Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt"

Transkript

1 43 KVĚTEN 2008 P i p Ìleûitosti oslav 63. v roëì osvobozenì mïsta Brna se starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady setkal s ËastnÌky odboje druhè svïtovè v lky. Na snìmku z leva JUDr. Konr d Dubsk, Sl vka Proch zkov, plukovnìk Miroslav Hladil, starosta PhDr. Ji Ì»ejka. Foto red V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech se jaro nach zì v plnè sìle a jako kaûdoroënï, letos jiû poöestn ctè, se velkè mnoûstvì n s z Vinohrad p ijde podìvat na pestrost kroj, ochutnat dobrèho vìna a poslechnout si uhranëivï Ëarovnou a ûivou slov ckou muziku na n ö vinohradsk koöt. Stovky vzork vìn Ëerven ch i bìl ch byly na Vinohrady jiû svezeny z mnoha mìst Moraviae magnae ñ z MutÏnic, VlËkova, Blatnice pod svat m AntonÌnkem, Bo etic, Valtic, Mikulova,»ejkovic, éaroöic, VÏstonic, Str ûnice, Moutnic, ViniËn ch äumic, KobylÌ, Tasovic, BluËiny, Klobouk u Brna, Velk ch Popovic... Z leûì jen na n s, kter si vybereme a ochutn me. LetoönÌ XVI. vinohradsk koöt vìn budou doprov zet a kulturnï zast eöovat folklornì soubory etnograficky i vina sky v znamnè jihomoravskè obce s dlouh m n zvem ñ Blatnice pod svat m AntonÌnkem. OË delöì n zev obce, o to r znïjöì, p ÌmÏjöÌ a rozumì se, ûe takè up ÌmnÏjöÌ, jsou obyvatelè Blatnice. Jejich pan starosta Josef Vav Ìk je toho zatrachtile vzorn m d kazem. Pana starostu, blatnickou muziku i zpïvy blatnick ch soubor budete moci, stejnï jako vìno, na koötu plnï vychutnat. Je t eba povïdït, byù toto sdïlenì jste urëitï jiû vìcekr t zaznamenali, ûe v posloupnosti jiû XVI. vinohradsk koöt vìn se uskuteënì ve Ëtvrtek 8. kvïtna ve spoleëenskèm s le a v otev enèm prostoru mezi objekty OC 1 a OC 2, na tak eëenèm n mïstìëku. Koöt bude slavnostnï zah jen v deset hodin dopoledne. P ijôte vöichni, kte Ì m ûete. JistÏ potk te i svè zn mè, s nimiû ohodnotìte roveú vìn a pobavìte se p i folklornì z bavï. J osobnï se velmi tïöìm na adu sv ch p tel, se kter mi, aë takè ûijì na Vinohradech, jsem nemïl moûnost se v pr bïhu roku setkat. Tak tedy ñ p telè ñ Duöane Mainuöi, VladimÌre Richtere..., ale i Vy ostatnì VinohraÔanÈ, douf m, ûe se setk me osmèho kvïtna, pozdravìme se, promluvìme spoleënï, ochutn me vìna a zazpìv me si ñ jednoduöe tak, jak to p telè p i takov ch p Ìleûitostech na jiûnì MoravÏ samoz ejmï dïlajì. Osm kvïten je dnem, kdy se pravidelnï na Vinohradech jiû nïjak ch p r let setk v me p i vìnï, muzice a zpïvu. Osm kvïten je ovöem ñ a to p edevöìm ñ takè Dnem vìtïzstvì. Letos od por ûky odpornèho a dusivèho nacismu uplynulo t iaöedes t let. Na to p edevöìm mysleme a vzdejme Ëest a vzpomìnku vöem tïm ûen m a muû m, kte Ì se zaslouûili o uchov nì naöì n rodnì existence a svobody. éijme tak, aby jejich obïti nebyly marnè. Vöem vinohradsk m mamink m p eji vöe dobrè k jejich sv tku o druhè kvïtnovè nedïli a vöem V m, v ûenì spoluobëanè, p eji pokojnè a p ÌjemnÈ proûitì m jov ch dn. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt Jihomoravskou obcì, kter p evzala patron t nad letoönìm XVI. vinohradsk m koötem, je Blatnice pod svat m AntonÌnkem. Obec, kter leûì na MoravskÈm Slov cku, je obklopena polnostmi i vinicemi a nach zì se asi 15 km od UherskÈho HradiötÏ. U n s na Vinohradech m svè zastoupenì v ulici BlatnickÈ. Historie obce spad do 11. stoletì, kdy se objevujì prvnì pìsemnè zmìnky, a to v zakl dacì listinï staroboleslavskè kapituly. Blatnice je ale p edevöìm spjat s vina stvìm, kterè m v obci bohatou tradici a jeho poë tky se datujì jiû k p elomu 13. a 14. stoletì, kdy se zaëìnaly zakl dat vinohrady a pozdïji se dokonce vìno z tèto oblasti zaëalo dov ûet aû do Prahy. PÌsemnÏ je takè doloûeno, ûe v Blatnici vlastnil vinohrad Jan mos Komensk, kter zde mïl p ÌbuznÈ. PlynoucÌmi staletìmi, kdy obec nïkolikr t vyst Ìdala svèho majitele, se vytvo ily p ÌznivÈ klimatickè podmìnky pro rozvoj vina stvì, jeû nabìzì dodnes sv j p vab v rozlehl ch vinohradech, ale takè ve vinn ch sklìpcìch, kterè se zaëìnaly objevovat jiû koncem 16. stoletì. Obec se tedy z sluhou drobn ch vina, ale i vïtöìch firem m ûe pyönit nemal m v Ëtem pïstovanè odr dy vinnè rèvy jako jsou ve v sledku vìna: AndrÈ, Frankovka, Chardonnay, M ller-thurgau, Ryzlink r nsk, Ryzlink vlaösk, VeltlÌnskÈ zelenè Ëi Zweigeltrebe. Blatnice se m ûe pochlubit i sv m vlastnìm vinn m n pojem nesoucì n zev Blatnick Roh Ë. Obec se nalèz pod patìm BÌl ch Karpat a je obklopena t emi kopci z nichû nejv znamnïjöì je pr vï poslednì v bïûek zmìnïnèho poho Ì, nesoucì n zev AntonÌnsk kopec s kaplì sv. AntonÌna Padu nskèho. Toto mìsto je p edevöìm proslaveno svïtozn m mi poutïmi, jeû vûdy navozujì slavnostnì atmosfèru lidov ch zvyk. To, ûe se udrûujì zvyky, obyëeje a ûe obec ûije bohat m kulturnìm ûivotem, takè dokazujì blatnickè hody, p i kter ch lze spat it p ry dïvëat a öohaj, kte Ì vystavujì na obdiv svè n dhernè kroje. BlatnickÈ kroje zachytilo ve sv ch dìlech mnoho malì. Obraz Pouù u sv. AntonÌnka malì e Joûky prky, kter na sv ch obrazech zachytil dny blatnick ch poutì, je vystavov n aû v dalekè Francii. Blatnice je od Brna vzd lena p ibliûnï 75 km a v souëasnè dobï v nì ûije nïco m lo p es 2100 obyvatel, ovöem sv m kouzlem, kr sou vinic a p vabem mìstnìch sklìpk by urëitï potïöila kaûdèho n vötïvnìka. Michal Krejsa Poslanec EvropskÈho parlamentu Petr DuchoÚ p ijal pozv nì û k Z kladnì ökoly MutÏnick a bude s nimi besedovat dne 23. kvïtna v multimedi lnì knihovnï ökoly. Sbírání odpadků na Bílé hoře 8. kvïten jiû nïkolik let pat Ì v éidenicìch klidu odpadk na BÌlÈ ho e. SkautskÈ st edisko MA- FEKING tentokr t ve spolupr ci s obëansk m sdruûenìm BÌlenda a ZO Strany zelen ch po d letos 6. roënìk tèto ekologickè akce pro ve ejnost. Sraz dobrovolnìk bude v 9 hodin u pomnìku na BÌlÈ ho e, p edpokl dan konec okolo 13 hodin. Na mìstï budou k dispozici igelitovè pytle a gumovè rukavice. SkautskÈ st edisko MAFEKING,

