Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt"

Transkript

1 43 KVĚTEN 2008 P i p Ìleûitosti oslav 63. v roëì osvobozenì mïsta Brna se starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady setkal s ËastnÌky odboje druhè svïtovè v lky. Na snìmku z leva JUDr. Konr d Dubsk, Sl vka Proch zkov, plukovnìk Miroslav Hladil, starosta PhDr. Ji Ì»ejka. Foto red V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech se jaro nach zì v plnè sìle a jako kaûdoroënï, letos jiû poöestn ctè, se velkè mnoûstvì n s z Vinohrad p ijde podìvat na pestrost kroj, ochutnat dobrèho vìna a poslechnout si uhranëivï Ëarovnou a ûivou slov ckou muziku na n ö vinohradsk koöt. Stovky vzork vìn Ëerven ch i bìl ch byly na Vinohrady jiû svezeny z mnoha mìst Moraviae magnae ñ z MutÏnic, VlËkova, Blatnice pod svat m AntonÌnkem, Bo etic, Valtic, Mikulova,»ejkovic, éaroöic, VÏstonic, Str ûnice, Moutnic, ViniËn ch äumic, KobylÌ, Tasovic, BluËiny, Klobouk u Brna, Velk ch Popovic... Z leûì jen na n s, kter si vybereme a ochutn me. LetoönÌ XVI. vinohradsk koöt vìn budou doprov zet a kulturnï zast eöovat folklornì soubory etnograficky i vina sky v znamnè jihomoravskè obce s dlouh m n zvem ñ Blatnice pod svat m AntonÌnkem. OË delöì n zev obce, o to r znïjöì, p ÌmÏjöÌ a rozumì se, ûe takè up ÌmnÏjöÌ, jsou obyvatelè Blatnice. Jejich pan starosta Josef Vav Ìk je toho zatrachtile vzorn m d kazem. Pana starostu, blatnickou muziku i zpïvy blatnick ch soubor budete moci, stejnï jako vìno, na koötu plnï vychutnat. Je t eba povïdït, byù toto sdïlenì jste urëitï jiû vìcekr t zaznamenali, ûe v posloupnosti jiû XVI. vinohradsk koöt vìn se uskuteënì ve Ëtvrtek 8. kvïtna ve spoleëenskèm s le a v otev enèm prostoru mezi objekty OC 1 a OC 2, na tak eëenèm n mïstìëku. Koöt bude slavnostnï zah jen v deset hodin dopoledne. P ijôte vöichni, kte Ì m ûete. JistÏ potk te i svè zn mè, s nimiû ohodnotìte roveú vìn a pobavìte se p i folklornì z bavï. J osobnï se velmi tïöìm na adu sv ch p tel, se kter mi, aë takè ûijì na Vinohradech, jsem nemïl moûnost se v pr bïhu roku setkat. Tak tedy ñ p telè ñ Duöane Mainuöi, VladimÌre Richtere..., ale i Vy ostatnì VinohraÔanÈ, douf m, ûe se setk me osmèho kvïtna, pozdravìme se, promluvìme spoleënï, ochutn me vìna a zazpìv me si ñ jednoduöe tak, jak to p telè p i takov ch p Ìleûitostech na jiûnì MoravÏ samoz ejmï dïlajì. Osm kvïten je dnem, kdy se pravidelnï na Vinohradech jiû nïjak ch p r let setk v me p i vìnï, muzice a zpïvu. Osm kvïten je ovöem ñ a to p edevöìm ñ takè Dnem vìtïzstvì. Letos od por ûky odpornèho a dusivèho nacismu uplynulo t iaöedes t let. Na to p edevöìm mysleme a vzdejme Ëest a vzpomìnku vöem tïm ûen m a muû m, kte Ì se zaslouûili o uchov nì naöì n rodnì existence a svobody. éijme tak, aby jejich obïti nebyly marnè. Vöem vinohradsk m mamink m p eji vöe dobrè k jejich sv tku o druhè kvïtnovè nedïli a vöem V m, v ûenì spoluobëanè, p eji pokojnè a p ÌjemnÈ proûitì m jov ch dn. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt Jihomoravskou obcì, kter p evzala patron t nad letoönìm XVI. vinohradsk m koötem, je Blatnice pod svat m AntonÌnkem. Obec, kter leûì na MoravskÈm Slov cku, je obklopena polnostmi i vinicemi a nach zì se asi 15 km od UherskÈho HradiötÏ. U n s na Vinohradech m svè zastoupenì v ulici BlatnickÈ. Historie obce spad do 11. stoletì, kdy se objevujì prvnì pìsemnè zmìnky, a to v zakl dacì listinï staroboleslavskè kapituly. Blatnice je ale p edevöìm spjat s vina stvìm, kterè m v obci bohatou tradici a jeho poë tky se datujì jiû k p elomu 13. a 14. stoletì, kdy se zaëìnaly zakl dat vinohrady a pozdïji se dokonce vìno z tèto oblasti zaëalo dov ûet aû do Prahy. PÌsemnÏ je takè doloûeno, ûe v Blatnici vlastnil vinohrad Jan mos Komensk, kter zde mïl p ÌbuznÈ. PlynoucÌmi staletìmi, kdy obec nïkolikr t vyst Ìdala svèho majitele, se vytvo ily p ÌznivÈ klimatickè podmìnky pro rozvoj vina stvì, jeû nabìzì dodnes sv j p vab v rozlehl ch vinohradech, ale takè ve vinn ch sklìpcìch, kterè se zaëìnaly objevovat jiû koncem 16. stoletì. Obec se tedy z sluhou drobn ch vina, ale i vïtöìch firem m ûe pyönit nemal m v Ëtem pïstovanè odr dy vinnè rèvy jako jsou ve v sledku vìna: AndrÈ, Frankovka, Chardonnay, M ller-thurgau, Ryzlink r nsk, Ryzlink vlaösk, VeltlÌnskÈ zelenè Ëi Zweigeltrebe. Blatnice se m ûe pochlubit i sv m vlastnìm vinn m n pojem nesoucì n zev Blatnick Roh Ë. Obec se nalèz pod patìm BÌl ch Karpat a je obklopena t emi kopci z nichû nejv znamnïjöì je pr vï poslednì v bïûek zmìnïnèho poho Ì, nesoucì n zev AntonÌnsk kopec s kaplì sv. AntonÌna Padu nskèho. Toto mìsto je p edevöìm proslaveno svïtozn m mi poutïmi, jeû vûdy navozujì slavnostnì atmosfèru lidov ch zvyk. To, ûe se udrûujì zvyky, obyëeje a ûe obec ûije bohat m kulturnìm ûivotem, takè dokazujì blatnickè hody, p i kter ch lze spat it p ry dïvëat a öohaj, kte Ì vystavujì na obdiv svè n dhernè kroje. BlatnickÈ kroje zachytilo ve sv ch dìlech mnoho malì. Obraz Pouù u sv. AntonÌnka malì e Joûky prky, kter na sv ch obrazech zachytil dny blatnick ch poutì, je vystavov n aû v dalekè Francii. Blatnice je od Brna vzd lena p ibliûnï 75 km a v souëasnè dobï v nì ûije nïco m lo p es 2100 obyvatel, ovöem sv m kouzlem, kr sou vinic a p vabem mìstnìch sklìpk by urëitï potïöila kaûdèho n vötïvnìka. Michal Krejsa Poslanec EvropskÈho parlamentu Petr DuchoÚ p ijal pozv nì û k Z kladnì ökoly MutÏnick a bude s nimi besedovat dne 23. kvïtna v multimedi lnì knihovnï ökoly. Sbírání odpadků na Bílé hoře 8. kvïten jiû nïkolik let pat Ì v éidenicìch klidu odpadk na BÌlÈ ho e. SkautskÈ st edisko MA- FEKING tentokr t ve spolupr ci s obëansk m sdruûenìm BÌlenda a ZO Strany zelen ch po d letos 6. roënìk tèto ekologickè akce pro ve ejnost. Sraz dobrovolnìk bude v 9 hodin u pomnìku na BÌlÈ ho e, p edpokl dan konec okolo 13 hodin. Na mìstï budou k dispozici igelitovè pytle a gumovè rukavice. SkautskÈ st edisko MAFEKING,

