CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014

2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu

4

5 Poděkování Děkuji Mgr. Sylvě Kočí, která věnovala svůj volný čas i energii, aby mi pomohla s mou absolventskou prací.

6

7 Obsah Úvod Co je to raná péče? Společnost pro ranou péči (SPRP) Středisko rané péče Tamtam Raná péče Jdeme autistům naproti - Olomouc Historie Co JAN Olomouc nabízí Nácviky sociálních dovedností (NSD) Letní příměstský tábor Svépomocná rodičovská skupina Raná péče Co je to autismus? Původ a vznik autismu Nejznámější poruchy autistického spektra Dětský autismus Atypický autismus Aspergerův syndrom Příznaky autismu Fáze přijetí diagnózy Intervence u osob s PAS Strukturované učení Vizualizace Problémové chování Sourozenci dětí s PAS Výsledky hodnocení uživatelů služby Hodnocení stávající sluţby Nové moţnosti rozšíření sluţby Navrhovaná řešení rozšíření nabídky aktivit sluţby Znovuotevření mateřského integračního centra Pořádání organizovaného celodenního výletu Vytvoření sítě dobrovolníků Závěr Seznam zdrojů Anotace... 39

8 8

9 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Význam rané péče JAN 1 Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS 2. Oslovila jsem rodiče dětí z této rané péče, abych zjistila, které aktivity jim nejvíce při práci s dětmi pomáhaly a které pro ně byly nejvýznamnější. Sdruţení Jdeme autistům naproti Olomouc nabízí několik forem spolupráce, a proto mě zajímalo, zda klienti vyuţívají více aktivit zároveň a také jsem chtěla zjistit, zda něco konkrétního rodičům při spolupráci chybělo a jaké změny by uvítali. Rodiče autistických dětí často naráţejí na nepochopení pediatrů, bývají označováni za hysterické rodiče a ujišťováni o tom, ţe dítě vše doţene a má ještě čas. Včasnou intervencí však můţe dojít k výraznému zlepšení stavu dítěte mnohem dříve, a také rodiče nemusí čelit nejistotě, zda je jejich péče o dítě dostatečná, a zda jsou schopnými rodiči. Také v širší rodině dítěte dochází k pochybnostem, zda rodiče svou roli dostatečně plní a dítěti se věnují. To samozřejmě rodičům jejich náročnou situaci neulehčí. Rána péče je velmi důleţitým prvkem v soukolí péče o dítě s poruchou autistického spektra. Často je první, která rodičům pomáhá problematiku PAS osvětlit a společně s rodinou podniká první kroky v nastavování komunikačních kanálů, vzájemně pracují na zvládání problémového chování dítěte a spolupracují na přijetí dítěte do předškolního běţného nebo speciálního zařízení. Raná péče představuje oporu pro rodinu při zvládání kaţdodenních těţkostí, snaţí se pomoci při hledání odborníků a poskytuje informace o alternativních či běţných přístupech k dětem s PAS. Pracovníci rané péče se postupně stávají důvěrníky osamoceným pečujícím rodičům. Domnívám se, ţe raná péče má nezastupitelnou roli v procesu zlepšování stavu postiţeného dítěte a kvality ţivota celé rodiny. Ve své práci jsem zpracovala základní informace o poruchách autistického spektra, abych přiblíţila oblasti, ve kterých mají osoby s PAS největší problémy. Práce přibliţuje také těţkosti, se kterými se potýká rodina jako celek, rodiče i sourozenci. To vše bývá impulsem pro kontaktování rané péče. Raná péče Jdeme autistům naproti (JAN) Olomouc je jediná v celém Olomouckém kraji, která se zabývá přímo poruchami autistického spektra a ne kombinovanými vadami jako jiné rané péče. Pro získání informací od uţivatelů rané péče jsem pouţila nástroje kvalitativního 1 JAN zkratka pro Jdeme autistům naproti, bude pouţívána i v dalším textu. 2 PAS zkratka pro poruchy autistického spektra, bude pouţívána i v dalším textu. 9

