Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a"

Transkript

1 Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající /69/, v è. 68 bydlela Marie Styblíková, v è. 17 Rudolf Vobejda, v eleznièní spojení, tím, e tato výroba nevy adovala velké è. 25 Jos. Køivka, v è. 27 Kateøina Skálová, v è. 8 rolník Josef mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. víc zruèné práce a tvoøivosti, nebylo potøebí velkých výrobních Také v ulici na domkách smìrem k Záboøí bylo dosti zaøízení. Díky rozvoji dýmkaøství nacházeli zde lidé pracovní ivnostníkù a obchodníkù. Na zaèátku bylo cukráøství Perlíkovo pøíle itosti. Proto poèet obyvatelstva pøes znaèné /109/, dále hodináø Jan Vondra /93/, truhláø Jos. Petr /134/, vystìhovalectví neklesal a dr el se celkem na té e úrovni. eny klempíø Adolf Venzara, pekaø Jos. Kašpar /87/, krejèí Fr. nacházely práci ve výrobì prádla a vyšívání u Kosinerù a Polákù. Votroubek /107/, barvíø Josef Škroch /82 a 84/, øezník Èenìk Pøitom byla Proseè støediskem obchodu a øemesel pro nìkolik Bìloušek /71/, punèocháø Václav Vávra /101/, dýmkaø Felix sousedních obcí. Kronika uvádí k r pøesnou statistiku Hromádko /102/, obuvník a výkroj ko í Jos. Vobejda /72/, truhláø ivností a zamìstnání obyvatelstva /byla zde ji uvedena/, z ní Frant. Havlík /156/, obuvník Fr. Komùrka /136/, povozník vyplývá, e v Proseèi øemesla a ivnosti pøeva ovaly nad Košòar /80/, krejèí Lehký /81/, kováø Josef Švec /130/, zemìdìlstvím. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Nemáme jmenný seznam øemeslníkù a ivnostníkù z rolník Jan Mu ík /116/, dýmkaø Václav Havlík /144/ a Josef tohoto období, proto lze uvést jen nìkterá jména a tak Hánìl /78/, rolník František Chalupník /73/, no íø Rejman /23/. pøipomenout rodiny, které tehdy v Proseèi ily. Obchod se Na konci obce pod Kopperlovou továrnou bydlel v è. 139, kde se smíšeným zbo ím na námìstí byli zejména Jonášovi /èp.66/, øíkalo na vodranci, kapelník Josef Hloušek, zvaný Puftek. Hemerka /59/, Kadlecovi /12/, s nádobím a elezem Vávra /92/, Stavení è. 152 postavil František Rù ièka z Chrudimì pro obchod a hostinec byli Boháèovi /36 a 70/, Planièkovi /24/, cementáøskou výrobu. pekaøství a krupaøství Jan Kuèera /51 u výjezdu k È. Rybné/, Na dolním konci námìstí byl krupaø Vilímek /49/, dále Theodor Vobejda /163/, Fr. Peèenka /67/, øeznictví Zachovi /28/, na klínku obchod Vincenc Vobejda /38/, na ulici k Podmìstí Václav Èervinka /54/, cukráøství Jan Feltl /22/, drogerie Prokop hostinec Jos. Chrudimský /40/ a øezbáø Václav Píša /39/. Na ulici Èupr /9/, hospoda Hornièka V. Petr /97/, hospoda Augustin k Boru byla kovárna Dvoøákova /128/, zemìdìlská usedlost Steiner /96 na køi ovatce k Pasekám a Záboøí/, truhláø Drahoš Vávrovi /149/, na druhé stranì u Markovy stránì mìl pole /55/, punèocháø František Vávra /65/, pasíø Bohumil Macháèek Vìnceslav Vávra /131 na Podmìstské/. Na Budislavské byl /57 a 58/. Hlavnì zemìdìlstvím se zabývali Ant. Mlejnek /61/, truhláø Vilém Kulhavý /171/ a zednický mistr Jan Doèkal /176/. Vánoce se blí í... Vánoce nejsou jen o svátcích, je to o odpoèinutí, uklidnìní, o pohodì, lenošení, o splnìných pøáních. Jak krásné je vše hodit za hlavu a nedìlat nic, jen èekat a nastane chvíle, kdy se všichni odeberou pod nádherný stromeèek. Dárek není a tak podstatný o Vánocích, jde spíše o to, e víte, e vás má nìkdo rád, víte o velkých srdcích, ve kterých se ocitáte, snad. Ne snad, ale urèitì, a vy to víte, v dy to je to o Vánocích, to krásnì a tajemnì zahaleno do tmy noci, e jeden miluje druhé, e neexistuje trápení, jen radost, zvonivý smích a vøelé pohlazení. Vá ení spoluobèané, dovolte nám, abychom Vám popøáli pro ití klidných a spokojených vánoèních svátkù a v novém roce 2007 pevné zdraví, hodnì štìstí a spokojenosti. Zastupitelstvo obce Proseè Proseèský zpravodaj 11-12/2006 1

