Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2"

Transkript

1 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING, a. s. str. 4 est smysl controllingu Na posledním z pravideln ch workshopû, pofiádan ch spoleãností INEKON SYSTEMS, vystoupil Ing. Mgr. Ondfiej Benda, finanãní fieditel holdingu ARMATURY Group, a. s. Ve své pfiedná ce pfiedstavil nejen samo controllingové oddûlení a jeho fungování, ale také úspûchy, kter ch spoleãnost ARMATURY Group díky dûslednému controllingu dosáhla. Spoleãnost ARMATURY Group vyuïívá systém BNS jiï dlouhou dobu. Vzpomenete si, co bylo tehdy hlavním impulsem pro jeho zavedení? Ano, BNS máme od roku 2003 a osobnû jsem u jeho zavedení stál. V té dobû jsme zaãali tvofiit controlling a chtûli jsme jej efektivnû zapracovat do na í firmy. Potfiebovali jsme udûlat velk a rychl skok dopfiedu. Tehdy jsme také potkali Honzu Hu ka, kter k nám pfii el a pfiedstavil nám moïnosti jejich konceptu Business Navigation. Najednou jsme zjistili, Ïe uï implementací BNS si udûláme natolik pofiádek v datech, Ïe budeme schopni v znamnû postoupit k prohloubení controllingu. Zpoãátku jsme totiï mûli urãit problém s primárním systémem Navision, se kter m jsme nebyli schopni dostat správná data ve správném ãase, a chtûli jsme tenhle problém vyfie it právû implementací BNS. Svût BNS INEKON SYSTEMS pfiedstavuje své pûsobení v segmentu automotive. str. 6 Co vás konkrétnû pfiesvûdãilo právû pro tento systém? Nejvíce nás pfiesvûdãilo jednání Honzy Hu ka, kterému jsme uvûfiili, Ïe je schopen nás posunout dál, a tak jsme byli ochotni vynaloïit i více penûz, neï bychom investovali do jiného systému. Líbila se nám hlavnû koncepce celého procesu zavedení. Inekon uchopí klienta a nepfiedá mu pouze systém, ale pomûïe mu i s implementací controllingu. Vnímáte BNS jako konkurenãní v hodu na trhu? V ichni na i konkurenti pouïívají nûjaké informaãní systémy. ZáleÏí ale na tom, jak dobfie mají systémy naimplementované, jací lidé s nimi pracují a co si z nich dokáïou vzít. Více na stranû 3 1

2 ZAOST ENO NA OBORY ZAOST ENO NA OBORY V jednoduchosti je krása Pokraãování ze strany 1 MÛÏete mít napfiíklad sebelep í systém, ale pokud s ním nebudete pracovat správnû, tak vám nepomûïe. A platí to samozfiejmû i naopak. Pokud tedy máte kvalitní pracovníky, je koda nedat jim Lídr na ãeském trhu s více neï 1600 zamûstnanci a souãasnû také nejvût í producent mlékárensk ch v robkû v zemi, jenï roãnû zpracuje zhruba 400 milionû litrû mléka pfii obratu 5,4 miliardy korun. Tak lze charakterizovat spoleãnost MADETA, a. s., která se jiï více neï deset let fiadí ke spokojen m uïivatelûm systému pro podporu podnikového fiízení Business Navigation System (BNS). Svût se neustále zrychluje a víc neï kdy jindy je tak dûleïité umût se rychle a pfiedev ím správnû rozhodovat. A aby podnik obstál v dne ním konkurenãním prostfiedí, platí toto pravidlo dvojnásob. Ve spoleãnosti MADETA nenechali manaïefii nic náhodû a jiï v roce 2001 pfiistoupili k implementaci konceptu Business Navigation a jeho softwarového fie ení BNS. Také proto je spoleãnost MADETA i v novém miléniu stále jedniãkou na trhu. BNS zpfiehledàuje ve keré v stupy, se kter mi se dá poté lépe pracovat. Ná pûvodní ERP systém nebyl napfiíklad schopen fie it bilancování surovin v rámci fiízení v roby. Pro na i spoleãnost jde