VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23)

2 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, T. G. Masaryka 4, Městec Králové zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov IČO školy: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: , fax : ová adresa : www stránky : jméno ředitele školy: Ing. Josef Carda Ing. Vendulka Cidlinová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, Bc. Hana Podzimková, zástupkyně ředitele pro odborný výcvik statutární zástupce ředitele Seznam členů školské rady: Ing. Václav Kubálek, předseda, zastupuje školu Bc. Luboš Šebek, člen školské rady, zastupuje školu Mgr. Jiří Knap, člen školské rady, zastupuje zřizovatele Milan Pavlík, člen školské rady, zastupuje město Městec Králové Ingrid Vašíčková, členka školské rady, zastupuje rodiče žáků Jana Nosková, členka školské rady, zastupuje rodiče žáků Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: ze dne čj / Charakteristika školy Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Pro teoretickou výuku a zčásti i pro účely odborného výcviku slouží budova č. 4, ul. T. G. Masaryka, Městec Králové. V ní jsou třídy pro teoretické vyučování, učebny odborného výcviku pro obor 6551H/01 Kuchař-číšník a pro obor 6552E/01 Kuchařské práce. Další budovou, v níž škola provozuje svou výchovně vzdělávací činnost, je budova cukrářské výrobny v Městci Králové pro učební obor Cukrář 2954H/01, pak budova dílen pro výuku oboru 4155E/01 Opravářské práce. Tyto objekty jsou ve vlastnictví našeho zřizovatele. Kromě toho si pronajímáme školní zahradu, která slouží výuce odborného výcviku oboru 4152H/01 Zahradník. Výuka odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku oboru 6551H/01 Kuchař číšník probíhala na smluvních pracovištích na základě řádně sepsaných smluv s jednotlivými podniky. V hlavní budově (č.p.4) je k dispozici 16 učeben. Patří sem např. tři učebny vybavené výpočetní technikou včetně internetu a dataprojektoru, dvě třídy s interaktivní tabulí, jazyková učebna... Strana 2 (celkem 23)

3 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola vyučuje ve všech oborech podle schválených pedagogických dokumentů. Jednotlivé obory a jejich hodinové dotace jsou v příloze. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Hlavním cílem školy je dobře připravený absolvent, který splňuje požadavky a potřeby praxe v regionu a díky svým vědomostem a dovednostem má reálnou šanci se uplatnit na trhu práce. Proto jsme se zaměřili v uplynulém školním roce na plné využívání vyučovacích hodin našimi žáky, zaměřili se na projevy záškoláctví (tato opatření jsou zakotvena i ve školním řádu zdejší školy), požadujeme po rodičích žáků nebo po dospělých žácích důsledné a věrohodné omlouvání absence. V případech pochybnosti požadujeme doložení odůvodněné absence. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy, ) 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV SOŠ a SOU ,454 6,19 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší Skutečný počet povolený počet Z Přepočtený žáků/stud. žáků/stud. toho počet (ubyt. (ubyt./ cizích pracovníků /stráv./klientů) stráv./klientů) Domov mládeže Školní jídelna náhrad.strav V textu (případně ve vlastní tabulce) uveďte údaje o počtech žáků a studentů (ubytovaných, strávníků, klientů) podle místa poskytovaného vzdělávání nebo místa poskytovaných školských služeb. Pokud škola (školské zařízení) vykazovala doplňkovou činnost, uveďte jakému počtu uživatelů byla činnost určena a jaký počet zaměstnanců ji zajišťoval. 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory dobíhající obory). Strana 3 (celkem 23)

