povinností èi zbyteèným nedorozumìním. Souèasnì touto cestou ádáme všechny obèany, aby pøi vyøizování svých zále itostí na stavebním úøadu byli trpìliví, nebo ka dá nová právní úprava, která se zavádí do praktického ivota, s sebou pøináší urèité problémy. Obèany obcí Zderaz, Perálec, Bor u Skutèe, Nové Hrady a Leština upozoròujeme, e od ji nebude mo né ohlašování staveb na pøíslušné obci v místì, ale e veškeré zále itosti podléhající re imu stavebního zákona budou vyøizovat u stavebního úøadu OÚ Proseè, s výjimkou staveb, které jsou v pùsobnosti speciálních stavebních úøadù (vodní díla, dopravní stavby apod.). Odpady ve Vaší obci v roce 2007 Jak u jistì dobøe víte, dochází na rok 2007 k rùstu ceny za likvidaci odpadù. Z vìtší èásti za to mù e odpadový zákon (è.185/2001 Sb.), kde dochází ke zvýšení poplatku za ulo ení odpadu na skládku o 100,- Kè u komunálního odpadu a o 1000,- Kè u nebezpeèného odpadu. V pøíloze è. 6 zmiòovaného zákona je stanovena výše poplatku za ulo ení jedné tuny komunálního a nebezpeèného odpadu. Tato výše je urèována v dy na 2 roky, další skokové zvýšení lze oèekávat pro rok Výraznì do tohoto zdra ení promlouvají zpracovatelé, zabývající se recyklací Vašeho odpadu. Kupøíkladu chladící zaøízení likviduje firma Praktik Liberec. V roce 2005 likvidovali 1 kus lednice za 100,- Kè, letos je cena 190,- Kè a na rok 2007 je uva ováno s cenou okolo 250 Kè (to vše plus doprava do Liberce). Jako další aspekty mající vliv na zvýšení ceny lze zmínit ty, jen vnímáme všichni ka dodennì : stoupající ceny pohonných hmot, elektrické energie, prùmìrný rùst inflace roènì mezi 3-4%.Tytoneustále stoupající ceny ale mù ete ovlivnit Vy všichni. Vìtšina odpadáøských firem vypoèítává ceny na další rok z nákladù roku pøedcházejícího. To znamená tøídìním separovaných slo ek komunálního odpadu, rozumným pøístupem pøi mobilním sbìru objemného a nebezpeèného odpadu a v neposlední øadì zpìtným odbìrem vyslou ilých elektrospotøebièù. Proto e se tento systém teprve rozbíhá, dovolím si zmínit se o zpìtném odbìru ponìkud šíøeji. Princip je docela jednoduchý. Rozumným pøístupem sni ovat toná komunálního odpadu a tím i poplatky za likvidaci. Elektrický spotøebiè nepatøí do popelnice, ale obèané mohou vyslou ilé spotøebièe bezplatnì odevzdat na místech zpìtného odbìru. Ta jsou zøizována kolektivními systémy pøedevším ve sbìrných dvorech obcí, èi v provozovnách prodejcù. V obcích, které sbìrný dvùr nemají, je zpìtný odbìr spotøebièù zajiš ován pøedevším mobilními svozy. V popelnici by se nemìlo ocitnout ani drobné elektro, tedy vysoušeèe vlasù, rychlovarné konvice, opékaèe topinek, fritézy, holicí strojky, pøípadnì domácí pøístroje a nástroje vrtaèky, brusky, AKU šroubováky nebo zahradní sekaèky. Nìkteré materiály z vyøazených pøístrojù, napøíklad barevné kovy, jsou velmi cenné a po nále itém zpracování se dají znovu vyu ít. Jejich recyklace tak nejen napomáhá chránit pøírodní zdroje, ale zároveò sni uje budoucí náklady na výrobu nových spotøebièù. Povinnost pøevzít vyøazený elektrospotøebiè bezplatnì se ale vztahuje pouze na kompletní výrobky. Chladnièka s vymontovaným kompresorem u není zpìtnì odebíraným elektrozaøízením, ale bì ným odpadem, a jako s takovým s ní musí sbìrný dvùr nakládat (viz ceny za likvidaci). V pøípadì, e si schováte pøed vyøazením spotøebièe nìjaký díl, který se mù e nìkdy hodit, vìzte, e jste právì vyrobili elektroodpad, který není mo no odevzdat zdarma, ale nìkdo bude jeho likvidaci