V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213

2 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Stručná charakteristika činnosti družstva Zveřejňované údaje z hospodaření za rok Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky bytového hospodářství Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Výsledek inventarizace Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor Vnější kontroly Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Předpokládaný vývoj účetní jednotky Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Zpráva auditora Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Úkoly vyplývající z minulého. SD ze dne Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok Příloha č ) Popis účetní jednotky ) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2 %-tní podíl na základním kapitálu ) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ ) Účetnictví účetní jednotky ) Způsob ocenění ) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů ) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č.563/199sb. o účetnictví) ) Způsob stanovení opravných položek k majetku ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu ) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví)

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát )Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku ) Další významné informace ) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek ) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb ) Pohledávky ) Vlastní kapitál ) Závazky ) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy ) Výnosy z běžné činnosti ) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj ) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií ) Údaje o přeměnách společnosti Příloha č. 2 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) ) Rozbor hospodaření SBD Hlubina ) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok ) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k ) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina) Příloha č. 4 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina) Příloha č. 5 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina

4 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 17 Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/7, PSČ 7 3 Identifikační číslo: Právní forma: družstvo 2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním přípravy výstavby a vlastní výstavbou, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Předmětem činnosti družstva je zejména: - Provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. - Výroba, opravy a montáž měřidel. K 31. prosinci 213 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: - vlastnilo bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo celkem 4 96 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 13 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce - vlastnilo 113 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 219 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, - spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, - registrovalo 21 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 141samostatně hospodařícími středisky. Z toho: Objektů s právní subjektivitou : 78 Objektů bez právní subjektivity : 63 Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 118 bytů s jednou obytnou místností bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně bytů s jednou obytnou místností a kuchyní bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní bytů celkem Dále k u SBD Hlubina bylo : Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina je 138, dvě střediska hromadných garáží a jedna samostatně hospodařící garáž. 3

5 Počet domů, jenž má prohlášení vlastníka na katastru nemovitostí, je 138. Počet domů, které k výše uvedenému datu z důvodu vzniku SVJ odešlo k jinému správci, je 28 SVJ, což činí 628 bytů. 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 213 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ. Text minulý rok běž.. rok Označ Text minulý běž. rok rok Aktiva celkem Pasiva celkem A Vlastní kapitál B Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný A.II. Kapitálové fondy majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvořené ze zisku B.III Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 z toho: jiný dlouhodobý fin. majetek A.V. - Hosp. výsledek Účetního období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I Zásoby B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky C.IV. Finanční majetek B.IV. Bank. úv. a výpom D Ostatní aktiva B.IV.1 z toho: dlouhodobé bankovní úvěry C.1 Časové rozlišení Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Označení Text Účetní období Označení Text Účetní období a min. rok běž.. rok min. rok běž.. rok II Výkony H. Ostatní provozní náklady B. Výk. spotřeba I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodáření Přidaná hodnota * Finanční výsledek hospodáření Q. Daň z příjmů za běž. činnost C Osobní náklady ** Výsledek hosp. za běžnou činnost D. Daně a poplatky * Mimořádný hospodářský Výsledek 5 7 E Odpisy nehm. a hm. majetku *** Výsledek hospodáření za účetní období +/ III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina Rudná 7, Ostrava- Zábřeh 4

6 4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši ,86 Kč z toho : Hospodářský výsledek z bytů činil ,45 Kč Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil 45 24,-- Kč Hospodářský výsledek z garáží činil 827,41 Kč 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 213 správa SBD Hlubina vykázala zisk ve výši 432,6 Kč. Finanční situaci účetní jednotky lze hodnotit jako stabilní v souladu s finančním plánem, schváleným na shromáždění delegátů dne Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad,bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) - dlužné nájemné k za užívání bytů činí: ,-- Kč - dlužné nájemné k za užívání garáží činí: , -- Kč - dlužné nájemné k za užívání nebytových prostor činí: ,5 Kč - dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k : ,-- Kč Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k : ,5 Kč Z výše uvedené dlužné částky byly předány pohledávky k vymáhání právnímu oddělení SBD Hlubina ve výši: ,47 -- Kč 4.5 Vnější kontroly Za rok 213 nebyly v účetní jednotce provedeny kontroly. Tyto byly provedeny ihned v následujícím roce (214) a nebylo shledáno závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5

7 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Žádné skutečnosti ve smyslu bodu 4.7 v účetní jednotce nenastaly. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Aktivity v oblasti živ. prostředí tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni pracovalo v účetní jednotce celkem 23 osob, z toho 4 ved. pracovníci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblasti bezpečnosti práce a požárních předpisů. Za rok 213 nebyl v organizaci zaznamenán žádný případ porušení bezpečnosti práce či požárních předpisů. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci THP Děl. Profese Úsek ředitele 1 1 Technický úsek Ekonomický úsek 1 9 Organizační úsek 1 3 Celkem V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa. 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů. 4.1 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5. Zpráva auditora Zpráva auditora k výroční zprávě SBD Hlubina za rok 213- viz příloha č 4 6

