Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření"

Transkript

1 Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014

2 Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 2

3 Obsah Shrnutí výsledků... 4 Dotazníkové otázky Název firmy a kontaktní Jste: Jak dlouho realizuje Vaše firma podnikatelskou činnost? Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? Předmět činnosti Vaší firmy: Máte zaměstnance? Jaký vývoj zaměstnanosti ve Vaší firmě očekáváte do roku 2020? Počet zaměstnanců: Jaký podíl Vašich zaměstnanců, podle Vašeho odhadu, žije v Červeném Kostelci? Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě a jeho spádovém okolí? Pokud se domníváte (viz předchozí otázka), že kvalita a dostupnost pracovní síly ve městě a jejím spádovém okolí je špatná, jaké jsou hlavní důvody? Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit? Můžete naopak nabídnout zájemcům k prodeji/pronájmu část Vašich nemovitostí z důvodu Vašeho nedostatečného využití či nepotřebnosti pro Vaše účely? Dopravní infrastruktura ve městě a případně v jeho okolí přístupové komunikace Jaké jsou plány/výhled Vaší firmy pro období do roku 2020? Z hlediska prostorového ukotvení Vaší činnosti, předpokládáte: Jak hodnotíte Červený Kostelec jako místo pro podnikání? Jaké hlavní faktory podle Vás působí na podnikatelské prostředí v Červeném Kostelci (silné a slabé stránky města)? Jak hodnotíte kvalitu následujících činností místní správy na úrovni města (tj. samospráva a MěÚ)? Představte si, že máte možnost ovlivnit prostředí pro podnikání ve městě a máte pro to, byť samozřejmě omezené, veřejné prostředky. Co byste za ně například jako starosta města realizoval/-a nejdříve, co později (2. priorita v pořadí) a co na třetím místě Uvítal byste, kdyby město a jeho představitelé více komunikovali s podnikatelskými subjekty a jejich zástupci? Pokud ano, jakou formou? Využijte zbývajícího místa a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj Červeného Kostelce a zlepšení podmínek pro podnikání Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 3

4 Shrnutí výsledků Dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na podnikatele z Červeného Kostelce a bylo prováděno během června 2014 v souvislosti s připravovaným strategickým plánem města, se zúčastnilo 42 podnikatelských subjektů. Mírně převažovaly právnické osoby nad osobami fyzickými. Zapojily se spíše firmy s dlouhodobými zkušenostmi s podnikáním a etablované přímo v Červeném Kostelci. Z hlediska oboru podnikání skoro třetinu odpovídajících představovaly podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví, necelou pětinu pak firmy ze zpracovatelského průmyslu. V počtu zaměstnanců převažovaly ze dvou pětin tzv. mikropodniky, subjekty do 10 zaměstnanců. Necelá třetina odpovídajících nemá žádné zaměstnance. Poměrně překvapivě téměř dvě pětiny odpovídajících podnikatelů uvedly, že odhadovaný počet jejich zaměstnanců pocházejících z Červeného Kostelce je menší než 30 % z celkového počtu zaměstnanců. V ¼ odpovídajících podnikatelských subjektů Kostelečtí obyvatelé výrazně převažují (tj. z více jak 70 %). Kvalita a dostupnost pracovní síly ve městě je hodnocena převážně jako průmětná, však více než třetina odpovídajících ji hodnotí jako špatnou. Ti, kteří hodnotili pracovní sílu a její dostupnost jako špatnou, si nejčastěji stěžovali na nedostatečnou kvalifikaci pracovní síly a neochotu a nechuť pracovat. Téměř dvě třetiny účastníků dotazníkového šetření uvedly, že disponují dostatečnými prostory pro podnikání i případné rozšíření podnikatelských aktivit. Více jak čtvrtina uvedla, že stávající stav je vyhovující, ale může se do budoucna změnit. Dopravní infrastruktura je pro většinu odpovídajících podnikatelských subjektů plně dostatečná, pro necelé dvě pětiny pak není ideální, ale nijak zásadně neomezuje v podnikání. Do vzdělávání zaměstnanců, na jejichž nedostatečnou kvalifikaci si zaměstnavatelé nejvíce v rámci dotazníku stěžovali, chce investovat pouze přibližně 14 % odpovídajících subjektů. To svědčí o poměrně malé angažovanosti firem vzdělávat svou pracovní sílu. Podle dotazu zaměřeného na plány/výhled firmy do roku 2020 nejvíce odpovídajících podnikatelských subjektů uvedlo, že chce modernizovat technologické vybavení, necelá třetina chce pouze udržet stávající stav bez větších investic. Pro město se tak nabízí podpora podnikatelů v oblasti investic (mediační a motivační role, vč. například informování o možnostech podpory pro jejich záměry) s cílem podpořit nové pracovní příležitosti. Červený Kostelec je hodnocen jako průměrné místo pro podnikání o něco více než polovinou odpovídajících subjektů, avšak více jak čtyři pětiny odpovídajících chce v rámci svého podnikání zůstat v Červeném Kostelci. Silnou stránkou města je dle podnikatelů celkové prostředí města (atmosféra, veřejné prostory pozitivní hodnocení od cca 55 % odpovídajících). Jako jednoznačně slabé stránky pak označují dostupnost adekvátní pracovní síly, spolupráci s veřejnou správou a dopravu. Podpora podnikání je dle názoru odpovídajících hodnocena v průměru jako dostatečná, informovanost o záměrech města spíše podprůměrná, údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků průměrná. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 4

