Školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Identifikátor školy: IZO: Zřizovatel: Obec Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2005/2006 Schváleno v pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

2 2 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí 5. Údaje o výsledcích práce školy 6. Údaje o výsledcích ČŠI, provedené kontroly ve škole 7. Mimoškolní aktivity 8. Zpráva o činnosti mateřské školy 9. Zpráva o informacích II. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2005 III. Přílohy Seznam příloh: 1. Protokol Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne Protokol Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne Hodnocení projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí 4. Hodnocení činnosti školní družiny 5. Hodnocení Minimálního preventivního programu ve školním roce 2005/ Hodnocení plánu výchovy k volbě povolání

3 3 I. 1. Charakteristika školy Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky IZO Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má poměrně velkou spádovou oblast. K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, Borovnice, Lačnova, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pasek, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. V několika případech navštěvují I. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, Dalečína, Věcova, Roženeckých Pasek a Míchova. Ve školním roce 2005/2006 navštěvovali školu 202 žáci (na konci roku 200 žáků) ZŠ v 10 třídách, 50 dětí navštěvovalo MŠ a 52 děti byly zařazeny do dvou oddělení školní družiny. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola. Mateřská škola pracovala podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a klidném prostředí. V červnu 2003 byla zkolaudována nová tělocvična a na podzim 2003 bylo dokončeno venkovní hřiště, čímž se výrazně zlepšily možnosti pro výuku TV i pro rozvoj zájmové činnosti. Začátkem školního roku 2005/2006 byla uvedena do provozu nová multimediální pracovna, pořízená z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou vedle veřejnosti mohou rovněž využívat žáci naší školy k výuce i k zájmové činnosti. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně (rovněž po rekonstrukci), učebna pro práci s informacemi a žákovská knihovna, malá učebna informatiky, kabinet ročníku a kancelář účetní. V přízemí je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na flétnu a klavír a hudební nauka. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých kulturních akcí pro školu a veřejnost. Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. O prázdninách 2003 byly prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů umístit děti do naší mateřské školy. Rovněž bylo požádáno o změnu zařazení v síti škol. Současná mateřská škola má kapacitu 50 žáků. V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozsáhlé opravy budovy I. stupně rekonstrukce hygienického zařízení, rozvody vody do tříd, vybudování šaten pro I. stupeň z bývalé nevyhovující tělocvičny, nová elektroinstalace a rozvod internetu, výměna topení, výměna školního rozhlasu a telefonní ústředny, oprava střechy a fasády, vybudování nové cvičné kuchyně. Druhá budova byla postavena v roce Jsou v ní umístěny třídy II. stupně, školní dílna, pracovna F a Ch, přírodopisu, ručních prací, dále kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, šatny pro II. stupeň. V přízemí se nachází kabinet výchovné poradkyně a metodičky

4 4 prevence a druhým rokem zde funguje keramická dílna pro žáky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech třídách a učebnách opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F výměna vody, elektřiny a zavedení plynu do jednotlivých žákovských pracovišť, výměna nábytku, zavedení internetu do tříd a kabinetů. V nevyužitém atriu mezi oběma školními budovami byla vybudována již zmíněná multimediální pracovna. Třetí budova, ve které je školní družina, školní jídelna a kotelna, byla uvedena do provozu v roce Ve čtvrté budově je umístěna již zmíněná tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním zařízením. Ve školním roce 2001/2002 byla realizována úprava části školní zahrady, provedeny částečné terénní úpravy a vybudováno nové pařeniště. Dříve málo využívaný prostor zahrady byl nově osázen okrasnými dřevinami a byla na něm vybudována učebna v přírodě, která je využívána nejen pro praktické činnosti, ale i pro výuku dalších předmětů obou stupňů škol. Část zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. Uvedené úpravy byly provedeny s minimálními náklady díky pochopení některých sponzorů, za pomoci některých učitelů a žáků. Prostor před školou získal nové využití a současně se zlepšil vzhled zahrady. Ve školním roce 2005/2006 byla také opravena podpěrná zeď a dokončeno oplocení areálu, vybudováno parkoviště při příjezdové cestě ke škole a prováděny další terénní úpravy kolem školy. Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro zájmovou činnost žáků Všechny provedené úpravy v posledních pěti letech a rekonstrukce budov výrazně zlepšily možnosti školy pro výchovně-vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly maximálně využity všechny prostory školy. Jejich dokončením získaly děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro připravované změny ve výuce i pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. Zřizovatel školy: Zřizovatelem školy je Obec Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, Jimramov, telefon , Školská rada: Školská rada byla ustavena , její působnosti jsou vytyčeny 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Rada je šestičlenná, zřizovatele zastupují starosta Pavel Kalášek, Ing. Pavel Šikula, za zákonné zástupce žáků byli zvoleni Ing. Josef Kozáček, Mgr. Věra Křížová, za pedagogické pracovníky Mgr. Ludmila Teplá, Mgr. Sylva Totušková. Na ustavující schůzi rady byla schválena zřizovací listina rady a jednací řád a zvolen předseda (Ing. Šikula) a místopředseda rady (Mgr. Křížová).

