Vodní hospodáfiství. ãíslo 15/2002. pro zákazníky Schneider Electric CZ, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodní hospodáfiství. ãíslo 15/2002. pro zákazníky Schneider Electric CZ, s. r. o. www.schneider-electric.cz"

Transkript

1 ãíslo 15/2002 pro zákazníky Schneider Electric CZ, s. r. o. Rozhovor Elpremo, s. r. o. Vodohospodáfiská spoleãnost Olomouc, a. s. Aktivity Zelio SluÏby Servis Informujeme Elektronick svût Schneider Electric Pfiedstavujeme Nová kolení Setkání Velkoobchody Uvádíme na trh Altistart Vodní hospodáfiství Rozhovor s panem Kvûtoslavem Nûmeãkem, vedoucím obchodnû-technického oddûlení z firmy Elpremo, s. r. o., a Ing. Vladimírem Procházkou, fieditelem Vodohospodáfiské spoleãnosti Olomouc, a. s. Firma Elpremo, s. r. o., získala v roce 2001, kromû jin ch, dvû v znamné referenãní zakázky v oblasti vodního hospodáfiství. MÛÏete nám k nim ve struãnosti nûco fiíci? První z nich byla úpravna pitné vody âernovír v Olomouci o v konu 300 l/s, jejímï vlastníkem je Vodohospodáfiská spoleãnost Olomouc, a. s. Jednalo se o celkovou rekonstrukci s roz ífiením technologie o druh stupeà separace suspenzí - filtraci a rozsáhlé chemické hospodáfiství. Na e firma zaji Èovala jako subdodavatel silovou ãást nízkého napûtí, mûfiení a regulace a automatizované systémy fiízení technologick ch procesû vãetnû projektu. Na stejn ch ãinnostech jsme participovali i na druhé stavbû, ãistiãce odpadních vod Olomouc, jejímï vlastníkem je mûsto Olomouc. Jedná se o jednu z nejvût ích ãistiãek odpadních vod v âeské republice s denním prûtokem m 3 o kapacitû ekvivalentních obyvatel. Celá rekonstrukce byla rozdûlena do nûkolika etap, z nichï ta první je jiï úspû nû za námi. V roce 2002 bude tato akce patfiit opût k na im pilotním projektûm. Obû zafiízení provozuje Stfiedomoravská vodárenská, a. s. Vût ina elektrick ch zafiízení a pfiístrojû osazen ch na obou stavbách je ze sortimentu va í firmy. Vedoucí obchodnû-technického oddûlení Kvûtoslav Nûmeãek Zamûfime se na ãást automatizované systémy fiízení technologick ch procesû. Jaké technické prostfiedky jste pouïili? Pro fiízení technologie úpravny vod byly pouïity programovatelné automaty Modicon TSX, pfiedev ím fiady Premium. Pro men í technologické uzly, jako jsou prameni tû a vodojemy, jsme pouïili automaty fiad TSX Micro, pfiípadnû TSX Nano. Pátefiní komunikací byla zvolena síè Fipway, pfiedev ím z dûvodu rychlosti a poskytovan ch systémov ch sluïeb. Z tûch nejvíce oceàujeme moïnost vzdáleného programování kteréhokoliv uzlu na síti, opût z libovolného místa pfiipojeného na Fipway, a také sdílení datov ch tabulek. Frekvenãní mûniãe Altivar 58 jsou fiízeny z PLC po síti Unitelway. Pro komunikaci mezi /dokonãení na stranû 2/

2 r ozhovor Komunikace TSX Momentum pfies radiomodem Ukázka technologie centrálním PLC a vzdálen mi PLC na prameni tích a vodojemech je vyuïito rádiov ch spojení Satelline na protokolu MODBUS. K pfienosu dat na dispeãerské pracovi tû je vyuïito technologie Ethernet v optickém provedení. Do vizualizaãního software CW2000 jsou data poskytována pfies OPC Data Server va í firmy. Za úãelem sledování a povelování technologie mimo pracovní dobu má sluïbu konající technik k dispozici mobilní pracovi tû (notebook), kter m komunikuje s úpravnou vod prostfiednictvím radiomodemu. Poruchy a vybrané provozní stavy jsou tomuto pracovníkovi automaticky avizovány pomocí SMS na mobilní