V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213

2 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Stručná charakteristika činnosti družstva Zveřejňované údaje z hospodaření za rok Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky bytového hospodářství Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Výsledek inventarizace Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor Vnější kontroly Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Předpokládaný vývoj účetní jednotky Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Zpráva auditora Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Úkoly vyplývající z minulého. SD ze dne Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok Příloha č ) Popis účetní jednotky ) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2 %-tní podíl na základním kapitálu ) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ ) Účetnictví účetní jednotky ) Způsob ocenění ) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů ) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č.563/199sb. o účetnictví) ) Způsob stanovení opravných položek k majetku ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu ) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví)

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát )Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku ) Další významné informace ) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek ) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb ) Pohledávky ) Vlastní kapitál ) Závazky ) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy ) Výnosy z běžné činnosti ) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj ) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií ) Údaje o přeměnách společnosti Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) ) Rozbor hospodaření SBD Hlubina ) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok ) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k ) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina) Příloha č. 4 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina) Příloha č. 5 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina

4 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 17 Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/7, PSČ 7 3 Identifikační číslo: Právní forma: družstvo 2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním přípravy výstavby a vlastní výstavbou, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Předmětem činnosti družstva je zejména: - Provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. - Výroba, opravy a montáž měřidel. K 31. prosinci 213 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: - vlastnilo bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo celkem 4 96 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 13 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce - vlastnilo 113 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 219 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, - spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, - registrovalo 21 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 141samostatně hospodařícími středisky. Z toho: Objektů s právní subjektivitou : 78 Objektů bez právní subjektivity : 63 Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 118 bytů s jednou obytnou místností bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně bytů s jednou obytnou místností a kuchyní bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní bytů celkem Dále k u SBD Hlubina bylo : Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina je 138, dvě střediska hromadných garáží a jedna samostatně hospodařící garáž. 3

5 Počet domů, jenž má prohlášení vlastníka na katastru nemovitostí, je 138. Počet domů, které k výše uvedenému datu z důvodu vzniku SVJ odešlo k jinému správci, je 28 SVJ, což činí 628 bytů. 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 213 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ. Text minulý rok běž.. rok Označ Text minulý běž. rok rok Aktiva celkem Pasiva celkem A Vlastní kapitál B Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný A.II. Kapitálové fondy majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvořené ze zisku B.III Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 z toho: jiný dlouhodobý fin. majetek A.V. - Hosp. výsledek Účetního období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I Zásoby B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky C.IV. Finanční majetek B.IV. Bank. úv. a výpom D Ostatní aktiva B.IV.1 z toho: dlouhodobé bankovní úvěry C.1 Časové rozlišení Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Označení Text Účetní období Označení Text Účetní období a min. rok běž.. rok min. rok běž.. rok II Výkony H. Ostatní provozní náklady B. Výk. spotřeba I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodáření Přidaná hodnota * Finanční výsledek hospodáření Q. Daň z příjmů za běž. činnost C Osobní náklady ** Výsledek hosp. za běžnou činnost D. Daně a poplatky * Mimořádný hospodářský Výsledek 5 7 E Odpisy nehm. a hm. majetku *** Výsledek hospodáření za účetní období +/ III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina Rudná 7, Ostrava- Zábřeh 4

6 4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši ,86 Kč z toho : Hospodářský výsledek z bytů činil ,45 Kč Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil 45 24,-- Kč Hospodářský výsledek z garáží činil 827,41 Kč 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 213 správa SBD Hlubina vykázala zisk ve výši 432,6 Kč. Finanční situaci účetní jednotky lze hodnotit jako stabilní v souladu s finančním plánem, schváleným na shromáždění delegátů dne Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad,bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) - dlužné nájemné k za užívání bytů činí: ,-- Kč - dlužné nájemné k za užívání garáží činí: , -- Kč - dlužné nájemné k za užívání nebytových prostor činí: ,5 Kč - dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k : ,-- Kč Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k : ,5 Kč Z výše uvedené dlužné částky byly předány pohledávky k vymáhání právnímu oddělení SBD Hlubina ve výši: ,47 -- Kč 4.5 Vnější kontroly Za rok 213 nebyly v účetní jednotce provedeny kontroly. Tyto byly provedeny ihned v následujícím roce (214) a nebylo shledáno závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5

7 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Žádné skutečnosti ve smyslu bodu 4.7 v účetní jednotce nenastaly. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Aktivity v oblasti živ. prostředí tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni pracovalo v účetní jednotce celkem 23 osob, z toho 4 ved. pracovníci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblasti bezpečnosti práce a požárních předpisů. Za rok 213 nebyl v organizaci zaznamenán žádný případ porušení bezpečnosti práce či požárních předpisů. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci THP Děl. Profese Úsek ředitele 1 1 Technický úsek Ekonomický úsek 1 9 Organizační úsek 1 3 Celkem V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa. 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů. 4.1 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5. Zpráva auditora Zpráva auditora k výroční zprávě SBD Hlubina za rok 213- viz příloha č 4 6

