IED řady 630 Návod pro obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IED řady 630 Návod pro obsluhu"

Transkript

1 IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô

2

3 Č. dokumentu: 1MRS Vydáno: Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS vydaného , Revize: C Copyright 2012 ABB. Všechna práva vyhrazena.

4 AUTORSKÉ PRÁVO Tento dokument a jeho části nesmí být rozmnožovány nebo kopírovány bez písemného souhlasu firmy ABB Oy a jejich obsah nesmí být tedy předán třetím stranám, ani poskytnut k neautorizovanému použití. SW nebo HW vybavení popsané v tomto dokumentu je poskytováno na základě licence a může být použito, kopírováno, nebo poskytnuto pouze v souladu s podmínkami této licence. Chráněný název ABB je zaregistrovaný chráněný název skupiny firem ABB Group. Všechny ostatní značky nebo názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu mohou být chráněné obchodní známky (názvy), nebo registrované obchodní značky příslušných držitelů práv k těmto názvům, známkám nebo značkám. Záruky Informace o poskytovaných zárukách a záručních podmínkách si, prosím, vyžádejte u nejbližšího zastoupení firmy ABB. Internet:

5 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Data, příklady a výkresy uvedené v tomto návodu pro obsluhu jsou informace použité výhradně pro popis konceptu nebo pro popis výrobku a není je možné považovat za údaje, které garantují charakteristické vlastnosti tohoto konceptu nebo výrobku. Všechny osoby odpovědné za aplikaci zařízení, kterým je tento návod pro obsluhu určen, musí být přesvědčeny, že zařízení je vhodné a akceptovatelné pro každou zvažovanou aplikaci a že splňuje jakékoli aplikovatelné bezpečnostní požadavky, případně i jiné provozní požadavky. Odpovědnost za rizika, zvláště pak za jakákoli rizika v aplikacích, kde by systémová porucha nebo porucha výrobku mohla vyvolat riziko poškození zařízení nebo poškození zdraví osob, má výhradně osoba nebo organizace, která zařízení používá a aplikuje (poškození osob zahrnuje, ale není omezeno pouze na zranění osob nebo na smrtelná zranění osob). To znamená, že vzhledem k této odpovědnosti musí tato osoba nebo organizace přijmout a zajistit veškerá opatření, která tato rizika vyloučí nebo minimalizují. Tento dokument byl firmou ABB pečlivě kontrolován, přesto však není možné určité chyby a odchylky úplně vyloučit. V případě, že bude nalezena jakákoli chyba, prosíme uživatele, aby informoval výrobce. Pokud nejsou ručení a odpovědnost jasně stanoveny jako smluvní závazek, nebude firma ABB za žádných okolností ručit nebo odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku použití tohoto dokumentu, nebo v důsledku aplikace popisovaného zařízení.

6 SHODA VÝROBKU Tento výrobek je ve shodě se směrnicí Rady evropského společenství (Council of the European Communities) o harmonizaci zákonů a norem členských států, která se týká elektromagnetické kompatibility příslušného elektrického zařízení (Směrnice EMC 2004/108/EC) používaného ve specifikovaných a limitovaných napěťových rozsazích (LV směrnice 2006/95/EC). Tato shoda je výsledkem testů provedených firmou ABB v souladu se standardy EN a směrnicí EMC EN i s výrobkovými standardy EN a EN směrnice pro nízké napětí (LV směrnice). IED je navrženo a vyrobeno v souladu s mezinárodními standardy řady IEC

7 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Na konektorech se může vyskytnout nebezpečné napětí i při odpojeném pomocném napětí. Nedodržení bezpečnostní instrukce může vést k úmrtí, ke zranění osob nebo k značným škodám na majetku. Elektrickou instalaci smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpečnostní předpisy platné pro práci na elektrickém zařízení. Rám zařízení (IED) musí být pečlivě uzemněn. Zařízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není nezbytně nutné. Kdykoli jsou prováděny jakékoli změny v nastavení nebo zapojení IED, je nutné přijmout taková opatření, aby se zabránilo nežádoucímu vypnutí..

