Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů"

Transkript

1 Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12

2 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody Devizové swapy 5 4. Interest Rate Swaps (IRS) 6 5. Forward Rate Agreements (FRA) 7 6. Mimoburzovní (OTC) opční obchody 7 7. Devizoví opční obchody 8 8. Úrokové opce 9 9. Cross Currency Swap (CCS) Commodity swapy a Commodity opce s vyrovnáním v hotovosti ( Termínové obchody se zbožím ): 11 Upozornění na rizika strana 2 z 12

3 Úvod V následujícím budou popsány různé investiční produkty a s nimi spojené šance a rizika. Rizikem se rozumí nedosažení očekávané výnosnosti investovaného kapitálu a/nebo ztráta investovaného kapitálu až po jeho úplnou ztrátu, přičemž toto riziko může s ohledem na povahu produktu vzniknout na základě různých vlivů podmíněných produktem, trhy nebo emitentem. Tato rizika nejsou vždy předem rozpoznatelná, a jejich následující výčet tedy nemůže být považován za konečný. Investor musí zejména zohlednit riziko vyplývající z bonity emitenta produktu, které vždy závisí na konkrétním případu. Popis investičních produktů se řídí podle nejobvyklejších rysů produktů. Rozhodující je ovšem vždy povaha konkrétního produktu. Následující popis tudíž nemůže nahradit důkladné prověření konkrétního produktu investorem. V následujícím textu se tuzemskem rozumí území Rakouska a zahraničim území mimo Rakouska. Současně se tuzemskou měnou rozumí měna EURO a zahraniční měnou měna odlišná od EURO. 1. Obecná rizika investování Měnové riziko Bude-li realizován obchod v cizí měně, je vývoj hodnoty tohoto obchodu závislý na místní výnosnosti cenného papíru na zahraničním místním trhu, jakož i na změně směnného kurzu cizí měny v poměru k základní měně investora (např. Euro). Změna směnného kurzu může tedy výnos a hodnotu investice zvýšit anebo snížit. Riziko převodu U obchodů se zahraniční účastí (např. zahraniční dlužník) existuje s ohledem na danou zemi sekundární riziko, že jejich realizace bude v důsledku politických nebo devizově-právních opatřeních zabráněno nebo bude znesnadněna. Další problémy mohou nastat při provádění pokynů. U obchodů v cizí měně mohou takováto opatření vést k tomu, že cizí měna již nebude dále volně směnitelná. Riziko v dané zemi Riziko v dané zemi je rizikem platební neschopnosti státu. Pokud daný stát představuje politické nebo hospodářské riziko, může to mít negativní dopad na veškeré partnery, kteří mají v tomto státě své sídlo. Riziko likvidity Možnost investici kdykoli prodat příp. vyrovnat za tržní cenu se nazývá obchodovatelnost (=likvidita). O likvidním trhu lze hovořit např. tehdy, pokud investor může své cenné papíry prodat popř. vyrovnat, aniž by již průměrně vysoká nabídka k prodeji (podle výše obratu běžné na trhu) vedla k výraznému kolísání kurzu a musela by být realizována na výrazně nižší úrovni. Riziko bonity Rizikem bonity se rozumí nebezpečí platební neschopnosti partnera, tedy možná neschopnost včasného a úplného splnění jeho závazků, jako je vyplácení dividend, vyplácení úroků, umořování atd. Alternativní pojmy pro riziko bonity jsou riziko dlužníka nebo riziko emitenta. Toto riziko lze odhadnout pomocí takzvaného ratingu. Rating je stupnice pro posouzení bonity emitenta. Rating sestavují raitingové agentury, přičemž je posuzováno především riziko bonity a riziko v dané zemi. Stupnice ratingu začíná od AAA (nejlepší bonita) a končí D (nejhorší bonita). Úrokové riziko Úrokové riziko vzniká v důsledku možných budoucích změn hladiny úrokových sazeb na trhu. Rostoucí hladina úrokových sazeb na trhu vede během doby trvání investic s pevnou úrokovou sazbou ke kurzovním ztrátám, klesající hodnota úroků na trhu vede ke kurzovním ziskům. Kurzovní riziko Kurzovním rizikem se rozumí možné kolísání jednotlivých investic. Z důvodu kurzovního rizika může být u závazkových obchodů (např. devizové termínované obchody, Futures, upisování opcí) nutné zřídit zajištění (marže) popř. zvýšit jeho částku, tzn. vázat likviditu. Riziko úplné ztráty Rizikem úplné ztráty se rozumí riziko, že se investice může stát bezcennou, např. na základě její konstrukce jakožto časově omezeného práva. K úplné ztrátě může dojít zejména tehdy, když emitent z ekonomických nebo právních důvodů již není schopen plnit své platební povinnosti (insolvence). Nákup cenných papírů na úvěr Nákup cenných papírů na úvěr představuje zvýšené riziko. Poskytnutý úvěr musí být bez ohledu na úspěch investice vrácen. Kromě toho úvěrové náklady snižují výnos. Upozornění na rizika strana 3 z 12

