IED řady 630 Návod pro obsluhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IED řady 630 Návod pro obsluhu"

Transkript

1 IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô

2

3 Č. dokumentu: 1MRS Vydáno: Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS vydaného , Revize: C Copyright 2012 ABB. Všechna práva vyhrazena.

4 AUTORSKÉ PRÁVO Tento dokument a jeho části nesmí být rozmnožovány nebo kopírovány bez písemného souhlasu firmy ABB Oy a jejich obsah nesmí být tedy předán třetím stranám, ani poskytnut k neautorizovanému použití. SW nebo HW vybavení popsané v tomto dokumentu je poskytováno na základě licence a může být použito, kopírováno, nebo poskytnuto pouze v souladu s podmínkami této licence. Chráněný název ABB je zaregistrovaný chráněný název skupiny firem ABB Group. Všechny ostatní značky nebo názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu mohou být chráněné obchodní známky (názvy), nebo registrované obchodní značky příslušných držitelů práv k těmto názvům, známkám nebo značkám. Záruky Informace o poskytovaných zárukách a záručních podmínkách si, prosím, vyžádejte u nejbližšího zastoupení firmy ABB. Internet:

5 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Data, příklady a výkresy uvedené v tomto návodu pro obsluhu jsou informace použité výhradně pro popis konceptu nebo pro popis výrobku a není je možné považovat za údaje, které garantují charakteristické vlastnosti tohoto konceptu nebo výrobku. Všechny osoby odpovědné za aplikaci zařízení, kterým je tento návod pro obsluhu určen, musí být přesvědčeny, že zařízení je vhodné a akceptovatelné pro každou zvažovanou aplikaci a že splňuje jakékoli aplikovatelné bezpečnostní požadavky, případně i jiné provozní požadavky. Odpovědnost za rizika, zvláště pak za jakákoli rizika v aplikacích, kde by systémová porucha nebo porucha výrobku mohla vyvolat riziko poškození zařízení nebo poškození zdraví osob, má výhradně osoba nebo organizace, která zařízení používá a aplikuje (poškození osob zahrnuje, ale není omezeno pouze na zranění osob nebo na smrtelná zranění osob). To znamená, že vzhledem k této odpovědnosti musí tato osoba nebo organizace přijmout a zajistit veškerá opatření, která tato rizika vyloučí nebo minimalizují. Tento dokument byl firmou ABB pečlivě kontrolován, přesto však není možné určité chyby a odchylky úplně vyloučit. V případě, že bude nalezena jakákoli chyba, prosíme uživatele, aby informoval výrobce. Pokud nejsou ručení a odpovědnost jasně stanoveny jako smluvní závazek, nebude firma ABB za žádných okolností ručit nebo odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku použití tohoto dokumentu, nebo v důsledku aplikace popisovaného zařízení.

6 SHODA VÝROBKU Tento výrobek je ve shodě se směrnicí Rady evropského společenství (Council of the European Communities) o harmonizaci zákonů a norem členských států, která se týká elektromagnetické kompatibility příslušného elektrického zařízení (Směrnice EMC 2004/108/EC) používaného ve specifikovaných a limitovaných napěťových rozsazích (LV směrnice 2006/95/EC). Tato shoda je výsledkem testů provedených firmou ABB v souladu se standardy EN a směrnicí EMC EN i s výrobkovými standardy EN a EN směrnice pro nízké napětí (LV směrnice). IED je navrženo a vyrobeno v souladu s mezinárodními standardy řady IEC

7 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Na konektorech se může vyskytnout nebezpečné napětí i při odpojeném pomocném napětí. Nedodržení bezpečnostní instrukce může vést k úmrtí, ke zranění osob nebo k značným škodám na majetku. Elektrickou instalaci smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpečnostní předpisy platné pro práci na elektrickém zařízení. Rám zařízení (IED) musí být pečlivě uzemněn. Zařízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není nezbytně nutné. Kdykoli jsou prováděny jakékoli změny v nastavení nebo zapojení IED, je nutné přijmout taková opatření, aby se zabránilo nežádoucímu vypnutí..

8

9 Obsah Obsah Část 1 Úvod... 5 Informace o tomto návodu pro obsluhu... 5 Předpokládaný uživatel návodu... 5 Dokumentace výrobku... 5 Sada dokumentace výrobku... 5 Historie revize dokumentu... 6 Související dokumentace... 6 Symboly a konvence použité v dokumentu... 7 Značení bezpečnostními symboly... 7 Konvence použité v dokumentu... 7 Funkce, kódy a symboly... 8 Část 2 Vliv na životní prostředí Udržitelný rozvoj životního prostředí Odstranění a likvidace IED Část 3 Přehled vlastností IED řady Přehled Rozhraní místního ovládání LHMI LCD displej LED indikátory Klávesnice Funkčnost rozhraní místního ovládání LHMI Indikace stavu IED, stavu ochranných funkcí a stavu výstražných signálů Práce s parametry Komunikace z portu na čelním panelu Jednopólové schéma Rozhraní WHMI Povelová tlačítka Oprávnění Komunikace Nástroj PCM Sady sjednocujících programů Verze PCM600 a sad sjednocujících programů IED Část 4 Použití rozhraní HMI Použití rozhraní místního ovládání LHMI Přihlášení do systému Odhlášení ze systému Zapnutí nasvětlení pozadí displeje Volba místního nebo dálkového ovládání Identifikace zařízení IED řady 630 1

