Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel"

Transkript

1 Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet ve vlastní zemi. Vysvětlení pojmu: Kdo je osobou pravidelně dojíždějící? Pod tímto pojmem se rozumí osoba, která bydlí v jedné zemi a denně dojíždí za prací do země jiné. Podle dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a Českou Republikou (přesněji ČSSR, v platnosti od r. 1979), musí osoba pravidelně dojíždějící za výdělkem zdanit svůj příjem v zemi, kde pracuje. Odpovídajíce ustanovením Evropského společenství o sociálních jistotách je pracovník zaevidován v systému sociálního pojištění té země, ve které pracuje.!! Výjimkou je pouze Delegování pracovníků. (Viz informační list Poskytování služeb přes hranice země v Rakousku se zaměstnanci nebo bez zaměstnanců ). Jak je organizováno sociální pojištění v Rakousku? Zaměstnanec je zásadně zaevidován k sociálnímu pojištění v zemi, ve které je zaměstnán. Sociální pojištění v Rakousku je povinné pojištění a skládá se ze čtyř odvětví pojištění nemocenské pojištění, penzijní pojištění, úrazové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Nesamostatně zaměstnaní v Rakousku, jejichž příjem přesahuje tzv. minimální hranici (v roce ,16 měsíčně), jsou sociálně pojištěni. Určité skupiny osob, jako například osoby, které vydělávají méně než je minimální hranice, jsou účastny na sociálním pojištění jen částečně. Příspěvky na sociální pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel. Odvod příspěvků na sociální pojištění se uskutečňuje automatiky zaměstnavatelem. Také přihlášení k sociálnímu pojištění provádí zaměstnavatel. Podíl zaměstnanců v jednotlivých odvětvích sociálního pojištění u dělníků/ostatních zaměstnanců: Dělníci Ostatní pracovníci Nemocenské pojištění 3,95 % 3,75 % Penzijní pojištění 10,25 % 10,25 % Pojištění pro případ nezaměstnanosti 3 % 3 % Příspěvky na úrazové pojištění platí výlučně zaměstnavatel. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Jak funguje nemocenské pojištění? Pro zákonné zdravotní pojištění v Rakousku není žádná možnost volby pojišťovacího ústavu. Příslušnost závisí na místě zaměstnání zaměstnance a profesní činnosti. Přihlášení k sociálnímu pojištění se uskutečňuje prostřednictvím rakouského zaměstnavatele. U věcných plnění existuje pro dojíždějící osobu možnost zvolit, zda se chce nechat ošetřit v zemi svého bydliště nebo v zemi zaměstnání. Pokud se pracovník nechává ošetřit v zemi bydliště, potřebuje formulář E 106, který mu potvrzuje nárok na věcné plnění při nemoci. Formulář E 106 je vystaven příslušným pojišťovacím ústavem v Rakousku. Spolupojištění rodinných příslušníků dojíždějících osob v Rakousku je v zásadě možné. Zaměstnanec musí u svého zaměstnavatele nahlásit plánované spolupojištění rodinných příslušníků a také o tomto informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu. Lékařské ošetření spolupojištěných rodinných příslušníků je možné provádět výlučně v zemi bydliště. Nárok na ošetření v případě nemoci se prokazuje pomocí formuláře E 109. Tento formulář vystavuje příslušný rakouský pojišťovací ústav. Jaké plnění obdržíte z titulu zdravotního pojištění? Zdravotní pojištění zahrnuje bezplatné ošetření lékaři a nemocnicemi, ošetření zubů, rehabilitaci, výpomoc při léčení, výkony v oblasti léčebné prevence, vyšetření v rámci společného pasu (matka dítě) pro dítě atd. Předpokladem ošetření je předložení elektronické karty pojištěnce, tzv. e-karty, na níž jsou uložena osobní data pojištěnce. E-karta je vystavována zdravotní pojišťovnou v Rakousku a předkládá se při každé návštěvě lékaře/nemocnice/ambulance. Pro doporučení k odbornému lékaři je nutné k e-kartě doporučení k převedení, případně přidělení, protože na e-kartě nejsou uloženy žádné lékařské údaje. Zadní strana e-karty odpovídá evropské kartě sociálního pojištění. Léky, které jsou na předpis, se vyzvedávají v lékárnách proti zaplacení poplatku za recept ve výši 4,60 (2006). V případě nemoci, pracovního úrazu a nemoci z povolání obdrží zaměstnanec trvalou náhradu výdělku pro případ nemoci. Doba trvání této náhrady je závislá na příslušnosti k určitému podniku a může činit až 16 týdnů. Pokud je nárok na tuto náhradu od zaměstnavatele vyčerpán, začne zaměstnanec dostávat tuto náhradu od příslušného pojišťovacího ústavu.!! Nárok na náhradu v nemoci vzniká pouze v zemi, ve které je zaměstnanec sociálně pojištěn. Jaká plnění je možné obdržet z úrazového pojištění? Úrazové pojištění zahrnuje výkony, které vyplývají z pracovních úrazů a nemocí z povolání, jakož i ze smrtelných nehod výdělečně činné osoby. Patří sem např. ošetření při úrazu, rehabilitace, důchod pro trvale postiženého, důchod pro pozůstalé nebo výpomoc vdovská. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 Jaká plnění je možné obdržet z penzijního pojištění? V zemích EU platí, že doba penzijního pojištění, která byla získána v jiné zemi EU, musí být zohledněna při nároku na důchod. To znamená, že kdo byl zaměstnán více než 1 rok v nějaké zemi EU, obdrží z této země část důchodu. Pokud byl pojištěn v jiné zemi EU méně než jeden rok, jsou doby penzijního pojištění započteny té zemi, v níž má osoba bydliště v okamžiku podání žádosti o důchod, nebo kde byla delší dobu zaměstnána. Pro částečný důchod platí předpoklady nároku té země, která bude důchod platit.!! V Rakousku platí od roku 2003 Zákon o penzijním pojištění. Pro osoby, které se narodily před rokem , se zvyšuje věk pro odchod do důchodu, a sice do dubna 2014 po etapách, u mužů na 65 let a u žen na 60 let. Tyto osoby mohou podat žádost o starobní důchod, pokud prokáží, že platily příspěvek minimálně po dobu 180 měsíců (doba příspěvku povinného pojištění, případně dobrovolného důchodového pojištění), nebo po dobu 300 pojistných měsíců (do kterých se započítávají vedle měsíců placení příspěvku také náhradní doby jako jsou např. doba vzdělávání, čekací doba atd.). Pro osoby, které se narodily po , je zvýšen věk pro odchod do důchodu stupňovitě na 65 let. Pro nárok na starobní důchod je nutná minimální doba 180 měsíců trvání pojištění, zásadně nabytých od , přičemž minimálně 84 měsíců musí pocházet z jedné výdělečné činnosti. Jak funguje pojištění pro případ nezaměstnanosti? Osoby dojíždějící za prací obdrží zásadně podporu v nezaměstnanosti od pojišťovacího ústavu toho státu, ve kterém bydlí. Tzn., že osoba dojíždějící z místa bydliště v Jižních Čechách za prací do oblasti Mühlviertel, obdrží podporu v nezaměstnanosti od českého správce pracovního trhu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti náleží tomu uchazeči, který splní podmínku, že během posledních tři let před podáním návrhu na zprostředkování byl na předchozím pracovním místě po celkovou dobu minimálně dvanáct měsíců. Uchazeč nesmí pobírat starobní důchod, může ale být v důchodovém věku. Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu, plnění zdravotního pojištění, příspěvku na přeškolení, jakož i po dobu pobytu v nápravném zařízení Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče do věku 50 let šest měsíců, ve věku od 50 do 55 let devět měsíců, pokud může uchazeč prokázat minimálně 25 let placení příspěvků na důchodové pojištění, ve věku nad 55 let dvanáct měsíců, pokud může uchazeč prokázat minimálně 30 let placení příspěvků na důchodové pojištění (pokud prokáže minimálně 25 let, má nárok na poskytnutí podpory v nezaměstnanosti po dobu devíti měsíců) : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Výše podpory v nezaměstnanosti je počítána z měsíčního průměrného čistého výdělku, který byl dosažen v posledním zaměstnání, nebo podle následující vyměřovací základny: - první tři měsíce: 50 % - následující tři měsíce: 45 % - pokud se uchazeč účastní přeškolovacích opatření: 60 % Nejvyšší částka podpory v nezaměstnanosti činí 2,5násovek životního minima. Zodpovědná zařízení: Úřady práce, u nichž se nezaměstnaný musí hlásit, aby bylo možné mu přiznat plnění. Jak je to s plněními pro rodinu? Pro plnění určená rodině platí zásadně předpisy země, ve které člověk pracuje. Pokud jsou oba rodiče zaměstnáni v rozdílných zemích, je uplatněn princip domovské země, to znamená, že se postupuje podle předpisů té země, ve které se trvale zdržuje dítě. Rodinný příspěvek V Rakousku se vztahuje rodinný příspěvek na děti, které bydlí s žadatelem ve společné domácnosti nebo kterým poskytuje převážně ubytování. Výše rodinného příspěvku se řídí podle věku dítěte a podle počtu dětí. Nárok na rodinný příspěvek vzniká zpravidla u dětí, které se připravují na výkon povolání, ovšem maximálně do dokončeného 26. roku života. Příspěvky na zaopatření dítěte Na děti, které se narodily od 1. ledna 2002, se vztahuje příspěvek na zaopatření dítěte. Předpokladem pro něj je nárok na rodinný příspěvek a společná domácnost s dítětem. Dále je stanovena hranice přivýdělku ve výši ,-- na rok.!! Pozor: jsou-li provedena vyšetření podle tzv. Pasu pro matku a dítě, přičemž se uznávají i podobná vyšetření provedená v České Republice, obdrží člověk příspěvek na zaopatření dítěte v plné výši po dobu 30 měsíců; jinak obdrží pouze polovinu peněz od 21. měsíce života dítěte. Pokud se o dítě stará pouze jeden z rodičů, pobírá příspěvek na zaopatření dítěte po dobu 30 měsíců, starají-li se o dítě rodiče společně, zvyšuje se doba maximálně na 36 měsíců. Přitom se smějí rodiče při pobírání příspěvku na zaopatření dítěte nejvýše dvakrát vyměnit. Příspěvek na zaopatření dítěte činí denně EUR 14,53. Pro dvojčata apod. existují příplatky. Příspěvek na zaopatření dítěte člověk obdrží vždy jen pro nejmladší dítě. Požadavek na poskytnutí příspěvku na zaopatření dítěte se uplatňuje u pojišťovny, u níž je člověk pojištěn. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 Jaké pracovní podmínky platí v Rakousku? Druhy zaměstnaneckých poměrů Pracovní smlouva Pracovní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Volná služební smlouva Volná služební smlouva je uzavřena mezi zaměstnavatelem a nezávislým zaměstnancem. Zaměstnanecký poměr podobný pracovnímu Sem mohou spadat noví samostatní pracovníci a pracovníci podle smlouvy o dílo s živnostenským listem. Co obsahuje pracovní smlouva nebo služební list? Uzavření pracovní smlouvy není v zásadě vázáno žádnou formou. Může se uskutečnit písemně, ústně nebo jen rozhodným jednáním (například zahájením pracovní činnosti s následným zaplacením). Při zahájení pracovní činnosti musíte obdržet od zaměstnavatele buď písemnou pracovní smlouvu a/nebo služební list. Jak služební list, tak také písemná pracovní smlouva nepodléhají poplatkům. Služební list musí obsahovat následující body: Jméno a adresu zaměstnavatele Jméno a adresu zaměstnance Začátek pracovního poměru (u pracovních poměrů na dobu určitou: konec pracovního poměru) Dobu trvání výpovědní lhůty, výpovědní termín Obvyklé místo konání práce Eventuální zařazení do všeobecného schématu Předpokládaná činnost Základní plat, případně mzda, další složky odměny a splatnost odměn Rozsah roční dovolené Dohodnutá denní a týdenní normální pracovní doba Označení použité kolektivní smlouvy, případně použitých podnikových ujednání Jméno a adresa zaměstnanecké podnikové banky!! Učební smlouvy musí být uzavřeny písemně! Co obsahuje volná služební nebo volná pracovní smlouva? Volná pracovní nebo služební smlouva se vyznačuje následujícími znaky: Existuje trvalý závazkový vztah mezi zaměstnavatelem a volným poskytovatelem služby ve smluvně stanoveném období : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Osobní závislost je omezená Neexistuje žádná závaznost pokynů Průběh prací může být regulován samostatně a lze jej kdykoli změnit Podstatné prostředky jsou dány k dispozici zaměstnavatelem Výplata odměny se uskutečňuje po uplynutí doby práce, ne po zhotovení díla!! Pozor: Volný poskytovatel služby je chráněn pracovním právem jen v omezeném rozsahu. Pro volné služební smlouvy jsou například použita ustanovení všeobecného občanského zákoníku (ABGB) o ukončení pracovního poměru. Bez odpovídajícího ujednání mezi zaměstnavatelem a volným poskytovatelem služby neexistuje ovšem žádný nárok na smluvní mzdu podle kolektivní smlouvy, zvláštní odměny, odstupné, dovolenou, uvolnění z práce a ochranu při výpovědi. Volní poskytovatelé služeb, jejichž měsíční odměna překračuje stanovenou minimální hranici (2006: 333,16), musí být přihlášeni jako zaměstnanci u příslušné územní zdravotní pojišťovny. Tím jsou pojištěni proti úrazu, nemoci a pro účely důchodu, ne však pro případ nezaměstnanosti. Zaměstnaní v malém rozsahu musejí být zaměstnavatelem pojištěni proti úrazu. Možné je dobrovolné zdravotní a penzijní pojištění, toto musí být přihlášeno zaměstnancem pracujícím v malém rozsahu u příslušné územní zdravotní pojišťovny. Co obsahuje smlouva o dílo? Na rozdíl od pracovní smlouvy, případně služební smlouvy, je u smlouvy o dílo rozhodující výsledek služby. Závazkem se stává určité dílo (konkrétní výkon) nebo určitý výsledek. Zhotovení dohodnutého díla nebo určitý výsledek znamenají automatické ukončení závazkového vztahu. Znaky smlouvy o dílo jsou (například): Osobní a hospodářská nezávislost zhotovitele díla (zakázky) Činnost nemusí být prováděna osobně (právo nechat se zastupovat třetí osobou) Zhotovitel díla může na vlastní náklady zaměstnávat pomocné síly Zhotovitel díla není vázán příkazy Zhotovitel díla má vlastní podnikatelskou strukturu (kancelář, provozní prostředky atd.) Do rubriky "Noví samostatní pracovníci" spadají všechny živnostenské činnosti, pro něž není třeba živnostenské oprávnění (např. autor, znalec, překladatel, přednášející nebo psychoterapeut). Jinak platí i zde znaky smlouvy o dílo.!! Noví samostatní pracovníci musí svoji činnost sami nahlásit u sociálního pojištění pro komerční podnikání (SVA), pokud je jejich roční hrubý příjem vyšší než 6.453,36 nebo pokud mají vedle tohoto ještě další pracovní poměr, případně jinou samostatnou činnost a roční hrubý příjem překračuje částku 3.997,92 (2006). : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

