Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011"

Transkript

1 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim z Vinohrad. äkola Ëi ökolsk tematika se v letoönìm p edpr zdninovè dobï promìt do myslì velkè Ë sti vinohradskè ve ejnosti takè jin m zp sobem. Snad jiû nïkolik t dn ûije Ë st rodië p edevöìm tïch ökol k, kte Ì doch - zejì za v ukou do EvropskÈ z kladnì ökoly na»ejkovickè, v obav ch Ëi jakèmsi dilematu, bude li tato ökolsk instituce zachov na nebo naopak bude li zruöena. NÏkolikr t jsem se z stupci nespokojen ch rodië dïtì z EZä»ejkovick situaci a ot zky kolem existence ökoly probìral. Zcela ch pu obavy o ökolu, kter podle sdïlenì rodië d v jejich dïtem odpovìdajìcì vzdïl nì, s jehoû rovnì jsou spokojeni. I jejich dïti ñ û ci EZä»ejkovick ñ majì ke ökole vztah a spokojenost s stavem se podle rodië odr ûì i v jejich myslìch. Protoûe dost v m adu ot zek v souvislosti s osudem EvropskÈ z kladnì ökoly na»ejkovickè, cìtìm za povinnost ony otaznìky prostupujìcì vinohradskè ve ejnè mìnïnì vysvïtlit a oz ejmit. StÏûejnÌ v celè z leûitosti je fakt, ûe naöe mïstsk Ë st nenì z izovatelem EvropskÈ z kladnì ökoly na»ejkovickè ulici. Pokud bych to vyj d il ponïkud zjednoduöenï (ale ne moc): Vinohrady se z kladnì ökolou na»ejkovickè ulici nemajì po str nce spr vnì, organizaënì a dalöìch nic spoleënèho. Z izovatelem EvropskÈ z kladnì ökoly (se vöemi pr vy a povinnostmi) je mïsto Brno. A to z ejmï uvaûuje o zruöenì tèto svè z kladnì ökoly. D vod p esnï nezn m, domnìv m se, ûe m ûe b t ekonomicky motivov n. Doslechl jsem se takè, ûe d vodem vah o zruöenì ökolnìho stavu na»ejkovickè mïla b t û dost naöì mïstskè Ë sti. Je to nesmysl (mohl bych to napsat i peprnïji, ale neuëinìm tak). Nikdy jsem ani j, ani rada Ëi zastupitelstvo Vinohrad neû dali o takov krok. VidÏl bych vtom spìöe snahu o p esunutì tìhy odpovïdnosti za takovèto moûnè rozhodnutì a jeho od vodnïnì na nïkoho jinèho. VÌc vöak nem v znam o tïchto ot zk ch spekulovat. PodstatnÏjöÌ je nynì zajìmat se o osud ökoly na»ejkovickè. Ta stojì na zemì naöì obce a co je velmi podstatnè ñ navötïvujì ji i vinohradskè dïti. S kvalitou v uky i se ûivotem ve ökole jsou spokojeny jak dïti, tak i rodiëe. Jejich z stupci mi to povïdïli. M m pocit, ûe tomu tak bude, neboù se za ökolu dosti berou (a snad v p enesenèm slova smyslu i zdravï perou). J situaci vnìm m tak, ûe kdyû se uvaûovanè ruöenì ökoly (jìû sice nejsme z izovatelem) t k i vinohradsk ch dïtì a jejich rodië, kte Ì si ruöenì nep ejì (dïti jsou zde spokojeny atd....), je t eba se za obï kategorie ñ û kovskou i rodiëovskou ñ postavit a pokusit se p esvïdëit z izovatele ökoly (mïsto Brno), aby k ruöenì ökoly pokud moûno nep istupoval. Jsem rozhodnut tyto kroky provèst a spolu se z stupci rodië se setkat s n mïstkynì prim tora pro ökolskou oblast (termìn setk nì je jiû domluven), s prim torem mïsta Brna p ÌpadnÏ i s dalöìmi funkcion i a ednìky. Jednoduöe povïzeno, jsem rozhodnut poû dat z izovatele (mïsto Brno) o upuötïnì od p ÌpadnÈho z mïru ruöit ökolu na»ejkovickè a o ponech nì tohoto ökolskèho stavu v provozu tak, jak si to p ejì û ci i jejich rodiëe, obëanè Vinohrad. Podot k m, ûe ofici lnï i neofici lnï jsem dosud ( vodnìk pìöi 19. Ëervna) od z izovatele ökoly (mïsta Brna) neobdrûel û dnè sdïlenì o tom Ëi onom z mïru se ökolou na»ejkovickè. Dohady kolem moûnèho ukonëenì Ëinnosti ökoly na»ejkovickè, kterè kolujì po Vinohradech, se bohuûel do jistè mìry dot kajì i vinohradskou radnicì z izovanè z kladnì ökoly na MutÏnickÈ. NÏkte Ì rodiëe û k MutÏnickÈ se na mne pod dojmem zpr v o ruöenì EZä»ejkovickÈ obr tili v obav ch, zda û ci z p ÌpadnÏ ruöenè»ejkovickè nep eplnì t Ìdy na MutÏnickÈ. Dokonce jsou rodiëe na MutÏnickÈ znepokojov ni ÑzaruËen miì sdïlenìmi, ûe se t Ìdy naplnì aû na t icet sedm û k. Samoz ejmï, ûe takov scèn nenì re ln. ObÏ ökoly ñ jak»ejkovick tak i MutÏnick ñ majì mnohem vïtöì kapacitu, neû je souëasn poëet û k na obou ökol ch. I p Ìpadn (jakkoli nere ln ) Ñexodusì û k z jednè ökoly na druhou by byl hravï kapacitnï zvl dnut. OsobnÏ velmi douf m, ûe na Vinohradech se v oblasti ökolskè zachov status quo ñ tedy dneönì stav. Kroky, kterè v tomto ohledu kon m, budou, vï Ìm, ûe spïönè. V ûenì VinohraÔanÈ, v souëasnè dobï dozr l projekt dalöì dosadby zelenï od zahradnì architektky Evy V gnerovè. Projekt uskuteëúuje n ö z mïr dosadit p edevöìm jehliënatè d eviny ve shlucìch ve voln ch zelen ch ploch ch. PlnÌ se tak p nì Ëi p ipomìnky mnoha z V s, aby na Vinohradech p ibylo jehliënan, kterè na zimu neopad vajì a vytv ejì iluzi lesa Ëi dotv ejì malebnost zimnì krajiny. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji V m p ÌjemnÈ dovolenè, hlubok odpoëinek a naöim û k m a ml deûi v bec b jeënè proûitì letoönìch pr zdnin. HodnÏ zdaru. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Za paní Eliškou Čtvrtečkovou V ûenì spoluobëanè, je pro mne velmi nelehkou a smutnou povinnostì ozn mit V m, ûe na poë tku mïsìce Ëervna odeöla, bohuûel navûdy, z naöeho st edu panì Eliöka»tvrteËkov. VÏ te, ûe velmi tïûce, nelehce, se mi to pìöe. Znal jsem panì Eliöku velmi dob e, vûdyù nïkolik let jsme pilnï spolupracovali. LidÈ ji znali a jeötï znajì jako velmi schopnou, vlìdnou ale i energickou vedoucì vinohradskèho Seniorklubu. Jako uëitelka obracela cel ûivot k vïdïnì ml deû i tu naöi, vinohradskou. V pamïti ji tak jistï m uloûenu i mnoho naöich mlad ch lidì. PanÌ Eliöka, sice drobn a k ehk bytost, dovedla vöak v p ÌpadÏ pot eby razantnï leccos i zd nlivï nemoûnèho prosadit. Aû dnes si hloubïji uvïdomuji, co dobrèho ñ a bez ok zalostì ñ vykon vala a vykonala pro naöi obec. PracovitÈho, skromnèho a poctivèho ËlovÏka panì Eliöku»tvrteËkovou budu po cel sv j ûivot adit k lidem mi blìzk m, na kterè vöak lze jiû jen vzpomìnat. Drah panì Eliöko, za vöe co jste pro Vinohrady a zdejöì obyvatele zajistila a vykonala, V m neskonale dïkuji.»est VaöÌ pam tce. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Poděkování partnerům EZŠ Brno ZamÏstnanci ökoly dïkujì û k m, rodië m, mïstu Brnu, mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a öirokè ve ejnosti za p ÌzeÚ, kterou n m bïhem celèho ökolnìho roku 2010/2011 vïnovali. é ci proûili mnoho spoleën ch chvil nejen v lavicìch, ale i mimo nï. Na exkurzìch, v letech, besed ch, sportovnìch akcìch, v ukov ch programech, ökol ch v p ÌrodÏ a jin ch ökolnìch a mimoökolnìch aktivit ch rozvìjeli svè vïdomosti a dovednosti, kterè napom hali a napom hajì k rozvoji jejich osobnostì, vztahu k p ÌrodÏ a k eöenì ûivotnìch situacì. DÏkujeme partner m za aktivnì pomoc p i zajiöùov nì tïchto aktivit, za pomoc p i rozvoji naöì ökoly. V ûìme si tèto spolupr ce a jiû nynì se tïöìme na spolupr ci v dalöìm ökolnìm roce 2011/2012. VedenÌ EZä Brno dïkuje takè vöem zamïstnanc m ökoly za jejich usilovnou pr ci. P ejeme vöem pohodovè dny dovolen ch, bezpeëì na cest ch a do novèho ökolnìho roku mnoho osobnìch i profesnìch spïch. Mgr. JaromÌr PospÌchal

2 Z 9. a 10. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 18. května a 8. června 2011 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ s pron jmem pozemk ve 2 p Ìpadech; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 3 p Ìpadech; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve 33 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v 5 p Ìpadech; ñ pron jem bytu; ñ pron jem nebytov ch prostor; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè ve 3 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 3 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 12, 13, 14, 19 a 20; ñ p idïlenì zak zky na realizaci akce: Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ severnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ SOD na realizaci akce Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ severnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ p idïlenì zak zky na realizaci akce: Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ jiûnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ SOD na realizaci akce Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ jiûnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ moûnost napojenì elektrickè energie v pronajat ch prostor ch; ñ zak zky na zpracov nì dokumentace: ÑStudie vyuûitì a stavebnìch prav objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23ì; Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2010; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za rok 2010; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 11, 15, 16, 17, 18 a 21; ñ pod nì û dosti o poskytnutì dotace z rozpoëtu JMK z dotaënìho programu ÑPodpora vina stvì a vinohradnictvì v JMKì; ñ prominutì pohled vky ve 2 p Ìpadech; ñ zmïnu JednacÌho du Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady v Ël. 6. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemk ve 3 p Ìpadech; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna nabytì pozemk ; ñ SOD na zpracov nì dokumentace ÑStudie vyuûitì a stavebnìch prav objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23ì; ñ v povïô smlouvy o dìlo na prov dïnì klidov ch pracì ve spoleën ch prostor ch bytov ch dom ì; ñ pod nì ûaloby na vyklizenì bytu ve 2 p Ìpadech; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce: ÑV mïna v plnì okennìch otvor v budov ch Mä Velkopavlovick 15 a Mä Bo etick 7ì; ñ seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky; ñ v bïrovou komisi; ñ hradu za uûìv nì 1/3 pozemk. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 180/11/6 7. sch ze RM». Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s dalöìm pron jmem Ë sti pozemku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vr cenìm neopr vnïnèho p Ìjmu obce z n jmu pozemk ; ñ se znïnìm n vrhu n jemnì smlouvy k pozemk m; ñ s uzav enìm Smlouvy o umìstïnì vedenì a za ÌzenÌ pro poskytov nì komunikaënìch sluûeb; ñ s vyvïöenìm moravskè zemskè vlajky dne 5. Ëervence 2011 p i p Ìleûitosti st tnìho sv tku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ smlouvu, upravujìcì pro dobu po rozvodu vz jemn pr va a povinnosti ËastnÌk ve 2 p Ìpadech; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy k Ë sti pozemku; ñ skuteënost, ûe se n jemkynï stala jedinou n jemkynì bytu; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit bez p ipomìnek p edloûen n vrh obecnï z vaznè vyhl öky, kterou se stanovujì podmìnky pro spalov nì such ch rostlinn ch materi l ve mïstï BrnÏ. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna do konceptu zemnìho pl nu mïsta Brna zapracovat danè n mitky a p ipomìnky; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit zmïnu zemnìho pl nu mïsta Brna na pozemku. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo - d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2010, a to bez v hrad. ñ podnït GREENPEOPLE; ñ ukonëenì n jmu nebytov ch prostor. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nep ijìm : ñ opat enì k dosavadnìmu zp sobu eöenì v mïn byt a p echod n jmu byt v mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom M» Brno-Vinohradyì dodavatele. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 179/11/6 ze 7. Sch ze RM» Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nezruöuje: ñ usnesenì sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, kter m neschv lila prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemk ; ñ eöit problematiku obtïûov nì nadmïrnou produkcì popìlku a prachu ze strany souseda obëanskopr vnì cestou; ñ III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemku; ñ III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna do konceptu zemnìho pl nu mïsta Brna zapracovat n mitky a p ipomìnky. Z III. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 13. června 2011 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrad za I. ËtvrtletÌ 2011; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k podle p edloûenèho materi lu; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku 2011 podle p edloûenèho materi lu; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ roku 2011 podle p edloûenèho materi lu; ñ ObecnÏ z vaznou vyhl öku Ë..../2011, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 20/2001. Vinohrady sídlo úspěšných malých firem PrestiûnÌ soutïû ÑOcenÏnÌ»esk ch Podnikatelek ñ OCPì, zaloûen spoleënostmi Mazars Audit a Agenturou Helas, se stala v znamn m Ëinitelem, jehoû cìlem je odmïnit a zviditelnit ty podniky v»eskè republice, kterè byly zaloûeny ûenami. Mezi 2 % nej spïönïjöìch firem v letech 2007ñ 2010 veden ch ûenou pat Ì vinohradskè Gymn zium. V letoönìm roce bylo nominov no mezi semifinalisty soutïûe OcenÏnÌ»esk ch Podnikatelek ñ OCP na z - kladï finanënì anal zy ve ejnï dostupn ch daj vöech spoleënostì v»r. Z prvnìho öirokèho v bïru vhodn ch kandid tek proölo do uûöìho v bïru 9894 potencion lnìch spoleënostì, Gymn zium Globe, s.r.o., se umìstilo mezi prvnìmi 196 spoleënostmi. Rozvoj tèto kvalitnì soukromè ökoly dlouhodobï souvisì s rozvojem Vinohrad. Je d n dobrou spolupr - cì panì editelky RNDr. L BartkovÈ s panem starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou i obïma mìstostarosty naöì mïstskè Ëtvrti. Vítání dětí do života V sobotu se konaly ve vinohradskè ob adnì sìni dalöì ob ady vìt nì dïtì do ûivota. P i nich jsme slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad celkem 13 novorozen ch obë nk. Jsou to: Luk ö Binar, Dominika Buchtov, Dan»erm k, Jan Jagoö, Veronika Koö bkov, Aneta NÏmcov, Tom ö Pokorn. Filip Prager, AdÈla Sur, Michal äkrdla, Marek ätïp nìk, Roz lie VaÔurov, Gabriela Vaverkov. P ejeme jim, aby v l skyplnèm prost edì vyr stali ve zdravì do kr sy, k radosti sv ch rodië a n s vöech. Sbor pro obëanskè z leûitosti 2

3 PanÌ Vejmelkov uëì v Mate skè ökole Pruö - neck, ale kdo by do tèto usmïvavè panì ekl, ûe to zvl d nejen s dïtmi, ale z Ì i na jinèm poli neû tom uëitelskèm. Na etìzku se jì totiû leskne mal zlat tenisov raketka. Police m plnè trofejì a medailì a ËlovÏk by ne ekl, ûe k tenisu p iöla aû ve t in cti letech a ûe se svèmu dosavadnìmu umïnì nauëila sama. NemÏla trenèra, ani po dn tenisov kurt a p esto loni s raketou v ruce p ev lcovala i sedmn ctiletè sleëny na MistrovstvÌ»eskÈ republiky. PopovÌdali jsme si s nì nejen o jejìch prvnìch tenisov ch kr ËcÌch, ale takè o talismanech a trènincìch. Redakce: Tak n m povïzte, kdo v s p ivedl k tenisu a jak jste v bec zaëala. PanÌ V.: D se Ìct, ûe sestra, kter pozdïji p eöla na volejbal. RodiËe v bec nesportovali. ZaËala jsem ve 13 v RoûnovÏ pod RadhoötÏm v dobï, kdy tam trènovala Mel nie Molitorov (maminka Martiny HingisovÈ) se dvïma spoluûaëkami. TatÌnek od jednè z nich byl trenèr. Na ty jsem se chodila dìvat, abych nïco odpozorovala. Ale j jsem chodila na zeô, protoûe pokud nïkdo nep iöel s rodiëi, tak se nedostal na kurty a nikdy jsem nemïla trenèra. Sem tam nïjak staröì p n mi vysvïtlil, jak m m chytit raketu a pozdïji, kdyû si vöimli, ûe tam chodìm Ëasto, tak jsem zaskakovala holky, kterè onemocnïly p i z pasech. Takûe jsem hr la i jeden Davis v z - pas, coû uû byla docela vysok soutïû a mïla jsem moûnost hr t i proti Lendlovi. Pak jsem se vdala a p