Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne organizátora on-line aukního systému portálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne organizátora on-line aukního systému portálu OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní systém V. Práva a povinnosti smluvních stran navrhovatel, Organizátor VI. Aukní vyhláška VII. Vylouení odpovdnosti VIII. Aukní jistota IX. Podmínky úasti v elektronické aukci X. Odmny, poplatky a pokuty XI. Prbh aukce XII. Uzavení smlouvy s vítzem XIII. Povinnosti organizátora aukce XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údaj XV. Závrená ustanovení XVI. Závrená ustanovení I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla chování, vzájemná práva a povinosti mezi organizátorem aukce a úastníkem aukce portálu Oznaením pole Souhlasím s Obchodními podmínkami poskytuje zájemce svj souhlas s následujícím znním Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají nedílnou souástí smlouvy o úasti v elektronické aukci, uzavírané mezi organizátorem aukce a zájemcem postupem dle. IX. odst 1 tchto Všeobecných obchodních podmínek. Oznaením pole Souhlasím s Obchodními podmínkami zájemce zárove stvrzuje, že se s tmito obchodními podmínkami seznámil. Identifikaní údaje organizátora aukce: TREND reality a finance s.r.o. Sídlo: Kladno, Cyrila Boudy 2454, PS zapsána v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, složka I: DI: CZ (dále též jen jako: organizátor aukce ) II. Základní pojmy organizátor - spolenost TREND reality s.r.o. provozující internetový aukní systém, který umožuje navrhovateli aukce zpenžit pedmt aukce, stanovit podmínky zpenžení a pevodu vlastnických i užívacích práv k pedmtu aukce navrhovatel - je osoba zadávající provedení aukce, dispozin oprávnná vi pedmtu aukce, která má v úmyslu pedmt aukce zpenžit pedmt aukce - movitá nebo nemovitá vc, popípad i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostednictvím aukce a je popsán v aukní vyhlášce aukce - služba sloužící k výbru nabídky úastníka. Provádí se na základ zadání navrhovatele aukce za úelem zpenžení pedmtu aukce. Realizuje se prostednictvím internetového rozhraní v elektronické aukní síni, kde jednotliví úastníci iní nabídky v souladu s tmito obchodními podmínkami a dále aukní vyhláškou. Aukcí se pro úely tchto podmínek rozumí prodej prostednictvím veejné soutže o nejvhodnjší návrh na uzavení kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní vc pedmt aukce, jasn definovanou a popsanou, se kterou se zájemce o koupi mže pedem seznámit, vetn podmínek prodeje a též znním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výbru nejvhodnjšího návrhu pi hodnocení cenových nabídek. Vítzem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne nejvyšší cenu. aukní vyhláška - samostatný dokument, který upesuje podmínky úasti v jednotlivých elektronických aukcích a pedmt aukce úastník aukce osoba, která spluje podmínky dané právním ádem eské republiky pro nabytí pedmtu aukce a souasn splnila podmínky stanovené aukní vyhláškou. vítz úastník aukce, který uinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku aukní prostedí - softwarové prostedí internetová aplikace v aktuáln použité verzi zvolené organizátorem aukce, které bude využito k provedení aukce elektronická aukní sí - ást aukního systému zpístupnná úastníkm aukce, obsahující informace, ke kterým mají úastníci pístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky úastník aukce nabídka - je nabídka penžité ástky,urená úastníkem v mn stanovené aukní vyhláškou, pevyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku uinnou jiným úastníkem alespo o minimální píhoz, nejvýše však o maximální píhoz, je-li stanoven. nejnižší podání - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující nejnižší možnou cenu pedmtu aukce minimální píhoz - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku úastníka. maximální píhoz - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální píhoz nemusí být stanoven. aukní jistota - finanní prostedky složené úastníkem aukce v souladu s aukní vyhláškou sloužící k pokrytí náklad spojených s aukcí vetn odmny organizátora aukce, v pípad nedodržení podmínek aukce ze strany vítze slouží k pokrytí náklad spojených s aukcí náhrad škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítzem aukce.