2 Poměrová měřidla ANO či NE? Na podzim loúskèho roku jsem mïl moûnost se spoleënï s bytov m odborem z Ëastnit öet enì v nïkolika bytech. Bylo zar ûejìcì, ûe ve vïtöinï byt bylo abnorm lnì teplo a jejich uûivatelè proto intenzivnï vïtrali. P i odchodu z bytu jsem proto pohlèdl na termoregulaënì hlavici radi toru a bylo mi vöe jasnè. Hlavice byla nastaven na maximum, na radi toru se nedala udrûet ruka a nad takto rozp len m radi torem bylo otev enè okno. Jak prostè, kdyû je mi teplo, tak vyvïtr m. Zamysleme se vöak nad efektivnostì vyt pïnì a nad pl tv nìm teplem. Vöechny byty jsou od 90. let povinnï vybaveny termoregulaënìmi hlavicemi. TepelnÈ Ëidlo, kterè je uvnit tèto hlavice umì podle nastavenì vyt pït mìstnost na konstantnì teplotu, kter odpovìd zvolenèmu stupni. ProblÈm je vöak v tom, ûe pokud takovouto hlavici ochlazujeme otev en m oknem, tak je tepelnè Ëidlo zmateno proudìcìm chladn m vzduchem a radi tor topì st le vìc a vìc. Pokud v takovèm p ÌpadÏ teplotu v mìstnosti regulujeme jen otev enìm okna, rozt ËÌme spir lu pl tv nì vìc a vìc. V souëasnè dobï se n klady na otop v jednotliv m domech a bytech uûivatel m ËtujÌ podle vyt pïnè plochy. To jestli se snaûìm öet it a p ed otev enìm okna topenì vypnu, anebo je mi to vöe jedno a p i naplno otev enèm topenì vïtr m, neovlivnì zda-li platìm n klady za efektivnì vyt pïnì nebo se spolupodìlìm na n kladech tïch, kte Ì pl tvajì. Jedin m spravedliv m eöenìm je osazenì vöech radi - tor rozpoëìtaëi topn ch n klad (pomïrov ch mï- ië tepla), kter mi lze odeëìst spot ebovanou tepelnou energii p Ìmo v bytï. V takovèmto p ÌpadÏ se mè öet enì projevì v mè penïûence stejnï tak jako pl tv nì teplem se projevì v penïûenk ch tïch ostatnìch. OsazenÌ mï idel vöak nenì zadarmo. VybavenÌ jednoho bytu tïmito mï idly p ijde v pr mïru na 2000ñ2500 KË podle poëtu radi tor. Jejich n vratnost je vöak velice rychl. Z tïchto d vod se naöe mïstsk Ë st rozhodla, ûe vyuûije Ë sti finanënìch zdroj z n jemnèho a tïmito mï idly vybavì vöechny byty v domech, kterè jsou nebo budou regenerov ny. ObËanÈ potom na sv ch vlastnìch penïûenk ch p esnï poznajì, jakè jsou d sledky zateplenì dom a zda-li p i vyt pïnì öet Ì Ëi pl tvajì. P edpokl d m, ûe mï idla budou v bytech osazov na v pr bïhu z Ì letoönìho roku. Druh polovina roku 2008 by tedy jiû nebyla Ëtov na podle vyt pïnè plochy, ale Ëtovala by se podle skuteënï odebranèho tepla v jednotliv ch bytech. DomnÌv m se, ûe osazenì pomïrov ch mï idel vöichni uûivatelè byt ocenì. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta M» Zápis nových žáků do ZUŠ Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48, Brno pro ökolnì rok 2008/2009 p ijìm û ky do hudebnìho oboru od 1. dubna do 30. kvïtna vûdy od 15 h do 18 h v budovï ZUä DoölÌkova 48 a»ejkovick 8, kde nabìzì v uku hry na klavìr, varhany, elektronickè kl vesovè n stroje, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flètnu, p ÌËnou flètnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, pozoun, lesnì roh, bicì, cimb l, akordeon, kytaru, sûlov a sborov zpïv. V tvarn obor p ijìm novè û ky od 12. do 16. kvïtna vûdy od 14 h do 18 h v ZUä DoölÌkova 48. Pracuje s dïtmi a mlad mi lidmi od 5 do 25 let. Je v jimeën tìm, ûe se zde vyuëuje klasick a digit lnì fotografie. TaneËnÌ obor m z pis 13. a 15. kvïtna vûdy od 15 h do h v ZUä DoölÌkova 48 a 10. a 12. Ëervna od 16 h do 18 h v ZUä»ejkovick 8. Liter rnï dramatick obor uskuteënì z pis nov ch û k 2. Ëervna od 14 h do 18 h v budovï ZUä»ejkovick 8 a 3. Ëervna od 15 h do 18 h v ZUä DoölÌkova 48. Miloslava Vincourov Z 22. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 1. dubna 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ vyplacenì odmïny editelk m Mä; ñ vyplacenì odmïny editelce Z klady ökoly MutÏnick 23; ñ vyplacenì odmïny editeli KVIC za zajiötïnì rozvoje volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe; ñ poskytnutì dotacì v oblasti tïlov chovy a sportu organizacìm: Kynologick klub Zetor, Vinohrady Fotbal Futsal Team, SportovnÌ klub Vinohrady, 4. PS Lesn - VOK Kometky, Mal baseballov liga, TJ Vinohrady Brno, Sbor dobrovoln ch hasi- Ë Brno-Vinohrady, Luû nky ñ st edisko volnèho Ëasu a JUN K, st edisko Dvojka; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady tïmto organizacìm: NADÃJE, obëanskè sdruûenì, poboëka Brno, RATOLEST Brno, obëanskè sdruûenì, Domov sv. MarkÈty, pro matky s dïtmi v tìsni, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, mìstnì organizace IV/4,5 Brno-Vinohrady, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, Mikulovsk 9, Brno, SdruûenÌ pïstounsk ch rodin, Anensk 10, Brno, EFFETA, DCHB - OCHB, Holzova 7, Brno, PeËovatelsk sluûba NAZARIA, o. p. s., a Roska Brno-venkov, region lnì organizace Unie Roska v»r, Ku im; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 9; ñ v bïr dodavatele pro zajiötïnì celoroënì komplexnì drûby zpevnïn ch ploch a chodnìk, ploch park, ve ejnè zelenï, dïtsk ch h iöù a sportoviöù v r mci sìdliötï Vinohrady formou ve ejnè obchodnì soutïûe a firmu RTS, a. s., se sìdlem LazaretnÌ 4038/13, Brno jako organiz