PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o."

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1

2 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAØSKÁ AKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ AKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ 3

4 Copyright Psychiatrická klinika L UK a N Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a externí psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce akultní soudnìznalecké posudky Centrum pro duševní zdraví

6 Psychiatrická klinika v roce 2002 V roce 2002 si Psychiatrická klinika udržela dobrý hospodáøský výsledek a její výkon se mírnì zlepšil. Pøes zmìny v personální situaci zùstaly v nezmìnìném rozsahu zachovány všechny existující terapeutické programy pro pacienty. Byla patrná snaha o zlepšení prostøedí nemocných a o pøekonání omezení, vyplývajících z politováníhodného vybavení a strukturální zanedbanosti kliniky. Po odchodu MUDr. Jana Kubánka pøedevším obìtavì pracoval tým v Léèebnì návykových nemocí, který pøes plné klinické vytížení dokázal navíc v èervnu v Hradci Králové zorganizovat úspìšnou VIII. celostátní konferenci Spoleènosti pro návykové nemoci a 42. AT konferenci. Kliniku opustil k 1. záøi MUDr Jan Krabec, který byl poèátkem roku 2002 ustanoven do funkce vedoucího lékaøe uzavøeného oddìlení pro ženy a velmi úspìšnì si v ní vedl. Jeho odchod do funkce primáøe Psychiatrického oddìlení v Nové Pace byl pro kliniku ztrátou, ale pro obor v regionu znamenal dobrou zprávu. Na klinice došlo ke zmìnám vedoucích lékaøù. Na mužském uzavøeném oddìlení pracoval v r MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Do funkce vedoucího lékaøe na otevøeném oddìlení nastoupila MUDr. Vladislava Tvrdá, která pokraèovala v zajiš ování bohatého psychoterapeutického programu pro pacienty s úzkostnými poruchami. Podaøilo se jí úspìšnì navázat na pøedchozí vývoj. Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., byl vedle zajištìní výuky pro stomatologickou vìtev studia povìøen ještì zajištìním ambulantní péèe pro pacienty s poruchou spánku. Ta by v budoucnu mìla mít charakter specializované ambulance a spolupracovat s dosud jen plánovanou spánkovou laboratoøí. Po odchodu dr. Krabce byl do vedení uzavøeného oddìlení pro ženy doèasnì ustanoven MUDr. Jaromír Hons. MUDr Jan Krabec s pochvalou složil kvalifikaèní atestaci z oboru psychiatrie II. stupnì. Atestaci I. stupnì z oboru psychiatrie úspìšnì složil MUDr Jiøí Masopust. Speciální prùpravu pro práci ve zdravotnictví uzavøela kvalifikaèní zkouškou klinická psycholožka Mgr. Zuzana Lenderová. V r se mírnì snížila ošetøovací doba (v prùmìru je nyní 24 dnù). To je nutno hodnotit v souvislosti s nárùstem pacientù v pravidelných dlouhodobých programech s pevnou délkou trvání, jako jsou psychoterapeutické programy na otevøeném oddìlení a program pro pacientky s po- 6

