Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2"

Transkript

1 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012

2 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: Termíny: cvičení cvičení Základní literatura Hyršlová, Klečka, Ekonomika podniku, UT VŠEM 2010

3 Obsah kurzu - Ekonomika podniku I Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Téma 3: EFEKTIVNOST PODNIKU, NÁKLADY, VÝNOSY A ZISK Téma 4: ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMÍ VELIČINAMI PODNIKU Bonus - téma zaměřené na marketing DAŇOVÉ HLEDISKO NÁKLADŮ NA MARKETING

4 Obsah kurzu - Ekonomika podniku II Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST Téma 6: VÝROBA Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Téma 9: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU Bonus téma zaměřené na marketing ŘÍZENÍ PODNIKU NA TRHU RYCHLOOOBRÁTKOVÉHO ZBOŽÍ

5 Způsob ukončení předmětu Předměty Ekonomika podniku I a II se vyučují ve společném bloku a jsou zakončeny: souborným zkouškovým testem Doba trvání 60 minut 11 otázek z toho: 3 příklady po 20 bodech 8 testových otázek po 5 bodech Pro úspěšné zakončení předmětů je potřeba v testu získat minimálně 50 bodů ze 100 možných.

6 Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ Osnova: 1. Podnikání, podnik, podnikatel 2. Okolí podniku 3. Cíle podnikání 4. Podnikové funkce (činnosti) a jejich řízení 5. Typologie podniků 6. Životní cyklus podniku

7 Cíle kapitoly: Vysvětlit pojmy podnikání, podnik, podnikatel Vymezit prvky, které tvoří okolí podniku a které podnik musí brát v úvahu při své podnikatelské činnosti Popsat cíle podnikání a základní podnikové funkce Charakterizovat nejběžnější právní formy podnikání Vysvětlit základní fáze životního cyklu podniku

8 1. Podnikání, podnik, podnikatel Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

9 Podnikání, podnik, podnikatel Právní normy upravující podnikání v ČR: Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) Podnikání (dle obchodního zákoníku) je soustavná činnost prováděná: samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

10 Podnikatel je: osoba zapsaná do obchodního rejstříku - zejména obchodní společnosti a družstva, zahraniční osoby podnikající na území ČR a v zákonem stanovených případech i fyzické osoby osoba, která má živnostenské oprávnění (živnosti ohlašovací a koncesované) nebo jiné oprávnění (např. advokáti, daňoví poradci, lékaři, ) fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu, zapsaná do zvláštní evidence

11 Podnikání, podnik, podnikatel Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik tvoří: Hmotné (materiální) složky - auta, budovy, stroje, materiál, Nehmotné složky patenty, licence, SW, goodwill, Osobní složky kvalifikace zaměstnanců, úroveň managementu, Podnik je ekonomický subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost.

12 Podnik jako ekonomická entita

13 Podnik jako ekonomická entita Vstupy Výstupy Peníze Majetek (stroje a zařízení) Zásoby (materiál) Zboží pro obchodní činnost Lidé (pracovní kapitál) Know-How Budovy, infrastruktura Vyrobené výrobky Poskytnuté služby Zbytky z výroby Emise, odpadní vody Zisk, daně, platy PODNIK transformuje, provádí přeměnu, vstupů na výstupy.

14 2. Okolí podniku Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

15 Okolí podniku Základní prvky okolí podniku Geografické Sociální Politické a právní Ekonomické Ekologické Makroprostředí Mikroprostředí PODNIK Interní faktory Technologické Etické Kulturně historické

16 PESTEL analýza Zdroj:

17 Společenská odpovědnost podniku Corporate Social Responsability (CSR) - posun podniků od přístupu PROFIT ONLY k širšímu pohledu 3P People, Planet, Prosperity Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku (stakeholdery).

18 Podnik a zainteresované strany Stakeholders Banky Stát Management Věřitelé Zákazníci PODNIK Zaměstnanci Vlastníci Ostatní zainteresované strany Dodavatelé

19 3. Cíle podniku Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

20 Strategie a cíle podnikání V tradičním pojetí rozlišujeme cíle dle časového hlediska: Cíle dlouhodobé např. růst tržní hodnoty podniku MISE a VIZE Cíle střednědobé např. dosahování přiměřeného zisku STRATEGIE Cíle krátkodobé např. zajištění platební schopnosti podniku CÍLE a PLÁNY Cíle podniku by měly být nastaveny tak, aby podnik v dlouhodobém horizontu vydělával a trvale rostla tržní hodnota podniku.

