Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi."

Transkript

1 Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme řadu článků zajímavých zejména pro fyzické osoby: Ústavní soud se vyjádřil k výpočtu starobních důchodů a shledal jej protiústavním. Sněmovna schválila způsob zdaňování dluhopisů, jejichž emisi připravuje stát pro fyzické osoby. Vláda připravuje harmonizaci daňového základu a vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. V neposlední řadě přinášíme novinky z oblasti DPH prodloužení uplatňování sazby daně u oprav, rekonstrukcí a modernizací staveb pro bydlení a komentář k zajímavým rozsudkům Evropského soudního dvora. V jednom z článků také upozorňujeme na připravovanou institucionální reformu daňové správy. Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. DANĚ ÚČETNICTVÍ EU a OECD JEDNOU VĚTOU Zdanění dluhopisů vydávaných státem pro fyzické osoby NSS: Náklady na úvěr určený na financování dividend jsou daňově uznatelné Změna zákona o územních finančních orgánech Novela zákona o DPH Návrh základních tezí harmonizace vyměřovacích základů daní a pojistného K česko-japonské smlouvě o sociálním zabezpečení Výpočet českých důchodů je protiústavní Novinky z Národní účetní rady Omezení nároku na odpočet DPH u plnění pro zaměstnance uplatňované v Holandsku je v souladu s právními předpisy EU

2 Zdanění dluhopisů vydávaných státem pro fyzické osoby fyzické osoby, předložila vláda v listopadu 2009 Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož cílem je speciální úprava zdanění příjmů plynoucích z těchto dluhopisů. Úrokové výnosy z dluhopisů snížené o náklady spojené s výkonem činností v souvislosti s řízením státního dluhu podle rozpočtových pravidel měly podléhat srážkové dani ve výši 15%, a to i při zpětném odkupu nebo při splatnosti dluhopisu. Dluhopisy podle původního záměru nebylo možné prodávat třetím osobám, před splatností je pouze mohl odkoupit zpět stát. Po kritice tohoto záměru, zejména ze strany bankovního sektoru, ministr financí připustil, že dluhopisy budou běžně obchodovatelné na sekundárním trhu. Ve třetím čtení zákona byl však návrh upraven pouze tak, že se hrubý úrokový výnos již nemá pro účely zdanění snižovat o náklady spojené s řízením dluhu (tj. vyhlášenou cenu opce). Návrh zákona je však nejasný právě u zdanění prodeje dluhopisu na sekundárním trhu. V praxi nelze emisi dluhopisů očekávat dříve než v roce Podle neoficiálních informací z ministerstva financí legislativní odbor přímých daní si nejasností v novele je vědom a počítá s tím, že do data vydání emise je dostatek času na úpravu zákona. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Karel Engliš, tel.: Jana Švecová, tel.: NSS: Náklady na úvěr určený na financování dividend jsou daňově uznatelné Podle nedávného přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu si společnosti mohou od základu daně z příjmů odčítat náklady spojené s úvěrem na financování výplaty dividend (5 Afs 25/2009 ze dne 25. března 2010). Tímto rozhodnutím soudu tak byl zřejmě překonán dosavadní odmítavý postoj ministerstva financí vyjádřený ve stanovisku Koordinačního výboru ministerstva financí a Komory daňových poradců z roku Žalující společnost si v daňovém přiznání uplatnila úroky a další náklady související s úvěrem přijatým na financování výplaty dividend. Správce daně neuznal snížení daňového základu společnosti o tyto částky a společnost proto podala žalobu ke krajskému soudu. Ten se postavil na stranu správce daně s tím, že výplata dividend je sice spojena s činností společnosti, nikoli však s jejím podnikáním, a proto náklady na jejich financování nemohou být daňově uznatelné.