4 Zadávání pokynů Pokyny bance ke koupi a prodeji (zadávání pokynů) musí obsahovat přinejmenším údaj, jaká investice má být v jakém počtu kusů/nominální hodnotě, za jakou cenu a v jakém časovém horizontu koupena/prodána. Cenový limit Dodatkem k příkazu nejlépe (bez cenového limitu) akceptujete každý možný kurz; tím zůstává požadovaný vklad kapitálu/výnos z prodeje nejistý. Nákupním limitem můžete stanovit limit kupní ceny burzovního příkazu a omezit tak výši investovaného kapitálu; nákupy nad cenový limit nebudou provedeny. Prodejním limitem stanovíte nejnižší pro vás přijatelnou prodejní cenu; prodeje pod cenový limit nebudou provedeny. Pozor: Příkaz Stop Market bude aktivován teprve tehdy, jakmile kurz vzniklý na burze odpovídá zvolenému stop limitu. Příkaz je platný od jeho aktivace jako příkaz nejlépe, tedy bez limitu. Skutečně dosažená cena se tedy může podstatně lišit od zvoleného stop limitu, zejména u titulů s nízkou nabídkou a poptávkou. Časový limit Platnost Vašich příkazů můžete omezit časovým limitem. Platnost příkazů bez časového limitu se řídí podle zvyklostí příslušného burzovního místa. O ostatních dodatcích k příkazům Vás informuje Váš klientský poradce. Garance Pojem garance může být použit v různých významech. Na straně jedné se jím rozumí souhlas jednoho z emitentů různým třetím osobám, jímž třetí osoba ručí za splnění závazků emitenta. Na straně druhé se může jednat o příslib samotného emitenta provést určitý úkon nezávisle na vývoji určitých ukazatelů, které by sami o sobě byly pro výši závazků emitenta rozhodující. Garance se mohou vztahovat rovněž na nejrůznější další okolnosti. Kapitálové garance mají obvykle platnost pouze do skončení splatnosti (umoření), během doby platnosti může tedy dojít ke kolísání kurzu (kurzovní ztrátě). Kvalita kapitálové garance je značně závislá na bonitě poskytovatele garance. Daňové aspekty O obecných daňových aspektech různých investic Vás na Vaši žádost ochotně informuje Váš klientský poradce. Posouzení důsledků investice na Vaši osobní daňovou situaci byste měli provést společně s Vaším daňovým poradcem. Rizika na burzách, zejména na vedlejších trzích (např. východní Evropa, Latinská Amerika,...) S většinou burz vedlejších trhů neexistuje žádné přímé spojení, tzn., že veškeré příkazy musí být zadány telefonicky. Přitom může dojít k chybám či příp. k časovým prodlevám. U vedlejších trhů s akciemi není realizace limitovaných příkazů ke koupi a prodeji v zásadě možná. Limitované příkazy mohou být tedy zadány na místě teprve po provedení příslušné telefonické poptávky u brokera, což může vést k časovým prodlevám. Může se také stát, že tyto limity nebudou moci být provedeny vůbec. U některých vedlejších akciových burz je obtížné získat aktuální kurzy, což ztěžuje aktuální zhodnocení stávajících pozic klienta. Při zadání pokynu k obchodování na některé burze se může stát, že prodej cenného papíru na této burze již nebude možný. Převedení na jinou burzu s sebou rovněž může nést problémy. Otvírací doba některých burz na vedlejších trzích dosud zdaleka neodpovídá západoevropskému standardu. Krátká burzovní otvírací doba odpovídající zhruba třem nebo čtyřem hodinám denně může vést k problémům resp. k neprovedení příkazů k obchodu s akciemi. Upozornění na rizika strana 4 z 12

