Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић"

Transkript

1 Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић

2 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара принос. Капитал представља створени фактор производње, фонд вредности створен у процесу производње, па стога представља и обновљив производни фактор Капитал настаје као последица штедње (пропуштене потрошње), тј. одлуке привредних субјеката да не потроше целокупан производ, oдносно доходак који им је био на располагању. 2

3 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара принос. Капитал представља створени фактор производње, фонд вредности створен у процесу производње, па стога представља и обновљив производни фактор Капитал настаје као последица штедње (пропуштене потрошње), тј. одлуке привредних субјеката да не потроше целокупан производ, oдносно доходак који им је био на располагању. 3

4 Штедња као извор капитала Штедња као (привремено) одрицање од потрошње Мере одрицања су мере умањења дохотка, штедња представља алтернативну употребу дохотка Приватна штедња Штедња становништва (појединаца), као део дохотка који не потроше Штедња корпорација, реинвестирање профита уместо његова потрошња Јавна штедна, уколико су приходи буџета већи од буџетских расхода 4

5 Мотиви штедње: зашто људи штеде? Како би увећали потрошњу у будућности Штедња из предострожности Основни фактори штедње: Маргинална склоност ка штедњи која је већа од нуле: са порастом дохотка раста стопа штедње Што су већи приноси који се добијају од штедње (камата или неки други принос) већа је стопа штедње Што је мањи ризик пласмана штедње, већа је штедња Што је већа могућност кредитирања, мања је штедња 5

6 Штедња и акумулација капитала C C 2 x C 1 s 0 t 1 t 2 6 t 6

7 Стопа приноса Одрицање од потрошње у садашњости, ради повећања потрошње у будућности, омогућава формирање, односно акумулацију капитала. Однос увећања потрошње у будућности и пропуштене потрошње у садашњости представља стопу приноса. 7

8 Реални и финансијски капитал Облици капитала су реални и финансијски капитал. Реални капитал обухвата машине, опрему, грађевине, и све друге ствари које својом употребом омогућавају да се створе одређени приноси. Финансијски капитал новац и други финансијски инструменти који се могу, услед своје ликвидности, лако претворити у реални капитал или се њиме могу купити други фактори производње. 8

9 Одлике капитала Финансијски и (у одређеној мери) реални капитала су: Лако мерљиви (новчане јединице мере) Дељиви (до најситнијих јединица мере) Мобилни (на националним и глобалном нивоу), према приносима и ризицима Глобализација заснована на глобалним токовима капитала (контрола токова капитала) 9

10 Профит, камата и дивиденда Профит представља принос од пласмана, односно алокације реалног капитала. Финансијски капитал који је позајмљен (зајмови капитал) генерише камату фиксни принос Финансијски капитал уложен посредством берзе, односно куповином акција или удела, генерише дивиденду варијабилни принос. 10

11 Опортунитетни трошкови капитала Капитал има своје опортунитетне трошкове пропуштене приносе од алтернативног пласмана тог капитала. За тржишну цену и опортунитетни трошак капитала најчешће се узима каматна стопа износ који се плаћа за употребу позајмљеног капитала, односно износ који финансијски посредник плаћа депоненту као накнаду за депоновани капитал. 11

12 Штедња и тражња за капиталом Они који штеде не морају да буду, односно нису они који инвестирају Треба повезати оне који штеде и оне који инвестирају Финансијско посредовање је управо то повезивање. То је посао финансијског сектора Без посредовања нема ни штедње, ни инвестиција свако мора да штеди за себе и своју инвестицију 12

13 Инвестиције Инвестиције представљају прираст реалног капитала. Одлука о реализацији инвестиционог пројекта доноси се на основу стопе приноса коју он доноси. да би се инвестиција уопште реализовала, стопа приноса те инвестиције треба да буде најмање једнака каматној стопи са порастом каматне стопе, опада количина инвестиција које ће бити реализоване, што је и узрок негативног нагиба криве тражње за капиталом 13

14 Тржиште зајмовног капитала Сучељавањем понуде и тражње на тржишту зајмовног капитала долази до успостављања равнотежне каматне стопе и равнотежне количине тражње, односно понуде зајмовног капитала. 14

15 Понуда зајмовног капитала Највећи део понуде зајмовног капитала одвија се преко финансијских посредника банака, Банке могу да: боље сагледају и контролишу бројне ризике пласмана зајмовног капитала, боље сагледају кредитну историју дужника једноставније прибаве обезбеђење свог пласмана. 15

