Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:"

Transkript

1 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b) ZDP pamatuje i na nerezidenty a stanoví, že příjmem ze zdrojů na území České republiky se u nerezidentů rozumí příjmy ze závislé činnosti, která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách lodí a letadel, jež jsou provozovány poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty v České republice. Není rozhodné, zda jsou příjmy vypláceny v jiném státě či v České republice, podstatné je, že se jedná o příjmy za práci na území ČR. Rovněž není rozhodné, zda příjmy ze závislé činnosti vyplácí společnost se sídlem v ČR či zahraniční zaměstnavatel [pouze ve druhém případě může dojít někdy k osvobození příjmů podle 6 odst. 9 písm. f) ZDP, viz dále]. U daňových nerezidentů připadá České republice ta část příjmů, která odpovídá dnům odpracovaným v České republice. n 22 odst. 1 písm. b) ZDP, 6 ZDP 3002 Příjmy ze závislé činnosti, které podléhají zdanění. Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského a obdobného poměru, a to současného nebo dřívějšího. Charakteristickým rysem závislé činnosti je, že poplatník, tj. zaměstnanec, je v těchto poměrech při výkonu práce pro plátce příjmu povinen dbát jeho pokynů. Za příjmy ze závislé činnosti se považují i příjmy plynoucí v souvislosti s jejím současným, budoucím nebo dřívějším výkonem, a to bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, či od jiného plátce (může se jednat např. o náhradu mzdy od pojišťovny apod.). Není podstatné, zda se jedná o příjmy pravidelné či jednorázové, zda má na ně zaměstnanec právní nárok či nikoliv, zda jsou tyto příjmy zaměstnanci vypláceny či připisovány k dobru či zda spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky daně z příjmu ze závislé činnosti. Zdanění tedy podléhají všechny příjmy, které zaměstnanec pobírá od zaměstnavatele, a to ať již ve formě peněžní, či nepeněžní. Jedná se zejména o mzdu za práci, jakož i různá plnění a zvýhodnění poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci (s výjimkami uvedenými níže) Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: příjmy, které se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují, a nejsou tudíž předmětem daně ( 6 odst. 7 ZDP), a 62

2 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob příjmy, které sice předmětem daně jsou, jsou však od ní osvobozeny ( 6 odst. 9 ZDP). V následujícím textu se vzhledem ke zvolenému tématu zabývám pouze těmi příjmy, které jsou u zaměstnanců cizinců nejčastější, případně těmi, které mohou v praxi vyvolávat spory ohledně jejich zdanění, resp. osvobození. Uvedeny jsou nejprve souborně základní charakteristiky každého takového příjmu, a pokud se podmínky podle jednotlivých kategorií zaměstnanců liší, jsou podrobněji rozvedeny u každé podkategorie zaměstnance. Příjmy, které jsou vypláceny, ať již peněžitou či nepeněžitou formou, zaměstnancům cizincům a které podléhají dani ( 6 odst. 1 až 6 ZDP) 3004 V následujícím textu jsou uvedeny nejčastější příjmy, s nimiž se lze u cizinců setkat. Výčet nemusí být absolutní, přesto se domnívám, že výklad k níže uvedeným plněním lze v mnoha případech vztáhnout i na jiné, v knize neuvedené případy. Hrubá mzda zaměstnance Příjmem je hrubá mzda zaměstnance, která je mu vyplácena na základě pracovní smlouvy. n 6 odst. 1 ZDP 3005 Bezplatné používání motorového vozidla Příjem spočívá v bezplatném užívání motorového vozidla nejen ke služebním účelům, ale i k soukromým účelům. Takový příjem za používání k soukromým účelům je podle zákona oceněn jako 1 % ze vstupní ceny vozidla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní měsíc, minimálně však Kč. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Vstupní cenou vozidla se rozumí cena uvedená v 29 odst. 1 až 9 ZDP. n 6 odst. 6 ZDP Tzv. expatriační prémie Jedná se o speciální odměnu, která je obvykle poskytována zahraničním zaměstnancům jejich zahraničním zaměstnavatelem v souvislosti s jejich dlouhodobým vysláním do České republiky. Vzhledem k tomu, že bývá vyplácena v souvislosti s výkonem práce v České republice, je považována za příjem ze zdroje na území České republiky a podléhá zdanění jako standardní příjem ze závislé činnosti

