Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011"

Transkript

1 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim z Vinohrad. äkola Ëi ökolsk tematika se v letoönìm p edpr zdninovè dobï promìt do myslì velkè Ë sti vinohradskè ve ejnosti takè jin m zp sobem. Snad jiû nïkolik t dn ûije Ë st rodië p edevöìm tïch ökol k, kte Ì doch - zejì za v ukou do EvropskÈ z kladnì ökoly na»ejkovickè, v obav ch Ëi jakèmsi dilematu, bude li tato ökolsk instituce zachov na nebo naopak bude li zruöena. NÏkolikr t jsem se z stupci nespokojen ch rodië dïtì z EZä»ejkovick situaci a ot zky kolem existence ökoly probìral. Zcela ch pu obavy o ökolu, kter podle sdïlenì rodië d v jejich dïtem odpovìdajìcì vzdïl nì, s jehoû rovnì jsou spokojeni. I jejich dïti ñ û ci EZä»ejkovick ñ majì ke ökole vztah a spokojenost s stavem se podle rodië odr ûì i v jejich myslìch. Protoûe dost v m adu ot zek v souvislosti s osudem EvropskÈ z kladnì ökoly na»ejkovickè, cìtìm za povinnost ony otaznìky prostupujìcì vinohradskè ve ejnè mìnïnì vysvïtlit a oz ejmit. StÏûejnÌ v celè z leûitosti je fakt, ûe naöe mïstsk Ë st nenì z izovatelem EvropskÈ z kladnì ökoly na»ejkovickè ulici. Pokud bych to vyj d il ponïkud zjednoduöenï (ale ne moc): Vinohrady se z kladnì ökolou na»ejkovickè ulici nemajì po str nce spr vnì, organizaënì a dalöìch nic spoleënèho. Z izovatelem EvropskÈ z kladnì ökoly (se vöemi pr vy a povinnostmi) je mïsto Brno. A to z ejmï uvaûuje o zruöenì tèto svè z kladnì ökoly. D vod p esnï nezn m, domnìv m se, ûe m ûe b t ekonomicky motivov n. Doslechl jsem se takè, ûe d vodem vah o zruöenì ökolnìho stavu na»ejkovickè mïla b t û dost naöì mïstskè Ë sti. Je to nesmysl (mohl bych to napsat i peprnïji, ale neuëinìm tak). Nikdy jsem ani j, ani rada Ëi zastupitelstvo Vinohrad neû dali o takov krok. VidÏl bych vtom spìöe snahu o p esunutì tìhy odpovïdnosti za takovèto moûnè rozhodnutì a jeho od vodnïnì na nïkoho jinèho. VÌc vöak nem v znam o tïchto ot zk ch spekulovat. PodstatnÏjöÌ je nynì zajìmat se o osud ökoly na»ejkovickè. Ta stojì na zemì naöì obce a co je velmi podstatnè ñ navötïvujì ji i vinohradskè dïti. S kvalitou v uky i se ûivotem ve ökole jsou spokojeny jak dïti, tak i rodiëe. Jejich z stupci mi to povïdïli. M m pocit, ûe tomu tak bude, neboù se za ökolu dosti berou (a snad v p enesenèm slova smyslu i zdravï perou). J situaci vnìm m tak, ûe kdyû se uvaûovanè ruöenì ökoly (jìû sice nejsme z izovatelem) t k i vinohradsk ch dïtì a jejich rodië, kte Ì si ruöenì nep ejì (dïti jsou zde spokojeny atd....), je t eba se za obï kategorie ñ û kovskou i rodiëovskou ñ postavit a pokusit se p esvïdëit z izovatele ökoly (mïsto Brno), aby k ruöenì ökoly pokud moûno nep istupoval. Jsem rozhodnut tyto kroky provèst a spolu se z stupci rodië se setkat s n mïstkynì prim tora pro ökolskou oblast (termìn setk nì je jiû domluven), s prim torem mïsta Brna p ÌpadnÏ i s dalöìmi funkcion i a ednìky. Jednoduöe povïzeno, jsem rozhodnut poû dat z izovatele (mïsto Brno) o upuötïnì od p ÌpadnÈho z mïru ruöit ökolu na»ejkovickè a o ponech nì tohoto ökolskèho stavu v provozu tak, jak si to p ejì û ci i jejich rodiëe, obëanè Vinohrad. Podot k m, ûe ofici lnï i neofici lnï jsem dosud ( vodnìk pìöi 19. Ëervna) od z izovatele ökoly (mïsta Brna) neobdrûel û dnè sdïlenì o tom Ëi onom z mïru se ökolou na»ejkovickè. Dohady kolem moûnèho ukonëenì Ëinnosti ökoly na»ejkovickè, kterè kolujì po Vinohradech, se bohuûel do jistè mìry dot kajì i vinohradskou radnicì z izovanè z kladnì ökoly na MutÏnickÈ. NÏkte Ì rodiëe û k MutÏnickÈ se na mne pod dojmem zpr v o ruöenì EZä»ejkovickÈ obr tili v obav ch, zda û ci z p ÌpadnÏ ruöenè»ejkovickè nep eplnì t Ìdy na MutÏnickÈ. Dokonce jsou rodiëe na MutÏnickÈ znepokojov ni ÑzaruËen miì sdïlenìmi, ûe se t Ìdy naplnì aû na t icet sedm û k. Samoz ejmï, ûe takov scèn nenì re ln. ObÏ ökoly ñ jak»ejkovick tak i MutÏnick ñ majì mnohem vïtöì kapacitu, neû je souëasn poëet û k na obou ökol ch. I p Ìpadn (jakkoli nere ln ) Ñexodusì û k z jednè ökoly na druhou by byl hravï kapacitnï zvl dnut. OsobnÏ velmi douf m, ûe na Vinohradech se v oblasti ökolskè zachov status quo ñ tedy dneönì stav. Kroky, kterè v tomto ohledu kon m, budou, vï Ìm, ûe spïönè. V ûenì VinohraÔanÈ, v souëasnè dobï dozr l projekt dalöì dosadby zelenï od zahradnì architektky Evy V gnerovè. Projekt uskuteëúuje n ö z mïr dosadit p edevöìm jehliënatè d eviny ve shlucìch ve voln ch zelen ch ploch ch. PlnÌ se tak p nì Ëi p ipomìnky mnoha z V s, aby na Vinohradech p ibylo jehliënan, kterè na zimu neopad vajì a vytv ejì iluzi lesa Ëi dotv ejì malebnost zimnì krajiny. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji V m p ÌjemnÈ dovolenè, hlubok odpoëinek a naöim û k m a ml deûi v bec b jeënè proûitì letoönìch pr zdnin. HodnÏ zdaru. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Za paní Eliškou Čtvrtečkovou V ûenì spoluobëanè, je pro mne velmi nelehkou a smutnou povinnostì ozn mit V m, ûe na poë tku mïsìce Ëervna odeöla, bohuûel navûdy, z naöeho st edu panì Eliöka»tvrteËkov. VÏ te, ûe velmi tïûce, nelehce, se mi to pìöe. Znal jsem panì Eliöku velmi dob e, vûdyù nïkolik let jsme pilnï spolupracovali. LidÈ ji znali a jeötï znajì jako velmi schopnou, vlìdnou ale i energickou vedoucì vinohradskèho Seniorklubu. Jako uëitelka obracela cel ûivot k vïdïnì ml deû i tu naöi, vinohradskou. V pamïti ji tak jistï m uloûenu i mnoho naöich mlad ch lidì. PanÌ Eliöka, sice drobn a k ehk bytost, dovedla vöak v p ÌpadÏ pot eby razantnï leccos i zd nlivï nemoûnèho prosadit. Aû dnes si hloubïji uvïdomuji, co dobrèho ñ a bez ok zalostì ñ vykon vala a vykonala pro naöi obec. PracovitÈho, skromnèho a poctivèho ËlovÏka panì Eliöku»tvrteËkovou budu po cel sv j ûivot adit k lidem mi blìzk m, na kterè vöak lze jiû jen vzpomìnat. Drah panì Eliöko, za vöe co jste pro Vinohrady a zdejöì obyvatele zajistila a vykonala, V m neskonale dïkuji.»est VaöÌ pam tce. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Poděkování partnerům EZŠ Brno ZamÏstnanci ökoly dïkujì û k m, rodië m, mïstu Brnu, mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a öirokè ve ejnosti za p ÌzeÚ, kterou n m bïhem celèho ökolnìho roku 2010/2011 vïnovali. é ci proûili mnoho spoleën ch chvil nejen v lavicìch, ale i mimo nï. Na exkurzìch, v letech, besed ch, sportovnìch akcìch, v ukov ch programech, ökol ch v p ÌrodÏ a jin ch ökolnìch a mimoökolnìch aktivit ch rozvìjeli svè vïdomosti a dovednosti, kterè napom hali a napom hajì k rozvoji jejich osobnostì, vztahu k p ÌrodÏ a k eöenì ûivotnìch situacì. DÏkujeme partner m za aktivnì pomoc p i zajiöùov nì tïchto aktivit, za pomoc p i rozvoji naöì ökoly. V ûìme si tèto spolupr ce a jiû nynì se tïöìme na spolupr ci v dalöìm ökolnìm roce 2011/2012. VedenÌ EZä Brno dïkuje takè vöem zamïstnanc m ökoly za jejich usilovnou pr ci. P ejeme vöem pohodovè dny dovolen ch, bezpeëì na cest ch a do novèho ökolnìho roku mnoho osobnìch i profesnìch spïch. Mgr. JaromÌr PospÌchal