16 Врсте ризика пласмана капитала Најзначајнији ризик поверилаца јесте финансијски ризик ризик неизвршења финансијске обавезе (default). Поред њега, јављају се и: ценовни ризик, тј. ризик промене каматне стопе, валутни ризик, тј. ризик промене девизног курса, ризик куповне моћи, тј. ризик инфлације. 16

17 Кредитни однос Кредитни однос представља уговорни дужничко-поверилачки однос којим дужник прибавља капитал који инвестира и преузима обавезу да уредно враћа главницу и плаћа камату према унапред утврђеном плану. Фиксне или варијабилне рате Период почека (grace period) 17

18 Компоненте активне каматне стопе Каматна стопа по којој банка позајмљује новац има три компоненте основну каматну стопу (пасивну каматну стопу) или цена прикупљеног капитала каматну маргину премију на ризик LIBOR London Interbank Offered Rate Каматна стопа: LIBOR + маргина + премија на ризик 18

19 Кредитни рејтинг Кредитни рејтинг дужника је оцена његове кредитне способности, која зависи од кредитне историје и процене његове могућности да уредно сервисира постојећи, односно планирани дуг/обавезу Standard & Poor s. AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D 19

20 Обвезнице Обвезнице су дугорочне хартије од вредности којима се позајмљује капитал ономе који емитује обвезнице и то се чини без финансијског посредовања. Обвезнице, у начелу, карактерише фиксни износ главнице и фиксни износ камате, односно фиксна каматна стопа, а могу да гласе на име или на доносиоца. 20

21 Емитовање обвезница Обвезнице могу да емитују: Држава (оличена у министарству финансија или централној банци), Локалне заједнице, (јединице локалне самоуправе) Корпорације Питање је врсте гаранције Обвезнице старе девизне штедње 21

22 Финансирање инвестиција Предузећа могу да финансирају сопствене инвестиције: Коришћењем сопствене акумулације (реинвестирање профита) Позајмљивањем капитала на тржишту зајмовног капитала Прикупљањем (сопственог) капитала емитовањем акција. 22

23 Расподела ризика од инвестиција У случају позајмљивања капитала, власници предузећа суочавају се са целокупним ризиком неуспеха инвестиционог пројекта, па ће бити мање спремни да реализују инвестиционе пројекте који, иако имају високу стопу приноса, са собом носе и високи ризик. Емитовањем акција долази до прерасподеле ризика. 23

24 Акције Акције представљају власничке хартије од вредности. Акције дају право на присвајање приноса (дивиденде), све док те акције власник држи у свом портфељу, а њиховом продајом се, евентуално, може присвојити и капитална добит акција нема рок доспећа дивиденда, зависи искључиво од износа профита 24

25 Акције и корпоративно управљање Акције омогућавају њиховим власницима учешће у доношењу пословних одлука предузећа, пропорциопнално броју акција Постојање привилегованих акција У случају поседовања контролног већинског пакета акција, пуну пословну контролу над предузећем. 25

26 Примарно и секундарно тржиште акција Емитовање акција ради формирања потпуно новог предузећа или ради докапитализације представља операцију на тзв. примарном тржишту власничких хартија од вредности. Када се врши купопродаја раније емитованих акција, реч је о секундарном тржишту, тј. на берзи, односно јавном тржишту на којем су регулисана правила трговања. 26

27 Терцијарно тржиште На терцијарним тржиштима правила трговања нису формализована. У овом случају најчешће се ради се о преузимању, тј. стицању већинског власништва над одређеним предузећем, како би се пре узела контрола над њим. 27

28 Инвестициони фондови Инвестициони фондови прикупљају капитал од инвеститора тиме што продају инвестиционе јединице, па онда тај капитал пласирају на тржишту акција, настојећи да увећају вредност имовине фонда, па тиме и вредност инвестиционе јединице. 28

29 Инвестициони фондови - механизам Куповином инвестиционих јединица инвеститори у потпуности препуштају одлуку управи инвестиционог фонда у које ће акције улагати, односно како ће пласирати њихов капитал. Управа инвестиционог фонда се специјализује за инвестиције на берзи, односно за купопродајне трансакције на тржишту капитала и тај посао обављају у име и за рачун власника инвестиционих јединица тог фонда. 29

30 Цена акција Цена акција зависи од очекиваних, будућих приноса од те акције. Садашња вредност акције једнака је садашњој вредности будућих готовинских токова које ће та акција да обезбеди, укључујући очекиване дивиденде и капитални принос од њене продаје. 30

