Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní."

Transkript

1 Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič: Práca s Internetom. Tematický zošit.. tlačiareň. videokamera. fotoaparát. slúchadlá. mikrofóny. skener. reproduktory. webkamera. DVD, CD. Informácie okolo nás [38]. Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, digitalizácia, kódovanie. Písmo forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. Textová informácia kódovanie, jednoduchý, formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé formátovanie hlavička, päta, štýly, automatický obsah. Grafická informácia rastrová, vektorová grafika; animovaná grafika, video, kódovanie farieb; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie. Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie. září dataprojektor. notebook. 1. Organizačné pokyny, bezpečnosť pri práci s IKT, laboratórny poriadok Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, komprimácia. Poznať princípy kódovania rôznych typov informácie. Vysvetliť princíp digitalizácie v závislosti od typu informácie. Poznať princíp komprimácie dát, používať komprimačný program. Ovláda prevody medzi dvojkovou a desiatkovou číselnou sústavou. Poznať druhy aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie) a charakterizovať ich typických predstaviteľov. Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu informácie, vedieť zdôvodniť výber. Efektívne používať nástroje aplikácií na spracovanie informácií (podľa typu informácie). Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, estetické) a odporúčania spracovania rôznych typov informácií. Spracovať informácie tak, aby sa neznížila ich informačná hodnota a informácie boli prístupné, použiteľné a jasné. Poznať vlastnosti (výhody, nevýhody) bežných formátov dokumentov v závislosti od typu informácie. Demonštrovať možnosti prenosu častí rôznych typov dokumentov medzi rôznymi aplikáciami. Použiť jednoduché šifry. TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Klíčové kompetence dokáže udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácii dokáže získané informácie použiť v každodennom živote vie využiť sebahodnotenie na svoj rozvoj 1

2 2. Služby internetu. 3. Neinteraktívna komunikácia - e-pošta. 4. Web - prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií 5. Web - prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií 6. Netiketa. říjen 7. Základné pojmy - hardvér, softvér. Počítač, princíp práce počítača. 8. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia 9. Vstupné zariadenia 10. Vstupné zariadenia 11. Výstupné zariadenia 12. Výstupné zariadenia 13. Typy vstupných a výstupných zariadení 14. Parametre zariadení listopad 15. Softvér - rozdelenie podľa oblasti použitia 16. Softvér - rozdelenie podľa oblasti použitia 17. Operačný systém - základné vlastnosti a funkcie 18. Operačný systém - základné vlastnosti a funkcie 19. Spravovanie zariadení 20. Spravovanie zariadení 21. Spravovanie priečinkov a súborov 22. Spravovanie priečinkov a súborov prosinec 23. Základné pojmy 24. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie 25. Číselné sústavy a prevody 26. Komprimácia a šifry 27. Textová informácia - kódovanie, vstup, výstup 28. Jednoduchý a formátovaný dokument leden 29. Aplikácie na spracovanie textov 30. Formátovanie písma 31. Formátovanie odstavcov 32. Formátovanie odstavcov Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 33. Odrážky a číslovanie 34. Tabuľky 2

3 únor 35. Tabuľky 36. Hlavička, päta 37. Štýly 38. Automatický obsah Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Princípy fungovania IKT [16] Základné pojmy hardvér, softvér. Počítač princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení. Softvér rozdelenie podľa oblastí použitia. Operačný systém základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov). odborná literatúra. dataprojektor. tlačiareň. videokamera. fotoaparát. slúchadlá. mikrofóny. skener. reproduktory. DVD, CD. edusoftvér. Vymenovať jednotlivé časti počítača von Neumannovského typu, poznať ich využitie, princíp fungovania a význam. Poznať približné kapacity jednotlivých druhov pamätí a obmedzenia ich použitia. Vymenovať a charakterizovať základné prídavné zariadenia. Charakterizovať operačný systém a efektívne ho používať. Demonštrovať získavanie informácií o systéme, zariadeniach, priečinkoch a súboroch. Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami. OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA únor 39. Číselná informácia, vstup, výstup Environmentálna výchova 40. Tabuľkový kalkulátor - bunka, hárok březen 41. Vzorec 42. Vzorec 43. Funkcia Finančná gramotnosť Finančná gramotnosť 44. Podmienky 45. Podmienené formátovanie 46. Grafy 47. Úpravy grafov 48. Úpravy grafov Finančná gramotnosť duben 49. Triedenie číselných informácií 3

