Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů"

Transkript

1 Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12

2 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody Devizové swapy 5 4. Interest Rate Swaps (IRS) 6 5. Forward Rate Agreements (FRA) 7 6. Mimoburzovní (OTC) opční obchody 7 7. Devizoví opční obchody 8 8. Úrokové opce 9 9. Cross Currency Swap (CCS) Commodity swapy a Commodity opce s vyrovnáním v hotovosti ( Termínové obchody se zbožím ): 11 Upozornění na rizika strana 2 z 12

3 Úvod V následujícím budou popsány různé investiční produkty a s nimi spojené šance a rizika. Rizikem se rozumí nedosažení očekávané výnosnosti investovaného kapitálu a/nebo ztráta investovaného kapitálu až po jeho úplnou ztrátu, přičemž toto riziko může s ohledem na povahu produktu vzniknout na základě různých vlivů podmíněných produktem, trhy nebo emitentem. Tato rizika nejsou vždy předem rozpoznatelná, a jejich následující výčet tedy nemůže být považován za konečný. Investor musí zejména zohlednit riziko vyplývající z bonity emitenta produktu, které vždy závisí na konkrétním případu. Popis investičních produktů se řídí podle nejobvyklejších rysů produktů. Rozhodující je ovšem vždy povaha konkrétního produktu. Následující popis tudíž nemůže nahradit důkladné prověření konkrétního produktu investorem. V následujícím textu se tuzemskem rozumí území Rakouska a zahraničim území mimo Rakouska. Současně se tuzemskou měnou rozumí měna EURO a zahraniční měnou měna odlišná od EURO. 1. Obecná rizika investování Měnové riziko Bude-li realizován obchod v cizí měně, je vývoj hodnoty tohoto obchodu závislý na místní výnosnosti cenného papíru na zahraničním místním trhu, jakož i na změně směnného kurzu cizí měny v poměru k základní měně investora (např. Euro). Změna směnného kurzu může tedy výnos a hodnotu investice zvýšit anebo snížit. Riziko převodu U obchodů se zahraniční účastí (např. zahraniční dlužník) existuje s ohledem na danou zemi sekundární riziko, že jejich realizace bude v důsledku politických nebo devizově-právních opatřeních zabráněno nebo bude znesnadněna. Další problémy mohou nastat při provádění pokynů. U obchodů v cizí měně mohou takováto opatření vést k tomu, že cizí měna již nebude dále volně směnitelná. Riziko v dané zemi Riziko v dané zemi je rizikem platební neschopnosti státu. Pokud daný stát představuje politické nebo hospodářské riziko, může to mít negativní dopad na veškeré partnery, kteří mají v tomto státě své sídlo. Riziko likvidity Možnost investici kdykoli prodat příp. vyrovnat za tržní cenu se nazývá obchodovatelnost (=likvidita). O likvidním trhu lze hovořit např. tehdy, pokud investor může své cenné papíry prodat popř. vyrovnat, aniž by již průměrně vysoká nabídka k prodeji (podle výše obratu běžné na trhu) vedla k výraznému kolísání kurzu a musela by být realizována na výrazně nižší úrovni. Riziko bonity Rizikem bonity se rozumí nebezpečí platební neschopnosti partnera, tedy možná neschopnost včasného a úplného splnění jeho závazků, jako je vyplácení dividend, vyplácení úroků, umořování atd. Alternativní pojmy pro riziko bonity jsou riziko dlužníka nebo riziko emitenta. Toto riziko lze odhadnout pomocí takzvaného ratingu. Rating je stupnice pro posouzení bonity emitenta. Rating sestavují raitingové agentury, přičemž je posuzováno především riziko bonity a riziko v dané zemi. Stupnice ratingu začíná od AAA (nejlepší bonita) a končí D (nejhorší bonita). Úrokové riziko Úrokové riziko vzniká v důsledku možných budoucích změn hladiny úrokových sazeb na trhu. Rostoucí hladina úrokových sazeb na trhu vede během doby trvání investic s pevnou úrokovou sazbou ke kurzovním ztrátám, klesající hodnota úroků na trhu vede ke kurzovním ziskům. Kurzovní riziko Kurzovním rizikem se rozumí možné kolísání jednotlivých investic. Z důvodu kurzovního rizika může být u závazkových obchodů (např. devizové termínované obchody, Futures, upisování opcí) nutné zřídit zajištění (marže) popř. zvýšit jeho částku, tzn. vázat likviditu. Riziko úplné ztráty Rizikem úplné ztráty se rozumí riziko, že se investice může stát bezcennou, např. na základě její konstrukce jakožto časově omezeného práva. K úplné ztrátě může dojít zejména tehdy, když emitent z ekonomických nebo právních důvodů již není schopen plnit své platební povinnosti (insolvence). Nákup cenných papírů na úvěr Nákup cenných papírů na úvěr představuje zvýšené riziko. Poskytnutý úvěr musí být bez ohledu na úspěch investice vrácen. Kromě toho úvěrové náklady snižují výnos. Upozornění na rizika strana 3 z 12