iöla jsem do Brna a tady m m 3 dïti. PoËkala jsem, aû jsem skonëila s mate skou a nahl sili jsme se cel rodina do Husovic. Kdyû mï vidïli hr t, ekli mi, abych si zahr la mìstnì turnaj, kter jsem vyhr la. Potom chtïli, abych za nï hr la z vodnï s mlad mi kluky. Tak jsem se dostala i tady v BrnÏ k tenisu. Takûe po d hraji jeötï mistrovskè z pasy. Redakce: Kdy a kde se po dalo mistrovstvì v tenise, kde jste vyhr la druhè mìsto? PanÌ V.: MyslÌm si, ûe ñ v TeplicÌch v»ech ch. Redakce: Takûe to bylo vìce z pas? PanÌ V.: Ano, hr lo se od p tku do nedïle. Byli tam ËastnÌci i z Belgie, Slovenska. MÏ oslovila hr Ëka ze éabin NaÔa NÏmeËkov, jestli bych s nì neöla. J jsem nikdy na halovèm turnaji nebyla. Ale protoûe uû teô poslednì dobou trènuji v zimï v hale, byla jsem p ipraven. ObÏ jsme tam öly jako nejstaröì a velmi jsme p ekvapily. Redakce: A vaöe pocity potom? PanÌ V.: No n dhernè! Nejely jsme tam v bec vyhr t. Hr Ëkami byly mladè holky od 17 let. Redakce: P inesl V m v ö spïch nïco? Organizace Liga vozìëk po d ve spolupr - ci s r diem Petrov, agenturou Medial Agency a NadacÌ Emil bezpeënostnì akci pro dïti s doprovodn m programem, spoustou soutïûì a d reëk. Akce s n zvem Hur, pr zdniny! se uskuteënì ve Ëtvrtek 30. Ëervna od do hodin na N mïstì Svobody v BrnÏ, bliûöì informace naleznete na NejvÏtöÌm p ekvapenìm v reûii Ligy vozìëk bude poh dka zahran asistenënìmi psi. PsÌ herci ji sehrajì v a v na hlavnìm podiu. (Nemohla bys tady d t nïjakou p Ìmou eë ËlovÏka, kter to s tïmi psy nacviëuje? Jako ve smyslu ûe budou mìt kost my, ûe uplatnì dovednosti, kterè se jako asistenënì psi nauëili atd. ñ klidnï kr tkou.) V cvik asistenënìch ps je zbrusu nov projekt Ligy vozìëk, ve kterèm se snaûì nabìdnout hendikepovan m lidem pomocnìka v bïûn ch ûivotnìch Ëinnostech. Informace o tomto projektu se m ûete Cesta k úspěchu PanÌ V.: HlavnÏ dobr pocit. VidÏla jsem kr snè mïsto s l znïmi. Redakce: MusÌte pro tenis nïco obïtovat? PanÌ V.: ObÏtuji tomu hlavnï Ëas, ale dïl m to r da, bavì mï to. Redakce: Jak Ëasto trènujete? PanÌ V.: TrÈnuji dvakr t t dnï a pak o vìkendu m m dva z pasy, takûe v podstatï Ëty ikr t t dnï hraji. Redakce: A dïti hrajì takè tenis? PanÌ V.: Ano, vöechny dïti hrajì tenis, taky nemïly trenèra, vöechno jsem je nauëila j. Ale z vodnï nehrajì. Jedna dcera p eöla na volejbal a kluk vzpìr profesion lnï, ale r di si se mnou jdou zahr t. Ale jedna dcera se mnou hraje pravidelnï, teô se vöak bude vd vat. Takûe vöechny dïti tenis hrajì. Redakce: NÏjakÈ dalöì sporty dïl te? PanÌ V.: Vöechno jen rekreaënï. V podstatï i tenis hraji rekreaënï, protoûe jsem nikdy nemïla trenèra a vöe jsem pouze odkoukala. Ale jelikoû jsem uëitelka, tak se uëìm cel ûivot. Odkouk m, co dïl m öpatnï a pak se ty chyby snaûìm napravit. Redakce: Na kterè ökolce tady uëìte? PanÌ V.: Na Pruö neckè. Redakce: Sledujete tenis i v televizi? M te nïjakè favority? PanÌ V.: No sleduji ho velmi r da.»ìm jsem staröì, tak mï to bavì vìc. VÏ Ìm, ûe bude Petra Kvitov dobr, protoûe je z Valaöska jako j, ale m nev hodu, ûe oproti ostatnìm celkem m lo trènovala, takûe m jeötï rezervy. Z p nskè kategorie jsem objevila Nadala tady v BrnÏ jeötï d Ìv, neû byl zn m. Ale m m r da i Federera. Redakce: M te na z pasech nïjak talisman pro ötïstì? PanÌ V.: No, nenosìm. Jednu dobu jsem nosila ka- Ëera, kter mïl sepnut k Ìdla a mezi nimi desetnìk, ale ötïstì mi to moc nep ineslo. Redakce: A trofeje m te nïkde vystavenè? PanÌ V.: Ano, m m je na poliëk ch nad manûelovou postelì a uû jsou plnè. Redakce: Pogratuloval V m nïkdo, kdyû jste p iöla do ökolky? PanÌ V.: Ano, panì editelka se ptala a dïti taky. Redakce: Moc V m dïkujeme za rozhovor. PanÌ Vejmelkov se s n mi rozlouëila s smïvem a navìc jsme se i dozvïdïli, ûe si pamatuje i naöi spoluûaëku, kter s n mi konëì letos z kladku. P ejeme jì mnoho dalöìch spïch jak v tenisovè kariè e, tak v ûivotï. Rozhovor uskuteënily a napsaly redaktorky ökolnìho Ëasopisu z EZä»ejkovickÈ, û kynï 9. roënìku, Marùa Tiokov, AniËka RoËkov a JanËa Opletalov. Na prázdniny zve Liga se psy, kteří hrají divadlo dozvïdït na akci na st nku Ligy vozìëk nebo se obraùte na... Na n mïstì budou mìt dïti a vöichni z jemci k dispozici i streetballov koö a basketbalovè vozìky. I Vy si m ûete si vyzkouöet, jak se hraje basket na vozìku a jak na vozìku v bec jezdit. SouË stì akce bude takè streetballovè h iötï, kde budou probìhat exhibice öesti r zn ch t m na vozìcìch. Moûn mezi nimi bude i nïjak ta slavn osobnost. Liga vozìëk bude mìt na n mïstì st nek, ve kterèm bude vûdy p Ìtomn minim lnï jeden pracovnìk, kter r d poskytne informace o nabìdce program a sluûeb celè organizace i o aktu lnìch problèmech lidì s tïlesn m postiûenìm. D leûitè kontakty: SoÚa Formanov, koordin torka akce Řečnická soutěž na ZŠ Mutěnická Ve st edu 18. kvïtna probïhl na Zä MutÏnick prvnì roënìk eënickè soutïûe. TÈma navrhli samotnì û ci: Internet ñ dobr sluha, ale zl p n. Nejprve si û ci ve sv ch t Ìd ch zkusili obhajovat n zory, argumentovat. Pro nïkterè bylo nejtïûöì dodrûovat pravidla diskuse, na