tora v bïrovèho ÌzenÌ; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy Ë sti pozemku p. Ë. 7108/1 k.. éidenice s dosavadnìm n jemcem a uzav enì n jemnì smlouvy s nov mi n jemci; ñ spl tkov kalend na hradu nedoplatku na n - jemnèm a sluûb ch t em ûadatelk m; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì 4 ûadatel m; ñ p idïlenì bod 6 ûadatel m o byt; ñ p idïlenì bod 30 ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve dvou p Ìpadech; ñ dohodu o v mïnï bytu v jednom p ÌpadÏ; ñ n jemci nebytov ch prostor v domï VlËnovsk 8, rozöì enì Ëinnosti v pronajat ch prostor ch o prodej z kladnìch potravin s tìm, ûe v prodejnï nebude prod v n rozlèvan alkohol; ñ pron jem bytu z d vodu zvl ötnìho z etele na dobu urëitou do v jednom p ÌpadÏ; ñ pod nì n vrhu na vyklizenì bytu do p Ìst eöì ñ objektu Jedovnick 5 v jednom p ÌpadÏ; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Blatnick 9/11 se z mïrem z ÌzenÌ psìho salonu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ se zvl ötnìm uûìv nìm zelenï ñ Ë sti pozemku p. Ë k.. éidenice v rozsahu 60 m 2 z d vodu p Ìjezdu vozidel pro z sobov nì stavby firmy Stavoprogres, s. r. o., za podmìnek, ûe dotëen zeleú bude chr nïna d evïn m mostem, po ukonëenì pracì bude zeleú uvedena do dnèho stavu a protokol rnï p ed na spr vci zelenï, firma zaû d o z bor ve ejnèho prostranstvì, ostatnì podmìnky stanovenè sekem ép M» v povolenì vstupu do zelenï z st vajì nedotëeny a dohoda o kauci z st v v platnosti. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p echod n jmu bytu ve 4 p Ìpadech. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit do p Ìlohy vyhl öky o regulaci ve ejnè produkce hudby Ë. 17/ 2005 mìsto P lavskè n mïstì 5ñ15, Ëas pohostinsk za ÌzenÌ, restauraënì zahr dky, poñne od 10 do 22 hodin. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s hradou neinvestiënìch v daj na û ka navötïvujìcìho Zä St elice, vzhledem k tomu, ûe m. Ë. Brno-Vinohrady m z Ìzenu Zä zajiöùujìcì podmìnky pro plnïnì povinnè ökolnì doch zky; ñ s uûìv nìm mìstnì komunikace ñ chodnìk pro z - sobov nì materi lem firmou Stavoprogres, s. r. o. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ odprodej Ë sti pozemku p. Ë. 7477/1 k.. éidenice firmï PAJU, s. r. o., se sìdlem Dlouh 16, Praha, z d vodu moûnèho omezenì pr chozìho profilu pïöì cesty. Taneční víkend v DDM Blansko Ve dnech 28.ñ31. b ezna probïhl vìkend v duchu tance, kterèho se z Ëastnilo kolem 20 dïtì. Z zemì n m poskytl DDM Obl zek v Blansku. Cel pobyt byl protancov n v rytmu disca, street dance a hip-hopu. DÏti trènovaly taneënì sestavy a skladby, se kter mi se chystajì vystoupit na nïkolika akcìch. Pro ËastnÌky byla p ipravena i celovìkendov hra Ztraceni v labyrintu, kdy nakonec vöichni spïönï naöli cestu ven. TakÈ jsme podnikli pozn vacì proch zku po mïstï Blansko. Velk spïch mïlo tvo enì v provizornï vytvo enèm mûdnìm salûnu, ve kterèm vznikly kr snè Ëesy a nejr znïjöì modely. Vöichni jsme si vìkend kr snï ûili a uû nynì p ipravujeme dalöì taneënì pobyt, kter by mïl probïhnout v pr bïhu Ëervna. Se vöemi, co majì r di tanec, se tïöìme nashledanou. Dagmar Rosendorfov, pedagog v CV» Louka 2

3 Zdraví a bezpečnost je na prvním místě, říká místostarostka a ředitelka Základní školy Mutěnická PaedDr. Ilona Sokolová PanÌ mìstostarostko, o stavebnìch prav ch ökoly toho bylo naps no jiû hodnï. P ipravujì se v r mci prav i nïjakè speciality, kterè potïöì û - ky i uëitele? P ed nïkolika lety v diskusi uëitel vznikl n - vrh vybudovat v are lu ökoly uëebnu v p ÌrodÏ a dïtskè h iötï. K tomu jsou vöak pot eba penìze. Cel projekt h iötï a uëebny vych zì na 819 tisìc. Hledali jsme moûnosti financov nì a objevili jsme, ûe by bylo moûnè vybudov nì dïtskèho h iötï a uëebny uhradit z dotace, kterou by poskytl Jihomoravsk kraj. Kde bude toto dïtskè h iötï a uëebna umìstïno? H iötï bude v rohu blìûe k radnici. Plochu, kde by mïlo vyr st, jsme jiû uvolnili. Odborn firma tam pro ezala zeleú, kter byla jiû delöì dobu neoöet ovan. TakÈ odstranili jsme p vodnì hracì prvky, kterè byly uû velmi starè a nevyhovovaly nov m bezpeënostnìm p edpis m. PrvnÌ Ë st novèho are - lu by mïla b t hracì a mïla by slouûit p ev ûnï ökolnì druûinï. Budou zde r znè prvky. MyslÌm, ûe nejvïtöì radost budou mìt dïti z domeëku. NejdraûöÌm prvkem z projektu je horolezeck stïna. Ta stojì vìce neû 150 tisìc. Pro dïti je vöak velmi d leûit, protoûe rozvìjì jak jemnou motoriku rukou a nohou, tak i rovnov hu. Uvnit tèto stïny, na jejìm vrcholu, je i malè mìsto na sezenì, kde si dïti mohou po v stupu na chvìli sednout. PoËÌt me, ûe stïna by mohla slouûit i û k m prvnìho stupnï v r mci tïlesnè v chovy. JakÈ vyuûitì bude mìt uëebna v p ÌrodÏ? UËebna v p ÌrodÏ je druh Ë st projektu. VyuûÌvat ji budeme zejmèna ve v tvarnè v chovï. DÏti mohou v obdobì kvïten, Ëerven, v z Ì i na zaë tku Ìjna, prostï ve obdobì, kdy je pïknè poëasì a teplo, chodit do plenèru malovat. UËebna se bude vyuûìvat nap Ìklad takè p i ËtenÌ v hodin ch liter rnì v chovy, m ûe se tu vyuëovat i dïjepis, zemïpis, prostï vöechno, kdy vyuëujìcì nebude k v uce pot ebovat û dnè dalöì pom cky. A kdy se mohou û ci na novou uëebnu a h iötï tïöit? Pokud n m Jihomoravsk kraj p idïlì penìze, tak bychom mohli zaëìt jiû o pr zdnin ch v tomto ökolnìm roce. Jak bude na h iöti zajiötïna bezpeënost dïtì? Pro kaûdè h iötï m me zpracovan provoznì d. Nap Ìklad u h iötï, kterè se dokonëuje za ökolou, se na tvorbï provoznìho du nepodìleli pouze uëitelè, ale p izvali jsme i bezpeënostnìho