V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213

2 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Stručná charakteristika činnosti družstva Zveřejňované údaje z hospodaření za rok Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky bytového hospodářství Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Výsledek inventarizace Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor Vnější kontroly Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Předpokládaný vývoj účetní jednotky Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Zpráva auditora Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Úkoly vyplývající z minulého. SD ze dne Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok Příloha č ) Popis účetní jednotky ) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2 %-tní podíl na základním kapitálu ) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ ) Účetnictví účetní jednotky ) Způsob ocenění ) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů ) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č.563/199sb. o účetnictví) ) Způsob stanovení opravných položek k majetku ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu ) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví)

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát )Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku ) Další významné informace ) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek ) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb ) Pohledávky ) Vlastní kapitál ) Závazky ) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy ) Výnosy z běžné činnosti ) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj ) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií ) Údaje o přeměnách společnosti Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) ) Rozbor hospodaření SBD Hlubina ) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok ) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k ) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina) Příloha č. 4 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina) Příloha č. 5 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina

4 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 17 Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/7, PSČ 7 3 Identifikační číslo: Právní forma: družstvo 2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním přípravy výstavby a vlastní výstavbou, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Předmětem činnosti družstva je zejména: - Provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. - Výroba, opravy a montáž měřidel. K 31. prosinci 213 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: - vlastnilo bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo celkem 4 96 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 13 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce - vlastnilo 113 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 219 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, - spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, - registrovalo 21 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 141samostatně hospodařícími středisky. Z toho: Objektů s právní subjektivitou : 78 Objektů bez právní subjektivity : 63 Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 118 bytů s jednou obytnou místností bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně bytů s jednou obytnou místností a kuchyní bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní bytů celkem Dále k u SBD Hlubina bylo : Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina je 138, dvě střediska hromadných garáží a jedna samostatně hospodařící garáž. 3

5 Počet domů, jenž má prohlášení vlastníka na katastru nemovitostí, je 138. Počet domů, které k výše uvedenému datu z důvodu vzniku SVJ odešlo k jinému správci, je 28 SVJ, což činí 628 bytů. 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 213 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ. Text minulý rok běž.. rok Označ Text minulý běž. rok rok Aktiva celkem Pasiva celkem A Vlastní kapitál B Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný A.II. Kapitálové fondy majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvořené ze zisku B.III Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 z toho: jiný dlouhodobý fin. majetek A.V. - Hosp. výsledek Účetního období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I Zásoby B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky C.IV. Finanční majetek B.IV. Bank. úv. a výpom D Ostatní aktiva B.IV.1 z toho: dlouhodobé bankovní úvěry C.1 Časové rozlišení Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Označení Text Účetní období Označení Text Účetní období a min. rok běž.. rok min. rok běž.. rok II Výkony H. Ostatní provozní náklady B. Výk. spotřeba I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodáření Přidaná hodnota * Finanční výsledek hospodáření Q. Daň z příjmů za běž. činnost C Osobní náklady ** Výsledek hosp. za běžnou činnost D. Daně a poplatky * Mimořádný hospodářský Výsledek 5 7 E Odpisy nehm. a hm. majetku *** Výsledek hospodáření za účetní období +/ III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina Rudná 7, Ostrava- Zábřeh 4

6 4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši ,86 Kč z toho : Hospodářský výsledek z bytů činil ,45 Kč Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil 45 24,-- Kč Hospodářský výsledek z garáží činil 827,41 Kč 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 213 správa SBD Hlubina vykázala zisk ve výši 432,6 Kč. Finanční situaci účetní jednotky lze hodnotit jako stabilní v souladu s finančním plánem, schváleným na shromáždění delegátů dne Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad,bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) - dlužné nájemné k za užívání bytů činí: ,-- Kč - dlužné nájemné k za užívání garáží činí: , -- Kč - dlužné nájemné k za užívání nebytových prostor činí: ,5 Kč - dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k : ,-- Kč Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k : ,5 Kč Z výše uvedené dlužné částky byly předány pohledávky k vymáhání právnímu oddělení SBD Hlubina ve výši: ,47 -- Kč 4.5 Vnější kontroly Za rok 213 nebyly v účetní jednotce provedeny kontroly. Tyto byly provedeny ihned v následujícím roce (214) a nebylo shledáno závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5

7 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Žádné skutečnosti ve smyslu bodu 4.7 v účetní jednotce nenastaly. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Aktivity v oblasti živ. prostředí tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni pracovalo v účetní jednotce celkem 23 osob, z toho 4 ved. pracovníci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblasti bezpečnosti práce a požárních předpisů. Za rok 213 nebyl v organizaci zaznamenán žádný případ porušení bezpečnosti práce či požárních předpisů. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci THP Děl. Profese Úsek ředitele 1 1 Technický úsek Ekonomický úsek 1 9 Organizační úsek 1 3 Celkem V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa. 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů. 4.1 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5. Zpráva auditora Zpráva auditora k výroční zprávě SBD Hlubina za rok 213- viz příloha č 4 6