3 3008 Daň uhrazená zaměstnavatelem Příjem spočívá v úhradě daně z příjmu fyzických osob zaměstnavatelem za zaměstnance. Někteří zahraniční zaměstnavatelé totiž garantují svým vyslaným zaměstnancům, že i když budou pracovat v zahraničí (tj. v České republice), bude jejich čistý příjem po odečtu pojistného a daně z příjmů závislé činnosti stejný, jaký by byl jejich příjem v zemi jejich původního zaměstnání. Pokud je tedy daňové zatížení v České republice vyšší než v zemi jejich původního zaměstnání, uhradí za ně zaměstnavatel rozdíl, o který česká daň z příjmů fyzických osob převyšuje odpovídající daň v zemi sídla jejich zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že se nejedná o daň sraženou a že tato úhrada daně z příjmu fyzických osob zaměstnavatelem za zaměstnance je obvykle platbou nad výši jeho hrubé mzdy uvedené v pracovní smlouvě, je nutno takovou úhradu považovat za zdanitelný příjem zaměstnance podléhající dani z příjmu. Vzhledem k tomu, že se tato situace každoročně opakuje, zvyšuje se navíc díky tomuto systému základ daně zaměstnance, což může být poměrně dost nákladné pro jejich zaměstnavatele, a to i z důvodu daňové neuznatelnosti takového výdaje pro zaměstnavatele. Této situaci se lze legálním způsobem vyhnout způsobem, že hrubá mzda zaměstnance je vyčíslována v závislosti na garantované čisté mzdě a je vypočítávána každý měsíc zdola tak, aby jeho čistá mzda dosáhla garantované výše. Hrubá mzda se tedy každý měsíc liší podle konkrétní výše souvisejících nepeněžních plnění a z nich vyplývajících odvodů a je celá považována za daňově uznatelný výdaj zaměstnavatele Nepovinné pojistné Jedná se o částky, které český nebo zahraniční zaměstnavatel hradí často za zaměstnance do zahraničních systémů, ačkoliv je zaměstnanec povinně účasten sociálního a zdravotního pojištění v České republice. Nejčastěji se jedná o zahraniční důchodové pojištění, které zahraničnímu zaměstnanci srovná rozdíl mezi důchodem, který obdrží jako starobní důchod z českého systému, a důchodem, který by obdržel ze systému domovské země. Někdy se jedná i o zdravotní připojištění, které zahraničním zaměstnancům kryje léčebné náklady u soukromých lékařů v ČR či jinde ve světě. V obou případech se jedná o zdanitelný příjem zaměstnance, a to přesto, že je jejich mzda navyšována o pojistné hrazené zaměstnavatelem do českého systému ve smyslu 6 odst. 13 ZDP. Příjmy související s realizací zaměstnanecké opce Jedná se o příjem, který spočívá v pořízení akcií zaměstnavatele nebo společnosti ze skupiny (obvykle mateřské společnosti) zaměstnancem za cenu nižší než je tržní cena, za kterou by si mohl za běžných tržních podmínek zaměstnanec tyto akcie pořídit. Zaměstnanec má na takový příjem obvykle nárok po 64