technika. Je tam uvedeno t eba i to, kde u doskoëiötï musì st t uëitel, aby nedoölo k razu. StejnÏ budeme postupovat i u dïtskèho h iötï. Toto h iötï bude mìt i pìskoviötï, a tak bude v provoznìm du nap Ìklad i podmìnka ûe se kaûd rok musì pìsek vyëistit odborn firma v p e, aby se zniëily vöechny p ÌpadnÈ choroboplodnè z rodky. Nem te obavu, ûe se dïti nedajì uhlìdat? Jin situace v hodin ch tïlesnè v chovy, jin v druûinï. SkuteËnÏ nem te obavu z razu na lezeckè stïnï? Horolezeck stïna bude mìt takè provoznì d, kter musì dodrûovat vöichni pracovnìci ökoly. V p ÌpadÏ razu a zjiötïnì, ûe nebyl vykon v n dozor, tak p ÌsluönÈmu pracovnìkovi hrozì postih, protoûe zdravì a bezpeënost dïtì je opravdu na prvnìm mìstï. Jsem editelkou 15 let a nemïli jsme v ûn raz. Vöechno z visì na odpovïdnosti p ÌsluönÈho uëitele. ÿeditel m ûe mìt stokr t podepsan bezpeënostnì d, ale pokud jej pracovnìk nebude dodrûovat, tak se mohou st t tragickè p Ìpady raz, o kter ch sl ch me ve zpr v ch. Podle mèho n zoru to jsou p Ìpady, kdy se nïco zanedbalo. Trouf m si tvrdit, ûe pedagogiëtì pracovnìci z MutÏnickÈ jsou si vïdomi toho, ûe musì vykon vat dozor, a proto jsme nemïli û dn z vaûnïjöì raz. Je ökola na tato rizika pojiötïna? Ano, vöichni û ci i pracovnìci jsou pojiötïni proti razu a ökola je pojiötïna i proti jin m pohrom m. M lokter rodië vì, ûe pokud je û k pojiötïn individu lnï jinou pojistkou, tak m ûe Ëerpat bolestnè z obou pojistek. Bude h iötï p ÌstupnÈ i ve ejnosti nebo bude jen pro pot eby ökoly? NovÈ h iötï za ökolou i toto h iötï bude pouze pro pot eby ökoly, protoûe se mïstsk Ë st p i poskytnutì dotace zav zala k drûbï a ochranï vzniklè investice a p i volnèm vstupu ve ejnosti to nenì moûnè zajistit. TakÈ by nebylo moûnè zajistit bezpeën provoz. äkola takè poû d o dotaci na kamerov systèm, kter by mïl pomoci ochr nit tato h iötï proti vandal m. Petr Vl Ëil Proč byla MŠ Bořetická 7 mimo provoz, aneb Jak fungují mateřské školy o krátkých prázdninách Kaûd Mä p ed zaë tkem ökolnìho roku informuje svè rodiëe o termìnech kr tkodob ch a hlavnìch pr zdnin. Pr zdninovè provozy jsou rodië m ozn meny pìsemnï na n stïnk ch i s uvedenìm zda bude provoz omezen, nebo zda bude ökola uzav ena. Ve vnit nìm du Mä je, ûe se t Ìda otevìr p i minim lnìm poëtu 10 dïtì. S touto informacì jsou rodiëe sezn meni v z Ì a potvrzujì sv m podpisem, ûe tato fakta berou na vïdomì. NavÌc p ed kaûd mi pr zdninami v pr bïhu ökolnìho roku jsou rodiëe osobnï dot z ni, zda bude jejich dìtï Mä navötïvovat. VÏtöina Mä m o tïchto pr zdnin ch omezen provoz, protoûe si zamïstnanci vybìrajì dnou dovolenou. O jarnìch pr zdnin ch v Mä Bo etick 7 vznikla nestandardnì situace, a to, ûe z p vodnï 18 p ihl - öen ch dïtì nastoupilo v pondïlì pouze 8, z nichû 4 odch zely po obïdï. TakÈ se p idaly provoznì komplikace: onemocnïnì kucha ky, takûe bylo nutnè odvolat z dovolenè druhou a v jednè t ÌdÏ byla zjiötïna hav rie vody. Opravy jsme chtïli vyuûìt i k rekonstrukci soci lnìch za ÌzenÌ pro dïti, tak, aby od n sledujìcìho t dne bylo vöe v po dku. Tyto vz jemnï nepl novanè komplikace vedly k rozhodnutì editelky Mä Evy NÏmËanskÈ o uzav enì Mä, a to od st edy, tak aby si byli rodiëe schopni na zb vajìcì 3 dny zajistit n hradnì eöenì. Tato situace byla ozn mena z izovateli Mä ñ M», odboru ökolstvì. Vöichni rodiëe, kterè jsem telefonicky kontaktovala hned v pondïlì do 10 hodin, nastalou situaci pochopili a vst ÌcnÏ ji vy eöili. D Ìve dìtï mohlo doch zet kr tkodobï i do jinè Mä po vz jemnè domluvï mezi editelkami, coû dnes nenì moûnï vzhledem k rozs hlè administrativï a finanënìm n klad m. Je nutnè vydat spr vnì rozhodnutì o p ijetì dìtïte, byù i na jedin den. V dobï hlavnìch pr zdnin jde o doplúkovou Ëinnost Mä, kter musì b t vûdy ziskov. FinanËnÌ n roky na nïkolikadennì pobyt jsou daleko vyööì neû v kmenovè Mä, kam dìtï doch zì po cel rok. Jen pro p edstavu, jde cca o 150 KË za platu za p edökolnì vzdïl v nì a k tomu hrada stravy a vïcn ch n klad na provoz ökolnì kuchynï. O hlavnìch pr zdnin ch v letoönìm roce se na Vinohradech Mä vyst ÌdajÌ tak, aby byl zajiötïn jeden mïsìc provozu. Co se v gymnáziu naučíš, v praxi se ti bude hodit... Duben, kvïten... ÿekne se, jaro ñ mïsìce l sky, ale pro nejvyööì roënìk gymn zia a v ûivotï ökoly to kaûdoroënï znamen finiöov nì. JeötÏ poslednì pìsemky a zkouöenì v nematuritnìch p edmïtech, poslednì exkurze, besedy, dokonëenì projekt a student se ani nenadïje a maturita klepe na dve e. Ale myölenky jsou jiû nasmïrov ny k p ijìmacìm zkouök m na vysokè Ëi vyööì odbornè ökoly, kterè otevìrajì r znorodè, Ëasto velmi netradiënì, obory. NabÌdek je hodnï, a rozhodov nì je proto velmi tïûkè. I to byl d vod, proë se û ci dïjepisnèho semin e vypravili do novè budovy MoravskÈho zemskèho archivu. Zde se sezn mili s adou ËinnostÌ, kterè zamïstnanci vykon vajì, kdyû peëujì o nejstaröì i souëasnè dokumenty. Zjistili, ûe vyspïl IC technika, je pot ebn i v tèto ryze humanitnì oblasti. Zase se PÌsemn maturitnì pr ce z ËeskÈho jazyka na Gymn ziu uk zala platnost aforismu, Ñco se Globe (26 maturant ) na gymn ziu nauëìö, v praxi se ti bude hoditì. ZatÌmco maturanti psali 11. dubna pìsemnou maturitnì, studenti sexty spolu s kvart ny a hosty z 9. t Ìd EZä»ejkovick a Zä HornÌkova se zab vali ekologiì. ProbÌhalo 3. kolo soutïûe Ze soutïûe Vinohradsk hrozen Vinohradsk hrozen. TakÈ ekologie se v praxi bude hodit... PhDr. L. BystroÚov 3

