VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za rok končící Ostatní úplný výsledek 0 0 Celkový souhrnný výsledek hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za rok končící 31.12.2011. Ostatní úplný výsledek 0 0 Celkový souhrnný výsledek hospodaření -22 575-78 532"

Transkript

1

2

3

4

5 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za rok končící ZUNO BANK AG, organizační složka Sídlo: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, IČO: Předmět podnikání: Banka Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. června 2012 Kód banky: 2310 tis. Kč Poznámka Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čistý úrokový náklad Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čisté náklady z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Všeobecné provozní náklady Ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Ztráta po zdanění Ostatní úplný výsledek 0 0 Celkový souhrnný výsledek hospodaření Příloha uvedená na stranách 7 až 30 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 4

6 ZUNO BANK AG, organizační složka VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI k 31. prosinci 2011 tis. Kč Poznámka AKTIVA Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem PASIVA Závazky vůči klientům Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Pasiva celkem ZÁVAZKY VŮČI CENTRÁLE Dlouhodobý závazek vůči centrále Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Závazky vůči centrále celkem Pasiva a závazky vůči centrále celkem Příloha uvedená na stranách 7 až 30 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 5

7 ZUNO BANK AG, organizační složka VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za rok končící tis. Kč Poznámka Ztráta před zdaněním Úprava o nepeněžní operace: Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní provozní výnosy a všeobecné provozní náklady (TTP) Úrokové výnosy (FTP) Ostatní úrokové výnosy a náklady Provozní ztráta před změnou provozních aktiv a pasiv Peněžní tok z provozních činností Zvýšení ostatní aktiv Zvýšení provozních pasiv Závazky ke klientům Přijaté úroky Placené úroky Čistý peněžní tok z provozních činností Peněžní tok z investičních činností Nákup hmotného a nehmotného majetku Čistý peněžní tok z investičních činností Peněžní tok z finančních činností Peněžní prostředky poskytnuté centrálou Čistý peněžní tok z finančních činností Čisté zvýšení hotovosti a jiných rychle likvidních prostředků Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období Příloha uvedená na stranách 7 až 30 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 6

8 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika banky Vznik a charakteristika banky ZUNO BANK AG, organizační složka ( banka ) není samostatnou právnickou osobou, ale představuje organizační složku zahraniční banky ZUNO BANK AG se sídlem Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakouská republika, registrované Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN f (dále jako zřizovatel nebo centrála ). Finanční výsledky zřizovatele za rok 2011 jsou dostupné v sídle zřizovatele a na internetové stránce banky ( V rámci majetkové struktury je zřizovatel (a tedy i banka jako součást té samé právnické osoby) ovládanou osobou podle 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ovládaný Raiffeisen Bank International (RBI), jako konečnou ovládající osobou v rámci skupiny RBI. Slovenská pobočka zřizovatele ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky kromě poskytování bankovních operací soukromým klientů, rezidentům Slovenské republiky dále poskytuje některé centralizované funkce v rámci tzv. Shared Service Centre (operations, IT a marketing) pro zřizovatele a také pro jeho jiné pobočky (dále jako SSC ). ZUNO BANK AG, organizační složka byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 30. srpna 2010, oddíl A, vložka Banka se zabývá především poskytováním bankovních operací (depozitní produkty, platby) soukromým klientům, rezidentům České republiky. Sídlo ZUNO BANK AG, organizační složka Na Rybníčku 1329/5 Praha 2 Česká republika Identifikační číslo Členové představenstva zřizovatele zahraniční osoby k 31. prosinci 2011 András Hámori (předseda) Zsolt Eötvös (od 21. září 2011) Miloš Matula Vedoucí organizační složky k 31. prosinci 2011 Tomáš Kuna (od 29. prosince 2011) Prokura k 31. prosinci 2011 Martin Svobodný (od 19. března 2011) Vedoucí organizační složky a prokurista jsou oprávněni společně zastupovat banku ve všech záležitostech týkající se banky. 7