5 5 I. 2. Přehled učebních plánů Ve školní roce 2005/2006 se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 (viz příloha). Výuka cizího jazyka probíhá od 4. ročníku, vyučuje se AJ a NJ. Výuka jazyků probíhala rovněž v kroužcích: 1 skupina AJ 1 skupina RJ 1 skupina AJ v mateřské škole. Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: - v 7. ročníku: informatika - v 8. ročníku: informatika, přírodovědný seminář - v 9. ročníku: cvičení z ČJ, cvičení z M, konverzace v AJ/NJ. Jako nepovinný předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelického a 2 skupiny katolického náboženství. Práce na počítači byla umožněna všem zájemcům ročníku a podle možností také žákům I. stupně díky nové multimediální učebně, kde je 20 pracovišť. Malá učebna výpočetní techniky, kterou jsme si vybudovali vlastním úsilím, byla i nadále využívána při práci s integrovanými žáky, při výuce jazyků, při zájmové činnosti. Žáci i pedagogové mají k dispozici celodenní připojení k internetu. Na I. stupni pracoval 1 kroužek, na II. stupni 2 kroužky informatiky. Vyřazené počítače používají děti ve školní družině. Škola věnuje velkou pozornost logopedické péči. Vede ji paní učitelka, která vystudovala obor speciální pedagogika na PdF MU v Brně. Velká péče byla rovněž věnována integrovaným žákům, kterých na naší škole pracovalo 14 (tj. 6,93 % z celkového počtu žáků ZŠ) a dále ještě 14 žáků s diagnózou nebo příznaky DL, DG, DO, DK. S dětmi se pracovalo podle individuálních učebních plánů ve vyučování i v hodinách navíc. Všem integrovaným žákům se pravidelně věnovaly 3 učitelky s kvalifikací pro práci s dětmi se SPUCH. V tomto školním roce pokračovala zvolená forma práce, která se osvědčila. Integrovaní žáci v 8. a 9. třídě byli vyčleňováni v jedné hodině z výuky českého jazyka. V této době se jim věnovala další učitelka s potřebnou kvalifikací a připravovala je na vyučování. Praktické zkušenosti z této formy práce jsou velmi dobré. Na škole pracoval také dyslektický kroužek. Někteří žáci však neměli zájem spolupracovat a nevyužívali možností, které jim škola nabízela. Jako disponibilní hodina byla v 6. ročníku zavedena informatika, v 7. ročníku konverzace v AJ/NJ, v 8. ročníku byl zvýšen počet hodin M ze 4 na 5 hodin, v 9. ročníku byla zavedena konverzace v AJ/NJ jako volitelný předmět.