3 Společnost se tedy dále obrátila na Nejvyšší správní soud, který v tomto rozhodnutí jednoznačně konstatoval, že úroky a další nezbytné náklady související s úvěrem na financování výplaty dividend mají bezprostřední vazbu na očekávané zdanitelné příjmy společnosti. Podle soudu nemají obchodní společnosti povinnost zadržovat finanční prostředky za účelem budoucí výplaty dividend. Je totiž zcela legitimní, pokud se rozhodnou volné finanční prostředky použít na financování svých provozních či investičních výdajů a k výplatě dividend využijí externích zdrojů. Soud dále potvrdil, že výplata dividend přímo souvisí s podnikatelskou činností obchodních společností, neboť právě výplata dividend motivuje akcionáře ke vkládání prostředků do těchto společností, čímž fakticky umožňují jejich podnikatelskou činnost. Nejvyšší správní soud se nicméně zatím výslovně nevyjádřil k tomu, zda se tyto závěry vztahují i na ostatní způsoby snížení vlastního kapitálu společnosti, např. formou výplaty ostatních kapitálových fondů. Nejvyšší správní soud v této souvislosti rovněž poukázal na obdobná rozhodnutí polských a rakouských soudů. Mimoto soud konstatoval, že pokud by nebylo možné odečíst výše uvedené náklady od základu daně, musela by tato skutečnost být upravena zvláštním ustanovením zákona, jako je tomu např. na Slovensku. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: Změna zákona o územních finančních orgánech V rámci reformy veřejné správy by v roce 2014 měl být zahájen projekt jednoho inkasního místa pro daně, clo a veřejnoprávní pojistné na bázi integrace orgánů daňové a celní správy. Prvním krokem k realizaci tohoto projektu je reforma daňové správy, kterou vláda připravila v návrhu nového zákona o finanční správě. Vládě se však nepodařilo podat návrh včas Poslanecké sněmovně. Proto byly některé významné body po dohodě s ministerstvem financí předloženy v rámci poslanecké iniciativy jako pozměňovací návrh k současnému zákonu o územních finančních orgánech (v tisku 959 novela zákona o daních z příjmů). Tento návrh byl v dubnu Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení schválen a měl by být dále projednán Senátem. Navrhovaná reforma daňové správy zahrnuje například tyto prvky: Finanční správa ČR bude složena z Generálního finančního ředitelství, finančních ředitelství a finančních úřadů. Oproti současnému stavu v podstatě nedochází k rozšíření či zúžení počtu orgánů daňové správy a jejich působnosti. Ministerstvo financí zůstane vrcholným orgánem finanční správy, přičemž v jeho kompetenci bude i nadále především daňová politika a legislativní a koncepční činnost. Výkon správy bude od ministerstva oddělen a bude ji provádět Generální finanční ředitelství (GFŘ).

4 Podle původního záměru by GFŘ mělo mít specializovaný útvar pro poskytování informací daňové veřejnosti a zodpovídání dotazů, čímž by mělo docházet k většímu sjednocování interpretace daňových předpisů správci daně. Bude zřízen specializovaný finanční úřad, který bude podřízen Finančnímu ředitelství Praha. Tento specializovaný úřad bude příslušný pro vybrané subjekty, jimiž podle navrhovaného zákona jsou banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a podniky s obratem nad 2 miliardy Kč. GFŘ může dále rozhodnout, že specializovaný finanční úřad bude příslušný i pro další subjekty, přestože uvedená kritéria nesplňují či naopak. Účinnost novely zákona je navrhována na 1. ledna 2011, přičemž specializovaný finanční úřad má vzniknout až k 1. lednu Petr Toman, tel.: Lenka Fialková, tel.: Novela zákona o DPH Poslanecká sněmovna schválila v rámci projednání změny zákona o dani z příjmů (poslanecký tisk 959) také nepřímou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela by měla zrušit časové omezení týkající se platnosti snížené sazby daně u oprav, rekonstrukcí a modernizací staveb pro bydlení. Možnost uplatnění snížené sazby podle současného znění zákona měla skončit 31. prosince Poté tyto práce měly podléhat základní sazbě daně. Schválená novela zachovává sníženou sazbu daně i po tomto datu. Návrh novely by měl být dále projednán Senátem. V rámci novely bylo rovněž projednáváno přeřazení některých služeb s vysokým podílem lidské práce (konkrétně služeb kadeřníků a oprav jízdních kol, oděvů a bytového textilu), stravovacích služeb a knih nahraných na optických či magnetických médiích ze základní do snížené sazby daně. Tento návrh byl neúspěšně projednáván již na podzim loňského roku a ani tentokrát nebyl schválen. Petr Toman, tel.:

5 Návrh základních tezí harmonizace vyměřovacích základů daní a pojistného Vláda v dubnu schválila základní teze harmonizace vyměřovacích základů daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Navrhovaný model má zajistit snížení administrativních nákladů u správců odvodů a sjednotit přístup k vymezení osoby poplatníka, základu pro vyměření, rozhodného období, termínu splatnosti a sankčních přístupů. Předpokládá se rovněž eliminace rozdílných výkladů spojených se současnou roztříštěností této problematiky do více rezortů. Ze schválených tezí vyplývá obecná zásada, podle níž by každý příjem podléhající dani měl zároveň podléhat pojistnému. K této obecné zásadě však velmi pravděpodobně budou existovat výjimky, neboť dosažení úplné harmonizace nebude možné. Výjimky budou nově analyzovány. Zároveň by jako doposud měly existovat maximální i minimální limity pro veřejné zdravotní pojištění i sociální zabezpečení. Co se týče příjmů podléhajících odvodům na sociální pojištění, návrh předpokládá zachování stávající koncepce, tj. ochranu pojištěné osoby v době, kdy nemůže pracovat a vazbu odvodů na příjmy získané pracovní činností. Nicméně u zdravotního pojištění, kde neexistuje vazba mezi výší odvodu a úrovní poskytnuté zdravotní péče, návrh nově předpokládá, že odvodům na zdravotní pojištění by měly podléhat i příjmy z kapitálového majetku a příjmy z pronájmu. U příjmů ze samostatné podnikatelské činnosti se navíc bude analyzovat, zda by příjmy po odpočtu daňově uznatelných výdajů neměly zdravotnímu pojištění podléhat zcela, nikoliv pouze částečně, jako je tomu nyní. Tyto změny by mohly významně změnit základ daně a výši pojistného u všech osob. Cílem návrhu však není změna celkového výnosu uvedených odvodů. Změny základu daně by proto měly být kompenzovány změnami sazeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o teze, lze očekávat, že jednotlivé návrhy zákonů doznají po zohlednění připomínek zejména ze strany ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví ještě značných změn. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.:

6 K česko-japonské smlouvě o sociálním zabezpečení Dle neoficiálních informací již Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) kladně rozhodla o žádosti japonské strany o udělení výjimky a tím o vynětí z českého pojistného systému dle článku 10 smlouvy o sociálním zabezpečení, uzavřené mezi ČR a Japonskem pro cca 470 vyslaných japonských pracovníků, kterým byl japonskými úřady vydán tiskopis J/CZ 101 a kteří po dobu svého vyslaní působí ve funkci jednatelů, vedoucích organizačních složek, členů statutárních orgánů či vedoucích pracovníků na základě mandátních či pracovních smluv uzavřených v České republice. (O této problematice jsme informovali v únorových Finančních aktualitách). Přestože žádosti bylo vyhověno, bude výjimka údajně udělena zpětně ke dni platnosti česko-japonské smlouvy o sociálním zabezpečení (tj. k 1. červnu 2009) pouze v případě japonských vyslaných pracovníků, kteří nebyli v ČR zaregistrování pro účely sociálního a zdravotního pojištění. Japonští vyslaní pracovníci, kteří v době od 1. června 2009 byli nebo jsou v ČR zaregistrováni pro účely sociálního a zdravotního pojištění a odváděli tak pojistné, budou z českého pojistného systému vyňati až ke dni udělení výjimky. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že jmenovaní pracovníci mohli v předmětném období z důvodu účasti v českém pojistném systému čerpat zdravotní péči v ČR. Zpětné udělení výjimky proto u těchto vyslaných pracovníků nebude možné a tudíž ani nedojde k refundaci již odvedeného pojistného za dobu před udělením výjimky dle článku 10 citované smlouvy. ČSSZ bude jednotlivě kontaktovat japonské klienty a vyrozumí je o svém rozhodnutí o udělení výjimky. V případě nově vyslaných japonských pracovníků bude dle neoficiálních informací nutné požádat o vydání výjimky z českého pojistného systému individuálně za každého nového vyslaného pracovníka. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: Výpočet českých důchodu je protiústavní Ústavní soud dne 16. dubna 2010 shledal ustanovení 15 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění zakotvujícím způsob výpočtu důchodu protiústavním. Podle současného znění výše uvedeného paragrafu je výpočtovým základem pro výměru důchodu osobní vyměřovací základ pojištěnce, pokud nepřevyšuje částku Kč. Převyšuje-li osobní