2 Z 9. a 10. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 18. května a 8. června 2011 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ s pron jmem pozemk ve 2 p Ìpadech; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 3 p Ìpadech; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve 33 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v 5 p Ìpadech; ñ pron jem bytu; ñ pron jem nebytov ch prostor; ñ dohodu o ukonëenì n jmu bytu; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè ve 3 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 3 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 12, 13, 14, 19 a 20; ñ p idïlenì zak zky na realizaci akce: Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ severnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ SOD na realizaci akce Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ severnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ p idïlenì zak zky na realizaci akce: Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ jiûnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ SOD na realizaci akce Ñ klid p Ìstupov ch chodnìk ñ jiûnì Ë st m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ moûnost napojenì elektrickè energie v pronajat ch prostor ch; ñ zak zky na zpracov nì dokumentace: ÑStudie vyuûitì a stavebnìch prav objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23ì; Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2010; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za rok 2010; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 11, 15, 16, 17, 18 a 21; ñ pod nì û dosti o poskytnutì dotace z rozpoëtu JMK z dotaënìho programu ÑPodpora vina stvì a vinohradnictvì v JMKì; ñ prominutì pohled vky ve 2 p Ìpadech; ñ zmïnu JednacÌho du Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady v Ël. 6. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemk ve 3 p Ìpadech; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna nabytì pozemk ; ñ SOD na zpracov nì dokumentace ÑStudie vyuûitì a stavebnìch prav objektu stravovacìho pavilonu Bzeneck 23ì; ñ v povïô smlouvy o dìlo na prov dïnì klidov ch pracì ve spoleën ch prostor ch bytov ch dom ì; ñ pod nì ûaloby na vyklizenì bytu ve 2 p Ìpadech; ñ text v zvy k pod nì nabìdky ve ejnè zak zky malèho rozsahu na realizaci akce: ÑV mïna v plnì okennìch otvor v budov ch Mä Velkopavlovick 15 a Mä Bo etick 7ì; ñ seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky; ñ v bïrovou komisi; ñ hradu za uûìv nì 1/3 pozemk. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 180/11/6 7. sch ze RM». Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s dalöìm pron jmem Ë sti pozemku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vr cenìm neopr vnïnèho p Ìjmu obce z n jmu pozemk ; ñ se znïnìm n vrhu n jemnì smlouvy k pozemk m; ñ s uzav enìm Smlouvy o umìstïnì vedenì a za ÌzenÌ pro poskytov nì komunikaënìch sluûeb; ñ s vyvïöenìm moravskè zemskè vlajky dne 5. Ëervence 2011 p i p Ìleûitosti st tnìho sv tku. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ smlouvu, upravujìcì pro dobu po rozvodu vz jemn pr va a povinnosti ËastnÌk ve 2 p Ìpadech; ñ ukonëenì n jemnì smlouvy k Ë sti pozemku; ñ skuteënost, ûe se n jemkynï stala jedinou n jemkynì bytu; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit bez p ipomìnek p edloûen n vrh obecnï z vaznè vyhl öky, kterou se stanovujì podmìnky pro spalov nì such ch rostlinn ch materi l ve mïstï BrnÏ. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna do konceptu zemnìho pl nu mïsta Brna zapracovat danè n mitky a p ipomìnky; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit zmïnu zemnìho pl nu mïsta Brna na pozemku. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s celoroënìm hospoda enìm a finanënìm vypo - d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2010, a to bez v hrad. ñ podnït GREENPEOPLE; ñ ukonëenì n jmu nebytov ch prostor. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nep ijìm : ñ opat enì k dosavadnìmu zp sobu eöenì v mïn byt a p echod n jmu byt v mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom M» Brno-Vinohradyì dodavatele. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 179/11/6 ze 7. Sch ze RM» Brno-Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nezruöuje: ñ usnesenì sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, kter m neschv lila prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemk ; ñ eöit problematiku obtïûov nì nadmïrnou produkcì popìlku a prachu ze strany souseda obëanskopr vnì cestou; ñ III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna odprodej pozemku; ñ III. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna do konceptu zemnìho pl nu mïsta Brna zapracovat n mitky a p ipomìnky. Z III. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 13. června 2011 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrad za I. ËtvrtletÌ 2011; ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k podle p edloûenèho materi lu; ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku 2011 podle p edloûenèho materi lu; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. ËtvrtletÌ roku 2011 podle p edloûenèho materi lu; ñ ObecnÏ z vaznou vyhl öku Ë..../2011, kterou se mïnì a doplúuje obecnï z vazn vyhl öka statut rnìho mïsta Brna Ë. 20/2001. Vinohrady sídlo úspěšných malých firem PrestiûnÌ soutïû ÑOcenÏnÌ»esk ch Podnikatelek ñ OCPì, zaloûen spoleënostmi Mazars Audit a Agenturou Helas, se stala v znamn m Ëinitelem, jehoû cìlem je odmïnit a zviditelnit ty podniky v»eskè republice, kterè byly zaloûeny ûenami. Mezi 2 % nej spïönïjöìch firem v letech 2007ñ 2010 veden ch ûenou pat Ì vinohradskè Gymn zium. V letoönìm roce bylo nominov no mezi semifinalisty soutïûe OcenÏnÌ»esk ch Podnikatelek ñ OCP na z - kladï finanënì anal zy ve ejnï dostupn ch daj vöech spoleënostì v»r. Z prvnìho öirokèho v bïru vhodn ch kandid tek proölo do uûöìho v bïru 9894 potencion lnìch spoleënostì, Gymn zium Globe, s.r.o., se umìstilo mezi prvnìmi 196 spoleënostmi. Rozvoj tèto kvalitnì soukromè ökoly dlouhodobï souvisì s rozvojem Vinohrad. Je d n dobrou spolupr - cì panì editelky RNDr. L BartkovÈ s panem starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou i obïma mìstostarosty naöì mïstskè Ëtvrti. Vítání dětí do života V sobotu se konaly ve vinohradskè ob adnì sìni dalöì ob ady vìt nì dïtì do ûivota. P i nich jsme slavnostnìm zp sobem p ivìtali a zapsali do pamïtnì knihy Vinohrad celkem 13 novorozen ch obë nk. Jsou to: Luk ö Binar, Dominika Buchtov, Dan»erm k, Jan Jagoö, Veronika Koö bkov, Aneta NÏmcov, Tom ö Pokorn. Filip Prager, AdÈla Sur, Michal äkrdla, Marek ätïp nìk, Roz lie VaÔurov, Gabriela Vaverkov. P ejeme jim, aby v l skyplnèm prost edì vyr stali ve zdravì do kr sy, k radosti sv ch rodië a n s vöech. Sbor pro obëanskè z leûitosti 2

