Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM..."

Transkript

1 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...50 TEST ŘEŠENÍ...54 TEST 3 ZADÁNÍ...74 TEST 3 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...84 TEST 3 ŘEŠENÍ...87 TEST 4 ZADÁNÍ TEST 4 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM TEST 4 ŘEŠENÍ... 1 TEST 5 ZADÁNÍ TEST 5 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM TEST 5 ŘEŠENÍ POUŽITÉ ZDROJE

2 Testy z matematiky ZÁKLADNÍ INFORMACE Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Žák úspěšně odmaturuje pouze tehdy, je-li úspěšný u povinných zkoušek obou částí, tedy společné i profilové. Společná část maturitní zkoušky z matematiky obsahuje pouze didaktický test. Jeho kritéria určuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro matematiku platný od školního roku 014/015. V katalogu jsou uvedeny očekávané vědomosti a dovednosti žáka: kompetence, které jsou ve zkouškách ověřovány, a konkrétní vědomosti a dovednosti z jednotlivých tematických okruhů. Katalog také uvádí základní specifikaci maturitní zkoušky z matematiky (mimo jiné procentuální zastoupení každého tematického okruhu v celém testu) a příklady testových úloh. Didaktický test z matematiky Obsahuje celkem 6 úloh hodnocených celkem maximálním počtem 50 bodů. Hranice úspěšnosti je pro rok 015 stanovena na 33 %. Časový limit pro vyřešení didaktického testu je 90 minut, předtím má žák 15 minut na výběr strategie řešení. Povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod. (www.novamaturita.cz) Další povolenou pomůckou jsou matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, případně publikace s totožnými informacemi, neobsahující vzorové úlohy. U každé úlohy/podúlohy je pouze jedna správná odpověď. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se neudělují záporné body. V testu jsou a) úlohy s výběrem odpovědi, tj. volba jedné správné odpovědi z daných možností, b) úlohy dichotomické, tj. posuzování, zda je dané tvrzení pravdivé či nepravdivé, c) úlohy přiřazovací, tj. nalezení odpovídajících dvojic ve dvou seznamech, d) úlohy s otevřenou odpovědí, tj. zápis odpovědi (výsledku apod.), případně i postupu řešení (v případech, kdy je to uvedeno v zadání úlohy). V této knize najdete pět kompletních didaktických testů, které by měly sloužit k přípravě na společnou část maturitní zkoušky z matematiky. Snahou kolektivu autorů bylo vytvořit materiály, na nichž si budete moci vyzkoušet maturitní didaktický test nanečisto, včetně bodového vyhodnocení pomocí klíče. V připojeném řešení s komentáři získáte stručná vysvětlení správných odpovědí zejména u obtížnějších otázek. Vyplnění pěti testů nemůže nahradit několikaletou přípravu během studia. Bude však dobrou zpětnou vazbou, jaké jsou vaše silné, případně slabší stránky, a ve kterých oblastech si ještě dohledat informace a procvičit svoje vědomosti a dovednosti. Při práci s testy si také natrénujete určité postupy a získáte větší praxi při odpovídání na různé typy otázek ověřujících vaše vědomosti a dovednosti tak, jak jsou uvedeny v katalogu požadavků. 4

