PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o."

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1

2 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAØSKÁ AKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ AKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ 3

4 Copyright Psychiatrická klinika L UK a N Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a externí psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce akultní soudnìznalecké posudky Centrum pro duševní zdraví

6 Psychiatrická klinika v roce 2002 V roce 2002 si Psychiatrická klinika udržela dobrý hospodáøský výsledek a její výkon se mírnì zlepšil. Pøes zmìny v personální situaci zùstaly v nezmìnìném rozsahu zachovány všechny existující terapeutické programy pro pacienty. Byla patrná snaha o zlepšení prostøedí nemocných a o pøekonání omezení, vyplývajících z politováníhodného vybavení a strukturální zanedbanosti kliniky. Po odchodu MUDr. Jana Kubánka pøedevším obìtavì pracoval tým v Léèebnì návykových nemocí, který pøes plné klinické vytížení dokázal navíc v èervnu v Hradci Králové zorganizovat úspìšnou VIII. celostátní konferenci Spoleènosti pro návykové nemoci a 42. AT konferenci. Kliniku opustil k 1. záøi MUDr Jan Krabec, který byl poèátkem roku 2002 ustanoven do funkce vedoucího lékaøe uzavøeného oddìlení pro ženy a velmi úspìšnì si v ní vedl. Jeho odchod do funkce primáøe Psychiatrického oddìlení v Nové Pace byl pro kliniku ztrátou, ale pro obor v regionu znamenal dobrou zprávu. Na klinice došlo ke zmìnám vedoucích lékaøù. Na mužském uzavøeném oddìlení pracoval v r MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Do funkce vedoucího lékaøe na otevøeném oddìlení nastoupila MUDr. Vladislava Tvrdá, která pokraèovala v zajiš ování bohatého psychoterapeutického programu pro pacienty s úzkostnými poruchami. Podaøilo se jí úspìšnì navázat na pøedchozí vývoj. Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., byl vedle zajištìní výuky pro stomatologickou vìtev studia povìøen ještì zajištìním ambulantní péèe pro pacienty s poruchou spánku. Ta by v budoucnu mìla mít charakter specializované ambulance a spolupracovat s dosud jen plánovanou spánkovou laboratoøí. Po odchodu dr. Krabce byl do vedení uzavøeného oddìlení pro ženy doèasnì ustanoven MUDr. Jaromír Hons. MUDr Jan Krabec s pochvalou složil kvalifikaèní atestaci z oboru psychiatrie II. stupnì. Atestaci I. stupnì z oboru psychiatrie úspìšnì složil MUDr Jiøí Masopust. Speciální prùpravu pro práci ve zdravotnictví uzavøela kvalifikaèní zkouškou klinická psycholožka Mgr. Zuzana Lenderová. V r se mírnì snížila ošetøovací doba (v prùmìru je nyní 24 dnù). To je nutno hodnotit v souvislosti s nárùstem pacientù v pravidelných dlouhodobých programech s pevnou délkou trvání, jako jsou psychoterapeutické programy na otevøeném oddìlení a program pro pacientky s po- 6