telefon. Co se t ãe ãistiãky odpadních vod Olomouc, zde je jiï fiízení technologie postaveno v hradnû na PLC Modicon TSX Premium a pro komunikaci mezi PLC a nadfiazen m pracovi tûm je pouïita komunikace Ethernet TCP/IP, pfieváïnû v optickém provedení. U vybran ch regulovan ch pohonû osazen ch Altivary 58 je opût pro fiízení vyuïita komunikace Unitelway, která nabízí iroké moïnosti pro fiízení frekvenãních mûniãû. Jako vizualizaãní software se vzhledem k velkému poãtu promûnn ch pfiedpokládá nasazení Scada systému Monitor PRO, opût z nabídky va í firmy. Co byste mohl poznamenat ke kvalitû v robkû a sluïeb, kter ch se Vám dostalo ze strany na í firmy? Vyskytly se nûjaké závaïné problémy? JelikoÏ s vámi spolupracujeme jiï dlouhou dobu, víme z vlastních zku eností, Ïe kvalita v robkû je na vysoké úrovni. Samozfiejmû, Ïe se pfii oïivování vyskytlo nûkolik drobn ch problémû, a to zejména pfii odlaìování komunikací, ale právû zde je tfieba vyzdvihnout kvalitu technické podpory Schneider Electric v oblasti fiídicích systémû a frekvenãních mûniãû, která si zatím se v ím poradila ke spokojenosti na í i koncového zákazníka. Kvalitní technická pomoc je jednou z va ich velk ch v hod. ZároveÀ jsme poïádali fieditele Vodohospodáfiské spoleãnosti Olomouc, a. s., Ing. Vladimíra Procházku, o odpovûdi na nûkolik otázek. Co Vás vedlo k tomu, Ïe jste zvolili jako dodavatele elektrozafiízení právû firmu Schneider Electric? Zvolili jsme vás proto, Ïe v roba jednotliv ch komponentû u vás probíhá, jak jsme se pfiesvûdãili pfiímo na místû ve Blokové schéma AS TP ÚV âernovír editel Vodohospodáfiské spoleãnosti Olomouc, a. s., Ing. Vladimír Procházka v robních závodech ve Francii, na nejmodernûj ích v robních zafiízeních a pod nároãnou kontrolou. Finální v robky tak dosahují vysoké jakosti a spolehlivosti. Tyto prvky jiï pouïíváte na nûkolika va ich technologick ch zafiízeních. Jaké s nimi máte zku enosti? Prvky firmy Schneider Electric v oblasti fiídicích systémû a frekvenãních mûniãû pouïíváme na na ich technologick ch zafiízeních jiï nûkolik let. Zku enosti s jejich provozováním jsou velmi dobré. Nepochybnû ke kvalitû provozu pfiispívá i firma Elpremo Olomouc, s. r. o., která je obchodním partnerem va í firmy. Její kvalitní a komplexní dodávky vãetnû vysoké kvalifikace jejich technikû jsou zárukou spolehlivého provozu. Jak jste spokojeni se souãasn m provozem na úpravnû vod âernovír a ãistiãky odpadních vod Olomouc, co se t ãe systému fiízení obou zafiízení? Úpravna vody âernovír je ve zku ebním provozu. Systém fiízení i dal í prvky elektrozafiízení va í firmy fungují po odladûní spolehlivû podle zadání. Na ãistírnû odpadních vod v Olomouci jsou zatím instalovány spí e jednotlivé komponenty spolu s místním fiízením u jednotliv ch objektû. Centrální fiídicí systém s prvky firmy Schneider Electric zde bude instalován nejpozdûji do konce tohoto roku. Dûkujeme za rozhovor DISPEâINK OLOMOUC ÚV âernovír - VELÍN 3x OPERÁTORSKÉ PRACOVI Tù (PC) OPC SERVER MOBILNÍ PRACOVI Tù RÁDIOVÉ SPOJENÍ ETHERNET (OPTIKA) ÚV âernovír - TECHNOLOGIE 3x TSX Premium 1x TSX Premium + 8x TSX Premium (I/0) 1x TSX Micro 6x ATV 58 fipway, utw, busx RÁDIOVÉ SPOJENÍ GSM 2 RÁDIOVÉ SPOJENÍ PRAMENI Tù 1x TSX Premium 8x TSX Nano 3x ATV 58 PRAMENI Tù 1x TSX Micro 4x TSX Nano PRAMENI Tù 1x TSX Micro 3x TSX Nano VODOJEM 1x TSX Momentum VODOJEM 1x TSX Micro

