IED řady 630 Návod pro obsluhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IED řady 630 Návod pro obsluhu"

Transkript

1 IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô

2

3 Č. dokumentu: 1MRS Vydáno: Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS vydaného , Revize: C Copyright 2012 ABB. Všechna práva vyhrazena.

4 AUTORSKÉ PRÁVO Tento dokument a jeho části nesmí být rozmnožovány nebo kopírovány bez písemného souhlasu firmy ABB Oy a jejich obsah nesmí být tedy předán třetím stranám, ani poskytnut k neautorizovanému použití. SW nebo HW vybavení popsané v tomto dokumentu je poskytováno na základě licence a může být použito, kopírováno, nebo poskytnuto pouze v souladu s podmínkami této licence. Chráněný název ABB je zaregistrovaný chráněný název skupiny firem ABB Group. Všechny ostatní značky nebo názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu mohou být chráněné obchodní známky (názvy), nebo registrované obchodní značky příslušných držitelů práv k těmto názvům, známkám nebo značkám. Záruky Informace o poskytovaných zárukách a záručních podmínkách si, prosím, vyžádejte u nejbližšího zastoupení firmy ABB. Internet:

5 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Data, příklady a výkresy uvedené v tomto návodu pro obsluhu jsou informace použité výhradně pro popis konceptu nebo pro popis výrobku a není je možné považovat za údaje, které garantují charakteristické vlastnosti tohoto konceptu nebo výrobku. Všechny osoby odpovědné za aplikaci zařízení, kterým je tento návod pro obsluhu určen, musí být přesvědčeny, že zařízení je vhodné a akceptovatelné pro každou zvažovanou aplikaci a že splňuje jakékoli aplikovatelné bezpečnostní požadavky, případně i jiné provozní požadavky. Odpovědnost za rizika, zvláště pak za jakákoli rizika v aplikacích, kde by systémová porucha nebo porucha výrobku mohla vyvolat riziko poškození zařízení nebo poškození zdraví osob, má výhradně osoba nebo organizace, která zařízení používá a aplikuje (poškození osob zahrnuje, ale není omezeno pouze na zranění osob nebo na smrtelná zranění osob). To znamená, že vzhledem k této odpovědnosti musí tato osoba nebo organizace přijmout a zajistit veškerá opatření, která tato rizika vyloučí nebo minimalizují. Tento dokument byl firmou ABB pečlivě kontrolován, přesto však není možné určité chyby a odchylky úplně vyloučit. V případě, že bude nalezena jakákoli chyba, prosíme uživatele, aby informoval výrobce. Pokud nejsou ručení a odpovědnost jasně stanoveny jako smluvní závazek, nebude firma ABB za žádných okolností ručit nebo odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku použití tohoto dokumentu, nebo v důsledku aplikace popisovaného zařízení.

6 SHODA VÝROBKU Tento výrobek je ve shodě se směrnicí Rady evropského společenství (Council of the European Communities) o harmonizaci zákonů a norem členských států, která se týká elektromagnetické kompatibility příslušného elektrického zařízení (Směrnice EMC 2004/108/EC) používaného ve specifikovaných a limitovaných napěťových rozsazích (LV směrnice 2006/95/EC). Tato shoda je výsledkem testů provedených firmou ABB v souladu se standardy EN a směrnicí EMC EN i s výrobkovými standardy EN a EN směrnice pro nízké napětí (LV směrnice). IED je navrženo a vyrobeno v souladu s mezinárodními standardy řady IEC

7 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Na konektorech se může vyskytnout nebezpečné napětí i při odpojeném pomocném napětí. Nedodržení bezpečnostní instrukce může vést k úmrtí, ke zranění osob nebo k značným škodám na majetku. Elektrickou instalaci smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpečnostní předpisy platné pro práci na elektrickém zařízení. Rám zařízení (IED) musí být pečlivě uzemněn. Zařízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není nezbytně nutné. Kdykoli jsou prováděny jakékoli změny v nastavení nebo zapojení IED, je nutné přijmout taková opatření, aby se zabránilo nežádoucímu vypnutí..