9 1. OBECNÉ INFORMACE (pokračování) (a) Charakteristika banky (pokračování) Změny v obchodním rejstříku V roce 2011 byly provedeny následující změny v obchodním rejstříku: dne 1. února 2011 by odvolán Darek Filip z funkce vedoucího organizační složky, dne 1. února 2011 byla paní Dana Kondrótová jmenována vedoucím organizační složky, dne 19. března 2011 byl pan Martin Svobodný jmenován prokuristou organizační složky, dne 21. června 2011 byla paní Dana Kondrótová odvolána z funkce vedoucí organizační složky, dne 21. června 2011 byl pan Miroslav Střihavka jmenován vedoucím organizační složky, dne 21. září 2011 byl pan Mag. Alexander Schaffer odvolán z představenstva zřizovatele zahraniční osoby, dne 21 září 2011 byl pan Zsolt Eötvös jmenován do představenstva zřizovatele zahraniční osoby, dne 29. prosince 2011 byl pan Miroslav Střihavka odvolán z funkce vedoucí organizační složky, dne 29. prosince 2011 byl Tomáš Kuna jmenován vedoucím organizační složky. Tyto změny byly k datu sestavení účetní závěrky banky zapsány do obchodního rejstříku. (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky Tato statutární účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards dále jen IFRS ) a interpretacemi schválenými Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board dále jen IASB ), ve znění přijatém Evropskou unií a je upravena standardem IFRS 1, První aplikace IFRS (poznámka 3). Jedná se o první účetní závěrku sestavenou v souladu s IFRS. Účetní politiky uvedené dále byly použity konzistentně pro všechna prezentovaná účetní období. Účetní závěrka obsahuje výkaz o úplném výsledku, výkaz o finanční pozici, výkaz o peněžních tocích sestavený nepřímou metodou a přílohu k finančním výkazům obsahující účetní pravidla a vysvětlující komentář. Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení, tzn., že transakce a další skutečnosti byly uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují, a dále za předpokladu dalšího nepřetržitého trvání banky. Tato účetní závěrka byla připravena na principu historických pořizovacích cen. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Banka sestavuje nekonsolidovanou účetní závěrku v souladu s požadavky Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Funkční měna a měna vykazování Položky, které jsou součástí účetní závěrky banky, jsou oceňovány za použití měny primárního ekonomického prostředí, ve kterém banka působí ( funkční měna ). Účetní závěrka je prezentována v Kč, které jsou pro banku jak měnou funkční, tak měnou vykazování. Všechy údaje jsou v tisících Kč (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. Čísla uvedená v závorkách představují záporná čísla. 8

10 1. OBECNÉ INFORMACE (pokračování) (b) Východiska pro přípravu účetní závěrky (pokračování) Použití odhadů Pro sestavení nekonsolidované účetní závěrky v souladu s IFRS je nezbytné, aby vedení banky provádělo odhady a předpoklady, které ovlivňují částky aktiv a závazků vykazovaných k rozvahovému dni, jakož i náklady a výnosy vykazované za dané období. Skutečné výsledky mohou od těchto odhadů lišit. Tyto odhady a posouzení jsou průběžně vyhodnocovány a jsou založeny na minulých zkušenostech a dalších faktorech, včetně očekávání budoucích událostí, které banka považuje za současných podmínek za přiměřené. Srovnatelnost údajů Ve výkazu o finanční pozici představuje srovnatelné období stav k 31. prosinci Ve výkazu o úplném výsledku a výkazu o peněžních tocích jsou údaje za srovnatelné období od vzniku organizační složky 30. srpna 2010 do 31. prosince DŮLEŢITÉ ÚČETNÍ METODY Účetní závěrka banky byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: (a) Den uskutečnění účetního případu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty), den vydání nebo převzetí úvěrového příslibu. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) se v den sjednání obchodu vykazují přímo v příslušné položce aktiv nebo pasiv. Pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje z výkazu o finanční pozici v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. (b) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě majetkových účastí v cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou vykázány ve výkazu o finanční pozici banky nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu o úplném výsledku v položce Čistý zisk z finančních operací. 9

11 2. DŮLEŢITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (c) Úrokové náklady a výnosy Úrokové výnosy a náklady jsou časově rozlišovány a účtovány ve výkazu o úplném výsledku v položkách Výnosy z úroků a podobné výnosy a Náklady na úroky a podobné náklady. Banka účtuje o časovém rozlišení úroků s použitím metody efektivní úrokové míry. Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva či závazku a příslušných úrokových výnosů a nákladů během příslušného období. Efektivní úroková míra je takovou úrokovou mírou, která přesně diskontuje jmenovitou hodnotu budoucích peněžních toků během očekávané životnosti finančního nástroje, nebo příslušného kratšího období, na současnou hodnotu finančního aktiva či závazku. Banka počítá efektivní úrokovou míru tak, že odhadne budoucí peněžní toky, které vyplývají z uzavřených smluvních podmínek (například možnost předčasného splacení), ale nezvažuje budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky zaplacené a přijaté smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a dalších přirážek a slev. (d) Poplatky a provize Poplatky a provize jsou časově rozlišovány a účtovány ve výkazu o úplném výsledku v položkách Výnosy z poplatků a provizí a Náklady na poplatky a provize, s výjimkou poplatků, které jsou považovány za nedílnou součást efektivní úrokové míry. (e) Ostatní výnosy a náklady vykazované ve výkazu o úplném výsledku Ostatní výnosy a náklady vykazované ve výkazu o úplném výsledku jsou účtovány za použití akruálního principu, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisí bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. (f) Tvorba rezerv Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž pravděpodobné znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. Rezervy jsou vykazovány ve výši současné hodnoty předpokládaných výdajů potřebných k vypořádaní závazku s použitím sazby před zdaněním, která zohledňuje současné tržní ocenění časové hodnoty peněz a specifických rizik daného závazku. Navýšení rezervy z důvodu zohlednění časové hodnoty peněz je vykázáno jako úrokový náklad. (g) Zdanění Výsledná částka zdanění uvedená ve výkazu o úplném výsledku zahrnuje splatnou daň za účetní období upravenou o hodnotu odložené daně. Splatná daň za účetní období je vypočtena na základě zdanitelných příjmů při použití daňové sazby platné k rozvahovému dni a je upravena o případné změny daňové povinnosti z minulých let. Odložená daň je stanovena na základě závazkové metody a je vypočtena ze všech přechodných rozdílů mezi vykazovanou účetní hodnotou aktiv a pasiv a jejich oceněním pro daňové účely. Hlavní přechodné rozdíly vznikají z titulu některých daňově neuznatelných rezerv a opravných položek a rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy hmotného a nehmotného majetku. 10