3 Zelio Relé a Zelio Count - novinky v nabídce v robkû na í firmy S pfiíchodem jara pfiipravila firma Schneider Electric pro své zákazníky nûkolik dal ích pfiekvapení. Po úspû ném uvedení paticov ch relé RU a RX na trh v prûbûhu roku 2001 pfiicházíme s dal ím zásadním roz ífiením nabídky tûchto pfiístrojû. Na veletrhu Amper 2002 bude pfiedstaveno roz ífiení fiady RX a na ãeském V fiadû Zelio Time nabízí na e firma 94 nov ch referencí ãasov ch relé s oznaãením RE88 s rûzn mi ãasov mi funkcemi a v iroké kále provedení. Jedná se o modulární relé ífiky 17,5 nebo 22,5 mm s jedním nebo dvûma kontakty, urãená pro upevnûní na DIN li tu, o paticová ãasová relé a o ãasová relé digitální i analogová pro zabudování do panelû. Nové reference tak doplàují jiï existující nabídku ãasov ch relé s oznaãením RE7, RE8 a RE9. aktivity V fiadû Zelio Control se pfiedstavuje 58 nov ch referencí relé monitorujících stav elektrick ch veliãin. Jejich oznaãení je RM84. Tato relé roz ifiují stávající sortiment v loàském roce inovovan ch kontrolních relé s oznaãením RM4. Souãástí nabídky v fiadû Zelio Control jsou také relé monitorující stav hladiny kapalin a nové typy hladinov ch sond RM79. Zelio Control - proudové mûfiicí relé (vlevo) a Zelio Time - modulární ãasové relé trhu bude prezentována celá fiada Zelio. Cílem inovací je pokrytí ve ker ch poïadavkû, které jsou kladeny na pomocné spínací pfiístroje. Roz ífiení fiady RX Nejprodávanûj í fiada relé RX v konfiguraci 4P/5A byla doplnûna nov mi typy relé s vy í spínací schopností pfii zachování pûvodních rozmûrû. Nyní jsou tato relé dostupná s parametry: 4P/6A, 3P/10A a 2P/12A. Zásadní zmûnou pro el ovládací mechanismus kontaktû, kter umoïàuje ruãní ovládání kontaktû. PÛvodní mechanická aretace mûïe b t za urãit ch okolností, kdy obsluha zapomene kontakty v sepnuté poloze, pfiíãinou chyb nebo poruchy. Proto je nyní moïné tuto ovládací páãku nahradit funkcí tlaãítko", nebo tuto funkci zablokovat. Zmûnu doznaly i patice. Vedle pûvodního provedení patic, které byly v oboustranném" provedení, tzn. Ïe svorky cívky i kontaktû byly na obou stranách, jsou nyní v nabídce i patice se svorkami: ovládání (cívka) na jedné stranû a v stupy (kontakty) na stranû druhé. Toto zapojení usnadàuje a zpfiehledàuje zapojování pfiístrojû v rozvádûãi. Poslední novinku ve v robkové fiadû Zelio reprezentují poãítadla Zelio Count s oznaãením RC87, která roz ifiují pfiístrojovou paletu jiï del í dobu prodávan ch poãítadel Telemecanique s oznaãením XBK o dal ích 44 nov ch referencí. Na trhu se tak objevuje ucelená fiada pfiístrojû, která spoleãnû s paticov mi relé RU a RX má své nezastupitelné místo v iroké nabídce pfiístrojû firmy Schneider Electric. O tom, Ïe cesta roz ifiování sortimentu je správná, svûdãí i kladné ohlasy vás, na ich zákazníkû a obchodních partnerû. Zelio Control - napûèové mûfiicí relé Paticová relé RS pro rozhraní Tato relé pfievádí signálové povely fiídicích automatû na v konové. Jsou v nabídce ve tfiech provedeních: 2P/8A, 1P/12A a 1P/16A. Spotfieba cívky je 0,75 VA ve stejnosmûrném provedení, respektive 0,45 W v provedení stfiídavém. V této fiadû relé jsou svorky patice umístûny jednostrannû", tzn. na jedné stranû jsou svorky cívky a na druhé svorky kontaktû. Ochrana pfied úãinky spínacích pfiepûtí je fie ena ochrann mi moduly zasouvan mi do patice. Kdo se jiï s názvem Zelio setkal, ten ví, Ïe se jedná nejen o inteligentní relé Zelio a klasická" paticová