ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY"

Transkript

1 ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině

2 Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace a podmínky 6 Popisy Fondů 7 Zajištěné fondy 8 ABN AMRO Target Click Fund ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fund ABN AMRO Garantifond 15 ABN AMRO Target click Fund (USD) ABN AMRO Target Click Fund (NOK) Derivátové fondy 20 ABN AMRO International Derivatives Fund 22 Více o rizicích a investičních omezeních 30 Investování do našich Fondů 38 SICAV 23 Více o rizicích 31 Třídy akcií 39 Struktura provozoven a obchodní činnosti 25 Investiční omezení a techniky 31 Provozní doba a čas obchodování 39 Představenstvo 31 Nákup a prodej akcií 40 Poskytovatelé služeb 32 Další postupy týkající se obchodování s akciemi 42 Postupy 32 Náklady Fondů 34 Ceny akcií 35 Dividendy 44 Další informace 35 Zdanění 36 Informační postupy pro naše investory 37 Specifické informace pro jednotlivé země

3 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 3 Důležité informace a podmínky Tento Prospekt popisuje Strukturované investiční fondy ABN AMRO, včetně investičních cílů a strategií, hlavní rizika, náklady a korporátní strukturu. Dále popisuje jak nakupovat, prodávat a převádět akcie. Každý z Fondů nabízí různé třídy akcií, ke kterým se pojí různé náklady, investiční minima a daňová charakteristika. Kromě tohoto Prospektu v úplném znění, který zahrnuje všechny Fondy, existuje pro každý Fond Prospekt ve zkráceném znění. Tyto Prospekty ve zkráceném znění obsahují informace o výnosnosti, které nejsou zahrnuty v Prospektu v úplném znění. Vedení Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Prospektu a vynaloží veškerou péči k zajištění skutečnosti, aby byl Prospekt věcně přesný a úplný. Prospekt (včetně informací z jakýchkoli jiných zdrojů, které případně cituje) je jediným autorizovaným zdrojem informací o nabídce akcií těchto Fondů. Osoba, která Vám poskytne informace, které jsou v rozporu s Prospektem, jedná bez oprávnění a pokud investujete na základě těchto informací, činíte tak výhradně na své vlastní riziko. Veškeré podstatné změny ve strukturovaných investičních Fondech ABN AMRO, jako je doplnění, úprava nebo zrušení Fondů, tříd akcií nebo investičních postupů, budou následně uvedeny v dodatku nebo revidované verzi Prospektu. K Prospektu musí být přiložena poslední výroční zpráva a následující pololetní zprávy těchto Fondů. Minulá výnosnost Fondů není zárukou budoucí výnosnosti. Pročtěte si, prosím, Prospekt důkladně dříve než budete investovat, zejména odstavce o rizicích. V případě dotazů vám doporučujeme obrátit se na oprávněného finančního poradce. Země, kde jsou registrovány akcie Fondů Strukturované investiční fondy ABN AMRO jsou v souladu s ustanovením části 1 Zákona z 20. prosince 2002 (více informací viz kapitola SICAV) a Akcie Fondů jsou právně dostupné investorům v některých zemích, včetně různých zemí Evropské unie. Aktuální seznam zemí, kde jsou akcie Fondů registrovány, je k dispozici na webových stránkách v sekci Service Centre/Download Centre/AASIF Registration Overview. Evropská unie (EU) Rakousko Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Lucembursko Nizozemí Švédsko Velká Británie Země mimo EU Hong Kong Norsko Singapur Distribuce tohoto Prospektu, nabídka akcií Fondů k prodeji nebo investování do nich jsou zákonně povolené pouze v zemích, kde jsou akcie Fondů nabízeny k veřejnému prodeji. Tento Prospekt nenabízí akcie v žádné z jurisdikcí nebo v prostředí, kde by takovéto nabízení nebylo zákonně povoleno. Vaší odpovědností je znát a dodržovat zákony, které se na vás vztahují v souvislosti s Prospektem a akciemi Fondů. Upozorňujeme, že v případě jakéhokoliv rozporu v překladu Prospektu do jiné jazykové verze je anglická verze verzí řídící. Akcie nebyly kótovány v souladu se Zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, v platném znění ( Zákon z roku 1933 ) a společnost SICAV nebyla zapsána v souladu se Zákonem USA o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění. V této souvislosti nemohou být akcie přímo nebo nepřímo nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo v některých státech USA, na jejich územích nebo jiných územích držených USA nebo v jiných oblastech patřících k této jurisdikci ( Spojené státy americké ) nebo ve prospěch osoby z USA. Osoba z USA je definována v Předpise S zákona z roku 1933 a zahrnuje občany nebo rezidenty Spojených států amerických a veškeré společnosti, firmy nebo jiné subjekty, které jsou organizovány nebo založeny v souladu se zákony Spojených států amerických nebo v některé jejich politické samosprávné jednotce. Následně akcie, které nabyly osoby z USA, mohou být povinně odkoupeny společností SICAV. Tento Prospekt nesmí být dodáván do Spojených států amerických. Bez ohledu na výše uvedené, akcie mohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech nebo ve prospěch osob z USA s předchozím souhlasem společnosti SICAV a způsobem, který nepodléhá registraci podle uvedených Zákonů.