6 6 I. 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Pedagogický sbor školy aprobace praxe Ředitel školy: Ing. Zdeněk Matoušek (OV) 24 Zástupkyně ředitele: Mgr. Věra Křížová (ČJ, D) 21 Výchovná poradkyně: Mgr. Svatava Hejtmánková (Ped., RJ) 19 Vyučující ročníku 1. třída Mgr. Jaroslava Bartošová (1. st.) třída Mgr. Gabriela Havlíčková (1. st.) 4 3. třída Mgr. Libuše Kutalová (1. st.) třída Mgr. Romana Čuprová (1. st., SpP) 6 5. třída Mgr. Sylva Totušková (1. st.) 19 Vyučující ročníku 6. A Mgr. Alena Málková (Př, Ch) B Mgr. Michal Budig (etika, nábož.) 4 7. třída Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) třída Mgr. Ludmila Teplá (TV, Př) třída Mgr. Miloslav Procházka (M, F) 28 Bez třídnictví Školní družina Mgr. Miloslava Stará (M, SpP) 0 Milada Vojtová (vych.) 26 Miroslava Benešová (vych.) 13 Vyučující náboženství Ekonomka Mgr. Jakub Holík Mgr. Tomáš Jirků Mgr. Antonín Bradáč Ing. Alena Štěrbová (kat. farář) (ev. farář) (etika, nábož.) Ve vedení školy pracovali: Zdeněk Matoušek, ředitel; Věra Křížová, zástupkyně ředitele; Svatava Hejtmánková, výchovná poradkyně; Marie Neumannová, vedoucí učitelka MŠ; Libuše Kutalová, učitelka I. stupně. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 14, z toho kvalifikovaných 13, aprobovaně bylo vyučováno 76,35 % hodin.

7 7 Školní rok Aprobovaná výuka(v %) Neaprobovaná výuka (v %) Nekvalifikovaní učitelé 2000/ ,5 21, / ,0 20, / ,5 22, / ,0 33, / ,0 26, / ,4 23,6 1 V posledních letech se zhoršily možnosti pro zavádění nepovinných předmětů (nové metodiky pro tvorbu rozpočtu). Proto jsme se snažili nabídnout dětem co nejširší možnost zapojení do zájmových kroužků. V této oblasti byla nabídka mimořádná. Ve škole pracovalo v 1. pololetí 23 kroužků, ve 2. pololetí 25 kroužků (+ rybářský, fotbalový), z toho 21 kroužků vedli učitelé. Změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2005/2006 pracovalo v ZŠ 14 pedagogických pracovníků, 11 z nich má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 2 pracovníci zastupují mateřskou dovolenou. K požádal o uvolnění z funkce ředitele školy Ing. Zdeněk Matoušek. Na měsíc červen s ním byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou. Vedením školy byla Obcí Jimramov pověřena dosavadní zástupkyně ředitele Mgr. Věra Křížová. Provozní pracovníci školy Školník: Josef Ehrenberger (úv. 1) Uklizečky: Ivana Dvořáková (úv. 1) Marie Ehrenbergerová (úv. 1) Ilona Moravcová (úv. 1) Drahomíra Koudelová (úv. 0,5) Topič: Josef Ehrenberger (6 hodin týdně v zimním období, 3 hodiny týdně v letním období) Pracovnice školní jídelny Vedoucí: Marie Pečínková Vedoucí kuchařka: Božena Podsedníková Kuchařky: Dana Břeňová Alena Mašíková Stanislava Vraspírová

8 8 I. 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí Přijímací řízení vycházejících žáků v roce 2005/2006 Z 9. tříd vyšlo 26 žáků (15 chlapců, 11 dívek). Z 5. třídy neodchází nikdo. Do studijních oborů bylo přijato 20 žáků (9 chlapců, 11 dívek) Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město Gymnázium všeob.gymn Nové Město na Moravě Gymnázium sport Nové Město na Moravě Gymnázium jazyk Jevíčko Stř. prům. škola technické Žďár nad Sázavou lyceum Stř. ped. škola pedagogika Litomyšl volného času Stř. zdrav. škola Žďár nad Sázavou zdravotnický asistent Obchodní akademie Brno Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem agropodnikání SOU A. Citroena technické Boskovice lyceum SOU A. Citroena mechanikelektronik Boskovice ISŠ mechanik - elekronik Brno SOŠ technická admin Litomyšl dopravy SOU strojírenské Žďár nad Sázavou SOŠ obchodu a služeb Chrudim kuchař SOU potravinářská a služeb Brno kuchař SOU obchodní kosmetička Polička

9 9 Do učebních oborů bylo přijato 6 žáků (6 chlapců, 0 dívek) Učební obor Celkem Chlapců Dívek Město SOU lesnické zedník Petrovice SOU lesnické instalatér Petrovice SOU lesnické truhlář Petrovice SOU strojírenské Žďár nad Sázavou SOU a SZŠ automechanik Bystřice nad Pernštejnem SOU potravinářské a služeb pekař Brno Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2006/2007 Bylo zapsáno 26 dětí, z toho jsou 3 odklady školní docházky. Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2005/2006 Byly zařazeny 52 děti ročníku, bez problémů.

