Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2"

Transkript

1 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING, a. s. str. 4 est smysl controllingu Na posledním z pravideln ch workshopû, pofiádan ch spoleãností INEKON SYSTEMS, vystoupil Ing. Mgr. Ondfiej Benda, finanãní fieditel holdingu ARMATURY Group, a. s. Ve své pfiedná ce pfiedstavil nejen samo controllingové oddûlení a jeho fungování, ale také úspûchy, kter ch spoleãnost ARMATURY Group díky dûslednému controllingu dosáhla. Spoleãnost ARMATURY Group vyuïívá systém BNS jiï dlouhou dobu. Vzpomenete si, co bylo tehdy hlavním impulsem pro jeho zavedení? Ano, BNS máme od roku 2003 a osobnû jsem u jeho zavedení stál. V té dobû jsme zaãali tvofiit controlling a chtûli jsme jej efektivnû zapracovat do na í firmy. Potfiebovali jsme udûlat velk a rychl skok dopfiedu. Tehdy jsme také potkali Honzu Hu ka, kter k nám pfii el a pfiedstavil nám moïnosti jejich konceptu Business Navigation. Najednou jsme zjistili, Ïe uï implementací BNS si udûláme natolik pofiádek v datech, Ïe budeme schopni v znamnû postoupit k prohloubení controllingu. Zpoãátku jsme totiï mûli urãit problém s primárním systémem Navision, se kter m jsme nebyli schopni dostat správná data ve správném ãase, a chtûli jsme tenhle problém vyfie it právû implementací BNS. Svût BNS INEKON SYSTEMS pfiedstavuje své pûsobení v segmentu automotive. str. 6 Co vás konkrétnû pfiesvûdãilo právû pro tento systém? Nejvíce nás pfiesvûdãilo jednání Honzy Hu ka, kterému jsme uvûfiili, Ïe je schopen nás posunout dál, a tak jsme byli ochotni vynaloïit i více penûz, neï bychom investovali do jiného systému. Líbila se nám hlavnû koncepce celého procesu zavedení. Inekon uchopí klienta a nepfiedá mu pouze systém, ale pomûïe mu i s implementací controllingu. Vnímáte BNS jako konkurenãní v hodu na trhu? V ichni na i konkurenti pouïívají nûjaké informaãní systémy. ZáleÏí ale na tom, jak dobfie mají systémy naimplementované, jací lidé s nimi pracují a co si z nich dokáïou vzít. Více na stranû 3 1