12 2. DŮLEŢITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (g) Zdanění (pokračování) V případě, že výsledná částka představuje odloženou daňovou pohledávku a není pravděpodobné, že tato daňová pohledávka bude realizována, je pohledávka zaúčtována pouze do výše její předpokládané realizace. Odložená daň je propočtena s použitím očekávané daňové sazby v období, kdy dojde k realizaci daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku. Dopad změn v daňových sazbách na odloženou daň je účtován přímo do výkazu o úplném výsledku s výjimkou případů, kdy se změny vztahují k účetním položkám účtovaným přímo do závazků vůči centrále. (h) Daň z přidané hodnoty Banka je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty ( DPH ). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. Banka neuplatňuje odpočet DPH na vstupu vzhledem k tomu, že poměr příjmů podléhajících DPH k celkovým příjmům banky nedosahuje takové výše, aby bylo pro banku ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. (i) Úvěry a pohledávky Pohledávky jsou účtovány v pořizovacích cenách snížených o ztráty ze znehodnocení. Časové rozlišení úrokových výnosů je součástí účetní hodnoty těchto pohledávek. Naběhlá hodnota je pořizovací cena snížená o splátky jistiny, zvýšená o naběhlý úrok a zvýšená/snížená o amortizaci diskontu/prémie. Pro výpočet naběhlé hodnoty banka používá metodu efektivní úrokové míry. Nedílnou součástí efektivní úrokové míry jsou poplatky a související transakční náklady. Všechny úvěry a půjčky jsou zaúčtovány v okamžiku poskytnutí finančních prostředků Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho banka stanovuje k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud banka přímo neodepíše část pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoří k této části pohledávky opravnou položku. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, po zohlednění odpisů jsou zahrnuty ve výkazu o úplném výsledku. Opravné položky jsou pro potřebu výpočtu daňové povinnosti vedeny v analytické evidenci. (j) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden v pořizovací ceně snížené o oprávky a opravné položky a je odepisován ve výkazu o úplném výsledku v položce Všeobecné provozní náklady od okamžiku, kdy je připraven k použití, rovnoměrně po předpokládanou dobu životnosti. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. Doby odpisování pro jednotlivé kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou následující: Software IT zařízení a kancelářské vybavení Nábytek 4 roky 4 roky 5 let Technická zhodnocení najatého majetku jsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu nebo po zbytek jejich doby životnosti, podle toho, který časový úsek je kratší. Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč a hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč je účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen, přičemž doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 11

13 2. DŮLEŢITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (j) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pokračování) Použitelnost majetku banka periodicky prozkoumává a v případě potřeby upravuje v interním předpisu pro odepisování majetku. Změna doby odepisování se nepovažuje za změnu účetních metod, ale za změnu účetních odhadů. Majetek banky je pravidelně testován na znehodnocení. Opravy a údržba majetku jsou vykázány ve výkazu o úplném výsledku v položce Všeobecné provozní náklady v roce, ve kterém byly vynaloženy související náklady. (k) Peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty Pro účely sestavení výkazu o peněžních tocích, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují zůstatky s dobou splatnosti tři měsíce a méně od data jejich získání, včetně hotovosti a zůstatků u centrálních bank (včetně povinných minimálních rezerv), obchodovatelná aktiva, dluhové cenné papíry, pohledávky za bankami a závazky vůči bankám. (l) Závazky vůči klientům Závazky vůči klientům se nejdříve vykazují v reálné hodnotě po odpočtu souvisejících transakčních nákladů. Následně se závazky vůči klientům vykazují v naběhlé hodnotě. Veškeré rozdíly mezi reálnou hodnotou přijatých prostředků (bez souvisejících transakčních nákladů) a odkupní hodnotou se vykazují ve výkazu o úplném výsledku použitím metody efektivní úrokové míry. (m) Prostředky poskytnuté centrálou Prostředky poskytnuté centrálou představují zdroje dlouhodobého financování banky ve formě poskytnutých finančních prostředků (bezúročný vklad). (n) Ostatní pasiva Ostatní pasiva představují krátkodobé závazky banky provozního charakteru vykazované v naběhlé hodnotě. (o) Vykazování podle segmentů Oborový segment představuje skupinu aktiv a činností zapojených do procesu poskytování výrobků a služeb, které jsou vystaveny rizikům a dosahují výnosnosti odlišných od rizik a výnosnosti v rámci jiných oborů činnosti. Územní segment představuje poskytování výrobků a služeb v konkrétním ekonomickém prostředí, které je vystaveno rizikům a dosahuje výnosnosti odlišné od rizik a výnosnosti v rámci jiných ekonomických prostředí. Banka k datu účetní závěrky poskytovala služby pouze jednomu segmentu, a to soukromým klientům, rezidentům České republiky. (p) Poloţky z jiného účetního období a změny účetních metod Položky z jiného účetního období, než kam daňově a účetně patří, a změny účetních metod jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu o úplném výsledku v běžném účetním období s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období, které jsou zachyceny prostřednictvím položky Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období ve výkazu o finanční pozici. 12