7 ruchou pøíjmu potravy na uzavøeném oddìlení B. Za tìchto okolností je každý pokles ošetøovací doby odrazem výrazného úsilí o zkrácení ošetøovací doby u všech pacientù, u kterých je to za stávajících podmínek možné. Mírnì vzrostly i ukazatele produktivity práce jednak poèet bodù na jednu hospitalizaci a poèet bodù na jednoho vysokoškolsky vzdìlaného zamìstnance. Také využití lùžek se na klinice oproti roku 2001 mírnì zlepšilo. Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích se daøilo držet alespoò v druhé polovinì roku využití lùžek na úrovni 90 %, což je z hlediska organizace husarský kousek. Pacienti mohou z protialkoholní a protinávykové léèby kdykoliv dobrovolnì odejít, eventuálnì musejí být propuštìni pro porušování disciplíny. Zachovat za tìchto podmínek 90% využití lùžek vyžaduje znaènou organizaèní pøipravenost. Došlo k uspoøádání vztahù s Centrem duševního zdraví. Vedoucím projektu se stala Mgr. Pavla Merková, která zorganizovala èinnost centra a zajistila jeho další hladkou èinnost s pomocí kliniky, ale bez závislosti na ní. Ke zmìnám došlo také v øadách sociálních pracovnic. Mgr. Hana Mifková odešla na mateøskou dovolenou a na její místo nastoupila DiS. Dagmar Hamplová. Významná byla také zmìna školské sekretáøky kliniky. Paní Dita Honsová odešla na mateøskou dovolenou a na její místo byla pøijata DiS. Kristýna Šilarová. Na podzim se vrátila z mateøské dovolené MUDr. Birgita Slováèková, která pokraèovala v prezenèním postgraduálním studiu a v pøípravì na kvalifikaèní atestaci. Za dlouhodobì nepøítomnou MUDr. Petru Zahradníèkovou pracovala jako lékaøka také MUDr. Kristina Èerná (pøed sòatkem Podzimková). Na klinice zaèal koncem roku pracovat také Bc. Jan Bažant, který na èásteèný úvazek zajiš uje chod technického kabinetu a pracuje jako pomocný terapeut v kognitivnì behaviorálních technikách a na kognitivních skupinách na oddìlení C-D. Tento student magisterského studia psychologie na ilosofické fakultì UK v Praze také rekonstruoval koncem roku webové stránky kliniky a uèinil z nich informaèní zdroj i nástroj reprezentace kliniky. Vnesl poøádek a pøehled do technického kabinetu kliniky. Do postgraduálního studia se v r pøihlásil MUDr. Jan Krabec, který vzápìtí zmìnil formu studia z prezenèního na kombinované. Dr. Krabec se chce vìnovat metabolickému syndromu u pacientù se schizofrenií. Do kombinované formy studia se pøihlásila také MUDr. Lucie 7

8 Motlová z Psychiatrického centra v Praze s tématem hodnocení úèinnosti psychoedukace v následné léèbì schizofrenních psychóz. Dr. Motlová studium po pøijetí ihned pøerušila, protože odjela na dlouhodobý studijní pobyt do USA na Univerzitu v Berkeley, kde se bude ve spoleèném výukovém programu této univerzity a akulty sociálních vìd UK vìnovat farmakoekonomice a hledání úèinných forem psychiatrické péèe. Na jaøe r se podaøilo uskuteènit podstatný krok na cestì k výstavbì nové budovy Psychiatrické kliniky. Koncem dubna strávili námìstek øeditele akultní nemocnice Hradec Králové RNDr. Josef Židù, CSc., pracovníci N HK Ing. Pavel Homolka a Ing. Ivan Šmíd, architekt Ing. arch. Jan Hochmann a pøednosta Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., dva dny na služební cestì v Bavorsku. Díky organizaènímu zajištìní prof. dr. M. Doseho z psychiatrické nemocnice v Taufkirchenu se bìhem tìchto dnù podaøilo navštívit nejen nemocnici v Taufkirchenu, ale také rekonstruovanou Psychiatrickou kliniku Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichovì a nové Psychiatrické kliniky v Garmisch-Partenkirchenu a v Agathariedu. Byl to nesmírnì posilující zážitek: psychiatrické neuniverzitní kliniky, zaèlenìné do struktury všeobecné nemocnice, poskytují nejen dokonale funkèní prostøedí, ale také naplòují všechny nároky na kulturnì vyspìlé a souèasným nárokùm na psychiatrickou péèi pøimìøené prostøedí. Bohatá fotodokumentace z této návštìvy bude sloužit jako podklad pro projekt nové kliniky. Po služební cestì následovala série schùzek, která zejména díky zásahu øeditele akultní nemocnice Hradec Králové vedla k podání investièního zámìru na MZ ÈR v kvìtnu Investièní zámìr poèítá s tím, že na klinice zùstane stejný poèet lùžek jako doposud, ale prostorovì klinika umožní pøiblížit prostøedí pacientù (kteøí mají na psychiatrických oddìleních zhruba trojnásobné trvání ošetøovací doby ve srovnání s jinými oddìleními) pøirozenému spoleèenskému prostøedí. Umožní také patøiènou diferenciaci péèe, hladké napojení výukové èinnosti na léèebnou praxi a propojení hospitalizace s péèí pøi parciální hospitalizaci v denních stacionáøích. Další osud tohoto investièního zámìru závisí na finanèní situaci MZ ÈR a akultní nemocnice Hradec Králové a na mnoha dalších faktorech a v tuto chvíli je bohužel nejasný. Nepodaøilo se spolehlivì oddìlit ambulantní péèi o nemocné schizofrenií od pøíjmové ambulance. Ukázalo se, že skríning nemocných pro grantové studie (donepezil a kognitivní pøíznaky), snaha o zmapování reziduálních pøíznakù dlouhodobì léèených nemocných a pokus motivovat tyto nemocné k pøijetí zmìn v terapii vyžaduje více èasu a naprostou pravidel- 8