2 ZAOST ENO NA OBORY ZAOST ENO NA OBORY V jednoduchosti je krása Pokraãování ze strany 1 MÛÏete mít napfiíklad sebelep í systém, ale pokud s ním nebudete pracovat správnû, tak vám nepomûïe. A platí to samozfiejmû i naopak. Pokud tedy máte kvalitní pracovníky, je koda nedat jim Lídr na ãeském trhu s více neï 1600 zamûstnanci a souãasnû také nejvût í producent mlékárensk ch v robkû v zemi, jenï roãnû zpracuje zhruba 400 milionû litrû mléka pfii obratu 5,4 miliardy korun. Tak lze charakterizovat spoleãnost MADETA, a. s., která se jiï více neï deset let fiadí ke spokojen m uïivatelûm systému pro podporu podnikového fiízení Business Navigation System (BNS). Svût se neustále zrychluje a víc neï kdy jindy je tak dûleïité umût se rychle a pfiedev ím správnû rozhodovat. A aby podnik obstál v dne ním konkurenãním prostfiedí, platí toto pravidlo dvojnásob. Ve spoleãnosti MADETA nenechali manaïefii nic náhodû a jiï v roce 2001 pfiistoupili k implementaci konceptu Business Navigation a jeho softwarového fie ení BNS. Také proto je spoleãnost MADETA i v novém miléniu stále jedniãkou na trhu. BNS zpfiehledàuje ve keré v stupy, se kter mi se dá poté lépe pracovat. Ná pûvodní ERP systém nebyl napfiíklad schopen fie it bilancování surovin v rámci fiízení v roby. Pro na i spoleãnost jde v ak o jednu z klíãov ch informací a právû BNS nám kromû mnoha jin ch dat i tuto informaci poskytnout dokáïe, fiíká Michal Chládek, vedoucí controllingu spoleãnosti MADETA. Bez BNS bychom vidûli jen kupu v elijak ch ãísel, která nebudou mít rozumn ãasov v voj, nebo jednotlivá data bez jakéhokoli propojení na dal í oblasti podnikového fiízení a s takov mi informacemi efektivního fiízení dosáhnout nelze, dodává M. Chládek. Pro systém BNS nebylo tûïké se rozhodnout. Ze v ech ostatních poptávan ch firem nám totiï nebyl nikdo jin schopen nabídnout to, co jsme potfiebovali. e ení pro kaïdého Systém BNS je vhodn pro rûzná odvûtví podnikání od sluïeb pfies prûmyslovou v robu, obchod a logistiku aï po FMCG a vïdy jej lze pfiizpûsobit na míru tak, aby se na nûj mohly spoleãnosti stoprocentnû spolehnout. My se o BNS opíráme napfiíklad v pfiípadû, kdy se chceme zorientovat v aktuálním obchodním v voji, trïbách, cenách, v marïích a v mnoha dal ích oblastech, fiíká Michal Chládek a dodává: Na systému si také cením toho, Ïe je schopen ukázat prodejní v konnost v t denních pfiehledech, coï je zejména v pfiípadû rychloobrátkového zboïí mlékárenského typu velice pfiínosné. Profesionální spolupráce Po zavedení systému do lo v roce 2004 k následnému upgradu, jehoï souãástí byla i implementace datového skladu. Od té doby v ak spolupráce spoleãností MADETA a INEKON SYSTEMS pokraãuje aktivnû dále a spoleãnosti si navzájem vymûàují postfiehy z praxe, doporuãení a návrhy na zmûny. Na spolupráci s INEKONEM se mi líbí, Ïe nám poskytuje své know-how, které vychází z jeho bohat ch zku eností, a je pak schopen doporuãit takové fie ení, jeï by nás samé mnohdy ani nenapadlo. Nemusíme fiíkat,teì vydûlte tuto poloïku tímto ãíslem tak, abychom vidûli tento v sledek. ekneme pouze, co potfiebujeme zjistit, a oni to potom sami vyfie í, popisuje spolupráci s INEKONEM Michal Chládek. i kvalitní nástroj. U nás pracují schopní lidé a BNS je pro nû tím správn m nástrojem, se kter m dokáïou spoleãnosti pomoc. A taková kombinace je pro nás urãitû i konkurenãní v hodou. Lze vyhodnotit, jak konkrétnû pfiispûl BNS ke zv ení produkce spoleãnosti? Napfiíklad, Ïe s tímto systémem jste schopni zv it produkci o X % mûsíãnû? Ta korelace se nedá tak jednodu e urãit. My jsme zavádûli systém, kdyï jsme byli na vlnû sílící produktivity, a od té doby neustále rosteme. V koneãném dûsledku se vám díky BNS produkce zv í, ale samozfiejmû vám nepomûïe sehnat zakázku nebo nepomûïe automaticky uspofiit. Nicménû navede vás smûrem, kde je problém a