5 2. Devizové termínové obchody Devizový termínový obchod představuje pevný závazek koupit či prodat určitou částku v cizí měně v později dohodnutou dobu nebo během určité doby za kurz dohodnutý při uzavření obchodu. Dodání resp. přijetí protihodnoty dohodnuté měny bude provedeno se stejnou valutou. (zisk/ztráta) spekulativního účastníka devizových termínových obchodú spočívá v rozdílu devizových parit během nebo na konci doby platnosti termínového obchodu za podmínek tohoto termínového obchodu. Použití za účelem zajištění znamená stanovení směnného kurzu tak, že náklad nebo výnos zajištěného obchodu nebude vlivem průběžných změn směnného kurzu ani zvýšen ani snížen. Měnové riziko Měnové riziko devizových termínových obchodů spočívá v případě zajišťovacích obchodů v tom, že by kupující/prodávající mohl během nebo na konci doby platnosti devizového termínového obchodu nabýt nebo prodat cizí měnu výhodněji než v okamžiku uzavření obchodu či v případě probíhajících obchodů, že tuto měnu musí nabýt/prodat méně výhodně. Riziko ztráty může výrazně přesáhnout původní hodnotu kontraktu. Bonitní riziko Bonitní riziko spočívá v nebezpečí platební neschopnosti partnera, tzn. případnou, dočasnou nebo konečnou neschopnost splnit devizový termínový obchod a tím i nutnost případného dodatečného dražšího krytí na trhu. Riziko převodu Možnosti převodu jednotlivých deviz mohou být omezeny zejména domovským státem příslušné měny. Řádná realizace devizového termínového obchodu by tím byla ohrožena. 3. Devizové swapy Devizový swap je výměna dvou měn v určitém časovém rozpětí. Rozdíl úroků obou příslušných měn se zohledňuje prostřednictvím příplatku nebo srážky ve zpětném směnném kurzu. Dodání resp. přijetí protihodnoty dohodnuté měny bude provedeno se stejnou valutou. (zisk/ztráta) pro účastníka devizového swapu spočívá v pozitivním či negativním vývoji rozdílů úroků a lze ho dosáhnout v případě vzájemného obchodu během doby platnosti devizového swapu. Bonitní riziko Bonitní riziko spočívá v nebezpečí platební neschopnosti partnera, tzn. případnou, dočasnou nebo konečnou neschopnost splnit devizový swap a tím i nutnost případného dodatečného dražšího krytí na trhu. Riziko převodu Možnosti převodu jednotlivých deviz mohou být omezeny zejména domovským státem příslušné měny. Řádná realizace swapu by tím byla ohrožena. Upozornění na rizika strana 5 z 12

6 4. Interest Rate Swaps (IRS) Interest Rate Swap spočívá ve výměně rozdílně definovaných úrokových závazků ve vztahu k pevné nominální částce mezi dvěma smluvními partnery. Zpravidla se přitom jedná o výměnu fixního úroku za variabilní. Dochází tedy pouze k výměně plateb úroků, nikoli však k toku jistiny. Kupující IRS (plátce fixního úroku) dosahuje svého výnosu v případě růstu hladiny úrokových sazeb na trhu. Prodávající IRS (příjemce fixního úroku) dosahuje svého výnosu v případě poklesu úrokové sazby na trhu. z IRS nelze předem stanovit. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn úrokové sazby na trhu. Kupující/prodávající IRS je vystaven riziku ztráty, jestliže hladina úrokových sazeb na trhu roste či klesá. Bonitní riziko Bonitní riziko u IRS spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera dojde ke ztrátě pozitivních hodnot v hotovosti resp. v případě potřeby bude nutné provést dodatečné krytí na trhu za horší cenu. Zvláštní podmínky pro IRS IRS nejsou standardizovány. Podrobnosti týkající se realizace musí být předem smluvně sjednány. Jedná se o produkty připravené na míru. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podmínky, zejména na: nominální částku dobu platnosti definici úroků Zvláštní forma: Constant Maturity Swap (CMS) : Constant Maturity Swap spočívá ve výměně rozdílně definovaných úrokových závazků ve vztahu k pevné nominální částce mezi dvěma smluvními partnery. Zpravidla se zde jedná o výměnu variabilní úrokové sazby na peněžním trhu (např. 3 měsíční EURIBOR) za úrokovou sazbu na kapitálovém trhu (např. 10 letý EUR-IRS). Tato úroková sazba na kapitálovém trhu však nezůstává po celou dobu platnosti fixní, nýbrž je v pravidelných intervalech adekvátně měněna. Kupující CMS (plátce úrokové sazby na kapitálovém trhu) dosahuje svého výnosu v případě zploštění úrokové křivky, tedy tehdy, když např. úroky na kapitálových trzích klesají a úroky na peněžních trzích rostou. z CMS nelze předem stavovit. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn úrokových sazeb na kapitálovém a peněžním trhu. Kupující/prodávající CMS je vystaven riziku ztráty, jestliže se úroková křivka vyklene/zploští. Zvláštní forma: CMS Spread linked Swap : V případě CMS Spread linked Swap se opět vyměňují různě definované úrokové závazky. Těmito jsou zpravidla na straně jedné úroková sazba na peněžním trhu (např. 3 měsíční EURIBOR; alternativou zde může být ale také úroková sazba fixovaná na celou dobu platnosti), a na straně druhé rozdíl dvou CMS např. 10 letý EUR CMS minus 2 letý CMS, často násobený faktorem x (např. 2krát). Na určité počáteční období se pro CMS Spread často stanovuje fixní úrok. Kupující CMS Spread linked Swaps (plátce rozdílu CMS) dosahuje svého výnosu v případě zploštění obou příslušných úrokových křivek na kapitálovém thu (tedy např. 10 letý EUR IRS a 2 letý EUR IRS). z CMS Spread linked Swap nelze předem stanovit. Úrokové rizko Úrokové riziko spočívá v neznalosti budoucích změn úrokových sazeb na krátkodobém kapitálovém trhu vůči dlouhodobému kapitálovému trhu ve vztahu k výši úroků na peněžním trhu (resp. výši fixní úrokové sazby). Upozornění na rizika strana 6 z 12

