PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne v 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18."

Transkript

1 PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická 918, Praha 9 ( : prezence, 18. zahájení programu jednání) svolané Ing. Janem Javůrkem prostřednictvím pozvánky ze dne I.ČÁST Program jednání: 1. Zahájení: volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, skrutátorů, schvál. programu - Ing. Jan Javůrek 2. Zápis z minulé členské schůze konané dne Ing. Jan Javůrek 3. Zpráva o činnosti představenstva BD za období Ing. Jan Javůrek 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise BD - RNDr. Šárka Nečasová, CSc. 5. Výroční zpráva Bytového družstva Slévačská 95 za rok 212 včetně roční účetní závěrky - Jiří Batrla 6. Výroční zpráva Spol. vlastníků jednotek Slévačská 95 za rok 212 včetně roční účetní závěrky - Jiří Batrla 7. Výroční zpráva Bytového družstva Slévačská 95 za rok 213 včetně roční účetní závěrky - Jiří Batrla 8. Výroční zpráva Spol. vlastníků jednotek Slévačská 95 za rok 213 včetně roční účetní závěrky - Jiří Batrla 9. Schválení úplného nového znění stanov Bytového družstva Slévačská 95 - Ing. Jan Javůrek 1. Schválení úplného nového znění stanov Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95 - Ing. Jan Javůrek 11. Schválení změny sazebníku BD, schválení změny sazebníku SVJ - Ing. Jan Javůrek 12. Schválení směrnice 1/214 - Zásady hospodaření, schválení odměn za leden - červen Ing. Jan Javůrek 13. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce pro představenstvo a kontrolní komisi BD - Ing. Jan Javůrek 14. Schválení odpisu nedobytných pohledávek - Jiří Batrla 15. Schválení dodatku k nájemní smlouvě se společností Vodafone Czech Republic a.s. - Ing. Jan Javůrek 16. Schválení dodatku k nájemní smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s. - Ing. Jan Javůrek 17. Schválení dodavatele jednotných lodžiových žaluzií - Ing. Jan Javůrek 18. Podmíněné schválení doplnění otopné soustavy o regulátory dif. tlaku na stoupačkách - Jiří Batrla 19. Schválení vyhotovení projektu s posouzením návratnosti investice do solárního systému - Ing. Jan Javůrek 2. Různé - Ing. Jan Javůrek S sebou: Občanský průkaz V případě zastoupení také originál ověřené plné moci (znění poskytne představenstvo, resp. zástupci pater) Vážení členové družstva, V Praze dne v následujícím textu Vám předkládáme podklady k jednotlivým bodům členské schůze svolané na s výše uvedeným programem. Text je rozdělen do dvou samostatných brožur - I. části a II. části. V případě dotazů nebo potřeby dalších informací nás kontaktujte prostřednictvím poštovní schránky BD, prostřednictvím ové adresy nebo nás navštivte na mimořádných úředních hodinách v úterý v kanceláři BD v suterénu S1, které se budou konat mezi 18:3 a 19:3 hodin. Nebudete-li se moci osobně zúčastnit členské schůze, udělte prosím někomu plnou moc, aby bylo zajištěno, že schůze bude usnášeníschopná. Podpis člena BD, který plnou moc uděluje, musí být ověřený - ověřování na náklady BD bude probíhat přímo v kanceláři BD v úterý od 18:3 do 19:3 hodin nebo kdykoli např. na úřadě MČ Praha 14 za poplatek 3 Kč. Členská schůze je tentokrát svolána do jídelny Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická 918, Praha 9, kde se schůze konaly již v minulosti. Představenstvo Bytového družstva Slévačská 95