muset zaplatit (obec z poplatkù, jen od obèanù vybere). Zjednodušenì øeèeno, výši poplatkù za nakládání s odpady pro další roky máte z podstatné èásti ve svých rukou. TS mìsta a.s. Bystøice n.p. Vá ení obèané, 2 Za stavební úøad: Bc. Pavel Raba i v pøíštím roce musíme platit místní poplatky za provoz systému shroma ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu ívání a odstraòování komunálních odpadù. Tak, jako skoro pravidelnì u ka dých poplatkù i za odpady budeme muset zaplatit nìco navíc. Hlavními dùvody navýšení poplatkù na pøíští rok 2007 je zvýšení cen za ulo ení komunálních i nebezpeèných odpadù na skládkách, dále pak navýšení cen dalších vstupù ( PHM, inflace, zmìny ve vývoji trhu ze separovaným odpadem atd). Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání dne 14. prosince 2006 projednávat výši poplatkù za odpady s mo ností spolufinancování tohoto navýšení poplatkù z obecního rozpoètu. Nová obecnì závazná vyhláška o poplatku za odpady bude po zasedání Zastupitelstva obce vyvìšena na nové úøední desce pøed obecním úøadem. OÚ Proseè Proseèský zpravodaj 11-12/2006

3 Investièní výstavba v Proseèi v roce 2006 Letošní dlouhá zima posunula všechny stavební práce a na konec dubna. Dokonèily se terénní úpravy kolem výstavby domkù u koupalištì, provedlo se odvodnìní pozemkù nad touto výstavbou. Bìhem zimy a na jaøe se ukázaly veliké nedostatky po stavbì kanalizace na Pasecké ulici, kde v horní èásti byla silnice a její podklad zdeformovány mrazem. Odpovìdnost za vady na díle pøevzala zhotovitelská firma ABK Pardubice a spoleènì s firmou M-Silnice provedly opravu. O prázdninách byly zahájeny práce na rekonstrukci prostor bývalé cementárny a skladù pod obecním domkem na námìstí. V nových prostorách bude koncem roku zprovoznìna další místnost s exponáty, spojenými s historií Proseèe a na další letní sezonu zde zaène fungovat informaèní centrum. V srpnu obec obdr ela dotaci na výstavbu 16 chránìných bytù, které se zaèaly realizovat na Rybenské ulici. Soutì s nejni ší cenou vyhrála hlinecká firma Ermont. Jedná se o atypickou stavbu, se kterou autoøi projektu arch. Josef Horný a ing. Vladimír ïára vyhráli soutì v kategorii projektù nízkoenergetických staveb. Stavba se provádí z døevìných panelù, vyplnìných tepelnou izolací. Podlahové a pøíèkové panely jsou vyrábìny v hale firmy a na stavbu se dová ejí hotové, kde se pak montují. Tento zpùsob výstavby je rychlý, velikou pøedností tohoto systému je také suchý proces provádìní stavby a výborné tepelnì-technické vlastnosti pou itých materiálù. Podmínky dotace na tyto byty urèují to, e nájemníky budou lidé buï s tìlesným posti ením nebo lidé ve starobním 2 dùchodu, proto je stavba provádìna jako bezbariérová. Stavba tedy zahrnuje 16 bytových jednotek, jedna o rozloze 27,5 m obsahuje obytnou místnost, koupelnu, pøizpùsobenou potøebám osob na vozíku a malou pøedsíò. Jednotlivé byty jsou spojeny spoleènou chodbou. Je tu také navr eno zázemí pro peèovatelky, spoleèná prádelna a sušárna prádla, spoleèenská místnost s èajovou kuchyòkou. Zajímavostí této stavby je také bezúdr bová zelená støecha - na plastové vodìnepropustné folii bude proveden násyp speciálního substrátu, do kterého budou zasety skalnièky. Ty vytvoøí zelený koberec, který není potøeba ani zavla ovat ani nijak jinak udr ovat. Pro tuto stavbu bylo potøeba provést pøelo ku vodovodního øádu, který vedl støedem pozemku a také bude v nejbli ší dobì provedena pøelo ka vrchního vedení