doporuãí, co by se s ním dalo dûlat. Pokud budete mít est smysl, tak to zvládnete i bez systému. Pokud nemáte est smysl, tak musíte tato data nûkde vyhledat a potfiebné informace si zjistit sami. To samozfiejmû teoreticky také jde. Napfiíklad BaÈa fiídil úspû nû podnik v tuïce. Nicménû v dne ní dobû by asi nestíhal a navíc by administrativa byla extrémnû nároãná a právû tu my se snaïíme zjednodu it. Vybavíte si nûjakou situaci, kdy jste na základû informací z BNS pfiede li moïnému problému nebo jste danou situaci mohli vyfie it lépe, neï kdybyste tento systém nemûli? Takov ch situací je mnoho. My samozfiejmû nejsme odkázáni jen na jeden systém a informace stahujeme z více zdrojû, ale napfiíklad jsme uï nûkolikrát omezili produkci v robkû, které nebyly efektivní. Také jsme v nûkter ch pfiípadech upravili vztah se zákazníkem nebo zmûnili ná postup. Informaãní systém je ale jen jeden z více zdrojû, podle kter ch vznikají koneãné v stupy. Informace a následná rozhodnutí tedy vycházejí z BNS, ale abychom mûli úplnou jistotu a nedocházelo ke patn m závûrûm, napfiíklad kvûli nesprávnému individuálnímu vyloïení dat jednoho manaïera, procházejí je tû ve keré v stupy oddûlením controllingu. V rámci zavedení a následn ch upgradû systému BNS vám Inekon nabízí nové moïnosti a informace. Souãasnû ale také ARMATURY Group poskytuje cennou zpûtnou vazbu Inekonu. Jak byste popsal tuto spolupráci? Na e spolupráce je skuteãnû obousmûrná. ekl bych, Ïe ze zaãátku jsme informace v raznû ãerpali my z Inekonu. Následnû, kdyï uï jsme získali více zku eností a vlastní nápady se nám v praxi osvûdãily, zaãali jsme Inekonu posílat zpûtná data o fungování systému a konkrétní návrhy na jeho zlep ení ãi úpravu. Systém funguje podle na ich pfiedstav a s na í spoluprací jsme tedy velice spokojeni. 2 V jednoduchosti je krása Se systémem BNS pracuje ve spoleãnosti MADETA dennû zhruba pût zamûstnancû a dal ích 15 jej vyuïívá nepravidelnû. Podle Michala Chládka nejvíce oceàují jednoduchost ovládání systému a zároveà iroké moïnosti, které nabízí. S BNS mûïe pracovat i bûïn uïivatel Excelu, protoïe jde o velmi inteligentní a snadno ovladateln systém, díky kterému mûïeme rychle získat ve keré potfiebné informace, vysvûtluje Michal Chládek. Obzvlá È oceàuji semináfie a workshopy, které INEKON pro manaïery firem s BNS pofiádá. Témata jsou vïdy velmi zajímavá a v ichni zúãastnûní se mohou inspirovat a pouãit ze zku eností jin ch. INEKON tak pro nás a v echny zainteresované firmy zprostfiedkovává velice uïiteãné kontakty a pfiedává nám tím dal í pfiínosné informace. Rád bych tedy tuto iniciativu INEKONU vyzdvihl a podûkoval za ni, ukonãuje Michal Chládek. Pod pokliãkou Státní tiskárna cenin, státní podnik, podepsala na konci kvûtna 2012 smlouvu na upgrade systému BNS. K zavedení BNS do lo v tiskárnû jiï pfied esti lety a za dobu svého fungování systém mnohokrát prokázal svou kvalitu a ovûfiil se jako vysoce efektivní nástroj pro tvorbu business plánû a produktov ch kalkulací. Podpis smlouvy na upgrade BNS dokazuje celkovou spokojenost STC s tímto systémem a otevírá dal í etapu úspû né spolupráce. Ta pfiinese uïivatelûm BNS nové plánovací moïnosti a je tû pfiívûtivûj í uïivatelské prostfiedí. Cel upgrade systému musí b t hotov na podzim tak, aby mohl b t rok 2013 naplánován jiï v novém BNS. spoleãnost HRONOVSK, s. r. o., podepsala dne smlouvu na dodávku a implementaci manaïerského informaãního systému BNS. Podpis smlouvy pfiímo navázal na BNS Training, kter INEKON SYSTEMS ve firmû HRONOVSK realizoval. Projekt bude dokonãen k 30. listopadu leto ního roku a mimo jiné pfiinese zkvalitnûní fiídicích procesû, úsporu ãasu managementu, sníïení podnikatelského rizika a dal í zlep ení, která povedou ke zv ení obratu a ziskovosti. Za firmu HRONOVSK zaji Èuje implementaci BNS finanãní fieditel pan Milan Mach. 3