4 50. Triedenie číselných informácií 51. Vyhľadávanie 52. Filtrovanie údajov 53. Grafická informácia - digitalizácia obrazu,vstup, výstup 54. Kódovanie farieb, grafické formáty Komunikácia prostredníctvom IKT [6] Služby internetu. Neinteraktívna komunikácia e-pošta. Web - prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií. Netiketa. Poznať princípy a demonštrovať použitie e-pošty na konkrétnom klientovi. Využívať služby webu na získavanie informácií. Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie (index, katalóg). Poznať a dodržiavať pravidlá Netikety. MEDIÁLNA VÝCHOVA květen 55. Rastrová, animovaná grafika 56. Aplikácie na spracovanie rastrovej grafiky 57. Tvorba rastrovej grafiky Environmentálna výchova 58. Vektorová grafika 59. Aplikácie na spracovanie vektorovej grafiky červen Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 61. v rôznych oblastiach Informačná spoločnosť [6] (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť. Softvérová firma pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia. Riziká informačných technológií malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita. Etika a právo autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...). E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania využitím IKT. Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká. Poznať výhody a možnosti e-vzdelávania a dištančného vzdelávania. Poznať možnosti využitia IKT v iných predmetoch. Špecifikovať základné znaky informačnej spoločnosti, vymedziť kladné a záporné stránky informačnej spoločnosti. Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, shareware,...) a rozumieť, ako sa dajú používať. Chápať potrebu právnej ochrany programov. Vysvetliť pojmy licencia na používanie softvéru, autorské práva tvorcov softvéru, multilicencia. Vymenovať jednotlivé typy softvérového pirátstva. Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť škody, ktoré môže spôsobiť a princíp práce antivírusových programov, demonštrovať ich použitie. Poznať kultúrne, sociálne a zdravotné aspekty používania počítačov a služieb internetu. 4

5 odborná literatúra. květen 60. Tvorba vektorovej grafiky červen OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 62. Použitie, dôsledky a súvislosti s využívaním IKT 63. E-learning, dištančné vzdelávanie 64. Softvérová firma 65. Riziká informačných technológií červenec 66. Etika a právo 5

6

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

INFORMATIKA. Ciele predmetu

INFORMATIKA. Ciele predmetu INFORMATIKA Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať

Více

Charakteristika predmetu

Charakteristika predmetu Názov predmetu Dotácia Vzdelávacia oblasť Škola Názov ŠKVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk INFORMATIKA 3 h týždenne v 1. ročníku 2 h týždenne v 2. 4. ročníku Matematika a práca

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ÚROVEŇ B

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ÚROVEŇ B Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ÚROVEŇ B Bratislava 2004 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Informatika. 4-ročné gymnázium

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Informatika. 4-ročné gymnázium Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium Informatika 4-ročné gymnázium 1 Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY september 2008 OBSAH 1.CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY 3 2.CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI

Více

INFORMATIKA. Dĺţka štúdia

INFORMATIKA. Dĺţka štúdia INFORMATIKA Názov predmetu Časový rozsah výučby Kód a názov učebného odboru Ročník Dĺţka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk INFORMATIKA 1 hodiny týţdenne, 33 vyučovacích hodín 7902 5 gymnázium prvý, druhý

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami) PRÍLOHA ISCED 3A Posúdila a schválila ÚPK pre informatiku Bratislava 2008 CHARAKTERISTIKA

Více

Informatika. Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Informatika. Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Informatika Charakteristika predmetu: Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 9. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 7. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Štátny vzdelávací program INFORMATIKA. Bratislava júna 2008

Štátny vzdelávací program INFORMATIKA. Bratislava júna 2008 Štátny vzdelávací program INFORMATIKA Bratislava 16.-17. júna 2008 Informatika a informatická výchova v základnej a strednej škole 3 ZŠ 1. stupe 1. ro. 0 2. ro. 1 3. ro. 1 4. ro. 1 2,5 ZŠ 2. stupe 5. ro.