10 Obsah Nastavení kontrastu displeje Změna jazyka rozhraní LHMI Navigace v menu Struktura menu Rolování v zobrazení na LCD displeji Změna standardního zobrazení Použití funkčních tlačítek Použití jednopólového schématu Prohlížení nastavených hodnot Editace hodnot Editace číselných hodnot Editace hodnot definovaných řádkem znaků Editace vyčíslených hodnot Uložení nastavení Vymazání a potvrzení indikací Použití nápovědy rozhraní místního ovládání LHMI Použití rozhraní webového ovládání WHMI Přihlášení do systému Odhlášení ze systému Identifikace zařízení Navigace v menu Struktura menu Zobrazení všech parametrů Editace hodnot Akceptování nastavení Vymazání a potvrzení zpráv, indikací a výstupů s přídržnou funkcí Volba zobrazení změnových stavů (událostí) Volba zobrazení poruchových záznamů Načítání poruchových záznamů Ruční spuštění poruchového zapisovače Vymazání poruchových záznamů Volba fázorových diagramů Část 5 Provoz IED Normální provoz Identifikace poruchového stavu Spuštění poruchového záznamu Analýzy poruchových záznamů Poruchové zprávy (reporty) Funkce samočinné kontroly IED Parametrizace IED Nastavení IED pro příslušnou funkčnost Nastavení IED pro různé provozní podmínky Část 6 Provozní postupy a operace Monitorování IED řady 630

11 Obsah Indikace Použití automaticky indikovaných zpráv Monitorování dat výstrah (alarmů) Monitorování interních poruch IED Monitorování podmínek a dat Měřené a vypočtené hodnoty Použití rozhraní LHMI nebo rozhraní WHMI při monitorování Použití nástroje PCM600 při monitorování Zaznamenaná data Vytvoření poruchových záznamů Monitorování dat poruchového zapisovače Ovládání a načítání dat poruchového zapisovače Monitorování záznamů o poruchách Monitorování změnových stavů (událostí) Dálkové monitorování Dálkové monitorování IED Ovládání Ovládání vypínačů a odpojovačů Reset IED Vymazání a potvrzení indikací prostřednictvím místního rozhraní LHMI Změna funkčnosti IED Definování skupin nastavení Aktivace skupiny nastavení Prohlížení a editace hodnot skupiny nastavení Aktivace výstražných LED diod Část 7 Vyhledávání poruch Sledování poruch Identifikace HW chyb Identifikace provozních chyb Identifikace komunikačních chyb Kontrola provozu komunikační linky Kontrola časové synchronizace Spuštění testu displeje Indikované zprávy Interní poruchy Výstrahy Doplňkové indikace IED řady 630 3

12 Obsah Postupy při opravách chyb a poruch Obnovení nastavení z výroby Změna a nastavení hesla Identifikace aplikačních problémů IED Prověření zapojení Kontrola zapojení RTD vstupů / výstupů Část 8 Slovník IED řady 630

13 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Část 1 Úvod 1.1 Informace o tomto návodu pro obsluhu V návodu proobsluhu jsou uvedeny instrukce, jak obsluhovat IED po jeho uvedení do provozu. Návod obsahuje instrukce pro monitorování, ovládání a nastavení IED. V tomto návodu je také popsáno, jak lze identifikovat poruchy a jakým způsobem je možné zobrazit vypočtená a měřená data energetické sítě a určit příčinu poruchy. 1.2 Předpokládaný uživatel návodu Tento návod pro obsluhu je určen pro operátora, který s IED denně pracuje a zařízení obsluhuje. Operátor musí být vyškolen a musí mít základní znalosti, jakým způsobem se zařízení určené pro chránění obsluhuje. V návodu jsou uvedeny výrazy a pojmy, které jsou běžně používány při popisu tohoto typu zařízení. 1.3 Dokumentace výrobku Sada dokumentace výrobku Aplikační manuál (Application Manual) obsahuje popisy předkonfigurovaných verzí IED. Aplikační manuál je možné použít jako referenční dokumentaci při konfiguraci ochranných, měřicích, záznamových a LED funkcí. Manuál je také možné použít při vytváření konfigurací podle specifických aplikačních požadavků. Manuál pro uvedení do provozu (Commissioning Manual) obsahuje instrukce, jak IED uvést do provozu. Tento manuál mohou také použít technici systémů i personál údržby jako referenční dokumentaci během zkoušek. Manuál popisuje procesy při kontrole externích obvodů, při připojení IED k napájení (napětí), při konfiguraci a nastavení parametrů, stejně jako při ověření tohoto nastavení sekundárními injektážními zkouškami. Manuál popisuje procesy při zkoušení IED v rozvodně, která zatím není v provozu. Kapitoly manuálu jsou uspořádány v chronologickém pořadí, v kterém by IED mělo být uvedeno do provozu. Manuál komunikačního protokolu (Communication Protocol Manual) popisuje komunikační protokol podporovaný příslušným IED. Manuál je orientován na specifické implementace realizované výrobcem (prodejcem). IED řady 630 5

