Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření"

Transkript

1 Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014

2 Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 2

3 Obsah Shrnutí výsledků... 4 Dotazníkové otázky Název firmy a kontaktní Jste: Jak dlouho realizuje Vaše firma podnikatelskou činnost? Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? Předmět činnosti Vaší firmy: Máte zaměstnance? Jaký vývoj zaměstnanosti ve Vaší firmě očekáváte do roku 2020? Počet zaměstnanců: Jaký podíl Vašich zaměstnanců, podle Vašeho odhadu, žije v Červeném Kostelci? Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě a jeho spádovém okolí? Pokud se domníváte (viz předchozí otázka), že kvalita a dostupnost pracovní síly ve městě a jejím spádovém okolí je špatná, jaké jsou hlavní důvody? Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit? Můžete naopak nabídnout zájemcům k prodeji/pronájmu část Vašich nemovitostí z důvodu Vašeho nedostatečného využití či nepotřebnosti pro Vaše účely? Dopravní infrastruktura ve městě a případně v jeho okolí přístupové komunikace Jaké jsou plány/výhled Vaší firmy pro období do roku 2020? Z hlediska prostorového ukotvení Vaší činnosti, předpokládáte: Jak hodnotíte Červený Kostelec jako místo pro podnikání? Jaké hlavní faktory podle Vás působí na podnikatelské prostředí v Červeném Kostelci (silné a slabé stránky města)? Jak hodnotíte kvalitu následujících činností místní správy na úrovni města (tj. samospráva a MěÚ)? Představte si, že máte možnost ovlivnit prostředí pro podnikání ve městě a máte pro to, byť samozřejmě omezené, veřejné prostředky. Co byste za ně například jako starosta města realizoval/-a nejdříve, co později (2. priorita v pořadí) a co na třetím místě Uvítal byste, kdyby město a jeho představitelé více komunikovali s podnikatelskými subjekty a jejich zástupci? Pokud ano, jakou formou? Využijte zbývajícího místa a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj Červeného Kostelce a zlepšení podmínek pro podnikání Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 3

4 Shrnutí výsledků Dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na podnikatele z Červeného Kostelce a bylo prováděno během června 2014 v souvislosti s připravovaným strategickým plánem města, se zúčastnilo 42 podnikatelských subjektů. Mírně převažovaly právnické osoby nad osobami fyzickými. Zapojily se spíše firmy s dlouhodobými zkušenostmi s podnikáním a etablované přímo v Červeném Kostelci. Z hlediska oboru podnikání skoro třetinu odpovídajících představovaly podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví, necelou pětinu pak firmy ze zpracovatelského průmyslu. V počtu zaměstnanců převažovaly ze dvou pětin tzv. mikropodniky, subjekty do 10 zaměstnanců. Necelá třetina odpovídajících nemá žádné zaměstnance. Poměrně překvapivě téměř dvě pětiny odpovídajících podnikatelů uvedly, že odhadovaný počet jejich zaměstnanců pocházejících z Červeného Kostelce je menší než 30 % z celkového počtu zaměstnanců. V ¼ odpovídajících podnikatelských subjektů Kostelečtí obyvatelé výrazně převažují (tj. z více jak 70 %). Kvalita a dostupnost pracovní síly ve městě je hodnocena převážně jako průmětná, však více než třetina odpovídajících ji hodnotí jako špatnou. Ti, kteří hodnotili pracovní sílu a její dostupnost jako špatnou, si nejčastěji stěžovali na nedostatečnou kvalifikaci pracovní síly a neochotu a nechuť pracovat. Téměř dvě třetiny účastníků dotazníkového šetření uvedly, že disponují dostatečnými prostory pro podnikání i případné rozšíření podnikatelských aktivit. Více jak čtvrtina uvedla, že stávající stav je vyhovující, ale může se do budoucna změnit. Dopravní infrastruktura je pro většinu odpovídajících podnikatelských subjektů plně dostatečná, pro necelé dvě pětiny pak není ideální, ale nijak zásadně neomezuje v podnikání. Do vzdělávání zaměstnanců, na jejichž nedostatečnou kvalifikaci si zaměstnavatelé nejvíce v rámci dotazníku stěžovali, chce investovat pouze přibližně 14 % odpovídajících subjektů. To svědčí o poměrně malé angažovanosti firem vzdělávat svou pracovní sílu. Podle dotazu zaměřeného na plány/výhled firmy do roku 2020 nejvíce odpovídajících podnikatelských subjektů uvedlo, že chce modernizovat technologické vybavení, necelá třetina chce pouze udržet stávající stav bez větších investic. Pro město se tak nabízí podpora podnikatelů v oblasti investic (mediační a motivační role, vč. například informování o možnostech podpory pro jejich záměry) s cílem podpořit nové pracovní příležitosti. Červený Kostelec je hodnocen jako průměrné místo pro podnikání o něco více než polovinou odpovídajících subjektů, avšak více jak čtyři pětiny odpovídajících chce v rámci svého podnikání zůstat v Červeném Kostelci. Silnou stránkou města je dle podnikatelů celkové prostředí města (atmosféra, veřejné prostory pozitivní hodnocení od cca 55 % odpovídajících). Jako jednoznačně slabé stránky pak označují dostupnost adekvátní pracovní síly, spolupráci s veřejnou správou a dopravu. Podpora podnikání je dle názoru odpovídajících hodnocena v průměru jako dostatečná, informovanost o záměrech města spíše podprůměrná, údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků průměrná. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 4