4 Z redakční pošty: Poděkování strážníkovi R da bych se podïlila o velmi p Ìjemnou zkuöenost se str ûnìkem MÏstskÈ policie mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Na poë tku dubna, ve st edu dopoledne, jsem chtïla se sv m vozidlem zaparkovat na parkoviöti p ed radnicì mïstskè Ë sti Vinohrady. Pr vï ve chvìli, kdyû jsem najìûdïla z hlavnì silnice na n jezd na parkoviötï, mi auto p estalo jet a samoz ejmï jiû nenastartovalo. Vezla jsem t Ìletou dcerku k lèka ce, dcerka zaëala plakat, co ûe budeme dïlat, j se snaûila z stat v klidu, ale bylo mi jasnè, ûe pokud se nïco nestane, tak z parkoviötï nikdo nevyjede a ani tam nikdo nenajede, protoûe jsem zablokovala vjezd. A pr vï v tèto chvìli ke mï doöel str ûnìk, velmi mile a ochotnï mi auto odtlaëil a pomohl zaparkovat a s smïvem se rozlouëil. Velmi r da bych mu podïkovala. Nenapsala jsem si vöak jeho sluûebnì ËÌslo, ale vï Ìm, ûe si mè podïkov nì p eëte alespoú v Informu. Marie Urdov Volná místa v táborech CVČ Louka Stanov t bor VesmÌr ñ Pro dïti 9-15 let. DÏti Ëek na t bo e zajìmav program, situace kde projevì svou samostatnost, hry a soutïûe rozvìjejìcì jejich osobnost, t movou spolupr ci a kreativitu, chybït nebudou t bor ky, koup nì a v pravy do okolì. MÌsto: obec Rozkoö u Jeviöovic, cena 2900 KË, kontakt Mgr. ZdenÏk HumpolÌk, telef.: ; T bor pro rodiëe s dïtmi KrteËkovo dobrodruûstvì 15.ñ Pro rodiëe s dïtmi od 2 let. LetnÌ radov nky, hry, poh dky, v tvarn tvo enì pro malè i velkè, proch zky, koup nì. MÌsto: penzion Badinka, Svojanov u Boruöova, cena 3100 KË/dospÏl, 2400 KË/dÌtÏ, kontakt Lucie H jkov, tel Barevn t den P ÌmÏstsk t bor ñ4. 7., vûdy od 9 do 16 hodin. Pro dïti 7ñ15 let. V tvarnè tvo enì a netradiënì rukodïlnè techniky, sportovnì vyûitì, hry a soutïûe. MÌsto: CV» Louka, Bzeneck 23, Brno-Vinohrady, cena 800 KË/ cel t den, jednotlivè dny 200 KË/den, kontakt Mgr. Dagmar Rosendorfov, tel Pr zdniny na Louce P ÌmÏstsk t bor 25.ñ29. 8., vûdy od 9 do16 hodin. Pro dïti 6ñ15 let. Celot borov hra, soutïûe, sport, v lety do okolì, v tvarn tvo enì, koup nì, mìsto: CV» Louka, Bzeneck 23, Brno-Vinohrady, cena 800 KË, Kontakt Lucie H jkov, tel V prava na B eznìk 10.ñ Pro rodiëe s dïtmi od 5 let. Celot borov hra, v lety, sportovnì aktivity, soutïûe, netradiënì v tvarnè techniky, koup nì, oheú, mìsto: Are l u Lamberka, B eznìk, ubytov nì v Ëty l ûkov ch chatk ch, cena 1900 KË/dÌtÏ, 2100/dospÏlÌ, kontakt Lucie H jkov, tel , TaneËnÌ t bor v KdousovÏ 9.ñ15.8. Pro dïti 7ñ15 let. V uka taneënìch styl street dance, disco, moderna, hip-hop, hry, soutïûe, t bor ky, koup nì a v lety do okolì, mìsto: Turistick z kladna Kdousov, cena: 2300 KË, kontakt Mgr. Dagmar Rosendorfov, , McDonald s cup na ZŠ Mutěnická PrvnÌ dubnovou st edu propukly v tïlocviënï Zä MutÏnick litè boje o vìtïzstvì ve ökolnìm kole fotbalovèho turnaje McDonaldís cup. Jedn se o nejvïtöì ökolnì fotbalov turnaj v EvropÏ, letos probìh jeho 11. roënìk a jeho hlavnìm cìlem je umoûnit co nejvïtöìmu poëtu dïtì, tedy hoch i dìvek, zaûìt pocity hr Ë nejrozöì enïjöì hry na svïtï. A jak tedy probïhlo ökolnì kolo u n s? Po sezn menì se s propozicemi turnaje si û ci 2.ñ5. t Ìd sestavili t ÌdnÌ t my, vymysleli si n zev a domluvili se na jednotnè barvï triëek. Pak uû se mohlo zaëìt hr t. Zde jsou v sledky: Kategorie A: Gepardi II. A : RychlÈ öìpy II. B 0 : 1 (Heidinger) Tyg i III. A : Tyg i III. B 1 : 1 (2 : 0 p) (Zahorec, PÌtr p, T ma p ñ M. Holub) RychlÈ öìpy II. B : Tyg i III. B 3 : 0 (Blaûek 2, Heidinger) Kategorie B: Greenbul ci IV. A : Tyg i IV. B 2 : 3 (Kotisa, Charv t ñ éabinsk 2, LevÌËek) Masters V. A : Drops V. B 7 : 0 (Rudolf 5, Pacner, Buchlovsk ) Tyg i IV. B : Masters V. A 1 : 2 (LevÌËek ñ Buchlovsk, Rudolf) VÌtÏzem kategorie A se tedy staly RychlÈ öìpy z II. B, nejlepöìmi st elci byli Blaûek a Heidinger oba II. B. Kategorii B vyhr li Masters z V. A a nejlèpe to st Ìlelo Rudolfovi V. A, LevÌËkovi a éabinskè oba IV. B. OcenÏnÌ si vöak nezaslouûì jen vìtïzovè, ale za sv j bojovn a sportovnì v kon i vöichni ostatnì, zejmèna 12 dïvëat, kter byla platn mi hr Ëkami sv ch t m. V polovinï dubna se utkal v bïr û k 4. a 5. t Ìd s druûstvy dalöìch sedmi ökol o dvï postupov mìsta do okresnìho fin le. Text a foto Mgr. Tereza Zimov, Zä MutÏnick 23 KaûdoroËnÏ se 22. dubna kon Den ZemÏ. Historie tohoto sv tku nenì dlouh, sah do roku 1969, kdy americk sen tor Gaylord Nelson a John McConnell zaëali volat po vyhl öenì sv tku oslavujìcìho Zemi. K tomuto Ëelu byla navrûena i vlajka ZemÏ. PoprvÈ se sv tek slavil v USA roku MÏl öirokou odezvu, r zn ch akcì a demonstracì se z Ëastnilo asi 20 milion lidì, zvl ötï student. O rok pozdïji zaëala slavit tento sv tek i OSN. V roce 1990 se p id v zbytek svïta, tedy i naöe republika. V souëasnosti je Earth Day nejvïtöì ve ejnostì organizovan aktivita, podporuje ji cel ada v znamn ch organizacì, osobnostì, vïdc i politik. CÌlem je oslovenì öirokè ve ejnosti i p edstavitel politickè a ekonomickè moci ve jmènu ochrany p Ìrody a ûivotnìho prost edì. Akce se dnes jiû neomezujì pouze na jedin den, ale trvajì tèmï cel mïsìc. NejvÏtöÌ v znam tohoto sv tku spoëìv v tom, ûe Den Země umoûúuje i tè nejmenöì organizaci za adit sv j mal p ÌspÏvek k pèëi o ûivotnì prost edì. Snad proto se do tèto aktivity st le vìce zapojujì vedle nevl dnìch organizacì i mìstnì samospr va a ökoly. Z kladnì ökola MutÏnick v letoönìm roce nav ûe na nïkolikaletou tradici oslav Dne ZemÏ. Cel duben probìh ve ökole sbïr vìëek od Pet lahvì, akci organizuje t Ìda 7. B pod vedenìm panì uëitelky PiskaËovÈ. äkolnì parlament ve spolupr ci s uëiteli v tvarnè v chovy pak vyhl sil v tvarnou soutïû ke Dni ZemÏ. Na prvnìm stupni vytv ejì dïti p nì Zemi, na stupni druhèm pak kol û s ekologickou tematikou. 22. dubna probïhl Den v modrèm. Vöichni û ci i pedagogiëtì pracovnìci p iöli do ökoly v odstìnech modrè, hlavnì charakteristickè barvy naöì planety. Samoz ejmostì byl i klid okolì ökoly, na kterèm se podìlely vöechny t Ìdy. PaedDr. Marcela KuchyÚkov Zä Brno, MutÏnick 23 4