v ak o jednu z klíãov ch informací a právû BNS nám kromû mnoha jin ch dat i tuto informaci poskytnout dokáïe, fiíká Michal Chládek, vedoucí controllingu spoleãnosti MADETA. Bez BNS bychom vidûli jen kupu v elijak ch ãísel, která nebudou mít rozumn ãasov v voj, nebo jednotlivá data bez jakéhokoli propojení na dal í oblasti podnikového fiízení a s takov mi informacemi efektivního fiízení dosáhnout nelze, dodává M. Chládek. Pro systém BNS nebylo tûïké se rozhodnout. Ze v ech ostatních poptávan ch firem nám totiï nebyl nikdo jin schopen nabídnout to, co jsme potfiebovali. e ení pro kaïdého Systém BNS je vhodn pro rûzná odvûtví podnikání od sluïeb pfies prûmyslovou v robu, obchod a logistiku aï po FMCG a vïdy jej lze pfiizpûsobit na míru tak, aby se na nûj mohly spoleãnosti stoprocentnû spolehnout. My se o BNS opíráme napfiíklad v pfiípadû, kdy se chceme zorientovat v aktuálním obchodním v voji, trïbách, cenách, v marïích a v mnoha dal ích oblastech, fiíká Michal Chládek a dodává: Na systému si také cením toho, Ïe je schopen ukázat prodejní v konnost v t denních pfiehledech, coï je zejména v pfiípadû rychloobrátkového zboïí mlékárenského typu velice pfiínosné. Profesionální spolupráce Po zavedení systému do lo v roce 2004 k následnému upgradu, jehoï souãástí byla i implementace datového skladu. Od té doby v ak spolupráce spoleãností MADETA a INEKON SYSTEMS pokraãuje aktivnû dále a spoleãnosti si navzájem vymûàují postfiehy z praxe, doporuãení a návrhy na zmûny. Na spolupráci s INEKONEM se mi líbí, Ïe nám poskytuje své know-how, které vychází z jeho bohat ch zku eností, a je pak schopen doporuãit takové fie ení, jeï by nás samé mnohdy ani nenapadlo. Nemusíme fiíkat,teì vydûlte tuto poloïku tímto ãíslem tak, abychom vidûli tento v sledek. ekneme pouze, co potfiebujeme zjistit, a oni to potom sami vyfie í, popisuje spolupráci s INEKONEM Michal Chládek. i kvalitní nástroj. U nás pracují schopní lidé a BNS je pro nû tím správn m nástrojem, se kter m dokáïou spoleãnosti pomoc. A taková kombinace je pro nás urãitû i konkurenãní v hodou. Lze vyhodnotit, jak konkrétnû pfiispûl BNS ke zv ení produkce spoleãnosti? Napfiíklad, Ïe s tímto systémem jste schopni zv it produkci o X % mûsíãnû? Ta korelace se nedá tak jednodu e urãit. My jsme zavádûli systém, kdyï jsme byli na vlnû sílící produktivity, a od té doby neustále rosteme. V koneãném dûsledku se vám díky BNS produkce zv í, ale samozfiejmû vám nepomûïe sehnat zakázku nebo nepomûïe automaticky uspofiit. Nicménû navede vás smûrem, kde je problém a doporuãí, co by se s ním dalo dûlat. Pokud budete mít est smysl, tak to zvládnete i bez systému. Pokud nemáte est smysl, tak musíte tato data nûkde vyhledat a potfiebné informace si zjistit sami. To samozfiejmû teoreticky také jde. Napfiíklad BaÈa fiídil úspû nû podnik v tuïce. Nicménû v dne ní dobû by asi nestíhal a navíc by administrativa byla extrémnû nároãná a právû tu my se snaïíme zjednodu it. Vybavíte si nûjakou situaci, kdy jste na základû informací z BNS pfiede li moïnému problému nebo jste danou situaci mohli vyfie it lépe, neï kdybyste tento systém nemûli? Takov ch situací je mnoho. My samozfiejmû nejsme odkázáni jen na jeden systém a informace stahujeme z více zdrojû, ale napfiíklad jsme uï nûkolikrát omezili produkci v robkû, které nebyly efektivní. Také jsme v