Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne organizátora on-line aukního systému portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne organizátora on-line aukního systému portálu OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní systém V. Práva a povinnosti smluvních stran navrhovatel, Organizátor VI. Aukní vyhláška VII. Vylouení odpovdnosti VIII. Aukní jistota IX. Podmínky úasti v elektronické aukci X. Odmny, poplatky a pokuty XI. Prbh aukce XII. Uzavení smlouvy s vítzem XIII. Povinnosti organizátora aukce XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údaj XV. Závrená ustanovení XVI. Závrená ustanovení I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla chování, vzájemná práva a povinosti mezi organizátorem aukce a úastníkem aukce portálu Oznaením pole Souhlasím s Obchodními podmínkami poskytuje zájemce svj souhlas s následujícím znním Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají nedílnou souástí smlouvy o úasti v elektronické aukci, uzavírané mezi organizátorem aukce a zájemcem postupem dle. IX. odst 1 tchto Všeobecných obchodních podmínek. Oznaením pole Souhlasím s Obchodními podmínkami zájemce zárove stvrzuje, že se s tmito obchodními podmínkami seznámil. Identifikaní údaje organizátora aukce: TREND reality a finance s.r.o. Sídlo: Kladno, Cyrila Boudy 2454, PS zapsána v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, složka I: DI: CZ (dále též jen jako: organizátor aukce ) II. Základní pojmy organizátor - spolenost TREND reality s.r.o. provozující internetový aukní systém, který umožuje navrhovateli aukce zpenžit pedmt aukce, stanovit podmínky zpenžení a pevodu vlastnických i užívacích práv k pedmtu aukce navrhovatel - je osoba zadávající provedení aukce, dispozin oprávnná vi pedmtu aukce, která má v úmyslu pedmt aukce zpenžit pedmt aukce - movitá nebo nemovitá vc, popípad i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostednictvím aukce a je popsán v aukní vyhlášce aukce - služba sloužící k výbru nabídky úastníka. Provádí se na základ zadání navrhovatele aukce za úelem zpenžení pedmtu aukce. Realizuje se prostednictvím internetového rozhraní v elektronické aukní síni, kde jednotliví úastníci iní nabídky v souladu s tmito obchodními podmínkami a dále aukní vyhláškou. Aukcí se pro úely tchto podmínek rozumí prodej prostednictvím veejné soutže o nejvhodnjší návrh na uzavení kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní vc pedmt aukce, jasn definovanou a popsanou, se kterou se zájemce o koupi mže pedem seznámit, vetn podmínek prodeje a též znním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výbru nejvhodnjšího návrhu pi hodnocení cenových nabídek. Vítzem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne nejvyšší cenu. aukní vyhláška - samostatný dokument, který upesuje podmínky úasti v jednotlivých elektronických aukcích a pedmt aukce úastník aukce osoba, která spluje podmínky dané právním ádem eské republiky pro nabytí pedmtu aukce a souasn splnila podmínky stanovené aukní vyhláškou. vítz úastník aukce, který uinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku aukní prostedí - softwarové prostedí internetová aplikace v aktuáln použité verzi zvolené organizátorem aukce, které bude využito k provedení aukce elektronická aukní sí - ást aukního systému zpístupnná úastníkm aukce, obsahující informace, ke kterým mají úastníci pístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky úastník aukce nabídka - je nabídka penžité ástky,urená úastníkem v mn stanovené aukní vyhláškou, pevyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku uinnou jiným úastníkem alespo o minimální píhoz, nejvýše však o maximální píhoz, je-li stanoven. nejnižší podání - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující nejnižší možnou cenu pedmtu aukce minimální píhoz - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku úastníka. maximální píhoz - je finanní ástka stanovená aukní vyhláškou, pedstavující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální píhoz nemusí být stanoven. aukní jistota - finanní prostedky složené úastníkem aukce v souladu s aukní vyhláškou sloužící k pokrytí náklad spojených s aukcí vetn odmny organizátora aukce, v pípad nedodržení podmínek aukce ze strany vítze slouží k pokrytí náklad spojených s aukcí náhrad škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítzem aukce.

