Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo / 2010 (SML 0012/10/0033)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)"

Transkript

1 Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, , Praha 1 I: DI: CZ zastoupen/jednající: Ing. Olgou Sykovou, editelkou regionu zapsán v obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 bankovní spojení: eskoslovenská obchodní banka, a.s. íslo útu: /0300 korespondenní adresa: eská pošta, s.p. obchod regionu, Berní 2, Ústí nad Labem BIC/SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ dále jen P a Statutární msto Liberec se sídlem/místem podnikání: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 I: DI: zastoupen/jednající: zapsán/a v obchodním rejstíku bankovní spojení: CZ Miroslavem Kepelem, poveným zastupováním funkce tajemníka magistrátu S, a.s. íslo útu: /0800 korespondenní adresa: Statutární msto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I - Staré msto BIC/SWIFT: IBAN: pidlené ID CK klienta: íslo pro oznaení zásilek: dále jen Uživatel GIBACZPX CZ /2009 dále jednotliv jako strana Dohody, nebo spolen jako strany Dohody uzavírají tuto Dohodu o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb (dále jen Dohoda ). Strana 1 (celkem 6)

2 1. Úel a pedmt Dohody 1.1 Pedmtem této Dohody o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb (dále jen Dohoda ) je stanovení podmínek pro bezhotovostní úhradu cen poštovních služeb z útu Uživatele (dále jen úhrada z útu ) a úprava vzájemných práv a povinností obou stran Dohody. 1.2 Na základ této Dohody mohou být hrazeny pouze vnitrostátní a mezinárodní základní i ostatní poštovní služby vetn doplkových služeb. Jejím prostednictvím nelze proto hradit nepoštovní služby (nap. službu Zásilkový balík, Tisková zásilka, službu Roznáška informaních/propaganích materiál, služby Poštovní spoitelny). 2. Základní ujednání 2.1 Uživatel bude podávat zásilky: Výhradn u pepážky pošty: Liberec 1 PS v dob od: 8:00-9:30 hod. a od: 13:00-17:00 hod. dle podmínek Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek / Na zásilkách musí být na ureném míst uvedena poštovní adresa adresáta, poštovní adresa Uživatele a vyznaena poznámka Placeno pevodem doplnná íslem Dohody, do zahranií pak poznámka TAXE PERÇUE doplnná íslem Dohody a cenou za službu. V pípad služby Obchodní psaní musí být oznaení zásilek v souladu s Dohodou o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní. Údaje se umísují na adresní stran zásilky: a) u Obyejných zásilek, Doporuených zásilek, Cenných psaní, Cenných balík a Obchodních psaní v pravém horním rohu jejich adresní strany. Obyejné zásilky mohou být v pravém horním rohu adresní strany opateny rámekem obsahujícím zkratku P.P., íslo této Dohody, PS a název podací pošty. Takto upravené zásilky P neopatuje denním razítkem. Obyejné zásilky do zahranií mohou být v pravém horním rohu adresní strany opateny rámekem obsahujícím zkratku P.P. nebo T.P., íslo této Dohody, PS a název podací pošty; na takto oznaené zásilky není nutné uvádt cenu služby. Takto upravené zásilky P neopatuje denním razítkem. b) u Zásilek EMS na vyhrazeném míst adresního štítku c) u tiskovinových pytl na adresní vlajece d) u poštovních poukázek se záhlaví jednotlivých díl oznaí poznámkou Placeno pevodem bez dalších údaj e) u Obchodních balík a Zásilek EMS se poznámka vztahující se k cen za službu na zásilce nevyznauje 2.3 Ze zásilek, jejichž pevzetí pošta nestvrzuje (obyejné zásilky), a u kterých je to vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti úelné, vytvoí Uživatel svazky: a) dle cen (po deseti až padesáti kusech) s vyznaením potu zásilek ve svazku, b) pokud je u nkterého druhu zásilek stanoven dle podmínek služby jiný zpsob svazkování, nebo je jiný zpsob svazkování sjednán smluvn, vytvoí Uživatel svazky dle podmínek služby nebo dohody. Strana 2 (celkem 6)