21 Cíle podniku Cíle podniku stanovuje management podniku na základě strategie podniku, která naplňuje vizi a misi podniku Dosahování cílů podniku je dáno vlivy podnikového okolí, které na podnik působí (mikro a makro vlivy) Podnik při tvorbě strategie a plánování cílů vychází z principu podnik = koalice zainteresovaných stran (stakeholders) Stakeholders jsou zainteresované strany, skupiny či osoby, které ovlivňují daný podnik nebo jsou jednáním podniku samy dotčeny Stakeholders jsou dobrovolně nebo nedobrovolně vystaveny riziku spojenému s aktivitami podniku

22 Pyramida spokojenosti Stakeholders Měřítko Vlastníci Tržní hodnota firmy Cíl Podnik získává HODNOTU Spokojení věřitelé Rating Podnik získává finanční DŮVĚRYHODNOST Spokojení zákazníci Customers value Podnik získává TRH Spokojení manažeři, zaměstnanci a dodavatelé Loyalty Podnik získává INOVACE

23 Mise, vize a strategie podniku Podnikové cíle vycházejí z podnikové strategie, která je vytvořena na základě vize a mise podniku MISE VIZE STRATEGIE Horizont let Horizont 3-5 let CÍLE Horizont 1-2 roky PODNIKOVÁ ORGANIZACE

24 Mise a vize MISÍ skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značky nápojů, které budou nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj stanou významnou součástí životního stylu. VIZÍ skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 chceme být celkově dvojkou na nealko trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít v každé z těchto zemí v segmentu kolových nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích být do pomyslného 3. místa. firma.kofola.cz

25 Strategie a cíle MISE funkční a emotivní hodnota, součást životního stylu VIZE volba pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 dvojka na nealko trhu v ČR, v SK a v Polsku STRATEGIE * soubor taktik a postupů: snížení výrobních nákladů; optimalizovat marketingovou komunikaci; rozvoj distribuční sítě CÍLE pro rok 2012 * obrat ve výši 3 mld. Kč a čistý zisk 75mil. Kč využitelnost výrobních kapacit 85% rozšíření distribuční sítě o 30 míst * smyšlený příklad strategie a cílů

26 Management by objectives (MBO) Řízení podle cílů Jeden ze způsobů řízení podnikových cílů, který vychází z následujících principů: stanovení cílů na vrcholové úrovni podniku a určení manažerů, kteří jsou za jejich plnění odpovědni postupné rozpracování cílů pro liniové manažery i ostatní zaměstnance podniku podněcování zaměstnanců ke ztotožnění se s cíli a motivování zaměstnanců k plnění cílů

27 Management by objectives (MBO) Řízení podle cílů Zpravidla se cíle zaměřují jak na finanční výkonnost podniku, tak i na nefinanční ukazatele a měřítka Oblasti podnikových cílů: prodej a marketing produktivita finanční stabilita tržní podíl pracovní síla spolehlivost a kvalita společenská odpovědnost inovativnost

28 Balanced Scorecard (BSC) Metoda představující strategické řízení podniku, která zdůrazňuje zásadní vliv zákazníků a zaměstnanců na dlouhodobou výkonnost podniku Metoda systematicky postupuje při formulaci, implementaci a řízení podnikové strategie Efektivní fungování podniku ovlivňují čtyři základní stavební oblasti: oblast finančně hodnotová (FINANCIAL) oblast zákaznická (CUSTOMER) oblast interních procesů (INTERNAL PROCESSES) zaměstnanecká oblast (LEARNING and GROWTH)

29 Balanced Scorecard (BSC)

30 BSC strategická mapa Zdroj:

31

32 4. Podnikové funkce (činnosti) a jejich řízení Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

33 Základní podnikové funkce (činnosti) - ODBORNOST Příklad výrobní podnik: Marketing a prodej Nákup Výroba Logistika Personalistika Investování Financování Výzkum a vývoj Technologie Správa a IT Každá podniková činnost má své vstupy a výstupy. Zahrnuje řadu dílčích činností, které jsou vzájemně propojeny a vzniká nutnost je koordinovat. KOORDINOVAT = ŘÍDIT

34 Podnikové a manažerské funkce V podniku probíhá kombinace dvou typů činností: základní podnikové funkce (činnosti) ODBORNOST manažerské funkce (činnosti) MANAGEMENT / ŘÍZENÍ MANAGEMENT 1. Úroveň řízení (představenstvo) 2. Úroveň řízení (odborní ředitelé) 3. Úroveň řízení (vedoucí útvarů ODBORNOST nákup výroba marketing prodej - finance

35 Management a manažerské funkce (činnosti) - ŘÍZENÍ MANAGEMENT je souborem přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které MANAŽEŘI užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení stanovených cílů podniku. Management je možné klasifikovat z mnoha pohledů (dimenzí): podle funkcí managementu (činností manažerů) podle předmětu řízení podle úrovně manažerských úkolů

36 ŘÍDÍCÍ CYKLUS Klasifikace managementu podle funkcí managementu Vychází z procesního pojetí: management = činnosti (procesy), které musejí vykonávat manažeři jako nositelé managementu Sekvenční (fáze řídicího cyklu) PLÁNOVÁNÍ Průřezové V každé fázi řídícího cyklu probíhají průřezové činnosti: ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE KONTROLA 1. Organizování 2. Sběr a analýza informací 3. Rozhodování 4. Vedení lidí

37 Klasifikace managementu podle předmětu řízení Globální management zaměřen na podnik jako celek Dílčí (parciální) management řízení jednotlivých podnikových činností a vnitropodnikových útvarů