kter ch se p edem dohodli. Po tïchto ökolnìch kolech byla z kaûdè 8. a 9. t Ìdy vybr na skupina Ëty û k a jeden n hradnìk. Tito vybranì soutïûìcì si vylosovali n zor, kter budou p i soutïûi obhajovat, pak mïli t den na p Ìpravu. Ve st edu se tedy seöli p ed p Ìsnou porotou v multimedi lnì uëebnï a vlastnì soutïû mohla za- ËÌt. PotÈ, co kaûd skupina p ednesla asi minutov refer t na zadanè tèma, n sledovala vlastnì diskuse. P ekvapilo n s, jak û ci umì argumentovat i to, jak se na diskusi p ipravili. Porota sledovala poruöov nì pravidel. Zde mïla pomïrnï jednoduchou pr ci, protoûe to se st valo pouze ojedinïle. Daleko sloûitïjöì to bylo s posouzenìm toho, kter ze skupin lèpe reagovala na p ipomìnky ostatnìch, jak dok zala sv j n zor obh jit, logicky argumentovat. Po hodinï bylo rozhodnuto. VÌtÏzstvÌ si odnesla t Ìda 9. A, v tïsnèm z vïsu za nì se pak umìstili diskutujìcì z 8. A. Tato soutïû byla velmi d leûit z hlediska prohlubov nì Ëten skè gramotnosti, kam eënickè dovednosti bezesporu pat Ì. Z roveú uk zala vöem û k m jist skalì internetu i soci lnìch sìtì. TÌm naplnila oëek v nì pedagog, kte Ì tuto akci p ipravovali. V p ÌötÌm roce jistï podobnou soutïû do pl - nu akcì opït za adìme. PhDr. Marcela KuchyÚkov, koordin torka soutïûe Pojďte s námi do pohádky Ve Ëtvrtek 9. Ëervna 2011 se uskuteënilo od do hodin na Zä MutÏnick z bavnè odpoledne nazvanè ÑPojÔte s n mi do poh dkyì. Tuto akci po dala ökolnì druûina ve spolupr ci s û kovsk m parlamentem a byla urëena druûinov m dïtem, budoucìm prvú Ëk m a jejich rodië m. Poh dkovè odpoledne zah jila editelka ökoly PhDr. Ilona Sokolov, pozv nì p ijali i vinohradötì mìstostarostovè Ing. Ji Ì Pustina a Mgr. Ji Ì Kar sek. P ed zaë tkem soutïûì vystoupily dïti ze z - jmov ch krouûk ökolnì druûiny VeselÈ taneëky a Aerobic a dïti ze ökolnìho sboru, kterè nejen zazpìvaly, ale souëasnï se doprov zely na r znè hudebnì n stroje. P vodnï se mïla akce uskuteënit na ökolnì zahradï, ale celodennì deötivè poëasì n s p imïlo p ipravit stanoviötï s poh dkov mi postavami do prostor ökolnì budovy. A tak jste se na chodb ch, schodiöti nebo v tïlocviënï mohli setkat s princeznou, vìlou, kaöp rkem, ale i s hejkalem, vodnìkem nebo ËarodÏjnicÌ, u kter ch dïti a rodiëe plnili r znè z - bavnè koly ñ nap. navlèk nì kor lek se zav zan ma oëima u lesnì vìly, chyt nì rybiëek s vodnìkem, podlèz nì öú ry s rolniëkami u sk Ìtka nebo zamet nì ËarodÏjnick m koötïtem nevzhledn ch had a pavouk. Za splnïnì kaûdèho kolu dost valy dïti razìtka na kartiëku. Na konci cesty, u v chodu na ökolnì h iötï, Ëekala na soutïûìcì sladk odmïna, nafukovacì balûnky a obëerstvenì. GrilovanÈ öpek Ëky nejen kr snï vonïly, ale i chutnaly a s poh rkem Ëaje byly p Ìjemnou teëkou za troöku netradiënìm odpolednem. DÏkujeme mal m i velk m soutïûìcìm za neëekanou Ëast a vï Ìme, ûe odch zeli spokojeni. PodÏkov nì pat Ì takè vöem dïtem a kolegynìm i koleg m z 1. a 2. stupnï, vedoucì ökolnì kuchynï i provoznìm zamïstnanc m, kte Ì se podìleli na p ÌpravÏ a organizaci celèho odpoledne. NadÏûda Niziolov, vychovatelka äd 3

4 Když policisté opravdu pomáhají Dvojice mlad ch policist z pohotovostnì jednotky v ÿeëkovicìch pom hala hasit poû r, kter vypukl t iadvac tèho b ezna odpoledne ve sklepï domu na BzeneckÈ. DÌky jejich silì byl oheú tèmï zlikvidov n jeötï d Ìv, neû na mìsto dojeli hasiëi. ée v raz policie nemusì b t vûdy synonymem jen pro vybìr nì pokut, mï enì rychlosti Ñza bukemì a nesmyslnè sek rov nì, dokazujì jednadvacetilet Luboö HrnËÌ a jeho o öest let staröì kolega Tom ö P ibyl. DÌky jejich chladnokrevnèmu, pohotovèmu jedn nì a nemalè d vce osobnì odvahy na Vinohradech nedoölo k tragèdii. Co se tedy stalo? ÑT iadvac tèho b ezna jsme kolem ËtvrtÈ hodiny odpoledne dostali hl öenì, ûe ve sklepï jednoho domu na Vinohradech ho Ì. Vzhledem k tomu, ûe jsme byli ze vöech hlìdek nejblìûe, jeli jsme situaci zkontrolovat,ì zaëìn popisovat P ibyl neobvykl z sah. Po p Ìjezdu na mìsto pr bylo na prvnì pohled jasnè, ûe se nejedn o plan poplach. ÑZe sklepa se valil hust a dost zap chajìcì d m. HasiËi byli v tu chvìli uû na cestï, ale p ece jen majì vïtöì auto a cesta jim trv o trochu dèle. BÏûeli jsme se podìvat, jak situace vypad, ale kv li kou i a horku se nedalo dostat do mìst, kde ho elo. NÏco jsme ale udïlat museli, protoûe jsme netuöili, jestli ve sklepï nïkdo nebyl,ì pokraëuje P ibyl.»lovïk, kter je p es ËÌslo 112 p ivolal, se p ed jejich p Ìjezdem pokouöel oheú zvl dnout sice s m, bylo to vöak nad jeho sìly. Prvo adè bylo informov - nì obyvatel domu o tom, ûe ve sklepï ho Ì. P ibyl tedy vyjel v tahem do poslednìho patra a zaëal lidem postupnï udìlet nezbytnè pokyny a rady, co dïlat. Jeho kolega se rozhodl pokusit se poû r aspoú Ë steënï zlikvidovat. Vyzbrojen d chacì maskou a hasicìm p Ìstrojem se vydal do sklepa, kter v tu chvìli p ipomìnal spìö peklo. ÑBylo tam nep edstavitelnè horko a nebylo skoro nic vidït,ì popisuje situaci HrnËÌ a pokraëuje: ÑZjistil jsem, ûe ho Ì odloûen sedacì souprava a kabely domovnì elektroinstalace. Moc jsem se nerozm ölel a na oheú jsem vypr zdnil cel pr ökov p Ìstroj.