7 ruchou pøíjmu potravy na uzavøeném oddìlení B. Za tìchto okolností je každý pokles ošetøovací doby odrazem výrazného úsilí o zkrácení ošetøovací doby u všech pacientù, u kterých je to za stávajících podmínek možné. Mírnì vzrostly i ukazatele produktivity práce jednak poèet bodù na jednu hospitalizaci a poèet bodù na jednoho vysokoškolsky vzdìlaného zamìstnance. Také využití lùžek se na klinice oproti roku 2001 mírnì zlepšilo. Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích se daøilo držet alespoò v druhé polovinì roku využití lùžek na úrovni 90 %, což je z hlediska organizace husarský kousek. Pacienti mohou z protialkoholní a protinávykové léèby kdykoliv dobrovolnì odejít, eventuálnì musejí být propuštìni pro porušování disciplíny. Zachovat za tìchto podmínek 90% využití lùžek vyžaduje znaènou organizaèní pøipravenost. Došlo k uspoøádání vztahù s Centrem duševního zdraví. Vedoucím projektu se stala Mgr. Pavla Merková, která zorganizovala èinnost centra a zajistila jeho další hladkou èinnost s pomocí kliniky, ale bez závislosti na ní. Ke zmìnám došlo také v øadách sociálních pracovnic. Mgr. Hana Mifková odešla na mateøskou dovolenou a na její místo nastoupila DiS. Dagmar Hamplová. Významná byla také zmìna školské sekretáøky kliniky. Paní Dita Honsová odešla na mateøskou dovolenou a na její místo byla pøijata DiS. Kristýna Šilarová. Na podzim se vrátila z mateøské dovolené MUDr. Birgita Slováèková, která pokraèovala v prezenèním postgraduálním studiu a v pøípravì na kvalifikaèní atestaci. Za dlouhodobì nepøítomnou MUDr. Petru Zahradníèkovou pracovala jako lékaøka také MUDr. Kristina Èerná (pøed sòatkem Podzimková). Na klinice zaèal koncem roku pracovat také Bc. Jan Bažant, který na èásteèný úvazek zajiš uje chod technického kabinetu a pracuje jako pomocný terapeut v kognitivnì behaviorálních technikách a na kognitivních skupinách na oddìlení C-D. Tento student magisterského studia psychologie na ilosofické fakultì UK v Praze také rekonstruoval koncem roku webové stránky kliniky a uèinil z nich informaèní zdroj i nástroj reprezentace kliniky. Vnesl poøádek a pøehled do technického kabinetu kliniky. Do postgraduálního studia se v r pøihlásil MUDr. Jan Krabec, který vzápìtí zmìnil formu studia z prezenèního na kombinované. Dr. Krabec se chce vìnovat metabolickému syndromu u pacientù se schizofrenií. Do kombinované formy studia se pøihlásila také MUDr. Lucie 7

8 Motlová z Psychiatrického centra v Praze s tématem hodnocení úèinnosti psychoedukace v následné léèbì schizofrenních psychóz. Dr. Motlová studium po pøijetí ihned pøerušila, protože odjela na dlouhodobý studijní pobyt do USA na Univerzitu v Berkeley, kde se bude ve spoleèném výukovém programu této univerzity a akulty sociálních vìd UK vìnovat farmakoekonomice a hledání úèinných forem psychiatrické péèe. Na jaøe r se podaøilo uskuteènit podstatný krok na cestì k výstavbì nové budovy Psychiatrické kliniky. Koncem dubna strávili námìstek øeditele akultní nemocnice Hradec Králové RNDr. Josef Židù, CSc., pracovníci N HK Ing. Pavel Homolka a Ing. Ivan Šmíd, architekt Ing. arch. Jan Hochmann a pøednosta Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., dva dny na služební cestì v Bavorsku. Díky organizaènímu zajištìní prof. dr. M. Doseho z psychiatrické nemocnice v Taufkirchenu se bìhem tìchto dnù podaøilo navštívit nejen nemocnici v Taufkirchenu, ale také rekonstruovanou Psychiatrickou kliniku Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichovì a nové Psychiatrické kliniky v Garmisch-Partenkirchenu a v Agathariedu. Byl to nesmírnì posilující zážitek: psychiatrické neuniverzitní kliniky, zaèlenìné do struktury všeobecné nemocnice, poskytují nejen dokonale funkèní prostøedí, ale také naplòují všechny nároky na kulturnì vyspìlé a souèasným nárokùm na psychiatrickou péèi pøimìøené prostøedí. Bohatá fotodokumentace z této návštìvy bude sloužit jako podklad pro projekt nové kliniky. Po služební cestì následovala série schùzek, která zejména díky zásahu øeditele akultní nemocnice Hradec Králové vedla k podání investièního zámìru na MZ ÈR v kvìtnu Investièní zámìr poèítá s tím, že na klinice zùstane stejný poèet lùžek jako doposud, ale prostorovì klinika umožní pøiblížit prostøedí pacientù (kteøí mají na psychiatrických oddìleních zhruba trojnásobné trvání ošetøovací doby ve srovnání s jinými oddìleními) pøirozenému spoleèenskému prostøedí. Umožní také patøiènou diferenciaci péèe, hladké napojení výukové èinnosti na léèebnou praxi a propojení hospitalizace s péèí pøi parciální hospitalizaci v denních stacionáøích. Další osud tohoto investièního zámìru závisí na finanèní situaci MZ ÈR a akultní nemocnice Hradec Králové a na mnoha dalších faktorech a v tuto chvíli je bohužel nejasný. Nepodaøilo se spolehlivì oddìlit ambulantní péèi o nemocné schizofrenií od pøíjmové ambulance. Ukázalo se, že skríning nemocných pro grantové studie (donepezil a kognitivní pøíznaky), snaha o zmapování reziduálních pøíznakù dlouhodobì léèených nemocných a pokus motivovat tyto nemocné k pøijetí zmìn v terapii vyžaduje více èasu a naprostou pravidel- 8