7 vyměřovací základ tuto částku, stanoví se výpočtový základ tak, že částka Kč se počítá v plné výši, z částky nad Kč do Kč se počítá 30% a z částky nad Kč se počítá pouze 10%. Tento způsob výpočtu znevýhodňuje při stanovení výše důchodu pojištěnce, kteří mají v produktivním věku vyšší platy. Jejich penze je v poměru k někdejším příjmům podstatně nižší než v případě pojištěnců, kteří v produktivním věku pobírali průměrnou mzdu. Touto skutečností se zabýval i citovaný nález Ústavního soudu. Ústavní soud dospěl k závěru, že napadené ustavení 15 zákona o důchodovém pojištění je v rozporu s čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantuje dostatečně ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení a vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami důchodových pojištěnců. Ústavní soud proto návrhu Krajského soudu v Ostravě vyhověl a ustavení 15 zákona č. 155/1995 Sb. zrušil, nicméně nikoliv s okamžitou platností. Ústavní soud odložil účinky svého rozhodnutí až do konce září 2011, aby vládě a zákonodárcům poskytl dostatečný prostor k promyšlení nové právní úpravy důchodového pojištění, která vezme v potaz nejen ekonomické a sociální aspekty, ale taktéž ústavní principy. Do té doby zůstává citované ustanovení zákona o důchodovém pojištění i nadále aplikovatelné. Iva Krákorová, tel.: Maria Marhefková, tel.: ÚČETNICTVÍ Novinky z Národní účetní rady Národní účetní rada (NÚR) schválila v nedávné době k veřejnému připomínkovému řízení dva návrhy Interpretací. Jedna se týká tzv. pobídek v nájemních vztazích a druhá dohadných položek v cizí měně. Tvorbou Interpretací usiluje NÚR o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Pobídky v nájemních vztazích Společnosti se v praxi při uzavírání nájemních smluv často setkávají s určitou formou pobídek ze strany pronajímatelů, jejichž cílem je získání nového zákazníka nebo prodloužení stávajícího nájemního vztahu. Takovou výhodou může být např. snížené, symbolické nebo nulové nájemné v počáteční fázi nájemního vztahu, úhrada nákladů na přestěhování nájemníka, nebo úhrada odstupného z důvodů předčasného ukončení původního nájemního vztahu. Dle návrhu NÚR by

8 takováto výhoda (pobídka) měla být časově rozlišena po dobu trvání smlouvy, ke které se vztahuje (tj. po dobu, po kterou bude poskytována sjednaná služba), a to u obou smluvních stran. Tato Interpretace by se však neměla vztahovat na výhody poskytované z jiných důvodů, například na slevu jako náhradu za úpravu pronajímaných prostor. Dohadné položky v cizí měně Dle návrhu Interpretace by účetní jednotky při tvorbě dohadných položek v cizí měně měly dodržet následující postup: Vyjadřuje-li dohadná položka odhadnutou výši cizoměnového závazku nebo pohledávky, odhaduje se její výše v příslušné cizí měně, nikoliv v Kč. Při zaúčtování cizoměnové dohadné položky použije účetní jednotka měnový kurz dle metodiky, kterou si stanoví ve své vnitropodnikové směrnici (v návaznosti na Český účetní standard č. 1). K datu účetní závěrky by cizoměnová dohadná položka měla být přeceněna kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období. Souvztažně se mění ocenění pořizované položky (služby, zásoby, majetku apod.), tzn. nevzniká výsledkový kurzový rozdíl. Vytvořené cizoměnové dohadné položky by neměly být zrušeny automaticky na počátku dalšího účetního období, ale až při obdržení kompletní dokumentace. Výsledné ocenění pořizované položky (služby, zásoby, majetku apod.) by pak mělo odpovídat měnovému kurzu k okamžiku uskutečnění příslušného účetního případu, tzn. případný pohyb měnového kurzu v období existence cizoměnové dohadné položky se projeví v konečné ceně pořizované položky a nikoliv jako výsledkový kurzový rozdíl. Okamžikem účetního případu může v souladu s účetními předpisy být např. datum splnění dodávky, datum vystavení faktury (u dodavatele), datum přijetí faktury (u odběratele) atd. Volba okamžiku uskutečnění účetního případu závisí na účetní jednotce a měla by být následně závazně stanovena ve vnitropodnikové směrnici. Účetní zachycení cizoměnových dohadných položek by mělo být stejné, ať se jedná o vykázání pořízení majetku, zboží či služeb. Michaela Thelenová, tel.: Markéta Němečková, tel.:

9 EU a OECD Omezení nároku na odpočet DPH u plnění pro zaměstnance uplatňované v Holandsku je v souladu s právními předpisy EU Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí ve spojených věcech X Holding BV (C-538/08) a Oracle Nederland BV (C-33/09). Názor generálního advokáta k těmto soudním sporům, podle něhož některá omezení nároku na odpočet uplatňovaná v Holandsku nejsou v souladu s právními předpisy EU, neboť nejsou přesně a jednoznačně definována, vzbudil zájem plátců DPH. Ze závěrů generálního advokáta by totiž bylo možné usuzovat, že omezení nároku na odpočet DPH u nákladů na reprezentaci, která v českém zákoně o DPH nejsou zcela přesně definována, by mohla být zpochybněna či dokonce zneplatněna. ESD se však s názorem generálního advokáta neztotožnil a konstatoval, že veškerá omezení nároku na odpočet uplatňovaná v Holandsku jsou v souladu s evropskými právními předpisy upravujícími DPH. Rozsudek X Holding se týkal uplatnění nároku na odpočet DPH u automobilu, který není plně využíván pro ekonomickou činnost plátce. Rozsudek Oracle Nederland se zabýval nárokem na odpočet u širokého okruhu zboží a služeb včetně např. poskytnutí občerstvení a nápojů zaměstnancům, poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, zajištění ubytování a poskytnutí rekreace pro zaměstnance apod. Rozsudky se rovněž zabývaly uplatněním nároku na odpočet v případě poskytnutí částečné úhrady za uvedená plnění. Holandské právní předpisy v takovém případě totiž umožňují uplatnění nároku na odpočet DPH pouze v poměru odpovídajícím obdržené úhradě. ESD konstatoval, že všechna tato omezení nároku na odpočet DPH uplatňovaná v Holandsku jsou zcela v souladu s evropskými právními předpisy. Petr Toman, tel.: Lucie Tošnarová, tel.:

10 JEDNOU VĚTOU Novela zákona o DPH rušící zdanění zaměstnaneckých benefitů byla publikována ve Sbírce pod č. 120/ července 2010 přestane platit ustanovení zákona o správních poplatcích osvobozující od správního poplatku úkony vyžádané a provedené prostřednictvím internetu (aplikace EPO ministerstva financí nebo datové schránky), nepřevyšuje-li sazba poplatku 2000 Kč. Senát schválil novelu bankovního zákona, která navyšuje limit pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek. Místo dosavadních EUR budou pojištěny vklady až do EUR, tj. asi 2,5 mil. Kč (s účinností od roku 2011). Poslanci zřejmě nestihnou projednat většinu zákonů. Schůze Poslanecké sněmovny dosud nebyla svolána, předpokládá se pouze svolání jednodenní schůze na 18. května, během níž by Sněmovna měla pouze přehlasovat případná veta Senátu a Prezidenta. Prezident podle očekávání vetoval novelu zákona o nemocenském pojištění, která měla vrátit peněžitou pomoc v mateřství na loňskou úroveň a zrušit karenční dobu v délce 3 dnů u ošetřovného. Prezident vetoval novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Ministerstvo financí vydalo na svých internetových stránkách informaci o vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období Vláda rozhodla, že se Česká republika zapojí do Evropského obchodního rejstříku, což je elektronická síť obchodních rejstříků provozovaných správci národních registrů k výměně oficiálních informací o obchodních společnostech těchto zemí. Ve Finančním zpravodaji č. 4/2010 byly uveřejněny následující pokyny a sdělení: o Pokyn č. D-338, Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (Sbírka zákonů č. 67/1996) o Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení 34 o o o odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Vymezení výzkumu a vývoje) Pokyn č. D-341 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009) Pokyn č. D-339, kterým se ruší Pokyn č. D-279 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí ze dne 11. ledna 2005, publikovaný ve Finančním zpravodaji 1/2005, a Sdělení k aplikaci Pokynu č. D-279 od 1. ledna 2007 ze dne 13. října 2006, publikované ve Finančním zpravodaji 9-10/2006. Pokyn č. D-340, kterým se ruší Pokyn č. D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí ze dne 11. ledna 2005, publikovaný ve Finančním

11 zpravodaji 1/2005, a Sdělení k aplikaci Pokyn č. D-280 ze dne 13. října 2006, publikované ve Finančním zpravodaji 9-10/2006. o Informace o zrušení metodického Pokynu č. D-252: Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě); pokyn byl zrušen dne 2. března Evropská komise předložila k veřejné diskusi otázku dvojího zdanění příjmů v EU. Připomínky lze zasílat do 30. června Viz OECD vydala k veřejné diskusi návrh uplatňování článku 17 Modelové smlouvy OECD (Umělci a sportovci). Připomínky lze posílat do 31. července Viz Přehled sazeb DPH v členských státech EU je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise vat_rates_en.pdf Ministr financí Janota navrhne v letošním státním rozpočtu další úsporná opatření, nastíněná již v Konvergenčním programu. Navrhované úspory by měly vést ke snížení deficitu veřejných financí pod tři procenta HDP v roce Ministerstvo financí zřejmě bude v následujících letech odkupovat vydané státní dluhopisy před jejich splatností a nahradí je emisemi nových dluhopisů. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 03 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více