2 Poměrová měřidla ANO či NE? Na podzim loúskèho roku jsem mïl moûnost se spoleënï s bytov m odborem z Ëastnit öet enì v nïkolika bytech. Bylo zar ûejìcì, ûe ve vïtöinï byt bylo abnorm lnì teplo a jejich uûivatelè proto intenzivnï vïtrali. P i odchodu z bytu jsem proto pohlèdl na termoregulaënì hlavici radi toru a bylo mi vöe jasnè. Hlavice byla nastaven na maximum, na radi toru se nedala udrûet ruka a nad takto rozp len m radi torem bylo otev enè okno. Jak prostè, kdyû je mi teplo, tak vyvïtr m. Zamysleme se vöak nad efektivnostì vyt pïnì a nad pl tv nìm teplem. Vöechny byty jsou od 90. let povinnï vybaveny termoregulaënìmi hlavicemi. TepelnÈ Ëidlo, kterè je uvnit tèto hlavice umì podle nastavenì vyt pït mìstnost na konstantnì teplotu, kter odpovìd zvolenèmu stupni. ProblÈm je vöak v tom, ûe pokud takovouto hlavici ochlazujeme otev en m oknem, tak je tepelnè Ëidlo zmateno proudìcìm chladn m vzduchem a radi tor topì st le vìc a vìc. Pokud v takovèm p ÌpadÏ teplotu v mìstnosti regulujeme jen otev enìm okna, rozt ËÌme spir lu pl tv nì vìc a vìc. V souëasnè dobï se n klady na otop v jednotliv m domech a bytech uûivatel m ËtujÌ podle vyt pïnè plochy. To jestli se snaûìm öet it a p ed otev enìm okna topenì vypnu, anebo je mi to vöe jedno a p i naplno otev enèm topenì vïtr m, neovlivnì zda-li platìm n klady za efektivnì vyt pïnì nebo se spolupodìlìm na n kladech tïch, kte Ì pl tvajì. Jedin m spravedliv m eöenìm je osazenì vöech radi - tor rozpoëìtaëi topn ch n klad (pomïrov ch mï- ië tepla), kter mi lze odeëìst spot ebovanou tepelnou energii p Ìmo v bytï. V takovèmto p ÌpadÏ se mè öet enì projevì v mè penïûence stejnï tak jako pl tv nì teplem se projevì v penïûenk ch tïch ostatnìch. OsazenÌ mï idel vöak nenì zadarmo. VybavenÌ jednoho bytu tïmito mï idly p ijde v pr mïru na 2000ñ2500 KË podle poëtu radi tor. Jejich n vratnost je vöak velice rychl. Z tïchto d vod se naöe mïstsk Ë st rozhodla, ûe vyuûije Ë sti finanënìch zdroj z n jemnèho a tïmito mï idly vybavì vöechny byty v domech, kterè jsou nebo budou regenerov ny. ObËanÈ potom na sv ch vlastnìch penïûenk ch p esnï poznajì, jakè jsou d sledky zateplenì dom a zda-li p i vyt pïnì öet Ì Ëi pl tvajì. P edpokl d m, ûe mï idla budou v bytech osazov na v pr bïhu z Ì letoönìho roku. Druh polovina roku 2008 by tedy jiû nebyla Ëtov na podle vyt pïnè plochy, ale Ëtovala by se podle skuteënï odebranèho tepla v jednotliv ch bytech. DomnÌv m se, ûe osazenì pomïrov ch mï idel vöichni uûivatelè byt ocenì. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta M» Zápis nových žáků do ZUŠ Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48, Brno pro ökolnì rok 2008/2009 p ijìm û ky do hudebnìho oboru od 1. dubna do 30. kvïtna vûdy od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48 a»ejkovick 8, kde nabìzì v uku hry na klavìr, varhany, elektronickè kl vesovè n stroje, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flètnu, p ÌËnou flètnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, pozoun, lesnì roh, bicì, cimb l, akordeon, kytaru, sûlov a sborov zpïv. V tvarn obor p ijìm novè û ky od 12. do 16. kvïtna vûdy od 14 h do 18 h v ZUä DoölÌkova 48. Pracuje s dïtmi a mlad mi lidmi od 5 do 25 let. Je v jimeën tìm, ûe se zde vyuëuje klasick a digit lnì fotografie. TaneËnÌ obor m z pis 13. a 15. kvïtna vûdy od 15 h do h v ZUä DoölÌkova 48 a 10. a 12. Ëervna od 16 h do 18 h v ZUä»ejkovick 8. Liter rnï dramatick obor uskuteënì z pis nov ch û k 2. Ëervna od 14 h do 18 h v budovï ZUä»ejkovick 8 a 3. Ëervna od 15 h do 18 h v ZUä DoölÌkova 48. Miloslava Vincourov Z 22. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 1. dubna 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ vyplacenì odmïny editelk m Mä; ñ vyplacenì odmïny editelce Z klady ökoly MutÏnick 23; ñ vyplacenì odmïny editeli KVIC za zajiötïnì rozvoje volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe; ñ poskytnutì dotacì v oblasti tïlov chovy a sportu organizacìm: Kynologick klub Zetor, Vinohrady Fotbal Futsal Team, SportovnÌ klub Vinohrady, 4. PS Lesn - VOK Kometky, Mal baseballov liga, TJ Vinohrady Brno, Sbor dobrovoln ch hasi- Ë Brno-Vinohrady, Luû nky ñ st edisko volnèho Ëasu a JUN K, st edisko Dvojka; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady tïmto organizacìm: NADÃJE, obëanskè sdruûenì, poboëka Brno, RATOLEST Brno, obëanskè sdruûenì, Domov sv. MarkÈty, pro matky s dïtmi v tìsni, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, mìstnì organizace IV/4,5 Brno-Vinohrady, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, Mikulovsk 9, Brno, SdruûenÌ pïstounsk ch rodin, Anensk 10, Brno, EFFETA, DCHB - OCHB, Holzova 7, Brno, PeËovatelsk sluûba NAZARIA, o. p. s., a Roska Brno-venkov, region lnì organizace Unie Roska v»r, Ku im; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 9; ñ v bïr dodavatele pro zajiötïnì celoroënì komplexnì drûby zpevnïn ch ploch a chodnìk, ploch park, ve ejnè zelenï, dïtsk ch h iöù a sportoviöù v r mci sìdliötï Vinohrady formou ve ejnè obchodnì soutïûe a firmu RTS, a. s., se sìdlem LazaretnÌ 4038/13, Brno jako organiz tora v bïrovèho ÌzenÌ; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy Ë sti pozemku p. Ë. 7108/1 k.. éidenice s dosavadnìm n jemcem a uzav enì n jemnì smlouvy s nov mi n jemci; ñ spl tkov kalend na hradu nedoplatku na n - jemnèm a sluûb ch t em ûadatelk m; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì 4 ûadatel m; ñ p idïlenì bod 6 ûadatel m o byt; ñ p idïlenì bod 30 ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve dvou p Ìpadech; ñ dohodu o v mïnï bytu v jednom p ÌpadÏ; ñ n jemci nebytov ch prostor v domï VlËnovsk 8, rozöì enì Ëinnosti v pronajat ch prostor ch o prodej z kladnìch potravin s tìm, ûe v prodejnï nebude prod v n rozlèvan alkohol; ñ pron jem bytu z d vodu zvl ötnìho z etele na dobu urëitou do v jednom p ÌpadÏ; ñ pod nì n vrhu na vyklizenì bytu do p Ìst eöì ñ objektu Jedovnick 5 v jednom p ÌpadÏ; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Blatnick 9/11 se z mïrem z ÌzenÌ psìho salonu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ se zvl ötnìm uûìv nìm zelenï ñ Ë sti pozemku p. Ë k.. éidenice v rozsahu 60 m 2 z d vodu p Ìjezdu vozidel pro z sobov nì stavby firmy Stavoprogres, s. r. o., za podmìnek, ûe dotëen zeleú bude chr nïna d evïn m mostem, po ukonëenì pracì bude zeleú uvedena do dnèho stavu a protokol rnï p ed na spr vci zelenï, firma zaû d o z bor ve ejnèho prostranstvì, ostatnì podmìnky stanovenè sekem ép M» v povolenì vstupu do zelenï z st vajì nedotëeny a dohoda o kauci z st v v platnosti. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p echod n jmu bytu ve 4 p Ìpadech. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit do p Ìlohy vyhl öky o regulaci ve ejnè produkce hudby Ë. 17/ 2005 mìsto P lavskè n mïstì 5ñ15, Ëas pohostinsk za ÌzenÌ, restauraënì zahr dky, poñne od 10 do 22 hodin. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s hradou neinvestiënìch v daj na û ka navötïvujìcìho Zä St elice, vzhledem k tomu, ûe m. Ë. Brno-Vinohrady m z Ìzenu Zä zajiöùujìcì podmìnky pro plnïnì povinnè ökolnì doch zky; ñ s uûìv nìm mìstnì komunikace ñ chodnìk pro z - sobov nì materi lem firmou Stavoprogres, s. r. o. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ odprodej Ë sti pozemku p. Ë. 7477/1 k.. éidenice firmï PAJU, s. r. o., se sìdlem Dlouh 16, Praha, z d vodu moûnèho omezenì pr chozìho profilu pïöì cesty. Taneční víkend v DDM Blansko Ve dnech 28.ñ31. b ezna probïhl vìkend v duchu tance, kterèho se z Ëastnilo kolem 20 dïtì. Z zemì n m poskytl DDM Obl zek v Blansku. Cel pobyt byl protancov n v rytmu disca, street dance a hip-hopu. DÏti trènovaly taneënì sestavy a skladby, se kter mi se chystajì vystoupit na nïkolika akcìch. Pro ËastnÌky byla p ipravena i celovìkendov hra Ztraceni v labyrintu, kdy nakonec vöichni spïönï naöli cestu ven. TakÈ jsme podnikli pozn vacì proch zku po mïstï Blansko. Velk spïch mïlo tvo enì v provizornï vytvo enèm mûdnìm salûnu, ve kterèm vznikly kr snè Ëesy a nejr znïjöì modely. Vöichni jsme si vìkend kr snï ûili a uû nynì p ipravujeme dalöì taneënì pobyt, kter by mïl probïhnout v pr bïhu Ëervna. Se vöemi, co majì r di tanec, se tïöìme nashledanou. Dagmar Rosendorfov, pedagog v CV» Louka 2

