Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a"

Transkript

1 Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající /69/, v è. 68 bydlela Marie Styblíková, v è. 17 Rudolf Vobejda, v eleznièní spojení, tím, e tato výroba nevy adovala velké è. 25 Jos. Køivka, v è. 27 Kateøina Skálová, v è. 8 rolník Josef mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. víc zruèné práce a tvoøivosti, nebylo potøebí velkých výrobních Také v ulici na domkách smìrem k Záboøí bylo dosti zaøízení. Díky rozvoji dýmkaøství nacházeli zde lidé pracovní ivnostníkù a obchodníkù. Na zaèátku bylo cukráøství Perlíkovo pøíle itosti. Proto poèet obyvatelstva pøes znaèné /109/, dále hodináø Jan Vondra /93/, truhláø Jos. Petr /134/, vystìhovalectví neklesal a dr el se celkem na té e úrovni. eny klempíø Adolf Venzara, pekaø Jos. Kašpar /87/, krejèí Fr. nacházely práci ve výrobì prádla a vyšívání u Kosinerù a Polákù. Votroubek /107/, barvíø Josef Škroch /82 a 84/, øezník Èenìk Pøitom byla Proseè støediskem obchodu a øemesel pro nìkolik Bìloušek /71/, punèocháø Václav Vávra /101/, dýmkaø Felix sousedních obcí. Kronika uvádí k r pøesnou statistiku Hromádko /102/, obuvník a výkroj ko í Jos. Vobejda /72/, truhláø ivností a zamìstnání obyvatelstva /byla zde ji uvedena/, z ní Frant. Havlík /156/, obuvník Fr. Komùrka /136/, povozník vyplývá, e v Proseèi øemesla a ivnosti pøeva ovaly nad Košòar /80/, krejèí Lehký /81/, kováø Josef Švec /130/, zemìdìlstvím. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Nemáme jmenný seznam øemeslníkù a ivnostníkù z rolník Jan Mu ík /116/, dýmkaø Václav Havlík /144/ a Josef tohoto období, proto lze uvést jen nìkterá jména a tak Hánìl /78/, rolník František Chalupník /73/, no íø Rejman /23/. pøipomenout rodiny, které tehdy v Proseèi ily. Obchod se Na konci obce pod Kopperlovou továrnou bydlel v è. 139, kde se smíšeným zbo ím na námìstí byli zejména Jonášovi /èp.66/, øíkalo na vodranci, kapelník Josef Hloušek, zvaný Puftek. Hemerka /59/, Kadlecovi /12/, s nádobím a elezem Vávra /92/, Stavení è. 152 postavil František Rù ièka z Chrudimì pro obchod a hostinec byli Boháèovi /36 a 70/, Planièkovi /24/, cementáøskou výrobu. pekaøství a krupaøství Jan Kuèera /51 u výjezdu k È. Rybné/, Na dolním konci námìstí byl krupaø Vilímek /49/, dále Theodor Vobejda /163/, Fr. Peèenka /67/, øeznictví Zachovi /28/, na klínku obchod Vincenc Vobejda /38/, na ulici k Podmìstí Václav Èervinka /54/, cukráøství Jan Feltl /22/, drogerie Prokop hostinec Jos. Chrudimský /40/ a øezbáø Václav Píša /39/. Na ulici Èupr /9/, hospoda Hornièka V. Petr /97/, hospoda Augustin k Boru byla kovárna Dvoøákova /128/, zemìdìlská usedlost Steiner /96 na køi ovatce k Pasekám a Záboøí/, truhláø Drahoš Vávrovi /149/, na druhé stranì u Markovy stránì mìl pole /55/, punèocháø František Vávra /65/, pasíø Bohumil Macháèek Vìnceslav Vávra /131 na Podmìstské/. Na Budislavské byl /57 a 58/. Hlavnì zemìdìlstvím se zabývali Ant. Mlejnek /61/, truhláø Vilém Kulhavý /171/ a zednický mistr Jan Doèkal /176/. Vánoce se blí í... Vánoce nejsou jen o svátcích, je to o odpoèinutí, uklidnìní, o pohodì, lenošení, o splnìných pøáních. Jak krásné je vše hodit za hlavu a nedìlat nic, jen èekat a nastane chvíle, kdy se všichni odeberou pod nádherný stromeèek. Dárek není a tak podstatný o Vánocích, jde spíše o to, e víte, e vás má nìkdo rád, víte o velkých srdcích, ve kterých se ocitáte, snad. Ne snad, ale urèitì, a vy to víte, v dy to je to o Vánocích, to krásnì a tajemnì zahaleno do tmy noci, e jeden miluje druhé, e neexistuje trápení, jen radost, zvonivý smích a vøelé pohlazení. Vá ení spoluobèané, dovolte nám, abychom Vám popøáli pro ití klidných a spokojených vánoèních svátkù a v novém roce 2007 pevné zdraví, hodnì štìstí a spokojenosti. Zastupitelstvo obce Proseè Proseèský zpravodaj 11-12/2006 1

