ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A S T R M I L O V Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: zřizovatel: Město Strmilov fax: typ školy: státní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Svobodného člověka může vychovat jen svobodný učitel 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP 6 4. Učební plán ŠVP Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět, Vlastivěda, Přírodověda Dějepis Občanská nauka Člověk a příroda Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika výchovně vzdělávacího programu školní družiny Výchovně vzdělávací plán ŠD Povinně volitelné předměty Matematický seminář Finanční gramotnost Hodnocení žáků a autoevaluace školy Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Český jazyk Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda

3 1. Identifikační údaje Oficiální název: Motivační název: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Údaje o škole: Název školy : Adresa školy : Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Tyršova 366, Strmilov IČO: IZO: RED-IZO: Jméno ředitele: Mgr. Ludmila Plachá Kontakty: tel.: www: Zřizovatel školy: Název: Město Strmilov Adresa: Náměstí 60, Strmilov, Kontakty: tel.: fax: www : Platnost dokumentu : od 2. září 2013 Podpis ředitele a razítko: Č.j. 107/2013 Školská rada projednala dne: 3

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Strmilov je plně organizovaná devítitřídní škola. Plánovaná kapacita školy je 270 žáků. V poslední době se pohybuje počet kolem 150 žáků, z toho přibližně 35 % dojíždějících. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Školní družina má svou vlastní učebnu v budově školy. Školní jídelna s kapacitou 300 jídel zajišťuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců a cizích strávníků. Vybavení školy Materiálně-technické vybavení školy je na dobré úrovni. Výuka probíhá v devíti kmenových třídách, pěti odborných učebnách (fyzika, přírodopis chemie, kreslírna, počítačová učebna, učebna jazyků) a déle jsou využívány dílna (dřevo kovo), cvičná kuchyňka, relaxační místnost, tělocvična a sportovní hala a školní pozemek.. Ve škole je zřízena samostatná knihovna, která současně slouží jako učebna pro výuku literatury a cizích jazyků. Pro podporu názorné výuky mají vyučující možnost využívat videa, televizory, DVD a CD přehrávače, videokameru, diaprojektor a interaktivní tabuli. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, který splňuje hygienické normy. K výzdobě učeben a společných prostor školy slouží výtvarné práce žáků. V rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání byla škola vybavena sedmi žákovskými počítači. Počítače umístěné v odborné počítačové učebně jsou propojeny vnitřní počítačovou sítí a připojeny na internet. Žákům školy i pedagogům jsou počítače i využívání internetu běžně přístupné. Vzhledem k počtům dětí ve třídách se jeví jako nutnost rozšíření počtu počítačových stanic v počítačové učebně. Ve čtyřech učebnách jsou nainstalované interaktivní tabule, do kabinetů, školní družiny a knihovny byly umístěné další počítače. Všechny mají možnost připojení k internetu. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování i integraci mentálně postižených dětí. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají k dispozici potřebné učebnice, pracovní sešity a pomůcky. V rámci možností používají při výuce i výpočetní techniku. Pro všechny takto postižené děti jsou vypracovány na základě doporučení speciálních pracovišť individuální vzdělávací plány. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14 členů, z toho je 12 učitelů, jedna vychovatelka ŠD a pedagogická asistentka. Spojují se v něm mladší i zkušení pedagogové, průměrný věk je 40 let, z hlediska pohlaví 13 žen a 1 muži. Přibližně 90 % učitelů je plně kvalifikovaných. Aprobovanost dosahuje přibližně 85 %. Ve škole pracuje jedna kvalifikovaná výchovná poradkyně pro volbu povolání, jeden metodik prevence sociálně patologických jevů a jedna dyslektická a logopedická asistentka. Někteří učitelé prošli různými kurzy např. počítačová gramotnost, protidrogová prevence, kurz první pomoci aj. Ve škole pracuje se zdravotně postiženou žákyní pedagogická asistentka. 4