2 III. Provedení aukce Zpsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se ídí obanským zákoníkem (. 89/2012 Sb.). Cílem aukce je výbr nejvhodnjší nabídky na uzavení kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující pesné parametry pro zpenžení pedmtu aukce. Základním kritériem pro výbr osoby, se kterou se Navrhovatel aukce zavazuje posléze uzavít kupní smlouvu, je výše nabídnuté kupní ceny nejvyšší nabídka. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veejné dražby dle zák.. 26/2000 Sb., o veejných dražbách, ve znní pozdjších pedpis. Aukce probíhá formou: - formou tzv. anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od pedem stanovené vyvolávací ceny smrem nahoru prostednictvím jednotlivých píhoz. Vítzem aukce se stane ten úastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu. IV. Aukní systém Organizátor aukce, je spolenost provozující internetový aukní systém, který umožuje navrhovateli aukce zpenžit pedmt aukce, stanovit podmínky zpenžení a pevodu vlastnických i užívacích práv k pedmtu aukce a úastníkovi kupujícímu nabízený pedmt aukce, poptat a v pípad vítzství v aukci získat vlastnická práva k pedmtu aukce. Organizátor jako provozovatel aukního systému zajišuje jeho správu, údržbu, je oprávnn publikovat aukce navrhovatel veejnosti, vetn fotografií a popisu nabízeného pedmtu aukce na základ smlouvy uzavené s navrhovatelem aukce. Organizátor aukce nenabízí v elektronických aukcích vlastní pedmty aukce. Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující: a) poíta úastníka musí být pipojen k internetu b) pro bezproblémovou úast v aukci je nutné mít nainstalovaný nkterý z webových prohlíže: Internet Explorer, Firefox, Opera. V. Práva a povinnosti smluvních stran - navrhovatel, organizátor Navrhovatel aukce povuje organizátora aukce na základ uzavení smlouvy k tomu, aby pro navrhovatele aukce vyvíjel innost smující ke zpenžení vybraného pedmtu aukce. VI. Aukní vyhláška Aukní vyhláškou organizátor aukce oznamuje a zveejuje informace, které jsou závazné pro konání a úast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patí: 1) oznaení navrhovatele, organizátora a majitele pedmtu aukce 2) oznaení a popis pedmtu aukce 3) nejnižší podání a stanovený minimální píhoz, který mže úastník aukce uinit místo 4) požaduje-li organizátor aukce složení aukní jistoty aukce, definuje aukní vyhláška lhtu a zpsob pro její složení, íslo útu, kde má být aukní jistota složena, výši aukní jistoty a zpsob a lhtu jejího vrácení 5) konání, datum a as zahájení a ukonení aukce 6) forma aukce 7) datum, as a místo konání prohlídky pedmtu aukce, a organizaní opatení k zabezpeení prohlídky 8) pípadné upozornní, že údaje o pedmtu aukce v aukní vyhlášce nebo jejich ást, zejména pak o popisu stavu pedmtu aukce a o právech a závazcích na pedmtu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, pípadn že navrhovatel aukce zaruuje vlastnosti pedmtu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukní vyhláškou 9) lhtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci 10) znní kupní smlouvy VII. Vylouení odpovdnosti Organizátor aukce neruí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých navrhovatelem organizátorovi aukce pro úely aukce. Odpovdnost organizátora aukce je vylouena v pípad pekážky, jež nastane nezávisle na vli organizátora aukce a brání mu ve splnní jeho povinnosti, za pedpokladu, že organizátor aukce nemohl tuto pekážku odvrátit nebo pedvídat. V pípad takovéto pekážky organizátor aukce oznámí navrhovateli aukce povahu pekážky, která mu brání v plnní povinnosti a dsledky, pípadn návrh ešení. Organizátor aukce nenese odpovdnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v dsledku porušení smluvní povinnosti navrhovatele aukce. VIII. Aukní jistota 1) Organizátor aukce je oprávnn po úastníkovi aukce žádat složení aukní jistoty. 2) Úastník aukce je povinen složit tuto jistotu ve lht a zpsobem uvedeným v aukní vyhlášce. 3) Lhta pro složení aukní jistoty je vždy uvedena v aukní vyhlášce. 4) Aukní jistota je považována za složenou jejím pipsáním na úet oznaený organizátorem v aukní vyhlášce. IX. Podmínky úasti v elektronické aukci Aukce se mohou zúastnit fyzické osoby, které mají zpsobilost k právním úkonm v plném rozsahu, a které uzavely s organizátorem Smlouvu o úasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukní vyhláškou. Aukce se mohou zúastnit právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstíku, které uzavely s organizátorem smlouvu o úasti v elektronické aukci a splnily veškeré podmínky dané aukní vyhláškou.