5 Podnikatelské subjekty nemají dle vyjádření dotazovaných dostatek vlastních finančních zdrojů k uskutečňování svých investičních záměrů, případně by uvítali pomoc města. Velmi důležité jsou pro odpovídající podnikatelské subjekty investice do dopravní infrastruktury. Podnikatelé dále vyjádřili zájem o zvýšení informovanosti, nejčastěji zněly návrhy na e- mailovou komunikaci a pravidelné setkávání s vedením města. Z volných odpovědí nevyplývá nijaká zásadní shoda na problémech města v oblasti podpory podnikání a souvisejících otázkách. Zní však stížnosti na dopravu, která komplikuje činnost zejména menším obchodníkům v centru města (např. nedostatek míst k parkování, špatný stav chodníků). Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 5

6 Dotazníkové otázky 1. Název firmy a kontaktní Textová odpověď, zodpovězeno 32x, nezodpovězeno 10x V účasti na dotazníkovém šetření mírně převažovali právnické osoby (cca 57 %) nad osobami fyzickými. Přibližně dvě třetiny zúčastněných podnikatelských subjektů podniká déle než 10 let, o něco více než 1/5 pak podniká 6-10 let. Zbývající do dotazníku zapojené subjekty podnikají kratší dobu. Celkem ¾ odpovídajících podnikatelských subjektů má sídlo firmy přímo v Červeném Kostelci, zbývající ¼ pak jinde v ČR. Z uvedeného vyplývá, že dotazníkového šetření se zúčastnili spíše firmy s dlouhodobými zkušenostmi s podnikáním a etablované přímo v Červeném Kostelci. 2. Jste: Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Právnická osoba % Fyzická osoba % 43% 57% Právnická osoba Fyzická osoba Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 6

7 3. Jak dlouho realizuje Vaše firma podnikatelskou činnost? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Méně než 3 roky % 3-5 let % 6-10 let % více než 10 let % 4. Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x V Červeném Kostelci % Jinde v ČR % V zahraničí % 24% V Červeném Kostelci Jinde v ČR 76% Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 7

8 5. Předmět činnosti Vaší firmy: Výběr z více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Zemědělství a myslivost, lesnictví % Dobývání nerostných surovin % Zpracovatelský průmysl % Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody % Stavebnictví % Ubytování a stravování % Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží % Finanční služby, pojišťovnictví % Doprava, skladování, pošty a telekomunikace % Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti % Vzdělávání % Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu % Ostatní veřejné, sociální a osobní služby % Činnosti v oblasti vědy a výzkumu % Jiné, uveďte: % Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 8