8

9 Obsah Obsah Část 1 Úvod... 5 Informace o tomto návodu pro obsluhu... 5 Předpokládaný uživatel návodu... 5 Dokumentace výrobku... 5 Sada dokumentace výrobku... 5 Historie revize dokumentu... 6 Související dokumentace... 6 Symboly a konvence použité v dokumentu... 7 Značení bezpečnostními symboly... 7 Konvence použité v dokumentu... 7 Funkce, kódy a symboly... 8 Část 2 Vliv na životní prostředí Udržitelný rozvoj životního prostředí Odstranění a likvidace IED Část 3 Přehled vlastností IED řady Přehled Rozhraní místního ovládání LHMI LCD displej LED indikátory Klávesnice Funkčnost rozhraní místního ovládání LHMI Indikace stavu IED, stavu ochranných funkcí a stavu výstražných signálů Práce s parametry Komunikace z portu na čelním panelu Jednopólové schéma Rozhraní WHMI Povelová tlačítka Oprávnění Komunikace Nástroj PCM Sady sjednocujících programů Verze PCM600 a sad sjednocujících programů IED Část 4 Použití rozhraní HMI Použití rozhraní místního ovládání LHMI Přihlášení do systému Odhlášení ze systému Zapnutí nasvětlení pozadí displeje Volba místního nebo dálkového ovládání Identifikace zařízení IED řady 630 1

10 Obsah Nastavení kontrastu displeje Změna jazyka rozhraní LHMI Navigace v menu Struktura menu Rolování v zobrazení na LCD displeji Změna standardního zobrazení Použití funkčních tlačítek Použití jednopólového schématu Prohlížení nastavených hodnot Editace hodnot Editace číselných hodnot Editace hodnot definovaných řádkem znaků Editace vyčíslených hodnot Uložení nastavení Vymazání a potvrzení indikací Použití nápovědy rozhraní místního ovládání LHMI Použití rozhraní webového ovládání WHMI Přihlášení do systému Odhlášení ze systému Identifikace zařízení Navigace v menu Struktura menu Zobrazení všech parametrů Editace hodnot Akceptování nastavení Vymazání a potvrzení zpráv, indikací a výstupů s přídržnou funkcí Volba zobrazení změnových stavů (událostí) Volba zobrazení poruchových záznamů Načítání poruchových záznamů Ruční spuštění poruchového zapisovače Vymazání poruchových záznamů Volba fázorových diagramů Část 5 Provoz IED Normální provoz Identifikace poruchového stavu Spuštění poruchového záznamu Analýzy poruchových záznamů Poruchové zprávy (reporty) Funkce samočinné kontroly IED Parametrizace IED Nastavení IED pro příslušnou funkčnost Nastavení IED pro různé provozní podmínky Část 6 Provozní postupy a operace Monitorování IED řady 630

11 Obsah Indikace Použití automaticky indikovaných zpráv Monitorování dat výstrah (alarmů) Monitorování interních poruch IED Monitorování podmínek a dat Měřené a vypočtené hodnoty Použití rozhraní LHMI nebo rozhraní WHMI při monitorování Použití nástroje PCM600 při monitorování Zaznamenaná data Vytvoření poruchových záznamů Monitorování dat poruchového zapisovače Ovládání a načítání dat poruchového zapisovače Monitorování záznamů o poruchách Monitorování změnových stavů (událostí) Dálkové monitorování Dálkové monitorování IED Ovládání Ovládání vypínačů a odpojovačů Reset IED Vymazání a potvrzení indikací prostřednictvím místního rozhraní LHMI Změna funkčnosti IED Definování skupin nastavení Aktivace skupiny nastavení Prohlížení a editace hodnot skupiny nastavení Aktivace výstražných LED diod Část 7 Vyhledávání poruch Sledování poruch Identifikace HW chyb Identifikace provozních chyb Identifikace komunikačních chyb Kontrola provozu komunikační linky Kontrola časové synchronizace Spuštění testu displeje Indikované zprávy Interní poruchy Výstrahy Doplňkové indikace IED řady 630 3

12 Obsah Postupy při opravách chyb a poruch Obnovení nastavení z výroby Změna a nastavení hesla Identifikace aplikačních problémů IED Prověření zapojení Kontrola zapojení RTD vstupů / výstupů Část 8 Slovník IED řady 630

