Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2"

Transkript

1 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012

2 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: Termíny: cvičení cvičení Základní literatura Hyršlová, Klečka, Ekonomika podniku, UT VŠEM 2010

3 Obsah kurzu - Ekonomika podniku I Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Téma 3: EFEKTIVNOST PODNIKU, NÁKLADY, VÝNOSY A ZISK Téma 4: ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMÍ VELIČINAMI PODNIKU Bonus - téma zaměřené na marketing DAŇOVÉ HLEDISKO NÁKLADŮ NA MARKETING

4 Obsah kurzu - Ekonomika podniku II Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST Téma 6: VÝROBA Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU Téma 9: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU Bonus téma zaměřené na marketing ŘÍZENÍ PODNIKU NA TRHU RYCHLOOOBRÁTKOVÉHO ZBOŽÍ

5 Způsob ukončení předmětu Předměty Ekonomika podniku I a II se vyučují ve společném bloku a jsou zakončeny: souborným zkouškovým testem Doba trvání 60 minut 11 otázek z toho: 3 příklady po 20 bodech 8 testových otázek po 5 bodech Pro úspěšné zakončení předmětů je potřeba v testu získat minimálně 50 bodů ze 100 možných.

6 Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ Osnova: 1. Podnikání, podnik, podnikatel 2. Okolí podniku 3. Cíle podnikání 4. Podnikové funkce (činnosti) a jejich řízení 5. Typologie podniků 6. Životní cyklus podniku

7 Cíle kapitoly: Vysvětlit pojmy podnikání, podnik, podnikatel Vymezit prvky, které tvoří okolí podniku a které podnik musí brát v úvahu při své podnikatelské činnosti Popsat cíle podnikání a základní podnikové funkce Charakterizovat nejběžnější právní formy podnikání Vysvětlit základní fáze životního cyklu podniku

8 1. Podnikání, podnik, podnikatel Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

9 Podnikání, podnik, podnikatel Právní normy upravující podnikání v ČR: Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) Podnikání (dle obchodního zákoníku) je soustavná činnost prováděná: samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

10 Podnikatel je: osoba zapsaná do obchodního rejstříku - zejména obchodní společnosti a družstva, zahraniční osoby podnikající na území ČR a v zákonem stanovených případech i fyzické osoby osoba, která má živnostenské oprávnění (živnosti ohlašovací a koncesované) nebo jiné oprávnění (např. advokáti, daňoví poradci, lékaři, ) fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu, zapsaná do zvláštní evidence

11 Podnikání, podnik, podnikatel Podnik je soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik tvoří: Hmotné (materiální) složky - auta, budovy, stroje, materiál, Nehmotné složky patenty, licence, SW, goodwill, Osobní složky kvalifikace zaměstnanců, úroveň managementu, Podnik je ekonomický subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost.

12 Podnik jako ekonomická entita

13 Podnik jako ekonomická entita Vstupy Výstupy Peníze Majetek (stroje a zařízení) Zásoby (materiál) Zboží pro obchodní činnost Lidé (pracovní kapitál) Know-How Budovy, infrastruktura Vyrobené výrobky Poskytnuté služby Zbytky z výroby Emise, odpadní vody Zisk, daně, platy PODNIK transformuje, provádí přeměnu, vstupů na výstupy.

14 2. Okolí podniku Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

15 Okolí podniku Základní prvky okolí podniku Geografické Sociální Politické a právní Ekonomické Ekologické Makroprostředí Mikroprostředí PODNIK Interní faktory Technologické Etické Kulturně historické

16 PESTEL analýza Zdroj:

17 Společenská odpovědnost podniku Corporate Social Responsability (CSR) - posun podniků od přístupu PROFIT ONLY k širšímu pohledu 3P People, Planet, Prosperity Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku (stakeholdery).

18 Podnik a zainteresované strany Stakeholders Banky Stát Management Věřitelé Zákazníci PODNIK Zaměstnanci Vlastníci Ostatní zainteresované strany Dodavatelé

19 3. Cíle podniku Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

20 Strategie a cíle podnikání V tradičním pojetí rozlišujeme cíle dle časového hlediska: Cíle dlouhodobé např. růst tržní hodnoty podniku MISE a VIZE Cíle střednědobé např. dosahování přiměřeného zisku STRATEGIE Cíle krátkodobé např. zajištění platební schopnosti podniku CÍLE a PLÁNY Cíle podniku by měly být nastaveny tak, aby podnik v dlouhodobém horizontu vydělával a trvale rostla tržní hodnota podniku.