vysokého napìtí do zemì a postavená nová transformaèní stanice.termín dokonèení celé stavby je plánován na konec 10. mìsíce pøíštího roku. V øíjnu obec získala peníze na malé sportovní høištì, které se hned zaèalo stavìt u školy. Povrch høištì bude z umìlé trávy, pro dìti budou slou it 2 koše na basket a na ka dé konstrukci pro koš bude zezadu provedena stìna s úchyty na volné lezení. Dìti bude jistit lano. Doufáme, e v pøíštím roce získáme dvoumilionovou dotaci od ÈEZ na velké sportovní víceúèelové høištì s umìlým povrchem, které by se realizovalo také u školy. Høištì by mohlo slou it nejen školním dìtem ale i veøejnosti, dal by se tu hrát volejbal, tenis, basketbal, nohejbal Na další rok pøipravujeme projekt na øadový dùm, který by se stavìl v lokalitì u koupalištì. Dotace dovoluje navrhnout 2 2 byty velikosti garsonky, 1+1 a 1+2, 80% bytù do 60 m, zbytek do 80 m. O dotaci budeme ádat na MMR zaèátkem pøíštího roku, realizace by pøicházela v úvahu v polovinì roku a dokonèení v 2. polovinì r Vedení obce dìlá vše pro to, aby se v pøíštím roce získaly finanèní prostøedky na dokonèení pøístavby školy. A koneènì poslední plánovanou akcí na rok 2007 je pokraèování výstavby kanalizace Záboøí Podmìstí. Kolik penìz dostaneme od kraje a jaká èást kanalizace se za nì vybuduje, budeme vìdìt na jaøe. Za OÚ Ivana Šafránková Proseèský 4 zpravodaj 11-12/2006 3

4 Skuteèský slavík Jako ji tradiènì, i letos se naše sólistky v mìsíci øíjnu zúèastnily soutì e Skuteèský slavík. Ta probíhala ve dnech øíjna v koncertním sále ZUŠ ve Skutèi - samozøejmì pod dohledem odborné poroty. Letošní roèník byl ji šestý a naprosto unikátní v poètu úèastníkù 98 zpìváèkù ze 17 škol. Soutì ilo se v šesti kategoriích rozdìlených podle vìku, zúèastnit se mohla i dua a tria.a jak dopadla naše dìvèata? Klára Pospíšilová 2. kat. 2. místo Jana Nováková 3. kat. 2. místo Martina Vodièková 3. kat. 2. místo Pavlína Lampárková 3. kat. 3. místo Martina Rejmanová 4. kat. 1. místo Lucie Hromádková 4. kat. 2. místo Veronika Vondrová 4. kat. 3. místo Kateøina Rejmanová 5. kat. 1. místo s postupem Pavla Šenkýøová 6. kat. 1. místo s postupem Pavla Šenkýøová, Lucie Hromádková - duo 1. místo s postupem Všechna dìvèata se sna ila, soutì it v takovéto konkurenci není snadné. Pro postupující samozøejmì soutì nekonèila, naopak se zaèali pøipravovat na vystoupení s kapelou. Koncert vítìzù se uskuteènil v novì opraveném Kulturním domì ve Skutèi v pátek 3.listopadu. Byli vybráni ti nejlepší z jednotlivých kategorií, sešlo se jich zde 18. První polovina koncertu plynula v duchu Z pohádky do pohádky, v druhé èásti se starší vystupující pokusili v ít do 60.let. Všechna vystoupení byla na vysoké úrovni a moc se nám líbila. Veèer rychle utíkal a kdy se pøiblí il závìr udìlování slavíkù byli jsme u pìknì nervózní.v dy Skuteèským slavíkem je ocenìn z ka dé kategorie jen ten nejlepší s nejvyšším ohodnocením od poroty! Mìli jsme velikou radost, e i k nám do Proseèe slavíèek pøilétl a ne jeden, hned tøi! Dva si odnesla Pavla Šenkýøová jeden za sólo, druhý za duo, tøetího získala Lucka Hromádková také v kategorii duo.absolutním slavíkem se stala Jana Bezdìková ze Skutèe v tom jsme se shodli s porotou, nám se také moc líbila.dále byla udìlena Cena divákù zde se podaøila dokonce shoda hlasù pøíznì divákù se dostalo Monice Voòkové z Prosetína a Milanu Šimkovi z Chrasti. A co øíci na závìr? Soutì i Koncert vítìzù se organizátorùm opìt vydaøily a my u se teï tìšíme na další