3 ZAOST ENO NA OBORY ZAOST ENO NA OBORY Opravdov gigant V SLEDKY ãasová úspora sbûru vstupních dat jednotliv ch firem zv ení kvality vstupních dat a datov ch struktur Tfii otázky pro minimalizace opakovan ch mûsíãních rutinních a mechanick ch ãinností vût í variabilita v stupû a moïnost zhodnocení odbornosti pracovníkû ekonomick ch útvarû spoleãnosti pohodlná a rychlá práce s informacemi v rámci nového datového skladu Jednotné a funkãí fie ení pro více neï 200 subjektû Velké spoleãnosti vyïadují k efektivnímu fiízení dostateãné, kvalitní a dostupné informace na v ech úrovních. ManaÏerské informaãní systémy jim napomáhají k lep ímu fungování a mají zásadní pfiínos pro jejich dal í rozvoj. Skupina AGROFERT poznala pfiínos tûchto úãinn ch nástrojû fiízení, kdyï se rozhodla implementovat Business Navigation System (BNS) od spoleãnosti INEKON SYSTEMS. Nahrazením pracného zpûsobu sbûru dat a jejich vyhodnocení nov m informaãním systémem do lo k v raznému zefektivnûní procesû a následnû k usnadnûní manaïersk ch rozhodnutí v rámci celé skupiny. Spoleãnost AGROFERT vznikla v roce 1993 jako malá firma zamûfiená na obchod s hnojivy. V souãasnosti sdruïuje AGROFERT HOLDING, a. s., více neï 230 subjektû ze sektoru chemie, zemûdûlství, potravináfiství a pozemní techniky s vlastním kapitálem pfievy ujícím 34 mld Kã. V roce 2011 se podle sdruïení Czech TOP 100 umístil AGROFERT na 5. místû v Ïebfiíãku nejv znamnûj ích spoleãností z hlediska trïeb a 8. pfiíãku získal i mezi nejobdivovanûj ími firmami v âr. Je nejvût í skupinou v ãeském a slovenském zemûdûlství a potravináfiství a druh m nejvût ím v robcem dusíkat ch hnojiv v Evropû. Sbûr informací a jejich zpracování byly pfied zavedením BNS velice pracné. Jednotlivá data vybírali pracovníci z û a ruãnû je pfiifiazovali do pfiíslu n ch adresáfiû jednotliv ch firem. Takov postup navíc vyïadoval opakované a ãasovû nároãné zásahy do systému. Ty pak byly ãasto zdrojem chyb zpûsoben ch nepozorností ãi rutinním zpûsobem práce. Administrace dokumentû a jejich kontrola tedy vyïadovaly po útvaru controllingu vysoké pracovní nasazení s minimální pfiidanou hodnotou. V neposlední fiadû zaãal b t nedostaãující i pûvodní datov sklad slouïící ke konsolidacím v prostfiedí MS-Access, jehoï kapacita byla témûfi vyãerpána. Po zavedení Business Navigation System do lo k zautomatizování a zefektivnûní celého dosavadního systému práce. Odpadl tak ruãní sbûr û, distribuce i konsolidace reportû mezi matefiskou spoleãností a ostatními podniky v âeské republice i v zahraniãí. Zv ila se efektivita mezifiremní komunikace a zároveà prakticky vymizely ve keré nepfiesnosti a chyby. Informace o v ech dcefiin ch firmách jsou také novû spravovány v jednotném dostateãnû velkém datovém skladu, kter zjednodu uje správu dat. SlouÏí jako ucelen zdroj informací a díky BNS k nûmu mají klíãoví uïivatelé snadn pfiístup. Ve kerá data jsou zde soustfiedûná na jednom místû. Ve spojení s inteligentním systémem obsluhy umoïàují vytváfiet nové pohledy na firemní perspektivu a usnadàují manaïerské rozhodování. V souãasné dobû se systémem BNS pracuje ve skupinû AGROFERT více neï 200 právních subjektû. Business Navigation System se ukázal jako ideální nástroj pro fie ení na ich problémû. Dosavadní systém práce dokázal v znamnû zjednodu it a souãasnû s tím i zv it kvalitu v stupû. Systém je vhodn pro konsolidované skupiny podnikû a pfiesnû tedy odpovídal charakteru skupiny AGROFERT. PfiekáÏkou pro zavedení BNS nebyla ani dislokace jednotliv ch subjektû, z nichï vût ina pûsobí v âeské republice a jiné v zahraniãí. Z technického hlediska nás také potû ila moïnost integrace s MS-Sharepoint Services a více verzemi MS-Excel 2007 (2003). Inovativnost celého systému pak prokázalo vyuïití verze SQL Server 2008 Enterprise. S implementací systému a celkov m pfiístupem INEKON SYSTEMS byl AGROFERT velice spokojen. Vedoucí projektu na stranû klienta byl o celém prûbûhu procesu zavádûní pravidelnû informován na schûzkách projektového t mu. Obsluha a práce s BNS byly v em uïivatelûm dostateãnû vysvûtleny a samo zavedení systému probûhlo tak, aby nenaru ilo chod skupiny v Ïádné oblasti. Na základû kvalitního prûbûhu celého projektu se vedení spoleãnosti AGROFERT Holding rozhodlo pûvodní zámûr vyuïití BNS je tû roz ífiit. Mimo útvar controllingu tak nov systém slouïí i jako podpora finanãní konsolidace. Toto rozhodnutí zfiejmû nejvíce dokazuje spokojenost s celkovou prací INEKON SYSTEMS. PfiestoÏe do lo k v raznému roz ífiení pûvodního zadání, byl cel projekt pfiedán v plánovaném termínu. Právû k tomu pfiispûla mimo jiné i v borná spolupráce mezi realizaãními t my zadavatele a fie itele. Ing. Petra Cerhu, technického fieditele INEKON SYSTEMS Jak se li í proces implementace systému BNS v tak velkém podniku, jak m je AGROFERT proti mal m ãi stfiedním podnikûm? Nejvût í rozdíly plynou z mnoïství subjektû (zde cca 200), které do systému datovû pfiispívají. DÛleÏitûj í neï kdy jindy je volba architektury celého fie ení, kde v e musíte mnohem citlivûji dom let s ohledem na v sledné doby odezev systému. Odli ná je také fáze testování a ladûní systému a s tím související tlak na optimalizace funkcionalit. Jednodu e fieãeno: co funguje na vzorku firem, mûïe snadno v konovû zkolabovat na celku. V ãem konkrétnû byl tento projekt mimofiádn? Z na eho pohledu pfiedev ím tím, Ïe kromû konsolidace dat a klasického manaïerského OLAP systému zde byl souãástí fie ení jak proces generování vstupních formuláfiû (pro firmy) obsahující historická data v aktuálních strukturách, tak i kompletní dosavadní reporting pro holding. Pfii tak velkém poãtu subjektû zahrnut ch do fie ení a dûleïitosti v stupû nebyl Ïádn prostor pro chyby ãi omyly, zvlá tû kdyï implementace byla naplánována a probûhla za pouhé tfii mûsíce. 4 Ing. Jan Otãená ek vedoucí odboru controllingu: AGROFERT se nov m metodám nikdy nebránil a jejich vyuïití se na í skupinû vût inou vyplatilo. A právû v duchu nahrazování neefektivních postupû moderními nástroji jsme se rozhodli vyuïít i Business Navigation System a implementovat jej v rámci na í skupiny. Jakou zku enost ãi zpûtnou vazbu vám tento projekt pfiinesl? Velkou zku eností je poznání, Ïe i projekt tohoto rozsahu v tak v znamné firmû mûïe probûhnout velmi hladce. Pracovní nasazení bylo samozfiejmû velké, ale za mnohem dûleïitûj í povaïuji fakt, Ïe projektov t m obou stran tvofiil celek sdílející spoleãn cíl úspû né nasazení systému BNS. 5