10 10 I. 5. Údaje o výsledcích práce školy Počet tříd: stupeň 5 2. stupeň 5 Počet žáků: na začátku školního roku 202 na konci školního roku stupeň 85 (84) 2. stupeň 117 (116) Oddělení školní družiny: 2 Hodnocení prospěchu na konci školního roku 2005/2006 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 66 78,6 % z toho samé jedničky 26 39,4 % prospělo 18 21,4 % neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 43 37,1 % z toho samé jedničky 1 2,3 % prospělo 73 62,9 % neprospělo 0 Celkem prospělo s vyznamenáním ,5 % z toho samé jedničky 27 24,7 % prospělo 91 45,5 % neprospělo 0

11 11 Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2005/2006 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 1 DŘŠ 1 Pochvala 22 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 4 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 4 3. stupeň z chování 1 Pochvala 17 Celkem v ročníku: NTU 5 DŘŠ 2 2. stupeň z chování 4 3. stupeň z chování 1 Pochvala 39 Zameškané hodiny omluveno průměr na žáka 46,1 neomluveno 0 Přehled akcí v průběhu školního roku PROJEKTY 40 Les Naše městečko Moje rodina Velikonoce Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana člověka za mimoř. udál. Zdravé zuby Velikonoce Ptáci a savci Požární ochrana očima dětí Světový den vody Adopce na dálku Zdobení stromečků pro zvířátka Pečení perníků a jidášů O nás pro nás Vánoce Adventní měsíc Vánoce pro zvířátka Voda Videopohlednice z mého města 2. stupeň prvouka 3. tř. 2. tř. 1. tř. 1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 6. A ekol. 7. a 8. tř. pro 1. stupeň 1. a 2. stupeň VV, ČJ 1. stupeň 8. třída 1. stupeň a ŠD 1. stupeň 5. tř. 1. stupeň 6. A 6. A Př. 9. tř. AJ 7. tř.

12 12 My house AJ 7. tř. Life style AJ 9. tř. Mein Hobby NJ 9. tř. Ich bin Begleiter in Prag NJ 9. tř. Im Zoo NJ 9. tř. Volby do žákovské rady 1. a 2. stupeň Poznáváme kraje ČR Z 8. tř. Vánoční noviny sloh 9. tř. Putování po kontinentech Z 9. tř. Zeměználek 2. stupeň Kalendář VV 4. tř. Cestujeme po Evropě VV, Z 7.,8. tř. Náš dům M 6. tř. Jak Plamínek zachránil skleněné město VV 1., 3. tř. Cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje VV 4. tř. Krkonoše očima dětí 5. tř. Barevné jaro s Iberií VV 2. stupeň Zimní olympijské hry VV 2. stupeň Strašidlo VV 4. tř výročí narození Jana Karafiáta VV 1. a 2. stupeň BESEDY S PŘEDNÁŠKOU 8 Vojenské mise v Bosně Život na střední škole Alkohol Umím nést zodpovědnost Zdravá výživa Sluneční soustava Světlo Vesmír (2. stupeň) (9. tř.) (8. tř.) (9. tř.) (8. tř.) (5., 6. tř.) (7. tř.) (8., 9. tř.) DIVADLO, KINO 8 Tetiny na dvorku Podmořský svět (kino IMAX) Žraloci (kino IMAX) Vánoce s Kamarády Otcové se rodí ve skříních Jak se krotí krokodýli (kino) Tetiny v lese 9.5. Sněhová královna VÝCHOVNÝ KONCERT 1 Hudba v průběhu staletí manželé Kocůrkovi VÝSTAVY 7 Skřítek Podzimníček Vánoční při OÚ Jimramov