14 2. DŮLEŢITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (q) Standardy a interpretace, které jsou vydány, ale dosud nebyly pouţity K datu schválení této účetní závěrky byly vydány následující standardy a interpretace, které nejsou doposud v platnosti: IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování upravený standard, rozšíření zveřejňování týkající se převodu finančních aktiv (datum účinnosti 1. července 2011) IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování upravený standard, rozšíření zveřejňování týkající se kompenzace finančních aktiv a finančních závazků (datum účinnosti 1. ledna 2013) IFRS 9 Finanční nástroje (ve znění z roku 2010) (datum účinnosti 1. ledna 2015) IFRS 10 Konsolidované účetní závěrky (datum účinnosti 1. ledna 2013) IFRS 11 Společná uspořádání (datum účinnosti 1. ledna 2013) IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných jednotkách (datum účinnosti 1. ledna 2013) IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou (datum účinnosti 1. ledna 2013) IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky upravený standard (datum účinnosti 1. července 2012) IAS 12 Daně z příjmů upravený standard (datum účinnosti 1. ledna 2012) IAS 19 Zaměstnanecké požitky upravený standard, post-zaměstnanecké požitky a zrušení požitkových projektů (datum účinnosti 1. ledna 2013) IAS 27 Individuální účetní závěrky znovu vydaný standard (datum účinnosti 1. ledna 2013) IAS 28 Investice do přidružených a společných jednotek znovu vydaný standard (datum účinnosti 1. ledna 2013) IAS 32 Finanční nástroje: presentace upravený standard, kompenzace finančních aktiv a finančních závazků (datum účinnosti 1. ledna 2014) Tyto standardy nebyly k datu sestavení účetní závěrky v platnosti. Ke schválení ze strany EU by mělo dojít do doby, než tyto standardy a interpretace vstoupí v platnost. Dle odhadu banky dopad z aplikace změn v Mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví, které vstoupí v platnost po 1. lednu 2012, nebude mít významný dopad na účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2012, včetně srovnatelných údajů. 3. PŘECHOD NA IFRS Účetní závěrka banky za rok končící 31. prosince 2011 je první účetní závěrkou plně sestavenou podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií. Banka přijala IFRS v souladu s IFRS 1 k 1. lednu Z důvodu neaktivní činnosti banky v roce 2010 přechod na IFRS neovlivnil významně finanční pozici a úplný výsledek banky k 31. prosinci

15 4. ČISTÝ ÚROKOVÝ NÁKLAD tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy z pohledávek za bankami (FTP) z povinných minimálních rezerv u ČNB ostatní 1 - Celkem Náklady na úroky a podobné náklady z vkladů klientů ( ) - Celkem ( ) - Čistý úrokový náklad (53 668) - Zhodnocování depozit z vkladů banky je řízené centralizovaným oddělením Treasury u zřizovatele. Výnosy z těchto vkladů jsou následně realokované zpět bance prostřednictvím Fund Transfer Pricing (FTP) modelu společnosti. 5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE tis. Kč Výnosy z poplatků a provizí z platebního styku a kartových operací ostatní Celkem Náklady na poplatky a provize z platebního styku, kartových operací a systémů prevence praní špinavých peněz přefakturace zřizovatele přímé náklady na poplatky (body č. 17, 18) ostatní 79 - Celkem Celkem čisté náklady z poplatků a provizí (3 920) (3) 14

16 6. ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ tis. Kč Kurzové rozdíly Celkem VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY A OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY Stav k 31. prosinci 2011 tis. Kč Provozní náklady banky Provozní náklady vzniklé u zřizovatele a SSC Osobní náklady vzniklé u SSC Celkem Všeobecné provozní náklady Mzdové náklady Mzdy a odměny zaměstnancům a členům vedení Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Provozní náklady Nájemné Náklady spojené s IT podporou Náklady spojené s právními a konzultačními službami Marketingové náklady Telekomunikace, poštovné a ostatní služby Cestovní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní Celkem

