Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne organizátora on-line aukního systému portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne organizátora on-line aukního systému portálu OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní systém V. Práva a povinnosti smluvních stran navrhovatel, Organizátor VI. Aukní vyhláška VII. Vylouení odpovdnosti VIII. Aukní jistota IX. Podmínky úasti v elektronické aukci X. Odmny, poplatky a pokuty XI. Prbh aukce XII. Uzavení smlouvy s vítzem XIII. Povinnosti organizátora aukce XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údaj XV. Závrená ustanovení XVI. Závrená ustanovení I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla chování, vzájemná práva a povinosti mezi organizátorem aukce a úastníkem aukce portálu Oznaením pole Souhlasím s Obchodními podmínkami poskytuje zájemce svj souhlas s následujícím znním Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají nedílnou souástí smlouvy o úasti v elektronické aukci, uzavírané mezi organizátorem aukce a zájemcem postupem dle. IX. odst 1 tchto Všeobecných obchodních podmínek. Oznaením pole Souhlasím s Obchodními podmínkami zájemce zárove stvrzuje, že se s tmito obchodními podmínkami seznámil. Identifikaní údaje organizátora aukce: TREND reality a finance s.r.o. Sídlo: Kladno, Cyrila Boudy 2454, PS zapsána v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, složka I: DI: CZ (dále též jen jako: organizátor aukce ) II. Základní pojmy organizátor - spolenost TREND reality s.r.o. provozující internetový aukní systém, který umožuje navrhovateli aukce zpenžit pedmt aukce, stanovit podmínky zpenžení a pevodu vlastnických i užívacích práv k pedmtu aukce navrhovatel - je osoba zadávající provedení aukce, dispozin oprávnná vi pedmtu aukce, která má v úmyslu pedmt aukce zpenžit pedmt aukce - movitá nebo nemovitá vc, popípad i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostednictvím aukce a je popsán v aukní vyhlášce aukce - služba sloužící k výbru nabídky úastníka. Provádí se na základ zadání navrhovatele aukce za úelem zpenžení pedmtu aukce. Realizuje se prostednictvím internetového rozhraní v elektronické aukní síni, kde jednotliví úastníci iní nabídky v souladu s tmito obchodními podmínkami a dále aukní vyhláškou. Aukcí se pro úely tchto podmínek rozumí prodej prostednictvím veejné soutže o nejvhodnjší návrh na uzavení kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní vc pedmt aukce, jasn definovanou a popsanou, se kterou se zájemce o koupi mže pedem seznámit, vetn podmínek prodeje a též znním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výbru nejvhodnjšího návrhu pi hodnocení cenových nabídek. Vítzem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne nejvyšší cenu. aukní vyhláška - samostatný dokument, který upesuje podmínky úasti v jednotlivých elektronických aukcích a pedmt aukce úastník aukce osoba, která spluje podmínky dané právním ádem eské republiky pro nabytí pedmtu aukce a souasn splnila podmínky stanovené aukní vyhláškou. vítz úastník aukce, který uinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku aukní prostedí - softwarové prostedí internetová aplikace v aktuáln použité verzi zvolené organizátorem aukce, které bude využito k provedení aukce elektronická aukní sí - ást aukního systému zpístupnná úastníkm aukce, obsahující informace, ke kterým mají úastníci pístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky úastník aukce nabídka - je nabídka penžité ástky,urená úastníkem v mn stanovené aukní vyhláškou, pevyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku uinnou jiným úastníkem alespo o minimální píhoz, nejvýše však o maximální píhoz, je-li stanoven. nejnižší podání - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující nejnižší možnou cenu pedmtu aukce minimální píhoz - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku úastníka. maximální píhoz - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální píhoz nemusí být stanoven. aukní jistota - finanní prostedky složené úastníkem aukce v souladu s aukní vyhláškou sloužící k pokrytí náklad spojených s aukcí vetn odmny organizátora aukce, v pípad nedodržení podmínek aukce ze strany vítze slouží k pokrytí náklad spojených s aukcí náhrad škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítzem aukce.