2 Zpráva z matriky Obecního úøadu Jubilanti listopad - prosinec Jaroslava Odehnalová, Proseè 70 let Anna Macháèková, Míøetín 75 let Milada Broulíková, Proseè 80 let Josef Trynkl, Záboøí 70 let Zdenka Josefová, Proseè 75 let Marie Chrudimská, Proseè 93 let Vlastimil Zeman, Podmìstí 70 let Jiøí Ba a, Záboøí 75 let Ane ka Oplištilová, Proseè 93 let Bo ena Škorpíková, Proseè 75 let Stanislava Èešková, matrikáøka Nový stavební zákon Dnem 1. ledna 2007 nabývá v plném rozsahu úèinnosti nový stavební zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu. Nový stavební zákon je rozsáhlá právní norma, která upravuje veškerou stavební èinnost a vyu ívání území, zavádí nové principy v oblasti ohlašování a povolování staveb, jako i v oblasti územního plánování a územního øízení. O tìchto skuteènostech byla veøejnost informována prostøednictvím médií a sdìlovacích prostøedkù, tyto informace však byly velmi obecné a hlavnì neúplné.ani stavební úøad však nemù e prostøednictvím zpravodaje èi jiným zpùsobem sdìlit veškeré potøebné informace vám obèanùm, proto doporuèujeme ka dému, aby v pøípadì jakéhokoliv stavebního zámìru pøedem navštívil stavební úøad a svùj zámìr se stavebním úøadem projednal. Jedinì tak lze pøedejít pøípadným porušením právních povinností èi zbyteèným nedorozumìním. Souèasnì touto cestou ádáme všechny obèany, aby pøi vyøizování svých zále itostí na stavebním úøadu byli trpìliví, nebo ka dá nová právní úprava, která se zavádí do praktického ivota, s sebou pøináší urèité problémy. Obèany obcí Zderaz, Perálec, Bor u Skutèe, Nové Hrady a Leština upozoròujeme, e od ji nebude mo né ohlašování staveb na pøíslušné obci v místì, ale e veškeré zále itosti podléhající re imu stavebního zákona budou vyøizovat u stavebního úøadu OÚ Proseè, s výjimkou staveb, které jsou v pùsobnosti speciálních stavebních úøadù (vodní díla, dopravní stavby apod.). Odpady ve Vaší obci v roce 2007 Jak u jistì dobøe víte, dochází na rok 2007 k rùstu ceny za likvidaci odpadù. Z vìtší èásti za to mù e odpadový zákon (è.185/2001 Sb.), kde dochází ke zvýšení poplatku za ulo ení odpadu na skládku o 100,- Kè u komunálního odpadu a o 1000,- Kè u nebezpeèného odpadu. V pøíloze è. 6 zmiòovaného zákona je stanovena výše poplatku za ulo ení jedné tuny komunálního a nebezpeèného odpadu. Tato výše je urèována v dy na 2 roky, další skokové zvýšení lze oèekávat pro rok Výraznì do tohoto zdra ení promlouvají zpracovatelé, zabývající se recyklací Vašeho odpadu. Kupøíkladu chladící zaøízení likviduje firma Praktik Liberec. V roce 2005 likvidovali 1 kus lednice za 100,- Kè, letos je cena 190,- Kè a na rok 2007 je uva ováno s cenou okolo 250 Kè (to vše plus doprava do Liberce). Jako další aspekty mající vliv na zvýšení ceny lze zmínit ty, jen vnímáme všichni ka dodennì : stoupající ceny pohonných hmot, elektrické energie, prùmìrný rùst inflace roènì mezi 3-4%.Tytoneustále stoupající ceny ale mù ete ovlivnit Vy všichni. Vìtšina odpadáøských firem vypoèítává ceny na další rok z nákladù roku pøedcházejícího. To znamená tøídìním separovaných slo ek komunálního odpadu, rozumným pøístupem pøi mobilním sbìru objemného a nebezpeèného odpadu a v neposlední øadì zpìtným odbìrem vyslou ilých elektrospotøebièù. Proto e se tento systém teprve rozbíhá, dovolím si zmínit se o zpìtném odbìru ponìkud šíøeji. Princip je docela jednoduchý. Rozumným pøístupem sni ovat toná komunálního odpadu a tím i poplatky za likvidaci. Elektrický spotøebiè nepatøí do popelnice, ale obèané mohou vyslou ilé spotøebièe bezplatnì odevzdat na místech zpìtného odbìru. Ta jsou zøizována kolektivními systémy pøedevším ve sbìrných dvorech obcí, èi v provozovnách prodejcù. V obcích, které sbìrný dvùr nemají, je zpìtný odbìr spotøebièù zajiš ován pøedevším mobilními svozy. V popelnici by se nemìlo ocitnout ani drobné elektro, tedy vysoušeèe vlasù, rychlovarné konvice, opékaèe topinek, fritézy, holicí strojky, pøípadnì domácí pøístroje a nástroje vrtaèky, brusky, AKU šroubováky nebo zahradní sekaèky. Nìkteré materiály z vyøazených pøístrojù, napøíklad barevné kovy, jsou velmi cenné a po nále itém zpracování se dají znovu vyu ít. Jejich recyklace tak nejen napomáhá chránit pøírodní zdroje, ale zároveò sni uje budoucí náklady na výrobu nových spotøebièù. Povinnost pøevzít vyøazený elektrospotøebiè bezplatnì se ale vztahuje pouze na kompletní výrobky. Chladnièka s vymontovaným kompresorem u není zpìtnì odebíraným elektrozaøízením, ale bì ným odpadem, a jako s takovým s ní musí sbìrný dvùr nakládat (viz ceny za