4 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob n určité době, kdy pracuje pro zaměstnavatele nebo pro některou společnost ze skupiny. Rozdíl mezi realizovanou cenou akcie a tržní cenou akcie, která je určena buď jako cena podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, o oceňování či jako cena, kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám, je zdanitelným příjmem zaměstnance, a to v okamžiku realizace opce. V případě, že se jedná o akcie zaměstnavatele zaměstnance, je základ daně navyšován o tzv. povinné pojistné podle českých předpisů a daň i pojistné odvádí z tohoto příjmu zaměstnance jeho zaměstnavatel. Stejně je tomu i v případě, kdy zahraniční společnost ze skupiny náklad na slevu na akciích přeúčtuje zaměstnavateli zaměstnanců, kteří tento příjem realizují. Rozdílná bude situace, kdy se bude jednat o akcie zahraniční společnosti ze skupiny, s níž zaměstnanec nemá pracovněprávní vztah a nedochází k žádnému přeúčtování nákladů jeho zaměstnavateli, avšak i tak se jedná o příjem plynoucí v souvislosti se zaměstnáním. V takovém případě, jak bylo potvrzeno stanoviskem MZ ČR, se z tohoto příjmu neodvádí pojistné na zdravotní pojištění, proto není dle stanoviska MF ČR příjem navyšován ani o povinné pojistné na zdravotní pojištění. Daň odvádí zaměstnanec formou podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde tento příjem uvede v oddílu pro příjmy ze závislé činnosti. 6 odst. 1 písm. d) ZDP, 6 odst. 3 ZDP Příjmy, které se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují, a nejsou tudíž předmětem daně ( 6 odst. 7 ZDP) Cestovní výdaje podle českého práva Jedná se o náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním předpisem, tj. zákoníkem práce, pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v 109 odst. 3 zákoníku práce, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; vyplácí-li zaměstnavatel jiné a vyšší náhrady, než jsou stanoveny zákoníkem práce, jsou zdanitelným příjmem zaměstnance. n 6 odst. 7 písm. a) ZDP, 109 odst. 3 a 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Cestovní výdaje podle cizího práva Existují případy, kdy je pracovní smlouva uzavřena podle cizího práva. V takovém případě se výplata cestovních náhrad (náhrady cestovních výdajů) neřídí zákoníkem práce, ale tímto cizím právem. Otázka cestovních výdajů podle cizího práva byla několikrát předmětem koordinačních výborů, několikrát i předmětem soudních sporů Ačkoliv se Nejvyšší správní soud se vyjádřil v rozsudku ze dne 17. dubna 2008, čj. 2 Afs 77/ , v rozsudku ze dne 14. května 2008, čj. 2 Afs 78/ , a v rozsudcích ze dne 14. května 2008, čj. 2 Afs 67/ a čj. 2 Afs 79/ , 65

5 týkající se cestovních náhrad slovenských zaměstnanců vyplácených podle slovenského zákona o cestovních náhradách. NSS konstatoval, že podle zásady rovného zacházení jsou cestovní náhrady nezdanitelným příjmem podle 6 odst. 7 ZDP. Stanovisko Ministerstva financí je takové, že 6 odst. 7 písm. a) neupravuje podmínky pro poskytování cestovních náhrad, jejich výši či nároky a u zahraničního zaměstnance neblokuje ani aplikaci zahraničních právních předpisů pro poskytování cestovních náhrad. Pouze stanoví, do jaké výše nejsou cestovní náhrady u zaměstnance předmětem daně, pokud jeho příjmy ze závislé činnosti podléhají zdanění v ČR. 63 Závěry tohoto koordinačního výboru potvrzují závěry předchozích koordinačních výborů, zejména koordinačního výboru č. 121/ Náhrady cestovních výdajů a hodnota stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách, 64 a lze je vztáhnout nejen na cestovní náhrady vyplácené zahraničním zaměstnavatelem, ale i na cestovní náhrady vyplácené zaměstnavatelem se sídlem v ČR, je-li se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva podle cizího práva. Dle MF ČR tedy lze cestovní náhrady podle cizího práva považovat za příjem, který není předmětem daně, avšak pouze do výše ustanovení 6 odst. 7 ZDP. Specificky je upravena oblast cestovních výdajů u mezinárodního pronájmu pracovních sil, viz podrobněji v kapitole Příjmy, které jsou od daně osvobozeny ( 6 odst. 9 ZDP): 3013 Školné Jedná se o nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, a to za podmínky, že jsou tato plnění hrazena z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění a u zaměstnavatelů, kteří nevytvořili zisk, na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zároveň zákon uvádí, že jako plnění zaměstnavatele 63 ascx&artid=107727&lngid=0&catid=654, dostupné též na Koordinační výbor č. 314/ , Cestovní náhrady zahraničního zaměstnance zahraničního zaměstnavatele v případě vyslání na zahraniční pracovní cestu do ČR či v případě místa výkonu práce / pravidelného pracoviště v ČR, autor: Dana Trezziová. 64 dostupné též na Koordinační výbor č. 121/ , Náhrady cestovních výdajů a hodnota stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách, autoři: Ing. Lenka Křoustková a Mgr. Ondřej Dráb. 66

