Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce farmy skotu Záhoří

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce farmy skotu Záhoří"

Transkript

1 Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce farmy skotu Záhoří Ing. Michal Strnad Účelem studie proveditelnosti je zpracování projektového záměru Rekonstrukce farmy skotu Záhoří. Studie se zabývá posouzením výchozího a cílového stavu objektu, přičemž bere zřetel na působení vnějších a vnitřních vlivů. Studie ekonomického hodnocení je povinnou přílohou k žádosti o poskytnutí dotace z Regionálních operačních programů NUTS II. Rozsah studie proveditelnosti se liší dle typů osnovy ekonomického hodnocení. Osnovy se dělí do čtyř typů (A, B, C, D). Zařazení do jednotlivých typů se liší dle oblasti podpory, výše celkových nákladů (výdajů) a dle toho, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. Cílem ekonomického hodnocení projektu Rekonstrukce farmy skotu Záhoří je podrobné zpracování jednotlivých částí osnovy, a to především posouzení ekonomické výhodnosti studie, analýza trhu, zpracování technického a technologického řešení a finanční plán. Záměrem je také rozhodnutí, zda je projekt vhodný k vložení investičních prostředků a prokázání udržitelnosti projektu po celou dobu provozní fáze. Základní informace o projektu Hlavním cílem projektu je výstavba dojírny s mléčnicí a jímky na hnojůvku a odpadní vody. Rekonstrukcí farmy skotu Záhoří vznikne modernější a kvalitnější ustájení skotu. Na farmě dojde ke změně ustájení, kde místo jalovic (mladého skotu) budou ustájeny dojnice v počtu 262 Ks. Družstvo Kozákov se tak stane konkurenceschopným dodavatelem vysoce kvalitního mléka. Dojírna s mléčnicí je navržena s moderní technologií, která odpovídá nejen požadavkům zooveterinárním a životního prostředí, ale také plní požadavky všech norem a kritérií EU. Velmi důležitým aspektem je zvýšení kvality života zvířat (welfare zvířat), který přiměl družstvo Kozákov k tomuto investičnímu rozhodnutí. Výstavbou jímky na hnojůvku a odpadní vody dojde k zabezpečení jejich skladování v době zaneprázdnění automobilových prostředků a nepříznivého počasí tak, aby mohly být později převáženy do centrálního skladového hospodářství. Nebude tak docházet ke zhoršování životního prostředí a k úniku hnojůvky a odpadních vod do zemského povrchu, který byl způsoben nepříznivým počasím, převážně v zimním období, kdy nešlo z důvodu nepříznivého počasí jet zemědělskou technikou mimo zpevněnou komunikaci. Realizace zvýší kvalitu životního prostředí a bude mít podstatný vliv na ekonomické přínosy: Snížení nákladů. Vyšší produktivita práce. Úspora pracovního času. Zkvalitnění pracovních podmínek obsluhy. Zlepšení standardů welfare ustájených zvířat. Zajištění kvality produkovaného mléka. Pozitivní vliv na zdraví zvířat, snížení nákladů na veterinární péči.

2 Zvýšení konkurenceschopnosti. Snížení podílu ruční práce. Úspora pohonných hmot a náhradních dílů. Zajištění ochrany životního prostředí. Obr. 1: Výchozí stav objektu Technické a technologické řešení projektu Dojírna s mléčnicí Dojírna s mléčnicí je navržena podle účelu a požadavků na technologii chovu dojnic, postupu při dojení, získávání a úchovy mléka ve vysoké kvalitě. Mléko od dojnic ze stáje pro skot bude získáváno v dojírně. Pro kapacitu 262 ks je navržena rybinová dojírna 2 x 10 ks stání. V mléčnici jsou navrženy dva úschovné chladící tanky, z nichž každý má objem l a kapacitně odpovídají obdennímu svozu mléka. Obr. 2: Dojírna s mléčnicí a rybinová dojírna s kapacitou 2 x 10 stání