9 Skoro třetinu odpovídajících představují podnikatelské subjekty v oboru stavebnictví, téměř pětinu pak tvoří firmy působící ve zpracovatelském průmyslu. Cca 14 % účastníků šetření tvoří subjekty z ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, téměř 12 % z oblasti obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a necelých 10 % z oblasti vzdělávání. Přes 16 % subjektů uvedlo, že podnikají v jiném oboru, ale ani jeden subjekt obor podnikání nedoplnil. 6. Máte zaměstnance? Výběr z možností, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Ne % Ano, do 10-ti zaměstnanců (mikropodnik) % Ano, zaměstnanců (malý podnik) % Ano, zaměstnanců (střední podnik) % Ano, nad 250 zaměstnanců (velký podnik) % 21% 7% 41% 31% Bez zaměstnanců Ano, do 10-ti zaměstnanců (mikropodnik) Ano, zaměstnanců (malý podnik) Ano, zaměstnanců (střední podnik) Mezi odpovídajícími podnikatelskými subjekty převažovaly ze dvou pětin tzv. mikropodniky, subjekty do 10 zaměstnanců. Necelá třetina odpovídajících nemá žádné zaměstnance. Firmy do 50 zaměstnanců jsou v dotazníku zastoupeny o něco více než 1/5, ještě větší podniky co do počtu zaměstnanců pak z cca 7 %. Dotazníkového šetření se nezúčastnila žádná firma s více jak 250 zaměstnanci. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 9

10 7. Jaký vývoj zaměstnanosti ve Vaší firmě očekáváte do roku 2020? Počet zaměstnanců: Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Spíše poroste % Bude zhruba stabilní % Bude spíše klesat % Není možné odhadnout % Přes polovinu odpovídajících subjektů uvedlo, že počet jejich zaměstnanců bude ve výhledu do roku 2020 zhruba stejný, asi třetina odhaduje růst. Pro město lze z uvedených informací vyvodit, že budou sice vznikat nová pracovní místa, ale nijak zásadní nárůst nelze očekávat. Půjde spíše o jednotky nových pracovních příležitostí. 8. Jaký podíl Vašich zaměstnanců, podle Vašeho odhadu, žije v Červeném Kostelci? Zodpovězeno 36x, nezodpovězeno 6x Méně než 30 % % % % Nad 70 % % 25% 36% 39% Méně než 30 % % Nad 70 % Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 10

11 Poměrně zajímavým zjištěním je, že nejvíce podnikatelských subjektů (téměř dvě pětiny) uvedlo, že odhadovaný počet jejich zaměstnanců pocházejících z Červeného Kostelce je menší než 30 % z celkového počtu zaměstnanců. Je tedy viditelné, že podnikatelé ve městě mají velký přínos jako zaměstnavatelé i pro okolní obce. Naopak toto zjištění může ukazovat na nedostatečnou orientaci podnikatelů na obyvatele města (tj. není pro ně prioritou/kritériem zaměstnávat spíše obyvatele města). V takovém případě by město mohlo podpořit zaměstnávání vlastních obyvatel v roli mediační a motivační, což by přineslo i návazné efekty (kromě vlastního zvýšení zaměstnanosti obyvatel města) snížení dopravní zátěže díky nižší dojížďce apod. Více než třetina podnikatelů uvedla, že počet jejich zaměstnanců z Červeného Kostelce se pohybuje mezi 30 a 70 % z celkového počtu zaměstnaných. Pouze v ¼ odpovídajících podnikatelských subjektů výrazně převažují (tj. z více jak 70 %) Kostelečtí obyvatelé. 9. Jak byste ohodnotil/a celkovou kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě a jeho spádovém okolí? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Dobrá % Dostatečná % Špatná % 10. Pokud se domníváte (viz předchozí otázka), že kvalita a dostupnost pracovní síly ve městě a jejím spádovém okolí je špatná, jaké jsou hlavní důvody? Výběr z více možných, zodpovězeno 19x, nezodpovězeno 23x Nedostatečná kvalifikace pracovní síly % Neochota a nechuť pracovat % Neochota pracovníků k vlastní zodpovědnosti a spolupodílení se na rozvoji firmy % Drahá pracovní síla % Nedostatečné dopravní spojení z okolních obcí a ztížení možnosti dojíždět pracovní síle, která by jinak byla vhodná % Jiné, uveďte: % Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 11