3 Registrace Uživatele 1. Každý zájemce o úast v elektronické aukci musí provést registraci vyplnním registraního formuláe na internetové stránce Registrace je bezplatná. 2. Uživatel je povinen do registrace vyplnit úplné a pravdivé údaje, za které je pln odpovdný. 3. Uživatel si v registraci zvolí uživatelské jméno a heslo, pod kterými je po pihlášení jednoznan identifikován. Uživatelské jméno nesmí umožovat identifikaci jména, píjmení a kontaktu Uživatele a nesmí obsahovat ovou, webovou adresu, íslo telefonu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 4. Po pihlášení má Uživatel k dispozici správu svého uživatelského útu, kde se zobrazují jeho identifikaní údaje, které je povinen udržovat v aktuálním stavu, požadavek na zmnu hesla, notifikace ových zpráv o nov vypsaných aukcí, informace o jeho vyhlášených aukcích, informace o všech podání, které podal do jednotlivých aukcí. 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci Uživateli v pípad porušení Smlouvy o úasti v elektronické aukci nebo VOP Uživatelem. Po zrušení registrace nemá Uživatel možnost využívat aukní systém. 6. Na užívání služeb aukního systému není žádný právní nárok. 7. Po odeslání vyplnného registraního formuláe obdrží Uživatel s potvrzením registrace, jeho pihlašovacími údaji a vygenerovanou Smlouvu a VOP ve formátu pdf. Piloženou Smlouvu si znovu peliv pette, pekontrolujte Vaše identifikaní údaje, vytisknte a podepište. Podepsanou Smlouvu prosím zašlete naskenovanou na ovou adresu Provozovatele. Podpis na smlouv musí být úedn oven. Obratem Vám bude na Vaši ovou adresu zasláno jedno vyhotovení Smlouvy potvrzené zástupcem Provozovatele. Okamžikem pijetí Vámi podepsané Smlouvy Vám bude aktivován pístup do aukního systému a o aktivaci budete informováni ovou zprávou. X. Odmny, poplatky a pokuty a) složená aukní jistoty se zapoítává kupujícímu, který se stane vítzem na kupní cenu v pípad, že dodrží lhtu a výši ástky pro doplacení celé kupní ceny b) v pípad, že úastník, který se stane vítzem, poruší své povinnosti, a to zejména následujícími zpsoby: - neuiní-li neodvolatelný návrh na uzavení kupní smlouvy ve lht, stanovené obchodními podmínkami a zpsobem v obchodních podmínkách stanoveným, a to ani v dodatené lht, byla-li dodatená lhta stanovena, nebo - odvolá-li svj návrh na uzavení kupní smlouvy ped uplynutím lhty pro pijetí návrhu navrhovatelem aukce, nebo - bude požadovat zmny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo - uiní neodvolatelný návrh kupní smlouvy v pozmnném znní nebo - neuhradí kupní cenu i ji neuhradí úplni vas nebo - je osobou, která je na základ ustanovení v aukní kart z aukce vylouena Ruší se jeho vítzství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši aukní jistoty a Organizátor aukce je oprávnn si složenou aukní jistotu zapoíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. XI. Prbh aukce Do elektronické aukní sín se vstupuje zadáním pidleného jména a hesla z webové adresy organizátora aukce. Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukní vyhláškou aukce v reálném ase elektronické aukní sín. Doba trvání aukce je stanovena píslušnou aukní vyhláškou. Ukonení aukce je stanoveno píslušnou aukní vyhláškou. Nejnižší podání pro elektronickou aukci je stanoveno píslušnou aukní vyhláškou. Minimální píhoz pro elektronickou aukci je stanoven píslušnou aukní vyhláškou. Maximální píhoz pro elektronickou aukci je stanoven píslušnou aukní vyhláškou. Pro vstup do elektronické aukní sín se použije internetový odkaz (adresa), který je uveden v aukní vyhlášce. Kliknutím na nj se úastníkovi oteve internetový prohlíže na adrese elektronické aukní sín organizátora aukce. Úastník bude vyzván k zadání pístupových údaj (jména a hesla). Pokud tyto údaje zadá úastník správn (heslo je skryté), probhne ovení identity subjektu a oteve se elektronická aukní sí. Do elektronické aukní sín se nedá vstoupit ped zaátkem aukce. V pípad jakýchkoli komplikací má úastník možnost kontaktovat organizátora aukce. Po zadání hesla se v elektronické aukní síni objeví oznaení pedmtu aukce, aktuální výše nejvyšší nabídky zbývající as do konce aukce a dokumenty k pedmtu aukce. Vítzem se stane ten úastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukonení aukce nejvyšší. Výsledek aukce a jméno vítze, vetn jejího prbhu bude po skonení aukce uveejnn u pedmtu aukce formuláe na internetové stránce ve form protokolu. Vítzi vzniká právo i povinnost uzavít s navrhovatelem aukce smlouvu, jejíž text je jako píloha nedílnou souástí píslušné aukní vyhlášky. Kupní cena sjednaná ve smlouv bude ve výši vybraným úastníkem uinné vítzné nabídky (není-li pro pípad nesplnní závazku vybraným úastníkem výše ujednáno, že bude ve výši nabídky druhé i dokonce tetí v poadí). Evidence úastník Souástí systému je evidence jednotlivých úastník, jsou automaticky zakázány nekorektní vstupy do aukcí. Je kontrolován asový prbh aukce. Je zamezen pístup neoprávnných subjekt k informacím o prbhu a výsledcích aukcí. Výsledek aukce O každé aukci je pak poízena kompletní dokumentace prbhu a výsledk aukce, která slouží jednak jako podklad pro výbr správného partnera a jednak jako doklad o korektním prbhu a výsledcích aukce. Navrhovatel aukce Navrhovatel aukce - objednatel je subjekt (firma) která poádá aukci. Navrhovatelem aukce mže být provozovatel systému, ale také subjekt, který si od provozovatele aukní prostor za uritých podmínek pronajme. Navrhovatel aukce má pístup k aukci po celou dobu jejího trvání - od formulace zadání až po zveejnní výsledk. Po celou tuto dobu však mže tuto aukci pouze sledovat. Nemá možnost do ní nijak vstupovat. Zmny v zadání provádí na jeho pokyn provozovatel systému.