4 4 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Termíny použité v tomto Prospektu Následující termíny mají v kontextu tohoto dokumentu specifický význam: Strukturované investiční fondy ABN AMRO viz SICAV. Účetní zástupce State Street Bank Luxemburg S.A. Stanovy - Stanovy SICAV, které mohou být čas od času aktualizovány. Pracovní den - jakýkoliv den, kdy jsou banky ve městě Lucemburk otevřeny pro obchodování. SEČ středoevropský čas. Třída třída akcií Fondu, jehož aktiva budou investována spolu s akciemi jiných tříd, které ale mohou mít vlastní platební strukturu, upisované minimum, dividendovou politiku, referenční měnu nebo jiné atributy. Uschovatel uschovatel SICAV, ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V. jednající prostřednictvím své pobočky v Lucemburku. Směrnice směrnice Evropské rady 85//611/EHS z o Koordinaci právních a správních předpisů pro UCITS (podnikání při kolektivním investování do převoditelných cenných papírů), v platném znění, které může být čas od času aktualizováno. Představenstvo, vedení společnosti představenstvo společnosti SICAV. Distributoři jakékoliv osoby nebo subjekty, které distribuují akcie. Předpokládané náklady předpokládané náklady jednotlivých Fondů představující celkovou výši veškerých očekávaných nákladů, které vzniknou Fondu v průběhu následujícího finančního roku, na základě poplatku za správu, servisního správního poplatku a daně z úpisu. EU Evropská unie. Finanční rok obchodní rok společnosti SICAV: 1. listopadu 31. října. Prospekt v úplném znění tento dokument. Fond, Fondy jeden, některé nebo všechny Fondy společnosti SICAV nebo portfolio těchto Fondů. Akcie Fondu třída akcií jednoho, některého nebo všech Fondů. Skupina společností společnosti sdružené do skupiny za účelem vedení konsolidovaného účetnictví (jak je toto účetnictví definováno ve Směrnici 83/349/EHS nebo uznávaných mezinárodních účetních předpisech), které jsou chápány jako jeden subjekt při výpočtu limitů stanovených v článku 43 Zákona. Zajištění - Mechanismus, prostřednictvím kterého zajišťovatel zajišťuje úhradu celkové vypověditelné částky do každého Zajištěného fondu k jeho datu splatnosti. Zajištěná hodnota Částka za akcii v referenční měně každého Zajištěného fondu, která bude po okamžiku přepočtu zajištěna jako minimální likvidační cena za akcii pro všechny akcie v oběhu k datu splatnosti Zajištěného fondu. Zajišťovatel - ABN AMRO Bank N.V. Počáteční zajištěná hodnota - 50 EUR, 50 USD nebo 50 GBP za akcii u Zajištěných fondů, jejichž referenční měna je EUR, USD nebo GBP v tomto pořadí; 500 SEK za akcii u Zajištěných fondů, jejichž referenční měna je SEK, a 500 NOK za akcii u Zajištěných fondů, jejichž referenční měna je NOK. Investiční správce společnost určená Správcovskou společností, aby vykonávala každodenní řízení části nebo všech aktiv Fondu. Správcovská společnost společnost určená představenstvem, na kterou je převedena odpovědnost za veškerou obchodní činnost a činnost v oblasti investiční správy společnosti SICAV. Datum splatnosti 31. říjen roku uvedeného ve jméně každého Zajištěného fondu (s výjimkou ABN AMRO Garantifondu, jehož datum splatnosti bude 31. října 2015), nebo, pokud toto datum není oceňovacím dnem, pak další oceňovacíden po 31. říjnu, např. datum splatnosti Target Click Fondu pro rok 2011 je 31. říjen Členský stát členský stát EU. Nástroje peněžních trhů nástroje běžně obchodované na peněžních trzích,které jsou likvidní, a jejichž hodnota může být přesně určena kdykoliv. Pověřené osoby osoby nebo subjekty, které registrují akcie vlastním jménem, a ty drží ve prospěch oprávněného vlastníka. OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Strany Správcovská společnost, Investiční správci, Uschovatel, Účetní zástupce, Registrátor, Distributoři a jejich příslušné přidružené společnosti, představenstvo, funkcionáři a akcionáři. Prospekt tento dokument; Prospekt Strukturovaných Investičních fondů ABN AMRO. Okamžik přepočtu u všech ABN AMRO Target Click a ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondů: Každý poslední oceňovací den v měsíci, pokud hodnota čistých aktiv za akcii Zajištěného fondu v tom okamžiku je vyšší než počáteční zajištěná hodnota i zajištěná hodnota v předchozím okamžiku přepočtu. U ABN AMRO Garantifondu: Jeden oceňovací den po čtvrtém dni každého měsíce, za předpokladu, že 1) 4. den je pracovním dnem ve Švédsku a dnem ocenění (jinak jeden oceňovací den po následujícím dni, který je pracovním dnem ve Švédsku a oceňovacím dnem) a 2) hodnota čistých aktiv za akcii ABN AMRO Garantifondu v tom okamžiku je vyšší než počáteční zajištěná hodnota i zajištěná hodnota v předchozím okamžiku přepočtu. Pro všechny Fondy: V okamžiku přepočtu bude aktuální zajištěná hodnota zvýšena (u každého Fondu nová zajištěná hodnota ) o případný kladný rozdíl mezi hodnotou čistých aktiv za akcii a aktuální zajištěnou hodnotou. Zajištěná hodnota nemůže být nikdy snížena. Zajištěná hodnota a každá nová zajištěná hodnota budou k dispozici v sídle společnosti SICAV do tří pracovních dní po okamžiku přepočtu, pokud nenastanou výjimečné okolnosti, které mají vliv na ocenění aktiv, do kterých Zajištěný fond investuje. Správcovská společnost si vyhrazuje právo nezvyšovat zajištěnou hodnotu v okamžiku přepočtu, pokud se aktiva Fondu skládají výhradně z cenných papírů pevného příjmu, jako jsou nástroje peněžního trhu nebo termínové vklady. Referenční měna měna užívaná pro měření výnosnosti Fondů a pro účetní účely; upozorňujeme, že se může lišit od investiční měny Fondu. Registrátor a zprostředkovatel převodu - State Street Bank, Luxembourg S.A. Regulovaný trh trh s cennými papíry, který je regulován, funguje pravidelně a je uznáván a otevřen obchodování veřejnosti. Datum vypořádání datum, kdy byla transakce s akciemi vypořádána (v současné době nejpozději dva dny od provedení transakce). Třída akcií, třídy akcií jedna, některé nebo všechny třídy akcií nabízené Fondy. Cena akcie zpravidla hodnota čistých aktiv na jednu akcii. Akcionář osoba nebo subjekt, který vlastní akcie Fondu. Prospekt ve zkráceném znění souhrnný Prospekt pro jednotlivé Fondy, jak vyplývá ze zákona. Dozorčí orgán / Regulátor komise Commission de Surveillance du Secteur Financier v Lucemburku nebo příslušný dozorčí orgán v jurisdikci, kde je SICAV registrována pro veřejné obchodování akcií. Syntetická bezkupónová obligace aktivum vyplývající z investic do Převoditelných dluhových cenných papírů a/nebo mimoburzovních úrokových swapů, které poskytují podobný typ peněžních toků jako bezkupónová obligace. Bezkupónová obligace je obligace, u které nedochází k výplatě kupónů (tedy bezkupónová), přičemž její nákupní cena je obvykle nižní než nominální hodnota o tzv. diskont a v době její splatnosti je odkoupena za nominální hodnotu.