4 I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání L/51 Podnikání Počet žáků Počet tříd 1 1 Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem E/01 Opravářské práce E/002 Opravářské práce E/01 Stravovací a ubytovací služby H/01 Zahradník H/01 Kuchař-číšník , H/01 Cukrář ,3 Celkem , Obory, které jsou zařazeny v rejstříku školy, ale jsou bez žáků: Studijní obory skupiny L a M M/01 Agropodnikání pro nezájem žáků neotevřeno L/01 Gastronomie - pro nezájem žáků neotevřeno Učební obory skupiny H H/01 Zemědělec - farmář - pro nezájem žáků neotevřeno H/01 Kuchař číšník dálková forma pro nezájem žáků neotevřeno Učební obory skupiny E E/01 Zahradnické práce pro nezájem žáků neotevřeno. Učební obory spojeny ve společné třídě tř. 1.A tř.1.b tř.2.a tř.2.b tř. 3.B 2954H/01 Cukrář 4152H/01 Zahradník 6551H/01 Kuchař-číšník 4155E/01 Opravářské práce 6551E/01 Stravovací a ubytovací služby 2954H/01 Cukrář 6551H/01 Kuchař-číšník 4155E/01 Opravářské práce 6551E/01 Stravovací a ubytovací služby 2954H/01 Cukrář 4152H/01 Zahradník Strana 4 (celkem 23)

5 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání L/51 Podnikání Forma vzdělávání 2 x Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Celkem ,25 1 ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná DK DK ,5 33 Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2011/2012 do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). Denní forma vzdělávání 2.A. Koníčková Andrea, SOŠ a SOU Litomyšl Slabá Markéta, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Bajer Radek SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Posejpal Jakub Střední škola potravinářská Smiřice 2.C Kroščen Pavel, SOŠ a SOU Nymburk Štereb Bohdan SOŠ a SOU Nymburk 2.D Pětník Jan, SOŠss Poděbrady Wagner Karel, SOŠss Poděbrady 3.A Kuklíková Michaela, SOŠ Čáslav Vovkunec Viktorie, SOŠss Poděbrady 3.B Merhaut Jaroslav SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Uveďte kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). Z jiného kraje dojíždí celkem 83 žáků z toho denní forma vzdělávání 51 žáků 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. Strana 5 (celkem 23)

6 Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků/studentů SŠ VOŠ Mentální postižení 44 - Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - Vady řeči - - Tělesné postižení - - Souběžné postižení více vadami - - Vývojové poruchy učení a chování - - Autismus - - Ve školním roce bylo evidováno 44 žáků se speciálními vzdělávacími problémy. Ve většině případů se jednalo o dyslexii, dysortografii, dysgrafii či dyskalkulii. V některých případech se jednalo i o lehké formy ADD či ADHD. Proto bylo přistoupeno k doporučení klást u těchto žáků důraz na ústní zkoušení a věnovat vyšší pozornost zátěžovým situacím. U písemných prací je poskytován vyšší časový limit. U vyšetření staršího data bylo doporučeno vyšetření aktualizovat tak, aby bylo možno určit stávající stav, případně zjistit změny, ke kterým od předcházejícího vyšetření došlo. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímací zkoušky uchazečů o přijetí do 1. ročníku tříletých učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu se nekonaly. Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu byl prospěch žáka na základní škole, z níž žák přišel s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení žáka školou. Pro přijetí k nástavbovému studiu žáci nekonali přijímací zkoušku. Hlediskem pro přijetí ke studiu byly výsledky průběžného studia v jednotlivých ročnících středních odborných učilišť, odkud se na školu žáci hlásili. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. Záp.lis. přihl. ZL Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání denní Strana 6 (celkem 23)

7 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Cukrář , H/01 Zahradník E/01 Opravářské práce , H/01 Kuchař-číšník , E/01 Strav. a ubytovací služby L/01 Gastronomie ,5 Celkem ,5 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. ZL přihl. ZL ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x L/524 Podnikání DK Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Uveďte kolik žáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k a k z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání). K bylo z jiných krajů přijato celkem 26 žáků z toho 14 v denní formě vzdělávání. K bylo z jiných krajů přijato celkem 50 žáků z toho 32 v denní formě vzdělávání. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 128 Prospěli s vyznamenáním 3 Prospěli 105 Neprospěli 26 - z toho opakující ročník 13 Průměrný prospěch žáků 2,30 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 103,31 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 138 Prospěli s vyznamenáním 1 Prospěli 95 Neprospěli 26 - z toho opakující ročník 8 Průměrný prospěch žáků 2,95 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 43,93 Strana 7 (celkem 23)