9 nost v péèi. Myšlenka osamostatnìní péèe o nemocné schizofrenií se po této zkušenosti stále jeví jako užiteèná, ale nezbytnì je tøeba jí spojit s vyèlenìním ambulantního lékaøe výzkumníka a s pevnou organizaèní strukturou. Probìhla pøíprava na naturalistickou studii prvních epizod schizofrenie EU EST, kterou organizuje Evropská skupina pro výzkum schizofrenie. Studie bude zahájena v r ve tøinácti evropských zemích a v r probìhla koordinaèní schùzka výzkumníkù v Amsterodamu, které se z naší kliniky zúèastnili MUDr. Jaromír Hons a Mgr. Kateøina Vindušková. Na 44. psychofarmakologické konferenci v Jeseníku pøednesl MUDr. Jan Krabec výsledky sledování tìlesné hmotnosti a ukazatelù glycidového a lipidového metabolismu dlouhodobì léèených pacientù se schizofrenií a MUDr. Petr Hrubeš referoval o nežádoucích kardiovaskulárních úèincích u pacientù s léèbou klozapinem a depotními neuroleptiky. Dr. Krabec pozdìji výsledky rozšíøil a zpracoval ve vývìsce, která získala jedno z ocenìní Èeské psychiatrické spoleènosti na Sjezdu ÈPS ve Špindlerovì Mlýnì. Klinika uspoøádala na jaøe regionální semináø v hotelu Aurum v Èerném Dole, kde byla už tradiènì také sekce støedních zdravotnických pracovníkù. Na úspìšném semináøi pøednášely sestry z kliniky, pøedevším z otevøeného oddìlení, a také hosté z Psychiatrického centra Praha a z Psychiatrické léèebny v Havlíèkovì Brodì. Na podzim klinika na stejném místì organizovala již podruhé doškolovací semináø Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Na studentskou vìdeckou konferenci se po delší dobì vrátily práce studentù volontérù, kteøí se podíleli na práci v oboru psychiatrie. Práce Jiøiny Duškové a Dagmar Zdeòkové, zamìøená na sledování poètu kombinací psychofarmak užívaných na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, je zajímavá také proto, že poskytuje možnost srovnat pøedpisové chování lékaøù v Hradci Králové s jinými klinikami v ÈR i v zahranièí. Studentka Dita Kalnická se stala spoluautorkou vývìsky o lipidovém metabolismu u ambulantních pacientù na dlouhodobé léèbì neuroleptiky, která byla úspìšná na celostátním psychiatrickém sjezdu ve Špindlerovì Mlýnì. Studenti se jako posluchaèi zúèastnili také èetných klinických semináøù vèetnì regionálního semináøe v Èerném Dole. Pøi výuce byl poprvé použit zpìtnovazební dotazník zacílený na vyhodnocení názorù studentù na praktika a pøednášky z psychiatrie. Jeho vy- 9