4 strategický taktický = soustava ukazatelů výkonnosti, jejichž hodnoty jsou promítnuty do vícerozměrných datových struktur prodejní výkonnost nákladovost a ziskovost výkonu finanční výkonnost zdroje a potenciály modelování budoucnosti analýza výsledků = soustava metod určených pro nastavení hodnot ukazatelů ve verzích plánů a skutečnosti NA VLASTNÍ OâI STALO SE INEKON SYSTEMS v obrazech. Spoleãnost RETIGO, RETIGO, s.r.o s. r. o.,. pûsobí na ãeském trhu jiï od roku Od té doby stále roz ifiuje v robní program a s ním i areál firmy. Pro zavedení systému BNS se management firmy rozhodl jiï v roce 2009 a my jsme se byli nyní podívat, jak se po tfiech letech spoleãnost se systémem sïila a co konkrétnû tento systém Retigu pfiinesl. BNS se zde osvûdãil pfiedev ím jako informaãní nástroj pro vedení podniku, kter dokáïe okamïitû nabídnout pfiesná data a v znamnû tak urychlit klíãové procesy manaïerského fiízení. Napfiíklad vytvofiení finanãního plánu nám nyní trvá asi o tfietinu ménû. Plány jsme schopni bûhem roku pravidelnû aktualizovat a hlavnû i on-line vyhodnocovat, fiíká Pavel Thom, fieditel controllingového oddûlení spoleãnosti Retigo. Bûhem procesu implementace pracovníci INEKON SYSTEMS peãlivû pro kolili v echny budoucí uïivatele a nyní jej plnû vyuïívá jak top management, tak i celé obchodní oddûlení. Metodiku zavedení systému BNS mûla firma INEKON SYSTEMS zpracovánu na profesionální úrovni, fiíká Pavel Thom a dodává: Úãelem bylo vytvofiit manaïersk systém, kter bude schopen rychle, pfiehlednû a pravdivû informovat manaïery o aktuálním stavu a trendech v jimi fiízen ch oblastech. To se podafiilo a systém je v souãasnosti manaïery rutinnû vyuïíván. Dnes je BNS jiï pevnou souãástí spoleãnosti Retigo a dûleïit m nástrojem jejího managementu. V dne ní dobû musí úspû ná spoleãnost rychle reagovat na neustále se mûnící prostfiedí (legislativní, ekonomické atd.). Bez tohoto systému si tak své fungování jiï témûfi nedovedeme pfiedstavit, uzavírá Pavel Thom. Spoleãnost Retigo, s. r. o., má dnes více neï 120 zamûstnancû a v roba zahrnuje irok sortiment profesionální gastronomické techniky. Kromû konvektomatû, které tvofií devadesát procent její produkce, vyrábí také regenerátory, udrïovací skfiínû, pekafiské a cukráfiské pece, kynárny a nápojovou techniku. INEKON SYSTEMS má siln t m v âesku... se kormidla chopilo vedení spoleãnosti, Na posledním z pravideln ch workshopû popsal své zku enosti z oblasti controllingu Ing. Mgr. Ondfiej Benda. a se slovensk mi kolegy je t m je tû silnûj í....promluvil i Ing. Josef Hu ek, generální fieditel INEKON GROUP, a. s. Na interní strategické poradû hovofiil Ing. Pavel Fuãík... Bûhem oslavy v roãí INEKON SYSTEMS na palubû parníku Czechie a v ichni úãastníci se dobfie bavili. a se zajímavou pfiedná kou vystoupil pfied své kolegy také Ing. Jifií Bene. SVùT BNS Automotive BNS-Training INEKON SYSTEMS na V E 6 Stejnû jako vût ina oborû má i segment automotive fiadu specifik. Právû do tûchto charakteristick ch detailû dokázal INEKON SYSTEMS dokonale proniknout a vyvinul tak fie ení pfiímo na míru tomuto oboru. Vzhledem k tomu, Ïe pro obor automotive je typické fiízení a rozhodování v rámci vícelet ch cyklû, patfií mezi nejoceàovanûj í funkce BNS právû podpora life time managementu. KaÏd díl je tak