Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006"

Transkript

1 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho podniku? (a.s, s.r.o., fyz.o., kom. spol, s.p., výr. družstvo, ) ROK Právní forma. Je Vaše firma pobočkou nebo divizí jiné společnosti?. Pokud ano, kde je hlavní sídlo Vaší společnosti (označte, prosím)? ANO Pokud pokračujte č. jinde ve Vašem kraji jinde v České republice jinde v Evropě NE Pokud NE pokračujte č. Jinde (uveďte prosím kde):. Jaká je vlastnická struktura Vašeho podniku (v %)? jiné Upřesněte: Vlastník Podíl Stát (FNM) Město / obec fyzické osoby právnické osoby zahraniční osoby Celkem 00 %. Popište stručně předmět Vašeho podnikání (hlavní výrobky nebo služby, případně obor):. Určete (proveďte odhad) prosím Váš prodej (v procentech) zákazníkům v následujících geografických oblastech: Oblast ve Vašem kraji v České republice (mimo kraj) ve východní Evropě (včetně Ruska, mimo EU) v členských státech EU jinde ve světě Prodej Celkem 00 %. a) Jaká byla celková výše prodeje (obratu) Vaší firmy v roce 00 (můžete provést odhad pro rok 00)? (pokud jste pobočkou, uveďte prosím, zda jde o údaj za celou firmu nebo za její část) Obrat (mil. Kč) 00 Obrat (mil. Kč) Odhad Berman Group.

2 . V kraji máte (označte odpovídající výroky): významné dodavatele surovin, materiálu významné dodavatele polotovarů, polohotových výrobků, komponent výzkumnou a vývojovou základnu nebo jiné podpůrné funkce významnou koncentraci firem obdobného charakteru (tzv. cluster ) významné odběratele / důležitý trh kvalifikovanou pracovní sílu b) Máte jiný důvod proč sídlíte zrovna ve Vašem městě? Poznámky II. ZAMĚSTNANCI A PRACOVNÍ SÍLA. Určete (nebo proveďte odhad) počet Vašich zaměstnanců na plný úvazek v různých letech Zaměstnanců firmy celkem Nyní (00): Před rokem (00): Před lety (00): Odhad za rok (00): Z toho: zde ve městě (pokud máte více provozoven, poboček) 0. Jaký máte ve firmě podíl ţen, vysokoškoláků, dojíţdějících pracovníků? Ţen (%) Vysokoškoláků (%) Dojíţdějících (nebydlících trvale ve městě) (%). Jaká je průměrná měsíční hrubá mzda ve Vašem podniku a jak se vyvíjí? 00 (Kč) 00 (Kč) 00 (Kč). Klasifikujte prosím (podle Vašeho názoru) kvalitu Vašich pracovních sil, označte podíl vynikajících ( = nepostradatelných), dobrých, dostatečných ( = ucházejících) a špatných (s nimiž se chcete rozloučit) zaměstnanců (v %). Pozn.: (součet musí dát 00%) Známka % výborná dobrá dostatečná špatná. Postrádáte u Vašich pracovníků (příp. očekáváte do budoucna) některé dovednosti, profese nebo kvalifikaci klíčovou pro další rozvoj Vašeho podniku? Zatím ne, ale do budoucna očekáváme Jaké (např. manažerské dovednosti, svářeči, projektanti, apod.): Průzkum podnikatelského prostředí.

3 Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00 III. NEMOVITOSTI, INVESTICE A INVESTIČNÍ ZÁMĚRY. Vlastníte nemovitost(i), kterou používáte pro Vaše podnikání nebo si ji(je) pronajímáte? Vlastníme Jsme v nájmu Část vlastníme, část najímáme. Vlastníte pozemek dostatečně velký pro případné rozšíření Vašeho podniku zde ve městě?, ale zvaţujeme nákup. Prodáte nebo pronajmete části Vašich pozemků a/nebo objektů z důvodu nedostatečného využití?. Budete v příštích letech investovat do rozvoje, tj. nemovitostí nebo technologií zde ve městě? a) Pokud ano, jaká bude předpokládaná výše investice? b) Pokud ano, kolik nových pracovních míst předpokládáte takto vytvořit? mil. Kč. Chystáte se rozšířit (např. vytvořit pobočku) Váš podnik jinde v České republice nebo v zahraničí? a) Pokud ano, kde (město, kraj)? b) Pokud ano, proč nerozšíříte podnik zde?. Máte ve Vašem podniku oddělení výzkumu a/nebo vývoje?, ale chystáme se vytvořit máme a) Pokud ano, kolik osob zaměstnává? b) Pokud ano, co je jeho hlavní náplní? 0. Nakupujete sluţby VaV u vysokých škol a jiných institucí?. Jaký je význam inovačních aktivit pro Vaši firmu (zaškrtněte max. nejdůležitější tvrzení)? Zlepšení kvality výrobků nebo služeb Rozšíření sortimentu výrobků nebo služeb Rozšíření trhu nebo zvýšení tržního podílu Zlepšení výrobní pružnosti Rozšíření výrobní kapacity 00. Berman Group.