2 Zpráva z matriky Obecního úøadu Jubilanti listopad - prosinec Jaroslava Odehnalová, Proseè 70 let Anna Macháèková, Míøetín 75 let Milada Broulíková, Proseè 80 let Josef Trynkl, Záboøí 70 let Zdenka Josefová, Proseè 75 let Marie Chrudimská, Proseè 93 let Vlastimil Zeman, Podmìstí 70 let Jiøí Ba a, Záboøí 75 let Ane ka Oplištilová, Proseè 93 let Bo ena Škorpíková, Proseè 75 let Stanislava Èešková, matrikáøka Nový stavební zákon Dnem 1. ledna 2007 nabývá v plném rozsahu úèinnosti nový stavební zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu. Nový stavební zákon je rozsáhlá právní norma, která upravuje veškerou stavební èinnost a vyu ívání území, zavádí nové principy v oblasti ohlašování a povolování staveb, jako i v oblasti územního plánování a územního øízení. O tìchto skuteènostech byla veøejnost informována prostøednictvím médií a sdìlovacích prostøedkù, tyto informace však byly velmi obecné a hlavnì neúplné.ani stavební úøad však nemù e prostøednictvím zpravodaje èi jiným zpùsobem sdìlit veškeré potøebné informace vám obèanùm, proto doporuèujeme ka dému, aby v pøípadì jakéhokoliv stavebního zámìru pøedem navštívil stavební úøad a svùj zámìr se stavebním úøadem projednal. Jedinì tak lze pøedejít pøípadným porušením právních povinností èi zbyteèným nedorozumìním. Souèasnì touto cestou ádáme všechny obèany, aby pøi vyøizování svých zále itostí na stavebním úøadu byli trpìliví, nebo ka dá nová právní úprava, která se zavádí do praktického ivota, s sebou pøináší urèité problémy. Obèany obcí Zderaz, Perálec, Bor u Skutèe, Nové Hrady a Leština upozoròujeme, e od ji nebude mo né ohlašování staveb na pøíslušné obci v místì, ale e veškeré zále itosti podléhající re imu stavebního zákona budou vyøizovat u stavebního úøadu OÚ Proseè, s výjimkou staveb, které jsou v pùsobnosti speciálních stavebních úøadù (vodní díla, dopravní stavby apod.). Odpady ve Vaší obci v roce 2007 Jak u jistì dobøe víte, dochází na rok 2007 k rùstu ceny za likvidaci odpadù. Z vìtší èásti za to mù e odpadový zákon (è.185/2001 Sb.), kde dochází ke zvýšení poplatku za ulo ení odpadu na skládku o 100,- Kè u komunálního odpadu a o 1000,- Kè u nebezpeèného odpadu. V pøíloze è. 6 zmiòovaného zákona je stanovena výše poplatku za ulo ení jedné tuny komunálního a nebezpeèného odpadu. Tato výše je urèována v dy na 2 roky, další skokové zvýšení lze oèekávat pro rok Výraznì do tohoto zdra ení promlouvají zpracovatelé, zabývající se recyklací Vašeho odpadu. Kupøíkladu chladící zaøízení likviduje firma Praktik Liberec. V roce 2005 likvidovali 1 kus lednice za 100,- Kè, letos je cena 190,- Kè a na rok 2007 je uva ováno s cenou okolo 250 Kè (to vše plus doprava do Liberce). Jako další aspekty mající vliv na zvýšení ceny lze zmínit ty, jen vnímáme všichni ka dodennì : stoupající ceny pohonných hmot, elektrické energie, prùmìrný rùst inflace roènì mezi 3-4%.Tytoneustále stoupající ceny ale mù ete ovlivnit Vy všichni. Vìtšina odpadáøských firem vypoèítává ceny na další rok z nákladù roku pøedcházejícího. To znamená tøídìním separovaných slo ek komunálního odpadu, rozumným pøístupem pøi mobilním sbìru objemného a nebezpeèného odpadu a v neposlední øadì zpìtným odbìrem vyslou ilých elektrospotøebièù. Proto e se tento systém teprve rozbíhá, dovolím si zmínit se o zpìtném odbìru ponìkud šíøeji. Princip je docela jednoduchý. Rozumným pøístupem sni ovat toná komunálního odpadu a tím i poplatky za likvidaci. Elektrický spotøebiè nepatøí do popelnice, ale obèané mohou vyslou ilé spotøebièe bezplatnì odevzdat na místech zpìtného odbìru. Ta jsou zøizována kolektivními systémy pøedevším ve sbìrných dvorech obcí, èi v provozovnách prodejcù. V obcích, které sbìrný dvùr nemají, je zpìtný odbìr spotøebièù zajiš ován pøedevším mobilními svozy. V popelnici by se nemìlo ocitnout ani drobné elektro, tedy vysoušeèe vlasù, rychlovarné konvice, opékaèe topinek, fritézy, holicí strojky, pøípadnì domácí pøístroje a nástroje vrtaèky, brusky, AKU šroubováky nebo zahradní sekaèky. Nìkteré materiály z vyøazených pøístrojù, napøíklad barevné kovy, jsou velmi cenné a po nále itém zpracování se dají znovu vyu ít. Jejich recyklace tak nejen napomáhá chránit pøírodní zdroje, ale zároveò sni uje budoucí náklady na výrobu nových spotøebièù. Povinnost pøevzít vyøazený elektrospotøebiè bezplatnì se ale vztahuje pouze na kompletní výrobky. Chladnièka s vymontovaným kompresorem u není zpìtnì odebíraným elektrozaøízením, ale bì ným odpadem, a jako s takovým s ní musí sbìrný dvùr nakládat (viz ceny za likvidaci). V pøípadì, e si schováte pøed vyøazením spotøebièe nìjaký díl, který se mù e nìkdy hodit, vìzte, e jste právì vyrobili elektroodpad, který není mo no odevzdat zdarma, ale nìkdo bude jeho likvidaci muset zaplatit (obec z poplatkù, jen od obèanù vybere). Zjednodušenì øeèeno, výši poplatkù za nakládání s odpady pro další roky máte z podstatné èásti ve svých rukou. TS mìsta a.s. Bystøice n.p. Vá ení obèané, 2 Za stavební úøad: Bc. Pavel Raba i v pøíštím roce musíme platit místní poplatky za provoz systému shroma ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu ívání a odstraòování komunálních odpadù. Tak, jako skoro pravidelnì u ka dých poplatkù i za odpady budeme muset zaplatit nìco navíc. Hlavními dùvody navýšení poplatkù na pøíští rok 2007 je zvýšení cen za ulo ení komunálních i nebezpeèných odpadù na skládkách, dále pak navýšení cen dalších vstupù ( PHM, inflace, zmìny ve vývoji trhu ze separovaným odpadem atd). Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání dne 14. prosince 2006 projednávat výši poplatkù za odpady s mo ností spolufinancování tohoto navýšení poplatkù z obecního rozpoètu. Nová obecnì závazná vyhláška o poplatku za odpady bude po zasedání Zastupitelstva obce vyvìšena na nové úøední desce pøed obecním úøadem. OÚ Proseè Proseèský zpravodaj 11-12/2006

