MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST"

Transkript

1 MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST Úvod Předmětem práce je pokus o příspěvek do diskuse ohledně možného vlivu monetární politiky na dlouhodobou úroveň hospodářského růstu definovaného přírůstky ve vytvořeném produktu. Motivem ke zpracování daného téma je snaha některých autorů dokázat, že na poválečný vývoj ekonomik a dynamický růst vyspělých ekonomik pozitivně působila monetární politika, tedy regulativní měnění množství peněz v ekonomice. Výkon monetární politiky se stal tradiční součástí vyspělých kapitalistických ekonomik. Institucionální uspořádání zvané centrální bankovnictví vyrůstalo po dlouhá desetiletí a staletí na základech politických zásahů do měnové oblasti. Po odůvodňování smysluplnosti existence regulace měny centrální autoritou a hledání nejméně rušivých způsobů regulace na reálnou ekonomiku někteří autoři přistoupili k formulaci teze a vyvrácení převažujícího názoru, že monetární politika je dlouhodobě neúčinná ve smyslu neschopnosti ovlivnit změnami v monetární sféře reálné ekonomické veličiny, především vytvořený reálný výstup. Hypotéza pozitivního vlivu měnové politiky na dlouhodobý hospodářský růst Jakýmsi konsensem mezi ekonomy je přesvědčení o dlouhodobé neúčinnosti měnové politiky na HDP a zaměstnanost. Monetární politice je přiznáván krátkodobý vliv 1, vyhlazování fluktuací ve vývoji produktu je dnes převažující úlohou měnové politiky, která vhodnou regulací nominálních měnových veličin, rozumějme udržováním stabilní cenové hladiny, má přispívat ke stabilitě prostředí, a tím i k hospodářskému růstu. Koncem minulého století se však objevily empirické hypotézy postulující závěry o pozitivním vlivu měnové politiky centrálních bank na dlouhodobou úroveň výstupu 2. Analýza prostřednictvím racionálních očekávání je v těchto pracích nahrazena optimalizačním 1 A to především prostřednictví regulace úrokové míry, viz. JÍLEK, Josef: Peníze a měnová politika, Grada Publishing, ISBN , Na tomto místě bych jmenoval především práci ESPINOSA-VEGA, RUSSELL: The Long-Run Real Effects of Monetary Policy: Keynesian Predictions from a Neoclassical Model, FRB of Atlanta, working paper, April 1998

2 modelem všeobecné rovnováhy založeném na reprezentativním jedinci rozhodujícím se v nekonečném horizontu, a jehož užitková funkce je rozšířena o peníze. Obsahem testování hypotéz je testování dlouhodobých vztahů mezi ekonomickými proměnnými. Práce docházejí k výsledkům 3, že: peníze nejsou dlouhodobě superneutrální; permanentní růst v míře peněžního růstu (a inflace) vede k permanentnímu snížení reálné úrokové míry a tedy i výstupu.) Podobné závěry lze nalézt např. v práci Kinga a Watsona (1992), kteří prováděli testy na datech z poválečného USA a postulují závěr, že úroková míra se s inflací nemění one-forone. K závěru o neplatnosti teorému o superneutralitě dochází také Weber (1994), jenž pro analýzu zvolil soubor data zemí G-7 z poválečného období. Dlouhodobě pozitivní vztah inflace a investiční aktivity (a tedy i výstupu) vysledovali prostřednictvím testování dat za ekonomiku USA v časovém rozsahu zhruba 100 let také Ahmed a Rogers (1997). Společným jmenovatelem prací je předpoklad keynesiánského modelu který říká, že vzroste-li množství peněz a následkem toho také míra inflace, poté klesne reálná úroková míra. Autoři se také odvolávají na Diamondův model s překrývajícími se generacemi, s neoklasickou produkční funkcí a vládním dluhem. Výsledkem výše uvedených prací tedy je pro nás klíčové jejich výsledné tvrzení, že teorém o superneutralitě peněz v realitě neplatí. Tím je implicitně řečeno, že měnová politika dlouhodobě pozitivně působí na zdroje růstu HDP, kterými jsou především investice. Investice jsou čistým ekonomickým kalkulem, v němž je významnou nákladovou složkou úroková míra. Právě řetězec měnová politika úroková míra investiční činnost je kanálem, kterým měnová politika může ovlivňovat výstup krátkodobě. Pokud na chvíli přijmeme tezi o neutralitě peněz 4 a superneutralitě peněz, pak se v souvislosti schopnosti monetární politiky ovlivňovat dlouhodobě HDP a zaměstnanost jedná o druhý zmíněný pojem. Neutralita peněz říká, že permanentní změny peněžní zásoby nemají dlouhodobý vliv na reálné úrokové sazby, reálný měnový kurs a reálný HDP, neboť nominální veličiny se mění jedna ku jedné se změnami v úrovni peněžní zásoby. Superneutralita však nepracuje s pouhými permanentní změnami, nýbrž s permanentními změnami temp růstu peněžní zásoby. Pokud nejsou peníze superneutrální, pak je tím řečeno, 3 FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu, Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/ Ačkoli nejsem zastáncem této teorie, neboť struktura poptávky vytvořená novými penězi nepřirozeně realokuje zdroje prostřednictvím pokřivených relativních cen.