13 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Část 1 Úvod 1.1 Informace o tomto návodu pro obsluhu V návodu proobsluhu jsou uvedeny instrukce, jak obsluhovat IED po jeho uvedení do provozu. Návod obsahuje instrukce pro monitorování, ovládání a nastavení IED. V tomto návodu je také popsáno, jak lze identifikovat poruchy a jakým způsobem je možné zobrazit vypočtená a měřená data energetické sítě a určit příčinu poruchy. 1.2 Předpokládaný uživatel návodu Tento návod pro obsluhu je určen pro operátora, který s IED denně pracuje a zařízení obsluhuje. Operátor musí být vyškolen a musí mít základní znalosti, jakým způsobem se zařízení určené pro chránění obsluhuje. V návodu jsou uvedeny výrazy a pojmy, které jsou běžně používány při popisu tohoto typu zařízení. 1.3 Dokumentace výrobku Sada dokumentace výrobku Aplikační manuál (Application Manual) obsahuje popisy předkonfigurovaných verzí IED. Aplikační manuál je možné použít jako referenční dokumentaci při konfiguraci ochranných, měřicích, záznamových a LED funkcí. Manuál je také možné použít při vytváření konfigurací podle specifických aplikačních požadavků. Manuál pro uvedení do provozu (Commissioning Manual) obsahuje instrukce, jak IED uvést do provozu. Tento manuál mohou také použít technici systémů i personál údržby jako referenční dokumentaci během zkoušek. Manuál popisuje procesy při kontrole externích obvodů, při připojení IED k napájení (napětí), při konfiguraci a nastavení parametrů, stejně jako při ověření tohoto nastavení sekundárními injektážními zkouškami. Manuál popisuje procesy při zkoušení IED v rozvodně, která zatím není v provozu. Kapitoly manuálu jsou uspořádány v chronologickém pořadí, v kterém by IED mělo být uvedeno do provozu. Manuál komunikačního protokolu (Communication Protocol Manual) popisuje komunikační protokol podporovaný příslušným IED. Manuál je orientován na specifické implementace realizované výrobcem (prodejcem). IED řady 630 5

14 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Manuál pro inženýring (Engineering Manual) obsahuje instrukce, jakým způsobem provádět inženýring IED prostřednictvím různých programů v nástroji PCM600. V manuálu jsou uvedeny instrukce, jak vytvořit projekt PCM600 a jakým způsobem vložit IED do struktury tohoto projektu. V manuálu je také uveden doporučený postup při inženýringu ochranných a ovládacích funkcí, funkcí rozhraní LHMI i při inženýringu komunikací IEC , IEC a DNP3. Manuál pro instalaci (Installation Manual) obsahuje instrukce, jak IED pro chránění instalovat. Manuál popisuje procesy při mechanické i elektrické instalaci IED. Kapitoly manuálu jsou uspořádány v chronologickém pořadí, v kterém by IED mělo být nainstalováno. (Operation Manual) obsahuje instrukce, jak obsluhovat IED po jeho uvedení do provozu. Návod obsahuje instrukce pro monitorování, ovládání a nastavení IED. V tomto návodu je také popsáno, jak lze identifikovat poruchy a jakým způsobem je možné zobrazit vypočtená a měřená data energetické sítě a určit příčinu poruchy. V manuálu se seznamem datových bodů (Point List Manual) jsou popsány hodnoty a vlastnosti specifických datových bodů IED. Tento manuál by měl být používán současně s manuálem odpovídajícího komunikačního protokolu. Technický manuál (Technical Manual) obsahuje aplikační i funkční popisy a v tomto manuálu jsou uvedeny funkční bloky, logická schémata, vstupní i výstupní signály, seznamy seřiditelných parametrů a technická data, která jsou členěna podle funkcí. Technický manuál se používá jako technická referenční dokumentace ve fázi inženýringu, během instalace a uvedení do provozu i při normálním provozu Historie revize dokumentu Revize dokumentu / datum Verze výrobkové řady Historie A/ První vydání B/ Aktualizace obsahu manuálu odpovídající verzi výrobkové řady C/ Aktualizace obsahu manuálu odpovídající verzi výrobkové řady Poslední verzi dokumentu je možné stáhnout z webové stránky firmy ABB Související dokumentace Specifické manuály výrobkové řady i příslušného produktu je možné stáhnout z webové stránky firmy ABB 6 IED řady 630