3 PanÌ Vejmelkov uëì v Mate skè ökole Pruö - neck, ale kdo by do tèto usmïvavè panì ekl, ûe to zvl d nejen s dïtmi, ale z Ì i na jinèm poli neû tom uëitelskèm. Na etìzku se jì totiû leskne mal zlat tenisov raketka. Police m plnè trofejì a medailì a ËlovÏk by ne ekl, ûe k tenisu p iöla aû ve t in cti letech a ûe se svèmu dosavadnìmu umïnì nauëila sama. NemÏla trenèra, ani po dn tenisov kurt a p esto loni s raketou v ruce p ev lcovala i sedmn ctiletè sleëny na MistrovstvÌ»eskÈ republiky. PopovÌdali jsme si s nì nejen o jejìch prvnìch tenisov ch kr ËcÌch, ale takè o talismanech a trènincìch. Redakce: Tak n m povïzte, kdo v s p ivedl k tenisu a jak jste v bec zaëala. PanÌ V.: D se Ìct, ûe sestra, kter pozdïji p eöla na volejbal. RodiËe v bec nesportovali. ZaËala jsem ve 13 v RoûnovÏ pod RadhoötÏm v dobï, kdy tam trènovala Mel nie Molitorov (maminka Martiny HingisovÈ) se dvïma spoluûaëkami. TatÌnek od jednè z nich byl trenèr. Na ty jsem se chodila dìvat, abych nïco odpozorovala. Ale j jsem chodila na zeô, protoûe pokud nïkdo nep iöel s rodiëi, tak se nedostal na kurty a nikdy jsem nemïla trenèra. Sem tam nïjak staröì p n mi vysvïtlil, jak m m chytit raketu a pozdïji, kdyû si vöimli, ûe tam chodìm Ëasto, tak jsem zaskakovala holky, kterè onemocnïly p i z pasech. Takûe jsem hr la i jeden Davis v z - pas, coû uû byla docela vysok soutïû a mïla jsem moûnost hr t i proti Lendlovi. Pak jsem se vdala a p iöla jsem do Brna a tady m m 3 dïti. PoËkala jsem, aû jsem skonëila s mate skou a nahl sili jsme se cel rodina do Husovic. Kdyû mï vidïli hr t, ekli mi, abych si zahr la mìstnì turnaj, kter jsem vyhr la. Potom chtïli, abych za nï hr la z vodnï s mlad mi kluky. Tak jsem se dostala i tady v BrnÏ k tenisu. Takûe po d hraji jeötï mistrovskè z pasy. Redakce: Kdy a kde se po dalo mistrovstvì v tenise, kde jste vyhr la druhè mìsto? PanÌ V.: MyslÌm si, ûe ñ v TeplicÌch v»ech ch. Redakce: Takûe to bylo vìce z pas? PanÌ V.: Ano, hr lo se od p tku do nedïle. Byli tam ËastnÌci i z Belgie, Slovenska. MÏ oslovila hr Ëka ze éabin NaÔa NÏmeËkov, jestli bych s nì neöla. J jsem nikdy na halovèm turnaji nebyla. Ale protoûe uû teô poslednì dobou trènuji v zimï v hale, byla jsem p ipraven. ObÏ jsme tam öly jako nejstaröì a velmi jsme p ekvapily. Redakce: A vaöe pocity potom? PanÌ V.: No n dhernè! Nejely jsme tam v bec vyhr t. Hr Ëkami byly mladè holky od 17 let. Redakce: P inesl V m v ö spïch nïco? Organizace Liga vozìëk po d ve spolupr - ci s r diem Petrov, agenturou Medial Agency a NadacÌ Emil bezpeënostnì akci pro dïti s doprovodn m programem, spoustou soutïûì a d reëk. Akce s n zvem Hur, pr zdniny! se uskuteënì ve Ëtvrtek 30. Ëervna od do hodin na N mïstì Svobody v BrnÏ, bliûöì informace naleznete na NejvÏtöÌm p ekvapenìm v reûii Ligy vozìëk bude poh dka zahran asistenënìmi psi. PsÌ herci ji sehrajì v a v na hlavnìm podiu. (Nemohla bys tady d t nïjakou p Ìmou eë ËlovÏka, kter to s tïmi psy nacviëuje? Jako ve smyslu ûe budou mìt kost my, ûe uplatnì dovednosti, kterè se jako asistenënì psi nauëili atd. ñ klidnï kr tkou.) V cvik asistenënìch ps je zbrusu nov projekt Ligy vozìëk, ve kterèm se snaûì nabìdnout hendikepovan m lidem pomocnìka v bïûn ch ûivotnìch Ëinnostech. Informace o tomto projektu se m ûete Cesta k úspěchu PanÌ V.: HlavnÏ dobr pocit. VidÏla jsem kr snè mïsto s l znïmi. Redakce: MusÌte pro tenis nïco obïtovat? PanÌ V.: ObÏtuji tomu hlavnï Ëas, ale dïl m to r da, bavì mï to. Redakce: Jak Ëasto trènujete? PanÌ V.: TrÈnuji dvakr t t dnï a pak o vìkendu m m dva z pasy, takûe v podstatï Ëty ikr t t dnï hraji. Redakce: A dïti hrajì takè tenis? PanÌ V.: Ano, vöechny dïti hrajì tenis, taky nemïly trenèra, vöechno jsem je nauëila j. Ale z vodnï nehrajì. Jedna dcera p eöla na volejbal a kluk vzpìr profesion lnï, ale r di si se mnou jdou zahr t. Ale jedna dcera se mnou hraje pravidelnï, teô se vöak bude vd vat. Takûe vöechny dïti tenis hrajì. Redakce: NÏjakÈ dalöì sporty dïl te? PanÌ V.: Vöechno jen rekreaënï. V podstatï i tenis hraji rekreaënï, protoûe jsem nikdy nemïla trenèra a vöe jsem pouze odkoukala. Ale jelikoû jsem uëitelka, tak se uëìm cel ûivot. Odkouk m, co dïl m öpatnï a pak se ty chyby snaûìm napravit. Redakce: Na kterè ökolce tady uëìte? PanÌ V.: Na Pruö neckè. Redakce: Sledujete tenis i v televizi? M te nïjakè favority? PanÌ V.: No sleduji ho velmi r da.»