MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST"

Transkript

1 MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST Úvod Předmětem práce je pokus o příspěvek do diskuse ohledně možného vlivu monetární politiky na dlouhodobou úroveň hospodářského růstu definovaného přírůstky ve vytvořeném produktu. Motivem ke zpracování daného téma je snaha některých autorů dokázat, že na poválečný vývoj ekonomik a dynamický růst vyspělých ekonomik pozitivně působila monetární politika, tedy regulativní měnění množství peněz v ekonomice. Výkon monetární politiky se stal tradiční součástí vyspělých kapitalistických ekonomik. Institucionální uspořádání zvané centrální bankovnictví vyrůstalo po dlouhá desetiletí a staletí na základech politických zásahů do měnové oblasti. Po odůvodňování smysluplnosti existence regulace měny centrální autoritou a hledání nejméně rušivých způsobů regulace na reálnou ekonomiku někteří autoři přistoupili k formulaci teze a vyvrácení převažujícího názoru, že monetární politika je dlouhodobě neúčinná ve smyslu neschopnosti ovlivnit změnami v monetární sféře reálné ekonomické veličiny, především vytvořený reálný výstup. Hypotéza pozitivního vlivu měnové politiky na dlouhodobý hospodářský růst Jakýmsi konsensem mezi ekonomy je přesvědčení o dlouhodobé neúčinnosti měnové politiky na HDP a zaměstnanost. Monetární politice je přiznáván krátkodobý vliv 1, vyhlazování fluktuací ve vývoji produktu je dnes převažující úlohou měnové politiky, která vhodnou regulací nominálních měnových veličin, rozumějme udržováním stabilní cenové hladiny, má přispívat ke stabilitě prostředí, a tím i k hospodářskému růstu. Koncem minulého století se však objevily empirické hypotézy postulující závěry o pozitivním vlivu měnové politiky centrálních bank na dlouhodobou úroveň výstupu 2. Analýza prostřednictvím racionálních očekávání je v těchto pracích nahrazena optimalizačním 1 A to především prostřednictví regulace úrokové míry, viz. JÍLEK, Josef: Peníze a měnová politika, Grada Publishing, ISBN , Na tomto místě bych jmenoval především práci ESPINOSA-VEGA, RUSSELL: The Long-Run Real Effects of Monetary Policy: Keynesian Predictions from a Neoclassical Model, FRB of Atlanta, working paper, April 1998

2 modelem všeobecné rovnováhy založeném na reprezentativním jedinci rozhodujícím se v nekonečném horizontu, a jehož užitková funkce je rozšířena o peníze. Obsahem testování hypotéz je testování dlouhodobých vztahů mezi ekonomickými proměnnými. Práce docházejí k výsledkům 3, že: peníze nejsou dlouhodobě superneutrální; permanentní růst v míře peněžního růstu (a inflace) vede k permanentnímu snížení reálné úrokové míry a tedy i výstupu.) Podobné závěry lze nalézt např. v práci Kinga a Watsona (1992), kteří prováděli testy na datech z poválečného USA a postulují závěr, že úroková míra se s inflací nemění one-forone. K závěru o neplatnosti teorému o superneutralitě dochází také Weber (1994), jenž pro analýzu zvolil soubor data zemí G-7 z poválečného období. Dlouhodobě pozitivní vztah inflace a investiční aktivity (a tedy i výstupu) vysledovali prostřednictvím testování dat za ekonomiku USA v časovém rozsahu zhruba 100 let také Ahmed a Rogers (1997). Společným jmenovatelem prací je předpoklad keynesiánského modelu který říká, že vzroste-li množství peněz a následkem toho také míra inflace, poté klesne reálná úroková míra. Autoři se také odvolávají na Diamondův model s překrývajícími se generacemi, s neoklasickou produkční funkcí a vládním dluhem. Výsledkem výše uvedených prací tedy je pro nás klíčové jejich výsledné tvrzení, že teorém o superneutralitě peněz v realitě neplatí. Tím je implicitně řečeno, že měnová politika dlouhodobě pozitivně působí na zdroje růstu HDP, kterými jsou především investice. Investice jsou čistým ekonomickým kalkulem, v němž je významnou nákladovou složkou úroková míra. Právě řetězec měnová politika úroková míra investiční činnost je kanálem, kterým měnová politika může ovlivňovat výstup krátkodobě. Pokud na chvíli přijmeme tezi o neutralitě peněz 4 a superneutralitě peněz, pak se v souvislosti schopnosti monetární politiky ovlivňovat dlouhodobě HDP a zaměstnanost jedná o druhý zmíněný pojem. Neutralita peněz říká, že permanentní změny peněžní zásoby nemají dlouhodobý vliv na reálné úrokové sazby, reálný měnový kurs a reálný HDP, neboť nominální veličiny se mění jedna ku jedné se změnami v úrovni peněžní zásoby. Superneutralita však nepracuje s pouhými permanentní změnami, nýbrž s permanentními změnami temp růstu peněžní zásoby. Pokud nejsou peníze superneutrální, pak je tím řečeno, 3 FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu, Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/ Ačkoli nejsem zastáncem této teorie, neboť struktura poptávky vytvořená novými penězi nepřirozeně realokuje zdroje prostřednictvím pokřivených relativních cen.