9 nost v péèi. Myšlenka osamostatnìní péèe o nemocné schizofrenií se po této zkušenosti stále jeví jako užiteèná, ale nezbytnì je tøeba jí spojit s vyèlenìním ambulantního lékaøe výzkumníka a s pevnou organizaèní strukturou. Probìhla pøíprava na naturalistickou studii prvních epizod schizofrenie EU EST, kterou organizuje Evropská skupina pro výzkum schizofrenie. Studie bude zahájena v r ve tøinácti evropských zemích a v r probìhla koordinaèní schùzka výzkumníkù v Amsterodamu, které se z naší kliniky zúèastnili MUDr. Jaromír Hons a Mgr. Kateøina Vindušková. Na 44. psychofarmakologické konferenci v Jeseníku pøednesl MUDr. Jan Krabec výsledky sledování tìlesné hmotnosti a ukazatelù glycidového a lipidového metabolismu dlouhodobì léèených pacientù se schizofrenií a MUDr. Petr Hrubeš referoval o nežádoucích kardiovaskulárních úèincích u pacientù s léèbou klozapinem a depotními neuroleptiky. Dr. Krabec pozdìji výsledky rozšíøil a zpracoval ve vývìsce, která získala jedno z ocenìní Èeské psychiatrické spoleènosti na Sjezdu ÈPS ve Špindlerovì Mlýnì. Klinika uspoøádala na jaøe regionální semináø v hotelu Aurum v Èerném Dole, kde byla už tradiènì také sekce støedních zdravotnických pracovníkù. Na úspìšném semináøi pøednášely sestry z kliniky, pøedevším z otevøeného oddìlení, a také hosté z Psychiatrického centra Praha a z Psychiatrické léèebny v Havlíèkovì Brodì. Na podzim klinika na stejném místì organizovala již podruhé doškolovací semináø Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Na studentskou vìdeckou konferenci se po delší dobì vrátily práce studentù volontérù, kteøí se podíleli na práci v oboru psychiatrie. Práce Jiøiny Duškové a Dagmar Zdeòkové, zamìøená na sledování poètu kombinací psychofarmak užívaných na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, je zajímavá také proto, že poskytuje možnost srovnat pøedpisové chování lékaøù v Hradci Králové s jinými klinikami v ÈR i v zahranièí. Studentka Dita Kalnická se stala spoluautorkou vývìsky o lipidovém metabolismu u ambulantních pacientù na dlouhodobé léèbì neuroleptiky, která byla úspìšná na celostátním psychiatrickém sjezdu ve Špindlerovì Mlýnì. Studenti se jako posluchaèi zúèastnili také èetných klinických semináøù vèetnì regionálního semináøe v Èerném Dole. Pøi výuce byl poprvé použit zpìtnovazební dotazník zacílený na vyhodnocení názorù studentù na praktika a pøednášky z psychiatrie. Jeho vy- 9