ìm jsem staröì, tak mï to bavì vìc. VÏ Ìm, ûe bude Petra Kvitov dobr, protoûe je z Valaöska jako j, ale m nev hodu, ûe oproti ostatnìm celkem m lo trènovala, takûe m jeötï rezervy. Z p nskè kategorie jsem objevila Nadala tady v BrnÏ jeötï d Ìv, neû byl zn m. Ale m m r da i Federera. Redakce: M te na z pasech nïjak talisman pro ötïstì? PanÌ V.: No, nenosìm. Jednu dobu jsem nosila ka- Ëera, kter mïl sepnut k Ìdla a mezi nimi desetnìk, ale ötïstì mi to moc nep ineslo. Redakce: A trofeje m te nïkde vystavenè? PanÌ V.: Ano, m m je na poliëk ch nad manûelovou postelì a uû jsou plnè. Redakce: Pogratuloval V m nïkdo, kdyû jste p iöla do ökolky? PanÌ V.: Ano, panì editelka se ptala a dïti taky. Redakce: Moc V m dïkujeme za rozhovor. PanÌ Vejmelkov se s n mi rozlouëila s smïvem a navìc jsme se i dozvïdïli, ûe si pamatuje i naöi spoluûaëku, kter s n mi konëì letos z kladku. P ejeme jì mnoho dalöìch spïch jak v tenisovè kariè e, tak v ûivotï. Rozhovor uskuteënily a napsaly redaktorky ökolnìho Ëasopisu z EZä»ejkovickÈ, û kynï 9. roënìku, Marùa Tiokov, AniËka RoËkov a JanËa Opletalov. Na prázdniny zve Liga se psy, kteří hrají divadlo dozvïdït na akci na st nku Ligy vozìëk nebo se obraùte na... Na n mïstì budou mìt dïti a vöichni z jemci k dispozici i streetballov koö a basketbalovè vozìky. I Vy si m ûete si vyzkouöet, jak se hraje basket na vozìku a jak na vozìku v bec jezdit. SouË stì akce bude takè streetballovè h iötï, kde budou probìhat exhibice öesti r zn ch t m na vozìcìch. Moûn mezi nimi bude i nïjak ta slavn osobnost. Liga vozìëk bude mìt na n mïstì st nek, ve kterèm bude vûdy p Ìtomn minim lnï jeden pracovnìk, kter r d poskytne informace o nabìdce program a sluûeb celè organizace i o aktu lnìch problèmech lidì s tïlesn m postiûenìm. D leûitè kontakty: SoÚa Formanov, koordin torka akce Řečnická soutěž na ZŠ Mutěnická Ve st edu 18. kvïtna probïhl na Zä MutÏnick prvnì roënìk eënickè soutïûe. TÈma navrhli samotnì û ci: Internet ñ dobr sluha, ale zl p n. Nejprve si û ci ve sv ch t Ìd ch zkusili obhajovat n zory, argumentovat. Pro nïkterè bylo nejtïûöì dodrûovat pravidla diskuse, na kter ch se p edem dohodli. Po tïchto ökolnìch kolech byla z kaûdè 8. a 9. t Ìdy vybr na skupina Ëty û k a jeden n hradnìk. Tito vybranì soutïûìcì si vylosovali n zor, kter budou p i soutïûi obhajovat, pak mïli t den na p Ìpravu. Ve st edu se tedy seöli p ed p Ìsnou porotou v multimedi lnì uëebnï a vlastnì soutïû mohla za- ËÌt. PotÈ, co kaûd skupina p ednesla asi minutov refer t na zadanè tèma, n sledovala vlastnì diskuse. P ekvapilo n s, jak û ci umì argumentovat i to, jak se na diskusi p ipravili. Porota sledovala poruöov nì pravidel. Zde mïla pomïrnï jednoduchou pr ci, protoûe to se st valo pouze ojedinïle. Daleko sloûitïjöì to bylo s posouzenìm toho, kter ze skupin lèpe reagovala na p ipomìnky ostatnìch, jak dok zala sv j n zor obh jit, logicky argumentovat. Po hodinï bylo rozhodnuto. VÌtÏzstvÌ si odnesla t Ìda 9. A, v tïsnèm z vïsu za nì se pak umìstili diskutujìcì z 8. A. Tato soutïû byla velmi d leûit z hlediska prohlubov nì Ëten skè gramotnosti, kam eënickè dovednosti bezesporu pat Ì. Z roveú uk zala vöem û k m jist skalì internetu i soci lnìch sìtì. TÌm naplnila oëek v nì pedagog, kte Ì tuto akci p ipravovali. V p ÌötÌm roce jistï podobnou soutïû do pl - nu akcì opït za adìme. PhDr. Marcela KuchyÚkov, koordin torka soutïûe Pojďte s námi do pohádky Ve Ëtvrtek 9. Ëervna 2011 se uskuteënilo od do hodin na Zä MutÏnick z bavnè odpoledne nazvanè ÑPojÔte s n mi do poh dkyì. Tuto akci po dala ökolnì druûina ve spolupr ci s û kovsk m parlamentem a byla urëena druûinov m dïtem, budoucìm prvú Ëk m a jejich rodië m. Poh dkovè odpoledne zah jila editelka ökoly PhDr. Ilona Sokolov, pozv nì p ijali i vinohradötì mìstostarostovè Ing. Ji Ì Pustina a Mgr. Ji Ì Kar sek. P ed zaë tkem soutïûì vystoupily dïti ze z - jmov ch krouûk ökolnì druûiny VeselÈ taneëky a Aerobic a dïti ze ökolnìho sboru, kterè nejen zazpìvaly, ale souëasnï se doprov zely na r znè hudebnì n stroje. P vodnï se mïla akce uskuteënit na ökolnì zahradï, ale celodennì deötivè poëasì n s p imïlo p ipravit stanoviötï s poh dkov mi postavami do prostor ökolnì budovy. A tak jste se na chodb ch, schodiöti nebo v tïlocviënï mohli setkat s princeznou, vìlou, kaöp rkem, ale i s hejkalem, vodnìkem nebo ËarodÏjnicÌ, u kter ch dïti a rodiëe plnili r znè z - bavnè koly ñ nap. navlèk nì kor lek se zav zan ma oëima u lesnì vìly, chyt nì rybiëek s vodnìkem, podlèz nì öú ry s rolniëkami u sk Ìtka nebo zamet nì ËarodÏjnick m koötïtem nevzhledn ch had a pavouk. Za splnïnì kaûdèho kolu dost valy dïti razìtka na kartiëku. Na konci cesty, u v chodu na ökolnì h iötï, Ëekala na soutïûìcì sladk odmïna, nafukovacì balûnky a obëerstvenì. GrilovanÈ öpek Ëky nejen kr snï vonïly, ale i chutnaly a s poh rkem Ëaje byly p Ìjemnou teëkou za troöku netradiënìm odpolednem. DÏkujeme mal m i velk m soutïûìcìm za neëekanou Ëast a vï Ìme, ûe odch zeli spokojeni. PodÏkov nì pat Ì takè vöem dïtem a kolegynìm i koleg m z 1. a 2. stupnï, vedoucì ökolnì kuchynï i provoznìm zamïstnanc m, kte Ì se podìleli na p ÌpravÏ a organizaci celèho odpoledne. NadÏûda Niziolov, vychovatelka äd 3