3 že permanentní změna v tempu HDP převýší permanentní změnu v tempu růstu peněžní zásoby a měnová politika tak bude mít dlouhodobě pozitivní vliv na výstup. Právě vyřčené je celým jádrem tématu diskuse o pozitivním vlivu regulace měny na výstup. Superneutralita začala být zpochybňována, přičemž jde výhradně o empirické testování. Prostřednictvím popření superneutrality se někteří autoři snaží měnové politice přiznat významné dlouhodobé efekty na růst. Jakým způsobem? Transmisní mechanismus Měnová politika může měnit chování politiky fiskální. Jak bylo uvedeno výše, v současnosti jde v případě měnové politiky o ovlivňování úrokové míry prostřednictvím operací na volném trhu, kde jsou předmětem obchodů státní dluhopisy. Operace na volném trhu je tak vlastně rozhodnutím, jaká část dluhu bude monetizována, tj. jaká část dluhu bude pokryta nově vytvořenou monetární bází. Pohlcením dluhu se také sníží množství dluhopisů, které budou umístěny na trzích a které by tak konkurovaly soukromým subjektům, přičemž by docházelo ke zvyšování úrokových sazeb. Pokud centrální banka začne do svého portfolia sbírat stále více státních dluhopisů, začne tak zvyšovat příjem státu z ražebného a prostřednictvím nižších úrokových sazeb také přispívá k růstu příjmů státu z ražebného z obligací 5, a tedy pozitivně přispívá k financování státních výdajů. Provádění volnější monetární politiky prostřednictvím zvyšování tempa růstu měnové báze tedy udržuje úrokové sazby nízko. Zesilující emise peněžní zásoby zvyšuje příjmy státu z peněžního ražebného 6, udržováním nízkých úrokových sazeb posiluje příjmy státu jednak ražebným z obligací, jednak nižšími úrokovými náklady na vládní dluh. Snadnost financování vládního dluhu tak umožňuje uvolněnější měnovou politiku, která nízkými sazbami přispívá k rychlejšímu růstu HDP zefektivněním investic skrze nízké úrokové sazby. Ve stručnost shrnutý mechanismus je obsahem neoklasického modelu Espinosy-Vegy a Russela. Teorie uvedené dvojice říká, že změna tempa růstu peněžní zásoby a inflace se může promítnou do nezanedbatelného snížení reálné úrokové sazby, která vyprodukuje nezanedbatelný růst reálného důchodu. Permanentní operace na volném trhu způsobí permanentní pokles úrokové sazby, při daném rozpočtovém omezení vlády mění poměr obligace-peníze, mění i poměr reálných obligací a peněz k tempu růstu peněžní zásoby. 5 Jako ražebné z obligací se označuje situace, kdy je reálná úroková míra vyšší než tempo růstu reálného HDP, mluví se zde o tzv. efektu daňové sazby. Růst dluhu tak v situaci nízkých reálných úrokových sazeb zvyšuje příjem z ražebného z obligací. 6 ČNB však zeje dlouhodobě v hluboké ztrátě, v takovém případě nemusí ražebné odvádět.

