Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel"

Transkript

1 Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet ve vlastní zemi. Vysvětlení pojmu: Kdo je osobou pravidelně dojíždějící? Pod tímto pojmem se rozumí osoba, která bydlí v jedné zemi a denně dojíždí za prací do země jiné. Podle dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a Českou Republikou (přesněji ČSSR, v platnosti od r. 1979), musí osoba pravidelně dojíždějící za výdělkem zdanit svůj příjem v zemi, kde pracuje. Odpovídajíce ustanovením Evropského společenství o sociálních jistotách je pracovník zaevidován v systému sociálního pojištění té země, ve které pracuje.!! Výjimkou je pouze Delegování pracovníků. (Viz informační list Poskytování služeb přes hranice země v Rakousku se zaměstnanci nebo bez zaměstnanců ). Jak je organizováno sociální pojištění v Rakousku? Zaměstnanec je zásadně zaevidován k sociálnímu pojištění v zemi, ve které je zaměstnán. Sociální pojištění v Rakousku je povinné pojištění a skládá se ze čtyř odvětví pojištění nemocenské pojištění, penzijní pojištění, úrazové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Nesamostatně zaměstnaní v Rakousku, jejichž příjem přesahuje tzv. minimální hranici (v roce ,16 měsíčně), jsou sociálně pojištěni. Určité skupiny osob, jako například osoby, které vydělávají méně než je minimální hranice, jsou účastny na sociálním pojištění jen částečně. Příspěvky na sociální pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel. Odvod příspěvků na sociální pojištění se uskutečňuje automatiky zaměstnavatelem. Také přihlášení k sociálnímu pojištění provádí zaměstnavatel. Podíl zaměstnanců v jednotlivých odvětvích sociálního pojištění u dělníků/ostatních zaměstnanců: Dělníci Ostatní pracovníci Nemocenské pojištění 3,95 % 3,75 % Penzijní pojištění 10,25 % 10,25 % Pojištění pro případ nezaměstnanosti 3 % 3 % Příspěvky na úrazové pojištění platí výlučně zaměstnavatel. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Jak funguje nemocenské pojištění? Pro zákonné zdravotní pojištění v Rakousku není žádná možnost volby pojišťovacího ústavu. Příslušnost závisí na místě zaměstnání zaměstnance a profesní činnosti. Přihlášení k sociálnímu pojištění se uskutečňuje prostřednictvím rakouského zaměstnavatele. U věcných plnění existuje pro dojíždějící osobu možnost zvolit, zda se chce nechat ošetřit v zemi svého bydliště nebo v zemi zaměstnání. Pokud se pracovník nechává ošetřit v zemi bydliště, potřebuje formulář E 106, který mu potvrzuje nárok na věcné plnění při nemoci. Formulář E 106 je vystaven příslušným pojišťovacím ústavem v Rakousku. Spolupojištění rodinných příslušníků dojíždějících osob v Rakousku je v zásadě možné. Zaměstnanec musí u svého zaměstnavatele nahlásit plánované spolupojištění rodinných příslušníků a také o tomto informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu. Lékařské ošetření spolupojištěných rodinných příslušníků je možné provádět výlučně v zemi bydliště. Nárok na ošetření v případě nemoci se prokazuje pomocí formuláře E 109. Tento formulář vystavuje příslušný rakouský pojišťovací ústav. Jaké plnění obdržíte z titulu zdravotního pojištění? Zdravotní pojištění zahrnuje bezplatné ošetření lékaři a nemocnicemi, ošetření zubů, rehabilitaci, výpomoc při léčení, výkony v oblasti léčebné prevence, vyšetření v rámci společného pasu (matka dítě) pro dítě atd. Předpokladem ošetření je předložení elektronické karty pojištěnce, tzv. e-karty, na níž jsou uložena osobní data pojištěnce. E-karta je vystavována zdravotní pojišťovnou v Rakousku a předkládá se při každé návštěvě