5 Dlouhodobé projekty Škola se v oblasti výuky a vzdělávání zaměřuje na rozvoj talentovaných a zdravotně postižených žáků. Maximálně a dlouhodobě využíváme dobré materiálnětechnické vybavení školy. V oblasti výchovy usilujeme o správné společenské vztahy, rozšiřování volnočasových aktivit a především rozvíjíme výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola dlouhodobě dosahuje úspěchů ve sportovních soutěžích. Škola také v průběhu již několika roků pořádá celou řadu okresních a krajských sportovních soutěží. Dlouhodobě je škola také úspěšná v různých okresních a krajských kolech olympiád, vynikají v olympiádách ve fyzice, matematice a cizích jazycích. V oblasti cizích jazyků jsou pořádány výměnné pobyty ve Švýcarsku, návštěvy sousedního Rakouska s hrou divadelního představení v německém jazyce, cizojazyčné korespondence, zájezdy do Anglie a různé jiné akce. Pořádáme celou řadu kulturně-vzdělávacích akcí. Jsou to exkurze do průmyslových a zemědělských podniků, ZOO, muzeí, Planetária v Českých Budějovicích, zájezdy do Prahy, pořádáme divadelní a filmová představení, koncerty, školní akademie aj. Třídní kolektivy vyjíždějí každý rok na školní výlety, osmé třídy absolvují lyžařský kurz, tradičně pořádáme vánoční karneval, dětský den a školní ples. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči je dobrá, ale vzhledem k narůstajícímu nezájmu rodičů stále obtížnější. Rodiče jsou v dostatečné míře informováni každodenně v žákovských knížkách, mají možnost kdykoli po dohodě navštívit školu a hovořit s pedagogickým sborem, organizujeme třídní schůzky, dále organizujeme schůzky s rodiči vycházejících žáků a s rodiči budoucích prvňáků. Pořádáme Den otevřených dveří, zájezdy pro rodiče s dětmi, k dispozici jsou webové stránky školy. Rodiče nám pomáhají při organizaci školního plesu a někdy také poskytují škole sponzorské dary na nákup školních potřeb a pomůcek. 5

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Školní vzdělávací program Svobodná škola naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Základní myšlenkou je vytvářet spokojenou a otevřenou školu založenou na demokratických principech vedení a být prospěšná svému okolí. V tomto dlouhodobém procesu se opírat o silné stránky školy, využívat další možnosti pro rozvoj a odstraňovat nebo alespoň oslabovat slabé stránky či hrozby. Profilace, výchovné a vzdělávací priority : možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna, která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale především v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů a také ve volném čase v odpoledních hodinách, ve výuce i mimo vyučování umožňujeme žákům školy procvičovat učivo a připravovat se na výuku a na přijímací řízení na střední školy. Prostřednictvím internetu si mohou připravovat zadané referáty a jiné práce. organizace volného času žáků žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit sportovní a pohybové aktivity, florbal, netradiční výtvarné techniky, biblický kroužek, jazykové kroužky, hra na hudební nástroje a další. Cílem je přirozenou a nenásilnou cestou rozvíjet výchovu ke zdravému životnímu stylu. činnost školní družiny důležitá služba naší školy pro dojíždějící i místní žáky. Děti mohou využívat celý areál a mají navíc svou vlastní velmi dobře vybavenou pracovnu organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel, součástí výuky je pravidelná návštěva divadelních souborů přímo v naší škole, škola zajišťuje pro žáky vzdělávací pořady z oblasti přírodovědné, ochrany obyvatel při mimořádných situacích, zeměpisné a zdravotnické grantové projekty škola zpracovává některé projekty, které přinášejí pestřejší využití volného času a nákup potřeb a pomůcek pro efektivnější výuku a výchovu individuální přístup vzhledem k velmi rozsáhlému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků od žáků nadaných až po žáky s vážným zdravotním a mentálním postižením - se nám jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi. spolupráce s veřejností škola je otevřená široké veřejnosti, hojně jsou využívána sportovní zařízení školy, především v zimním období. Rodiče pomáhají s organizací plesu, vedou některé zájmové útvary ve škole. 6

7 Výchovné a vzdělávací strategie Školní vzdělávací program Svobodná škola vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo) k učení lze žáky motivovat a učinit je zajímavým a přiměřeným jejich věku nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, toho lze dosáhnou tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry objevovat chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka pozitivně laděné hodnocení, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Klíčové kompetence jsou členěny do souborů zaměřených na učení na řešení problémů na komunikaci na sociální a personální dovednosti na občanské postoje na pracovní činnosti Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Na utváření klíčových kompetencí se podílejí všechny vzdělávací oblasti, které poskytují svým obsahem dostatek příležitostí k jejich naplňování. Konkrétní podoba vzdělávacích cílů a kompetencí je vyjádřena ve výchovně vzdělávacích cílech jednotlivých vzdělávacích oblastí. 1. Kompetence k učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 7