4 Z hlediska vlády může jít o endogenní mechanismus umožňující vládě pokračovat ve financování deficitu 7. Pokud tedy popřeme předpoklad o superneutralitě peněz, poté můžeme uzavřít, že operace na volném trhu jsou prostředkem, kterým může monetární politika dlouhodobě pozitivně působit na výstup. Ve světě neoklasické produkční funkce jde o posun křivky znázorňující výstup o úroveň výš. Výzkum by tedy měl být zaměřen na hledání vztahu monetární politiky k jednotlivým proměnným 8, které ovlivňují rozhodnutí spořit a investovat. Těmito faktory mohou být např. rozpočtový deficit, reálné úrokové sazby, povinné minimální rezervy a další faktory, které podporují trh peněz a úvěrů 9. Vliv monetární politiky na dlouhodobý růst se tedy projevuje skrze řetězec inflacereálné úrokové sazby investiční proces. Prostředí obezřetné fiskální politiky a volnější monetární politiky přináší nižší reálné úrokové sazby a tedy vyšší produkt. Pokud se tedy charakter monetární politiky pozitivně podepíše na vývoji reálné úrokové míry, dosáhne vyšších přírůstků produktu a tedy vyšší životní úrovně. Reálná úroková sazba Co znamená tvrzení o dlouhodobě nízké reálné úrokové sazbě? Reálnou úrokovou sazbu můžeme zapsat tímto způsobem výrazem, kde r t reálná úroková míra v čase t, R t je nominální úroková míra v čase t a π t míra inflace v čase t: r t =R t -π t Reálná úroková míra hraje významnou roli v rozhodování kolik spotřebovat, jak alokovat svůj volný čas, kolik investovat. Pro diskutované téma je vedle definování reálné úrokové míry důležité rozlišení skutečné a očekávané inflace. Rozhodování v čase t-1 je vedeno očekávanou úrovní inflace v čase t, výší nominální úrokové sazby v čase t, tudíž jakékoli odchylky skutečnosti od očekávání vytvářejí chyby v předchozím rozhodnutí. Odchylku můžeme zapsat jako: 7 ESPINOSA-VEGA, RUSSELL: The Long-Run Real Effects of Monetary Policy: Keynesian Predictions from a Neoclassical Model, FRB of Atlanta, working paper, April FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové 8 FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu, Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/ dtto.

5 r t- - r t e = - (π t - π t e ) Tento výraz vyjadřuje část míry růstu inflace, která nebyla očekávána, a která tak vytváří chybu v odhadu reálné úrokové míry, ale s opačným znaménkem. Pokud je tedy reálná úroková míra odlišná od anticipované vlivem neočekávaně vysokého růstu cenové hladiny, jsou vzhledem k monetárním podmínkám odhalovány chyby v rozhodování ekonomických subjektů. Závěr Výše uvedený transmisní mechanismus de facto postuluje vhodnost inflační politiky prostřednictvím operací na volném trhu 10, jimiž by centrální banka permanentně dodávala likviditu, udržovala nízké úrokové sazby či pohlcovala emitované státní dluhopisy. Uvedený závěr je, jak vidno výše, postulován na základě empirických průzkumů, tedy získáváním obecných poznatků o realitě na základě analýzy dat. Pominu-li tento, dle mého přesvědčení, metodologický nedostatek, nelze podobným mechanismem, a monetární politikou vůbec, dosáhnout dlouhodobé podpory ekonomického růstu. Klíčovým mnohokrát zdůrazněným faktem je permanentní provádění operací na volném trhu ve směru stahování emitovaných státních obligací, které slouží jako kolaterál obchodů na mezibankovním trhu. Nákup státních obligací je tak viděn jako pozitivní 11, čímž se ocitáme na půdě implikace, že k vyšším dynamikám hospodářského růstu potřebuje ekonomika přílišné státní výdaje financované emisemi dluhopisů. Monetizace dluhu, růst měnové báze, však přispívá k růstu inflace. Nízká úroková sazba je zároveň spojena s optimistickým očekáváním a ochotě vyššího dluhového zatížení ze strany ekonomických subjektů. 12 Tyto a případně i další faktory působí ve směru destabilizace měnových podmínek, čímž jdou proti původnímu záměru. Udržováním nízké reálné úrokové míry také znamená mj. vyhnout se situaci, kdy bude očekávaná inflace vyšší než skutečná, neboť by v takovém případě reálná úroková sazba byla vyšší než očekávaná a v logice zmíněného přístupu by nedocházelo k pozitivnímu 10 Ovšem v diskusi o míře inflace, která ještě růst nepoškozuje již obecná mezi zastánci teorému o neplatnosti superneutrality peněz, nepanuje. 11 Což jistě není nikterak překvapivé pokud si uvědomíme, že současné institucionální uspořádání monetární oblasti je výsledkem snah bývalých mocenských autorit financovat svůj nákladný život naplněný nesplnitelnými sliby či, a možná především, válkami. 12 Již zmíněný úvěrový kanál.