5 Podnikatelské subjekty nemají dle vyjádření dotazovaných dostatek vlastních finančních zdrojů k uskutečňování svých investičních záměrů, případně by uvítali pomoc města. Velmi důležité jsou pro odpovídající podnikatelské subjekty investice do dopravní infrastruktury. Podnikatelé dále vyjádřili zájem o zvýšení informovanosti, nejčastěji zněly návrhy na e- mailovou komunikaci a pravidelné setkávání s vedením města. Z volných odpovědí nevyplývá nijaká zásadní shoda na problémech města v oblasti podpory podnikání a souvisejících otázkách. Zní však stížnosti na dopravu, která komplikuje činnost zejména menším obchodníkům v centru města (např. nedostatek míst k parkování, špatný stav chodníků). Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 5

6 Dotazníkové otázky 1. Název firmy a kontaktní Textová odpověď, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 10x V účasti na dotazníkovém šetření mírně převažovali právnické osoby (cca 57 %) nad osobami fyzickými. Přibližně dvě třetiny zúčastněných podnikatelských subjektů podniká déle než 10 let, o něco více než 1/5 pak podniká 6-10 let. Zbývající do dotazníku zapojené subjekty podnikají kratší dobu. Celkem ¾ odpovídajících podnikatelských subjektů má sídlo firmy přímo v Červeném Kostelci, zbývající ¼ pak jinde v ČR. Z uvedeného vyplývá, že dotazníkového šetření se zúčastnili spíše firmy s dlouhodobými zkušenostmi s podnikáním a etablované přímo v Červeném Kostelci. 2. Jste: Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Právnická osoba % Fyzická osoba % 43% 57% Právnická osoba Fyzická osoba Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 6

7 3. Jak dlouho realizuje Vaše firma podnikatelskou činnost? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Méně než 3 roky % 3-5 let % 6-10 let % více než 10 let % 4. Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x V Červeném Kostelci % Jinde v ČR % V zahraničí % 24% V Červeném Kostelci Jinde v ČR 76% Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 7

8 5. Předmět činnosti Vaší firmy: Výběr z více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Zemědělství a myslivost, lesnictví % Dobývání nerostných surovin % Zpracovatelský průmysl % Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody % Stavebnictví % Ubytování a stravování % Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží % Finanční služby, pojišťovnictví % Doprava, skladování, pošty a telekomunikace % Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti % Vzdělávání % Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu % Ostatní veřejné, sociální a osobní služby % Činnosti v oblasti vědy a výzkumu % Jiné, uveďte: % Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 8