21 Cíle podniku Cíle podniku stanovuje management podniku na základě strategie podniku, která naplňuje vizi a misi podniku Dosahování cílů podniku je dáno vlivy podnikového okolí, které na podnik působí (mikro a makro vlivy) Podnik při tvorbě strategie a plánování cílů vychází z principu podnik = koalice zainteresovaných stran (stakeholders) Stakeholders jsou zainteresované strany, skupiny či osoby, které ovlivňují daný podnik nebo jsou jednáním podniku samy dotčeny Stakeholders jsou dobrovolně nebo nedobrovolně vystaveny riziku spojenému s aktivitami podniku

22 Pyramida spokojenosti Stakeholders Měřítko Vlastníci Tržní hodnota firmy Cíl Podnik získává HODNOTU Spokojení věřitelé Rating Podnik získává finanční DŮVĚRYHODNOST Spokojení zákazníci Customers value Podnik získává TRH Spokojení manažeři, zaměstnanci a dodavatelé Loyalty Podnik získává INOVACE

23 Mise, vize a strategie podniku Podnikové cíle vycházejí z podnikové strategie, která je vytvořena na základě vize a mise podniku MISE VIZE STRATEGIE Horizont let Horizont 3-5 let CÍLE Horizont 1-2 roky PODNIKOVÁ ORGANIZACE

24 Mise a vize MISÍ skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značky nápojů, které budou nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj stanou významnou součástí životního stylu. VIZÍ skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 chceme být celkově dvojkou na nealko trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít v každé z těchto zemí v segmentu kolových nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích být do pomyslného 3. místa. firma.kofola.cz

25 Strategie a cíle MISE funkční a emotivní hodnota, součást životního stylu VIZE volba pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 dvojka na nealko trhu v ČR, v SK a v Polsku STRATEGIE * soubor taktik a postupů: snížení výrobních nákladů; optimalizovat marketingovou komunikaci; rozvoj distribuční sítě CÍLE pro rok 2012 * obrat ve výši 3 mld. Kč a čistý zisk 75mil. Kč využitelnost výrobních kapacit 85% rozšíření distribuční sítě o 30 míst * smyšlený příklad strategie a cílů

26 Management by objectives (MBO) Řízení podle cílů Jeden ze způsobů řízení podnikových cílů, který vychází z následujících principů: stanovení cílů na vrcholové úrovni podniku a určení manažerů, kteří jsou za jejich plnění odpovědni postupné rozpracování cílů pro liniové manažery i ostatní zaměstnance podniku podněcování zaměstnanců ke ztotožnění se s cíli a motivování zaměstnanců k plnění cílů

27 Management by objectives (MBO) Řízení podle cílů Zpravidla se cíle zaměřují jak na finanční výkonnost podniku, tak i na nefinanční ukazatele a měřítka Oblasti podnikových cílů: prodej a marketing produktivita finanční stabilita tržní podíl pracovní síla spolehlivost a kvalita společenská odpovědnost inovativnost

28 Balanced Scorecard (BSC) Metoda představující strategické řízení podniku, která zdůrazňuje zásadní vliv zákazníků a zaměstnanců na dlouhodobou výkonnost podniku Metoda systematicky postupuje při formulaci, implementaci a řízení podnikové strategie Efektivní fungování podniku ovlivňují čtyři základní stavební oblasti: oblast finančně hodnotová (FINANCIAL) oblast zákaznická (CUSTOMER) oblast interních procesů (INTERNAL PROCESSES) zaměstnanecká oblast (LEARNING and GROWTH)

29 Balanced Scorecard (BSC)

30 BSC strategická mapa Zdroj:

31

32 4. Podnikové funkce (činnosti) a jejich řízení Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

33 Základní podnikové funkce (činnosti) - ODBORNOST Příklad výrobní podnik: Marketing a prodej Nákup Výroba Logistika Personalistika Investování Financování Výzkum a vývoj Technologie Správa a IT Každá podniková činnost má své vstupy a výstupy. Zahrnuje řadu dílčích činností, které jsou vzájemně propojeny a vzniká nutnost je koordinovat. KOORDINOVAT = ŘÍDIT

34 Podnikové a manažerské funkce V podniku probíhá kombinace dvou typů činností: základní podnikové funkce (činnosti) ODBORNOST manažerské funkce (činnosti) MANAGEMENT / ŘÍZENÍ MANAGEMENT 1. Úroveň řízení (představenstvo) 2. Úroveň řízení (odborní ředitelé) 3. Úroveň řízení (vedoucí útvarů ODBORNOST nákup výroba marketing prodej - finance

35 Management a manažerské funkce (činnosti) - ŘÍZENÍ MANAGEMENT je souborem přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které MANAŽEŘI užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení stanovených cílů podniku. Management je možné klasifikovat z mnoha pohledů (dimenzí): podle funkcí managementu (činností manažerů) podle předmětu řízení podle úrovně manažerských úkolů

36 ŘÍDÍCÍ CYKLUS Klasifikace managementu podle funkcí managementu Vychází z procesního pojetí: management = činnosti (procesy), které musejí vykonávat manažeři jako nositelé managementu Sekvenční (fáze řídicího cyklu) PLÁNOVÁNÍ Průřezové V každé fázi řídícího cyklu probíhají průřezové činnosti: ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE KONTROLA 1. Organizování 2. Sběr a analýza informací 3. Rozhodování 4. Vedení lidí

37 Klasifikace managementu podle předmětu řízení Globální management zaměřen na podnik jako celek Dílčí (parciální) management řízení jednotlivých podnikových činností a vnitropodnikových útvarů

38 Klasifikace managementu podle úrovně manažerských úkolů Strategický management globální cíle zaměřené na dlouhodobější horizont Taktický management zabezpečení strategických cílů, rozpracovaných do krátkodobějších taktických cílů Operativní management zajištění dílčích, krátkodobých cílů podniku STRATEGIE TAKTIKA OPERATIVA