Více

Maturitné témy. úroveň B

Maturitné témy. úroveň B G ym n á z i u m P a v l a H o r o v a, M a s a r yk o v a 1, M i c h a l o v c e Maturitné témy z informatiky úroveň B 1. ALGORITMUS A JEHO VLASTNOSTI Vlastnosti a zápisy algoritmov, efektívnosť algoritmov

Více

Ciele Výkonový štandard. Informačná spoločnosť - bezpečnosť a riziká Zásady bezpečnosti. OSR, OŽZ. Informačná spoločnosť, Zásady bezpečnosti.

Ciele Výkonový štandard. Informačná spoločnosť - bezpečnosť a riziká Zásady bezpečnosti. OSR, OŽZ. Informačná spoločnosť, Zásady bezpečnosti. Tematický celok - učivo Informačná spoločnosť - bezpečnosť a riziká Zásady bezpečnosti. Informačná spoločnosť, Zásady bezpečnosti. Softvér a hardvér-práca Obsahový štandard Vírus ako škodlivý softvér,spam

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Informatika. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu

Informatika. Charakteristika učebného predmetu. Ciele učebného predmetu Informatika Charakteristika učebného predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Informatika

Více

Maturitné témy. úroveň A

Maturitné témy. úroveň A G ym n á z i u m P a v l a H o r o v a, M a s a r yk o v a 1, M i c h a l o v c e Maturitné témy z informatiky úroveň A 1. ALGORITMUS A JEHO VLASTNOSTI Vlastnosti a zápisy algoritmov, efektívnosť algoritmov

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 6. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre. stupeň ZŠ ISCED Vyučujúci

Více

INFORMATIKA Charakteristika predmetu Ciele predmetu

INFORMATIKA Charakteristika predmetu Ciele predmetu INFORMATIKA Charakteristika predmetu Informatika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán I N F O R M A T I K A. pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán I N F O R M A T I K A. pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán I N F O R M A T I K A pre 5. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský

Více

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia Informatika Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Informatika Piaty týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín Učebné osnovy sú totožné

Více

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova 1. stupe ZŠ RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova v Štátnom vzdelávacom programe je to povinný predmet v školskom vzdelávacom programe je možné modifikova poty hodín v jednotlivých

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 2610230002 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 2610230002,

Více

Výchovné a vzdelávacie stratégie Využívaním vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete informatika žiak získa nasledovné kompetencie:

Výchovné a vzdelávacie stratégie Využívaním vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete informatika žiak získa nasledovné kompetencie: Predmet: Informatika Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,

Více

Ing. Marián Vasilečko, TT-IT s.r.o. Trnava GIS MESTA TRNAVA júna Konferencia CGIT 2013 hotel Partizán, Tále

Ing. Marián Vasilečko, TT-IT s.r.o. Trnava GIS MESTA TRNAVA júna Konferencia CGIT 2013 hotel Partizán, Tále Ing. Marián Vasilečko, TT-IT s.r.o. Trnava GIS MESTA TRNAVA Konferencia CGIT 2013 hotel Partizán, Tále Systém pre zber, uchovávanie, triedenie, vyhľadávanie, zobrazovanie a analýzu geopriestorových informácii

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: Informatika. Stupeň vzdelania: ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: Informatika. Stupeň vzdelania: ISCED 2 Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: Informatika Stupeň vzdelania: ISCED 2 Ročník ŠVP Voliteľná hodina ŠkVP/spolu piaty

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín

Učebné osnovy. 0,5 hodina týždenne, spolu 16 vyučovacích hodín Učebné osnovy Názov predmetu SVET PRÁCE Ročník siedmy Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 6 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Škola Základná škola Školská 840, Lehnice