38 Klasifikace managementu podle úrovně manažerských úkolů Strategický management globální cíle zaměřené na dlouhodobější horizont Taktický management zabezpečení strategických cílů, rozpracovaných do krátkodobějších taktických cílů Operativní management zajištění dílčích, krátkodobých cílů podniku STRATEGIE TAKTIKA OPERATIVA

39 5. Typologie podniků Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

40 Třídění podniků Dle charakteru činnosti výrobní, obchodní, finanční instituce, poskytování služeb Dle hospodářského odvětví odvětvová klasifikace ekon. činností CZ- NACE (ČSÚ) Dle velikosti podniky malé, střední a velké Dle právní formy

41 Malý a střední podnik (MSP) - dle definice EU Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR Malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR Střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR

42 Typologie podniků (ČR) Právní formy podnikání Podniky jednotlivce Obchodní společnosti Družstva, veřejné (státní) podniky Živnosti ohlašovací Živnosti koncesované Osobní Smíšené Kapitálové Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost

43 Typologie podniků (ČR) z toho vybrané právní formy soukromí podnikatelé obchodní společnosti Rok Celkem celkem z toho zapsaní v obchodním rejstříku celkem z toho akciové společnosti družstva státní podniky * Český statistický úřad

44 Podnik jednotlivce - živnosti Živnost je definována jako: soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených živnostenským zákonem

45 Podnik jednotlivce - živnosti Živnost může být provozována pouze osobou, která splňuje obecné podmínky zákona: musí být starší 18 let způsobilá k právním úkonům bezúhonná Živnostenský zákon rozděluje živnosti na: Ohlašovací Řemeslné např. hostinská činnost, pekařství, zednictví Vázané např. stavební činnost, nakládání s nebezpečnými odpady Volné např. výroba a opravy obuvi, překladatelská činnost Koncesované např. výroba a úprava lihu, výroba zbraní, silniční doprava

46 Podnik jednotlivce - živnosti Výhody: K založení stačí malý kapitál Regulace ze strany státu je minimální Nevýhody: Obtížný přístup ke kapitálu Neomezené ručení za dluhy společnosti Omezená životnost firmy

47 Vývoj počtu soukromých podnikatelů v ČR v letech *

48 Osobní obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost (v.o.s) Je společným podnikáním živnostníků, kteří si upraví vztahy mezi sebou (řízení společnosti a rozdělování zisku) a podnikají pod společným jménem Výhody: Překonává kapitálovou nedostatečnost Překonává kvalifikační omezenost Nevýhody: Stabilita společnosti záleží na vzájemném vztahu partnerů. Minimálně dvě osoby, které se dohodnou na podnikání pod společným jménem

49 Kapitálové obchodní společnosti Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Základní kapitál je tvořen vklady společníků Minimální výše základního kapitálu = 200 tis. Kč (minimálně 20 tis. Kč na společníka) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků; po splacení všech vkladů ručení společníků zaniká Nejvyšší orgán: valná hromada Statutární orgán: jednatel (jednatelé)

50 Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost (a.s.) Kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Minimální výše základního kapitálu = 2 mil. Kč (bez veřejné nabídky) nebo 20 mil. Kč (s veřejnou nabídkou) Akcionář za závazky společnosti neručí Nejvyšší orgán: valná hromada Statutární orgán: představenstvo Kontrolní orgán: dozorčí rada

51 Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost (a.s.) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na: řízení společnosti zisku společnosti likvidačním zůstatku Akcie na jméno je zapsána v seznamu akcionářů (akciovém registru), převádí se indosamentem Akcie na majitele je snadno obchodovatelná, převádí se odevzdáním novému majiteli

52 Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost a Společnost s ručením omezeným Výhody: vlastnická práva jsou charakterizována dělitelností a snadnou převoditelností na další osobu Nevýhody: obtížnější založení kontrola ze strany státu často nezájem vlastníků o záležitosti společnosti dvojí zdanění příjmů

53 Smíšené obchodní společnosti Komanditní společnost (k. s.) Kombinace osobní a kapitálové společnosti Komanditní společnost má dva typy společníků: Komanditisté - ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu; je povinen vložit do společnosti vklad, je oprávněn nahlížet do účetnictví společnosti a kontrolovat Komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem; řídí provoz společnosti a musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti

54 Evropská společnost (Societas Europaea SE) Základní kapitál: 120 tis. EUR rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Orgány: nejvyšším orgánem je valná hromada. Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. Evropské hospodářské zájmové sdružení Nejstarší nadnárodní právní forma (platné od r. 1989, v ČR od ) Hlavním cílem je přeshraniční spolupráce podnikatelů

55 Srovnání právních forem podnikání Počet zakladatelů živnost Jedna osoba v.o.s k.s. s.r.o. a.s. Alespoň 2 osoby Alespoň 2 osoby Může být i 1 osoba, maximálně 50 společníků 1 zakladatel (jde-li o práv.os.) Jinak více zakladatelů Administrativní náročnost založení živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. nejmenší největší

56 Srovnání právních forem podnikání Předepsané požadavky na kapitál živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. nejsou stanoveny nejsou stanoveny vklad komanditistů min. 5 tis. Kč min. 200 tis. Kč min. 2 mil. Kč (20 mil. Kč) Ručení živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. neomezené neomezené kombinace omezené akcionáři neručí

