PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o."

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1

2 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAØSKÁ AKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ AKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ 3

4 Copyright Psychiatrická klinika L UK a N Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a externí psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce akultní soudnìznalecké posudky Centrum pro duševní zdraví

6 Psychiatrická klinika v roce 2002 V roce 2002 si Psychiatrická klinika udržela dobrý hospodáøský výsledek a její výkon se mírnì zlepšil. Pøes zmìny v personální situaci zùstaly v nezmìnìném rozsahu zachovány všechny existující terapeutické programy pro pacienty. Byla patrná snaha o zlepšení prostøedí nemocných a o pøekonání omezení, vyplývajících z politováníhodného vybavení a strukturální zanedbanosti kliniky. Po odchodu MUDr. Jana Kubánka pøedevším obìtavì pracoval tým v Léèebnì návykových nemocí, který pøes plné klinické vytížení dokázal navíc v èervnu v Hradci Králové zorganizovat úspìšnou VIII. celostátní konferenci Spoleènosti pro návykové nemoci a 42. AT konferenci. Kliniku opustil k 1. záøi MUDr Jan Krabec, který byl poèátkem roku 2002 ustanoven do funkce vedoucího lékaøe uzavøeného oddìlení pro ženy a velmi úspìšnì si v ní vedl. Jeho odchod do funkce primáøe Psychiatrického oddìlení v Nové Pace byl pro kliniku ztrátou, ale pro obor v regionu znamenal dobrou zprávu. Na klinice došlo ke zmìnám vedoucích lékaøù. Na mužském uzavøeném oddìlení pracoval v r MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Do funkce vedoucího lékaøe na otevøeném oddìlení nastoupila MUDr. Vladislava Tvrdá, která pokraèovala v zajiš ování bohatého psychoterapeutického programu pro pacienty s úzkostnými poruchami. Podaøilo se jí úspìšnì navázat na pøedchozí vývoj. Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., byl vedle zajištìní výuky pro stomatologickou vìtev studia povìøen ještì zajištìním ambulantní péèe pro pacienty s poruchou spánku. Ta by v budoucnu mìla mít charakter specializované ambulance a spolupracovat s dosud jen plánovanou spánkovou laboratoøí. Po odchodu dr. Krabce byl do vedení uzavøeného oddìlení pro ženy doèasnì ustanoven MUDr. Jaromír Hons. MUDr Jan Krabec s pochvalou složil kvalifikaèní atestaci z oboru psychiatrie II. stupnì. Atestaci I. stupnì z oboru psychiatrie úspìšnì složil MUDr Jiøí Masopust. Speciální prùpravu pro práci ve zdravotnictví uzavøela kvalifikaèní zkouškou klinická psycholožka Mgr. Zuzana Lenderová. V r se mírnì snížila ošetøovací doba (v prùmìru je nyní 24 dnù). To je nutno hodnotit v souvislosti s nárùstem pacientù v pravidelných dlouhodobých programech s pevnou délkou trvání, jako jsou psychoterapeutické programy na otevøeném oddìlení a program pro pacientky s po- 6