4 Když policisté opravdu pomáhají Dvojice mlad ch policist z pohotovostnì jednotky v ÿeëkovicìch pom hala hasit poû r, kter vypukl t iadvac tèho b ezna odpoledne ve sklepï domu na BzeneckÈ. DÌky jejich silì byl oheú tèmï zlikvidov n jeötï d Ìv, neû na mìsto dojeli hasiëi. ée v raz policie nemusì b t vûdy synonymem jen pro vybìr nì pokut, mï enì rychlosti Ñza bukemì a nesmyslnè sek rov nì, dokazujì jednadvacetilet Luboö HrnËÌ a jeho o öest let staröì kolega Tom ö P ibyl. DÌky jejich chladnokrevnèmu, pohotovèmu jedn nì a nemalè d vce osobnì odvahy na Vinohradech nedoölo k tragèdii. Co se tedy stalo? ÑT iadvac tèho b ezna jsme kolem ËtvrtÈ hodiny odpoledne dostali hl öenì, ûe ve sklepï jednoho domu na Vinohradech ho Ì. Vzhledem k tomu, ûe jsme byli ze vöech hlìdek nejblìûe, jeli jsme situaci zkontrolovat,ì zaëìn popisovat P ibyl neobvykl z sah. Po p Ìjezdu na mìsto pr bylo na prvnì pohled jasnè, ûe se nejedn o plan poplach. ÑZe sklepa se valil hust a dost zap chajìcì d m. HasiËi byli v tu chvìli uû na cestï, ale p ece jen majì vïtöì auto a cesta jim trv o trochu dèle. BÏûeli jsme se podìvat, jak situace vypad, ale kv li kou i a horku se nedalo dostat do mìst, kde ho elo. NÏco jsme ale udïlat museli, protoûe jsme netuöili, jestli ve sklepï nïkdo nebyl,ì pokraëuje P ibyl.»lovïk, kter je p es ËÌslo 112 p ivolal, se p ed jejich p Ìjezdem pokouöel oheú zvl dnout sice s m, bylo to vöak nad jeho sìly. Prvo adè bylo informov - nì obyvatel domu o tom, ûe ve sklepï ho Ì. P ibyl tedy vyjel v tahem do poslednìho patra a zaëal lidem postupnï udìlet nezbytnè pokyny a rady, co dïlat. Jeho kolega se rozhodl pokusit se poû r aspoú Ë steënï zlikvidovat. Vyzbrojen d chacì maskou a hasicìm p Ìstrojem se vydal do sklepa, kter v tu chvìli p ipomìnal spìö peklo. ÑBylo tam nep edstavitelnè horko a nebylo skoro nic vidït,ì popisuje situaci HrnËÌ a pokraëuje: ÑZjistil jsem, ûe ho Ì odloûen sedacì souprava a kabely domovnì elektroinstalace. Moc jsem se nerozm ölel a na oheú jsem vypr zdnil cel pr ökov p Ìstroj.ì Podle jeho slov plameny pak uû sice vidït nebyly, ale pohovka po d ûhnula a hrozilo, ûe by mohla velmi snadno opït chytit. ÑJ jsem ale nemohl d l nic dïlat, to uû byla pr ce pro hasiëe,ì dod v HrnËÌ, kter potè jeötï sklep prohledal kv li ujiötïnì, ûe tam nïkdo nenì. ÑDost se mi ulevilo, kdyû jsem nikoho nenaöel, v tïch podmìnk ch by moc öancì nemïl,ì Ìk i po t dnech s levou v hlase. PotÈ dorazili na mìsto hasiëi a zaëali rozp len sklep dohaöovat za pomoci profesion lnì techniky. Teprve po z sahu si pr oba policistè uvïdomili, co se vlastnï stalo. ÑP i akci o tom ËlovÏk moc nep em ölì, vöe dïl automaticky, ale pak jsme si oba oddychli, ûe to takhle dopadlo,ì Ìk s smïvem P ibyl. Jeho kolega dod v : ÑTo, ûe se aû tak moc nestalo, byla vìcemènï souhra nïkolika n hod. Kdyû jsme na mìsto dorazili, oheú jeötï nestaëil zas hnout vïtöì Ë st sklepa. NavÌc bylo odpoledne, takûe nemïli problèm s dojetìm na mìsto ani hasiëi. Nedovedu si p edstavit, ûe by se nïco podobnèho stalo v noci. Se z sahov m vozem by se sìdliötïm proplètali hodnï öpatnï,ì nar ûì HrnËÌ na star problèm auty p eplnïn ch ulic. Na z vïr oba nadstr ûmist i svornï dod vajì: ÑTentokr t to sice dopadlo dob e, ale p ÌötÏ to tak b t nemusì. Asi to bude znìt jako ohran pìsniëka, ale aû budete jednou chtìt nechat podobn nepo - dek nïkde v domï, vzpomeúte si, co se m ûe st t.ì Marek Lajtkep Luboö HrnËÌ (vlevo) a jeho kolega Tom ö P ibyl Byla mezi námi éel, uû nenì. Ve Ëtvrtek 2. Ëervna 2011 podlehla ve vïku 70 let vedoucì vinohradskèho Senior klubu panì Eliöka»tvrteËkov tïûkè nemoci, se kterou stateënï bojovala. Byla to velmi skromn ûena, s p Ìjemn m vystupov nìm a jedn nìm a pro n ö klub vykonala nesmìrnï mnoho. ObÏtavÏ a s l skou Ìdila sedm let jeho chod a vïnovala mu vöechen sv j Ëas a um. Pod jejìm vedenìm pokraëovala velmi spïönï klubov Ëinnost ve stop ch p edch zejìcìch vedoucìch klubu ñ manûel Moudr ch. A hlavnï jejì z sluhou je souëasn program klubu tak rozmanit a bohat. JejÌho odchodu budou ûelet i slovenötì p telè ze Senior klubu Bratislava- Vajnory. Byla to pr vï ona, kter st la u zrodu tohoto kr snèho partnerstvì. ZaË tkem kvïtna jsme slovenskè p tele p ivìtali u n s na Vinohradech a Eliöka byla p i tom, usmïvav a vtipkujìcì. Naposledy jsme s nì str vili pïknè chvilky p i kvïtnovè spoleëenskè akci ÑV stava vìnì. A najednou je to jinak! Je n m smutno a bude n m smutno jeötï dlouho. MÏli jsme ji vöichni r di. Odeöla, ale v naöich srdcìch a vzpomìnk ch bude ûìt d l. VzpomeÚte si na ni s n mi. Ing. LudÏk HodboÔ Eva PlÌhalov Mezi sv mi. PanÌ Eliöka»tvrteËkov t etì zleva. Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( )» st Ëtvrt MilÌ vinohradötì spoluobëanè, moûn se jiû nïkte Ì z V s tïöì na dalöì ñ ËtvrtÈ pokraëov nì seri lu o prof. Janu Gajdoöovi, v znamnèm ûidenickèm sokolskèm z vodnìkovi, Ëlenovi ËeskoslovenskÈho reprezentaënìho olympijskèho druûstva v gymnastice mezi svïtov mi v lkami, ale i o vlastenci a mor lnìm ËlovÏku, kter nasadil ûivot ve svè ileg lnì Ëinnosti bïhem druhè svïtovè v lky a zem el na n sledky tohoto utrpenì. ZaËtÏte se tedy do dalöìho pokraëov nì osud tohoto v znamnèho ËlovÏka, kter ûil nedaleko n s, v blìzk ch éidenicìch. Ñ...Po dvan ct let jsem bojoval po jeho boku a byli jsme vûdy dobr mi bratry. éanek Ìkal:,Jindro, ty jsi spr vn kluk. J jsem BrÚ k a ty jsi Praû k, a oba jsme tvrdì jako ûula.ë ì (SpolubojovnÌk z olympijskèho Ës. druûstva Jind ich TintÏra: VzpomÌnky)...éanek Uher nestaëil ani upozorúovat, jak se ten borec jmenuje a kdo zrovna nastupuje na hrazdu Ëi konï. Tento p ebor vyhr l L. V cha ze Sokola Brno I. Co nadöenì a v le k dalöì pr ci si nesl z tohoto z vodu, ned se ani Ìct. StaËÌ jen, ûe vzpomìnka na tento z vod znaënï p ispïla k n vrhu prof. Pokory, aby Jan opustil myölenku vojenskè dr hy a dal se zapsat na P ÌrodovÏdeckou fakultu MU v BrnÏ. Po n vratu z praûsk ch z vod, o nichû ani po dnï nevïdïl, jakèho umìstïnì dos hl, dal se Honza znovu do pr ce. OdstraÚoval svè nedostatky, jak jen bylo moûnè. Byl si dob e vïdom, ûe mu chybì sìla, a proto zvedal Ëinky, öplhal lano apod. Jeho mènï dob Ì kamar di, o kterè nenì nikdy nouze, se mu vysm li, kdyû p iöel s por ûkou a usmìvali se jeho aû nerozumnè d inï. A pr vï snad tento v smïch ho hnal vp ed natolik, ûe prohl sil, ûe se bude p ipravovat na dalöì mezin rodnì z vod, jìmû byla Olympi - da v Pa Ìûi v roce Neznal tehdy jeötï povinnè sestavy pro tento z vod, a snad proto, po vyd - nì Ëasopisu CviËitel, uve ejúujìcìho sestavy, p iöli tito Ñs ËkovÈì se smìchem a ukazovali p edevöìm na kruhovou sestavu, neobyëejnï obtìûnou. Brzy Jan zjistil, ûe mìsto rady a pomoci majì pro nïho jen smïöek, a tak doölo k jeho p estupu do Sokola Brno I ñ 17. z Ì (MilÌ p telè, m ûete se tïöit na dalöì pokra- Ëov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho informu.) Mgr. Ivana Gajdoöov 4