57 Srovnání právních forem podnikání Finanční možnosti živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. nejmenší největší Řízení podniku živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. řídí sám podnikatel řídí podle dohody společníci řídí podle dohody jen komplementáři valná hromada popř. dozorčí rada - valná hromada akcionářů - představenstvo - dozorčí rada

58 Srovnání právních forem podnikání Účast na zisku živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. patří podnikateli úměrná výši rizika, není-li dohodnuto jinak (viz společenská smlouva) úměrná výši rizika, není-li dohodnuto jinak (viz. společenská smlouva); závisí na rozhodnutí valné hromady závisí na rozhodnutí valné hromady

59 Družstvo Společenství neuzavřeného počtu osob (min. 5 FO nebo 2 PO), založené pro společné podnikání Členové družstva jsou i jeho zaměstnanci Členové za závazky družstva neručí Základní kapitál min Kč Orgány družstva: členská schůze představenstvo kontrolní komise

60 Vývoj počtu státních podniků v ČR v letech *

61 Užitečné odkazy - OBCHODNÍ REJSTŘÍK a SBÍRKA LISTIN (Ministerstvo Spravedlnosti); INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK - ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK (Ministerstvo obchodu a průmyslu) možnost vyhledávání podnikatelských subjektů, statistiky, aktuální informace a legislativa v oblasti živnostenského podnikání wwwinfo.mfcr.cz/ares/ - ARES Administrativní registr ekonomických subjektů údaje z jednotlivých registrů státní správy, spravovaný Ministerstvem financí - Družstevní Asociace ČR členská organizace Mezinárodního družstevního svazu ICA - oficiální portál pro podnikání a export, CzechTrade (Ministerstvo průmyslu a obchodu) obdobné informace jako na ale podrobnější a více zaměřené na zahraniční obchod (legislativa, praktické informace z jednotlivých zemí)

62 Srovnání typu podnikání svět Česká republika Velká Británie Německo Slovensko s.r.o. Private Limited Company GmbH (Gesellschaft mit Spoločnosť s ručením beschränkter Haftung) obmedzeným s. r. o. - žádné požadavky na výši - min. zákl. kapitál zákl. kapitálu EUR - min. zákl. kapitál EUR - min. vklad společníka min. vklad společníka 750 EUR EUR a.s. Public Limited Company AG (Aktiengesellschaft) Akciová spoločnosť a. s. - zákl. kapitál min GBP (cca EUR) - zákl. kapitál min EUR - min. zákl. kapitál EUR podnik jednotlivce (OSVČ) Sole proprietorship/ Sole trader Einzelunternehmen SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba v.o.s. Partnership OHG (Offene Handelsgesellschaft) Verejná obchodná spoločnosť komanditní společnost Limited Partnership KG (Kommanditgesellschaft) Komanditná spoločnosť *

63 6. Životní cyklus podniku Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

64 Životní cyklus podniku Fáze životního cyklu podniku: 1) Založení podniku 2) Růst podniku (Růst Stabilizace Zralost) 3) Krize a případně sanace podniku 4) Zánik podniku Tržby Zisk Založení Růst Stabilizace Zralost Zánik Tržby čas Zisk čas

65 1) Založení podniku Faktory ovlivňují rozhodování zda podnikat: Osobnost podnikatele Inspirace (nápad) Finanční prostředky Aktivity spojené se založením podniku: Aktivity v oblastí právní výběr právní formy a podmínek podnikání Aktivity v oblasti obchodní vymezení předmětu činnosti, produktu a trhu Aktivity v oblasti ekonomické zakladatelský rozpočet

66 Podnikatelský záměr Obsahuje dílčí kroky k naplnění podnikatelských cílů Zvyšuje šanci na úspěch podnikání Umožní kvalitní řízení podniku Poskytuje reálný pohled - nutnost shromáždit informace Může být cestou k získání finančních prostředků

67 Podnikatelský záměr případová studie Nosná podnikatelská myšlenka nápad, obor podnikání Co budu nabízet výrobek nebo služba Cíle podniku Právní forma podnikání Zhodnotit okolí trh, lokalita, konkurence, právní podmínky Vyhodnocení náročnosti na vstupy Vymezení cílové skupiny Forma propagace, reklamní slogan,

68 Zakladatelský rozpočet Sestavuje se před zahájením podnikání a skládá se ze třech základních částí: 1) Rozpočet potřebného majetku a zdrojů jeho krytí jde v podstatě o sestavení plánované počáteční rozvahy 2) Rozpočet výnosů, nákladů a HV většinou za první rok podnikání představuje plánovanou výsledovku 3) Rozpočet rozdělení zisku, posouzení výhodnosti podnikání (posouzení rentability podnikání)

69 Poznání příležitosti na trhu Zvážení osobních předpokladů Volba předmětu podnikání Rámcový průzkum situace a vývojových trendů v tržním prostředí a vlastní pozice v něm, odhad prodejů Vypracování rámcového podnikatelského záměru Věcná část - ujasnění vize a cílů, - výrobky a technologie výroby včetně surovin, výrobních zařízení Ekonomická část - vypracování zakladatelského rozpočtu - propočet zisku, potřeby kapitálu, investic, prodeje Rozhodnutí o založení, umístění podniku a volbě právní formy Založení podniku po právní stránce Vypracování organizačního uspořádání podniku Přijetí zaměstnanců, pořízení materiálně technického vybavení