6 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance. Pokud by se nejednalo o nepeněžní plnění, příjem by nemohl být osvobozen. n 6 odst. 9 písm. d) ZDP Příjmy nerezidentů za období nepřesahující 183 dní Jedná se o příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky plynoucí daňovým nerezidentům v České republice od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dní v jakémkoliv období dvanácti měsíců po sobě jdoucích; osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně ( 22 odst. 2 ZDP). n 6 odst. 9 písm. f) ZDP Počítání 183 dnů podle ZDP. Pokyn MF D-300 k počítání lhůty 183 dní pro účely určení, zda příjem nerezidenta podléhá zdanění v ČR, uvádí, že se do časového období činnosti nerezidenta pocházejícího z nesmluvního státu v ČR zahrnují nejen všechny dny fyzické přítomnosti daňového nerezidenta na území České republiky, včetně dnů příjezdů a odjezdů (i započatých), ale i dny, které stráví mimo ČR, jako jsou soboty a neděle, národní svátky, dovolené, a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním rezidenta na území České republiky, po kterých bylo v jeho zaměstnání na území ČR pokračováno Ve vztahu k daňovému nerezidentovi pocházejícímu ze smluvního státu se postupuje podle konkrétního ustanovení příslušného článku smlouvy, který buď obsahuje informaci o způsobu počítání dnů, nebo umožňuje pouze uplatnění metody tzv. fyzické přítomnosti. n pokyn D-300 MF ČR k 6 odst. 9 písm. f) ZDP Počítání 183 dnů podle SZDZ. V této souvislosti je vhodné uvést, že principiálně odpovídá text 6 odst. 9 písm. f) ZDP textu článku SZDZ Závislá zaměstnání, resp. Příjmy ze závislé činnosti, tj. že příjmy ze závislé činnosti podléhají zdanění jen ve státě, kde je zaměstnanec daňovým rezidentem za splnění kumulativních podmínek, tj., že se zaměstnanec nezdržuje v České republice déle než 183 dnů, jeho odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem, který není v České republice považován za daňového rezidenta, jakož i skutečnost, že jeho odměny nejdou k tíži stálé provozovny či základny tohoto zaměstnavatele Jak bylo uvedeno výše, podle 37 ZDP jsou SZDZ nadřazeny ZDP s tím, že pokud stanoví jinak, použije se text SZDZ. 67

7 V SZDZ ČR FR (článek 15 Závislá zaměstnání) se přihlíží k fyzické přítomnosti, úhrn 183 se posuzuje vzhledem k jakémukoliv dvanáctiměsíčnímu období začínajícímu nebo končícímu v příslušném daňovém roce. Podle SZDZ ČR SR [článek 14 odst. 3 písm. a) a b)] Příjmy ze závislé činnosti se do 183 dní zahrnují i všechny dny fyzické přítomnosti včetně dní příjezdů a odjezdů a dny strávené mimo Českou republiku, jako jsou soboty a neděle, státní svátky, dovolené, a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním příjemce v České republice, po kterých bylo v činnosti na území České republiky pokračováno. Počítání dnů je tedy vždy nutné prověřit s ohledem na znění konkrétní SZDZ Přechodné ubytování Jedná se o hodnotu přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovanou jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, avšak osvobození se uplatní pouze do výše Kč měsíčně. Částka přesahující tento limit nebo peněžní plnění jsou vždy zdanitelným příjmem zaměstnance. n 6 odst. 9 písm. i) ZDP Příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění Jedná se o příspěvky zaměstnavatele na níže uvedené pojištění zaměstnanců, respektive připojištění, který je za podmínek uvedených v 6 odst. 9 písm. p) ZDP osvobozen od daně ve výši celkem za všechna pojištění Kč za jednoho zaměstnavatele ročně. Jedná se o: 1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu; 2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění. Podmínkou osvobození tohoto příjmu je, že výplata plnění z penzijního pojištění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě jeho smrti jiná osoba (kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění); 3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za svého zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění (dále jen soukromé životní pojištění ), 68