3 2.4 Pi podávání Doporuených zásilek, Cenných psaní, Cenných balík, Obchodních balík a Zásilek EMS používá Uživatel poštovní podací arch (tisk ; dále jen podací arch ). V záhlaví podacího archu musí být vyznaena adresa Uživatele shodná s adresou Uživatele na zásilkách - Doporuené zásilky, Cenná psaní, Cenné balíky, Obchodní balíky a Zásilky EMS se zapisují do podacího archu prpisem. azení zásilek je totožné se zápisy v podacím archu. Podací arch mže být nahrazen shodn upraveným datovým souborem s údaji o zásilkách (strukturu a formát vty dodá na požádání P). 2.5 Uživatel, který podává zásilky s doplkovou službou bezdokladová dobírka, pedá provozovn P podací data k zásilkám ve form datového souboru. Datový soubor Uživatel pedá P nejpozdji spolu s pedávanými zásilkami. Uživatel stanoví jedinený úet u penžního ústavu, kam budou všechny vybrané penžní ástky pevádny. V pípad, že Uživatel používá více typ zásilek uvedených v evidenním listu, jehož vzor je Pílohou. - této Dohody, mže stanovit jeden úet pro každý typ zásilky. Bankovní spojení pro jednotlivé typy zásilek jsou uvedeny v evidenním listu. Neoprávnn pevedené ástky na úet Uživatele vrátí Uživatel bez prtahp. 2.6 Zásilky Uživatel pedává s vyhotovenými evidenními lístky poštovného (tisk ; dále jen evidenní lístek ). Vzor evidenního lístku je umístn voln ke stažení na webových stránkách eské pošty, s.p. (www.cpost.cz, Dokumenty ke stažení). Evidenní lístky se vyhotovují dvojmo, íslují se poadov v íselných adách pedepsaných P a oznaují se pesnou adresou Uživatele, íslem této Dohody a datem podání. Obyejné zásilky se zapisují do evidenních lístk (datových soubor) podle hmotnostních kategorií, které jsou doplnny potem zásilek v jednotlivých kategoriích a úhrnem jednotlivých cen za službu. Obchodní psaní se zapisují úhrnnou ástkou za cenu služby dle Soupisu obchodních psaní podaných dne. Zásilky do zahranií se evidují obdobn jako obyejné zásilky s poznámkou Do zahranií. Zásilky uvedené v bodu 4 tohoto lánku se zapisují do evidenního lístku úhrnem z podacích arch (datových soubor) jednotlivých druh zásilek. Zásilky se podávají v takovém poadí, v jakém jsou zapsány v evidenním lístku. U pošt, kde se jednotlivé druhy zásilek podávají u rzných pepážek, se vyhotovují samostatné evidenní lístky pro každou pepážku. Potvrzený evidenní lístek a originál podacího archu (v pípad datového souboru tiskovou sestavu vyhotovenou prostednictvím píslušného programu) P pedá Uživateli. 2.7 Podle prpis evidenních lístk sestaví Uživatel k poslednímu dni každé dekády, tj. k desátému, dvacátému a poslednímu dni v msíci dvojmo dekádní výkaz poštovného (tisk ; dále jen dekádní výkaz ) a pedá jej pošt (vyjma jednání s Uživatelem podle bodu 9 tohoto lánku). Dekádní výkaz oznaí pesnou adresou Uživatele, íslem Dohody a datem vyhotovení. 2.8 Vzor dekádního výkazu je umístn voln ke stažení na webových stránkách eské pošty, s.p. (www.cpost.cz, Dokumenty ke stažení). 2.9 Zjistí-li P pi podávání zásilek, pi pezkušování evidenních lístk, dekádních výkaz nebo pi porovnávání zásilek se zápisy v evidenním lístku, že poet zásilek nebo ástky cen poštovních služeb jsou nesprávn uvedeny, rozdíly odstraní a projedná je s Uživatelem Uživatel mže s podací poštou sjednat, aby pošta za Uživatele provádla výpoet cen a jejich zapisování do evidenních lístk, vetn vyhotovení dekádního výkazu podle l. III této Dohody, za cenu podle Poštovních podmínek eské pošty, s.p. Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále jen Ceník ), platných v den podání. Tuto cenu uvede pijímající pracovník pošty do evidenního lístku jako poslední položku. Strana 3 (celkem 6)