70 1) Založení podniku Živnostenské listy a koncesní listiny jsou nahrazeny jediným dokladem: výpisem ze živnostenského rejstříku Centrální registrační místa (CRM) Vyplnění formuláře Ohlášení živnosti Předložení dokladů prokazujících odbornou způsobilost + dokladu o zaplacení správního poplatku CRM do 5 dnů provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis Vyplnění Jednotného registračního formuláře (povinnosti vůči dalším orgánům)

71 2) Růst podniku Růst může být Interní = rozšiřování činností podniku, činností stávajících nebo činností nově objevených Například: zvýšení prodeje existujících produktů na stávajících trzích prodej existujících produktů na nových trzích prodej nových produktů na stávajících trzích Externí = jeden podnik získá jiný podnik či jeho části nebo některé z jeho činností (tzv. fúze a akvizice); podnik se sdruží s jinými podniky do hospodářských seskupení (tzv. koncern a holding)

72 2) Růst podniku Fúze a akvizice Akvizice je převzetí podniků na základě koupě Fúze spojení dvou nebo více společností Akvizice Sloučení Fúze Splynutí Firma A Firma A Firma A Firma C Firma B Firma B

73 2) Růst podniku Sdružování podniků Při horizontálním sdružování se slučují podniky téhož odvětví (akvizicí konkurenta posílím svůj podíl na trhu, mohu optimalizovat náklady, získám technologii) Při vertikálním sdružování se spojují podniky z různých fází výrobního procesu tak, aby se doplňovaly (propojení podniků z potravinářského a zemědělského průmyslu) Koncern je seskupení právně samostatných podniků, které jsou ekonomicky jednotně řízeny společným koncernovým vedením (smluvně nebo na základě kapitálové účasti) Holdingová společnost je forma koncernu, kde dochází k centralizovanému řízení akciových společností, ve kterých má holding rozhodující kapitálovou účast

74 AGROFERT HOLDING, a.s. AGROFERT vznikl jako s.r.o. se 4 zaměstnanci zaměřené na obchod s hnojivy V současnosti sdružuje AGROFERT HOLDING, a.s. více než 230 subjektů ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství a pozemní techniky s vlastním kapitálem převyšujícím 34 mld. Kč Největší skupina v českém a slovenském zemědělství a potravinářství Druhá největší chemická skupina v ČR Největší privátní zaměstnavatel v ČR (4. celkově) Druhý největší výrobce dusíkatých hnojiv v Evropě

75 Vertikála Služby Zemědělská technika Chemie 1 2 N Dřevařství a lesnictví Horizontála Potravinářství Zemědělství byznys.ihned.cz

76 ČR 25. místo v žebříčku transakční atraktivity Studie Mergers and Acquisitions Research Centre (MARC) Cass Business School při City University London ve spolupráci se společností Ernst & Young, 2011 Země Index Srovnání ČR (mezi 175 zeměmi) 1. Kanada 1,4 2. Velká Británie 1,4 3. USA 1,5 25. ČR 2,1 Průměr vyspělé trhy 1,7 Průměr přechodné trhy 2,7 Průměr rozvíjející se trhy 3,5 20. Lucembursko (index 2,0) 21. Itálie 22. Španělsko 23. Malajsie 24. Izrael 25. Česká republika 26. Chile 29. Čína 30. Spojené arabské emiráty (index 2,2) Zdroj:

77 Hodnotící kritéria studie M&A atraktivity: Regulatorní faktory - poměřují podmínky pro podnikání z hlediska procedurálního, dohledu státu nad soukromým sektorem, daňových a legislativních aspektů pro zahraniční investice a procedurálních otázek fúzí a akvizic Ekonomické faktory hodnotí růst a stabilitu ekonomiky, např. růst a velikost HDP, inflaci, státní rozpočet, atd. Finanční faktory - hodnotí dostupnost financování a náklady podnikání, např. vývoj na akciových a dluhopisových trzích, dostupnost úvěrů od Světové banky, atd. Politické faktory - hodnotí stabilitu a související rizika dané země Technologické faktory - hodnotí podnikatelské prostředí z technologického hlediska, např. počet udělených patentů Sociálně-kulturní faktory hodnotí obyvatelstvo, např. úroveň vzdělání Zdroj:

78 3) Krize a sanace podniku Vnitřní příčiny krize jsou důsledkem chyb při zakládání či řízení podniku Platební neschopnost / finanční řízení Právní chyby při zakládání podniku Pochybení managementu (nejčastější příčina) Nepřizpůsobení se změnám na trhu Vnější příčiny krize vyplývají většinou z nepříznivého vývoje podnikového okolí Přírodní pohromy Nehody Úmyslná jednání třetích stran Hospodářský cyklus