4 Zadávání pokynů Pokyny bance ke koupi a prodeji (zadávání pokynů) musí obsahovat přinejmenším údaj, jaká investice má být v jakém počtu kusů/nominální hodnotě, za jakou cenu a v jakém časovém horizontu koupena/prodána. Cenový limit Dodatkem k příkazu nejlépe (bez cenového limitu) akceptujete každý možný kurz; tím zůstává požadovaný vklad kapitálu/výnos z prodeje nejistý. Nákupním limitem můžete stanovit limit kupní ceny burzovního příkazu a omezit tak výši investovaného kapitálu; nákupy nad cenový limit nebudou provedeny. Prodejním limitem stanovíte nejnižší pro vás přijatelnou prodejní cenu; prodeje pod cenový limit nebudou provedeny. Pozor: Příkaz Stop Market bude aktivován teprve tehdy, jakmile kurz vzniklý na burze odpovídá zvolenému stop limitu. Příkaz je platný od jeho aktivace jako příkaz nejlépe, tedy bez limitu. Skutečně dosažená cena se tedy může podstatně lišit od zvoleného stop limitu, zejména u titulů s nízkou nabídkou a poptávkou. Časový limit Platnost Vašich příkazů můžete omezit časovým limitem. Platnost příkazů bez časového limitu se řídí podle zvyklostí příslušného burzovního místa. O ostatních dodatcích k příkazům Vás informuje Váš klientský poradce. Garance Pojem garance může být použit v různých významech. Na straně jedné se jím rozumí souhlas jednoho z emitentů různým třetím osobám, jímž třetí osoba ručí za splnění závazků emitenta. Na straně druhé se může jednat o příslib samotného emitenta provést určitý úkon nezávisle na vývoji určitých ukazatelů, které by sami o sobě byly pro výši závazků emitenta rozhodující. Garance se mohou vztahovat rovněž na nejrůznější další okolnosti. Kapitálové garance mají obvykle platnost pouze do skončení splatnosti (umoření), během doby platnosti může tedy dojít ke kolísání kurzu (kurzovní ztrátě). Kvalita kapitálové garance je značně závislá na bonitě poskytovatele garance. Daňové aspekty O obecných daňových aspektech různých investic Vás na Vaši žádost ochotně informuje Váš klientský poradce. Posouzení důsledků investice na Vaši osobní daňovou situaci byste měli provést společně s Vaším daňovým poradcem. Rizika na burzách, zejména na vedlejších trzích (např. východní Evropa, Latinská Amerika,...) S většinou burz vedlejších trhů neexistuje žádné přímé spojení, tzn., že veškeré příkazy musí být zadány telefonicky. Přitom může dojít k chybám či příp. k časovým prodlevám. U vedlejších trhů s akciemi není realizace limitovaných příkazů ke koupi a prodeji v zásadě možná. Limitované příkazy mohou být tedy zadány na místě teprve po provedení příslušné telefonické poptávky u brokera, což může vést k časovým prodlevám. Může se také stát, že tyto limity nebudou moci být provedeny vůbec. U některých vedlejších akciových burz je obtížné získat aktuální kurzy, což ztěžuje aktuální zhodnocení stávajících pozic klienta. Při zadání pokynu k obchodování na některé burze se může stát, že prodej cenného papíru na této burze již nebude možný. Převedení na jinou burzu s sebou rovněž může nést problémy. Otvírací doba některých burz na vedlejších trzích dosud zdaleka neodpovídá západoevropskému standardu. Krátká burzovní otvírací doba odpovídající zhruba třem nebo čtyřem hodinám denně může vést k problémům resp. k neprovedení příkazů k obchodu s akciemi. Upozornění na rizika strana 4 z 12

5 2. Devizové termínové obchody Devizový termínový obchod představuje pevný závazek koupit či prodat určitou částku v cizí měně v později dohodnutou dobu nebo během určité doby za kurz dohodnutý při uzavření obchodu. Dodání resp. přijetí protihodnoty dohodnuté měny bude provedeno se stejnou valutou. (zisk/ztráta) spekulativního účastníka devizových termínových obchodú spočívá v rozdílu devizových parit během nebo na konci doby platnosti termínového obchodu za podmínek tohoto termínového obchodu. Použití za účelem zajištění znamená stanovení směnného kurzu tak, že náklad nebo výnos zajištěného obchodu nebude vlivem průběžných změn směnného kurzu ani zvýšen ani snížen. Měnové riziko Měnové riziko devizových termínových obchodů spočívá v případě zajišťovacích obchodů v