15 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod 1.4 Symboly a konvence použité v dokumentu Značení bezpečnostními symboly V tomto dokumentu jsou použity symboly, které upozorňují na podmínky a instrukce související s bezpečností a na ostatní důležité informace. Tento výstražný elektrický symbol indikuje existenci nebezpečné situace, při které může dojít k úrazu elektrickým proudem. Tento výstražný symbol indikuje existenci nebezpečné situace, při které může dojít k zranění osob. Tento varovný symbol upozorňuje na důležité informace nebo výstrahy, které mají určitý vztah k příslušnému textu (popisovanému předmětu). Symbol může indikovat nebezpečí, které může vést k poškození SW vybavení zařízení nebo může způsobit škodu na zařízení nebo majetku. Tento informační symbol upozorňuje uživatele na důležitá fakta a podmínky. Tento doporučující symbol indikuje rady, které uživatele informují o tom, jakým způsobem je například vhodné navrhovat projekt nebo jak používat určitou funkci. Přestože se výstrahy v případě nebezpečí týkají zranění osob, je nutné si uvědomit, že i provoz poškozeného zařízení se může za určitých provozních podmínek projevit snížením výkonnosti zařízení, které následně může vést k zranění osob nebo i k úmrtí osob. Z tohoto důvodu respektujte a dodržujte všechny výstrahy, pokyny a instrukce Konvence použité v dokumentu Některé níže uvedené specifické konvence nemusí být v tomto manuálu použity. Zkratky a akronymy použité v tomto manuálu jsou uvedeny v části Slovník. Tato část také obsahuje definice a vysvětlení důležitých výrazů. Navigační tlačítko ve struktuře menu rozhraní místního ovládání LHMI (Local Human Machine Interface) je prezentováno symboly tlačítek. Pro pohyb mezi jednotlivými volbami použijte tlačítko a tlačítko. Cesta v menu rozhraní HMI je prezentována tučným písmem. Zvolte menu Main menu/settings (Hlavní menu/nastavení). IED řady 630 7

16 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Názvy menu rozhraní webového ovládání WHMI (Web Human Machine Interface) jsou prezentovány tučným písmem. Ve struktuře menu rozhraní WHMI klikněte na položku Information (Informace). Zprávy na displeji rozhraní LHMI jsou zobrazeny písmem typu 'Courier'. Změny jsou v energeticky nezávislé paměti uloženy volbou Yes a stisknutím tlačítka. Názvy parametrů jsou zobrazeny kurzivou. Funkci je možné uvolnit nebo blokovat nastavením parametru Operation (Provozní režim). Znak ^ uvedený v symbolu funkčního bloku příslušné funkce před názvem vstupního nebo výstupního signálu indikuje, že uživatel může v nástroji PCM600 definovat vlastní název tohoto signálu. Znak * uvedený v symbolu funkčního bloku příslušné funkce za názvem vstupního nebo výstupního signálu indikuje, že aplikační konfigurace je platná pouze tehdy, je-li tento signál připojen k jinému funkčnímu bloku aplikační konfigurace Funkce, kódy a symboly Tabulka 1: Funkce dostupné v IED řady 630 Funkce IEC IEC IEC-ANSI Ochranné funkce Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň PHLPTOC 3I> 51P-1 PHHPTOC 3I>> 51P-2 PHIPTOC 3I>>> 50P/51P Napěťově závislá nadproudová ochrana PHPVOC I(U)> 51V Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením DPHLPDOC 3I> 67-1 DPHHPDOC 3I>> 67-2 Distanční ochrana DSTPDIS Z< 21, 21P, 21N Logika automatiky zapnutí do poruchy CVRSOF SOFT SOFT Funkce lokátoru poruchy SCEFRFLO FLOC 21FL Funkce automatického opětného zapnutí DARREC O I 79 Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením Nesměrová zemní ochrana, mžikový stupeň Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením Tabulka pokračuje na další straně EFLPTOC I0> 51N-1 EFHPTOC I0>> 51N-2 EFIPTOC I0>>> 50N/51N DEFLPDEF I0> 67N-1 DEFHPDEF I0>> 67N-2 8 IED řady 630