39 5. Typologie podniků Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

40 Třídění podniků Dle charakteru činnosti výrobní, obchodní, finanční instituce, poskytování služeb Dle hospodářského odvětví odvětvová klasifikace ekon. činností CZ- NACE (ČSÚ) Dle velikosti podniky malé, střední a velké Dle právní formy

41 Malý a střední podnik (MSP) - dle definice EU Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR Malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR Střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR

42 Typologie podniků (ČR) Právní formy podnikání Podniky jednotlivce Obchodní společnosti Družstva, veřejné (státní) podniky Živnosti ohlašovací Živnosti koncesované Osobní Smíšené Kapitálové Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost

43 Typologie podniků (ČR) z toho vybrané právní formy soukromí podnikatelé obchodní společnosti Rok Celkem celkem z toho zapsaní v obchodním rejstříku celkem z toho akciové společnosti družstva státní podniky * Český statistický úřad

44 Podnik jednotlivce - živnosti Živnost je definována jako: soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených živnostenským zákonem

45 Podnik jednotlivce - živnosti Živnost může být provozována pouze osobou, která splňuje obecné podmínky zákona: musí být starší 18 let způsobilá k právním úkonům bezúhonná Živnostenský zákon rozděluje živnosti na: Ohlašovací Řemeslné např. hostinská činnost, pekařství, zednictví Vázané např. stavební činnost, nakládání s nebezpečnými odpady Volné např. výroba a opravy obuvi, překladatelská činnost Koncesované např. výroba a úprava lihu, výroba zbraní, silniční doprava

46 Podnik jednotlivce - živnosti Výhody: K založení stačí malý kapitál Regulace ze strany státu je minimální Nevýhody: Obtížný přístup ke kapitálu Neomezené ručení za dluhy společnosti Omezená životnost firmy

47 Vývoj počtu soukromých podnikatelů v ČR v letech *

48 Osobní obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost (v.o.s) Je společným podnikáním živnostníků, kteří si upraví vztahy mezi sebou (řízení společnosti a rozdělování zisku) a podnikají pod společným jménem Výhody: Překonává kapitálovou nedostatečnost Překonává kvalifikační omezenost Nevýhody: Stabilita společnosti záleží na vzájemném vztahu partnerů. Minimálně dvě osoby, které se dohodnou na podnikání pod společným jménem

49 Kapitálové obchodní společnosti Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Základní kapitál je tvořen vklady společníků Minimální výše základního kapitálu = 200 tis. Kč (minimálně 20 tis. Kč na společníka) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků; po splacení všech vkladů ručení společníků zaniká Nejvyšší orgán: valná hromada Statutární orgán: jednatel (jednatelé)

50 Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost (a.s.) Kapitál je rozložen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Minimální výše základního kapitálu = 2 mil. Kč (bez veřejné nabídky) nebo 20 mil. Kč (s veřejnou nabídkou) Akcionář za závazky společnosti neručí Nejvyšší orgán: valná hromada Statutární orgán: představenstvo Kontrolní orgán: dozorčí rada

51 Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost (a.s.) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na: řízení společnosti zisku společnosti likvidačním zůstatku Akcie na jméno je zapsána v seznamu akcionářů (akciovém registru), převádí se indosamentem Akcie na majitele je snadno obchodovatelná, převádí se odevzdáním novému majiteli

52 Kapitálové obchodní společnosti Akciová společnost a Společnost s ručením omezeným Výhody: vlastnická práva jsou charakterizována dělitelností a snadnou převoditelností na další osobu Nevýhody: obtížnější založení kontrola ze strany státu často nezájem vlastníků o záležitosti společnosti dvojí zdanění příjmů

53 Smíšené obchodní společnosti Komanditní společnost (k. s.) Kombinace osobní a kapitálové společnosti Komanditní společnost má dva typy společníků: Komanditisté - ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu; je povinen vložit do společnosti vklad, je oprávněn nahlížet do účetnictví společnosti a kontrolovat Komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem; řídí provoz společnosti a musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti

54 Evropská společnost (Societas Europaea SE) Základní kapitál: 120 tis. EUR rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Orgány: nejvyšším orgánem je valná hromada. Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. Evropské hospodářské zájmové sdružení Nejstarší nadnárodní právní forma (platné od r. 1989, v ČR od ) Hlavním cílem je přeshraniční spolupráce podnikatelů

55 Srovnání právních forem podnikání Počet zakladatelů živnost Jedna osoba v.o.s k.s. s.r.o. a.s. Alespoň 2 osoby Alespoň 2 osoby Může být i 1 osoba, maximálně 50 společníků 1 zakladatel (jde-li o práv.os.) Jinak více zakladatelů Administrativní náročnost založení živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. nejmenší největší

56 Srovnání právních forem podnikání Předepsané požadavky na kapitál živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. nejsou stanoveny nejsou stanoveny vklad komanditistů min. 5 tis. Kč min. 200 tis. Kč min. 2 mil. Kč (20 mil. Kč) Ručení živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. neomezené neomezené kombinace omezené akcionáři neručí