3 že permanentní změna v tempu HDP převýší permanentní změnu v tempu růstu peněžní zásoby a měnová politika tak bude mít dlouhodobě pozitivní vliv na výstup. Právě vyřčené je celým jádrem tématu diskuse o pozitivním vlivu regulace měny na výstup. Superneutralita začala být zpochybňována, přičemž jde výhradně o empirické testování. Prostřednictvím popření superneutrality se někteří autoři snaží měnové politice přiznat významné dlouhodobé efekty na růst. Jakým způsobem? Transmisní mechanismus Měnová politika může měnit chování politiky fiskální. Jak bylo uvedeno výše, v současnosti jde v případě měnové politiky o ovlivňování úrokové míry prostřednictvím operací na volném trhu, kde jsou předmětem obchodů státní dluhopisy. Operace na volném trhu je tak vlastně rozhodnutím, jaká část dluhu bude monetizována, tj. jaká část dluhu bude pokryta nově vytvořenou monetární bází. Pohlcením dluhu se také sníží množství dluhopisů, které budou umístěny na trzích a které by tak konkurovaly soukromým subjektům, přičemž by docházelo ke zvyšování úrokových sazeb. Pokud centrální banka začne do svého portfolia sbírat stále více státních dluhopisů, začne tak zvyšovat příjem státu z ražebného a prostřednictvím nižších úrokových sazeb také přispívá k růstu příjmů státu z ražebného z obligací 5, a tedy pozitivně přispívá k financování státních výdajů. Provádění volnější monetární politiky prostřednictvím zvyšování tempa růstu měnové báze tedy udržuje úrokové sazby nízko. Zesilující emise peněžní zásoby zvyšuje příjmy státu z peněžního ražebného 6, udržováním nízkých úrokových sazeb posiluje příjmy státu jednak ražebným z obligací, jednak nižšími úrokovými náklady na vládní dluh. Snadnost financování vládního dluhu tak umožňuje uvolněnější měnovou politiku, která nízkými sazbami přispívá k rychlejšímu růstu HDP zefektivněním investic skrze nízké úrokové sazby. Ve stručnost shrnutý mechanismus je obsahem neoklasického modelu Espinosy-Vegy a Russela. Teorie uvedené dvojice říká, že změna tempa růstu peněžní zásoby a inflace se může promítnou do nezanedbatelného snížení reálné úrokové sazby, která vyprodukuje nezanedbatelný růst reálného důchodu. Permanentní operace na volném trhu způsobí permanentní pokles úrokové sazby, při daném rozpočtovém omezení vlády mění poměr obligace-peníze, mění i poměr reálných obligací a peněz k tempu růstu peněžní zásoby. 5 Jako ražebné z obligací se označuje situace, kdy je reálná úroková míra vyšší než tempo růstu reálného HDP, mluví se zde o tzv. efektu daňové sazby. Růst dluhu tak v situaci nízkých reálných úrokových sazeb zvyšuje příjem z ražebného z obligací. 6 ČNB však zeje dlouhodobě v hluboké ztrátě, v takovém případě nemusí ražebné odvádět.