7 5. Forward Rate Agreements (FRA) Prostřednictvím Forward Rate Agreement jsou předem sjednávány úrokové sazby pro budoucí úroková období. Vzhledem k tomu, že se obchod uskutečňuje na mezibankovním trhu a nikoli na burze, neexistuje žádná standardizace. Na rozdíl od velmi podobných úrokových Futures se u FRA tedy jedná o produkty připravené na míru podle částky, měny a úrokového období. Kupující/prodávající FRA fixuje koupí/prodejem úrokovou sazbu. Pokud je referenční úroková sazba v den splatnosti vyšší než dohodnutá úroková sazba (FRA cena), obdrží kupující vyrovnání. Je-li referenční úroková sazba v den splatnosti nižší než dohodnutá úroková sazba (FRA cena), obdrží prodávající vyrovnání. Úrokové riziko Úrokové riziko spočívá v neznalosti budoucích změn úrokových sazeb na trhu. Toto riziko je v zásadě o tím větší, čím výrazněji roste/klesá úroková sazba na trhu. Bonitní riziko Bonitní riziko u FRA spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera dojde ke ztrátě pozitivních hodnot v hotovosti resp. v případě potřeby bude nutné provést dodatečné krytí na trhu za horší cenu. Zvláštní podmínky pro FRA FRA nejsou standardizovány. Jedná se o produkty připravené na míru. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podmínky, zejména na: nominální částku dobu platnosti definici úroků 6. Mimoburzovní (OTC) opční obchody Standard Option Plain Vanilla Option Nabyvatel opce získá časově omezené právo na koupi (Call) nebo prodej (Put) dané hodnoty (např. cenné papíry, devizi, atd.) za fixní pořizovací cenu resp. (např. u úrokových opcí) nárok na vyrovnání, které se vypočítá z pozitivního rozdílu mezi pořizovací cenou a tržní cenou k okamžiku realizace. Upsáním (Opening) opcí se zavazujete plnit práva nabyvatele opce. Opce mohou mít rozdílné podmínky realizace: Americký typ: během celé doby platnosti. Evropský typ: na konci doby platnosti. Exotické opce Exotické opce jsou finanční deriváty, které jsou odvozeny od standardních opcí (Plain Vanilla opce). Zvláštní forma Barrier Option Vedle pořizovací ceny existuje hranice (Barrier), při jejímž dosažení je opce aktivována (Knock-In Option) nebo deaktivována (Knock-Out Option). Zvláštní forma digitální (Payout) opce Opce s pevně stanovenou částkou, která bude vyplacena (Payout), kterou nabyvatel opce obdrží, pokud se kurz (úroková sazba) základní hodnoty nachází (v závislosti na typu opce) pod nebo nad mezní hodnotou (Barrier). Vlastník opcí získá výnos tím, že kurz dané hodnoty převýší pořizovací cenu Callu resp. klesne pod pořizovací cenu Putu a on může své opce zrealizovat nebo prodat (Plain Vanilla Option, aktivované Knock-In Option, nedeaktivované Knock-Out Option). Při neaktivované Knock-In Option, resp. deaktivované Knock-Out Option zaniká opční právo a opce ztratí svojí hodnotu. Vlastník digitálních (Payout) opcí získá výnos tím, že během doby platnosti resp. na konci doby platnosti bude dosaženo mezní hodnoty, čímž dojde k vyplacení payoutu. Obecná rizika Hodnota (kurs) opcí závisí na pořizovací ceně, vývoji a volatilitě dané hodnoty, době platnosti, úrocích a situaci na trhu. Investovaný kapitál (opční prémie) se tedy může snížit, až po úplnou ztrátu hodnoty. Pokud se kurz dané hodnoty nebude vyvíjet podle očekávání prodávajícího opce, může být z toho vyplývající potenciál ztráty teoreticky neomezený (Plain Vanilla Option, Barrier Option) resp. může dosáhnout výše sjednaného Payoutu (digitální opce). Zejména je třeba mít na zřeteli, že práva z opcí, která nebudou vykonána ve stanovené lhůtě propadnou uplynutím realizační lhůty a stanou se tak bezcenná. Upozornění: Vezměte na vědomí, že bez Vašeho výslovného pokynu banka Vaše opční práva nevykoná. Upozornění na rizika strana 7 z 12

