Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven"

Transkript

1 Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické službě, v pltném znění, je zprvodjská jednotk povinn poskytnout všechny poždovné údje. Ochrn individuálních údjů je zručen zákonem. Děkujeme z spolupráci. Vyplněný výkz lskvě doručte z 1.,2. 3.čtvrtletí do 27 klendářních dnů po sledovném období, z 4. čtvrtletí do ČSÚ - odbor gesčního zprcování Ústí nd Lbem, pošt. přihr. 4, Špálov 2684, Ústí nd Lbem Formuláře výkzů, elektronický sběr dt, registry, číselníky ktuální sttistické informce n: IČO OKEČ Název sídlo (dres) zprvodjské jednotky: Jménopříjmení Podpis Telefon (vč. předvolby) Výkz sestvil: Fx Dtum E-mil Vyplňuje-li výkz z zprvodjskou jednotku jiný subjekt (účetní firm p.), uvede zde svoje kontktní spojení. Vyplnění záhlví výkzu: Čtvrtletí -pořdové číslo sledovného čtvrtletí IČO - identifikční číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zlev nuly OKEČ -kód podle Odvětvové klsifikce ekonomických činností z převžující činnost zprvodjské jednotky Společné vysvětlivky: Údje se uvádějí pouze z sledovné čtvrtletí, nikoli v kumulci od počátku roku to hodnotové ukztele zokrouhleně n tisíce Kč. Všechny údje musí být celočíselné, tj. bez desetinných míst. Pokud poždovné údje nelze zjistit v potřebném členění z evidence, uvede se kvlifikovný odhd. Názvy ukztelů Metodické vysvětlivky (včetně oddílů) jsou proti minulému roku změněny (uprveny) v souldu s "Optřením MF" Č.j.: 282/84 8/2000 ze dne 10. listopdu Komentá ř: zprvodjská jednotk uvede vysvětlení logických nesrovnlostí nebo mimořádného vývoje ve vykzovných dtech, které vyplývjí z orgnizčních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostčuje, pokrčujte n smosttném listě)

2 0 ZAMĚSTNANCI A MZDY 0 Zdp 3- str. 2/6 Z sledovné čtvrtletí 1 Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený Mzdy - bez osttních osobních nákldů (v tis. Kč) Osttní osobní nákldy (v tis. Kč) Počet odprcovných hodin změstnnci v evidenčním počtu Kontrolní součet (ř. ž ) 116 AKTIVA A PASIVA VE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH (v tis. Kč) 116 K poslednímu dni sledovného čtvrtletí veřejné zdrvotní pojištění smluvní pojištění připojištění 1 2 Nehmotný hmotný mjetek odpisovný - brutto Oprávky k nehmotnémuhmotnému mjetku vč. korekcí Hotovost v české měně (bnkovky mince) Vlstní kpitál Psiv celkem Kontrolní součet (ř. ž ) 148 FINANČNÍ UKAZATELE VE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH (v tis. Kč) 148 veřejné zdrvotní pojištění Z sledovné čtvrtletí smluvní pojištění připojištění 1 2 Rozdíl mezivýnosy nákldy Nákldy celkem Tržby z prodej zboží Nákldy vynložené n prodné zboží Výkony Spotřeb mteriálu, energie služeb (bez pojistného) 06 Odpisy nehmotnéhohmotného mjetku celkem 07 Kontrolní součet (ř. ž 07) 149 PŘÍJMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZPOJISTNÉHO Veřejné zdrvotní pojištění vtis.kč Smluvní pojištění připojištění Počet pojištěných osob (zákonné pojištění) Tržby z předepsného pojistného celkem (ř. ž ) osoby v prcovním nebo obdobném poměru vtom osoby smosttně výdělečně činné osoby bez zdnitelných příjmů Příjmy z pokut, penále přirážek souvisejících se zdrvotním pojištěním Kontrolní součet (ř. ž )