roèník! Jana Pavlovièová Oøez vìtví ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o. Upozornìní pro majitele a u ivatele pozemkù v obci na dodr ování povinností vyplývající ze zákona è. 458/2000Sb. Na základì 25 ods. 4h) zákona è. 458/2000Sb. a 8 zákona è. 114/1992Sb. o ochranì pøírody a krajiny ádáme vlastníky èi u ivatele nemovitostí (pozemkù) o oøez nebo odstranìní døevin ohro ující bezpeèný a spolehlivý provoz elektrického distribuèního zaøízení. Oøez nebo odstranìní døevin musí být provedeno ve smyslu zákona è. 458/2000Sb. - Energetický zákon a ÈSN EN Obsluha a práce na elektrickém zaøízení. Ochranná pásma v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat rùst porosty nad výšku 3 m Ochranné pásmo je u napìtí od 1 kv do 35 kv je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodièe na obì strany od 35 kv do 110 kv vèetnì je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodièe na obì strany Bezpeèná vzdálenost veškeré práce pøi odstraòování a oøezu døevin musí být provádìny nejblí e v bezpeèné vzdálenosti od vodièù. K vodièùm se nesmí pod bezpeènou vzdálenost pøiblí it ani nástroje ani oøezávané vìtve pøi pádu. u vedení nízkého napìtí (400/230V) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 1m u vedení vysokého napìtí (22kV) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 2m u vedení velmi vysokého napìtí (110kV) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 3m Práce, pøi kterých by mohla být ohro ena bezpeènost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mù e být provádìna jen se souhlasem spoleènosti ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o. a za dozoru osoby jí ustanovené. Oøez èi odstranìní døevin, prosíme, proveïte v termínu do Upozoròujeme majitele pozemkù, e porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zaøízení se vystavují nebezpeèí ulo ení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne li stanovená lhùta marnì, provedou oøez, pøípadnì odstranìní døevin pracovníci ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o., pøièem vzniklá døevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. Bli ší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ÈEZ Proseèský zpravodaj 11-12/2006

5 Sháníte prostory pro poøádání akcí? Obec Zderaz si Vám dovoluje nabídnout prostory kulturního domu ve Zderazi k poøádání rodinných oslav, školení a podobných neziskových akcí. Mo no vyu ít sál, výèep, kuchyò, šatnu a sociální zaøízení. Cena pronájmu: restaurace 500,- Kè/akce sál 1.000,- Kè/akce Plus spotøebovaná energie. Kontakt: OÚ Zderaz tel. è , Správce KD tel. è Noví obèánci ve Zderazi Malí obèánci, vítejte mezi námi, vítejte ve Zderazi Kdy narodí se malièký, dar vidìní má pod víèky, dar slyšení má v nì ném oušku, dar doteku má v prstíèkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vùnì v jarních kytièkách. (úryvek z básnì Maminèin dar od F. Hrubína) a takových malièkých se v naší obci narodilo letošní rok pìt. Jako první se v únoru na svìt podíval Milánek Tøasák a hned po nìm následovali dva bøezòáèci Tadeášek Trynkl a Matyášek Novák. V záøí pøinesl èáp Patrièka Nešetøila, v øíjnu se narodila Rù enka Chadimová. 11. listopadu probìhlo na Obecním úøadì ve Zderazi slavnostní Vítání obèánkù. Za SPOZ popøála našim malièkým do ivota to nejlepší paní Rù ena Šplíchalová a za OÚ paní místostarostka Helena Obrovská. Hudebním vystoupením o ivili tuto akci pan František Drahoš ml. aanetka Šplíchalová. Všem našim malým obèánkùm ještì jednou pøejeme v celém ivotì hodnì zdraví, štìstí, lásky, splnìní všeho, èeho budete chtít dosáhnout, porozumìní, spoustu dobrých lidí a pøátel kolem sebe, spokojenost a umìní se radovat z ka dé malièkosti. 