Více

Svet digitálnych technológií deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

Svet digitálnych technológií deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Učebné osnovy Názov predmetu Ročník Časová dotácia Svet digitálnych technológií deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet Svet digitálnych technológií nadväzuje

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM. Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM. Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia Informatika Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Informatika Šiesty týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce Názov predmetu: Tvorba životného prostredia voliteľný predmet Stupeň vzdelania : ISCED 2 nižšie sekundárne

Více

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP INFORMATIKA Charakteristika učebného predmetu Informatika UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY BRATISLAVA 2010 1. Cieľ maturitnej skúšky Cieľom maturitnej skúšky z informatiky je najmä zistiť: úroveň vedomostí

Více

Informatika a jej jednotlivé oblastí

Informatika a jej jednotlivé oblastí Informatika a jej jednotlivé oblastí Vedné disciplíny, ktoré sa podieľali na vzniku informatiky Význačné udalosti vývoja informatiky do roku 1944 Abakus (počítadlo) Pascalína Kalkulačka (Leibnitz) Jcquard

Více

MODUL 4 Užívateľský softvér v pedagogickej praxi Tvorba a úprava textov Formátovanie písma Formátovanie odsekov Tabulátory

MODUL 4 Užívateľský softvér v pedagogickej praxi Tvorba a úprava textov Formátovanie písma Formátovanie odsekov Tabulátory MODUL 4 Užívateľský softvér v pedagogickej praxi Tvorba a úprava textov Formátovanie písma Formátovanie odsekov Tabulátory Cvičenie C 4.1.Vytvorte nasledovný zoznam pomocou vhodne nadefinovaných tabulátorov

Více

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Informatika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013

Více

UČEBNÉ OSNOVY Štvorročné štúdium / vyššie ročníky osemročného štúdia 4.ročník / Oktáva

UČEBNÉ OSNOVY Štvorročné štúdium / vyššie ročníky osemročného štúdia 4.ročník / Oktáva Názov predmetu Časový rozsah výučby UČEBNÉ OSNOVY Štvorročné štúdium / vyššie ročníky osemročného štúdia 4.ročník / Oktáva INFORMATIKA -voliteľný maturitný predmet Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program Štátny pedagogický ústav Štátny vzdelávací program INFORMATIKA Príloha ISCED 2 August 2008 Schválila ÚPK pre informatiku pri ŠPÚ Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní,

Více

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Mgr. Hana Cikatricisová Členka predmetovej komisie pre informatiku Úvod Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov informatiky

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky UČEBNÉ OSNOVY STUPEŇ VZDELANIA ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI NÁZOV PREDMETU INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán výpočtovej techniky

Tematický výchovno-vzdelávací plán výpočtovej techniky Ročník : prvý 2 hodiny týždenne / 66 vyučovacích hodín Tematický výchovno-vzdelávací plán výpočtovej techniky Mesiac Číslo hodiny IX. Modul Téma hodiny Očakávané vzdelávacie výstupy Žiak vie: Bezpečnosť

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Návod na použite plaftormy ELMARK E- Business obsahuje popis hlavných možností a funkcií programu. Príručka je štruktúrovaná podľa poradia možností.

Návod na použite plaftormy ELMARK E- Business obsahuje popis hlavných možností a funkcií programu. Príručka je štruktúrovaná podľa poradia možností. Návod na použite PLATFORMA ELMARK E-BUSINESS ÚVOD Návod na použite plaftormy ELMARK E- Business obsahuje popis hlavných možností a funkcií programu. Príručka je štruktúrovaná podľa poradia možností. Platforma

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Autorské práva na softvér a licencie

Autorské práva na softvér a licencie Autorské práva na softvér a licencie Všeobecná definícia autorského práva Všeobecne môžeme autorské právo definovať ako súhrn právnych noriem, ktoré sa viažu k vytvoreniu istého diela, a práv, ktoré z