2 III. Provedení aukce Zpsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se ídí obanským zákoníkem (. 89/2012 Sb.). Cílem aukce je výbr nejvhodnjší nabídky na uzavení kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující pesné parametry pro zpenžení pedmtu aukce. Základním kritériem pro výbr osoby, se kterou se Navrhovatel aukce zavazuje posléze uzavít kupní smlouvu, je výše nabídnuté kupní ceny nejvyšší nabídka. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veejné dražby dle zák.. 26/2000 Sb., o veejných dražbách, ve znní pozdjších pedpis. Aukce probíhá formou: - formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od pedem stanovené vyvolávací ceny smrem nahoru prostednictvím jednotlivých píhoz. Vítzem aukce se stane ten úastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. IV. Aukní systém Organizátor aukce, je spolenost provozující internetový aukní systém, který umožuje navrhovateli aukce zpenžit pedmt aukce, stanovit podmínky zpenžení a pevodu vlastnických i užívacích práv k pedmtu aukce a úastníkovi kupujícímu nabízený pedmt aukce, poptat a v pípad vítzství v aukci získat vlastnická práva k pedmtu aukce. Organizátor jako provozovatel aukního systému zajišuje jeho správu, údržbu, je oprávnn publikovat aukce navrhovatel veejnosti, vetn fotografií a popisu nabízeného pedmtu aukce na základ smlouvy uzavené s navrhovatelem aukce. Organizátor aukce nenabízí v elektronických aukcích vlastní pedmty aukce. Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující: a) poíta úastníka musí být pipojen k internetu b) pro bezproblémovou úast v aukci je nutné mít nainstalovaný nkterý z webových prohlíže: Internet Explorer, Firefox, Opera. V. Práva a povinnosti smluvních stran - navrhovatel, organizátor Navrhovatel aukce povuje organizátora aukce na základ uzavení smlouvy k tomu, aby pro navrhovatele aukce vyvíjel innost smující ke zpenžení vybraného pedmtu aukce. VI. Aukní vyhláška Aukní vyhláškou organizátor aukce oznamuje a zveejuje informace, které jsou závazné pro konání a úast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patí: 1) oznaení navrhovatele, organizátora a majitele pedmtu aukce 2) oznaení a popis pedmtu aukce 3) nejnižší podání a stanovený minimální píhoz, který mže úastník aukce uinit místo 4) požaduje-li organizátor aukce složení aukní jistoty aukce, definuje aukní vyhláška lhtu a zpsob pro její složení, íslo útu, kde má být aukní jistota složena, výši aukní jistoty a zpsob a lhtu jejího vrácení 5) konání, datum a as zahájení a ukonení aukce 6) forma aukce 7) datum, as a místo konání prohlídky pedmtu aukce, a organizaní opatení k zabezpeení prohlídky 8) pípadné upozornní, že údaje o pedmtu aukce v aukní vyhlášce nebo jejich ást, zejména pak o popisu stavu pedmtu aukce a o právech a závazcích na pedmtu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, pípadn že navrhovatel aukce zaruuje vlastnosti pedmtu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukní vyhláškou 9) lhtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci 10) znní kupní smlouvy VII. Vylouení odpovdnosti Organizátor aukce neruí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých navrhovatelem organizátorovi aukce pro úely aukce. Odpovdnost organizátora aukce je vylouena v pípad pekážky, jež nastane nezávisle na vli organizátora aukce a brání mu ve splnní jeho povinnosti, za pedpokladu, že organizátor aukce nemohl tuto pekážku odvrátit nebo pedvídat. V pípad takovéto pekážky organizátor aukce oznámí navrhovateli aukce povahu pekážky, která mu brání v plnní povinnosti a dsledky, pípadn návrh ešení. Organizátor aukce nenese odpovdnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v dsledku porušení smluvní povinnosti navrhovatele aukce. VIII. Aukní jistota 1) Organizátor aukce je oprávnn po úastníkovi aukce žádat složení aukní jistoty. 2) Úastník aukce je povinen složit tuto jistotu ve lht a zpsobem uvedeným v aukní vyhlášce. 3) Lhta pro složení aukní jistoty je vždy uvedena v aukní vyhlášce. 4) Aukní jistota je považována za složenou jejím pipsáním na úet oznaený organizátorem v aukní vyhlášce. IX. Podmínky úasti v elektronické aukci Aukce se mohou zúastnit fyzické osoby, které mají zpsobilost k právním úkonm v plném rozsahu, a které uzavely s organizátorem Smlouvu o úasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukní vyhláškou. Aukce se mohou zúastnit právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstíku, které uzavely s organizátorem smlouvu o úasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukní vyhláškou.