79 Sanace podniku Teoreticky existují dva postupy řešení krize: Získání dodatečných zakázek Adaptace podniku na reálné prodejní možnosti Sanace (ozdravění podniku) je soubor opatření, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova výkonnosti podniku Kroky vedoucí k ozdravění podniku: 1. management podniku si musí uvědomit vážnost situace a rozhodnout se pro zásadní obrat 2. vlastní léčba sestávajíc se z realizace opatření, sledujících radikální snížení nákladů 3. pokles nákladů předstihne pokles tržeb a podnik opět začne být ziskový (jedna z hlavních podmínek setrvání podniku na trhu)

80 Etapy sanace podniku Tržby Náklady Ztráta Zisk čas 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA čas

81 4) Zánik podniku Ke zrušení podniku může dojít na základě dobrovolného rozhodnutí vlastníka na základě určitého donucení (nastala určitá zákonná okolnost) Podnik může být zrušen: s likvidací = zákonem řízený postup - mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů; provádí likvidátor bez likvidace obchodní jméno přechází na právního nástupce (sloučení)

82 4) Zánik podniku Obecné důvody pro zrušení podniku jsou: uplyne doba, na kterou byl podnik založen byl splněn cíl, pro který byl podnik založen podnikatel se k ukončení činnosti dobrovolně rozhodne soudní rozhodnutí vzájemná dohoda společníků rozhodnutí o sloučení

83 4) Zánik podniku Konkurz versus Reorganizace Úpadek nastává, pokud má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, případně je-li podnik předlužen Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a způsob jeho řešení. Způsoby řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení jsou konkurs, reorganizace, popřípadě oddlužení Konkurs je zjištěné pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty (majetek, který slouží k uspokojení věřitelů) Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou

84 4) Zánik podniku Konkurz versus Reorganizace Reorganizace je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů Dlužník má v průběhu reorganizace dispoziční oprávnění CÍL KONKURSU A REORGANIZACE: dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku dlužníka

85 Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti v ČR Zdroj:

86 Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Osnova: 1. Majetek podniku 2. Majetková struktura faktory, které ji ovlivňují 3. Kapitál (finanční zdroje) podniku 4. Kapitálová struktura faktory, které ji ovlivňují 5. Rozvaha (bilance) 6. Oceňování majetku a závazků

87 1. Majetek podniku Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

88 Majetková a kapitálová struktura podniku AKTIVA Majetek Stálá aktiva dlouhodobý majetek Oběžná aktiva krátkodobý majetek Ostatní aktiva Majetková struktura podniku PASIVA Kapitál Vlastní kapitál vlastní zdroje Cizí zdroje cizí kapitál Ostatní pasiva Kapitálová struktura podniku Majetek podniku, který umožňuje podniku vyrábět výrobky, je kryt z kapitálu, který do podniku vkládají různé subjekty

89 Majetková a kapitálová struktura podniku Dva pohledy na majetek podniku 1. Konkrétní majetek v podobě budov, strojů, zásob a peněz na účtech (AKTIVA) MAJETEK KAPITÁL 2. Zdroje, Kapitál, kterých je potřeba na pořízení majetku a jeho rozvoj (PASIVA) Pořízení a rozvoj majetku společnosti je potřeba financovat, buď z vlastní kapsy nebo si peníze půjčit

90 Majetková a kapitálová struktura podniku Dva pohledy na majetek podniku AKTIVA přehled toho co podnik vlastní (stroje, zásoby, peníze na účtu) a toho co mu dluží okolní podniky (pohledávky, majetkové účasti) MAJETEK KAPITÁL PASIVA zachycují jakým způsobem jsou aktiva společnosti financovány. Co vlastník do podniku vložil a co podnik dluží okolním podnikům (stakeholders)

91 Majetek podniku (AKTIVA) Majetková struktura = struktura dlouhodobého a oběžného majetku, používaného podnikem Majetek podniku = souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které podniku patří a slouží k jeho podnikání (přeměně vstupů na výstupy) Majetková struktura podniku by měla být v optimální struktuře a umožňovat provozování podnikatelské činnosti tak, aby byly splněny cíle podnikání Majetková struktura podniku je u každého podniku rozdílná dle povahy podnikání a podmínek daného odvětví, kde podnik působí

92 Aktiva jsou prostředky ovládané podnikem, u nichž se očekává, že podniku přinesou budoucí ekonomický prospěch: Užití při výrobě produktů, popř. poskytování služeb Přeměna v jiné aktivum Použití k úhradě závazků Rozdělení vlastníkům podniku

93 Majetek podniku (AKTIVA) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Přechodná aktiva

94 peněžní Oběžný majetek MAJETEK PODNIKU věcný Dlouhodobý majetek Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek nemovitý movitý Ocenitelná práva Software Pozemky Budovy Stroje, zařízení Dopravní prostředky Finanční dlouhodobý majetek Cenné papíry Majetkové účasti Zásoby Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Zboží Pohledávky Krátkodobé Dlouhodobé Finanční majetek Peníze C enné papíry