2 III. Provedení aukce Zpsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se ídí obanským zákoníkem (. 89/2012 Sb.). Cílem aukce je výbr nejvhodnjší nabídky na uzavení kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující pesné parametry pro zpenžení pedmtu aukce. Základním kritériem pro výbr osoby, se kterou se Navrhovatel aukce zavazuje posléze uzavít kupní smlouvu, je výše nabídnuté kupní ceny nejvyšší nabídka. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veejné dražby dle zák.. 26/2000 Sb., o veejných dražbách, ve znní pozdjších pedpis. Aukce probíhá formou: - formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od pedem stanovené vyvolávací ceny smrem nahoru prostednictvím jednotlivých píhoz. Vítzem aukce se stane ten úastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. IV. Aukní systém Organizátor aukce, je spolenost provozující internetový aukní systém, který umožuje navrhovateli aukce zpenžit pedmt aukce, stanovit podmínky zpenžení a pevodu vlastnických i užívacích práv k pedmtu aukce a úastníkovi kupujícímu nabízený pedmt aukce, poptat a v pípad vítzství v aukci získat vlastnická práva k pedmtu aukce. Organizátor jako provozovatel aukního systému zajišuje jeho správu, údržbu, je oprávnn publikovat aukce navrhovatel veejnosti, vetn fotografií a popisu nabízeného pedmtu aukce na základ smlouvy uzavené s navrhovatelem aukce. Organizátor aukce nenabízí v elektronických aukcích vlastní pedmty aukce. Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující: a) poíta úastníka musí být pipojen k internetu b) pro bezproblémovou úast v aukci je nutné mít nainstalovaný nkterý z webových prohlíže: Internet Explorer, Firefox, Opera. V. Práva a povinnosti smluvních stran - navrhovatel, organizátor Navrhovatel aukce povuje organizátora aukce na základ uzavení smlouvy k tomu, aby pro navrhovatele aukce vyvíjel innost smující ke zpenžení vybraného pedmtu aukce. VI. Aukní vyhláška Aukní vyhláškou organizátor aukce oznamuje a zveejuje informace, které jsou závazné pro konání a úast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patí: 1) oznaení navrhovatele, organizátora a majitele pedmtu aukce 2) oznaení a popis pedmtu aukce 3) nejnižší podání a stanovený minimální píhoz, který mže úastník aukce uinit místo 4) požaduje-li organizátor aukce složení aukní jistoty aukce, definuje aukní vyhláška lhtu a zpsob pro její složení, íslo útu, kde má být aukní jistota složena, výši aukní jistoty a zpsob a lhtu jejího vrácení 5) konání, datum a as zahájení a ukonení aukce 6) forma aukce 7) datum, as a místo konání prohlídky pedmtu aukce, a organizaní opatení k zabezpeení prohlídky 8) pípadné upozornní, že údaje o pedmtu aukce v aukní vyhlášce nebo jejich ást, zejména pak o popisu stavu pedmtu aukce a o právech a závazcích na pedmtu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, pípadn že navrhovatel aukce zaruuje vlastnosti pedmtu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukní vyhláškou 9) lhtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci 10) znní kupní smlouvy VII. Vylouení odpovdnosti Organizátor aukce neruí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých navrhovatelem organizátorovi aukce pro úely aukce. Odpovdnost organizátora aukce je vylouena v pípad pekážky, jež nastane nezávisle na vli organizátora aukce a brání mu ve splnní jeho povinnosti, za pedpokladu, že organizátor aukce nemohl tuto pekážku odvrátit nebo pedvídat. V pípad takovéto pekážky organizátor aukce oznámí navrhovateli aukce povahu pekážky, která mu brání v plnní povinnosti a dsledky, pípadn návrh ešení. Organizátor aukce nenese odpovdnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v dsledku porušení smluvní povinnosti navrhovatele aukce. VIII. Aukní jistota 1) Organizátor aukce je oprávnn po úastníkovi aukce žádat složení aukní jistoty. 2) Úastník aukce je povinen složit tuto jistotu ve lht a zpsobem uvedeným v aukní vyhlášce. 3) Lhta pro složení aukní jistoty je vždy uvedena v aukní vyhlášce. 4) Aukní jistota je považována za složenou jejím pipsáním na úet oznaený organizátorem v aukní vyhlášce. IX. Podmínky úasti v elektronické aukci Aukce se mohou zúastnit fyzické osoby, které mají zpsobilost k právním úkonm v plném rozsahu, a které uzavely s organizátorem Smlouvu o úasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukní vyhláškou. Aukce se mohou zúastnit právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstíku, které uzavely s organizátorem smlouvu o úasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukní vyhláškou.