tom, že by kupující/prodávající mohl během nebo na konci doby platnosti devizového termínového obchodu nabýt nebo prodat cizí měnu výhodněji než v okamžiku uzavření obchodu či v případě probíhajících obchodů, že tuto měnu musí nabýt/prodat méně výhodně. Riziko ztráty může výrazně přesáhnout původní hodnotu kontraktu. Bonitní riziko Bonitní riziko spočívá v nebezpečí platební neschopnosti partnera, tzn. případnou, dočasnou nebo konečnou neschopnost splnit devizový termínový obchod a tím i nutnost případného dodatečného dražšího krytí na trhu. Riziko převodu Možnosti převodu jednotlivých deviz mohou být omezeny zejména domovským státem příslušné měny. Řádná realizace devizového termínového obchodu by tím byla ohrožena. 3. Devizové swapy Devizový swap je výměna dvou měn v určitém časovém rozpětí. Rozdíl úroků obou příslušných měn se zohledňuje prostřednictvím příplatku nebo srážky ve zpětném směnném kurzu. Dodání resp. přijetí protihodnoty dohodnuté měny bude provedeno se stejnou valutou. (zisk/ztráta) pro účastníka devizového swapu spočívá v pozitivním či negativním vývoji rozdílů úroků a lze ho dosáhnout v případě vzájemného obchodu během doby platnosti devizového swapu. Bonitní riziko Bonitní riziko spočívá v nebezpečí platební neschopnosti partnera, tzn. případnou, dočasnou nebo konečnou neschopnost splnit devizový swap a tím i nutnost případného dodatečného dražšího krytí na trhu. Riziko převodu Možnosti převodu jednotlivých deviz mohou být omezeny zejména domovským státem příslušné měny. Řádná realizace swapu by tím byla ohrožena. Upozornění na rizika strana 5 z 12

6 4. Interest Rate Swaps (IRS) Interest Rate Swap spočívá ve výměně rozdílně definovaných úrokových závazků ve vztahu k pevné nominální částce mezi dvěma smluvními partnery. Zpravidla se přitom jedná o výměnu fixního úroku za variabilní. Dochází tedy pouze k výměně plateb úroků, nikoli však k toku jistiny. Kupující IRS (plátce fixního úroku) dosahuje svého výnosu v případě růstu hladiny úrokových sazeb na trhu. Prodávající IRS (příjemce fixního úroku) dosahuje svého výnosu v případě poklesu úrokové sazby na trhu. z IRS nelze předem stanovit. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn úrokové sazby na trhu. Kupující/prodávající IRS je vystaven riziku ztráty, jestliže hladina úrokových sazeb na trhu roste či klesá. Bonitní riziko Bonitní riziko u IRS spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera dojde ke ztrátě pozitivních hodnot v hotovosti resp. v případě potřeby bude nutné provést dodatečné krytí na trhu za horší cenu. Zvláštní podmínky pro IRS IRS nejsou standardizovány. Podrobnosti týkající se realizace musí být předem smluvně sjednány. Jedná se o produkty připravené na míru. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podmínky, zejména na: nominální částku dobu platnosti definici úroků Zvláštní forma: Constant Maturity Swap (CMS) : Constant Maturity Swap spočívá ve výměně rozdílně definovaných úrokových závazků ve vztahu k pevné nominální částce mezi dvěma smluvními partnery. Zpravidla se zde jedná o výměnu variabilní úrokové sazby na peněžním trhu (např. 3 měsíční EURIBOR) za úrokovou sazbu na kapitálovém trhu (např. 10 letý EUR-IRS). Tato úroková sazba na kapitálovém trhu však nezůstává po celou dobu platnosti fixní, nýbrž je v pravidelných intervalech adekvátně měněna. Kupující CMS (plátce úrokové sazby na kapitálovém trhu) dosahuje svého výnosu v případě zploštění úrokové křivky, tedy tehdy, když např. úroky na kapitálových trzích klesají a úroky na peněžních trzích rostou. z CMS nelze předem stavovit. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn úrokových sazeb na kapitálovém a peněžním trhu. Kupující/prodávající CMS je vystaven riziku ztráty, jestliže se úroková křivka vyklene/zploští. Zvláštní forma: CMS Spread linked Swap : V případě CMS Spread linked Swap se opět vyměňují různě definované úrokové závazky. Těmito jsou zpravidla na straně jedné úroková sazba na peněžním trhu (např. 3 měsíční EURIBOR; alternativou zde může být ale také úroková sazba fixovaná na celou dobu platnosti), a na straně druhé rozdíl dvou CMS např. 10 letý EUR CMS minus 2 letý CMS, často násobený faktorem x (např. 2krát). Na určité počáteční období se pro CMS Spread často stanovuje fixní úrok. Kupující CMS Spread linked Swaps (plátce rozdílu CMS) dosahuje svého výnosu v případě zploštění obou příslušných úrokových křivek na kapitálovém thu (tedy např. 10 letý EUR IRS a 2 letý EUR IRS). z CMS Spread linked Swap nelze předem stanovit. Úrokové rizko Úrokové riziko spočívá v neznalosti budoucích změn úrokových sazeb na krátkodobém kapitálovém trhu vůči dlouhodobému kapitálovému trhu ve vztahu k výši úroků na peněžním trhu (resp. výši fixní úrokové sazby). Upozornění na rizika strana 6 z 12