10 hodnocení vedlo k nìkterým drobným zmìnám ve výuce v zimním semestru. Výuka už druhý rok probíhala také v Psychiatrické léèebnì v Havlíèkovì Brodì a v Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích. V tìchto institucích probìhlo vždy jedno praktické cvièení. Na webové stránce kliniky byly vyvìšeny pøednášky jen ojedinìle, ale ukázalo se, že je to do budoucna schùdná možnost jak posílit úèinnost výuky a že o ní mají studenti zájem. Na semináøích kliniky promluvilo nìkolik pomìrnì vzácných hostù: prim. MUDr. rantišek Koukolík, DrSc., mluvil o demencích, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., a jeho tým pøednášeli zajímavì o moderních neurologických metodách, Sara Mednick MA (Psychol) z Harvardské univerzity mluvila o výzkumu vlivu krátkého denního spánku na kognitivní funkce. V prosinci pøed Vánocemi probìhl spoleèný semináø kliniky s Neurologickou klinikou akultní nemocnice u sv. Anny. Pøednášky pracovníkù kliniky (prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc., MUDr. Ing. Aleš Urban, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.) byly pøijaty se zájmem a mimoøádnì dobrá atmosféra semináøe svìdèila pro možnost rozvíjet vzájemné vztahy a naplnit obsahem myšlenku klinických neurovìd èi neuropsychiatrie. V r klinika jako celek pracovala spolehlivì. Tendence k vzestupu produktivity práce se udržela, zlepšila se atmosféra na uzavøených oddìleních. Vcelku byla na vìtšinì pracoviš patrná chu do práce a zlepšuje se i úroveò vzájemné komunikace. Prùmìrné pøíjmy na klinice jeví vzestupnou tendenci pøi pokraèující diferenciaci odmìòování. Cesta k vytvoøení návykù, pravidel a vnitøní kultury péèe o pacienta smìøuje k naplnìní budoucích pravidel akreditace. Všem pracovníkùm za to patøí ocenìní a díky. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 10

11 Pøednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Iva Šlaisová Primáø MUDr. Ivan Tùma, CSc. Sekretariát Zdenka Šimùnková sekretáøka kliniky Kristýna Šilarová, DiS. sekretáøka (LF UK) Sociální péèe Sociální pracovnice (odbornì øízeni Odd. soc. péèe FN) Rehabilitace + ARTE Hospodáøka Amb. úseková sestra Technický úsek Iva Ludvíková Rehabilitaèní pracovníci Alena Šplíchalová Katarina Nìmcová dokumentaristka (odbornì øízeni hospodáøka kliniky všeobecná ambulance zdrav. pojiš ovny Rehab. klinikou) knihovna kliniky 11 Oddìlení A Mu i Oddìlení B eny Oddìlení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (FN 0,2) (LF 1,0) vedoucí lékaø tajemník katedry MUDr. Jiøí Masopust sekundární lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Ing. Aleš Urban sek. lékaø (FN 1,0) Ludmila Bitnerová stan. sestra Dagmar Hamplová, DiS. sociální pracovnice Stav k MUDr. Jaromír Hons sek. lékaø (FN 0,165) odb. asistent (LF 1,0) MUDr. Petr Hrubeš sek. lékaø (FN 0,2) asistent (LF1,0) MUDr. Dana Podzimková sek. lékaø (FN 1,0) program PPP Jana Vránová stanièní sestra Hana Kosová, DiS. sociální prac. MUDr. Vladislava Tvrdá ved. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Eva Libigerová lékaø konzultant (FN 0,2) odb. asistent (LF 1,0) program úzkostné poruchy MUDr. Kristina Èerná sek. lékaø (FN 1,0) Dana Bludská stan. sestra Mgr. Lenka Roupcová sociální prac. PhDr. Libuše Slabá vedoucí klin. psycholog a oddìlení B program PPP PhDr. Vladimír Panoušek klin. psycholog (FN 0,3) PhDr. Magdalena Datková klin. psycholog (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. Mgr. Kateøina Vindušková klin. psycholog (FN 0,5) (LF 0,5) Mgr. Kateøina Hvìzdová klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Zuzana Lenderová klin. psycholog oddìlení CD, program úzkostné poruchy (FN 1,0) (LF 0,15) MUDr. Jiøí Èí ek vedoucí lékaø (FN 1,0) LNN Nechanice v LNN po, út, st, pá program methadon a detox MUDr. Elena Køivková sek. lékaø (FN 1,0) v LNN po, st, èt, pá Mgr. Cyril Martinek klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Martin Halíø klin. psycholog (FN 1,0) Radka Maixnerová stan. sestra Dagmar Valešová stan. sestra Ivana Kneifelová úseková sestra Jiøí Kindl domovník LNN MUDr. Vladimír Kuèera vedoucí lékaø klin. ambulancí (FN 1,0) všeobecná ambulance (nadúv. MPSV) MUDr. Eva Èápová sek. lékaø (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. odb. as. (úv. LF 0,1) MUDr. Jan Zbytovský sek. lékaø (úv. FN 0,024) odb.asistent (úv. LF 0,5) všeob. ambulance MUDr. Lenka Èerníková sek. lékaø (úv. FN 1,0) amb. pro afekt. poruchy Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. poradna pro afekt. poruchy (úv. 0,2) (úv. LF 0,2) MUDr. Jiøí Èí ek sek. lékaø AT ambulance èt methadon. program Ludmila Baumgartlová spec. sestra EEG laboratoø Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. amb. pro spánk. poruchy MUDr. Elena Køivková sek. lékaø AT ambulance út methadon. program