12 Téměř polovina odpovídajících podnikatelských subjektů hodnotí kvalitu a dostupnost pracovní síly ve městě jako dostatečnou. Více jak třetina odpovídajících (36,59 %) ji však hodnotí jako špatnou. Ti, kteří hodnotili pracovní sílu a její dostupnost jako špatnou a mohli zvolit maximálně dvě varianty odpovědi, z jakých důvodů považují dostupnost a kvalifikaci pracovní síly za špatnou, si nejčastěji stěžovali na nedostatečnou kvalifikaci pracovní síly (dvě třetiny) a neochotu a nechuť pracovat (necelá polovina odpovídajících). Více jak třetina odpovídajících volila také možnost neochota pracovníků k vlastní zodpovědnosti a spolupodílení se na rozvoji firmy. Z odpovědí lze vyvodit, že kvalita a dostupnost pracovní síly je průměrná až mírně podprůměrná. Na tomto místě je vhodné vzít v úvahu i vyjádření plynoucí z dotazníku pro obyvatele, kde byla vícekrát vyjádřena nespokojenost obyvatel s nedostatkem pracovních příležitostí. Zjištění z těchto dotazníků zaměřených na různé cílové skupiny jsou v kontrastu a je evidentní, že zde existuje potřeba sladit vzájemné požadavky k dosažení maximální možné míry spokojenosti protistran. Nedostatečná kvalifikace pracovní síly totiž může mít negativní vliv při jednání města s novými potencionálními investory, při rozhodování stávajících firem ve městě o dlouhodobých investicích na straně jedné, na straně druhé je pro město ohrožením odchod obyvatel z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. V kategorii Jiné, uveďte zazněl názor, že ve městě nejsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci mladých lidí. Podle vyjádření především mladí s vyšším vzděláním utíkají do měst s lepší infrastrukturou, lepšími bytovými podmínkami a s lepší nabídkou pracovních příležitostí. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 12

13 11. Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit? Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Ano disponujeme (v současnosti i ve výhledu) % Ano, v současnosti disponujeme, ale výhledově se to může změnit, resp. pravděpodobně se to změní % Již nyní nedisponujeme, ale nevidíme problém do budoucna tento deficit řešit ve městě % Již nyní nedisponujeme a do budoucna by to mohlo být na překážku setrvání naší činnosti ve městě % 12. Můžete naopak nabídnout zájemcům k prodeji/pronájmu část Vašich nemovitostí z důvodu Vašeho nedostatečného využití či nepotřebnosti pro Vaše účely? Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Ne % Ano, jedná se o pozemek vhodný/určený pro podnikatelskou činnost % Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt, který by potřeboval rekonstrukci/ zásadní adaptaci % Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt plně připravený k podnikání % Ano, jedná se kancelářské prostory % Jiné, uveďte: % 2% 10% 2% Ne Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt, který by potřeboval rekonstrukci/ zásadní adaptaci Ano, jedná se o výrobní/skladovací apod. objekt plně připravený k podnikání 86% Ano, jedná se kancelářské prostory Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 13