10 výzkumu, dotazníky s uzavřenými a polouzavřenými otázkami. Snaţila jsem se o jednoduché znění a věcnost, která umoţní rodičům dětí odpovědět během několika minut. Chápu, ţe péče o dítě s autismem je náročná nejen časově, ale také psychicky, takţe jsem nechtěla, aby respondenti trávili u vyplňování mnoho času. Dalo se také předem předpokládat, ţe všichni oslovení rodiče se do vyplňování dotazníků nezapojí, protoţe někteří jsou více uzavření, a o svoje pocity a názory se s nikým dělit nechtějí, coţ je také jejich právo. Ráda bych uvedla, ţe jsem pracovníkem v přímé péči v rané péči JAN Olomouc. Se svým autistickým synem jsme byli v roce 2009 jedni z prvních klientů sociální sluţby. Domnívám se, ţe v této práci můţu dobře vyuţít své zkušenosti, jak z pohledu bývalého uţivatele, tak z pohledu pracovníka. Uvědomuji si, ţe bych ale měla udrţet odstup a práci zpracovat nestranně podle získaných informací současných uţivatelů sluţby. Mé osobní komentáře a poznatky jsou v textu jasně odděleny od výsledků výzkumu. Svou absolventskou prací jsem chtěla pomoci najít novou inspiraci pro rozšíření sluţby rané péče. Zajímalo mě také, jak současní a bývalí uţivatelé hodnotí ranou péči Jdeme autistům naproti v aspektech, které nastavuje můj výzkum. 10

11 1 Co je to raná péče? Raná péče je dle zákona č. 108/2006 Sb. součástí sítě sluţeb sociální prevence. Jejich cílem je zabránit sociálnímu vyloučení osob v krizové situaci a pomoci jim tuto situaci překonat. Raná péče se specializuje na děti od 0 do 7let věku a jejich rodiče, kteří čelí krizové sociální situaci v důsledku zdravotního postiţení dítěte nebo nepříznivého zdravotního stavu dítěte. Sluţba má za cíl podpořit rodinu v její těţké situaci a hledat společně moţnosti zlepšení kvality ţivota dítěte i celé rodiny. (Zákon o soc. sluţbách 54) Rodina můţe vyuţít terénní nebo ambulantní formu poskytování sluţby. Terénní sluţba je výhodná z důvodu poskytování intervence v přirozeném domácím prostředí dítěte, které tak není vystaveno změnám, cítí se v bezpečí a můţe být klidnější a spokojenější. Ambulantní forma sluţby spočívá v navštěvování prostor organizace klienty. Rodina by měla mít moţnost si vybrat, která forma je pro ně přijatelnější a pokud to kapacita a moţnosti sluţby umoţňují, pracovník by měl toto přání respektovat. Raná péče poskytuje nejen vzdělávací a aktivizační činnosti, ale také se snaţí rodině zprostředkovat moţnosti začleňování a udrţení se ve většinové společnosti, obhajuje zájmy klientské rodiny a podporuje je při uplatňování svých práv. V neposlední řadě také pořádá vzdělávací kurzy a přednášky pro rodiče i veřejnost, snaţí se o osvětu a rozšiřování povědomí o určitém typu postiţení a jejich důsledcích pro ţivot rodiny. (Jandeková 2014) Kaţdá rodina má svého klíčového pracovníka, se kterým můţe být v telefonickém nebo ovém kontaktu častěji, neţ jsou pravidelné schůzky. Pracovník rané péče by měl vţdy rodině poskytnout také základní sociální poradenství, měl by mít dostatek kontaktů na odborníky z řad lékařů, psychologů a školských poradenských zařízení, aby rodinu dobře informoval o moţnostech rozšíření sítě podpůrných opatření směřujících ke zkvalitnění ţivota dítěte a jeho rodiny. Raná péče systematicky pracuje na zvyšování kompetencí rodiny a sniţování její závislosti na sluţbě a sociálních systémech. Kaţdá rodina má jiná očekávání a pracovníci by měli být schopni v této těţké ţivotní situaci pomoci potlačit negativní faktory a posílit ty pozitivní. (Šrajer, Musil 2008:14) Raná péče je poskytována rodinám bezplatně, finanční prostředky získává z více zdrojů, podobně jako jiné organizace poskytující sociální sluţbu. Raná péče je vţdy zaměřena na určitou cílovou skupinu a nemůţe poskytovat sluţby dítěti nebo rodině, která nesplňuje podmínky přijetí. Pracovníci rané péče jsou povinni, stejně jako v jiných 11