3 Registrace Uživatele 1. Každý zájemce o úast v elektronické aukci musí provést registraci vyplnním registraního formuláe na internetové stránce Registrace je bezplatná. 2. Uživatel je povinen do registrace vyplnit úplné a pravdivé údaje, za které je pln odpovdný. 3. Uživatel si v registraci zvolí uživatelské jméno a heslo, pod kterými je po pihlášení jednoznan identifikován. Uživatelské jméno nesmí umožovat identifikaci jména, píjmení a kontaktu Uživatele a nesmí obsahovat ovou, webovou adresu, íslo telefonu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 4. Po pihlášení má Uživatel k dispozici správu svého uživatelského útu, kde se zobrazují jeho identifikaní údaje, které je povinen udržovat v aktuálním stavu, požadavek na zmnu hesla, notifikace ových zpráv o nov vypsaných aukcí, informace o jeho vyhlášených aukcích, informace o všech podání, které podal do jednotlivých aukcí. 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživateli v pípad porušení Smlouvy o úasti v elektronické aukci nebo VOP Uživatelem. Po zrušení registrace nemá Uživatel možnost využívat aukní systém. 6. Na užívání služeb aukního systému není žádný právní nárok. 7. Po odeslání vyplnného registraního formuláe obdrží Uživatel s potvrzením registrace, jeho pihlašovacími údaji a vygenerovanou Smlouvu a VOP ve formátu pdf. Piloženou Smlouvu si znovu peliv pette, pekontrolujte Vaše identifikaní údaje, vytisknte a podepište. Podepsanou Smlouvu prosím zašlete naskenovanou na ovou adresu Provozovatele. Podpis na smlouv musí být úedn oven. Obratem Vám bude na Vaši ovou adresu zasláno jedno vyhotovení Smlouvy potvrzené zástupcem Provozovatele. Okamžikem pijetí Vámi podepsané Smlouvy Vám bude aktivován pístup do aukního systému a o aktivaci budete informováni ovou zprávou. X. Odmny, poplatky a pokuty a) složená aukní jistoty se zapoítává kupujícímu, který se stane vítzem na kupní cenu v pípad, že dodrží lhtu a výši ástky pro doplacení celé kupní ceny b) v pípad, že úastník, který se stane vítzem, poruší své povinnosti, a to zejména následujícími zpsoby: - neuiní-li neodvolatelný návrh na uzavení kupní smlouvy ve lht, stanovené obchodními podmínkami a zpsobem v obchodních podmínkách stanoveným, a to ani v dodatené lht, byla-li dodatená lhta stanovena, nebo - odvolá-li svj návrh na uzavení kupní smlouvy ped uplynutím lhty pro pijetí návrhu navrhovatelem aukce, nebo - bude požadovat zmny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo - uiní neodvolatelný návrh kupní smlouvy v pozmnném znní nebo - neuhradí kupní cenu i ji neuhradí úplni vas nebo - je osobou, která je na základ ustanovení v aukní kart z aukce vylouena Ruší se jeho vítzství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši aukní jistoty a Organizátor aukce je oprávnn si složenou aukní jistotu zapoíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. XI. Prbh aukce Do elektronické aukní sín se vstupuje zadáním pidleného jména a hesla z webové adresy organizátora aukce. Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukní vyhláškou aukce v reálném ase elektronické aukní sín. Doba trvání aukce je stanovena píslušnou aukní vyhláškou. Ukonení aukce je stanoveno píslušnou aukní vyhláškou. Nejnižší podání pro elektronickou aukci je stanoveno píslušnou aukní vyhláškou. Minimální píhoz pro elektronickou aukci je stanoven píslušnou aukní vyhláškou. Maximální píhoz pro elektronickou aukci je stanoven píslušnou aukní vyhláškou. Pro vstup do elektronické aukní sín se použije internetový odkaz (adresa), který je uveden v aukní vyhlášce. Kliknutím na nj se úastníkovi oteve internetový prohlíže na adrese elektronické aukní sín organizátora aukce. Úastník bude vyzván k zadání pístupových údaj (jména a hesla). Pokud tyto údaje zadá úastník správn (heslo je skryté), probhne ovení identity subjektu a oteve se elektronická aukní sí. Do elektronické aukní sín se nedá vstoupit ped zaátkem aukce. V pípad jakýchkoli komplikací má úastník možnost kontaktovat organizátora aukce. Po zadání hesla se v elektronické aukní síni objeví oznaení pedmtu aukce, aktuální výše nejvyšší nabídky zbývající as do konce aukce a dokumenty k pedmtu aukce. Vítzem se stane ten úastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukonení aukce nejvyšší. Výsledek aukce a jméno vítze, vetn jejího prbhu bude po skonení aukce uveejnn u pedmtu aukce formuláe na internetové stránce ve form protokolu. Vítzi vzniká právo i povinnost uzavít s navrhovatelem aukce smlouvu, jejíž text je jako píloha nedílnou souástí píslušné aukní vyhlášky. Kupní cena sjednaná ve smlouv bude ve výši vybraným úastníkem uinné vítzné nabídky (není-li pro pípad nesplnní závazku vybraným úastníkem výše ujednáno, že bude ve výši nabídky druhé i dokonce tetí v poadí). Evidence úastník Souástí systému je evidence jednotlivých úastník, jsou automaticky zakázány nekorektní vstupy do aukcí. Je kontrolován asový prbh aukce. Je zamezen pístup neoprávnných subjekt k informacím o prbhu a výsledcích aukcí. Výsledek aukce O každé aukci je pak poízena kompletní dokumentace prbhu a výsledk aukce, která slouží jednak jako podklad pro výbr správného partnera a jednak jako doklad o korektním prbhu a výsledcích aukce. Navrhovatel aukce Navrhovatel aukce - objednatel je subjekt (firma) která poádá aukci. Navrhovatelem aukce mže být provozovatel systému, ale také subjekt, který si od provozovatele aukní prostor za uritých podmínek pronajme. Navrhovatel aukce má pístup k aukci po celou dobu jejího trvání - od formulace zadání až po zveejnní výsledk. Po celou tuto dobu však mže tuto aukci pouze sledovat. Nemá možnost do ní nijak vstupovat. Zmny v zadání provádí na jeho pokyn provozovatel systému.