14 Téměř dvě třetiny účastníků dotazníkového šetření uvedly, že disponují dostatečnými prostory pro podnikání i případné rozšíření podnikatelských aktivit. Více jak čtvrtina uvedla, že stávající stav je vyhovující, ale může se do budoucna změnit. Necelá desetina odpovídajících pak uvedla, že může zájemcům pronajmout část svých nemovitostí (výrobní/skladovací objekt plně připravený k podnikání). Naprostá většina odpovídajících subjektů (cca 86 %) však toto nemůže učinit. 13. Dopravní infrastruktura ve městě a případně v jeho okolí přístupové komunikace: Zodpovězeno 41x, nezodpovězeno 1x Je pro nás plně dostatečná % Není z pohledu naší činnosti ideální, ale nijak zásadně nás neomezuje v podnikání % Je ve špatném stavu (z pohledu kvality či rozsahu) a považujeme nezbytné s tím něco dělat, neboť tento stav má či může mít negativní vliv na naše podnikání/setrvání v Červeném Kostelci % Je pro nás plně dostatečná 17% 44% Není z pohledu naší činnosti ideální, ale nijak zásadně nás neomezuje v podnikání 39% Je ve špatném stavu (z pohledu kvality či rozsahu) a považujeme nezbytné s tím něco dělat, neboť tento stav má či může mít negativní vliv na naše podnikání/setrvání v Červeném Kostelci Dopravní infrastruktura je pro většinu odpovídajících podnikatelských subjektů (více jak dvě pětiny) plně dostatečná, pro necelé dvě pětiny pak není ideální, ale nijak zásadně neomezuje v podnikání. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 14

15 14. Jaké jsou plány/výhled Vaší firmy pro období do roku 2020? Výběr z více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Předpokládáme spíše útlum činnosti % Udržet stávající stav, nepočítáme s nijak velkým rozvojem, investicemi apod % Předpokládáme investice do podnikatelských nemovitostí (vybudovat, rozšířit či rekonstruovat nemovitosti pro naše podnikání) % Modernizovat technologické vybavení (pořízení strojů a zařízení pro podnikatelskou činnost) % Rozšířit výrobu /služby v rámci stávající činnosti (tj. rozšíření bez výrazných inovací) % Vytvořit novou nabídku produktů / služeb (tj. realizace inovací) % Významně zlepšit marketing, propagaci, snaha dostat se na nové trhy % Investice do lidských zdrojů % Investice do ekologizace podnikání % Jiná formy rozvoje/plány (uveďte): % Na dotaz zaměřený na plány/výhled firmy do roku 2020 měly zúčastněné subjekty zaškrtnout všechny varianty odpovědí včetně možnosti jiné, které se jich týkají. Nejvíce odpovídajících podnikatelských subjektů chce modernizovat technologické vybavení (38 %), necelá třetina chce pouze udržet stávající stav bez větších investic (cca 31 %). Téměř 29 % subjektů bude investovat do podnikatelských nemovitostí a stejné množství se vyjádřilo k záměru zlepšit marketing, propagaci či se dostat na nové trhy. Přibližně 26 % zúčastněných subjektů bude tvořit novou nabídku produktů či služeb. Pro město není pozitivním signálem, že třetina podnikatelských subjektů plánuje spíše jen udržení stávajícího stavu. Může to snižovat potenciál vytváření nových pracovních příležitostí. Do vzdělávání zaměstnanců, na jejichž nedostatečnou kvalifikaci si zaměstnavatelé nejvíce v rámci dotazníku stěžovali, chce investovat pouze přibližně 14 % odpovídajících subjektů. To svědčí o poměrně malé angažovanosti a zájmu firem vzdělávat svou pracovní sílu. V kategorii Jiné nebyly uvedeny žádné odpovědi. Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 15

16 15. Z hlediska prostorového ukotvení Vaší činnosti, předpokládáte: Výběr z více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Setrvat s realizací podnikatelské činnosti v Červeném Kostelci (ve stávajícím či rozšířeném rozsahu) % Rozšířit firmu, avšak do dalších míst mimo obec % Přemístit firmu mimo Červený Kostelec % Důvody pro rozšíření/přemístění firmy mimo Červený Kostelec jsou: % Nedostatek požadované pracovní síly % Konkurence % Nedostatek prostoru pro rozvoj % Potřeba přiblížení regionálnímu centru (informace, úřady, lepší dostupnost apod.) % Přiblížení dodavatelům či odběratelům % Možný konflikt se zájmy životního prostředí (např. nemožnost povolení nového provozu, související dopravní zátěž apod.) % Nedostatečná podpora ze strany veřejné sektoru (zejména města) % Jiné, uveďte: % Na dotaz ohledně prostorového ukotvení podnikatelského subjektu mohli odpovídající zvolit více variant odpovědí. Více jak čtyři pětiny odpovídajících chce v rámci svého podnikání zůstat v Červeném Kostelci. Rozšířit firmu do dalších obcí má zájem 14 % odpovídajících. Ti, kteří zvolili možnost rozšíření/přemístění firmy mimo Červený Kostelec, pak uváděli mezi důvody nejčastěji nedostatečnou podporu města (cca 12 %), jiný důvod (nedostatek pozemků a objektů, malá kupní síla ve městě, pobočky v jiných obcích) a přiblížení se dodavatelům a odběratelům (7 %). Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 16