likvidaci). V pøípadì, e si schováte pøed vyøazením spotøebièe nìjaký díl, který se mù e nìkdy hodit, vìzte, e jste právì vyrobili elektroodpad, který není mo no odevzdat zdarma, ale nìkdo bude jeho likvidaci muset zaplatit (obec z poplatkù, jen od obèanù vybere). Zjednodušenì øeèeno, výši poplatkù za nakládání s odpady pro další roky máte z podstatné èásti ve svých rukou. TS mìsta a.s. Bystøice n.p. Vá ení obèané, 2 Za stavební úøad: Bc. Pavel Raba i v pøíštím roce musíme platit místní poplatky za provoz systému shroma ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu ívání a odstraòování komunálních odpadù. Tak, jako skoro pravidelnì u ka dých poplatkù i za odpady budeme muset zaplatit nìco navíc. Hlavními dùvody navýšení poplatkù na pøíští rok 2007 je zvýšení cen za ulo ení komunálních i nebezpeèných odpadù na skládkách, dále pak navýšení cen dalších vstupù ( PHM, inflace, zmìny ve vývoji trhu ze separovaným odpadem atd). Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání dne 14. prosince 2006 projednávat výši poplatkù za odpady s mo ností spolufinancování tohoto navýšení poplatkù z obecního rozpoètu. Nová obecnì závazná vyhláška o poplatku za odpady bude po zasedání Zastupitelstva obce vyvìšena na nové úøední desce pøed obecním úøadem. OÚ Proseè Proseèský zpravodaj 11-12/2006

3 Investièní výstavba v Proseèi v roce 2006 Letošní dlouhá zima posunula všechny stavební práce a na konec dubna. Dokonèily se terénní úpravy kolem výstavby domkù u koupalištì, provedlo se odvodnìní pozemkù nad touto výstavbou. Bìhem zimy a na jaøe se ukázaly veliké nedostatky po stavbì kanalizace na Pasecké ulici, kde v horní èásti byla silnice a její podklad zdeformovány mrazem. Odpovìdnost za vady na díle pøevzala zhotovitelská firma ABK Pardubice a spoleènì s firmou M-Silnice provedly opravu. O prázdninách byly zahájeny práce na rekonstrukci prostor bývalé cementárny a skladù pod obecním domkem na námìstí. V nových prostorách bude koncem roku zprovoznìna další místnost s exponáty, spojenými s historií Proseèe a na další letní sezonu zde zaène fungovat informaèní centrum. V srpnu obec obdr ela dotaci na výstavbu 16 chránìných bytù, které se zaèaly realizovat na Rybenské ulici. Soutì s nejni ší cenou vyhrála hlinecká firma Ermont. Jedná se o atypickou stavbu, se kterou autoøi projektu arch. Josef Horný a ing. Vladimír ïára vyhráli soutì v kategorii projektù nízkoenergetických staveb. Stavba se provádí z døevìných panelù, vyplnìných tepelnou izolací. Podlahové a pøíèkové panely jsou vyrábìny v hale firmy a na stavbu se dová ejí hotové, kde se pak montují. Tento zpùsob výstavby je rychlý, velikou pøedností tohoto systému je také suchý proces provádìní stavby a výborné tepelnì-technické vlastnosti pou itých materiálù. Podmínky dotace na tyto byty urèují to, e nájemníky budou lidé buï s tìlesným posti ením nebo lidé ve starobním 2 dùchodu, proto je stavba provádìna jako bezbariérová. Stavba tedy zahrnuje 16 bytových jednotek, jedna o rozloze 27,5 m obsahuje obytnou místnost, koupelnu, pøizpùsobenou potøebám osob na vozíku a malou pøedsíò. Jednotlivé byty jsou spojeny spoleènou chodbou. Je tu také navr eno zázemí pro peèovatelky, spoleèná prádelna a sušárna prádla, spoleèenská místnost s èajovou kuchyòkou. Zajímavostí této stavby je také bezúdr bová zelená støecha - na plastové vodìnepropustné folii bude proveden násyp speciálního substrátu, do kterého budou zasety skalnièky. Ty vytvoøí zelený koberec, který není potøeba ani zavla ovat ani nijak jinak udr ovat. Pro tuto stavbu bylo potøeba provést pøelo ku vodovodního øádu, který vedl støedem pozemku a také bude v nejbli ší dobì provedena pøelo ka vrchního vedení vysokého napìtí do zemì a postavená nová transformaèní stanice.termín dokonèení celé stavby je plánován na konec 10. mìsíce pøíštího roku. V øíjnu obec získala peníze na malé sportovní høištì, které se hned zaèalo stavìt u školy. Povrch høištì bude z umìlé trávy, pro dìti budou slou it 2 koše na basket a na ka dé konstrukci pro koš bude zezadu provedena stìna s úchyty na volné lezení. Dìti bude jistit lano. Doufáme, e v pøíštím roce získáme dvoumilionovou dotaci od ÈEZ na velké sportovní