14 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Manuál pro inženýring (Engineering Manual) obsahuje instrukce, jakým způsobem provádět inženýring IED prostřednictvím různých programů v nástroji PCM600. V manuálu jsou uvedeny instrukce, jak vytvořit projekt PCM600 a jakým způsobem vložit IED do struktury tohoto projektu. V manuálu je také uveden doporučený postup při inženýringu ochranných a ovládacích funkcí, funkcí rozhraní LHMI i při inženýringu komunikací IEC , IEC a DNP3. Manuál pro instalaci (Installation Manual) obsahuje instrukce, jak IED pro chránění instalovat. Manuál popisuje procesy při mechanické i elektrické instalaci IED. Kapitoly manuálu jsou uspořádány v chronologickém pořadí, v kterém by IED mělo být nainstalováno. (Operation Manual) obsahuje instrukce, jak obsluhovat IED po jeho uvedení do provozu. Návod obsahuje instrukce pro monitorování, ovládání a nastavení IED. V tomto návodu je také popsáno, jak lze identifikovat poruchy a jakým způsobem je možné zobrazit vypočtená a měřená data energetické sítě a určit příčinu poruchy. V manuálu se seznamem datových bodů (Point List Manual) jsou popsány hodnoty a vlastnosti specifických datových bodů IED. Tento manuál by měl být používán současně s manuálem odpovídajícího komunikačního protokolu. Technický manuál (Technical Manual) obsahuje aplikační i funkční popisy a v tomto manuálu jsou uvedeny funkční bloky, logická schémata, vstupní i výstupní signály, seznamy seřiditelných parametrů a technická data, která jsou členěna podle funkcí. Technický manuál se používá jako technická referenční dokumentace ve fázi inženýringu, během instalace a uvedení do provozu i při normálním provozu Historie revize dokumentu Revize dokumentu / datum Verze výrobkové řady Historie A/ První vydání B/ Aktualizace obsahu manuálu odpovídající verzi výrobkové řady C/ Aktualizace obsahu manuálu odpovídající verzi výrobkové řady Poslední verzi dokumentu je možné stáhnout z webové stránky firmy ABB Související dokumentace Specifické manuály výrobkové řady i příslušného produktu je možné stáhnout z webové stránky firmy ABB 6 IED řady 630

15 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod 1.4 Symboly a konvence použité v dokumentu Značení bezpečnostními symboly V tomto dokumentu jsou použity symboly, které upozorňují na podmínky a instrukce související s bezpečností a na ostatní důležité informace. Tento výstražný elektrický symbol indikuje existenci nebezpečné situace, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem. Tento výstražný symbol indikuje existenci nebezpečné situace, při které může dojít k zranění osob. Tento varovný symbol upozorňuje na důležité informace nebo výstrahy, které mají určitý vztah k příslušnému textu (popisovanému předmětu). Symbol může indikovat nebezpečí, které může vést k poškození SW vybavení zařízení nebo může způsobit škodu na zařízení nebo majetku. Tento informační symbol upozorňuje uživatele na důležitá fakta a podmínky. Tento doporučující symbol indikuje rady, které uživatele informují o tom, jakým způsobem je například vhodné navrhovat projekt nebo jak používat určitou funkci. Přestože se výstrahy v případě nebezpečí týkají zranění osob, je nutné si uvědomit, že i provoz poškozeného zařízení se může za určitých provozních podmínek projevit snížením výkonnosti zařízení, které následně může vést k zranění osob nebo i k úmrtí osob. Z tohoto důvodu respektujte a dodržujte všechny výstrahy, pokyny a instrukce Konvence použité v dokumentu Některé níže uvedené specifické konvence nemusí být v tomto manuálu použity. Zkratky a akronymy použité v tomto manuálu jsou uvedeny v části Slovník. Tato část také obsahuje definice a vysvětlení důležitých výrazů. Navigační tlačítko ve struktuře menu rozhraní místního ovládání LHMI (Local Human Machine Interface) je prezentováno symboly tlačítek. Pro pohyb mezi jednotlivými volbami použijte tlačítko a tlačítko. Cesta v menu rozhraní HMI je prezentována tučným písmem. Zvolte menu Main menu/settings (Hlavní menu/nastavení). IED řady 630 7