5 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 5 Zákon zákon ze dne týkající se kolektivního investování (UCI) upravený podle lucemburského práva směrnice Rady EU EC/2001/107 a EC/2001/108 v platném znění, v souvislosti s UCITS. SICAV zastřešující společnost Strukturovaných Investičních Fondů ABN AMRO popsaných v Prospektu. (v tomto dokumentu SICAV znamená jak společnost SICAV, tak všechny Fondy, pokud kontext nevyžaduje jinak). Celková vypověditelná částka Částka, která následkem zajištění: (i) nepřekročí zajištěnou hodnotu vzhledem ke všem akciím v oběhu v den splatnosti, a (ii) rovná se kladnému rozdílu mezi zajištěnou hodnotou vypočtenou vzhledem ke všem akciím v oběhu v den splatnosti a hodnotou čistých aktiv na akcii v den splatnosti vynásobeným počtem akcií v oběhu v den splatnosti. Převoditelné cenné papíry, převoditelné dluhové cenné papíry, převoditelné akcie, převoditelné prioritní cenné papíry - převoditelné cenné papíry všech druhů označené nebo ekvivalentní těmto druhům nebo jakékoliv další obchodovatelné cenné papíry, ke kterým se pojí právo koupě nebo prodeje těchto převoditelných cenných papírů úpisem nebo směnou. UCI podnikání se záměrem kolektivního investování. UCITS podnikání se záměrem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Oceňovací den jakýkoliv den, kdy Fond vypočte cenu akcie, který je definován jako pracovní den s výjimkou případu pozastavení ocenění akcií (ke kterému může dojít za určitých podmínek včetně dne, kdy nejsou k dispozici ceny podstatné části aktiv Fondu z důvodu uzavření trhu nebo svátku). My (ve všech pádech) SICAV a/nebo jedna nebo více společností ze skupiny společnosti ABN AMRO, jak určuje kontext. Vy minulí, současní nebo budoucí akcionáři nebo zástupci akcionářů. Zkratky měn EUR GBP SEK USD NOK Euro Britská libra šterlinků Švédská koruna Americký dolar Norská koruna

6 6 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Popisy Fondů Na následujících stránkách najdete popis Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO. Fondy jsou rozděleny do dvou základních kategorií: Zajištěné fondy a Derivátové fondy. Popisy zahrnují investiční cíle každého Fondu, typ strategie, která je zamýšlena při dosahování cíle, a shrnutí hlavních rizik pro investora ohledně každého Fondu, se kterým je nutno počítat. Dále jsou zde obsaženy informace o typu investora, který se o příslušný Fond zajímá. Upozorňujeme, že neexistuje záruka, že Fond dosáhne svých cílů. Derivátové fondy 1 Cílem Derivátových fondů je poskytovat kapitálový růst prostřednictvím investicí do kvantitativně řízeného portfolia derivátů na základě mezinárodních akciových indexů. Fondy s sebou nesou vysoké riziko, avšak zároveň je jejich cílem vysoký očekávaný výnos. Fondy budou investovat do opcí a futures, kótovaných i mimoburzovních, podle toho, jak investiční správce uzná za vhodné. Fondy mohou rovněž investovat do dalších derivátů jako jsou swapy a forwardové devizové smlouvy. Podíly každého Fondu jsou jiné podle tržních podmínek. Více informací v oddíle Investiční omezení a techniky o povolených investicích každého Fondu a omezeních při jejich využití. Za popisy všech jednotlivých Fondů jsou uvedeny podrobnější informace o rizicích a dále o investičních postupech a omezeních. Zajištěné fondy 1 Cílem zajištěných fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Fondy budou investovat do krátkodobých dluhových nástrojů, swapů, opcí a futures v rámci jejich investičních postupů. Fondy mohou rovněž investovat do dluhopisů, dalších dluhových cenných papírů nebo držet nástroje peněžního trhu se zbývající dobou splatnosti ne delší než 12 měsíců. Jak je popsáno dále, každý Zajištěný fond poskytuje zajištění ve své referenční měně, kterou vydá ABN AMRO Bank N.V. (zajišťovatel) a která vstoupí v účinnost k datu splatnosti každého Zajištěného fondu Cílem každého Fondu je dosahovat co nejlepších výsledků v jeho referenční měně do té míry, že k datu splatnosti se bude konečná hodnota akcie přinejmenším rovnat hodnotě zajištěné. Každý fond má stejný investiční cíl a strategii, které jsou oba popsány v popisu jednotlivých Fondů. Každý Fond se liší pouze svou referenční měnou, datem splatnosti a následně různým poměrem různých složek jeho portfolia. Počáteční přidělení aktiv každému Zajištěnému fondu bude prováděno tak, že počáteční zajištěná hodnota bude realizována (viz Termíny použité v tomto Prospektu) k datu splatnosti. Poté se příděly aktiv mohou periodicky měnit tak, jak je podrobně popsáno v popisech jednotlivých Fondů. Při zvýšení Zajištěné hodnoty (viz Termíny použité v tomto Prospektu) dojde k rozdělení aktiv mezi různé kategorie investic, jak je popsáno v oddíle Investiční cíle a postupy tohoto Prospektu. Toto rozdělení bude provedeno tak, aby byla k datu splatnosti dosažena nová Zajištěná hodnota. Aby byl umožněn flexibilní postup při emisi a odkupu a zajištěno optimální řízení rizik, část aktiv Zajištěných fondů může být investována v hotovosti. 1 Odkupy a/nebo dividendy mohou podléhat srážkové dani v souladu se Směrnicí EU o úsporách (více v oddíle Zdanění ).

7 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 7 Zajištěné fondy (Guaranteed Funds) 8 ABN AMRO Target Click Fund ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fund ABN AMRO Garantifond 15 ABN AMRO Target Click Fund (USD) ABN AMRO Target Click Fund (NOK) K datu tohoto Prospektu neproběhla počáteční nabídka akcií.

