Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky"

Transkript

1 Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Vzdelávacia oblasť: atematika a práca s informáciami Predmet: Informatika Počet hodín v týždni: 1 hodina očník: piaty Počet hodín ročne: 33 hodín Školský rok: 2012/2013

2 Princípy fungovania IKT esiac Tematický celok Poradie vyučovacej hodiny Kľúčové kompetencie Obsahový štandard Téma Učivo Výkonový štandard etódy a prostriedky hodnotenia etódy a formy vyučovania Prierezové témy a medzipred metové vzťahy 1. s pravidlami v PC učebni Úvodná hodina, bezpečnosť pri práci s PC v odbornej učebni Úvodná hodina, bezpečnosť pri práci s PC v odbornej učebni pravidlami práce v PC učebni S P T B s históriou vzniku PC so systémom spracovania údajov z pohľadu architektúry PC a logickej štruktúry História PC Hardware a software História PC Demonštrácia hardvéru na rozobratom PC, programové zariadenia (rozdelenie), spojenie medzi vstupnými a výstupnými zariadeniami s históriou a podmienkami vzniku PC pre potreby ľudstva so systémom spracovania údajov z pohľadu architektúry PC a logickej štruktúry, rozoznať hardvér a softvér písomná práca pracovný list test praktické písomná práca,, s PC, ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií,, s PC, ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií Dejepis Technika 4. so systémom spracovania údajov z pohľadu architektúry PC a logickej štruktúry Architektúra PC (vnútorná stavba PC) Demonštrácia hardvéru na rozobratom PC vymenovať časti hardvéru a poznať ich funkciu test praktické písomná práca,, s PC, ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií Technika

3 Princípy fungovania IKT 5. so systémom spracovania údajov z pohľadu architektúry PC a logickej štruktúry Vonkajšie periférie (vonkajšia stavba PC) Spojenie medzi vstupnými a výstupnými zariadeniami vymenovať vstupné a výstupné zariadenie a poznať ich funkciu test praktické písomná práca,, s PC, ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií Technika O K T Ó B 6. s rôznymi typmi operačných systémov Windows (98, XP, 2000, illenium, Vista, Win 7) Windows s rôznymi typmi operačných systémov podľa ich časovej hierarchii vzniku Poznať aktuálne používaný operačný systém, poznať prostredie pracovnej plochy a panelu úloh, vedieť zmeniť vybrané parametre pracovnej plochy cez dataprojektor Dejepis 7. so základnou prácou so súbormi a priečinkami v prostredí operačného systému Súbory priečinky, práca s priečinkami Súbory priečinky, práca s priečinkami pri práci so súbormi a priečinkami v prostredí používaného operačného systému Vedieť vytvoriť, premenovať, usporiadať priečinky a súbory podľa potreby cez dataprojektor,

4 Princípy fungovania IKT 8. Opakovanie História PC, architektúra PC, operačný systém, práca so súbormi a zložkami test N O V B kreslenia prostredí, vybrať z panela nástrojov vhodný ovládací prvok, osvojiť si prácu s panelom farieb kreslenia prostredí Vybrať z panela nástrojov vhodný ovládací prvok Osvojiť si prácu s panelom farieb Vložiť obrázok zo súboru alebo klipartu Skicár Skicár Popis prostredia grafického editora Základné nástroje kreslenia kreslenia prostredí kreslenia prostredí, vybrať z panela nástrojov vhodný ovládací prvok, osvojiť si prácu s panelom farieb výtvarná práca výtvarná práca s jednoduchým grafickým s jednoduchým grafickým Výtvarná stetická Výtvarná stetická

5 Princípy fungovania IKT D C B 11. kreslenia prostredí Vybrať z panela nástrojov vhodný ovládací prvok Osvojiť si prácu s panelom farieb Skicár Vytváranie jednoduchých grafík kreslenia prostredí Vybrať z panela nástrojov vhodný ovládací prvok Osvojiť si prácu s panelom farieb Vložiť obrázok zo súboru alebo klipartu, zmeniť vzhľad obrázku, vedieť uložiť vytvorený grafický objekt výtvarná práca 12. Opakovanie Skicár Skicár výtvarná práca s jednoduchým grafickým Výtvarná stetická Výtvarná stetická 13. vytvorenie jednoduchej grafiky na konkrétnu tému Vianočná pohľadnica Tvorba jednoduchej grafiky na konkrétnu tému aplikovať v praxi nadobudnuté poznatky z práce so skicárom výtvarná práca Výtvarná stetická