17 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Funkce IEC IEC IEC-ANSI Ochrana při přechodné / přerušované zemní poruše INTRPTEF I0> IEF 67NIEF Zemní admitanční ochrana EFPADM Y0>> 21YN Zemní wattmetrická ochrana WPWDE P0>> 32N Stabilizovaná zemní ochrana s vymezenou zónou působení Zemní ochrana statoru vyhodnocující 3. harmonickou složku Vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení LREFPNDF di0lo> 87NL H3EFPSEF du0(3h)> / U0(3H)< 27/59THD HREFPDIF di0hi> 87NH Zemní ochrana rotoru MREFPTOC I0>R 64R Ochrana při fázové nevyváženosti PDNSPTOC I2/1 1> 46PD Nadproudová ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu Nadproudová ochrana strojů vyhodnocující zpětnou složku proudu NSPTOC I2> 46 MNSPTOC I2>G/M 46G/46M Ochrana proti opačnému sledu fází PREVPTOC I2>> 46R Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení vývodů Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení, dvě časové konstanty Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení motorů T1PTTR 3Ith>F 49F T2PTTR 3Ith>T/G 49T/G MPTTR 3Ith>M 49M Funkce kontroly rozběhu motoru STTPMSU Is2t n< 49, 66, 48, 51LR Ochrana proti zablokování motoru zátěží JAMPTOC Ist> 51LR Funkce rozběhu motoru v případě nouze ESMGAPC ESTART ESTART Funkce kontroly ztráty zátěže LOFLPTUC 3I< 37 Třífázová funkce detekce zapínacího proudu Diferenciální ochrana transformátoru s dvěma vinutími Vysokoimpedanční diferenciální ochrana nebo diferenciální ochrana měřící proudovou souměrnost strojů INRPHAR 3I2f> 68 TR2PTDF 3dI>T 87T MHZPDIF 3dIHi>G/M 87GH/87MH Stabilizovaná diferenciální ochrana strojů MPDIF 3dI>G/M 87G/87M Třífázová přepěťová ochrana PHPTOV 3U> 59 Třífázová podpěťová ochrana PHPTUV 3U< 27 Přepěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku Podpěťová ochrana vyhodnocující souslednou složku Přepěťová ochrana vyhodnocující zpětnou složku Přepěťová ochrana vyhodnocující nulovou složku Tabulka pokračuje na další straně PSPTOV U1> 47O+ PSPTUV U1< 47U+ NSPTOV U2> 47O- ROVPTOV U0> 59G IED řady 630 9

18 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Funkce IEC IEC IEC-ANSI Zpětná wattová ochrana / Směrová ochrana vyhodnocující překročení výkonu DOPPDPR P> 32R/32O Ochrana vyhodnocující pokles výkonu DUPPDPR P< 32U Frekvenční ochrana, vyhodnocení rychlosti změny frekvence DAPFRC df/dt> 81R Nadfrekvenční ochrana DAPTOF f> 81O Podfrekvenční ochrana DAPTUF f< 81U Funkce odpínání zátěže (odlehčování) LSHDPFRQ UFLS/R 81LSH Ochrana proti přesycení OEPVPH U/f> 24 Třífázová ochrana proti podbuzení UEXPDIS X< 40 Třífázová podimpedanční ochrana UZPDIS Z< GT 21GT Ochrana při selhání vypínače CCBRBRF 3I>/I 0>BF 51BF/51NBF Vypínací logika TRPPTRC I O 94 Víceúčelová analogová ochrana MAPGAPC MAP MAP Funkce související s ochrannými funkcemi Místní urychlovací logika (strhávání) DSTPLAL LAL LAL Komunikační logika pro zemní nadproudovou ochranu RESCPSCH CLN 85N Komunikační logika (strhávání) DSOCPSCH CL 85 Logika změny směru proudu a slabého konce napájení Logika změny směru proudu a slabého konce napájení zemní nadpr. ochrany Ovládací funkce CRWPSCH CLCRW 85CRW RCRWPSCH CLCRWN 85NCRW Ovládání vývodu QCCBAY CBAY CBAY Rozhraní blokovacích podmínek SCILO 3 3 Ovládání vypínače / odpojovače GNRLCSWI I O CB/DC I O CB/DC Vypínač DAXCBR I O CB I O CB Odpojovač DAXSWI I O DC I O DC Rozhraní přepínače místního / dálkového ovládání Funkce kontroly synchronního stavu Synchrocheck Funkce ovládání přepínače odboček s regulátorem napětí Standardní funkce procesních vstupů a výstupů (I/O) LOCREM R/L R/L SYNCRSYN SYNC 25 OLATCC COLTC 90V Jednobitové ovládání (8 signálů) SPC8GGIO - - Dvoubitová indikace DPGGIO - - Jednobitová indikace SPGGIO - - Standardní měřená hodnota MVGGIO - - Logický rotační přepínač pro volbu funkce s prezentací volby na jednotce LHMI Tabulka pokračuje na další straně SLGGIO IED řady 630