8 8 ABN AMRO Target Click Fund Investování po celém světě za účelem zajištěných výnosů v eurech a s použitím investičního přístupu životního cyklu ( life cycle ) O Fondech V současné době existuje 48 ABN AMRO Target Click Fondů. Fondy mají každý svou konkrétní délku trvání a investují do investic s progresivně nižším rizikem s blížícím se datem splatnosti. Pokud nejsou uvedeny poznámky, informace platí pro každý z ABN AMRO Target Click Fondů. Investiční cíle Každý Fond usiluje o co nejlepší výsledek v EUR do té míry, že k datu splatnosti se bude konečná hodnota akcie přinejmenším rovnat hodnotě zajištěné. Investiční strategie U každého Fondu bude investiční správce Fondu investovat až 100% čistých aktiv Fondu do dluhových cenných papírů. a/nebo do mimoburzovních úrokových swapů na základě pevného příjmu nebo jejich kombinací, jejichž výsledkem bude vytvoření syntetické bezkupónové obligace. Investiční správce stanoví na míru procento celkových čistých aktiv investovaných do takových aktiv tak, aby zajištěná hodnota byla realizována k datu splatnosti Fondu. Investiční správce obecně investuje zbývající aktiva do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, převoditelných dluhových cenných papírů a derivátů. Investice do derivátů se mohou skládat z geograficky diverzifikovaných portfolií futures a opcí na základě akciových indexů, kotovaných i mimoburzovních. Investiční správce může investovat do nakoupených nebo písemných derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně efektivními trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trhů s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Další postupy a omezení Peněžním podílům dané protistrany nemůže být přiděleno více než 20 % čistých aktiv Fondu. Mimoburzovní swapy jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce. Transakce s mimoburzovními swapy jsou zastavovány za účelem snížení účasti jediné protistrany na méně než 10% čistých aktiv. Zástavou jsou likvidní, vysoce hodnocené dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo hotovost, oceňované na denní bázi. Fond může vedle úrokových swapů, opcí a futures investovat i do jiných derivátů. Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Indikátor rizika plánovaná změna rizika po dobu trvání každého Fondu 50 let do Cílové datum data splatnosti Nízké riziko Vysoké riziko Uvádí předpokládanou míru rizika (měřeno standardní odchylkou celkového výnosu) u každého Fondu 50 let před jeho datem splatnosti a k jeho datu splatnosti. V průběhu ubíhajících let se riziko snižuje tak, jak je uvedeno. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií každého Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Každý Fond je vytvořen tak, aby nesl vysokou míru rizika 50 let před jeho datem splatnosti, která klesá v průběhu existence Fondu až do chvíle, kdy je těsně před datem splatnosti velmi nízká. Míra rizika Fondu v jakémkoli daném čase se tedy obecně řídí časem zbývajícím do data splatnosti Fondu. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Úrokové riziko Pokud úrokové sazby stoupají, ceny dluhových cenných papírů mají tendenci klesat. Toto riziko je obecně vyšší, čím delší je splatnost cenných papírů. Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Úvěrové riziko Ceny dluhových cenných papírů mohou klesnout, pokud bude oslabena důvěryhodnost emitenta, nebo pokud investoři věří tomu, že může oslabit. Toto riziko má tendenci se zvyšovat s nižší kvalitou dluhových cenných papírů. V extrémních případech se může stát, že emitent nedodrží povinnost uhradit dlužné platby včas, což může vést k bezcennosti jeho cenných papírů. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionářů. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Více informací o rizicích v oddíle Více o rizicích. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří: chtějí investovat vhodným způsobem pro budoucí finanční potřeby chtějí získat k datu splatnosti minimální zajištěnou hodnotu s mechanismem měsíčního lock-in zisku akceptují možnost ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu, avšak chtějí, aby bylo jejich riziko automaticky snižováno s blížícím se datem splatnosti mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií

9 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 9 Náklady Fondu Roční provozní výdaje Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Uvedené výdaje jsou výdaje akcií třídy A. Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 1,25% Poplatek za služby 0,50% Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu třídy A. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Za koupi 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% Poplatek za distribuční služby žádné Předpokládané náklady 1,80% Podrobné informace o Fondu Pro akcie třídy A k 31. prosinci 2006 Referenční měna: Euro Minimální počáteční investice: 250 Minimální další investice: 250 Počáteční zajištěná hodnota: 50 za akcii Výplata dividend: žádná Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Zajišťovatel: ABN AMRO Bank N.V. Fond ISIN Vznik Celková aktiva míra aktuálního rizika 2007 LU ,9 miliónů 2008 LU ,6 miliónů 2009 LU ,2 miliónů 2010 LU ,8 miliónu 2011 LU ,2 miliónu 2012 LU ,5 miliónu 2013 LU ,2 miliónu 2014 LU ,3 miliónu 2015 LU ,7 miliónu 2016 LU ,5 miliónu 2017 LU ,7 miliónu 2018 LU ,6 miliónu 2019 LU ,5 miliónu 2020 LU ,1 miliónu 2021 LU ,5 miliónu 2022 LU ,5 miliónů 2023 LU ,6 miliónů 2024 LU ,8 miliónů 2025 LU ,4 miliónů 2026 LU ,0 miliónů 2027 LU ,4 miliónů 2028 LU ,4 miliónů 2029 LU ,3 miliónů

10 10 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Fond ISIN Vznik Celková aktiva míra aktuálního rizika 2030 LU ,5 miliónu 2031 LU ,5 miliónu 2032 LU ,8 miliónu 2033 LU ,0 miliónu 2034 LU ,9 miliónu 2035 LU ,5 miliónu 2036 LU ,3 miliónu 2037 LU ,2 miliónu 2038 LU ,2 miliónu 2039 LU ,2 miliónu 2040 LU ,2 miliónu 2041 LU ,2 miliónu 2042 LU ,2 miliónu 2043 LU ,2 miliónu 2044 LU ,2 miliónu 2045 LU ,2 miliónu 2046 LU ,1 miliónu 2047 LU ,1 miliónu 2048 LU ,1 miliónu 2049 LU ,1 miliónu 2050 LU ,2 miliónu 2051 LU ,1 miliónu 2052 LU ,2 miliónu 2053 LU ,1 miliónu 2054 LU ,3 miliónu Míra aktuálního rizika v tabulkách využívá stejného měřítka jako indikátor rizika a uvádí míru rizika každého Fondu k datu tohoto Prospektu.