sledován od poãáteãní certifikace pfies uvedení na trh, nábûh v roby, dosaïení plné kapacity aï po závûreãn útlum a ukonãení v roby. BNS rovnûï umoïàuje promítat do roãního plánovacího období víceleté kontrakty, rámcové smlouvy a odvolávky. Právû tak dodává manaïerskému fiízení tolik potfiebnou flexibilitu. BNS je vhodn pro v robce autodílû ãi lokální poboãky automobilek, jejichï centrála sídlí v zahraniãí. Odtud vût inou pfiicházejí poïadavky na v robu spolu se strategick m plánem. BNS v ak dokáïe nabídnout mnohem pfiesnûj í informace a díky inteligentnímu zpracování v ech interních dat daného v robce a zahrnutí aktuálního v voje na trhu umoïàuje sestavit vysoce pfiesné prognózy. Ty lze navíc neustále aktualizovat ãi simulovat rûzná rozhodnutí a sledovat jejich dopady. Díky tûmto prognózám je také moïné zavãas detekovat odchylky mezi plánem a skuteãností a korigovat manaïerské rozhodování tak, aby nedocházelo k neïádoucím ztrátám. Konkrétní uplatnûní nalezne BNS napfiíklad v operativním fiízení v konnosti, v rámci kterého sleduje plnûní plánû, smluvních závazkû, stanoven ch úrovní nákladû, termínû ãi spolehlivost dodávek. BNS podporuje rovnûï controlling v robních kapacit (smûnnost, personál) a pfiispívá tak k lep ímu rozhodování o krytí poïadavkû v roby interními ãi externími v robními zdroji. S vyuïitím BNS tak dodavatelské fietûzce dokáïou pfiedev ím vyhovût stále sílícímu tlaku ze strany automobilek a pfii zachování dané úrovnû kvality dosáhnout v razného sníïení nákladû. CYKLY ŘÍZENÍ DATOVÝ MODEL FUNKČNÍ OBLASTI BNS REŽIMY PROCESNÍ MODEL 1 CYKLY ŘÍZENÍ BNS-Training (BNS-T) je vzdûlávací program urãen pro podnikové manaïery, controllingové pracovníky a jiné firemní specialisty. Úãastníci si osvojí principy taktické business navigace v oblastech prodejní v konnosti, ziskovosti, finanãní v konnosti a fiízení potenciálû. Seznámí se s metodami tvorby roãních plánû a anal z v sledkû, které nabízí softwarové fie ení BNS-AB. Program je také spojen s fiadou doprovodn ch sluïeb. 4 PANELY 2 PROCESNÍ REŽIMY 3 FUNKČNÍ OBLASTI A MODULY Máte-li o vzdûlávací program BNS-Training zájem, mûïete kontaktovat obchodního fieditele Ing. Jana Hu ka, tel. ãíslo: , JiÏ 10 let spolupracuje INEKON SYSTEMS s V E Praha avsouãinnosti s katedrou manaïerského úãetnictví se podílí nejen na sponzorování, ale i na v uce dvousemestrálního kurzu VyuÏití úãetních informací v fiízení podniku. Jde o profesionální vzdûlávací kurz zamûfien v rámci celoïivotního vzdûlávání na dospûlé posluchaãe z fiad odborníkû. UmoÏÀuje efektivnû rozvíjet a zdokonalovat koncepãní i praktické otázky rozvoje fiízení v konnosti a informaãních systémû ve firmû. Poãínaje akademick m rokem 2012/2013 se INEKON SYSTEMS zapojuje i do manaïerského vzdûlávání typu MBA (Master of Business Administration) PraÏské mezinárodní manaïerské koly (PIBS) pfii Vysoké kole ekonomické v Praze (V E). Toto studium MBA je orientované na finanãní fiízení a jeho informaãní podporu, které PIBS nabízí ve spolupráci s âeskou asociací pro finanãní fiízení (CAFIN) a Katedrou manaïerského úãetnictví Fakulty financí a úãetnictví V E v Praze. Více informací o studiu MBA mûïete získat u Ing. Jany Abdallové, MBA, tel. ãíslo: , Více informací o kurzu VyuÏití úãetních informací v fiízení podniku naleznete na 7