3 Základní informace OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI v didaktickém testu podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (015): KOMPETENCE 1. Osvojení matematických pojmů a dovedností a) užívat správně matematické pojmy (definovat pojmy a určit jejich obsah, charakterizovat pojem různými způsoby, třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi); b) numericky počítat a užívat proměnnou (provádět základní početní operace, odhadnout výsledek výpočtu, využít efektivní způsoby výpočtu, upravit výrazy s čísly a proměnnými, stanovit definiční obor výrazu, na základě reálné situace sestavit výraz s proměnnými); c) pracovat s rovinnými a prostorovými útvary (rozpoznat a pojmenovat geometrické útvary, využívat geometrickou představivost při analýze rovinných a prostorových vztahů, měřit a odhadovat výsledek měření, řešit početně geometrickou úlohu, řešit konstrukčně geometrickou úlohu); d) matematicky argumentovat (rozlišit různé typy tvrzení definice, věta rozumět logické stavbě matematické věty).. Matematické modelování a) matematizovat reálné situace (odhalit kvantitativní nebo prostorové vztahy a zákonitosti, vytvořit matematický model reálné situace); b) pracovat s matematickým modelem; c) ověřit vytvořený model z hlediska reálné situace (vyjádřit výsledek řešení modelu v kontextu reálné situace, vyhodnotit výsledek modelové situace). 3. Vymezení a řešení problému a) vymezit problém; b) analyzovat problém; c) zvolit vhodnou metodu řešení problému (popsat problém vzorcem, užít známý algoritmus); vyřešit problém; d) diskutovat o výsledcích; e) aplikovat osvojené metody řešení problému v jiných tématech a oblastech. 4. Komunikace a) číst s porozuměním matematický text; b) vyhodnotit informace kvantitativního i kvalitativního charakteru obsažené v grafech, diagramech, tabulkách atd.; c) přesně se vyjádřit (užívat jazyk matematiky včetně symboliky a terminologie, zdůvodnit matematické tvrzení, obhájit vlastní řešení problému, prezentovat výsledky řešení úlohy a prezentovat geometrické konstrukce na dobré grafické úrovni); d) prezentovat získané informace a výsledky (zpracovat získané údaje formou grafu, diagramu, tabulek atd.). 5. Užití pomůcek a) využít informační zdroje (odborná literatura, internet atd.); b) efektivně řešit problémy pomocí kalkulátoru a PC; c) použít kalkulátor a PC k prezentaci řešení problému; d) použít tradiční prostředky grafického vyjadřování. 5

4 Testy z matematiky TEMATICKÉ OKRUHY 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla a) provádět aritmetické operace s přirozenými čísly; b) rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit přirozené číslo na prvočinitele; c) užít pojem dělitelnost přirozených čísel a znaky dělitelnosti; d) rozlišit čísla soudělná a nesoudělná; e) určit největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek přirozených čísel. 1. Celá čísla a) provádět aritmetické operace s celými čísly; b) užít pojem opačné číslo. 1.3 Racionální čísla a) pracovat s různými tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody; b) užít dekadický zápis čísla; c) provádět operace se zlomky; d) provádět operace s desetinnými čísly včetně zaokrouhlování, určit řád čísla; e) řešit praktické úlohy na procenta a užívat trojčlenku; f) znázornit racionální číslo na číselné ose. 1.4 Reálná čísla a) zařadit číslo do příslušného číselného oboru; b) provádět aritmetické operace v číselných oborech; c) užít pojmy opačné číslo a převrácené číslo; d) znázornit reálné číslo nebo jeho aproximaci na číselné ose; e) určit absolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam; f) zapisovat a znázorňovat intervaly, určovat jejich průnik a sjednocení; g) provádět operace s mocninami s celočíselným exponentem; h) ovládat početní výkony s mocninami a odmocninami; i) řešit praktické úlohy s mocninami s přirozeným exponentem a odmocninami.. Algebraické výrazy.1 Algebraický výraz a) určit hodnotu výrazu; b) určit nulový bod výrazu; c) určit definiční obor výrazu.. Mnohočleny a) užít pojmy člen, koeficient, stupeň mnohočlenu; b) provádět operace s mnohočleny, provádět umocnění dvojčlenů pomocí vzorců; c) rozložit mnohočlen na součin vytýkáním a užitím vzorců..3 Lomené výrazy a) provádět operace s lomenými výrazy; b) určit definiční obor lomeného výrazu..4 Výrazy s mocninami a odmocninami a) provádět operace s výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny. 3. Rovnice a nerovnice 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice a) užít pojmy rovnice/nerovnice s jednou neznámou, levá a pravá strana rovnice/nerovnice, obor rovnice/nerovnice, kořen rovnice, množina všech kořenů rovnice/nerovnice; 6