11 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 11 ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fund Investování po celém světě za účelem zajištěných výnosů v librách šterlinků s využitím investičního přístupu životního cyklu ( life cycle ) Počáteční nabídka akcií třídy A fondu ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondu , , , , bude zahájena v 10:00 (Lucemburského času) 1. října 2007 a bude uzavřena v 16:00 (Lucemburského času) tentýž den. Úhrada za akcie upsané v průběhu tohoto období musí být provedena nejpozději do 4. října Na základě této počáteční nabídky budou akcie třídy A v ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondech k dispozici za cenu 50 GBP, která bude splatná v plné výši při minimální investici 250 GBP. Společnost si vyhrazuje právo na stažení, úpravu nebo ukončení počáteční nabídky nebo na odmítnutí jakékoli objednávky v plném nebo částečném rozsahu. Pokud Společnost určí, že stáhne, upraví nebo ukončí počáteční nabídku akcií třídy A ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondů, investoři budou řádně informováni, a podle toho bude aktualizován tento Prospekt. Správcovská společnost bude oprávněna obdržet z aktiv ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondu poplatek za správu stanovený ve výši 1.25% ročně jako poplatek za její služby související se správou portfolia. Představenstvo schválilo jmenování společnosti ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. investičním správcem Fondu. Transakce s mimoburzovními swapy jsou zastavovány za účelem snížení účasti jediné protistrany na méně než 10% čistých aktiv. Zástavou jsou likvidní, vysoce hodnocené dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo hotovost a oceňované na denní bázi. Fond může vedle úrokových swapů, opcí a futures investovat i do jiných derivátů. Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří: chtějí investovat vhodným způsobem pro budoucí finanční potřeby chtějí získat k datu splatnosti získat minimální zajištěnou hodnotu s mechanismem měsíčního lock-in zisku akceptují možnost ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu, avšak chtějí, aby bylo jejich riziko automaticky snižováno s blížícím se datem splatnosti mají zkušenost s riziky a výnosy souvisejícími s investováním do akcií O Fondech Vznikne 26 ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondů. Fondy mají každý svou konkrétní délku trvání a investují progresivně do investic s nízkým rizikem s blížícím se datem splatnosti. Pokud nejsou uvedeny poznámky, informace platí pro každý z ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fondů. Investiční cíle Každý Fond usiluje o co nejlepší výsledek v GBP do té míry, že k datu splatnosti se bude konečná hodnota akcie přinejmenším rovnat hodnotě zajištěné. Investiční strategie U každého Fondu bude investiční správce Fondu investovat až 100% čistých aktiv Fondu do dluhových cenných papírů a/nebo do mimoburzovních úrokových swapů na základě pevného příjmu nebo jejich kombinací, jejichž výsledkem bude vytvoření syntetické bezkupónové obligace. Investiční správce stanoví na míru procento celkových čistých aktiv investovaných do takových aktiv, aby zajištěná hodnota byla realizována k datu splatnosti Fondu. Investiční správce obecně investuje zbývající aktiva do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, převoditelných dluhových cenných papírů a derivátů. Investice do derivátů se mohou skládat z geograficky diverzifikovaných portfolií futures a opcí na základě akciových indexů, kotovaných i mimoburzovních. Investiční správce může investovat do nakoupených nebo písemných derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně efektivními trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trhů s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Další postupy a omezení Peněžním podílům dané protistrany nemůže být přiděleno více než 20 % čistých aktiv Fondu. Mimoburzovní swapy jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce. Indikátor rizika plánovaná změna rizika po dobu trvání každého Fondu 30 let do Cílové datum data splatnosti Nízké riziko Vysoké riziko Ukazuje předpokládanou míru rizika (měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu) u každého Fondu 30 let před jeho datem splatnosti a k jeho datu splatnosti. V průběhu ubíhajících let se riziko snižuje tak, jak je uvedeno. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií každého Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Fondy jsou vytvořeny tak, aby nesly vysokou míru rizika 30 let před svým datem splatnosti, která klesá v průběhu existence Fondu až do chvíle, kdy je těsně před datem splatnosti velmi nízká. Míra rizika Fondu v jakémkoli daném čase se tedy obecně řídí časem zbývajícím do data splatnosti Fondu. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu: Úrokové riziko Pokud úrokové sazby stoupají, ceny dluhových cenných papírů mají tendenci klesat. Toto riziko je obecně vyšší, čím delší je splatnost cenných papírů. Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Úvěrové riziko Ceny dluhových cenných papírů mohou klesnout, pokud bude oslabena důvěryhodnost emitenta, nebo pokud investoři věří tomu, že může oslabit. Toto riziko má tendenci se zvyšovat s nižší kvalitou dluhových cenných papírů. V extrémních případech se může stát, že emitent nedodrží povinnost uhradit dlužné platby včas, což může vést k bezcennosti jeho cenných papírů. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionáře. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu.

12 12 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Více informací o rizicích v oddíle Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Uvedené výdaje jsou výdaje akcií třídy A. Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu třídy A. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Za koupi 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 1,25% Poplatek za služby 0,50% Poplatek za distribuční služby žádné Předpokládané náklady 1,80% Podrobné informace o Fondu Pro akcie třídy A k 31. prosinci 2006 Referenční měna: GBP Minimální počáteční investice: 250 GBP Minimální další investice: 250 GBP Počáteční zajištěná hodnota: 50 GBP za akcii Výplata dividend: žádná Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Zajišťovatel: ABN AMRO Bank N.V. Fond ISIN Vznik Celková aktiva míra aktuálního rizika 2010 LU ,1 milionu GPB 2011 není k dispozici Neuvedena na trh 2012 není k dispozici Neuvedena na trh 2013 není k dispozici Neuvedena na trh 2014 není k dispozici Neuvedena na trh 2015 LU ,1 milionu GPB 2016 není k dispozici Neuvedena na trh 2017 není k dispozici Neuvedena na trh 2018 není k dispozici Neuvedena na trh 2019 není k dispozici Neuvedena na trh 2020 LU ,1 milionu GPB 2021 není k dispozici Neuvedena na trh 2022 není k dispozici Neuvedena na trh 2023 není k dispozici Neuvedena na trh 2024 není k dispozici Neuvedena na trh 2025 LU ,1 milionu GPB 2026 není k dispozici Neuvedena na trh 2027 není k dispozici Neuvedena na trh 2028 není k dispozici Neuvedena na trh 2029 není k dispozici Neuvedena na trh 2030 LU ,1 milionu GPB 2031 není k dispozici Neuvedena na trh 2032 není k dispozici Neuvedena na trh 2033 není k dispozici Neuvedena na trh 2034 není k dispozici Neuvedena na trh 2035 LU ,1 milionu GPB Míra platného rizika v tabulkách využívá stejného měřítka jako indikátor rizika a uvádí míru rizika každého Fondu k datu tohoto Prospektu.