8 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými/nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1) schválení platí pro přijímání úvěrů a jejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce ) souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 2 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 5 mil.kč a o přijetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3) splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4) zajištění: - blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, - zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo - zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek ve financované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti. 6. úkoly vyplývající z minulého SD ze dne Shromážděním delegátů ze dne nebyl představenstvu SBD Hlubina uložen žádný úkol. Rozdělení zisku a úhrada ztráty dle usnesení shromáždění delegátů za rok 212 bylo splněno v průběhu roku Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 213 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši ,41Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 827,41 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 432,6 Kč převést na účet nedělitelný fond. Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši ,96 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 7

9 Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD v roce 213(uvedeno v Kč) Středisko Adresa Výnosy Náklady Ztráta 112 Vršovců 1144/19, Ostrava -Mar.Hory , , , PKřičky 2695/19, Ostrava , ,86-145,9 185 Zelená 2671/45, Ostrava 13 15, ,8-19, Maroldova 2996/12, Ostrava 25 44, , , Vdovská 692/34, Ostrava- Muglinov , , ,64 32 Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava -Hrabůvka , , , FrHajdy 1233/16-123/1,Ostrava-Hrabůvka , ,69-29, FrHajdy 1241/ /28,Ostava-Hrabůvka , ,95-61,7 347 Volgogradská 2536/59,Ostrava -Zábřeh , , , DrMartínka 1376/2-1379/26,Ostrava-Hrabůvka , ,19-71,6 424 Plzeňská 1125/1, Ostrava -Hrabůvka , , ,5 425 Dvouletky 1136/49, Ostrava -Hrabůvka 16 83, , ,58 84 JKotase 1184/7-1187/1,Ostrava-Hrabůvka 54 95, , ,61 12 Šalamounská 315/4, Ostrava ,73 3 4,9-45, Na Jízdárně 318/24, Ostrava , , , Na Jízdárně 32/2, Ostrava , ,33-227,2 133 Zelená 328/39, Ostrava , , , Karolínská 322/3, Ostrava 1 647, ,1-181, Sládkova 353/26, Ostrava , , , Sládkova 352/24, Ostrava , , , Nádražní 2681/56, Ostrava , ,56-223, Nedbalova 2667/25, Ostrava , , , Zborovská 2979/8A, Ostrava , , , Arbesova 154/7, Ostrava-Přívoz 56 43, , , Arbesova 155/5, Ostrava -Přívoz , , , Šafaříkova 158/13, Ostrava -Přívoz , , , OMotyky 2989/2, Ostrava , , , OMotyky 299/4, Ostrava , , , OMotyky 2985/7, Ostrava , , , OMotyky 2986/5, Ostrava , , , OMotyky 2982/3, Ostrava , , , OMotyky 2983/1, Ostrava , , , Mánesova 3/17, Ostrava , , , Mánesova 31/15, Ostrava 1 299, ,43-35, Mánesova 32/13, Ostrava , , , Mánesova 39/5, Ostrava , , , Křížkovského 714/64,Ostrava -Muglinov , ,93-65, Křížkovského 715/62,Ostrava- Muglinov 9 14, ,94-84, FrHajdy 1227/4,1226/2, Ostrava-Hrabůvka , , , Mitušova 17/57, Ostrava- Hrabůvka , , , Holasova 1128/4, Ostrava -Hrabůvka 8 99, ,58-44, PKřičky 271/6, Ostrava 8 59, , , JKotase 1179/17, Ostrava -Hrabůvka , ,65-614, Želazného 732/4, Ostrava -Muglinov 9 387, ,59-215, Želazného 733/6, Ostrava- Muglinov , , , Želazného 734/8, Ostrava -Muglinov , ,3-263, , , ,96 8

10 Příloha č. 1 1) Popis účetní jednotky PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE r. 213 ( v plném rozsahu) OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 7 IČ: Právní forma: družstvo Datum vzniku: 1. dubna 1964 Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí - výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán představenstvo (PŘ): Dešková Viktorie Vavrečka Radomír Ing. Apfelthaler Rudolf Ing. Stanovská Věra Sulek Pavel - předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise (KK): Bárta Lumír Mgr. Bak Ĺudovít Ralevská Naděžda - předseda kontrolní komise - místopředseda kontrolní komise - člen kontrolní komise 9

11 Základní kapitál společnosti: 2,-- Kč Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období došlo ke změně členů představenstva SBD Hlubina a ve smyslu nově přijatých Stanov SBD Hlubina také došlo ke snížení počtu členů představenstva z devíti členů na pět členů. V kontrolní komisi došlo ke změně počtu členů kontrolní komise, taktéž ve smyslu nově přijatých stanov, a to z pěti členů na tři členy. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: - Shromáždění delegátů - Představenstvo - Předseda představenstva - Kontrolní komise - Členská schůze samosprávy - Výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2 %-tní podíl na základním kapitálu Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 1