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

831 D 11 PP E 11 PP 5

831 D 11 PP E 11 PP 5 831 D 11 PP 6 831 E 11 PP 5 TEMATICKÝ PLÁN A OBSAH PREDMETU Predmet: Informatika 1 Študijný odbor: Ochrana osôb a majetku Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku Stupeň: Bakalárske

Více

Informatická výchova. Vydavateľstvo Aitec

Informatická výchova. Vydavateľstvo Aitec Informatická výchova na 1. stupni ZŠ Vydavateľstvo Aitec Autorky série učebných textov PaedDr. Martina Mosná PaedDr. Zuzana Ščasná Hľadáme odpovede na otázky 1. Čo očakávajú od informatickej výchovy na

Více

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP ZMENA KVALITY VÝKONU: 1 vyučovacia hodina - reprezentácia a nástroje - práca s tabuľkami ŠPECIFICKÉ VÝKONY: používať konkrétne

Více

Bitmapové a vektorové grafické editory. Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi.

Bitmapové a vektorové grafické editory. Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi. Bitmapové a vektorové grafické editory Grafické editory používame na kresbu, resp. editovanie obrázkov. Obrázky sa dajú kresliť dvoma spôsobmi. Menu 1. Bitmapový editor (rastrový) Farebné palety Príklad:

Více

Vzdelávanie Aktivity:

Vzdelávanie Aktivity: Projekt spoločnosti SKI TRAVEL PROEVENTS, s.r.o., pod názvom Spoznávať Slovensko cez Tatry, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA DODATOK. ktorým sa mení

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA DODATOK. ktorým sa mení ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA DODATOK ktorým sa mení VZDELÁVACÍ PROGRAM pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 29 POTRAVINÁRSTVO Schválený Ministerstvom

Více

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP INFORMATIKA Charakteristika učebného predmetu Informatika UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať

Více

Digitálne technológie v každodennom živote

Digitálne technológie v každodennom živote Digitálne technológie v každodennom živote 2. ročník akademický rok 2018/2019 Harmonogram prednášok Zimný semester akademického roka 2018/2019 07.09.2018 o 9:00 Úvod do práce s PC, Windows Téma je zameraná

Více

Informačná spoločnosť

Informačná spoločnosť Informačná spoločnosť Charakteristika takejto spoločnosti - Najviac sa rozvíjaja IKT - IKT ovplyvňuje všetky oblasti života - Najväčší zdroj bohatstva vytvára práca s IKT Informatika veda zaoberajúca sa

Více

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA. 1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín Téma Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA. 1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín Téma Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Informácie okolo nás September Informačná spoločnosť Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA Mes. Týž. Tematick ý celok Ročník: siedmy 1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

Základná škola Školská 2 Michalovce

Základná škola Školská 2 Michalovce Základná škola Školská 2 Michalovce PRIESTORY ŠKOLY Hlavná chodba Školská jedáleň TRIEDY 1. ročník I. A I. B 2. ROČNÍK II. A II. B 3. ROČNÍK III. A III. B ŢIACI III. B TRIEDY HOKEJOVÁ PRÍPRAVA 4. ROČNÍK

Více

Prieskum vzdelávania o potravinách a výžive na základných školách Elektronické dotazovanie

Prieskum vzdelávania o potravinách a výžive na základných školách Elektronické dotazovanie Prieskum vzdelávania o potravinách a výžive na základných školách Elektronické dotazovanie Publikované z 23.03.2011 do 26.03.2011 206 odpovedí (191 originálnych) 1. Príslušnosť k samosprávnemu kraju 1

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Kľúčové kompetencie. Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Kľúčové kompetencie. Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Informatická výchova /Matematika

Více

Kurzy grafiky, video - najbližšie termíny:

Kurzy grafiky, video - najbližšie termíny: Kurzy grafiky, video - najbližšie termíny: Visio Kurz Microsoft VISIO je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s týmto návrhovým programom. Denné kurzy (2 dni): 9:00-15:00: 10.01.2019, 07.03.2019,