3 Jímka na hnojůvku a odpadní vody Ke skladování hnojůvky a odpadních vod slouží stávající zemní jímka, jejíž užitný objem je dle zjištěných podkladů cca 80 m 3, a nově navržená betonová jímka, částečně zapuštěná o užitném objemu 309 m 3. Tato jímka slouží jako skladovací a vyrovnávací, zatímco stávající zemní jímka bude jako přečerpávací. Nová jímka slouží k překlenutí minimálně tříměsíčního intervalu, kdy budou hnojůvka a odpadní vody převáženy do centrální skladovací nádrže v centrálním skladovém hospodářství uživatele. Analýza trhu Odhad poptávky a potřeb Skot není největším zástupcem hospodářských zvířat, takže by se dalo polemizovat o jejich důležitosti a výstavby nových farem pro skot. Na rozdíl od prasat a drůbeže, které neobhospodařují tak velké množství pastvin, je skot společně s ovcemi a koňmi pro zachování udržitelného rozvoje nesmírně důležitý. Tab. 1: Stavy hospodářských zvířat ; zpracováno dle: ( ) Postoj produkce dojných krav k celkovému počtu skotu je 58 %. Z uvedeného grafu vyplývá důležitost dojnic v zemědělském hospodářství. Tab. 2: Zastoupení jednotlivých typů skotu ; zpracováno dle: ) Analýza cílových skupin Cílovým zákazníkem je v první řadě spotřebitel mléčných výrobků. Každý člověk se denně setkává s mléčnými výrobky v podobě sýrů, másla, smetany, jogurtů a v neposlední

4 řadě mléka. Našim cílem je snaha dodávat co nejkvalitnější mléko, jakožto produkt dojných krav. Tab. 3: Spotřeba potravin v České republice ; zpracováno dle: ( ) Marketingový mix Rekonstrukce farmy skotu Záhoří není typickým ekonomickým tržním projektem. Jedná se o projekt, který se zabývá řešením ustájení zvířat. V obcích se zpravidla nachází jedno zemědělské družstvo, proto nedochází ke zvýhodnění konkurenceschopnosti, ale jde o obecně prospěšný zájem a zvýšení zaměstnanosti. Product Produkt, který přinášený na trh je především kvalitní mléko, které díky novému způsobu ustájení je kvalitnější a mléčná užitkovost roku tak stoupá o 1000 l/dojnice. Užitkovost neboli co kráva vydojí, se ve farmě pohybuje kolem 6400 l/dojnice. Díky novému způsobu ustájení se zvýší produkce mléka na 7400 l/dojnice. Do mlékárny jde však cca 5400 l, protože část mléka od dojnice vypije tele a část se vyřadí. Tab. 4: Produkce kravského mléka v zemědělských podnicích ; zpracováno dle: ( ) Z grafu je zřejmé, že region soudržnosti Severovýchod je významným producentem kravského mléka. Velký význam se klade na kvalitu mléka a ustájení dojnic, jež má neodmyslitelný vliv na produkci. Price Cena produktů bude reflektovat, jako doposud, ceny ostatních družstev a soukromých subjektů zabývajících se produkcí živočišné výroby. Cena 1l mléka činí 7,2 Kč bez DPH.

5 Promotion Družstvo se bude snažit propagovat svoje produkty na regionální úrovni. Dále chce družstvo Kozákov za podpory vedení obce a ředitelů základních škol dosáhnout pozitivního vztahu žáků k hospodářským zvířatům a prostředí, ve kterém žijí. Place Rekonstruovaný komplex je realizován na katastrálním území Záhoří u Semil (k. ú ), který spadá do LFA oblasti S. Finanční plán Plán průběhu nákladů a výnosů Předinvestiční fáze se zabývá rozhodnutím o optimální variantě projektu do rozhodnutí, zda se v projektu bude pokračovat. V předinvestiční fázi projektu jsou vyčísleny náklady na projektovou dokumentaci. Náklady této fáze jsou oportunitní, investor vynaloží finanční prostředky bez ohledu na úspěšnost projektu. V předinvestiční fázi nejsou výnosy, hospodářský výsledek je záporný. V investiční fázi dochází k značnému finančnímu toku. Hlavním nákladem je stavební a technologická část. Mezi další náklady investiční fáze se řadí publicita projektu, výběrové řízení a administrace projektu. Výnosem bude poskytnutá dotace, která bude proplacena až na konci čtvrtého roku. Pro uhrazení faktur dodavatelům stavby si žadatel zajistí úvěr u některé z komerčních bank. Úroky z úvěru jsou nezpůsobilými výdaji. Tab. 5: Výdaje předinvestiční a investiční fáze projektu Investiční výdaje projektu Název investice Způsobilé výdaje 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Celkem Předinvestiční fáze ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Projektová dokumentace - Rekonstrukce farmy skotu Záhoří ANO ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Investiční fáze 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Investiční příprava ,00 Kč Výběrové řízení na zhotovitele stavby ANO ,00 Kč ,00 Kč Realizace stavby ,00 Kč Stavební část ,00 Kč Dojírna s mléčnicí ANO ,00 Kč ,00 Kč Jímka na hnojůvku a odpadní vody ANO ,00 Kč ,00 Kč Založení jímky ANO ,00 Kč ,00 Kč Rozvody silnoproudé vnější a vnitřní ANO ,00 Kč ,00 Kč Vodovodní přípojka ANO ,00 Kč ,00 Kč Kanalizace splašková ANO ,00 Kč ,00 Kč Kanalizace dešťová ANO ,00 Kč ,00 Kč Zpevněné plochy ANO ,00 Kč ,00 Kč Technologická část ,00 Kč Hrazení čekárna + dojírna ANO ,00 Kč ,00 Kč Ventilace čekárna + dojírna ANO ,00 Kč ,00 Kč Posuvné dveře a přeháněcí chodba ANO ,00 Kč ,00 Kč Montáž a doprava ANO ,00 Kč ,00 Kč Dojírna ANO ,00 Kč ,00 Kč Chlazení repasované 5000 litrů ANO ,00 Kč ,00 Kč Technologie kejdového hospodářství ANO ,00 Kč ,00 Kč Finanční služby 6 204,00 Kč 6 204,00 Kč 6 204,00 Kč ,24 Kč ,24 Kč Poplatky za vedení účtu ANO 6 204,00 Kč 6 204,00 Kč 6 204,00 Kč 6 204,00 Kč ,00 Kč Úroky z účelového úvěru NE ,24 Kč ,24 Kč Pojištění nemovitosti NE ,00 Kč ,00 Kč Publicita projektu ,00 Kč ,00 Kč Pamětní deska ANO ,00 Kč ,00 Kč Celkem investiční náklady ,00 Kč ,00 Kč 6 204,00 Kč ,24 Kč ,24 Kč Celkem způsobilé výdaje ,00 Kč ,00 Kč 6 204,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,24 Kč ,24 Kč