ì Podle jeho slov plameny pak uû sice vidït nebyly, ale pohovka po d ûhnula a hrozilo, ûe by mohla velmi snadno opït chytit. ÑJ jsem ale nemohl d l nic dïlat, to uû byla pr ce pro hasiëe,ì dod v HrnËÌ, kter potè jeötï sklep prohledal kv li ujiötïnì, ûe tam nïkdo nenì. ÑDost se mi ulevilo, kdyû jsem nikoho nenaöel, v tïch podmìnk ch by moc öancì nemïl,ì Ìk i po t dnech s levou v hlase. PotÈ dorazili na mìsto hasiëi a zaëali rozp len sklep dohaöovat za pomoci profesion lnì techniky. Teprve po z sahu si pr oba policistè uvïdomili, co se vlastnï stalo. ÑP i akci o tom ËlovÏk moc nep em ölì, vöe dïl automaticky, ale pak jsme si oba oddychli, ûe to takhle dopadlo,ì Ìk s smïvem P ibyl. Jeho kolega dod v : ÑTo, ûe se aû tak moc nestalo, byla vìcemènï souhra nïkolika n hod. Kdyû jsme na mìsto dorazili, oheú jeötï nestaëil zas hnout vïtöì Ë st sklepa. NavÌc bylo odpoledne, takûe nemïli problèm s dojetìm na mìsto ani hasiëi. Nedovedu si p edstavit, ûe by se nïco podobnèho stalo v noci. Se z sahov m vozem by se sìdliötïm proplètali hodnï öpatnï,ì nar ûì HrnËÌ na star problèm auty p eplnïn ch ulic. Na z vïr oba nadstr ûmist i svornï dod vajì: ÑTentokr t to sice dopadlo dob e, ale p ÌötÏ to tak b t nemusì. Asi to bude znìt jako ohran pìsniëka, ale aû budete jednou chtìt nechat podobn nepo - dek nïkde v domï, vzpomeúte si, co se m ûe st t.ì Marek Lajtkep Luboö HrnËÌ (vlevo) a jeho kolega Tom ö P ibyl Byla mezi námi éel, uû nenì. Ve Ëtvrtek 2. Ëervna 2011 podlehla ve vïku 70 let vedoucì vinohradskèho Senior klubu panì Eliöka»tvrteËkov tïûkè nemoci, se kterou stateënï bojovala. Byla to velmi skromn ûena, s p Ìjemn m vystupov nìm a jedn nìm a pro n ö klub vykonala nesmìrnï mnoho. ObÏtavÏ a s l skou Ìdila sedm let jeho chod a vïnovala mu vöechen sv j Ëas a um. Pod jejìm vedenìm pokraëovala velmi spïönï klubov Ëinnost ve stop ch p edch zejìcìch vedoucìch klubu ñ manûel Moudr ch. A hlavnï jejì z sluhou je souëasn program klubu tak rozmanit a bohat. JejÌho odchodu budou ûelet i slovenötì p telè ze Senior klubu Bratislava- Vajnory. Byla to pr vï ona, kter st la u zrodu tohoto kr snèho partnerstvì. ZaË tkem kvïtna jsme slovenskè p tele p ivìtali u n s na Vinohradech a Eliöka byla p i tom, usmïvav a vtipkujìcì. Naposledy jsme s nì str vili pïknè chvilky p i kvïtnovè spoleëenskè akci ÑV stava vìnì. A najednou je to jinak! Je n m smutno a bude n m smutno jeötï dlouho. MÏli jsme ji vöichni r di. Odeöla, ale v naöich srdcìch a vzpomìnk ch bude ûìt d l. VzpomeÚte si na ni s n mi. Ing. LudÏk HodboÔ Eva PlÌhalov Mezi sv mi. PanÌ Eliöka»tvrteËkov t etì zleva. Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( )» st Ëtvrt MilÌ vinohradötì spoluobëanè, moûn se jiû nïkte Ì z V s tïöì na dalöì ñ ËtvrtÈ pokraëov nì seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnèm ûidenickèm sokolskèm z vodnìkovi, Ëlenovi ËeskoslovenskÈho reprezentaënìho olympijskèho druûstva v gymnastice mezi svïtov mi v lkami, ale i o vlastenci a mor lnìm ËlovÏku, kter nasadil ûivot ve svè ileg lnì Ëinnosti bïhem druhè svïtovè v lky a zem el na n sledky tohoto utrpenì. ZaËtÏte se tedy do dalöìho pokraëov nì osud tohoto v znamnèho ËlovÏka, kter ûil nedaleko n s, v blìzk ch éidenicìch. Ñ...Po dvan ct let jsem bojoval po jeho boku a byli jsme vûdy dobr mi bratry. éanek Ìkal:,Jindro, ty jsi spr vn kluk. J jsem BrÚ k a ty jsi Praû k, a oba jsme tvrdì jako ûula.ë ì (SpolubojovnÌk z olympijskèho Ës. druûstva Jind ich TintÏra: VzpomÌnky)...éanek Uher nestaëil ani upozorúovat, jak se ten borec jmenuje a kdo zrovna nastupuje na hrazdu Ëi konï. Tento p ebor vyhr l L. V cha ze Sokola Brno I. Co nadöenì a v le k dalöì pr ci si nesl z tohoto z vodu, ned se ani Ìct. StaËÌ jen, ûe vzpomìnka na tento z vod znaënï p ispïla k n vrhu prof. Pokory, aby Jan opustil myölenku vojenskè dr hy a dal se zapsat na P ÌrodovÏdeckou fakultu MU v BrnÏ. Po n vratu z praûsk ch z vod, o nichû ani po dnï nevïdïl, jakèho umìstïnì dos hl, dal se Honza znovu do pr ce. OdstraÚoval svè nedostatky, jak jen bylo moûnè. Byl si dob e vïdom, ûe mu chybì sìla, a proto zvedal Ëinky, öplhal lano apod. Jeho mènï dob Ì kamar di, o kterè nenì nikdy nouze, se mu vysm li, kdyû p iöel s por ûkou a usmìvali se jeho aû nerozumnè d inï. A pr vï snad tento v smïch ho hnal vp ed natolik, ûe prohl sil, ûe se bude p ipravovat na dalöì mezin rodnì z vod, jìmû byla Olympi - da v Pa Ìûi v roce Neznal tehdy jeötï povinnè sestavy pro tento z vod, a snad proto, po vyd - nì Ëasopisu CviËitel, uve ejúujìcìho sestavy, p iöli tito Ñs ËkovÈì se smìchem a ukazovali p edevöìm na kruhovou sestavu, neobyëejnï obtìûnou. Brzy Jan zjistil, ûe mìsto rady a pomoci majì pro nïho jen smïöek, a tak doölo k jeho p estupu do Sokola Brno I ñ 17. z Ì (MilÌ p telè, m ûete se tïöit na dalöì pokra- Ëov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu.) Mgr. Ivana Gajdoöov 4