5 OTÁZKY, NA KTERÉ ZNÁME ODPOVùDI: Víme, jak na to! A díky na emu manaïerskému systému BNS mûïete i vy získat odpovûdi, které hledáte. Chcete znát odchylky v prûbûhu firemních procesû a jejich dopad na finanãní v sledky firmy? Chcete vûdût, jak se promítne zmûna struktury v robkû do jejich v sledné ziskovosti? Musíte rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k neïádoucím zmûnám v nákladové nároãnosti produkce? Potfiebujete variantnû promítnout zmûny nákupních cen do ziskovosti produktû v celé ífii prodávaného sortimentu? Cítíte nutnost zpfiehlednit informace o pracovním kapitálu a provázat jeho fiízení s prûbûhem nákupních, logistick ch a v robních rozhodovacích procesû? Chcete b t prûbûïnû upozoràováni na zmûny v ziskovosti produktû a okamïitû navigováni k jejich externím nebo interním pfiíãinám, aby bylo moïné vãas pfiijmout odpovídající opatfiení? Potfiebujete znát nákladovost pfii rûzném vyuïití kapacit v robních zafiízení a stfiedisek? SnaÏíte se zefektivnit zákaznické i produktové portfolio? Potfiebujete systém, kter vám pomûïe variantnû a s minimální pracností promítnout manaïerská rozhodnutí v oblasti obchodních podmínek do plánovaného hospodáfiského v sledku spoleãnosti? Chcete odstranit manuální, zdlouhavou a nezajímavou práci a zajistit, aby se plánování stalo rutinním podnikov m standardem obchodního útvaru? Usilujete o pravdivé a vûrné zachycení nákladové nároãnosti vstupních zdrojû? Potfiebujete získat kvalitnûj í podklady pro vyjednávání o podmínkách nákupu ãi pro rozhodování o pfiijetí obchodní zakázky aojejím vlivu na kapacity? Cítíte nutnost optimalizovat poïadavky na kapacity strojû a zafiízení a na potfiebnou kvalifikaci pracovníkû? Potfiebujete odli it krátkodobé finanãní v kyvy od signálû, které mohou vyústit v naru ení finanãního zdraví podniku? Rádi byste zhodnotili míru stability finanãní pozice podniku a pfiedpovûdûli moïn v voj penûïních tokû ve firmû? Chcete vûdût, zda rozhodnutí o bankovním úvûru bude skuteãnû správné? Stojí pfied vámi anal zy a plánování v oblasti vlastního kapitálu, v voje pracovního kapitálu vãetnû ukazatelû dob obratu? Potfiebujete mít dostatek objektivních a reáln ch ukazatelû, které by vám umoïnily zhodnotit spolehlivost a podíl jednotliv ch dodavatelû na plnûní va ich zakázek? Rádi byste na li a omezili kritická místa (mezi dodavateli ãi v nakupovan ch poloïkách) v zásobování, na které je pfiímo navázáno plnûní potfieb v roby? Rozhodujete se, které z alternativních dodavatelû vybrat pro dal í spolupráci ãi naopak, s kter mi pro jejich nespolehlivost obchodní vztahy vylouãit? Ing. Jiří Borovec, MBA generální ředitel ČEPRO, a.s. Ing. Petr Žáček ekonomický ředitel Budějovický Budvar, n.p. Ing. Jan Bolek finanční ředitel, DEK a. s. Srdečně vás zveme k účasti na mezinárodní konferenci o podnikovém řízení Business Navigation Days listopadu 2012 FARMA BOLKA POLÍVKY, Olšany 205, Rousínov (GPS N E) NA HORIZONTU OBRAT K LEPŠÍMU NEBO KRIZE A STAGNACE? Štěstí přeje připraveným na různé varianty vývoje. A CO VÁS ČEKÁ JEŠTĚ? Dva dny plné zajímavých informací a rad o tom, jak být ještě výkonnější, hospodárnější a úspornější. Slavnostní předání Křišťálového glóbu za dlouhodobý přínos v business navigaci a Modrého glóbu za projekt roku. Večerní posezení s kolegy, přáteli či novými obchodními partnery, řízená degustace destilátů, příjemná hudba a možná přijde i železný Zekon. KONTAKT EDITA ZEZULKOVÁ, Consultant, DDeM, s. r. o, tel.: JAK SE PŘIHLÁSIT? Rezervovat místo si můžete už nyní prostřednictvím nebo na stránkách Účastnický poplatek činí Kč + 20% DPH. V ceně je ubytování, strava, materiály ke konferenci, společenský večer a doprovodný program. Kontakt: INEKON SYSTEMS, s. r. o., U Průhonu 773/12, Praha 7 Holešovice, Tel.: , POD ZÁŠTITOU: MEDIÁLNÍ PARTNER: PARTNEŘI: 8