8 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými/nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1) schválení platí pro přijímání úvěrů a jejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce ) souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 2 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 5 mil.kč a o přijetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3) splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4) zajištění: - blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, - zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo - zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek ve financované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti. 6. úkoly vyplývající z minulého SD ze dne Shromážděním delegátů ze dne nebyl představenstvu SBD Hlubina uložen žádný úkol. Rozdělení zisku a úhrada ztráty dle usnesení shromáždění delegátů za rok 212 bylo splněno v průběhu roku Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 213 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši ,41Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 827,41 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 432,6 Kč převést na účet nedělitelný fond. Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši ,96 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 7

9 Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD v roce 213(uvedeno v Kč) Středisko Adresa Výnosy Náklady Ztráta 112 Vršovců 1144/19, Ostrava -Mar.Hory , , , PKřičky 2695/19, Ostrava , ,86-145,9 185 Zelená 2671/45, Ostrava 13 15, ,8-19, Maroldova 2996/12, Ostrava 25 44, , , Vdovská 692/34, Ostrava- Muglinov , , ,64 32 Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava -Hrabůvka , , , FrHajdy 1233/16-123/1,Ostrava-Hrabůvka , ,69-29, FrHajdy 1241/ /28,Ostava-Hrabůvka , ,95-61,7 347 Volgogradská 2536/59,Ostrava -Zábřeh , , , DrMartínka 1376/2-1379/26,Ostrava-Hrabůvka , ,19-71,6 424 Plzeňská 1125/1, Ostrava -Hrabůvka , , ,5 425 Dvouletky 1136/49, Ostrava -Hrabůvka 16 83, , ,58 84 JKotase 1184/7-1187/1,Ostrava-Hrabůvka 54 95, , ,61 12 Šalamounská 315/4, Ostrava ,73 3 4,9-45, Na Jízdárně 318/24, Ostrava , , , Na Jízdárně 32/2, Ostrava , ,33-227,2 133 Zelená 328/39, Ostrava , , , Karolínská 322/3, Ostrava 1 647, ,1-181, Sládkova 353/26, Ostrava , , , Sládkova 352/24, Ostrava , , , Nádražní 2681/56, Ostrava , ,56-223, Nedbalova 2667/25, Ostrava , , , Zborovská 2979/8A, Ostrava , , , Arbesova 154/7, Ostrava-Přívoz 56 43, , , Arbesova 155/5, Ostrava -Přívoz , , , Šafaříkova 158/13, Ostrava -Přívoz , , , OMotyky 2989/2, Ostrava , , , OMotyky 299/4, Ostrava , , , OMotyky 2985/7, Ostrava , , , OMotyky 2986/5, Ostrava , , , OMotyky 2982/3, Ostrava , , , OMotyky 2983/1, Ostrava , , , Mánesova 3/17, Ostrava , , , Mánesova 31/15, Ostrava 1 299, ,43-35, Mánesova 32/13, Ostrava , , , Mánesova 39/5, Ostrava , , , Křížkovského 714/64,Ostrava -Muglinov , ,93-65, Křížkovského 715/62,Ostrava- Muglinov 9 14, ,94-84, FrHajdy 1227/4,1226/2, Ostrava-Hrabůvka , , , Mitušova 17/57, Ostrava- Hrabůvka , , , Holasova 1128/4, Ostrava -Hrabůvka 8 99, ,58-44, PKřičky 271/6, Ostrava 8 59, , , JKotase 1179/17, Ostrava -Hrabůvka , ,65-614, Želazného 732/4, Ostrava -Muglinov 9 387, ,59-215, Želazného 733/6, Ostrava- Muglinov , , , Želazného 734/8, Ostrava -Muglinov , ,3-263, , , ,96 8

10 Příloha č. 1 1) Popis účetní jednotky PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE r. 213 ( v plném rozsahu) OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 7 IČ: Právní forma: družstvo Datum vzniku: 1. dubna 1964 Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. - zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí - výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán představenstvo (PŘ): Dešková Viktorie Vavrečka Radomír Ing. Apfelthaler Rudolf Ing. Stanovská Věra Sulek Pavel - předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise (KK): Bárta Lumír Mgr. Bak Ĺudovít Ralevská Naděžda - předseda kontrolní komise - místopředseda kontrolní komise - člen kontrolní komise 9

11 Základní kapitál společnosti: 2,-- Kč Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období došlo ke změně členů představenstva SBD Hlubina a ve smyslu nově přijatých Stanov SBD Hlubina také došlo ke snížení počtu členů představenstva z devíti členů na pět členů. V kontrolní komisi došlo ke změně počtu členů kontrolní komise, taktéž ve smyslu nově přijatých stanov, a to z pěti členů na tři členy. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: - Shromáždění delegátů - Představenstvo - Předseda představenstva - Kontrolní komise - Členská schůze samosprávy - Výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2 %-tní podíl na základním kapitálu Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 1