31 Стопа очекиваних приноса Уколико је једнака стопи приноса одговарајућих, једнакоризичних акција, може да се искористи као дисконтна стопа за претварање вредности будућих приноса власника акције у њихову садашњу вредност: SV P DIV1 1 r P

32 Ризик куповине акција Ризик куповине акција добија се на основу података о ризику тог пласмана у прошлости и на основу спекулације о будућем кретању ризика. Спекулација је метод спознаје у условима неизвесности 32

33 Специфични ризик Специфични ризик пласмана и представља разлику између укупног ризика пласмана у одређену (специфичну) акцију и систематског ризика тржишта капитала. Специфични ризик зависи од односа кретања вредности акције појединачног у односу на тржишту у целини и мери се тзв. бета коефицијентом. 33

34 Међународно финансијско посредовање Постојање различитих стопа штедње од земље до земље различита понуда капитала Исте такве разлике у погледу приноса од капитала и тражње за њим Посредовање које се заснива на позајмљивању капитала (фиксни приноси) Са сувереном (државном) гаранцијом Без суверене гаранције Посредовање које се заснива на улагању у сопствени капитал (варијабилни проноси) 34

35 Међународне финансијске институције Настале како би се поспешила спољна трговина и како би се унапредило међународно финансијско посредовање Веровање у то да је међународно финансијско посредовање теже од националног, па је цена капитала за многе прохибитивно висока МФИ као посредници у финансијском посредовању чиме се умањују трансакциони трошкови Светске и регионалне (попут европски) 35

36 Међународни монетарни фонд Настао са идeјом да поспеши спољну трговину, путем поспешивања међународног платног промета Услови златног стандарда, односно фиксног курса између националних валута. Постојање платнобилансног дефицита треба финансирати док се не промене структурни параметри који до њега доводе Умањени значај у том погледу у време флексибилних курсева Појачавање улоге у фискалном домену 36

37 Светска и европска банка Основна идеја Светске банке јесте да својим посредовањем умањи асиметрију информација при међународном финансијском посредовању Усредсређеност на инфраструктурне пројекте и пројекте реформе, односно оспособљавање јавног сектора да пружа квалитетне услуге Поред сопственог капитала, позајмљује средства на међународном финансијском тржишту. С обзиром на свој кредитни рејтинг ААА, добија најнижу могућу каматну стопу. ЕБРД као иста таква банка за земље у транзицији 37

38 Међународно позајмљивање капитала Питање врсте гаранција: државне обвезнице уз суверену гаранцију за финансирање буџетског дефицита Улога страних банака, делова мултинационалних банкарских групација Ризик земље као кључна категорија којом се дефинише каматна стопа при позајмљивању капитала. Каматна стопа коју плаћа банка представља основу за каматну стопу коју она наплаћује 38

39 Задуженост земље Питање врсте дуга: да ли је суверени (има државне гаранције) или не? Питање нивоа задужености: мери се у односу на БДП Питање кредитног рејтинга земље: цена новог задуживања. Колики ризик позајмљивања капитала перципирају повериоци? Колико део јавних расхода одлази на финансирање сервисирања међународних обавеза? Могућности нето одлива капитала из земље при високом задужењу 39

40 Стране портфиоллио инвестиције Мотив је краткорочно максимизивање профита, најчешће спекулативом куповимо и продајиом. Дубина и деиверзификација домаћег тржишта касијског капитала је кључна Добија се додарни капитал, нарочито за финансирање нових инвестиција (иницијална јавна понуда) Прати флуктуација која доводи до многућности наглог повлачења оваквог капитала 40

41 Стране директне инвестије (мотиви) Максимизација профита на дуги рок; због тога се често профити у првим годинама реинвестирају Умањење транспортних трошкова (инвестиција за добијање тржишта); у потпуности се односи на случај неразменљивих производа Увећање укупне ефикасности; инвестиције (углавном) намењене извозу, услед више продуктивности, односно ниже релативне цене производних фактора И ове друге снабдевају домаће тржиште 41

42 Стране директне инвестиције (ефекти) Трансфер стране штедње, увоз капитала Могућност позајмљивања капитала на светском тржишту по нижој каматној сопи Трансфер технологије Трансфер савремених управљачких знања Укључивање у међународну поделу рада, нарочито повезана мала и средња предузећа (подуговарање посла) Ефекти преливања у домену људског капитала и нових организационих решења (имитација) 42

43 Стране директне инвестије (предуслови) Релативна цена радне снаге (за дати ниво људског капитала, односно продуктивности) Квалитет пословног окружења Лакоћа уласка (баријере уласку) Лакоћа пословања Заштита саме инвестиције Контроверза везана за субвенције: калкулација њихове оправданости. 43