7 ruchou pøíjmu potravy na uzavøeném oddìlení B. Za tìchto okolností je každý pokles ošetøovací doby odrazem výrazného úsilí o zkrácení ošetøovací doby u všech pacientù, u kterých je to za stávajících podmínek možné. Mírnì vzrostly i ukazatele produktivity práce jednak poèet bodù na jednu hospitalizaci a poèet bodù na jednoho vysokoškolsky vzdìlaného zamìstnance. Také využití lùžek se na klinice oproti roku 2001 mírnì zlepšilo. Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích se daøilo držet alespoò v druhé polovinì roku využití lùžek na úrovni 90 %, což je z hlediska organizace husarský kousek. Pacienti mohou z protialkoholní a protinávykové léèby kdykoliv dobrovolnì odejít, eventuálnì musejí být propuštìni pro porušování disciplíny. Zachovat za tìchto podmínek 90% využití lùžek vyžaduje znaènou organizaèní pøipravenost. Došlo k uspoøádání vztahù s Centrem duševního zdraví. Vedoucím projektu se stala Mgr. Pavla Merková, která zorganizovala èinnost centra a zajistila jeho další hladkou èinnost s pomocí kliniky, ale bez závislosti na ní. Ke zmìnám došlo také v øadách sociálních pracovnic. Mgr. Hana Mifková odešla na mateøskou dovolenou a na její místo nastoupila DiS. Dagmar Hamplová. Významná byla také zmìna školské sekretáøky kliniky. Paní Dita Honsová odešla na mateøskou dovolenou a na její místo byla pøijata DiS. Kristýna Šilarová. Na podzim se vrátila z mateøské dovolené MUDr. Birgita Slováèková, která pokraèovala v prezenèním postgraduálním studiu a v pøípravì na kvalifikaèní atestaci. Za dlouhodobì nepøítomnou MUDr. Petru Zahradníèkovou pracovala jako lékaøka také MUDr. Kristina Èerná (pøed sòatkem Podzimková). Na klinice zaèal koncem roku pracovat také Bc. Jan Bažant, který na èásteèný úvazek zajiš uje chod technického kabinetu a pracuje jako pomocný terapeut v kognitivnì behaviorálních technikách a na kognitivních skupinách na oddìlení C-D. Tento student magisterského studia psychologie na ilosofické fakultì UK v Praze také rekonstruoval koncem roku webové stránky kliniky a uèinil z nich informaèní zdroj i nástroj reprezentace kliniky. Vnesl poøádek a pøehled do technického kabinetu kliniky. Do postgraduálního studia se v r pøihlásil MUDr. Jan Krabec, který vzápìtí zmìnil formu studia z prezenèního na kombinované. Dr. Krabec se chce vìnovat metabolickému syndromu u pacientù se schizofrenií. Do kombinované formy studia se pøihlásila také MUDr. Lucie 7

8 Motlová z Psychiatrického centra v Praze s tématem hodnocení úèinnosti psychoedukace v následné léèbì schizofrenních psychóz. Dr. Motlová studium po pøijetí ihned pøerušila, protože odjela na dlouhodobý studijní pobyt do USA na Univerzitu v Berkeley, kde se bude ve spoleèném výukovém programu této univerzity a akulty sociálních vìd UK vìnovat farmakoekonomice a hledání úèinných forem psychiatrické péèe. Na jaøe r se podaøilo uskuteènit podstatný krok na cestì k výstavbì nové budovy Psychiatrické kliniky. Koncem dubna strávili námìstek øeditele akultní nemocnice Hradec Králové RNDr. Josef Židù, CSc., pracovníci N HK Ing. Pavel Homolka a Ing. Ivan Šmíd, architekt Ing. arch. Jan Hochmann a pøednosta Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., dva dny na služební cestì v Bavorsku. Díky organizaènímu zajištìní prof. dr. M. Doseho z psychiatrické nemocnice v Taufkirchenu se bìhem tìchto dnù podaøilo navštívit nejen nemocnici v Taufkirchenu, ale také rekonstruovanou Psychiatrickou kliniku Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichovì a nové Psychiatrické kliniky v Garmisch-Partenkirchenu a v Agathariedu. Byl to nesmírnì posilující zážitek: psychiatrické neuniverzitní kliniky, zaèlenìné do struktury všeobecné nemocnice, poskytují nejen dokonale funkèní prostøedí, ale také naplòují všechny nároky na kulturnì vyspìlé a souèasným nárokùm na psychiatrickou péèi pøimìøené prostøedí. Bohatá fotodokumentace z této návštìvy bude sloužit jako podklad pro projekt nové kliniky. Po služební cestì následovala série schùzek, která zejména díky zásahu øeditele akultní nemocnice Hradec Králové vedla k podání investièního zámìru na MZ ÈR v kvìtnu Investièní zámìr poèítá s tím, že na klinice zùstane stejný poèet lùžek jako doposud, ale prostorovì klinika umožní pøiblížit prostøedí pacientù (kteøí mají na psychiatrických oddìleních zhruba trojnásobné trvání ošetøovací doby ve srovnání s jinými oddìleními) pøirozenému spoleèenskému prostøedí. Umožní také patøiènou diferenciaci péèe, hladké napojení výukové èinnosti na léèebnou praxi a propojení hospitalizace s péèí pøi parciální hospitalizaci v denních stacionáøích. Další osud tohoto investièního zámìru závisí na finanèní situaci MZ ÈR a akultní nemocnice Hradec Králové a na mnoha dalších faktorech a v tuto chvíli je bohužel nejasný. Nepodaøilo se spolehlivì oddìlit ambulantní péèi o nemocné schizofrenií od pøíjmové ambulance. Ukázalo se, že skríning nemocných pro grantové studie (donepezil a kognitivní pøíznaky), snaha o zmapování reziduálních pøíznakù dlouhodobì léèených nemocných a pokus motivovat tyto nemocné k pøijetí zmìn v terapii vyžaduje více èasu a naprostou pravidel- 8