10 hodnocení vedlo k nìkterým drobným zmìnám ve výuce v zimním semestru. Výuka už druhý rok probíhala také v Psychiatrické léèebnì v Havlíèkovì Brodì a v Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích. V tìchto institucích probìhlo vždy jedno praktické cvièení. Na webové stránce kliniky byly vyvìšeny pøednášky jen ojedinìle, ale ukázalo se, že je to do budoucna schùdná možnost jak posílit úèinnost výuky a že o ní mají studenti zájem. Na semináøích kliniky promluvilo nìkolik pomìrnì vzácných hostù: prim. MUDr. rantišek Koukolík, DrSc., mluvil o demencích, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., a jeho tým pøednášeli zajímavì o moderních neurologických metodách, Sara Mednick MA (Psychol) z Harvardské univerzity mluvila o výzkumu vlivu krátkého denního spánku na kognitivní funkce. V prosinci pøed Vánocemi probìhl spoleèný semináø kliniky s Neurologickou klinikou akultní nemocnice u sv. Anny. Pøednášky pracovníkù kliniky (prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc., MUDr. Ing. Aleš Urban, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.) byly pøijaty se zájmem a mimoøádnì dobrá atmosféra semináøe svìdèila pro možnost rozvíjet vzájemné vztahy a naplnit obsahem myšlenku klinických neurovìd èi neuropsychiatrie. V r klinika jako celek pracovala spolehlivì. Tendence k vzestupu produktivity práce se udržela, zlepšila se atmosféra na uzavøených oddìleních. Vcelku byla na vìtšinì pracoviš patrná chu do práce a zlepšuje se i úroveò vzájemné komunikace. Prùmìrné pøíjmy na klinice jeví vzestupnou tendenci pøi pokraèující diferenciaci odmìòování. Cesta k vytvoøení návykù, pravidel a vnitøní kultury péèe o pacienta smìøuje k naplnìní budoucích pravidel akreditace. Všem pracovníkùm za to patøí ocenìní a díky. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 10

11 Pøednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Iva Šlaisová Primáø MUDr. Ivan Tùma, CSc. Sekretariát Zdenka Šimùnková sekretáøka kliniky Kristýna Šilarová, DiS. sekretáøka (LF UK) Sociální péèe Sociální pracovnice (odbornì øízeni Odd. soc. péèe FN) Rehabilitace + ARTE Hospodáøka Amb. úseková sestra Technický úsek Iva Ludvíková Rehabilitaèní pracovníci Alena Šplíchalová Katarina Nìmcová dokumentaristka (odbornì øízeni hospodáøka kliniky všeobecná ambulance zdrav. pojiš ovny Rehab. klinikou) knihovna kliniky 11 Oddìlení A Mu i Oddìlení B eny Oddìlení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (FN 0,2) (LF 1,0) vedoucí lékaø tajemník katedry MUDr. Jiøí Masopust sekundární lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Ing. Aleš Urban sek. lékaø (FN 1,0) Ludmila Bitnerová stan. sestra Dagmar Hamplová, DiS. sociální pracovnice Stav k MUDr. Jaromír Hons sek. lékaø (FN 0,165) odb. asistent (LF 1,0) MUDr. Petr Hrubeš sek. lékaø (FN 0,2) asistent (LF1,0) MUDr. Dana Podzimková sek. lékaø (FN 1,0) program PPP Jana Vránová stanièní sestra Hana Kosová, DiS. sociální prac. MUDr. Vladislava Tvrdá ved. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Eva Libigerová lékaø konzultant (FN 0,2) odb. asistent (LF 1,0) program úzkostné poruchy MUDr. Kristina Èerná sek. lékaø (FN 1,0) Dana Bludská stan. sestra Mgr. Lenka Roupcová sociální prac. PhDr. Libuše Slabá vedoucí klin. psycholog a oddìlení B program PPP PhDr. Vladimír Panoušek klin. psycholog (FN 0,3) PhDr. Magdalena Datková klin. psycholog (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. Mgr. Kateøina Vindušková klin. psycholog (FN 0,5) (LF 0,5) Mgr. Kateøina Hvìzdová klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Zuzana Lenderová klin. psycholog oddìlení CD, program úzkostné poruchy (FN 1,0) (LF 0,15) MUDr. Jiøí Èí ek vedoucí lékaø (FN 1,0) LNN Nechanice v LNN po, út, st, pá program methadon a detox MUDr. Elena Køivková sek. lékaø (FN 1,0) v LNN po, st, èt, pá Mgr. Cyril Martinek klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Martin Halíø klin. psycholog (FN 1,0) Radka Maixnerová stan. sestra Dagmar Valešová stan. sestra Ivana Kneifelová úseková sestra Jiøí Kindl domovník LNN MUDr. Vladimír Kuèera vedoucí lékaø klin. ambulancí (FN 1,0) všeobecná ambulance (nadúv. MPSV) MUDr. Eva Èápová sek. lékaø (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. odb. as. (úv. LF 0,1) MUDr. Jan Zbytovský sek. lékaø (úv. FN 0,024) odb.asistent (úv. LF 0,5) všeob. ambulance MUDr. Lenka Èerníková sek. lékaø (úv. FN 1,0) amb. pro afekt. poruchy Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. poradna pro afekt. poruchy (úv. 0,2) (úv. LF 0,2) MUDr. Jiøí Èí ek sek. lékaø AT ambulance èt methadon. program Ludmila Baumgartlová spec. sestra EEG laboratoø Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. amb. pro spánk. poruchy MUDr. Elena Køivková sek. lékaø AT ambulance út methadon. program