8 Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Zadáváme referáty a slohové práce. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování Žákům umožňujeme ve vhodných případech vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Vytváříme situace, v nichž sám žák objevuje nové poznatky. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. Využíváme pro získání nových poznatků knih, časopisů a jiné literatury v knihovně, ve ŠD Učíme vyhledávat žáky nové informace pomocí internetu. Využíváme pro výuku vhodných pomůcek 2. Kompetence k řešení problémů Zadávat úkoly, kde musí žák využívat poznatků z různých vzdělávacích oblastí mezipředmětové vztahy Zadávat domácí úkoly, ve kterých si musí zjistit údaje sám vlastní činností nebo u jiných institucí či jedinců Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap). Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových vč. Internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže, akce ve ŠD) Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení 3. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných Zařazujeme besedy v rámci činnosti ŠD Vedeme žáky ke komunikaci s vedením školy Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci ve vyučování Začleňujeme do výuky skupinové vyučování Zařazujeme mluvní cvičení Pořádáme společné projekty a akce různých tříd (výlety, exkurze apod.) 8

9 4. Kompetence sociální a personální Během vzdělávání používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení Organizujeme spolupráci dětí při doučování látky po absencích Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, ŠD a OV) Usilujeme aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejich formulaci se sami podílejí (školní řád) Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Vedeme žáky k pomoci spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci výuky i mimo ni Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce 5. Kompetence občanské Ve školních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování, spoluvytvářejí školní řád Dbáme na důsledné plnění školního řádu Vytváříme žákům pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a dbáme, aby je chránili Učíme žáky správnému vztahu k přírodě Vedeme žáky k třídění odpadu Při ozdravných pobytech v přírodě v rámci ŠD se žáci chovají jako zodpovědné osoby Žáky zapojujeme do soutěží, kde se prakticky seznamují s kulturou jiných národů Vedeme žáky k dodržování pravidel her v rámci TV, ŠD a jinde Vedeme žáky k dodržování pravidel společenského chování na zastávkách autobusu, v autobusu při cestě do školy i ze školy a na společných školních akcích a ve školní jídelně 6. Kompetence pracovní V rámci PČ, ŠD vedeme žáky ke kladnému postoji k práci Usilujeme o to, aby se žáci podíleli na úpravě a údržbě areálu školy Žáky motivujme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci Výuku doplňujeme o praktické exkurze Vedeme vycházející žáky k uvědomělé volbě povolání Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další svou orientaci 9

10 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Postupujeme v souladu s RVP ZV, RVP ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, RVP ZV (vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). S výukou žáků s vývojovými poruchami učení a žáků s mentálním postižením máme dlouholeté zkušenosti, a proto veškeré uvedené postupy jsou zcela konkrétní a ověřené praxí. Výuka probíhá na naší škole formou individuální integrace takových žáků do běžných tříd ZŠ. Konkrétní zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami: Nejdříve jsou žáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy, posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do specializovaných zařízení Vzdělávání probíhá podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a podle individuálních vzdělávacích plánů odsouhlasených ředitelem školy, vyučujícím, zákonným zástupcem, třídním učitelem a pracovníkem specializovaného zařízení, sestavených na základě doporučení těchto zařízení Úspěšně využíváme práci pedagogické asistentky při vzdělávání žáků s mentálním postižením Úzce spolupracujeme s PPP a SPC návštěvy dětí s rodiči v těchto zařízeních a návštěvy pracovnic SPC přímo na škole Velmi přínosná je vzájemná pomoc ostatních žáků ve třídách V době po vyučování pracuje s těmito žáky dyslektická a logopedická asistentka Využíváme pomoc vychovatelky ŠD při zabezpečování přípravy žáků se speciálními potřebami na vyučování Důležitá je spolupráce s rodiči těchto žáků, vzájemná dohoda v postupech a někdy i účast rodičů ve vyučovacích hodinách Při objevení nových případů postižení začleníme do výuky další postupy potřebné k úspěšnému vzdělávání těchto žáků. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami přihlížíme k jejich poruchám a hodnotíme s tolerancí. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním škola je připravena s takovými žáky pracovat. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Škola bere na zřetel fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší, a proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí využívá škola výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. 10