16 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Názvy menu rozhraní webového ovládání WHMI (Web Human Machine Interface) jsou prezentovány tučným písmem. Ve struktuře menu rozhraní WHMI klikněte na položku Information (Informace). Zprávy na displeji rozhraní LHMI jsou zobrazeny písmem typu 'Courier'. Změny jsou v energeticky nezávislé paměti uloženy volbou Yes a stisknutím tlačítka. Názvy parametrů jsou zobrazeny kurzivou. Funkci je možné uvolnit nebo blokovat nastavením parametru Operation (Provozní režim). Znak ^ uvedený v symbolu funkčního bloku příslušné funkce před názvem vstupního nebo výstupního signálu indikuje, že uživatel může v nástroji PCM600 definovat vlastní název tohoto signálu. Znak * uvedený v symbolu funkčního bloku příslušné funkce za názvem vstupního nebo výstupního signálu indikuje, že aplikační konfigurace je platná pouze tehdy, je-li tento signál připojen k jinému funkčnímu bloku aplikační konfigurace Funkce, kódy a symboly Tabulka 1: Funkce dostupné v IED řady 630 Funkce IEC IEC IEC-ANSI Ochranné funkce Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň PHLPTOC 3I> 51P-1 PHHPTOC 3I>> 51P-2 PHIPTOC 3I>>> 50P/51P Napěťově závislá nadproudová ochrana PHPVOC I(U)> 51V Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením DPHLPDOC 3I> 67-1 DPHHPDOC 3I>> 67-2 Distanční ochrana DSTPDIS Z< 21, 21P, 21N Logika automatiky zapnutí do poruchy CVRSOF SOFT SOFT Funkce lokátoru poruchy SCEFRFLO FLOC 21FL Funkce automatického opětného zapnutí DARREC O I 79 Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením Nesměrová zemní ochrana, mžikový stupeň Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením Tabulka pokračuje na další straně EFLPTOC I0> 51N-1 EFHPTOC I0>> 51N-2 EFIPTOC I0>>> 50N/51N DEFLPDEF I0> 67N-1 DEFHPDEF I0>> 67N-2 8 IED řady 630

17 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Funkce IEC IEC IEC-ANSI Ochrana při přechodné / přerušované zemní poruše INTRPTEF I0> IEF 67NIEF Zemní admitanční ochrana EFPADM Y0>> 21YN Zemní wattmetrická ochrana WPWDE P0>> 32N Stabilizovaná zemní ochrana s vymezenou zónou působení Zemní ochrana statoru vyhodnocující 3. harmonickou složku Vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení LREFPNDF di0lo> 87NL H3EFPSEF du0(3h)> / U0(3H)< 27/59THD HREFPDIF di0hi> 87NH Zemní ochrana rotoru MREFPTOC I0>R 64R Ochrana při fázové nevyváženosti PDNSPTOC I2/1 1> 46PD Nadproudová ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu Nadproudová ochrana strojů vyhodnocující zpětnou složku proudu NSPTOC I2> 46 MNSPTOC I2>G/M 46G/46M Ochrana proti opačnému sledu fází PREVPTOC I2>> 46R Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení vývodů Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení, dvě časové konstanty Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení motorů T1PTTR 3Ith>F 49F T2PTTR 3Ith>T/G 49T/G MPTTR 3Ith>M 49M Funkce kontroly rozběhu motoru STTPMSU Is2t n< 49, 66, 48, 51LR Ochrana proti zablokování motoru zátěží JAMPTOC Ist> 51LR Funkce rozběhu motoru v případě nouze ESMGAPC ESTART ESTART Funkce kontroly ztráty zátěže LOFLPTUC 3I< 37 Třífázová funkce detekce zapínacího proudu Diferenciální ochrana transformátoru s dvěma vinutími Vysokoimpedanční diferenciální ochrana nebo diferenciální ochrana měřící proudovou souměrnost strojů INRPHAR 3I2f> 68 TR2PTDF 3dI>T 87T MHZPDIF 3dIHi>G/M 87GH/87MH Stabilizovaná diferenciální ochrana strojů MPDIF 3dI>G/M 87G/87M Třífázová přepěťová ochrana PHPTOV 3U> 59 Třífázová podpěťová ochrana PHPTUV 3U< 27 Přepěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku Podpěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku Přepěťová ochrana vyhodnocující zpětnou složku Přepěťová ochrana vyhodnocující nulovou složku Tabulka pokračuje na další straně PSPTOV U1> 47O+ PSPTUV U1< 47U+ NSPTOV U2> 47O- ROVPTOV U0> 59G IED řady 630 9