2 Ad 1 Zahájení: volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, skrutátorů, schválení programu Jedná se o standardní bod, kterým zahajujeme každou členskou schůzi. Ad 2. Zápis z minulé členské schůze konané dne Jedná se o standardní bod, který do programu členské schůze zařazujeme. Znění zápisu z minulé členské schůze bylo po schůzi řádně vyvěšeno na nástěnkách BD. Zde uvádíme jeho znění: Zápis z členské schůze Bytového družstva Slévačská 95 IČ , se sídlem Slévačská 95/32, 198 Praha 9 konané dne Zahájení Členská schůze byla zahájena v 18:7 hodin. Předseda představenstva konstatoval, že schůze byla řádně svolána a je usnášeníschopná (v době zahájení schůze přítomno 113 členů, v průběhu schůze později přítomno celkem 12 ze 163 členů družstva viz prezenční listina včetně plných mocí příloha č. 1). Poté poděkoval všem přítomným členům družstva za účast a zástupcům pater poděkoval za spolupráci při svolávání členů. Připomněl způsob hlasování. Jako předsedající byl na jeho návrh zvolen Ing. Jan Javůrek (pro hlasů, proti - hlasů, zdrželo se hlasování - 1 hlas). Dále byli zvoleni: jako zapisovatel Ing. Kateřina Abou Chahine, jako ověřovatelé zápisu Ing. Stanislav Zdražil a paní Ivana Hojdová a jako skrutátoři pan Martin Soukup a pan Jiří Nájemník (pro - 11 hlasů, proti - hlasů, zdrželo se hlasování - 5 hlasů). Předsedající uvedl, že program členské schůze byl řádně vyvěšen v rámci pozvánky na tuto schůzi na nástěnce BD (viz příloha č. 2), a dal o programu hlasovat. Program jednání členské schůze byl schválen (pro hlasů, proti hlasů, zdrželo se hlasování - hlasů). 2. Zápis z minulé členské schůze konané dne Předsedající Ing. Javůrek k tomuto bodu uvedl, že zápis z členské schůze konané dne byl koncem roku 211 zveřejněn na nástěnce BD a před touto schůzí dostali všichni členové jeho znění do svých poštovních schránek v rámci brožury obsahující podklady pro body projednávané na této členské schůzi (dále jen brožura - příloha č. 3). Dále konstatoval, že na základě podnětu jednoho z členů BD byla dodatečně provedena změna, a sice vypuštěna část věty o spravedlivé narovnání minulosti již nestojí a z bodu č. 15, neboť se jednalo o subjektivní hodnocení situace. Nikdo z přítomných nevznesl ke znění zápisu (viz str. 3-9 v příloze č. 3) žádnou připomínku; členská schůze jej vzala na vědomí. 3. Zpráva o činnosti představenstva za období Předsedající Ing. Javůrek konstatoval, že přehled činnosti představenstva v uvedeném období je součástí brožury (viz str v příloze č. 3), a dodal, že další činnost představenstva vyplývá z podkladů dalších bodů připravených ke schválení na tuto členskou schůzi. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Členská schůze vzala Zprávu o činnosti představenstva za období na vědomí. 4. Výroční zpráva za rok 211 včetně roční účetní závěrky Předsedající předal slovo místopředsedovi BD panu Batrlovi, který sdělil, že výroční zpráva za rok 211 včetně roční účetní závěrky (viz str v příloze č. 3) je nyní předložena ke schválení. Jiří Batrla přečetl navrhovaná usnesení a) d) v článku IV výroční zprávy (viz str. 13 v příloze č. 3) a uvedl, že po odsouhlasení členskou schůzí bude výroční zpráva předána na Obchodní rejstřík. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto předsedající přistoupil k hlasování o Výroční zprávě Bytového družstva Slévačská 95 za rok 211 včetně návrhových usnesení. 2