lékaře/nemocnice/ambulance. Pro doporučení k odbornému lékaři je nutné k e-kartě doporučení k převedení, případně přidělení, protože na e-kartě nejsou uloženy žádné lékařské údaje. Zadní strana e-karty odpovídá evropské kartě sociálního pojištění. Léky, které jsou na předpis, se vyzvedávají v lékárnách proti zaplacení poplatku za recept ve výši 4,60 (2006). V případě nemoci, pracovního úrazu a nemoci z povolání obdrží zaměstnanec trvalou náhradu výdělku pro případ nemoci. Doba trvání této náhrady je závislá na příslušnosti k určitému podniku a může činit až 16 týdnů. Pokud je nárok na tuto náhradu od zaměstnavatele vyčerpán, začne zaměstnanec dostávat tuto náhradu od příslušného pojišťovacího ústavu.!! Nárok na náhradu v nemoci vzniká pouze v zemi, ve které je zaměstnanec sociálně pojištěn. Jaká plnění je možné obdržet z úrazového pojištění? Úrazové pojištění zahrnuje výkony, které vyplývají z pracovních úrazů a nemocí z povolání, jakož i ze smrtelných nehod výdělečně činné osoby. Patří sem např. ošetření při úrazu, rehabilitace, důchod pro trvale postiženého, důchod pro pozůstalé nebo výpomoc vdovská. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 Jaká plnění je možné obdržet z penzijního pojištění? V zemích EU platí, že doba penzijního pojištění, která byla získána v jiné zemi EU, musí být zohledněna při nároku na důchod. To znamená, že kdo byl zaměstnán více než 1 rok v nějaké zemi EU, obdrží z této země část důchodu. Pokud byl pojištěn v jiné zemi EU méně než jeden rok, jsou doby penzijního pojištění započteny té zemi, v níž má osoba bydliště v okamžiku podání žádosti o důchod, nebo kde byla delší dobu zaměstnána. Pro částečný důchod platí předpoklady nároku té země, která bude důchod platit.!! V Rakousku platí od roku 2003 Zákon o penzijním pojištění. Pro osoby, které se narodily před rokem , se zvyšuje věk pro odchod do důchodu, a sice do dubna 2014 po etapách, u mužů na 65 let a u žen na 60 let. Tyto osoby mohou podat žádost o starobní důchod, pokud prokáží, že platily příspěvek minimálně po dobu 180 měsíců (doba příspěvku povinného pojištění, případně dobrovolného důchodového pojištění), nebo po dobu 300 pojistných měsíců (do kterých se započítávají vedle měsíců placení příspěvku také náhradní doby jako jsou např. doba vzdělávání, čekací doba atd.). Pro osoby, které se narodily po , je zvýšen věk pro odchod do důchodu stupňovitě na 65 let. Pro nárok na starobní důchod je nutná minimální doba 180 měsíců trvání pojištění, zásadně nabytých od , přičemž minimálně 84 měsíců musí pocházet z jedné výdělečné činnosti. Jak funguje pojištění pro případ nezaměstnanosti? Osoby dojíždějící za prací obdrží zásadně podporu v nezaměstnanosti od pojišťovacího ústavu toho státu, ve kterém bydlí. Tzn., že osoba dojíždějící z místa bydliště v Jižních Čechách za prací do oblasti Mühlviertel, obdrží podporu v nezaměstnanosti od českého správce pracovního trhu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti náleží tomu uchazeči, který splní podmínku, že během posledních tři let před podáním návrhu na zprostředkování byl na předchozím pracovním místě po celkovou dobu minimálně dvanáct měsíců. Uchazeč nesmí pobírat starobní důchod, může ale být v důchodovém věku. Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu, plnění zdravotního pojištění, příspěvku na přeškolení, jakož i po dobu pobytu v nápravném zařízení Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče do věku 50 let šest měsíců, ve věku od 50 do 55 let devět měsíců, pokud může uchazeč prokázat minimálně 25 let placení příspěvků na důchodové pojištění, ve věku nad 55 let dvanáct měsíců, pokud může uchazeč prokázat minimálně 30 let placení příspěvků na důchodové pojištění (pokud prokáže minimálně 25 let, má nárok na poskytnutí podpory v nezaměstnanosti po dobu devíti měsíců) : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Výše podpory v nezaměstnanosti je počítána z měsíčního průměrného čistého výdělku, který byl dosažen v posledním zaměstnání, nebo podle následující vyměřovací základny: - první tři měsíce: 50 % - následující tři měsíce: 45 % - pokud se uchazeč účastní přeškolovacích opatření: 60 % Nejvyšší částka podpory v nezaměstnanosti činí 2,5násovek životního minima. Zodpovědná zařízení: Úřady práce, u nichž se nezaměstnaný musí hlásit, aby bylo možné mu přiznat plnění. Jak je to s plněními pro rodinu? Pro plnění určená rodině platí zásadně předpisy země, ve které člověk pracuje. Pokud jsou oba rodiče zaměstnáni v rozdílných zemích, je uplatněn princip domovské země, to znamená, že se postupuje podle předpisů té země, ve které se trvale zdržuje dítě. Rodinný příspěvek V Rakousku se vztahuje rodinný příspěvek na děti, které bydlí s žadatelem ve společné domácnosti nebo kterým poskytuje převážně ubytování. Výše rodinného příspěvku se řídí podle věku dítěte a podle počtu dětí. Nárok na rodinný příspěvek vzniká zpravidla u dětí, které se připravují na výkon povolání, ovšem maximálně do dokončeného 26. roku života. Příspěvky na zaopatření dítěte Na děti, které se narodily od 1. ledna 2002, se vztahuje příspěvek na zaopatření dítěte. Předpokladem pro něj je nárok na rodinný příspěvek a společná domácnost s dítětem. Dále je stanovena hranice přivýdělku ve výši ,-- na rok.!! Pozor: jsou-li provedena vyšetření podle tzv. Pasu pro matku a dítě, přičemž se uznávají i podobná vyšetření provedená v České Republice, obdrží člověk příspěvek na zaopatření dítěte v plné výši po dobu 30 měsíců; jinak obdrží pouze polovinu peněz od 21. měsíce života dítěte. Pokud se o dítě stará pouze jeden z rodičů, pobírá příspěvek na zaopatření dítěte po dobu 30 měsíců, starají-li se o dítě rodiče společně, zvyšuje se doba maximálně na 36 měsíců. Přitom se smějí rodiče při pobírání příspěvku na zaopatření dítěte nejvýše dvakrát vyměnit. Příspěvek na zaopatření dítěte činí denně EUR 14,53. Pro dvojčata apod. existují příplatky. Příspěvek na zaopatření dítěte člověk obdrží vždy jen pro nejmladší dítě. Požadavek na poskytnutí příspěvku na zaopatření dítěte se uplatňuje u pojišťovny, u níž je člověk pojištěn. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 Jaké pracovní podmínky platí v Rakousku? Druhy zaměstnaneckých poměrů Pracovní smlouva Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Volná služební smlouva Volná služební smlouva je uzavřena mezi zaměstnavatelem a nezávislým zaměstnancem. Zaměstnanecký poměr podobný pracovnímu Sem mohou spadat noví samostatní pracovníci a pracovníci podle smlouvy o dílo s živnostenským listem. Co obsahuje pracovní smlouva nebo služební list? Uzavření pracovní smlouvy není v zásadě vázáno žádnou formou. Může se uskutečnit písemně, ústně nebo jen rozhodným jednáním (například zahájením pracovní činnosti s následným zaplacením). Při zahájení pracovní činnosti musíte obdržet od zaměstnavatele buď písemnou pracovní smlouvu a/nebo služební list. Jak služební list, tak také písemná pracovní smlouva nepodléhají poplatkům. Služební list musí obsahovat následující body: Jméno a adresu zaměstnavatele Jméno a adresu zaměstnance Začátek pracovního poměru (u pracovních poměrů na dobu určitou: konec pracovního poměru) Dobu trvání výpovědní lhůty, výpovědní termín Obvyklé místo konání práce Eventuální