7 5. Forward Rate Agreements (FRA) Prostřednictvím Forward Rate Agreement jsou předem sjednávány úrokové sazby pro budoucí úroková období. Vzhledem k tomu, že se obchod uskutečňuje na mezibankovním trhu a nikoli na burze, neexistuje žádná standardizace. Na rozdíl od velmi podobných úrokových Futures se u FRA tedy jedná o produkty připravené na míru podle částky, měny a úrokového období. Kupující/prodávající FRA fixuje koupí/prodejem úrokovou sazbu. Pokud je referenční úroková sazba v den splatnosti vyšší než dohodnutá úroková sazba (FRA cena), obdrží kupující vyrovnání. Je-li referenční úroková sazba v den splatnosti nižší než dohodnutá úroková sazba (FRA cena), obdrží prodávající vyrovnání. Úrokové riziko Úrokové riziko spočívá v neznalosti budoucích změn úrokových sazeb na trhu. Toto riziko je v zásadě o tím větší, čím výrazněji roste/klesá úroková sazba na trhu. Bonitní riziko Bonitní riziko u FRA spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera dojde ke ztrátě pozitivních hodnot v hotovosti resp. v případě potřeby bude nutné provést dodatečné krytí na trhu za horší cenu. Zvláštní podmínky pro FRA FRA nejsou standardizovány. Jedná se o produkty připravené na míru. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podmínky, zejména na: nominální částku dobu platnosti definici úroků 6. Mimoburzovní (OTC) opční obchody Standard Option Plain Vanilla Option Nabyvatel opce získá časově omezené právo na koupi (Call) nebo prodej (Put) dané hodnoty (např. cenné papíry, devizi, atd.) za fixní pořizovací cenu resp. (např. u úrokových opcí) nárok na vyrovnání, které se vypočítá z pozitivního rozdílu mezi pořizovací cenou a tržní cenou k okamžiku realizace. Upsáním (Opening) opcí se zavazujete plnit práva nabyvatele opce. Opce mohou mít rozdílné podmínky realizace: Americký typ: během celé doby platnosti. Evropský typ: na konci doby platnosti. Exotické opce Exotické opce jsou finanční deriváty, které jsou odvozeny od standardních opcí (Plain Vanilla opce). Zvláštní forma Barrier Option Vedle pořizovací ceny existuje hranice (Barrier), při jejímž dosažení je opce aktivována (Knock-In Option) nebo deaktivována (Knock-Out Option). Zvláštní forma digitální (Payout) opce Opce s pevně stanovenou částkou, která bude vyplacena (Payout), kterou nabyvatel opce obdrží, pokud se kurz (úroková sazba) základní hodnoty nachází (v závislosti na typu opce) pod nebo nad mezní hodnotou (Barrier). Vlastník opcí získá výnos tím, že kurz dané hodnoty převýší pořizovací cenu Callu resp. klesne pod pořizovací cenu Putu a on může své opce zrealizovat nebo prodat (Plain Vanilla Option, aktivované Knock-In Option, nedeaktivované Knock-Out Option). Při neaktivované Knock-In Option, resp. deaktivované Knock-Out Option zaniká opční právo a opce ztratí svojí hodnotu. Vlastník digitálních (Payout) opcí získá výnos tím, že během doby platnosti resp. na konci doby platnosti bude dosaženo mezní hodnoty, čímž dojde k vyplacení payoutu. Obecná rizika Hodnota (kurs) opcí závisí na pořizovací ceně, vývoji a volatilitě dané hodnoty, době platnosti, úrocích a situaci na trhu. Investovaný kapitál (opční prémie) se tedy může snížit, až po úplnou ztrátu hodnoty. Pokud se kurz dané hodnoty nebude vyvíjet podle očekávání prodávajícího opce, může být z toho vyplývající potenciál ztráty teoreticky neomezený (Plain Vanilla Option, Barrier Option) resp. může dosáhnout výše sjednaného Payoutu (digitální opce). Zejména je třeba mít na zřeteli, že práva z opcí, která nebudou vykonána ve stanovené lhůtě propadnou uplynutím realizační lhůty a stanou se tak bezcenná. Upozornění: Vezměte na vědomí, že bez Vašeho výslovného pokynu banka Vaše opční práva nevykoná. Upozornění na rizika strana 7 z 12