9 Skoro třetinu odpovídajících představují podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví, téměř pětinu pak tvoří firmy působící ve zpracovatelském průmyslu. Cca 14 % účastníků šetření tvoří subjekty z ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, téměř 12 % z oblasti obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a necelých 10 % z oblasti vzdělávání. Přes 16 % subjektů uvedlo, že podnikají v jiném oboru, ale ani jeden subjekt obor podnikání nedoplnil. 6. Máte zaměstnance? Výběr z možností, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Ne % Ano, do 10-ti zaměstnanců (mikropodnik) % Ano, zaměstnanců (malý podnik) % Ano, zaměstnanců (střední podnik) % Ano, nad 250 zaměstnanců (velký podnik) % 21% 7% 41% 31% Bez zaměstnanců Ano, do 10-ti zaměstnanců (mikropodnik) Ano, zaměstnanců (malý podnik) Ano, zaměstnanců (střední podnik) Mezi odpovídajícími podnikatelskými subjekty převažovaly ze dvou pětin tzv. mikropodniky, subjekty do 10 zaměstnanců. Necelá třetina odpovídajících nemá žádné zaměstnance. Firmy do 50 zaměstnanců jsou v dotazníku zastoupeny o něco více než 1/5, ještě větší podniky co do počtu zaměstnanců pak z cca 7 %. Dotazníkového šetření se nezúčastnila žádná firma s více jak 250 zaměstnanci. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 9

10 7. Jaký vývoj zaměstnanosti ve Vaší firmě očekáváte do roku 2020? Počet zaměstnanců: Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Spíše poroste % Bude zhruba stabilní % Bude spíše klesat % Není možné odhadnout % Přes polovinu odpovídajících subjektů uvedlo, že počet jejich zaměstnanců bude ve výhledu do roku 2020 zhruba stejný, asi třetina odhaduje růst. Pro město lze z uvedených informací vyvodit, že budou sice vznikat nová pracovní místa, ale nijak zásadní nárůst nelze očekávat. Půjde spíše o jednotky nových pracovních příležitostí. 8. Jaký podíl Vašich zaměstnanců, podle Vašeho odhadu, žije v Červeném Kostelci? Zodpovězeno 36x, nezodpovězeno 6x Méně než 30 % % % % Nad 70 % % 25% 36% 39% Méně než 30 % % Nad 70 % Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 10

11 Poměrně zajímavým zjištěním je, že nejvíce podnikatelských subjektů (téměř dvě pětiny) uvedlo, že odhadovaný počet jejich zaměstnanců pocházejících z Červeného Kostelce je menší než 30 % z celkového počtu zaměstnanců. Je tedy viditelné, že podnikatelé ve městě mají velký přínos jako zaměstnavatelé i pro okolní obce. Naopak toto zjištění může ukazovat na nedostatečnou orientaci podnikatelů na obyvatele města (tj. není pro ně prioritou/kritériem zaměstnávat spíše obyvatele města). V takovém případě by město mohlo podpořit zaměstnávání vlastních obyvatel v roli mediační a motivační, což by přineslo i návazné efekty (kromě vlastního zvýšení zaměstnanosti obyvatel města) snížení dopravní zátěže díky nižší dojížďce apod. Více než třetina podnikatelů uvedla, že počet jejich zaměstnanců z Červeného Kostelce se pohybuje mezi 30 a 70 % z celkového počtu zaměstnaných. Pouze v ¼ odpovídajících podnikatelských subjektů výrazně převažují (tj. z více jak 70 %) Kostelečtí obyvatelé. 9. Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě a jeho spádovém okolí? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Dobrá % Dostatečná % Špatná % 10. Pokud se domníváte (viz předchozí otázka), že kvalita a dostupnost pracovní síly ve městě a jejím spádovém okolí je špatná, jaké jsou hlavní důvody? Výběr z více možných, zodpovězeno 19x, nezodpovězeno 23x Nedostatečná kvalifikace pracovní síly % Neochota a nechuť pracovat % Neochota pracovníků k vlastní zodpovědnosti a spolupodílení se na rozvoji firmy % Drahá pracovní síla % Nedostatečné dopravní spojení z okolních obcí a ztížení možnosti dojíždět pracovní síle, která by jinak byla vhodná % Jiné, uveďte: % Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 11