3 Registrace Uživatele 1. Každý zájemce o úast v elektronické aukci musí provést registraci vyplnním registraního formuláe na internetové stránce Registrace je bezplatná. 2. Uživatel je povinen do registrace vyplnit úplné a pravdivé údaje, za které je pln odpovdný. 3. Uživatel si v registraci zvolí uživatelské jméno a heslo, pod kterými je po pihlášení jednoznan identifikován. Uživatelské jméno nesmí umožovat identifikaci jména, píjmení a kontaktu Uživatele a nesmí obsahovat ovou, webovou adresu, íslo telefonu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 4. Po pihlášení má Uživatel k dispozici správu svého uživatelského útu, kde se zobrazují jeho identifikaní údaje, které je povinen udržovat v aktuálním stavu, požadavek na zmnu hesla, notifikace ových zpráv o nov vypsaných aukcí, informace o jeho vyhlášených aukcích, informace o všech podání, které podal do jednotlivých aukcí. 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživateli v pípad porušení Smlouvy o úasti v elektronické aukci nebo VOP Uživatelem. Po zrušení registrace nemá Uživatel možnost využívat aukní systém. 6. Na užívání služeb aukního systému není žádný právní nárok. 7. Po odeslání vyplnného registraního formuláe obdrží Uživatel s potvrzením registrace, jeho pihlašovacími údaji a vygenerovanou Smlouvu a VOP ve formátu pdf. Piloženou Smlouvu si znovu peliv pette, pekontrolujte Vaše identifikaní údaje, vytisknte a podepište. Podepsanou Smlouvu prosím zašlete naskenovanou na ovou adresu Provozovatele. Podpis na smlouv musí být úedn oven. Obratem Vám bude na Vaši ovou adresu zasláno jedno vyhotovení Smlouvy potvrzené zástupcem Provozovatele. Okamžikem pijetí Vámi podepsané Smlouvy Vám bude aktivován pístup do aukního systému a o aktivaci budete informováni ovou zprávou. X. Odmny, poplatky a pokuty a) složená aukní jistoty se zapoítává kupujícímu, který se stane vítzem na kupní cenu v pípad, že dodrží lhtu a výši ástky pro doplacení celé kupní ceny b) v pípad, že úastník, který se stane vítzem, poruší své povinnosti, a to zejména následujícími zpsoby: - neuiní-li neodvolatelný návrh na uzavení kupní smlouvy ve lht, stanovené obchodními podmínkami a zpsobem v obchodních podmínkách stanoveným, a to ani v dodatené lht, byla-li dodatená lhta stanovena, nebo - odvolá-li svj návrh na uzavení kupní smlouvy ped uplynutím lhty pro pijetí návrhu navrhovatelem aukce, nebo - bude požadovat zmny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo - uiní neodvolatelný návrh kupní smlouvy v pozmnném znní nebo - neuhradí kupní cenu i ji neuhradí úplni vas nebo - je osobou, která je na základ ustanovení v aukní kart z aukce vylouena Ruší se jeho vítzství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši aukní jistoty a Organizátor aukce je oprávnn si složenou aukní jistotu zapoíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. XI. Prbh aukce Do elektronické aukní sín se vstupuje zadáním pidleného jména a hesla z webové adresy organizátora aukce. Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukní vyhláškou aukce v reálném ase elektronické aukní sín. Doba trvání aukce je stanovena píslušnou aukní vyhláškou. Ukonení aukce je stanoveno píslušnou aukní vyhláškou. Nejnižší podání pro elektronickou aukci je stanoveno píslušnou aukní vyhláškou. Minimální píhoz pro elektronickou aukci je stanoven píslušnou aukní vyhláškou. Maximální píhoz pro elektronickou aukci je stanoven píslušnou aukní vyhláškou. Pro vstup do elektronické aukní sín se použije internetový odkaz (adresa), který je uveden v aukní vyhlášce. Kliknutím na nj se úastníkovi oteve internetový prohlíže na adrese elektronické aukní sín organizátora aukce. Úastník bude vyzván k zadání pístupových údaj (jména a hesla). Pokud tyto údaje zadá úastník správn (heslo je skryté), probhne ovení identity subjektu a oteve se elektronická aukní sí. Do elektronické aukní sín se nedá vstoupit ped zaátkem aukce. V pípad jakýchkoli komplikací má úastník možnost kontaktovat organizátora aukce. Po zadání hesla se v elektronické aukní síni objeví oznaení pedmtu aukce, aktuální výše nejvyšší nabídky zbývající as do konce aukce a dokumenty k pedmtu aukce. Vítzem se stane ten úastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukonení aukce nejvyšší. Výsledek aukce a jméno vítze, vetn jejího prbhu bude po skonení aukce uveejnn u pedmtu aukce formuláe na internetové stránce ve form protokolu. Vítzi vzniká právo i povinnost uzavít s navrhovatelem aukce smlouvu, jejíž text je jako píloha nedílnou souástí píslušné aukní vyhlášky. Kupní cena sjednaná ve smlouv bude ve výši vybraným úastníkem uinné vítzné nabídky (není-li pro pípad nesplnní závazku vybraným úastníkem výše ujednáno, že bude ve výši nabídky druhé i dokonce tetí v poadí). Evidence úastník Souástí systému je evidence jednotlivých úastník, jsou automaticky zakázány nekorektní vstupy do aukcí. Je kontrolován asový prbh aukce. Je zamezen pístup neoprávnných subjekt k informacím o prbhu a výsledcích aukcí. Výsledek aukce O každé aukci je pak poízena kompletní dokumentace prbhu a výsledk aukce, která slouží jednak jako podklad pro výbr správného partnera a jednak jako doklad o korektním prbhu a výsledcích aukce. Navrhovatel aukce Navrhovatel aukce - objednatel je subjekt (firma) která poádá aukci. Navrhovatelem aukce mže být provozovatel systému, ale také subjekt, který si od provozovatele aukní prostor za uritých podmínek pronajme. Navrhovatel aukce má pístup k aukci po celou dobu jejího trvání - od formulace zadání až po zveejnní výsledk. Po celou tuto dobu však mže tuto aukci pouze sledovat. Nemá možnost do ní nijak vstupovat. Zmny v zadání provádí na jeho pokyn provozovatel systému.