11 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání mimořádně nadaných žáků je realizována dle ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a třetí části vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků vyžaduje náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, které reprezentují nadání žáka, rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje většinou individuální vzdělávací plán, který navrhují pracovníci školských poradenských zařízení a který vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka. Konkrétní postupy při zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Zpracováváme individuální vzdělávací plány ve vzdělávacích oblastech, kde vynikají, průběžně jsou upravovány v souladu se vzdělávacími potřebami Obohacuje se učivo rozšiřováním a prohlubováním o další informace a také se stimuluje proces objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb v daném tématu Důraz je kladen především na řešení problémových úloh a rozvoj tvořivosti, rozvoj vyšších mentálních procesů V rámci obohacování učiva je vhodné také využívání různých exkurzí, přehlídek, soutěží, olympiád nebo zapojování do různých zájmových útvarů Rozvíjíme talent také ve ŠD Rozvíjíme talent pomocí internetu, umožňujeme práci na počítači v odpoledních hodinách v počítačové učebně Umožňujeme individuální práci s naučnou literaturou (především v knihovně) Možnost urychlení procesu vzdělávání rychlejší zvládnutí učební látky (akcelerace učiva) V případě výskytu dalších případů žáků s mimořádným nadáním začleníme do vzdělávání další postupy dle potřeby (pověřování náročnějších úkolů, vedení skupin při skupinové práci, pomoc vyučujícím při přípravě a realizaci vyučovací hodiny, řešení problémových a náročnějších úkolů se staršími spolužáky apod.). Tyto žáky je třeba neustále usměrňovat, především v chování, neboť většina mimořádně nadaných žáků zaostává nebo je jen průměrná v jiných oblastech. Proto je vhodné připravovat různé podpůrné programy zaměřené na sociální vztahy a získávání sociálních dovedností. O obsahu, průběhu vzdělávání a další péči vede škola (třídní učitel, výchovný poradce, učitel příslušného předmětu) záznamy, které jsou součástí osobní dokumentace žáka. 11

12 Vzdělávací obsah základního vzdělávání Vzdělávací obsah základního vzdělání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Dějepis, Výchova k občanství Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Hudební výchova, Výtvarná výchova Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací období základního vzdělávání Základní vzdělávání žáků se realizuje v průběhu povinné devítileté školní docházky. Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období 1.období ročník 2.období ročník 3.období ročník Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které jsou na konci 5. ročníku a na konci 9. ročníku závazné. Na konci 3. ročníku je očekávaný výstup pouze orientační. Učivo je v pojetí ŠVP chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které mu škola nabídne všem žákům k osvojování. Obsah učiva Školního vzdělávacího programu Je rozpracovaný do jednotlivých ročníků. Podkladem pro rozpracování obsahu učiva bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z programu Základní škola a pedagogické zkušenosti učitelů školy. 12

13 Začlenění průřezových témat Název průřezového tématu Název tematického okruhu 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Rozvoj schopností ZpČ, M, Člověk a Čj, M, Člověk a Čj, M, Inf, Člověk poznávání svět, Vv svět, Vv a svět, Vv Čj, M Čj, M Osobnostní a sociální výchova Sebepoznání a sebepojetí Tv Člověk a svět, Tv Čj, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv Seberegulace a sebeorganizace člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Př, Tv Př, Tv Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Tv Tv Tv Tv, Př Tv, Př ZpČ, M, Hv, Vv, Tv Vv, Tv Čj, M, Člověk a svět, Hv, Vv, Tv Vv, Tv 13 Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Čj, M, Hv, Tv, Vv Čj, M, Inf, Hv, Vv, Tv Člověk a svět, Vv, Tv Vv, Tv Př, Vv, Tv ZpČ, Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Člověk a svět, Tv Vv Př, Vv ZpČ, Hv, Tv Čj, Člověk a svět, Hv, Tv Čj, Hv, Tv Čj, Vl, Hv, Vv, Tv Čj, Inf, Vl, Vv, Tv ZpČ, Vv Čj, Vv Čj, Vv VV, Tv Vv, Tv Člověk a svět Občanská společnost a škola Vl Občan, občanská Výchova demokratického společnost a stát Hv Hv HV Vl Inf, Vl občana Formy participace občanů v politickém životě Vl Principy demokracie jako formy vlády a způsobu Vl Vl Výchova k myšlení v evropských a globálních Evropa a svět nás zajímá Hv Aj, Vl, Hv Vl

14 souvislostech Objevujeme Evropu a svět Aj, Člověk a svět Inf, Vl, Vv Př, Vl, Vv Jsme Evropané Kulturní diference Hv, Vv Člověk a svět, Hv, Vv Hv, Vv Vv Aj, Vl, Vv Vl Lidské vztahy Tv Člověk a svět, Tv Tv Vl, Tv Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturní výchova Etnický původ Vl Aj, Inf, Vl, Tv Multikulturalita Aj, Vl Aj, Inf, Vl Princip sociálního smíru a solidarity Vl Aj, Vl Ekosystémy Vv Člověk a svět, Vv Vv Př Environmentální výchova Základní podmínky života Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Člověk a svět, Vv Př, Vv Př, Vv Lidské aktivity a problémy životního prostředí Člověk a svět Člověk a svět Vv Vv Vztah člověka k prostředí Př, Vl Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Inf Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv Inf, Vv Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Tv Tv Vnímání autora mediálních sdělení Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv Hv Hv Čj, Tv Čj, Tv Tvorba mediálních sdělení Inf Práce v realizačním týmu Čj 14