17 7. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY A OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (pokračování) tis. Kč Provozní výnosy banky Refundace nákladů od SSC Refundace nákladů zřizovatelem Celkem Ostatní provozní výnosy Pronájem osobního vozu Refundace nákladů banky za rok Dobropisované náklady na centralizované funkce z roku Celkem Stav k 31. prosinci 2010 tis. Kč Provozní náklady banky Provozní náklady vzniklé u zřizovatele a SSC Osobní náklady vzniklé u SSC Celkem Všeobecné provozní náklady Mzdové náklady Mzdy a odměny zaměstnancům a členům vedení Sociální a zdravotní pojištění Ostatní náklady na zaměstnance Provozní náklady Nájemné Náklady spojené s IT podporou Náklady spojené s právními a konzultačními službami Marketingové náklady Telekomunikace, poštovné a ostatní služby Cestovní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní Celkem ZUNO BANK AG výrazně přehodnotila v roce 2011 strategii v oblasti řízení svých poboček a v oblasti funkcí, které jednotlivé pobočky vykonávají v zemi jejich zřízení. Pro banku byl rok 2011 prvním rokem, kdy vykonávala svoji činnost. 16

18 7. VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY A OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (pokračování) Všeobecné provozní náklady/výnosy na pobočkové funkce Základní funkcí banky jako pobočky zřizovatele je bankovní činnost s důrazem na prodej produktů ZUNO BANK AG a propagace. Z tohoto pohledu jsou pobočky pouze prodejními jednotkami, které nenesou žádné významné riziko a zároveň nerozhodují samostatně v žádných významných oblastech, jako je např. nabídka produktů, základní marketingová strategie apod. Z tohoto důvodu zřizovatel refunduje všechny provozní náklady banky se ziskovou marží, ale pouze za období, kdy banka začala s výkonem bankovní činnosti pro veřejnost, tj. od července Zisková marže pro rok 2011 byla ve výši 1,82% a refundace nákladů v roce 2011 představovala částku tis. Kč. V roce 2010 banka snášela všechny provozní náklady na svoji činnost a ze strany zřizovatele nebyly refundovány žádné provozní náklady banky. Banka navíc v roce 2010 snášela část nákladů na centralizované funkce. Zřizovatel (centrála) po sumarizaci všech nákladů na centralizované funkce zpětně alokovala tyto náklady na centralizované funkce jednotlivým pobočkám dle dohodnutých alokačních klíčů. Alokační klíče byly stanovené podle očekávaného počtu klientů v jednotlivých pobočkách a rovněž podle očekávané výše celkových klienských vkladů. Všechny tyto provozní náklady (včetně osobních nákladů a odpisů) byly alokovány v původní výši, tj. bez navýšení. Vnímání poboček jako pouze prodejních jednotek změnilo přístup ke zpětné alokaci společných nákladů na centralizované funkce (oblast IT, Marketing, Contact centre, Back office). Tyto náklady se rozhodl snášet přímo zřizovatel. Z tohoto důvodu byly v roce 2011 alokace nákladů na centralizované funkce za rok 2010 vydobropisována ze strany zřizovatele ve výši tis. Kč. Součástí provozních nákladů jsou náklady na audit a daňové poradenství ve výši 749 tis. Kč (2010: 462 tis. Kč). Průměrný počet zaměstnanců banky byl následující: Zaměstnanci 23 6 Členové vedení

19 8. DAŇ Z PŘÍJMŮ A ODLOŢENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA (a) Splatná daň z příjmů tis. Kč Ztráta za účetní období před zdaněním (27 375) (78 532) Výnosy nepodléhající zdanění (259) - Daňově neodčitatelné náklady Ostatní položky - - Daňová ztráta (25 133) (77 484) Daň vypočtená při pouţití sazby 19 % (pro rok 2010: 19 %) 0 0 (b) Odloţený daňový závazek/pohledávka Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. ve výši 19 % (v roce 2010: 19 %). Odložená daňová pohledávka se skládá z následujících položek: tis. Kč Daňová ztráta z minulých let Čistá odloţená daňová pohledávka vykázaná ve výkazu o úplném výsledku Vedení banky se domnívá, že úroveň budoucích zdanitelných zisků banky bude s největší pravděpodobností dostatečná k realizaci odložené daňové pohledávky vykázané k 31. prosinci