5 Pojištění domácnosti od Generali Modelový příklad: Pojistná částka Pojištění živelních rizik Pojištění proti odcizení Připojištění Zatékání srážkové vody Celkové roční pojistné SLEVA 20% Pro více informací kontaktujte: Generali Pojišťovna a.s. kontaktní kancelář v budově Radnice Velkopavlovická 25, Brno - Vinohrady Úřední hodiny: Jana Bučíková Po-St 9:00-18:00 tel.: , ost.dny 8:00-13:00 Roční pojistné po slevě roční pojistné Kč od 390 Kč od 600 Kč Kč 100 Kč Kč 218 Kč od 872 Kč + další připojištění: roční pojistné Rozbití skel od 30 Kč Nepřímý úder blesku 200 Kč Občanská odpovědnost od 280 Kč KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Kadeřnictví MICHAELA Čejkovic vická 6, Vinohrady Tel , Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná 623 Kč Melír + stříhání + foukaná 523 Kč Barvení + stříhání + foukaná 423 Kč Trvalá + stříhání + foukaná 423 Kč Stříhání + foukaná 223 Kč Prodlužování a zahuštění vlasů Rychlá půjčka od 5000, Kč Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: KoupÌm byt Ëi RD v BrnÏ i okolì Prod m chatu v Mari nskèm dolì, OP 60 m 2, p Ìjezd aû k chatï. Tel.: VymÏnÌm DB 2+kk na Vin. za DB 4+1 na Vin. nebo LÌöeÚ. Tel.: Prod m DB 3+1, 3. p., ul. Blatnick. Cena Tel Prod m DB 4+1, 80 m 2, ul.»ejkovick. Cena Tel VymÏnÌm OB 3+1 za OB 2+kk, vöe Vinohrady. Tel VymÏnÌm SB 3+1 za SB 2+kk nebo SB 2+1. Tel KOSMETIKA Hana Hrabovská Valtická 15 Tel Přijďte, budu Vás hýčkat Ì9<æ,7Ì9/Ìä1, 9Ì&(Ôÿ(/29e+P,ä7 IRWEDOYROHMEDOQRKHMEDOEDVNHWEDOKi]HQi 2WHYtUDFtGRED32±1(±KRG 7(1,629e.857< 3,1*321*29e672/< 2WHYtUDFtGRED32±1(±KRG 0,1,*2/)29e+P,ä7 2WHYtUDFtGRED32±1(±KRG 3RGRKRGO]HRWHYtUDFtGREXSURGORXåLWGRKRG $UHiO62äD6286D(7UQNRYD%UQR 5HFHSFH'0VSRUWRYLãW-HGRYQLFNi YVWXS RG QiNXSQtKR VWHGLVND /LGO 5H]HUYDFH7HO HPDLOUHFHSFH#VRVVRXEUQRF] ZZZXE\WRYQDKRWHOF] ZZZVRVVRXEUQRF] 7ãtPHVHQD9DãLQiYãWYX Časovanou botu za rok 2010 získal Martin Holiš z NK Likusák OsobnostÌ roku 2010 mezi pracovnìky nìzkoprahov ch program se stal brnïnsk streetworker Martin Holiö, vedoucì NÌzkoprahovÈho klubu Likus k obëanskèho sdruûenì Ratolest Brno. Odnesl si putovnì ocenïnì»asovan bota, kterè je v dubnu kaûdoroënï udïlov no»eskou asociacì streetwork za nejvïtöì p Ìnos v oblasti nìzkoprahov ch sluûeb. Martin Holiö se uû vìce jak deset let vïnuje p ÌmÈ pr ci s dïtmi a ml - deûì z rizikovèho soci lnìho prost edì. ÑOcenÏnÌ je pro mï hlavnï znamenìm, ûe jsem na dobrè cestï. ZnÌ to podivnï, ale pokud pracujete v oboru, kter je mlad, pops no je jen m lo papìru a ve ökole se o tom neuëì, kdyû si velkou Ë st vïcì musìte vym ölet sami anebo je testovat za pochodu, tak to vnìm m jako jak si hromadn souhlas koleg z oboru,ì ekl Martin Holiö. V souëasnè dobï je Martin Holiö vedoucìm NÌzkoprahovÈho klubu Likus k p i organizaci Ratolest Brno, jehoû klienty jsou dïti a mladì lidè z velk ch brnïnsk ch sìdliöù Brno-LÌöeÚ a Brno-Vinohrady. Je takè odborn m lektorem»eskè asociace streetwork (»AS) a spoluautorem ady odborn ch publikacì v oboru terènnì soci lnì pr ce. Pro kolegy v oboru je Martin Holiö garantem kvality. To dokazuje i loúskè ocenïnì jeho klubu Likus k jako nejlepöìho pracovnìho t mu roku. NejcennÏjöÌ je vöak st le jeho p Ìm pr ce s dïtmi, kterè do klubu doch zì. KaûdoroËnÏ udïlovanè ocenïnì za nejvïtöì p Ìnos v oboru nìzkoprahov ch soci lnìch sluûeb»asovan bota 2010 m letos t i vìtïze. V kategorii PracovnÌ t m roku ji zìskaly TerÈnnÌ programy Sananim z Prahy, v kategorii Osobnost roku byl ocenïn Martin Holiö, vedoucì NÌzkoprahovÈho klubu Likus k z Brna a cenu Spr vnì rady za mimo dn p Ìnos obdrûel in memoriam nestor nìzkoprahov ch program v»eskè republice, soci lnì pedagog a supervizor Petr KlÌma. Ceny vìtïz m udïlili 11. dubna 2011 patroni»asovanè boty ñ»esk asociace streetwork, o. s. a Nadace Vodafone»R. Kontakt: Mgr. Jana BÏhalov, tel.: Šance pro rodiče aneb skauti hledají nové členy P er st V m vaöe dìtï p es hlavu? NevÌte, jak ho zabavit? Dejte ho do skautu! NabÌzÌme V m smysluplnè vyuûitì volnèho Ëasu Vaöeho dìtïte, novè kamar dy a z ûitky, to vöe pod vedenìm zkuöen ch vedoucìch. VÌce se dozvìte na na telef. ËÌsle (Ond ej»ern ñ Malej) nebo mailu P.S.: bereme i dïti, kterè nezlobì a nek iëì. 5