7 Mzdová ustanovení Zákonem je stanoveno zaplacení 12 měsíčních odměn. Většina kolektivních smluv ovšem obsahuje dodatečný 13. plat (příplatek na dovolenou) a 14. plat (vánoční odměna). Pracovní doba Normální pracovní doba je podle zákona: Denní pracovní doba 8 hodin (pracovní doba v rámci 24 hodin) Týdenní pracovní doba 40 hodin (pracovní doba od pondělí až po neděli včetně) Kolektivní smlouvy mnoha oborů zkracují týdenní pracovní dobu. Činí-li celková doba práce více než 6 hodin, musí být pracovní doba přerušena pauzou na odpočinek v délce minimálně půl hodiny. Tato přestávka není placená a nezapočítává se do pracovní doby. Dovolená Každý pracovník má nárok na zaplacenou dovolenou. Délka dovolené je závislá na délce trvání pracovního poměru. Při době trvání menší než 25 let činí 5 týdnů (nebo 30 pracovních dnů) za pracovní rok, po dokončeném 25. roce práce se zvyšuje na 6 týdnů (36 pracovních dnů). Tento nárok náleží i částečně zaměstnaným. Zákon o dovolené poskytuje na určitou dobu zaplacené uvolnění pro péči o blízkého nemocného rodinného příslušníka nebo pro ošetřování dítěte, pokud tento nemá stále pečující osobu (uvolnění za účelem péče). Trvalé platby v případě nemoci Onemocní-li zaměstnanec, musí mu zaměstnavatel dál po určitou dobu platit mzdu. Doba těchto trvalých plateb je závislá na tom, zda je zaměstnanec dělníkem nebo jiným pracovníkem a dále na tom, jak dlouho už trval pracovní poměr. Podle toho mohou kolektivní smlouvy mohou stanovovat příslušný nárok. Zaměstnanec je povinen každé zamezení v práci (překážku) neprodleně a bez vyzvání oznámit zaměstnavateli a na požádání předložit potvrzení o pracovní neschopnosti. Výpověď U výpovědi je třeba dbát jak na výpovědní lhůty, tak na výpovědní termíny (časový okamžik, k němuž končí pracovní poměr). Tyto vyplývají ze zákona nebo z používaných kolektivních smluv. Zvláštní ochrana před výpovědí platí podle zákona o ochraně matek, pro členy podnikové rady, pro prezenční a civilní službu, jakož i pro zvýhodněné postižené osoby. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 7