3 Investièní výstavba v Proseèi v roce 2006 Letošní dlouhá zima posunula všechny stavební práce a na konec dubna. Dokonèily se terénní úpravy kolem výstavby domkù u koupalištì, provedlo se odvodnìní pozemkù nad touto výstavbou. Bìhem zimy a na jaøe se ukázaly veliké nedostatky po stavbì kanalizace na Pasecké ulici, kde v horní èásti byla silnice a její podklad zdeformovány mrazem. Odpovìdnost za vady na díle pøevzala zhotovitelská firma ABK Pardubice a spoleènì s firmou M-Silnice provedly opravu. O prázdninách byly zahájeny práce na rekonstrukci prostor bývalé cementárny a skladù pod obecním domkem na námìstí. V nových prostorách bude koncem roku zprovoznìna další místnost s exponáty, spojenými s historií Proseèe a na další letní sezonu zde zaène fungovat informaèní centrum. V srpnu obec obdr ela dotaci na výstavbu 16 chránìných bytù, které se zaèaly realizovat na Rybenské ulici. Soutì s nejni ší cenou vyhrála hlinecká firma Ermont. Jedná se o atypickou stavbu, se kterou autoøi projektu arch. Josef Horný a ing. Vladimír ïára vyhráli soutì v kategorii projektù nízkoenergetických staveb. Stavba se provádí z døevìných panelù, vyplnìných tepelnou izolací. Podlahové a pøíèkové panely jsou vyrábìny v hale firmy a na stavbu se dová ejí hotové, kde se pak montují. Tento zpùsob výstavby je rychlý, velikou pøedností tohoto systému je také suchý proces provádìní stavby a výborné tepelnì-technické vlastnosti pou itých materiálù. Podmínky dotace na tyto byty urèují to, e nájemníky budou lidé buï s tìlesným posti ením nebo lidé ve starobním 2 dùchodu, proto je stavba provádìna jako bezbariérová. Stavba tedy zahrnuje 16 bytových jednotek, jedna o rozloze 27,5 m obsahuje obytnou místnost, koupelnu, pøizpùsobenou potøebám osob na vozíku a malou pøedsíò. Jednotlivé byty jsou spojeny spoleènou chodbou. Je tu také navr eno zázemí pro peèovatelky, spoleèná prádelna a sušárna prádla, spoleèenská místnost s èajovou kuchyòkou. Zajímavostí této stavby je také bezúdr bová zelená støecha - na plastové vodìnepropustné folii bude proveden násyp speciálního substrátu, do kterého budou zasety skalnièky. Ty vytvoøí zelený koberec, který není potøeba ani zavla ovat ani nijak jinak udr ovat. Pro tuto stavbu bylo potøeba provést pøelo ku vodovodního øádu, který vedl støedem pozemku a také bude v nejbli ší dobì provedena pøelo ka vrchního vedení vysokého napìtí do zemì a postavená nová transformaèní stanice.termín dokonèení celé stavby je plánován na konec 10. mìsíce pøíštího roku. V øíjnu obec získala peníze na malé sportovní høištì, které se hned zaèalo stavìt u školy. Povrch høištì bude z umìlé trávy, pro dìti budou slou it 2 koše na basket a na ka dé konstrukci pro koš bude zezadu provedena stìna s úchyty na volné lezení. Dìti bude jistit lano. Doufáme, e v pøíštím roce získáme dvoumilionovou dotaci od ÈEZ na velké sportovní víceúèelové høištì s umìlým povrchem, které by se realizovalo také u školy. Høištì by mohlo slou it nejen školním dìtem ale i veøejnosti, dal by se tu hrát volejbal, tenis, basketbal, nohejbal Na další rok pøipravujeme projekt na øadový dùm, který by se stavìl v lokalitì u koupalištì. Dotace dovoluje navrhnout 2 2 byty velikosti garsonky, 1+1 a 1+2, 80% bytù do 60 m, zbytek do 80 m. O dotaci budeme ádat na MMR zaèátkem pøíštího roku, realizace by pøicházela v úvahu v polovinì roku a dokonèení v 2. polovinì r Vedení obce dìlá vše pro to, aby se v pøíštím roce získaly finanèní prostøedky na dokonèení pøístavby školy. A koneènì poslední plánovanou akcí na rok 2007 je pokraèování výstavby kanalizace Záboøí Podmìstí. Kolik penìz dostaneme od kraje a jaká èást kanalizace se za nì vybuduje, budeme vìdìt na jaøe. Za OÚ Ivana Šafránková Proseèský 4 zpravodaj 11-12/2006 3