100 let vèelaøství v Proseèi Za Obecní úøad ve Zderazi Martina Nováková Sdru ování vèelaøù má v Èechách velkou tradici a vèelaøské odbory a spolky se zakládaly u v 16. století. U nás v Proseèi byl zalo en Vèelaøský spolek pro Proseè a okolí v r V souèasné dobì na tuto tradici navazuje a pokraèuje v èinnosti Èeský svaz vèelaøù a naše základní organizace, která sdru uje vèelaøe z Proseèe, Pasek, Zderaze, Perálce, Kutøína, Boru a Èeské Rybné. Jednou z hlavních èinností ZO je udr et vèelstva zdravá. Léèení se provádí dle pokynù St. veterinární správy a aplikuje se a po medobraní. Jedná se o prevenci tlumení varroázy a vápenatìní plodu. Varroáza je nebezpeèná nákaza zpùsobená roztoèem Varroa, který napadá vèelí plod i dospìlé vèely. Ty se potom líhnou špatnì vyvinuté. V r se v sousední organizaci museli kvùli této nákaze vèelstva likvidovat. V souèasnosti se provádí ošetøení fumigací a také aerosolem varidolu pozdì na podzim a je to prozatím nejúèinnìjší zpùsob tlumení varroázy. V naší ZO léèíme aerosolem od r Letos jsme nakoupili nový a modernìjší vyvíjeè aerosolu a také kompresor který bude slou it jako zdroj stlaèeného vzduchu pro vyvíjeè. Sna íme se tímto tuto zákeønou nemoc dr et pod kontrolou a zatím se nám to daøí. Nejhorší nemoc, mor vèelího plodu, jsme prozatím u nás nepoznali. Tato nemoc se v souèasnosti neléèí, ale vèely a všechno zaøízení se musí komisielnì spálit. Další z hlavních èinností je zabývat se budoucností této naší záliby. Sna íme se získávat další vèelaøe mezi mláde í a tak se postarat o své nástupce. Zaèali jsme docházet do školy a ákùm ze 6. a 7. tøídy na pøednášce pøiblí it ivot vèel. Velký zájem dìtí mì pøekvapil a doufám, e se tato èinnost stane tradicí. Cílem tohoto sna ení je zalo ení dìtského vèelaøského krou ku. Plánujeme na zimu také pøednášku nebo kurz pro vèelaøe i veøejnost na téma: ošetøování vèelstev bìhem roku a vèelí produkty a jejich léèebný úèinek. Nejhlavnìjší èinností je ale ta, kterou dìlá vèela. Je hlavní a nezastupitelná v pøírodì jako opylovatel kulturních i planì rostoucích rostlin. Kdyby z naší pøírody vymizely vèely, vymizely by souèasnì s nimi i desítky druhù rostlin, které jsou na opylení závislé. Opylování tak tvoøí podstatu významu chovu vèel a je to èinnost, která se nedá nijak zmìøit ani finanènì ohodnotit nebo vyèíslit a kterou vèelaøi bez nárokù na peníze vìnují všem. V souèasné dobì je v naší ZO sdru eno 32 vèelaøù, kteøí obhospodaøují pøes 400 vèelstev. Ve stoleté spolkové èinnosti bylo prùbì nì zaregistrováno asi 120 vèelaøù. Nìkteøí pøestali vèelaøit ve stáøí ze zdravotních dùvodù a vìtšina je mezi námi jen ve vzpomínkách. Chtìl bych tímto pøipomenout 100-té výroèí organizace vèelaøù v Proseèi a hlavnì vzpomenout a také podìkovat Všem, kteøí se starali. Nám pøeji hodnì zdraví a spokojené práce mezi vèelami, proto e chci vìøit, e budoucnost je dobrá. V dy vèela tu byla odjak iva a vèelaøství patøí k nejstarším lidským èinnostem. Základní organizace Èeského svazu vèelaøù Hladík Josef Proseèský 4 zpravodaj 11-12/