8 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti. Osvobození se uplatní, je-li pojistné hrazeno zaměstnavatelem na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví. Osvobození se uplatní rovněž v případě, kdy je pojistné hrazeno na základě takové smlouvy pojišťovně usazené na území jiného státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Podmínkou osvobození ve všech případech příspěvku na soukromé životní pojištění je, že výplata pojistného plnění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec. V případě, že je pojistnou událostí smrt pojištěného, je podmínkou osvobození, že osobou určenou podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu není zaměstnavatel, který hradil příspěvek na pojistné. n 6 odst. 9 písm. p) ZDP Základ daně z příjmu ze závislé činnosti ( 6 odst. 13 ZDP) Superhrubá mzda. Základ daně. Stanoví se jako příjem ze závislé činnosti zvýšený o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle českých právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (dále jen povinné pojistné ). Jedná se o tzv. superhrubou mzdu. n 6 odst. 13 ZDP 3019 V případě cizinců (avšak obecně i jakýchkoliv zaměstnanců, u nichž se odvod pojistného neřídí právními předpisy České republiky), kteří mají na základě evropských koordinačních nařízení pro oblast sociálního zabezpečení 65 nebo na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení povinnost hradit pojistné do systému jiného státu, se základ daně zvyšuje o povinné pojistné podle českých předpisů bez ohledu na to, v jaké výši bylo za ně pojistné do jiného systému skutečně odvedeno do systému, jemuž podléhají. Podrobněji o určení, do kterého systému má být odváděno pojistné v souladu s evropskými koordinačními nařízeními pro oblast sociálního zabezpečení viz kapitola Nařízení Rady (EEC) 1408/71 ze dne 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství; nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 69

9 Otázka stanovení superhrubé mzdy v jednotlivých případech byla předmětem koordinačního výboru č. 270/ Stanovení superhrubé mzdy po 1. lednu Z koordinačního výboru vyplynuly závěry, že v zásadě vždy poměřujeme situaci podle toho, zda by ve stejné situaci bylo pojistné podle českých předpisů odváděno. Pokud tedy bude cizinec zaměstnán na základě dohody o provedení práce, základ daně se o povinné pojistné nebude navyšovat. Bude-li se ale jednat o zaměstnance účastné jiného systému sociálního a zdravotního pojištění na základě koordinačních nařízení, základ daně se zvýší o povinné pojistné podle českých předpisů. Stejně se bude postupovat v případě, kdy budou zaměstnanci účastni v jiném systému sociálního pojištění a/nebo zdravotního pojištění dle bilaterálních smluv. Zde může u bilaterálních smluv (ale nikoliv v případě určení příslušnosti podle evropských koordinačních nařízení) dojít i k situaci, že příslušná smlouva o sociálním zabezpečení se nebude vztahovat na zdravotní pojištění, které bude odváděno do českého systému. Pak bude základ daně zvyšován o skutečně zaměstnavatelem hrazené pojištění do českého systému a v případě sociálního pojištění bude základ daně zvyšován o pojistné, které by zaměstnavatel za zaměstnance hradil do českého systému. V případě tzv. smluvních zaměstnanců, u nichž může být za určitých okolností hrazeno pojistné do jiného systému po omezenou dobu 270 dní, se základ daně zvyšuje o povinné pojistné podle českých předpisů bez ohledu na to, zda těchto 270 dní uplynulo, či nikoliv. U veřejně vystupujících umělců a sportovců, daňových nerezidentů, kteří vykonávají závislou činnost v ČR, je jejich příjem podléhající srážkové dani rovněž navýšen o povinné pojistné podle českých předpisů. Vždy se odvádí pojistné pouze do výše maximálního vyměřovacího základu podle českých předpisů. O ostatních kategoriích zaměstnanců, jako jsou jednatelé, členové statutárních orgánů, viz jednotlivé subkapitoly Superhrubá mzda u příjmů ze závislé činnosti plynoucích ze zdrojů v zahraničí. Příjmy ze závislé činnosti se navyšují o povinné pojistné i v případě, kdy příjem podléhal primárně zdanění v zahraničí (tedy jednalo by se o odměnu českého daňového rezidenta za práci v zahraničí), kde byl základ daně vyčíslován podle místních předpisů. V tomto případě, kdy daňový rezident České republiky vypočítává svou daňovou povinnost v České republice z celosvětových příjmů, se základ daně musí vyčíslit podle českých předpisů jako superhrubá mzda (tedy navýšen o povinné pojistné). n 6 odst. 14 ZDP 66 ascx&artid=106848&lngid=0&catid=654, koordinační výbor 270/ , Stanovení superhrubé mzdy po 1. lednu 2009, autoři: Ing. Robert Bezecný, Ing. Michal Dušek. 70