12 Téměř polovina odpovídajících podnikatelských subjektů hodnotí kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě jako dostatečnou. Více jak třetina odpovídajících (36,59 %) ji však hodnotí jako špatnou. Ti, kteří hodnotili pracovní sílu a její dostupnost jako špatnou a mohli zvolit maximálně dvě varianty odpovědi, z jakých důvodů považují dostupnost a kvalifikaci pracovní síly za špatnou, si nejčastěji stěžovali na nedostatečnou kvalifikaci pracovní síly (dvě třetiny) a neochotu a nechuť pracovat (necelá polovina odpovídajících). Více jak třetina odpovídajících volila také možnost neochota pracovníků k vlastní zodpovědnosti a spolupodílení se na rozvoji firmy. Z odpovědí lze vyvodit, že kvalita a dostupnost pracovní síly je průměrná až mírně podprůměrná. Na tomto místě je vhodné vzít v úvahu i vyjádření plynoucí z dotazníku pro obyvatele, kde byla vícekrát vyjádřena nespokojenost obyvatel s nedostatkem pracovních příležitostí. Zjištění z těchto dotazníků zaměřených na různé cílové skupiny jsou v kontrastu a je evidentní, že zde existuje potřeba sladit vzájemné požadavky k dosažení maximální možné míry spokojenosti protistran. Nedostatečná kvalifikace pracovní síly totiž může mít negativní vliv při jednání města s novými potencionálními investory, při rozhodování stávajících firem ve městě o dlouhodobých investicích na straně jedné, na straně druhé je pro město ohrožením odchod obyvatel z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. V kategorii Jiné, uveďte zazněl názor, že ve městě nejsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci mladých lidí. Podle vyjádření především mladí s vyšším vzděláním utíkají do měst s lepší infrastrukturou, lepšími bytovými podmínkami a s lepší nabídkou pracovních příležitostí. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 12

13 11. Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Ano disponujeme (v současnosti i ve výhledu) % Ano, v současnosti disponujeme, ale výhledově se to může změnit, resp. pravděpodobně se to změní % Již nyní nedisponujeme, ale nevidíme problém do budoucna tento deficit řešit ve městě % Již nyní nedisponujeme a do budoucna by to mohlo být na překážku setrvání naší činnosti ve městě % 12. Můžete naopak nabídnout zájemcům k prodeji/pronájmu část Vašich nemovitostí z důvodu Vašeho nedostatečného využití či nepotřebnosti pro Vaše účely? Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Ne % Ano, jedná se o pozemek vhodný/určený pro podnikatelskou činnost % Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt, který by potřeboval rekonstrukci/ zásadní adaptaci % Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt plně připravený k podnikání % Ano, jedná se kancelářské prostory % Jiné, uveďte: % 2% 10% 2% Ne Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt, který by potřeboval rekonstrukci/ zásadní adaptaci Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt plně připravený k podnikání 86% Ano, jedná se kancelářské prostory Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 13

14 Téměř dvě třetiny účastníků dotazníkového šetření uvedly, že disponují dostatečnými prostory pro podnikání i případné rozšíření podnikatelských aktivit. Více jak čtvrtina uvedla, že stávající stav je vyhovující, ale může se do budoucna změnit. Necelá desetina odpovídajících pak uvedla, že může zájemcům pronajmout část svých nemovitostí (výrobní/skladovací objekt plně připravený k podnikání). Naprostá většina odpovídajících subjektů (cca 86 %) však toto nemůže učinit. 13. Dopravní infrastruktura ve městě a případně v jeho okolí přístupové komunikace: Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Je pro nás plně dostatečná % Není z pohledu naší činnosti ideální, ale nijak zásadně nás neomezuje v podnikání % Je ve špatném stavu (z pohledu kvality či rozsahu) a považujeme nezbytné s tím něco dělat, neboť tento stav má či může mít negativní vliv na naše podnikání/setrvání v Červeném Kostelci % Je pro nás plně dostatečná 17% 44% Není z pohledu naší činnosti ideální, ale nijak zásadně nás neomezuje v podnikání 39% Je ve špatném stavu (z pohledu kvality či rozsahu) a považujeme nezbytné s tím něco dělat, neboť tento stav má či může mít negativní vliv na naše podnikání/setrvání v Červeném Kostelci Dopravní infrastruktura je pro většinu odpovídajících podnikatelských subjektů (více jak dvě pětiny) plně dostatečná, pro necelé dvě pětiny pak není ideální, ale nijak zásadně neomezuje v podnikání. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 14