6 Konèí oslavy 125. výroèí zalo ení SDH Proseè Celý rok 2006 probíhal ve znamení oslav výroèí zalo ení hasièského sboru Proseè. V minulých Zpravodajích jste se mohli seznámit s historií sboru a èinností od roku zalo ení 1881 do souèasnosti.. V tomto duchu probíhala øada akcí, které se sna ily pøiblí it èinnost sboru po stránce kulturní, ale byla poskytnuta i mo nost vidìt hasièe pøi zásahu, seznámit se s historickou i souèasnou technikou. Práce èlenù hasièského sboru, kteøí se v minulosti podíleli obìtavì a nezištnì na veškeré èinnosti sboru a práce všech souèasných èlenù, kteøí plní nároèné úkoly pøi záchranì lidských ivotù nebo majetku a úèastní se spoleèenského ivota v obci byla ocenìna na výroèních valných hromadách, které ohranièovaly oslavy 125. výroèí zalo ení sboru. Na slavnostní valnou hromadu v prosinci 2005, která oslavy zahájila, byli pozváni zástupci Okresního sdru ení hasièù Chrudim, pan Miroslav Kunhart a pan Lubomír Chaloupka, kteøí na návrh èlenù výboru SDH Proseè pøedali medaile a èestná uznání Okresního sdru ení a Sboru dobrovolných hasièù v Proseèi tìmto našim èlenùm. VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY OD OSH CHRUDIM Jiøí Bureš Karel Sudek Josef Bureš VYZNAMENÁNÍ ZA PØÍKLADNOU PRÁCI Marie Javùrková Alena Sudková Josef Jeèmen Václav Kuèera Josef Pešek František Pra an Jaroslav Krejèí František Šibrava Václav Kubík Robert Nekvinda Zdenìk D bánek ÈESTNÉ UZNÁNÍ OKRESNÍHO SDRU ENÍ HASIÈÙ Helena Burešová Vít Sudek Jan Stodola Milan D bánek st. ÈESTNÉ UZNÁNÍ SDH PROSEÈ Milan D bánek Jiøí Kubík Petr D bánek Josef Hladík Jaroslav Šlégr Richard Nekvinda Pøi srpnové oslavì na proseèském námìstí byl našemu hasièskému sboru slavnostnì propùjèen za dlouhodobé úspìchy pøi plnìní úkolù dobrovolných hasièù a za dlouholetou práci s mláde í ÈESTNÝ PRAPOR SH ÈMS a pøedána finanèní odmìna ve výši 2000,- Kè. Prapor pøedal starosta Okresního sdru ení hasièù Chrudim pan Rudolf Makkai s tajemníkem OSH panem Jaroslavem Horáèkem a èleny výkonného výboru p. Lubomírem Chaloupkou a p. Josefem Kopeckým. Oslavy byly zakonèeny na letošní prosincové valné hromadì pøedáním vìrnostních stu ek za èlenství v hasièském sboru Proseè. 30 LET 40 LET 50 LET 1. Josef Bureš 1. Jiøí Bureš 1. Josef Krejèí 2. Pavel Dian 2. Bohumil David 3. Josef Duba 3. Jiøí Javùrek 4. Ladislav Jalùvka 4. Marie Javùrková 5. Josef Jeèmen 5. Ladislav Kuèera 6. Jaroslav Krejèí 6. Josef Pešek 7. Václav Kubík 8. František Pra an 9. František Šibrava 10. Jiøí Køiklava Závìrem mi dovolte podìkovat všem èlenùm našeho hasièského sboru za jejich práci a popøát jim hodnì zdraví, spokojenosti a úspìchù do dalších let. Za SDH Proseè Alena Sudková 6 Proseèský zpravodaj 11-12/2006

7 Hrob Josefa Vávry Ne ka dý obèan Proseèe ví, e ústøední postavou románu Terézy Novákové Dìti èistého ivého, románu, o nìm Arne Novák prohlásil, e se mù e smìle øadit mezi svìtovou literaturu své doby, je Josef Vávra, mìš an z Proseèe èp.92. A málokdo vìdìl, kde byl pohøben, nebo jeho hrob byl prostý, bez náhrobního kamene. Péèí profesora Velimíra Dvoøáka byl u hrobu Josefa Vávry na evangelickém høbitovì vztyèen náhrobní kámen s nápisem: Josef Vávra, mìš an z Proseèe èp. 92, pod jménem Josef Kvapil hlavní postava románu Terézy Novákové Dìti èistého ivého * Náhrobní kámen, nedaleko místa ulo ení ostatkù Rudolfa Fleischmana, bude pøipomínat významného proseèského obèana, který nebyl svatý a bezproblémový, který však ve svém ivotì zpodobòoval zápasy své doby, zápas o pokrok a odpovìdnost za veøejné vìci. Od jeho narození uplynulo letos 200 let. Podaøí-li se sehnat sponzor, rádi bychom vydali o Josefovi Vávrovi studii, kterou ji pøed léty o nìm napsal prof. Dvoøák