8 V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních zkouškách počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky. Ročník Předmět Počet 1.A Technologie 2 Český jazyk 1 Květinářství 1 Matematika 1 1.B Český jazyk 1 Občanská nauka 1 Matematika 1 Tělesná výchova 1 Informatika 1 Základy strojnictví 1 Stroje a zařízení 1 Teorie oprav 1 Odborné kreslení 1 Odborný výcvik 2 1.C Český jazyk 1 Matematika 1 Občanská nauka 1 Tělesná výchova 1 Informatika 1 Odborné kreslení 1 Stroje a zařízení 1 Teorie oprav 1 Základy strojnictví 1 Odborný výcvik 1 1.D Český jazyk 4 Anglický jazyk 2 Matematika 2 Práce s počítačem 2 Základy přírodních věd 2 ZSV 1 Ekonomika podniku 3 Marketing 2 Strana 8 (celkem 23)

9 PEK 2 Právo 3 Účetnictví 2 Tělesná výchova 1 1.E Český jazyk 10 Anglický jazyk 7 Německý jazyk 3 Právo 1 ZSV 9 ZPV 9 PSP 9 Ekonomika podniku 9 Účetnictví 9 PEK 9 Právo 9 2.A Český jazyk 4 Anglický jazyk 6 Německý jazyk 6 Ekonomika 3 Právo 2 Matematika 6 PVŽ 6 Obchodní počty 1 Stolničení 6 Technologie 4 Přírodověda 5 Informatika 5 Občanská nauka 1 Odborný výcvik 3 2.B Technologie 1 Odborný výcvik 1 2.C Matematika 6 Český jazyk 2 Anglický jazyk 2 Německý jazyk 1 Účetnictví 2 Ekonomika 2 Strana 9 (celkem 23)

10 Chod podniku 1 Občanská nauka 2 PEK 2 PSP 1 Právo 2 Management 2 2.D Český jazyk 3 Anglický jazyk 2 Matematika 2 Občanská nauka 3 ZPV 3 PSP 3 Ekonomika 3 Marketing 2 Účetnictví 3 Právo 3 3.A Ekonomika 5 Český jazyk 3 Anglický jazyk 4 Matematika 5 Právo 6 Přírodověda 5 Občanská nauka 2 Odborný výcvik 4 Stolničení 5 VPZ 3 Informatika 4 PVŽ 3 Technologie 3 3.B Český jazyk 1 Matematika 3 Anglický jazyk 1 Německý jazyk 2 Ekonomika 3 Suroviny 3 Informatika 1 Daňová evidence 3 Strana 10 (celkem 23)

11 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Maturitní zkouška: Neprospěli L/524 Podnikání-denní L/524 Podnikání-dálkové Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01Cukrář H/01 Kuchař-číšník E/002 Opravářské práce H/01 Zahradník Celkem Uveďte počet žáků/studentů, kteří konali (budou konat) opravnou maturitní nebo závěrečnou zkoušku/zkoušku či obhajobu absolventské práce jako součást absolutoria a dosažené výsledky. Opravné maturitní zkoušky vykonalo 15 studentů výsledek 7x prospěl, Opravné závěrečné zkoušky vykonal 6 studentů výsledek 6x prospěl, 8. Hodnocení chování žáků/studentů Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů - hodnocení SOŠ a SOU V textu uveďte údaje o uskutečněných výchovných opatřeních a údaje o počtu žáků/studentů, kteří byli v průběhu hodnoceného školního roku ze studia vyloučeni. Uveďte důvody. Výchovná opatření: Chování uspokojivé - 11x Chování méně uspokojivé 44x Napomenutí třídního učitele 6x Důtka třídního učitele 23x Důtka ředitele školy 19x Podmínečné vyloučení ze studia 9x Vyloučení ze studia 6x Pochvala třídního učitele 1x Pochvala ředitele školy 2x Strana 11 (celkem 23)