8 Zvláštní rizika mimoburzovních opčních obchodů Mimoburzovní opční obchody zpravidla nejsou standardizovány. Jedná se především o nástroje připravené na míru a je tudíž obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti (způsob realizace, realizace a propadnutí). Bonitní riziko při koupi mimoburzovních opcí spočívá v nebezpečí, že při selhání obchodního partnera dojde ke ztrátě již zaplacené prémie a tím nepřímo k nutnosti provést dodatečné krytí na trhu za dražší cenu. Pro mimoburzovní opce jako produkty připravené na míru je typické, že pro ně neexistuje žádný regulovaný (sekundární) trh. Nemůže být tudíž zajištěno, že budou kdykoli k dispozici. 7. Devizové opční obchody Kupující devïzové opce nabývá právo, avšak žýdný závazek, koupit či prodat určitou částku deviz za předem stanovený kurz či v předem stanoveném časovém období. Prodávající (upisovatel) opce poskytuje příslušné právo. Kupující zaplatí prodávajícímu za toto právo volby prémii. Existují následující druhy opcí: Koupí opce na bázi Call kupující nabývá právo v či před určitým časovým okamžikem (den dodání) definovanou částku v určité měněn za stanovenou dodací cenu (zakladní nebo pořizovací cena). Prodejem opce na bázi Call se prodávající zavazuje, že na žádost kupujícího opce dodá/prodá definovanou částku v určité měně za základní cenu v či před určitým časovým okamžikem. Koupí opce na bázi Put kupující nabývá právo prodat definovanou částku v určité měně za základní cenu v či před určitým časovým okamžikem. Prodejem opce na bázi Put se prodávající zavazuje na žádost kupujícího opce koupit definovanou částku v určité měně za základní cenu v či před určitým časovým okamžikem. Call opce může vzniknout z toho, že tržní cena měny bude vyšší než pořizovací cena, kterou má kupující uhradit, přičemž je třeba kupní cenu (=prémii) odečíst. Kupující má poté možnost koupit cizí měnu za pořizovací cenu a za tržní cenu ji vzápětí opět prodat. Prodávající Call opce obdrží za prodej opce prémii. Totéž platí analogicky pro Put opce v případě protichůdného vývoje měny. Rizika při koupi opce Riziko úplné ztráty prémie Riziko při koupi devïzové opce spočívá v úplné ztrátě prémie, která musí být vyplacena nezávisle na tom, zda bude opce v budoucnu vykonána. Bonitní riziko Bonitní riziko při koupi devizové opce spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera bude ztracena již vyplacená prémie a tím bude nepřímo nutné provést dodatečné dražší krytí na trhu. Měnové riziko Riziko devizových opcí spočívá v tom, že se měnová parita do skončení platnosti opce nevyvíjí tím způsobem, který Vás vedl k rozhodnutí tuto opci koupit. V extrémním případě toto může vést k úplné ztrátě prémie. Rizika při prodeji opce Měnové riziko Riziko při prodeji opcí spočívá v tom, že se hodnota kurzu cizí měny do skončení platnosti opce nevyvíjí tím způsobem, který prodejce vedl k rozhodnutí opci prodat. Z toho vyplývající potenciál ztráty není pro upsanou opci omezen. Prémie devizové opce závisí na následujících faktorech: volatilitě daného měnového kurzu (omezení pro rozpětí hodnoty kurzu) na zvolené pořizovací ceně době platnosti opce aktuálním devizovém kurzu úrocích obou měn likviditě Riziko převodu Možnosti převodu jednotlivých deviz mohou být omezeny obzvláště příslušným domovským státem měny. Řádná realizace obchodu by tím byla ohrožena. Upozornění na rizika strana 8 z 12