4 Skuteèský slavík Jako ji tradiènì, i letos se naše sólistky v mìsíci øíjnu zúèastnily soutì e Skuteèský slavík. Ta probíhala ve dnech øíjna v koncertním sále ZUŠ ve Skutèi - samozøejmì pod dohledem odborné poroty. Letošní roèník byl ji šestý a naprosto unikátní v poètu úèastníkù 98 zpìváèkù ze 17 škol. Soutì ilo se v šesti kategoriích rozdìlených podle vìku, zúèastnit se mohla i dua a tria.a jak dopadla naše dìvèata? Klára Pospíšilová 2. kat. 2. místo Jana Nováková 3. kat. 2. místo Martina Vodièková 3. kat. 2. místo Pavlína Lampárková 3. kat. 3. místo Martina Rejmanová 4. kat. 1. místo Lucie Hromádková 4. kat. 2. místo Veronika Vondrová 4. kat. 3. místo Kateøina Rejmanová 5. kat. 1. místo s postupem Pavla Šenkýøová 6. kat. 1. místo s postupem Pavla Šenkýøová, Lucie Hromádková - duo 1. místo s postupem Všechna dìvèata se sna ila, soutì it v takovéto konkurenci není snadné. Pro postupující samozøejmì soutì nekonèila, naopak se zaèali pøipravovat na vystoupení s kapelou. Koncert vítìzù se uskuteènil v novì opraveném Kulturním domì ve Skutèi v pátek 3.listopadu. Byli vybráni ti nejlepší z jednotlivých kategorií, sešlo se jich zde 18. První polovina koncertu plynula v duchu Z pohádky do pohádky, v druhé èásti se starší vystupující pokusili v ít do 60.let. Všechna vystoupení byla na vysoké úrovni a moc se nám líbila. Veèer rychle utíkal a kdy se pøiblí il závìr udìlování slavíkù byli jsme u pìknì nervózní.v dy Skuteèským slavíkem je ocenìn z ka dé kategorie jen ten nejlepší s nejvyšším ohodnocením od poroty! Mìli jsme velikou radost, e i k nám do Proseèe slavíèek pøilétl a ne jeden, hned tøi! Dva si odnesla Pavla Šenkýøová jeden za sólo, druhý za duo, tøetího získala Lucka Hromádková také v kategorii duo.absolutním slavíkem se stala Jana Bezdìková ze Skutèe v tom jsme se shodli s porotou, nám se také moc líbila.dále byla udìlena Cena divákù zde se podaøila dokonce shoda hlasù pøíznì divákù se dostalo Monice Voòkové z Prosetína a Milanu Šimkovi z Chrasti. A co øíci na závìr? Soutì i Koncert vítìzù se organizátorùm opìt vydaøily a my u se teï tìšíme na další roèník! Jana Pavlovièová Oøez vìtví ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o. Upozornìní pro majitele a u ivatele pozemkù v obci na dodr ování povinností vyplývající ze zákona è. 458/2000Sb. Na základì 25 ods. 4h) zákona è. 458/2000Sb. a 8 zákona è. 114/1992Sb. o ochranì pøírody a krajiny ádáme vlastníky èi u ivatele nemovitostí (pozemkù) o oøez nebo odstranìní døevin ohro ující bezpeèný a spolehlivý provoz elektrického distribuèního zaøízení. Oøez nebo odstranìní døevin musí být provedeno ve smyslu zákona è. 458/2000Sb. - Energetický zákon a ÈSN EN Obsluha a práce na elektrickém zaøízení. Ochranná pásma v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat rùst porosty nad výšku 3 m Ochranné pásmo je u napìtí od 1 kv do 35 kv je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodièe na obì strany od 35 kv do 110 kv vèetnì je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodièe na obì strany Bezpeèná vzdálenost veškeré práce pøi odstraòování a oøezu døevin musí být provádìny nejblí e v bezpeèné vzdálenosti od vodièù. K vodièùm se nesmí pod bezpeènou vzdálenost pøiblí it ani nástroje ani oøezávané vìtve pøi pádu. u vedení nízkého napìtí (400/230V) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 1m u vedení vysokého napìtí (22kV) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 2m u vedení velmi vysokého napìtí (110kV) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 3m Práce, pøi kterých by mohla být ohro ena bezpeènost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mù e být provádìna jen se souhlasem spoleènosti ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o. a za dozoru osoby jí ustanovené. Oøez èi odstranìní døevin, prosíme, proveïte v termínu do Upozoròujeme majitele pozemkù, e porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zaøízení se vystavují nebezpeèí ulo ení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne li stanovená lhùta marnì, provedou oøez, pøípadnì odstranìní døevin pracovníci ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o., pøièem vzniklá døevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. Bli ší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ÈEZ Proseèský zpravodaj 11-12/2006