nûkter ch pfiípadech upravili vztah se zákazníkem nebo zmûnili ná postup. Informaãní systém je ale jen jeden z více zdrojû, podle kter ch vznikají koneãné v stupy. Informace a následná rozhodnutí tedy vycházejí z BNS, ale abychom mûli úplnou jistotu a nedocházelo ke patn m závûrûm, napfiíklad kvûli nesprávnému individuálnímu vyloïení dat jednoho manaïera, procházejí je tû ve keré v stupy oddûlením controllingu. V rámci zavedení a následn ch upgradû systému BNS vám Inekon nabízí nové moïnosti a informace. Souãasnû ale také ARMATURY Group poskytuje cennou zpûtnou vazbu Inekonu. Jak byste popsal tuto spolupráci? Na e spolupráce je skuteãnû obousmûrná. ekl bych, Ïe ze zaãátku jsme informace v raznû ãerpali my z Inekonu. Následnû, kdyï uï jsme získali více zku eností a vlastní nápady se nám v praxi osvûdãily, zaãali jsme Inekonu posílat zpûtná data o fungování systému a konkrétní návrhy na jeho zlep ení ãi úpravu. Systém funguje podle na ich pfiedstav a s na í spoluprací jsme tedy velice spokojeni. 2 V jednoduchosti je krása Se systémem BNS pracuje ve spoleãnosti MADETA dennû zhruba pût zamûstnancû a dal ích 15 jej vyuïívá nepravidelnû. Podle Michala Chládka nejvíce oceàují jednoduchost ovládání systému a zároveà iroké moïnosti, které nabízí. S BNS mûïe pracovat i bûïn uïivatel Excelu, protoïe jde o velmi inteligentní a snadno ovladateln systém, díky kterému mûïeme rychle získat ve keré potfiebné informace, vysvûtluje Michal Chládek. Obzvlá È oceàuji semináfie a workshopy, které INEKON pro manaïery firem s BNS pofiádá. Témata jsou vïdy velmi zajímavá a v ichni zúãastnûní se mohou inspirovat a pouãit ze zku eností jin ch. INEKON tak pro nás a v echny zainteresované firmy zprostfiedkovává velice uïiteãné kontakty a pfiedává nám tím dal í pfiínosné informace. Rád bych tedy tuto iniciativu INEKONU vyzdvihl a podûkoval za ni, ukonãuje Michal Chládek. Pod pokliãkou Státní tiskárna cenin, státní podnik, podepsala na konci kvûtna 2012 smlouvu na upgrade systému BNS. K zavedení BNS do lo v tiskárnû jiï pfied esti lety a za dobu svého fungování systém mnohokrát prokázal svou kvalitu a ovûfiil se jako vysoce efektivní nástroj pro tvorbu business plánû a produktov ch kalkulací. Podpis smlouvy na upgrade BNS dokazuje celkovou spokojenost STC s tímto systémem a otevírá dal í etapu úspû né spolupráce. Ta pfiinese uïivatelûm BNS nové plánovací moïnosti a je tû pfiívûtivûj í uïivatelské prostfiedí. Cel upgrade systému musí b t hotov na podzim tak, aby mohl b t rok 2013 naplánován jiï v novém BNS. spoleãnost HRONOVSK, s. r. o., podepsala dne smlouvu na dodávku a implementaci manaïerského informaãního systému BNS. Podpis smlouvy pfiímo navázal na BNS Training, kter INEKON SYSTEMS ve firmû HRONOVSK realizoval. Projekt bude dokonãen k 30. listopadu leto ního roku a mimo jiné pfiinese zkvalitnûní fiídicích procesû, úsporu ãasu managementu, sníïení podnikatelského rizika a dal í zlep ení, která povedou ke zv ení obratu a ziskovosti. Za firmu HRONOVSK zaji Èuje implementaci BNS finanãní fieditel pan Milan Mach. 3