12 Léèebnì preventivní péèe Psychiatrická klinika je pro úèely léèebnì preventivní péèe rozdìlena do tøí segmentù: 1. Lùžka akutní péèe Ve tøech oddìleních kliniky uzavøeném oddìlení»a«pro muže, uzavøeném oddìlení»b«pro ženy a koedukovaném otevøeném oddìlení»c-d«disponuje klinika celkem šedesáti lùžky akutní péèe. Tzv. uzavøená oddìlení se zvláštním režimem jsou urèena pro léèení nemocných schizofrenií, afektivními poruchami, organickými duševními poruchami a závažnými poruchami chování (vèetnì napø. poruch pøijímání jídla). Na otevøeném oddìlení jsou léèeni pøevážnì nemocní s neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami (vèetnì úzkostných poruch). 2. Lùžka následní péèe Jsou umístìna v Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích. Jde celkem o 56 lùžek, z toho šest lùžek je souèástí detoxifikaèní jednotky. 3. Ambulantní péèe Ambulantní péèi na Psychiatrické klinice zajiš ují ètyøi samostatné ambulance: a - všeobecná psychiatrická ambulance, která zajiš uje také konziliární psychiatrickou službu ve akultní nemocnici; b - ambulance pro afektivní poruchy; c - dìtská a dorostová psychiatrická ambulance; d - ambulance pro léèení alkoholismu a jiných toxikománií, souèástí této ambulance je Centrum substituèní methadonové léèby. 12

13 LÉKAØI A PSYCHOLOGOVÉ NA KLINICE akultní nemocnice v HK tabulková místa Lékaøská fakulta v HK fyzické osoby profesoøi a docenti lékaøi / odb. asistenti psychologové 0,8 11,388 6,8 2,2 6,75 0, VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 poèet bodù na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) poèet bodù na 1 lékaøe (v tis.) poèet bodù na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodù (v Kè) index 02/01 93,5 % 109,0 % 104,7 % 103,7 % B) LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 poèet bodù na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) poèet bodù na 1 lékaøe a VŠ (v tis.) poèet bodù na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodù (v Kè) index 02/01 111,6 % 111,1 % 99,0 % 110,6 % Celkový poèet hospitalizovaných nemocných v vletech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Pozn.: Celkový poèet hospitalizovaných nemocných je souètem nemocných pøijatých na akutní lùžka kliniky a na lùžka Léèebny návykových nemocí v Nechanicích. 13

14 Poèet Poèet pacientù hospitalizovaných na akutních lù kách lùžkách v roce rok 2000 rok 2001 rok 2002 Poèet Poèetpacientù pacientùhospitalizovaných v LNN LNN Nechanice Nechanice rok 2000 rok 2001 rok 2002 Legenda: LNN = Léèebna návykových nemocí v Nechanicích (56 lùžek) PRÙMÌRNÁ OŠETØOVACÍ DOBA (akutní lù ka) lùžka) POÈET DNÍ 24,6 24,4 24, ,8 23,6 23,4 23,2 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok

15 Vyu ití Využití akutních lù ek lùžek v procentech z maximální kapacity % rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Legenda: maximální poèet lùžek = 60 Poèet Poèet ambulantních vyšetøení vyšetøení v letech v letech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Pozn.: Pokles poètu ambulantních vyšetøení v roce 2002 byl z velké èásti zpùsoben zmìnou metodiky úètování výkonù psychiatrického vyšetøení pøi pøijetí nemocných k hospitalizaci. 15

16 Poèet bodù na jednoho vysokoškoláka (lékaøi aa psychologové - -akutní lùžka) lù ka) Poèet Poèet bodù na na jednu hospitalizaci (akutní lùžka) lù ka)

17 Odborná a vìdecká èinnost Grant øešený pracovníky kliniky v roce 2002 Poznámka: Jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Podporováno grantem IGA MZ ÈR, ID kód projektu N 6753/2001. Odpovìdný øešitel prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Spoluøešitelé: Mgr. Zuzana Lenderová, MUDr. Mgr. Marek Pérez, PO Havíøov, PhDr. Tomáš Plachký. Spolupracující pracovištì: PL Havlíèkùv Brod (prim. MUDr. Markéta Zemanová), PO Písek (prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc.). Klinické studie Poznámka: jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Pilotní studie zrakové mismatch negativity u pacientù se schizofrenním onemocnìním. Øešitele: Ing. Jan Kremláèek, Ph.D., MUDr. Ing. Aleš Urban. Asociace mezi polymorfismem katechol-o-metyltransferázy a psychologickými charakteristikami u drogovì závislých. Hlavní øešitel: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D, spoluøešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSC., Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., Mgr. Martin Beránek, Mgr. Martin Halíø. Do studie je zaøazeno 58 nemocných. 17

18 Klinické zkoušení psychofarmak Poznámka: jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Risperidone depot (microspheres) pokraèující studie. Èíslo studie: RIS-INT-63 Janssen. Koordinátor prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Koordinátor prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Studie pokraèuje. Placebo-controlled, randomised, double blind multicenter study on efficacy and safety of high-dose silymarin in patients with chronic alcohol intoxification and alcoholtoxic liver disease. LE 13K0.44. Vedoucí výzkumného úkolu: prim. MUDr. Petr Popov, Oddìlení pro léèbu závislostí V N Praha. Spolupracovníci: MUDr Jiøí Èížek, prim. MUDr. Václav Dvoøák, MUDr. Judita Jansová, MUDr. Petr Jeøábek, prim. MUDr Jiøí Pokora. Odborné posudky a redakèní recenze Grantové posudky: Zpracovali prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (4 posudky). Oponentury pro Státní ústav pro kontrolu léèiv: Zpracoval MUDr. Ivan Tùma, CSc., (2 posudky). Redakèní recenze pro odborné èasopisy: Zpracovali doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (1 recenze), MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (1 recenze), prof. MUDr. Jan Libiger, Csc., (8 recenzí). Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 recenze), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (3 recenze). 18

19 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou øazeny v abecedním poøadí podle pøíjmení autora resp. prvního autora. U publikací, kde prvním autorem není pracovník kliniky, je pøíjmení spoluautora - pracovníka kliniky - graficky zvýraznìno. VÌDECKÉ PUBLIKACE Monografie BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, 149 s. ISBN HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002, 895 s. ISBN Kapitoly v monografiích LIBIGER, J. Schizofrenie. In: RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P. a kol. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Galén a Karolinum, 2002, s ISBN (Galén), ISBN X (Karolinum). SMOLÍK, P.: Klasifikace duševních poruch. In: HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002, s ISBN Pøíruèky pro lékaøskou praxi LIBIGER, J., ŠVESTKA, J., SEI ERTOVÁ, D. armakoterapeutické postupy v léèbì schizofrenní poruchy. 1. vyd. Praha : Academia Medica Pragensis Amepra, 2002, 40 s. ISBN