57 Srovnání právních forem podnikání Finanční možnosti živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. nejmenší největší Řízení podniku živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. řídí sám podnikatel řídí podle dohody společníci řídí podle dohody jen komplementáři valná hromada popř. dozorčí rada - valná hromada akcionářů - představenstvo - dozorčí rada

58 Srovnání právních forem podnikání Účast na zisku živnost v.o.s k.s. s.r.o. a.s. patří podnikateli úměrná výši rizika, není-li dohodnuto jinak (viz společenská smlouva) úměrná výši rizika, není-li dohodnuto jinak (viz. společenská smlouva); závisí na rozhodnutí valné hromady závisí na rozhodnutí valné hromady

59 Družstvo Společenství neuzavřeného počtu osob (min. 5 FO nebo 2 PO), založené pro společné podnikání Členové družstva jsou i jeho zaměstnanci Členové za závazky družstva neručí Základní kapitál min Kč Orgány družstva: členská schůze představenstvo kontrolní komise

60 Vývoj počtu státních podniků v ČR v letech *

61 Užitečné odkazy - OBCHODNÍ REJSTŘÍK a SBÍRKA LISTIN (Ministerstvo Spravedlnosti); INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK - ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK (Ministerstvo obchodu a průmyslu) možnost vyhledávání podnikatelských subjektů, statistiky, aktuální informace a legislativa v oblasti živnostenského podnikání wwwinfo.mfcr.cz/ares/ - ARES Administrativní registr ekonomických subjektů údaje z jednotlivých registrů státní správy, spravovaný Ministerstvem financí - Družstevní Asociace ČR členská organizace Mezinárodního družstevního svazu ICA - oficiální portál pro podnikání a export, CzechTrade (Ministerstvo průmyslu a obchodu) obdobné informace jako na ale podrobnější a více zaměřené na zahraniční obchod (legislativa, praktické informace z jednotlivých zemí)

62 Srovnání typu podnikání svět Česká republika Velká Británie Německo Slovensko s.r.o. Private Limited Company GmbH (Gesellschaft mit Spoločnosť s ručením beschränkter Haftung) obmedzeným s. r. o. - žádné požadavky na výši - min. zákl. kapitál zákl. kapitálu EUR - min. zákl. kapitál EUR - min. vklad společníka min. vklad společníka 750 EUR EUR a.s. Public Limited Company AG (Aktiengesellschaft) Akciová spoločnosť a. s. - zákl. kapitál min GBP (cca EUR) - zákl. kapitál min EUR - min. zákl. kapitál EUR podnik jednotlivce (OSVČ) Sole proprietorship/ Sole trader Einzelunternehmen SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba v.o.s. Partnership OHG (Offene Handelsgesellschaft) Verejná obchodná spoločnosť komanditní společnost Limited Partnership KG (Kommanditgesellschaft) Komanditná spoločnosť *

63 6. Životní cyklus podniku Téma 1: PODNIK A PODNIKÁNÍ

64 Životní cyklus podniku Fáze životního cyklu podniku: 1) Založení podniku 2) Růst podniku (Růst Stabilizace Zralost) 3) Krize a případně sanace podniku 4) Zánik podniku Tržby Zisk Založení Růst Stabilizace Zralost Zánik Tržby čas Zisk čas

65 1) Založení podniku Faktory ovlivňují rozhodování zda podnikat: Osobnost podnikatele Inspirace (nápad) Finanční prostředky Aktivity spojené se založením podniku: Aktivity v oblastí právní výběr právní formy a podmínek podnikání Aktivity v oblasti obchodní vymezení předmětu činnosti, produktu a trhu Aktivity v oblasti ekonomické zakladatelský rozpočet

66 Podnikatelský záměr Obsahuje dílčí kroky k naplnění podnikatelských cílů Zvyšuje šanci na úspěch podnikání Umožní kvalitní řízení podniku Poskytuje reálný pohled - nutnost shromáždit informace Může být cestou k získání finančních prostředků

67 Podnikatelský záměr případová studie Nosná podnikatelská myšlenka nápad, obor podnikání Co budu nabízet výrobek nebo služba Cíle podniku Právní forma podnikání Zhodnotit okolí trh, lokalita, konkurence, právní podmínky Vyhodnocení náročnosti na vstupy Vymezení cílové skupiny Forma propagace, reklamní slogan,

68 Zakladatelský rozpočet Sestavuje se před zahájením podnikání a skládá se ze třech základních částí: 1) Rozpočet potřebného majetku a zdrojů jeho krytí jde v podstatě o sestavení plánované počáteční rozvahy 2) Rozpočet výnosů, nákladů a HV většinou za první rok podnikání představuje plánovanou výsledovku 3) Rozpočet rozdělení zisku, posouzení výhodnosti podnikání (posouzení rentability podnikání)