4 Z hlediska vlády může jít o endogenní mechanismus umožňující vládě pokračovat ve financování deficitu 7. Pokud tedy popřeme předpoklad o superneutralitě peněz, poté můžeme uzavřít, že operace na volném trhu jsou prostředkem, kterým může monetární politika dlouhodobě pozitivně působit na výstup. Ve světě neoklasické produkční funkce jde o posun křivky znázorňující výstup o úroveň výš. Výzkum by tedy měl být zaměřen na hledání vztahu monetární politiky k jednotlivým proměnným 8, které ovlivňují rozhodnutí spořit a investovat. Těmito faktory mohou být např. rozpočtový deficit, reálné úrokové sazby, povinné minimální rezervy a další faktory, které podporují trh peněz a úvěrů 9. Vliv monetární politiky na dlouhodobý růst se tedy projevuje skrze řetězec inflacereálné úrokové sazby investiční proces. Prostředí obezřetné fiskální politiky a volnější monetární politiky přináší nižší reálné úrokové sazby a tedy vyšší produkt. Pokud se tedy charakter monetární politiky pozitivně podepíše na vývoji reálné úrokové míry, dosáhne vyšších přírůstků produktu a tedy vyšší životní úrovně. Reálná úroková sazba Co znamená tvrzení o dlouhodobě nízké reálné úrokové sazbě? Reálnou úrokovou sazbu můžeme zapsat tímto způsobem výrazem, kde r t reálná úroková míra v čase t, R t je nominální úroková míra v čase t a π t míra inflace v čase t: r t =R t -π t Reálná úroková míra hraje významnou roli v rozhodování kolik spotřebovat, jak alokovat svůj volný čas, kolik investovat. Pro diskutované téma je vedle definování reálné úrokové míry důležité rozlišení skutečné a očekávané inflace. Rozhodování v čase t-1 je vedeno očekávanou úrovní inflace v čase t, výší nominální úrokové sazby v čase t, tudíž jakékoli odchylky skutečnosti od očekávání vytvářejí chyby v předchozím rozhodnutí. Odchylku můžeme zapsat jako: 7 ESPINOSA-VEGA, RUSSELL: The Long-Run Real Effects of Monetary Policy: Keynesian Predictions from a Neoclassical Model, FRB of Atlanta, working paper, April FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové 8 FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu, Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/ dtto.

5 r t- - r t e = - (π t - π t e ) Tento výraz vyjadřuje část míry růstu inflace, která nebyla očekávána, a která tak vytváří chybu v odhadu reálné úrokové míry, ale s opačným znaménkem. Pokud je tedy reálná úroková míra odlišná od anticipované vlivem neočekávaně vysokého růstu cenové hladiny, jsou vzhledem k monetárním podmínkám odhalovány chyby v rozhodování ekonomických subjektů. Závěr Výše uvedený transmisní mechanismus de facto postuluje vhodnost inflační politiky prostřednictvím operací na volném trhu 10, jimiž by centrální banka permanentně dodávala likviditu, udržovala nízké úrokové sazby či pohlcovala emitované státní dluhopisy. Uvedený závěr je, jak vidno výše, postulován na základě empirických průzkumů, tedy získáváním obecných poznatků o realitě na základě analýzy dat. Pominu-li tento, dle mého přesvědčení, metodologický nedostatek, nelze podobným mechanismem, a monetární politikou vůbec, dosáhnout dlouhodobé podpory ekonomického růstu. Klíčovým mnohokrát zdůrazněným faktem je permanentní provádění operací na volném trhu ve směru stahování emitovaných státních obligací, které slouží jako kolaterál obchodů na mezibankovním trhu. Nákup státních obligací je tak viděn jako pozitivní 11, čímž se ocitáme na půdě implikace, že k vyšším dynamikám hospodářského růstu potřebuje ekonomika přílišné státní výdaje financované emisemi dluhopisů. Monetizace dluhu, růst měnové báze, však přispívá k růstu inflace. Nízká úroková sazba je zároveň spojena s optimistickým očekáváním a ochotě vyššího dluhového zatížení ze strany ekonomických subjektů. 12 Tyto a případně i další faktory působí ve směru destabilizace měnových podmínek, čímž jdou proti původnímu záměru. Udržováním nízké reálné úrokové míry také znamená mj. vyhnout se situaci, kdy bude očekávaná inflace vyšší než skutečná, neboť by v takovém případě reálná úroková sazba byla vyšší než očekávaná a v logice zmíněného přístupu by nedocházelo k pozitivnímu 10 Ovšem v diskusi o míře inflace, která ještě růst nepoškozuje již obecná mezi zastánci teorému o neplatnosti superneutrality peněz, nepanuje. 11 Což jistě není nikterak překvapivé pokud si uvědomíme, že současné institucionální uspořádání monetární oblasti je výsledkem snah bývalých mocenských autorit financovat svůj nákladný život naplněný nesplnitelnými sliby či, a možná především, válkami. 12 Již zmíněný úvěrový kanál.