5 Základní informace b) užít ekvivalentní úpravu rovnice/nerovnice; c) provádět zkoušku. 3. Lineární rovnice a jejich soustavy a) řešit lineární rovnice o jedné neznámé; b) vyjádřit neznámou ze vzorce; c) řešit rovnice v součinovém a podílovém tvaru; d) řešit početně soustavy lineárních rovnic s více neznámými; e) řešit graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých; f) užít lineární rovnice a jejich soustavy při řešení slovní úlohy. 3.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli a) stanovit definiční obor rovnice; b) řešit rovnice o jedné neznámé s neznámou ve jmenovateli; c) vyjádřit neznámou ze vzorce; d) užít rovnice s neznámou ve jmenovateli při řešení slovní úlohy; e) využít k řešení slovní úlohy grafu nepřímé úměry. 3.4 Kvadratické rovnice a) řešit neúplné i úplné kvadratické rovnice; b) užít vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice; c) užít kvadratickou rovnici při řešení slovní úlohy. 3.5 Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy a) řešit lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy; b) řešit nerovnice v součinovém a podílovém tvaru. 4. Funkce 4.1 Základní poznatky o funkcích a) užít různá zadání funkce a používat s porozuměním pojmy definiční obor, obor hodnot, argument funkce, hodnota funkce, graf funkce včetně jeho názvu; b) sestrojit graf funkce y = f(x) nebo část grafu pro hodnoty proměnné x z dané množiny, určit hodnoty proměnné x pro dané hodnoty funkce f; c) přiřadit předpis funkce ke grafu funkce a opačně; d) určit průsečíky grafu funkce s osami soustavy souřadnic; e) určit z grafu funkce intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce extrému; f) modelovat reálné závislosti pomocí elementárních funkcí. 4. Lineární funkce, nepřímá úměrnost a) užít pojem a vlastnosti přímé úměrnosti, sestrojit její graf; b) určit lineární funkci, sestrojit její graf; c) objasnit geometrický význam parametrů a, b, v předpisu funkce y = ax + b; d) určit předpis lineární funkce z daných bodů nebo grafu funkce; e) užít pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, načrtnout její graf; f) řešit reálné problémy pomocí lineární funkce a nepřímé úměrnosti. 4.3 Kvadratické funkce a) určit kvadratickou funkci, stanovit definiční obor a obor hodnot, sestrojit graf kvadratické funkce; b) vysvětlit význam parametru v předpisu kvadratické funkce, určit intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce extrému; c) řešit reálné problémy pomocí kvadratické funkce. 4.4 Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice a) určit exponenciální funkci, stanovit definiční obor a obor hodnot, sestrojit graf; b) určit logaritmickou funkci, stanovit definiční obor a obor hodnot, sestrojit graf, užít definici logaritmické funkce; c) vysvětlit význam základu a v předpisech obou funkcí, monotonie; 7

6 Testy z matematiky d) užít definici logaritmu, věty o logaritmech, řešit jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice, užít logaritmování exponenciální rovnice; e) použít poznatky o funkcích v jednoduchých praktických úlohách. 4.5 Goniometrické funkce a) užít pojmy úhel, stupňová míra, oblouková míra; b) definovat goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku; c) definovat goniometrické funkce v intervalu 0; π, resp. nebo _0; π, resp. v oboru reálných čísel, u každé z nich určit definiční obor a obor hodnot, sestrojit graf; d) užívat vlastností goniometrických funkcí, určit z grafu funkce intervaly monotonie a body, v nichž nabývá funkce extrému; e) užívat vlastností a vztahu goniometrických funkcí při řešení jednoduchých goniometrických rovnic. 5. Posloupnosti a finanční matematika 5.1 Základní poznatky o posloupnostech a) aplikovat znalosti o funkcích při úvahách o posloupnostech a při řešení úloh o posloupnostech; b) určit posloupnost vzorcem pro n tý člen, graficky, výčtem prvků. 5. Aritmetická posloupnost a) určit aritmetickou posloupnost a chápat význam diference; b) užít základní vzorce pro aritmetickou posloupnost. 5.3 Geometrická posloupnost a) určit geometrickou posloupnost a chápat význam kvocientu; b) užít základní vzorce pro geometrickou posloupnost. 5.4 Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika a) využít poznatků o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích; b) řešit úlohy finanční matematiky. 6. Planimetrie 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky a) užít pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly (vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné), objekty znázornit; b) užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost, kolmost a odchylka přímek, délka úsečky a velikost úhlu, vzdálenosti bodů a přímek); c) rozlišit konvexní a nekonvexní útvary, popsat jejich vlastnosti a správně jich užívat; d) využít poznatků o množinách všech bodů dané vlastnosti při řešení úloh. 6. Trojúhelníky a) určit objekty v trojúhelníku, znázornit je a správně využít jejich základních vlastností, pojmy užívat s porozuměním (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlu, výšky, ortocentrum, těžnice, těžiště, střední příčky, kružnice opsané a vepsané); b) při řešení početních i konstrukčních úloh využívat věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků; c) užít s porozuměním poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah, velikost výšky, Pythagorova věta, poznatky o těžnicích a těžišti) v úlohách početní geometrie; d) řešit praktické úlohy s užitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a obecného trojúhelníku (sinová věta, kosinová věta, obsah trojúhelníku určeného sus). 6.3 Mnohoúhelníky a) rozlišit základní druhy čtyřúhelníků (různoběžníky, rovnoběžníky, lichoběžníky) a pravidelné mnohoúhelníky, popsat jejich vlastnosti a správně jich užívat; b) pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy ve čtyřúhelníku (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky), popsat a užít vlastnosti konvexních mnohoúhelníků a pravidelných mnohoúhelníků; 8