6 Nejlepší mladí hasiči 2011 jsou z Vinohrad! Ano je to tak, naöi mladì hasiëi letos uk zali, co umì a na soutïûìch po celèm BrnÏ zvìtïzili, kde se dalo. LetoönÌ sezûnu n m tradiënï odstartovala opravdu velk halov soutïû v dalekèm HavÌ- ovï. Jednalo se o 20. roënìk prestiûnìho mezin - rodnìho mistrovstvì»r. V obrovskè konkurenci 53 druûstev se naöì staröì û ci (11ñ14let) utkali nap. s Pol ky, Slov ky, ale i s krajany z okresu BrnomÏsto O eöìnem a Kr lov m Polem. UmÌstili se na kr snèm 21. mìstï. Na dalöì soutïûi tentokr t v ChrlicÌch n m vìtïzstvì uteklo jen o vl sek. DisciplÌnu Uzlov ötafeta jsme sice vyhr li, ale v Poû rnìm toku n s o p l sekundy porazilo konkurenënì druûstvo z Kr - lova Pole. Naöi staröì û ci vöe napravili a v BohunicÌch O poh r starosty M» v Poû rnìm toku si vytvo ili osobnì rekord a to 19,32 sek. Pro p edstavu: za tu dobu musì 7 dïtì dobïhnout k p ichystanèmu n adì, zapojit hadice a armatury, rozt hnout hadicovè vedenì o dvou proudech, d l musì seöroubovat tzv. savice a pono it je pod vodu do p ipravenè k - dï, sami si musì obsluhovat Ëerpadlo ñ nas t vodu a tlaëit ji do 40 m dlouhèho hadicovèho vedenì, nakonec dvïma proudy srazit terëe. V JundrovskÈm vìceboji potvrdili, ûe disciplìnï Poû rnì tok kralujì a sv j rekord dokonce p ekonali na neuvï iteln ch 18,9 sek. SoutÏû vöak nevyhr li, protoûe v druhè doplúkovè disciplìnï P en öenì vïcn ch prost edk (rozdïlovaë, hadici, proudnici...) nechali staröì borci bïûet mladöì kolegy, kte Ì se umìstili na 4. mìstï. Jelikoû jsou dobr parta, tak si z toho ale v bec nic nedïlali a se st Ìbrn mi medailemi byli rovnïû velice spokojeni. Na okresnìch z vodech v Pis rk ch, vyhr li celoroënì celost tnì hru Plamen a tak za Brno-mÏsto postoupili do KrajskÈho kola. Hra Plamen m velkou tradici a tìm, ûe se z vodì po celè»r ve stejn ch disciplìn ch a na stejn ch p ek ûk ch podle p esnï definovan ch pravidel, tak jednotlivè sbory mezi sebou m ûou soutïûit aû o Mistra republiky. DisciplÌny v tèto h e jsou: Z vod poû rnickè vöestrannosti, Poû rnì tok, tok CTIF, ätafeta CTIF, ätafeta 4 60 m, ätafeta poû rnìch dvojic. (CTIF=zkratka mezin rodnì soutïûe, vznik ve Francii, sìdlo v P ibyslavi) Mimo jinè se zapo- ËÌt v celoroënì Ëinnost kolektivu, tam nap Ìklad pat Ì: t bor, v lety, exkurze, brig dy, odznaky odbornosti a specializacì... To vöe se dokumentuje a posuzuje podle kroniky, kde je vöe peëlivï zaznamen no. Drûme tedy naöim mlad m hasië m palce, aù jim vöe vyjde i na KrajskÈ soutïûi a p edvedou ve jmenovan ch disciplìn ch kvalitnì v kony a vzornï reprezentujì naöi mïstskou Ë st a celè mïsto Brno. Michal Kinc, vedoucì ml deûe SDH Brno-Vinohrady Do ulic Brna vyjely i cyklohlídky strážníků S n stupem lèta se v brnïnsk ch ulicìch objevili opït str ûnìci vyuûìvajìcì ke svè hlìdkovè Ëinnosti jìzdnì kolo. Takov ch hlìdek m brnïnsk mïstsk policie v souëasnosti 28. V hodou nasazenì cyklohlìdek je fakt, ûe jsou jednak ekologick m dopravnìm prost edkem, ale takè to, ûe prost ednictvìm jìzdnìch kol mohou str ûnìci prov dït ËastÏjöÌ hlìdkovou Ëinnost na rozlehl ch zemìch mïstskè aglomerace a zvl ötï v lokalit ch, v nichû je z r zn ch d vod nevhodnè nebo p Ìmo zcela nemoûnè vyuûìvat k hlìdkovè sluûbï motorizovanou techniku, jako jsou sluûebnì sk try, motocykly nebo automobily. V praxi jsou tak cyklohlìdky nasazov ny k dohledu nad dodrûov nìm ve ejnèho po dku a k ochranï mïstskèho mobili e v brnïnsk ch parcìch Ëi v p ÌrodnÌch lokalit ch vyuûìvan ch k rekreaci a odpoëinku. Jelikoû se vyuûìv nì cyklohlìdek v minulosti u brnïnskè MP velmi osvïdëilo, byly rozöì- eny lokality, kde str ûnìky na kolech bude moûnè potkat. KromÏ jiû tradiënì lokality jakou je v letnìch mïsìcìch hojnï navötïvovan BrnÏnsk p ehrada se novï jedn jeötï o lìöeúskè Mari nskè dolì anebo vinohradskè Ak tky. S cyklohlìdkami str ûnìk se lze setkat takè na cyklostezk ch, kde mïstötì policistè mimo jinè bdì i nad dodrûov nìm pravidel silniënìho provozu. Mgr. Denisa KapitanËikov, tiskov mluvëì MP Brno Domeček na prázdniny PracovnÌci a lekto i DomeËku dïkujì dïtem i dospïl m za p ÌzeÚ ve ökolnìm roce 2010/2011 a p ejì vöem p ÌjemnÈ pr zdniny a dovolenè. V z Ì se budeme tïöit, ûe se k n m pïknï odpoëinutì opït r di vr tìte a vyberete si z naöì nabìdky. Z pis do pohybov ch, v tvarn ch, hudebnìch a dalöìch krouûk bude probìhat od 1. do 9. z Ì, pravidelnou Ëinnost zah jìme 12. z Ì KompletnÌ p ehled naöich aktivit na p ÌötÌ ökolnì rok najdete na str nk ch Informu, kter vyjde na konci srpna a na Vinohrady ožily Harrym Potterem V sobotu naöe sìdliötï opravdu oûilo kouzeln mi bytostmi, kouzelnìky a z hadn mi tvory v poh dkovèm z vodï nazvanèm ÑKouzelnÈ Vinohradyì. CelÈ odpoledne si 250 dïtì v borovèm lese Ak tky mohlo vyzkouöet lanovè p ek ûky, vyst elit si na Voldemorta kouzeln m öìpem, najìt cestu z bludiötï, Ëi zdolat pavuëinu pavouka Aragoga. DÏti si namalovaly obliëej mnoholiën m lektvarem, uhasily oheú draka z GringotskÈ banky a prolezly bradavick m podzemìm. SvÈ kouzelnickè vïdomosti si procviëily na stanoviöti N leûit kouzelnick roveú, kde je Ëekaly z ludnè hlavolamy. Jak Ìk jedna z maminek Veronika Bureöov : ÑNat lku vöechno moc bavilo, podobn akce mi na Vinohradech za poslednì roky chybïla.ì Tajemnou atmosfèru jeötï vìce podtrhla neëekan jarnì bou ka, kter dïti ani rodiëe neodradila a cel z vod dobïhli aû do konce, kde je Ëekala odmïna a skok na ob Ì trampolìnï. Celou akci pro V s p ipravila luû neck poboëka Louka a vedoucì ze 43. pion rskè skupiny Vinohrady. Celkem se na akci podìlelo 35 dospïl ch a 15 oddìlov ch dïtì. P ÌötÌ rok se m ûete tïöit na dalöì roënìk Kouzeln ch Vinohrad ñ poh dkov les inspirovan ÑLetopisy Narnieì. Vöem pomocnìk m, rodië m a samoz ejmï dïtem dïkujeme za kouzelnou sobotu! Mgr. Kate ina KoneËn, SV» Luû nky MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 12. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná 100 ČERVENEC SRPEN 2013 Starobrněnské filmové léto na Vinohradech Ve dnech 21. 7. ñ 23. 7. 2013 navötìvì Vinohrady Kinematograf brat Ì»adÌk. PromÌtat se bude v prostor ch basketbalovèho h iötï na ulici