12 sociálních sluţbách, se pravidelně vzdělávat, účastnit se kurzů a přednášek a musí jim být umoţněna pravidelná supervize. Na území Olomouckého kraje poskytují sociální sluţbu rané péče celkem tři organizace. Té třetí se budu věnovat v samostatné kapitole. 1.1 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI (SPRP) SPRP sídlí v Olomouci a poskytuje svou sluţbu pro děti se zrakovým a kombinovaným postiţením a funguje od roku Kapacita této sluţby je 43 rodin, v současné době je plně obsazena a nové rodiny není moţné do sluţby přijmout. Společnost pro ranou péči má 5 pracovníků v přímé péči, pravidelné schůzky jsou plánované v rozmezí 1-3 měsíce od sebe a ambulantní formu péče praktikují spíše výjimečně po domluvě s klientem. Olomoucká pobočka této rané péče je součástí větší společnosti, poskytující péči také v části Zlínského a Pardubického kraje STŘEDISKO RANÉ PÉČE TAMTAM Druhým poskytovatelem rané péče nejen na území města Olomouce, ale na celé Moravě, Slezsku a části Vysočiny a Pardubického kraje, je Středisko rané péče Tamtam. Pracoviště vzniklo v roce 2005 a od roku 2007 je poskytovatelem sociální sluţby. Středisko poskytuje terénní formu sluţby rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postiţením. Snaţí se pomoci při vytváření a pouţívání různých metod komunikace, podporuje rodinu v začleňování a uspořádání rodinných a společenských vztahů. Zprostředkovávají setkávání rodičů při různých příleţitostech. V týmu mají také lektora znakového jazyka, logopeda a speciálního pedagoga, kteří také společně s rodinou pracují na zlepšování stavu dítěte. 4 3 Společnost pro ranou péči Olomouc [hlavní webová stránka organizace]. 4 Středisko rané péče Tamtam Olomouc [hlavní webová stránka střediska]. 12

13 2 Raná péče Jdeme autistům naproti - Olomouc 2.1 HISTORIE Před rokem 2003 nebyla na území města Olomouce ţádná organizace zabývající se poruchami autistického spektra. Rodiče dětí s PAS se neměli na koho obracet, pediatři nebyli informovaní o problematice PAS a nikdo se nevěnoval diagnostice. Rodiče chtěli sdílet získané informace mezi sebou a tak v r zaloţili rodičovskou iniciativu VSOBĚ. Cílem byla hlavně vzájemná podpora v nelehké situaci, získávání nových informací týkajících se výchovy, vzdělávání a přístupů k dětem s PAS. Snaţili se organizovat pro rodiče i veřejnost přednášky a kurzy, které by prospěly osvětě. V roce 2006 byla iniciativa transformována na občanského sdruţení Jdeme autistům naproti (JAN) Olomouc o. s. Hlavním posláním sdruţení se stalo zlepšování kvality ţivota osob s PAS a jejich rodin a podpora v systematickém a komplexním poskytování profesionální pomoci. V roce 2009 sdruţení zaregistrovalo sociální sluţbu raná péče pro děti s poruchami autistického spektra a jejich rodiny CO JAN OLOMOUC NABÍZÍ Nácviky sociálních dovedností (NSD) Krouţek NSD je pravidelnou volnočasovou aktivitou pro skupinku maximálně 6 dětí s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, jehoţ cílem je zlepšení sociálních a komunikačních dovedností dítěte s PAS. Sociální dovednosti jsou naučeným chováním, které se učíme nejprve v rodině, později ve škole i ve společnosti. Upevňují se pomocí podpory a posilování, oslabují se pomocí ignorace nebo trestu, ovšem u dětí s AS tyto běţné metody nefungují a je potřeba hledat nové moţnosti. Potřebují přímé instrukce a praktické příklady. (Patrick 2011) Děti zde nacvičují různé sociální situace, protoţe je pro ně velmi těţké se v těchto situacích orientovat a správně reagovat. Rozvíjejí komunikační dovednosti, učí se řešit problémové situace, trénují porozumění emocím. Hrají krátké scénky, připravují si reakce a odpovědi, mluví o tématech, která je trápí. Učí se, jak chápat vztahy a jak si osvojovat určité ţádoucí vzorce chování. 5 Jdeme autistům naproti - Olomouc [hlavní webová stránka organizace]. 13