3 ZAOST ENO NA OBORY ZAOST ENO NA OBORY Opravdov gigant V SLEDKY ãasová úspora sbûru vstupních dat jednotliv ch firem zv ení kvality vstupních dat a datov ch struktur Tfii otázky pro minimalizace opakovan ch mûsíãních rutinních a mechanick ch ãinností vût í variabilita v stupû a moïnost zhodnocení odbornosti pracovníkû ekonomick ch útvarû spoleãnosti pohodlná a rychlá práce s informacemi v rámci nového datového skladu Jednotné a funkãí fie ení pro více neï 200 subjektû Velké spoleãnosti vyïadují k efektivnímu fiízení dostateãné, kvalitní a dostupné informace na v ech úrovních. ManaÏerské informaãní systémy jim napomáhají k lep ímu fungování a mají zásadní pfiínos pro jejich dal í rozvoj. Skupina AGROFERT poznala pfiínos tûchto úãinn ch nástrojû fiízení, kdyï se rozhodla implementovat Business Navigation System (BNS) od spoleãnosti INEKON SYSTEMS. Nahrazením pracného zpûsobu sbûru dat a jejich vyhodnocení nov m informaãním systémem do lo k v raznému zefektivnûní procesû a následnû k usnadnûní manaïersk ch rozhodnutí v rámci celé skupiny. Spoleãnost AGROFERT vznikla v roce 1993 jako malá firma zamûfiená na obchod s hnojivy. V souãasnosti sdruïuje AGROFERT HOLDING, a. s., více neï 230 subjektû ze sektoru chemie, zemûdûlství, potravináfiství a pozemní techniky s vlastním kapitálem pfievy ujícím 34 mld Kã. V roce 2011 se podle sdruïení Czech TOP 100 umístil AGROFERT na 5. místû v Ïebfiíãku nejv znamnûj ích spoleãností z hlediska trïeb a 8. pfiíãku získal i mezi nejobdivovanûj ími firmami v âr. Je nejvût í skupinou v ãeském a slovenském zemûdûlství a potravináfiství a druh m nejvût ím v robcem dusíkat ch hnojiv v Evropû. Sbûr informací a jejich zpracování byly pfied zavedením BNS velice pracné. Jednotlivá data vybírali pracovníci z û a ruãnû je pfiifiazovali do pfiíslu n ch adresáfiû jednotliv ch firem. Takov postup navíc vyïadoval opakované a ãasovû nároãné zásahy do systému. Ty pak byly ãasto zdrojem chyb zpûsoben ch nepozorností ãi rutinním zpûsobem práce. Administrace dokumentû a jejich kontrola tedy vyïadovaly po útvaru controllingu vysoké pracovní nasazení s minimální pfiidanou hodnotou. V neposlední fiadû zaãal b t nedostaãující i pûvodní datov sklad slouïící ke konsolidacím v prostfiedí MS-Access, jehoï kapacita byla témûfi vyãerpána. Po zavedení Business Navigation System do lo k zautomatizování a zefektivnûní celého dosavadního systému práce. Odpadl tak ruãní sbûr û, distribuce i konsolidace reportû mezi matefiskou spoleãností a ostatními podniky v âeské republice i v zahraniãí. Zv ila se efektivita mezifiremní komunikace a zároveà prakticky vymizely ve keré nepfiesnosti a chyby. Informace o v ech dcefiin ch firmách jsou také novû spravovány v jednotném dostateãnû velkém datovém skladu, kter zjednodu uje správu dat. SlouÏí jako ucelen zdroj informací a díky BNS k nûmu mají klíãoví uïivatelé snadn pfiístup. Ve kerá data jsou zde soustfiedûná na jednom místû. Ve spojení s inteligentním systémem obsluhy umoïàují vytváfiet nové pohledy na firemní perspektivu a usnadàují manaïerské rozhodování. V souãasné dobû se systémem BNS pracuje ve skupinû AGROFERT více neï 200 právních subjektû. Business Navigation System se ukázal jako ideální nástroj pro fie ení na ich problémû. Dosavadní systém práce dokázal v znamnû zjednodu it a souãasnû s tím i zv it kvalitu v stupû. Systém je vhodn pro konsolidované skupiny podnikû a pfiesnû tedy odpovídal charakteru skupiny AGROFERT. PfiekáÏkou pro zavedení BNS nebyla ani dislokace jednotliv ch subjektû, z nichï vût ina pûsobí v âeské republice a jiné v zahraniãí. Z technického hlediska nás také