3 Zdraví a bezpečnost je na prvním místě, říká místostarostka a ředitelka Základní školy Mutěnická PaedDr. Ilona Sokolová PanÌ mìstostarostko, o stavebnìch prav ch ökoly toho bylo naps no jiû hodnï. P ipravujì se v r mci prav i nïjakè speciality, kterè potïöì û - ky i uëitele? P ed nïkolika lety v diskusi uëitel vznikl n - vrh vybudovat v are lu ökoly uëebnu v p ÌrodÏ a dïtskè h iötï. K tomu jsou vöak pot eba penìze. Cel projekt h iötï a uëebny vych zì na 819 tisìc. Hledali jsme moûnosti financov nì a objevili jsme, ûe by bylo moûnè vybudov nì dïtskèho h iötï a uëebny uhradit z dotace, kterou by poskytl Jihomoravsk kraj. Kde bude toto dïtskè h iötï a uëebna umìstïno? H iötï bude v rohu blìûe k radnici. Plochu, kde by mïlo vyr st, jsme jiû uvolnili. Odborn firma tam pro ezala zeleú, kter byla jiû delöì dobu neoöet ovan. TakÈ odstranili jsme p vodnì hracì prvky, kterè byly uû velmi starè a nevyhovovaly nov m bezpeënostnìm p edpis m. PrvnÌ Ë st novèho are - lu by mïla b t hracì a mïla by slouûit p ev ûnï ökolnì druûinï. Budou zde r znè prvky. MyslÌm, ûe nejvïtöì radost budou mìt dïti z domeëku. NejdraûöÌm prvkem z projektu je horolezeck stïna. Ta stojì vìce neû 150 tisìc. Pro dïti je vöak velmi d leûit, protoûe rozvìjì jak jemnou motoriku rukou a nohou, tak i rovnov hu. Uvnit tèto stïny, na jejìm vrcholu, je i malè mìsto na sezenì, kde si dïti mohou po v stupu na chvìli sednout. PoËÌt me, ûe stïna by mohla slouûit i û k m prvnìho stupnï v r mci tïlesnè v chovy. JakÈ vyuûitì bude mìt uëebna v p ÌrodÏ? UËebna v p ÌrodÏ je druh Ë st projektu. VyuûÌvat ji budeme zejmèna ve v tvarnè v chovï. DÏti mohou v obdobì kvïten, Ëerven, v z Ì i na zaë tku Ìjna, prostï ve obdobì, kdy je pïknè poëasì a teplo, chodit do plenèru malovat. UËebna se bude vyuûìvat nap Ìklad takè p i ËtenÌ v hodin ch liter rnì v chovy, m ûe se tu vyuëovat i dïjepis, zemïpis, prostï vöechno, kdy vyuëujìcì nebude k v uce pot ebovat û dnè dalöì pom cky. A kdy se mohou û ci na novou uëebnu a h iötï tïöit? Pokud n m Jihomoravsk kraj p idïlì penìze, tak bychom mohli zaëìt jiû o pr zdnin ch v tomto ökolnìm roce. Jak bude na h iöti zajiötïna bezpeënost dïtì? Pro kaûdè h iötï m me zpracovan provoznì d. Nap Ìklad u h iötï, kterè se dokonëuje za ökolou, se na tvorbï provoznìho du nepodìleli pouze uëitelè, ale p izvali jsme i bezpeënostnìho technika. Je tam uvedeno t eba i to, kde u doskoëiötï musì st t uëitel, aby nedoölo k razu. StejnÏ budeme postupovat i u dïtskèho h iötï. Toto h iötï bude mìt i pìskoviötï, a tak bude v provoznìm du nap Ìklad i podmìnka ûe se kaûd rok musì pìsek vyëistit odborn firma v p e, aby se zniëily vöechny p ÌpadnÈ choroboplodnè z rodky. Nem te obavu, ûe se dïti nedajì uhlìdat? Jin situace v hodin ch tïlesnè v chovy, jin v druûinï. SkuteËnÏ nem te obavu z razu na lezeckè stïnï? Horolezeck stïna bude mìt takè provoznì d, kter musì dodrûovat vöichni pracovnìci ökoly. V p ÌpadÏ razu a zjiötïnì, ûe nebyl vykon v n dozor, tak p ÌsluönÈmu pracovnìkovi hrozì postih, protoûe zdravì a bezpeënost dïtì je opravdu na prvnìm mìstï. Jsem editelkou 15 let a nemïli jsme v ûn raz. Vöechno z visì na odpovïdnosti p ÌsluönÈho uëitele. ÿeditel m ûe mìt stokr t podepsan bezpeënostnì d, ale pokud jej pracovnìk nebude dodrûovat, tak se mohou st t tragickè p Ìpady raz, o kter ch sl ch me ve zpr v ch. Podle mèho n zoru to jsou p Ìpady, kdy se nïco zanedbalo. Trouf m si tvrdit, ûe pedagogiëtì pracovnìci z MutÏnickÈ jsou si vïdomi toho, ûe musì vykon vat dozor, a proto jsme nemïli û dn z vaûnïjöì raz. Je ökola na tato rizika pojiötïna? Ano, vöichni û ci i pracovnìci jsou pojiötïni proti razu a ökola je pojiötïna i proti jin m pohrom m. M lokter rodië vì, ûe pokud je û k pojiötïn individu lnï jinou pojistkou, tak m ûe Ëerpat bolestnè z obou pojistek. Bude h iötï p ÌstupnÈ i ve ejnosti nebo bude jen pro pot eby ökoly? NovÈ h iötï za ökolou i toto h iötï bude pouze pro pot eby ökoly, protoûe se mïstsk Ë st p i poskytnutì dotace zav zala k drûbï a ochranï vzniklè investice a p i volnèm vstupu ve ejnosti to nenì moûnè zajistit. TakÈ by nebylo moûnè zajistit bezpeën provoz. äkola takè poû d o dotaci na kamerov systèm, kter by mïl pomoci ochr nit tato h iötï proti vandal m. Petr Vl Ëil Proč byla MŠ Bořetická 7 mimo provoz, aneb Jak fungují mateřské školy o krátkých prázdninách Kaûd Mä p ed zaë tkem ökolnìho roku informuje svè rodiëe o termìnech kr tkodob ch a hlavnìch pr zdnin. Pr zdninovè provozy jsou rodië m ozn meny pìsemnï na n stïnk ch i s uvedenìm zda bude provoz omezen, nebo zda bude ökola uzav ena. Ve vnit nìm du Mä je, ûe se t Ìda otevìr p i minim lnìm poëtu 10 dïtì. S touto informacì jsou rodiëe sezn meni v z Ì a potvrzujì sv m podpisem, ûe tato fakta berou na vïdomì. NavÌc p ed kaûd mi pr zdninami v pr bïhu ökolnìho roku jsou rodiëe osobnï dot z ni, zda bude jejich dìtï Mä navötïvovat. VÏtöina Mä m o tïchto pr zdnin ch omezen provoz, protoûe si zamïstnanci vybìrajì dnou dovolenou. O jarnìch pr zdnin ch v Mä Bo etick 7 vznikla nestandardnì situace, a to, ûe z p vodnï 18 p ihl - öen ch dïtì nastoupilo v pondïlì pouze 8, z nichû 4 odch zely po obïdï. TakÈ se p idaly provoznì komplikace: onemocnïnì kucha ky, takûe bylo nutnè odvolat z dovolenè druhou a v jednè t ÌdÏ byla zjiötïna hav rie vody. Opravy jsme chtïli vyuûìt i k rekonstrukci soci lnìch za ÌzenÌ pro dïti, tak, aby od n sledujìcìho t dne bylo vöe v po dku. Tyto vz jemnï nepl novanè komplikace vedly k rozhodnutì editelky Mä Evy NÏmËanskÈ o uzav enì Mä, a to od st edy, tak aby si byli rodiëe schopni na zb vajìcì 3 dny zajistit n hradnì eöenì. Tato situace byla ozn mena z izovateli Mä ñ M», odboru ökolstvì. Vöichni rodiëe, kterè jsem telefonicky kontaktovala hned v pondïlì do 10 hodin, nastalou situaci pochopili a vst ÌcnÏ ji vy eöili. D Ìve dìtï mohlo doch zet kr tkodobï i do jinè Mä po vz jemnè domluvï mezi editelkami, coû dnes nenì moûnï vzhledem k rozs hlè administrativï a finanënìm n klad m. Je nutnè vydat spr vnì rozhodnutì o p ijetì dìtïte, byù i na jedin den. V dobï hlavnìch pr zdnin jde o doplúkovou Ëinnost Mä, kter musì b t vûdy ziskov. FinanËnÌ n roky na nïkolikadennì pobyt jsou daleko vyööì neû v kmenovè Mä, kam dìtï doch zì po cel rok. Jen pro p edstavu, jde cca o 150 KË za platu za p edökolnì vzdïl v nì a k tomu hrada stravy a vïcn ch n klad na provoz ökolnì kuchynï. O hlavnìch pr zdnin ch v letoönìm roce se na Vinohradech Mä vyst ÌdajÌ tak, aby byl zajiötïn jeden mïsìc provozu. Co se v gymnáziu naučíš, v praxi se ti bude hodit... Duben, kvïten... ÿekne se, jaro ñ mïsìce l sky, ale pro nejvyööì roënìk gymn zia a v ûivotï ökoly to kaûdoroënï znamen finiöov nì. JeötÏ poslednì pìsemky a zkouöenì v nematuritnìch p edmïtech, poslednì exkurze, besedy, dokonëenì projekt a student se ani nenadïje a maturita klepe na dve e. Ale myölenky jsou jiû nasmïrov ny k p ijìmacìm zkouök m na vysokè Ëi vyööì odbornè ökoly, kterè otevìrajì r znorodè, Ëasto velmi netradiënì, obory. NabÌdek je hodnï, a rozhodov nì je proto velmi tïûkè. I to byl d vod, proë se û ci dïjepisnèho semin e vypravili do novè budovy MoravskÈho zemskèho archivu. Zde se sezn mili s adou ËinnostÌ, kterè zamïstnanci vykon vajì, kdyû peëujì o nejstaröì i souëasnè dokumenty. Zjistili, ûe vyspïl IC technika, je pot ebn i v tèto ryze humanitnì oblasti. Zase se PÌsemn maturitnì pr ce z ËeskÈho jazyka na Gymn ziu uk zala platnost aforismu, Ñco se Globe (26 maturant ) na gymn ziu nauëìö, v praxi se ti bude hoditì. ZatÌmco maturanti psali 11. dubna pìsemnou maturitnì, studenti sexty spolu s kvart ny a hosty z 9. t Ìd EZä»ejkovick a Zä HornÌkova se zab vali ekologiì. ProbÌhalo 3. kolo soutïûe Ze soutïûe Vinohradsk hrozen Vinohradsk hrozen. TakÈ ekologie se v praxi bude hodit... PhDr. L. BystroÚov 3