víceúèelové høištì s umìlým povrchem, které by se realizovalo také u školy. Høištì by mohlo slou it nejen školním dìtem ale i veøejnosti, dal by se tu hrát volejbal, tenis, basketbal, nohejbal Na další rok pøipravujeme projekt na øadový dùm, který by se stavìl v lokalitì u koupalištì. Dotace dovoluje navrhnout 2 2 byty velikosti garsonky, 1+1 a 1+2, 80% bytù do 60 m, zbytek do 80 m. O dotaci budeme ádat na MMR zaèátkem pøíštího roku, realizace by pøicházela v úvahu v polovinì roku a dokonèení v 2. polovinì r Vedení obce dìlá vše pro to, aby se v pøíštím roce získaly finanèní prostøedky na dokonèení pøístavby školy. A koneènì poslední plánovanou akcí na rok 2007 je pokraèování výstavby kanalizace Záboøí Podmìstí. Kolik penìz dostaneme od kraje a jaká èást kanalizace se za nì vybuduje, budeme vìdìt na jaøe. Za OÚ Ivana Šafránková Proseèský 4 zpravodaj 11-12/2006 3

4 Skuteèský slavík Jako ji tradiènì, i letos se naše sólistky v mìsíci øíjnu zúèastnily soutì e Skuteèský slavík. Ta probíhala ve dnech øíjna v koncertním sále ZUŠ ve Skutèi - samozøejmì pod dohledem odborné poroty. Letošní roèník byl ji šestý a naprosto unikátní v poètu úèastníkù 98 zpìváèkù ze 17 škol. Soutì ilo se v šesti kategoriích rozdìlených podle vìku, zúèastnit se mohla i dua a tria.a jak dopadla naše dìvèata? Klára Pospíšilová 2. kat. 2. místo Jana Nováková 3. kat. 2. místo Martina Vodièková 3. kat. 2. místo Pavlína Lampárková 3. kat. 3. místo Martina Rejmanová 4. kat. 1. místo Lucie Hromádková 4. kat. 2. místo Veronika Vondrová 4. kat. 3. místo Kateøina Rejmanová 5. kat. 1. místo s postupem Pavla Šenkýøová 6. kat. 1. místo s postupem Pavla Šenkýøová, Lucie Hromádková - duo 1. místo s postupem Všechna dìvèata se sna ila, soutì it v takovéto konkurenci není snadné. Pro postupující samozøejmì soutì nekonèila, naopak se zaèali pøipravovat na vystoupení s kapelou. Koncert vítìzù se uskuteènil v novì opraveném Kulturním domì ve Skutèi v pátek 3.listopadu. Byli vybráni ti nejlepší z jednotlivých kategorií, sešlo se jich zde 18. První polovina koncertu plynula v duchu Z pohádky do pohádky, v druhé èásti se starší vystupující pokusili v ít do 60.let. Všechna vystoupení byla na vysoké úrovni a moc se nám líbila. Veèer rychle utíkal a kdy se pøiblí il závìr udìlování slavíkù byli jsme u pìknì nervózní.v dy Skuteèským slavíkem je ocenìn z ka dé kategorie jen ten nejlepší s nejvyšším ohodnocením od poroty! Mìli jsme velikou radost, e i k nám do Proseèe slavíèek pøilétl a ne jeden, hned tøi! Dva si odnesla Pavla Šenkýøová jeden za sólo, druhý za duo, tøetího získala Lucka Hromádková také v kategorii duo.absolutním slavíkem se stala Jana Bezdìková ze Skutèe v tom jsme se shodli s porotou, nám se také moc líbila.dále byla udìlena Cena divákù zde se podaøila dokonce shoda hlasù pøíznì divákù se dostalo Monice Voòkové z Prosetína a Milanu Šimkovi z Chrasti. A co øíci na závìr? Soutì i Koncert vítìzù se organizátorùm opìt vydaøily a my u se teï tìšíme na další roèník! Jana Pavlovièová Oøez vìtví ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o. Upozornìní pro majitele a u ivatele pozemkù v obci na dodr ování povinností vyplývající ze zákona è. 458/2000Sb. Na základì 25 ods. 4h) zákona è. 458/2000Sb. a 8 zákona è. 114/1992Sb. o ochranì pøírody a krajiny ádáme vlastníky èi u ivatele nemovitostí (pozemkù) o oøez nebo odstranìní døevin ohro ující bezpeèný a spolehlivý provoz elektrického distribuèního zaøízení. Oøez nebo odstranìní døevin musí být provedeno ve smyslu zákona è. 458/2000Sb. - Energetický zákon a ÈSN EN Obsluha a práce na elektrickém zaøízení. Ochranná pásma v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat rùst porosty nad výšku 3 m Ochranné pásmo je u napìtí od 1 kv do 35 kv je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodièe na obì strany od 35 kv do 110 kv vèetnì je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodièe na obì strany Bezpeèná vzdálenost veškeré práce pøi odstraòování a oøezu døevin musí být provádìny nejblí e v bezpeèné vzdálenosti od vodièù. K vodièùm se nesmí pod bezpeènou vzdálenost pøiblí it ani nástroje ani oøezávané vìtve pøi pádu. u vedení nízkého napìtí (400/230V) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 1m u vedení vysokého napìtí (22kV) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 2m u vedení velmi vysokého napìtí (110kV) je pøedepsána bezpeèná vzdálenost (s uva ováním roèního pøírùstku èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení - 3m Práce, pøi kterých by mohla být ohro ena bezpeènost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, mù e být provádìna jen se souhlasem spoleènosti ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o. a za dozoru osoby jí ustanovené. Oøez èi odstranìní døevin, prosíme, proveïte v termínu do Upozoròujeme majitele pozemkù, e porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zaøízení se vystavují nebezpeèí ulo ení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne li stanovená lhùta marnì, provedou oøez, pøípadnì odstranìní døevin pracovníci ÈEZ Distribuèní slu by, s. r. o., pøièem vzniklá døevní hmota je majetkem vlastníka pozemku. Bli ší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ÈEZ Proseèský zpravodaj 11-12/2006

5 Sháníte prostory pro poøádání akcí? Obec Zderaz si Vám dovoluje nabídnout prostory kulturního domu ve Zderazi k poøádání rodinných oslav, školení a podobných neziskových akcí. Mo no vyu ít sál, výèep, kuchyò, šatnu a sociální zaøízení. Cena pronájmu: restaurace 500,- Kè/akce sál 1.000,- Kè/akce Plus spotøebovaná energie. Kontakt: OÚ Zderaz tel. è , Správce KD tel. è Noví obèánci ve Zderazi Malí obèánci, vítejte mezi námi, vítejte ve Zderazi Kdy narodí se malièký, dar vidìní má pod víèky, dar slyšení má v nì ném oušku, dar doteku má v prstíèkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vùnì v jarních kytièkách. (úryvek z básnì Maminèin dar od F. Hrubína) a takových malièkých se v naší obci narodilo letošní rok pìt. Jako první se v únoru na svìt podíval Milánek Tøasák a hned po nìm následovali dva bøezòáèci Tadeášek Trynkl a Matyášek Novák. V záøí pøinesl èáp Patrièka Nešetøila, v øíjnu se narodila Rù enka Chadimová. 11. listopadu probìhlo na Obecním úøadì ve Zderazi slavnostní Vítání obèánkù. Za SPOZ popøála našim malièkým do ivota to nejlepší paní Rù ena Šplíchalová a za OÚ paní místostarostka Helena Obrovská. Hudebním vystoupením o ivili tuto akci pan František Drahoš ml. aanetka Šplíchalová. Všem našim malým obèánkùm ještì jednou pøejeme v celém ivotì hodnì zdraví, štìstí, lásky, splnìní všeho, èeho budete chtít dosáhnout, porozumìní, spoustu dobrých lidí a pøátel kolem sebe, spokojenost a umìní se radovat z ka dé malièkosti. 100 let vèelaøství v Proseèi Za Obecní úøad ve Zderazi Martina Nováková Sdru ování vèelaøù má v Èechách velkou tradici a vèelaøské odbory a spolky se zakládaly u v 16. století. U nás v Proseèi byl zalo en Vèelaøský spolek pro Proseè a okolí v r V souèasné dobì na tuto tradici navazuje a pokraèuje v èinnosti Èeský svaz vèelaøù a naše základní organizace, která sdru uje vèelaøe z Proseèe, Pasek, Zderaze, Perálce, Kutøína, Boru a Èeské Rybné. Jednou z hlavních èinností ZO je udr et vèelstva zdravá. Léèení se provádí dle pokynù St. veterinární správy a aplikuje se a po medobraní. Jedná se o prevenci tlumení varroázy a vápenatìní plodu. Varroáza je nebezpeèná nákaza zpùsobená roztoèem Varroa, který napadá vèelí plod i dospìlé vèely. Ty se potom líhnou špatnì vyvinuté. V r se v sousední organizaci museli kvùli této nákaze vèelstva likvidovat. V souèasnosti se provádí ošetøení fumigací a také aerosolem varidolu pozdì na podzim a je to prozatím nejúèinnìjší zpùsob tlumení varroázy. V naší ZO léèíme aerosolem od r Letos jsme nakoupili nový a modernìjší vyvíjeè aerosolu a také kompresor který bude slou it jako zdroj stlaèeného vzduchu pro vyvíjeè. Sna íme se tímto tuto zákeønou nemoc dr et pod kontrolou a zatím se nám to daøí. Nejhorší nemoc, mor vèelího plodu, jsme prozatím u nás nepoznali. Tato nemoc se v souèasnosti neléèí, ale vèely a všechno zaøízení se musí komisielnì spálit. Další z hlavních èinností je zabývat se budoucností této naší záliby. Sna íme se získávat další vèelaøe mezi mláde í a tak se postarat o své nástupce. Zaèali jsme docházet do školy a ákùm ze 6. a 7. tøídy na pøednášce pøiblí it ivot vèel. Velký