relé, ale také o celou fiadu ãasov ch a kontrolních mûfiicích relé znaãky Telemecanique. A právû k tûmto relé pfiib vají na jafie zcela noví kolegové. Zelio Count - poãítadlo s digitálním displejem Na závûr struãného pfiedstavení nov ch v robkû si dovolíme pfiidat je tû jednu dûleïitou informaci. K bliï ímu vyspecifikování jednotliv ch typû jsou v em zájemcûm k dispozici pfiehledné v bûrové panoramy produktû v ãeském jazyce a pfiedev ím iroká a stabilizovaná síè oficiálních velkoobchodû Schneider Electric CZ, s. r. o. Ing. Tomá Vilím a Petr Bohu ík Marketing 3

4 sluïby Co je nového v nabídce oddûlení Servisu V oblasti distribuce vn patfií k na im nejprodávanûj ím v robkûm vn rozvádûãe SM6 a RM6, osazované vn ochranami typu Sepam nebo VIP a samozfiejmû i distribuãní vn/nn transformátory, jak suché pod názvem Trihal, tak i olejové. Základem celé ãinnosti servisního stfiediska jsou pracovníci, ktefií mají dokonalé znalosti. 4 Na ím cílem není tyto v robky pouze prodat, ale postarat se o to, aby slouïily jejich uïivatelûm k plné spokojenosti po celou dobu jejich Ïivotnosti. JiÏ pfied nûkolika lety bylo proto v Písku zaloïeno servisní stfiedisko. Pfii vzniku servisního stfiediska jsme se museli rozhodnout, zda pûjdeme cestou, kdy v ichni budou dûlat v echno, nebo jestli zvolíme variantu, kdy vytvofiíme men í t my, které se budou více specializovat na jednotlivé fiady v robkû a produktû. Nakonec zvítûzila varianta vy í specializace. Základem celé ãinnosti servisního stfiediska jsou pracovníci, ktefií mají dokonalé znalosti tûchto v robkû. Aby tomu tak bylo, jsou servisní technici pro kolováni na tyto v robky ve kolicím centru ve Francii, pfiípadnû pfiímo u v robce i v jin ch zemích, kde se tyto produkty vyrábûjí. ProtoÏe servis je pomûrnû mladé stfiedisko, je pro nás bûïná také v mûna zku eností s fungováním servisu s na imi kolegy z okolních evropsk ch zemí. V ichni víme, Ïe vy kolen a sebelep í technik je v podstatû k niãemu, pokud nemá potfiebné vybavení a rychl pfiístup k náhradním dílûm. K dispozici je nám proto malá pojízdná dílna, kde je ve keré potfiebné vybavení pro servis. V oddûlení servisu je i sklad náhradních dílû, odkud si technici mohou v pfiípadû potfieby kdykoli pfiíslu n náhradní díl vyzvednout. SloÏení tohoto skladu nám pomohli vytvofiit na i specialisté z Francie tak, abychom mûli v pfiípadû potfieby k dispozici klíãové náhradní díly. Tento sklad je pravidelnû aktualizován tak, jak jsou na trh uvádûny dal í nové produkty z jednotliv ch oblastí. A teì si fieknûme nûco více o servisu vn. Servis vn je specifick v tom, Ïe jsou zde pouïity mechanické v robky v podobû rozvádûãû i digitální technika v podobû vn ochran. Z tohoto je vidût, Ïe pfiestoïe se jedná o zdánlivû úzkou specializaci, je práce technika v této oblasti velmi rûznorodá a zajímavá. Nejvíce ãinností je spojeno s uvádûním do provozu a pro- kolováním obsluhy pfiímo v místû instalace. Z tohoto pohledu bych vyzdvihl pfiedev ím loàskou akci stavby továrny Philips v Hranicích na Moravû. V této továrnû je celkem pût vn rozvoden, kde je pouïito 72 polí rozvádûãe SM6, z ãehoï 50 ks vypínaãû je osazeno ochranami Sepam. Tato akce byla v jimeãná sv m rozsahem a velikostí. Na ím úkolem zde bylo dohlédnout na správné sestavení tûchto rozvoden a následné nastavení vn ochran Sepam. Samozfiejmû, Ïe jsme pomáhali i v koneãné fázi pfii uvádûní pod napûtí. Pro zlep ení na ich