4 Splnění regulačních opatření Snížení nákladů práce na jednotku produkce Zlepšení vlivu na životní prostředí Snížení materiálové a energetické náročnosti. Jaké jsou omezující faktory inovačních aktivit (zaškrtněte max. nejdůležitější tvrzení)? Příliš vysoké náklady Nadměrná ekonomická rizika dostatek finančních zdrojů Malý zájem zákazníků o nové produkty dostatek kvalifikovaných pracovníků dostatek informací o trzích dostatečně pružné regulace a normy pružnost podnikové organizační struktury dostatek informací o technologii. Jste připraveni ucházet se (příp. už jste se ucházeli) o spolufinancování rozvoje Vašeho podniku z prostředků EU? Zvaţujeme to a) Pokud ano, o jaké projekty se jedná a jaká je jejich celková výše v Kč? Kč Popište prosím velmi stručně tyto projekty:. Hodláte (ať už v současné době nebo do budoucna) přemístit Váš podnik z města / mikroregionu, tj. skončit s podnikáním na tomto místě? a) Pokud ano, proč se chystáte opustit současné místo? (zakroužkujte nanejvýš čtyři důvody) konkurence v místě (velká / unfair) nízká produktivita práce dopravní dostupnost náklady na energie není zde místo pro rozšíření problémy s životním prostředím špatné podnikatelské prostředí v místě 0 špatné služby místní správy kriminalita/ vandalismus špatná státní správa náklady na pracovní síly jiné b) Pokud ano, kam hodláte přemístit vaši firmu / podnik? (místo) c) Pokud ano, kdy hodláte přemístit vaši firmu? (rok) Průzkum podnikatelského prostředí.

5 Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00 d) Pokud uvažujete o odchodu z města, co by vás mohlo přesvědčit, abyste zůstali? IV. PROBLÉMY, SLUŢBY MÍSTNÍ SPRÁVY A VZTAHY S MÍSTNÍ SPRÁVOU. Které z následujících faktorů mají největší negativní vliv na současný nebo budoucí vývoj Vašeho podnikání (zatrhněte maximálně políčka). Poznámky: zahraniční konkurence domácí konkurence legislativní omezení cena vstupů (materiál, energie atd.) náklady na mzdy zastaralá technická zařízení nedostatečné prostory budovy a pozemky kurs koruny (posilování) 0 úrokové míry ekonomická situace ČR politická situace (nestabilita) v ČR dostupnost kvalifikovaných pracovníků dostupnost finančních prostředků vzdálenost na trh přístup místní správy jiné Uveďte:. Jak byste ohodnotili Magistrát / Město jako poskytovatele následujících sluţeb? Sluţba. podpora podnikání a investic. nabídka pozemků a objektů k podnikání. likvidace tuhých odpadů. veřejná doprava. služby městské policie. údržba silnic v okolí Vašeho podniku. správní řízení na městském úřadě. propagace města, regionu. technická infrastruktura ve městě 0. nabídka bydlení ve městě (známkování jako ve škole, označte prosím) 0.a) Které z výše uvedených služeb by měly být zlepšeny a jak? 00. Berman Group.

6 . Myslíte si, že by město mělo poskytovat podnikatelům se sídlem ve městě následující sluţby? Sluţba. zvýhodněný pronájem nemovitostí k podnikání. zvýhodněné půjčky. garance za úvěry. podpora při získávání veřejných zakázek. asistenční služba při jednání s úřady. informace o rozvojových záměrech města. společná propagace podniků a města. budování průmyslových zón. inkubátor pro začínající podnikatele 0. vzdělávací kurzy. zvaní podniků k účasti na tvorbě a realizaci rozvojových plánů. organizace klastru ve Vašem oboru podnikání. podpora exportu Určitě Spíše Spíše vím ano ano ne 0 a) Které další sluţby by měla radnice provádět, aby Vám pomohla v podnikání? V. VŠEOBECNÝ DOJEM. Ohodnoťte prosím následující instituce známkami jako ve škole z hlediska jejich fungování. Sluţba Magistrát města Krajský úřad Úřad práce Krajská hospodářská komora CzechInvest (známkování jako ve škole, označte prosím) Váš komentář k těmto organizacím a jejich vztahu k podnikání: Průzkum podnikatelského prostředí.

7 Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Jaký je Váš pohled na město jako místo pro podnikání? výborné dobré průměrné špatné bez názoru a) Co zde shledáváte pozitivním (silné stránky města a jeho okolí)? b) Co zde shledáváte negativním (slabé stránky města a jeho okolí)? VI. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY Děkujeme Vám za čas a Vaši spolupráci. Vaše odpovědi budou velmi důleţité pro plánování a posílení ekonomického rozvoje města. Vyplněné formuláře průzkumu předejte prosím konzultantovi, který u Vás bude provádět pohovor, případně je doručte prosím do.0.00 na adresu: BermanGroup, Na Květnici, 0 00 Praha. 00. Berman Group.

8 Pokud si přejete odevzdat průzkum anonymně, nevyplňujte prosím následující: Název podniku: Adresa: Tel WWW Dotazovaný: Pozice v podniku: Datum interview: Jméno tazatele: Průzkum podnikatelského prostředí.

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

IEE Projekt BiogasIN

IEE Projekt BiogasIN IEE Projekt BiogasIN Možnosti a nedostatky financování projektů na výrobu bioplynu v České Republice D.5.1., WP5 5/2011 This Project (Contract No.IEE/09/848) is supported by: Obsah 1 Úvod... 3 2 Veřejná

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více