7 Základní informace c) užít s porozuměním poznatky o čtyřúhelnících (obvod, obsah, vlastnosti úhlopříček a kružnice opsané nebo vepsané) v úlohách početní geometrie; d) užít s porozuměním poznatky o pravidelných mnohoúhelnících v úlohách početní geometrie. 6.4 Kružnice a kruh a) pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy týkající se kružnice a kruhu (tětiva, kružnicový oblouk, kruhová výseč a úseč, mezikruží), popsat a užít jejich vlastnosti; b) užít s porozuměním polohové vztahy mezi body, přímkami a kružnicemi; c) aplikovat metrické poznatky o kružnicích a kruzích (obvod, obsah) v úlohách početní geometrie. 6.5 Geometrická zobrazení a) popsat a určit shodná zobrazení (souměrnosti, posunutí, otočení) a užít jejich vlastnosti. 7. Stereometrie 7.1 Tělesa a) charakterizovat jednotlivá tělesa (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části), vypočítat jejich objem a povrch; b) užít polohové a metrické vlastnosti v hranolu; c) využít poznatků o tělesech v praktických úlohách. 8. Analytická geometrie 8.1 Souřadnice bodu a vektoru na přímce a) určit vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky; b) užít pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru; c) provádět operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem). 8. Souřadnice bodů a vektorů v rovině a) určit vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky; b) užít pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru; c) provádět operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů); d) určit velikost úhlu dvou vektorů. 8.3 Přímka v rovině a) užít parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině; b) určit polohové a metrické vztahy bodů a přímek v rovině a aplikovat je v úlohách. 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti a) užít základní kombinatorická pravidla; b) rozpoznat kombinatorické skupiny (variace s opakováním, variace, permutace, kombinace bez opakování), určit jejich počty a užít je v reálných situacích; c) počítat s faktoriály a kombinačními čísly; d) užít s porozuměním pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, nemožný jev a jistý jev; e) určit množinu všech možných výsledků náhodného pokusu, počet všech výsledků příznivých náhodnému jevu a vypočítat pravděpodobnost náhodného jevu. 9. Základní poznatky ze statistiky a) užít pojmy statistický soubor, rozsah souboru, statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní, hodnota znaku a pojmy vysvětlit; b) vypočítat četnost a relativní četnost hodnoty znaku, sestavit tabulku četností, graficky znázornit rozdělení četností; c) určit charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus, percentil) a variability (rozptyl a směrodatná odchylka); d) vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a tabulkách. (CERMAT, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky) 9

8 Matemaka test 1 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8 Z plechu tvaru čtverce byl uprostřed vystřihnut kruh a u vrcholů čtverce byly odstřihnuty čtyři čtvrtkruhy. Poloměr kruhu i poloměr čtvrtkruhů je roven jedné šesně délky úhlopříčky čtverce. 8 Výsledek zaokrouhlete na deseny procenta. Uveďte celý postup řešení. max. 3 body Vypočítejte, kolik procent z obsahu původního čtverce činí obsah zbylé čás. max. body 9 Řešte rovnici tg 3 v oboru ( 0; π ). Řešení vyjádřete v obloukové míře. Uveďte celý postup řešení. 11ZADÁNÍ 10 Řešte rovnici 5 x Uveďte celý postup řešení.. max. body