8 Zvláštní rizika mimoburzovních opčních obchodů Mimoburzovní opční obchody zpravidla nejsou standardizovány. Jedná se především o nástroje připravené na míru a je tudíž obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti (způsob realizace, realizace a propadnutí). Bonitní riziko při koupi mimoburzovních opcí spočívá v nebezpečí, že při selhání obchodního partnera dojde ke ztrátě již zaplacené prémie a tím nepřímo k nutnosti provést dodatečné krytí na trhu za dražší cenu. Pro mimoburzovní opce jako produkty připravené na míru je typické, že pro ně neexistuje žádný regulovaný (sekundární) trh. Nemůže být tudíž zajištěno, že budou kdykoli k dispozici. 7. Devizové opční obchody Kupující devïzové opce nabývá právo, avšak žýdný závazek, koupit či prodat určitou částku deviz za předem stanovený kurz či v předem stanoveném časovém období. Prodávající (upisovatel) opce poskytuje příslušné právo. Kupující zaplatí prodávajícímu za toto právo volby prémii. Existují následující druhy opcí: Koupí opce na bázi Call kupující nabývá právo v či před určitým časovým okamžikem (den dodání) definovanou částku v určité měněn za stanovenou dodací cenu (zakladní nebo pořizovací cena). Prodejem opce na bázi Call se prodávající zavazuje, že na žádost kupujícího opce dodá/prodá definovanou částku v určité měně za základní cenu v či před určitým časovým okamžikem. Koupí opce na bázi Put kupující nabývá právo prodat definovanou částku v určité měně za základní cenu v či před určitým časovým okamžikem. Prodejem opce na bázi Put se prodávající zavazuje na žádost kupujícího opce koupit definovanou částku v určité měně za základní cenu v či před určitým časovým okamžikem. Call opce může vzniknout z toho, že tržní cena měny bude vyšší než pořizovací cena, kterou má kupující uhradit, přičemž je třeba kupní cenu (=prémii) odečíst. Kupující má poté možnost koupit cizí měnu za pořizovací cenu a za tržní cenu ji vzápětí opět prodat. Prodávající Call opce obdrží za prodej opce prémii. Totéž platí analogicky pro Put opce v případě protichůdného vývoje měny. Rizika při koupi opce Riziko úplné ztráty prémie Riziko při koupi devïzové opce spočívá v úplné ztrátě prémie, která musí být vyplacena nezávisle na tom, zda bude opce v budoucnu vykonána. Bonitní riziko Bonitní riziko při koupi devizové opce spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera bude ztracena již vyplacená prémie a tím bude nepřímo nutné provést dodatečné dražší krytí na trhu. Měnové riziko Riziko devizových opcí spočívá v tom, že se měnová parita do skončení platnosti opce nevyvíjí tím způsobem, který Vás vedl k rozhodnutí tuto opci koupit. V extrémním případě toto může vést k úplné ztrátě prémie. Rizika při prodeji opce Měnové riziko Riziko při prodeji opcí spočívá v tom, že se hodnota kurzu cizí měny do skončení platnosti opce nevyvíjí tím způsobem, který prodejce vedl k rozhodnutí opci prodat. Z toho vyplývající potenciál ztráty není pro upsanou opci omezen. Prémie devizové opce závisí na následujících faktorech: volatilitě daného měnového kurzu (omezení pro rozpětí hodnoty kurzu) na zvolené pořizovací ceně době platnosti opce aktuálním devizovém kurzu úrocích obou měn likviditě Riziko převodu Možnosti převodu jednotlivých deviz mohou být omezeny obzvláště příslušným domovským státem měny. Řádná realizace obchodu by tím byla ohrožena. Upozornění na rizika strana 8 z 12

9 Riziko likvidity Pro devizové opce jako produkty připravené na míru je typické, že pro ně neexistuje žádný regulovaný sekundární trh. Nemůže být tudíž uzajištěno, že budou moci být kdykoli prodány. Zvláštní podmínky pro devizové opce Devizové opce nejsou standardizovány. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti, zejména na: Způsob výkonu: Propadnutí: Může být opční právo vykonáno přůběžně (americká opce) nebo pouze v den realizace (evropská opce)? Kdy končí platnost práva? Vezměte na vědomí, že banka Vaše opční práva nevykoná bez Vašeho výslovného pokynu. 