14 Se skupinkou pracuje speciální pedagog s několikaletou zkušeností s dětmi s PAS. Krouţky jsou dobrovolné. Pedagog se snaţí maximálně vyjít vstříc rodičům dítěte v jejich zakázce na určitý problém, který se u jejich dítěte opakuje a vítá jejich zájem o probíraná témata a zpětnou vazbu ohledně jejich spokojenosti s nácvikem Letní příměstský tábor Po dobu jednoho týdne v letních měsících probíhá příměstský tábor. Je určen pro děti s poruchami autistického spektra a jejich zdravým sourozencům. Rodiče mohou své dítě přivézt ráno v 8h a do 16.30h je jim poskytnuta kvalifikovaná péče a podpora při všech aktivitách, kterých se děti účastní. Kaţdé dítě má k dispozici osobního asistenta, který je předem seznámen se zvláštnostmi a specifiky svěřeného dítěte a je mu plně ku pomoci. Program tábora je vţdy dopředu pečlivě připravován, děti mají moţnost navštívit zoologickou zahradu, aquapark, botanickou zahradu nebo muzeum. Po celou dobu tábora je vyuţívána krásná zahrada dominikánského kláštera, kde mají děti dostatečnou volnost pohybu. Cílem pořádání tábora je odlehčení pro rodiče, kteří nepřetrţitě celoročně pečují o dítě. Tábor bude v letošním roce jiţ 8. v pořadí, má vţdy velký úspěch u rodičů i dětí a bývá plně obsazen Svépomocná rodičovská skupina Rodiče autistických dětí mají moţnost se nepravidelně, 1x za 1-2 měsíce, setkávat s ostatními rodiči v dopoledních hodinách a společně si pohovořit o tématech, která je zajímají. Na kaţdé setkání je pozvaný host s prezentací problematiky, která souvisí s péčí o děti s PAS. Přednášky se týkají například výchovy a vzdělávání, stravování a potravinové intolerance, úskalí očkování dětí nebo výběru vhodného školního a předškolního zařízení. Rodiče rádi vyuţívají moţnosti výměny zkušeností s ostatními rodiči, vzájemně se podporují, doporučují si vhodné lékaře a další odborníky. Setkání bývají v přátelském duchu a jejich cílem je zprostředkovat pečujícím osobám moţnost být v určitém společenství, cítit pomoc a podporu ostatních a v neposlední řadě vyslechnout i příběhy jiných rodičů, kteří řeší stejné věci. Sdílené trápení se stává polovičním. 14

15 2.2.4 Raná péče V současné době poskytuje raná péče sluţbu 35 rodinám. Pracují zde 4 zaměstnanci. Vedoucí organizace JAN Olomouc pracuje jak v přímé péči s uţivateli sluţby, tak jako administrativní pracovník a fundraiser. Jedna pracovnice na pozici poradce rané péče má poloviční pracovní úvazek a pracuje pouze v přímé péči s uţivateli. Vedoucí rané péče je speciální pedagog, momentálně se věnuje hlavně přípravě a vedení krouţku nácviků sociálních dovedností. Čtvrtý člen týmu pracuje na zkrácený úvazek jako administrativní pracovník a v neposlední řadě udrţuje prostory sluţby v čistotě. Pracovníci poskytují terénní i ambulantní formu péče, snaţí se vţdy vyhovět uţivatelům, kde si přejí schůzku uskutečnit. Kapacita sluţby je téměř naplněna. Nové rodiny stále přibývají. Intervaly mezi schůzkami jsou 3-4 týdny, dle moţnosti sluţby a přání uţivatelské rodiny. Kaţdá rodina zde má svého klíčového pracovníka, který s nimi uzavírá smlouvu o sluţbě, vytváří společně individuální plán pro dítě, poskytuje poradenství, pomoc a podporu a pravidelně pracuje s dítětem. Pracovníci sluţby se pravidelně vzdělávají v kurzech zaměřených na práci s osobami s PAS. Kurzy se týkají například předcházení a zvládání neţádoucího chování, plánování zaměřeného na člověka, inkluzivního vzdělávání a nových přístupů v problematice poruch autistického spektra. Raná péče JAN Olomouc je jediná v Olomouckém kraji, která se zabývá výhradně dětmi s autismem a jejich rodinami. 6 6 Jdeme autistům naproti Olomouc. Informace o rané péči. 15