Více

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt: * Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta 2 041 99 Košice Kontakt: www.sosake.sk * Centrum odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu KSK *Učebné obory - 3 ročné * 2487 H 01 autoopravár

Více

OPAKOVANIE ZÁKLADNÉ POJMY Z INFORMATIKY

OPAKOVANIE ZÁKLADNÉ POJMY Z INFORMATIKY OPAKOVANIE ZÁKLADNÉ POJMY Z INFORMATIKY Meno žiaka : Trieda: 1. Doplňte do viet chýbajúci text a. Hardware, software a komunikačné technológie spolu označujeme pojmom... b. PDA sa inak nazýva... c. Všetky

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

- administrácia kurzu Tvorba projektu v prostredí Moodle pre všetky triedy 1.ročníka

- administrácia kurzu Tvorba projektu v prostredí Moodle pre všetky triedy 1.ročníka VZDELÁVACIA OBLASŤ: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami Predmet: Tvorba projektu Učebný materiál: prezentácie, učebné texty, pracovné list žiaka (iba ukážka) Tematický celok: Teória

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

UČEBNÉ OSNOVY hod týždenne, spolu ročne 33 vyučovacích hodín

UČEBNÉ OSNOVY hod týždenne, spolu ročne 33 vyučovacích hodín Vzdelávacia oblasť UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami Názov predmetu INFORMATIKA Časový rozsah výučby podľa i-švp + i--škvp 1 + 0 hod týždenne, spolu ročne 33 vyučovacích hodín Ročník Šiesty

Více

Špecialista riadenia systému kvality

Špecialista riadenia systému kvality Špecialista riadenia systému kvality Charakteristika Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Programovanie.NET, C++ - najbližšie termíny:

Programovanie.NET, C++ - najbližšie termíny: Programovanie.NET, C++ - najbližšie termíny: Visual C/C++ - základy Kurz Visual C/C++ je zameraný na zvládnutie základných programátorských zručností. Denné kurzy (3 dni): 9:00-15:00: 21.01.2019, 04.03.2019,

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie slovenský jazyk. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie slovenský jazyk

ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie slovenský jazyk. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie slovenský jazyk INFORMATIKA UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Vyučovací jazyk INFORMATIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne. šiesty ŠVP pre nižšie sekundárne

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť INFORMATIKA Matematika a práca z informáciami ŠVP: 0,5 hod. Časový rozsah výučby ŠkVP: 0,5hod., spolu 1 hod. týždenne spolu

Více

GRAFICKÁ INFORMÁCIA KÓDOVANIE INFORMÁCIÍ KÓDOVANIE GRAFICKEJ INFORMÁCIE

GRAFICKÁ INFORMÁCIA KÓDOVANIE INFORMÁCIÍ KÓDOVANIE GRAFICKEJ INFORMÁCIE KÓDOVANIE INFORMÁCIÍ analógová, digitálna informácia, výhody, nevýhody použitia zariadenia umožňujúce prevod informácií typy údajov spracovávaných na počítači jednotky informácií a prevody medzi nimi kódovanie

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci. Rozsah: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Človek a technika ( 5 hod.) TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN TECHNIKA pre 5. ročník chlapci Rozsah: hodina týždenne, 33 hodín ročne Mes/ Hod. IX. Tem. celok Obsahový štandard Výkonový štandard METÓDY

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

3447 K grafik digitálnych médií

3447 K grafik digitálnych médií MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií Schválilo Ministerstvo

Více

1.Charakteristika predmetu

1.Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Informatika ôsmy 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/ rok 1.Charakteristika predmetu Dôleţité postavenie informatiky

Více

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA RNDr. Miroslav Repovský miroslav.repovsky@nucem.sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CERTIFIKAČNÉ

Více

Školský vzdelávací program INFORMATIKA

Školský vzdelávací program INFORMATIKA Školský vzdelávací program INFORMATIKA Názov predmetu INFORMATIKA Škola Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta číslo 9/8, Lučenec 984 03 Stupeň vzdelávania nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED Ročník

Více