zájem dìtí mì pøekvapil a doufám, e se tato èinnost stane tradicí. Cílem tohoto sna ení je zalo ení dìtského vèelaøského krou ku. Plánujeme na zimu také pøednášku nebo kurz pro vèelaøe i veøejnost na téma: ošetøování vèelstev bìhem roku a vèelí produkty a jejich léèebný úèinek. Nejhlavnìjší èinností je ale ta, kterou dìlá vèela. Je hlavní a nezastupitelná v pøírodì jako opylovatel kulturních i planì rostoucích rostlin. Kdyby z naší pøírody vymizely vèely, vymizely by souèasnì s nimi i desítky druhù rostlin, které jsou na opylení závislé. Opylování tak tvoøí podstatu významu chovu vèel a je to èinnost, která se nedá nijak zmìøit ani finanènì ohodnotit nebo vyèíslit a kterou vèelaøi bez nárokù na peníze vìnují všem. V souèasné dobì je v naší ZO sdru eno 32 vèelaøù, kteøí obhospodaøují pøes 400 vèelstev. Ve stoleté spolkové èinnosti bylo prùbì nì zaregistrováno asi 120 vèelaøù. Nìkteøí pøestali vèelaøit ve stáøí ze zdravotních dùvodù a vìtšina je mezi námi jen ve vzpomínkách. Chtìl bych tímto pøipomenout 100-té výroèí organizace vèelaøù v Proseèi a hlavnì vzpomenout a také podìkovat Všem, kteøí se starali. Nám pøeji hodnì zdraví a spokojené práce mezi vèelami, proto e chci vìøit, e budoucnost je dobrá. V dy vèela tu byla odjak iva a vèelaøství patøí k nejstarším lidským èinnostem. Základní organizace Èeského svazu vèelaøù Hladík Josef Proseèský 4 zpravodaj 11-12/

6 Konèí oslavy 125. výroèí zalo ení SDH Proseè Celý rok 2006 probíhal ve znamení oslav výroèí zalo ení hasièského sboru Proseè. V minulých Zpravodajích jste se mohli seznámit s historií sboru a èinností od roku zalo ení 1881 do souèasnosti.. V tomto duchu probíhala øada akcí, které se sna ily pøiblí it èinnost sboru po stránce kulturní, ale byla poskytnuta i mo nost vidìt hasièe pøi zásahu, seznámit se s historickou i souèasnou technikou. Práce èlenù hasièského sboru, kteøí se v minulosti podíleli obìtavì a nezištnì na veškeré èinnosti sboru a práce všech souèasných èlenù, kteøí plní nároèné úkoly pøi záchranì lidských ivotù nebo majetku a úèastní se spoleèenského ivota v obci byla ocenìna na výroèních valných hromadách, které ohranièovaly oslavy 125. výroèí zalo ení sboru. Na slavnostní valnou hromadu v prosinci 2005, která oslavy zahájila, byli pozváni zástupci Okresního sdru ení hasièù Chrudim, pan Miroslav Kunhart a pan Lubomír Chaloupka, kteøí na návrh èlenù výboru SDH Proseè pøedali medaile a èestná uznání Okresního sdru ení a Sboru dobrovolných hasièù v Proseèi tìmto našim èlenùm. VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY OD OSH CHRUDIM Jiøí Bureš Karel Sudek Josef Bureš VYZNAMENÁNÍ ZA PØÍKLADNOU PRÁCI Marie Javùrková Alena Sudková Josef Jeèmen Václav Kuèera Josef Pešek František Pra an Jaroslav Krejèí František Šibrava Václav Kubík Robert Nekvinda Zdenìk D bánek ÈESTNÉ UZNÁNÍ OKRESNÍHO SDRU ENÍ HASIÈÙ Helena Burešová Vít Sudek Jan Stodola Milan D bánek st. ÈESTNÉ UZNÁNÍ SDH PROSEÈ Milan D bánek Jiøí Kubík Petr D bánek Josef Hladík Jaroslav Šlégr Richard Nekvinda Pøi srpnové oslavì na proseèském námìstí byl našemu hasièskému sboru slavnostnì propùjèen za dlouhodobé úspìchy pøi plnìní úkolù dobrovolných hasièù a za dlouholetou práci s mláde í ÈESTNÝ PRAPOR SH ÈMS a pøedána finanèní odmìna ve výši 2000,- Kè. Prapor pøedal starosta Okresního sdru ení hasièù Chrudim pan Rudolf Makkai s tajemníkem OSH panem Jaroslavem Horáèkem a èleny výkonného výboru p. Lubomírem Chaloupkou a p. Josefem Kopeckým. Oslavy byly zakonèeny na letošní prosincové valné hromadì pøedáním vìrnostních stu ek za èlenství v hasièském sboru Proseè. 30 LET 40 LET 50 LET 1. Josef Bureš 1. Jiøí Bureš 1. Josef Krejèí 2. Pavel Dian 2. Bohumil David 3. Josef Duba 3. Jiøí Javùrek 4. Ladislav Jalùvka 4. Marie Javùrková 5. Josef Jeèmen 5. Ladislav Kuèera 6. Jaroslav Krejèí 6. Josef Pešek 7. Václav Kubík 8. František Pra an 9. František Šibrava 10. Jiøí Køiklava Závìrem mi dovolte podìkovat všem èlenùm našeho hasièského sboru za jejich práci a popøát jim hodnì zdraví, spokojenosti a úspìchù do dalších let. Za SDH Proseè Alena Sudková 6 Proseèský zpravodaj 11-12/2006