8. Úrokové opce Úrokové opce představují dohodu o horní a dolní hranici úroků nebo opci na výměnné obchody s úroky. Slouží buď a) k zajišťovacím účelům nebo b) k získání výnosů na spekulativní bázi. Rozlišují se Cally a Puty. Rozšířenými zvláštními formami jsou: Caps, Floors nebo Swaptions atd.. Kupující Capu si pro budoucí přijetí peněžních prostředků zajistí horní hranici úroků fixovanou pořizovací cenou. V případech spekulace se u rostoucích úroků hodnota Capu zvyšuje. Prodej Capu může být uskutečněn pouze jako spekulativní nástroj, přičemž prodávající obdrží prémii a zavazuje se k platbám za účelem vyrovnání. U Floors si kupující zajišťuje minimální úrok ze své budoucí investice. V případě spekulace se u klesajících úroků hodnota zvyšuje. ad a) k zajišťovacím účelům V závislosti a zvolené referenční době platnosti je každé tři nebo každých šest měsíců aktuální tří- nebo šestiměsíční úrok na trhu srovnán se zajištěným Strikem. Bude-li tržní cena vyšší než cena pořizovací, obdrží vlastník Capu vyrovnávací platbu. ad b) k získání výnosů na spekulativní bázi Hodnota Capu se zvyšuje rostoucími úroky, přičemž jsou zde rozhodující úroky Forward (dnes obchodované budoucí úrokové sazby) a nikoli aktuální úrokové sazby. Totéž platí analogicky pro koupi/prodej Flooru. Zde si kupující zajišťuje spodní hranici úroků, zatímco prodávající zaujímá spekulativní pozici. Swaption je opce na Interest Rate Swap (IRS = dohoda o výměně úrokových plateb). V zásadě se rozlišuje mezi Payers- Swaption (= fixní plátci) a Receivers-Swaption (příjemci fixní strany u IRS). Obě formy opcí mohou být jak koupeny, tak prodány. Dále jsou rozlišovány dva způsoby plnění s rozdílnými rizikovými profily: Swaption se Swap Settlement Kupující vstupuje využitím Swaption do Swapu. Koupí Payers-Swaption kupující nabývá právo zaplatit v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a obdžet za to variabilní úrokové platby. Prodávající se prodejem Payers-Swaption zavazuje obdržet v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a platit ta to varibilní částky úroků. Koupí Receivers-Swaption kupující nabývá právo obdžet v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a platit za to variabilní částky úroků. Prodávající se prodejem Receivers-Swaption zavazuje uhradit v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a obdržet za to variabilní úrokové platby. Swaption se Cash Settlement Využitím Swaption kupující obdrží rozdíl současných hodnot swapů s úrokovou sazbou Swaptions resp. aktuální úrokovou sazbou na trhu. Upozornění na rizika strana 9 z 12

10 Majitel úrokových opcí získá výnos tím, že hladina úrokových sazeb na trhu je v den realizace nad Strike cenou Capu či příp. pod Strike cenou Flooru. U Swaptions vzniká výnos v tom případě, když hladina úrokových sazeb na trhu se v den realizace u Payers-Swaptions pohybuje nad sjednanou pořizovací cenou či příp. u Receivers-Swaptions pod sjednanou pořizovací cenou. Získaná opční prémie zůstává u prodávajícího, a sice nezávisle na tom, zda opce bude či nebude vykonána.. Úrokové riziko Úrokové riziko vzniká z možnosti budoucích změn hladiny úrokových sazeb na trhu. Kupující/prodávající úrokové opce je vystaven úrokovému riziku ve formě kurzové ztráty, pokud hladina úrokových sazeb na trhu stoupá/klesá. Toto riziko se zpravidla projevuje o to silněji, o co výrazněji stoupá/klesá hladina úrokových sazeb na trhu. Z toho vyplývající potenciál ztráty není pro prodávajícího omezen. Prémie úrokové opce závisí na následujících faktorech: úrokové volatilitě (rozpětí úroků) zvolené pořizovací ceně době platnosti opce hladině úrokových sazeb na trhu aktuálních nákladech financování likviditě Tyto faktory mohou způsobit, že ačkoli se Vaše očekávání s ohledem na vývoj úroků opce splnila cena opce zůstává stejná nebo se sníží. Bonitní riziko Bonitní riziko při koupi úrokových opcí spočívá v nebezpečí, že selháním obchodního partnera dojde ke ztrátě současné hodnoty resp. v případě potřeby k nutnosti dodatečného krytí na trhu za horší cenu. Riziko úplné ztráty při koupi Riziko při koupi úrokových opcí spočívá v úplné ztrátě prémie, která musí být zaplacena bez ohledu na to, zda opce bude v budoucnu vykonána. Zvláštní podmínky pro úrokové opce Úrokové opce nejsou standardizovány. Jedná se o výhradně produkty připravené na míru Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti, zejména na: Způsob výkonu: Výkon: Propadnutí: Může být opční práví vykonáno průběžně (americká opce) nebou pouze v den realizace (evropská opce)? Dodání základní hodnoty nebo vyrovnání v hotovosti? Kdy končí platnost práva? Vezměte na vědomí, že bez Vašeho výslovného pokynu banka Vaše opční práva nevykoná. 