20 9. HOTOVOST A VKLADY U CENTRÁLNÍCH BANK tis. Kč Účet v centrální bance Celkem Účet v centrální bance představuje účet banky sloužící k vykonávání domácího platebního styku a tento účet rovněž slouží také na udržování povinných minimálních rezer banky u České národní banky (ČNB). Povinné minimální rezervy představují depozita, jejichž výše je stanovena na základě opatření vyhlašovaného ČNB a jejichž čerpání je omezené. Banka může z povinných minimálních rezerv čerpat částku, jež převyšuje skutečnou průměrnou výši povinných minimálních rezerv za dané období vypočtenou dle opatření ČNB. 10. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI (a) Klasifikace pohledávek za bankami tis. Kč Standardní Celkem Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek - - Čisté pohledávky za bankami Pohledávky za bankami představují běžné účty banky v bankách vlastní finanční skupiny: běžný účet v centrále tis. Kč, běžný účet v Raiffeisenbank, a.s tis. Kč (2010: běžný účet v centrále tis. Kč, běžný účet v Raiffeisenbank, a.s tis. Kč). (b) Analýza pohledávek za bankami podle druhu zajištění tis. Kč Nezajištěno Celkem V roce 2011 banka neměla žádné pohledávky za bankami zajištěné převzetím movitého majetku od dlužníka (2010: 0 tis. Kč). (c) Úvěry zvláštního charakteru (podřízené) V roce 2011 banka neposkytla bankám žádné úvěry zvláštního charakteru (2010: 0 tis. Kč). (d) Odepsané pohledávky a výnosy z odepsaných pohledávek V roce 2011 banka neodepsala žádnou pohledávku za jinou bankou (2010: 0 tis. Kč). 19

21 11. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (a) Změny dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč Software Celkem Pořizovací cena K 30. srpnu Přírůstky Ostatní změny - - Úbytky - - K 31. prosinci K 1. lednu Přírůstky Ostatní změny - - Úbytky - - K 31. prosinci Oprávky a opravné poloţky K 30. srpnu Roční odpisy 2 2 Úbytky - - Opravné položky - - K 31. prosinci K 1. lednu Roční odpisy Úbytky - - Opravné položky - - K 31. prosinci Zůstatková cena K 31. prosinci K 31. prosinci

22 12. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (a) Změny dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč Pozemky, budovy a tech. zhodnocení budov Přístroje, zařízení a inventář Hmotný majetek nezařazený do užívání Celkem Pořizovací cena K 30. srpnu Přírůstky Ostatní změny Úbytky K 31. prosinci K 1. lednu Přírůstky Ostatní změny (455) - Úbytky K 31. prosinci Oprávky a opravné poloţky K 30. srpnu Roční odpisy Úbytky Opravné položky K 31. prosinci K 1. lednu Roční odpisy Úbytky Opravné položky K 31. prosinci Zůstatková cena K 31. prosinci K 31. prosinci (b) Dlouhodobý hmotný majetek koupený za základě finančního leasingu Banka v roce 2011 neevidovala žádný hmotný majetek, která by byl předmětem nájemních smluv, v nichž banka vystupuje jako nájemce na základě finančního leasingu. 21

23 13. OSTATNÍ AKTIVA tis. Kč Ostatní dlužníci 72 1 Jiné pohledávky Pohledávky ve skupině (bod č. 18) 35 - Opravné položky - - Celkem ZÁVAZKY VŮČI KLIENTŮM tis. Kč Závazky splatné na požádání Závazky s dohodnutou dobou splatnosti nebo s výpovědní lhůtou, podle zbytkové splatnosti: - - do 3 měsíců od 3 měsíců do 1 roku od 1 roku do 5 let Celkem OSTATNÍ PASIVA tis. Kč Vypořádací a uspořádací účty platebního styku a karetních transakcí Závazky vůči dodavatelům Závazky z daní (DPH, srážková daň) Přefakturace osobních nákladů (body č. 7, 18) Ostatní závazky ve skupině (bod č. 18) Ostatní závazky Celkem ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZUNO BANK AG, organizační složka nemá základní kapitál. 22

24 17. ZÁVAZKY VŮČI CENTRÁLE tis. Kč Peněžní prostředky poskytnuté centrálou Neuhrazená ztráta z předchozích období a hospodářský výsledek běžného roku Celkem K 30. srpnu Peněžní přírůstky Nepeněžní změny Ztráta za účetní období - (78 532) (78 532) K 31. prosinci (78 532) K 1. lednu (78 532) Přírůstky Nepeněžní změny ( ) - ( ) Ztráta za účetní období - (22 575) (22 575) K 31. prosinci ( ) (53 015) Peněžní prostředy byly poskytnuté ve formě bezúročného vkladu centrály. Nepeněžní změny znamenají vzájemný zápočet pohledávek a závazků mezi centrálou a bankou v následujících položkách: tis. Kč Závazek vůči zřizovateli (bod č. 7 rok 2010) Pohledávka z FTP (bod č. 4) (50 730) - Závazek vůči zřizovateli přímé náklady (bod č. 5) Závazek vůči zřizovateli přímé náklady (bod č. 7) Refundace zřizovatele (bod č. 7) ( ) - Celkem ( ) Ztráty běžného i minulého období snižují celkový závazek banky vůči centrále. Financování provozu banky bude i v budoucnosti zabezpečeno peněžními prostředky poskytnutými centrálou. 23