5 Pojištění domácnosti od Generali Modelový příklad: Pojistná částka Pojištění živelních rizik Pojištění proti odcizení Připojištění Zatékání srážkové vody Celkové roční pojistné SLEVA 20% Pro více informací kontaktujte: Generali Pojišťovna a.s. kontaktní kancelář v budově Radnice Velkopavlovická 25, Brno - Vinohrady Úřední hodiny: Jana Bučíková Po-St 9:00-18:00 tel.: , ost.dny 8:00-13:00 Roční pojistné po slevě roční pojistné Kč od 390 Kč od 600 Kč Kč 100 Kč Kč 218 Kč od 872 Kč + další připojištění: roční pojistné Rozbití skel od 30 Kč Nepřímý úder blesku 200 Kč Občanská odpovědnost od 280 Kč KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná 623 Kč Melír + stříhání + foukaná 523 Kč Barvení + stříhání + foukaná 423 Kč Trvalá + stříhání + foukaná 423 Kč Stříhání + foukaná 223 Kč Prodlužování a zahuštění vlasů Rychlá půjčka od 5000, Kč Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: KoupÌm byt Ëi RD v BrnÏ i okolì Prod m chatu v Mari nskèm dolì, OP 60 m 2, p Ìjezd aû k chatï. Tel.: VymÏnÌm DB 2+kk na Vin. za DB 4+1 na Vin. nebo LÌöeÚ. Tel.: Prod m DB 3+1, 3. p., ul. Blatnick. Cena Tel Prod m DB 4+1, 80 m 2, ul.»ejkovick. Cena Tel VymÏnÌm OB 3+1 za OB 2+kk, vöe Vinohrady. Tel VymÏnÌm SB 3+1 za SB 2+kk nebo SB 2+1. Tel KOSMETIKA Hana Hrabovská Valtická 15 Tel Přijďte, budu Vás hýčkat Ì9<æ,7Ì9/Ìä1, 9Ì&(Ôÿ(/29e+P,ä7 IRWEDOYROHMEDOQRKHMEDOEDVNHWEDOKi]HQi 2WHYtUDFtGRED32±1(±KRG 7(1,629e.857< 3,1*321*29e672/< 2WHYtUDFtGRED32±1(±KRG 0,1,*2/)29e+P,ä7 2WHYtUDFtGRED32±1(±KRG 3RGRKRGO]HRWHYtUDFtGREXSURGORXåLWGRKRG $UHiO62äD6286D(7UQNRYD%UQR 5HFHSFH'0VSRUWRYLãW-HGRYQLFNi YVWXS RG QiNXSQtKR VWHGLVND /LGO 5H]HUYDFH7HO HPDLOUHFHSFH#VRVVRXEUQRF] ZZZXE\WRYQDKRWHOF] ZZZVRVVRXEUQRF] 7ãtPHVHQD9DãLQiYãWYX Časovanou botu za rok 2010 získal Martin Holiš z NK Likusák OsobnostÌ roku 2010 mezi pracovnìky nìzkoprahov ch program se stal brnïnsk streetworker Martin Holiö, vedoucì NÌzkoprahovÈho klubu Likus k obëanskèho sdruûenì Ratolest Brno. Odnesl si putovnì ocenïnì»asovan bota, kterè je v dubnu kaûdoroënï udïlov no»eskou asociacì streetwork za nejvïtöì p Ìnos v oblasti nìzkoprahov ch sluûeb. Martin Holiö se uû vìce jak deset let vïnuje p ÌmÈ pr ci s dïtmi a ml - deûì z rizikovèho soci lnìho prost edì. ÑOcenÏnÌ je pro mï hlavnï znamenìm, ûe jsem na dobrè cestï. ZnÌ to podivnï, ale pokud pracujete v oboru, kter je mlad, pops no je jen m lo papìru a ve ökole se o tom neuëì, kdyû si velkou Ë st vïcì musìte vym ölet sami anebo je testovat za pochodu, tak to vnìm m jako jak si hromadn souhlas koleg z oboru,ì ekl Martin Holiö. V souëasnè dobï je Martin Holiö vedoucìm NÌzkoprahovÈho klubu Likus k p i organizaci Ratolest Brno, jehoû klienty jsou dïti a mladì lidè z velk ch brnïnsk ch sìdliöù Brno-LÌöeÚ a Brno-Vinohrady. Je takè odborn m lektorem»eskè asociace streetwork (»AS) a spoluautorem ady odborn ch publikacì v oboru terènnì soci lnì pr ce. Pro kolegy v oboru je Martin Holiö garantem kvality. To dokazuje i loúskè ocenïnì jeho klubu Likus k jako nejlepöìho pracovnìho t mu roku. NejcennÏjöÌ je vöak st le jeho p Ìm pr ce s dïtmi, kterè do klubu doch zì. KaûdoroËnÏ udïlovanè ocenïnì za nejvïtöì p Ìnos v oboru nìzkoprahov ch soci lnìch sluûeb»asovan bota 2010 m letos t i vìtïze. V kategorii PracovnÌ t m roku ji zìskaly TerÈnnÌ programy Sananim z Prahy, v kategorii Osobnost roku byl ocenïn Martin Holiö, vedoucì NÌzkoprahovÈho klubu Likus k z Brna a cenu Spr vnì rady za mimo dn p Ìnos obdrûel in memoriam nestor nìzkoprahov ch program v»eskè republice, soci lnì pedagog a supervizor Petr KlÌma. Ceny vìtïz m udïlili 11. dubna 2011 patroni»asovanè boty ñ»esk asociace streetwork, o. s. a Nadace Vodafone»R. Kontakt: Mgr. Jana BÏhalov, tel.: Šance pro rodiče aneb skauti hledají nové členy P er st V m vaöe dìtï p es hlavu? NevÌte, jak ho zabavit? Dejte ho do skautu! NabÌzÌme V m smysluplnè vyuûitì volnèho Ëasu Vaöeho dìtïte, novè kamar dy a z ûitky, to vöe pod vedenìm zkuöen ch vedoucìch. VÌce se dozvìte na na telef. ËÌsle (Ond ej»ern ñ Malej) nebo mailu P.S.: bereme i dïti, kterè nezlobì a nek iëì. 5

6 Nejlepší mladí hasiči 2011 jsou z Vinohrad! Ano je to tak, naöi mladì hasiëi letos uk zali, co umì a na soutïûìch po celèm BrnÏ zvìtïzili, kde se dalo. LetoönÌ sezûnu n m tradiënï odstartovala opravdu velk halov soutïû v dalekèm HavÌ- ovï. Jednalo se o 20. roënìk prestiûnìho mezin - rodnìho mistrovstvì»r. V obrovskè konkurenci 53 druûstev se naöì staröì û ci (11ñ14let) utkali nap. s Pol ky, Slov ky, ale i s krajany z okresu BrnomÏsto O eöìnem a Kr lov m Polem. UmÌstili se na kr snèm 21. mìstï. Na dalöì soutïûi tentokr t v ChrlicÌch n m vìtïzstvì uteklo jen o vl sek. DisciplÌnu Uzlov ötafeta jsme sice vyhr li, ale v Poû rnìm toku n s o p l sekundy porazilo konkurenënì druûstvo z Kr - lova Pole. Naöi staröì û ci vöe napravili a v BohunicÌch O poh r starosty M» v Poû rnìm toku si vytvo ili osobnì rekord a to 19,32 sek. Pro p edstavu: za tu dobu musì 7 dïtì dobïhnout k p ichystanèmu n adì, zapojit hadice a armatury, rozt hnout hadicovè vedenì o dvou proudech, d l musì seöroubovat tzv. savice a pono it je pod vodu do p ipravenè k - dï, sami si musì obsluhovat Ëerpadlo ñ nas t vodu a