4 Soutžící Soutžící je úastníkem aukce, který je oprávnn v aukcích, do kterých se pihlásil a jeho úast byla potvrzena, podávat cenové nabídky. Každý subjekt mže zastupovat pouze jeden soutžící. Soutžící mže vstupovat pouze do aukcí, do kterých je zaazen. Zaazení jednotlivých úastník provádí provozovatel na základ pokynu navrhovatele aukce. Konec aukce - vítz Konec aukce nastává po uplynutí nkterého z asových limit. Vítzem aukce se stává soutžící, který podal poslední nejvyšší nabídku. Výsledek aukce je pedán navrhovateli aukce, který pak podnikne píslušné kroky. Po ukonení aukce se aukce pesune do režimu "ukonená". V tomto režimu je možno generovat pesnou dokumentaci prbhu a výsledk aukce. Je zabránno tomu, aby se výsledky daly mnit. Reporty jsou pipraveny do formát PDF. V pípad, že bhem aukce dojde k porušení pravidel nebo jiným problémm, mže provozovatel akci na pokyn navrhovatele aukce násiln ukonit (režim "ukonena násiln"). Ukonené aukce je pak možno pesunout do archivu pro zadokumentování ("ukonená-archiv"). Výsledky aukcí Výsledkem aukce je poslední nabídka uskutenná ped ukonením aukce. Jakmile je aukce ukonena, automaticky je o tom informován navrhovatel aukce a vítzný soutžící. Následné kroky (pedání kontaktu, report o aukci atd.) pak zajišuje provozovatel systému. XII. Uzavení smlouvy s vítzem Úastník, který nabídne bhem aukce nejvyšší nabídku se stává vítzem. Vítze aukce uruje nejvyšší nabídka, vítzem se stane úastník, jehož nabídka bude v okamžiku konce aukce nejvyšší a výše nabídky je jediným kritériem. Nabídka musí být podána minimáln ve výši nejnižšího podání. Vítz bude organizátorem aukce vyrozumn o tom, že nabídl nejvyšší kupní cenu a stal se budoucím nabyvatelem pedmtu aukce. Tento vítz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán povinností uzavít smlouvu o smlouv budoucí kupní/kupní smlouvu a uhradit kupní cenu v Dob pro realizaci prodeje ve lht dané aukní vyhláškou (dále též lhta). Stejn tak Navrhovatel aukce je vázán povinností, vyjma odmítnutí nabídky zajištným vitelem, uzavít kupní smlouvu ve lht, pokud vítz aukce ped uzavením kupní smlouvy ve lht nezpochybniteln prokáže schopnost uhradit kupní cenu, a to bu hotov/pevodem anebo prostednictvím notáské nebo advokátské i bankovní úschovy anebo prostednictvím hypoteního úvru anebo kombinací výše uvedených možností. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavít kupní smlouvu s vítzem aukce bez schválení nejvyšší nabídky zajištným vitelem/vitelským výborem i jiným subjektem daným insolvenním zákonem. Pokud vítz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavít smlouvu o smlouv budoucí kupní/kupní smlouvu ve lht, není vyhlašovatel vi vítzi niím nadále vázán a mže nabídnout pedmt aukce ke koupi jinému zájemci. Návrh kupní smlouvy na pedmt této elektronické aukce je pílohou aukní vyhlášky. V pípad, že vítz aukce poruší své povinnosti: neuzave smlouvu ve znní, jak byla zveejnna v aukní vyhlášce neuhradí úpln nebo vas kupní cenu ruší se jeho vítzství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu dle tchto Obchodních podmínek. XIII. Povinnosti organizátora aukce Organizátor aukce se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovdn, poctiv a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení organizátora aukce umožuje vytvoení elektronické aukní sín organizátorem a uživatelské zpístupnní aukce. Organizátor aukce poskytne pístup pro navrhovatele aukce za úelem kontroly prbhu aukce. Organizátor aukce zajistí dokumentaci o prbhu aukce, prezentaci aukce na internetu. Organizátor aukce se zavazuje osobám, které splní stanovené podmínky a stanou se úastníky, poskytnout stejnou možnost init nabídky. Organizátor aukce se zavazuje zajistit pípravu aplikace aukce tak, aby byl její prbh ádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údaj Souhlas ke zpracování osobních údaj Tím, že klient sdlí organizátorovi aukce své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produkt a služeb on-line aukcí, udluje tím organizátorovi souhlas ke zpracovávání takto sdlených osobních údaj vetn elektronických kontakt elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas udluje klient na dobu neuritou s tím, že je oprávnn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením dorueným na adresu organizátora aukce. Sdlením elektronických kontakt elektronické pošty a telefonního ísla vyslovuje klient souhlas s tím, že mu jejich prostednictvím budou zasílána obchodní sdlení nebo propaganí materiály organizátora aukce i jeho obchodních partner. Nesouhlasí-li klient s tím, aby mu byla prostednictvím elektronických kontakt elektronické pošty a telefonního ísla zasílána obchodní sdlení nebo propaganí materiály, zaškrtne píslušnou kolonku píslušného formuláe nebo tuto skutenost nahlásí osobn nebo písemn a sdlí toto spolen s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním íslem. Zpracování osobních údaj Organizátor aukce prohlašuje, že bude osobní údaje získané dle tchto Obchodních podmínek zpracovávat a používat pouze za úelem organizování aukce. Organizátor aukce prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány ist pro poteby organizátora, a to pouze zamstnanci této spolenosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpístupnny jakékoli další osob. Právo pístupu klienta k údajm o jeho osob je zarueno. Klient souhlasí s využitím svého rodného ísla pro úely zapsání do aukce, dražby pop. V a dokument souvisejících s provádnou aukcí, dražbou pop. V a s pedáním svého rodného ísla zhotoviteli dokument souvisejících s provádnou aukcí, dražbou pop. V.