15 14. Jaké jsou plány/výhled Vaší firmy pro období do roku 2020? Výběr z více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Předpokládáme spíše útlum činnosti % Udržet stávající stav, nepočítáme s nijak velkým rozvojem, investicemi apod % Předpokládáme investice do podnikatelských nemovitostí (vybudovat, rozšířit či rekonstruovat nemovitosti pro naše podnikání) % Modernizovat technologické vybavení (pořízení strojů a zařízení pro podnikatelskou činnost) % Rozšířit výrobu /služby v rámci stávající činnosti (tj. rozšíření bez výrazných inovací) % Vytvořit novou nabídku produktů / služeb (tj. realizace inovací) % Významně zlepšit marketing, propagaci, snaha dostat se na nové trhy % Investice do lidských zdrojů % Investice do ekologizace podnikání % Jiná formy rozvoje/plány (uveďte): % Na dotaz zaměřený na plány/výhled firmy do roku 2020 měly zúčastněné subjekty zaškrtnout všechny varianty odpovědí včetně možnosti jiné, které se jich týkají. Nejvíce odpovídajících podnikatelských subjektů chce modernizovat technologické vybavení (38 %), necelá třetina chce pouze udržet stávající stav bez větších investic (cca 31 %). Téměř 29 % subjektů bude investovat do podnikatelských nemovitostí a stejné množství se vyjádřilo k záměru zlepšit marketing, propagaci či se dostat na nové trhy. Přibližně 26 % zúčastněných subjektů bude tvořit novou nabídku produktů či služeb. Pro město není pozitivním signálem, že třetina podnikatelských subjektů plánuje spíše jen udržení stávajícího stavu. Může to snižovat potenciál vytváření nových pracovních příležitostí. Do vzdělávání zaměstnanců, na jejichž nedostatečnou kvalifikaci si zaměstnavatelé nejvíce v rámci dotazníku stěžovali, chce investovat pouze přibližně 14 % odpovídajících subjektů. To svědčí o poměrně malé angažovanosti a zájmu firem vzdělávat svou pracovní sílu. V kategorii Jiné nebyly uvedeny žádné odpovědi. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 15

16 15. Z hlediska prostorového ukotvení Vaší činnosti, předpokládáte: Výběr z více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Setrvat s realizací podnikatelské činnosti v Červeném Kostelci (ve stávajícím či rozšířeném rozsahu) % Rozšířit firmu, avšak do dalších míst mimo obec % Přemístit firmu mimo Červený Kostelec % Důvody pro rozšíření/přemístění firmy mimo Červený Kostelec jsou: % Nedostatek požadované pracovní síly % Konkurence % Nedostatek prostoru pro rozvoj % Potřeba přiblížení regionálnímu centru (informace, úřady, lepší dostupnost apod.) % Přiblížení dodavatelům či odběratelům % Možný konflikt se zájmy životního prostředí (např. nemožnost povolení nového provozu, související dopravní zátěž apod.) % Nedostatečná podpora ze strany veřejné sektoru (zejména města) % Jiné, uveďte: % Na dotaz ohledně prostorového ukotvení podnikatelského subjektu mohli odpovídající zvolit více variant odpovědí. Více jak čtyři pětiny odpovídajících chce v rámci svého podnikání zůstat v Červeném Kostelci. Rozšířit firmu do dalších obcí má zájem 14 % odpovídajících. Ti, kteří zvolili možnost rozšíření/přemístění firmy mimo Červený Kostelec, pak uváděli mezi důvody nejčastěji nedostatečnou podporu města (cca 12 %), jiný důvod (nedostatek pozemků a objektů, malá kupní síla ve městě, pobočky v jiných obcích) a přiblížení se dodavatelům a odběratelům (7 %). Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 16

17 16. Jak hodnotíte Červený Kostelec jako místo pro podnikání? Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Výborně % Dobře % Průměrně % Špatně % 12% 52% 36% Dobře Průměrně Špatně 17. Jaké hlavní faktory podle Vás působí na podnikatelské prostředí v Červeném Kostelci (silné a slabé stránky města)? Matice výběru z možností, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Silná stránka Slabá stránka Dostupnost infrastruktury pro podnikání 17 (40.48%) 15 (35.71%) 8 (19.05%) Doprava 14 (33.33%) 18 (42.86%) 8 (19.05%) Dostupnost a podmínky bydlení 14 (33.33%) 11 (26.19%) 16 (38.10%) Dostupnost pracovní síly 13 (30.95%) 17 (40.48%) 9 (21.43%) Celkové prostředí města (veřejné prostory, atmosféra) 23 (54.76%) 12 (28.57%) 6 (14.29%) Spolupráce s veřejnou správou 10 (23.81%) 19 (45.24%) 11 (26.19%) Rámcové podmínky pro podnikání (uzemní plán, životní prostředí) 9 (21.43%) 8 (19.05%) 22 (52.38%) Nevím Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 17