8

9 Obsah Obsah Část 1 Úvod... 5 Informace o tomto návodu pro obsluhu... 5 Předpokládaný uživatel návodu... 5 Dokumentace výrobku... 5 Sada dokumentace výrobku... 5 Historie revize dokumentu... 6 Související dokumentace... 6 Symboly a konvence použité v dokumentu... 7 Značení bezpečnostními symboly... 7 Konvence použité v dokumentu... 7 Funkce, kódy a symboly... 8 Část 2 Vliv na životní prostředí Udržitelný rozvoj životního prostředí Odstranění a likvidace IED Část 3 Přehled vlastností IED řady Přehled Rozhraní místního ovládání LHMI LCD displej LED indikátory Klávesnice Funkčnost rozhraní místního ovládání LHMI Indikace stavu IED, stavu ochranných funkcí a stavu výstražných signálů Práce s parametry Komunikace z portu na čelním panelu Jednopólové schéma Rozhraní WHMI Povelová tlačítka Oprávnění Komunikace Nástroj PCM Sady sjednocujících programů Verze PCM600 a sad sjednocujících programů IED Část 4 Použití rozhraní HMI Použití rozhraní místního ovládání LHMI Přihlášení do systému Odhlášení ze systému Zapnutí nasvětlení pozadí displeje Volba místního nebo dálkového ovládání Identifikace zařízení IED řady 630 1

10 Obsah Nastavení kontrastu displeje Změna jazyka rozhraní LHMI Navigace v menu Struktura menu Rolování v zobrazení na LCD displeji Změna standardního zobrazení Použití funkčních tlačítek Použití jednopólového schématu Prohlížení nastavených hodnot Editace hodnot Editace číselných hodnot Editace hodnot definovaných řádkem znaků Editace vyčíslených hodnot Uložení nastavení Vymazání a potvrzení indikací Použití nápovědy rozhraní místního ovládání LHMI Použití rozhraní webového ovládání WHMI Přihlášení do systému Odhlášení ze systému Identifikace zařízení Navigace v menu Struktura menu Zobrazení všech parametrů Editace hodnot Akceptování nastavení Vymazání a potvrzení zpráv, indikací a výstupů s přídržnou funkcí Volba zobrazení změnových stavů (událostí) Volba zobrazení poruchových záznamů Načítání poruchových záznamů Ruční spuštění poruchového zapisovače Vymazání poruchových záznamů Volba fázorových diagramů Část 5 Provoz IED Normální provoz Identifikace poruchového stavu Spuštění poruchového záznamu Analýzy poruchových záznamů Poruchové zprávy (reporty) Funkce samočinné kontroly IED Parametrizace IED Nastavení IED pro příslušnou funkčnost Nastavení IED pro různé provozní podmínky Část 6 Provozní postupy a operace Monitorování IED řady 630

11 Obsah Indikace Použití automaticky indikovaných zpráv Monitorování dat výstrah (alarmů) Monitorování interních poruch IED Monitorování podmínek a dat Měřené a vypočtené hodnoty Použití rozhraní LHMI nebo rozhraní WHMI při monitorování Použití nástroje PCM600 při monitorování Zaznamenaná data Vytvoření poruchových záznamů Monitorování dat poruchového zapisovače Ovládání a načítání dat poruchového zapisovače Monitorování záznamů o poruchách Monitorování změnových stavů (událostí) Dálkové monitorování Dálkové monitorování IED Ovládání Ovládání vypínačů a odpojovačů Reset IED Vymazání a potvrzení indikací prostřednictvím místního rozhraní LHMI Změna funkčnosti IED Definování skupin nastavení Aktivace skupiny nastavení Prohlížení a editace hodnot skupiny nastavení Aktivace výstražných LED diod Část 7 Vyhledávání poruch Sledování poruch Identifikace HW chyb Identifikace provozních chyb Identifikace komunikačních chyb Kontrola provozu komunikační linky Kontrola časové synchronizace Spuštění testu displeje Indikované zprávy Interní poruchy Výstrahy Doplňkové indikace IED řady 630 3

12 Obsah Postupy při opravách chyb a poruch Obnovení nastavení z výroby Změna a nastavení hesla Identifikace aplikačních problémů IED Prověření zapojení Kontrola zapojení RTD vstupů / výstupů Část 8 Slovník IED řady 630