5 XV. Salvátorská klauzule V pípad nevymahatelnosti nebo neúinnosti jakéhokoli ujednání Obchodních podmínek bude takové ustanovení neúinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zstávají závazná a pln platná a úinná. XVI. Závrená ustanovení Organizátor aukce negarantuje rychlost pipojení jednotlivých uživatel a rovnž rychlost reakce kliku zobrazeného na poítai uživatele a jeho promítnutí do aukního systému a konkrétní aukce, jíž se úastník aukce úastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlíže Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, nebo Safari a vyšší. Organizátor aukce neodpovídá uživatelm za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu Organizátor aukce zejména neodpovídá za výpadky i omezení dostupnosti telekomunikaní sít, jakož i sít elektronických komunikací (internet), jejichž prostednictvím se uskuteuje penos dat, a to jak na stran uživatele, tak na stran organizátora, pop. na stran dalších zúastnných osob. Organizátor aukce rovnž neodpovídá za rychlost penosu dat a též její pípadné snížení. Organizátor aukce nenese odpovdnost za spolehlivost a funknost sít elektronických komunikací a za chyby vzniklé v dsledku poruch i ztrát pi penosu dat. Úastníci aukce nejsou oprávnni pi úasti na aukcích používat jakékoli prostedky (HW i SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávnné zvýhodnní oproti jiným úastníkm aukce, popípad by mohly ovlivnit prbh aukce, i samotný chod portálu Organizátor aukce a úastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doruovat písemnosti. Písemnosti jim urené zasílané doporuen na uvedenou adresu budou považovány za doruené uplynutím 10 pracovních dn od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popípad o jejich uložení nedozvdl. Navrhovatel aukce i úastník aukce sdlí organizátorovi svou ovou adresu a zajistí, aby k ovým zprávám organizátorem zasílaných, nemla pístup tetí osoba. Navrhovatel aukce ani organizátor aukce nehradí v žádném pípad jakékoli náklady, které ml úastník aukce s pípadnou úastí v elektronické aukci. Každý uživatel mže mít zízen pouze jeden úet. Zjistí-li organizátor aukce, že uživatel má zízeno více út, je oprávnn bez náhrady tyto úty uživateli zrušit. Úastníci aukce berou na vdomí, že navrhovatel aukce má právo odmítnout všechny nabídky vetn vítzné, a to nejpozdji do podpisu kupní smlouvy. Upozornní organizátora aukce Organizátor aukce upozoruje uživatele aukního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému mže být posuzováno jako trestný in. Organizátor aukce souasn upozoruje uživatele systému na skutenost, že v pípad nesplnní podmínek pro úast v aukci, vetn podmínek pro nabývání nemovitostí na území eské republiky cizími státními píslušníky ve smyslu píslušných ustanovení devizového zákona vetn a dalších obecn závazných právních pedpis a vítzství v aukci takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím zpsobil. Zmny Všeobecných obchodních podmínek Organizátor aukce je oprávnn tyto obchodní podmínky kdykoliv zmnit formou oznámení na internetovém portálu Úinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveejnní na portálu nestanoví-li organizátor aukce termín pozdjší. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znní obchodních podmínek. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem V Praze dne TREND reality a finance s.r.o. Ing. Renata Fedová na základ plné moci ze dne