5 Festival tanečního mládí 2008 Letní tábory 43. PS Vinohrady MASH Od 12. do , pro dïti 10 aû 16 let vëetnï. MÌsto kon nì: plnï vybavenè t bo iötï DolnÌ Libochov. (T bo iötï leûì uprost ed lesa v blìzkosti mïsta K iûanov.), cena 3100 KË (v cenï je zahrnuto ubytov nì ve stanech s podsadou, strava 5 dennï, doprava tam i zpït, program, ceny, kvalifikovanì vedoucì pracovnìci). Na programu jsou hry, soutïûe, v lety, celot borov hra, t bornickè dovednosti, koup nì, t bor ky, rukodïlky a spousta jinè z bavy. LoupeûnÌci Od do 9. 8., pro dïti 1. stupnï z kladnì ökoly a p edökol ky. MÌsto kon nì: plnï vybavenè t bo iötï Buchlovice ñ Trn vky (BuchlovskÈ kopce, hrad Buchlov), cena 3100 KË (v cenï je zahrnuto ubytov nì ve stanech s podsadou, strava 5 dennï, doprava tam i zpït, program, ceny, kvalifikovanì Region lnì kolo tohoto festivalu probïhlo opït v s le Stadion na KounicovÈ, a to v sobotu 5. dubna. Z Ëastnilo se ho p es sedmdes t taneënìch soubor a skupin dïtì a ml deûe z kraje JihomoravskÈho, ZlÌnskÈho a VysoËina. Cel dlouh den se bylo opravdu na co koukat. Soubory soutïûily v disciplìn ch: plesov p edtanëenì, parketovè taneënì kompozice, show p edtanëenì a street dance. Vinohrady mïly jiû tradiënï zastoupenì v poslednï jmenovanè disciplìnï. Tancem ve stylu hip hop a street se v DomeËku zab v tèmï Ëty icet dïtì od 9 do 15 let, veden ch zkuöen mi lektorkami z Tä Danza. Tvrd trènink a dobrè vedenì p ineslo opït svè ovoce. Skupina v kategorii do 12 let zìskala n dhernè 2. mìsto a staröì dïvëata do 16 let se umìstila na 3. mìstï. Vöichni z ËastnÏnÌ mïli samoz ejmï z tïchto v sledk velikou radost. Ovöem znamen to pro nï dalöì pr ci a jeötï vïtöì nasazenì, neboù postupujì do celost tnìho kola tèto p ehlìdky v»eskè LÌpÏ 17.ñ18. kvïtna. I. Heindlov vedoucì pracovnìci). Na programu jsou hry, soutïûe, v lety, celot borov hra, t bornickè dovednosti, koup nì, t bor ky, rukodïlky a spoustu jinè z bavy. V p ÌpadÏ z jmu volejte: t bor MASH Kate ina KoneËn, tel.: , t bor LoupeûnÌci Kate- ina Fialov, tel.: , nebo piöte na adresu: BliûöÌ informace na KVĚTEN V DOMEČKU Poh dky pro malè div ky LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje nejmenöìm div k m dvï poh dky O BudulÌnkovi a O SmolÌËkovi ve st edu v 10 hodin v DomeËku, Valtick 23.Vstupenky za 35 KË zakoupìte t den p edem v kancel i DomeËku nebo m ûete rezervovat na telefonnìm ËÌsle Galerie DomeËku Do st edy trv v stava soutïûnìch v tvarn ch pracì na tèma Kytka nejen masoûrav. Na toto tèma se n m v DomeËku seölo p es 150 v tvarn ch dïl od dïtì z vinohradsk ch a lìöeúsk ch ökol a ökolek, k vidïnì jsou r znè v tvarnè techniky i keramika. Ze vöech pracì jsme vybrali ty nejlepöì a zde jsou v sledky: kategorie mladöì 1. mìsto Hana Senior klub v květnu PosezenÌ v klubovnï jûgy kaûd den za öpatnèho poëasì, Z. Langrov, B. Ba- Ëov. Kr tkè vych zky od 14 hodin ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21. TER 6. 5.»ajov d ch nek, E.»tvrteËkov TER STÿEDA »TVRTEK TER »TVRTEK TER PÏstov nì balkonov ch rostlin, L. Mizera N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè, far ka K. BezdÌËkov Je tu Ëas, pan starosta p Ìjde do klubu zas, starosta PhDr. J.»ejka»esk hereëka Vlasta Fialov, E. Vackov Blahop nì jubilant m narozen m v kvïtnu, E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk Louis de Funès, M. Krejsa»TVRTEK Sr ûka kontinent, prof. M. SUK, CSc. ZaË tky vûdy od 15 hodin. Klub otev en od hodin. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Pt Ëkov, David Damborsk ñ Zä MutÏnick, 2. mìsto Tamara Al-Khatib ñ Mä Bo etick. Kategorie staröì 1. mìsto Nikola Tenorov ñ Zä HornÌkova, 2. mìsto Michal Zavrtal, Michal Huben ñ Zä Masarova, 3. mìsto Veronika Zapletalov, Bohuslava Relichov ñ DomeËek. KolektivnÌ pr ce 1. mìsto Zä HornÌkova, 2. mìsto keramika DomeËek, 3. mìsto Mä Bo etick a v tvarka pro malè DomeËek. Vöem v herc m blahop ejeme a tïöìme se, ûe se s jejich dìlky opït setk me p i dalöì v stavï Ëi v tvarnè soutïûi. 19. kvïtna zaëìn v naöì galerii poslednì v stava letoönìho ökolnìho roku ñ TextilnÌ a keramickè pr ce z kurz DomeËku, kter potrv do 13. Ëervna. UvidÌte uk zky toho nejlepöìho, co dïti i dospïlì v naöich kurzech v tomto ökolnìm roce vytvo ili. SrdeËnÏ zveme k prohlìdce v stavy. NADĚJE, pobočka Brno, Velkopavlovická 13 V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc KVÃTEN p ipraven tento program: st eda ve SmÌch lèëì ñ veselè historky st eda ve Co znaly uû naöe babiëky ñ prost edky z dom cì lèk rny st eda ve Spr vnou stravou k duöevnì svïûesti st eda ve Nedovolte mozku st rnout ñ trènink pamïti DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm ËÌsle u vedoucì Bc. E. BoutlelisovÈ. 5