6 ovlivňování dlouhodobého výstupu. Aby se tudíž ekonomické subjekty vyhnuly mýlce v odhadu budoucí reálné úrokové sazby, musí se skutečná inflace rovnat očekávané 13. Zde tudíž narážíme na omezenou možnost proveditelnosti dané politiky a konfliktnost cílů 14. Lze také namítnout, že pouhou podporou úvěrové činnosti prostřednictvím udržováním nízkých úrokových měr nelze dosáhnout vytvoření nových statků, dojde pouze k přerozdělení již existujících. Pokud by toto přerozdělení prostředků bylo efektivnější, než jaké existovalo před úvěrovou expanzí, zajisté by monetární politika růst pozitivně ovlivnila. Taková pravděpodobnost je však jistě daleko menší 15 než že úvěrová expanze učiní rozdělení statků mezi tržní účastníky méně efektivním. Jednoduše řečeno, ani dlouhodobým udržováním nízkých úrokových sazeb a tedy snadnější dostupnosti úvěrů nevzniknou nové statky. Výše uvedené pokusy propojit státní intervence a regulaci měny do pomyslného uzavřeného kruhu musí být nutně a z podstaty mylným. Podobný růst peněz v ekonomice není vynucen potřebami ekonomiky 16, ale potřebou financování státních výdajů, udržování nízkých úrokových měr není otázkou preferencí ekonomických subjektů, nýbrž arbitrárních obchodů. Bude tak docházet k pouhým střídání fází nadměrného růstu vyhnaného úvěrovou expanzí 17 a fází poklesu z titulu odhalení špatných rozhodnutí v důsledku centrální manipulace s úrokovou měrou. Následkem budou pouze vyšší a vyšší inflace 18. Na závěr bych se rád zmínil a svá tvrzení zároveň opřel o teoretický koncept, který je pokusem o modernizaci rakouské teorie cyklu, z pera Jörg Guido Hülsmanna 19. Při zkoumání příčin opakování chyb vedoucích k hospodářským fluktuacím hledá inherentně chybující instituci, tj. instituci, která chybuje nezávisle na čase a prostoru, jednoduše chybuje za všech podmínek a své chyby opakuje 20. Za vrozeně chybující instituci považuje Hülsmann vládu, kterou považuje za příčinu opakování chyb vedoucích ke krizím z důvodu, že vláda může své intervence opakovat a 13 Důležitou poznámkou, jejíž rozbor by však přesahoval téma této práce, je fakt, že vliv centrálních monetárních autorit na měnové agregáty jako zprostředkující cíl cíle konečného cenové stability, je značně omezený. Hlavním kanálem, kterým se peníze dostávají do ekonomiky je úvěrový kanál, sílu průtoku však ovlivňuje příliš mnoho determinant neovlivnitelných centrální bankou (podnikatelská či spotřebitelská důvěra, ceny surovin na světových trzích, apod.) 14 I při politice cílování inflace dochází k výkyvům inflace mimo stanovený interval, není zde důležité, zda jde o tzv. podstřelení či přestřelení, obojí je chybou. 15 Spíše můžeme mluvit o těžko dosažitelné náhodě. 16 ENGLIŠ, Karel: Národní hospodářství, Praha, Fr. Borový, Tzv. schopnost monetární politiky krátkodobě ovlivnit růst. 18 Viz. JÍLEK, Josef: Peníze a měnová politika, Grada Publishing, ISBN , HÜLSMANN, J.G.: Toward a general theory of error cycles, The Quarterly journal of Austrina Economics, Vol. 1, No. 4 (winter 1998) 20 Jednotlivce z výběru vylučuje, neboť ten je schopen svoji chybu napravit, resp. ji neopakovat.