12 Léèebnì preventivní péèe Psychiatrická klinika je pro úèely léèebnì preventivní péèe rozdìlena do tøí segmentù: 1. Lùžka akutní péèe Ve tøech oddìleních kliniky uzavøeném oddìlení»a«pro muže, uzavøeném oddìlení»b«pro ženy a koedukovaném otevøeném oddìlení»c-d«disponuje klinika celkem šedesáti lùžky akutní péèe. Tzv. uzavøená oddìlení se zvláštním režimem jsou urèena pro léèení nemocných schizofrenií, afektivními poruchami, organickými duševními poruchami a závažnými poruchami chování (vèetnì napø. poruch pøijímání jídla). Na otevøeném oddìlení jsou léèeni pøevážnì nemocní s neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami (vèetnì úzkostných poruch). 2. Lùžka následní péèe Jsou umístìna v Léèebnì návykových nemocí v Nechanicích. Jde celkem o 56 lùžek, z toho šest lùžek je souèástí detoxifikaèní jednotky. 3. Ambulantní péèe Ambulantní péèi na Psychiatrické klinice zajiš ují ètyøi samostatné ambulance: a - všeobecná psychiatrická ambulance, která zajiš uje také konziliární psychiatrickou službu ve akultní nemocnici; b - ambulance pro afektivní poruchy; c - dìtská a dorostová psychiatrická ambulance; d - ambulance pro léèení alkoholismu a jiných toxikománií, souèástí této ambulance je Centrum substituèní methadonové léèby. 12

13 LÉKAØI A PSYCHOLOGOVÉ NA KLINICE akultní nemocnice v HK tabulková místa Lékaøská fakulta v HK fyzické osoby profesoøi a docenti lékaøi / odb. asistenti psychologové 0,8 11,388 6,8 2,2 6,75 0, VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 poèet bodù na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) poèet bodù na 1 lékaøe (v tis.) poèet bodù na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodù (v Kè) index 02/01 93,5 % 109,0 % 104,7 % 103,7 % B) LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 poèet bodù na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) poèet bodù na 1 lékaøe a VŠ (v tis.) poèet bodù na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodù (v Kè) index 02/01 111,6 % 111,1 % 99,0 % 110,6 % Celkový poèet hospitalizovaných nemocných v vletech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Pozn.: Celkový poèet hospitalizovaných nemocných je souètem nemocných pøijatých na akutní lùžka kliniky a na lùžka Léèebny návykových nemocí v Nechanicích. 13

14 Poèet Poèet pacientù hospitalizovaných na akutních lù kách lùžkách v roce rok 2000 rok 2001 rok 2002 Poèet Poèetpacientù pacientùhospitalizovaných v LNN LNN Nechanice Nechanice rok 2000 rok 2001 rok 2002 Legenda: LNN = Léèebna návykových nemocí v Nechanicích (56 lùžek) PRÙMÌRNÁ OŠETØOVACÍ DOBA (akutní lù ka) lùžka) POÈET DNÍ 24,6 24,4 24, ,8 23,6 23,4 23,2 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok

15 Vyu ití Využití akutních lù ek lùžek v procentech z maximální kapacity % rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Legenda: maximální poèet lùžek = 60 Poèet Poèet ambulantních vyšetøení vyšetøení v letech v letech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 Pozn.: Pokles poètu ambulantních vyšetøení v roce 2002 byl z velké èásti zpùsoben zmìnou metodiky úètování výkonù psychiatrického vyšetøení pøi pøijetí nemocných k hospitalizaci. 15

16 Poèet bodù na jednoho vysokoškoláka (lékaøi aa psychologové - -akutní lùžka) lù ka) Poèet Poèet bodù na na jednu hospitalizaci (akutní lùžka) lù ka)