13 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 13 ABN AMRO Garantifond Investování po celém světě za účelem zajištěných výnosů ve švédských korunách s využitím investičního přístupu životního cyklu ( life cycle ) Investiční cíle Fond usiluje o co nejlepší výsledek v SEK do té míry, že k datu splatnosti se bude konečná hodnota akcie přinejmenším rovnat hodnotě zajištěné. Investiční strategie Fondy mají každý svou konkrétní délku trvání a investují progresivně do investic s nízkým rizikem s blížícím se datem splatnosti. U tohoto Fondu může investiční správce Fondu investovat až 100% jeho čistých aktiv v termínovaných vkladech. V souvislosti s těmito vklady může investiční správce k portfoliu Fondu rovněž přidat mimoburzovní (OTC) úrokové swapy na základě pevného příjmu s různou splatností. Investiční správce stanoví na míru procento celkových čistých aktiv investovaných do takové kombinace vkladů a swapů tak, aby zajištěná hodnota byla realizována k datu splatnosti Fondu. Úrokové swapy vymění úrokový výnos z výše uvedených vkladů za pevnou úhradu po datu splatnosti Fondu. Investiční správce obecně investuje zbývající aktiva do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, převoditelných dluhových cenných papírů a derivátů. Investice do derivátů se mohou skládat z geograficky diverzifikovaných portfolií futures a opcí na základě akciových indexů, kotovaných i mimoburzovních. Investiční správce může investovat do nakoupených nebo písemných derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně výnosnými trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trhů s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Další postupy a omezení Peněžním podílům dané protistrany nemůže být přiděleno více než 20 % čistých aktiv Fondu. Mimoburzovní swapy jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce. Transakce s mimoburzovními swapy jsou zastavovány za účelem snížení účasti jediné protistrany na méně než 10% čistých aktiv. Zástavou jsou likvidní, vysoce hodnocené dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo hotovost oceňované na denní bázi. Fond může vedle úrokových swapů, opcí a futures investovat i do jiných derivátů. Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří: chtějí investovat vhodným způsobem pro budoucí finanční potřeby chtějí získat k datu splatnosti získat minimální zajištěnou hodnotu s mechanismem měsíčního lock-in zisku. akceptují možnost ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu, avšak chtějí, aby bylo jejich riziko automaticky snižováno s blížícím se datem splatnosti mají zkušenost s riziky a výnosy souvisejícími s investováním do akcií Indikátor rizika plánovaná změna rizika po dobu trvání každého Fondu 10 let do Cílové datum data splatnosti Nízké riziko Vysoké riziko Ukazuje předpokládanou míru rizika (měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu) u každého Fondu 10 let před jeho datem splatnosti a k jeho datu splatnosti. V průběhu ubíhajících let se riziko snižuje tak, jak je uvedeno. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií každého Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Fond je vytvořen tak, aby nesl vysokou míru rizika 10 let před svým datem splatnosti, která klesá v průběhu existence Fondu až do chvíle, kdy je těsně před datem splatnosti velmi nízká. Míra rizika Fondu v jakémkoli daném čase se tedy obecně řídí časem zbývajícím do data splatnosti Fondu. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Úrokové riziko Pokud úrokové sazby stoupají, ceny dluhových cenných papírů mají tendenci klesat. Toto riziko je obecně vyšší, čím delší je splatnost cenných papírů. Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Úvěrové riziko Ceny dluhových cenných papírů mohou klesnout, pokud bude oslabena důvěryhodnost emitenta, nebo pokud investoři věří tomu, že může oslabit. Toto riziko má tendenci se zvyšovat s nižší kvalitou dluhových cenných papírů. V extrémních případech se může stát, že emitent nedodrží povinnost uhradit dlužné platby včas, což může vést k bezcennosti jeho cenných papírů. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionářů. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu.

14 14 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Více informací o rizicích v oddíle Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Uvedené výdaje jsou výdaje akcií třídy A. Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu třídy A. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Za koupi 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% Poplatek za správu 1,25% Poplatek za služby 0,50% Poplatek za distribuční služby žádné Předpokládané náklady 1,80% Podrobné informace o Fondu Pro akcie třídy A k 31. prosinci 2006 Referenční měna: švédská koruna Minimální počáteční investice: SEK Minimální další investice: SEK Počáteční zajištěná hodnota: 500 SEK za akcii Rozdělení dividend: ne Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Zajišťovatel: ABN AMRO Bank N.V. ISIN Vznik Celková aktiva míra aktuálního rizika LU ,2 milionu SEK Míra aktuálního rizika v tabulkách využívá stejného měřítka jako indikátor rizika a uvádí míru rizika každého Fondu k datu tohoto Prospektu.