16 3 Co je to autismus? Domnívám se, ţe pro pochopení souvislostí mezi ranou péči a jejich nezbytnou pomocí rodinám je nutné osvětlit, co se pod pojmem autismus skrývá a uvést základní rozdělení i moţnosti intervence, se kterými v počátcích raná péče rodině pomáhá. Autismus je celoţivotní vývojová porucha ovlivňující zásadním způsobem celkový vývoj dítěte. Pojmem autismus souhrnně nazýváme několik poruch a to: dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a jiné pervazivní vývojové poruchy. Poruchy autistického spektra, PAS, patří mezi poruchy dětského mentálního vývoje a to ve třech zásadních oblastech komunikaci, sociální oblasti a představivosti. PAS se začíná projevovat jiţ před třetím rokem ţivota, záleţí na konkrétním typu poruchy. (Říhová 2011:11) Děti s touto poruchou nedokáţí vyhodnotit přijaté informace stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Něco jiného slyší a vše vnímají jinak neţ okolí. Mluvené slovo jim mnohdy nedává smysl, potřebují vizuální podporu. Osoby s PAS projevují velmi málo empatie, špatně verbálně komunikují, jde u nich o jednostrannou interakci, velmi špatně navazují přátelství. Problematicky navazují oční kontakt. Mohou mít také obtíţe s hrubou motorikou, mají různé stereotypní pohyby a bizarní záliby. (Thorová 2006:37) Nápadnosti ve zpracování informací často souvisejí i s celkově limitovanými rozumovými kompetencemi. Na druhé straně v odborné literatuře často nacházíme popisy případů autistických pacientů mimořádně jednostranně nadaných např. pro hudbu a zpěv, numerické matematické operace, s dokonalou mechanickou pamětí apod. (Vágnerová 2002:163) Často se u nich projevuje přecitlivělost některého lidského smyslu. Velmi často reagují na různé zvukové vjemy, jsou pro ně zajímavé úplně jiné zvuky neţ pro většinovou společnost. Někteří mají potřebu si vše, s čím přijdou do styku, očichat, jiní zkoumají detaily. Osoby s poruchou autistického spektra bývají hypersenzitivní nebo hyposenzitivní, tzn. jejich sluch, čich, hmat, chuť a zrak jsou posunuty na jinou hranici. Například jejich reakce na zápach, který nemůţe být vidět, můţe být označena za problémové chování, ačkoliv je jen obranou reakcí, náznakem, ţe je v jeho blízkosti něco, co ho rozrušilo. 7 7 Uvedené poznatky byly prezentovány v rámci kurzu Vztahy a chování nové strategie k dětem s poruchami chování v květnu 2013 v Praze, kurz pořádalo vzdělávací zařízení Rytmus o. s. 16

17 3.1 PŮVOD A VZNIK AUTISMU První zmínky o autismu zaznamenané v literatuře se datují na začátek 20. stol. Vídeňský pedagog Heller pozoroval u dětí narušený vývoj v oblasti pouţívání řeči, neschopnost vytvářet sociální vazby a neměnnost jejich chování. Tuto teorii více rozvedl americký psychiatr Leo Kanner, který počátkem 40. let 20 stol. jako první vůbec uvedl pojem Dětský autismus. Lidé s autismem však byli ve všech dobách, ve středověku např. byli povaţováni za uhranuté. Také některé příběhy o vlčích dětech nápadně připomínají symptomatiku autismu. (Thorová 2006:34) Velkou neznámou stále zůstává původ a vznik autismu. Z některých studií vyplývá, ţe jednou z moţných primárních příčin autismu je velmi časné poškození vyvíjejícího se mozku, a to nejspíše v období krátce po uzavření neurální trubice přibliţně kolem dne embryonálního dne u člověka! (Hrdlička, Komárek 2000:19). Vznik autismu bývá však povaţován za multifaktoriální, tedy nelze přesně říci, který z faktorů má největší podíl na jeho vzniku. Určitou roli mohou hrát genetické dispozice, vliv prostředí, metabolické obtíţe, střevní problémy, imunologické poruchy nebo očkování. Na základě analýzy desítky odborných prací z mnoha laboratoří na celém světě jsme tedy vytvořili naši teorii o příčinách autizmu, ve které hraje prvořadou roli narušený imunitní systém mozku a s tím těsně spojená porucha funkce glutamátových receptorů. Domníváme se, ţe zvyšující se výskyt PAS během posledního desetiletí je důsledkem společného působení nadměrné imunologické stimulace nezralého mozku v podobě očkování, nových ekotoxikologických látek a změn ţivotního stylu. (Strunecká 2009:45) Oficiálně se v současné době autismus řadí mezi neurovývojové poruchy na neurolobiologickém základě a genetický základ zde hraje významnou roli. Vědci došli k závěru, ţe riziko, zda bude i další dítě v rodině mít autismus, je vyšší, neţ u běţné populace. Tato porucha je celoţivotní a nevyléčitelnou zátěţí organismu a terapie, které hlásají vyléčení, jsou neseriózní. (Thorová 2006:52) 3.2 NEJZNÁMĚJŠÍ PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Dětský autismus Je hlavní skupinou PAS, stupeň závaţnosti bývá různý, od mírných poruch aţ po těţké. Kromě naplnění hlavní triády, tedy deficitech v komunikaci, sociální oblasti a představivosti, provází toto postiţení také různé dysfunkce. Takto postiţení jedinci 17

