AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech."

Transkript

1 AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací hodiny. Jedná se převážně o materiál pro výkladovou hodinu. Základní slovní zásobu lze doplnit o rozšiřující výrazy ze sportovních disciplín pomocí odkazů. Poslední snímek se může využít jako kviz, odpovědi se objeví po kliknutí. o materiál, který doplňuje a procvičuje základní slovní zásobu na téma sport. Snímky přiřazují známé sportovce k daným disciplínám, sporty ke sportovištím, řešení je na následujících snímcích. Tabulka přiřazuje aktivity ke slovesům, řešení je na následujícím snímku. Snímky 8 a 9 je možno vytisknout a použít jako test slovní zásoby. v příloze je vložena osmisměrka s řešením. o materiál, který opakuje a procvičuje zájmena vyjadřující množství, shrnuje základní pravidla použití some a any, much a many a little a few, třídí počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vysvětluje použití too, enough a not enough.snímku č. 11 lze použít jako testu, řešení je pod roletkou. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. 5. AJ-1_05 Although 6. AJ-1_06 Adverbs 7. AJ-1_07 Changes o výkladový materiál s procvičením přípustkových vět, řadí věty do souvětí, přetváří souvětí na přípustková, doplňuje přípustkové spojky. o materiál, který doplňuje a procvičuje tvoření a použití příslovcí, porovnává přídavná jména a příslovce, třídí příslovce a přídavná jména a stejný tvar pro obojí. o materiál, který vykládá a doplňuje vyjádření změny stavu. Snímky 3 a 4 uvádějí spojení sloves s přídavnými jmény, přiřazuje je k nejčastěji používaným slovesům. Na snímku č. 8 spojují sloveso s přídavným jménem, pro kontrolu možných řešení stačí přesunout do žlutého pole. Snímku č. 9 lze použít jako testu, řešení je pod roletkou. Další test i s řešením je v příloze.

2 8. AJ-1_08 Possibilities 9. AJ-1_09 Inf_Gerunds 10. AJ-1_10 Film 11. AJ-1_11 Infinitive 12. AJ-1_12 Conditionals 13. AJ-1_13 W. Shakespeare o materiál, který vysvětluje vyjádření pravděpodobnosti pomocí způsobových sloves i bez nich. Snímek č. 6 vysvětluje vyjádření jistoty. Snímky č. 7 a 8 procvičují vyjádření pravděpodobnosti a jistoty všemi způsoby. Snímek č. 10 vysvětluje pravděpodobnost pomocí likely. Snímky č. 11, 13 a 15 využijeme pro procvičení, snímky 12, 14 a 16 znázorňují řešení. v příloze je test na vyjádření pravděpodobnosti. o materiál, který vysvětluje a procvičuje použití sloves s infinitivem nebo příčestím přítomným. Na slidu č. 5 studenti tvoří věty se správnými tvary sloves, kontrola je na následujícím snímku. Ve slidu č. 7 vybírají správný tvar, slide č. 8 je řešením, Slide č. 11 tvoří věty z daných slov. Na slidu č. 12 třídí slovesa do dvou skupin, slide č. 13 tvoří věty z daných slov, kontrolu provedou přesunutím do žlutého pole. o materiál, který doplňuje učivo se slovní zásobou FILM formou anagramu, přiřazováním druhů filmů k obrázkům. Snímky č. 5 a 7 rozlišují příčestí přítomné a trpné, řešení je na následujících snímcích. Snímek č. 9 dělí filmy podle definic, snímek č. 10 řadí věty do správného slovosledu. o výkladový materiál, který vysvětluje a procvičuje použití akuzativu a nominativu s infinitivem. Úkolem je přeměnit věty oznamovací a rozkazovací do vět s infinitivem, Snímek č. 8 vykládá nominativ s infinitivem, procvičení je na následujícím snímku, kde vybírají správnou vazbu, procvičují správný slovosled. v příloze je uložen test na použití infinitivu. o materiál, který vykládá a procvičuje podmiňovací způsob a časové věty. Na snímku č. 4 poklepem zjistíme řešení. Podmínková souvětí tvoří studenti z daných výrazů ve snímku č. 5. Slide č. 6 vybírá správné řešení ze čtyř. Slide č. 8 přiřazuje časové spojky, řešení je na následujícím snímku. Slide č. 10 řeší překlad z češtiny. Na snímcích přiřazují správná řešení podmínkových vět. Na snímku č. 15 dokončují věty podle vlastního uvážení. o materiál, který doplňuje výklad o životě a díle W. Shakespeara. Slide č. 4 přiřazuje letopočty a životní události, řešení je na následujícím snímku. Na snímku č. 8 se přiřazují divadelní hry, řešení na snímku č. 9. Snímek č. 13 přiřazuje jména osob a příbuzenské vztahy. Zbylé slidy obsahují obrázky rodného města, divadla i známých postav z her a citáty.