25 18. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI tis. Kč Pohledávky - pohledávky za bankami (bod č. 10) jiné pohledávky (bod č. 13) 35 - Závazky - přefakturace osobních nákladů (body č. 7, 15) ostatní závazky (bod č. 15) závazky vůči centrále (bod č. 17) Výnosy - úrokové výnosy (FTP) (bod č. 4) ostatní provozní výnosy (bod č. 7) Náklady - náklady na poplatky a provize přefakturace zřizovatele (bod č. 5) ostatní náklady na poplatky a provize všeobecné provozní náklady (bod č. 7) ostatní všeobecné provozní náklady Tabulka zahrnuje veškeré transakce se spřízněnými osobami. Pohledávky a závazky za spřízněnými osobami ze skupiny Raiffeisen Bank International představují především zůstatky na nostro/loro účtech a dlouhodobý závazek vůči centrále. Výnosy a náklady se spřízněnými osobami ze skupiny Raiffeisen Bank International představují především alokované úrokové výnosy z centrály, refundaci nákladů banky ze strany zřizovatele a alokaci přímých provozních nákladů ze strany centrály a SSC prostřednictvím Fund Transfer Pricing (FTP) modelu společnosti. Další informace k transakcím s přízněnými osobami jsou uvedeny v bodech 4, 5, 7, 10, 13, 15 a PODROZVAHOVÉ POLOŢKY V roce 2011 banka nevykázala žádné významné podrozvahové položky (v roce 2010: 0 tis. Kč). 20. PENEŢNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŢNÍ EKVIVALENTY Pokladní hotovost a ostatní likvidní prostředky ke konci účetního období vykázané v přehledu o peněžních tocích představují následující položky aktiv: tis. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank (bod č. 9) Pohledávky za bankami (bod č. 10) Celkem

26 21. REÁLNÉ HODNOTY V následující tabulce jsou uvedeny vykazované hodnoty a reálné hodnoty finančních aktiv a pasiv, které nejsou ve výkazu o finanční pozici vykázány v reálné hodnotě: tis. Kč 2011 Účetní hodnota 2011 Reálná hodnota 2010 Účetní hodnota 2010 Reálná hodnota Aktiva Pokladní hotovost a vklady u CB Pohledávky za bankami Pasiva Závazky vůči klientům FINANČNÍ NÁSTROJE TRŢNÍ RIZIKO Banka je vystavena následujícím tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s finančními nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích: riziko likvidity úrokové riziko měnové riziko Řízení rizik Procedury řízení rizika jsou založeny na rakouské regulaci bankovnictví, která dovoluje bankám počítat tržní riziko za použití bankami vytvořených modelů. Banka nemá vlastní oddělení rizik. Systém řízení rizik je centralizovaný a vykonávaný oddělením Risk managementu v centrále. Systém řízení rizik banky je určený na identifikaci a analýzu rizik, kterým je vystavena banka. Riziko likvidity Riziko likvidity vzniká z typu financování aktivit banky a řízení jejich pozic, např. v okamžiku, kdy banka není schopna financovat svá aktiva nástroji s vhodnou splatností nebo likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. Likvidita banky je řízená centralizovaným oddělením Treasury v rámci centrály. Banka pravidelně vyhodnocuje riziko likvidity, a to zejména monitorováním změn ve struktuře financování, a porovnává je se strategií řízení rizika likvidity, kterou schválilo představenstvo banky. Cílem je zajištění maximálního souladu splatností aktiv a pasiv v jednotlivých měnách a zajištění potřebné struktury aktiv. 25

27 22. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŢNÍ RIZIKO Řízení rizik (pokračování) Riziko likvidity (pokračování) Zbytková splatnost aktiv a závazků banky tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2011 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Odložená daňová pohledávka a ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Celkem Závazky vůči klientům Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Závazky vůči centrále (53 015) (53 015) Celkem (52 949) Gap ( ) (31 789) (16 520) Kumulativní gap (52 985) (84 774) (84 774) (16 520) tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2010 Pohledávky za bankami Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Celkem Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Závazky vůči centrále Celkem Gap (2 927) - - (3 733) - Kumulativní gap