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2010 roãník 2 OCENùN SYSTÉM PRO INSOLVENâNÍ SPRÁVCE Systém ISIS od spoleãnosti CCV Informaãní systémy je prvním

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Databázové servery pro nejvy í nároky

Databázové servery pro nejvy í nároky Databázové servery pro nejvy í nároky a pro zpracování jak chkoliv typû dat 1 Vítejte! Vítáme Vás ve svûtû databázov ch fie ení a software pro zpracování obsahu spoleãnosti IBM, která jako nikdo jin ví,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Informaãní management ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Petr Doucek, Milo Mary ka, Ota Novotn Úvod Za uplynul ch více jak padesát let od v roby prvního poãítaãe

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

LOGISTICKÉ CENTRUM ZKD SU ICE

LOGISTICKÉ CENTRUM ZKD SU ICE Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2011 roãník 3 ROK 2010 BYL PRO ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ DO REGISTRÒ ZLOMOV (str. 2) CO P INESL MICROSOFT DYNAMICS

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

ROZVOJ ZNALOSTNÍHO POTENCIÁLU FIREM INSPIRACE PRO MANAGEMENT LIDSK CH ZDROJÒ

ROZVOJ ZNALOSTNÍHO POTENCIÁLU FIREM INSPIRACE PRO MANAGEMENT LIDSK CH ZDROJÒ ROZVOJ ZNALOSTNÍHO POTENCIÁLU FIREM INSPIRACE PRO MANAGEMENT LIDSK CH ZDROJÒ Milan Jermáfi Úvod V fiadû publikací a studií o managementu se objevuje dûraz na v znam znalostí pro fungování a rozvoj firem.

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více