13 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Část 1 Úvod 1.1 Informace o tomto návodu pro obsluhu V návodu proobsluhu jsou uvedeny instrukce, jak obsluhovat IED po jeho uvedení do provozu. Návod obsahuje instrukce pro monitorování, ovládání a nastavení IED. V tomto návodu je také popsáno, jak lze identifikovat poruchy a jakým způsobem je možné zobrazit vypočtená a měřená data energetické sítě a určit příčinu poruchy. 1.2 Předpokládaný uživatel návodu Tento návod pro obsluhu je určen pro operátora, který s IED denně pracuje a zařízení obsluhuje. Operátor musí být vyškolen a musí mít základní znalosti, jakým způsobem se zařízení určené pro chránění obsluhuje. V návodu jsou uvedeny výrazy a pojmy, které jsou běžně používány při popisu tohoto typu zařízení. 1.3 Dokumentace výrobku Sada dokumentace výrobku Aplikační manuál (Application Manual) obsahuje popisy předkonfigurovaných verzí IED. Aplikační manuál je možné použít jako referenční dokumentaci při konfiguraci ochranných, měřicích, záznamových a LED funkcí. Manuál je také možné použít při vytváření konfigurací podle specifických aplikačních požadavků. Manuál pro uvedení do provozu (Commissioning Manual) obsahuje instrukce, jak IED uvést do provozu. Tento manuál mohou také použít technici systémů i personál údržby jako referenční dokumentaci během zkoušek. Manuál popisuje procesy při kontrole externích obvodů, při připojení IED k napájení (napětí), při konfiguraci a nastavení parametrů, stejně jako při ověření tohoto nastavení sekundárními injektážními zkouškami. Manuál popisuje procesy při zkoušení IED v rozvodně, která zatím není v provozu. Kapitoly manuálu jsou uspořádány v chronologickém pořadí, v kterém by IED mělo být uvedeno do provozu. Manuál komunikačního protokolu (Communication Protocol Manual) popisuje komunikační protokol podporovaný příslušným IED. Manuál je orientován na specifické implementace realizované výrobcem (prodejcem). IED řady 630 5

14 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Manuál pro inženýring (Engineering Manual) obsahuje instrukce, jakým způsobem provádět inženýring IED prostřednictvím různých programů v nástroji PCM600. V manuálu jsou uvedeny instrukce, jak vytvořit projekt PCM600 a jakým způsobem vložit IED do struktury tohoto projektu. V manuálu je také uveden doporučený postup při inženýringu ochranných a ovládacích funkcí, funkcí rozhraní LHMI i při inženýringu komunikací IEC , IEC a DNP3. Manuál pro instalaci (Installation Manual) obsahuje instrukce, jak IED pro chránění instalovat. Manuál popisuje procesy při mechanické i elektrické instalaci IED. Kapitoly manuálu jsou uspořádány v chronologickém pořadí, v kterém by IED mělo být nainstalováno. (Operation Manual) obsahuje instrukce, jak obsluhovat IED po jeho uvedení do provozu. Návod obsahuje instrukce pro monitorování, ovládání a nastavení IED. V tomto návodu je také popsáno, jak lze identifikovat poruchy a jakým způsobem je možné zobrazit vypočtená a měřená data energetické sítě a určit příčinu poruchy. V manuálu se seznamem datových bodů (Point List Manual) jsou popsány hodnoty a vlastnosti specifických datových bodů IED. Tento manuál by měl být používán současně s manuálem odpovídajícího komunikačního protokolu. Technický manuál (Technical Manual) obsahuje aplikační i funkční popisy a v tomto manuálu jsou uvedeny funkční bloky, logická schémata, vstupní i výstupní signály, seznamy seřiditelných parametrů a technická data, která jsou členěna podle funkcí. Technický manuál se používá jako technická referenční dokumentace ve fázi inženýringu, během instalace a uvedení do provozu i při normálním provozu Historie revize dokumentu Revize dokumentu / datum Verze výrobkové řady Historie A/ První vydání B/ Aktualizace obsahu manuálu odpovídající verzi výrobkové řady C/ Aktualizace obsahu manuálu odpovídající verzi výrobkové řady Poslední verzi dokumentu je možné stáhnout z webové stránky firmy ABB Související dokumentace Specifické manuály výrobkové řady i příslušného produktu je možné stáhnout z webové stránky firmy ABB 6 IED řady 630