7 Hrob Josefa Vávry Ne ka dý obèan Proseèe ví, e ústøední postavou románu Terézy Novákové Dìti èistého ivého, románu, o nìm Arne Novák prohlásil, e se mù e smìle øadit mezi svìtovou literaturu své doby, je Josef Vávra, mìš an z Proseèe èp.92. A málokdo vìdìl, kde byl pohøben, nebo jeho hrob byl prostý, bez náhrobního kamene. Péèí profesora Velimíra Dvoøáka byl u hrobu Josefa Vávry na evangelickém høbitovì vztyèen náhrobní kámen s nápisem: Josef Vávra, mìš an z Proseèe èp. 92, pod jménem Josef Kvapil hlavní postava románu Terézy Novákové Dìti èistého ivého * Náhrobní kámen, nedaleko místa ulo ení ostatkù Rudolfa Fleischmana, bude pøipomínat významného proseèského obèana, který nebyl svatý a bezproblémový, který však ve svém ivotì zpodobòoval zápasy své doby, zápas o pokrok a odpovìdnost za veøejné vìci. Od jeho narození uplynulo letos 200 let. Podaøí-li se sehnat sponzor, rádi bychom vydali o Josefovi Vávrovi studii, kterou ji pøed léty o nìm napsal prof. Dvoøák pod názvem Obrozenecký ètenáø. Pozvánka Jan Jun Pøijmìte srdeèné pozvání na pøedvánoèní výstavu do staré školy (roubenka èp.7 pod evang.farou) K shlédnutí budou: - loutky Marty Kellerové - døevìné hraèky rùzných výrobcù - perníèky Bibiány Burešové - okrasné svíèky od firmy Øádek - okrasné šustí aj. Nìkteré výrobky si bude mo né zakoupit. Otevøeno bude v nedìli 10. prosince do nedìle 17. prosince, ka dý den od 14 do 17 hod. Kdy a kde? v sobotu 13. ledna 2007 od hodin v sokolovnì v Proseèi Osadní výbor PASEKY poøádá Hraje skupina KODEX Zmìna ve vyhlašování tomboly Vstupné: 50,- Kè Rezervace míst: nebo osobnì Šárka Skipalová (v prodejnì paní Hanusové) Pojïte do kina Obecní knihovna v Proseèi a pìvecký soubor DUHA zvou na: Vánoèní koledování zpìvem i slovem ve støedu v hod. v Obecní knihovnì v Proseèi Je to u nìjaký ten pátek, co kino v Proseèi pøestalo promítat. Ji brzy však nastane èas, kdy se opìt roztoèí filmové kotouèe a plátno v Sokolovnì o ije pøíbìhy pro dìti i dospìlé.a e to bude stát za to. Obec Proseè toti nechala zrekonstruovat zaøízení kina a výsledkem je mo nost promítání nejmodernìjšími technologiemi. Návštìvník tak bude mít mo nost shlédnout filmy nejen v klasickém, ale i v širokoúhlem formátu a zaposlouchat se do èistoty azurové stopy. Zaèínáme ji fantastickou dobrodru nou pohádkou nejen pro dìti a od nového roku pak ka dou sobotu èi nedìli nový film. Pova te a to vše za pár pìtek. Program na mìsíc leden a ještì víc je pøílohou tohoto èísla Zpravodaje. Pøijïte se podívat, budeme se tìšit. Chtìli byste vyu ít reklamních ploch plakátù a letákù kina èi vývìsky nebo snad internetových stránek kina k reklamì? Kontaktní osoba: Jan Øebíèek, è.tel: , Proseèský 4 zpravodaj 11-12/

8 Informace z Perálce Vzpomínka a podìkování Byla nedìle 30.èervence letošního roku, kdy zazvonil telefon od sousedky : Mílo pøijï k Marii, Jarda zemøel. Jarda byl øeditel školy-pan øídící jak jsme mu v obci øíkali - pan Jaroslav Koukal. V naši perálecké škole uèil od 1.prosince 1969 do odchodu do dùchodu V roce 1970 se o enil s paní uèitelkou Mgr. Marií Svítilovou a v naší škole i spoleènì 2 roky uèili. Paní uèitelka Koukalová pak uèila a do odchodu na dùchod v proseèské základní škole. Pan øídící byl v obci r.1973 spoluzakladatelem Sboru pro obèanské zále itosti a v této èinnosti pokraèoval spolu s man elkou a do své smrti. Rozhlasovými relacemi dovedl potìšit jubilanty, pøivítat nejmladší obèánky naší obce a dùstojnì se rozlouèit s tìmi obèany, kteøí opustili naše øady a mohla bych ještì pokraèovat ve výètu dalších aktivit. Kolik ákù tato uèitelská man elská dvojice vzdìlávala a vychovávala, nespoèítali ani oni sami. Sna ili se áky pøesvìdèit o myšlence, e se nemají uèit pro známky ale pro ivot, pro to, co budou v ivotì opravdu potøebovat. Jejich zásadou bylo dìti ve škole nauèit a ne si hodiny oduèit. Na paní uèitelku Koukalovou zavzpomínal nejeden ák nebo ákynì na støední škole pøi hodinách matematiky, kdy teprve ocenili dùslednost paní uèitelky na základní škole. Kolik ákù si jejich jména nav dy zapamatovalo a kolik jich ovlivnili na celý ivot, a profesnì èi lidsky se asi nedozvíme. Ale jedno víme urèitì: svou práci mìli rádi a vykonávali ji s láskou, peèlivostí a vìdomím velké odpovìdnosti. A proè to píši? Proto