zařazení do všeobecného schématu Předpokládaná činnost Základní plat, případně mzda, další složky odměny a splatnost odměn Rozsah roční dovolené Dohodnutá denní a týdenní normální pracovní doba Označení použité kolektivní smlouvy, případně použitých podnikových ujednání Jméno a adresa zaměstnanecké podnikové banky!! Učební smlouvy musí být uzavřeny písemně! Co obsahuje volná služební nebo volná pracovní smlouva? Volná pracovní nebo služební smlouva se vyznačuje následujícími znaky: Existuje trvalý závazkový vztah mezi zaměstnavatelem a volným poskytovatelem služby ve smluvně stanoveném období : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Osobní závislost je omezená Neexistuje žádná závaznost pokynů Průběh prací může být regulován samostatně a lze jej kdykoli změnit Podstatné prostředky jsou dány k dispozici zaměstnavatelem Výplata odměny se uskutečňuje po uplynutí doby práce, ne po zhotovení díla!! Pozor: Volný poskytovatel služby je chráněn pracovním právem jen v omezeném rozsahu. Pro volné služební smlouvy jsou například použita ustanovení všeobecného občanského zákoníku (ABGB) o ukončení pracovního poměru. Bez odpovídajícího ujednání mezi zaměstnavatelem a volným poskytovatelem služby neexistuje ovšem žádný nárok na smluvní mzdu podle kolektivní smlouvy, zvláštní odměny, odstupné, dovolenou, uvolnění z práce a ochranu při výpovědi. Volní poskytovatelé služeb, jejichž měsíční odměna překračuje stanovenou minimální hranici (2006: 333,16), musí být přihlášeni jako zaměstnanci u příslušné územní zdravotní pojišťovny. Tím jsou pojištěni proti úrazu, nemoci a pro účely důchodu, ne však pro případ nezaměstnanosti. Zaměstnaní v malém rozsahu musejí být zaměstnavatelem pojištěni proti úrazu. Možné je dobrovolné zdravotní a penzijní pojištění, toto musí být přihlášeno zaměstnancem pracujícím v malém rozsahu u příslušné územní zdravotní pojišťovny. Co obsahuje smlouva o dílo? Na rozdíl od pracovní smlouvy, případně služební smlouvy, je u smlouvy o dílo rozhodující výsledek služby. Závazkem se stává určité dílo (konkrétní výkon) nebo určitý výsledek. Zhotovení dohodnutého díla nebo určitý výsledek znamenají automatické ukončení závazkového vztahu. Znaky smlouvy o dílo jsou (například): Osobní a hospodářská nezávislost zhotovitele díla (zakázky) Činnost nemusí být prováděna osobně (právo nechat se zastupovat třetí osobou) Zhotovitel díla může na vlastní náklady zaměstnávat pomocné síly Zhotovitel díla není vázán příkazy Zhotovitel díla má vlastní podnikatelskou strukturu (kancelář, provozní prostředky atd.) Do rubriky "Noví samostatní pracovníci" spadají všechny živnostenské činnosti, pro něž není třeba živnostenské oprávnění (např. autor, znalec, překladatel, přednášející nebo psychoterapeut). Jinak platí i zde znaky smlouvy o dílo.!! Noví samostatní pracovníci musí svoji činnost sami nahlásit u sociálního pojištění pro komerční podnikání (SVA), pokud je jejich roční hrubý příjem vyšší než 6.453,36 nebo pokud mají vedle tohoto ještě další pracovní poměr, případně jinou samostatnou činnost a roční hrubý příjem překračuje částku 3.997,92 (2006). : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