9 nost v péèi. Myšlenka osamostatnìní péèe o nemocné schizofrenií se po této zkušenosti stále jeví jako užiteèná, ale nezbytnì je tøeba jí spojit s vyèlenìním ambulantního lékaøe výzkumníka a s pevnou organizaèní strukturou. Probìhla pøíprava na naturalistickou studii prvních epizod schizofrenie EU EST, kterou organizuje Evropská skupina pro výzkum schizofrenie. Studie bude zahájena v r ve tøinácti evropských zemích a v r probìhla koordinaèní schùzka výzkumníkù v Amsterodamu, které se z naší kliniky zúèastnili MUDr. Jaromír Hons a Mgr. Kateøina Vindušková. Na 44. psychofarmakologické konferenci v Jeseníku pøednesl MUDr. Jan Krabec výsledky sledování tìlesné hmotnosti a ukazatelù glycidového a lipidového metabolismu dlouhodobì léèených pacientù se schizofrenií a MUDr. Petr Hrubeš referoval o nežádoucích kardiovaskulárních úèincích u pacientù s léèbou klozapinem a depotními neuroleptiky. Dr. Krabec pozdìji výsledky rozšíøil a zpracoval ve vývìsce, která získala jedno z ocenìní Èeské psychiatrické spoleènosti na Sjezdu ÈPS ve Špindlerovì Mlýnì. Klinika uspoøádala na jaøe regionální semináø v hotelu Aurum v Èerném Dole, kde byla už tradiènì také sekce støedních zdravotnických pracovníkù. Na úspìšném semináøi pøednášely sestry z kliniky, pøedevším z otevøeného oddìlení, a také hosté z Psychiatrického centra Praha a z Psychiatrické léèebny v Havlíèkovì Brodì. Na podzim klinika na stejném místì organizovala již podruhé doškolovací semináø Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Na studentskou vìdeckou konferenci se po delší dobì vrátily práce studentù volontérù, kteøí se podíleli na práci v oboru psychiatrie. Práce Jiøiny Duškové a Dagmar Zdeòkové, zamìøená na sledování poètu kombinací psychofarmak užívaných na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, je zajímavá také proto, že poskytuje možnost srovnat pøedpisové chování lékaøù v Hradci Králové s jinými klinikami v ÈR i v zahranièí. Studentka Dita Kalnická se stala spoluautorkou vývìsky o lipidovém metabolismu u ambulantních pacientù na dlouhodobé léèbì neuroleptiky, která byla úspìšná na celostátním psychiatrickém sjezdu ve Špindlerovì Mlýnì. Studenti se jako posluchaèi zúèastnili také èetných klinických semináøù vèetnì regionálního semináøe v Èerném Dole. Pøi výuce byl poprvé použit zpìtnovazební dotazník zacílený na vyhodnocení názorù studentù na praktika a pøednášky z psychiatrie. Jeho vy- 9