6 ovlivňování dlouhodobého výstupu. Aby se tudíž ekonomické subjekty vyhnuly mýlce v odhadu budoucí reálné úrokové sazby, musí se skutečná inflace rovnat očekávané 13. Zde tudíž narážíme na omezenou možnost proveditelnosti dané politiky a konfliktnost cílů 14. Lze také namítnout, že pouhou podporou úvěrové činnosti prostřednictvím udržováním nízkých úrokových měr nelze dosáhnout vytvoření nových statků, dojde pouze k přerozdělení již existujících. Pokud by toto přerozdělení prostředků bylo efektivnější, než jaké existovalo před úvěrovou expanzí, zajisté by monetární politika růst pozitivně ovlivnila. Taková pravděpodobnost je však jistě daleko menší 15 než že úvěrová expanze učiní rozdělení statků mezi tržní účastníky méně efektivním. Jednoduše řečeno, ani dlouhodobým udržováním nízkých úrokových sazeb a tedy snadnější dostupnosti úvěrů nevzniknou nové statky. Výše uvedené pokusy propojit státní intervence a regulaci měny do pomyslného uzavřeného kruhu musí být nutně a z podstaty mylným. Podobný růst peněz v ekonomice není vynucen potřebami ekonomiky 16, ale potřebou financování státních výdajů, udržování nízkých úrokových měr není otázkou preferencí ekonomických subjektů, nýbrž arbitrárních obchodů. Bude tak docházet k pouhým střídání fází nadměrného růstu vyhnaného úvěrovou expanzí 17 a fází poklesu z titulu odhalení špatných rozhodnutí v důsledku centrální manipulace s úrokovou měrou. Následkem budou pouze vyšší a vyšší inflace 18. Na závěr bych se rád zmínil a svá tvrzení zároveň opřel o teoretický koncept, který je pokusem o modernizaci rakouské teorie cyklu, z pera Jörg Guido Hülsmanna 19. Při zkoumání příčin opakování chyb vedoucích k hospodářským fluktuacím hledá inherentně chybující instituci, tj. instituci, která chybuje nezávisle na čase a prostoru, jednoduše chybuje za všech podmínek a své chyby opakuje 20. Za vrozeně chybující instituci považuje Hülsmann vládu, kterou považuje za příčinu opakování chyb vedoucích ke krizím z důvodu, že vláda může své intervence opakovat a 13 Důležitou poznámkou, jejíž rozbor by však přesahoval téma této práce, je fakt, že vliv centrálních monetárních autorit na měnové agregáty jako zprostředkující cíl cíle konečného cenové stability, je značně omezený. Hlavním kanálem, kterým se peníze dostávají do ekonomiky je úvěrový kanál, sílu průtoku však ovlivňuje příliš mnoho determinant neovlivnitelných centrální bankou (podnikatelská či spotřebitelská důvěra, ceny surovin na světových trzích, apod.) 14 I při politice cílování inflace dochází k výkyvům inflace mimo stanovený interval, není zde důležité, zda jde o tzv. podstřelení či přestřelení, obojí je chybou. 15 Spíše můžeme mluvit o těžko dosažitelné náhodě. 16 ENGLIŠ, Karel: Národní hospodářství, Praha, Fr. Borový, Tzv. schopnost monetární politiky krátkodobě ovlivnit růst. 18 Viz. JÍLEK, Josef: Peníze a měnová politika, Grada Publishing, ISBN , HÜLSMANN, J.G.: Toward a general theory of error cycles, The Quarterly journal of Austrina Economics, Vol. 1, No. 4 (winter 1998) 20 Jednotlivce z výběru vylučuje, neboť ten je schopen svoji chybu napravit, resp. ji neopakovat.

7 cykly se tak neustále opakují. Změnou podmínek docílí vláda změny kapitálové struktury ekonomice a jednotlivci žijí nějaký čas v přesvědčení, že získali více než skutečně získali. Celý proces se v případě vlády může opakovat., government and recurrent clusters of error always go hand-in-hand. They coexist. 21 S vědomím, že rozšíření chyb je zapříčiněno vládní aktivitou bychom se měli zaměřit na vměšování vládních autorit do peněžní oblasti, spíše než na změny v množství peněz. Hülsmann tedy odvozuje existenci opakovaného objevování shluku chyb od existence vládním intervencí a pokouší se zevšeobecnit teorii chyb. Podle Hülsmanna to tudíž není změna v množství peněz v ekonomice, co uvádí do pohybu hospodářský cyklus 22, ale shluky chyb odvozuje od vnitřního charakteristického znaku moderních společností existencí vlád a jejich intervencí, které odpovídají za hospodářský cyklus. Ve světle uvedené teorie tudíž nejenže současné institucionální uspořádání bankovnictví nevytváří příznivé podmínky dlouhodobému hospodářskému růstu, nýbrž je per se příčinou zesilování fluktuací produktu kolem dlouhodobého trendu, které se snaží centrální měnová autorita vyhlazovat. 21 HÜLSMANN, J.G.: Toward a general theory of error cycles, The Quarterly journal of Austrina Economics, Vol. 1, No. 4 (winter 1998) 22 Protože, jak je již uvedeno výše, stejná situace by nastala na svobodném trhu při zvýšení zásoby zlata a byl by zde tedy zabudovaný podnět k hospodářskému cyklu volající po nápravě, pravděpodobně skrze vládní intervenci.