12 Důvodem vyloučení ze studia bylo hrubé porušení školního řádu, neomluvené absence, nevhodné chování k učitelům. Vyloučení předcházelo podmínečné vyloučení ze studia. Z výše uvedeného textu je zřejmé, že převládá důtka ředitele školy, která byla převážně udělena za hrubé či opakované porušení školního řádu /kouření, vulgární chování, neomluvená absence apod./. Podmínečné vyloučení bylo uděleno za zvlášť hrubé porušení školního řádu /což je záškoláctví, projevy šikany apod./. Šest žáků bylo vyloučeno za naprosto nepřípustné chování vůči učitelům, opakované porušování Školního řádu nebo za vysokou neomluvenou absenci. K vyloučení jsme přistoupili po vyčerpání všech výchovných opatření, které se bohužel míjely účinkem. Chování v nástavbovém studiu se neklasifikuje. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na žádnou školu SOŠ a SOU Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je. II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Pozn. : Příp. uveďte úspěšnost absolventů (viz tab. I bod 9). 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Strana 12 (celkem 23) Počet absolventů škol. rok 2010/11 Z nich počet nezaměstnaných duben H/002 Cukrář - výroba H/01 Zahradník H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství L/524 Podnikání E/002 Opravářské práce E/01 Opravářské práce H/01 Kuchař-číšník 25 1 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci.

13 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,5 Německý jazyk Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Vyučující oběma cizím jazykům přistupují ke své práci zodpovědně. Toto je možno porovnat především s výsledky žáků, kteří se hlásí z některých cizích škol Středočeského kraje, ale i kraje Východočeského, odkud se k nám žáci ke studiu tradičně hlásí. Od je náročnější výuka jazyků u prvního ročníku oboru Kuchař číšník, kde jsou podle ŠVP povinně vyučovány dva cizí jazyky. Výuka jazyků na škole je ovlivněna úrovní pokročilosti studia žáků, kteří opouštějí základní školy a stávají se žáky prvního ročníku. Ze získaných poznatků vyplývá, že úroveň výuky na jednotlivých základních školách se liší. Současně je nutné vnímat i přístup žáků k výuce. Ten se liší svou intenzitou u každého jednotlivce. Každý z vyučujících se snaží žáky motivovat k větší aktivitě a zainteresovanosti na výuce, na aktivním přístupu k ní. Pro zvolený obor každý potřebuje určitou jazykovou připravenost. Hodiny anglického jazyka jsou velmi variabilní. Střídají se různé metody výuky a různá tematická náplň vyučovacích hodin. Nejklasičtější hodiny jsou ty, které žáci stráví v lavicích ve třídách. Jsou pro ně nejméně přitažlivé, protože kladou velký důraz na soustředění a vnímavost. Což je důležité při vysvětlování a procvičování gramatických jevů. Každý tematický gramatický celek je následně procvičen za aktivní účasti každého žáka. Druhým typem hodin je hodina odrážející volný čas a záliby žáků. Tyto hodiny jsou volnější a mezi žáky velmi oblíbené, protože jejich náplň tvoří částečně sami. Vybírají si písničky, popřípadě filmy a na těchto ukázkách procvičují daný gramatický celek. Jde o poslechová cvičení, někdy doplněná obrazem a klade se důraz na stránku poslechovou. Je pro žáky zábavnější a zajímavější než výše zmiňovaný typ hodin. Dalším typem hodin jsou ty, které se zaměřují na odbornou připravenost žáka. A to ve všech tříletých oborech. Posledním typem hodin jsou hodiny zaměřené na práci s neznámým textem, kde ale určité procento slovní zásoby vybraného textu je pro žáky známé a tedy srozumitelné. Ve velké většině případů mají zpočátku žáci z těchto hodin strach, ale ten postupně mizí a mnohdy i ti, jenž mají problémy v ostatních vyučovacích hodinách, se zlepšují. V tomto případě se jedná o provázanost výuky anglického jazyka s informačními technologiemi. Žáci zde uplatní svou orientaci na internetu a zejména prokáží, jak si mohou některé procesy zjednodušit. Nově je využíván k výuce i data projektor, který je pro žáky zajímavější z hlediska své provázanosti s využitím počítače. Samozřejmě se jednotlivé typy hodin musí střídat, aby výuka neztrácela na atraktivitě a žáci byli motivováni k cestě za vyšším úspěchem. Na některých je dokonce patrné, na které typy hodin se těší. Strana 13 (celkem 23)