9. Cross Currency Swap (CCS) Cross Currency Swap upravuje jak výměnu rozdílně definovaných úrokových závazků, tak různých měn na fixní nominální částku mezi smluvními partnery. Zpravidla se při tom jedná o výměnu fixních úrokových plateb dvou různých měn. Obě platby úroků mohou být uskutečněny samozřejmě rovněž ve variabilních úrokových povinnostech. Platební toky se uskutečňují v různých měnách na základě téže částky kapitálu, která je v den uzavření obchodu fixována příslušným kurzem pro obchodování za hotové. Vedle výměny povinnosti výplaty úroků resp. úrokových pohledávek dochází k výměně kapitálu jak na začátku (Initial Exchange), tak na konci doby platnosti (Final Exchange). V souladu s potřebami jednotlivých obchodních partnerů může být od Initial Exchange upuštěno. z CCS nemůže být předem stanoven. U pozitivního vývoje směnného kurzu a úrokového rozdílu lze v případě předčasného zániku CCS dosáhnout výnosu. Pokud bude CCS uzavřen za účelem zlepšení úrokového rozdílu, může být výnos dosažen prostřednictvím nižších úroků jiné měny. Tento výnos však může být v důsledku možné ztráty měny opět vyrovnán. Pokud by se měna vyvíjela pozitivně, může se výnos dokonce ještě zvýšit. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn hladiny úrokových sazeb na trhu. Kupující/prodávající CCS je vystaven riziku ztráty, jestliže hladina úrokových sazeb na trhu roste/klesá. Měnové riziko Měnové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn příslušných měnových kurzů dotčených měn. Je obzvláště důležité, že u CCS s Final Exchange měnové riziko nespočívá pouze v selhání smluvního partnera, nýbrž hrozí po celou dobu platnosti. Upozornění na rizika strana 10 z 12

11 Bonitní riziko Bonitní riziko při koupi/prodeji CCS spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera bude nutné provést dodatečné krytí na trhu. Besondere Bedingungen für CCS CCS nejsou standardizovány. Jedná se o produkty připravené na míru. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti, zejména na : nominální částku dobu platnosti definici úroků definici měny definici kurzu Initial Exchange ano či ne 10. Commodity Swaps a Commodity Opce s vyrovnáním v hotovosti ( termínové obchody se zbožím ): Termínové obchody se zbožím jsou zvláštní kontrakty, které obsahují práva či závazky koupit nebo prodat určité zboží za předem dohodnutou cenu a nebo během předem dohodnutého časového období. Termínové obchody se zbožím mimo jiné existují v následujících níže popsaných nástrojích. Základní informace o jednotlivých nástrojích Commodity Swaps: Commodity Swap je dohoda o výměně řády fixních plateb cen za zboží ( fixní částka ) za variabilní platby cen za zboží ( tržní cena ), přičemž dochází pouze k jednomu vyrovnání v hotovosti ( vyrovnávací částka ). Kupující Commodity Swaps nabývá nárok na zaplacení vyrovnávací částky, pokud se tržní cena pohybuje na fixní částkou. Kupující Commodity Swaps je naproti tomu povinen uhradit vyrovnávací částku, pokud se tržní cena pohybuje pod fixní částkou. Prodávající Commodity Swaps nabývá nárok na zaplacení vyrovnávacíčástky, pokud se tržní cena pohybuje pod fixní částkou. Prodávající Commodity Swaps je naproti tomu povinen uhradit vyrovnávací částku, pokud se tržní cena pohybuje na fixní částkou. Oba platební toky (fixní/variabilní) jsou realizovány ve stejné měně a na základě téže nominální částky. Zatímco má fixní strana Swapu charakter Benchmark, vztahuje se variabilní strana na příslušný den stanovení obchodní ceny příslušného zboží na burze nebo jinak zveřejněné na termínovém trhu či se vztahuje na cenový index zboží. Commodity opce s vyrovnáním v hotovosti: Kupující Commodity Put Option nabývá oproti úhradě prémie právo obdžet v každý den realizace částku rozdílu mezi Strike cenou a tržní cenou ve vztahu k nominální částce, pokud se tržní cena pohybuje pod fixní částkou. Kupující Commodity Call Option nabývá oproti úhradě prémie právo obdržet v každý den realizace částku rozdílu mezi Strike cenou a tržní cenou ve vztahu k nominální částce, pokud se tržní cena pohybuje nad ixní částkou. Rizika podrobnosti k různým nástrojům Riziko v případě Commodity Swaps a Commodity opcí s vyrovnáním v hotovosti: Nebudou-li splněna očekávání, je třeba uhradit rozdíl mezi kurzem daným při uzavření obchodu a aktuální tržním kurzem při splatnosti obchodu. Tento rozdíl tvoří ztrátu. Maximální výši ztráty nelze předem určit. Ta může přesahovat