13 13 Vánoční jarmark V zemi Karafiátových broučků Židé v Čechách Jimramov ve fotografiích Výtvarné projekty žáků ZŠ EXKURZE 18 Středisko řízení letového provozu Buchtův kopec 7., 9. tř Vírská přehrada 6. A Jihlava - katakomby a zoo 1. stupeň Záchranný hasičský sbor Žďár nad Sázavou hasič. kr Ponas Polička 8. tř Soukromé podnikání (květinářství, ovoce zelenina) 9. tř Kovovýroba Bystřice nad Pernštejnem 7. tř , Vánoční Praha 7., 9. tř Vánoční Praha 6. A/B Potisky a reklamy Polička 8. tř Okresní archiv Ve Žďáru nad Sázavou 7. tř Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou 8. tř Dřevointeriér Jimramov 8. tř Pošta Jimramov 8. tř Chov včel a včelařský kroužek při ZŠ Věcov 6. A ČOV 8. tř Akrobatpark A. Valenty ve Štítech 5., 8. tř Dinopark a letecké muzeum Vyškov 6. A, 9. tř ŠKOLNÍ VÝLETY 6 Pálava 9. tř Mladočov 6. B Nesměř 7. tř Žďárské vrchy 6. A Moravský kras 1. stupeň Mladočov 8. tř ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Název Kategorie Školní kolo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 14 žáků 7. tříd 13 žáků Biologická olympiáda kat. D 29 žáků 2 žákyně (12., 13. m.) Chemická olympiáda kat. C 2 žáci Olympiáda v ČJ I. kat. 20 žáků 1 žák ( místo) Olympiáda v NJ I A 6 žáků 1 žákyně (3. místo) II A 8 žáků 1 žákyně ( m.)

14 14 Matematická olympiáda 5. tř. 4 žáci Dějepisná olympiáda 10 žáků 1 žák ( m.) Olympiáda v AJ I A 3 žáci 1 žákyně (6. 8. m.) II A 7 žáků 1 žákyně ( m.) Zeměpisná olympiáda kat. A 14 žáků 1 žákyně (10. místo) kat. B 1 žákyně 1 žákyně (5. místo) kat. C 10 žáků 1 žák (14. místo) Fyzikální olympiáda 2 žáci Videopohlednice z mého města (celostátní soutěž v AJ) 2. místo v kategorii 6. a 7. tříd Všeználek (5. třída) oblastní kolo družstvo 6. místo Mates (6. třída) organiz. Gymnáziem Polička 2 žákyně (3. místo) Karlovarský skřivánek 3 žáci (zvl. cena poroty) Požární ochrana očima dětí - výtvarná 85 žáků 6 prací - literární 130 žáků 12 prací II. kat. 3. místo v okrese III. kat. 1.,2.,3. místo v okr místo v kraji IV. kat. 1.,2.,3. místo v okr místo v kraji Celostátní výtvarná soutěž Iberia místo Žákovská softbalová liga 2. místo Školní kola soutěží Jimramovský skřivánek Recitační soutěž Lyžařské závody ve sjezdu a slalomu Sálová kopaná Turnaje v házené, florbalu a softbalu Zeměználek Turnaj v sudoku Výtvarné soutěže Pastelka, Den Země, Požární ochrana očima dětí, V zemi Karafiátových broučků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Lyžařský výcvik 7. třídy Plavání žáků 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy

15 15 Práce s internetem pro zájemce Kurz 1. pomoci pro žáky 8. třídy AKCE PRO VEŘEJNOST Kurz keramiky Kurz angličtiny Kurzy práce s počítačem a internetem celoročně Vánoční besídka a výroba přání pro seniory Den otevřených dveří,vánoční jarmark a vánoční kavárna Ples Velikonoční dílničky 4.4. Výstava žákovských prací při volbách do parlamentu Karneval s diskotékou Cvičení matek s dětmi Pomoc OÚ při úpravách a úklidech veřejného prostranství Sběr odpadových surovin 2x ročně DALŠÍ AKCE ŠKOLY Olympijský den stupeň a ZŠ Dalečín, Unčín, Věcov stupeň Den Země výtvarná soutěž, ekol. projekt, přírodovědné vycházky Sběr odpadových surovin odevzdáno kg odpadového papíru Sběr léčivých bylin list břízy 94,0 kg - list kopřivy 38,0 kg - květ hluchavky 4,1 kg Záchrana obojživelníků ropuch, 2 skokani