3 Zdp 3- str. 3/6 340 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU (v tis. Kč) 340 Z sledovné čtvrtletí Pořízení nehmotného mjetku celkem vč. bezúpltných převodů hodnoty nehmotného mjetku pořízeného formou finnčního lesingu z ř. -pořízení nehmotného mjetku zhrničního původu, nového i již v zhrni čí použitého Pořízení pozemků Pořízení hmotného mjetku celkem vč. bezúpltných převodů hodnoty hmotného mjetku pořízeného formou finnčního lesingu (bez pozemků) vtom nový hmotný mjetek, vyrobený v tuzemsku, hmotný mjetek zhrničního původu (nový i již v zhrničí použitý), nákldy n technické zhodnocení, hodnot HM pořízeného formou finnčního lesingu budovy stvby (bez pozemků) (vč. technických rekultivcí) stroje, přístroje, zřízení inventář doprvní prostředky pěstitelské celky trvlých porostů, zákldní stádo tžná zví řt, umělecká díl sbírky, osttní hmotný mjetek použitý hmotný mjetek - v tuzemsku vč. bezúpltných převodů (bez pozemků) z ř. ž 08- pořízení hmotného mjetku zhrničního původu, nového i již v zhrničí použitého vč. hodnoty HM pořízeného formou finnčního lesingu Tržby z prodeje bezúpltné p ředání nehmotného hmotného mjetku (bez pozemků) Kontrolní součet (ř. ž 11) NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠ ŤOVEN NA ZDRAVOTNÍ PÉČI (v tis. Kč) 035 z veřejného zdrvotního pojišt ění Z sledovné čtvrtletí ze smluvního pojišt ění připojišt ění 1 2 Nákldy n zdrvotní péči celkem(předpis) n mbulntní péči prktických lékřů osttních mbulntních specilistů vtom n ústvní péči celkem n stomtologickou péči n léky vydné n recepty n zdrvotnické prostředky vydné n poukzy n lázeňskou péči n léčení v zhrničí n doprvu n záchrnnou zdrvotnickou službu n péči v ozdrvovnách osttní nákldy n zdrvotní péči (výše nespecifikovné) Kontrolní součet (ř. ž 13) 12 13

4 Zdp 3- str. 4/6 Metodické vysvětlivky (proti minulému roku obshují drobné změny - vyznčeny kurzivou) 0 Do evidenčního počtu změstnnců se zhrnují všichni stálí i do čsní změstnnci, kteří jsou v prcovním poměru k změstnvteli (u družstevních podnik ů osoby i v členském poměru, kde všk sou částí členství je i prcovní vzth). Avšk nezáleží n tom, zd jsou skute čně přítomni v práci či nikoliv (npř. pro nemoc, dovolenou n zotvenou, vojenské cvičení pod.). Ptří sem i společníci ve společnostech s ručením omezeným komnditisté v komnditních společnostech, kteří mjí uzvřenu prcovní smlouvu se svou společností, jsou tudíž k ní v prcovním pom ěrudostávjípříjem ze závislé činnosti. Nezhrnují se npř. ženynmte řské dovolené, osoby n rodičovské dovolené, osoby ve výkonu vojenské služby (vč. civilní), učni studenti n provozní prxi, osoby prcující podle dohod o práci či prcovní činnosti, soudci, členové zstupitelstev všech stupňů. ř. - vypočítává se jko ritmetický průměr průměrného počtu změstnnců z jednotlivé měsíce. Průměrný počet z měsíc se počítá jko součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovného období (včetně dnů prcovního klidu prcovního voln), který se dělí plným počtem klendářních dnů příslušného m ěsíce. Z dny prcovního klidu prcovního volnsepři výpočtu vezme počet změstnnců zpředcházejícího dne. U