69 Poznání příležitosti na trhu Zvážení osobních předpokladů Volba předmětu podnikání Rámcový průzkum situace a vývojových trendů v tržním prostředí a vlastní pozice v něm, odhad prodejů Vypracování rámcového podnikatelského záměru Věcná část - ujasnění vize a cílů, - výrobky a technologie výroby včetně surovin, výrobních zařízení Ekonomická část - vypracování zakladatelského rozpočtu - propočet zisku, potřeby kapitálu, investic, prodeje Rozhodnutí o založení, umístění podniku a volbě právní formy Založení podniku po právní stránce Vypracování organizačního uspořádání podniku Přijetí zaměstnanců, pořízení materiálně technického vybavení

70 1) Založení podniku Živnostenské listy a koncesní listiny jsou nahrazeny jediným dokladem: výpisem ze živnostenského rejstříku Centrální registrační místa (CRM) Vyplnění formuláře Ohlášení živnosti Předložení dokladů prokazujících odbornou způsobilost + dokladu o zaplacení správního poplatku CRM do 5 dnů provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis Vyplnění Jednotného registračního formuláře (povinnosti vůči dalším orgánům)

71 2) Růst podniku Růst může být Interní = rozšiřování činností podniku, činností stávajících nebo činností nově objevených Například: zvýšení prodeje existujících produktů na stávajících trzích prodej existujících produktů na nových trzích prodej nových produktů na stávajících trzích Externí = jeden podnik získá jiný podnik či jeho části nebo některé z jeho činností (tzv. fúze a akvizice); podnik se sdruží s jinými podniky do hospodářských seskupení (tzv. koncern a holding)

72 2) Růst podniku Fúze a akvizice Akvizice je převzetí podniků na základě koupě Fúze spojení dvou nebo více společností Akvizice Sloučení Fúze Splynutí Firma A Firma A Firma A Firma C Firma B Firma B

73 2) Růst podniku Sdružování podniků Při horizontálním sdružování se slučují podniky téhož odvětví (akvizicí konkurenta posílím svůj podíl na trhu, mohu optimalizovat náklady, získám technologii) Při vertikálním sdružování se spojují podniky z různých fází výrobního procesu tak, aby se doplňovaly (propojení podniků z potravinářského a zemědělského průmyslu) Koncern je seskupení právně samostatných podniků, které jsou ekonomicky jednotně řízeny společným koncernovým vedením (smluvně nebo na základě kapitálové účasti) Holdingová společnost je forma koncernu, kde dochází k centralizovanému řízení akciových společností, ve kterých má holding rozhodující kapitálovou účast

74 AGROFERT HOLDING, a.s. AGROFERT vznikl jako s.r.o. se 4 zaměstnanci zaměřené na obchod s hnojivy V současnosti sdružuje AGROFERT HOLDING, a.s. více než 230 subjektů ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství a pozemní techniky s vlastním kapitálem převyšujícím 34 mld. Kč Největší skupina v českém a slovenském zemědělství a potravinářství Druhá největší chemická skupina v ČR Největší privátní zaměstnavatel v ČR (4. celkově) Druhý největší výrobce dusíkatých hnojiv v Evropě

75 Vertikála Služby Zemědělská technika Chemie 1 2 N Dřevařství a lesnictví Horizontála Potravinářství Zemědělství byznys.ihned.cz

76 ČR 25. místo v žebříčku transakční atraktivity Studie Mergers and Acquisitions Research Centre (MARC) Cass Business School při City University London ve spolupráci se společností Ernst & Young, 2011 Země Index Srovnání ČR (mezi 175 zeměmi) 1. Kanada 1,4 2. Velká Británie 1,4 3. USA 1,5 25. ČR 2,1 Průměr vyspělé trhy 1,7 Průměr přechodné trhy 2,7 Průměr rozvíjející se trhy 3,5 20. Lucembursko (index 2,0) 21. Itálie 22. Španělsko 23. Malajsie 24. Izrael 25. Česká republika 26. Chile 29. Čína 30. Spojené arabské emiráty (index 2,2) Zdroj:

77 Hodnotící kritéria studie M&A atraktivity: Regulatorní faktory - poměřují podmínky pro podnikání z hlediska procedurálního, dohledu státu nad soukromým sektorem, daňových a legislativních aspektů pro zahraniční investice a procedurálních otázek fúzí a akvizic Ekonomické faktory hodnotí růst a stabilitu ekonomiky, např. růst a velikost HDP, inflaci, státní rozpočet, atd. Finanční faktory - hodnotí dostupnost financování a náklady podnikání, např. vývoj na akciových a dluhopisových trzích, dostupnost úvěrů od Světové banky, atd. Politické faktory - hodnotí stabilitu a související rizika dané země Technologické faktory - hodnotí podnikatelské prostředí z technologického hlediska, např. počet udělených patentů Sociálně-kulturní faktory hodnotí obyvatelstvo, např. úroveň vzdělání Zdroj:

78 3) Krize a sanace podniku Vnitřní příčiny krize jsou důsledkem chyb při zakládání či řízení podniku Platební neschopnost / finanční řízení Právní chyby při zakládání podniku Pochybení managementu (nejčastější příčina) Nepřizpůsobení se změnám na trhu Vnější příčiny krize vyplývají většinou z nepříznivého vývoje podnikového okolí Přírodní pohromy Nehody Úmyslná jednání třetích stran Hospodářský cyklus