16 16 Plnění celoročního plánu školy Hlavní úkoly celoročního plánu byly průběžně plněny. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí pracovníci zaměřili na přípravu ŠVP. Dotazníkem zákonným zástupcům a jeho vyhodnocením se ukázalo, co konkrétního od naší školy očekávají, co považují za důležité, co by se mělo změnit. V závěru školního roku byla zvolena žákovská rada, jejíž činnost by měla v budoucnosti prezentovat vize žáků o jejich škole, ale také přispět k realizaci jejich představ. Vícedenního školení pro koordinátory RVP v Jihlavě se zúčastnily paní učitelky Hanělová a Kutalová, s jejichž pomocí dochází k postupné realizaci našeho ŠVP. Společně byla do vzdělávacích oblastí začleněna průřezová témata, která umožňují jejich vzájemné propojení a tím přispívají ke komplexnějšímu vzdělávání žáků a utváření a rozvíjení jejich klíčových kompetencí. Byly vytvořeny skupiny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí, které začaly zpracovávat konkrétní plány učiva. V této souvislosti věnovali učitelé větší pozornost uplatňování nových forem práce ve výuce, o čemž svědčí řada realizovaných projektů. Při své práci důsledně uplatňovali platné metodické pokyny, patřičnou pozornost věnovali dětem se SPUCH. Zvýšená pozornost byla věnována žákům 1. a 6. ročníku, kde se teprve formuje třídní kolektiv. Do výuky byl v průběhu celého školního roku zařazován program environmentální výchovy, která je velmi důležitou složkou výchovy mladé generace. Škola je členem Klubu ekologické výchovy (KEV) a MRKEV (metodika a realizace ekologické výchovy), spolupracuje s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody a životního prostředí. Ke Dni Země bylo připraveno několik akcí na 2. stupni projekt Les, ekologové 7. a 8. třídy připravili pro 1. stupeň projekt Ptáci a savci, proběhlo několik přírodovědných vycházek a výtvarná soutěž. Žáci 8. a 9. ročníku se již podruhé zapojili do programu na záchranu obojživelníků. Pomáhali je přenášet v době jejich rozmnožování přes vytypovaná místa na silnici Jimramov Strachujov. Škola dvakrát ročně zajišťovala pro zřizovatele sběr odpadových surovin. Přestože byly dokončeny terénní úpravy okolí školy, stále ještě zůstává nevyřešen prostor na ukládání biologického odpadu. Také zůstává stále úkol využít solární demonstrační zařízení při výuce. Úkoly výchovného poradenství byly splněny. Výchovná poradkyně úspěšně dokončila funkční studium na MU v Brně. Ve své práci se snažila důsledně uplatňovat platné metodické pokyny, sjednocovala činnost učitelů v oblasti prevence šikany, návykových látek, rasismu apod., pozornost byla věnována žákům integrovaným, diagnostikovaným, ze slabších sociálních rodin, ale i žákům talentovaným. Výchovná poradkyně i třídní učitelé realizovali při své práci úkoly Minimálního preventivního programu a plánu výchovy k volbě povolání. Plnění úkolů obou plánů je přílohou výroční zprávy. Letos se rovněž poprvé zpracovávalo výstupní hodnocení vycházejících žáků podle 51 zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, které bylo součástí přijímacího řízení na střední školy. Úkoly stanovené pro oblast rodiče a škola byly rovněž splněny. Na začátku školního roku byl vydán pro rodiče informační bulletin. Byly uspořádány zahajovací schůzky rodičů v jednotlivých třídách, v průběhu školního roku byly zajištěny konzultační dny pro rodiče a Den otevřených dveří. Rodiče se v hojném počtu zapojili do voleb dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců. Rodiče i veřejnost byli pravidelně informováni o veškerém dění ve škole, o soutěžích, kulturních akcích, ale i o přímém telefonním spojení do jednotlivých kabinetů, které bylo nově zavedeno, na webových stránkách školy. Důraz byl kladen na včasné informování zákonných zástupců o chování a prospěchu žáků. Rodiče se mohli kdykoliv obrátit se svými dotazy na výchovnou poradkyni i na ředitelství školy. Pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Byla dokončena další etapa rekonstrukce, opravena střecha, kterou v letošní kruté zimě zateklo do hlavní budovy, dokončena oprava fasády hlavní budovy a upraveno okolí školy. Postavením nové