95 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek - NEMOVITÝ - pozemky, budovy, stavby - MOVITÝ stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky, inventář, zvířata, pěstitelské celky Dlouhodobý nehmotný majetek - patenty, licence, nehmotná práva (např. autorská a vydavatelská), SW, obchodní značka, goodwill, emisní povolenky, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Dlouhodobý finanční majetek - finanční účasti podniku v jiných podnicích, cenné papíry nakoupené za účelem dlouhodobé investice, hypotekární pohledávky,

96 OBĚŽNÝ MAJETEK Věcný - Zásoby nakupované materiály a zboží - Zásoby vlastní výroby Peněžní - Pohledávky dlouhodobé X krátkodobé z obchodního styku, pohledávky za upsaný základní kapitál, ostatní - Krátkodobý finanční majetek cenné papíry držené v krátkodobém horizontu - Peněžní prostředky hotovost, peněžní vklady, šeky, ceniny

97 Provozní cyklus (koloběh oběžného majetku) Kč HOTOVOST 5) Inkaso plateb 1) Nákup Kč POHLEDÁVKY MATERIÁL Kč 4) Prodej, expedice Kč 2) Výroba Kč HOTOVÉ VÝROBKY ROZPRACOVANÁ VÝROBA Kč 3) Výroba

98 Provozní cyklus příklad dřevařské společnosti Dřevařská společnost vyrábí vysokozátěžové parkety na zakázku a získala objednávku na pokrytí podlah nově stavěného hotelu Prvním krokem je nákup potřebných dřevěných desek. Jejich pořízením a uskladněním vznikají zásoby materiálu a zároveň závazek vůči dodavateli v částce 10 mil. Kč Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn a probíhá příprava výroby Následuje výroba, kdy se upravují a opracovávají dřevěné desky a vznikají parkety požadovaných parametrů V jejím průběhu jsou mezi pracovišti předávány polotovary v různém stupni rozpracovanosti, čímž vznikají zásoby nedokončené výroby

99 Příklad - pokračování Výrobní proces trvá celkem 20 dní Až 10 dní jsou hotové výrobky skladovány, protože objednatel požaduje dodání parket najednou Předáním všech parket odběrateli vzniká pohledávka Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30 denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka uhrazena na účet dřevařské společnosti Zdroj: Vítězslav Hálek, Univerzita Hradec Králové, halek.info/www/

100 Používaná terminologie Dlouhodobý majetek = fixní, stálá, dlouhodobá aktiva, neoběžný majetek Oběžný majetek = oběžná, krátkodobá aktiva Pracovní kapitál (working capital) 1) = oběžný majetek (hrubý pracovní kapitál) 2) = přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem (čistý pracovní kapitál) Řízení pracovního kapitálu se zaměřuje na: - Zásoby - Pohledávky - Peněžní prostředky

101 2. Majetková struktura podniku a faktory, které ji ovlivňují Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

102 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku Odvětví a typ podniku Finanční politika podniku Výnosnost a likvidnost jednotlivých složek majetku Výnosnost = možná míra zhodnocení původně vložených prostředků. Obecně platí, že dlouhodobý majetek je výnosnější než majetek oběžný Likvidnost = rychlost zpětné přeměny daného typu majetku zpět na peníze (musíme vzít v úvahu i náklady s tím spojené) Podnik při tvorbě majetkové struktury podniku volí mezi výnosností a likvidností daného majetku v souladu s dlouhodobými (dosažení zisku) i krátkodobými cíly (být schopen platit své závazky)

103 Členění majetku podle likvidnosti 1. stupeň likvidnosti 2. stupeň likvidnosti 3. stupeň likvidnosti peníze v hotovosti nevázané bezhotovostní peníze na bankovních účtech splatné krátkodobé pohledávky termínované vklady krátkodobé cenné papíry zásoby všeho druhu Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je považován za téměř nelikvidní. Proto je pro podnik klíčové, dobře řídit krátkodobý (oběžný) majetek

104 LIKVIDNOST a LIKVIDITA Likvidnost = rychlost zpětné přeměny daného typu majetku zpět na peníze (musíme vzít v úvahu i náklady s tím spojené) Likvidita = schopnost podniku platit závazky ze své činnosti: faktury dodavatelům, mzdy zaměstnancům, daně a poplatky

105 Příklady majetkové struktury podniku ŠKODA AUTO a.s.

106 Majetková struktura v odvětví Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Přechodná aktiva Odvětví (v členění NACE) Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Dobývání a těžba 67,4% 31,8% 0,8% Zpracovatelský průmysl 48,4% 50,7% 0,9% Výroba a rozvod elektřiny a plynu 64,4% 32,3% 3,3% Voda, odpady a sanace 75,6% 23,7% 0,7% Stavebnictví 30,4% 68,9% 0,6% Velkoobchod a maloobchod 39,0% 59,7% 1,3% Doprava a skladování 77,6% 21,7% 0,7% Ubytování, stravování a pohostinství 76,7% 20,6% 2,6% Informační a komunikační činnosti 68,0% 29,2% 2,8% Činosti v oblasti nemovitostí 85,1% 14,3% 0,6% Vědecká a technická činnost 45,5% 53,8% 0,7% Administrativní a podpůrné činnosti 68,5% 30,2% 1,3% * Zdroj: MPO, Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010