8 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými/nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1) schválení platí pro přijímání úvěrů a jejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce ) souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 2 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 5 mil.kč a o přijetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3) splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4) zajištění: - blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, - zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo - zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek ve financované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti. 6. úkoly vyplývající z minulého SD ze dne Shromážděním delegátů ze dne nebyl představenstvu SBD Hlubina uložen žádný úkol. Rozdělení zisku a úhrada ztráty dle usnesení shromáždění delegátů za rok 212 bylo splněno v průběhu roku Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 213 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši ,41Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 827,41 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 432,6 Kč převést na účet nedělitelný fond. Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši ,96 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 7

9 Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD v roce 213(uvedeno v Kč) Středisko Adresa Výnosy Náklady Ztráta 112 Vršovců 1144/19, Ostrava -Mar.Hory , , , PKřičky 2695/19, Ostrava , ,86-145,9 185 Zelená 2671/45, Ostrava 13 15, ,8-19, Maroldova 2996/12, Ostrava 25 44, , , Vdovská 692/34, Ostrava- Muglinov , , ,64 32 Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava -Hrabůvka , , , FrHajdy 1233/16-123/1,Ostrava-Hrabůvka , ,69-29, FrHajdy 1241/ /28,Ostava-Hrabůvka , ,95-61,7 347 Volgogradská 2536/59,Ostrava -Zábřeh , , , DrMartínka 1376/2-1379/26,Ostrava-Hrabůvka , ,19-71,6 424 Plzeňská 1125/1, Ostrava -Hrabůvka , , ,5 425 Dvouletky 1136/49, Ostrava -Hrabůvka 16 83, , ,58 84 JKotase 1184/7-1187/1,Ostrava-Hrabůvka 54 95, , ,61 12 Šalamounská 315/4, Ostrava ,73 3 4,9-45, Na Jízdárně 318/24, Ostrava , , , Na Jízdárně 32/2, Ostrava , ,33-227,2 133 Zelená 328/39, Ostrava , , , Karolínská 322/3, Ostrava 1 647, ,1-181, Sládkova 353/26, Ostrava , , , Sládkova 352/24, Ostrava , , , Nádražní 2681/56, Ostrava , ,56-223, Nedbalova 2667/25, Ostrava , , , Zborovská 2979/8A, Ostrava , , , Arbesova 154/7, Ostrava-Přívoz 56 43, , , Arbesova 155/5, Ostrava -Přívoz , , , Šafaříkova 158/13, Ostrava -Přívoz , , , OMotyky 2989/2, Ostrava , , , OMotyky 299/4, Ostrava , , , OMotyky 2985/7, Ostrava , , , OMotyky 2986/5, Ostrava , , , OMotyky 2982/3, Ostrava , , , OMotyky 2983/1, Ostrava , , , Mánesova 3/17, Ostrava , , , Mánesova 31/15, Ostrava 1 299, ,43-35, Mánesova 32/13, Ostrava , , , Mánesova 39/5, Ostrava , , , Křížkovského 714/64,Ostrava -Muglinov , ,93-65, Křížkovského 715/62,Ostrava- Muglinov 9 14, ,94-84, FrHajdy 1227/4,1226/2, Ostrava-Hrabůvka , , , Mitušova 17/57, Ostrava- Hrabůvka , , , Holasova 1128/4, Ostrava -Hrabůvka 8 99, ,58-44, PKřičky 271/6, Ostrava 8 59, , , JKotase 1179/17, Ostrava -Hrabůvka , ,65-614, Želazného 732/4, Ostrava -Muglinov 9 387, ,59-215, Želazného 733/6, Ostrava- Muglinov , , , Želazného 734/8, Ostrava -Muglinov , ,3-263, , , ,96 8

10 Příloha č. 1 1) Popis účetní jednotky PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE r. 213 ( v plném rozsahu) OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 7 IČ: Právní forma: družstvo Datum vzniku: 1. dubna 1964 Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí - výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán představenstvo (PŘ): Dešková Viktorie Vavrečka Radomír Ing. Apfelthaler Rudolf Ing. Stanovská Věra Sulek Pavel - předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise (KK): Bárta Lumír Mgr. Bak Ĺudovít Ralevská Naděžda - předseda kontrolní komise - místopředseda kontrolní komise - člen kontrolní komise 9

11 Základní kapitál společnosti: 2,-- Kč Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období došlo ke změně členů představenstva SBD Hlubina a ve smyslu nově přijatých Stanov SBD Hlubina také došlo ke snížení počtu členů představenstva z devíti členů na pět členů. V kontrolní komisi došlo ke změně počtu členů kontrolní komise, taktéž ve smyslu nově přijatých stanov, a to z pěti členů na tři členy. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: - Shromáždění delegátů - Představenstvo - Předseda představenstva - Kontrolní komise - Členská schůze samosprávy - Výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2 %-tní podíl na základním kapitálu Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 1