19 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 1 Úvod Funkce IEC IEC IEC-ANSI Volicí miniaturní přepínač VSGGIO - - Impulsní čítač pro měření energie PCGGIO - - Čítač změnových stavů (událostí) CNTGGIO - - Funkce kontroly a monitorování provozních podmínek Monitorování provozních podmínek vypínače SSCBR CBCM CBCM Funkce kontroly poruchy pojistek (jištění) SEQRFUF FUSEF 60 Kontrola proudového obvodu CCRDIF MCS 3I MCS 3I Kontrola vypínacího obvodu TCSSCBR TCS TCM Funkce kontroly staniční baterie SPVNZBAT U<> U<> Monitorování energie EPDMMTR E E Funkce kontroly limitu měřené hodnoty MVEXP Indikace polohy přepínače odboček TPOSSLTC TPOSM 84M Funkce monitorování kvality energie Monitorování změn napětí PHQVVR PQMU PQMU Monitorování nesymetrie napětí VSQVUB PQMUBU PQMUBV Monitorování harmonických složek proudu CMHAI PQM3I PQM3I Monitorování harmonických složek napětí (sdruženého napětí) Monitorování harmonických složek napětí (fázového napětí) Měřicí funkce VPPMHAI PQM3Upp PQM3Vpp VPHMHAI PQM3Upe PQM3Vpg Měření třífázového proudu CMMXU 3I 3I Měření třífázového fázového napětí VPHMMXU 3Upe 3Upe Měření třífázového sdruženého napětí VPPMMXU 3Upp 3Upp Měření nulové složky proudu RESCMMXU I0 I0 Měření nulové složky napětí RESVMMXU U0 U0 Měření výkonu P, Q, S, účiníku, frekvence PWRMMXU PQf PQf Měření složek proudu CSMSQI I1, I2 I1, I2 Měření složek napětí VSMSQI U1, U2 U1, U2 Funkce poruchového zapisovače Analogové kanály 1 10 (vzorkované hodnoty) Analogové kanály (vzorkované hodnoty) Analogové kanály (vypočítané hodnoty) Analogové kanály (vypočítané hodnoty) A1RADR ACH1 ACH1 A2RADR ACH2 ACH2 A3RADR ACH3 ACH3 A4RADR ACH4 ACH4 Binární kanály 1 16 B1RBDR BCH1 BCH1 Binární kanály B2RBDR BCH2 BCH2 Binární kanály B3RBDR BCH3 BCH3 Binární kanály B4RBDR BCH4 BCH4 Tabulka pokračuje na další straně IED řady

20 Část 1 Úvod 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Funkce IEC IEC IEC-ANSI Komunikace na úrovni rozvodny (GOOSE zprávy) Příjem dat binárního signálu GOOSEBINRCV - - Příjem dat dvoubitového signálu GOOSEDPRCV - - Příjem dat blokovacího signálu GOOSEINTLKRCV - - Příjem dat signálu celého čísla GOOSEINTRCV - - Příjem dat měřené hodnoty GOOSEMVRCV - - Příjem dat jednobitového signálu GOOSESPRCV IED řady 630