17 16. Jak hodnotíte Červený Kostelec jako místo pro podnikání? Zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Výborně % Dobře % Průměrně % Špatně % 12% 52% 36% Dobře Průměrně Špatně 17. Jaké hlavní faktory podle Vás působí na podnikatelské prostředí v Červeném Kostelci (silné a slabé stránky města)? Matice výběru z možností, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Silná stránka Slabá stránka Dostupnost infrastruktury pro podnikání 17 (40.48%) 15 (35.71%) 8 (19.05%) Doprava 14 (33.33%) 18 (42.86%) 8 (19.05%) Dostupnost a podmínky bydlení 14 (33.33%) 11 (26.19%) 16 (38.10%) Dostupnost pracovní síly 13 (30.95%) 17 (40.48%) 9 (21.43%) Celkové prostředí města (veřejné prostory, atmosféra) 23 (54.76%) 12 (28.57%) 6 (14.29%) Spolupráce s veřejnou správou 10 (23.81%) 19 (45.24%) 11 (26.19%) Rámcové podmínky pro podnikání (uzemní plán, životní prostředí) 9 (21.43%) 8 (19.05%) 22 (52.38%) Nevím Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 17

18 Červený Kostelec je hodnocen jako průměrné místo pro podnikání více jak polovinou odpovídajících subjektů (52 %). Z hlediska faktorů, které působí na podnikatelské prostředí v Červeném Kostelci, vnímají odpovídající podnikatelské subjekty jako silnou stránku města celkové prostředí města (atmosféra, veřejné prostory pozitivní hodnocení od cca 55 % odpovídajících). Naopak jako spíše slabé stránky pak označují zejména spolupráci s veřejnou správou (45 %) dostupnost pracovní síly a dopravu (43 %). Poněkud překvapivé je zvolení dopravy jako slabé stránky města vzhledem k tomu, že v předcházejícím dotazu č. 13 většina odpovídajících uvedla, že dopravní infrastruktura ve městě je pro ně dostačující či nijak zásadně nebrání jejich podnikání. U hodnocení dostupnost infrastruktury pro podnikání mírně převažuje kladné hodnocení (40 % odpovídajících se srovnání s 36%, jež ji vnímají jako slabou stránku). Faktory dostupnosti a podmínek pro bydlení, společně s rámcovými podmínkami pro podnikání (územní plán, životní prostředí) nejsou podnikatelé schopni posoudit, neví. I to může ukazovat na prostor pro zlepšení ve vzájemné komunikace města a podnikatelů tak, aby ti měli dost informací o celkových podmínkách ve městě, které mohou mít vliv na jejich podnikání (např. v oblasti územního plánování, plánování investic a rozvoje města apod.). 18. Jak hodnotíte kvalitu následujících činností místní správy na úrovni města (tj. samospráva a MěÚ)? Matice výběru z možností, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x výborná dobrá dostatečná spíše špatná neprovádí se/nevím Podpora podnikání 1 (2.38%) 10 (23.81%) 11 (26.19%) 12 (28.57%) 8 (19.05%) Informovanost o záměrech města 2 (4.76%) 9 (21.43%) 13 (30.95%) 15 (35.71%) 3 (7.14%) Nabídka pozemků/objektů k podnikání 0 5 (11.90%) 5 (11.90%) 14 (33.33%) 17 (40.48%) Údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků 3 (7.14%) 15 (35.71%) 13 (30.95%) 9 (21.43%) 2 (4.76%) Veřejná doprava 4 (9.52%) 20 (47.62%) 6 (14.29%) 5 (11.90%) 6 (14.29%) Vstřícnost a jednání samosprávy (jednání na MÚ) 1 (2.38%) 19 (45.24%) 7 (16.67%) 12 (28.57%) 3 (7.14%) Propagace města a místních aktivit 8 (19.05%) 13 (30.95%) 10 (23.81%) 7 (16.67%) 4 (9.52%) Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 18