28 22. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŢNÍ RIZIKO Řízení rizik (pokračování) Riziko likvidity (pokračování) Výše uvedená tabulka představuje zbytkovou splatnost účetních hodnot jednotlivých finančních nástrojů, nikoliv veškerých peněžních toků, které z těchto nástrojů plynou. Úrokové riziko Banka je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb a také objemy v těchto obdobích. V případě proměnlivých úrokových sazeb je banka vystavena bazickému riziku, které je dáno rozdílem v mechanismu úpravy jednotlivých typů úrokových sazeb jako Pribor, vyhlašovaných úroků z vkladů, atd. Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl optimalizovat čistý úrokový výnos banky v souladu se strategií banky schválenou představenstvem banky. Banka je úrokově citlivější na straně aktiv, to znamená, že její úrokově citlivá aktiva mají kratší duraci nebo období úpravy úrokových sazeb než její pasiva. Při poklesu úrokových sazeb tak dochází k poklesu čistého úrokového výnosu. Část výnosů banky je generována prostřednictvím cíleného nesouladu mezi úrokově citlivými aktivy a závazky. Níže uvedená tabulka shrnuje nesoulad mezi úrokově citlivými aktivy a závazky banky. Účetní hodnota těchto aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. Z důvodu očekávaného předčasného splacení nebo nedefinovaných splatností jsou některá aktiva nebo závazky alokována do jednotlivých období na základě odborného odhadu. Úroková citlivost aktiv a závazků banky tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem K 31. prosinci 2011 Pokladní hotovost a vklady u CB Pohledávky za bankami Celkem Závazky vůči klientům Celkem Gap ( ) (30 037) - (38 164) Kumulativní gap (8 127) (38 164) (38 164) (38 164) Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a závazky a není proto totožný s hodnotami prezentovanými ve výkazu o finanční pozici. 27

29 22. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŢNÍ RIZIKO Řízení rizik (pokračování) Úrokové riziko (pokračování) tis. Kč Do 3 měs. Od 3 měs. do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem K 31. prosinci 2010 Pohledávky za bankami Celkem Gap Kumulativní gap Výše uvedený přehled zahrnuje pouze úrokově citlivá aktiva a závazky a není proto totožný s hodnotami prezentovanými ve výkazu o finanční pozici. K 31. prosinci 2010 banka nemá žádné úrokově citlivé závazky. Měnové riziko Aktiva a pasiva v cizích měnách včetně podrozvahových angažovaností představují expozici banky vůči měnovým rizikům. Realizované i nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny přímo ve výkazu o úplném výsledku. Měnové riziko banky je řízené centrálou na základě analýzy monetárních finančních aktiv a pasiv podle jednotlivých měn. Banka nebyla k datu sestavení této účetní závěrky vystavena žádnému významnému měnovému riziku, neboť neboť finanční aktiva v jiné měně než v Kč jsou kryta v obdobné výši finančními závazky v téže měně. 28

30 23. FINANČNÍ NÁSTROJE ÚVĚROVÉ RIZIKO Banka je vystavena úvěrovému riziku z titulu svých obchodních a investičních aktivit. Úvěrová rizika spojená s obchodními a investičními aktivitami banky jsou řízena prostřednictvím metod a nástrojů řízení tržních rizik banky. Řízení úvěrového rizika podléhá těmto principům: Specializované oddělení řízení úvěrového rizika, které je umístěno v centrále je zodpovědné za řízení úvěrového rizika. Řízení je nezávislé na jednotlivých odděleních v bance. Jakékoliv prodloužení úvěru protistraně vyžaduje schválení na příslušné řídící úrovni v úvěrovém oddělení. Toto je možné pouze po detailních posouzení rizik. Toto posouzení ovlivňuje výsledek rozhodnutí o úvěru a také řídící úroveň, jenž je pro schválení nutná. Schválení úvěrových limitů protistran a řízení individuálních úvěrových linek musí být v souladu s celkovou strategií banky. Všechny významné změny (např. změny splatnosti, zajištění či limitů) vyžadují schválení na příslušné řídící úrovni. K datu sestavení účetní závěrky banka evidovala významné pohledávky pouze z titulu běžných účtů v úvěrových institucích v rámci vlastní finanční skupiny a účet v České národní bance. K těmto pohledávkám banka nevytvořila žádné opravné položky. (a) Koncentrace úvěrového rizika (pokračování) Analýza podle zeměpisných oblastí tis. Kč Česká republika Rakouská republika Celkem (b) Sekuritizace a pouţití úvěrových derivátů Banka neprovedla do data účetní závěrky žádnou sekuritizaci svých pohledávek. 24. FINANČNÍ NÁSTROJE OPERAČNÍ, PRÁVNÍ A OSTATNÍ RIZIKA Banka přijímá opatření za účelem minimalizace těchto rizik. Banka je vybavena komplexní interní předpisovou základnou, která upravuje a definuje pracovní postupy a příslušné kontrolní činnosti. 25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky. Dne 23. února 2012 byl jmenován do představenstva zřizovatele zahraniční osoby pan Oyvind Oanes. 29

31

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ZUNO BANK AG, organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012

ZUNO BANK AG, organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012 ZUNO BANK AG, organizační složka Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2012 Obsah: Zpráva nezávislého auditora Výkaz o úplném výsledku Výkaz o finanční pozici Výkaz o peněžních tocích Příloha

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více