e v mìsíci listopadu se z naší obce odstìhovala i paní uèitelka Koukalová a chtìla bych alespoò tìmito pár øádky na oba v tento pøedvánoèní èas zavzpomínat a jménem bývalých ákù, spolupracovníkù a nás spoluobèanù podìkovat. Paní uèitelce i jejiím dvìma dcerám pøejeme hodnì síly, zdraví a hezkých vzpomínek na naše spoluobèany, školy a obec. Za všechny Milada Drahošová-starostka - krátce k volebnímu programu roku V uvedeném volebním období obec doplatila úvìr na stavbu vodojemu, zakoupila objekt èp. 40 hospodu se sálem, v roce 2003 byla uskuteènìna ke spokojenosti obèanù plynofikace obce, na zemní plyn byla napojena budova ZŠ, budova obecního úøadu vèetnì knihovny a hasièské klubovny, obecní sál i obecní domek. V obci se zlepšila kvalita místních komunikací polo ením asfaltového koberce od kostela, kolem obecního domku a k silnici a v letošním roce komunikace po místní èásti Kutøín, vìøím, e také ke spokojenosti spoluobèanù. Byla pøipravena technická vybavenost ke 3 stavebním parcelám, v souèasné dobì na jednu parcelu je ji vydáno stavební povolení ke stavbì rod.domku. Ka doroènì bylo provedeno mnoho drobných a údr bových akcí pøispívajících k lepšímu vzhledu naší obce. Ka doroènì byla uspoøádána Výstava z historie naší obce, k 655.výroèí první zmínky o obci Perálec, byla vydána publikace O historii Perálce, kterou je ještì mo né zakoupit v kanceláøi obecního úøadu. V mìsíci øíjnu letošního roku byl uskuteènìn akt ehnání praporu a znaku naší obce, byla to slavnost obce-událost vyjímeèná, historická a neopakovatelná. Va me si obecních symbolù, a tato symbolika probudí ve Vás pocit sounále itosti a hrdosti na svou rodnou Perálec, a chrání naše domovy a naši obec a a se nám v jejich znamení všem dobøe daøí./ z projevu starostky/. Nepodaøilo se nám pøes velké úsilí a vynalo ené finanèní prostøedky uspìt se ádostí o dotaci z fondù Evropské unie na rekonstrukci objektu èp. 40/hospoda se sálem/. Neslo ili jsme ruce v klín, ale budeme se o dotaci znovu ucházet v dalším období let V souèasné dobì je pøipravována výstavba chodníkù v dolní èásti obce a rekonstrukce èerpací stanice vodovodu Perálec. Zastupitelstvo si je vìdomo, e mù eme dìlat jen to, na co máme, abychom obec moc nezadlu ovali. Nemohu zapomenout na místní školu, kde se nám myslím dobøe podaøilo zabezpeèit personální obsazení jak øeditelky školy, tak ostatních pedagogických pracovníkù a díky rozvá nému postoji zastupitelstva obce k zachování provozu školy byl zøízen 5.roèník ZŠ. Mohu øíci, e jsem hrdá na naše hasièe, kteøí reprezentují naši obec po širokém okolí a jsou v dy ochotni pomáhat tam, kde je to v obci zrovna potøeba. - komunální volby V komunálních volbách bylo zvoleno následujících 9 èlenù zastupitelstva obce: Bezdìk Josef, Drahošová Milada, Ing. Dvoøák Josef, Kašparová Jitka, Renza František, Severa Bohumil, Stanìk František, Špièáková Libuše a Štrumfa Jiøí. Na ustavujícím zasedání byla zvolena starostkou obce Milada Drahošová, která tuto funkci vykonává ji od roku 1992 a místostarostou František Stanìk, který s touto funkcí jde do tøetího volebního období. - k výši vodného - pro rok 2007 schválilo zastupitelstvo obce jednotné vodné ve výši 11,-Kè pro domácnosti, organizace i vodu pøedanou, - poplatky za odpad - poplatek za odvoz a likvidaci komunálních velkoobjemných a nebezpeèných odpadù byl Technickými slu bami a.s. Bystøice n.p. zvýšen na èástku 440,-Kè pro fyzickou osobu s trvalým pobytem a rok a 440,-Kè za rekreaèní objekt bez trvalého pobytu a rok. V této výši byl poplatek zastupitelstvem obce schválen. pokraèování na str. 9 8 Proseèský zpravodaj 11-12/2006

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 42 Únor 2011 Vá ení spoluobèané, dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v letošním roce. Po delší odmlce, kdy probíhaly diskuze nad

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci,

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, 2 Ve Víru zdraví Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva sdru ení Vírský oblastní vodovod všechny pozdravil na stránkách našeho informaèního bulletinu. Mùj pozdrav patøí

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více