pod názvem Obrozenecký ètenáø. Pozvánka Jan Jun Pøijmìte srdeèné pozvání na pøedvánoèní výstavu do staré školy (roubenka èp.7 pod evang.farou) K shlédnutí budou: - loutky Marty Kellerové - døevìné hraèky rùzných výrobcù - perníèky Bibiány Burešové - okrasné svíèky od firmy Øádek - okrasné šustí aj. Nìkteré výrobky si bude mo né zakoupit. Otevøeno bude v nedìli 10. prosince do nedìle 17. prosince, ka dý den od 14 do 17 hod. Kdy a kde? v sobotu 13. ledna 2007 od hodin v sokolovnì v Proseèi Osadní výbor PASEKY poøádá Hraje skupina KODEX Zmìna ve vyhlašování tomboly Vstupné: 50,- Kè Rezervace míst: nebo osobnì Šárka Skipalová (v prodejnì paní Hanusové) Pojïte do kina Obecní knihovna v Proseèi a pìvecký soubor DUHA zvou na: Vánoèní koledování zpìvem i slovem ve støedu v hod. v Obecní knihovnì v Proseèi Je to u nìjaký ten pátek, co kino v Proseèi pøestalo promítat. Ji brzy však nastane èas, kdy se opìt roztoèí filmové kotouèe a plátno v Sokolovnì o ije pøíbìhy pro dìti i dospìlé.a e to bude stát za to. Obec Proseè toti nechala zrekonstruovat zaøízení kina a výsledkem je mo nost promítání nejmodernìjšími technologiemi. Návštìvník tak bude mít mo nost shlédnout filmy nejen v klasickém, ale i v širokoúhlem formátu a zaposlouchat se do èistoty azurové stopy. Zaèínáme ji fantastickou dobrodru nou pohádkou nejen pro dìti a od nového roku pak ka dou sobotu èi nedìli nový film. Pova te a to vše za pár pìtek. Program na mìsíc leden a ještì víc je pøílohou tohoto èísla Zpravodaje. Pøijïte se podívat, budeme se tìšit. Chtìli byste vyu ít reklamních ploch plakátù a letákù kina èi vývìsky nebo snad internetových stránek kina k reklamì? Kontaktní osoba: Jan Øebíèek, è.tel: , Proseèský 4 zpravodaj 11-12/

8 Informace z Perálce Vzpomínka a podìkování Byla nedìle 30.èervence letošního roku, kdy zazvonil telefon od sousedky : Mílo pøijï k Marii, Jarda zemøel. Jarda byl øeditel školy-pan øídící jak jsme mu v obci øíkali - pan Jaroslav Koukal. V naši perálecké škole uèil od 1.prosince 1969 do odchodu do dùchodu V roce 1970 se o enil s paní uèitelkou Mgr. Marií Svítilovou a v naší škole i spoleènì 2 roky uèili. Paní uèitelka Koukalová pak uèila a do odchodu na dùchod v proseèské základní škole. Pan øídící byl v obci r.1973 spoluzakladatelem Sboru pro obèanské zále itosti a v této èinnosti pokraèoval spolu s man elkou a do své smrti. Rozhlasovými relacemi dovedl potìšit jubilanty, pøivítat nejmladší obèánky naší obce a dùstojnì se rozlouèit s tìmi obèany, kteøí opustili naše øady a mohla bych ještì pokraèovat ve výètu dalších aktivit. Kolik ákù tato uèitelská man elská dvojice vzdìlávala a vychovávala, nespoèítali ani oni sami. Sna ili se áky pøesvìdèit o myšlence, e se nemají uèit pro známky ale pro ivot, pro to, co budou v ivotì opravdu potøebovat. Jejich zásadou bylo dìti ve škole nauèit a ne si hodiny oduèit. Na paní uèitelku Koukalovou zavzpomínal nejeden ák nebo ákynì na støední škole pøi hodinách matematiky, kdy teprve ocenili dùslednost paní uèitelky na základní škole. Kolik ákù si jejich jména nav dy zapamatovalo a kolik jich ovlivnili na celý ivot, a profesnì èi lidsky se asi nedozvíme. Ale jedno víme urèitì: svou práci mìli rádi a vykonávali ji s láskou, peèlivostí a vìdomím velké odpovìdnosti. A proè to píši? Proto e v mìsíci listopadu se z naší obce odstìhovala i paní uèitelka Koukalová a chtìla bych alespoò tìmito pár øádky na oba v tento pøedvánoèní èas zavzpomínat a jménem bývalých ákù, spolupracovníkù