tlaëit ji do 40 m dlouhèho hadicovèho vedenì, nakonec dvïma proudy srazit terëe. V JundrovskÈm vìceboji potvrdili, ûe disciplìnï Poû rnì tok kralujì a sv j rekord dokonce p ekonali na neuvï iteln ch 18,9 sek. SoutÏû vöak nevyhr li, protoûe v druhè doplúkovè disciplìnï P en öenì vïcn ch prost edk (rozdïlovaë, hadici, proudnici...) nechali staröì borci bïûet mladöì kolegy, kte Ì se umìstili na 4. mìstï. Jelikoû jsou dobr parta, tak si z toho ale v bec nic nedïlali a se st Ìbrn mi medailemi byli rovnïû velice spokojeni. Na okresnìch z vodech v Pis rk ch, vyhr li celoroënì celost tnì hru Plamen a tak za Brno-mÏsto postoupili do KrajskÈho kola. Hra Plamen m velkou tradici a tìm, ûe se z vodì po celè»r ve stejn ch disciplìn ch a na stejn ch p ek ûk ch podle p esnï definovan ch pravidel, tak jednotlivè sbory mezi sebou m ûou soutïûit aû o Mistra republiky. DisciplÌny v tèto h e jsou: Z vod poû rnickè vöestrannosti, Poû rnì tok, tok CTIF, ätafeta CTIF, ätafeta 4 60 m, ätafeta poû rnìch dvojic. (CTIF=zkratka mezin rodnì soutïûe, vznik ve Francii, sìdlo v P ibyslavi) Mimo jinè se zapo- ËÌt v celoroënì Ëinnost kolektivu, tam nap Ìklad pat Ì: t bor, v lety, exkurze, brig dy, odznaky odbornosti a specializacì... To vöe se dokumentuje a posuzuje podle kroniky, kde je vöe peëlivï zaznamen no. Drûme tedy naöim mlad m hasië m palce, aù jim vöe vyjde i na KrajskÈ soutïûi a p edvedou ve jmenovan ch disciplìn ch kvalitnì v kony a vzornï reprezentujì naöi mïstskou Ë st a celè mïsto Brno. Michal Kinc, vedoucì ml deûe SDH Brno-Vinohrady Do ulic Brna vyjely i cyklohlídky strážníků S n stupem lèta se v brnïnsk ch ulicìch objevili opït str ûnìci vyuûìvajìcì ke svè hlìdkovè Ëinnosti jìzdnì kolo. Takov ch hlìdek m brnïnsk mïstsk policie v souëasnosti 28. V hodou nasazenì cyklohlìdek je fakt, ûe jsou jednak ekologick m dopravnìm prost edkem, ale takè to, ûe prost ednictvìm jìzdnìch kol mohou str ûnìci prov dït ËastÏjöÌ hlìdkovou Ëinnost na rozlehl ch zemìch mïstskè aglomerace a zvl ötï v lokalit ch, v nichû je z r zn ch d vod nevhodnè nebo p Ìmo zcela nemoûnè vyuûìvat k hlìdkovè sluûbï motorizovanou techniku, jako jsou sluûebnì sk try, motocykly nebo automobily. V praxi jsou tak cyklohlìdky nasazov ny k dohledu nad dodrûov nìm ve ejnèho po dku a k ochranï mïstskèho mobili e v brnïnsk ch parcìch Ëi v p ÌrodnÌch lokalit ch vyuûìvan ch k rekreaci a odpoëinku. Jelikoû se vyuûìv nì cyklohlìdek v minulosti u brnïnskè MP velmi osvïdëilo, byly rozöì- eny lokality, kde str ûnìky na kolech bude moûnè potkat. KromÏ jiû tradiënì lokality jakou je v letnìch mïsìcìch hojnï navötïvovan BrnÏnsk p ehrada se novï jedn jeötï o lìöeúskè Mari nskè dolì anebo vinohradskè Ak tky. S cyklohlìdkami str ûnìk se lze setkat takè na cyklostezk ch, kde mïstötì policistè mimo jinè bdì i nad dodrûov nìm pravidel silniënìho provozu. Mgr. Denisa KapitanËikov, tiskov mluvëì MP Brno Domeček na prázdniny PracovnÌci a lekto i DomeËku dïkujì dïtem i dospïl m za p ÌzeÚ ve ökolnìm roce 2010/2011 a p ejì vöem p ÌjemnÈ pr zdniny a dovolenè. V z Ì se budeme tïöit, ûe se k n m pïknï odpoëinutì opït r di vr tìte a vyberete si z naöì nabìdky. Z pis do pohybov ch, v tvarn ch, hudebnìch a dalöìch krouûk bude probìhat od 1. do 9. z Ì, pravidelnou Ëinnost zah jìme 12. z Ì KompletnÌ p ehled naöich aktivit na p ÌötÌ ökolnì rok najdete na str nk ch Informu, kter vyjde na konci srpna a na Vinohrady ožily Harrym Potterem V sobotu naöe sìdliötï opravdu oûilo kouzeln mi bytostmi, kouzelnìky a z hadn mi tvory v poh dkovèm z vodï nazvanèm ÑKouzelnÈ Vinohradyì. CelÈ odpoledne si 250 dïtì v borovèm lese Ak tky mohlo vyzkouöet lanovè p ek ûky, vyst elit si na Voldemorta kouzeln m öìpem, najìt cestu z bludiötï, Ëi zdolat pavuëinu pavouka Aragoga. DÏti si namalovaly obliëej mnoholiën m lektvarem, uhasily oheú draka z GringotskÈ banky a prolezly bradavick m podzemìm. SvÈ kouzelnickè vïdomosti si procviëily na stanoviöti N leûit kouzelnick roveú, kde je Ëekaly z ludnè hlavolamy. Jak Ìk jedna z maminek Veronika Bureöov : ÑNat lku vöechno moc bavilo, podobn akce mi na Vinohradech za poslednì roky chybïla.ì Tajemnou atmosfèru jeötï vìce podtrhla neëekan jarnì bou ka, kter dïti ani rodiëe neodradila a cel z vod dobïhli aû do konce, kde je Ëekala odmïna a skok na ob Ì trampolìnï. Celou akci pro V s p ipravila luû neck poboëka Louka a vedoucì ze 43. pion rskè skupiny Vinohrady. Celkem se na akci podìlelo 35 dospïl ch a 15 oddìlov ch dïtì. P ÌötÌ rok se m ûete tïöit na dalöì roënìk Kouzeln ch Vinohrad ñ poh dkov les inspirovan ÑLetopisy Narnieì. Vöem pomocnìk m, rodië m a samoz ejmï dïtem dïkujeme za kouzelnou sobotu! Mgr. Kate ina KoneËn, SV» Luû nky MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 12. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

ů é ó é é éř ů ř č ř ó ú é ů ů é ó é ěř ě ěř Ž ř úč šť ř ů é ě ř š ř ěř ř ě ř é ě é é č Í ř ůž é é ě ě ů š é ů ě ů Í š Ť Ž é éť ě é éč ě é ž é š ě ě ů ř ř ř ř š Ž ž ěť ř ř ě Í ž ů ř č ě ř Ž š ř ú ě ř é

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více