Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi."

Transkript

1 Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme řadu článků zajímavých zejména pro fyzické osoby: Ústavní soud se vyjádřil k výpočtu starobních důchodů a shledal jej protiústavním. Sněmovna schválila způsob zdaňování dluhopisů, jejichž emisi připravuje stát pro fyzické osoby. Vláda připravuje harmonizaci daňového základu a vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. V neposlední řadě přinášíme novinky z oblasti DPH prodloužení uplatňování sazby daně u oprav, rekonstrukcí a modernizací staveb pro bydlení a komentář k zajímavým rozsudkům Evropského soudního dvora. V jednom z článků také upozorňujeme na připravovanou institucionální reformu daňové správy. Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. DANĚ ÚČETNICTVÍ EU a OECD JEDNOU VĚTOU Zdanění dluhopisů vydávaných státem pro fyzické osoby NSS: Náklady na úvěr určený na financování dividend jsou daňově uznatelné Změna zákona o územních finančních orgánech Novela zákona o DPH Návrh základních tezí harmonizace vyměřovacích základů daní a pojistného K česko-japonské smlouvě o sociálním zabezpečení Výpočet českých důchodů je protiústavní Novinky z Národní účetní rady Omezení nároku na odpočet DPH u plnění pro zaměstnance uplatňované v Holandsku je v souladu s právními předpisy EU

2 Zdanění dluhopisů vydávaných státem pro fyzické osoby fyzické osoby, předložila vláda v listopadu 2009 Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož cílem je speciální úprava zdanění příjmů plynoucích z těchto dluhopisů. Úrokové výnosy z dluhopisů snížené o náklady spojené s výkonem činností v souvislosti s řízením státního dluhu podle rozpočtových pravidel měly podléhat srážkové dani ve výši 15%, a to i při zpětném odkupu nebo při splatnosti dluhopisu. Dluhopisy podle původního záměru nebylo možné prodávat třetím osobám, před splatností je pouze mohl odkoupit zpět stát. Po kritice tohoto záměru, zejména ze strany bankovního sektoru, ministr financí připustil, že dluhopisy budou běžně obchodovatelné na sekundárním trhu. Ve třetím čtení zákona byl však návrh upraven pouze tak, že se hrubý úrokový výnos již nemá pro účely zdanění snižovat o náklady spojené s řízením dluhu (tj. vyhlášenou cenu opce). Návrh zákona je však nejasný právě u zdanění prodeje dluhopisu na sekundárním trhu. V praxi nelze emisi dluhopisů očekávat dříve než v roce Podle neoficiálních informací z ministerstva financí legislativní odbor přímých daní si nejasností v novele je vědom a počítá s tím, že do data vydání emise je dostatek času na úpravu zákona. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Karel Engliš, tel.: Jana Švecová, tel.: NSS: Náklady na úvěr určený na financování dividend jsou daňově uznatelné Podle nedávného přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu si společnosti mohou od základu daně z příjmů odčítat náklady spojené s úvěrem na financování výplaty dividend (5 Afs 25/2009 ze dne 25. března 2010). Tímto rozhodnutím soudu tak byl zřejmě překonán dosavadní odmítavý postoj ministerstva financí vyjádřený ve stanovisku Koordinačního výboru ministerstva financí a Komory daňových poradců z roku Žalující společnost si v daňovém přiznání uplatnila úroky a další náklady související s úvěrem přijatým na financování výplaty dividend. Správce daně neuznal snížení daňového základu společnosti o tyto částky a společnost proto podala žalobu ke krajskému soudu. Ten se postavil na stranu správce daně s tím, že výplata dividend je sice spojena s činností společnosti, nikoli však s jejím podnikáním, a proto náklady na jejich financování nemohou být daňově uznatelné.