změstnvtelů s mlým počtem změstnnců se zjednodušenou evidencí, kdy v pr ůběhu jednoho měsíce nedochází k většímu pohybu po čtu změstnnců, sepočítá z měsíc jko průměr počtu n počátku n konci sledovného měsíce. U zprvodjských jednotek nově vzniklých nebo zniklých v průběhu sledovného období se do průměru počítjí i měsíce, ve kterých změstnvtel nepodnikl. V těchto měsících se průměrný evidenční počet změstnnců rovná "0". Npř.: Zprvodjská jednotk vznikl v listopdu, přičemž průměrný evidenční počet změstnnců v listopdu prosinci činil 300 osob. Průměr z sledovné období se vypočte jko ritmetický průměr z všechny m ěsíce ve sledovném období, tzn.: z 4. čtvrtletí ( )/3=200 změstnnců. ř. - Přepočty se provedou u změstnnců: - kteří z provozních důvodů změstnvtele, nebo ze zdrvotních či jinýchdůvodů n strně změstnnců mjí sjednnou jinou než stnovenou týdenní prcovní dobu ( 86 zákoníku práce). Přepočet n plně změstnné se neprovádí u změstnnců, kteří z důvodů zdrví škodlivého prostředí pod. mjí právními předpisy stnovenu zkrácenou prcov. dobu - 83, odst.34zákoníkupráce; - v prcovním poměru vykonávjících práci jen příležitostn ě n výzvu dle potřeb změstnvtele; - do 16 let, kde zákon stnoví nejvýše 30hodinový prcovní týden; - vykonávjících vedlejší činnost v souběžném prcovním pom ěru. Přepočet se provede dle vzorce: A = B/C, kde A-průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený, B-součet součinů prům. evid. počtu změstnnců ve fyzických osobách délky jejich týden. prcov. úvzku, C - týdenní prcovní dob zvedená u změstnvtele. ř. - Mzdy (vč. nturálních) poskytovné změstnvtelem změstnncům (vedeným v evidenčním počtu) z práci. Ve sttistickém výkznictví se do mezd zhrnují zákldní mzdy plty, přípltky dopltky ke mzdě nebo pltu, prémie odměny, náhrdy mezd pltů, odměny z prcovní pohotovost jiné složky mzdy nebo pltu. V p řípdě, žesejednáo nturální mzdu, se též zhrnuje p říslušný podíl vstupní ceny motorového vozidl poskytnutého zm ěstnvtelem změstnnci k používání pro služební i soukromé ú čely (viz 6, odst. 6 zák. č. 586/12 Sb., o dních z příjmů, v pltném znění). Nákldové mzdy se vedou n účtě společně s osttními osobními nákldy (OON); OON se všk do mezd nezhrnují vykzují se smosttně. Do mezd ptřítéžpříjmy společníků členů družstv ze závislé činnosti, pokud tito společníci (členové) jsou v prcovním (členském) poměru ke společnosti (družstvu), jsou tudíž vedeni v eviden čním počtu změstnnců (ř. resp. ). Do mezd se zhrnují tké plnění mjící chrkter mezd (odměn z práci), hrzená ze zisku, fondu odměn nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku. Mzdy se uvádějí v hrubých částkách, tj. před snížením o pojistné n všeobecné zdrvotní pojišt ění sociální zbezpečení, zálohové splátky dně zpříjmů fyzických osob dlší zákonné nebo se zm ěstnncem dohodnuté srážky. Z sledovné období se uvádějí částky v tomto období zúčtovné k výpltě. Jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví uvedou součet čistých mezd (výplt) změstnnců, záloh n dň z příjmů, plteb sociálního zdrvotního pojišt ění hrzeného z příjmů změstnnce změstnvtelem srážek z mezd. Údje se čerpjí z peněžního deníku. ř. - Odměny z práce poskytovné n zákldě jiného