6 Princípy fungovania IKT 14. poznať a dodržiavať ovládať jednoduché formátovanie, nastaviť vzhľad stránky, používať odrážky, kombinovať text a obrázok, vytvoriť ozdobné písmo, orámovať stránku S Word S Word spustenie programu, otvorenie, uloženie, premenovanie dokumentu, panel úloh, možnosti zobrazenia dokumentu, tlač poznať a dodržiavať vedieť vytvoriť, uložiť, premenovať, presunúť jednoduchý textový dokument v prostredí textového editora s textovým stetická J A N U Á 15. poznať a dodržiavať ovládať jednoduché formátovanie, nastaviť vzhľad stránky, používať odrážky, kombinovať text a obrázok, vytvoriť ozdobné písmo,orámovať stránku S Word S Word písanie textu, používanie klávesnice, kontrola pravopisu, zarovnanie, riadkovanie, hraničenie, tieňovanie poznať a dodržiavať základné postupy písania textu, poznať rozloženie klávesnice, vedieť používať všetky základné typy znakov používaných pri písaní textu, vedieť skontrolovať pravopis s textovým stetická 16. poznať a dodržiavať ovládať jednoduché formátovanie, nastaviť vzhľad stránky, používať odrážky, kombinovať text a obrázok, vytvoriť ozdobné písmo, orámovať stránku S Word S Word selekcia textu, presun, vkladanie, kopírovanie, mazanie textu, vkladanie špeciálnych znakov, číslovanie stránok získať pri práci s textom, vedieť vybraný text skopírovať, presunúť, označiť, prípadne vymazať s textovým stetická

7 Komunikácia m IKT Princípy fungovania IKT F B U Á poznať a dodržiavať ovládať jednoduché formátovanie, nastaviť vzhľad stránky, používať odrážky, kombinovať text a obrázok, vytvoriť ozdobné písmo, orámovať stránku poznať a dodržiavať ovládať jednoduché formátovanie, nastaviť vzhľad stránky, používať odrážky, kombinovať text a obrázok, vytvoriť ozdobné písmo, orámovať stránku S Word S Word S Word formátovanie textu, voľba a vzhľad písma S Word vkladanie obrázku z rôznych zdrojov (zo súboru, klipart, Wordart), možnosti nástroja kreslenia s panelom na formátovanie textu, poznať a vedieť v praxi využívať zmeny veľkosti, typu a farby písma vedieť vložiť obrázok zo súboru, klipartu, prípadne vedieť vytvoriť objekt vo Wordarte, vedieť zmeniť vzhľad obrázku, uložiť obrázok 19. Opakovanie S Word S Word test s textovým s textovým Samostatná stetická stetická A C chápať ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa chápať ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa Internet Internet Oboznámiť žiakov s históriou vzniku internetu, vymenovať rôzne oblasti využitia internetu v praxi a bežnom živote Vyhľadávanie info stránok pre použitie v praxi vedieť aplikovať teoretické poznatky o využívaní internetu v praxi pre rôzne okruhy praktických potrieb vedieť sa orientovať v prostredí rôznych internetových prehliadačoch, vedieť vyhľadať informácie na základe zadávania kľúčových slov,

8 Komunikácia m IKT A C 22. chápať ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa Internet Vyhľadávanie v katalógových zoznamoch vedieť sa orientovať v prostredí rôznych internetových prehliadačoch, vyhľadávanie informácií na základe vopred definovaných kritérií 23. zvládnuť základné IKT nástroje na komunikáciu mail Tvorba ovej schránky založiť si ovú schránku, komunikovať m u praktická aktivita s využitím edukačnej úlohy, A P Í L zvládnuť základné IKT nástroje na komunikáciu chápať rozdiel medzi interaktívnou a neinteraktívnou komunikáciou mail Komunikácia Praktické aktivity s ovou schránkou Interaktívna a neinteraktívna komunikácia založiť si ovú schránku, komunikovať m u, vedieť vytvoriť a poslať s prílohou, vedieť preposlať vytvorenú prácu formou pripojenej prílohy vyučujúcemu pochopiť rozdiel medzi interaktívnou a neinteraktívno u komunikáciou, vedieť aktívne používať rôzne formy interaktívnej komunikácie v praxi práca s využitím edukačnej úlohy 26. Opakovanie Internet Internet praktická aktivita,

9 Informačná spoločnosť chápať ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa chápať počítač a internet ako pomocníka pri práci, ako aj poznať bezpečnostné riziká pri práci s PC v prostredí internetu IKT Počítač a (ne)bezpečnosť IKT v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti Sociálne siete, ochrana osobných údajov pochopiť ako IKT slúži na sprostredkovani e informácií medzi ľuďmi, vedieť využívať IKT pre vlastnú potrebu vzdelávania sa so základnými pravidlami počítačovej etikety, poznať možné riziká spojené s prácou s PC a internetom Á J 29. chápať počítač a internet ako pomocníka pri práci, ako aj poznať bezpečnostné riziká pri práci s PC v prostredí internetu Počítač a (ne)bezpečnosť Vírusy oboznámiť žiakov s rizikom počítačových vírusov, možnosťou ochrany pred poškodením počítača a straty údajov pomocou antivírových programov 30. chápať počítač a internet ako pomocníka pri práci, ako aj poznať bezpečnostné riziká pri práci s PC v prostredí internetu Počítač a (ne)bezpečnosť Autorské práva, legálny a nelegálny software oboznámiť žiakov o ochrane autorských práv, konkretizovať na reálnych príkladoch zo života (nelegálny softvér, sťahovanie multimediálnych súborov z internetu a ich nakladanie s nimi)