6 Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, Tel na novè povrchovï poökozenè Chcete se dozvïdït vìce o cèvnì mozkovè p ÌhodÏ? V r mci programu ÑDny otev en ch dve Ì neurologick ch oddïlenìì p ijôte dne do VojenskÈ nemocnice Brno, Z brdovick 3, Brnoéidenice. Zah jenì v 9.00 a hodin v kapitulnì sìni nemocnice ñ rizikovè faktory, diagnostika a lèëba mozkovè p Ìhody. V mezidobì vyöet enì karotid, mï enì TK a zhodnocenì rizik CMP ñ na RTG a neurologickèm oddïlenì. KOSMETIKA Brno-Líšeň EPILACE DEPILACE (mateřská školka) Kosmetička s dvacetiletou praxí Vám nabízí: Terezia Kočí, Synkova 24 ošetření pokožky líčení masáž obličeje poradenská služba čištění pleti epilace úprava obočí elektrickou jehlou barvení řas depilace Otevřeno: Po Pá Tel.: Tramvaj č. 8, směr Líšeň, výstup st. Masarova PEDIKÚRA pro vás Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY Solná jeskyně Hvězdička Poliklinika Horníkova 34, Brno-Líšeň (v prostorách baby kavárny) Naše solná jeskyně Vám po celý rok nabízí mořské klima na dosah. Je prevencí a pomáhá pacientům při léčbě: chronických zánětů nosu, krku, zánětů průdušek (rýmy, senné rýmy, kašle, nachlazení) astma, bronchitidy, alergie srdečně-cévních problémů a onemocnění, vysokého krevního tlaku, arytmie kožních onemocnění lupénky, ekzému, akné, spálenin, vředů snížené funkce štítné žlázy onemocnění a poruch zažívacího traktu (gastritidy, zánětu střev) revmotologických onemocnění poruch imunity organismu neurózy, přepracovanosti, stavu vyčerpání, stresu, nespavosti urychluje metabolismus buněk Provozní doba: Objednávky a informace Po Pá So Ne Jeden relaxaënì pobyt nahradì 2ñ3 dny u mo e tïsnï po bou i, kdy je vzduch prosycen prvky a miner ly.!!! s tímto kupónem sleva 20 % na permanentky Pronajmu gar û, ul. Valtick (hlavnì vjezd na d lk. ovl d nì). Tel Doktorka hled byt na Vinohradech. ProsÌm nabìdnïte i sms. Tel P ijmu asistenty/ky do novè kancel e v BrnÏ. Pr ce na PC. Tel VhodnÈ na HPP i VPP. Výroba a montáž vestavěných skříní a nábytku. Tel Sleva 25 % Gymnázium Hády Horníkova 1, Brno nabízí žákům základních škol šestileté studium tělesná výchova čtyřleté studium tělesná výchova všeobecný Tel.: JUVENTA Jazyková škola pro děti a mládež nabízí klasické a tématické kurzy Věkové kategorie: předškolní, mladší školní, starší školní, středoškolský věk Jazyky: AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ Horníkova 1, Brno Tel.:

7 SIMP SIM P LY CLE CLEVE VER VE R Na cestě k novému vozu Vás už nic nezastaví: ŠkodaFabia teď jen za Kč měsíčně včetně kompletního pojištění. Stačí využít výhodné financování od ŠkoFINu a můžete mít nový vůz třeba hned. A pokud jde o základní výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS, airbagy řidiče i spolujezdce, boční airbagy vpředu nebo posilovač řízení. Vůz má navíc největší vnitřní prostor ve své třídě. Ale pozor, tato nabídka platí jen do konce června. Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás. JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM Cena vozu Kč, délka leasingu 5 let, zůstatková hodnota Kč, RPSN 2,35%, výše splátek je garantována po celou dobu financování. Kombinovaná spotřeba a emise CO² modelu Fabia: 4,6-6,9 l/100 km, g/km Váš auto autorrizovan izovanýý prodejce vozů voz ů Škoda: Autocentrum K.E.I. Žarošická 21, Brno - Vinohrady Tel.: , Fax: MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï FURTSERVIS, s. r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï äimek 96, spol. s r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. Autocentrum držitel certifikátu ISO 9001 MALÍŘSKÉ PRÁCE. TEL , MOBIL: P ijmeme KADEÿNICE a KOSMETI»KU se é.l. do novèho kade nictvì v LÌöni. Tel.: / LETNÍ ANGLICKÁ KOLKA celé prázdniny: , Gajdo ova 7, Brno- idenice Tel.: , OTEVØENO PRO DÌTI V ECH KOLEK P ijmeme na 2 hodiny dennï uklìzeëku. V odpolednìch hodin ch. Gymn zium Globe, Bzeneck 23. tel MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï PÿEMYSL VESEL stavebnì inûen rsk Ëinnost, s. r. o. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady dïkuje firmï KOMFORT, a. s. za v raznou sponzorskou pomoc p i naplúov nì programu partnersk ch vztah se zahraniënìmi partnersk mi obcemi. PEDIK RA, MANIK RA, model û neht v kade nictvì AMBRA, Bo etick 16 (zadnì vchod). Tel

8 STALO SE NA VINOHRADECH: Ur ûeli ûenu s dìtïtem a napadli hlìdaëe Velmi ûivo bylo v nedïli 13. dubna dopoledne v supermarketu na brnïnsk ch Vinohradech. P i cestï do obchodu se totiû k osmat icetiletè ûenï a jejìmu dìtïti p ipojila skupinka dvou neurval ch muû. Ti na matku s malou dìvkou zaëali pok ikovat hanlivè rasistickè ur ûky a nep estali s tìm ani v prodejnï. Jakmile je ostraha prodejny napomenula, muûi se na hlìdaëe vrhli a napadli ho. V tu chvìli se do vöeho vloûil str ûnìk v civilu, kter byl mimo sluûbu a platil n kup u pokladny. Jakmile vyzval agresivnì duo ke zklidnïnì, stal se terëem jejich agresivity a jeden z rozlìcen ch muû ho fyzicky napadl. Nakonec se vöak str ûnìkovi a jeho p ivolan m koleg m poda ilo agresivnì muûe ve vïku 25 a 27 let zpacifikovat a p edat do rukou republikov ch policist. P ÌsluönÌk mïstskè policie, kter se zastal matky s dìtïtem i napadenèho hlìdaëe, byl po incidentu oöet en v nemocnici. MladÌk se zklidnil a odeöel Trochu ruöno bylo 21. b ezna v noci na P lavskèm n mïstì. Str ûnìci tam byli p ivol ni s tìm, ûe p ed jednìm z tamnìch podnik se h d nïkolik lidì a hrozì, ûe konflikt p eroste ve rvaëku. Jakmile z ejmï vyölo najevo, ûe na mìsto byla p ivol na mïstsk policie, situace se r zem zklidnila a na ulici zbyl jen dvaadvacetilet mladìk. I jeho k ik vöak z hy ustal a po domluvï str ûnìk mladìk nakonec odeöel pryë. Papouöek skonëil v pèëi ornitolog Nejen se ztracen mi psy a koëkami, ale i s exotickou zvì enou mïli v dubnu co doëinïnì str ûnìci na Vinohradech. M ûe za to svïdomit dvan ctilet dìvka, kter v polovinï mïsìce p iöla na