8 ZDROJE: MISES, Ludwig von: Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1928 (PDF-Version von Gerhard Grasruck aus HÜLSMANN, J.G.: Toward a general theory of error cycles, The Quarterly journal of Austrina Economics, Vol. 1, No. 4 (winter 1998) ENGLIŠ, Karel: Národní hospodářství, Praha, Fr. Borový, 1928 BULLARD, James RUSSELL, Steven: An Empirically Plausible Model of Low Real Interest Rate and Unbacked Government Debt, working paper, Federal Reserve Bank of St. Louis and IUPUI. PAPADEMOS, Lucas: Monetary policy objectives nad strategy, Geneva, 17. june 2003 FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu, Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/2002 ESPINOSA-VEGA, RUSSELL: The Long-Run Real Effects of Monetary Policy: Keynesian Predictions from a Neoclassical Model, FRB of Atlanta, working paper, April 1998 KING, R. WATSON, Mark W.: Testing long run neutrality, NBER working paper series, working paper No. 4156, 1992 AHMED, S. ROGERS, J.: Inflation and the great ratios: long-term evidence from the U.S.. International Finance Discussion Paper no. 628, Board of Governors of the Federal Reserve System, KADEŘÁBKOVÁ, Božena: Úvod do makroekonomie, nakladatelství C.H.Beck, ISBN X, 2003 JÍLEK, Josef: Peníze a měnová politika, Grada Publishing, ISBN , 2004 WEBER, A.: Testing long-run neutrality: empirical evidence from G7 countries with special emphasis on Germany. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 41, 1994

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního PPTP Kód katedry FIN Název studijního Peněžní teorie a měnová

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST INFLACE A NEZAMĚSTNANOST Úvod Hypotéza zda-li existuje vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností (trade off) Negativní korelace veličin? Růst inflace pokles nezaměstnanosti a naopak Phillipsova křivka

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou.

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou. Hospodářská politika, zkušební otázky, školní rok 2010-2011 A. Otázky, vyžadující ucelenou, avšak stručnou odpověď 1. Neutralita peněz v klasickém modelu: stručná charakteristika, důsledky pro hospodářskou

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0 5b. Nabídka peněz a poptávka po penězích slide 0 Obsahem přednášky je Jak bankovní systém vytváří peníze Tři metody, pomoci kterých může CB kontrolovat nabídku peněz, a proč jí CB není schopna kontrolovat

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Makroekonomie II Blok č. 5. Monetární a fiskální politika

Makroekonomie II Blok č. 5. Monetární a fiskální politika Makroekonomie II Blok č. 5 Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Fiskální dopady měnové politiky

Fiskální dopady měnové politiky Fiskální dopady měnové politiky Tomáš Wroblowský 1 Koordinace fiskálních a monetárních opatření je jedním z klíčových problémů hospodářské politiky. Cíle obou typů politik (výstup a zaměstnanost vs. stabilita

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení.

Makroekonomie I. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch. Řešení. Praktický příklad určete a, b, c, d, e, f, g, h, ch Makroekonomie I Důchod a 300 500 700 900 1100 g 1500 2000 Spotřeba 100 340 c 660 e 980 1140 1300 ch Úspory -100 b 0 d 80 f 160 h 300 Ing. Jaroslav ŠETEK,

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Neutralita a superneutralita peněz. Jan Frait & Luboš Komárek

Neutralita a superneutralita peněz. Jan Frait & Luboš Komárek Neutralita a superneutralita peněz Neutralita peněz: permanentní změny M2 (peněžní zásoby) nemají dlouhodobý vliv na r (reálné úrokové sazby), rer (reálný měnový kurz) a gdp_r (úroveň reálného GDP). Superneutralita

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny

Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny Tomáš Wroblowský * Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Míra přesnosti, s jakou se centrální bance daří dosahovat

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Soukup str. 389 záporná produkční mezera ekonomika je v recesy. π=2% CB zvyšuje úroky

Soukup str. 389 záporná produkční mezera ekonomika je v recesy. π=2% CB zvyšuje úroky Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 10 Makroekonomická rovnováha Obsah. 10) Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS Cíl:

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I.

Ekonomie II. Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Ekonomie II Agregátní poptávka a agregátní nabídka Část I. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více