sluïeb jsme se rozhodli investovat do dal ích nov ch technologií i v oblasti servisu. V souãasnosti se jedná o zafiízení Prodiag, které poskytuje lep í a rychlej í diagnostiku vypínaãû. Toto zafiízení pfiiná í zákazníkûm nûkolik v hod. Hlavní v hodou je zkrácení ãasu nutného pro odstávku zafiízení pfii kontrole vypínaãe a pfiedpoklad bezchybné funkce vypínaãe na del í období. Tato diagnostika je vhodná pro zákazníky s vytíïen m provozem. Prodiag je mûfiicí zafiízení spojené s poãítaãem, kter ihned vyhodnocuje namûfiené hodnoty a ty porovnává s databází hodnot pro typ vypínaãe, kter se právû zkou í. Mezi aktuální nabídku doprovodn ch sluïeb patfií i tzv. Retrofit. Retrofitem obecnû rozumíme v mûnu stávajícího pfiístroje v rozvádûãi za nov, aniï by bylo nutné provádût sloïité úpravy pfiípojn ch míst. Retrofit se vyuïívá tam, kde napfiíklad z dûvodû zmûny Prodiag

5 technologie nebo ukonãení Ïivotnosti stávajících pfiístrojû je potfieba obnovit pfiístrojové vybavení elektrické instalace, nicménû stávající rozvádûãe, pokud jsou ve vyhovujícím stavu, mohou zûstat zachovány. Schneider Electric jako v robce pfiístrojû pro rozvody elektrické energie nn a vn a zároveà jako poskytovatel sluïeb v tûchto oblastech má v nabídce RetrofitÛ desítky fie ení, která mûïe sv m zákazníkûm nabídnout. Tato fie ení jsou konstruována jednak na vlastní pfiedchozí typové fiady pfiístrojû a dále i na pfiístroje ostatních svûtov ch v robcû. Na e servisní oddûlení v âeské republice v souãasné dobû nabízí Retrofit v oblasti vzduchov ch jistiãû nn. Z dûvodu vzrûstající poptávky na ãeském trhu jsme se zamûfiili na Retrofit nejroz ífienûj ích jisticích pfiístrojû této kategorie. Jedná se o pouïití na ich pfiístrojû Masterpact NW10 a NW16. informujeme K hlavním v hodám na eho fie ení patfií: instalaci lze provést i bez nutnosti odstávky, zákazník získává v suvné provedení za cenu pevného jistiãe (pûvodní asi zûstává), odborná montáï na imi techniky je v cenû Retrofitu, záruka 12 mûsícû na dodané zafiízení. Zákazník díky novému pfiístroji získává vy í technické parametry s roz ífienou moïností jeho vyuïití za pomoci elektrického pfiíslu enství nebo urãitého typu fiídicí jednotky jistiãe (moïnost mûfiení, dálkového snímání provozních hodnot atd.), dosaïitelnost náhradních dílû na dal í období a záruãní i pozáruãní servis. Retrofit je z ekonomického pohledu vhodn m fie ením v ude tam, kde má investor k dispozici omezené prostfiedky na investice a kde vzhledem k nepfietrïitosti Retrofit provozu je Ïádoucí provést v mûnu jistiãe v nejkrat í moïné dobû. Milan Klimenda a Michal Kubala Oddûlení servisu DosaÏitelnost servisu je 24 hodin dennû, 7 dnû v t dnu na telefonu (0362) V dobû od 7:00 do 16:00 je moïné vyuïít fax na ãísle (0362) , pfiípadnû ovou adresu: Elektronick svût Schneider Electric Pfiipravili jsme pro vás novinku, skr vající se pod názvem Elektronick svût Schneider Electric. Jak uï sám název napovídá, jedná se o CD-ROM, jehoï prostfiednictvím bychom vám rádi pfiedstavili celou na i firmu s dûrazem na obchodnû-technickou dokumentaci, kterou poskytujeme. UÏivatelsky pfiíjemné pracovní prostfiedí je vytvofieno v programu Macromedia Flash - verze 5 s tzv. autorunem. To znamená, Ïe po zasunutí disku do mechaniky se aplikace sama automaticky spustí a naãte se úvodní obrazovka. Zde vám bude nabídnuta moïnost listování ve tfiech základních ãástech obsahujících dokumenty