sluûebnu mïstskè policie. S sebou mïla vïtöìho papouöka, kterèho toho dne nalezla v Bo etickè ulici. Pt k mïl z ejmï zranïn k Ìdla a pohyboval se pouze po noh ch. Str ûnìci mu proto ihned zajistili pomoc ornitologa a zvì e p edali do pèëe PtaËÌho centra. Vandal zdemoloval balkonovè sklo Moûn to mïl b t hloup ûert nebo to bylo ËirÈ vandalstvì. Faktem je, ûe v noci na 13. b ezna nïkomu z ejmï vadila prosklen v plú vchodovèho balkonu domu ve VelkopavlovickÈ ulici. Jeho tot lnì zniëenì nahl sil str ûnìk m jeden z jeho obyvatel. äkoda na dr tem vyztuûenèm skle byla odhadnuta na zhruba 2000 korun. HlÌdka zdemolovanou Ë st balkonu zadokumentovala a dalöì öet enì p Ìpadu p edala spr vnìmu org nu. Mgr. ZdenÏk Nov k, MÏstsk policie Brno Program Klubu maminek KvÏten: Poh dka Kineziologie ñ p edn öka Mgr. AlûbÏty Mati öovè (co je to kineziologie; jak si zv öit sebevïdomì, odstranit strachy, zkosti; jak lèpe zvl dat stresovè situace) RazÌtkov nì Keramika I.»erven: Poh dka Keramika II. (glazov nì) LetnÌ kor lky P edpr zdninov pokec PÉTANQUE SK Vinohrady a juniorská reprezentace JuniorskÈ trio vinohradsk ch VlËat hrajìcìch pètanque za SportovnÌ klub Vinohrady ve sloûenì Jitka Bedn ov, Lenka Milerov a Lucka Hejmalov se po roce propracovalo dìky svèmu trèninkovèmu silì a dobrèmu p telstvì do öiröìho v bïru reprezentace»r. Velk dìl na tomto spïchu majì takè trenè i reprezentace Pavel Hejl a Petr Stokl sek, kte Ì se dïvëat ujali a kr Ëek po kr Ëku jim p ed vali svè cennè zkuöenosti, vedoucì oddìlu Svaùa Bedn, kter je s dïvëaty, trenèry i dalöìmi hr Ëi oddìlu pètanque prakticky ve st lèm kontaktu a takè tolerantnì rodiëe. V loúskèm roce se tento t m naöich juniorek z Ëastnil kromï jin ch turnaj takè svèho prvnìho mistrovstvì»r kterè se konalo ve VÏt nì u»eskèho Krumlova. V kr snèm prost edì sportovnìho are - lu, kde bylo moûno vyuûìt nap. kryt plaveck bazèn, saunu Ëi sol rium, obsadil kr snè öestè mìsto a jako t m se stal objevem roku. O mïsìc pozdïji skonëily juniorky v Roudnici nad Labem na 3. mìstï, tìm se kvalifikovaly na mistrovstvì»r ûen, kterè bylo po d no v Litovli, kde obsadila dïvëata kr snè 9. mìsto z 25 p ihl öen ch t m. Druh trojice vinohradsk ch ûen ve sloûenì äìblov, Valeöov a MiöÌkov nepostoupila ze svè tïûkè skupiny a umìstila se celkovï na 15. mìstï. U muû se zaëìn da it takè Kallusovi s Bedn em, ale vzhledem k obrovskè konkurenci ve svè kategorii to nemajì v bec snadnè a na svou chvìli ËekajÌ. V tom letoönìm roce se mistrovstvì»r junior kon od 23. do ve VrchlabÌ, kde by se dïvëata chtïla umìstit do t etìho mìsta a stejnèho umìstïnì by r da dos hla na MR ûen, kterè se kon v Plzni. I kdyû na Vinohradech dosud nem me vlastnì h iötï ani vhodnou trèninkovou» st oddìlu petanque p i SK Vinohrady halu, zimnì p Ìprava se d oznaëit za kvalitnì, jelikoû jsme mohli vyuûìvat dvakr t t dnï HEJLODROM ve SlatinÏ, coû je trèninkovè centrum ml deûe, kde se pilovala technika hod, r znè hernì situace, hr ly se zimnì turnaje a takè zde probìhaly trèninky reprezentaënìho v bïru. To vöe by se mïlo odrazit na v sledcìch nejen junior, ale celèho oddìlu pètanque SK Vinohrady. Mimo to chyst SK Vinohrady spoleënï s PCBD Brno velk turnaj v pètanque, kter se uskuteënì vzhledem k nevhodn m hracìm podmìnk m na dom cì p dï (k turnaji je pot eba minim lnì poëet t iceti hracìch polì o rozmïrech alespoú 3 12 metr a u mezin rodnìch 4 15 m) v nedalekèm tïchovï, na kterèm bude i turnaj VIP osobnostì mïsta Brna a poëìt se takè s mezin rodnì ËastÌ. N ö oddìl hled novè talenty od 12 let jako budoucì n stupce naöich spïön ch juniorek, kterè za rok p ech zì do kategorie dospïl ch, ale i tam mohou h jit naöe barvy ve v bïru do 23 let a vï Ìme ûe o jmènech Hejmalov, Milerov Ëi Bedn ov jeötï uslyöìme. PÈtanque je sport pro vöechny generace, a tak m te-li z jem se odreagovat, poznat novè p tele, zaûìt atmosfèru p i turnajìch i z pasech mezi sebou, r di vöechny uvìt me mezi n mi. Svaùa Bedn, nebo Tom ö Hlobil, p edseda SK Vinohrady. SvB Volejbalisté SK Vinohrady se chystají na sezónu V kr snèm a upravenèm prost edì SC Hattrick kterèho vyuûìvajì dìky p ÌjemnÈmu posezenì a hracìm prvk m pro dïti od jara do podzimu i maminky se sv mi mal mi ratolestmi se chystajì na novou sezûnu takè volejbalistè SK Vinohrady. Po zimnì p ÌpravÏ kter probìhala p ev ûnï individu lnï a to z d vodu nemal ch finanënìch n rok na pron jem tïlocviëen se opït chystajì do boj v 1. lize mïstskèho p eboru. V minulèm roënìku se volejbalistè pohybovali uprost ed tabulky a letos chtïjì hlavnï za pomoci v her hlavnï v dom - cìm prost edì a fanouök atakovat vyööì p ÌËky. CÌlem t mu je umìstïnì do 5. mìsta. Tento cìl je vöak re ln podle Frantiöka Dr pely pouze za p edpokladu dobrè p Ìpravy, kvalitnìho trèninku a bojovèho ducha celèho kolektivu. Nejprve bude ovöem pot eba vlastnìmi silami upravit h iötï po zimï, na kterèm je plno vïtöìch nerovnostì od nezvan ch n vötïvnìk a musì se p ipravit kabiny i ostatnì n leûitosti, kterè jsou nutnè ke Junio i Vinohrad a jejich reprezentaënì trenèr klidnèmu pr bïhu soutïûe. VÏ Ìme, ûe i novè dresy od p edsedy klubu Tom öe Hlobila p inesou volejbalist m kousek toho sportovnìho ötïstì a p ispïjì ke splnïnì vyt ËenÈho cìle. TakÈ si p ejeme, aby na dom cì z pasy chodilo co nejvìce naöich p Ìznivc a my se budeme na opl tku snaûit p edvèst kvalitnì hru, p i kterè se pobavì a zaûijì p ÌjemnÈ chvìle. SvB MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 16. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více