44 Финансијска привредна друштва: банке Борис Беговић

45 Банке Привредна друштва регистрована за финансијско посредовање Надзор пословних банака врши народна банка Србије Минимални износ оснивачког капитала ( цензус ) који мора да опстаје током рада банке Лихвари и зеленаши! 45

46 Структура биланса банке Извори Сопствени капитал (20%) Депозити (штедња грађана, депозити компаније итд.) (40%) Позајмљена средства (40%) Питање рочности и валутне структуре депозита и позајмљених средстава Пласмани Кредити физичким лицима Кредити правним лицима Куповине дужничких хартија од вредности (најчешће државних) 46

47 Ликвидност банке Мали део депонованих средстава је у банци: новац мора да ради Обавезне резерве на депозите, прописује их НБС Разликују се према валути Разликују се према рочности Обавезне резерве на позајмљена средства Опасност од јуриша на банке, наглог и симултаног подизања свих депозита Типичан случај асиметрије информација 47

48 Солвентност банке Феномен проблематичних кредита, оних који се не сервисирају редовно Активирање ризика неизвршења Резервације на страни трошкова, умањује се профитабилност банке Подизање каматне стопе како би се компензовала умањена профитабилност банке Умањује се обим пласмана, односно пословања банке, Смањује се подстицање штедње, будући да пада ниво пласмана 48

49 Асиметрија информација Репутација банке и репутациони ризик из одређених пословних потеза Привлачење депозита све је у поверењу Репутација дужника: кредитна историја и кредитни биро Уверљивост плана сервисирања обавеза Пројекција прихода дужника у току времена кредита Анализа пословног плана и његова веродостојност Анализа будућих прихода физичког лица 49

50 Ризик неизвршења обавеза (финансијски ризик) Средства обезбеђења залога Хипотеке у случају некретнина Залога покретних и непокретних ствари Капитална опрема компанија Специјална средства обезбеђења Приоритет у наплаћивању потраживања Могућност шишања поверилаца: наплата потраживања у одређеном износу Начелно посматрано, није интерес банке да дужник иде у стечај 50

51 Ценовни ризик Варијабилна каматна стопа Усаглашавање активне и пасивне камате: могућност наплаћивања каматне маргине Питање усаглашености рочности извора и пласмана Формулисана на основу LIBOR Фиксне каматне стопе неминовно доводе до пораста износа те стопе Питање је на кога се пребацује овај ризик, односно каква је његова расподела, па се стога наплаћује премија на ризик 51

52 Валутни ризик Питање валутне усклађености извора и пласмана Валутни ризик значи и могућност губитка и могућност добитна: питање очекивања промене курса на девизном тржишту Индексација главнице у валути извора средстава за кредит Повећање каматне стопе као премија на валутни ризик Случај кредита у швајцарцима (CHF) 52

53 Ризик инфлације Губитак вредности главнице, што се своди на негативни новчану ток за банку реалном износу Губитак неминовно настаје уколико је каматна стопа нижа од стопе инфлације Индексација кредита индексом цена на мало Индексација кредита страном валутом уколико је инфлација изазвана депресијацијом домаће валуте. Питање је на кога се пребацује овај ризик. 53

54 Ризик и профитна стопа Банке и њихови власници имају аверзију према ризику Због тога они наплаћују премију на ризик, што увећава каматну стопу. Потребно је да буду покривени опортунитетни трошкови капитала Банке ће одлазити или ће умањити ниво понуде кредита Ефекти не само на дужнике, него све потенцијални дужници. 54

55 Стране банке Омогућавају увоз штедње Нето прилив капитала по две основе: Оснивачки капитал Позајмљивање капитала из иностранства Изношење или реинвестирање профита Питање високих каматних стопа Кључно финансијско и развојно питање: да ли постоји одређена финансијска услуга или не? 55

56 Финансијска привредна друштва: осигуравајуће компаније Борис Беговић

57 Осигурање као делатност Постојање аверзије према ризику као потребан услов за постојање делатности осигурања Ради се о прерасподели ризика и његовом преузимању од стране онога који може боље да га сноси - да плати одштету Увећање тзв. заједнице ризика као основни механизам осигуравајућих компанија Дејство закона о великим бројевима Премија на ризик постаје премија која се плаћа осигуравајућој компанији 57