79 Sanace podniku Teoreticky existují dva postupy řešení krize: Získání dodatečných zakázek Adaptace podniku na reálné prodejní možnosti Sanace (ozdravění podniku) je soubor opatření, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova výkonnosti podniku Kroky vedoucí k ozdravění podniku: 1. management podniku si musí uvědomit vážnost situace a rozhodnout se pro zásadní obrat 2. vlastní léčba sestávajíc se z realizace opatření, sledujících radikální snížení nákladů 3. pokles nákladů předstihne pokles tržeb a podnik opět začne být ziskový (jedna z hlavních podmínek setrvání podniku na trhu)

80 Etapy sanace podniku Tržby Náklady Ztráta Zisk čas 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA čas

81 4) Zánik podniku Ke zrušení podniku může dojít na základě dobrovolného rozhodnutí vlastníka na základě určitého donucení (nastala určitá zákonná okolnost) Podnik může být zrušen: s likvidací = zákonem řízený postup - mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů; provádí likvidátor bez likvidace obchodní jméno přechází na právního nástupce (sloučení)

82 4) Zánik podniku Obecné důvody pro zrušení podniku jsou: uplyne doba, na kterou byl podnik založen byl splněn cíl, pro který byl podnik založen podnikatel se k ukončení činnosti dobrovolně rozhodne soudní rozhodnutí vzájemná dohoda společníků rozhodnutí o sloučení

83 4) Zánik podniku Konkurz versus Reorganizace Úpadek nastává, pokud má dlužník více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, případně je-li podnik předlužen Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a způsob jeho řešení. Způsoby řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení jsou konkurs, reorganizace, popřípadě oddlužení Konkurs je zjištěné pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty (majetek, který slouží k uspokojení věřitelů) Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou

84 4) Zánik podniku Konkurz versus Reorganizace Reorganizace je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů Dlužník má v průběhu reorganizace dispoziční oprávnění CÍL KONKURSU A REORGANIZACE: dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku dlužníka

85 Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti v ČR Zdroj:

86 Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Osnova: 1. Majetek podniku 2. Majetková struktura faktory, které ji ovlivňují 3. Kapitál (finanční zdroje) podniku 4. Kapitálová struktura faktory, které ji ovlivňují 5. Rozvaha (bilance) 6. Oceňování majetku a závazků

87 1. Majetek podniku Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

88 Majetková a kapitálová struktura podniku AKTIVA Majetek Stálá aktiva dlouhodobý majetek Oběžná aktiva krátkodobý majetek Ostatní aktiva Majetková struktura podniku PASIVA Kapitál Vlastní kapitál vlastní zdroje Cizí zdroje cizí kapitál Ostatní pasiva Kapitálová struktura podniku Majetek podniku, který umožňuje podniku vyrábět výrobky, je kryt z kapitálu, který do podniku vkládají různé subjekty

89 Majetková a kapitálová struktura podniku Dva pohledy na majetek podniku 1. Konkrétní majetek v podobě budov, strojů, zásob a peněz na účtech (AKTIVA) MAJETEK KAPITÁL 2. Zdroje, Kapitál, kterých je potřeba na pořízení majetku a jeho rozvoj (PASIVA) Pořízení a rozvoj majetku společnosti je potřeba financovat, buď z vlastní kapsy nebo si peníze půjčit

90 Majetková a kapitálová struktura podniku Dva pohledy na majetek podniku AKTIVA přehled toho co podnik vlastní (stroje, zásoby, peníze na účtu) a toho co mu dluží okolní podniky (pohledávky, majetkové účasti) MAJETEK KAPITÁL PASIVA zachycují jakým způsobem jsou aktiva společnosti financovány. Co vlastník do podniku vložil a co podnik dluží okolním podnikům (stakeholders)

91 Majetek podniku (AKTIVA) Majetková struktura = struktura dlouhodobého a oběžného majetku, používaného podnikem Majetek podniku = souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které podniku patří a slouží k jeho podnikání (přeměně vstupů na výstupy) Majetková struktura podniku by měla být v optimální struktuře a umožňovat provozování podnikatelské činnosti tak, aby byly splněny cíle podnikání Majetková struktura podniku je u každého podniku rozdílná dle povahy podnikání a podmínek daného odvětví, kde podnik působí

92 Aktiva jsou prostředky ovládané podnikem, u nichž se očekává, že podniku přinesou budoucí ekonomický prospěch: Užití při výrobě produktů, popř. poskytování služeb Přeměna v jiné aktivum Použití k úhradě závazků Rozdělení vlastníkům podniku

93 Majetek podniku (AKTIVA) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Přechodná aktiva

94 peněžní Oběžný majetek MAJETEK PODNIKU věcný Dlouhodobý majetek Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek nemovitý movitý Ocenitelná práva Software Pozemky Budovy Stroje, zařízení Dopravní prostředky Finanční dlouhodobý majetek Cenné papíry Majetkové účasti Zásoby Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Zboží Pohledávky Krátkodobé Dlouhodobé Finanční majetek Peníze C enné papíry