18 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Funkce IEC IEC IEC-ANSI Zpětná wattová ochrana / Směrová ochrana vyhodnocující překročení výkonu DOPPDPR P> 32R/32O Ochrana vyhodnocující pokles výkonu DUPPDPR P< 32U Frekvenční ochrana, vyhodnocení rychlosti změny frekvence DAPFRC df/dt> 81R Nadfrekvenční ochrana DAPTOF f> 81O Podfrekvenční ochrana DAPTUF f< 81U Funkce odpínání zátěže (odlehčování) LSHDPFRQ UFLS/R 81LSH Ochrana proti přesycení OEPVPH U/f> 24 Třífázová ochrana proti podbuzení UEXPDIS X< 40 Třífázová podimpedanční ochrana UZPDIS Z< GT 21GT Ochrana při selhání vypínače CCBRBRF 3I>/I 0>BF 51BF/51NBF Vypínací logika TRPPTRC I O 94 Víceúčelová analogová ochrana MAPGAPC MAP MAP Funkce související s ochrannými funkcemi Místní urychlovací logika (strhávání) DSTPLAL LAL LAL Komunikační logika pro zemní nadproudovou ochranu RESCPSCH CLN 85N Komunikační logika (strhávání) DSOCPSCH CL 85 Logika změny směru proudu a slabého konce napájení Logika změny směru proudu a slabého konce napájení zemní nadpr. ochrany Ovládací funkce CRWPSCH CLCRW 85CRW RCRWPSCH CLCRWN 85NCRW Ovládání vývodu QCCBAY CBAY CBAY Rozhraní blokovacích podmínek SCILO 3 3 Ovládání vypínače / odpojovače GNRLCSWI I O CB/DC I O CB/DC Vypínač DAXCBR I O CB I O CB Odpojovač DAXSWI I O DC I O DC Rozhraní přepínače místního / dálkového ovládání Funkce kontroly synchronního stavu Synchrocheck Funkce ovládání přepínače odboček s regulátorem napětí Standardní funkce procesních vstupů a výstupů (I/O) LOCREM R/L R/L SYNCRSYN SYNC 25 OLATCC COLTC 90V Jednobitové ovládání (8 signálů) SPC8GGIO - - Dvoubitová indikace DPGGIO - - Jednobitová indikace SPGGIO - - Standardní měřená hodnota MVGGIO - - Logický rotační přepínač pro volbu funkce s prezentací volby na jednotce LHMI Tabulka pokračuje na další straně SLGGIO IED řady 630

19 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Funkce IEC IEC IEC-ANSI Volicí miniaturní přepínač VSGGIO - - Impulsní čítač pro měření energie PCGGIO - - Čítač změnových stavů (událostí) CNTGGIO - - Funkce kontroly a monitorování provozních podmínek Monitorování provozních podmínek vypínače SSCBR CBCM CBCM Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) SEQRFUF FUSEF 60 Kontrola proudového obvodu CCRDIF MCS 3I MCS 3I Kontrola vypínacího obvodu TCSSCBR TCS TCM Funkce kontroly staniční baterie SPVNZBAT U<> U<> Monitorování energie EPDMMTR E E Funkce kontroly limitu měřené hodnoty MVEXP Indikace polohy přepínače odboček TPOSSLTC TPOSM 84M Funkce monitorování kvality energie Monitorování změn napětí PHQVVR PQMU PQMU Monitorování nesymetrie napětí VSQVUB PQMUBU PQMUBV Monitorování harmonických složek proudu CMHAI PQM3I PQM3I Monitorování harmonických složek napětí (sdruženého napětí) Monitorování harmonických složek napětí (fázového napětí) Měřicí funkce VPPMHAI PQM3Upp PQM3Vpp VPHMHAI PQM3Upe PQM3Vpg Měření třífázového proudu CMMXU 3I 3I Měření třífázového fázového napětí VPHMMXU 3Upe 3Upe Měření třífázového sdruženého napětí VPPMMXU 3Upp 3Upp Měření nulové složky proudu RESCMMXU I0 I0 Měření nulové složky napětí RESVMMXU U0 U0 Měření výkonu P, Q, S, účiníku, frekvence PWRMMXU PQf PQf Měření složek proudu CSMSQI I1, I2 I1, I2 Měření složek napětí VSMSQI U1, U2 U1, U2 Funkce poruchového zapisovače Analogové kanály 1 10 (vzorkované hodnoty) Analogové kanály (vzorkované hodnoty) Analogové kanály (vypočítané hodnoty) Analogové kanály (vypočítané hodnoty) A1RADR ACH1 ACH1 A2RADR ACH2 ACH2 A3RADR ACH3 ACH3 A4RADR ACH4 ACH4 Binární kanály 1 16 B1RBDR BCH1 BCH1 Binární kanály B2RBDR BCH2 BCH2 Binární kanály B3RBDR BCH3 BCH3 Binární kanály B4RBDR BCH4 BCH4 Tabulka pokračuje na další straně IED řady