18 nedokáţí vyhodnotit různé společenské situace, nezvládají přizpůsobení se sociálnímu prostředí, některá gesta jsou pro ně nečitelná. Oblast komunikace je silně narušena, chybí fantazijní a nápodobivá hra, je přítomen nedostatek mimiky a gestikulace. Lpění na stereotypu a neměnnosti prostředí a aktivit. Mohou také ulpívat na předmětech, které nejsou pro jejich věk typické. Mívají stereotypní zájmy jízdní řády, abeceda, počítání a čísla, data nebo vesmír. I osoba, která verbálně komunikuje, mnohdy neumí vést funkčně rozhovor a hovoří jen o jednom tématu. Tyto osoby jsou i v dospělosti odkázané na vysokou míru podpory, jen malé procento je schopno fungovat v dospělosti samostatně. (Thorová 2006:181) Diagnóza dětský autismus u těchto osob zůstává i do dospělosti, ačkoliv jiţ nejsou dětmi. Přetrvává u nich infantilní způsob jednání, radování se apod., který vídáme spíše u malých dětí. Neschopnost vyrovnat se se změnami a potřeba vytvořit si pevné stereotypy a neměnné vzorce přispívají k tomu, ţe kaţdodenní ţivot je pro postiţeného chaotický, děsivý a znepokojivý. (Howlin 2009:13) Atypický autismus O atypickém autismu hovoříme, pokud nejsou naplněna všechna kritéria pro dětský autismus. I tak má dítě potíţe v oblastech sociálních vztahů, komunikace nebo chování. Tento typ autismu bývá diagnostikován sloţitěji, často si ani nejsou lékaři jistí, zda se jedná o autismus, protoţe vyšetřovaný nenaplňuje zcela všechna diagnostická kritéria. Rodiče jsou často mylně informováni, ţe se např. jedná o schizofrenii nebo vývojovou dysfázii. Děti mohou mít méně narušeny schopnosti a dovednosti, ale jejich vývoj je také značně nerovnoměrný. Z hlediska náročnosti na péči se však tento druh autismu v ničem neliší od dětského. (Thorová 2006:184) Aspergerův syndrom Lidé s Aspergerovým syndromem mají nejzávaţnější problémy v oblasti sociálních vztahů. Vztahy, normy a společenská pravidla jsou pro ně velkou nečitelnou kapitolou. Nedaří se jim rozklíčovat, co má který člověk na mysli, nechápou ironii, přirovnání, nadsázku, berou věci příliš doslovně. Tím se dostávají často do situací, které jsou pro ně těţko pochopitelné a můţou vyvolat problémové chování. Děti bývají často označovány 18

19 za nepřizpůsobivé, podivínské a v kolektivu často nejsou oblíbené nebo dokonce šikanované. Na druhou stranu mají výrazné a často aţ nadprůměrné znalosti v oblíbených oblastech. Umí zpaměti jízdní řády, jmenný kalendář, informace o světových válkách, o vesmíru, o fauně či floře. Problémem bývá, kdyţ mají změnit téma rozhovoru a odpovídat na otázky. Často se stává, ţe ulpívají a drţí se svých osvědčených oblastí. V raném věku mohou mít problémy s řečí, ale ty se časem upraví a v období pěti let, i dříve, mluví plynule, často aţ přehnaně odborně nebo příliš spisovně. Pro tyto osoby je také obtíţné udrţet oční kontakt, buď ho navazují jen sporadicky, nebo těkavě, nerozumí tomu, proč je dobré se lidem dívat při rozhovoru do očí a vyhýbají se mu. Osoby s AS 8 se celoţivotně učí, jak v různých společenských situacích reagovat, učí se je chápat. Nácviky sociálních dovedností jsou nedílnou součástí vzdělávání osob s AS. V těchto nácvicích si lidé s pomocí lektora přehrávají, jak reagovat v obchodě, v tramvaji, kdyţ jim někdo dává dárek, kdyţ je chce někdo obejmout. Učí se, co je špatné, co je dobré a v pořádku, protoţe jsou často ze strany spoluţáků-kamarádů, zneuţiti k lumpárnám. (Thorová 2006:186) Hlavní problém většiny osob s PAS není v tom, jaká slova pouţívají, ale v tom, jak je pouţívají. Osoby s poruchou autistického spektra mají vrozený nedostatek v sociálních vztazích, nechápou sociální pravidla a neuvědomují si, jaký dopad mají jejich poznámky na ostatní. (Howlin 2009:51) Jsou schopni říct lidem věci, které si často pouze myslíme. Týká se to vzhledu, zápachu, pohlaví apod. 3.3 PŘÍZNAKY AUTISMU Rozeznání příznaků autismu je velmi individuální. U těţších forem autismu mluví rodiče o tom, ţe jiţ před prvním rokem ţivota zaznamenali projevy v chování, které byly opravdu zvláštní. Dítě, které trpí touto poruchou, má různé formy stereotypní hry a rutinního chování, neotáčí se na své jméno, nemá oční kontakt, nevyţaduje sociální kontakt se svou rodinou ani okolím. Častým jevem jsou také nepřiměřené reakce na sociálně emoční situace dítě neví, jak správně reagovat, pokud verbálně nekomunikuje, dává vše najevo svým, mnohdy neadekvátním, způsobem chování. Dochází ke ztrátě, do té doby získaných, dovedností (vývojový regres) např. řeči, 8 AS zkratka pro Aspergerův syndrom, bude pouţívána i v dalším textu 19