potû ila moïnost integrace s MS-Sharepoint Services a více verzemi MS-Excel 2007 (2003). Inovativnost celého systému pak prokázalo vyuïití verze SQL Server 2008 Enterprise. S implementací systému a celkov m pfiístupem INEKON SYSTEMS byl AGROFERT velice spokojen. Vedoucí projektu na stranû klienta byl o celém prûbûhu procesu zavádûní pravidelnû informován na schûzkách projektového t mu. Obsluha a práce s BNS byly v em uïivatelûm dostateãnû vysvûtleny a samo zavedení systému probûhlo tak, aby nenaru ilo chod skupiny v Ïádné oblasti. Na základû kvalitního prûbûhu celého projektu se vedení spoleãnosti AGROFERT Holding rozhodlo pûvodní zámûr vyuïití BNS je tû roz ífiit. Mimo útvar controllingu tak nov systém slouïí i jako podpora finanãní konsolidace. Toto rozhodnutí zfiejmû nejvíce dokazuje spokojenost s celkovou prací INEKON SYSTEMS. PfiestoÏe do lo k v raznému roz ífiení pûvodního zadání, byl cel projekt pfiedán v plánovaném termínu. Právû k tomu pfiispûla mimo jiné i v borná spolupráce mezi realizaãními t my zadavatele a fie itele. Ing. Petra Cerhu, technického fieditele INEKON SYSTEMS Jak se li í proces implementace systému BNS v tak velkém podniku, jak m je AGROFERT proti mal m ãi stfiedním podnikûm? Nejvût í rozdíly plynou z mnoïství subjektû (zde cca 200), které do systému datovû pfiispívají. DÛleÏitûj í neï kdy jindy je volba architektury celého fie ení, kde v e musíte mnohem citlivûji dom let s ohledem na v sledné doby odezev systému. Odli ná je také fáze testování a ladûní systému a s tím související tlak na optimalizace funkcionalit. Jednodu e fieãeno: co funguje na vzorku firem, mûïe snadno v konovû zkolabovat na celku. V ãem konkrétnû byl tento projekt mimofiádn? Z na eho pohledu pfiedev ím tím, Ïe kromû konsolidace dat a klasického manaïerského OLAP systému zde byl souãástí fie ení jak proces generování vstupních formuláfiû (pro firmy) obsahující historická data v aktuálních strukturách, tak i kompletní dosavadní reporting pro holding. Pfii tak velkém poãtu subjektû zahrnut ch do fie ení a dûleïitosti v stupû nebyl Ïádn prostor pro chyby ãi omyly, zvlá tû kdyï implementace byla naplánována a probûhla za pouhé tfii mûsíce. 4 Ing. Jan Otãená ek vedoucí odboru controllingu: AGROFERT se nov m metodám nikdy nebránil a jejich vyuïití se na í skupinû vût inou vyplatilo. A právû v duchu nahrazování neefektivních postupû moderními nástroji jsme se rozhodli vyuïít i Business Navigation System a implementovat jej v rámci na í skupiny. Jakou zku enost ãi zpûtnou vazbu vám tento projekt pfiinesl? Velkou zku eností je poznání, Ïe i projekt tohoto rozsahu v tak v znamné firmû mûïe probûhnout velmi hladce. Pracovní nasazení bylo samozfiejmû velké, ale za mnohem dûleïitûj í povaïuji fakt, Ïe projektov t m obou stran tvofiil celek sdílející spoleãn cíl úspû né nasazení systému BNS. 5