15 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod 1.4 Symboly a konvence použité v dokumentu Značení bezpečnostními symboly V tomto dokumentu jsou použity symboly, které upozorňují na podmínky a instrukce související s bezpečností a na ostatní důležité informace. Tento výstražný elektrický symbol indikuje existenci nebezpečné situace, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem. Tento výstražný symbol indikuje existenci nebezpečné situace, při které může dojít k zranění osob. Tento varovný symbol upozorňuje na důležité informace nebo výstrahy, které mají určitý vztah k příslušnému textu (popisovanému předmětu). Symbol může indikovat nebezpečí, které může vést k poškození SW vybavení zařízení nebo může způsobit škodu na zařízení nebo majetku. Tento informační symbol upozorňuje uživatele na důležitá fakta a podmínky. Tento doporučující symbol indikuje rady, které uživatele informují o tom, jakým způsobem je například vhodné navrhovat projekt nebo jak používat určitou funkci. Přestože se výstrahy v případě nebezpečí týkají zranění osob, je nutné si uvědomit, že i provoz poškozeného zařízení se může za určitých provozních podmínek projevit snížením výkonnosti zařízení, které následně může vést k zranění osob nebo i k úmrtí osob. Z tohoto důvodu respektujte a dodržujte všechny výstrahy, pokyny a instrukce Konvence použité v dokumentu Některé níže uvedené specifické konvence nemusí být v tomto manuálu použity. Zkratky a akronymy použité v tomto manuálu jsou uvedeny v části Slovník. Tato část také obsahuje definice a vysvětlení důležitých výrazů. Navigační tlačítko ve struktuře menu rozhraní místního ovládání LHMI (Local Human Machine Interface) je prezentováno symboly tlačítek. Pro pohyb mezi jednotlivými volbami použijte tlačítko a tlačítko. Cesta v menu rozhraní HMI je prezentována tučným písmem. Zvolte menu Main menu/settings (Hlavní menu/nastavení). IED řady 630 7

16 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Názvy menu rozhraní webového ovládání WHMI (Web Human Machine Interface) jsou prezentovány tučným písmem. Ve struktuře menu rozhraní WHMI klikněte na položku Information (Informace). Zprávy na displeji rozhraní LHMI jsou zobrazeny písmem typu 'Courier'. Změny jsou v energeticky nezávislé paměti uloženy volbou Yes a stisknutím tlačítka. Názvy parametrů jsou zobrazeny kurzivou. Funkci je možné uvolnit nebo blokovat nastavením parametru Operation (Provozní režim). Znak ^ uvedený v symbolu funkčního bloku příslušné funkce před názvem vstupního nebo výstupního signálu indikuje, že uživatel může v nástroji PCM600 definovat vlastní název tohoto signálu. Znak * uvedený v symbolu funkčního bloku příslušné funkce za názvem vstupního nebo výstupního signálu indikuje, že aplikační konfigurace je platná pouze tehdy, je-li tento signál připojen k jinému funkčnímu bloku aplikační konfigurace Funkce, kódy a symboly Tabulka 1: Funkce dostupné v IED řady 630 Funkce IEC IEC IEC-ANSI Ochranné funkce Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň PHLPTOC 3I> 51P-1 PHHPTOC 3I>> 51P-2 PHIPTOC 3I>>> 50P/51P Napěťově závislá nadproudová ochrana PHPVOC I(U)> 51V Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením DPHLPDOC 3I> 67-1 DPHHPDOC 3I>> 67-2 Distanční ochrana DSTPDIS Z< 21, 21P, 21N Logika automatiky zapnutí do poruchy CVRSOF SOFT SOFT Funkce lokátoru poruchy SCEFRFLO FLOC 21FL Funkce automatického opětného zapnutí DARREC O I 79 Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením Nesměrová zemní ochrana, mžikový stupeň Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením Tabulka pokračuje na další straně EFLPTOC I0> 51N-1 EFHPTOC I0>> 51N-2 EFIPTOC I0>>> 50N/51N DEFLPDEF I0> 67N-1 DEFHPDEF I0>> 67N-2 8 IED řady 630