10 Specifika zdanění každé z kategorií fyzických osob Snížení základu daně o daň zaplacenou ve smluvním státě. V případě, že příjem plynul ze smluvního státu a daň v tomto státě zaplacená z tohoto příjmu nemohla být zcela započtena na daňovou povinnost, umožňuje ZDP zaměstnanci, daňovému poplatníkovi, snížit si v následujícím zdaňovacím období základ daně o částku nezapočtenou na daň z příjmů (za podmínky, že se jednalo o příjmy, které se zahrnují do základu daně). n 6 odst. 14 ZDP 3021 Snížení základu daně o daň zaplacenou v nesmluvním státě. Pokud příjem ze závislé činnosti plynul daňovému rezidentovi z nesmluvního státu, tedy ze státu, s nímž nemá Česká republika uzavřenou SZDZ, pak ZDP povoluje snížit základ daně o daň zaplacenou v zahraničí již ve zdaňovacím období, za které je příjem deklarován. n 6 odst. 14 ZDP Daň z příjmů ze závislé činnosti činí podle 16 ZDP 15 % Následující podkapitoly jsou věnovány každé z kategorií zaměstnanců. Rozebrány jsou však jen ty příjmy, jejichž daňové posouzení může být odlišné od obecné úpravy uvedené výše, nebo se naopak pouze v jejich případě uplatní. Daňoví nerezidenti Důležitou skutečností, kterou je u nerezidenta třeba zjistit, je statut jeho zaměstnavatele. Pouze v případě, pokud by zaměstnavatelem byla zahraniční osoba, která nemá v České republice stálou provozovnu nebo se nejedná o zahraničního plátce daně podle 38c ZDP, mohlo by dojít k postupu odlišnému od rezidentů zaměstnanců. Uplatnilo by se totiž osvobození podle ustanovení 6 odst. 9 písm. f) ZDP viz výše příjmy nerezidentů za období nepřesahující 183 dnů za dvanáct po sobě jdoucích měsíců, resp. za kalendářní rok v případě některých SZDZ Nelze-li u nerezidentů toto osvobození uplatnit, nepředstavuje v průběhu roku pro plátce tento zaměstnanec žádný praktický rozdíl s výjimkou nezdanitelných položek, některých slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Pokud podepíše zaměstnanec cizinec prohlášení k dani podle 38h odst. 4 ZDP, český plátce daně nebo zahraniční plátce daně sráží zálohy na daň, s případnými výjimkami uvedenými dále. Nejpozději při ročním zúčtování daně podle 38ch ZDP musí vždy plátce zjistit, zda se jedná o rezidenta nebo nerezidenta, tedy zda může uplatnit roční zúčtování záloh s přihlédnutím k odpočitatelným položkám podle 15, ke slevě na dani na vyživovanou manželku, invaliditu či na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, nebo zda je musí poplatník uplatnit v přiznání k dani z příjmů podle 38g ZDP (více k povinnostem plátců v kapitole 6 a k povinnostem zaměstnance v kapitole 5 této publikace). n 38f ZDP, 38ch ZDP, 15 ZDP, 38g ZDP 71