20 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Funkce IEC IEC IEC-ANSI Komunikace na úrovni rozvodny (GOOSE zprávy) Příjem dat binárního signálu GOOSEBINRCV - - Příjem dat dvoubitového signálu GOOSEDPRCV - - Příjem dat blokovacího signálu GOOSEINTLKRCV - - Příjem dat signálu celého čísla GOOSEINTRCV - - Příjem dat měřené hodnoty GOOSEMVRCV - - Příjem dat jednobitového signálu GOOSESPRCV IED řady 630

21 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 2 Vliv na životní prostředí Část 2 Vliv na životní prostředí 2.1 Udržitelný rozvoj životního prostředí Udržitelný rozvoj životního prostředí byl brán v úvahu již od začátku návrhu výrobku a vztah k životnímu prostředí byl zohledněn i ve výrobním procesu, dlouhé životnosti výrobku, provozní spolehlivosti i v procesu odstranění a likvidace IED. Výběr materiálů a dodavatelů je prováděn v souladu s instrukcí RoHS Evropské Unie (2002/95/EC). Tato instrukce omezuje používání nebezpečných materiálů a látek následujícím způsobem: Tabulka 2: Maximální hodnoty koncentrací škodlivých látek v homogenních materiálech na váhovou jednotku Látka Olovo (Pb) 0,1% Rtuť (Hg) 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% Šestimocný chrom (Cr VI) 0,1% Polybromované bifenyly (PBB) 0,1% Polybromované difenylethery (PBDE) 0,1% Maximální navržená koncentrace Provozní spolehlivost a dlouhá životnost jsou zajištěny jak rozsáhlými testy provedenými během vývoje výrobku, tak i zavedenými výrobními procesy. Dlouhá životnost je navíc podporována poskytovanými službami v oblasti údržby a oprav, stejně jako dobrou dostupností náhradních dílů. Vývoj i výroba produktu byly a jsou realizovány v souladu s certifikovaným systémem ochrany životního prostředí. Účinnost tohoto systému ochrany životního prostředí je trvale vyhodnocována externím orgánem (auditorem). ABB systematicky dodržuje zásady a předpisy pro ochranu životního prostředí a vyhodnocuje jejich vliv na své výrobky i pracovní procesy. 2.2 Odstranění a likvidace IED Definice škodlivých materiálů a předpisy pro zacházení s těmito materiály jsou údaje a instrukce specifické pro každou příslušnou zemi, které se mění s prohlubujícími se poznatky o materiálech. Materiály, které obsahuje tento výrobek, jsou typické materiály používané při výrobě elektrického a elektronického zařízení. Všechny části výrobku jsou recyklovatelné. Při odstranění a likvidaci IED nebo jeho částí, kontaktujte místní společnost, která má k této činnosti oprávnění a specializuje se na práci a zacházení s elektrickým / elektronickým odpadem. Tyto společnosti používají specifické postupy při třídění materiálů a výrobek zlikvidují v souladu s místními požadavky. IED řady

22 Část 2 Vliv na životní prostředí 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Tabulka 3: Materiály použité u jednotlivých částí IED Hlavní část IED Další části Materiál Skříň Kovové desky, části a šrouby Ocel Plastové části PC 1), LCP 2) 1) Polykarbonát 2) Sklolaminát Zobrazovací modul LHMI Obal Krabice Karton Přiložený materiál Manuály Papír Různé materiály 14 IED řady 630

23 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Část 3 Přehled vlastností IED řady Přehled Produktová řada 630 je soubor inteligentních zařízení (IED) určených pro chránění, ovládání, měření a monitorování rozvoden energetických společností i distribučních průmyslových rozvoden, středně velkých i velkých asynchronních motorů provozovaných v energetických systémech průmyslových podniků a transformátorů v distribučních sítích energetických společností i průmyslových podniků. IED řady 630 jsou součástí produktové skupiny Relion firmy ABB. Charakteristickými vlastnostmi výrobků řady 630 jsou funkční všestrannost a flexibilní konfigurovatelnost. IED řady 630 jsou také vybavena potřebnými ovládacími funkcemi používanými pro řízení pole vývodu v různých aplikacích. Podporované komunikační protokoly, včetně protokolu IEC 61850, nabízejí komplexní připojení k různým systémům automatizace rozvoden a k SCADA systémům. IED řady

24 Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C 3.2 Rozhraní místního ovládání LHMI Obr. 1: Rozhraní místního ovládání LHMI Rozhraní místního ovládání LMHI (Local Human Machine Interface) obsahuje následující prvky: Displej Tlačítka LED indikátory Komunikační port Rozhraní místního ovládání LMHI se používá pro nastavení, monitorování a ovládání IED LCD displej Součástí rozhraní místního ovládání LMHI je grafický monochromatický displej s rozlišením 320 x 240 pixelů. Rozměry zobrazených znaků se mohou měnit. Počet znaků a řádků, které je možné na displeji zobrazit, je závislý na rozměru použitých znaků a na typu zvoleného zobrazení. Zobrazení na displeji je rozděleno na čtyři základní části. 16 IED řady 630