58 Заједница ризика Заједничко сношење ризика два или више лица која имају аверзију према ризику. Не мења се очекивана вредност, али се мења ризик који се сноси мерен варијансом: варијабилитет промене Што је већи број учесника заједнице ризика, мањи је варијабилитет промене Што је већи број стварни резултат се приближава очекиваном резултати, односно вероватноћо која је забележена 58

59 Пример заједница ризика Вероватноћа штете је 10%, а штета је Очекивана вероватноћа је Варијанса је: Удруживање два лица даје три вероватноће: 81% (без штете), 9% (штета само једном) и 1% штета и једном и другом Очекивана вредност је и дање Варијанса је мања: Свако додатно лице умањује варијансу: људи могу да се сами осигурају. Боље је да то за њих раде специјализоване компаније 59

60 Основни појмови Премија коју плаћа осигураник Осигурани случај: настанак штете Накнада из осигурања одштета Портфељ осигурања /сви ризици који су предузети Критеријум солвентности (сигурности) осигуравајућег друштва, надокнада штете без проблема. Категорија катастрофалног догађаја Критеријум ликвидности (питање пласмана средстава прикупљених премијама) 60

61 Солвентност осигуравајуће компаније Висина премије, која се наплаћује унапред, треба да одговара маси штете при одређеној рочности Техничке резерве (депозити осигураника) Гарантне резерве (сопствени капитал осигуравајуће компаније) Надгледање резерви од стране регулатора Проблем катастрофалног догађаја Исувише ниске премије: ограничене могућности ценовне конкуренције 61

62 Плсамани осигуравајуће компаније Потреба да се очувају и увећају средства наплаћена путем премија осигурања Пласмани тих средстава на хартије од вредности (дужничке и поверилачке), углавном обвезнице и акције Премије осигурања представљају штедњу домаћинстава, односно компанија. Добар систем пласмана представља финансијско посредовање Финансирање буџетског дефицита 62

63 Ликвидност осигуравајуће компаније Потреба за ликвидним средствима како би се несметано испуниле све обавезе у погледу накнаде штете. Све накнаде су новчане. То што је нека осигуравајућа компанија солвентна не значи да је и ликвидна. Структура рочности пласмана и обавеза. Продаја хартија од вредности ради управљања ликвидношћу. 63

64 Појам реосигурања У случају веома великих ризика, потребно је додатно ширење заједнице ризика. Домаћа осигуравајућа друштва су ограничена својим портфељом. Ефективни увоз услуга путем реосигурања, преузимање дела ризика од стране великог страног осигуравајућег друштва. Домаће подружнице страних друштава за реосигурање. 64

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

Верица Копривица ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА

Верица Копривица ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА Верица Копривица ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА Главни уредник Биљана Марић Уређивачки одбор Биљана Марић Јаромир Линда Јелена Гинић Рецензенти Јаромир Линда Јелена Гинић Корице Звонимир Сеги Издавач

Více

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене:

Пример-теоријска питања Година: Узети у обзир промене (смањење) обима градива ПРВА ЧЕТВРТИНА ГРАДИВА. Напомене: Пример-теоријска питања Година: 2012. Узети у обзир промене (смањење) обима градива Напомене: Питања су подељена у 4 групе, у складу са поделом градива на 4 дела. Питања су формулисана тако да усмеравају

Více

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА

Предшколска установа 11. април, Народних хероја 12 а, Београд 011/ , , КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА Дел.бр.2982 Датум: 30.2.203. Страна од 58 Предшколска установа. април, Народних хероја 2 а, 070 Београд 0/2603-042, 2603-766, 2692-23 КОНКУРСНА ДОКУМEНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КУПОВИНА TEХНОЛОШКE

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје

DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД. FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM Equation Pro WG ФУНГИЦИД FRAC ГРУПА 27; 11 ФУНГИЦИД вододисперзибилне грануле (WG), жуто смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): а) Генерички назив: ФАМОКСАДОН Хемијски назив (IUPAC-YU):

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ

СЕМИНАРСКИ РАД. Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ОДСЕК: ЗАШТИТА СМЕР: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ПРЕДМЕТ: ВАТРОГАСНА ТАКТИКА СЕМИНАРСКИ РАД Тема: ПРОРАЧУН РЕСУРСА ЗА БОРБУ СА ПОЖАРОМ Студент БАНДИН БРАНИСЛАВ

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21. Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 21 Trouba Пећница ZOB35712 ZOB535712 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 6 Funkce

Více

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ Седмица Предавања Наставна јединица Извор Вежбе 1. (27.10.2011.) 2. (3.11.2011.) 3. (10.11.2011.) 4. (17.11.2011.) 5. (24.11.2011.) 6. (1.12.2011.)

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více