20 Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky ÈÍŽEK, J. Léková závislost struèný pøehled a poznatky z praxe. Interní medicína pro praxi. Suppl. 2002, roè. 10, s. 11. HAHN, A., SMOLÍK, P. Psychiatric Disturbances and Psychotropic Drugs in Tinnitus Patients. International Tinnitus Journal. 2002, vol. 8, no 1, p HOSÁK, L., BAHBOUH, R. Costs and outcomes of risperidone treatment in schizophrenia in the Czech Republic. European Psychiatry. 2002, vol. 17, no 4, p HOSÁK, L. Možnost léèby bipolární afektivní poruchy topiramátem. Psychiatrie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 5, s HOSÁK, L., LIBIGER, J. Antiepileptic drugs in schizophrenia: a review. European Psychiatry. 2002, vol. 17, no 7, p IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. Pharmacoeconomics of the treatment of agoraphobia with panic disorder. Psychiatry today, Official Journal of the Yugoslav Psychiatric Association, 2001, vol. 33, no 1-2, p KØIVKOVÁ, E. Hranièná porucha osobnosti. Diagnostické a terapeutické pøístupy. Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 1, s LIBIGEROVÁ, E.: Úzkostné poruchy fobie a obsedantnì kompulzivní porucha.. Causa subita. 2002, roè. 5, è. 1, s PIDRMAN, V., MASOPUST, J. Psychoedukaèní program prelapse. Psychiatrie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 4, s SMOLÍK, P.: Spánek a sny neurofyziologie, neuroanatomie, neurochemie, cirkadiánní rytmicita, evoluce. Psychiatrie, 2002, roè. 6, è.2, s

21 ŠONKA, K., PRETL, M., HNÍDKOVÁ, P., NEVŠÍMALOVÁ, S., JAKOUB- KOVÁ, M., SMOLÍK, P., DAUVILLIERS, Y., TA TI, M. Dvì kazuistiky rekurentní hypersomnie klinika a polysomnografie. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002, roè. 65/98, è. 3, s TÙMA, I. Psychiatrická péèe o seniory. Causa subita. 2002, roè. 5, è. 8, s TÙMA, I., RABOCH, J., HRDLIÈKA, M., SMOLÍK, P.: Postgraduální pøíprava v oboru psychiatrie v Evropské unii a v Èeské republice. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 1, s TÙMA, I. Budoucnost postgraduální pøípravy lékaøù. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 2, s. 8. TÙMA, I., TVRDÁ, V., LIBIGER, J. Zolpidem a poruchy vnímání. Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 3, s Abstrakta HOSÁK, L. Genetické faktory u schizofrenie souèasné poznatky a perspektivy. In: RABOCH, J., DOUBEK, P., ZRZAVECKÁ, I. Psychiatrie v medicínì a medicína v psychiatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, s. 67. ISBN HRUBEŠ, P., KRABEC, J., KUÈERA, V., TÙMA, I. Sledování kardiovaskulárních parametrù u nemocných v dlouhodobé udržovací léèbì antipsychotiky. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 19. IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. armakoekonomika lieèby agorafóbie s panickou poruchou. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 19. IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. Pharmacoeconomics of the treatment of agoraphobia with panic disorder. European Psychiatry. Suppl , vol. 17, p

22 KOPEÈEK, M., KUPKA, K., MOHR, P., LIBIGER, J., ZÁVÌŠICKÁ, L. Regionální perfuze mozku pacientky s první epizodou schizofrenie pøed a bìhem léèby risperidonem. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 24. KOPEÈEK, M., MOHR, P., LIBIGER, J., ZÁVÌŠICKÁ, L. Jsou typická neuroleptika opravdu obsolentní? Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 24. KRABEC, J., HRUBEŠ, P., KUÈERA, V., LIBIGER, J. Zmìny v metabolismu glukózy a lipidù u nemocných pøi dlouhodobé udržovací léèbì antipsychotiky. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 26. LIBIGEROVÁ, E., GAYER, D., KREMLÁÈEK, J., TÙMA, I., CHLUB- NOVÁ, J., LIBIGER, J. Changes in visual evoked potentials after magnesium in anxiety disorders. European Psychiatry. Suppl , vol. 17, p. 160 (Abstract of 11th Congress of Association of European Psychiatrists, Stockholm, ). LIBIGEROVÁ, E., GAYER, D., KREMLÁÈEK, J., TÙMA, I. Znìny zrakových evokovaných potenciálù bìhem pøídatné léèby magnéziem u úzkostných poruch. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 28. RYŠKA, P., ELIÁŠ, P., ŽIŽKA, J., MICHL, A., VÍTKOVÁ, E., TÙMA, I. Neurodegenerative disease. In: Sborník Neuro Ski, I. vyd. Hradec Králové : Neurologie, 2002, s. 21. TÙMA, I. Kombinace antipsychotik. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s TÙMA, I. Kognitivní poruchy u schizofrenie. In: RABOCH, J., DOU- BEK, P., ZRZAVECKÁ, I. Psychiatrie v medicínì a medicína v psychiatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, s ISBN VALIŠ, M., MASOPUST, J. Léèba SSRI v neurologické praxi. In: 30. Šerclovy dny. Sborník abstrakt. Hradec Králové : akultní nemocnice, 2002, s. 59. ISBN