18 Červený Kostelec je hodnocen jako průměrné místo pro podnikání více jak polovinou odpovídajících subjektů (52 %). Z hlediska faktorů, které působí na podnikatelské prostředí v Červeném Kostelci, vnímají odpovídající podnikatelské subjekty jako silnou stránku města celkové prostředí města (atmosféra, veřejné prostory pozitivní hodnocení od cca 55 % odpovídajících). Naopak jako spíše slabé stránky pak označují zejména spolupráci s veřejnou správou (45 %) dostupnost pracovní síly a dopravu (43 %). Poněkud překvapivé je zvolení dopravy jako slabé stránky města vzhledem k tomu, že v předcházejícím dotazu č. 13 většina odpovídajících uvedla, že dopravní infrastruktura ve městě je pro ně dostačující či nijak zásadně nebrání jejich podnikání. U hodnocení dostupnost infrastruktury pro podnikání mírně převažuje kladné hodnocení (40 % odpovídajících se srovnání s 36%, jež ji vnímají jako slabou stránku). Faktory dostupnosti a podmínek pro bydlení, společně s rámcovými podmínkami pro podnikání (územní plán, životní prostředí) nejsou podnikatelé schopni posoudit, neví. I to může ukazovat na prostor pro zlepšení ve vzájemné komunikace města a podnikatelů tak, aby ti měli dost informací o celkových podmínkách ve městě, které mohou mít vliv na jejich podnikání (např. v oblasti územního plánování, plánování investic a rozvoje města apod.). 18. Jak hodnotíte kvalitu následujících činností místní správy na úrovni města (tj. samospráva a MěÚ)? Matice výběru z možností, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x výborná dobrá dostatečná spíše špatná neprovádí se/nevím Podpora podnikání 1 (2.38%) 10 (23.81%) 11 (26.19%) 12 (28.57%) 8 (19.05%) Informovanost o záměrech města 2 (4.76%) 9 (21.43%) 13 (30.95%) 15 (35.71%) 3 (7.14%) Nabídka pozemků/objektů k podnikání 0 5 (11.90%) 5 (11.90%) 14 (33.33%) 17 (40.48%) Údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků 3 (7.14%) 15 (35.71%) 13 (30.95%) 9 (21.43%) 2 (4.76%) Veřejná doprava 4 (9.52%) 20 (47.62%) 6 (14.29%) 5 (11.90%) 6 (14.29%) Vstřícnost a jednání samosprávy (jednání na MÚ) 1 (2.38%) 19 (45.24%) 7 (16.67%) 12 (28.57%) 3 (7.14%) Propagace města a místních aktivit 8 (19.05%) 13 (30.95%) 10 (23.81%) 7 (16.67%) 4 (9.52%) Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 18