6 Farma skotu Záhoří Dojírna s mléčnicí Jímka na hnojůvku a odpadní vody Provozní fáze se bude v říjnu čtvrtého roku prolínat s ukončením finanční realizace projektu, kdy dojde k posledním platbám dodavatelům a zároveň příjmu dotace. V provozní fázi budou vznikat mzdové náklady, náklady na energie a chov skotu. Mezi mzdové náklady se řadí 3 dojiči, kteří mají 1,5 směny měsíčně, jeden stájník a dále dva krmiči. Měsíční mzdové náklady činí Kč/osoba.V provozní fázi jsou vyčísleny náklady na zimní údržbu, úpravu zeleně, správní režii a náklady hmotné dodávky. Do nákladů na zemědělskou techniku jsou započteny náklady na dopravu a náklady na řidiče, které jsou úzce spojeny s transportem krmiv a steliv z centrálních skladů do farmy. Do těchto nákladů nejsou započteny náklady na manipulaci, které jsou již zahrnuty do nákladů spotřeby krmiv a steliv ve výši 12 Kč/m 3. Tab. 6: Náklady v provozní fázi Náklady v provozní fázi Druh objektu Druh nákladu 4. rok 5. rok 6. rok Elektrická energie ,00 Kč ,84 Kč ,55 Kč Údržba, opravy a revize 7 863,00 Kč ,59 Kč ,53 Kč Náklady celkem ,00 Kč ,43 Kč ,08 Kč Mzdové náklady stálých zaměstnanců (vč. soc. a zdrav ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč pojištění) Elektrická energie (objekt, pastviny) ,00 Kč ,36 Kč ,21 Kč Stočné 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Vodné z vlastního zdroje 1 252,50 Kč 5 105,19 Kč 5 202,19 Kč Vytápění 5 000,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč Chov skotu ,48 Kč ,36 Kč ,95 Kč Údržba, opravy a revize ,70 Kč ,11 Kč ,75 Kč Náklady celkem ,68 Kč ,02 Kč ,62 Kč Správní režie (mzdy management, účetní aparát) ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč Náklady na hmotné dodávky ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč Náklady na služby ,00 Kč ,50 Kč ,86 Kč Náklady celkem ,00 Kč ,50 Kč ,11 Kč Celkové náklady ,68 Kč ,94 Kč ,82 Kč Mezi hlavní výnosy patří produkce mléka, příchovky zvířat a nepatrnou částí přispívá i prodej zvířat. Příchovky zvířat se myslí počet zdravě otelených telat. Natalita je ve výši 95 % krav. Výkupní cena masa telete je 50 Kč/kg. Prodej krav je hlavně na jatka. Podíl jatečních krav k celkovému počtu krav je 25 %. Výkupní cena jateční krávy je Kč/kráva. 1 Provozní náklady a výnosy byly určeny dle aktuálních informací družstva Kozákov. Provozní fáze začíná až na konci čtvrtého roku, běžný rok provozní fáze nastane až v pátém roce. Meziroční navýšení objemu nákladů v důsledku míry inflace je ve výši 1,9 %. 2 Diskontní úroková sazba, kterou se diskontují budoucí hodnoty k současnému okamžiku je pevně stanovena Řídícím orgánem na 5 %. 1 Podle ústního sdělení Miroslava Richtra (předsedy Družstva Kozákov, Záhoří 59, Semily) dne 2. listopadu statistický úřad. Míra inflace [online]. ČSÚ, [cit ]. Dostupné z:

7 Dojírna s mléčnicí Tab. 7: Výnosy v provozní fázi Výnosy v provozní fázi Druh objektu Druh výnosu 4. rok 5. rok 6. rok Vlastní výroba ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč Živočišná výroba (produkce mléka) ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč Změna stavu zvířat ,00 Kč ,00 Kč ,78 Kč Příchovky zvířat ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč Prodej zvířat ,00 Kč ,00 Kč ,88 Kč Výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč Celkové výnosy Výpočet maximální výše dotace ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč Cílem výpočtu maximální výše dotace je zjištění výše podpory při respektování vzniklých příjmů v rámci projektu. Výpočet dotace je složen ze tří kroků. Prvním krokem je výpočet míry mezery ve financování, kde se musí vyčíslit diskontované investiční náklady a diskontované čisté CF. Následně se provede výpočet modifikovaného základu pro výpočet dotace, který spočívá v součinu míry mezery ve financování a způsobilých nákladů. Posledním krokem je výpočet maximální možné výše dotace EU. Výše dotace byla docílena součinem způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru a maximální míry spolufinancování EU. Tab. 8: Tabulka pro výpočet maximální výše dotace Diskontované investiční náklady DIN Kč Diskontované čisté Cash Flow DČCF Kč Míra mezery ve financování k=(din-dčcf)/din 75,88% Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru ZVFM=ZV * k Kč Dotace EU Dotace EU= ZVFM * p Kč Nárok na podporu Žádost o podporu Kč Kč Maximální míra spolufinancování EU p 83,25% Výpočtem maximální výše podpory metodou finanční mezery ve financování byla zjištěna výše dotace EU ve výši Kč, tj. 75,88 % způsobilých nákladů. Závěr Nejvýznamnějším přínosem projektu je zvýšení kvality života zemědělských zvířat. Na základě nové technologie a typu ustájení budou dojnice dostávat pouze požadované množství krmiv a nebude tak docházet k nedostatku či přebytku krmiv. Množství krmiva má klíčový význam pro kvalitu a kvantitu produkovaného mléka. Vybudováním nové jímky na hnojůvku a odpadní vody dojde ke zvýšení kvality životního prostředí a poklesu znečišťování půdy v okolí farmy skotu. V neposlední řadě vzniknou čtyři pracovní pozice a s tím spojená kvalita pracovního prostředí. Projekt Rekonstrukce farmy skotu Záhoří je realizovatelný a v provozní fázi udržitelný. Přínosem projektu není pouze peněžní charakter, ale také nepeněžitý (obhospodařování zemědělské půdy, welfare zvířat, kvalita životního prostředí). Tento projekt je svým celkovým charakterem jednoznačně pozitivní.

8 Literatura: [1] Podle ústního sdělení Miroslava Richtra (předsedy Družstva Kozákov, Záhoří 59, Semily) dne 2. listopadu 2012 [2] Český statistický úřad. Míra inflace [online]. ČSÚ, [cit ]. Dostupné z: [3] RR Severovýchod. Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV. verze 16.0, 30. března 2012 [4] RR Severovýchod. Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV. verze č. 16.0, 30. března 2012 [5] RR Severovýchod. Prováděcí dokument ROP SV. verze 17.0, 30. dubna 2012 [6] RR Severovýchod. Příloha č. 5 PPŽP Studie ekonomického hodnocení projektu. verze č. 16.0, 30. března 2012 [7] RR Severovýchod. Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy. Verze č. 16.0, 30. března 2012

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CASH-FLOW PROJEKTU

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CASH-FLOW PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBLASTI VZ ZDĚLÁVÁNÍ NÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V KUR RZ: : FINANČ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ CASH-FLOW PROJEKTU

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově PROGRAM Představení Harmonogram a osnova výuky Doporučená literatura Podmínky k získání zápočtu/zkoušky Ing. Pavel Moulis, Ph.D. katedra řízení dv.č. 480 e-mail moulis@pef.czu.cz

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Číslo Fiche Název Fiche 8 Investice do zemědělských podniků Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Od roboty k práci Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru

Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti. dozoru Prvovýroba mléka a vajec z pohledu kontroly podmíněnosti nosti při i veterinárn rně-hygienickém dozoru MVDr. Jiří Hlaváček Náměšť n. O. 2010 Co byste se měli m dozvědět? Produkce syrového mléka a vajec

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více