4 Soutžící Soutžící je úastníkem aukce, který je oprávnn v aukcích, do kterých se pihlásil a jeho úast byla potvrzena, podávat cenové nabídky. Každý subjekt mže zastupovat pouze jeden soutžící. Soutžící mže vstupovat pouze do aukcí, do kterých je zaazen. Zaazení jednotlivých úastník provádí provozovatel na základ pokynu navrhovatele aukce. Konec aukce - vítz Konec aukce nastává po uplynutí nkterého z asových limit. Vítzem aukce se stává soutžící, který podal poslední nejvyšší nabídku. Výsledek aukce je pedán navrhovateli aukce, který pak podnikne píslušné kroky. Po ukonení aukce se aukce pesune do režimu "ukonená". V tomto režimu je možno generovat pesnou dokumentaci prbhu a výsledk aukce. Je zabránno tomu, aby se výsledky daly mnit. Reporty jsou pipraveny do formát PDF. V pípad, že bhem aukce dojde k porušení pravidel nebo jiným problémm, mže provozovatel akci na pokyn navrhovatele aukce násiln ukonit (režim "ukonena násiln"). Ukonené aukce je pak možno pesunout do archivu pro zadokumentování ("ukonená-archiv"). Výsledky aukcí Výsledkem aukce je poslední nabídka uskutenná ped ukonením aukce. Jakmile je aukce ukonena, automaticky je o tom informován navrhovatel aukce a vítzný soutžící. Následné kroky (pedání kontaktu, report o aukci atd.) pak zajišuje provozovatel systému. XII. Uzavení smlouvy s vítzem Úastník, který nabídne bhem aukce nejvyšší nabídku se stává vítzem. Vítze aukce uruje nejvyšší nabídka, vítzem se stane úastník, jehož nabídka bude v okamžiku konce aukce nejvyšší a výše nabídky je jediným kritériem. Nabídka musí být podána minimáln ve výši nejnižšího podání. Vítz bude organizátorem aukce vyrozumn o tom, že nabídl nejvyšší kupní cenu a stal se budoucím nabyvatelem pedmtu aukce. Tento vítz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán povinností uzavít smlouvu o smlouv budoucí kupní/kupní smlouvu a uhradit kupní cenu v Dob pro realizaci prodeje ve lht dané aukní vyhláškou (dále též lhta). Stejn tak Navrhovatel aukce je vázán povinností, vyjma odmítnutí nabídky zajištným vitelem, uzavít kupní smlouvu ve lht, pokud vítz aukce ped uzavením kupní smlouvy ve lht nezpochybniteln prokáže schopnost uhradit kupní cenu, a to bu hotov/pevodem anebo prostednictvím notáské nebo advokátské i bankovní úschovy anebo prostednictvím hypoteního úvru anebo kombinací výše uvedených možností. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavít kupní smlouvu s vítzem aukce bez schválení nejvyšší nabídky zajištným vitelem/vitelským výborem i jiným subjektem daným insolvenním zákonem. Pokud vítz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavít smlouvu o smlouv budoucí kupní/kupní smlouvu ve lht, není vyhlašovatel vi vítzi niím nadále vázán a mže nabídnout pedmt aukce ke koupi jinému zájemci. Návrh kupní smlouvy na pedmt této elektronické aukce je pílohou aukní vyhlášky. V pípad, že vítz aukce poruší své povinnosti: neuzave smlouvu ve znní, jak byla zveejnna v aukní vyhlášce neuhradí úpln nebo vas kupní cenu ruší se jeho vítzství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu dle tchto Obchodních podmínek. XIII. Povinnosti organizátora aukce Organizátor aukce se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovdn, poctiv a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení organizátora aukce umožuje vytvoení elektronické aukní sín organizátorem a uživatelské zpístupnní aukce. Organizátor aukce poskytne pístup pro navrhovatele aukce za úelem kontroly prbhu aukce. Organizátor aukce zajistí dokumentaci o prbhu aukce, prezentaci aukce na internetu. Organizátor aukce se zavazuje osobám, které splní stanovené podmínky a stanou se úastníky, poskytnout stejnou možnost init nabídky. Organizátor aukce se zavazuje zajistit pípravu aplikace aukce tak, aby byl její prbh ádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údaj Souhlas ke zpracování osobních údaj Tím, že klient sdlí organizátorovi aukce své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produkt a služeb on-line aukcí, udluje tím organizátorovi souhlas ke zpracovávání takto sdlených osobních údaj vetn elektronických kontakt elektronické pošty ( , telefon, fax atd.). Tento souhlas udluje klient na dobu neuritou s tím, že je oprávnn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením dorueným na adresu organizátora aukce. Sdlením elektronických kontakt elektronické pošty a telefonního ísla vyslovuje klient souhlas s tím, že mu jejich prostednictvím budou zasílána obchodní sdlení nebo propaganí materiály organizátora aukce i jeho obchodních partner. Nesouhlasí-li klient s tím, aby mu byla prostednictvím elektronických kontakt elektronické pošty a telefonního ísla zasílána obchodní sdlení nebo propaganí materiály, zaškrtne píslušnou kolonku píslušného formuláe nebo tuto skutenost nahlásí osobn nebo písemn a sdlí toto spolen s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním íslem. Zpracování osobních údaj Organizátor aukce prohlašuje, že bude osobní údaje získané dle tchto Obchodních podmínek zpracovávat a používat pouze za úelem organizování aukce. Organizátor aukce prohlašuje, že osobní údaje takto klientem poskytnuté budou zpracovávány ist pro poteby organizátora, a to pouze zamstnanci této spolenosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpístupnny jakékoli další osob. Právo pístupu klienta k údajm o jeho osob je zarueno. Klient souhlasí s využitím svého rodného ísla pro úely zapsání do aukce, dražby pop. V a dokument souvisejících s provádnou aukcí, dražbou pop. V a s pedáním svého rodného ísla zhotoviteli dokument souvisejících s provádnou aukcí, dražbou pop. V.