20 sebeobsluhy. Zdravé dítě je ve vzájemné interakci s rodiči, ti jej ovlivňují a rozvíjí, zatímco dítě s autismem není schopné se plně zapojit do interakce s jiným člověkem, nechápe pokyny, neorientuje se časem nebo prostorem. Verbální komunikace je pro něj obtíţně identifikovatelná. Často se objevuje echolalická řeč, bezprostřední nebo zpoţděná. To znamená, ţe dítě opakuje slova či pasáţe vět, které uţ někde slyšelo. Buď ta právě slyšená nebo před nějakým časem, v nějakém filmu či situaci. Často bývá jako první vyšetřen sluch, protoţe dítě působí dojmem, ţe špatně slyší. V současné době neexistuje zkouška biologického charakteru, která by prokázala autismus. Screening se proto zcela zákonitě zaměřuje na mapování a výzkum chování. V České republice se v současnosti v širším měřítku pouţívá sedmistrukturovaná škála CARS. (Hrdlička,Komárek 2004:92) 3.4 FÁZE PŘIJETÍ DIAGNÓZY Rodiče, kteří zjistí, ţe jejich dítě je postiţené, procházejí traumatizující skutečností. Pochybují sami o sobě jako o schopných rodičích, pronásleduje je vědomí, ţe nejsou schopni zplodit zdravého potomka, to vše vede k pocitům méněcennosti a ztráty sebedůvěry. Procházejí několika stadii před přijetím diagnózy. První: stadium šoku reakce na informaci, ţe jejich dítě trpí závaţným a celoţivotním postiţením. Rodiče tuto informaci zprvu vůbec nejsou schopni přijmout. Mnohdy rodiče tuší, ţe dítě má projevy, které nejsou úplně běţné. Vidí jeho zvláštnosti a neví si rady, čemu je přisuzovat. I přes tyto pochybnosti můţe být informace o moţném postiţení šokem. Druhé: stadium popření rodiče se snaţí ujistit, ţe podezření je liché, ţe situace není tak váţná. Popření skutečnosti je projevem obrany. Můţe se stát, ţe dojde skokově ke zlepšení v některé oblasti a rodiče to přisuzují svému mylnému podezření. V této fázi třeba kontaktují ranou péči, ale po malém zlepšení sluţbu ukončují, protoţe si myslí, ţe není potřeba a dítě je v pořádku. Přestávají hledat informace a situaci řešit. Někdy se i odborník můţe vyjádřit v tom smyslu, ţe se o toto postiţení nemusí jednat a rodina pociťuje úlevu, ţe dítě vše doţene. Reakce rodiny na mentální retardaci dítěte je podobná jako reakce rodiny na tělesně hendikepované dítě či na dítě trpící váţnou nemocí. Ve všech případech mohou být rodinná pouta takovou zátěţí oslabena nebo se rodina můţe stát jakýmsi ostrovem neštěstí, který se uzavírá před ostatním světem. Rodina však můţe z postiţení dítěte i profitovat přehodnocením svých dosavadních hodnot. (Matoušek 1993:99) 20