10 hodnocení vedlo k nìkterým drobným zmìnám ve výuce v zimním semestru. Výuka už druhý rok probíhala také v Psychiatrické léèebnì v Havlíèkovì Brodì a v Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích. V tìchto institucích probìhlo vždy jedno praktické cvièení. Na webové stránce kliniky byly vyvìšeny pøednášky jen ojedinìle, ale ukázalo se, že je to do budoucna schùdná možnost jak posílit úèinnost výuky a že o ní mají studenti zájem. Na semináøích kliniky promluvilo nìkolik pomìrnì vzácných hostù: prim. MUDr. rantišek Koukolík, DrSc., mluvil o demencích, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., a jeho tým pøednášeli zajímavì o moderních neurologických metodách, Sara Mednick MA (Psychol) z Harvardské univerzity mluvila o výzkumu vlivu krátkého denního spánku na kognitivní funkce. V prosinci pøed Vánocemi probìhl spoleèný semináø kliniky s Neurologickou klinikou akultní nemocnice u sv. Anny. Pøednášky pracovníkù kliniky (prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc., MUDr. Ing. Aleš Urban, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.) byly pøijaty se zájmem a mimoøádnì dobrá atmosféra semináøe svìdèila pro možnost rozvíjet vzájemné vztahy a naplnit obsahem myšlenku klinických neurovìd èi neuropsychiatrie. V r klinika jako celek pracovala spolehlivì. Tendence k vzestupu produktivity práce se udržela, zlepšila se atmosféra na uzavøených oddìleních. Vcelku byla na vìtšinì pracoviš patrná chu do práce a zlepšuje se i úroveò vzájemné komunikace. Prùmìrné pøíjmy na klinice jeví vzestupnou tendenci pøi pokraèující diferenciaci odmìòování. Cesta k vytvoøení návykù, pravidel a vnitøní kultury péèe o pacienta smìøuje k naplnìní budoucích pravidel akreditace. Všem pracovníkùm za to patøí ocenìní a díky. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 10

11 Pøednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Iva Šlaisová Primáø MUDr. Ivan Tùma, CSc. Sekretariát Zdenka Šimùnková sekretáøka kliniky Kristýna Šilarová, DiS. sekretáøka (LF UK) Sociální péèe Sociální pracovnice (odbornì øízeni Odd. soc. péèe FN) Rehabilitace + ARTE Hospodáøka Amb. úseková sestra Technický úsek Iva Ludvíková Rehabilitaèní pracovníci Alena Šplíchalová Katarina Nìmcová dokumentaristka (odbornì øízeni hospodáøka kliniky všeobecná ambulance zdrav. pojiš ovny Rehab. klinikou) knihovna kliniky 11 Oddìlení A Mu i Oddìlení B eny Oddìlení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (FN 0,2) (LF 1,0) vedoucí lékaø tajemník katedry MUDr. Jiøí Masopust sekundární lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Ing. Aleš Urban sek. lékaø (FN 1,0) Ludmila Bitnerová stan. sestra Dagmar Hamplová, DiS. sociální pracovnice Stav k MUDr. Jaromír Hons sek. lékaø (FN 0,165) odb. asistent (LF 1,0) MUDr. Petr Hrubeš sek. lékaø (FN 0,2) asistent (LF1,0) MUDr. Dana Podzimková sek. lékaø (FN 1,0) program PPP Jana Vránová stanièní sestra Hana Kosová, DiS. sociální prac. MUDr. Vladislava Tvrdá ved. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Eva Libigerová lékaø konzultant (FN 0,2) odb. asistent (LF 1,0) program úzkostné poruchy MUDr. Kristina Èerná sek. lékaø (FN 1,0) Dana Bludská stan. sestra Mgr. Lenka Roupcová sociální prac. PhDr. Libuše Slabá vedoucí klin. psycholog a oddìlení B program PPP PhDr. Vladimír Panoušek klin. psycholog (FN 0,3) PhDr. Magdalena Datková klin. psycholog (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. Mgr. Kateøina Vindušková klin. psycholog (FN 0,5) (LF 0,5) Mgr. Kateøina Hvìzdová klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Zuzana Lenderová klin. psycholog oddìlení CD, program úzkostné poruchy (FN 1,0) (LF 0,15) MUDr. Jiøí Èí ek vedoucí lékaø (FN 1,0) LNN Nechanice v LNN po, út, st, pá program methadon a detox MUDr. Elena Køivková sek. lékaø (FN 1,0) v LNN po, st, èt, pá Mgr. Cyril Martinek klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Martin Halíø klin. psycholog (FN 1,0) Radka Maixnerová stan. sestra Dagmar Valešová stan. sestra Ivana Kneifelová úseková sestra Jiøí Kindl domovník LNN MUDr. Vladimír Kuèera vedoucí lékaø klin. ambulancí (FN 1,0) všeobecná ambulance (nadúv. MPSV) MUDr. Eva Èápová sek. lékaø (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. odb. as. (úv. LF 0,1) MUDr. Jan Zbytovský sek. lékaø (úv. FN 0,024) odb.asistent (úv. LF 0,5) všeob. ambulance MUDr. Lenka Èerníková sek. lékaø (úv. FN 1,0) amb. pro afekt. poruchy Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. poradna pro afekt. poruchy (úv. 0,2) (úv. LF 0,2) MUDr. Jiøí Èí ek sek. lékaø AT ambulance èt methadon. program Ludmila Baumgartlová spec. sestra EEG laboratoø Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. amb. pro spánk. poruchy MUDr. Elena Køivková sek. lékaø AT ambulance út methadon. program