a nás spoluobèanù podìkovat. Paní uèitelce i jejiím dvìma dcerám pøejeme hodnì síly, zdraví a hezkých vzpomínek na naše spoluobèany, školy a obec. Za všechny Milada Drahošová-starostka - krátce k volebnímu programu roku V uvedeném volebním období obec doplatila úvìr na stavbu vodojemu, zakoupila objekt èp. 40 hospodu se sálem, v roce 2003 byla uskuteènìna ke spokojenosti obèanù plynofikace obce, na zemní plyn byla napojena budova ZŠ, budova obecního úøadu vèetnì knihovny a hasièské klubovny, obecní sál i obecní domek. V obci se zlepšila kvalita místních komunikací polo ením asfaltového koberce od kostela, kolem obecního domku a k silnici a v letošním roce komunikace po místní èásti Kutøín, vìøím, e také ke spokojenosti spoluobèanù. Byla pøipravena technická vybavenost ke 3 stavebním parcelám, v souèasné dobì na jednu parcelu je ji vydáno stavební povolení ke stavbì rod.domku. Ka doroènì bylo provedeno mnoho drobných a údr bových akcí pøispívajících k lepšímu vzhledu naší obce. Ka doroènì byla uspoøádána Výstava z historie naší obce, k 655.výroèí první zmínky o obci Perálec, byla vydána publikace O historii Perálce, kterou je ještì mo né zakoupit v kanceláøi obecního úøadu. V mìsíci øíjnu letošního roku byl uskuteènìn akt ehnání praporu a znaku naší obce, byla to slavnost obce-událost vyjímeèná, historická a neopakovatelná. Va me si obecních symbolù, a tato symbolika probudí ve Vás pocit sounále itosti a hrdosti na svou rodnou Perálec, a chrání naše domovy a naši obec a a se nám v jejich znamení všem dobøe daøí./ z projevu starostky/. Nepodaøilo se nám pøes velké úsilí a vynalo ené finanèní prostøedky uspìt se ádostí o dotaci z fondù Evropské unie na rekonstrukci objektu èp. 40/hospoda se sálem/. Neslo ili jsme ruce v klín, ale budeme se o dotaci znovu ucházet v dalším období let V souèasné dobì je pøipravována výstavba chodníkù v dolní èásti obce a rekonstrukce èerpací stanice vodovodu Perálec. Zastupitelstvo si je vìdomo, e mù eme dìlat jen to, na co máme, abychom obec moc nezadlu ovali. Nemohu zapomenout na místní školu, kde se nám myslím dobøe podaøilo zabezpeèit personální obsazení jak øeditelky školy, tak ostatních pedagogických pracovníkù a díky rozvá nému postoji zastupitelstva obce k zachování provozu školy byl zøízen 5.roèník ZŠ. Mohu øíci, e jsem hrdá na naše hasièe, kteøí reprezentují naši obec po širokém okolí a jsou v dy ochotni pomáhat tam, kde je to v obci zrovna potøeba. - komunální volby V komunálních volbách bylo zvoleno následujících 9 èlenù zastupitelstva obce: Bezdìk Josef, Drahošová Milada, Ing. Dvoøák Josef, Kašparová Jitka, Renza František, Severa Bohumil, Stanìk František, Špièáková Libuše a Štrumfa Jiøí. Na ustavujícím zasedání byla zvolena starostkou obce Milada Drahošová, která tuto funkci vykonává ji od roku 1992 a místostarostou František Stanìk, který s touto funkcí jde do tøetího volebního období. - k výši vodného - pro rok 2007 schválilo zastupitelstvo obce jednotné vodné ve výši 11,-Kè pro domácnosti, organizace i vodu pøedanou, - poplatky za odpad - poplatek za odvoz a likvidaci komunálních velkoobjemných a nebezpeèných odpadù byl Technickými slu bami a.s. Bystøice n.p. zvýšen na èástku 440,-Kè pro fyzickou osobu s trvalým pobytem a rok a 440,-Kè za rekreaèní objekt bez trvalého pobytu a rok. V této výši byl poplatek zastupitelstvem obce schválen. pokraèování na str. 9 8 Proseèský zpravodaj 11-12/2006

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více