107 Majetková struktura v odvětví Odvětví (v členění NACE) Dobývání a těžba Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny a plynu Voda, odpady a sanace Stavebnictví Velkoobchod a maloobchod Doprava a skladování Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Činosti v oblasti nemovitostí Vědecká a technická činnost Administrativní a podpůrné činnosti Dl. hm. a nehm. majetek Dl. finanční majetek Zásoby Pohledávky (dl. i krát.) Krát. finanční majetek Přechodná aktiva Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok ,1% 7,3% 2,6% 17,0% 12,3% 0,8% 40,8% 7,6% 14,0% 28,9% 7,7% 0,9% 33,7% 30,7% 2,5% 23,0% 6,8% 3,3% 72,0% 3,6% 2,8% 15,9% 5,0% 0,7% 21,7% 8,8% 8,2% 44,8% 15,9% 0,6% 28,0% 11,1% 18,3% 33,5% 7,9% 1,3% 70,9% 6,7% 1,3% 14,1% 6,3% 0,7% 72,1% 4,7% 0,6% 16,0% 4,0% 2,6% 59,2% 8,7% 1,4% 20,5% 7,3% 2,8% 70,9% 14,3% 0,4% 8,4% 5,4% 0,6% 5,6% 39,9% 6,0% 35,4% 12,4% 0,7% 64,2% 4,3% 0,5% 17,6% 12,1% 1,3% * Zdroj: MPO, Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010

108 3. Kapitál (finanční zdroje) podniku Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

109 Majetková a kapitálová struktura podniku AKTIVA Majetek Stálá aktiva dlouhodobý majetek Oběžná aktiva krátkodobý majetek Ostatní aktiva Majetková struktura podniku PASIVA Kapitál Vlastní kapitál vlastní zdroje Cizí zdroje cizí kapitál Ostatní pasiva Kapitálová struktura podniku Majetek podniku, který umožňuje podniku vyrábět výrobky, je kryt z kapitálu, který do podniku vkládají různé subjekty

110 Majetková a kapitálová struktura podniku AKTIVA přehled toho co podnik vlastní (stroje, zásoby, peníze na účtu) a toho co mu dluží okolní podniky (pohledávky, majetkové účasti) MAJETEK KAPITÁL PASIVA zachycují jakým způsobem jsou aktiva společnosti financována. Co vlastník do podniku vložil a co podnik dluží okolním podnikům (stakeholders) KAPITÁL (PASIVA) představují peněžní prostředky, které je potřeba do podniku vložit, aby bylo možné investovat do majetku podniku a vyrábět výrobky, poskytovat služby.

111 Členění kapitálu podniku Podle doby použitelnosti: trvalý (je podniku k dispozici na neomezenou dobu) dočasný (je třeba jej ve sjednané lhůtě vrátit) Dočasný kapitál dále dělíme na: dlouhodobý (podnik má tento kapitál k dispozici na dobu delší než jeden rok) krátkodobý (je podniku k dispozici na dobu do jednoho roku) Podle způsobu získání: vnitřní (byl vytvořen vlastní činností podniku, ze zisku) vnější (byl získán jinak, vklady, úvěry, obligace)

112 Kapitál podniku (PASIVA) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodáření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Přechodná pasiva

113 Cizí zdroje KAPITÁL P ODNIKU Vlastní kapitál Základní kapitál Vklady vlastníků (akcie, podíly) Kapitálové fondy Emisní ážio, vklady, dary Fondy tvořené ze zisku Rezervní fond S tatutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření Minulých let Běžného období Rezervy Zákonné Ostatní Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Podnikové obligace Závazky k dodavatelům Závazky k zaměstnancům Závazky vůči státu Bankovní úvěry

114 Důvody pro použití cizího kapitálu Podnik nemá dostatek vlastních zdrojů k financování svých potřeb a cizí kapitál umožňuje podniku realizovat podnikatelské záměry, které by jinak neuskutečnil Při použití cizího kapitálu nevznikají poskytovateli práva podnik přímo řídit Důvodem pro používání cizího kapitálu je i jeho cena, která je nižší než cena vlastního kapitálu

115 Kapitál představuje celkovou výši prostředků (peněz) vynaložených na celkový majetek podniku. Peníze jsou jednou ze složek majetku podniku. Nedostatek kapitálu = vklady společníků a věřitelů nestačí na pořízení majetku potřebného k podnikání Nedostatek peněz = firma nemá finanční prostředky na krytí svých závazků

116 4. Kapitálová struktura podniku a faktory, které ji ovlivňují Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

117 Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu podniku Kapitálová struktura podniku je struktura kapitálu, tedy finančních zdrojů, z nichž je financován majetek podniku Kapitálová struktura závisí především na: velikosti podniku předmětu podnikání a odvětví výši a stabilitě výsledků podnikání časové potřebě kapitálu organizaci nákupu a prodeje (obchodních podmínkách) dostupnosti bankovních úvěrů finanční politice podniku ceně kapitálu na trhu

118 Příklad kapitálové struktury podniku ŠKODA AUTO a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31.PROSINCI 2010 (v mil. Kč) ŠKODA AUTO a.s.

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více