25 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Obr. 2: Uspořádání zobrazení na displeji 1. Cesta v menu 2. Část s obsahem zobrazení (s obsahem menu) 3. Stav zařízení 4. Rolovací lišta (zobrazena v případě potřeby) V části s cestou v menu je zobrazeno aktuálně navolené místo ve struktuře menu. Je-li tato informace pro zobrazení příliš dlouhá, je potlačen její začátek a toto zkrácení zobrazené cesty je indikováno třemi tečkami. V části s obsahem zobrazení je uvedena dostupná struktura zobrazení / obsah menu. V části se zobrazeným stavem zařízení jsou indikovány informace o aktuálním času IED, o aktuálně přihlášeném uživateli a je zde zobrazen identifikační řádek objektu, který je nastavitelný prostřednictvím rozhraní LHMI nebo nástrojem PCM600. Jestliže je oblast displeje vyhrazená pro příslušné texty, obrázky nebo jiné zobrazené položky příliš malá, objeví se na pravé straně displeje vertikální rolovací lišta. Pokud není možné v části s obsahem menu zobrazit celý text v horizontální směru, je potlačen začátek textu a toto zkrácení je indikováno třemi tečkami. IED řady

26 Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Obr. 3: Zkrácená informace o cestě v menu Příkazem vyvolaný panel funkčních tlačítek zobrazí informace o povelech a manipulacích, které je možné aktivovat funkčními tlačítky. Každé funkční tlačítko má vlastní LED indikátor, který lze použít pro signalizaci zpětné informace o funkčním tlačítkem provedené manipulaci (aktivovaném povelu). LED dioda je k požadovanému signálu přiřazena nástrojem PCM600. Obr. 4: Panel funkčních tlačítek Příkazem vyvolaný panel výstražných LED diod zobrazí informace o textech přiřazených výstražným LED diodám. 18 IED řady 630

27 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Obr. 5: Panel výstražných LED diod Panel funkčních tlačítek i panel výstražných LED diod není možné zobrazit současně. Příslušný panel je zobrazen stisknutím jednoho z funkčních tlačítek, nebo stisknutím tlačítka pro zobrazení většího počtu stránek. Stisknutím tlačítka ESC je panel z displeje vymazán. Oba panely mají dynamicky proměnnou šířku určenou délkou popisů uvedených v panelu LED indikátory Rozhraní místního ovládání LMHI je vybaveno třemi LED indikátory stavu IED a stavu ochranných funkcí, které jsou umístěny nad displejem: Ready (Indikace provozní připravenosti), Start (Indikace popudu ochranné funkce) a Trip (Indikace působení ochranné funkce). Na čelním panelu rozhraní místního ovládání LMHI je také 15 programovatelných výstražných LED diod. Každá LED dioda může indikovat třemi různými barvami tři stavy signálu (zelená, žlutá a červená barva). Texty výstrah, které jsou přiřazeny každé tříbarevné LED diodě, jsou rozděleny do tří samostatných stránek. Tyto stránky je možné prohlížet tlačítkem pro zobrazení většího počtu stránek. To znamená, že patnácti tříbarevnými LED diodami je možné indikovat čtyřicet pět různých výstrah (alarmů). Tyto LED diody je možné konfigurovat prostřednictvím nástroje PCM600 a provozní režim indikátorů lze zvolit prostřednictvím rozhraní LMHI, WHMI nebo nástrojem PCM Klávesnice Klávesnice rozhraní místního ovládání LMHI obsahuje tlačítka, která jsou určena pro navigaci v různých zobrazeních a různých menu. Těmito tlačítky můžete ovládat objekty (prvky) v jednopólovém schématu, jako například vypínače nebo odpojovače. Tlačítka jsou také použita pro potvrzení (kvitování) výstrah (alarmů), reset indikací, vyvolání nápovědy a pro přepínání mezi režimy místního a dálkového ovládání. Klávesnice také obsahuje programovatelná tlačítka, která je možné konfigurovat jako tlačítka systémových příkazů nebo jako tlačítka ovládacích povelů. IED řady

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_. Manuál uživatele

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_. Manuál uživatele Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_ 2 1MRS755741 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_ Vydáno: 23.09.1997 Revize: CZ_C/11.11.2008 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

REM 610 Ochrana motoru. Manuál uživatele

REM 610 Ochrana motoru. Manuál uživatele REM 610 Ochrana motoru 1MRS755682 Ochrana motoru REM 610 Vydáno: 25.11.2003 Verze: A/02.03.2005 Obsah: 1. Úvod... 5 1.1. Informace o tomto manuálu...5 1.2. Použití ochrany...5 1.3. Charakteristické vlastnosti...5