19 Podpora podnikání: Ač v hodnocení byla nejčastěji volena kategorie spíše špatná, vzhledem k velmi minimálním procentuálním rozdílům v dalších kategoriích lze říci, že podpora podnikání ve městě je zúčastněnými subjekty hodnocena v průměru jako dostatečná. Informovanost o záměrech města: Je hodnocena jako spíše podprůměrná. Většina, tj. téměř 36 % odpovídajících shledává informovanost o záměrech města jako spíše nedostatečnou, necelá třetina pak jako dostatečnou (31 %). Nabídka pozemků/objektů k podnikání: S největší četností, tj. dvě pětiny odpovídajících, byla volena možnost neprovádí se/nevím (cca dvě pětiny odpovídajících). Jedna třetina odpovídajících pak volila variantu spíše špatná. Jako výbornou ji neoznačil žádný z odpovídajících. Údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků: Je hodnocena jako průměrná. Více jak třetina odpovídajících hodnotí údržbu jako dobrou (téměř 36 %), necelá třetina pak jako dostatečnou. Veřejná doprava: Skoro polovina odpovídajících hodnotí dopravu jako dobrou (panuje tedy shoda hodnocení této oblasti s odpovědí na dotaz v dotazníku pro veřejnost). Vstřícnost a jednání samosprávy: hodnocena jako dobrá většinou odpovídajících (45 %). Propagace města a místních aktivit: Propagace je nejvíce hodnocena jako dobrá a to asi třetinou odpovídajících. V této oblasti získalo město nejvíce pozitivních ohlasů z kategorie výborná (19 %). 19. Představte si, že máte možnost ovlivnit prostředí pro podnikání ve městě a máte pro to, byť samozřejmě omezené, veřejné prostředky. Co byste za ně například jako starosta města realizoval/-a nejdříve, co později (2. priorita v pořadí) a co na třetím místě. Matice, více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Nejvyšší priorita 2. v pořadí 3. v pořadí Investice do dopravní infrastruktury 17 (40.48%) 14 (33.33%) 3 (7.14%) Investice do dopravní obslužnosti (hromadná doprava) 0 13 (30.95%) 9 (21.43%) Zainvestování nemovitostí a nabídnutí podnikatelům 9 (21.43%) 8 (19.05%) 9 (21.43%) Podpora lidských zdrojů (vzdělávání) 17 (40.48%) 7 (16.67%) 1 (2.38%) Životní prostředí 9 (21.43%) 9 (21.43%) 8 (19.05%) Zlepšení celkového prostředí (vybavenosti) města 12 (28.57%) 16 (38.10%) 7 (16.67%) Zlepšení informovanosti podnikatelů 15 (35.71%) 7 (16.67%) 4 (9.52%) Podpora při získávání finančních zdrojů pro podnikání (garance, zvýhodněné půjčky) 20 (47.62%) 3 (7.14%) 8 (19.05%) Společná propagace podniků a města 10 (23.81%) 5 (11.90%) 8 (19.05%) Podpora bydlení a přistěhování obyvatel do města 11 (26.19%) 8 (19.05%) 7 (16.67%) Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 19

20 Nejvyšší prioritou je pro podnikatelské subjekty podpora při získávání finančních zdrojů pro podnikání (garance, zvýhodněné půjčky). Je tedy evidentní, že podnikatelské subjekty nemají dostatek vlastních finančních zdrojů k uskutečňování svých investičních záměrů, případně by uvítaly pomoc města. V případě, že město by chtělo podnikatelské prostředí podpořit, je nutné zjistit konkrétní záměry a potřeby podnikatelských subjektů. Investiční podpora by pak byla možná ve spolupráci s městem např. prostřednictvím evropských dotací (vytváření podmínek pro podnikání typu regenerace brownfields, nájemních prostor, ale i poskytování poradenství a podpory při zajišťování dotací). Důležité pro odpovídající podnikatelské subjekty jsou dále investice do dopravní infrastruktury, ač v předchozí otázce (č. 13) se podnikatelské subjekty vyjadřovaly o dopravní infrastruktuře jako dostačující. Z grafu lze však vyčíst jednu z nejvyšších četností odpovědí na tento dotaz. Protože doprava jako taková byla označena za slabou stránku města, je evidentní, že některé její aspekty podnikatelům nevyhovují. Obdobně se ve slabých stránkách nalézala dostupnost pracovní síly a investice do lidských zdrojů by z pozice samosprávy podpořily více jak dvě pětiny odpovídajících podnikatelských subjektů. V dotazníku však nebyl prostor na konkrétní vyjádření k formě podpory vzdělávání obyvatel ze strany města, proto by v tomto směru pomohla intenzivnější komunikace města s podnikateli. Odpovídající dále vyjádřili zájem o zvýšení informovanosti podnikatelů a vysokou četnost odpovědí měla otázka zaměřená na zlepšení vybavenosti města a celkového prostředí. Zajímavé je, že nikdo se nevyjádřil k dopravní obslužnosti jako oblasti s nejvyšší prioritou, to odpovídá poznatkům z předcházejících odpovědí, podle kterých je veřejná doprava ve městě i jeho blízkém okolí dostatečně zajištěna a zjevně není zásadní překážkou pro dopravu zejména zaměstnanců do zaměstnání (přestože na jiném místě je implicitně uváděno poměrně vysoké procento dojíždějících za prací do Červeného Kostelce). Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 20