19 Podpora podnikání: Ač v hodnocení byla nejčastěji volena kategorie spíše špatná, vzhledem k velmi minimálním procentuálním rozdílům v dalších kategoriích lze říci, že podpora podnikání ve městě je zúčastněnými subjekty hodnocena v průměru jako dostatečná. Informovanost o záměrech města: Je hodnocena jako spíše podprůměrná. Většina, tj. téměř 36 % odpovídajících shledává informovanost o záměrech města jako spíše nedostatečnou, necelá třetina pak jako dostatečnou (31 %). Nabídka pozemků/objektů k podnikání: S největší četností, tj. dvě pětiny odpovídajících, byla volena možnost neprovádí se/nevím (cca dvě pětiny odpovídajících). Jedna třetina odpovídajících pak volila variantu spíše špatná. Jako výbornou ji neoznačil žádný z odpovídajících. Údržba silnic a celkově veřejného prostoru v okolí vašich pozemků: Je hodnocena jako průměrná. Více jak třetina odpovídajících hodnotí údržbu jako dobrou (téměř 36 %), necelá třetina pak jako dostatečnou. Veřejná doprava: Skoro polovina odpovídajících hodnotí dopravu jako dobrou (panuje tedy shoda hodnocení této oblasti s odpovědí na dotaz v dotazníku pro veřejnost). Vstřícnost a jednání samosprávy: hodnocena jako dobrá většinou odpovídajících (45 %). Propagace města a místních aktivit: Propagace je nejvíce hodnocena jako dobrá a to asi třetinou odpovídajících. V této oblasti získalo město nejvíce pozitivních ohlasů z kategorie výborná (19 %). 19. Představte si, že máte možnost ovlivnit prostředí pro podnikání ve městě a máte pro to, byť samozřejmě omezené, veřejné prostředky. Co byste za ně například jako starosta města realizoval/-a nejdříve, co později (2. priorita v pořadí) a co na třetím místě. Matice, více možných, zodpovězeno 42x, nezodpovězeno 0x Nejvyšší priorita 2. v pořadí 3. v pořadí Investice do dopravní infrastruktury 17 (40.48%) 14 (33.33%) 3 (7.14%) Investice do dopravní obslužnosti (hromadná doprava) 0 13 (30.95%) 9 (21.43%) Zainvestování nemovitostí a nabídnutí podnikatelům 9 (21.43%) 8 (19.05%) 9 (21.43%) Podpora lidských zdrojů (vzdělávání) 17 (40.48%) 7 (16.67%) 1 (2.38%) Životní prostředí 9 (21.43%) 9 (21.43%) 8 (19.05%) Zlepšení celkového prostředí (vybavenosti) města 12 (28.57%) 16 (38.10%) 7 (16.67%) Zlepšení informovanosti podnikatelů 15 (35.71%) 7 (16.67%) 4 (9.52%) Podpora při získávání finančních zdrojů pro podnikání (garance, zvýhodněné půjčky) 20 (47.62%) 3 (7.14%) 8 (19.05%) Společná propagace podniků a města 10 (23.81%) 5 (11.90%) 8 (19.05%) Podpora bydlení a přistěhování obyvatel do města 11 (26.19%) 8 (19.05%) 7 (16.67%) Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 19