o na í firmû ve formátu.pdf. V první ãásti Profil se vám pfiedstavujeme prostfiednictvím dokumentu Schneider Electric v âeské republice a panoramy SluÏby zákazníkûm. Druhá ãást kolení nabízí Katalog odborn ch kolení. Ve tfietí ãásti Dokumentace naleznete katalogy produktû, které na ãeském trhu nabízíme. ProtoÏe v této tfietí ãásti mûïete nalézt více neï 50 katalogû, zvolili jsme zde moïnost v bûru dle tfií kritérií (znaãka, aktivita, produkt). Pro je tû snadnûj í a rychlej í orientaci jsme zafiadili vyhledávání dle klíãového slova. ProhlíÏení samotn ch dokumentû probíhá prostfiednictvím programu Acrobat Reader, kter si mûïete v pfiípadû potfieby z CD-ROMu nainstalovat. Snadné listování v dokumentu umoïàují aktivní záloïky v levé ãásti aplikace a interaktivní obsah. Budete-li pfiesto tápat, pouïijte na i nápovûdu. Dokumenty na tomto CD-ROMu jsou v ãeském jazyce. Pouze nûkteré katalogy, jejichï ãeská verze zatím není k dispozici, jsou v jazyce anglickém. BliÏ í informace vám rádi poskytneme na telefonním ãísle (02) Lucie Hauzerová Marketingová komunikace Elektronick svût Schneider Electric 5

6 pfiedstavujeme kolicí stfiedisko - novinky v roce 2002 Jornada Hewlett Packard v akci V pfiedchozím roce zaznamenalo na e kolicí stfiedisko v znamn nárûst poãtu kolení. Jde o témûfi 200% zv ení poãtu pro kolen ch zamûstnancû z rûzn ch firem. Jsme potû eni, Ïe mezi na e stálé partnery mûïeme zafiadit firmy ze v ech segmentû, tj. koncoví uïivatelé, v robci rozvádûãû, dodavatelé elektromontáïí, velkoobchody a rozvodné závody. Na imi úãastníky kolení jsou napfi. firmy Kauãuk Kralupy, Lafarge âíïkovice, ZâE a STE, a. s., Aris Jiãín, Transgas, a. s., a dal í. Nejnav tûvovanûj ími se stala kolení zamûfiená na aplikace s na imi produkty. Jde o kolení v fiídicích systémech Modicon (oznaãení AUT1-6), manipulace a provozní stavy vn rozvádûãû (oznaãení VN1, 2), elektrické pohony pro provoz a údrïbu (oznaãení EP2) a kolení na v poãet zkratov ch pomûrû v nn sítích pod názvem Ecodial. V roce 2002 se opût zamûfiíme na zkvalitnûní v ech na ich sluïeb a jednou z nich je i práce kolicího stfiediska. SnaÏíme se vyjít vstfiíc rostoucím potfiebám na ich zákazníkû v oblasti kolení, a proto roz ifiujeme i na e kolicí programy o dal í typy kolení. Mezi tyto patfií napfiíklad: Selektivita ji tûní - oznaãení NNJ4 Svodiãe pfiepûtí - oznaãení NNJ5 Záskokové zdroje - oznaãení NNJ6 Vn ochrany Sepam S20 a S40 - oznaãení SEP2, 3 Monitorovací a fiídicí jednotky Talus - oznaãení VN3 Elektrické pohony - aplikace na jefiábech a ãerpadlech - oznaãení EP4 Scada MonitorPro V7 - úroveà 1 - oznaãení AUT7 6 V echna tato kolení jsou zamûfiena na fie ení problematiky vyuïití na ich produktû v praxi a jejich pouïití v konkrétních aplikacích. Chceme na im zákazníkûm poskytovat ir í znalosti nejen z oblasti produktû, ale právû jiï ze zmiàovan ch aplikací. Na e kolení slouïí odborné vefiejnosti jako zdroj nov ch poznatkû a zároveà podporují prodej na ich produktû ve v ech segmentech trhu. Rozhodnû nelze podcenit skuteãnost, Ïe zájem o na e kolení se od zahájení práce kolicího stfiediska prudce zvy uje a pfiipravujeme dal í aktivity spojené se vzdûláváním na ich stávajících a budoucích zákazníkû. Jedná se Ing. M. âervinka pfiedstavuje nové aktivní CD Odborná diskuse pfiedev ím o pfiedná ky ve spolupráci s univerzitami, vysok mi a stfiedními kolami technického zamûfiení, promoãní a marketingové akce spojené s nov mi produkty s pfiedponou e - napfi. e-learning. Jsme zvyklí na nároãné poïadavky na ich zákazníkû z hlediska kvality kolení a vûfiíme, Ïe stoupající kvalita povede k vût í spokojenosti a pfiedev ím k dal ímu nárûstu prodeje na ich produktû a sluïeb. V echny dotazy spojené se koleními vám ochotnû zodpoví na telefonu (02) sleãna árka Hejtmanová. K dispozici je také katalog nabízen ch kolení pro rok 2002 a informace na internetové adrese Ing. Marek Svatu ka kolicí stfiedisko