5 Sháníte prostory pro poøádání akcí? Obec Zderaz si Vám dovoluje nabídnout prostory kulturního domu ve Zderazi k poøádání rodinných oslav, školení a podobných neziskových akcí. Mo no vyu ít sál, výèep, kuchyò, šatnu a sociální zaøízení. Cena pronájmu: restaurace 500,- Kè/akce sál 1.000,- Kè/akce Plus spotøebovaná energie. Kontakt: OÚ Zderaz tel. è , Správce KD tel. è Noví obèánci ve Zderazi Malí obèánci, vítejte mezi námi, vítejte ve Zderazi Kdy narodí se malièký, dar vidìní má pod víèky, dar slyšení má v nì ném oušku, dar doteku má v prstíèkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vùnì v jarních kytièkách. (úryvek z básnì Maminèin dar od F. Hrubína) a takových malièkých se v naší obci narodilo letošní rok pìt. Jako první se v únoru na svìt podíval Milánek Tøasák a hned po nìm následovali dva bøezòáèci Tadeášek Trynkl a Matyášek Novák. V záøí pøinesl èáp Patrièka Nešetøila, v øíjnu se narodila Rù enka Chadimová. 11. listopadu probìhlo na Obecním úøadì ve Zderazi slavnostní Vítání obèánkù. Za SPOZ popøála našim malièkým do ivota to nejlepší paní Rù ena Šplíchalová a za OÚ paní místostarostka Helena Obrovská. Hudebním vystoupením o ivili tuto akci pan František Drahoš ml. aanetka Šplíchalová. Všem našim malým obèánkùm ještì jednou pøejeme v celém ivotì hodnì zdraví, štìstí, lásky, splnìní všeho, èeho budete chtít dosáhnout, porozumìní, spoustu dobrých lidí a pøátel kolem sebe, spokojenost a umìní se radovat z ka dé malièkosti. 100 let vèelaøství v Proseèi Za Obecní úøad ve Zderazi Martina Nováková Sdru ování vèelaøù má v Èechách velkou tradici a vèelaøské odbory a spolky se zakládaly u v 16. století. U nás v Proseèi byl zalo en Vèelaøský spolek pro Proseè a okolí v r V souèasné dobì na tuto tradici navazuje a pokraèuje v èinnosti Èeský svaz vèelaøù a naše základní organizace, která sdru uje vèelaøe z Proseèe, Pasek, Zderaze, Perálce, Kutøína, Boru a Èeské Rybné. Jednou z hlavních èinností ZO je udr et vèelstva zdravá. Léèení se provádí dle pokynù St. veterinární správy a aplikuje se a po medobraní. Jedná se o prevenci tlumení varroázy a vápenatìní plodu. Varroáza je nebezpeèná nákaza zpùsobená roztoèem Varroa, který napadá vèelí plod i dospìlé vèely. Ty se potom líhnou špatnì vyvinuté. V r se v sousední organizaci museli kvùli této nákaze vèelstva likvidovat. V souèasnosti se provádí ošetøení fumigací a také aerosolem varidolu pozdì na podzim a je to prozatím nejúèinnìjší zpùsob tlumení varroázy. V naší ZO léèíme aerosolem od r Letos jsme nakoupili nový a modernìjší vyvíjeè aerosolu a také kompresor který bude slou it jako zdroj stlaèeného vzduchu pro vyvíjeè. Sna íme se tímto tuto zákeønou nemoc dr et pod kontrolou a zatím se nám to daøí. Nejhorší nemoc, mor vèelího plodu, jsme prozatím u nás nepoznali. Tato nemoc se v souèasnosti neléèí, ale vèely a všechno zaøízení se musí komisielnì spálit. Další z hlavních èinností je zabývat se budoucností této naší záliby. Sna íme se získávat další vèelaøe mezi mláde í a tak se postarat o své nástupce. Zaèali jsme docházet do školy a ákùm ze 6. a 7. tøídy na pøednášce pøiblí it ivot vèel. Velký zájem dìtí mì pøekvapil a doufám, e se tato èinnost stane tradicí. Cílem tohoto sna ení je zalo ení dìtského vèelaøského krou ku. Plánujeme na zimu také pøednášku nebo kurz pro vèelaøe i veøejnost na téma: ošetøování vèelstev bìhem roku a vèelí produkty a jejich léèebný úèinek. Nejhlavnìjší èinností je ale ta, kterou dìlá vèela. Je hlavní a nezastupitelná v pøírodì jako opylovatel kulturních i planì rostoucích rostlin. Kdyby z naší pøírody vymizely vèely, vymizely by souèasnì s nimi i desítky druhù rostlin, které jsou na opylení závislé. Opylování tak tvoøí podstatu významu chovu vèel a je to èinnost, která se nedá nijak zmìøit ani finanènì ohodnotit nebo vyèíslit a kterou vèelaøi bez nárokù na peníze vìnují všem. V souèasné dobì je v naší ZO sdru eno 32 vèelaøù, kteøí obhospodaøují pøes 400 vèelstev. Ve stoleté spolkové èinnosti bylo prùbì nì zaregistrováno asi 120 vèelaøù. Nìkteøí pøestali vèelaøit ve stáøí ze zdravotních dùvodù a vìtšina je mezi námi jen ve vzpomínkách. Chtìl bych tímto pøipomenout 100-té výroèí organizace vèelaøù v Proseèi a hlavnì vzpomenout a také podìkovat Všem, kteøí se starali. Nám pøeji hodnì zdraví a spokojené práce mezi vèelami, proto e chci vìøit, e budoucnost je dobrá. V dy vèela tu byla odjak iva a vèelaøství patøí k nejstarším lidským èinnostem. Základní organizace Èeského svazu vèelaøù Hladík Josef Proseèský 4 zpravodaj 11-12/