9 Riziko likvidity Pro devizové opce jako produkty připravené na míru je typické, že pro ně neexistuje žádný regulovaný sekundární trh. Nemůže být tudíž uzajištěno, že budou moci být kdykoli prodány. Zvláštní podmínky pro devizové opce Devizové opce nejsou standardizovány. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti, zejména na: Způsob výkonu: Propadnutí: Může být opční právo vykonáno přůběžně (americká opce) nebo pouze v den realizace (evropská opce)? Kdy končí platnost práva? Vezměte na vědomí, že banka Vaše opční práva nevykoná bez Vašeho výslovného pokynu. 8. Úrokové opce Úrokové opce představují dohodu o horní a dolní hranici úroků nebo opci na výměnné obchody s úroky. Slouží buď a) k zajišťovacím účelům nebo b) k získání výnosů na spekulativní bázi. Rozlišují se Cally a Puty. Rozšířenými zvláštními formami jsou: Caps, Floors nebo Swaptions atd.. Kupující Capu si pro budoucí přijetí peněžních prostředků zajistí horní hranici úroků fixovanou pořizovací cenou. V případech spekulace se u rostoucích úroků hodnota Capu zvyšuje. Prodej Capu může být uskutečněn pouze jako spekulativní nástroj, přičemž prodávající obdrží prémii a zavazuje se k platbám za účelem vyrovnání. U Floors si kupující zajišťuje minimální úrok ze své budoucí investice. V případě spekulace se u klesajících úroků hodnota zvyšuje. ad a) k zajišťovacím účelům V závislosti a zvolené referenční době platnosti je každé tři nebo každých šest měsíců aktuální tří- nebo šestiměsíční úrok na trhu srovnán se zajištěným Strikem. Bude-li tržní cena vyšší než cena pořizovací, obdrží vlastník Capu vyrovnávací platbu. ad b) k získání výnosů na spekulativní bázi Hodnota Capu se zvyšuje rostoucími úroky, přičemž jsou zde rozhodující úroky Forward (dnes obchodované budoucí úrokové sazby) a nikoli aktuální úrokové sazby. Totéž platí analogicky pro koupi/prodej Flooru. Zde si kupující zajišťuje spodní hranici úroků, zatímco prodávající zaujímá spekulativní pozici. Swaption je opce na Interest Rate Swap (IRS = dohoda o výměně úrokových plateb). V zásadě se rozlišuje mezi Payers- Swaption (= fixní plátci) a Receivers-Swaption (příjemci fixní strany u IRS). Obě formy opcí mohou být jak koupeny, tak prodány. Dále jsou rozlišovány dva způsoby plnění s rozdílnými rizikovými profily: Swaption se Swap Settlement Kupující vstupuje využitím Swaption do Swapu. Koupí Payers-Swaption kupující nabývá právo zaplatit v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a obdžet za to variabilní úrokové platby. Prodávající se prodejem Payers-Swaption zavazuje obdržet v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a platit ta to varibilní částky úroků. Koupí Receivers-Swaption kupující nabývá právo obdžet v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a platit za to variabilní částky úroků. Prodávající se prodejem Receivers-Swaption zavazuje uhradit v dodací den na základě určité nominální částky fixní úrokovou sazbu sjednanou v pořizovací ceně a obdržet za to variabilní úrokové platby. Swaption se Cash Settlement Využitím Swaption kupující obdrží rozdíl současných hodnot swapů s úrokovou sazbou Swaptions resp. aktuální úrokovou sazbou na trhu. Upozornění na rizika strana 9 z 12

10 Majitel úrokových opcí získá výnos tím, že hladina úrokových sazeb na trhu je v den realizace nad Strike cenou Capu či příp. pod Strike cenou Flooru. U Swaptions vzniká výnos v tom případě, když hladina úrokových sazeb na trhu se v den realizace u Payers-Swaptions pohybuje nad sjednanou pořizovací cenou či příp. u Receivers-Swaptions pod sjednanou pořizovací cenou. Získaná opční prémie zůstává u prodávajícího, a sice nezávisle na tom, zda opce bude či nebude vykonána.. Úrokové riziko Úrokové riziko vzniká z možnosti budoucích změn hladiny úrokových sazeb na trhu. Kupující/prodávající úrokové opce je vystaven úrokovému riziku ve formě kurzové ztráty, pokud hladina úrokových sazeb na trhu stoupá/klesá. Toto riziko se zpravidla projevuje o to silněji, o co výrazněji stoupá/klesá hladina úrokových sazeb na trhu. Z toho vyplývající potenciál ztráty není pro prodávajícího omezen. Prémie úrokové opce závisí na následujících faktorech: úrokové volatilitě (rozpětí úroků) zvolené pořizovací ceně době platnosti opce hladině úrokových sazeb na trhu aktuálních nákladech financování likviditě Tyto faktory mohou způsobit, že ačkoli se Vaše očekávání s ohledem na vývoj úroků opce splnila cena opce zůstává stejná nebo se sníží. Bonitní riziko Bonitní riziko při koupi úrokových opcí spočívá v nebezpečí, že selháním obchodního partnera dojde ke ztrátě současné hodnoty resp. v případě potřeby k nutnosti dodatečného krytí na trhu za horší cenu. Riziko úplné ztráty při koupi Riziko při koupi úrokových opcí spočívá v úplné ztrátě prémie, která musí být zaplacena bez ohledu na to, zda opce bude v budoucnu vykonána. Zvláštní podmínky pro úrokové opce Úrokové opce nejsou standardizovány. Jedná se o výhradně produkty připravené na míru Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti, zejména na: Způsob výkonu: Výkon: Propadnutí: Může být opční práví vykonáno průběžně (americká opce) nebou pouze v den realizace (evropská opce)? Dodání základní hodnoty nebo vyrovnání v hotovosti? Kdy končí platnost práva? Vezměte na vědomí, že bez Vašeho výslovného pokynu banka Vaše opční práva nevykoná. 9. Cross Currency Swap (CCS) Cross Currency Swap upravuje jak výměnu rozdílně definovaných úrokových závazků, tak různých měn na fixní nominální částku mezi smluvními partnery. Zpravidla se při tom jedná o výměnu fixních úrokových plateb dvou různých měn. Obě platby úroků mohou být uskutečněny samozřejmě rovněž ve variabilních úrokových povinnostech. Platební toky se uskutečňují v různých měnách na základě téže částky kapitálu, která je v den uzavření obchodu fixována příslušným kurzem pro obchodování za hotové. Vedle výměny povinnosti výplaty úroků resp. úrokových pohledávek dochází k výměně kapitálu jak na začátku (Initial Exchange), tak na konci doby platnosti (Final Exchange). V souladu s potřebami jednotlivých obchodních partnerů může být od Initial Exchange upuštěno. z CCS nemůže být předem stanoven. U pozitivního vývoje směnného kurzu a úrokového rozdílu lze v případě předčasného zániku CCS dosáhnout výnosu. Pokud bude CCS uzavřen za účelem zlepšení úrokového rozdílu, může být výnos dosažen prostřednictvím nižších úroků jiné měny. Tento výnos však může být v důsledku možné ztráty měny opět vyrovnán. Pokud by se měna vyvíjela pozitivně, může se výnos dokonce ještě zvýšit. Úrokové riziko Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn hladiny úrokových sazeb na trhu. Kupující/prodávající CCS je vystaven riziku ztráty, jestliže hladina úrokových sazeb na trhu roste/klesá. Měnové riziko Měnové riziko vyplývá z neznalosti budoucích změn příslušných měnových kurzů dotčených měn. Je obzvláště důležité, že u CCS s Final Exchange měnové riziko nespočívá pouze v selhání smluvního partnera, nýbrž hrozí po celou dobu platnosti. Upozornění na rizika strana 10 z 12