12 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) Ukazatel Průměrný počet zaměstnanců: r. 211 r. 212 r. 213 Osobní náklady: r. 211 r. 212 r. 213 Odměny ostatních členů, statutárních a dozorčích orgánů: r. 211 r. 212 r. 213 Celkem správa Z toho: řídící prac SBD celkem ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou (údaje v celých Kč) Poskytnuto komu: Akcionáři Společníci Družstevníci (popř.poskytnuté záruky) Členové stat.orgánů Členové doz.orgánů Řídící pracovníci C e l k e m Celkem bylo poskytnuto Půjčky 1 3 Úvěry Poskytnuté záruky Ostatní plnění C e l k e m U střediska 429 ul. Holasova 14,16,18 končí v roce 214 smlouva o zřízení zástavního práva k úvěru ve výši 1 31 Kč. 11

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1) Účetnictví účetní jednotky - řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 5/22 Sb. - účetní jednotka oceňuje majetek a závazky: a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle 25 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle 27 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví). c) účetní závěrka byla zpracována v CZK. 2.1) Způsob ocenění a) zásoby pořizovacími cenami - Zásoby nakoupené. reprodukční pořizovací cenou - pořízené bezplatně, - nalezené (inventarizační přebytky), - odpad, - zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby: Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtují se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovací cenou: - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený reprodukční pořizovací cenou : - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, 12

14 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek), - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, - Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Vlastními náklady: - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek vytvoření vlastní činností. c) cenné papíry, podíly, deriváty Oceňují se pořizovací cenou, k rozvahovému dni reálnou hodnotou dle 27 zákona o účetnictví. Definice některých pojmů: Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Cena pořízení = cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením související. Reálnou hodnotou se rozumí : - Tržní hodnota, vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze, resp. na jiném veřejném trhu. - Ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Není-li tržní hodnota k dispozici, nebo důvodně nedostatečně představuje reálnou hodnotu: - Ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li reálnou hodnotu stanovit žádným z výše uvedených způsobů. 13

15 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy - vlastní náklady na zpracování materiálu 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č.563/199sb. o účetnictví) Důvody změny: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň. 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu: (údaje v tis. Kč). Název Účetní hodnota Výše opravné položky majetku Zásoby Pohledávky Celkový fin.majetek C e l k e m

16 Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (údaje v celých Kč). Druh pohledávky Účetní hodnota v Kč Tvorba oprav. položky v Kč Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky: po měsíců až 2% měsíců 33 % Zahájení řízení: 18 měsíců až do 5 % 24 měsíců až do 66 % 3 měsíců až do 8 % 36 měsíců až do 1 % C e l k e m Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisování sazba v % , , ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = použitý denní kursovní lístek ČNB. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů: 15

17 - den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, - postoupení pohledávky a vklad pohledávky, - převzetí dluhu u původního dlužníka, - dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, - vzájemné započtení pohledávek, - úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, - převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. 2.8) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví) V roce 213 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň. 16

18 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát SBD Hlubina nemá žádné splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění a neeviduje žádné nedoplatky daně k rozvahovému dni. 2)Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku (údaje v Kč) Byla požádána Českomoravská záruční a rozvojová banka o poskytnutí příspěvků na úhradu úroků a byly vyřízeny úvěry, o kterých dává přehled níže uvedená tabulka (údaje v celých Kč): Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Vršovců ČSOB Vršovců 4 12 Raiffeisen bank Dr.Martínka 32,34,36, ČSOB Na Jízdárně 24 6 ČSOB Zborovská 8a 5 ČSOB Mánesova ČSOB Mánesova ČSOB Celkem Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Nádražní Raiffeisen bank Nádražní Raiffeisen bank Celkem Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Bohumínská ČSOB Želazného ČSOB Celkem V roce 212 a 213 neměla tato problematika v účetní jednotce náplň. V daném období nedošlo k žádné významné události, ovlivňující rozvahové, výsledkové účty. popř. 17

19 3) Další významné informace 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 22, údaje v tis. Kč) Skupina majetku (úč. 22) Pořizovací cena k Oprávky k (úč. 82) Stroje, přístroje a zařízení (225) Dopravní prostředky (226) C e l k e m (úč. 22) Pozn: Účet 225 = Přístroje a zařízení ostatní činnost (správa SBD) Účet 226 = Dopravní prostředky b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě 3.1), písm. d). c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu Účetní jednotka od r. 29 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu ) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb(údaje v celých Kč) (bankovní úvěry čerpané za účelem revitalizace bytových domů) Úvěrující banka Zbývající část úvěru k zaplacení Úroková sazba v %p.a. ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,98 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,45 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,94 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,4 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,7 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,7 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,39 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 18

20 Zbývající část úvěru k zaplacení 19 Úroková sazba v %p.a. Úvěrující banka ÚVĚR RAIFFISEN č.úv. účtu / ,21 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,56 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,27 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,26 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,99 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,84 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,1 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,48 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,7 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,41 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,24 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,59 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,89 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,11 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,82 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 2010 Obsah Obsah...1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více