12 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) Ukazatel Průměrný počet zaměstnanců: r. 211 r. 212 r. 213 Osobní náklady: r. 211 r. 212 r. 213 Odměny ostatních členů, statutárních a dozorčích orgánů: r. 211 r. 212 r. 213 Celkem správa Z toho: řídící prac SBD celkem ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou (údaje v celých Kč) Poskytnuto komu: Akcionáři Společníci Družstevníci (popř.poskytnuté záruky) Členové stat.orgánů Členové doz.orgánů Řídící pracovníci C e l k e m Celkem bylo poskytnuto Půjčky 1 3 Úvěry Poskytnuté záruky Ostatní plnění C e l k e m U střediska 429 ul. Holasova 14,16,18 končí v roce 214 smlouva o zřízení zástavního práva k úvěru ve výši 1 31 Kč. 11

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1) Účetnictví účetní jednotky - řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 5/22 Sb. - účetní jednotka oceňuje majetek a závazky: a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle 25 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle 27 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví). c) účetní závěrka byla zpracována v CZK. 2.1) Způsob ocenění a) zásoby pořizovacími cenami - Zásoby nakoupené. reprodukční pořizovací cenou - pořízené bezplatně, - nalezené (inventarizační přebytky), - odpad, - zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby: Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtují se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovací cenou: - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený reprodukční pořizovací cenou : - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, 12

14 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek), - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, - Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Vlastními náklady: - Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady, - Dlouhodobý hmotný majetek vytvoření vlastní činností. c) cenné papíry, podíly, deriváty Oceňují se pořizovací cenou, k rozvahovému dni reálnou hodnotou dle 27 zákona o účetnictví. Definice některých pojmů: Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Cena pořízení = cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením související. Reálnou hodnotou se rozumí : - Tržní hodnota, vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze, resp. na jiném veřejném trhu. - Ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Není-li tržní hodnota k dispozici, nebo důvodně nedostatečně představuje reálnou hodnotu: - Ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li reálnou hodnotu stanovit žádným z výše uvedených způsobů. 13

15 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy - vlastní náklady na zpracování materiálu 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č.563/199sb. o účetnictví) Důvody změny: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň. 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu: (údaje v tis. Kč). Název Účetní hodnota Výše opravné položky majetku Zásoby Pohledávky Celkový fin.majetek C e l k e m

16 Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (údaje v celých Kč). Druh pohledávky Účetní hodnota v Kč Tvorba oprav. položky v Kč Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky: po měsíců až 2% měsíců 33 % Zahájení řízení: 18 měsíců až do 5 % 24 měsíců až do 66 % 3 měsíců až do 8 % 36 měsíců až do 1 % C e l k e m Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisování sazba v % , , ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = použitý denní kursovní lístek ČNB. Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů: 15

17 - den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, - postoupení pohledávky a vklad pohledávky, - převzetí dluhu u původního dlužníka, - dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, - vzájemné započtení pohledávek, - úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, - převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. 2.8) Způsob stanovené reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví) V roce 213 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň. 16

18 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát SBD Hlubina nemá žádné splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění a neeviduje žádné nedoplatky daně k rozvahovému dni. 2)Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku (údaje v Kč) Byla požádána Českomoravská záruční a rozvojová banka o poskytnutí příspěvků na úhradu úroků a byly vyřízeny úvěry, o kterých dává přehled níže uvedená tabulka (údaje v celých Kč): Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Vršovců ČSOB Vršovců 4 12 Raiffeisen bank Dr.Martínka 32,34,36, ČSOB Na Jízdárně 24 6 ČSOB Zborovská 8a 5 ČSOB Mánesova ČSOB Mánesova ČSOB Celkem Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Nádražní Raiffeisen bank Nádražní Raiffeisen bank Celkem Středisko Adresa Výše úvěru Úvěrující banka Dotace ČMZRB r Bohumínská ČSOB Želazného ČSOB Celkem V roce 212 a 213 neměla tato problematika v účetní jednotce náplň. V daném období nedošlo k žádné významné události, ovlivňující rozvahové, výsledkové účty. popř. 17

19 3) Další významné informace 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 22, údaje v tis. Kč) Skupina majetku (úč. 22) Pořizovací cena k Oprávky k (úč. 82) Stroje, přístroje a zařízení (225) Dopravní prostředky (226) C e l k e m (úč. 22) Pozn: Účet 225 = Přístroje a zařízení ostatní činnost (správa SBD) Účet 226 = Dopravní prostředky b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě 3.1), písm. d). c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu Účetní jednotka od r. 29 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu ) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb(údaje v celých Kč) (bankovní úvěry čerpané za účelem revitalizace bytových domů) Úvěrující banka Zbývající část úvěru k zaplacení Úroková sazba v %p.a. ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,98 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,45 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,94 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,4 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,7 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,7 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,39 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 18

20 Zbývající část úvěru k zaplacení 19 Úroková sazba v %p.a. Úvěrující banka ÚVĚR RAIFFISEN č.úv. účtu / ,21 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,56 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,27 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,26 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,99 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,84 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,1 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,48 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,7 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,41 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,24 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,59 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,89 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,11 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,82 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více