9 Zadání 4 Je dána funkce: y x x 3 Jaký je definiční obor této funkce? body ( 0 ; ) ( ; 3) 1 ; VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE A) max. body Která z hodnot A) E) je součtem prvních 5 členů aritmecké posloupnos? Která z hodnot A) E) je součtem prvních 10 členů geometrické posloupnos? jiný součet VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6 Hodíme najednou čtyřmi mincemi. 6 1 A) 5 B) C) D) 9 16 E) jiná hodnota ZADÁNÍ 1 1

10 Řešení Pavel: poseče celou louku sám za za hodiny společné práce poseče Sestavíme rovnici: (Jednička na pravé straně znamená, že Tomáš s Pavlem posečou celkem jednu celou louku chápeme ji jako jednu celou jednotku.) Vyřešíme rovnici: 3 ( x ) 1 3x x hod. 40 min. 3 Tomáš pracoval sám hod. 40 min. 3 6 hodin Hodnocení úlohy sestavení rovnice vyřešení rovnice 8 Řešení úlohy Definiční obor rovnice je množina všech reálných čísel, která lze dosadit za proměnnou do dané rovnice, tj. po dosazení budou všechny výrazy v rovnici definovány. Určíme podmínky jmenovatelé zlomků musí být různí od nuly: x 90 x 10 x 0 xr x 1 x 0 x = 0 a x = 1. D R \ 0;1 ŘEŠENÍ 15

11 Řešení 8 Řešení úlohy max. 3 body Označíme-li stranu čtverce, bude jeho obsah a délka úhlopříčly a. Polomr kruhu i tvrtkrtedy bude Ze čtyř čtvrtkruhů dostaneme jeden celý kruh a obsah zbylé čás vypočteme takto: a a π S a π 1 6 a π a 36 9 S 9 π Pro výpoet procent vypotáme pod 0, , což po a 9 zaokrouhlen je 65,1 %. Obsah zbylé ás je 65,1 % obsahu vodního tverce. Hodnocení úlohy nalezení poloměru kruhů nalezení obsahu zbylé čás správný počet procent 9 max. body Řešení úlohy π Funkce y tg x nabývá hodnoty 3 pro argument kπ, kde k je celé číslo. 3 π kπ 3 π π k 6 intervalu 0 ;π 1 π a π. 6 3 a Hodnocení úlohy nalezení alespoň jednoho řešení nalezení i druhého řešení ŘEŠENÍ 9

12 Řešení Úloha Správné řešení Body 0 D) 1 A) body max. 3 body.1. B) D) vyřešení 3 podúloh = 3 body, vyřešení podúloh = body,.3 A) 1 podúlohy = 3 A) 3 body 4 C) body 5 C) body 6 A) body Všechna ekvivalentní vyjádření jsou možná. ŘEŠENÍ 151

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011)

Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011) Recenze testu Matematika základní úroveň (státní maturita ve školním roce 2010/2011) Předmětem recenze jsou verze testu zveřejněná na www.eduin.cz a verze Pokynů k hodnocení tohoto testu (resp. jeho otevřených

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

4. Čvc 20. Čvc 5. Srp 21. Srp 6. Zář 22. Zář 8. Říj 24. Říj 9. Lis 25. Lis 11. Pro 27. Pro. Prům. doba na webu 00:02:04 00:04:40 (-55,66 %)

4. Čvc 20. Čvc 5. Srp 21. Srp 6. Zář 22. Zář 8. Říj 24. Říj 9. Lis 25. Lis 11. Pro 27. Pro. Prům. doba na webu 00:02:04 00:04:40 (-55,66 %) Matematické forum Vyhledávač: seznam 1.7.2011-31.12.2011 Srovnání s obdobím: Stránky Návštěvy 600 600 300 300 0 0 4. Čvc 20. Čvc 5. Srp 21. Srp 6. Zář 22. Zář 8. Říj 24. Říj 9. Lis 25. Lis 11. Pro 27.

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování. Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování. Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava v rámci řešeného projektu č. CZ.04.1.03/3.1.15.1./0127 s názvem Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více