5 XV. Salvátorská klauzule V pípad nevymahatelnosti nebo neúinnosti jakéhokoli ujednání Obchodních podmínek bude takové ustanovení neúinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zstávají závazná a pln platná a úinná. XVI. Závrená ustanovení Organizátor aukce negarantuje rychlost pipojení jednotlivých uživatel a rovnž rychlost reakce kliku zobrazeného na poítai uživatele a jeho promítnutí do aukního systému a konkrétní aukce, jíž se úastník aukce úastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlíže Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, nebo Safari a vyšší. Organizátor aukce neodpovídá uživatelm za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu Organizátor aukce zejména neodpovídá za výpadky i omezení dostupnosti telekomunikaní sít, jakož i sít elektronických komunikací (internet), jejichž prostednictvím se uskuteuje penos dat, a to jak na stran uživatele, tak na stran organizátora, pop. na stran dalších zúastnných osob. Organizátor aukce rovnž neodpovídá za rychlost penosu dat a též její pípadné snížení. Organizátor aukce nenese odpovdnost za spolehlivost a funknost sít elektronických komunikací a za chyby vzniklé v dsledku poruch i ztrát pi penosu dat. Úastníci aukce nejsou oprávnni pi úasti na aukcích používat jakékoli prostedky (HW i SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávnné zvýhodnní oproti jiným úastníkm aukce, popípad by mohly ovlivnit prbh aukce, i samotný chod portálu Organizátor aukce a úastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doruovat písemnosti. Písemnosti jim urené zasílané doporuen na uvedenou adresu budou považovány za doruené uplynutím 10 pracovních dn od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popípad o jejich uložení nedozvdl. Navrhovatel aukce i úastník aukce sdlí organizátorovi svou ovou adresu a zajistí, aby k ovým zprávám organizátorem zasílaných, nemla pístup tetí osoba. Navrhovatel aukce ani organizátor aukce nehradí v žádném pípad jakékoli náklady, které ml úastník aukce s pípadnou úastí v elektronické aukci. Každý uživatel mže mít zízen pouze jeden úet. Zjistí-li organizátor aukce, že uživatel má zízeno více út, je oprávnn bez náhrady tyto úty uživateli zrušit. Úastníci aukce berou na vdomí, že navrhovatel aukce má právo odmítnout všechny nabídky vetn vítzné, a to nejpozdji do podpisu kupní smlouvy. Upozornní organizátora aukce Organizátor aukce upozoruje uživatele aukního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému mže být posuzováno jako trestný in. Organizátor aukce souasn upozoruje uživatele systému na skutenost, že v pípad nesplnní podmínek pro úast v aukci, vetn podmínek pro nabývání nemovitostí na území eské republiky cizími státními píslušníky ve smyslu píslušných ustanovení devizového zákona vetn a dalších obecn závazných právních pedpis a vítzství v aukci takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím zpsobil. Zmny Všeobecných obchodních podmínek Organizátor aukce je oprávnn tyto obchodní podmínky kdykoliv zmnit formou oznámení na internetovém portálu Úinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveejnní na portálu nestanoví-li organizátor aukce termín pozdjší. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znní obchodních podmínek. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem V Praze dne TREND reality a finance s.r.o. Ing. Renata Fedová na základ plné moci ze dne

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 22. ervna

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více