8 Jak vypadá právní úprava v případě těhotenství? Ochrana před výpovědí Ochrana před výpovědí začíná od počátku těhotenství až do 4 měsíců po porodu. Výpověď nebo propuštění v tomto období jsou možné jen za ztížených podmínek.!! Těhotenství je třeba neprodleně oznámit zaměstnavateli. Ochrana matek Na 8 týdnů před až 8 týdnů po porodu se vztahuje mateřská ochrana. V této době existuje zákaz zaměstnávání matek. Příslušná zdravotní pojišťovna platí v tomto období náhradu, jejíž výše je stanovena ve výši průměrného čistého výdělku z posledních 3 kalendářních měsíců před začátkem ochranné doby, plus podílem i zvláštní platby. Čekací doba Matka má zásadně nárok na čekací dobu, pokud je v platném pracovním poměru v Rakousku. Tato čekací doba může trvat maximálně do dne před 2. narozeninami dítěte. Zamýšlenou dobu karence je třeba zaměstnavateli oznámit nejpozději do konce ochranné lhůty po porodu normálně 8 týdnů po porodu. Jak vypadá právní úprava v případě těhotenství? Ochrana před výpovědí Ochrana před výpovědí začíná od počátku těhotenství až do 4 měsíců po porodu. Výpověď nebo propuštění v tomto období jsou možné jen za ztížených podmínek.!! Těhotenství je třeba neprodleně oznámit zaměstnavateli. Ochrana matek Na 8 týdnů před až 8 týdnů po porodu se vztahuje mateřská ochrana. V této době existuje zákaz zaměstnávání matek. Příslušná zdravotní pojišťovna platí v tomto období náhradu, jejíž výše je stanovena ve výši průměrného čistého výdělku z posledních 3 kalendářních měsíců před začátkem ochranné doby, plus příplatky (v závislosti na tom, zda je zahrnut 14. nebo 15. měsíční plat). Čekací doba Matka má zásadně nárok na čekací dobu, pokud je v platném pracovním poměru v Rakousku. Tato čekací doba může trvat maximálně do dne před 2. narozeninami dítěte. Zamýšlenou dobu karence je třeba zaměstnavateli oznámit nejpozději do konce ochranné lhůty po porodu normálně 8 týdnů po porodu. Podle velikosti podniku a doby zaměstnání v tomto podniku je určen také nárok na dílčí rodičovské období. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 8