21 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 2 Vliv na životní prostředí Část 2 Vliv na životní prostředí 2.1 Udržitelný rozvoj životního prostředí Udržitelný rozvoj životního prostředí byl brán v úvahu již od začátku návrhu výrobku a vztah k životnímu prostředí byl zohledněn i ve výrobním procesu, dlouhé životnosti výrobku, provozní spolehlivosti i v procesu odstranění a likvidace IED. Výběr materiálů a dodavatelů je prováděn v souladu s instrukcí RoHS Evropské Unie (2002/95/EC). Tato instrukce omezuje používání nebezpečných materiálů a látek následujícím způsobem: Tabulka 2: Maximální hodnoty koncentrací škodlivých látek v homogenních materiálech na váhovou jednotku Látka Olovo (Pb) 0,1% Rtuť (Hg) 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% Šestimocný chrom (Cr VI) 0,1% Polybromované bifenyly (PBB) 0,1% Polybromované difenylethery (PBDE) 0,1% Maximální navržená koncentrace Provozní spolehlivost a dlouhá životnost jsou zajištěny jak rozsáhlými testy provedenými během vývoje výrobku, tak i zavedenými výrobními procesy. Dlouhá životnost je navíc podporována poskytovanými službami v oblasti údržby a oprav, stejně jako dobrou dostupností náhradních dílů. Vývoj i výroba produktu byly a jsou realizovány v souladu s certifikovaným systémem ochrany životního prostředí. Účinnost tohoto systému ochrany životního prostředí je trvale vyhodnocována externím orgánem (auditorem). ABB systematicky dodržuje zásady a předpisy pro ochranu životního prostředí a vyhodnocuje jejich vliv na své výrobky i pracovní procesy. 2.2 Odstranění a likvidace IED Definice škodlivých materiálů a předpisy pro zacházení s těmito materiály jsou údaje a instrukce specifické pro každou příslušnou zemi, které se mění s prohlubujícími se poznatky o materiálech. Materiály, které obsahuje tento výrobek, jsou typické materiály používané při výrobě elektrického a elektronického zařízení. Všechny části výrobku jsou recyklovatelné. Při odstranění a likvidaci IED nebo jeho částí, kontaktujte místní společnost, která má k této činnosti oprávnění a specializuje se na práci a zacházení s elektrickým / elektronickým odpadem. Tyto společnosti používají specifické postupy při třídění materiálů a výrobek zlikvidují v souladu s místními požadavky. IED řady

22 Část 2 Vliv na životní prostředí 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Tabulka 3: Materiály použité u jednotlivých částí IED Hlavní část IED Další části Materiál Skříň Kovové desky, části a šrouby Ocel Plastové části PC 1), LCP 2) 1) Polykarbonát 2) Sklolaminát Zobrazovací modul LHMI Obal Krabice Karton Přiložený materiál Manuály Papír Různé materiály 14 IED řady 630

23 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Část 3 Přehled vlastností IED řady Přehled Produktová řada 630 je soubor inteligentních zařízení (IED) určených pro chránění, ovládání, měření a monitorování rozvoden energetických společností i distribučních průmyslových rozvoden, středně velkých i velkých asynchronních motorů provozovaných v energetických systémech průmyslových podniků a transformátorů v distribučních sítích energetických společností i průmyslových podniků. IED řady 630 jsou součástí produktové skupiny Relion firmy ABB. Charakteristickými vlastnostmi výrobků řady 630 jsou funkční všestrannost a flexibilní konfigurovatelnost. IED řady 630 jsou také vybavena potřebnými ovládacími funkcemi používanými pro řízení pole vývodu v různých aplikacích. Podporované komunikační protokoly, včetně protokolu IEC 61850, nabízejí komplexní připojení k různým systémům automatizace rozvoden a k SCADA systémům. IED řady

24 Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C 3.2 Rozhraní místního ovládání LHMI Obr. 1: Rozhraní místního ovládání LHMI Rozhraní místního ovládání LMHI (Local Human Machine Interface) obsahuje následující prvky: Displej Tlačítka LED indikátory Komunikační port Rozhraní místního ovládání LMHI se používá pro nastavení, monitorování a ovládání IED LCD displej Součástí rozhraní místního ovládání LMHI je grafický monochromatický displej s rozlišením 320 x 240 pixelů. Rozměry zobrazených znaků se mohou měnit. Počet znaků a řádků, které je možné na displeji zobrazit, je závislý na rozměru použitých znaků a na typu zvoleného zobrazení. Zobrazení na displeji je rozděleno na čtyři základní části. 16 IED řady 630