21 Třetí: stadium smutku a hledání viníka. Pocity smutku přejdou ve zlost a rodič se rozhodne přenést náročnou péči na jiného člena rodiny nebo nápomocné zařízení. Dochází k obviňování rodičů navzájem, chtějí vědět, kdo je za postiţení odpovědný. Racionálnímu zpracování mnohdy brání emoční stav rodičů, který hodnocení situace zkresluje. Dalším stadiem je stadium rovnováhy ustupují deprese a úzkosti a rodiče začínají vyvíjet větší iniciativu na péči a zlepšení stavu jejich dítěte. Zapojují se do sluţby rané péče, hledají informace na internetu a kontaktují rodiče se společnými zájmy. Hledají nové metody práce s dětmi s PAS, výţivové doplňky a preparáty. Budoucnost dítěte, a tím i celé rodiny, se zdá být postiţením znehodnocena. Rodiče sice vědí, ţe dítě nebude nikdy zdravé, ale často si vůbec neumí představit, jak se vlastně takové dítě bude vyvíjet, jaký by mohl být jeho osud. (Vágnerová 2002:105) Posledním stadiem je stadium reorganizace, kdy se rodiče vyrovnávají s diagnózou dítěte. Tato fáze můţe být opravdu hodně dlouhá. Kaţdý rodič se se situací vyrovnává jinak, někdy můţe dojít k rozpadu rodiny, kdy jeden z rodičů situaci nezvládá a odchází. Mnohdy musí rodiče čelit i širší rodině, která je přesvědčuje, ţe dítě je zdravé a sami přehánějí, nemají potřebnou podporu a zůstávají s problémem osamoceni. (Vágnerová 2002: ) Domnívám se, ţe pracovníci rané péče v tomto ohledu mohou velmi pomoci rodičům se s touto smutnou skutečností vyrovnat, mohou nabídnout moţnost schůzky i s prarodiči nebo jinými členy rodiny, aby je informovali o tom, jaké jsou další moţnosti výchovy dítěte s PAS, aby předešli tomu, ţe se rodina, vlivem zátěţe, rozpadne. V některých případech se stává, ţe otec dítěte je ten, kdo náročnou situaci nezvládne a odchází, ale v posledních letech pracovníci rané péče JAN vnímají, ţe k tomu dochází čím dál více ojediněle. Přičítají to tomu, ţe rodinám je včas poskytnuta pomoc a podpora a nejsou na péči sami. 21

22 4 Intervence u osob s PAS Pracovníci rané péče se snaţí rodiče informovat o všech známých přístupech ve výchově a vzdělávání dětí s autismem. Některé patří mezi tradiční a odborníky uznávané, jiné jsou preferované spíše samotnými rodiči (např. Son-rise, Handle přístup), avšak v řadách odborníků nejsou povaţovány za zásadní. Uvádím zde pouze dva nejznámější. Poruchy autistického spektra jsou neléčitelné a v současné době neexistuje ţádný přístup, terapie, která by přinášela stoprocentní výsledky. Speciálněpedagogickými, psychologickými, psychoterapeutickými a jinými doplňkovými přístupy je však moţné ovlivňovat průběh. (Říhová 2011:25) Jedním z nástrojů práce s dítětem, o kterém klíčový pracovník rodiče informuje, a se kterým učí rodiče pracovat je strukturované učení. Vychází z programu TEACCH a jeho hlavním cílem je pomoci osobám s PAS dosáhnout co největší samostatnosti. 4.1 STRUKTUROVANÉ UČENÍ Strukturované učení se pouţívá jako základní způsob výchovy a vzdělávání lidí s autismem. Jde o alternativní variantu znázornění času, prostoru a pokynů, které člověk s autismem nedokáţe sám vyhodnotit. K lepšímu pochopení okolního světa slouţí vizualizace denního reţimu, pracovního schématu a strukturovaných úloh, které jsou jasné a srozumitelné. Při nastavování struktury je velmi důleţité přistupovat k osobě s PAS individuálně a s pochopením. Kaţdý jedinec s touto poruchou je jiný. Měli bychom mít na paměti, ţe strukturalizací se snaţíme dítěti ţivot usnadnit, ne naopak. Dítě s autismem často lpí na stejných věcech, nemá rádo změny, vyţaduje, aby věci zůstávaly na svých místech. Pokud tyto podmínky nejsou dodrţeny, dostává se dítě do nejistoty, můţe být rozrušené a dochází aţ k afektivním záchvatům. Člověk s PAS nechápe, proč je najednou místnost jinak uspořádaná a proč by měl např. svou činnost přesunout jinam, kdyţ do té doby měl pro to své místo. (Čadilová, Ţampachová 2008:34) Jeden ze způsobů vizualizace času je denní nebo týdenní reţim v nástěnné nebo přenosné podobě. Nástěnný reţim můţe být v podobě korkové nástěnky, magnetické tabule nebo kousku zátěţového koberce, na kterém dobře drţí suchý zip. Denní reţim slouţí k uspořádání času pomocí obrázků tak, aby člověk s autismem jasně chápal, co se ten den bude dít, co následuje a čím den končí. Je moţné vést podrobný denní reţim, kde jsou rozplánovány i úkony sebeobsluhy oblékání, jídlo, umývání, toaleta, nebo 22

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek l, PSČ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek l, PSČ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH Dodatek k ŠVP oborů vzdělávání kategorie E, H, M a L Dodatek je součástí ŠVP oborů: 65-51-H/01 Kuchař-číšník 65-51-E/01 Stravovací a

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zkušenosti s integrací ţáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací ţáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací ţáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 ţáky Zákon č. 561/2004

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Daltonské vyučování Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. semestr) Vypracovala: Mgr. Lenka Gwoźdźová (105469) Vyučující: Mgr.

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více