vzthu než prcovního, služebního členského poměru k změstnvteli. Nejčstěji to jsou odměny z práce podle dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, odměny podle předpisů o utorském právu, odstupné, odchodné, odměny členům orgánů společnosti družstv hrzené z nákld ů izezisku,odměny učňům, plty soudců, odměny členům zstupitelstev všech stupňů. ř. - Jedná se o hodiny odprcovné všemi změstnnci v evidenčním počtu. Zhrnují se skutečně odprcovné hodiny ve stnovené prcovní době, vpřesčse, čs strávený příprvou prcoviště, čištěním nástrojů přístrojů, čekáním n práci (npř. při poruše, nehodě, výluce). Nezhrnují se hodiny plcené, le neodprcovné, jko npř. svátky, dovolená, přestávky n jídlo, nepřítomnost z důvodu nemoci pod. 116 ř., sl.1,2 - Stv brutto (ke konci období) nehmotného hmotného odpisovného mjetku z účtů 1, 2 ž 2, 211, 221. Poznámk: Do stvu se zhrnuje pořízení mjetku. ř., sl.1,2 - Stv ke konci období z účtů 108, 109, 208, 209, 218, 219, 229. Poznámk: Do stvu se zhrnují oprvné položky k pořízení nehmotného hmotného mjetku. ř., sl.1,2 - Stv (ke konci období) hotovosti v české měně zúčtu 231 popř Nezhrnují se šeky, poukázky k zú čtování, ceniny vluty. ř., sl.1,2 - Stv (ke konci období) z účtů účtových skupin 40, 41, 42, 43 rozdíl účtových tříd65(hospodářský výsledek v kumulci od počátku roku). ř., sl.1,2 - Součet stvu vlstního kpitálu (ř. ) stvů účtových skupin (stv psivních zůsttků ke konci období) 33, 34, z 35, 36, z 37, z 39, 44, 45, 46, 47, 48. Obshové vymezení ukztele Psiv celkem odpovídá ř. 1- ř. 60- ř. 61/sl.4Rozvhy Úč ZP 1-.

5 Zdp 3- str. 5/6 148 ř., sl.1,2 - Rozdíl mezi celkovými výnosy celkovými nákldy tj. rozdíl mezi tvorbou čerpáním příslušných ú čtů veřejného zdrvotního pojišt ění dále rozdíl mezi výnosy nákldy osttní zdnitelné komerční činnosti. ř., sl.1,2 - Rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl n účtech účtové třídy 5 - Nákldy s výjimkou účtů 571 ž 575 čerpání fondů zjiš ťovné nákldovou metodou z příslušných fond ů zdrvotních pojiš ťoven. Jedná se o externí nákldy netýká se převodů mezi fondy. ř., sl.1,2 - Zhrnuje pouze tržby spojené s prodejem obchodního zboží, které je nkoupeno prodáváno bez dlší úprvy (np ř. knihy, čsopisy td.). Jde o rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti z nlytické evidence k účtu Osttní výnosy. ř., sl.1,2 - Zhrnuje pouze nákldy spojené s prodejem obchodního zboží. Jde o rozdíl obrt ů strny Má dáti mínus Dl z nlytické evidence k účtu Osttní nákldy. ř., sl.1,2 - Zhrnují tržby z prodej vlstních výrobk ů služeb, výnosové popltky provize v č. provizí ze zjišt ění, přijté nájemné z budov tržby z vlstní výrobky služby (np ř. z prodeje tiskovin, z prodeje jídel pro cizí strávníky pod.) z účtových skupin 60 ž 67. Nezhrnují se tržby z prodej zboží. ř.06, sl.1,2 - Zhrnuje spotřebu mteriálu, energie, nájemné z budov, cestovné, doprvné, přeprvné, oprvy udržování, osttní výkony mteriální povhy, nákldy n externí práce, dodávky služby (s výjimkou pojistného), mnk škody n zásobách (nezhrnují se škody n hmotném nehmotném mjetku ni škody n zásobách zp ůsobené živelnými pohrommi), odpisy drobných krátkodobých předmětů zúčtů účtové třídy 5 - Nákldy. Nezhrnují se nákldy vynložené n prodné zboží nákldy n zdrvotní péči. ř.07, sl.1,2 - Uvede se celková výše účetních odpisů veškerého nehmotného hmotného mjetku (z celkové činnosti zdrvotní pojišťovny) vč. zůsttkové ceny vyřzeného mjetku. Vzhledemkročnímu způsobu účtování o odpisech žádáme v p řípdě, že nejsou k dispozici údje z běžné čtvrtletí, o odhd npříkld n zákldě využití údj ů oloňských ročních odpisech (npř. ve výši čtvrtiny ročních odpisů z předchozí rok s přihlédnutím k nově pořízenému mjetku). O odhd odpisů je nutno zvýšit položku nákldy celkem ( ř. ). 149 Pojistné n zdrvotní pojišt ění - uvádí se předpis pojistného; pokud pojiš ťovnou použitá technik ú čtování neumož ňuje účtovt o předpisu, uvádí se výše skute čné úhrdy pojistného. Nepromítá se vliv (odvody nebo příděly) z přerozdělení pojistného v rámci zdrvotních pojiš ťoven. sl.1 - Tržby z pojistného n ve řejné zdrvotní pojišt ění (obrt strny Dl účtu Zákldní fond veřejného zdrvotního pojišt ění) z vykzovné čtvrtletí (tj. zůsttek účtu z počátku čtvrtletí se nezhrnuje). Nezhrnuje se příspěvek státu (ze státního rozpočtu). sl.2 - Tržby ze smluvního pojišt ění připojišt ění (z účtu 6 - Předepsné hrubé pojistné). sl.3 - Počet pojišt ěnců - fyzické osoby - v rámci veřejného zdrvotního pojišt ění, to jko průměrný stv ve sledovném čtvrtletí. ř.-jdeocelkovévýnosypříjmy zdrvotních pojiš ťoven z pojistného, tj. tržby z pojistného n ve řejné zdrvotní pojišt ění (obrt strny Dl účtu Zákldní fond veřejného zdrvotního pojišt ění) z vykzovné čtvrtletí (tj. zůsttek účtu z počátku čtvrtletí se nezhrnuje) tržby ze smluvního pojišt ění připojišt ění (z účtu 6 - Předepsné hrubé pojistné). Obshuje pojistné hrzené změstnvteli z jejich změstnnce, hrzené změstnnci (zprvidl srážkou ze mzdy) smoplátci (osobmi smosttně výdělečně činnými osobmi bez zdnitelných příjmů). ř. - Příjmy z vybrného pojistného z osoby v prcovním nebo obdobném poměru dle definice zákon č. 48/17 Sb., o veřejném zdrvotním pojišt ění, 5 písm. ) ve zn ění dlších p ředpisů. ř. - Příjmy z vybrného pojistného z osoby smosttně výdělečně činné dle definice zákon č. 48/17 Sb., o veřejném zdrvotním pojišt ění, 5 písm. b) ve zn ění dlších p ředpisů (včetně souhrnné částky tržeb ze smluvního pojišt ění). ř. - Příjmy z vybrného pojistného z osoby bez zdnitelných příjmů dledefinicezákon č. 48/17 Sb., o veřejném zdrvotním pojišt ění, 5 písm. c) ve zn ění dlších p ředpisů. Poznámk k ř. ž:dočsně neidentifikovné pojistné se přiřdí kvlifikovným odhdem k jednotlivým položkám n ř. ž. ř. - Příjmy z pokut, penále, přirážek (z ú čtu 431 ve sl.1 z účtu 658 ve sl.2) související se zdrvotním pojišt ěním. 340 Pořízení nehmotného hmotného mjetku zhrnuje výdje vynložené v pr ůběhu sledovného čtvrtletí n získání mjetku formou koupě nebo vytvořením vlstní činností (ve vlstní režii) v č. technického zhodnocení nebo nbytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti. Dále sem ptří hodnot mjetku získného bezúpltným nbytím či převodem podle právních předpisů, nebo vkldem od jiného subjektu. Pořízení obshuje zejmén postupně nebo jednorázově vynložené výdje bez ohledu n to, zd mjetek byl či nebyl ve sledovném čtvrtletí uveden do