9 Kde je zdaňován příjem? Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Rakouskem a Českou Republikou stanovuje, že se daňová povinnost řídí podle místa zaměstnání. Pracovník, který pracuje v Rakousku a bydlí v České Republice, musí zdaňovat svoji mzdu nebo plat v Rakousku. Za odvod daní je v Rakousku odpovědný zaměstnavatel. Rakousko má progresivní systém daně z příjmu s následujícími tarifními stupni: Tabulka daně z příjmů v (od 2005) Daňová sazba (v %) % nad ,0 % nad ,5 % nad % Zastupování zaměstnanců v Rakousku V Rakousku je každý zaměstnanec automaticky členem komory zaměstnanců, která zákonně hájí zaměstnanecké zájmy. Zastupuje zaměstnance právně a podává jim informace o sociálním pojištění, pracovním právu, mzdových ustanoveních, daňovém právu atd. Existuje také možnost vstoupit do odborů (ÖGB) zde je členství dobrovolné. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 9

10 Důležité kontakty: AMS-POBOČKY v hornorakouském pohraničním prostoru Rohrbach Haslacherstr Rohrbach tel.: +43 (0) Linz Bulgariplatz Linz tel.: +43 (0) Freistadt Am Pregarten Freistadt Telefon +43 (0) Perg Gartenstraße Perg Telefon +43 (0) EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES (EURES) europa.eu.int/eures EURES-poradkyně v Horním Rakousku: Mag. Petra Rosenstingl AMS Oberösterreich Europaplatz Linz tel.: +43 (0) fax: +43 (0) Homepage: EURES Poradce v Jižních Čechách: Ing. Libor Šimánek Úřad práce České Budějovice Klavíkova České Budějovice tel.: fax: Homepage : : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 10

11 ÚŘADY OBLASTNÍ SPRÁVY Rohrbach Bahnhofstraße Rohrbach tel.: Urfahr-okolí Peuerbachstraße Linz tel.: Freistadt Promenade Freistadt Telefon ( ) Perg Dirnbergerstraße Perg Telefon ( ) FINANČNÍ ÚŘADY Rohrbach Linzerstr Rohrbach tel.: 07289/8131 fax: 07289/6887 Urfahr-okolí Kaarstr Linz tel.: 0732/7092 fax: 0723/ Freistadt Schlosshof Freistadt Telefon: 07942/72515 fax: 07942/75002 Perg Herrenstr Perg Telefon: 07262/52251 fax: 07262/53410 HORNORAKOUSKÁ ÚZEMNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA OBERÖSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE Gruberstr Linz tel.: Homepage: VŠEOBECNÝ ÚŘAD PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT (AUVA) Landesstelle Linz Garnisonstraße Linz tel.: : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 11

12 KOMORA ZAMĚSTNANCŮ OKRESNÍ POBOČKA ARBEITERKAMMER-BEZIRKSSTELLEN Rohrbach (Leiter Manfred Riepl) Urfahr-Umgebung / Linz (Direktor Dr. Josef Peischer) Od 16. srpna 2006 je Komora zaměstnanců v Linci v bývalé budově SBL v Gruberstraße Stará budova v Volksgartenstraße bude přestavěna a modernizována. Freistadt (Leiter Klaus Riegler) Perg (Leiter Johann Hauser) Ehrenreiterweg Rohrbach tel.: 050/ fax: 050/ Gruberstraße Linz tel.: 050/ fax: 050/ Zemannstr Freistadt tel.: 050/ fax: 050/ Hinterbachweg 3 tel.: 050/ fax: 050/ Úřední pomoc po internetu: Dotisk, rozmnožování a rozšiřování jakéhokoli druhu je přípustné jen s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. I přes pečlivé vypracování nepřebíráme žádné záruky za provedení. Pro lehčí čitelnost jsou mužská a ženská označení uvedena pouze v jejich mužské podobě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 12

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel

Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Jak vypadají všeobecné životní podmínky v oblasti Mühlviertel? Oblast Mühlviertel nabízí atraktivní možnost bydlení a života. Rozrostlé struktury, rodinné sítě, fungující

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014

Informace o pojištění a novém zdanění v Rakousku Stav k: Červenec 2014 Daně v Rakousku: Z daňového hlediska je provoz úředně povolených veřejných domů regulován dvěma způsoby: 1) NESAMOSTATNÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST sexuálních pracovnic a pracovníků: v tomto případě musí jejich

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více