4 Z redakční pošty: Poděkování strážníkovi R da bych se podïlila o velmi p Ìjemnou zkuöenost se str ûnìkem MÏstskÈ policie mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Na poë tku dubna, ve st edu dopoledne, jsem chtïla se sv m vozidlem zaparkovat na parkoviöti p ed radnicì mïstskè Ë sti Vinohrady. Pr vï ve chvìli, kdyû jsem najìûdïla z hlavnì silnice na n jezd na parkoviötï, mi auto p estalo jet a samoz ejmï jiû nenastartovalo. Vezla jsem t Ìletou dcerku k lèka ce, dcerka zaëala plakat, co ûe budeme dïlat, j se snaûila z stat v klidu, ale bylo mi jasnè, ûe pokud se nïco nestane, tak z parkoviötï nikdo nevyjede a ani tam nikdo nenajede, protoûe jsem zablokovala vjezd. A pr vï v tèto chvìli ke mï doöel str ûnìk, velmi mile a ochotnï mi auto odtlaëil a pomohl zaparkovat a s smïvem se rozlouëil. Velmi r da bych mu podïkovala. Nenapsala jsem si vöak jeho sluûebnì ËÌslo, ale vï Ìm, ûe si mè podïkov nì p eëte alespoú v Informu. Marie Urdov Volná místa v táborech CVČ Louka Stanov t bor VesmÌr ñ Pro dïti 9-15 let. DÏti Ëek na t bo e zajìmav program, situace kde projevì svou samostatnost, hry a soutïûe rozvìjejìcì jejich osobnost, t movou spolupr ci a kreativitu, chybït nebudou t bor ky, koup nì a v pravy do okolì. MÌsto: obec Rozkoö u Jeviöovic, cena 2900 KË, kontakt Mgr. ZdenÏk HumpolÌk, telef.: ; T bor pro rodiëe s dïtmi KrteËkovo dobrodruûstvì 15.ñ Pro rodiëe s dïtmi od 2 let. LetnÌ radov nky, hry, poh dky, v tvarn tvo enì pro malè i velkè, proch zky, koup nì. MÌsto: penzion Badinka, Svojanov u Boruöova, cena 3100 KË/dospÏl, 2400 KË/dÌtÏ, kontakt Lucie H jkov, tel Barevn t den P ÌmÏstsk t bor ñ4. 7., vûdy od 9 do 16 hodin. Pro dïti 7ñ15 let. V tvarnè tvo enì a netradiënì rukodïlnè techniky, sportovnì vyûitì, hry a soutïûe. MÌsto: CV» Louka, Bzeneck 23, Brno-Vinohrady, cena 800 KË/ cel t den, jednotlivè dny 200 KË/den, kontakt Mgr. Dagmar Rosendorfov, tel Pr zdniny na Louce P ÌmÏstsk t bor 25.ñ29. 8., vûdy od 9 do16 hodin. Pro dïti 6ñ15 let. Celot borov hra, soutïûe, sport, v lety do okolì, v tvarn tvo enì, koup nì, mìsto: CV» Louka, Bzeneck 23, Brno-Vinohrady, cena 800 KË, Kontakt Lucie H jkov, tel V prava na B eznìk 10.ñ Pro rodiëe s dïtmi od 5 let. Celot borov hra, v lety, sportovnì aktivity, soutïûe, netradiënì v tvarnè techniky, koup nì, oheú, mìsto: Are l u Lamberka, B eznìk, ubytov nì v Ëty l ûkov ch chatk ch, cena 1900 KË/dÌtÏ, 2100/dospÏlÌ, kontakt Lucie H jkov, tel , TaneËnÌ t bor v KdousovÏ 9.ñ15.8. Pro dïti 7ñ15 let. V uka taneënìch styl street dance, disco, moderna, hip-hop, hry, soutïûe, t bor ky, koup nì a v lety do okolì, mìsto: Turistick z kladna Kdousov, cena: 2300 KË, kontakt Mgr. Dagmar Rosendorfov, , McDonald s cup na ZŠ Mutěnická PrvnÌ dubnovou st edu propukly v tïlocviënï Zä MutÏnick litè boje o vìtïzstvì ve ökolnìm kole fotbalovèho turnaje McDonaldís cup. Jedn se o nejvïtöì ökolnì fotbalov turnaj v EvropÏ, letos probìh jeho 11. roënìk a jeho hlavnìm cìlem je umoûnit co nejvïtöìmu poëtu dïtì, tedy hoch i dìvek, zaûìt pocity hr Ë nejrozöì enïjöì hry na svïtï. A jak tedy probïhlo ökolnì kolo u n s? Po sezn menì se s propozicemi turnaje si û ci 2.ñ5. t Ìd sestavili t ÌdnÌ t my, vymysleli si n zev a domluvili se na jednotnè barvï triëek. Pak uû se mohlo zaëìt hr t. Zde jsou v sledky: Kategorie A: Gepardi II. A : RychlÈ öìpy II. B 0 : 1 (Heidinger) Tyg i III. A : Tyg i III. B 1 : 1 (2 : 0 p) (Zahorec, PÌtr p, T ma p ñ M. Holub) RychlÈ öìpy II. B : Tyg i III. B 3 : 0 (Blaûek 2, Heidinger) Kategorie B: Greenbul ci IV. A : Tyg i IV. B 2 : 3 (Kotisa, Charv t ñ éabinsk 2, LevÌËek) Masters V. A : Drops V. B 7 : 0 (Rudolf 5, Pacner, Buchlovsk ) Tyg i IV. B : Masters V. A 1 : 2 (LevÌËek ñ Buchlovsk, Rudolf) VÌtÏzem kategorie A se tedy staly RychlÈ öìpy z II. B, nejlepöìmi st elci byli Blaûek a Heidinger oba II. B. Kategorii B vyhr li Masters z V. A a nejlèpe to st Ìlelo Rudolfovi V. A, LevÌËkovi a éabinskè oba IV. B. OcenÏnÌ si vöak nezaslouûì jen vìtïzovè, ale za sv j bojovn a sportovnì v kon i vöichni ostatnì, zejmèna 12 dïvëat, kter byla platn mi hr Ëkami sv ch t m. V polovinï dubna se utkal v bïr û k 4. a 5. t Ìd s druûstvy dalöìch sedmi ökol o dvï postupov mìsta do okresnìho fin le. Text a foto Mgr. Tereza Zimov, Zä MutÏnick 23 KaûdoroËnÏ se 22. dubna kon Den ZemÏ. Historie tohoto sv tku nenì dlouh, sah do roku 1969, kdy americk sen tor Gaylord Nelson a John McConnell zaëali volat po vyhl öenì sv tku oslavujìcìho Zemi. K tomuto Ëelu byla navrûena i vlajka ZemÏ. PoprvÈ se sv tek slavil v USA roku MÏl öirokou odezvu, r zn ch akcì a demonstracì se z Ëastnilo asi 20 milion lidì, zvl ötï student. O rok pozdïji zaëala slavit tento sv tek i OSN. V roce 1990 se p id v zbytek svïta, tedy i naöe republika. V souëasnosti je Earth Day nejvïtöì ve ejnostì organizovan aktivita, podporuje ji cel ada v znamn ch organizacì, osobnostì, vïdc i politik. CÌlem je oslovenì öirokè ve ejnosti i p edstavitel politickè a ekonomickè moci ve jmènu ochrany p Ìrody a ûivotnìho prost edì. Akce se dnes jiû neomezujì pouze na jedin den, ale trvajì tèmï cel mïsìc. NejvÏtöÌ v znam tohoto sv tku spoëìv v tom, ûe Den Země umoûúuje i tè nejmenöì organizaci za adit sv j mal p ÌspÏvek k pèëi o ûivotnì prost edì. Snad proto se do tèto aktivity st le vìce zapojujì vedle nevl dnìch organizacì i mìstnì samospr va a ökoly. Z kladnì ökola MutÏnick v letoönìm roce nav ûe na nïkolikaletou tradici oslav Dne ZemÏ. Cel duben probìh ve ökole sbïr vìëek od Pet lahvì, akci organizuje t Ìda 7. B pod vedenìm panì uëitelky PiskaËovÈ. äkolnì parlament ve spolupr ci s uëiteli v tvarnè v chovy pak vyhl sil v tvarnou soutïû ke Dni ZemÏ. Na prvnìm stupni vytv ejì dïti p nì Zemi, na stupni druhèm pak kol û s ekologickou tematikou. 22. dubna probïhl Den v modrèm. Vöichni û ci i pedagogiëtì pracovnìci p iöli do ökoly v odstìnech modrè, hlavnì charakteristickè barvy naöì planety. Samoz ejmostì byl i klid okolì ökoly, na kterèm se podìlely vöechny t Ìdy. PaedDr. Marcela KuchyÚkov Zä Brno, MutÏnick 23 4