užívání. Do po řízení zhrnují uživtelé (nájemci) i hodnotu mjetku užívného formou nájmu, prost řednictvím smlouvy o finnčním lesingu, to ve výši jeho po řizovcí ceny (nikoli splátek). Jedná se o smlouvy, jejichž dtum po čátku pltnosti spdá do období sledovného čtvrtletí. Od pořízení mjetku se neodečítá poskytnutá dotce. Při dotci ve výši 100 % se hodnot tohoto mjetku, o které se účtuje v podrozvhové evidenci, zhrnuje do hodnoty pořízení mjetku. Do pořízení se nezhrnuje zbytková hodnot mjetku, kterou si dosvdní nájemci účtují n mjetkové účty po skončení doby pltnosti smlouvy o finnčním lesingu. Dále se do pořízení nezhrnují zálohy n nehmotný hmotný mjetek. Hmotný mjetek je n ř. ž 08 strukturován podle potřeb sttistického zjišťování. ř. - Výdje spojené se zložením nového podniku, nehmotné výsledky výzkumu vývoje, které nejsou předmětem průmyslových jiných ocenitelných práv, softwre, výrobně technické pozntky (know-how), licence, předměty průmyslových práv jiné výsledky duševní tvo řivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv nbývných i poskytovných. Pojem nehmotného mjetku je vymezen směrnicemi MF k účtové osnově, přípdně zákonem č. 586/12 Sb., o dních z příjmů, veznění pozdějších předpisů. Údje se čerpjí z účtové skupiny 22 - Pořízení mjetku, nebo z účtové skupiny 20 - Nehmotný mjetek, pokud byl pořízený nehmotný mjetek účtován přímo n ní. Uvede se pouze úhrn z ty položky obrtu, které byly zú čtovány ve sledovném čtvrtletí (nikoliv obrt od počátku roku). ř. - Uvede se t část z pořízeného nehmotného mjetku (z ř. ), která zhrnuje výdje n pořízení nehmotného mjetku zhrničního původu (jk nového, tk i v zhrničí již použitého) bez ohledu n osobu dovozce. ř. - Hodnot pozemků (vč. lesních) zstvěných i nezstvěných.

6 Zdp 3- str. 6/6 ř. - Výdje n pořízení budov, stveb, bytů nebytových prostor, uměleckých děl sbírek, movitých kulturních pmátek předmětů kulturní povhy, smosttných movitých věcí souborů movitých věcí, pěstitelských celků trvlých porostů, zákldního stád tžných zvířt nákldy n technické rekultivce technické zhodnocení. Pojem hmotného mjetku je vymezen směrnicemi MF k účtové osnově, přípdně zákonem č. 586/12 Sb., o dních z příjmů, veznění pozdějších předpisů. Údje se čerpjí z účtové skupiny 22 - Pořízení mjetku, z účtových skupin 21 - Hmotný movitý mjetek zúčtu 1 - Stvby, pokud byl pořízený hmotný mjetek účtován přímo n ně. Uvede se pouze úhrn z ty položky obrtu, které byly zúčtovány ve sledovném čtvrtletí (nikoliv obrt od počátku roku). ř. - Výdje uvedené v ř. ž 08 zhrnují jk po řízení nového hmotného mjetku (bez ohledu n zemi původu), tk i pořízení dovezeného, le v zhrničí již použitého mjetku, to bez ohledu n to, zd dovozcem je investor či nějký zprostředkovtel. Tento mjetek je z hledisk ČR povžován z nový. Pt ří sem též nákldy spojené s relizcí technického zhodnocení existujícího mjetku či technickou rekultivcí pozemků. V ř. seuvádějí výdje n pořízení budov stveb bez hodnoty pozemků. ř.06 - Výdje n pořízení strojů, přístrojů, zřízení inventářů, které s budovou nebo stvbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny, dále předmětů z drhých kovů, doprvních prostředků, kterésloužípřevážně