7 Setkání s Velkoobchody Dal í setkání s na imi velkoobchodními partnery probûhlo letos jiï v lednu. Místem konání byl tentokrát praïsk Parkhotel. Pozvání pfiijali témûfi v ichni, z ãehoï jsme mûli velkou radost. setkání Segment Velkoobchody Po slavnostním obûdû jsme se v ichni pfiesunuli do kongresového sálu hotelu, kde zapoãala oficiální ãást setkání. S úvodním slovem vystoupil vedoucí segmentu Velkoobchody Ing. Radislav Vilím. Po krátkém pfiivítání seznámil v echny pfiítomné s programem. Poté pfiedal slovo generálnímu fiediteli Tedu Campbellovi, kter promluvil k na im hostûm témûfi bezchybnou ãe tinou. Generální fieditel, jiï ve svém rodném jazyce, informoval v echny pfiítomné o úspû né spolupráci v loàském roce, kterou spoleãn m úsilím letos je tû rozvineme. Vyzdvihl pfiedev ím aktivní spolupráci v ech velkoobchodû pfii uvádûní nov ch produktû na trh a zavádûní nov ch sluïeb jako pfiidané hodnoty k na im v robkûm (napfi. EXPRESSfax). Se sv mi pfiíspûvky o tom, co nás ãeká letos nového v na í nabídce, vystoupili pan Antonín Zajíãek ( Novinky ve v robcích pro prûmyslovou automatizaci"), ing. Petr Lustik ( Nové pfiístroje v oblasti detekce") a ing. Radek Libicher ( Plastové rozvodnice Kaedra a plastové rozboãnice Evabox"). Tyto produkty roz ífií na i nabídku u velkoobchodû a pomohou jim zv it leto ní obrat. V závûru oficiální ãásti probûhla mezi pfiítomn mi Ïivá diskuse. Veãerní ãást programu se konala v netradiãních prostorách praïského Planetária. Expozice ve foyer nás seznámila s historií a v vojem vesmíru. Ing. R. Vilím a Mgr. B. Beaioui pfiipravují dal í akce Poté jsme se zájmem shlédli laser show, kde jako vesmírná tûlesa na hvûzdném nebi záfiily na e produkty. Závûr veãera patfiil neformálním diskusím. Mgr. Bohumila Beaioui Prodej STRUâNù Roz ífiení továrny v Písku V loàském roce bylo rozhodnuto fie it nepfiíznivou situaci materiálov ch tokû v písecké továrnû její pfiístavbou urãenou pro sklad dílcû. Stavba byla zahájena na zaãátku fiíjna 2001 a zkolaudována 15. února Celková plocha nové ãásti pfiedstavuje 1400 m 2, z nichï pfiibliïnû 1000 m 2 je urãeno pro sklad a zbytek jsou prostory údrïby a sociálního zázemí. Ve keré investiãní náklady dosáhly ãástky 32 mil. Kã. Podafiilo se tak optimálnû vyfie it nejen problémy se skladovacími prostorami a materiálov mi toky, ale pfiemístûním skladû byly také získány volné v robní plochy, které budou v blízké budoucnosti vyuïity pro transfery nov ch v rob. V herci soutûïe z minulého ãísla: Eduard Malí ek, OTIS, a. s., J. Opletala 1279, Bfieclav, Ludûk Ke ner, FIERA, s. r. o., MládeÏnická 146/IV, JindfiichÛv Hradec, Pavel Benda, THU, Tovární ulice 11, âeské Budûjovice Nav tivte nás na veletrhu AMPER 2002 na v stavi ti PVA Praha-LetÀany ve dnech Hala 2, sektor C, stánek ã V loàském roce dosáhla na e firma celkového obratu milionû Kã. NezapomeÀte se podívat na kde objevíte spoustu nov ch informací.