17 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Funkce IEC IEC IEC-ANSI Ochrana při přechodné / přerušované zemní poruše INTRPTEF I0> IEF 67NIEF Zemní admitanční ochrana EFPADM Y0>> 21YN Zemní wattmetrická ochrana WPWDE P0>> 32N Stabilizovaná zemní ochrana s vymezenou zónou působení Zemní ochrana statoru vyhodnocující 3. harmonickou složku Vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení LREFPNDF di0lo> 87NL H3EFPSEF du0(3h)> / U0(3H)< 27/59THD HREFPDIF di0hi> 87NH Zemní ochrana rotoru MREFPTOC I0>R 64R Ochrana při fázové nevyváženosti PDNSPTOC I2/1 1> 46PD Nadproudová ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu Nadproudová ochrana strojů vyhodnocující zpětnou složku proudu NSPTOC I2> 46 MNSPTOC I2>G/M 46G/46M Ochrana proti opačnému sledu fází PREVPTOC I2>> 46R Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení vývodů Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení, dvě časové konstanty Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení motorů T1PTTR 3Ith>F 49F T2PTTR 3Ith>T/G 49T/G MPTTR 3Ith>M 49M Funkce kontroly rozběhu motoru STTPMSU Is2t n< 49, 66, 48, 51LR Ochrana proti zablokování motoru zátěží JAMPTOC Ist> 51LR Funkce rozběhu motoru v případě nouze ESMGAPC ESTART ESTART Funkce kontroly ztráty zátěže LOFLPTUC 3I< 37 Třífázová funkce detekce zapínacího proudu Diferenciální ochrana transformátoru s dvěma vinutími Vysokoimpedanční diferenciální ochrana nebo diferenciální ochrana měřící proudovou souměrnost strojů INRPHAR 3I2f> 68 TR2PTDF 3dI>T 87T MHZPDIF 3dIHi>G/M 87GH/87MH Stabilizovaná diferenciální ochrana strojů MPDIF 3dI>G/M 87G/87M Třífázová přepěťová ochrana PHPTOV 3U> 59 Třífázová podpěťová ochrana PHPTUV 3U< 27 Přepěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku Podpěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku Přepěťová ochrana vyhodnocující zpětnou složku Přepěťová ochrana vyhodnocující nulovou složku Tabulka pokračuje na další straně PSPTOV U1> 47O+ PSPTUV U1< 47U+ NSPTOV U2> 47O- ROVPTOV U0> 59G IED řady 630 9

18 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Funkce IEC IEC IEC-ANSI Zpětná wattová ochrana / Směrová ochrana vyhodnocující překročení výkonu DOPPDPR P> 32R/32O Ochrana vyhodnocující pokles výkonu DUPPDPR P< 32U Frekvenční ochrana, vyhodnocení rychlosti změny frekvence DAPFRC df/dt> 81R Nadfrekvenční ochrana DAPTOF f> 81O Podfrekvenční ochrana DAPTUF f< 81U Funkce odpínání zátěže (odlehčování) LSHDPFRQ UFLS/R 81LSH Ochrana proti přesycení OEPVPH U/f> 24 Třífázová ochrana proti podbuzení UEXPDIS X< 40 Třífázová podimpedanční ochrana UZPDIS Z< GT 21GT Ochrana při selhání vypínače CCBRBRF 3I>/I 0>BF 51BF/51NBF Vypínací logika TRPPTRC I O 94 Víceúčelová analogová ochrana MAPGAPC MAP MAP Funkce související s ochrannými funkcemi Místní urychlovací logika (strhávání) DSTPLAL LAL LAL Komunikační logika pro zemní nadproudovou ochranu RESCPSCH CLN 85N Komunikační logika (strhávání) DSOCPSCH CL 85 Logika změny směru proudu a slabého konce napájení Logika změny směru proudu a slabého konce napájení zemní nadpr. ochrany Ovládací funkce CRWPSCH CLCRW 85CRW RCRWPSCH CLCRWN 85NCRW Ovládání vývodu QCCBAY CBAY CBAY Rozhraní blokovacích podmínek SCILO 3 3 Ovládání vypínače / odpojovače GNRLCSWI I O CB/DC I O CB/DC Vypínač DAXCBR I O CB I O CB Odpojovač DAXSWI I O DC I O DC Rozhraní přepínače místního / dálkového ovládání Funkce kontroly synchronního stavu Synchrocheck Funkce ovládání přepínače odboček s regulátorem napětí Standardní funkce procesních vstupů a výstupů (I/O) LOCREM R/L R/L SYNCRSYN SYNC 25 OLATCC COLTC 90V Jednobitové ovládání (8 signálů) SPC8GGIO - - Dvoubitová indikace DPGGIO - - Jednobitová indikace SPGGIO - - Standardní měřená hodnota MVGGIO - - Logický rotační přepínač pro volbu funkce s prezentací volby na jednotce LHMI Tabulka pokračuje na další straně SLGGIO IED řady 630