4 Soutžící Soutžící je úastníkem aukce, který je oprávnn v aukcích, do kterých se pihlásil a jeho úast byla potvrzena, podávat cenové nabídky. Každý subjekt mže zastupovat pouze jeden soutžící. Soutžící mže vstupovat pouze do aukcí, do kterých je zaazen. Zaazení jednotlivých úastník provádí provozovatel na základ pokynu navrhovatele aukce. Konec aukce - vítz Konec aukce nastává po uplynutí nkterého z asových limit. Vítzem aukce se stává soutžící, který podal poslední nejvyšší nabídku. Výsledek aukce je pedán navrhovateli aukce, který pak podnikne píslušné kroky. Po ukonení aukce se aukce pesune do režimu "ukonená". V tomto režimu je možno generovat pesnou dokumentaci prbhu a výsledk aukce. Je zabránno tomu, aby se výsledky daly mnit. Reporty jsou pipraveny do formát PDF. V pípad, že bhem aukce dojde k porušení pravidel nebo jiným problémm, mže provozovatel akci na pokyn navrhovatele aukce násiln ukonit (režim "ukonena násiln"). Ukonené aukce je pak možno pesunout do archivu pro zadokumentování ("ukonená-archiv"). Výsledky aukcí Výsledkem aukce je poslední nabídka uskutenná ped ukonením aukce. Jakmile je aukce ukonena, automaticky je o tom informován navrhovatel aukce a vítzný soutžící. Následné kroky (pedání kontaktu, report o aukci atd.) pak zajišuje provozovatel systému. XII. Uzavení smlouvy s vítzem Úastník, který nabídne bhem aukce nejvyšší nabídku se stává vítzem. Vítze aukce uruje nejvyšší nabídka, vítzem se stane úastník, jehož nabídka bude v okamžiku konce aukce nejvyšší a výše nabídky je jediným kritériem. Nabídka musí být podána minimáln ve výši nejnižšího podání. Vítz bude organizátorem aukce vyrozumn o tom, že nabídl nejvyšší kupní cenu a stal se budoucím nabyvatelem pedmtu aukce. Tento vítz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán povinností uzavít smlouvu o smlouv budoucí kupní/kupní smlouvu a uhradit kupní cenu v Dob pro realizaci prodeje ve lht dané aukní vyhláškou (dále též lhta). Stejn tak Navrhovatel aukce je vázán povinností, vyjma odmítnutí nabídky zajištným vitelem, uzavít kupní smlouvu ve lht, pokud vítz aukce ped uzavením kupní smlouvy ve lht nezpochybniteln prokáže schopnost uhradit kupní cenu, a to bu hotov/pevodem anebo prostednictvím notáské nebo advokátské i bankovní úschovy anebo prostednictvím hypoteního úvru anebo kombinací výše uvedených možností. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavít kupní smlouvu s vítzem aukce bez schválení nejvyšší nabídky zajištným vitelem/vitelským výborem i jiným subjektem daným insolvenním zákonem. Pokud vítz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavít smlouvu o smlouv budoucí kupní/kupní smlouvu ve lht, není vyhlašovatel vi vítzi niím nadále vázán a mže nabídnout pedmt aukce ke koupi jinému zájemci. Návrh kupní smlouvy na pedmt této elektronické aukce je pílohou aukní vyhlášky. V pípad, že vítz aukce poruší své povinnosti: neuzave smlouvu ve znní, jak byla zveejnna v aukní vyhlášce neuhradí úpln nebo vas kupní cenu ruší se jeho vítzství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu dle tchto Obchodních podmínek. XIII. Povinnosti organizátora aukce Organizátor aukce se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovdn, poctiv a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení organizátora aukce umožuje vytvoení elektronické aukní sín organizátorem a uživatelské zpístupnní aukce. Organizátor aukce poskytne pístup pro navrhovatele aukce za úelem kontroly prbhu aukce. Organizátor aukce zajistí dokumentaci o prbhu aukce, prezentaci aukce na internetu. Organizátor aukce se zavazuje osobám, které splní stanovené podmínky a stanou se úastníky, poskytnout stejnou možnost init nabídky. Organizátor aukce se zavazuje zajistit pípravu aplikace aukce tak, aby byl její prbh ádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údaj Souhlas ke zpracování osobních údaj Tím, že klient sdlí organizátorovi aukce své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produkt a služeb on-line aukcí, udluje tím organizátorovi souhlas ke zpracovávání takto sdlených osobních údaj vetn elektronických kontakt elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas udluje klient na dobu neuritou s tím, že je oprávnn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením dorueným na adresu organizátora aukce. Sdlením elektronických kontakt elektronické pošty a telefonního ísla vyslovuje klient souhlas s tím, že mu jejich prostednictvím budou zasílána obchodní sdlení nebo propaganí materiály organizátora aukce i jeho obchodních partner. Nesouhlasí-li klient s tím, aby mu byla prostednictvím elektronických kontakt elektronické pošty a telefonního ísla zasílána obchodní sdlení nebo propaganí materiály, zaškrtne píslušnou kolonku píslušného formuláe nebo tuto skutenost nahlásí osobn nebo písemn a sdlí toto spolen s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním íslem. Zpracování osobních údaj Organizátor aukce prohlašuje, že bude osobní údaje získané dle tchto Obchodních podmínek zpracovávat a používat pouze za úelem organizování aukce. Organizátor aukce prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány ist pro poteby organizátora, a to pouze zamstnanci této spolenosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpístupnny jakékoli další osob. Právo pístupu klienta k údajm o jeho osob je zarueno. Klient souhlasí s využitím svého rodného ísla pro úely zapsání do aukce, dražby pop. V a dokument souvisejících s provádnou aukcí, dražbou pop. V a s pedáním svého rodného ísla zhotoviteli dokument souvisejících s provádnou aukcí, dražbou pop. V.