25 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Obr. 2: Uspořádání zobrazení na displeji 1. Cesta v menu 2. Část s obsahem zobrazení (s obsahem menu) 3. Stav zařízení 4. Rolovací lišta (zobrazena v případě potřeby) V části s cestou v menu je zobrazeno aktuálně navolené místo ve struktuře menu. Je-li tato informace pro zobrazení příliš dlouhá, je potlačen její začátek a toto zkrácení zobrazené cesty je indikováno třemi tečkami. V části s obsahem zobrazení je uvedena dostupná struktura zobrazení / obsah menu. V části se zobrazeným stavem zařízení jsou indikovány informace o aktuálním času IED, o aktuálně přihlášeném uživateli a je zde zobrazen identifikační řádek objektu, který je nastavitelný prostřednictvím rozhraní LHMI nebo nástrojem PCM600. Jestliže je oblast displeje vyhrazená pro příslušné texty, obrázky nebo jiné zobrazené položky příliš malá, objeví se na pravé straně displeje vertikální rolovací lišta. Pokud není možné v části s obsahem menu zobrazit celý text v horizontální směru, je potlačen začátek textu a toto zkrácení je indikováno třemi tečkami. IED řady

26 Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Obr. 3: Zkrácená informace o cestě v menu Příkazem vyvolaný panel funkčních tlačítek zobrazí informace o povelech a manipulacích, které je možné aktivovat funkčními tlačítky. Každé funkční tlačítko má vlastní LED indikátor, který lze použít pro signalizaci zpětné informace o funkčním tlačítkem provedené manipulaci (aktivovaném povelu). LED dioda je k požadovanému signálu přiřazena nástrojem PCM600. Obr. 4: Panel funkčních tlačítek Příkazem vyvolaný panel výstražných LED diod zobrazí informace o textech přiřazených výstražným LED diodám. 18 IED řady 630

27 1MRS CZ-C, originál 1MRS EN-C Část 3 Přehled vlastností IED řady 630 Obr. 5: Panel výstražných LED diod Panel funkčních tlačítek i panel výstražných LED diod není možné zobrazit současně. Příslušný panel je zobrazen stisknutím jednoho z funkčních tlačítek, nebo stisknutím tlačítka pro zobrazení většího počtu stránek. Stisknutím tlačítka ESC je panel z displeje vymazán. Oba panely mají dynamicky proměnnou šířku určenou délkou popisů uvedených v panelu LED indikátory Rozhraní místního ovládání LMHI je vybaveno třemi LED indikátory stavu IED a stavu ochranných funkcí, které jsou umístěny nad displejem: Ready (Indikace provozní připravenosti), Start (Indikace popudu ochranné funkce) a Trip (Indikace působení ochranné funkce). Na čelním panelu rozhraní místního ovládání LMHI je také 15 programovatelných výstražných LED diod. Každá LED dioda může indikovat třemi různými barvami tři stavy signálu (zelená, žlutá a červená barva). Texty výstrah, které jsou přiřazeny každé tříbarevné LED diodě, jsou rozděleny do tří samostatných stránek. Tyto stránky je možné prohlížet tlačítkem pro zobrazení většího počtu stránek. To znamená, že patnácti tříbarevnými LED diodami je možné indikovat čtyřicet pět různých výstrah (alarmů). Tyto LED diody je možné konfigurovat prostřednictvím nástroje PCM600 a provozní režim indikátorů lze zvolit prostřednictvím rozhraní LMHI, WHMI nebo nástrojem PCM Klávesnice Klávesnice rozhraní místního ovládání LMHI obsahuje tlačítka, která jsou určena pro navigaci v různých zobrazeních a různých menu. Těmito tlačítky můžete ovládat objekty (prvky) v jednopólovém schématu, jako například vypínače nebo odpojovače. Tlačítka jsou také použita pro potvrzení (kvitování) výstrah (alarmů), reset indikací, vyvolání nápovědy a pro přepínání mezi režimy místního a dálkového ovládání. Klávesnice také obsahuje programovatelná tlačítka, která je možné konfigurovat jako tlačítka systémových příkazů nebo jako tlačítka ovládacích povelů. IED řady

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení REB500 / REB500sys 1MRB520308-Bcz Strana 1 Vydáno: Říjen 2002 Nový dokument Data mohou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

BlueControl. Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu

BlueControl. Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu Process and Machinery Automation BlueControl Verze EXPERT 1.7 SR1 Stručný popis programu PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní Programátorská příručka Verze 1.00 ks-variolf_ms_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více