15 ABN AMRO Target Click Fund (USD) Investování po celém světě za účelem zajištěných výnosů v dolarech a s použitím investičního přístupu životního cyklu ( life cycle ) 15 O Fondech V současné době existuje 6 ABN AMRO Target Click Fondů (USD). Fondy mají každý svou konkrétní délku trvání a investují do investic s progresivně nižším rizikem s blížícím se datem splatnosti. Pokud nejsou uvedeny poznámky, informace platí pro každý z ABN AMRO Target Click Fondů (USD). Investiční cíle Každý Fond usiluje o co nejlepší výsledek v USD do té míry, že k datu splatnosti se bude konečná hodnota akcie přinejmenším rovnat hodnotě zajištěné. Investiční strategie U každého Fondu bude investiční správce Fondu investovat až 100% čistých aktiv Fondu do dluhových cenných papírů. a/nebo do mimoburzovních úrokových swapů na základě pevného příjmu nebo jejich kombinací, jejichž výsledkem bude vytvoření syntetické bezkupónové obligace. Investiční správce stanoví na míru procento celkových čistých aktiv investovaných do takových aktiv tak, aby zajištěná hodnota byla realizována k datu splatnosti Fondu. Investiční správce obecně investuje zbývající aktiva do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, převoditelných dluhových cenných papírů a derivátů. Investice do derivátů se mohou skládat z geograficky diverzifikovaných portfolií futures a opcí na základě akciových indexů, kotovaných i mimoburzovních. Investiční správce může investovat do nakoupených nebo písemných derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně efektivními trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trhů s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Další postupy a omezení Peněžním podílům dané protistrany nemůže být přiděleno více než 20 % čistých aktiv Fondu. Mimoburzovní swapy jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce. Transakce s mimoburzovními swapy jsou zastavovány za účelem snížení účasti jediné protistrany na méně než 10% čistých aktiv. Zástavou jsou likvidní, vysoce hodnocené dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo hotovost, oceňované na denní bázi. Fond může vedle úrokových swapů, opcí a futures investovat i do jiných derivátů. Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Indikátor rizika plánovaná změna rizika po dobu trvání každého Fondu 30 let do data Cílové datum splatnosti Nízké riziko Vysoké riziko Uvádí předpokládanou míru rizika (měřeno standardní odchylkou celkového výnosu) u každého Fondu 30 let před jeho datem splatnosti a k jeho datu splatnosti. V průběhu ubíhajících let se riziko snižuje tak, jak je uvedeno. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií každého Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Každý Fond je vytvořen tak, aby nesl vysokou míru rizika 30 let před jeho datem splatnosti, která klesá v průběhu existence Fondu až do chvíle, kdy je těsně před datem splatnosti velmi nízká. Míra rizika Fondu v jakémkoli daném čase se tedy obecně řídí časem zbývajícím do data splatnosti Fondu. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Úrokové riziko Pokud úrokové sazby stoupají, ceny dluhových cenných papírů mají tendenci klesat. Toto riziko je obecně vyšší, čím delší je splatnost cenných papírů. Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Úvěrové riziko Ceny dluhových cenných papírů mohou klesnout, pokud bude oslabena důvěryhodnost emitenta, nebo pokud investoři věří tomu, že může oslabit. Toto riziko má tendenci se zvyšovat s nižší kvalitou dluhových cenných papírů. V extrémních případech se může stát, že emitent nedodrží povinnost uhradit dlužné platby včas, což může vést k bezcennosti jeho cenných papírů. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionářů. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Více informací o rizicích v oddíle Více o rizicích.

16 16 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Náklady Fondu Roční provozní výdaje Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Uvedené výdaje jsou výdaje akcií třídy A. Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu třídy A. Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 1,25% Poplatek za služby 0,50% Poplatek za distribuční služby žádný Předpokládané náklady* 1,80% Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Za koupi 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% Podrobné informace Pro akcie třídy A k 31. prosinci 2006 o Fondu Referenční měna: USD Výplata dividend: žádná Minimální počáteční investice: 250 USD Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Minimální další investice: 250 USD Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Počáteční zajištěná hodnota: 50 USD na akcii Zajišťovatel: ABN AMRO Bank N.V. Fond ISIN Vznik Celková aktiva Míra aktuálního rizika 2010 LU ,3 milionu USD 2015 LU ,3 milionu USD 2020 LU ,6 milionu USD 2025 LU ,5 milionu USD 2030 LU ,1 milionu USD 2035 LU ,6 milionu USD Míra platného rizika v tabulkách využívá stejného měřítka jako indikátor rizika a uvádí míru rizika každého Fondu k datu tohoto Prospektu.

17 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 17 ABN AMRO Target Click Fund (NOK) Investování po celém světě za účelem zajištěných výnosů v dolarech a s použitím investičního přístupu životního cyklu ( life cycle ) O Fondech V současné době existuje 3 ABN AMRO Target Click Fondů (NOK). Fondy mají každý svou konkrétní délku trvání a investují do investic s progresivně nižším rizikem s blížícím se datem splatnosti. Pokud nejsou uvedeny poznámky, informace platí pro každý z ABN AMRO Target Click Fondů (NOK). Investiční cíle Každý Fond usiluje o co nejlepší výsledek v NOK do té míry, že k datu splatnosti se bude konečná hodnota akcie přinejmenším rovnat hodnotě zajištěné. Investiční strategie U každého Fondu bude investiční správce Fondu investovat až 100% čistých aktiv Fondu do dluhových cenných papírů. a/nebo do mimoburzovních úrokových swapů na základě pevného příjmu nebo jejich kombinací, jejichž výsledkem bude vytvoření syntetické bezkupónové obligace. Investiční správce stanoví na míru procento celkových čistých aktiv investovaných do takových aktiv tak, aby zajištěná hodnota byla realizována k datu splatnosti Fondu. Investiční správce obecně investuje zbývající aktiva do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, převoditelných dluhových cenných papírů a derivátů. Investice do derivátů se mohou skládat z geograficky diverzifikovaných portfolií futures a opcí na základě akciových indexů, kotovaných i mimoburzovních. Investiční správce může investovat do nakoupených nebo písemných derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně efektivními trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trhů s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Další postupy a omezení Peněžním podílům dané protistrany nemůže být přiděleno více než 20 % čistých aktiv Fondu. Mimoburzovní swapy jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce. Transakce s mimoburzovními swapy jsou zastavovány za účelem snížení účasti jediné protistrany na méně než 10% čistých aktiv. Zástavou jsou likvidní, vysoce hodnocené dluhové cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo hotovost, oceňované na denní bázi. Fond může vedle úrokových swapů, opcí a futures investovat i do jiných derivátů. Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Indikátor rizika plánovaná změna rizika po dobu trvání každého Fondu 14 let do data Cílové datum splatnosti Nízké riziko Uvádí předpokládanou míru rizika (měřeno standardní odchylkou Vysoké riziko celkového výnosu) u každého Fondu 14 let před jeho datem splatnosti a k jeho datu splatnosti. V průběhu ubíhajících let se riziko snižuje tak, jak je uvedeno. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií každého Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Každý Fond je vytvořen tak, aby nesl vysokou míru rizika 14 let před jeho datem splatnosti, která klesá v průběhu existence Fondu až do chvíle, kdy je těsně před datem splatnosti velmi nízká. Míra rizika Fondu v jakémkoli daném čase se tedy obecně řídí časem zbývajícím do data splatnosti Fondu. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Úrokové riziko Pokud úrokové sazby stoupají, ceny dluhových cenných papírů mají tendenci klesat. Toto riziko je obecně vyšší, čím delší je splatnost cenných papírů. Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Úvěrové riziko Ceny dluhových cenných papírů mohou klesnout, pokud bude oslabena důvěryhodnost emitenta, nebo pokud investoři věří tomu, že může oslabit. Toto riziko má tendenci se zvyšovat s nižší kvalitou dluhových cenných papírů. V extrémních případech se může stát, že emitent nedodrží povinnost uhradit dlužné platby včas, což může vést k bezcennosti jeho cenných papírů. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionářů. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Více informací o rizicích v oddíle Více o rizicích.