4 strategický taktický = soustava ukazatelů výkonnosti, jejichž hodnoty jsou promítnuty do vícerozměrných datových struktur prodejní výkonnost nákladovost a ziskovost výkonu finanční výkonnost zdroje a potenciály modelování budoucnosti analýza výsledků = soustava metod určených pro nastavení hodnot ukazatelů ve verzích plánů a skutečnosti NA VLASTNÍ OâI STALO SE INEKON SYSTEMS v obrazech. Spoleãnost RETIGO, RETIGO, s.r.o s. r. o.,. pûsobí na ãeském trhu jiï od roku Od té doby stále roz ifiuje v robní program a s ním i areál firmy. Pro zavedení systému BNS se management firmy rozhodl jiï v roce 2009 a my jsme se byli nyní podívat, jak se po tfiech letech spoleãnost se systémem sïila a co konkrétnû tento systém Retigu pfiinesl. BNS se zde osvûdãil pfiedev ím jako informaãní nástroj pro vedení podniku, kter dokáïe okamïitû nabídnout pfiesná data a v znamnû tak urychlit klíãové procesy manaïerského fiízení. Napfiíklad vytvofiení finanãního plánu nám nyní trvá asi o tfietinu ménû. Plány jsme schopni bûhem roku pravidelnû aktualizovat a hlavnû i on-line vyhodnocovat, fiíká Pavel Thom, fieditel controllingového oddûlení spoleãnosti Retigo. Bûhem procesu implementace pracovníci INEKON SYSTEMS peãlivû pro kolili v echny budoucí uïivatele a nyní jej plnû vyuïívá jak top management, tak i celé obchodní oddûlení. Metodiku zavedení systému BNS mûla firma INEKON SYSTEMS zpracovánu na profesionální úrovni, fiíká Pavel Thom a dodává: Úãelem bylo vytvofiit manaïersk systém, kter bude schopen rychle, pfiehlednû a pravdivû informovat manaïery o aktuálním stavu a trendech v jimi fiízen ch oblastech. To se podafiilo a systém je v souãasnosti manaïery rutinnû vyuïíván. Dnes je BNS jiï pevnou souãástí spoleãnosti Retigo a dûleïit m nástrojem jejího managementu. V dne ní dobû musí úspû ná spoleãnost rychle reagovat na neustále se mûnící prostfiedí (legislativní, ekonomické atd.). Bez tohoto systému si tak své fungování jiï témûfi nedovedeme pfiedstavit, uzavírá Pavel Thom. Spoleãnost Retigo, s. r. o., má dnes více neï 120 zamûstnancû a v roba zahrnuje irok sortiment profesionální gastronomické techniky. Kromû konvektomatû, které tvofií devadesát procent její produkce, vyrábí také regenerátory, udrïovací skfiínû, pekafiské a cukráfiské pece, kynárny a nápojovou techniku. INEKON SYSTEMS má siln t m v âesku... se kormidla chopilo vedení spoleãnosti, Na posledním z pravideln ch workshopû popsal své zku enosti z oblasti controllingu Ing. Mgr. Ondfiej Benda. a se slovensk mi kolegy je t m je tû silnûj í....promluvil i Ing. Josef Hu ek, generální fieditel INEKON GROUP, a. s. Na interní strategické poradû hovofiil Ing. Pavel Fuãík... Bûhem oslavy v roãí INEKON SYSTEMS na palubû parníku Czechie a v ichni úãastníci se dobfie bavili. a se zajímavou pfiedná kou vystoupil pfied své kolegy také Ing. Jifií Bene. SVùT BNS Automotive BNS-Training INEKON SYSTEMS na V E 6 Stejnû jako vût ina oborû má i segment automotive fiadu specifik. Právû do tûchto charakteristick ch detailû dokázal INEKON SYSTEMS dokonale proniknout a vyvinul tak fie ení pfiímo na míru tomuto oboru. Vzhledem k tomu, Ïe pro obor automotive je typické fiízení a rozhodování v rámci vícelet ch cyklû, patfií mezi nejoceàovanûj í funkce BNS právû podpora life time managementu. KaÏd díl je tak sledován od poãáteãní certifikace pfies uvedení na trh, nábûh v roby, dosaïení plné kapacity aï po závûreãn útlum a ukonãení v roby. BNS rovnûï umoïàuje promítat do roãního plánovacího období víceleté kontrakty, rámcové smlouvy a odvolávky. Právû tak dodává manaïerskému fiízení tolik potfiebnou flexibilitu. BNS je vhodn pro v robce autodílû ãi lokální poboãky automobilek, jejichï centrála sídlí v zahraniãí. Odtud vût inou pfiicházejí poïadavky na v robu spolu se strategick m plánem. BNS v ak dokáïe nabídnout mnohem pfiesnûj