4 2.11 V pípad úhrady obyejných odpovdních zásilek na základ této Dohody se na Uživatele nevztahují ustanovení l. II, body 1 až 5. Pošta zapíše cenu služby odpovdní zásilky do evidenního lístku. 3. Cena a zpsob úhrady 3.1 Cena za zvolenou poštovní službu je útována dle platného Ceníku v den podání, který je dostupný na všech poštách v R a na Internetové adrese pokud není cena stanovena jinou dohodou. P si vyhrazuje právo Ceník jednostrann zmnit. 3.2 Podkladem pro vyútování je dekádní výkaz poštovného (tisk ). Pípadné zjištné rozdíly P oznámí Uživateli. Námitky Uživatele se eší ve vzájemné dohod. Pokud Uživatel do tí dn po oznámení rozdílu nesdlí P své námitky, má P za to, že Uživatel s útovanou ástkou souhlasí. Pípadné rozdíly se zútují pi nejbližším vyútování. Uživatel souhlasí s tím, že výslednou ástku útuje P podle svého zjištní. 3.3 Zpsob úhrady na základ daového dokladu vyhotoveného P je sjednán: pevodem z útu 3.4 Fakturu - daový doklad bude P vystavovat msín s lhtou splatnosti 14 dní ode dne jejího vystavení. Faktury - daové doklady budou P zasílány na adresu: Statutární msto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I - Staré msto. ID CK složky: Je-li Uživatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené v 1 naízení vlády. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok z prodlení a poplatku z prodlení podle obanského zákoníku v platném znní. Úroky z prodlení je Uživatel povinen zaplatit dle platebních podmínek stanovených v bodu 3.4 tohoto lánku, a to po jejich vyútování ze strany P. Strany se dohodly, že v pípad prodlení Uživatele s úhradou ceny poštovních služeb po dobu delší než 10 kalendáních dní si P vyhrazuje právo nepevzít zásilky dle podmínek této Dohody a je oprávnna od této Dohody odstoupit, pokud se strany Dohody nedohodnou formou Dodatku jinak. 4. Ostatní ujednání 4.1 Uživatel i P jsou povinni vas písemn oznámit druhé stran Dohody veškeré zmny týkající se útu u penžního ústavu, názvu, oznaení, sídla nebo organizaních zmn, které mají vztah k úhrad z útu, jakož i další okolnosti, které mohou mít vliv na plnní této Dohody. 4.2 Kontaktními osobami za Uživatele jsou (jméno, pozice, tel., , pop. fax): a) Mgr. Lucie Šastná, vedoucí odd. komunikace a informací, b) Simona Šulcová, pracovnice podatelny, Kontaktními osobami za P jsou (jméno, pozice, tel., , pop. fax): a) Miloslava Balonová, MO, , b) vedoucí pošty Liberec 1, Strana 4 (celkem 6)