19 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Funkce IEC IEC IEC-ANSI Volicí miniaturní přepínač VSGGIO - - Impulsní čítač pro měření energie PCGGIO - - Čítač změnových stavů (událostí) CNTGGIO - - Funkce kontroly a monitorování provozních podmínek Monitorování provozních podmínek vypínače SSCBR CBCM CBCM Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) SEQRFUF FUSEF 60 Kontrola proudového obvodu CCRDIF MCS 3I MCS 3I Kontrola vypínacího obvodu TCSSCBR TCS TCM Funkce kontroly staniční baterie SPVNZBAT U<> U<> Monitorování energie EPDMMTR E E Funkce kontroly limitu měřené hodnoty MVEXP Indikace polohy přepínače odboček TPOSSLTC TPOSM 84M Funkce monitorování kvality energie Monitorování změn napětí PHQVVR PQMU PQMU Monitorování nesymetrie napětí VSQVUB PQMUBU PQMUBV Monitorování harmonických složek proudu CMHAI PQM3I PQM3I Monitorování harmonických složek napětí (sdruženého napětí) Monitorování harmonických složek napětí (fázového napětí) Měřicí funkce VPPMHAI PQM3Upp PQM3Vpp VPHMHAI PQM3Upe PQM3Vpg Měření třífázového proudu CMMXU 3I 3I Měření třífázového fázového napětí VPHMMXU 3Upe 3Upe Měření třífázového sdruženého napětí VPPMMXU 3Upp 3Upp Měření nulové složky proudu RESCMMXU I0 I0 Měření nulové složky napětí RESVMMXU U0 U0 Měření výkonu P, Q, S, účiníku, frekvence PWRMMXU PQf PQf Měření složek proudu CSMSQI I1, I2 I1, I2 Měření složek napětí VSMSQI U1, U2 U1, U2 Funkce poruchového zapisovače Analogové kanály 1 10 (vzorkované hodnoty) Analogové kanály (vzorkované hodnoty) Analogové kanály (vypočítané hodnoty) Analogové kanály (vypočítané hodnoty) A1RADR ACH1 ACH1 A2RADR ACH2 ACH2 A3RADR ACH3 ACH3 A4RADR ACH4 ACH4 Binární kanály 1 16 B1RBDR BCH1 BCH1 Binární kanály B2RBDR BCH2 BCH2 Binární kanály B3RBDR BCH3 BCH3 Binární kanály B4RBDR BCH4 BCH4 Tabulka pokračuje na další straně IED řady

20 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Funkce IEC IEC IEC-ANSI Komunikace na úrovni rozvodny (GOOSE zprávy) Příjem dat binárního signálu GOOSEBINRCV - - Příjem dat dvoubitového signálu GOOSEDPRCV - - Příjem dat blokovacího signálu GOOSEINTLKRCV - - Příjem dat signálu celého čísla GOOSEINTRCV - - Příjem dat měřené hodnoty GOOSEMVRCV - - Příjem dat jednobitového signálu GOOSESPRCV IED řady 630