14 Podobné jsou i poznatky učitelů německého jazyka. Je zde patrná větší motivace žáků nástavbového studia, protože mají zájem studium zvládnout a úspěšně ho dokončit. Mají zodpovědnější přístup k domácí přípravě. Žáci, kteří mají problémy s cizím jazykem, se zvládnutím gramatických celků, slovní zásobou a odborně zaměřenou částí jazyka mohou využít konzultací, které poskytuje každý vyučující. Přístup k žákům je v tomto případě velmi individuální, protože většina z nich do školy dojíždí, proto se i vyučující snaží vyjít maximálně vstříc v časových požadavcích na konzultace jednotlivým žákům. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Škola je vybavena třemi počítačovými učebnami pro práci žáků i učitelů, včetně plátna a dataprojektoru, dále dvěma učebnami s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Celá škola je připojena k internetu. Na školní síti je informační systém pro učitele, kde jsou k dispozici pro připomenutí různé školské právní normy, (zákony a vyhlášky ) a mnohé aktuální informace ze života školy. K internetu je připojen i domov mládeže zdejší školy a budova dílen pro Opravářské práce, jednotlivé sborovny pro práci učitelů a jejich přístup k informacím. Sami si spravujeme své www stránky (jejich adresa je 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 40/34,91 7/7,89 33/27,02 33/0 9 11,28 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,33 z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní - magisterské a vyšší - bakalářské IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Strana 14 (celkem 23)

15 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Strana 15 (celkem 23) Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk a literatura Anglický jazyk 16,75 16,75 Německý jazyk 14,75 14,75 Daňová evidence 1 1 Fyzika 0,5 0 Občanská nauka 6 2 Matematika 13,5 0 Přírodověda 3 3 Chemie 1,5 1,5 Základy ekologie 1 1 Základy přírodních věd 2,5 2,5 Tělesná výchova 13 8 Základy společenské výchovy 5 5 Ekonomika/Ekonomika podniku 11,5 11,5 Práce s počítačem 7,5 0 Potraviny a výživa 9 9 Technologie Stolničení 4 4 Hospodářské výpočty 2 1 Zařízení provozoven 3 3 Informatika 6 0 Cukrářská technologie 8 8 Základy strojnictví 2 0 Odborné kreslení oprav.práce 1 1 Stroje a zařízení oprav.práce 5 0 Technologie zem.výroby 2 0 Suroviny - kč 6 6 Zelinářství 4 4 Suroviny - cu 6 6 Sadovnictví 5 5 Květinářství 5,5 5,5 Ovocnictví 4 4 Ekonomický projekt 1 1 Technologie oprav 7 7 Obchodní počty 1 1 Motorová vozidla 3 3 Účetnictví 10,15 10,15 Marketing a management 2,5 2,5