3 14. AJ-1_14 Reported speech 15. AJ-1_15 Revision kviz 16. AJ-1_16 Introduction 17. AJ-1_17 Verb tenses o materiál, který vykládá a procvičuje nepřímou řeč. Snímky 3 a 4 vykládají časovou souslednost, snímek č. 5 opakuje použití say a tell, kontrola je na následujícím snímku. Snímek 7 procvičuje použití nepřímé řeči. Snímek č. 8 vykládá nepřímou otázku, č 9 ji procvičuje a 10 je řešení. Na snímku č. 11 tvoří nepřímé otázky přidáním hlavní věty, příklady jsou na následujícím snímku. Snímek č. 13 řeší nepřímý rozkaz, který se procvičuje na snímku č. 14, kde vržení kostky rozhodne o výběru věty, žáci překládají. Na snímku 15 hledají dvojice vět v přímé a nepřímé řeči, které k sobě patří. Jedná se o materiál, který opakuje prvních pět lekcí učebnice formou hry. Hraje se ve dvou družstvech, zástupce družstva vybere písmeno a přečte úkol. Úkol a řeší přídavná jména vystihující charakter. Úkol B přiřazuje definice. v úkolu C doplňují slovesné časy, v úkolu D doplňují infinitiv nebo gerundium. Úkol E tvoří slova skládáním. Úkol F opakuje slovní zásobu na téma sport. Úkol G opakuje nepravidelná slovesa. Úkol H vybírá správné slovesné časy. Úkol I řeší slovosled otázek. Úkol J opakuje slovní zásobu Město a Venkov. Úkol K opakuje some a any, v úkolu L opakují stupňování přídavných jmen. v úkolu M tvoří slova na téma Film. Snímek N stupňuje přídavná jména. Snímky o a P opakují slovní zásobu Nakupování. Na snímku Q volí mezi minulým a předpřítomným časem, na snímku R tvoří rozhovor v obchodě. Snímek s opakuje předpřítomný čas. Na snímku T opakují since a for, na snímku U been a gone. Řešení je vždy u dané aktivity nebo na následujícím snímku. o materiál, který prověřuje a procvičuje základní gramatické jevy, které by měli studneti ovládat před zahájením studia angličtiny v 1. ročníku. Snímek č. 3 opakuje základní vky, řešení je na následujícím snímku. Snímek č. 5 opakuje řadové vky, řešení je na snímku č. 6. Snímky č. 7 a 8 opakují datum a názvy měsíců. Čas se opakuje na snímcích 9 a 10. Snímek č. 11 opakuje druhy zájmen, řešení je na následujícím snímku. Snímky č. 12 a 13 opakují slovosled. Na snímku č. 15 se opakuje tvoření množného čísla, řešení je pod roletkou. o materiál, který doplňuje a procvičuje použití přítomného času prostého a průběhového a minulého. Na třetím snímku doplňují přítomný čas prostý nebo průběhový, kontrola je na následujícím snímku. Snímek č. 5 prověřuje tvoření otázky a kontrola je na snímku č. 6. Na snímku č. 7 přiřazují frekvenční příslovce do správného obdélníku, nesprávné příslovce odletí. Snímek č. 8 vybírá správný slovesný čas. v tabulce na snímku č. 9 doplňují nepravidelná slovesa, kontrola je na následujícím snímku. Podle snímku 11 píší do sešitů správné věty. Řešení zjistí poklepem na řádek. Snímek č. 12 tvoří otázky ze slov na balónku, řešení přečtou po prasknutí balónku.