případně učiněná zajištění. Riziko při koupených Commodity opcí ztráta hodnoty Změna kurzu základní hodnoty (např. suroviny), která je základem opce jako předmětu smlouvy, může snížit hodnotu opce. Ke snížení hodnoty dochází v případě opce na koupi (Call) při kurzových ztrátách, v případě opce na prodej (Put) při kurzových ziscích daného předmětu smlouvy. Ke snížení hodnoty opce však může dojít rovněž také tehdy, pokud se kurz základní hodnoty nezmění, neboť hodnota opce je určena také dalšími faktory ovlivňujícími stanovení ceny např. doba platnosti nebo četnost intenzity kolísání ceny základní hodnoty). Vaše riziko při prodaných Commodity opcí pákový efekt Riziko při prodeji Commodity opcí spočívá v tom, že se hodnota dané základní hodnoty do skončení doby platnosti opce nevyvine tím způsobem, na kterém se základalo rozhodnutí prodávajícího k prodeji. Z toho vyplývající potenciál ztráty není pro upsané opce omezen. Upozornění na rizika strana 4 z 12

12 Rizika při termínových obchodech se zbožím obecně Kolísání cen Výše platebního závazku z termínových obchodů se zbožím vyplývá z cen na určitém termínovém trhu se zbožím. Termínové trhy se zbožím mohou silně záviset na kolísání cen. Ceny může ovlivnit mnoho faktorů, které souvisejí s nabídkou a poptávkou zboží. Tyto faktory, ovlivňující tvorbu cen, není snadné předpovědět či předvídat. Cenu mohou rovněž podstatně ovlivnit nepředvídatelné události jako např. přírodní katastrofy, nemoci, epidemie, jakož i nařízení z vyšší moci a neočekávatelné vývoje, např. meteorologické vlivy, časové výkyvy ve sklizních, dodací, skladovací a přepravní rizika. Měnové riziko Ceny zboží jsou často udávány v zahraniční měně. Pokud budete uzavírat Commodity obchod, ve kterém Váš závazek nebo protiplnění, které je Vámi nárokováno, zní na zahraniční měnu nebo účetní jednotku, nebo pokud se hodnota předmětu smlouvy určuje podle nich, jste v podstatě vystaven devizovému tržnímu riziku. Vyrovnání / likvidita Termínové trhy se zbožím jsou obecně menší než finanční termínové trhy a mohou být tedy méně likvidní. Je tedy možné, že nebudete moci termínovou položku zboží ve Vámi požadovaném okamžiku z důvodu nedostatečné likvidity na trhu vyrovnat vůbec nebou pouze částečně. Dále může být rozpětí (Spread) mezi nabídkami ke koupi a nabídkami k prodeji (Bid a Ask) v jednom kontraktu relativné velké. Kromě toho může být likvidace položek za určitých podmínek na trhu obtížná nebo nemožná. Většina termínových burz se zbožím je ku příkladu oprávněna stanovit hranici kolísání cen, která po určité časové období nepřipustí nabídky ke koupi či prodeji mimo stanovený limit. Tím může být likvidace jednotlivých položek omezena nebo zcela znemožněna. Limitní /Stop příkazy Limit-Orders nebo Stop Loss-Orders jsou příkazy, které slouží k tomu, aby omezily obchodní ztráty v případě určitých pohybů na trhu. Ačkoliv jsou takovéto možnosti omezení rizika na většině termínových burz se zbožím přípustné, nejsou Limit-Orders nebo Stop Loss-Orders u OTC Commodities zpravidla sjednávány. Termínový trh a trh cenných papírů obchodovaných za hotové Je obzvláště důležité porozumět vztahu mezi termínovými smluvními cenami a cenami na trhu cenných papírů obchodovaných za hotové. Ačkoli mohou tržní síly vyrovnat rozdíly mezi termínovými smluvními cenami a cenami na trhu cenných papírů za hotové (Spot) příslušného zboží do té míry, že cenový rozdíl může být v dodací den prakticky nulový, může celá řada faktorů na trhu, včetně nabídky a poptávky, způsobit, že mezi termínovou smluvní cenou a cenou na trhu cenných papírů za hotové (Spot) příslušného zboží stále budou rozdíly. Stanovení tržní ceny Tržní ceny jsou kótovány buď na termínových burzách se zbožím nebo budou uveřejněny způsobem běžným na trhu. Z důvodu systémových výpadků, systémových poruch na burze nebo na základě jiných příčin se může stát, že v dohodnutém oceňovacím dni nebudou moci být stanoveny žádné tržní ceny. Pokud nebudou sjednána žádná jiná ustanovení ohledně náhradního stanovení tržní ceny, je výpočetní místo obvykle oprávněno stanovit tržní cenu podle svého nejlepšího uvážení.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro správu svých financí vybrali právě Českou spořitelnu, a věříme, že naše služby budou

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více