10 Informácie okolo nás 31. poznať základné druhy a využitie informácií v praxi Informácia Informácia poznať základné druhy a využitie informácií v praxi, vedieť ukladať, prenášať, zálohovať informácie na rôzne typy médií (USB kľúč, disketa, CD, DVD,...) J Ú N 32. nainštalovať CD/DVD, spúšťať CD/DVD, používať výučbové CD/DVD Práca s výučbovými CD/DVD Spustenie výučbového CD/DVD Práca s výučbovým CD/DVD nainštalovať CD/DVD, spúšťať CD/DVD, používať výučbové CD/DVD m edukačnej úlohy Dopravná atematika Dejepis Nemecký jazyk Anglický jazyk Biológia Geografia Fyzika Chémia 33. Záverečné opakovanie Časovo - tematický plán bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCD 2 schváleného dňa 19. júna 2008 a jeho úprav rámcových učebných plánov platných od 1. septembra 2011.

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ

GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ GENESIS GX44 NÁVOD K POU ITÍ - CZ VLASTNOSTI - Precizní optickı senzor (AVAGO 5050) s rozli ením 2500 DPI - Pokroèilı software s editorem maker a profilù - 6 programovatelnıch tlaèítek - Nastavitelné re

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Programové vybavení počítače

Programové vybavení počítače Programové vybavení počítače Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov IKT Tematický okruh Téma Počítač Programové

Více

5. 3. Informační a komunikační technologie

5. 3. Informační a komunikační technologie 5. 3. Informační a komunikační technologie 5.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA I. Obsahové vymezení Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

proškolených na úrovni P: 12 (úvodní modul 12, první modul 4, druhý modul 1)

proškolených na úrovni P: 12 (úvodní modul 12, první modul 4, druhý modul 1) Stávající stav: Celkový počet žáků: 384 (k 1.12.2013) 1. stupeň: 234 2. stupeň: 150 Celkový počet pedagogických pracovníků: 34 proškolených na úrovni Z: 30 proškolených na úrovni P: 12 (úvodní modul 12,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_005_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Téma: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD

Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Základní pojmy, Operační systém, MS Power Point, MS Word, Vypalování CD Prima 2 hodiny týdně PC (pro každého žáka) s

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

MXM550FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MXM550FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MXM550FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Obsah Bezpečnostní opatření Charakteristika O přehrávači Popis displeje Základní provoz Systémové menu Poslech

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz IT metod výukový 72 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní ovládání PC (zapnout

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014 Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_09_2_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: prosinec 2013 až leden 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se základy informačních a komunikačních

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

C4003 P201 C4001 P101 C4002 P100

C4003 P201 C4001 P101 C4002 P100 C4003 P201 tvarovaný zátkový chránič sluchu pro opakované použití se třemi lamelami se spojovacím vláknem v uzavíratelné krabičce s poutkem tvarovaný zátkový chránič sluchu na opakované použitie s tromi

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ počet Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

KOMBO DVD/DVB-T DVD 2280 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE

KOMBO DVD/DVB-T DVD 2280 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE KOMBO DVD/DVB-T DVD 2280 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Základní části počítače...10

Základní části počítače...10 Obsah Základy výpočetní techniky... 8 Stručná historie výpočetní techniky... 8 Oblasti použití osobních počítačů... 8 Základní pojmy používané ve výpočetní technice... 9 Základní části počítače...10 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

MXM 410 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 Přehrávač MP3 Prehravač MP3 Player

MXM 410 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 Přehrávač MP3 Prehravač MP3 Player MXM 410 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 Přehrávač MP3 Prehravač MP3 Player Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně (všichni žáci v 7. ročníku získají základy práce na počítači

Více

KATALOG / KATALÓG 2016. Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe / Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba

KATALOG / KATALÓG 2016. Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe / Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba KATALOG / KATALÓG 2016 Speciální kolekce PORTA vybrané pro Tebe / Špeciálna kolekcia PORTA vybraná pre Teba HLEDEJTE VÝROBKY SE ZNAČKOU NEJVYŠŠÍ KVALITY HĽADAJTE VÝROBKY SO ZNAČKOU NAJVYŠŠEJ KVALITY i

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm WS1815 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Měření barometrického tlaku -Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a protrhávání oblačnosti. -Sloupcový

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. A/ Charakteristika předmětu. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2. STUPEŇ Ročník: devátý.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. A/ Charakteristika předmětu. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2. STUPEŇ Ročník: devátý. Ročník: devátý INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět přináší žákům základní poznatky o ICT. Vytváří u žáků základní pracovní návyky a pomáhá

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

tiskové kazety tlačové kazety napájecí adaptér a kabel sieťový adaptér a kábel

tiskové kazety tlačové kazety napájecí adaptér a kabel sieťový adaptér a kábel Začněte takto Začnite takto 1 2 Odstraňte obal Odbalenie Důležité: Nepřipojujte kabel USB, dokud se nedostanete k instalaci softwaru v kroku 15. Dôležité: Kábel USB pripojte až po inštalácii softvéru v

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.3.18 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 03. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více