4 18. AJ-1_18 Family - game 19. AJ-1_19 Everyday English 20. AJ-1_20 Expressing future 21. AJ-1_21 Revision of tenses 22. AJ-1_22 Narrative o materiál, který doplňuje a procvičuje tvoření slovní zásoby Family. Na snímku č. 3 si vyberou otázku v hodnotě 100 nebo 200 bodů. Na snímku č. 4 přiřazují názvy členů rodiny, řešení je na následujícím snímku. Návrat je kliknutím na hvězdičku. Na snímku č. 6 přiřazují definice, snímek č. 8 přiřazuje členy rodiny v tabulce. Snímek č. 10 opakuje slovní zásobu formou křížovky. Snímek č. 11 jsou anagramy a na snímku č. 12 vyhledávají dvojice členů rodiny. Odkazy na řešení jsou vždy označeny rukou, návrat na úvodní stránku hvězdičkou. o materiál, který doplňuje a procvičuje použití frází a vyjádření obliby a neobliby. Na snímku č. 3 přiřazují stejný význam, kontrola je na snímku č. 4. Na snímku č. 5 seřadí věty do rozhovoru. Na snímku č. 6 využijí výrazy pro rozhovor ve dvojicích. Snímek č. 7 vybírá správnou otázku, řešení je pod šestiúhelníkem. Snímek č. 8 řadí slovesa podle obliby, možné řešení je na následujícím snímku. Na snímcích tvoří otázky a podle obrázků správné odpovědi. Řešení zjistí poklepem na ovál. Na snímku 13 třídí oblíbené a neoblíbené činnosti podle vlastního uvážení. o materiál, který procvičuje použití a rozlišení typů budoucího času. Snímek č. 3 vykládá použití budoucího času s příklady, č. 4 procvičuje použití obou typů, řešení je na následujícím snímku. Na snímku č. 6 přiřazují správné rozhodnutí, snímek č. 7 je řešení. Na snímku č. 8 vymýšlejí věty podle obrázků, možné řešení je na následujícím snímku. Snímek č. 10 vykládá použití nulového kondicionálu, snímek č. 11 jej procvičuje. Na snímku č. 11 dotvářejí věty v nulovém kondicionálu, možné řešení je na snímku č. 12. o materiál, který opakuje dosud probrané slovesné časy. Snímek č. 3 rozlišuje přítomný prostý a průběhový čas, řešení je na snímku č. 4. Na snímku č. 5 tvoří otázku v minulém čase prostém nebo průběhovém, řešení je na následujícím snímku. Snímek č. 7 rozlišuje použití since a for, řešení na snímku č. 8. Použití předpřítomného a minulého času prověřuje snímek č. 9, slovní zásobu opakuje snímek č. 10. Snímek č. 11 rozlišuje budoucí čas s will a going to, správně umístěná věta se roztočí a přichytí, špatně umístěná odletí zpět. Materiál obsahuje nácvik slohového útvaru vypravování, obsahuje krátké ukázky tohoto slohového útvaru. Seznamuje studenty s jazykovými prostředky používanými při vypravování. Procvičí se předložky a spojky vhodné pro obohacení slovní zásoby. Pracovní list se dá využít pro procvičování ve škole i jako zadání domácího úkolu. Řešení úkolů je v příloze.