5 XV. Salvátorská klauzule V pípad nevymahatelnosti nebo neúinnosti jakéhokoli ujednání Obchodních podmínek bude takové ustanovení neúinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zstávají závazná a pln platná a úinná. XVI. Závrená ustanovení Organizátor aukce negarantuje rychlost pipojení jednotlivých uživatel a rovnž rychlost reakce kliku zobrazeného na poítai uživatele a jeho promítnutí do aukního systému a konkrétní aukce, jíž se úastník aukce úastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlíže Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, nebo Safari a vyšší. Organizátor aukce neodpovídá uživatelm za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu Organizátor aukce zejména neodpovídá za výpadky i omezení dostupnosti telekomunikaní sít, jakož i sít elektronických komunikací (internet), jejichž prostednictvím se uskuteuje penos dat, a to jak na stran uživatele, tak na stran organizátora, pop. na stran dalších zúastnných osob. Organizátor aukce rovnž neodpovídá za rychlost penosu dat a též její pípadné snížení. Organizátor aukce nenese odpovdnost za spolehlivost a funknost sít elektronických komunikací a za chyby vzniklé v dsledku poruch i ztrát pi penosu dat. Úastníci aukce nejsou oprávnni pi úasti na aukcích používat jakékoli prostedky (HW i SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávnné zvýhodnní oproti jiným úastníkm aukce, popípad by mohly ovlivnit prbh aukce, i samotný chod portálu Organizátor aukce a úastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doruovat písemnosti. Písemnosti jim urené zasílané doporuen na uvedenou adresu budou považovány za doruené uplynutím 10 pracovních dn od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popípad o jejich uložení nedozvdl. Navrhovatel aukce i úastník aukce sdlí organizátorovi svou ovou adresu a zajistí, aby k ovým zprávám organizátorem zasílaných, nemla pístup tetí osoba. Navrhovatel aukce ani organizátor aukce nehradí v žádném pípad jakékoli náklady, které ml úastník aukce s pípadnou úastí v elektronické aukci. Každý uživatel mže mít zízen pouze jeden úet. Zjistí-li organizátor aukce, že uživatel má zízeno více út, je oprávnn bez náhrady tyto úty uživateli zrušit. Úastníci aukce berou na vdomí, že navrhovatel aukce má právo odmítnout všechny nabídky vetn vítzné, a to nejpozdji do podpisu kupní smlouvy. Upozornní organizátora aukce Organizátor aukce upozoruje uživatele aukního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému mže být posuzováno jako trestný in. Organizátor aukce souasn upozoruje uživatele systému na skutenost, že v pípad nesplnní podmínek pro úast v aukci, vetn podmínek pro nabývání nemovitostí na území eské republiky cizími státními píslušníky ve smyslu píslušných ustanovení devizového zákona vetn a dalších obecn závazných právních pedpis a vítzství v aukci takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím zpsobil. Zmny Všeobecných obchodních podmínek Organizátor aukce je oprávnn tyto obchodní podmínky kdykoliv zmnit formou oznámení na internetovém portálu Úinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveejnní na portálu nestanoví-li organizátor aukce termín pozdjší. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znní obchodních podmínek. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem V Praze dne TREND reality a finance s.r.o. Ing. Renata Fedová na základ plné moci ze dne

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více