95 DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek - NEMOVITÝ - pozemky, budovy, stavby - MOVITÝ stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky, inventář, zvířata, pěstitelské celky Dlouhodobý nehmotný majetek - patenty, licence, nehmotná práva (např. autorská a vydavatelská), SW, obchodní značka, goodwill, emisní povolenky, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Dlouhodobý finanční majetek - finanční účasti podniku v jiných podnicích, cenné papíry nakoupené za účelem dlouhodobé investice, hypotekární pohledávky,

96 OBĚŽNÝ MAJETEK Věcný - Zásoby nakupované materiály a zboží - Zásoby vlastní výroby Peněžní - Pohledávky dlouhodobé X krátkodobé z obchodního styku, pohledávky za upsaný základní kapitál, ostatní - Krátkodobý finanční majetek cenné papíry držené v krátkodobém horizontu - Peněžní prostředky hotovost, peněžní vklady, šeky, ceniny

97 Provozní cyklus (koloběh oběžného majetku) Kč HOTOVOST 5) Inkaso plateb 1) Nákup Kč POHLEDÁVKY MATERIÁL Kč 4) Prodej, expedice Kč 2) Výroba Kč HOTOVÉ VÝROBKY ROZPRACOVANÁ VÝROBA Kč 3) Výroba

98 Provozní cyklus příklad dřevařské společnosti Dřevařská společnost vyrábí vysokozátěžové parkety na zakázku a získala objednávku na pokrytí podlah nově stavěného hotelu Prvním krokem je nákup potřebných dřevěných desek. Jejich pořízením a uskladněním vznikají zásoby materiálu a zároveň závazek vůči dodavateli v částce 10 mil. Kč Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn a probíhá příprava výroby Následuje výroba, kdy se upravují a opracovávají dřevěné desky a vznikají parkety požadovaných parametrů V jejím průběhu jsou mezi pracovišti předávány polotovary v různém stupni rozpracovanosti, čímž vznikají zásoby nedokončené výroby

99 Příklad - pokračování Výrobní proces trvá celkem 20 dní Až 10 dní jsou hotové výrobky skladovány, protože objednatel požaduje dodání parket najednou Předáním všech parket odběrateli vzniká pohledávka Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30 denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka uhrazena na účet dřevařské společnosti Zdroj: Vítězslav Hálek, Univerzita Hradec Králové, halek.info/www/

100 Používaná terminologie Dlouhodobý majetek = fixní, stálá, dlouhodobá aktiva, neoběžný majetek Oběžný majetek = oběžná, krátkodobá aktiva Pracovní kapitál (working capital) 1) = oběžný majetek (hrubý pracovní kapitál) 2) = přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem (čistý pracovní kapitál) Řízení pracovního kapitálu se zaměřuje na: - Zásoby - Pohledávky - Peněžní prostředky

101 2. Majetková struktura podniku a faktory, které ji ovlivňují Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

102 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu podniku Odvětví a typ podniku Finanční politika podniku Výnosnost a likvidnost jednotlivých složek majetku Výnosnost = možná míra zhodnocení původně vložených prostředků. Obecně platí, že dlouhodobý majetek je výnosnější než majetek oběžný Likvidnost = rychlost zpětné přeměny daného typu majetku zpět na peníze (musíme vzít v úvahu i náklady s tím spojené) Podnik při tvorbě majetkové struktury podniku volí mezi výnosností a likvidností daného majetku v souladu s dlouhodobými (dosažení zisku) i krátkodobými cíly (být schopen platit své závazky)

103 Členění majetku podle likvidnosti 1. stupeň likvidnosti 2. stupeň likvidnosti 3. stupeň likvidnosti peníze v hotovosti nevázané bezhotovostní peníze na bankovních účtech splatné krátkodobé pohledávky termínované vklady krátkodobé cenné papíry zásoby všeho druhu Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je považován za téměř nelikvidní. Proto je pro podnik klíčové, dobře řídit krátkodobý (oběžný) majetek

104 LIKVIDNOST a LIKVIDITA Likvidnost = rychlost zpětné přeměny daného typu majetku zpět na peníze (musíme vzít v úvahu i náklady s tím spojené) Likvidita = schopnost podniku platit závazky ze své činnosti: faktury dodavatelům, mzdy zaměstnancům, daně a poplatky

105 Příklady majetkové struktury podniku ŠKODA AUTO a.s.

106 Majetková struktura v odvětví Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Přechodná aktiva Odvětví (v členění NACE) Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Dobývání a těžba 67,4% 31,8% 0,8% Zpracovatelský průmysl 48,4% 50,7% 0,9% Výroba a rozvod elektřiny a plynu 64,4% 32,3% 3,3% Voda, odpady a sanace 75,6% 23,7% 0,7% Stavebnictví 30,4% 68,9% 0,6% Velkoobchod a maloobchod 39,0% 59,7% 1,3% Doprava a skladování 77,6% 21,7% 0,7% Ubytování, stravování a pohostinství 76,7% 20,6% 2,6% Informační a komunikační činnosti 68,0% 29,2% 2,8% Činosti v oblasti nemovitostí 85,1% 14,3% 0,6% Vědecká a technická činnost 45,5% 53,8% 0,7% Administrativní a podpůrné činnosti 68,5% 30,2% 1,3% * Zdroj: MPO, Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010