5 23. AJ-1_23 Writing letters 24. AJ-1_24 Essay 25. AJ-1_25 Messages 26. AJ-1_26 Invitations 27. AJ-1_27 Everyday English 28. AJ-1_28 Future 29. AJ-1_29 Past tenses Materiál obsahuje nácvik psaní formálních a neformálních dopisů a ů. Obsahuje ukázky obou forem a nacvičuje oslovení a ukončení dopisů. Studenti získají základní informace o použití dopisů a vyzkoušejí si doplnění neformálního psaní. U neformálního slohu nacvičí žádosti a poděkování. Pracovní list se dá využít pro procvičování ve škole i jako zadání domácího úkolu. Řešení úkolů je v příloze. Materiál obsahuje nácvik psaní eseje. Studenti se seznámí se vzorovým textem, se kterým pak pracují, naučí se argumentovat pro a proti v určitých tématech. Získají přehled o spojkách a spojovacích výrazech, které pak použijí ve cvičení. Řešení všech cvičení jsou na konci pracovního listu. Materiál obsahuje nácvik krátkých textů slov. Studenti si mohou přečíst ukázky a pak sami nacvičí podobný vzkaz. Zároveň si zopakují tvoření frázových sloves a některých sousloví. v jedné zprávě budou opravovat chyby. Řešení je na konci pracovního listu. Materiál obsahuje nácvik krátkých textů slov. Studenti si mohou přečíst ukázky a pak sami nacvičí psaní pozvánek. Využijí hovorových výrazů, najdou odpovídající slovní zásobu a napíší odpověď na pozvání. o materiál, který doplňuje a procvičuje frázová slovesa a časo používané výrazy v hovorovém jazyce. Na snímcích č. 3 a 5 rozlišují použití make a do, kontrola je na následujících snímcích. Na snímku č. 7 volí mezi dvěma slovesy v kombinaci s podstatným jménem. Snímek č. 9 přiřazuje frázová slovesa, na snímku č. 10 spojují podstatná jména se slovesy set a break. Snímek č. 11 ověřuje použití hovorové angličtiny. Ke snímkům 7, 9 a 10 je v příloze cvičení pro samostatnou práci. v příloze jsou cvičení pro samostatnou práci. o materiál, který doplňuje a procvičuje použití budoucího času průběhového a předbudoucího času. Snímky 3, 6 a 8 vykládají látku, snímek č. 4 procvičuje použití will a going to, řešení je na snímku č. 5, na snímku č. 7 vrhají kostku a tvoří větu z daného výrazu v budoucím čase. Snímek č. 9 tvoří předbudoucí čas, následující snímek je řešení, na snímku č. 11 sestavují dopis. Procvičení všech budoucích časů je na snímku 13. o materiál, který doplňuje a procvičuje použití minulého času prostého a průběhového a slovní zásobu 3. lekce. Na 3. a 4. snímku opakují slovní zásobu na téma bydlení, snímek č. 5 opakuje slovní zásobu na téma živelné pohromy. Snímky 6-12 pak opakují použití minulých časů, snímek 8 má kontrolu pomocí animace. Snímek č. 12 je použít jako zadání DÚ.

6 30. AJ-1_30 Adjectives 31. AJ-1_31 Crime 32. AJ-1_32 Film review Příprava obsahuje látku jedné vyučovací hodiny, popř. ji lze využít pro výklad a v následující hodině procvičení. Jedná se o materiál, který vysvětluje a procvičuje stupňování přídavných jmen. Čtvrtý snímek je možno využít pro zadání domácího úkolu. Pátý a šestý snímek rozděluje přídavná jména na dlouhá a krátká. Na sedmém snímku přiřazují přídavná jména k obrázkům a tvoří věty. Řešení je na následujícím snímku. Snímek č. 9 porovnává věty s as...as, snímek č. 10 je řešení. Snímky č. 11 a 12 řeší porovnávání pomocí too a enough. Snímek č. 13 vybírá právě jedno správné řešení. o materiál, který procvičuje slovní zásobu na téma "Kriminalita." Snímek č. 5 se zabývá tvořením slov, kontrola je vždy pod roletkou. Na snímcích č. 6 a 8 připojují přípony ke slovnímu základu. Snímek č. 10 prověřuje tvoření slov a použití ve větách. Kontrola je na následujícím snímku. Snímek č. 12 přiřazuje slova. Tvoření vět je možno zadat za domácí úkol. Materiál obsahuje nácvik slohového útvaru filmová nebo knižní recenze, opakuje slovní zásobu na téma film, filmové kategorie. Nacvičuje popis filmu ústně, ve dvojicích a skupinách. Pracovní list se dá využít pro procvičování ve škole i jako zadání domácího úkolu. Řešení úkolů je v příloze.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více