11 Bonitní riziko Bonitní riziko při koupi/prodeji CCS spočívá v nebezpečí, že v důsledku selhání obchodního partnera bude nutné provést dodatečné krytí na trhu. Besondere Bedingungen für CCS CCS nejsou standardizovány. Jedná se o produkty připravené na míru. Je tedy obzvláště důležité informovat se na přesné podrobnosti, zejména na : nominální částku dobu platnosti definici úroků definici měny definici kurzu Initial Exchange ano či ne 10. Commodity Swaps a Commodity Opce s vyrovnáním v hotovosti ( termínové obchody se zbožím ): Termínové obchody se zbožím jsou zvláštní kontrakty, které obsahují práva či závazky koupit nebo prodat určité zboží za předem dohodnutou cenu a nebo během předem dohodnutého časového období. Termínové obchody se zbožím mimo jiné existují v následujících níže popsaných nástrojích. Základní informace o jednotlivých nástrojích Commodity Swaps: Commodity Swap je dohoda o výměně řády fixních plateb cen za zboží ( fixní částka ) za variabilní platby cen za zboží ( tržní cena ), přičemž dochází pouze k jednomu vyrovnání v hotovosti ( vyrovnávací částka ). Kupující Commodity Swaps nabývá nárok na zaplacení vyrovnávací částky, pokud se tržní cena pohybuje na fixní částkou. Kupující Commodity Swaps je naproti tomu povinen uhradit vyrovnávací částku, pokud se tržní cena pohybuje pod fixní částkou. Prodávající Commodity Swaps nabývá nárok na zaplacení vyrovnávacíčástky, pokud se tržní cena pohybuje pod fixní částkou. Prodávající Commodity Swaps je naproti tomu povinen uhradit vyrovnávací částku, pokud se tržní cena pohybuje na fixní částkou. Oba platební toky (fixní/variabilní) jsou realizovány ve stejné měně a na základě téže nominální částky. Zatímco má fixní strana Swapu charakter Benchmark, vztahuje se variabilní strana na příslušný den stanovení obchodní ceny příslušného zboží na burze nebo jinak zveřejněné na termínovém trhu či se vztahuje na cenový index zboží. Commodity opce s vyrovnáním v hotovosti: Kupující Commodity Put Option nabývá oproti úhradě prémie právo obdžet v každý den realizace částku rozdílu mezi Strike cenou a tržní cenou ve vztahu k nominální částce, pokud se tržní cena pohybuje pod fixní částkou. Kupující Commodity Call Option nabývá oproti úhradě prémie právo obdržet v každý den realizace částku rozdílu mezi Strike cenou a tržní cenou ve vztahu k nominální částce, pokud se tržní cena pohybuje nad ixní částkou. Rizika podrobnosti k různým nástrojům Riziko v případě Commodity Swaps a Commodity opcí s vyrovnáním v hotovosti: Nebudou-li splněna očekávání, je třeba uhradit rozdíl mezi kurzem daným při uzavření obchodu a aktuální tržním kurzem při splatnosti obchodu. Tento rozdíl tvoří ztrátu. Maximální výši ztráty nelze předem určit. Ta může přesahovat případně učiněná zajištění. Riziko při koupených Commodity opcí ztráta hodnoty Změna kurzu základní hodnoty (např. suroviny), která je základem opce jako předmětu smlouvy, může snížit hodnotu opce. Ke snížení hodnoty dochází v případě opce na koupi (Call) při kurzových ztrátách, v případě opce na prodej (Put) při kurzových ziscích daného předmětu smlouvy. Ke snížení hodnoty opce však může dojít rovněž také tehdy, pokud se kurz základní hodnoty nezmění, neboť hodnota opce je určena také dalšími faktory ovlivňujícími stanovení ceny např. doba platnosti nebo četnost intenzity kolísání ceny základní hodnoty). Vaše riziko při prodaných Commodity opcí pákový efekt Riziko při prodeji Commodity opcí spočívá v tom, že se hodnota dané základní hodnoty do skončení doby platnosti opce nevyvine tím způsobem, na kterém se základalo rozhodnutí prodávajícího k prodeji. Z toho vyplývající potenciál ztráty není pro upsané opce omezen. Upozornění na rizika strana 4 z 12