16 Psychologie 2 2 Právo 4,75 4,75 Písemná a elektronická komunikace 6 0 Chod podniku 2,5 2,5 Základy zahradnické výroby 2 2 Základy botaniky 2 2 Floristika 2 2 Personální změny ve školním roce: - na školu ve školním roce 2011/12 nastoupili do pracovního procesu: - Mgr. Kamil Novák učitel ekonomických předmětů, - Ing. Zuzana Bittmanová učitelka cizích jazyků - rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost v roce 2011/12 Ing. Eva Doskočilová učitelka ekonomických předmětů, Ing. Petr Danko učitel cizích jazyků, Jiří Šťastný MOV, Alena Čermáková MOV, 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Studují: Bc. Hana Podzimková, Bc. Ilona Ottová Pedagogická fakulta HK, obor sociální pedagogika Ukončili studium: Ing.. Vendulka Cidlinová navazující magisterské studium na ČZU, fakulta FŽP, obor regionální enviromentální správa Bc. Jan Flídr ČZU Pedagogická fakulta, obor učitelství praktického vyučování Vzdělávací kurzy a semináře: Ing. Milan Musil specializační kurz,,koordinátor ICT Ing.Zuzana Bittmanová, kurz hodnotitel AJ a NJ pro písemné a ústní MZ, e-learningové kurzy pro učitele v rámci přípravy na nové státní maturity Mgr. Lenka Urbanová e-learningový kurz - Teaching English, kombinovaná forma Strana 16 (celkem 23)

17 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V průběhu října a listopadu minulého roku prováděli učni pod vedením pana Luboše Šebka nábor s praktickými ukázkami kuchařských, cukrářských a zahradnických prací na vybraných základních školách. Nábor žáků do prvních ročníků probíhal na 20 základních školách a 5 speciálních školách formou prezentace a praktické ukázky činnosti jednotlivých oborů. Účast na burzách středních škol a učilišť v Kolíně a v Nymburce V září 2011 se žáci účastnili II. Gurmánfestu v Kolíně V říjnu 2011 žáci soutěžili ve Vlašimi o,, Pohár blanických rytířů,, V dubnu 2012 jsme se zúčastnili,, Buřtového festivalu,, v Mladé Boleslavi Dále se žáci podíleli svými výrobky na vánoční a velikonoční výstavě naší školy. Obor zahradník v rámci odborného výcviku prováděl výsadbu a údržbu zeleně v Městci Králové, v obci Kouty a Činěves. v rámci teoretického vyučování se žáci účastnili exkurzí : - Automobilka Mladá Boleslav - Botanická zahrada Praha Trója - Výstava Zemědělec Lysá nad Labem - Filmové představení v Městci Králové - Výstava Baťa Praha 16. Volnočasové programy pro žáky: - žáci mají k dispozici k využití volného času posilovnu v budově školy - v prosinci se konal pod vedením Ing. Bittmanové a Bc. Cidlinové zájezd do adventních Drážďan - maturitní ples druhého ročníku nástavbového denního studia - žákům maturitních ročníků byla učiteli na AJ,ČJ, M umožněna docházka na doučování nad rámec vyučování 17. Výchovné a kariérní poradenství Funkci výchovného poradce školy začala v tomto školním roce vykonávat učitelka teoretického vyučování Mgr.Lenka Šohajová, metodikem protidrogové prevence je Mgr.Lenka Šohajová. Výchovné poradenství plnilo průběžně řadu úkolů, stanovených Programem školy. Žáci tuto službu stále více využívají především jako zdroj informací o problematice studia ve škole, života v domově mládeže, přicházejí také stále častěji pro radu, stanovisko a postoj výchovného poradce k osobním problémům, s nimiž si sami nevědí rady, chtějí být vyslechnuti, chtějí poradit v řešení problémů v jejich vlastní rodině, v prvních láskách, ve studiu apod. Výrazně se podílí i na náboru žáků za účelem informování zájemců a získávání uchazečů o studium na zdejší škole. Řediteli školy předkládá statistiky, výsledky jednání na základních i speciálních školách a další materiály. Během školního roku spolupracovala s PPP v Nymburce a Kolíně, účastnila se schůzek pro výchovné poradce a metodiky prevence. Strana 17 (celkem 23)