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI

A. OSOBNÍ ÚDAJE A ÚDAJE O PRACOVIŠTI DOTAZNÍK NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Při vyplňování dotazníku postupujte následovně - zaškrtněte čtvereček nebo zapište odpověď do určeného prostoru. V případě, že na danou otázku

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

1/ Ověření zápisu: Ověřením zápisu č. 7 jsou pověřeni p. Cejpková a p. Mgr. Halaburt. 2/ Kontrola usnesení a zápisu:

1/ Ověření zápisu: Ověřením zápisu č. 7 jsou pověřeni p. Cejpková a p. Mgr. Halaburt. 2/ Kontrola usnesení a zápisu: Z á p i s z 7. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 05. 03. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno: 6

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3 Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3 P ítomni: Ing. Kon valík R., Holík T., Mgr. Vlá il V., Hanzelová J., Kadlec

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5.

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5. Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 ze zasedání Rady města, konaného 28.1.2013 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 3.1.13 Rada města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti samosprávy. 3.2.13 Rada města

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Rozdělení Kormoránů a volací znaky

Rozdělení Kormoránů a volací znaky Šplouch 3 Obsah: 1. Nové rozdělení do posádek 1. Brněnská přehrada 3. díl 3. Dějiny vodního skautingu u nás 4. Výsledky tradičního závodu loděnice komínská lávka 5. Výpočet průtoku z minulého čísla Rozdělení

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití,

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech 16 PROSINEC 2005 V ûenì spoluobëanè, opït po mïsìci se mi nask t moûnost promluvit s V mi prost ednictvìm naöeho periodika.»inìm tak r d a na mysli m m dnes p edevöìm dvï podstatn sdïlenì, kter povaûuji

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 30.10.2015 v kulturním sále OÚ v Rakousích. Přítomní: dle prezenčních listin Návrh programu: 1. Zahájení, volba

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt 43 KVĚTEN 2008 P i p Ìleûitosti oslav 63. v roëì osvobozenì mïsta Brna se starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady setkal s ËastnÌky odboje druhè svïtovè v lky. Na snìmku z leva JUDr. Konr d Dubsk, Sl vka

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více