6 Konèí oslavy 125. výroèí zalo ení SDH Proseè Celý rok 2006 probíhal ve znamení oslav výroèí zalo ení hasièského sboru Proseè. V minulých Zpravodajích jste se mohli seznámit s historií sboru a èinností od roku zalo ení 1881 do souèasnosti.. V tomto duchu probíhala øada akcí, které se sna ily pøiblí it èinnost sboru po stránce kulturní, ale byla poskytnuta i mo nost vidìt hasièe pøi zásahu, seznámit se s historickou i souèasnou technikou. Práce èlenù hasièského sboru, kteøí se v minulosti podíleli obìtavì a nezištnì na veškeré èinnosti sboru a práce všech souèasných èlenù, kteøí plní nároèné úkoly pøi záchranì lidských ivotù nebo majetku a úèastní se spoleèenského ivota v obci byla ocenìna na výroèních valných hromadách, které ohranièovaly oslavy 125. výroèí zalo ení sboru. Na slavnostní valnou hromadu v prosinci 2005, která oslavy zahájila, byli pozváni zástupci Okresního sdru ení hasièù Chrudim, pan Miroslav Kunhart a pan Lubomír Chaloupka, kteøí na návrh èlenù výboru SDH Proseè pøedali medaile a èestná uznání Okresního sdru ení a Sboru dobrovolných hasièù v Proseèi tìmto našim èlenùm. VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY OD OSH CHRUDIM Jiøí Bureš Karel Sudek Josef Bureš VYZNAMENÁNÍ ZA PØÍKLADNOU PRÁCI Marie Javùrková Alena Sudková Josef Jeèmen Václav Kuèera Josef Pešek František Pra an Jaroslav Krejèí František Šibrava Václav Kubík Robert Nekvinda Zdenìk D bánek ÈESTNÉ UZNÁNÍ OKRESNÍHO SDRU ENÍ HASIÈÙ Helena Burešová Vít Sudek Jan Stodola Milan D bánek st. ÈESTNÉ UZNÁNÍ SDH PROSEÈ Milan D bánek Jiøí Kubík Petr D bánek Josef Hladík Jaroslav Šlégr Richard Nekvinda Pøi srpnové oslavì na proseèském námìstí byl našemu hasièskému sboru slavnostnì propùjèen za dlouhodobé úspìchy pøi plnìní úkolù dobrovolných hasièù a za dlouholetou práci s mláde í ÈESTNÝ PRAPOR SH ÈMS a pøedána finanèní odmìna ve výši 2000,- Kè. Prapor pøedal starosta Okresního sdru ení hasièù Chrudim pan Rudolf Makkai s tajemníkem OSH panem Jaroslavem Horáèkem a èleny výkonného výboru p. Lubomírem Chaloupkou a p. Josefem Kopeckým. Oslavy byly zakonèeny na letošní prosincové valné hromadì pøedáním vìrnostních stu ek za èlenství v hasièském sboru Proseè. 30 LET 40 LET 50 LET 1. Josef Bureš 1. Jiøí Bureš 1. Josef Krejèí 2. Pavel Dian 2. Bohumil David 3. Josef Duba 3. Jiøí Javùrek 4. Ladislav Jalùvka 4. Marie Javùrková 5. Josef Jeèmen 5. Ladislav Kuèera 6. Jaroslav Krejèí 6. Josef Pešek 7. Václav Kubík 8. František Pra an 9. František Šibrava 10. Jiøí Køiklava Závìrem mi dovolte podìkovat všem èlenùm našeho hasièského sboru za jejich práci a popøát jim hodnì zdraví, spokojenosti a úspìchù do dalších let. Za SDH Proseè Alena Sudková 6 Proseèský zpravodaj 11-12/2006

7 Hrob Josefa Vávry Ne ka dý obèan Proseèe ví, e ústøední postavou románu Terézy Novákové Dìti èistého ivého, románu, o nìm Arne Novák prohlásil, e se mù e smìle øadit mezi svìtovou literaturu své doby, je Josef Vávra, mìš an z Proseèe èp.92. A málokdo vìdìl, kde byl pohøben, nebo jeho hrob byl prostý, bez náhrobního kamene. Péèí profesora Velimíra Dvoøáka byl u hrobu Josefa Vávry na evangelickém høbitovì vztyèen náhrobní kámen s nápisem: Josef Vávra, mìš an z Proseèe èp. 92, pod jménem Josef Kvapil hlavní postava románu Terézy Novákové Dìti èistého ivého * Náhrobní kámen, nedaleko místa ulo ení ostatkù Rudolfa Fleischmana, bude pøipomínat významného proseèského obèana, který nebyl svatý a bezproblémový, který však ve svém ivotì zpodobòoval zápasy své doby, zápas o pokrok a odpovìdnost za veøejné vìci. Od jeho narození uplynulo letos 200 let. Podaøí-li se sehnat sponzor, rádi bychom vydali o Josefovi Vávrovi studii, kterou ji pøed léty o nìm napsal prof. Dvoøák pod názvem Obrozenecký ètenáø. Pozvánka Jan Jun Pøijmìte srdeèné pozvání na pøedvánoèní výstavu do staré školy (roubenka èp.7 pod evang.farou) K shlédnutí budou: - loutky Marty Kellerové - døevìné hraèky rùzných výrobcù - perníèky Bibiány Burešové - okrasné svíèky od firmy Øádek - okrasné šustí aj. Nìkteré výrobky si bude mo né zakoupit. Otevøeno bude v nedìli 10. prosince do nedìle 17. prosince, ka dý den od 14 do 17 hod. Kdy a kde? v sobotu 13. ledna 2007 od hodin v sokolovnì v Proseèi Osadní výbor PASEKY poøádá Hraje skupina KODEX Zmìna ve vyhlašování tomboly Vstupné: 50,- Kè Rezervace míst: nebo osobnì Šárka Skipalová (v prodejnì paní Hanusové) Pojïte do kina Obecní knihovna v Proseèi a pìvecký soubor DUHA zvou na: Vánoèní koledování zpìvem i slovem ve støedu v hod. v Obecní knihovnì v Proseèi Je to u nìjaký ten pátek, co kino v Proseèi pøestalo promítat. Ji brzy však nastane èas, kdy se opìt roztoèí filmové kotouèe a plátno v Sokolovnì o ije pøíbìhy pro dìti i dospìlé.a e to bude stát za to. Obec Proseè toti nechala zrekonstruovat zaøízení kina a výsledkem je mo nost promítání nejmodernìjšími technologiemi. Návštìvník tak bude mít mo nost shlédnout filmy nejen v klasickém, ale i v širokoúhlem formátu a zaposlouchat se do èistoty azurové stopy. Zaèínáme ji fantastickou dobrodru nou pohádkou nejen pro dìti a od nového roku pak ka dou sobotu èi nedìli nový film. Pova te a to vše za pár pìtek. Program na mìsíc leden a ještì víc je pøílohou tohoto èísla Zpravodaje. Pøijïte se podívat, budeme se tìšit. Chtìli byste vyu ít reklamních ploch plakátù a letákù kina èi vývìsky nebo snad internetových stránek kina k reklamì? Kontaktní osoba: Jan Øebíèek, è.tel: , Proseèský 4 zpravodaj 11-12/