12 Rizika při termínových obchodech se zbožím obecně Kolísání cen Výše platebního závazku z termínových obchodů se zbožím vyplývá z cen na určitém termínovém trhu se zbožím. Termínové trhy se zbožím mohou silně záviset na kolísání cen. Ceny může ovlivnit mnoho faktorů, které souvisejí s nabídkou a poptávkou zboží. Tyto faktory, ovlivňující tvorbu cen, není snadné předpovědět či předvídat. Cenu mohou rovněž podstatně ovlivnit nepředvídatelné události jako např. přírodní katastrofy, nemoci, epidemie, jakož i nařízení z vyšší moci a neočekávatelné vývoje, např. meteorologické vlivy, časové výkyvy ve sklizních, dodací, skladovací a přepravní rizika. Měnové riziko Ceny zboží jsou často udávány v zahraniční měně. Pokud budete uzavírat Commodity obchod, ve kterém Váš závazek nebo protiplnění, které je Vámi nárokováno, zní na zahraniční měnu nebo účetní jednotku, nebo pokud se hodnota předmětu smlouvy určuje podle nich, jste v podstatě vystaven devizovému tržnímu riziku. Vyrovnání / likvidita Termínové trhy se zbožím jsou obecně menší než finanční termínové trhy a mohou být tedy méně likvidní. Je tedy možné, že nebudete moci termínovou položku zboží ve Vámi požadovaném okamžiku z důvodu nedostatečné likvidity na trhu vyrovnat vůbec nebou pouze částečně. Dále může být rozpětí (Spread) mezi nabídkami ke koupi a nabídkami k prodeji (Bid a Ask) v jednom kontraktu relativné velké. Kromě toho může být likvidace položek za určitých podmínek na trhu obtížná nebo nemožná. Většina termínových burz se zbožím je ku příkladu oprávněna stanovit hranici kolísání cen, která po určité časové období nepřipustí nabídky ke koupi či prodeji mimo stanovený limit. Tím může být likvidace jednotlivých položek omezena nebo zcela znemožněna. Limitní /Stop příkazy Limit-Orders nebo Stop Loss-Orders jsou příkazy, které slouží k tomu, aby omezily obchodní ztráty v případě určitých pohybů na trhu. Ačkoliv jsou takovéto možnosti omezení rizika na většině termínových burz se zbožím přípustné, nejsou Limit-Orders nebo Stop Loss-Orders u OTC Commodities zpravidla sjednávány. Termínový trh a trh cenných papírů obchodovaných za hotové Je obzvláště důležité porozumět vztahu mezi termínovými smluvními cenami a cenami na trhu cenných papírů obchodovaných za hotové. Ačkoli mohou tržní síly vyrovnat rozdíly mezi termínovými smluvními cenami a cenami na trhu cenných papírů za hotové (Spot) příslušného zboží do té míry, že cenový rozdíl může být v dodací den prakticky nulový, může celá řada faktorů na trhu, včetně nabídky a poptávky, způsobit, že mezi termínovou smluvní cenou a cenou na trhu cenných papírů za hotové (Spot) příslušného zboží stále budou rozdíly. Stanovení tržní ceny Tržní ceny jsou kótovány buď na termínových burzách se zbožím nebo budou uveřejněny způsobem běžným na trhu. Z důvodu systémových výpadků, systémových poruch na burze nebo na základě jiných příčin se může stát, že v dohodnutém oceňovacím dni nebudou moci být stanoveny žádné tržní ceny. Pokud nebudou sjednána žádná jiná ustanovení ohledně náhradního stanovení tržní ceny, je výpočetní místo obvykle oprávněno stanovit tržní cenu podle svého nejlepšího uvážení.

Popis investičních nástrojů

Popis investičních nástrojů Popis investičních nástrojů Účinné od 28. 2. 2013 Sberbank CZ, a.s. jako obchodník s cennými papíry (dále jen Banka ) Úvod V textu jsou popsány různé investiční nástroje a s nimi souvisící rizika. Pod

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.3, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více