Více

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Ochrana vývodu REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana vývodu REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana vývodu REX 521 Typ dokumentu Číslo dokumentu v AJ Zdrojová verze v AJ Číslo dokumentu v ČJ Odpovídající verze v ČJ REX 521 (TRMg) Technický referenční manuál REX 521 (TRMs) Technický referenční

Více

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál REM 610 Ochrana motoru 1MRS755683 Ochrana motoru REM 610 Vydáno: 25.11.2003 Verze: A/02.03.2005 Obsah: 1. Úvod... 6 1.1. Informace o tomto manuálu...6 1.2. Použití ochrany...6 1.3. Charakteristické vlastnosti...6

Více

IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku

IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Aplikace... 3 3. Předkonfigurované verze IED... 7 4. Ochranné funkce... 10 5. Ovládání... 12 6.

Více

Ochrana REX 521. Manuál uživatele

Ochrana REX 521. Manuál uživatele Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí HT102 Ovládací terminál Shrnutí Terminál HT102 je rozhraní pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon. Je vybaven rozhraním Ethernet. Použití Ovládací pultík k volně programovatelným

Více

Napěťová ochrana REU 610. Manuál uživatele

Napěťová ochrana REU 610. Manuál uživatele Napěťová ochrana REU 610 Typ dokumentu Číslo dokumentu v AJ Zdrojová verze v AJ Číslo dokumentu v ČJ Odpovídající česká verze RE_ 61_ (IM) Manuál pro instalaci REU 610 (TRM) Technický referenční manuál

Více

IED pro diferenciální chrán ní a ovládání vedení RED615 Aplika ní manuál

IED pro diferenciální chrán ní a ovládání vedení RED615 Aplika ní manuál IED pro diferenciální chrán ní a ovládání vedení RED615 Power and productivity for a better world . dokumentu: 1MRS757107 Vydáno: 07.03.2011 Revize: B Verze výrobku: 3.0 Tento dokument je p ekladem anglického

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Charakteristické vlastnosti. Aplikace

Charakteristické vlastnosti. Aplikace REJ 55 MRS 7505MBG CZ Str. Vydáno: červen 999 České vydání: 9..000 Stav: nový dokument Data mohou být změněna bez předchozího oznámení Charakteristické vlastnosti Třífázový nadproudový stupeň s nízkým

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

IED pro chránění a ovládání motoru REM630 Popis a technická datavýrobku

IED pro chránění a ovládání motoru REM630 Popis a technická datavýrobku Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Aplikace... 3 3. Předkonfigurované verze IED... 5 4. Ochranné funkce... 8 5. Ovládání... 11 6. Měřicí

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru

VMU-C EM monitor spotřeby energie s funkcí web-serveru Stručný přehled vlastností a funkcí. Poznámka: Tento návod obsahuje pouze základní informace o monitoru spotřeby VMU-C. Podrobný návod je ke stažení na www.enika.cz. Monitor spotřeby elektrické energie

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

REJ 523 Nadproudová ochrana

REJ 523 Nadproudová ochrana 1MRS750940-MUM CZ Vydáno: 14.9.1998 České vydání: 17.1.2001 Verze: A/14.09.1999 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení. Technický referenční manuál ABB Utilities Technický referenční manuál ABB

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

Pokyny - I - ACNSEM3L. I Řídící ústředna pro dvousvětelné a třísvětelné semafory. Základní verze

Pokyny - I - ACNSEM3L. I Řídící ústředna pro dvousvětelné a třísvětelné semafory. Základní verze ACNSEM3L I Řídící ústředna pro dvousvětelné a třísvětelné semafory Základní verze 1 Verze s transformátorem Verze s transformátorem, bateriemi a nabíječkou baterií 2 Pozor! Instalaci a případné další zásahy

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Centrální jednotka Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Menu - navigační tlačítka Tlačítko šipka nahoru Pro pohyb vzhůru v úrovních menu, pro pohyb zpět v infostránkách

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350. ZxF100Ax/Cx řada 2. Technická data. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZxF100Ax/Cx řada 2 E350 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního modulárního

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

REJ 527 Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana. Technická referenční příručka

REJ 527 Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana. Technická referenční příručka REJ 527 Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana 1MRS 750616-MUM Kombinovaná nadproudová REJ 527 Vydáno: 07.07.99 a zemní ochrana Verze: B/ 05.07.2002 Kontrola: A.S. Schválil: L.N. Vyhražujeme si právo

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Zabezpečovací ústřednu Visonic lze monitorovat a ovládat z mobilního telefonu. Lze k tomu použít webový prohlížeč v telefonu, nebo také mobilní aplikaci.

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více