11 3024 Postup podle SZDZ Jak již bylo uvedeno rovněž výše u počítání 183 dní v SZDZ, pojednává o příjmech ze závislé činnosti článek nazvaný Závislá zaměstnání, případně Příjmy ze závislé činnosti nebo Zaměstnání (článek 15 SZDZ ČR FR, článek 14 SZDZ ČR SR). Základní princip tohoto článku je ten, že příjmy ze závislé činnosti (platy, mzdy a jiné odměny, které rezident pobírá z důvodu zaměstnání) jsou u rezidenta jednoho smluvního státu zdaňovány jen ve státě této rezidence, to však za podmínky, že je i v tomto státě zaměstnávání vykonáváno. Naopak, jsou-li činnosti rezidenta jiného smluvního státu vykonávány v České republice, dávají SZDZ právo zdanit příjem ze závislé činnosti České republice. Jinými slovy, pokud nerezident vykonává práci v České republice, má Česká republika právo jeho příjem zdanit (nenechme se zde zmýlit slovním spojením mohou být zdaněny, které v žádném případě neznamená, že by si zaměstnanec mohl vybrat, kde mu více vyhovuje příjem zdanit, ale znamená právo České republiky na zdanění takového příjmu, pokud se jej sama Česká republika v domácím ZDP nevzdá). Nutno dodat, že ve státě, kde jsou fyzické osoby, jejichž příjem byl zdaněn v ČR, daňovými rezidenty, přiznávají tyto osoby tento příjem obvykle rovněž s tím, že mohou využít některé z metod vyloučení dvojího zdanění Z tohoto pravidla existuje výjimka, kdy nepodléhá příjem nerezidenta pracujícího v ČR zdanění. Musejí však být splněny kumulativně tři podmínky: zaměstnanec je zaměstnán v České republice po jedno nebo více období nepřesahující v úhrnu 183 dny za dvanáct po sobě jdoucích měsíců či v některých případech za kalendářní rok (detailněji viz výše Počítání 183 dní dle SZDZ ), odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatelem, který není rezidentem v České republice, a odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel ve druhém státě. Jakmile je porušena byť jen jedna z výše uvedených podmínek, připadá nárok na zdanění příjmu České republice. Výše uvedené výjimky nikdy nemůže využít daňový rezident České republiky. Definice příjmů ze závislé činnosti, resp. osvobození některých složek takového příjmu, je pak ponechána na každém ze smluvních států. 72

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Po prostudování následující kapitoly budete mít základní potřebné informace o zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob zaměstnanců.

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 Obsah Ú vod...17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizin ců...21 1.2 Určení daňové rezidence v České republice...22

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

III.1 Příjmy ze závislé činnosti

III.1 Příjmy ze závislé činnosti III.1 Příjmy ze závislé činnosti 6 odst. 1, 2, 3 ZDP V systému jednotlivých druhů příjmů fyzických osob z hlediska zdrojů vymezených v 6 až 10 zákona o daních z příjmů mají mezi ostatními příjmy přednostní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Změny v oblasti pracovního práva a jejich dopady na zdaňování zaměstnanců Nejvyšší správní soud ČR Brno, 20. 11. 2007

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A.

Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek JUDr. A. Heřmanová Ve Zprávách č. 4/2013 byla uveřejněna směrnice č. j. MF

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 23. 11. 2007 Obsah 1. Občan EU

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zdaňování příjmů a základní daňové dopady změn v oblasti pracovního práva American Chamber of Commerce in the Czech

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Právní úprava účetnictví a daní, daň z příjmů

Právní úprava účetnictví a daní, daň z příjmů Právní úprava účetnictví a daní, daň z příjmů Účetnictví i daňová soustava ČR je důsledně právně regulována, v poslední době jsou do právních norem implementovány IAS (IFRS) a evropské právní normy s cílem

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více