8 Informace z Perálce Vzpomínka a podìkování Byla nedìle 30.èervence letošního roku, kdy zazvonil telefon od sousedky : Mílo pøijï k Marii, Jarda zemøel. Jarda byl øeditel školy-pan øídící jak jsme mu v obci øíkali - pan Jaroslav Koukal. V naši perálecké škole uèil od 1.prosince 1969 do odchodu do dùchodu V roce 1970 se o enil s paní uèitelkou Mgr. Marií Svítilovou a v naší škole i spoleènì 2 roky uèili. Paní uèitelka Koukalová pak uèila a do odchodu na dùchod v proseèské základní škole. Pan øídící byl v obci r.1973 spoluzakladatelem Sboru pro obèanské zále itosti a v této èinnosti pokraèoval spolu s man elkou a do své smrti. Rozhlasovými relacemi dovedl potìšit jubilanty, pøivítat nejmladší obèánky naší obce a dùstojnì se rozlouèit s tìmi obèany, kteøí opustili naše øady a mohla bych ještì pokraèovat ve výètu dalších aktivit. Kolik ákù tato uèitelská man elská dvojice vzdìlávala a vychovávala, nespoèítali ani oni sami. Sna ili se áky pøesvìdèit o myšlence, e se nemají uèit pro známky ale pro ivot, pro to, co budou v ivotì opravdu potøebovat. Jejich zásadou bylo dìti ve škole nauèit a ne si hodiny oduèit. Na paní uèitelku Koukalovou zavzpomínal nejeden ák nebo ákynì na støední škole pøi hodinách matematiky, kdy teprve ocenili dùslednost paní uèitelky na základní škole. Kolik ákù si jejich jména nav dy zapamatovalo a kolik jich ovlivnili na celý ivot, a profesnì èi lidsky se asi nedozvíme. Ale jedno víme urèitì: svou práci mìli rádi a vykonávali ji s láskou, peèlivostí a vìdomím velké odpovìdnosti. A proè to píši? Proto e v mìsíci listopadu se z naší obce odstìhovala i paní uèitelka Koukalová a chtìla bych alespoò tìmito pár øádky na oba v tento pøedvánoèní èas zavzpomínat a jménem bývalých ákù, spolupracovníkù a nás spoluobèanù podìkovat. Paní uèitelce i jejiím dvìma dcerám pøejeme hodnì síly, zdraví a hezkých vzpomínek na naše spoluobèany, školy a obec. Za všechny Milada Drahošová-starostka - krátce k volebnímu programu roku V uvedeném volebním období obec doplatila úvìr na stavbu vodojemu, zakoupila objekt èp. 40 hospodu se sálem, v roce 2003 byla uskuteènìna ke spokojenosti obèanù plynofikace obce, na zemní plyn byla napojena budova ZŠ, budova obecního úøadu vèetnì knihovny a hasièské klubovny, obecní sál i obecní domek. V obci se zlepšila kvalita místních komunikací polo ením asfaltového koberce od kostela, kolem obecního domku a k silnici a v letošním roce komunikace po místní èásti Kutøín, vìøím, e také ke spokojenosti spoluobèanù. Byla pøipravena technická vybavenost ke 3 stavebním parcelám, v souèasné dobì na jednu parcelu je ji vydáno stavební povolení ke stavbì rod.domku. Ka doroènì bylo provedeno mnoho drobných a údr bových akcí pøispívajících k lepšímu vzhledu naší obce. Ka doroènì byla uspoøádána Výstava z historie naší obce, k 655.výroèí první zmínky o obci Perálec, byla vydána publikace O historii Perálce, kterou je ještì mo né zakoupit v kanceláøi obecního úøadu. V mìsíci øíjnu letošního roku byl uskuteènìn akt ehnání praporu a znaku naší obce, byla to slavnost obce-událost vyjímeèná, historická a neopakovatelná. Va me si obecních symbolù, a tato symbolika probudí ve Vás pocit sounále itosti a hrdosti na svou rodnou Perálec, a chrání naše domovy a naši obec a a se nám v jejich znamení všem dobøe daøí./ z projevu starostky/. Nepodaøilo se nám pøes velké úsilí a vynalo ené finanèní prostøedky uspìt se ádostí o dotaci z fondù Evropské unie na rekonstrukci objektu èp. 40/hospoda se sálem/. Neslo ili jsme ruce v klín, ale budeme se o dotaci znovu ucházet v dalším období let V souèasné dobì je pøipravována výstavba chodníkù v dolní èásti obce a rekonstrukce èerpací stanice vodovodu Perálec. Zastupitelstvo si je vìdomo, e mù eme dìlat jen to, na co máme, abychom obec moc nezadlu ovali. Nemohu zapomenout na místní školu, kde se nám myslím dobøe podaøilo zabezpeèit personální obsazení jak øeditelky školy, tak ostatních pedagogických pracovníkù a díky rozvá nému postoji zastupitelstva obce k zachování provozu školy byl zøízen 5.roèník ZŠ. Mohu øíci, e jsem hrdá na naše hasièe, kteøí reprezentují naši obec po širokém okolí a jsou v dy ochotni pomáhat tam, kde je to v obci zrovna potøeba. - komunální volby V komunálních volbách bylo zvoleno následujících 9 èlenù zastupitelstva obce: Bezdìk Josef, Drahošová Milada, Ing. Dvoøák Josef, Kašparová Jitka, Renza František, Severa Bohumil, Stanìk František, Špièáková Libuše a Štrumfa Jiøí. Na ustavujícím zasedání byla zvolena starostkou obce Milada Drahošová, která tuto funkci vykonává ji od roku 1992 a místostarostou František Stanìk, který s touto funkcí jde do tøetího volebního období. - k výši vodného - pro rok 2007 schválilo zastupitelstvo obce jednotné vodné ve výši 11,-Kè pro domácnosti, organizace i vodu pøedanou, - poplatky za odpad - poplatek za odvoz a likvidaci komunálních velkoobjemných a nebezpeèných odpadù byl Technickými slu bami a.s. Bystøice n.p. zvýšen na èástku 440,-Kè pro fyzickou osobu s trvalým pobytem a rok a 440,-Kè za rekreaèní objekt bez trvalého pobytu a rok. V této výši byl poplatek zastupitelstvem obce schválen. pokraèování na str. 9 8 Proseèský zpravodaj 11-12/2006