í informace a díky inteligentnímu zpracování v ech interních dat daného v robce a zahrnutí aktuálního v voje na trhu umoïàuje sestavit vysoce pfiesné prognózy. Ty lze navíc neustále aktualizovat ãi simulovat rûzná rozhodnutí a sledovat jejich dopady. Díky tûmto prognózám je také moïné zavãas detekovat odchylky mezi plánem a skuteãností a korigovat manaïerské rozhodování tak, aby nedocházelo k neïádoucím ztrátám. Konkrétní uplatnûní nalezne BNS napfiíklad v operativním fiízení v konnosti, v rámci kterého sleduje plnûní plánû, smluvních závazkû, stanoven ch úrovní nákladû, termínû ãi spolehlivost dodávek. BNS podporuje rovnûï controlling v robních kapacit (smûnnost, personál) a pfiispívá tak k lep ímu rozhodování o krytí poïadavkû v roby interními ãi externími v robními zdroji. S vyuïitím BNS tak dodavatelské fietûzce dokáïou pfiedev ím vyhovût stále sílícímu tlaku ze strany automobilek a pfii zachování dané úrovnû kvality dosáhnout v razného sníïení nákladû. CYKLY ŘÍZENÍ DATOVÝ MODEL FUNKČNÍ OBLASTI BNS REŽIMY PROCESNÍ MODEL 1 CYKLY ŘÍZENÍ BNS-Training (BNS-T) je vzdûlávací program urãen pro podnikové manaïery, controllingové pracovníky a jiné firemní specialisty. Úãastníci si osvojí principy taktické business navigace v oblastech prodejní v konnosti, ziskovosti, finanãní v konnosti a fiízení potenciálû. Seznámí se s metodami tvorby roãních plánû a anal z v sledkû, které nabízí softwarové fie ení BNS-AB. Program je také spojen s fiadou doprovodn ch sluïeb. 4 PANELY 2 PROCESNÍ REŽIMY 3 FUNKČNÍ OBLASTI A MODULY Máte-li o vzdûlávací program BNS-Training zájem, mûïete kontaktovat obchodního fieditele Ing. Jana Hu ka, tel. ãíslo: , JiÏ 10 let spolupracuje INEKON SYSTEMS s V E Praha avsouãinnosti s katedrou manaïerského úãetnictví se podílí nejen na sponzorování, ale i na v uce dvousemestrálního kurzu VyuÏití úãetních informací v fiízení podniku. Jde o profesionální vzdûlávací kurz zamûfien v rámci celoïivotního vzdûlávání na dospûlé posluchaãe z fiad odborníkû. UmoÏÀuje efektivnû rozvíjet a zdokonalovat koncepãní i praktické otázky rozvoje fiízení v konnosti a informaãních systémû ve firmû. Poãínaje akademick m rokem 2012/2013 se INEKON SYSTEMS zapojuje i do manaïerského vzdûlávání typu MBA (Master of Business Administration) PraÏské mezinárodní manaïerské koly (PIBS) pfii Vysoké kole ekonomické v Praze (V E). Toto studium MBA je orientované na finanãní fiízení a jeho informaãní podporu, které PIBS nabízí ve spolupráci s âeskou asociací pro finanãní fiízení (CAFIN) a Katedrou manaïerského úãetnictví Fakulty financí a úãetnictví V E v Praze. Více informací o studiu MBA mûïete získat u Ing. Jany Abdallové, MBA, tel. ãíslo: , Více informací o kurzu VyuÏití úãetních informací v fiízení podniku naleznete na 7

5 OTÁZKY, NA KTERÉ ZNÁME ODPOVùDI: Víme, jak na to! A díky na emu manaïerskému systému BNS mûïete i vy získat odpovûdi, které hledáte. Chcete znát odchylky v prûbûhu firemních procesû a jejich dopad na finanãní v sledky firmy? Chcete vûdût, jak se promítne zmûna struktury v robkû do jejich v sledné ziskovosti? Musíte rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k neïádoucím zmûnám v nákladové nároãnosti produkce? Potfiebujete variantnû promítnout zmûny nákupních cen do ziskovosti produktû v celé ífii prodávaného sortimentu? Cítíte nutnost zpfiehlednit