15 Název průřezového tématu Název tematického okruhu 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Rozvoj schopností Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, Ov, Př, Tv, Vv, F, poznávání M, Z, Pč M, Pč M, Ch M, Ch Sebepoznání a sebepojetí Ov, Aj, Vv, D, Ch, Ov, Aj, Vv, Tv, Z Ov, Aj, Vv, Tv Vp, Rv Ov, Aj, Vv, Rv, Př Seberegulace a Ov, Tv, Rv, Aj, F, Ov, Tv, Nj, Aj, F, Ov, Tv, Rv, Aj,Nj, Ov, Tv, Rv, Aj, Nj, sebeorganizace M, Pč M, Pč F, M F, M Osobnostní a sociální výchova Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Ov, Rv, Tv, Z Ov, Tv Ov, Rv, Tv Ov, Rv, Tv Ov, D, Aj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Z Ov, D, Aj, Nj, Pč, Vv, Hv Ov, D, Aj, Nj Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj, Vp, Z Ov, D, Aj, Nj, Vv, Hv Ov, Rv, D, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Tv, Aj, D, Vv Ov, Pč, Z, Tv Ov, Rv, Pč, Tv Ov, Rv, Z, Tv Komunikace Ov, D, Z, Tv, Vv,Čj Ov, Pč, Čj, Tv Ov, Tv, Pč, Rv, Čj Ov, Tv, Aj, Čj, Nj Výchova demokratického občana Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Ov, D, Z, Tv, Př Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Pč Ov, Tv, Z Ov, D, Aj, Z, Pč, Tv Ov, Tv, Vv, Z, Rv Ov, Tv, Z, Pč Hodnoty, postoje, praktická etika Pč Př, Rv, Pč Občanská společnost a škola Ov Ov Občan, občanská společnost a stát Z Ov Ov Formy participace občanů v politickém životě Ov, Z Ov, Z, D Principy demokracie jako formy vlády a způsobu D, Z Z Ov, Z Ov, Z Ov, D, Aj, Rv, Tv Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Ov, Aj, Inf Ov, Aj, Nj, D, Z Aj, Nj, Z Ov, Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Ov, Z Ov, Z Z Ov, Z 15

16 Multikulturní výchova Jsme Evropané Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Ov, Z Ov, Z, D Z Ov, Z, Rv, D Ov, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Z, Aj, Nj Ov, Rv, Z, Pč Ov, Pč Ov, Rv Ov, Rv, Z Ov, Z Ov Ov, Př Ov, D, Z Multikulturalita Ov, Z, Aj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Ov, Aj, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Ov, Z Ov Ov Ov Ekosystémy Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, Ov Ov, Př Environmentální výchova Základní podmínky života Př, Z, D Ov, Př Př, Ch Ov, Ch, Pč, Př Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z, F, Pč Ov, Př, Pč Př, D, Ch Ov, Z, Ch, Př Vztah člověka k prostředí Ov, Ch, Z, Vv, Pč, Př, Z, Tv, Pč Ov, Př, Pč Př, Ch Inf, Př Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Aj, Inf, Nj Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Stavba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Mediální výchova Vnímání autora mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, D Fungování a vliv médií ve společnosti Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Rv Tvorba mediálních sdělení Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj Ov, Čj, Inf Práce v realizačním týmu Ov, Čj, M, Vv Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj Ov, Čj, Aj 16

17 4. Učební plán ŠVP a) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - učební plán Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace ročník ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - 6 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství - 11 Fyzika - Člověk a příroda Chemie - Přírodopis - Zeměpis - 21 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

18 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví - Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace (z toho 6 pro DCJ) Celková povinná časová dotace P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni; pokud je realizováno formou samostatného vyučovacího předmětu, je předmět dotování z disponibilní časové dotace b) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace min. časová dotace dispon. časová dotace Vyučovací předmět ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda

19 Umění a kultura Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Průřezová témata P P P P P 10 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí c) ŠVP - učební plán pro ročník základního vzdělávání Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Ročník min. časová dotace disponibilní časová dotace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk

20 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Pracovní činnosti 1 1 0, ,5 práce Povinně volitelné předměty + 0, ,5 Průřezová témata P P P P Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny ,5 +6,

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platná verze pro školní rok 2013/2014 Obsah Obsah... 3 1. Identifikační údaje... 6 2. Charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více