17 Odborná a vìdecká èinnost Grant øešený pracovníky kliniky v roce 2002 Poznámka: Jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Podporováno grantem IGA MZ ÈR, ID kód projektu N 6753/2001. Odpovìdný øešitel prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Spoluøešitelé: Mgr. Zuzana Lenderová, MUDr. Mgr. Marek Pérez, PO Havíøov, PhDr. Tomáš Plachký. Spolupracující pracovištì: PL Havlíèkùv Brod (prim. MUDr. Markéta Zemanová), PO Písek (prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc.). Klinické studie Poznámka: jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Pilotní studie zrakové mismatch negativity u pacientù se schizofrenním onemocnìním. Øešitele: Ing. Jan Kremláèek, Ph.D., MUDr. Ing. Aleš Urban. Asociace mezi polymorfismem katechol-o-metyltransferázy a psychologickými charakteristikami u drogovì závislých. Hlavní øešitel: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D, spoluøešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSC., Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., Mgr. Martin Beránek, Mgr. Martin Halíø. Do studie je zaøazeno 58 nemocných. 17

18 Klinické zkoušení psychofarmak Poznámka: jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvýraznìna podtržením. Risperidone depot (microspheres) pokraèující studie. Èíslo studie: RIS-INT-63 Janssen. Koordinátor prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Koordinátor prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Studie pokraèuje. Placebo-controlled, randomised, double blind multicenter study on efficacy and safety of high-dose silymarin in patients with chronic alcohol intoxification and alcoholtoxic liver disease. LE 13K0.44. Vedoucí výzkumného úkolu: prim. MUDr. Petr Popov, Oddìlení pro léèbu závislostí V N Praha. Spolupracovníci: MUDr Jiøí Èížek, prim. MUDr. Václav Dvoøák, MUDr. Judita Jansová, MUDr. Petr Jeøábek, prim. MUDr Jiøí Pokora. Odborné posudky a redakèní recenze Grantové posudky: Zpracovali prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (4 posudky). Oponentury pro Státní ústav pro kontrolu léèiv: Zpracoval MUDr. Ivan Tùma, CSc., (2 posudky). Redakèní recenze pro odborné èasopisy: Zpracovali doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (1 recenze), MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (1 recenze), prof. MUDr. Jan Libiger, Csc., (8 recenzí). Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 recenze), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (3 recenze). 18

19 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou øazeny v abecedním poøadí podle pøíjmení autora resp. prvního autora. U publikací, kde prvním autorem není pracovník kliniky, je pøíjmení spoluautora - pracovníka kliniky - graficky zvýraznìno. VÌDECKÉ PUBLIKACE Monografie BAUDIŠ, P., LIBIGER, J. Psychiatrie a etika. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, 149 s. ISBN HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002, 895 s. ISBN Kapitoly v monografiích LIBIGER, J. Schizofrenie. In: RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P. a kol. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Galén a Karolinum, 2002, s ISBN (Galén), ISBN X (Karolinum). SMOLÍK, P.: Klasifikace duševních poruch. In: HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002, s ISBN Pøíruèky pro lékaøskou praxi LIBIGER, J., ŠVESTKA, J., SEI ERTOVÁ, D. armakoterapeutické postupy v léèbì schizofrenní poruchy. 1. vyd. Praha : Academia Medica Pragensis Amepra, 2002, 40 s. ISBN

20 Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky ÈÍŽEK, J. Léková závislost struèný pøehled a poznatky z praxe. Interní medicína pro praxi. Suppl. 2002, roè. 10, s. 11. HAHN, A., SMOLÍK, P. Psychiatric Disturbances and Psychotropic Drugs in Tinnitus Patients. International Tinnitus Journal. 2002, vol. 8, no 1, p HOSÁK, L., BAHBOUH, R. Costs and outcomes of risperidone treatment in schizophrenia in the Czech Republic. European Psychiatry. 2002, vol. 17, no 4, p HOSÁK, L. Možnost léèby bipolární afektivní poruchy topiramátem. Psychiatrie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 5, s HOSÁK, L., LIBIGER, J. Antiepileptic drugs in schizophrenia: a review. European Psychiatry. 2002, vol. 17, no 7, p IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. Pharmacoeconomics of the treatment of agoraphobia with panic disorder. Psychiatry today, Official Journal of the Yugoslav Psychiatric Association, 2001, vol. 33, no 1-2, p KØIVKOVÁ, E. Hranièná porucha osobnosti. Diagnostické a terapeutické pøístupy. Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 1, s LIBIGEROVÁ, E.: Úzkostné poruchy fobie a obsedantnì kompulzivní porucha.. Causa subita. 2002, roè. 5, è. 1, s PIDRMAN, V., MASOPUST, J. Psychoedukaèní program prelapse. Psychiatrie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 4, s SMOLÍK, P.: Spánek a sny neurofyziologie, neuroanatomie, neurochemie, cirkadiánní rytmicita, evoluce. Psychiatrie, 2002, roè. 6, è.2, s