7 Mzdová ustanovení Zákonem je stanoveno zaplacení 12 měsíčních odměn. Většina kolektivních smluv ovšem obsahuje dodatečný 13. plat (příplatek na dovolenou) a 14. plat (vánoční odměna). Pracovní doba Normální pracovní doba je podle zákona: Denní pracovní doba 8 hodin (pracovní doba v rámci 24 hodin) Týdenní pracovní doba 40 hodin (pracovní doba od pondělí až po neděli včetně) Kolektivní smlouvy mnoha oborů zkracují týdenní pracovní dobu. Činí-li celková doba práce více než 6 hodin, musí být pracovní doba přerušena pauzou na odpočinek v délce minimálně půl hodiny. Tato přestávka není placená a nezapočítává se do pracovní doby. Dovolená Každý pracovník má nárok na zaplacenou dovolenou. Délka dovolené je závislá na délce trvání pracovního poměru. Při době trvání menší než 25 let činí 5 týdnů (nebo 30 pracovních dnů) za pracovní rok, po dokončeném 25. roce práce se zvyšuje na 6 týdnů (36 pracovních dnů). Tento nárok náleží i částečně zaměstnaným. Zákon o dovolené poskytuje na určitou dobu zaplacené uvolnění pro péči o blízkého nemocného rodinného příslušníka nebo pro ošetřování dítěte, pokud tento nemá stále pečující osobu (uvolnění za účelem péče). Trvalé platby v případě nemoci Onemocní-li zaměstnanec, musí mu zaměstnavatel dál po určitou dobu platit mzdu. Doba těchto trvalých plateb je závislá na tom, zda je zaměstnanec dělníkem nebo jiným pracovníkem a dále na tom, jak dlouho už trval pracovní poměr. Podle toho mohou kolektivní smlouvy mohou stanovovat příslušný nárok. Zaměstnanec je povinen každé zamezení v práci (překážku) neprodleně a bez vyzvání oznámit zaměstnavateli a na požádání předložit potvrzení o pracovní neschopnosti. Výpověď U výpovědi je třeba dbát jak na výpovědní lhůty, tak na výpovědní termíny (časový okamžik, k němuž končí pracovní poměr). Tyto vyplývají ze zákona nebo z používaných kolektivních smluv. Zvláštní ochrana před výpovědí platí podle zákona o ochraně matek, pro členy podnikové rady, pro prezenční a civilní službu, jakož i pro zvýhodněné postižené osoby. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 7

8 Jak vypadá právní úprava v případě těhotenství? Ochrana před výpovědí Ochrana před výpovědí začíná od počátku těhotenství až do 4 měsíců po porodu. Výpověď nebo propuštění v tomto období jsou možné jen za ztížených podmínek.!! Těhotenství je třeba neprodleně oznámit zaměstnavateli. Ochrana matek Na 8 týdnů před až 8 týdnů po porodu se vztahuje mateřská ochrana. V této době existuje zákaz zaměstnávání matek. Příslušná zdravotní pojišťovna platí v tomto období náhradu, jejíž výše je stanovena ve výši průměrného čistého výdělku z posledních 3 kalendářních měsíců před začátkem ochranné doby, plus podílem i zvláštní platby. Čekací doba Matka má zásadně nárok na čekací dobu, pokud je v platném pracovním poměru v Rakousku. Tato čekací doba může trvat maximálně do dne před 2. narozeninami dítěte. Zamýšlenou dobu karence je třeba zaměstnavateli oznámit nejpozději do konce ochranné lhůty po porodu normálně 8 týdnů po porodu. Jak vypadá právní úprava v případě těhotenství? Ochrana před výpovědí Ochrana před výpovědí začíná od počátku těhotenství až do 4 měsíců po porodu. Výpověď nebo propuštění v tomto období jsou možné jen za ztížených podmínek.!! Těhotenství je třeba neprodleně oznámit zaměstnavateli. Ochrana matek Na 8 týdnů před až 8 týdnů po porodu se vztahuje mateřská ochrana. V této době existuje zákaz zaměstnávání matek. Příslušná zdravotní pojišťovna platí v tomto období náhradu, jejíž výše je stanovena ve výši průměrného čistého výdělku z posledních 3 kalendářních měsíců před začátkem ochranné doby, plus příplatky (v závislosti na tom, zda je zahrnut 14. nebo 15. měsíční plat). Čekací doba Matka má zásadně nárok na čekací dobu, pokud je v platném pracovním poměru v Rakousku. Tato čekací doba může trvat maximálně do dne před 2. narozeninami dítěte. Zamýšlenou dobu karence je třeba zaměstnavateli oznámit nejpozději do konce ochranné lhůty po porodu normálně 8 týdnů po porodu. Podle velikosti podniku a doby zaměstnání v tomto podniku je určen také nárok na dílčí rodičovské období. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 8