21 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 2 Vliv na životní prostředí Část 2 Vliv na životní prostředí 2.1 Udržitelný rozvoj životního prostředí Udržitelný rozvoj životního prostředí byl brán v úvahu již od začátku návrhu výrobku a vztah k životnímu prostředí byl zohledněn i ve výrobním procesu, dlouhé životnosti výrobku, provozní spolehlivosti i v procesu odstranění a likvidace IED. Výběr materiálů a dodavatelů je prováděn v souladu s instrukcí RoHS Evropské Unie (2002/95/EC). Tato instrukce omezuje používání nebezpečných materiálů a látek následujícím způsobem: Tabulka 2: Maximální hodnoty koncentrací škodlivých látek v homogenních materiálech na váhovou jednotku Látka Olovo (Pb) 0,1% Rtuť (Hg) 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% Šestimocný chrom (Cr VI) 0,1% Polybromované bifenyly (PBB) 0,1% Polybromované difenylethery (PBDE) 0,1% Maximální navržená koncentrace Provozní spolehlivost a dlouhá životnost jsou zajištěny jak rozsáhlými testy provedenými během vývoje výrobku, tak i zavedenými výrobními procesy. Dlouhá životnost je navíc podporována poskytovanými službami v oblasti údržby a oprav, stejně jako dobrou dostupností náhradních dílů. Vývoj i výroba produktu byly a jsou realizovány v souladu s certifikovaným systémem ochrany životního prostředí. Účinnost tohoto systému ochrany životního prostředí je trvale vyhodnocována externím orgánem (auditorem). ABB systematicky dodržuje zásady a předpisy pro ochranu životního prostředí a vyhodnocuje jejich vliv na své výrobky i pracovní procesy. 2.2 Odstranění a likvidace IED Definice škodlivých materiálů a předpisy pro zacházení s těmito materiály jsou údaje a instrukce specifické pro každou příslušnou zemi, které se mění s prohlubujícími se poznatky o materiálech. Materiály, které obsahuje tento výrobek, jsou typické materiály používané při výrobě elektrického a elektronického zařízení. Všechny části výrobku jsou recyklovatelné. Při odstranění a likvidaci IED nebo jeho částí, kontaktujte místní společnost, která má k této činnosti oprávnění a specializuje se na práci a zacházení s elektrickým / elektronickým odpadem. Tyto společnosti používají specifické postupy při třídění materiálů a výrobek zlikvidují v souladu s místními požadavky. IED řady

22 Část 2 Vliv na životní prostředí 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Tabulka 3: Materiály použité u jednotlivých částí IED Hlavní část IED Další části Materiál Skříň Kovové desky, části a šrouby Ocel Plastové části PC 1), LCP 2) 1) Polykarbonát 2) Sklolaminát Zobrazovací modul LHMI Obal Krabice Karton Přiložený materiál Manuály Papír Různé materiály 14 IED řady 630

23 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Část 3 Přehled vlastností IED řady Přehled Produktová řada 630 je soubor inteligentních zařízení (IED) určených pro chránění, ovládání, měření a monitorování rozvoden energetických společností i distribučních průmyslových rozvoden, středně velkých i velkých asynchronních motorů provozovaných v energetických systémech průmyslových podniků a transformátorů v distribučních sítích energetických společností i průmyslových podniků. IED řady 630 jsou součástí produktové skupiny Relion firmy ABB. Charakteristickými vlastnostmi výrobků řady 630 jsou funkční všestrannost a flexibilní konfigurovatelnost. IED řady 630 jsou také vybavena potřebnými ovládacími funkcemi používanými pro řízení pole vývodu v různých aplikacích. Podporované komunikační protokoly, včetně protokolu IEC 61850, nabízejí komplexní připojení k různým systémům automatizace rozvoden a k SCADA systémům. IED řady

24 Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C 3.2 Rozhraní místního ovládání LHMI Obr. 1: Rozhraní místního ovládání LHMI Rozhraní místního ovládání LMHI (Local Human Machine Interface) obsahuje následující prvky: Displej Tlačítka LED indikátory Komunikační port Rozhraní místního ovládání LMHI se používá pro nastavení, monitorování a ovládání IED LCD displej Součástí rozhraní místního ovládání LMHI je grafický monochromatický displej s rozlišením 320 x 240 pixelů. Rozměry zobrazených znaků se mohou měnit. Počet znaků a řádků, které je možné na displeji zobrazit, je závislý na rozměru použitých znaků a na typu zvoleného zobrazení. Zobrazení na displeji je rozděleno na čtyři základní části. 16 IED řady 630