12 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) Ukazatel Průměrný počet zaměstnanců: r. 211 r. 212 r. 213 Osobní náklady: r. 211 r. 212 r. 213 Odměny ostatních členů, statutárních a dozorčích orgánů: r. 211 r. 212 r. 213 Celkem správa Z toho: řídící prac SBD celkem ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou (údaje v celých Kč) Poskytnuto komu: Akcionáři Společníci Družstevníci (popř.poskytnuté záruky) Členové stat.orgánů Členové doz.orgánů Řídící pracovníci C e l k e m Celkem bylo poskytnuto Půjčky 1 3 Úvěry Poskytnuté záruky Ostatní plnění C e l k e m U střediska 429 ul. Holasova 14,16,18 končí v roce 214 smlouva o zřízení zástavního práva k úvěru ve výši 1 31 Kč. 11

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1) Účetnictví účetní jednotky - řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 5/22 Sb. - účetní jednotka oceňuje majetek a závazky: a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle 25 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle 27 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví). c) účetní závěrka byla zpracována v CZK. 2.1) Způsob ocenění a) zásoby pořizovacími cenami - Zásoby nakoupené. reprodukční pořizovací cenou - pořízené bezplatně, - nalezené (inventarizační přebytky), - odpad, - zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby: Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtují se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovací cenou: - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený reprodukční pořizovací cenou : - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, 12

14 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek), - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, - Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Vlastními náklady: - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek vytvoření vlastní činností. c) cenné papíry, podíly, deriváty Oceňují se pořizovací cenou, k rozvahovému dni reálnou hodnotou dle 27 zákona o účetnictví. Definice některých pojmů: Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Cena pořízení = cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením související. Reálnou hodnotou se rozumí : - Tržní hodnota, vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze, resp. na jiném veřejném trhu. - Ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Není-li tržní hodnota k dispozici, nebo důvodně nedostatečně představuje reálnou hodnotu: - Ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li reálnou hodnotu stanovit žádným z výše uvedených způsobů. 13

15 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy - vlastní náklady na zpracování materiálu 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č.563/199sb. o účetnictví) Důvody změny: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň. 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu: (údaje v tis. Kč). Název Účetní hodnota Výše opravné položky majetku Zásoby Pohledávky Celkový fin.majetek C e l k e m

16 Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (údaje v celých Kč). Druh pohledávky Účetní hodnota v Kč Tvorba oprav. položky v Kč Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky: po měsíců až 2% měsíců 33 % Zahájení řízení: 18 měsíců až do 5 % 24 měsíců až do 66 % 3 měsíců až do 8 % 36 měsíců až do 1 % C e l k e m Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisování sazba v % , , ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = použitý denní kursovní lístek ČNB. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů: 15

17 - den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, - postoupení pohledávky a vklad pohledávky, - převzetí dluhu u původního dlužníka, - dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, - vzájemné započtení pohledávek, - úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, - převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. 2.8) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví) V roce 213 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň. 16

18 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát SBD Hlubina nemá žádné splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění a neeviduje žádné nedoplatky daně k rozvahovému dni. 2)Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku (údaje v Kč) Byla požádána Českomoravská záruční a rozvojová banka o poskytnutí příspěvků na úhradu úroků a byly vyřízeny úvěry, o kterých dává přehled níže uvedená tabulka (údaje v celých Kč): Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Vršovců ČSOB Vršovců 4 12 Raiffeisen bank Dr.Martínka 32,34,36, ČSOB Na Jízdárně 24 6 ČSOB Zborovská 8a 5 ČSOB Mánesova ČSOB Mánesova ČSOB Celkem Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Nádražní Raiffeisen bank Nádražní Raiffeisen bank Celkem Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Bohumínská ČSOB Želazného ČSOB Celkem V roce 212 a 213 neměla tato problematika v účetní jednotce náplň. V daném období nedošlo k žádné významné události, ovlivňující rozvahové, výsledkové účty. popř. 17

19 3) Další významné informace 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 22, údaje v tis. Kč) Skupina majetku (úč. 22) Pořizovací cena k Oprávky k (úč. 82) Stroje, přístroje a zařízení (225) Dopravní prostředky (226) C e l k e m (úč. 22) Pozn: Účet 225 = Přístroje a zařízení ostatní činnost (správa SBD) Účet 226 = Dopravní prostředky b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě 3.1), písm. d). c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu Účetní jednotka od r. 29 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu ) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb(údaje v celých Kč) (bankovní úvěry čerpané za účelem revitalizace bytových domů) Úvěrující banka Zbývající část úvěru k zaplacení Úroková sazba v %p.a. ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,98 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,45 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,94 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,4 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,7 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,7 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,39 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 18

20 Zbývající část úvěru k zaplacení 19 Úroková sazba v %p.a. Úvěrující banka ÚVĚR RAIFFISEN č.úv. účtu / ,21 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,56 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,27 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,26 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,99 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,84 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,1 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,48 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,7 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,41 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,24 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,59 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,89 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,11 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,82 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více