23 PUBLIKACE SZP VÌNOVANÉ OŠETØOVATELSKÉ PÉÈI BLUDSKÁ, D., JANEÈKOVÁ, H., MICHÁLKOVÁ, V. Psychoterapie na otevøeném oddìlení. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s BLUDSKÁ, D., JANEÈKOVÁ, H., MICHÁLKOVÁ, V. Psychoterapie na otevøeném oddìlení. Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s. 36. NÌMCOVÁ, L. Deset let èinnosti A-P klubu jako dùležité souèásti doléèování. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s ŠLAISOVÁ, I. Život s demencí. Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s VESELÁ, A. Jak pøekonat nedùvìru pacienta? Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s. 33. Abstrakta pøednášek vìnovaných ošetøovatelské péèi HO MANOVÁ, X. Poruchy pøíjmu potravy, vlastnosti a utváøení tìlového schématu, jeho sociální význam. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s. 25. POSPÍŠILOVÁ, X. Ošetøovatelský proces v rámci terapie závislosti v LNN Nechanice. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s. 27. OSTATNÍ PUBLIKACE HANUŠ, H. Psychologický experiment admirála Byrda. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 6, s

24 HONS, J., TÙMA, I. Psychiatrická péèe v Belgii. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 7., s HOSÁK, L. 10. svìtový kongres psychiatrické genetiky v Bruselu, øíjna Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 4, s LIBIGER, J. Epilepsie psychóza, hledání spoleèného jazyka. Neurologie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 4, s LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2002, s LIBIGER, J. Psychiatrie a ostatní lékaøské obory: odstraòme hradby. Úvodník. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 4, s LIBIGER, J. Psychiatrie a stigma. Sanquis. 2002, è. 19, s LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2002, s PANOUŠEK, V. Medicína a zdravotnictví. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Obrazy Petra Balíèka v Klicperovì divadle, aneb Jak lze také oslavit šedesátiny. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Jan Dinga vystavoval na fakultì. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Masarykùv odkaz. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s. 24. PANOUŠEK, V. Dnešní svìt a spolupráce. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 2, s

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Profesní životopis a publikační činnost: MUDr. Jana Novotná. Profesní životopis a publikační činnost. MUDr. Jana Novotná

Profesní životopis a publikační činnost: MUDr. Jana Novotná. Profesní životopis a publikační činnost. MUDr. Jana Novotná Profesní životopis a publikační činnost MUDr. Jana Novotná Vzdělání: 1955 1961 Lékařská fakulta MU v Brně všeobecné lékařství V průběhu studia jsem pracovala na farmakologickém ústavu, v 6. ročníku jako

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro valnou hromadu PS. Kongres PS v Karlových Varech, 5. 8. 11. 2009 Do června 2009 výbor Psychiatrické společnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA

OZNÁMENÍ /1/ KUFFNEROVA CENA OZNÁMENÍ /1/ NOVÍ ČLENOVÉ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP Vrzalová Michaela, PK Brno Doležalová Hrouzková Michaela, Institut partnerských vztahů Praha KUFFNEROVA CENA Výbor Psychiatrické společnosti

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012. O společnosti Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2012 O společnosti Česká společnost pro aterosklerózu (dále jen ČSAT) je odbornou společností, která sdružuje především lékaře

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Jindřiška Pavlicová Členka prezidia České asociace sester Jindra Kracíková předsedkyně nefrologické sekce ČAS 33. Kongres ČNS 11. června

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více