21 ŠONKA, K., PRETL, M., HNÍDKOVÁ, P., NEVŠÍMALOVÁ, S., JAKOUB- KOVÁ, M., SMOLÍK, P., DAUVILLIERS, Y., TA TI, M. Dvì kazuistiky rekurentní hypersomnie klinika a polysomnografie. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002, roè. 65/98, è. 3, s TÙMA, I. Psychiatrická péèe o seniory. Causa subita. 2002, roè. 5, è. 8, s TÙMA, I., RABOCH, J., HRDLIÈKA, M., SMOLÍK, P.: Postgraduální pøíprava v oboru psychiatrie v Evropské unii a v Èeské republice. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 1, s TÙMA, I. Budoucnost postgraduální pøípravy lékaøù. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 2, s. 8. TÙMA, I., TVRDÁ, V., LIBIGER, J. Zolpidem a poruchy vnímání. Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 3, s Abstrakta HOSÁK, L. Genetické faktory u schizofrenie souèasné poznatky a perspektivy. In: RABOCH, J., DOUBEK, P., ZRZAVECKÁ, I. Psychiatrie v medicínì a medicína v psychiatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, s. 67. ISBN HRUBEŠ, P., KRABEC, J., KUÈERA, V., TÙMA, I. Sledování kardiovaskulárních parametrù u nemocných v dlouhodobé udržovací léèbì antipsychotiky. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 19. IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. armakoekonomika lieèby agorafóbie s panickou poruchou. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 19. IGNJATOVIÈ, M., IGNJATOVIÈ, D., HOSÁK, L. Pharmacoeconomics of the treatment of agoraphobia with panic disorder. European Psychiatry. Suppl , vol. 17, p

22 KOPEÈEK, M., KUPKA, K., MOHR, P., LIBIGER, J., ZÁVÌŠICKÁ, L. Regionální perfuze mozku pacientky s první epizodou schizofrenie pøed a bìhem léèby risperidonem. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 24. KOPEÈEK, M., MOHR, P., LIBIGER, J., ZÁVÌŠICKÁ, L. Jsou typická neuroleptika opravdu obsolentní? Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 24. KRABEC, J., HRUBEŠ, P., KUÈERA, V., LIBIGER, J. Zmìny v metabolismu glukózy a lipidù u nemocných pøi dlouhodobé udržovací léèbì antipsychotiky. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 26. LIBIGEROVÁ, E., GAYER, D., KREMLÁÈEK, J., TÙMA, I., CHLUB- NOVÁ, J., LIBIGER, J. Changes in visual evoked potentials after magnesium in anxiety disorders. European Psychiatry. Suppl , vol. 17, p. 160 (Abstract of 11th Congress of Association of European Psychiatrists, Stockholm, ). LIBIGEROVÁ, E., GAYER, D., KREMLÁÈEK, J., TÙMA, I. Znìny zrakových evokovaných potenciálù bìhem pøídatné léèby magnéziem u úzkostných poruch. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s. 28. RYŠKA, P., ELIÁŠ, P., ŽIŽKA, J., MICHL, A., VÍTKOVÁ, E., TÙMA, I. Neurodegenerative disease. In: Sborník Neuro Ski, I. vyd. Hradec Králové : Neurologie, 2002, s. 21. TÙMA, I. Kombinace antipsychotik. Psychiatrie. Suppl , roè. 6, s TÙMA, I. Kognitivní poruchy u schizofrenie. In: RABOCH, J., DOU- BEK, P., ZRZAVECKÁ, I. Psychiatrie v medicínì a medicína v psychiatrii. 1. vyd. Praha : Galén, 2002, s ISBN VALIŠ, M., MASOPUST, J. Léèba SSRI v neurologické praxi. In: 30. Šerclovy dny. Sborník abstrakt. Hradec Králové : akultní nemocnice, 2002, s. 59. ISBN