17 17 multimediální učebny se zlepšila nejen výuka informačních technologií ve škole, ale i počítačová gramotnost širší veřejnosti. S velkým ohlasem se setkala výtvarná soutěž, vyhlášená školou a OÚ Jimramov ke 160. výročí narození Jana Karafiáta, která získala ohlas v celém kraji Vysočina. Vyhlášení vítězů soutěže a oslav se zúčastnil hejtman kraje Vysočina a široká veřejnost. Při červnových volbách do parlamentu škola svými výtvarnými projekty zajistila výzdobu volebních místností a zpřístupnila výstavu těchto projektů v místě voleb. Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na stránkách Jimramovského zpravodaje. V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se spádovými školami na společných kulturních akcích a na 7. ročníku Jimramovské olympiády. Z organizačních úkolů mezi nesplněné úkoly patří vydávání školního časopisu na 2. stupni, pokračování vzdělávání učitelů 2. stupně v oblasti SVPU (nebylo otevřeno), neuskutečnila se školní akademie v závěru školního roku. Úkoly pro příští období Úkoly pro příští období budou rozpracovány v celoročním plánu práce. Patří k nim především: vytvoření vlastního ŠVP vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školského managementu vzdělávání učitelů cizích jazyků metodické kurzy vzdělávání učitelů v oblasti SIPVZ proškolení instruktora školního lyžování zaměřit pozornost na absenci žáků zaměřit se na chování a kázeň žáků ve vyučování i o přestávkách větší pozornost věnovat talentovaným žákům, jejich zapojení do soutěží a olympiád věnovat zvýšenou pozornost volnočasovým sportovním a jazykovým aktivitám žáků umožnit vzájemné hospitace učitelů zajistit uzavření školního areálu pokračovat v rekonstrukci školních budov (kuchyně s jídelnou, okna v budově 2. st.)

18 18 I. 6. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách V letošním školním roce nebyla kontrola ČŠI provedena byla provedena krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola v mateřské škole. Kontrolní zjištění: Ve zprávě jsou uvedeny některé nedostatky. Bod 1 není zpracován provozní řád MŠ podle 13 zák. 258/2000 Sb. Odstraněno ihned po kontrole, řád byl zpracován v roce 2003, součástí VVP, nyní doplněn o nové požadavky (osvětlení, televizní obrazovky, Pokyny pro případ nouze). Bod 2 mezery mezi lůžky budou dodrženy tím, že děti do hygienického zařízení nebudou vstupovat přes ložnici, ale budou používat vchod z chodby. Bod 3 nedostatečné větrání úklidové komory bude odstraněno při nejbližším malování byla provedena krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola ve školní jídelně. Kontrolní zjištění: Ve zprávě jsou uvedeny některé nedostatky. Nedostatky uvedené pod body 1,2,3 jsou stavebního charakteru, opakují se při každé kontrole a mají být odstraněny do Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci ŠJ, ale zatím chybějí potřebné finance. Rovněž nedostatek uvedený pod bodem 5 bude řešen při stavebních úpravách v roce Bod 4 v příručce HCCP chybně stanovená kritická mez u pomazánek odstraněno k , upraveno podle nařízení ES č. 852/2004. Bod 5 nefunkční baterie u umyvadla v kuchyni opravena v den kontroly, tj