12 Léèebnì preventivní péèe Psychiatrická klinika je pro úèely léèebnì preventivní péèe rozdìlena do tøí segmentù: 1. Lùžka akutní péèe Ve tøech oddìleních kliniky uzavøeném oddìlení»a«pro muže, uzavøeném oddìlení»b«pro ženy a koedukovaném otevøeném oddìlení»c-d«disponuje klinika celkem šedesáti lùžky akutní péèe. Tzv. uzavøená oddìlení se zvláštním režimem jsou urèena pro léèení nemocných schizofrenií, afektivními poruchami, organickými duševními poruchami a závažnými poruchami chování (vèetnì napø. poruch pøijímání jídla). Na otevøeném oddìlení jsou léèeni pøevážnì nemocní s neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami (vèetnì úzkostných poruch). 2. Lùžka následní péèe Jsou umístìna v Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích. Jde celkem o 56 lùžek, z toho šest lùžek je souèástí detoxifikaèní jednotky. 3. Ambulantní péèe Ambulantní péèi na Psychiatrické klinice zajiš ují ètyøi samostatné ambulance: a - všeobecná psychiatrická ambulance, která zajiš uje také konziliární psychiatrickou službu ve akultní nemocnici; b - ambulance pro afektivní poruchy; c - dìtská a dorostová psychiatrická ambulance; d - ambulance pro léèení alkoholismu a jiných toxikománií, souèástí této ambulance je Centrum substituèní methadonové léèby. 12

13 LÉKAØI A PSYCHOLOGOVÉ NA KLINICE akultní nemocnice v HK tabulková místa Lékaøská fakulta v HK fyzické osoby profesoøi a docenti lékaøi / odb. asistenti psychologové 0,8 11,388 6,8 2,2 6,75 0, VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 poèet bodù na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) poèet bodù na 1 lékaøe (v tis.) poèet bodù na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodù (v Kè) index 02/01 93,5 % 109,0 % 104,7 % 103,7 % B) LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 poèet bodù na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) poèet bodù na 1 lékaøe a VŠ (v tis.) poèet bodù na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodù (v Kè) index 02/01 111,6 % 111,1 % 99,0 % 110,6 % Celkový poèet hospitalizovaných nemocných v vletech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Pozn.: Celkový poèet hospitalizovaných nemocných je souètem nemocných pøijatých na akutní lùžka kliniky a na lùžka Léèebny návykových nemocí v Nechanicích. 13