23 PUBLIKACE SZP VÌNOVANÉ OŠETØOVATELSKÉ PÉÈI BLUDSKÁ, D., JANEÈKOVÁ, H., MICHÁLKOVÁ, V. Psychoterapie na otevøeném oddìlení. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s BLUDSKÁ, D., JANEÈKOVÁ, H., MICHÁLKOVÁ, V. Psychoterapie na otevøeném oddìlení. Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s. 36. NÌMCOVÁ, L. Deset let èinnosti A-P klubu jako dùležité souèásti doléèování. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s ŠLAISOVÁ, I. Život s demencí. Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s VESELÁ, A. Jak pøekonat nedùvìru pacienta? Sestra (tematický sešit: Psychiatrie). 2002, roè. 12, è. 5, s. 33. Abstrakta pøednášek vìnovaných ošetøovatelské péèi HO MANOVÁ, X. Poruchy pøíjmu potravy, vlastnosti a utváøení tìlového schématu, jeho sociální význam. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s. 25. POSPÍŠILOVÁ, X. Ošetøovatelský proces v rámci terapie závislosti v LNN Nechanice. VIII. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2002, s. 27. OSTATNÍ PUBLIKACE HANUŠ, H. Psychologický experiment admirála Byrda. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 6, s

24 HONS, J., TÙMA, I. Psychiatrická péèe v Belgii. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 7., s HOSÁK, L. 10. svìtový kongres psychiatrické genetiky v Bruselu, øíjna Psychiatrie. 2002, roè. 6, è. 4, s LIBIGER, J. Epilepsie psychóza, hledání spoleèného jazyka. Neurologie pro praxi. 2002, roè. 3, è. 4, s LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2002, s LIBIGER, J. Psychiatrie a ostatní lékaøské obory: odstraòme hradby. Úvodník. Èeská a slovenská psychiatrie. 2002, roè. 98, è. 4, s LIBIGER, J. Psychiatrie a stigma. Sanquis. 2002, è. 19, s LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2002, s PANOUŠEK, V. Medicína a zdravotnictví. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Obrazy Petra Balíèka v Klicperovì divadle, aneb Jak lze také oslavit šedesátiny. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Jan Dinga vystavoval na fakultì. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s PANOUŠEK, V. Masarykùv odkaz. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 1, s. 24. PANOUŠEK, V. Dnešní svìt a spolupráce. Scan (èas. N a L UK v Hradci Králové), 2002, roè. 12, è. 2, s

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Reforma psychiatrické péče, regionální kontext a plánovaná role psychiatrického oddělení FN Ostrava. Petr Šilhán, KÚ MSK

Reforma psychiatrické péče, regionální kontext a plánovaná role psychiatrického oddělení FN Ostrava. Petr Šilhán, KÚ MSK Reforma psychiatrické péče, regionální kontext a plánovaná role psychiatrického oddělení FN Ostrava Petr Šilhán, KÚ MSK 30.11.2016 Závažnost duševních nemocí Význam nemocí dle DALYs (WHO 2004) Náklady

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Charakteristiky a potřeby služeb pro duševně nemocné v Olomouckém kraji

Charakteristiky a potřeby služeb pro duševně nemocné v Olomouckém kraji Charakteristiky a potřeby služeb pro duševně nemocné v Olomouckém kraji Juraj Rektor Psychosociální centrum Přerov 33. konference sociální psychiatrie Přerov 2014 Cíl Zmapování sítě služeb pro duševně

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii 18.30 19.30 sál Saphir Slavnostní zahájení kongresu 19.30 20.30 sál Saphir Plenární přednáška Siegfried Kasper 20.30 Uvítací večer čtvrtek 10. října

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Psychiatrie / P Zkouška Soustavné zapojení do přednáškové a výukové činnosti Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti dle zaměření pracoviště Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY BRNO 6. - 7. 4. 2017 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com info@ecpa-cz.com

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY

ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY BRNO 19. 1. - 20. 1. 2017 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PO 7/10 ČT 10/10 2013 grafický design: www.purpure.cz Pro některé z nás je těžké najít cestu domů. TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více