19 19 I. 7. Mimoškolní aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro rok 2005 bylo přiděleno na DVPP 13 tisíc Kč. Skutečné čerpání celkem ,- Kč. Vzdělávání probíhalo podle plánu, dostupné nabídky a finančních možností školy. Výchovná poradkyně pokračuje v kvalifikačním studiu pro výchovné poradce na PdF MU v Brně. Na vzdělávání učitelů v rámci projektu SIPVZ bylo vyčleněno ,- Kč, vyčerpáno ,- Kč. V současné době má 100 % učitelů splněn kurz P 0, koordinátor ICT má splněny všechny moduly P. Mezi další vzdělávání PP v roce 2005 patřilo: Název vzdělávací akce Termín Místo konání Jméno učitele Hody, hody, doprovody 1.3. PC Žďár nad Sázavou Čuprová Učíme se hrou 1.3. PC Jihlava Křížová Centrum internetu - seminář 3.3. Prosperita o.p.s. Brno Procházka Microsoft ve školství Microsoft ČR - Praha Procházka Ukáz. hod. s integr. žáky Dys. centrum Žďár n. S. Kutalová Jak vytvořit ŠVP PC Jihlava Křížová Zákon o archivaci a spis. služ NIDV Jihlava Křížová RVP, ŠVP a problémy jeho PC Jihlava Kutalová zavádění do praxe Škol. zák. a jeho provád. vyhl NIDV Jihlava Křížová RVP v ČJ 1.6. PC Jihlava Křížová Seminář pro koord. ICT Brno Procházka Práce s jedy PC Žďár nad Sázavou Málková Správní řád ve školství Brno Křížová RVP ve výtvarné výchově PC Žďár nad Sázavou Hejtmánková Setkání s metodikem ČJ PC Žďár nad Sázavou Křížová Porady VP SPUCH, šikana, PPP Žďár nad Sázavou Hejtmánková Ředitelské paragrafy , , NIVD Hradec Králové Matoušek 9.11., Alternativní zdroje energie Herbertov Procházka RVP ve výuce AJ PC Jihlava Budig Zákon o archivaci a skartaci OA Žďár nad Sázavou Křížová Podzimní zpívání Žďár nad Sázavou Čuprová Koordinátor ŠVP , NIDV Jihlava Hanělová RVP v přírodopisu PC Žďár nad Sázavou Málková Ekologická výchova v RVP Chaloupky Teplá Důležitým zdrojem informací jsou rovněž vzájemné hospitace. V tomto roce byly provedeny čtyři vzájemné hospitace, větší množství se z rozvrhových důvodů nepodařilo realizovat.

20 20 Vzhledem k tomu, že od školního roku 2007/2008 budeme učit podle vlastního ŠVP, učitelé se formou samostudia, konzultacemi s pedagogy jiných škol, ale také ve spolupráci s koordinátory RVP (p. uč. Hanělovou a Kutalovou) seznamovali s RVP, připravovali a zpracovávali ve skupinách plány pro jednotlivé vzdělávací oblasti.

21 21 I. 9. Zpráva o informacích Ve školním roce 2005/2006 nebyly podány žádné informace.

22 22 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Základní škola v Jimramově hospodařila v roce 2005 s peněžními prostředky získanými z těchto zdrojů: Kč státní rozpočet ,00 rozpočet USC ,00 STÁTNÍ ROZPOČET Kč Příspěvek celkem ,00 z toho platy ,00 OON 40000,00 ONIV ,00 státní informační politika UZ ,00 Příspěvek ESF HODINA 16440,00 Čerpání státního rozpočtu celkem platy ,00 OON 40000,00 Odvody ZP, SP ,00 Učebnice 47645,00 Učební pomůcky 28053,00 předplatné 396,00 Ostatní materiál 4530,00 materiál integr. 2304,00 pracovní oděvy 13889,00 materiál jídelna 1935,00 Cestovné 6199,00 služby-cd 3334,40 Plavecký výcvik 10248,00 státní informační politika 16050,00 software 5350,00 internet 27846,00 hardware 32100,00 DVPP školné 24230,00 DVPP cestovné 7531,00 DVPP materiál 4972,60 Tvorba FKSP ,00 Zákonné pojištění pracovních úrazů 24838,00 ost. soc. náklady 500,00 celkem ,00 Čerpání ESF HODINA celkem platy 12000

23 23 FKSP 240 odvody soc 2860 odvody zdr ROZPOČET USC Výnosy: provozní dotace tržby za služby v tom: školné úroky zúčtování fondů z toho: fond rezervní 5000 fond reprodukce ostatní výnosy aktivace Celkem: Náklady: spotřeba materiálu ,61 v tom: drobný materiál ,40 kanc.potř škol. potř. 2638,00 učební pom ,20 ostatní materiál 269,00 materiál na opravy 5385,00 čistící prostředky 11319,50 předplatné 3398,30 DDHIM 95618,40 ceniny 3025,50 kopírka toner,pap ,10 spotřeba energie ,7 z toho: el. Energie ,42 plyn ,48 voda 24125,80 opravy a údržba ,5 cestovné v tom: cestovné školení 2091,00 ostatní služby ,3 pojištění,poplatky odpisy 41786,7 Celkem ,81

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou Doubravník 107, 592 61 Doubravník Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více