9 Kde je zdaňován příjem? Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a Českou Republikou stanovuje, že se daňová povinnost řídí podle místa zaměstnání. Pracovník, který pracuje v Rakousku a bydlí v České Republice, musí zdaňovat svoji mzdu nebo plat v Rakousku. Za odvod daní je v Rakousku odpovědný zaměstnavatel. Rakousko má progresivní systém daně z příjmu s následujícími tarifními stupni: Tabulka daně z příjmů v (od 2005) Daňová sazba (v %) % nad ,0 % nad ,5 % nad % Zastupování zaměstnanců v Rakousku V Rakousku je každý zaměstnanec automaticky členem komory zaměstnanců, která zákonně hájí zaměstnanecké zájmy. Zastupuje zaměstnance právně a podává jim informace o sociálním pojištění, pracovním právu, mzdových ustanoveních, daňovém právu atd. Existuje také možnost vstoupit do odborů (ÖGB) zde je členství dobrovolné. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 9

10 Důležité kontakty: AMS-POBOČKY v hornorakouském pohraničním prostoru Rohrbach Haslacherstr Rohrbach tel.: +43 (0) Linz Bulgariplatz Linz tel.: +43 (0) Freistadt Am Pregarten Freistadt Telefon +43 (0) Perg Gartenstraße Perg Telefon +43 (0) EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES (EURES) europa.eu.int/eures EURES-poradkyně v Horním Rakousku: Mag. Petra Rosenstingl AMS Oberösterreich Europaplatz Linz tel.: +43 (0) fax: +43 (0) Homepage: EURES Poradce v Jižních Čechách: Ing. Libor Šimánek Úřad práce České Budějovice Klavíkova České Budějovice tel.: fax: Homepage : : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 10

11 ÚŘADY OBLASTNÍ SPRÁVY Rohrbach Bahnhofstraße Rohrbach tel.: Urfahr-okolí Peuerbachstraße Linz tel.: Freistadt Promenade Freistadt Telefon ( ) Perg Dirnbergerstraße Perg Telefon ( ) FINANČNÍ ÚŘADY Rohrbach Linzerstr Rohrbach tel.: 07289/8131 fax: 07289/6887 Urfahr-okolí Kaarstr Linz tel.: 0732/7092 fax: 0723/ Freistadt Schlosshof Freistadt Telefon: 07942/72515 fax: 07942/75002 Perg Herrenstr Perg Telefon: 07262/52251 fax: 07262/53410 HORNORAKOUSKÁ ÚZEMNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA OBERÖSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE Gruberstr Linz tel.: Homepage: VŠEOBECNÝ ÚŘAD PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT (AUVA) Landesstelle Linz Garnisonstraße Linz tel.: : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 11

12 KOMORA ZAMĚSTNANCŮ OKRESNÍ POBOČKA ARBEITERKAMMER-BEZIRKSSTELLEN Rohrbach (Leiter Manfred Riepl) Urfahr-Umgebung / Linz (Direktor Dr. Josef Peischer) Od 16. srpna 2006 je Komora zaměstnanců v Linci v bývalé budově SBL v Gruberstraße Stará budova v Volksgartenstraße bude přestavěna a modernizována. Freistadt (Leiter Klaus Riegler) Perg (Leiter Johann Hauser) Ehrenreiterweg Rohrbach tel.: 050/ fax: 050/ Gruberstraße Linz tel.: 050/ fax: 050/ Zemannstr Freistadt tel.: 050/ fax: 050/ Hinterbachweg 3 tel.: 050/ fax: 050/ Úřední pomoc po internetu: Dotisk, rozmnožování a rozšiřování jakéhokoli druhu je přípustné jen s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. I přes pečlivé vypracování nepřebíráme žádné záruky za provedení. Pro lehčí čitelnost jsou mužská a ženská označení uvedena pouze v jejich mužské podobě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 12

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Jak vypadají všeobecné životní podmínky v oblasti Mühlviertel? Oblast Mühlviertel nabízí atraktivní možnost bydlení a života. Rozrostlé struktury, rodinné sítě, fungující

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více