informace o pracovním kapitálu a provázat jeho fiízení s prûbûhem nákupních, logistick ch a v robních rozhodovacích procesû? Chcete b t prûbûïnû upozoràováni na zmûny v ziskovosti produktû a okamïitû navigováni k jejich externím nebo interním pfiíãinám, aby bylo moïné vãas pfiijmout odpovídající opatfiení? Potfiebujete znát nákladovost pfii rûzném vyuïití kapacit v robních zafiízení a stfiedisek? SnaÏíte se zefektivnit zákaznické i produktové portfolio? Potfiebujete systém, kter vám pomûïe variantnû a s minimální pracností promítnout manaïerská rozhodnutí v oblasti obchodních podmínek do plánovaného hospodáfiského v sledku spoleãnosti? Chcete odstranit manuální, zdlouhavou a nezajímavou práci a zajistit, aby se plánování stalo rutinním podnikov m standardem obchodního útvaru? Usilujete o pravdivé a vûrné zachycení nákladové nároãnosti vstupních zdrojû? Potfiebujete získat kvalitnûj í podklady pro vyjednávání o podmínkách nákupu ãi pro rozhodování o pfiijetí obchodní zakázky aojejím vlivu na kapacity? Cítíte nutnost optimalizovat poïadavky na kapacity strojû a zafiízení a na potfiebnou kvalifikaci pracovníkû? Potfiebujete odli it krátkodobé finanãní v kyvy od signálû, které mohou vyústit v naru ení finanãního zdraví podniku? Rádi byste zhodnotili míru stability finanãní pozice podniku a pfiedpovûdûli moïn v voj penûïních tokû ve firmû? Chcete vûdût, zda rozhodnutí o bankovním úvûru bude skuteãnû správné? Stojí pfied vámi anal zy a plánování v oblasti vlastního kapitálu, v voje pracovního kapitálu vãetnû ukazatelû dob obratu? Potfiebujete mít dostatek objektivních a reáln ch ukazatelû, které by vám umoïnily zhodnotit spolehlivost a podíl jednotliv ch dodavatelû na plnûní va ich zakázek? Rádi byste na li a omezili kritická místa (mezi dodavateli ãi v nakupovan ch poloïkách) v zásobování, na které je pfiímo navázáno plnûní potfieb v roby? Rozhodujete se, které z alternativních dodavatelû vybrat pro dal í spolupráci ãi naopak, s kter mi pro jejich nespolehlivost obchodní vztahy vylouãit? Ing. Jiří Borovec, MBA generální ředitel ČEPRO, a.s. Ing. Petr Žáček ekonomický ředitel Budějovický Budvar, n.p. Ing. Jan Bolek finanční ředitel, DEK a. s. Srdečně vás zveme k účasti na mezinárodní konferenci o podnikovém řízení Business Navigation Days listopadu 2012 FARMA BOLKA POLÍVKY, Olšany 205, Rousínov (GPS N E) NA HORIZONTU OBRAT K LEPŠÍMU NEBO KRIZE A STAGNACE? Štěstí přeje připraveným na různé varianty vývoje. A CO VÁS ČEKÁ JEŠTĚ? Dva dny plné zajímavých informací a rad o tom, jak být ještě výkonnější, hospodárnější a úspornější. Slavnostní předání Křišťálového glóbu za dlouhodobý přínos v business navigaci a Modrého glóbu za projekt roku. Večerní posezení s kolegy, přáteli či novými obchodními partnery, řízená degustace destilátů, příjemná hudba a možná přijde i železný Zekon. KONTAKT EDITA ZEZULKOVÁ, Consultant, DDeM, s. r. o, tel.: JAK SE PŘIHLÁSIT? Rezervovat místo si můžete už nyní prostřednictvím nebo na stránkách Účastnický poplatek činí Kč + 20% DPH. V ceně je ubytování, strava, materiály ke konferenci, společenský večer a doprovodný program. Kontakt: INEKON SYSTEMS, s. r. o., U Průhonu 773/12, Praha 7 Holešovice, Tel.: , POD ZÁŠTITOU: MEDIÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI: 8

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více