14 Poèet Poèet pacientù hospitalizovaných na akutních lù kách lùžkách v roce rok 2000 rok 2001 rok 2002 Poèet Poèetpacientù pacientùhospitalizovaných v LNN LNN Nechanice Nechanice rok 2000 rok 2001 rok 2002 Legenda: LNN = Léèebna návykových nemocí v Nechanicích (56 lùžek) PRÙMÌRNÁ OŠETØOVACÍ DOBA (akutní lù ka) lùžka) POÈET DNÍ 24,6 24,4 24, ,8 23,6 23,4 23,2 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok

15 Vyu ití Využití akutních lù ek lùžek v procentech z maximální kapacity % rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Legenda: maximální poèet lùžek = 60 Poèet Poèet ambulantních vyšetøení vyšetøení v letech v letech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Pozn.: Pokles poètu ambulantních vyšetøení v roce 2002 byl z velké èásti zpùsoben zmìnou metodiky úètování výkonù psychiatrického vyšetøení pøi pøijetí nemocných k hospitalizaci. 15

16 Poèet bodù na jednoho vysokoškoláka (lékaøi aa psychologové - -akutní lùžka) lù ka) Poèet Poèet bodù na na jednu hospitalizaci (akutní lùžka) lù ka)

17 Odborná a vìdecká èinnost Grant øešený pracovníky kliniky v roce 2002 Poznámka: Jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Podporováno grantem IGA MZ ÈR, ID kód projektu N 6753/2001. Odpovìdný øešitel prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Spoluøešitelé: Mgr. Zuzana Lenderová, MUDr. Mgr. Marek Pérez, PO Havíøov, PhDr. Tomáš Plachký. Spolupracující pracovištì: PL Havlíèkùv Brod (prim. MUDr. Markéta Zemanová), PO Písek (prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc.). Klinické studie Poznámka: jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Pilotní studie zrakové mismatch negativity u pacientù se schizofrenním onemocnìním. Øešitele: Ing. Jan Kremláèek, Ph.D., MUDr. Ing. Aleš Urban. Asociace mezi polymorfismem katechol-o-metyltransferázy a psychologickými charakteristikami u drogovì závislých. Hlavní øešitel: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D, spoluøešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSC., Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., Mgr. Martin Beránek, Mgr. Martin Halíø. Do studie je zaøazeno 58 nemocných. 17

18 Klinické zkoušení psychofarmak Poznámka: jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Risperidone depot (microspheres) pokraèující studie. Èíslo studie: RIS-INT-63 Janssen. Koordinátor prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Koordinátor prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Studie pokraèuje. Placebo-controlled, randomised, double blind multicenter study on efficacy and safety of high-dose silymarin in patients with chronic alcohol intoxification and alcoholtoxic liver disease. LE 13K0.44. Vedoucí výzkumného úkolu: prim. MUDr. Petr Popov, Oddìlení pro léèbu závislostí V N Praha. Spolupracovníci: MUDr Jiøí Èížek, prim. MUDr. Václav Dvoøák, MUDr. Judita Jansová, MUDr. Petr Jeøábek, prim. MUDr Jiøí Pokora. Odborné posudky a redakèní recenze Grantové posudky: Zpracovali prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (4 posudky). Oponentury pro Státní ústav pro kontrolu léèiv: Zpracoval MUDr. Ivan Tùma, CSc., (2 posudky). Redakèní recenze pro odborné èasopisy: Zpracovali doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (1 recenze), MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (1 recenze), prof. MUDr. Jan Libiger, Csc., (8 recenzí). Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 recenze), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (3 recenze). 18

19 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou øazeny v abecedním poøadí podle pøíjmení autora resp. prvního autora. U publikací, kde prvním autorem není pracovník kliniky, je pøíjmení spoluautora - pracovníka kliniky - graficky zvýraznìno. VÌDECKÉ PUBLIKACE Monografie BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, 149 s. ISBN HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002, 895 s. ISBN Kapitoly v monografiích LIBIGER, J. Schizofrenie. In: RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P. a kol. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Galén a Karolinum, 2002, s ISBN (Galén), ISBN X (Karolinum). SMOLÍK, P.: Klasifikace duševních poruch. In: HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002, s ISBN Pøíruèky pro lékaøskou praxi LIBIGER, J., ŠVESTKA, J., SEI ERTOVÁ, D. armakoterapeutické postupy v léèbì schizofrenní poruchy. 1. vyd. Praha : Academia Medica Pragensis Amepra, 2002, 40 s. ISBN