8 uvádíme na trh Altistart 48 znaãky Telemecanique - udáváme smûr a sniïujeme náklady Na elektrotechnickém veletrhu Amper 2002 bude poprvé v âesku pfiedstaven odborné vefiejnosti nov softstartér Altistart 48. Tímto krokem na e firma opût posune laèku v této oblasti, nastavenou vysoko sv m pfiedchûdcem - Altistartem 46. Altistart 48 Velkou v hodou Altistartu 46 i 48 nové generace je iroká modifikovatelnost ãasového prûbûhu rozbûhové rampy a s tím související velikostí rozbûhov ch proudû. Cílem je vhodn m nastavením nûkolika parametrû pfiizpûsobit rozbûhovou rampu tak, aby vyhovûla dané aplikaci s minimální spotfiebou energie v motoru bûhem rozbûhu. U AltistartÛ mluvíme o tzv. momentové rampû. Do v voje nového softstartéru se samozfiejmû promítly nejen firemní zku enosti z rûzn ch provozû, ale pfiedev ím pfiipomínky a zku enosti na ich velk ch zákazníkû. U Altistartu 48 do lo pfiedev ím ke zmen ení rozmûrû pfii zachování v konu a roz ífiení napájení pro tfiífázové soustavy 208 aï 690 V. V konovû je tento softstartér pouïiteln pro motory do 630 kw pfii 400 V nebo 800 kw pfii 500 V. Zákazníka ãasto zajímá i úspora nákladû. Z tohoto pohledu je moïné provést u tohoto pfiístroje zapojení do trojúhelníku, vhodné napfi. pro motory 690/400 V s moïností poddimenzování softstartéru vûãi motoru o asi 40 % nebo spou tûní dvou rûzn ch motorû nebo motoru se dvûma vinutími z jednoho softstartéru s pfiepínáním sad parametrû. Na svorkovnici pfiibyly vstupy pro PTC ãidla, dal í logick vstup a dal í v stupní relé. Altistart 48 je samozfiejmû sluãiteln se souãasnou fiadou frekvenãních mûniãû Altivar z pohledu vybavení rozhraním RS485-Modbus a jednotného softwaru PowerSuite pro PC a Palmtop PC. V hody Altistartu 48 se uplatní pfiedev ím v aplikacích, ve kter ch je potfieba spou tût velké ventilátory, kompresory, mísiãky a drtiãky nebo vyuïít fiízen rozbûh a fiízené zastavení ãerpadel a dopravníkû ãi pouïít brzdûní pfii zastavování zátûïí s velkou setrvaãností. Ing. David Wurst Marketing Francií za dobr m vínem - V. Beaujolais je z Burgundska. Ochutnali jsme silná a v razná vína z Bordeaux, potû ily nás jemné bublinky pravého ampaàského a nyní nahlédneme do dal í v znamné vinafiské oblasti Francie, do Burgundska. Hluboko ve francouzském vnitrozemí, mezi mûsty Auxerre, Dijon a Lyon se rozkládá území proslavené úchvatnou historií, území produkující vynikající vína z velkého mnoïství drobn ch vinic. Burgundsko je rozdûleno do nûkolika v znaãn ch vinafisk ch podoblastí: Chablis se sv m vynikajícím vínem Chardonnay, které se blíïí spí e vínûm ze Champagne, Cote de Nuits naopak produkuje intenzivní vína ãervená, z nichï 22 mûïe nést oznaãení Grand Cru, Cote de Beaune, jehoï bílá vína jsou neuvûfiitelnû jemná a harmonická, z nichï 7 mûïe nést oznaãení Grand Cru, starobylá vinafiská podoblast Maconnais, ale pfiedev ím známé, proslavené Beaujolais, které produkuje více neï polovinu vína Burgundska. Beaujolais je nejjiïnûj í ãástí Burgundska. Zde produkované víno se vyrábí v luãnû z odrûdy Gamay a vzniká tak fialovû zbarvené, svûïí, lehké a pitné víno. Popularitu získalo zejména Beaujolais Nouveau, mladé víno, poctivé a veselé, které pfiichází na trh vïdy tfietí listopadov ãtvrtek a podle tradice by se mûlo vypít do Vánoc. Sklenka vína Beaujolais Nouveau je symbolem pohody, radosti a pfiátelství. Vinice Burgundska jsou rozdrobeny mezi mnoho vlastníkû, coï má historické pfiíãiny. PÛvodní vinice v majetku církve a aristokracie byly po Francouzské revoluci zkonfiskovány a rozdûleny na men í ãásti. Díky dûdick m nárokûm se vinice dále drobily. Velkou úlohu sehrávají v této oblasti obchodníci s vínem, ktefií mají velk pfiehled a znalosti o tomto rozdrobeném území. o vínû Schneider magazín vydává Schneider Electric CZ, s. r. o., v âeské republice pro zákazníky a obchodní partnery. Adresa redakce: Schneider Electric CZ, s. r. o., Sedláãkova 7, Písek éfredaktorka: Ing. Z. Romanová Redakãní rada: L. Hendrychová, J. Valentová, Ing. M. Kokaisl, Ing. M. Svatu ka, Ing. R. Vilím, Ing. D. Wurst, A. Zajíãek Design, sazba, koncepce a realizace: Cvetler&Pofiízek, s. r. o. Bfiezen Bezplatn v tisk.

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení

a fi ra Bold, Ultra Bold 125 let od založení Typografia 10/2013, č. 1250, ročník 116 Regular, Medium, Bold, Ultra Bold Typografia 125 let od založení Light, Editorial Podzim pfiinesl opût mnoho nov ch událostí jak v oboru, tak i ve spoleãnosti: fiadu

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více