5 Festival tanečního mládí 2008 Letní tábory 43. PS Vinohrady MASH Od 12. do , pro dïti 10 aû 16 let vëetnï. MÌsto kon nì: plnï vybavenè t bo iötï DolnÌ Libochov. (T bo iötï leûì uprost ed lesa v blìzkosti mïsta K iûanov.), cena 3100 KË (v cenï je zahrnuto ubytov nì ve stanech s podsadou, strava 5 dennï, doprava tam i zpït, program, ceny, kvalifikovanì vedoucì pracovnìci). Na programu jsou hry, soutïûe, v lety, celot borov hra, t bornickè dovednosti, koup nì, t bor ky, rukodïlky a spousta jinè z bavy. LoupeûnÌci Od do 9. 8., pro dïti 1. stupnï z kladnì ökoly a p edökol ky. MÌsto kon nì: plnï vybavenè t bo iötï Buchlovice ñ Trn vky (BuchlovskÈ kopce, hrad Buchlov), cena 3100 KË (v cenï je zahrnuto ubytov nì ve stanech s podsadou, strava 5 dennï, doprava tam i zpït, program, ceny, kvalifikovanì Region lnì kolo tohoto festivalu probïhlo opït v s le Stadion na KounicovÈ, a to v sobotu 5. dubna. Z Ëastnilo se ho p es sedmdes t taneënìch soubor a skupin dïtì a ml deûe z kraje JihomoravskÈho, ZlÌnskÈho a VysoËina. Cel dlouh den se bylo opravdu na co koukat. Soubory soutïûily v disciplìn ch: plesov p edtanëenì, parketovè taneënì kompozice, show p edtanëenì a street dance. Vinohrady mïly jiû tradiënï zastoupenì v poslednï jmenovanè disciplìnï. Tancem ve stylu hip hop a street se v DomeËku zab v tèmï Ëty icet dïtì od 9 do 15 let, veden ch zkuöen mi lektorkami z Tä Danza. Tvrd trènink a dobrè vedenì p ineslo opït svè ovoce. Skupina v kategorii do 12 let zìskala n dhernè 2. mìsto a staröì dïvëata do 16 let se umìstila na 3. mìstï. Vöichni z ËastnÏnÌ mïli samoz ejmï z tïchto v sledk velikou radost. Ovöem znamen to pro nï dalöì pr ci a jeötï vïtöì nasazenì, neboù postupujì do celost tnìho kola tèto p ehlìdky v»eskè LÌpÏ 17.ñ18. kvïtna. I. Heindlov vedoucì pracovnìci). Na programu jsou hry, soutïûe, v lety, celot borov hra, t bornickè dovednosti, koup nì, t bor ky, rukodïlky a spoustu jinè z bavy. V p ÌpadÏ z jmu volejte: t bor MASH Kate ina KoneËn, tel.: , t bor LoupeûnÌci Kate- ina Fialov, tel.: , nebo piöte na adresu: BliûöÌ informace na KVĚTEN V DOMEČKU Poh dky pro malè div ky LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje nejmenöìm div k m dvï poh dky O BudulÌnkovi a O SmolÌËkovi ve st edu v 10 hodin v DomeËku, Valtick 23.Vstupenky za 35 KË zakoupìte t den p edem v kancel i DomeËku nebo m ûete rezervovat na telefonnìm ËÌsle Galerie DomeËku Do st edy trv v stava soutïûnìch v tvarn ch pracì na tèma Kytka nejen masoûrav. Na toto tèma se n m v DomeËku seölo p es 150 v tvarn ch dïl od dïtì z vinohradsk ch a lìöeúsk ch ökol a ökolek, k vidïnì jsou r znè v tvarnè techniky i keramika. Ze vöech pracì jsme vybrali ty nejlepöì a zde jsou v sledky: kategorie mladöì 1. mìsto Hana Senior klub v květnu PosezenÌ v klubovnï jûgy kaûd den za öpatnèho poëasì, Z. Langrov, B. Ba- Ëov. Kr tkè vych zky od 14 hodin ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21. TER 6. 5.»ajov d ch nek, E.»tvrteËkov TER STÿEDA »TVRTEK TER »TVRTEK TER PÏstov nì balkonov ch rostlin, L. Mizera N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka K. BezdÌËkov Je tu Ëas, pan starosta p Ìjde do klubu zas, starosta PhDr. J.»ejka»esk hereëka Vlasta Fialov, E. Vackov Blahop nì jubilant m narozen m v kvïtnu, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk Louis de Funès, M. Krejsa»TVRTEK Sr ûka kontinent, prof. M. SUK, CSc. ZaË tky vûdy od 15 hodin. Klub otev en od hodin. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Pt Ëkov, David Damborsk ñ Zä MutÏnick, 2. mìsto Tamara Al-Khatib ñ Mä Bo etick. Kategorie staröì 1. mìsto Nikola Tenorov ñ Zä HornÌkova, 2. mìsto Michal Zavrtal, Michal Huben ñ Zä Masarova, 3. mìsto Veronika Zapletalov, Bohuslava Relichov ñ DomeËek. KolektivnÌ pr ce 1. mìsto Zä HornÌkova, 2. mìsto keramika DomeËek, 3. mìsto Mä Bo etick a v tvarka pro malè DomeËek. Vöem v herc m blahop ejeme a tïöìme se, ûe se s jejich dìlky opït setk me p i dalöì v stavï Ëi v tvarnè soutïûi. 19. kvïtna zaëìn v naöì galerii poslednì v stava letoönìho ökolnìho roku ñ TextilnÌ a keramickè pr ce z kurz DomeËku, kter potrv do 13. Ëervna. UvidÌte uk zky toho nejlepöìho, co dïti i dospïlì v naöich kurzech v tomto ökolnìm roce vytvo ili. SrdeËnÏ zveme k prohlìdce v stavy. NADĚJE, pobočka Brno, Velkopavlovická 13 V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc KVÃTEN p ipraven tento program: st eda ve SmÌch lèëì ñ veselè historky st eda ve Co znaly uû naöe babiëky ñ prost edky z dom cì lèk rny st eda ve Spr vnou stravou k duöevnì svïûesti st eda ve Nedovolte mozku st rnout ñ trènink pamïti DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm ËÌsle u vedoucì Bc. E. BoutlelisovÈ. 5