18 18 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO Náklady Fondu Roční provozní výdaje Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Uvedené výdaje jsou výdaje akcií třídy A. Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu třídy A. Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 1,25% Poplatek za služby 0,50% Poplatek za distribuční služby žádný Předpokládané náklady* 1,80% Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Za koupi 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% Podrobné informace o Fondu Pro akcie třídy A k 28. únoru 2007 Referenční měna: Norská koruna Minimální počáteční investice: NOK Minimální další investice: NOK Počáteční zajištěná hodnota: 500 NOK na akcii Fond ISIN Vznik Celková aktiva Míra aktuálního rizika Výplata dividend: žádná Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Zajišťovatel: ABN AMRO Bank N.V LU ,0 milionu NOK 2015 LU ,0 milionu NOK 2020 LU ,6 milionu NOK

19 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO 19 Derivátové fondy (Derivatives Funds) 20 ABN AMRO International Derivatives Fund

20 20 Prospekt Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO ABN AMRO International Derivatives Fund Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě Investiční cíle Fond usiluje o co nejvyšší výnos ve formě kapitálového růstu prostřednictvím investic do kvantitativně a dynamicky spravovaného derivátového portfolia s profesionálně řízenými doprovodnými vysokými riziky. Investiční strategie investiční správce Fondu obecně investuje do geograficky diverzifikovaných portfolií skládajících se z futures a opcí na základě akciových indexů, kótovaných i mimoburzovních. Investiční správce může investovat do nakoupených nebo písemných derivátů na základě akciových indexů, se zapsanými pozicemi, které jsou zajištěny s použitím dalších derivátů nebo hotovosti a nástrojů peněžního trhu. Alokace pro regiony a země se řídí podle diverzifikace rizika. U derivátů má investiční správce obecně za cíl přibližně rovnocenné vážení (mezi Evropou, Amerikou i Dálným východem a v rámci každého regionu mezi zeměmi s dostatečně efektivními trhy s deriváty). Investiční správce se může odchýlit od rovnocenného vážení za účelem atraktivnějších diverzifikačních příležitostí nebo v reakci na nedostatek likvidity na jednom nebo více trhů s deriváty. Investiční správce portfolio periodicky vrací k jeho cílovým vážením. Investiční správce může kdykoli přidat nebo odebrat regiony nebo země. Při určování struktury portfolií s deriváty investiční správce používá pro každý platný index celou řadu výnosových projekcí (scénářů). Na základě těchto scénářů a skutečné úrovně indexu a opčních cen vytvoří investiční správce optimální portfolio, které obsahuje deriváty s různými lhůtami splatnosti a realizačními cenami a které je sestaveno tak, aby poskytlo nejlepší porovnání mezi průměrným výnosem a rizikem vzhledem ke všem těmto scénářům. Investiční správce toto optimální portfolio dynamicky řídí, periodicky jej upravuje podle denních tržních výkyvů opčních cen při zohlednění nákladů na transakce. Tato strategie investičnímu správci umožňuje aktivně odpovídat na měnící se tržní podmínky vedením portfolia, které je optimální pro aktuální tržní podmínky. Za účelem flexibilní ho emisního a odkupního postupu a zajištění optimálního řízení rizik se bude část aktiv Fondu skládat z hotovosti a/nebo nástrojů peněžního trhu. Investiční správce může investovat do dalších investičních fondů v rámci omezení uvedených v oddíle Investiční omezení. Další postupy a omezení Možné investice až do 100 % čistého jmění do krátkodobých depozit a nástrojů peněžního trhu. Dané protistraně nemůže být přiděleno více než 20 % čistých aktiv Fondu v peněžních podílech. Mimoburzovní deriváty jsou prováděny s renomovanými finančními institucemi specializujícími se na tento typ transakce. Fond může vedle opcí a futures investovat i do jiných derivátů. Pokud je derivát vázán na index, tento index bude dostatečně diverzifikován, bude tvořit odpovídající benchmark pro trh, který reprezentuje, a bude zveřejněn příslušným způsobem. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří: mají zájem o nepřímý způsob získání pákové účasti na mezinárodních akciových trzích usilují o krátkodobý nebo dlouhodobý růst svých investic (1 rok a více) akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu, mají zkušenost s riziky a výnosy souvisejícími s investováním do derivátů Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko se měří standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy cen akcií Fondu. Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií každého Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Fond usiluje o co nejagresivnější míru rizika. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika akciových trhů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Investováním do derivátů na základě mezinárodních akciových indexů bude Fond vystaven podstatně větším výkyvům v jeho hodnotě čistých aktiv než v případě přímých investic do mezinárodních akcií.. Rizika spojená s deriváty. Určité deriváty by mohly zvýšit volatilitu Fondu nebo jej vystavit ztrátám větším než je cena derivátu. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výnosnost na úrovni Fondu nebo akcionáře. Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. Dluhové investice by mohly Fond vystavit ztrátám způsobeným úvěrovým rizikem a úrokovému riziku. Více informací o rizicích v oddíle Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu. Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Třída A Třída I Poplatek za správu 4,00% 4,00% Poplatek za služby 0,10% 0,05% Výkonový poplatek 10,00% 1 10,00% 1 Poplatek za distribuční služby žádný žádný Předpokládané náklady* 4,15% 4,06% 1 Další informace týkající se výkonového poplatku získáte v kapitole Investování do našich fondů * Nezahrnuje výkonové poplatky. Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují nebo prodávají akcie Fondu třídy I. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Třída A Třída I Za koupi 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% žádné

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více