5 4.3 O všech zmnách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v l. 3, bod 3.4 a v bodu 4.2 tohoto lánku, se budou strany Dohody neprodlen písemn informovat. Tyto zmny nejsou dvodem k sepsání Dodatku. 5. Závrená ustanovení 5.1 Tato Dohoda se uzavírá na dobu uritou do Každá ze stran mže Dohodu vypovdt i bez udání dvod s tím, že výpovdní lhta 1 msíc zane bžet dnem následujícím po doruení výpovdi druhé stran Dohody. Výpov musí být uinna písemn. 5.2 P si vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody, jestliže Uživatel pes upozornní nedodržuje sjednané podmínky. Toto upozornní P písemn oznámí Uživateli na jeho poslední známou adresu s tím, že je Uživatel povinen ve lht 15 dn napravit zjištné nedostatky. V pípad marného uplynutí této lhty má P právo od této Dohody odstoupit. Od této Dohody je možné odstoupit také v dsledku zahájení insolvenního ízení na Uživatele nebo kdykoliv v jeho prbhu. V takovémto pípad není Uživateli poskytnuta dodatená lhta 15 dn a P je oprávnna odstoupit od této Dohody bez pedchozího upozornní. Odstoupení od této Dohody je vždy úinné ke dni doruení písemného oznámení o odstoupení druhé stran. Vzájemná plnní poskytnutá stranami do odstoupení se nevrací a Uživatel je povinen uhradit cenu služeb, poskytnutých P do odstoupení. 5.3 Strany Dohody se dohodly, že se dnem doruení písemnosti týkající se této Dohody, pokud není prokázán jiný den doruení, rozumí poslední den lhty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedovdl. V pípad, že provozovatelem poštovních služeb je P, strany se dohodly, že se použijí poštovní podmínky P pro danou poštovní službu. 5.4 Strany dohody se dohodly, že veškeré spory z této Dohody budou rozhodovány s konenou platností v rozhodím ízení, a to jedním rozhodcem, jmenovaným Spoleností pro rozhodí ízení a. s., I , se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PS (dále jen Spolenost ). Strany se dohodly, že spor bude rozhodnut bez ústního jednání na základ pedložených písemností. Rozhodce ale mže naídit ústní jednání, pokud to bude považovat za potebné. ízení je neveejné, jednací místo je v sídle Spolenosti. Rozhodí ízení se bude ídit ustanoveními zákona o rozhodím ízení a v jeho intencích Jednacím ádem pro rozhodí ízení Spolenosti a Pravidly o nákladech rozhodího ízení, platnými ke dni zahájení rozhodího ízení a publikovanými na internetové stránce a dostupnými v sídle Spolenosti a s jejichž znním strany Dohody výslovn souhlasí. 5.5 Tato rozhodí doložka nabývá úinnosti dnem podání žaloby k rozhodci prostednictvím Spolenosti. 5.6 Ustanovení bod 5.4 a 5.5 tohoto lánku platí i po skonení této Dohody, a to i tehdy, jestliže dojde k odstoupení od ní nkterou ze stran i obma stranami. 5.7 Tuto Dohodu je možné mnit i doplovat pouze písemnými íslovanými dodatky podepsanými oprávnnými zástupci obou stran Dohody. 5.8 Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran Dohody obdrží jeden výtisk. 5.9 Práva a povinnosti plynoucí z této Dohody pro každou ze stran pecházejí na jejich právní nástupce Vztahy neupravené touto Dohodou se ídí platným právním ádem R, zejména zákonem. 29/2000 Sb., o poštovních službách v platném znní a zákonem. 40/1964 Sb., obanský zákoník v platném znní Oprávnní k podpisu této Dohody Uživatel dokládá: Strana 5 (celkem 6)

6 jiným dokladem 5.12 Dohoda je platná dnem podpisu obma stranami Dohody a úinná dnem Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda vyjaduje jejich úplné a výluné vzájemné ujednání týkající se daného pedmtu této Dohody. Strany Dohody po petení této Dohody prohlašují, že byla uzavena po vzájemném projednání, urit a srozumiteln, na základ jejich pravé, vážn mínné a svobodné vle. Na dkaz uvedených skuteností pipojují podpisy svých oprávnných osob i zástupc. V Ústí nad Labem dne V Liberci dne za P: za Uživatele: Ing. Olga Syková editelka regionu Miroslav Kepel povený zastupováním funkce tajemníka magistrátu Strana 6 (celkem 6)

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C 2 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více