3 Společnost se tedy dále obrátila na Nejvyšší správní soud, který v tomto rozhodnutí jednoznačně konstatoval, že úroky a další nezbytné náklady související s úvěrem na financování výplaty dividend mají bezprostřední vazbu na očekávané zdanitelné příjmy společnosti. Podle soudu nemají obchodní společnosti povinnost zadržovat finanční prostředky za účelem budoucí výplaty dividend. Je totiž zcela legitimní, pokud se rozhodnou volné finanční prostředky použít na financování svých provozních či investičních výdajů a k výplatě dividend využijí externích zdrojů. Soud dále potvrdil, že výplata dividend přímo souvisí s podnikatelskou činností obchodních společností, neboť právě výplata dividend motivuje akcionáře ke vkládání prostředků do těchto společností, čímž fakticky umožňují jejich podnikatelskou činnost. Nejvyšší správní soud se nicméně zatím výslovně nevyjádřil k tomu, zda se tyto závěry vztahují i na ostatní způsoby snížení vlastního kapitálu společnosti, např. formou výplaty ostatních kapitálových fondů. Nejvyšší správní soud v této souvislosti rovněž poukázal na obdobná rozhodnutí polských a rakouských soudů. Mimoto soud konstatoval, že pokud by nebylo možné odečíst výše uvedené náklady od základu daně, musela by tato skutečnost být upravena zvláštním ustanovením zákona, jako je tomu např. na Slovensku. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Změna zákona o územních finančních orgánech V rámci reformy veřejné správy by v roce 2014 měl být zahájen projekt jednoho inkasního místa pro daně, clo a veřejnoprávní pojistné na bázi integrace orgánů daňové a celní správy. Prvním krokem k realizaci tohoto projektu je reforma daňové správy, kterou vláda připravila v návrhu nového zákona o finanční správě. Vládě se však nepodařilo podat návrh včas Poslanecké sněmovně. Proto byly některé významné body po dohodě s ministerstvem financí předloženy v rámci poslanecké iniciativy jako pozměňovací návrh k současnému zákonu o územních finančních orgánech (v tisku 959 novela zákona o daních z příjmů). Tento návrh byl v dubnu Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení schválen a měl by být dále projednán Senátem. Navrhovaná reforma daňové správy zahrnuje například tyto prvky: Finanční správa ČR bude složena z Generálního finančního ředitelství, finančních ředitelství a finančních úřadů. Oproti současnému stavu v podstatě nedochází k rozšíření či zúžení počtu orgánů daňové správy a jejich působnosti. Ministerstvo financí zůstane vrcholným orgánem finanční správy, přičemž v jeho kompetenci bude i nadále především daňová politika a legislativní a koncepční činnost. Výkon správy bude od ministerstva oddělen a bude ji provádět Generální finanční ředitelství (GFŘ).

4 Podle původního záměru by GFŘ mělo mít specializovaný útvar pro poskytování informací daňové veřejnosti a zodpovídání dotazů, čímž by mělo docházet k většímu sjednocování interpretace daňových předpisů správci daně. Bude zřízen specializovaný finanční úřad, který bude podřízen Finančnímu ředitelství Praha. Tento specializovaný úřad bude příslušný pro vybrané subjekty, jimiž podle navrhovaného zákona jsou banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a podniky s obratem nad 2 miliardy Kč. GFŘ může dále rozhodnout, že specializovaný finanční úřad bude příslušný i pro další subjekty, přestože uvedená kritéria nesplňují či naopak. Účinnost novely zákona je navrhována na 1. ledna 2011, přičemž specializovaný finanční úřad má vzniknout až k 1. lednu Petr Toman, tel.: Lenka Fialková, tel.: Novela zákona o DPH Poslanecká sněmovna schválila v rámci projednání změny zákona o dani z příjmů (poslanecký tisk 959) také nepřímou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela by měla zrušit časové omezení týkající se platnosti snížené sazby daně u oprav, rekonstrukcí a modernizací staveb pro bydlení. Možnost uplatnění snížené sazby podle současného znění zákona měla skončit 31. prosince Poté tyto práce měly podléhat základní sazbě daně. Schválená novela zachovává sníženou sazbu daně i po tomto datu. Návrh novely by měl být dále projednán Senátem. V rámci novely bylo rovněž projednáváno přeřazení některých služeb s vysokým podílem lidské práce (konkrétně služeb kadeřníků a oprav jízdních kol, oděvů a bytového textilu), stravovacích služeb a knih nahraných na optických či magnetických médiích ze základní do snížené sazby daně. Tento návrh byl neúspěšně projednáván již na podzim loňského roku a ani tentokrát nebyl schválen. Petr Toman, tel.:

5 Návrh základních tezí harmonizace vyměřovacích základů daní a pojistného Vláda v dubnu schválila základní teze harmonizace vyměřovacích základů daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Navrhovaný model má zajistit snížení administrativních nákladů u správců odvodů a sjednotit přístup k vymezení osoby poplatníka, základu pro vyměření, rozhodného období, termínu splatnosti a sankčních přístupů. Předpokládá se rovněž eliminace rozdílných výkladů spojených se současnou roztříštěností této problematiky do více rezortů. Ze schválených tezí vyplývá obecná zásada, podle níž by každý příjem podléhající dani měl zároveň podléhat pojistnému. K této obecné zásadě však velmi pravděpodobně budou existovat výjimky, neboť dosažení úplné harmonizace nebude možné. Výjimky budou nově analyzovány. Zároveň by jako doposud měly existovat maximální i minimální limity pro veřejné zdravotní pojištění i sociální zabezpečení. Co se týče příjmů podléhajících odvodům na sociální pojištění, návrh předpokládá zachování stávající koncepce, tj. ochranu pojištěné osoby v době, kdy nemůže pracovat a vazbu odvodů na příjmy získané pracovní činností. Nicméně u zdravotního pojištění, kde neexistuje vazba mezi výší odvodu a úrovní poskytnuté zdravotní péče, návrh nově předpokládá, že odvodům na zdravotní pojištění by měly podléhat i příjmy z kapitálového majetku a příjmy z pronájmu. U příjmů ze samostatné podnikatelské činnosti se navíc bude analyzovat, zda by příjmy po odpočtu daňově uznatelných výdajů neměly zdravotnímu pojištění podléhat zcela, nikoliv pouze částečně, jako je tomu nyní. Tyto změny by mohly významně změnit základ daně a výši pojistného u všech osob. Cílem návrhu však není změna celkového výnosu uvedených odvodů. Změny základu daně by proto měly být kompenzovány změnami sazeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o teze, lze očekávat, že jednotlivé návrhy zákonů doznají po zohlednění připomínek zejména ze strany ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví ještě značných změn. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.:

6 K česko-japonské smlouvě o sociálním zabezpečení Dle neoficiálních informací již Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) kladně rozhodla o žádosti japonské strany o udělení výjimky a tím o vynětí z českého pojistného systému dle článku 10 smlouvy o sociálním zabezpečení, uzavřené mezi ČR a Japonskem pro cca 470 vyslaných japonských pracovníků, kterým byl japonskými úřady vydán tiskopis J/CZ 101 a kteří po dobu svého vyslaní působí ve funkci jednatelů, vedoucích organizačních složek, členů statutárních orgánů či vedoucích pracovníků na základě mandátních či pracovních smluv uzavřených v České republice. (O této problematice jsme informovali v únorových Finančních aktualitách). Přestože žádosti bylo vyhověno, bude výjimka údajně udělena zpětně ke dni platnosti česko-japonské smlouvy o sociálním zabezpečení (tj. k 1. červnu 2009) pouze v případě japonských vyslaných pracovníků, kteří nebyli v ČR zaregistrování pro účely sociálního a zdravotního pojištění. Japonští vyslaní pracovníci, kteří v době od 1. června 2009 byli nebo jsou v ČR zaregistrováni pro účely sociálního a zdravotního pojištění a odváděli tak pojistné, budou z českého pojistného systému vyňati až ke dni udělení výjimky. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že jmenovaní pracovníci mohli v předmětném období z důvodu účasti v českém pojistném systému čerpat zdravotní péči v ČR. Zpětné udělení výjimky proto u těchto vyslaných pracovníků nebude možné a tudíž ani nedojde k refundaci již odvedeného pojistného za dobu před udělením výjimky dle článku 10 citované smlouvy. ČSSZ bude jednotlivě kontaktovat japonské klienty a vyrozumí je o svém rozhodnutí o udělení výjimky. V případě nově vyslaných japonských pracovníků bude dle neoficiálních informací nutné požádat o vydání výjimky z českého pojistného systému individuálně za každého nového vyslaného pracovníka. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: Výpočet českých důchodu je protiústavní Ústavní soud dne 16. dubna 2010 shledal ustanovení 15 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění zakotvujícím způsob výpočtu důchodu protiústavním. Podle současného znění výše uvedeného paragrafu je výpočtovým základem pro výměru důchodu osobní vyměřovací základ pojištěnce, pokud nepřevyšuje částku Kč. Převyšuje-li osobní