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

V tomto èísle ZASÍLÁNÍ DÙLE ITÝCH HLÁŠENÍ POMOCÍ SMS. ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo 605 733 680

V tomto èísle ZASÍLÁNÍ DÙLE ITÝCH HLÁŠENÍ POMOCÍ SMS. ODHLÁŠENÍ odešlete SMS v tomto tvaru: IK PROSEC ODREGISTRUJ na telefonní èíslo 605 733 680 Unor 2007 Èíslo 6 èerven 2007 Po odchodu far. Františka Martínka do Sádku nastoupil v katolické farnosti 24. dubna 1916 jako administrátor Josef Štumar. Pùsobil zde krátce jen do 1. srpna 1916, kdy nastoupil

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Obecne závazná vyhláška obce Herálec c. 4/2004

Obecne závazná vyhláška obce Herálec c. 4/2004 I Obec Herálec Obecne závazná vyhláška obce Herálec c. 4/2004 kterou se stanoví systém shromažd'ování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

RadaobceVidèe berenavìdomí

RadaobceVidèe berenavìdomí RadaobceVidèe berenavìdomí 75/07 - plnìníusneseníè. 6/2007zeschùzeradyobcedne8.3.2007a mimoøádnéschùzedne21.3.200776/07 -informaciozrušenépracovní cestìstarostekdoitálie 77/07 - informaci o probíhajících

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 CELNICTVÍ ZÁKON è. 355/2014 Sb., o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 52 Prosinec 2013 Vá ení spoluobèané, v dy závìrem roku a s nadcházejícími vánoèními svátky nastává i èas na malé ohlédnutí a zamyšlení nad tím, co

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Jaké máte povinnosti vůči hasičům

Jaké máte povinnosti vůči hasičům Jaké máte povinnosti vůči hasičům Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor LK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Libereckého kraje

Více

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením č. 921/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

CI. 1. Úvodní ustanovení

CI. 1. Úvodní ustanovení Obecne závazná vyhláška c. 1/2001 obce Paseka o stanovení systému shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu vznikajících na katastrálním území obce, vcetne systému

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2016 noví lososi v Kamenici - str. 3 Obec Høensko POZVÁNKA zahájení nové pøeshranièní spolupráce - str. 4 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty,

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 17.12.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Ko enov konaného dne 6.11.2006 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního ú adu Ko enov. P ítomni : 7 zastupitel Omluveni : p.tibor Hanzlík, p.libor Masa ík Ov

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Číslo rady: 5/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Unor 2007. srpen 2007. Èíslo 8

Unor 2007. srpen 2007. Èíslo 8 Unor 2007 Èíslo 8 Z proseèské historie srpen 2007 Vypravuje prof. Velimír Dvoøák, kronikáø Oslavy 130 let SDH Záboøí Skautské táboøení Vrcholem èinnosti ka dého oddílu je letní táboøení a výstup na ka

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více