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. Obchodní podmínky poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o. ze dne 31. 7. 2015 OBSAH I. Všeobecné podmínky II. Definice základních pojmů III. Způsob

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení íslo C/37/2015 a jeho podmínkách. na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v kat. území Horní P na.

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení íslo C/37/2015 a jeho podmínkách. na zjišt ní zájemce o koupi nemovitého majetku v kat. území Horní P na. #1498/CJH/2015-CJHM@+ 1498/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1490/2015-CJHM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišteské Budjovice Odbor Odlouené pracovišt Jindichv Hradec, Na Hradbách

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB)

U S N E S E N Í VEEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽB) íslo jednací: 064 EX- 439/04-42 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úad Plze - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plze, povený provedením exekuce na základ usnesení o naízení

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách #1937/SRA/2014-SRAM@U 1937/SRA/2014-SRAM.j.: UZSVM/SRA/2325/2014-SRAM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #1912/SBE/2016-SBEM@a 1912/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1784/2016-SBEM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #36675/S/2014-HMSO@_ 36675/S/2014-HMSO.j.: UZSVM/S/28143/2014-HMSO ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výbrovém

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana 1. - 3. Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana 4. - 6. Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice základních pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Definice základních pojmů Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAVLAS, spol. s r.o. provozovaném na adrese www.internetove-drazby.cz, platné od 10. 6. 2013 OBSAH I. Úvodní ustanovení II.

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 18. kvtna 2009, na adrese

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní stravovacích poukázek pro poteby R eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. íslo: D 13/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. íslo: D 13/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA íslo: Obchodní spolenost St. HUBERT, s.r.o., se sídlem Olomouc, ulice Sokolská p. 584 /11, PS 772 00, I: 48396389, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Ostrav v oddíle

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice základních pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Definice základních pojmů Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAVLAS, spol. s r.o. provozovaném na adrese www.internetove-drazby.cz, platné od 8. 6. 2015 OBSAH I. Úvodní ustanovení II.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více