18 Během školního roku je nápomocná při tvorbě IVP, vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost, zajišťování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, zabezpečovala týmovou spolupráci v rámci pedagogického sboru. V protidrogové prevenci byla koordinátorkou školy jmenována učitelka Mgr. Lenka Šohajová. Škola má zpracovaný minimální program protidrogové prevence, který ředitel školy schválil jako přílohu k programu školy pro právě skončený školní rok. Těžiště tohoto programu je jednak v oblasti zjišťovací ( anketní), ale i v přijetí pravidel při podezření nebo prokázaném užívání návykových látek. Škola udělala mnoho práce především vysvětlováním, průběžným sledováním vztahu žáků k tomuto nebezpečí. Hlubší informace dostali i vychovatelé domova mládeže, ale i učitelé, jak v případě podezření, držení, nebo užívání omamných látek postupovat. Tato problematika je obsažena i ve vnitřním řádu školy. Ve všech oblastech jde o každodenní, běžnou a systematickou práci bez velké propagace, důležitých prohlášení, nebo výzev. Hlavním cílem je získat informace a důvěru žáků, protože mnohdy se dotýkáme soukromé a někdy i intimní oblasti jejich života. Škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou při vypracovávání posudků na žáky, kteří jsou v její péči a rovněž spolupracuje se sociálními pracovníky a policií v otázce protidrogové prevence. 18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ČŠI provedla kontrolní činnost ve dnech září Inspekční činnost byla uskutečněna na základě podnětu ČŠI. Složení inspekčního týmu: Ing. Denisa Hadravová, školní inspektorka Ing. Jan Kejklíček, školní inspektor Bc. Marcela Justelová, kontrolní pracovnice Podrobná inspekční zpráva je uložena pod č.j. ČŠIS-2258/11-S. 19. Další činnost školy Školská rada se sešla 15. října 2011 Program jednání: - úvodní informace ředitele školy - přečtení výroční zprávy školy 2010/11 - schválení výroční zprávy školy 2010/11 - zhodnocení uplynulého školního roku Strana 18 (celkem 23)

19 Další schůze školské rady byla schválení nového školního řádu - rozbor hospodaření školy a návrh rozpočtu na příští rok - seznámení s inspekční zprávou Třetí schůze školské rady byla volba předsedy školské rady 20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy I. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2009 (k ) Za 1. pol. roku 2010 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2009 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) z toho ostatní celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ , , ) posílení platů PP-VŠ z toho hustota, specifika kompenzace výdajů maturity Strana 19 (celkem 23)

20 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) z toho 5. ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003, ) - z toho opravy podpora učňovského školství vrácené příjmy z pronájmu 180 Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) - Z příspěvku na provoz byla zabezpečena úhrada energií, běžná údržba a ostatní náklady na plnění požadavků bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany. Během roku se prováděla běžná údržba na všech budovách. Na budově dílen byla provedena oprava střechy, v budově čp. 6 byla provedena přestavba bytů na učebny. Dále se uskutečnila oprava prasklého teplovodního potrubí mezi DM a dílnami. Nakoupily se PC (12ks), kterými se vybavila počítačová učebna. Zdůvodnění ztráty: V roce 2011 se z důvodu starých opotřebovaných strojů a zařízení muselo investovat do oprav a údržby více než v předcházejících letech (cca. o 80.tis.). V roce 2011 byly výnosy o 172 tis. menší než v předešlých letech. Ke snížení nákladů je nutná maximální hospodárnost při nakládání s finančními prostředky na provoz školy. Vyhodnocení doplňkové činnosti: V roce 2011 jsme neprovozovali žádnou doplňkovou činnost. Pohledávky a závazky jsou hrazeny průběžně a v daných termínech. Ve škole neprobíhala žádná velká investiční akce. Strana 20 (celkem 23)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více