20 Nejvyšší prioritou je pro podnikatelské subjekty podpora při získávání finančních zdrojů pro podnikání (garance, zvýhodněné půjčky). Je tedy evidentní, že podnikatelské subjekty nemají dostatek vlastních finančních zdrojů k uskutečňování svých investičních záměrů, případně by uvítaly pomoc města. V případě, že město by chtělo podnikatelské prostředí podpořit, je nutné zjistit konkrétní záměry a potřeby podnikatelských subjektů. Investiční podpora by pak byla možná ve spolupráci s městem např. prostřednictvím evropských dotací (vytváření podmínek pro podnikání typu regenerace brownfields, nájemních prostor, ale i poskytování poradenství a podpory při zajišťování dotací). Důležité pro odpovídající podnikatelské subjekty jsou dále investice do dopravní infrastruktury, ač v předchozí otázce (č. 13) se podnikatelské subjekty vyjadřovaly o dopravní infrastruktuře jako dostačující. Z grafu lze však vyčíst jednu z nejvyšších četností odpovědí na tento dotaz. Protože doprava jako taková byla označena za slabou stránku města, je evidentní, že některé její aspekty podnikatelům nevyhovují. Obdobně se ve slabých stránkách nalézala dostupnost pracovní síly a investice do lidských zdrojů by z pozice samosprávy podpořily více jak dvě pětiny odpovídajících podnikatelských subjektů. V dotazníku však nebyl prostor na konkrétní vyjádření k formě podpory vzdělávání obyvatel ze strany města, proto by v tomto směru pomohla intenzivnější komunikace města s podnikateli. Odpovídající dále vyjádřili zájem o zvýšení informovanosti podnikatelů a vysokou četnost odpovědí měla otázka zaměřená na zlepšení vybavenosti města a celkového prostředí. Zajímavé je, že nikdo se nevyjádřil k dopravní obslužnosti jako oblasti s nejvyšší prioritou, to odpovídá poznatkům z předcházejících odpovědí, podle kterých je veřejná doprava ve městě i jeho blízkém okolí dostatečně zajištěna a zjevně není zásadní překážkou pro dopravu zejména zaměstnanců do zaměstnání (přestože na jiném místě je implicitně uváděno poměrně vysoké procento dojíždějících za prací do Červeného Kostelce). Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 20

21 20. Uvítal byste, kdyby město a jeho představitelé více komunikovali s podnikatelskými subjekty a jejich zástupci? Pokud ano, jakou formou? Výběr z možností, zodpovězeno 40x, nezodpovězeno 2x Ne, považuji současný stav a poskytování informací za dostatečné % Ano, navrhněte formu, četnost (pravidelná setkání se starostou, ové informace atd.): % 73% 27% Ne, považuji současný stav a poskytování informací za dostatečné Ano, navrhněte formu, četnost (pravidelná setkání se starostou, ové informace atd.) Necelé tři čtvrtiny (72,5 %) podnikatelských subjektů, které se zúčastnily dotazníkového šetření, by uvítaly intenzivnější komunikaci s městem a jeho vedením. Nejčastěji zněly návrhy na ovou komunikaci a pravidelné setkávání s vedením města. Na základě těchto výsledků lze městu navrhnout zvýšení intenzity komunikace s podnikatelskými subjekty, zavést pravidelné (měsíční, čtvrtletní) setkávání např. v podobě diskusních platforem (např. k řešení otázek podpory zaměstnanosti, vzdělávání lidských zdrojů, dopravy). 21. Využijte zbývajícího místa a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj Červeného Kostelce a zlepšení podmínek pro podnikání Z volných odpovědí nevyplývá nijaká zásadní shoda na problémech města v oblasti podpory podnikání a souvisejících otázkách. Zní však opět stížnosti na dopravu, která komplikuje činnost zejména menším obchodníkům (např. nedostatek míst k parkování, špatný stav chodníků). Zajímavým postřehem je, že ve městě nenacházejí uplatnění vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé, zejména absolventi, kteří proto odchází do větších měst. Dle jednoho názoru by bylo dobré podpořit začínající podnikatele, zejména v oblasti nejrůznějších Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce - Výsledky šetření 21

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více

Situační analýza analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+

Situační analýza analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+ Situační analýza analytická studie o využívání informačních a komunikačních technologií malými firmami v kraji Vysočina pro potřeby projektu MAFIDIS+ Projekt MAFIDIS+ je realizován Agenturou pro evropské

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 1 Obsah 1. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 2. Popis území 2.1 Seznam

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více