jko technologická zřízení nebo zřízení určená především k vnitrozávodové doprvě osttních movitých věcí. ř.07 - Výdje n pořízení doprvních prostředků, určených k přeprvě osob nebo nákldů n veřejných komunikcích vč. některých speciálních doprvních prostředků. ř.08 - Výdje n pořízení pěstitelských celků trvlých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky (ovocné stromky vysázené n souvislém pozemku o výměře nd 0,25 h v hustotě nejméně 90 stromů n 1 h, ovocné keře vysázené n souvislém pozemku o výměře nd 0,25 h v hustotě nejméně keřů n 1 h, chmelnice vinice), zákldního stád tžných zvířt, uměleckých děl sbírek, osttního hmotného mjetku nákldy n technické rekultivce technické zhodnocení. ř.09 - Nákldy (výdje) n pořízení použitého HM (nákup strších budov, stroj ů pod.), který byl již předtím využ íván n území ČR jiným podnikem, orgnizcí či fyzickou osobou bez ohledu n zemi původu. ř.10-uvedeset část z pořízeného HM (z ř. ž 08), která zhrnuje výdje n po řízení HM zhrničního původu (jk nového, tkivzhrničí již použitého) bez ohledu n osobu dovozce. Je-li dodvtelem stvebních prcí zhrni ční firm nezpsná v obchodním rejstříku ČR, je to povžováno z dovoz stvebních prcí bez ohledu n to, jké prcovníky firm zm ěstnává jké stvební mteriály používá. ř.11 - Tržby z prodeje nehmotného hmotného mjetku (bez pozemků) zúčtové skupiny 65 - Netechnický účet z sledovné čtvrtletí. V přípdech, že tento mjetek byl p ředáván jinému uživteli bezúpltn ě, uvede se jeho zůsttková cen. Zůsttkovou cenu při vyřzení mjetku v důsledku drování, bezúpltného předání podle elektrizčního, vodního nebo plynárenského zákon, vrácení dlouhodobého mjetku podle restitučních zákonů původním vlstníkům, delimitce řízené zkldtelem, přeřzení z podnikání do osobního užívání lze zjistit zúčtových skupin 10, o oprávkách ke stvbám, nehmotnému hmotnému mjetku. 135 sl.1 - Jde o věcné dávky zdrvotní péče vč. korekcí revizí hrzené z prostředků veřejného zdrvotního pojišt ění, tj. z účtu Zákldní fond. sl.2 - Nákldy n pojistná plnění ze smluvního pojišt ění připojišt ění, tj. z účtu 5. ř. - Nákldy n zdrvotní výkony (účty 431, 5), nepromítá se vliv (odvody nebo příděly) z přerozdělení pojistného v rámci zdrvotních pojiš ťoven. ř. - Nákldy n mbulntní péči prktických lékřů (odbornost 0 0 dle Seznmu zdrvotních výkonů). ř. - Nákldy n rehbilitční péči (odbornost 9 918), n zdrvotní péči komplementu (odbornost 222, 8-8, 809, ), n domácí zdrvotní péči (HOME CARE - odbornost 925 příslušné výkony odbornosti 911) n specilizovnou mbulntní péči. ř. - Nákldy n ústvní péči hrzenou ze ZFZP. ř. - Nákldy n stomtologickou péči - odbornost 4, 5, 9 dle Seznmu zdrvotních výkonů. ř.06 - Nákldy n léky vydné n recepty. ř.07 - Nákldy n zdrvotnické prostředky vydné n poukzy. ř.08 - Nákldy n lázeňskou péči. ř.09 - Nákldy n léčení v zhrničí (nutná neodkldná péče). ř.10 - Nákldy n doprvu včetně individuální doprvy hrzené pcientům. Nezhrnuje se doprv provozovná v rámci ZZ. ř.11 - Nákldy n záchrnnou zdrvotnickou službu (odbornost 709). ř.12 - Nákldy n péči v ozdrvovnách. ř.13 - Osttní, tj. neuvedené n ř. ž 12 nákldy n zdrvotní pé či.

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více