20 Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky ÈÍŽEK, J. Léková závislost struèný pøehled a poznatky z praxe. Interní medicína pro praxi. Suppl. 2002, roè. 10, s. 11. HAHN, A., SMOLÍK, P. Psychiatric Disturbances and Psychotropic Drugs in Tinnitus Patients. International Tinnitus Journal. 2002, vol. 8, no 1, p HOSÁK, L., BAHBOUH, R. Costs and outcomes of risperidone treatment in schizophrenia in the Czech Republic. European Psychiatry. 2002, vol. 17, no 4, p HOSÁK, L. Možnost léèby bipolární afektivní poruchy topiramátem. Psychiatrie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 5, s HOSÁK, L., LIBIGER, J. Antiepileptic drugs in schizophrenia: a review. European Psychiatry. 2002, vol. 17, no 7, p IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. Pharmacoeconomics of the treatment of agoraphobia with panic disorder. Psychiatry today, Official Journal of the Yugoslav Psychiatric Association, 2001, vol. 33, no 1-2, p KØIVKOVÁ, E. Hranièná porucha osobnosti. Diagnostické a terapeutické pøístupy. Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 1, s LIBIGEROVÁ, E.: Úzkostné poruchy fobie a obsedantnì kompulzivní porucha.. Causa subita. 2002, roè. 5, è. 1, s PIDRMAN, V., MASOPUST, J. Psychoedukaèní program prelapse. Psychiatrie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 4, s SMOLÍK, P.: Spánek a sny neurofyziologie, neuroanatomie, neurochemie, cirkadiánní rytmicita, evoluce. Psychiatrie, 2002, roè. 6, è.2, s

21 ŠONKA, K., PRETL, M., HNÍDKOVÁ, P., NEVŠÍMALOVÁ, S., JAKOUB- KOVÁ, M., SMOLÍK, P., DAUVILLIERS, Y., TA TI, M. Dvì kazuistiky rekurentní hypersomnie klinika a polysomnografie. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002, roè. 65/98, è. 3, s TÙMA, I. Psychiatrická péèe o seniory. Causa subita. 2002, roè. 5, è. 8, s TÙMA, I., RABOCH, J., HRDLIÈKA, M., SMOLÍK, P.: Postgraduální pøíprava v oboru psychiatrie v Evropské unii a v Èeské republice. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 1, s TÙMA, I. Budoucnost postgraduální pøípravy lékaøù. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 2, s. 8. TÙMA, I., TVRDÁ, V., LIBIGER, J. Zolpidem a poruchy vnímání. Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 3, s Abstrakta HOSÁK, L. Genetické faktory u schizofrenie souèasné poznatky a perspektivy. In: RABOCH, J., DOUBEK, P., ZRZAVECKÁ, I. Psychiatrie v medicínì a medicína v psychiatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, s. 67. ISBN HRUBEŠ, P., KRABEC, J., KUÈERA, V., TÙMA, I. Sledování kardiovaskulárních parametrù u nemocných v dlouhodobé udržovací léèbì antipsychotiky. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 19. IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. armakoekonomika lieèby agorafóbie s panickou poruchou. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 19. IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. Pharmacoeconomics of the treatment of agoraphobia with panic disorder. European Psychiatry. Suppl , vol. 17, p