6 Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, Tel na novè povrchovï poökozenè Chcete se dozvïdït vìce o cèvnì mozkovè p ÌhodÏ? V r mci programu ÑDny otev en ch dve Ì neurologick ch oddïlenìì p ijôte dne do VojenskÈ nemocnice Brno, Z brdovick 3, Brnoéidenice. Zah jenì v 9.00 a hodin v kapitulnì sìni nemocnice ñ rizikovè faktory, diagnostika a lèëba mozkovè p Ìhody. V mezidobì vyöet enì karotid, mï enì TK a zhodnocenì rizik CMP ñ na RTG a neurologickèm oddïlenì. KOSMETIKA Brno-Líšeň EPILACE DEPILACE (mateřská školka) Kosmetička s dvacetiletou praxí Vám nabízí: Terezia Kočí, Synkova 24 ošetření pokožky líčení masáž obličeje poradenská služba čištění pleti epilace úprava obočí elektrickou jehlou barvení řas depilace Otevřeno: Po Pá Tel.: Tramvaj č. 8, směr Líšeň, výstup st. Masarova PEDIKÚRA pro vás Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY Solná jeskyně Hvězdička Poliklinika Horníkova 34, Brno-Líšeň (v prostorách baby kavárny) Naše solná jeskyně Vám po celý rok nabízí mořské klima na dosah. Je prevencí a pomáhá pacientům při léčbě: chronických zánětů nosu, krku, zánětů průdušek (rýmy, senné rýmy, kašle, nachlazení) astma, bronchitidy, alergie srdečně-cévních problémů a onemocnění, vysokého krevního tlaku, arytmie kožních onemocnění lupénky, ekzému, akné, spálenin, vředů snížené funkce štítné žlázy onemocnění a poruch zažívacího traktu (gastritidy, zánětu střev) revmotologických onemocnění poruch imunity organismu neurózy, přepracovanosti, stavu vyčerpání, stresu, nespavosti urychluje metabolismus buněk Provozní doba: Objednávky a informace Po Pá So Ne Jeden relaxaënì pobyt nahradì 2ñ3 dny u mo e tïsnï po bou i, kdy je vzduch prosycen prvky a miner ly.!!! s tímto kupónem sleva 20 % na permanentky Pronajmu gar û, ul. Valtick (hlavnì vjezd na d lk. ovl d nì). Tel Doktorka hled byt na Vinohradech. ProsÌm nabìdnïte i sms. Tel P ijmu asistenty/ky do novè kancel e v BrnÏ. Pr ce na PC. Tel VhodnÈ na HPP i VPP. Výroba a montáž vestavěných skříní a nábytku. Tel Sleva 25 % Gymnázium Hády Horníkova 1, Brno nabízí žákům základních škol šestileté studium tělesná výchova čtyřleté studium tělesná výchova všeobecný Tel.: JUVENTA Jazyková škola pro děti a mládež nabízí klasické a tématické kurzy Věkové kategorie: předškolní, mladší školní, starší školní, středoškolský věk Jazyky: AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ Horníkova 1, Brno Tel.:

7 SIMP SIM P LY CLE CLEVE VER VE R Na cestě k novému vozu Vás už nic nezastaví: ŠkodaFabia teď jen za Kč měsíčně včetně kompletního pojištění. Stačí využít výhodné financování od ŠkoFINu a můžete mít nový vůz třeba hned. A pokud jde o základní výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS, airbagy řidiče i spolujezdce, boční airbagy vpředu nebo posilovač řízení. Vůz má navíc největší vnitřní prostor ve své třídě. Ale pozor, tato nabídka platí jen do konce června. Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás. JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM Cena vozu Kč, délka leasingu 5 let, zůstatková hodnota Kč, RPSN 2,35%, výše splátek je garantována po celou dobu financování. Kombinovaná spotřeba a emise CO² modelu Fabia: 4,6-6,9 l/100 km, g/km Váš auto autorrizovan izovanýý prodejce vozů voz ů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï FURTSERVIS, s. r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï äimek 96, spol. s r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. Autocentrum držitel certifikátu ISO 9001 MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL , MOBIL: P ijmeme KADEÿNICE a KOSMETI»KU se é.l. do novèho kade nictvì v LÌöni. Tel.: / LETNÍ ANGLICKÁ KOLKA celé prázdniny: , Gajdo ova 7, Brno- idenice Tel.: , OTEVØENO PRO DÌTI V ECH KOLEK P ijmeme na 2 hodiny dennï uklìzeëku. V odpolednìch hodin ch. Gymn zium Globe, Bzeneck 23. tel MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï PÿEMYSL VESEL stavebnì inûen rsk Ëinnost, s. r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï KOMFORT, a. s. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. PEDIK RA, MANIK RA, model û neht v kade nictvì AMBRA, Bo etick 16 (zadnì vchod). Tel