7 vyměřovací základ tuto částku, stanoví se výpočtový základ tak, že částka Kč se počítá v plné výši, z částky nad Kč do Kč se počítá 30% a z částky nad Kč se počítá pouze 10%. Tento způsob výpočtu znevýhodňuje při stanovení výše důchodu pojištěnce, kteří mají v produktivním věku vyšší platy. Jejich penze je v poměru k někdejším příjmům podstatně nižší než v případě pojištěnců, kteří v produktivním věku pobírali průměrnou mzdu. Touto skutečností se zabýval i citovaný nález Ústavního soudu. Ústavní soud dospěl k závěru, že napadené ustavení 15 zákona o důchodovém pojištění je v rozporu s čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantuje dostatečně ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení a vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami důchodových pojištěnců. Ústavní soud proto návrhu Krajského soudu v Ostravě vyhověl a ustavení 15 zákona č. 155/1995 Sb. zrušil, nicméně nikoliv s okamžitou platností. Ústavní soud odložil účinky svého rozhodnutí až do konce září 2011, aby vládě a zákonodárcům poskytl dostatečný prostor k promyšlení nové právní úpravy důchodového pojištění, která vezme v potaz nejen ekonomické a sociální aspekty, ale taktéž ústavní principy. Do té doby zůstává citované ustanovení zákona o důchodovém pojištění i nadále aplikovatelné. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: ÚČETNICTVÍ Novinky z Národní účetní rady Národní účetní rada (NÚR) schválila v nedávné době k veřejnému připomínkovému řízení dva návrhy Interpretací. Jedna se týká tzv. pobídek v nájemních vztazích a druhá dohadných položek v cizí měně. Tvorbou Interpretací usiluje NÚR o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Pobídky v nájemních vztazích Společnosti se v praxi při uzavírání nájemních smluv často setkávají s určitou formou pobídek ze strany pronajímatelů, jejichž cílem je získání nového zákazníka nebo prodloužení stávajícího nájemního vztahu. Takovou výhodou může být např. snížené, symbolické nebo nulové nájemné v počáteční fázi nájemního vztahu, úhrada nákladů na přestěhování nájemníka, nebo úhrada odstupného z důvodů předčasného ukončení původního nájemního vztahu. Dle návrhu NÚR by

8 takováto výhoda (pobídka) měla být časově rozlišena po dobu trvání smlouvy, ke které se vztahuje (tj. po dobu, po kterou bude poskytována sjednaná služba), a to u obou smluvních stran. Tato Interpretace by se však neměla vztahovat na výhody poskytované z jiných důvodů, například na slevu jako náhradu za úpravu pronajímaných prostor. Dohadné položky v cizí měně Dle návrhu Interpretace by účetní jednotky při tvorbě dohadných položek v cizí měně měly dodržet následující postup: Vyjadřuje-li dohadná položka odhadnutou výši cizoměnového závazku nebo pohledávky, odhaduje se její výše v příslušné cizí měně, nikoliv v Kč. Při zaúčtování cizoměnové dohadné položky použije účetní jednotka měnový kurz dle metodiky, kterou si stanoví ve své vnitropodnikové směrnici (v návaznosti na Český účetní standard č. 1). K datu účetní závěrky by cizoměnová dohadná položka měla být přeceněna kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období. Souvztažně se mění ocenění pořizované položky (služby, zásoby, majetku apod.), tzn. nevzniká výsledkový kurzový rozdíl. Vytvořené cizoměnové dohadné položky by neměly být zrušeny automaticky na počátku dalšího účetního období, ale až při obdržení kompletní dokumentace. Výsledné ocenění pořizované položky (služby, zásoby, majetku apod.) by pak mělo odpovídat měnovému kurzu k okamžiku uskutečnění příslušného účetního případu, tzn. případný pohyb měnového kurzu v období existence cizoměnové dohadné položky se projeví v konečné ceně pořizované položky a nikoliv jako výsledkový kurzový rozdíl. Okamžikem účetního případu může v souladu s účetními předpisy být např. datum splnění dodávky, datum vystavení faktury (u dodavatele), datum přijetí faktury (u odběratele) atd. Volba okamžiku uskutečnění účetního případu závisí na účetní jednotce a měla by být následně závazně stanovena ve vnitropodnikové směrnici. Účetní zachycení cizoměnových dohadných položek by mělo být stejné, ať se jedná o vykázání pořízení majetku, zboží či služeb. Michaela Thelenová, tel.: Markéta Němečková, tel.:

9 EU a OECD Omezení nároku na odpočet DPH u plnění pro zaměstnance uplatňované v Holandsku je v souladu s právními předpisy EU Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí ve spojených věcech X Holding BV (C-538/08) a Oracle Nederland BV (C-33/09). Názor generálního advokáta k těmto soudním sporům, podle něhož některá omezení nároku na odpočet uplatňovaná v Holandsku nejsou v souladu s právními předpisy EU, neboť nejsou přesně a jednoznačně definována, vzbudil zájem plátců DPH. Ze závěrů generálního advokáta by totiž bylo možné usuzovat, že omezení nároku na odpočet DPH u nákladů na reprezentaci, která v českém zákoně o DPH nejsou zcela přesně definována, by mohla být zpochybněna či dokonce zneplatněna. ESD se však s názorem generálního advokáta neztotožnil a konstatoval, že veškerá omezení nároku na odpočet uplatňovaná v Holandsku jsou v souladu s evropskými právními předpisy upravujícími DPH. Rozsudek X Holding se týkal uplatnění nároku na odpočet DPH u automobilu, který není plně využíván pro ekonomickou činnost plátce. Rozsudek Oracle Nederland se zabýval nárokem na odpočet u širokého okruhu zboží a služeb včetně např. poskytnutí občerstvení a nápojů zaměstnancům, poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, zajištění ubytování a poskytnutí rekreace pro zaměstnance apod. Rozsudky se rovněž zabývaly uplatněním nároku na odpočet v případě poskytnutí částečné úhrady za uvedená plnění. Holandské právní předpisy v takovém případě totiž umožňují uplatnění nároku na odpočet DPH pouze v poměru odpovídajícím obdržené úhradě. ESD konstatoval, že všechna tato omezení nároku na odpočet DPH uplatňovaná v Holandsku jsou zcela v souladu s evropskými právními předpisy. Petr Toman, tel.: Lucie Tošnarová, tel.:

10 JEDNOU VĚTOU Novela zákona o DPH rušící zdanění zaměstnaneckých benefitů byla publikována ve Sbírce pod č. 120/ července 2010 přestane platit ustanovení zákona o správních poplatcích osvobozující od správního poplatku úkony vyžádané a provedené prostřednictvím internetu (aplikace EPO ministerstva financí nebo datové schránky), nepřevyšuje-li sazba poplatku 2000 Kč. Senát schválil novelu bankovního zákona, která navyšuje limit pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek. Místo dosavadních EUR budou pojištěny vklady až do EUR, tj. asi 2,5 mil. Kč (s účinností od roku 2011). Poslanci zřejmě nestihnou projednat většinu zákonů. Schůze Poslanecké sněmovny dosud nebyla svolána, předpokládá se pouze svolání jednodenní schůze na 18. května, během níž by Sněmovna měla pouze přehlasovat případná veta Senátu a Prezidenta. Prezident podle očekávání vetoval novelu zákona o nemocenském pojištění, která měla vrátit peněžitou pomoc v mateřství na loňskou úroveň a zrušit karenční dobu v délce 3 dnů u ošetřovného. Prezident vetoval novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Ministerstvo financí vydalo na svých internetových stránkách informaci o vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období Vláda rozhodla, že se Česká republika zapojí do Evropského obchodního rejstříku, což je elektronická síť obchodních rejstříků provozovaných správci národních registrů k výměně oficiálních informací o obchodních společnostech těchto zemí. Ve Finančním zpravodaji č. 4/2010 byly uveřejněny následující pokyny a sdělení: o Pokyn č. D-338, Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (Sbírka zákonů č. 67/1996) o Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení 34 o o o odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Vymezení výzkumu a vývoje) Pokyn č. D-341 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009) Pokyn č. D-339, kterým se ruší Pokyn č. D-279 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí ze dne 11. ledna 2005, publikovaný ve Finančním zpravodaji 1/2005, a Sdělení k aplikaci Pokynu č. D-279 od 1. ledna 2007 ze dne 13. října 2006, publikované ve Finančním zpravodaji 9-10/2006. Pokyn č. D-340, kterým se ruší Pokyn č. D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí ze dne 11. ledna 2005, publikovaný ve Finančním

11 zpravodaji 1/2005, a Sdělení k aplikaci Pokyn č. D-280 ze dne 13. října 2006, publikované ve Finančním zpravodaji 9-10/2006. o Informace o zrušení metodického Pokynu č. D-252: Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě); pokyn byl zrušen dne 2. března Evropská komise předložila k veřejné diskusi otázku dvojího zdanění příjmů v EU. Připomínky lze zasílat do 30. června Viz OECD vydala k veřejné diskusi návrh uplatňování článku 17 Modelové smlouvy OECD (Umělci a sportovci). Připomínky lze posílat do 31. července Viz Přehled sazeb DPH v členských státech EU je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise vat_rates_en.pdf Ministr financí Janota navrhne v letošním státním rozpočtu další úsporná opatření, nastíněná již v Konvergenčním programu. Navrhované úspory by měly vést ke snížení deficitu veřejných financí pod tři procenta HDP v roce Ministerstvo financí zřejmě bude v následujících letech odkupovat vydané státní dluhopisy před jejich splatností a nahradí je emisemi nových dluhopisů. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.5.2015 PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN S ROZPOREM DPH 450/18.03.15 Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích.. 13 Předkládají:

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více