7 cykly se tak neustále opakují. Změnou podmínek docílí vláda změny kapitálové struktury ekonomice a jednotlivci žijí nějaký čas v přesvědčení, že získali více než skutečně získali. Celý proces se v případě vlády může opakovat., government and recurrent clusters of error always go hand-in-hand. They coexist. 21 S vědomím, že rozšíření chyb je zapříčiněno vládní aktivitou bychom se měli zaměřit na vměšování vládních autorit do peněžní oblasti, spíše než na změny v množství peněz. Hülsmann tedy odvozuje existenci opakovaného objevování shluku chyb od existence vládním intervencí a pokouší se zevšeobecnit teorii chyb. Podle Hülsmanna to tudíž není změna v množství peněz v ekonomice, co uvádí do pohybu hospodářský cyklus 22, ale shluky chyb odvozuje od vnitřního charakteristického znaku moderních společností existencí vlád a jejich intervencí, které odpovídají za hospodářský cyklus. Ve světle uvedené teorie tudíž nejenže současné institucionální uspořádání bankovnictví nevytváří příznivé podmínky dlouhodobému hospodářskému růstu, nýbrž je per se příčinou zesilování fluktuací produktu kolem dlouhodobého trendu, které se snaží centrální měnová autorita vyhlazovat. 21 HÜLSMANN, J.G.: Toward a general theory of error cycles, The Quarterly journal of Austrina Economics, Vol. 1, No. 4 (winter 1998) 22 Protože, jak je již uvedeno výše, stejná situace by nastala na svobodném trhu při zvýšení zásoby zlata a byl by zde tedy zabudovaný podnět k hospodářskému cyklu volající po nápravě, pravděpodobně skrze vládní intervenci.

8 ZDROJE: MISES, Ludwig von: Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1928 (PDF-Version von Gerhard Grasruck aus HÜLSMANN, J.G.: Toward a general theory of error cycles, The Quarterly journal of Austrina Economics, Vol. 1, No. 4 (winter 1998) ENGLIŠ, Karel: Národní hospodářství, Praha, Fr. Borový, 1928 BULLARD, James RUSSELL, Steven: An Empirically Plausible Model of Low Real Interest Rate and Unbacked Government Debt, working paper, Federal Reserve Bank of St. Louis and IUPUI. PAPADEMOS, Lucas: Monetary policy objectives nad strategy, Geneva, 17. june 2003 FRAIT, J. ČERVENKA, M.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu, Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/2002 ESPINOSA-VEGA, RUSSELL: The Long-Run Real Effects of Monetary Policy: Keynesian Predictions from a Neoclassical Model, FRB of Atlanta, working paper, April 1998 KING, R. WATSON, Mark W.: Testing long run neutrality, NBER working paper series, working paper No. 4156, 1992 AHMED, S. ROGERS, J.: Inflation and the great ratios: long-term evidence from the U.S.. International Finance Discussion Paper no. 628, Board of Governors of the Federal Reserve System, KADEŘÁBKOVÁ, Božena: Úvod do makroekonomie, nakladatelství C.H.Beck, ISBN X, 2003 JÍLEK, Josef: Peníze a měnová politika, Grada Publishing, ISBN , 2004 WEBER, A.: Testing long-run neutrality: empirical evidence from G7 countries with special emphasis on Germany. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 41, 1994

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního PPTP Kód katedry FIN Název studijního Peněžní teorie a měnová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Fiskální dopady měnové politiky

Fiskální dopady měnové politiky Fiskální dopady měnové politiky Tomáš Wroblowský 1 Koordinace fiskálních a monetárních opatření je jedním z klíčových problémů hospodářské politiky. Cíle obou typů politik (výstup a zaměstnanost vs. stabilita

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0 5b. Nabídka peněz a poptávka po penězích slide 0 Obsahem přednášky je Jak bankovní systém vytváří peníze Tři metody, pomoci kterých může CB kontrolovat nabídku peněz, a proč jí CB není schopna kontrolovat

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Neutralita a superneutralita peněz. Jan Frait & Luboš Komárek

Neutralita a superneutralita peněz. Jan Frait & Luboš Komárek Neutralita a superneutralita peněz Neutralita peněz: permanentní změny M2 (peněžní zásoby) nemají dlouhodobý vliv na r (reálné úrokové sazby), rer (reálný měnový kurz) a gdp_r (úroveň reálného GDP). Superneutralita

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny

Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny Tomáš Wroblowský * Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Míra přesnosti, s jakou se centrální bance daří dosahovat

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP)

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP) ZÁKLADNÍ PROBLÉMY Model chování dlouhodobého směnného kurzu není dokonalým popisem reality, ale je způsobem jak ukázat jak účastníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz a co ovlivňuje pohyby kurzu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník Hypotéza finanční nestability Ondřej Lopušník Co vás čeká Úvod Hypotéza finanční nestability Doporučení pro hospodářskou politiku HFN a otevřená ekonomika Závěr Úvod Hyman Minsky (1919 1996) In all disciplines

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více