8 STALO SE NA VINOHRADECH: Ur ûeli ûenu s dìtïtem a napadli hlìdaëe Velmi ûivo bylo v nedïli 13. dubna dopoledne v supermarketu na brnïnsk ch Vinohradech. P i cestï do obchodu se totiû k osmat icetiletè ûenï a jejìmu dìtïti p ipojila skupinka dvou neurval ch muû. Ti na matku s malou dìvkou zaëali pok ikovat hanlivè rasistickè ur ûky a nep estali s tìm ani v prodejnï. Jakmile je ostraha prodejny napomenula, muûi se na hlìdaëe vrhli a napadli ho. V tu chvìli se do vöeho vloûil str ûnìk v civilu, kter byl mimo sluûbu a platil n kup u pokladny. Jakmile vyzval agresivnì duo ke zklidnïnì, stal se terëem jejich agresivity a jeden z rozlìcen ch muû ho fyzicky napadl. Nakonec se vöak str ûnìkovi a jeho p ivolan m koleg m poda ilo agresivnì muûe ve vïku 25 a 27 let zpacifikovat a p edat do rukou republikov ch policist. P ÌsluönÌk mïstskè policie, kter se zastal matky s dìtïtem i napadenèho hlìdaëe, byl po incidentu oöet en v nemocnici. MladÌk se zklidnil a odeöel Trochu ruöno bylo 21. b ezna v noci na P lavskèm n mïstì. Str ûnìci tam byli p ivol ni s tìm, ûe p ed jednìm z tamnìch podnik se h d nïkolik lidì a hrozì, ûe konflikt p eroste ve rvaëku. Jakmile z ejmï vyölo najevo, ûe na mìsto byla p ivol na mïstsk policie, situace se r zem zklidnila a na ulici zbyl jen dvaadvacetilet mladìk. I jeho k ik vöak z hy ustal a po domluvï str ûnìk mladìk nakonec odeöel pryë. Papouöek skonëil v pèëi ornitolog Nejen se ztracen mi psy a koëkami, ale i s exotickou zvì enou mïli v dubnu co doëinïnì str ûnìci na Vinohradech. M ûe za to svïdomit dvan ctilet dìvka, kter v polovinï mïsìce p iöla na sluûebnu mïstskè policie. S sebou mïla vïtöìho papouöka, kterèho toho dne nalezla v Bo etickè ulici. Pt k mïl z ejmï zranïn k Ìdla a pohyboval se pouze po noh ch. Str ûnìci mu proto ihned zajistili pomoc ornitologa a zvì e p edali do pèëe PtaËÌho centra. Vandal zdemoloval balkonovè sklo Moûn to mïl b t hloup ûert nebo to bylo ËirÈ vandalstvì. Faktem je, ûe v noci na 13. b ezna nïkomu z ejmï vadila prosklen v plú vchodovèho balkonu domu ve VelkopavlovickÈ ulici. Jeho tot lnì zniëenì nahl sil str ûnìk m jeden z jeho obyvatel. äkoda na dr tem vyztuûenèm skle byla odhadnuta na zhruba 2000 korun. HlÌdka zdemolovanou Ë st balkonu zadokumentovala a dalöì öet enì p Ìpadu p edala spr vnìmu org nu. Mgr. ZdenÏk Nov k, MÏstsk policie Brno Program Klubu maminek KvÏten: Poh dka Kineziologie ñ p edn öka Mgr. AlûbÏty Mati öovè (co je to kineziologie; jak si zv öit sebevïdomì, odstranit strachy, zkosti; jak lèpe zvl dat stresovè situace) RazÌtkov nì Keramika I.»erven: Poh dka Keramika II. (glazov nì) LetnÌ kor lky P edpr zdninov pokec PÉTANQUE SK Vinohrady a juniorská reprezentace JuniorskÈ trio vinohradsk ch VlËat hrajìcìch pètanque za SportovnÌ klub Vinohrady ve sloûenì Jitka Bedn ov, Lenka Milerov a Lucka Hejmalov se po roce propracovalo dìky svèmu trèninkovèmu silì a dobrèmu p telstvì do öiröìho v bïru reprezentace»r. Velk dìl na tomto spïchu majì takè trenè i reprezentace Pavel Hejl a Petr Stokl sek, kte Ì se dïvëat ujali a kr Ëek po kr Ëku jim p ed vali svè cennè zkuöenosti, vedoucì oddìlu Svaùa Bedn, kter je s dïvëaty, trenèry i dalöìmi hr Ëi oddìlu pètanque prakticky ve st lèm kontaktu a takè tolerantnì rodiëe. V loúskèm roce se tento t m naöich juniorek z Ëastnil kromï jin ch turnaj takè svèho prvnìho mistrovstvì»r kterè se konalo ve VÏt nì u»eskèho Krumlova. V kr snèm prost edì sportovnìho are - lu, kde bylo moûno vyuûìt nap. kryt plaveck bazèn, saunu Ëi sol rium, obsadil kr snè öestè mìsto a jako t m se stal objevem roku. O mïsìc pozdïji skonëily juniorky v Roudnici nad Labem na 3. mìstï, tìm se kvalifikovaly na mistrovstvì»r ûen, kterè bylo po d no v Litovli, kde obsadila dïvëata kr snè 9. mìsto z 25 p ihl öen ch t m. Druh trojice vinohradsk ch ûen ve sloûenì äìblov, Valeöov a MiöÌkov nepostoupila ze svè tïûkè skupiny a umìstila se celkovï na 15. mìstï. U muû se zaëìn da it takè Kallusovi s Bedn em, ale vzhledem k obrovskè konkurenci ve svè kategorii to nemajì v bec snadnè a na svou chvìli ËekajÌ. V tom letoönìm roce se mistrovstvì»r junior kon od 23. do ve VrchlabÌ, kde by se dïvëata chtïla umìstit do t etìho mìsta a stejnèho umìstïnì by r da dos hla na MR ûen, kterè se kon v Plzni. I kdyû na Vinohradech dosud nem me vlastnì h iötï ani vhodnou trèninkovou» st oddìlu petanque p i SK Vinohrady halu, zimnì p Ìprava se d oznaëit za kvalitnì, jelikoû jsme mohli vyuûìvat dvakr t t dnï HEJLODROM ve SlatinÏ, coû je trèninkovè centrum ml deûe, kde se pilovala technika hod, r znè hernì situace, hr ly se zimnì turnaje a takè zde probìhaly trèninky reprezentaënìho v bïru. To vöe by se mïlo odrazit na v sledcìch nejen junior, ale celèho oddìlu pètanque SK Vinohrady. Mimo to chyst SK Vinohrady spoleënï s PCBD Brno velk turnaj v pètanque, kter se uskuteënì vzhledem k nevhodn m hracìm podmìnk m na dom cì p dï (k turnaji je pot eba minim lnì poëet t iceti hracìch polì o rozmïrech alespoú 3 12 metr a u mezin rodnìch 4 15 m) v nedalekèm tïchovï, na kterèm bude i turnaj VIP osobnostì mïsta Brna a poëìt se takè s mezin rodnì ËastÌ. N ö oddìl hled novè talenty od 12 let jako budoucì n stupce naöich spïön ch juniorek, kterè za rok p ech zì do kategorie dospïl ch, ale i tam mohou h jit naöe barvy ve v bïru do 23 let a vï Ìme ûe o jmènech Hejmalov, Milerov Ëi Bedn ov jeötï uslyöìme. PÈtanque je sport pro vöechny generace, a tak m te-li z jem se odreagovat, poznat novè p tele, zaûìt atmosfèru p i turnajìch i z pasech mezi sebou, r di vöechny uvìt me mezi n mi. Svaùa Bedn, nebo Tom ö Hlobil, p edseda SK Vinohrady. SvB Volejbalisté SK Vinohrady se chystají na sezónu V kr snèm a upravenèm prost edì SC Hattrick kterèho vyuûìvajì dìky p ÌjemnÈmu posezenì a hracìm prvk m pro dïti od jara do podzimu i maminky se sv mi mal mi ratolestmi se chystajì na novou sezûnu takè volejbalistè SK Vinohrady. Po zimnì p ÌpravÏ kter probìhala p ev ûnï individu lnï a to z d vodu nemal ch finanënìch n rok na pron jem tïlocviëen se opït chystajì do boj v 1. lize mïstskèho p eboru. V minulèm roënìku se volejbalistè pohybovali uprost ed tabulky a letos chtïjì hlavnï za pomoci v her hlavnï v dom - cìm prost edì a fanouök atakovat vyööì p ÌËky. CÌlem t mu je umìstïnì do 5. mìsta. Tento cìl je vöak re ln podle Frantiöka Dr pely pouze za p edpokladu dobrè p Ìpravy, kvalitnìho trèninku a bojovèho ducha celèho kolektivu. Nejprve bude ovöem pot eba vlastnìmi silami upravit h iötï po zimï, na kterèm je plno vïtöìch nerovnostì od nezvan ch n vötïvnìk a musì se p ipravit kabiny i ostatnì n leûitosti, kterè jsou nutnè ke Junio i Vinohrad a jejich reprezentaënì trenèr klidnèmu pr bïhu soutïûe. VÏ Ìme, ûe i novè dresy od p edsedy klubu Tom öe Hlobila p inesou volejbalist m kousek toho sportovnìho ötïstì a p ispïjì ke splnïnì vyt ËenÈho cìle. TakÈ si p ejeme, aby na dom cì z pasy chodilo co nejvìce naöich p Ìznivc a my se budeme na opl tku snaûit p edvèst kvalitnì hru, p i kterè se pobavì a zaûijì p ÌjemnÈ chvìle. SvB MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 16. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Ubytovací a požární řád

Ubytovací a požární řád Ubytovací a požární řád Ubytovatel: IČO 04297474, (dále jen ubytovatel ) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Honč, jednatel, tel. 602 189 285 Ing. Jana Burgárová, jednatel Správce: Iveta Hončová, tel. 607 171

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly 36 ŘÍJEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nadch zì podzimnì mïsìc Ìjen a dovolte mi tudìû malè ohlèdnutì do dn mïsìce p edch zejìcìho. T etìho z Ì, v pondïlì, zaëal naplno nov ökolnì rok rozloûen do

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI PS. KDO NEVÍ, TAK DOSPĚLÍ VYRAZÍ SMĚR MASARYKOVA A DĚTI NA ZAŠOVSKOU :-) Leden v knihovně I v novém roce pro vás připravujeme řadu zajímavých akcí. Budou

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová INFORMACE Chemický kroužek je jednou za čtrnáct dní vpátek. Vede ho paní učitelka Dvořáková. Je určen pro osmou adevátou třídu. MŮJPOHLED

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Školení hospodářů. Obecně pro všechny:

Školení hospodářů. Obecně pro všechny: Školení hospodářů Obecně pro všechny: Hospodaření STTO se v první řadě řídí obecně platnými právními předpisy, Stanovami STTO a směrnicemi pro Vedení. Za hospodaření STTO zodpovídá Místopředseda pro ekonomiku

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

Zpravodaj pro rodiče č.22

Zpravodaj pro rodiče č.22 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.22 listopad 2005 Vážení rodiče, v dnešním

Více

P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2962, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2962, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na Nové služební vozidlo pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY Obsah: 1) Zadavatel 2) Vymezení předmětu výběrového řízení 3)

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

PROPOZICE soutěže předtančení pidi, mini dětí, dětí, juniorů, mládeže a oldies

PROPOZICE soutěže předtančení pidi, mini dětí, dětí, juniorů, mládeže a oldies PROPOZICE soutěže předtančení pidi, mini dětí, dětí, juniorů, mládeže a oldies Název: Termín: Místo: Pořadatel: Záštita: Ocenění: Druh soutěže: Věk.kategorie: O cenu starostky města Česká Lípa 4. června

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Z á p i s. 1. Zahájení veřejného zasedání: Starostka obce zahájila 9. září 2011 v 17.00 hodin 5. veřejné zasedání ZO.

Z á p i s. 1. Zahájení veřejného zasedání: Starostka obce zahájila 9. září 2011 v 17.00 hodin 5. veřejné zasedání ZO. Z á p i s 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště, které se konalo dne 9. září 2011 v 17.00 hodin v Novém Sedlišti Přítomni: Mgr. Benda, p. Dulovec, Ing. Fojtíčková, Mgr. Jíleček, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více