21 20. Uvítal byste, kdyby město a jeho představitelé více komunikovali s podnikatelskými subjekty a jejich zástupci? Pokud ano, jakou formou? Výběr z možností, zodpovězeno 40x, nezodpovězeno 2x Ne, považuji současný stav a poskytování informací za dostatečné % Ano, navrhněte formu, četnost (pravidelná setkání se starostou, ové informace atd.): % 73% 27% Ne, považuji současný stav a poskytování informací za dostatečné Ano, navrhněte formu, četnost (pravidelná setkání se starostou, ové informace atd.) Necelé tři čtvrtiny (72,5 %) podnikatelských subjektů, které se zúčastnily dotazníkového šetření, by uvítaly intenzivnější komunikaci s městem a jeho vedením. Nejčastěji zněly návrhy na ovou komunikaci a pravidelné setkávání s vedením města. Na základě těchto výsledků lze městu navrhnout zvýšení intenzity komunikace s podnikatelskými subjekty, zavést pravidelné (měsíční, čtvrtletní) setkávání např. v podobě diskusních platforem (např. k řešení otázek podpory zaměstnanosti, vzdělávání lidských zdrojů, dopravy). 21. Využijte zbývajícího místa a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj Červeného Kostelce a zlepšení podmínek pro podnikání Z volných odpovědí nevyplývá nijaká zásadní shoda na problémech města v oblasti podpory podnikání a souvisejících otázkách. Zní však opět stížnosti na dopravu, která komplikuje činnost zejména menším obchodníkům (např. nedostatek míst k parkování, špatný stav chodníků). Zajímavým postřehem je, že ve městě nenacházejí uplatnění vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé, zejména absolventi, kteří proto odchází do větších měst. Dle jednoho názoru by bylo dobré podpořit začínající podnikatele, zejména v oblasti nejrůznějších Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 21

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory Vážení podnikatelé a zástupci firem, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb podnikatelů v obci, kde působíte. Najdete

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Dotazník pro neziskové organizace v Červeném Kostelci. Výsledky šetření

Dotazník pro neziskové organizace v Červeném Kostelci. Výsledky šetření Dotazník pro neziskové organizace v Červeném Kostelci Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro neziskové

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) založena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho podniku?

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Termín šetření: od 7. září do 5. října 2007 Počet respondentů: 19 I. IDENTIFIKACE PODNIKATELE 1. Charakteristika podnikatele Fyzická osoba

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

- V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro neziskové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci neziskových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb neziskových organizací v obci,

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Centrum EP Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Příloha č. : Vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí Obsah 1 Metodika průzkumu... Vyhodnocení průzkumu... Závěr souhrn

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN / LISTOPAD 2010 Zveřejněno: 9. 11. 2010 Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury Definovat

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Pruzkum podnikatelského prostredí

Pruzkum podnikatelského prostredí Pruzkum podnikatelského prostredí Strategický plán rozvoje mesta Jicín Srpen 2004 jicin.certicon..cz Obsah Úvod a metodika... 3 Shrnutí záveru z pruzkumu...3 Výsledky pruzkumu...4 Stav podnikání... 4 Exportní

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 VYHODNOCENÍ SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU MEZI PODNIKATELI A LÉKAŘI PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Doc. Ing.

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová).

Zjištěné potřeby podnikatelů se mají odrazit v dotačních titulech e.hamplova@seznam.cz 602 490 840 (Eva Hamplová). Dobrý den, Místní akční skupina Šluknovsko zjišťuje potřeby podnikatelů, aby podle nich mohla nastavit cíle strategie rozvoje regionu na roky 2014 2020. Na základě této strategie pak budou podnikatelé

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Zpráva za rok 008 Město Olomouc Zadavatel: Město Olomouc Zhotovitel: Berman Group Datum: září 008 Město Olomouc Olomouc - průzkum podnikatelského prostředí

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány. Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků,

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Kvalifikace. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích zejména technicky orientovaných a v řemeslech.

Kvalifikace. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích zejména technicky orientovaných a v řemeslech. Úvod a metodika V červenci a srpnu 2006 byl mezi 46 významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli občanů Chebu proveden průzkum podnikatelského prostředí. Průzkum byl součástí analýzy prostředí

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek pro období Závěrečná zpráva - výsledky dotazníkového šetření

Strategický plán městyse Nový Hrádek pro období Závěrečná zpráva - výsledky dotazníkového šetření pro období 2016 2021 Závěrečná zpráva - výsledky dotazníkového šetření Ve spolupráci s městysem Nový Hrádek zpracovala: Východočeská rozvojová s.r.o. červen 2016 Závěrečná zpráva - výsledky dotazníkového

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 0 Obsah. Úvod a metodika.... Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více