107 Majetková struktura v odvětví Odvětví (v členění NACE) Dobývání a těžba Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny a plynu Voda, odpady a sanace Stavebnictví Velkoobchod a maloobchod Doprava a skladování Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Činosti v oblasti nemovitostí Vědecká a technická činnost Administrativní a podpůrné činnosti Dl. hm. a nehm. majetek Dl. finanční majetek Zásoby Pohledávky (dl. i krát.) Krát. finanční majetek Přechodná aktiva Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok 2010 Rok ,1% 7,3% 2,6% 17,0% 12,3% 0,8% 40,8% 7,6% 14,0% 28,9% 7,7% 0,9% 33,7% 30,7% 2,5% 23,0% 6,8% 3,3% 72,0% 3,6% 2,8% 15,9% 5,0% 0,7% 21,7% 8,8% 8,2% 44,8% 15,9% 0,6% 28,0% 11,1% 18,3% 33,5% 7,9% 1,3% 70,9% 6,7% 1,3% 14,1% 6,3% 0,7% 72,1% 4,7% 0,6% 16,0% 4,0% 2,6% 59,2% 8,7% 1,4% 20,5% 7,3% 2,8% 70,9% 14,3% 0,4% 8,4% 5,4% 0,6% 5,6% 39,9% 6,0% 35,4% 12,4% 0,7% 64,2% 4,3% 0,5% 17,6% 12,1% 1,3% * Zdroj: MPO, Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010

108 3. Kapitál (finanční zdroje) podniku Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

109 Majetková a kapitálová struktura podniku AKTIVA Majetek Stálá aktiva dlouhodobý majetek Oběžná aktiva krátkodobý majetek Ostatní aktiva Majetková struktura podniku PASIVA Kapitál Vlastní kapitál vlastní zdroje Cizí zdroje cizí kapitál Ostatní pasiva Kapitálová struktura podniku Majetek podniku, který umožňuje podniku vyrábět výrobky, je kryt z kapitálu, který do podniku vkládají různé subjekty

110 Majetková a kapitálová struktura podniku AKTIVA přehled toho co podnik vlastní (stroje, zásoby, peníze na účtu) a toho co mu dluží okolní podniky (pohledávky, majetkové účasti) MAJETEK KAPITÁL PASIVA zachycují jakým způsobem jsou aktiva společnosti financována. Co vlastník do podniku vložil a co podnik dluží okolním podnikům (stakeholders) KAPITÁL (PASIVA) představují peněžní prostředky, které je potřeba do podniku vložit, aby bylo možné investovat do majetku podniku a vyrábět výrobky, poskytovat služby.

111 Členění kapitálu podniku Podle doby použitelnosti: trvalý (je podniku k dispozici na neomezenou dobu) dočasný (je třeba jej ve sjednané lhůtě vrátit) Dočasný kapitál dále dělíme na: dlouhodobý (podnik má tento kapitál k dispozici na dobu delší než jeden rok) krátkodobý (je podniku k dispozici na dobu do jednoho roku) Podle způsobu získání: vnitřní (byl vytvořen vlastní činností podniku, ze zisku) vnější (byl získán jinak, vklady, úvěry, obligace)

112 Kapitál podniku (PASIVA) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodáření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Přechodná pasiva

113 Cizí zdroje KAPITÁL P ODNIKU Vlastní kapitál Základní kapitál Vklady vlastníků (akcie, podíly) Kapitálové fondy Emisní ážio, vklady, dary Fondy tvořené ze zisku Rezervní fond S tatutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření Minulých let Běžného období Rezervy Zákonné Ostatní Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Podnikové obligace Závazky k dodavatelům Závazky k zaměstnancům Závazky vůči státu Bankovní úvěry

114 Důvody pro použití cizího kapitálu Podnik nemá dostatek vlastních zdrojů k financování svých potřeb a cizí kapitál umožňuje podniku realizovat podnikatelské záměry, které by jinak neuskutečnil Při použití cizího kapitálu nevznikají poskytovateli práva podnik přímo řídit Důvodem pro používání cizího kapitálu je i jeho cena, která je nižší než cena vlastního kapitálu

115 Kapitál představuje celkovou výši prostředků (peněz) vynaložených na celkový majetek podniku. Peníze jsou jednou ze složek majetku podniku. Nedostatek kapitálu = vklady společníků a věřitelů nestačí na pořízení majetku potřebného k podnikání Nedostatek peněz = firma nemá finanční prostředky na krytí svých závazků

116 4. Kapitálová struktura podniku a faktory, které ji ovlivňují Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

117 Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu podniku Kapitálová struktura podniku je struktura kapitálu, tedy finančních zdrojů, z nichž je financován majetek podniku Kapitálová struktura závisí především na: velikosti podniku předmětu podnikání a odvětví výši a stabilitě výsledků podnikání časové potřebě kapitálu organizaci nákupu a prodeje (obchodních podmínkách) dostupnosti bankovních úvěrů finanční politice podniku ceně kapitálu na trhu

118 Příklad kapitálové struktury podniku ŠKODA AUTO a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31.PROSINCI 2010 (v mil. Kč) ŠKODA AUTO a.s.

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více