22 KOPEÈEK, M., KUPKA, K., MOHR, P., LIBIGER, J., ZÁVÌŠICKÁ, L. Regionální perfuze mozku pacientky s první epizodou schizofrenie pøed a bìhem léèby risperidonem. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 24. KOPEÈEK, M., MOHR, P., LIBIGER, J., ZÁVÌŠICKÁ, L. Jsou typická neuroleptika opravdu obsolentní? Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 24. KRABEC, J., HRUBEŠ, P., KUÈERA, V., LIBIGER, J. Zmìny v metabolismu glukózy a lipidù u nemocných pøi dlouhodobé udržovací léèbì antipsychotiky. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 26. LIBIGEROVÁ, E., GAYER, D., KREMLÁÈEK, J., TÙMA, I., CHLUB- NOVÁ, J., LIBIGER, J. Changes in visual evoked potentials after magnesium in anxiety disorders. European Psychiatry. Suppl , vol. 17, p. 160 (Abstract of 11th Congress of Association of European Psychiatrists, Stockholm, ). LIBIGEROVÁ, E., GAYER, D., KREMLÁÈEK, J., TÙMA, I. Znìny zrakových evokovaných potenciálù bìhem pøídatné léèby magnéziem u úzkostných poruch. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 28. RYŠKA, P., ELIÁŠ, P., ŽIŽKA, J., MICHL, A., VÍTKOVÁ, E., TÙMA, I. Neurodegenerative disease. In: Sborník Neuro Ski, I. vyd. Hradec Králové : Neurologie, 2002, s. 21. TÙMA, I. Kombinace antipsychotik. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s TÙMA, I. Kognitivní poruchy u schizofrenie. In: RABOCH, J., DOU- BEK, P., ZRZAVECKÁ, I. Psychiatrie v medicínì a medicína v psychiatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, s ISBN VALIŠ, M., MASOPUST, J. Léèba SSRI v neurologické praxi. In: 30. Šerclovy dny. Sborník abstrakt. Hradec Králové : akultní nemocnice, 2002, s. 59. ISBN

23 PUBLIKACE SZP VÌNOVANÉ OŠETØOVATELSKÉ PÉÈI BLUDSKÁ, D., JANEÈKOVÁ, H., MICHÁLKOVÁ, V. Psychoterapie na otevøeném oddìlení. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s BLUDSKÁ, D., JANEÈKOVÁ, H., MICHÁLKOVÁ, V. Psychoterapie na otevøeném oddìlení. Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s. 36. NÌMCOVÁ, L. Deset let èinnosti A-P klubu jako dùležité souèásti doléèování. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s ŠLAISOVÁ, I. Život s demencí. Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s VESELÁ, A. Jak pøekonat nedùvìru pacienta? Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s. 33. Abstrakta pøednášek vìnovaných ošetøovatelské péèi HO MANOVÁ, X. Poruchy pøíjmu potravy, vlastnosti a utváøení tìlového schématu, jeho sociální význam. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s. 25. POSPÍŠILOVÁ, X. Ošetøovatelský proces v rámci terapie závislosti v LNN Nechanice. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s. 27. OSTATNÍ PUBLIKACE HANUŠ, H. Psychologický experiment admirála Byrda. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 6, s

24 HONS, J., TÙMA, I. Psychiatrická péèe v Belgii. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 7., s HOSÁK, L. 10. svìtový kongres psychiatrické genetiky v Bruselu, øíjna Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 4, s LIBIGER, J. Epilepsie psychóza, hledání spoleèného jazyka. Neurologie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 4, s LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2002, s LIBIGER, J. Psychiatrie a ostatní lékaøské obory: odstraòme hradby. Úvodník. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 4, s LIBIGER, J. Psychiatrie a stigma. Sanquis. 2002, è. 19, s LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2002, s PANOUŠEK, V. Medicína a zdravotnictví. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Obrazy Petra Balíèka v Klicperovì divadle, aneb Jak lze také oslavit šedesátiny. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Jan Dinga vystavoval na fakultì. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Masarykùv odkaz. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s. 24. PANOUŠEK, V. Dnešní svìt a spolupráce. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 2, s

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové

Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A ivotní jubileum Dobravy Moldanové [...] a já jsem hrdá na svùj národ a na svùj jazyk... studium národní literatury nám pomáhá pochopit, kdo jsme, odkud

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více