25 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Obr. 2: Uspořádání zobrazení na displeji 1. Cesta v menu 2. Část s obsahem zobrazení (s obsahem menu) 3. Stav zařízení 4. Rolovací lišta (zobrazena v případě potřeby) V části s cestou v menu je zobrazeno aktuálně navolené místo ve struktuře menu. Je-li tato informace pro zobrazení příliš dlouhá, je potlačen její začátek a toto zkrácení zobrazené cesty je indikováno třemi tečkami. V části s obsahem zobrazení je uvedena dostupná struktura zobrazení / obsah menu. V části se zobrazeným stavem zařízení jsou indikovány informace o aktuálním času IED, o aktuálně přihlášeném uživateli a je zde zobrazen identifikační řádek objektu, který je nastavitelný prostřednictvím rozhraní LHMI nebo nástrojem PCM600. Jestliže je oblast displeje vyhrazená pro příslušné texty, obrázky nebo jiné zobrazené položky příliš malá, objeví se na pravé straně displeje vertikální rolovací lišta. Pokud není možné v části s obsahem menu zobrazit celý text v horizontální směru, je potlačen začátek textu a toto zkrácení je indikováno třemi tečkami. IED řady

26 Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Obr. 3: Zkrácená informace o cestě v menu Příkazem vyvolaný panel funkčních tlačítek zobrazí informace o povelech a manipulacích, které je možné aktivovat funkčními tlačítky. Každé funkční tlačítko má vlastní LED indikátor, který lze použít pro signalizaci zpětné informace o funkčním tlačítkem provedené manipulaci (aktivovaném povelu). LED dioda je k požadovanému signálu přiřazena nástrojem PCM600. Obr. 4: Panel funkčních tlačítek Příkazem vyvolaný panel výstražných LED diod zobrazí informace o textech přiřazených výstražným LED diodám. 18 IED řady 630

27 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Obr. 5: Panel výstražných LED diod Panel funkčních tlačítek i panel výstražných LED diod není možné zobrazit současně. Příslušný panel je zobrazen stisknutím jednoho z funkčních tlačítek, nebo stisknutím tlačítka pro zobrazení většího počtu stránek. Stisknutím tlačítka ESC je panel z displeje vymazán. Oba panely mají dynamicky proměnnou šířku určenou délkou popisů uvedených v panelu LED indikátory Rozhraní místního ovládání LMHI je vybaveno třemi LED indikátory stavu IED a stavu ochranných funkcí, které jsou umístěny nad displejem: Ready (Indikace provozní připravenosti), Start (Indikace popudu ochranné funkce) a Trip (Indikace působení ochranné funkce). Na čelním panelu rozhraní místního ovládání LMHI je také 15 programovatelných výstražných LED diod. Každá LED dioda může indikovat třemi různými barvami tři stavy signálu (zelená, žlutá a červená barva). Texty výstrah, které jsou přiřazeny každé tříbarevné LED diodě, jsou rozděleny do tří samostatných stránek. Tyto stránky je možné prohlížet tlačítkem pro zobrazení většího počtu stránek. To znamená, že patnácti tříbarevnými LED diodami je možné indikovat čtyřicet pět různých výstrah (alarmů). Tyto LED diody je možné konfigurovat prostřednictvím nástroje PCM600 a provozní režim indikátorů lze zvolit prostřednictvím rozhraní LMHI, WHMI nebo nástrojem PCM Klávesnice Klávesnice rozhraní místního ovládání LMHI obsahuje tlačítka, která jsou určena pro navigaci v různých zobrazeních a různých menu. Těmito tlačítky můžete ovládat objekty (prvky) v jednopólovém schématu, jako například vypínače nebo odpojovače. Tlačítka jsou také použita pro potvrzení (kvitování) výstrah (alarmů), reset indikací, vyvolání nápovědy a pro přepínání mezi režimy místního a dálkového ovládání. Klávesnice také obsahuje programovatelná tlačítka, která je možné konfigurovat jako tlačítka systémových příkazů nebo jako tlačítka ovládacích povelů. IED řady

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více