3 Návrh byl přijat. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - 1 hlas 5. Schválení znění stanov SVJ Předsedající konstatoval, že stanovy SVJ jsou stěžejním dokumentem pro založení Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a že navrhované znění vychází ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády, na základě konzultací s právničkou BD v něm však byly v mezích zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů provedeny určité změny s cílem maximální optimalizace pro dům našeho rozsahu a eliminace nevýhod SVJ zejména z pohledu méně pružných rozhodovacích mechanismů. Ing. Javůrek zde zdůraznil, že ve znění uvedeném v brožuře (viz str v příloze č. 3) je nutné zohlednit ještě další dvě změny, a to: název společenství se změní z SVJ Slévačská 95 na Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95 na základě upozornění notáře a dále v Čl. VII v bodě 17 se změní chybný odkaz na odstavec č. 17 na odkaz na odstavec č. 16 dle upozornění kontrolní komise. Stanovy SVJ po schválení členskou schůzí BD budou schváleny na shromáždění SVJ za účasti notáře. Na základě tohoto shromáždění bude podán návrh na zápis SVJ do rejstříku SVJ, čímž dojde ke vzniku SVJ. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh stanov SVJ doplněný o dvě výše popsané zněny byl přijat. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 6. Schválení domovního a požárního řádu SVJ Předsedající Ing. Javůrek připomněl, že domovní řád SVJ (viz str v příloze č. 3) a požární řád SVJ (viz str v příloze č. 3) jsou platné pro členy SVJ, tedy i pro BD jakožto podílového spoluvlastníka budovy. Upozornil, že zde dojde opět k opravě názvu SVJ na Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95. Konstatoval, že současné dokumenty BD upravující tyto oblasti zůstávají v platnosti, pouze k nim přibudou obdobné dokumenty SVJ s adekvátní úpravou terminologie (např. nájemci BD se stávají vlastníky jednotek v SVJ). Předsedající uvedl, že po schválení domovního a požárního řádu SVJ členskou schůzí BD budou tyto dokumenty schváleny na druhém shromáždění SVJ (tvořeném předsedou a místopředsedou BD a již bez účasti notáře). Ing. Javůrek zdůraznil, že na dveřích bývalého shozu a hydrantu je v každém patře umístěn evakuační plán a poblíž jsou nainstalována požární tlačítka za rozbitným sklíčkem, která spouští požární poplach a umožní přístup do chodby, kde jsou umístěny klíčky od hydrantů. Ing. Konečný vznesl připomínku, že líh je hořlavina II. třídy a nikoli první, jak je uvedeno v navrhovaném požárním řádu SVJ. Předsedající ho ujistil, že toto prověří a případně zohlední v dokumentu správně. Dále pan Stuna rozporoval navrhované ustanovení Čl. 5, v bodě 3, ve kterém je uvedeno, že uživatel bytu je povinen odstranit, případně nahradit škodu, kterou způsobí ve společných prostorách či na zařízení domu jeho návštěva. Ohrazoval se, že přece nemůže ručit za to, že např. přivolaný opravář svou neopatrností něco na chodbě poškodí. Ing. Javůrek vysvětlil důvod této formulace (je to jediný způsob, jak zajistit, že BD, resp. SVJ bude moci způsobenou škodu po někom vymáhat a nebudou ji muset uhradit jeho členové) a připomněl, že těsně po výměně vstupního portálu podnapilá návštěva podnájemníka člena BD rozkopla zcela nové automatické dveře, jejichž oprava stála cca 14 tisíc Kč. Díky tomuto ustanovení v DŘ potom nebylo nutné hradit opravu z peněz družstva. Navíc toto ustanovení nebrání členovi BD, resp. SVJ, aby dále náhradu škody vymáhal po tom, kdo ji skutečně způsobil. Ing. Javůrek se následně otázal přítomných členů, kdo zastává podobný názor jako pak Stuna. Protože se nikdo nepřihlásil a na dotaz předsedajícího nikdo nevznesl žádné jiné dotazy ani připomínky, dal předsedající o návrzích znění dokumentů hlasovat. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrhy obou řádů byly přijaty. Pro hlasů Proti - 1 hlas Zdrželo se hlasování - hlasů 7. Výměna svislých rozvodů vody v bytech č. 87, 93, 99, 16, 113, 12, 127, 134, 141, 148 a 155 Předsedající předal slovo panu Batrlovi, místopředsedovi BD, který uvedl, že při dodatečné úpravě a kotvení svislých rozvodů vody v rámci aktivity schválené členskou schůzí dne , bylo zjištěno, že v jedné stoupačce, konkrétně u bytů 3+kk v jižním křídle našeho domu, je potrubí provedeno zcela neodborně, rozvody vody jsou zkrouceny bez možnosti kotvení a je zde zvýšené riziko prasknutí potrubí a vytopení bytů. Vzhledem k tomuto prakticky havarijnímu stavu představenstvo předkládá členské schůzi návrh na kompletní rekonstrukci 3

4 svislých rozvodů teplé a studené vody této stoupačky. V poptávkovém řízení byly osloveny tři firmy (viz str. 36 v příloze č. 3), představenstvo vybralo firmu FPS s.r.o. Předsedající přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Členská schůze souhlasí s výměnou svislých rozvodů vody v bytech č. 87, 93, 99, 16, 113, 12, 127, 134, 141, 148 a 155 a uzavřením příslušné smlouvy o dílo s firmou FPS s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 8. Náhrada větracích hlavic za ventilační turbíny u vzduchotechniky kuchyní, WC a koupelen Předsedající Ing. Javůrek předal slovo panu Batrlovi, který sdělil, že vzhledem k plánovanému zateplení a nedokonalé funkci původních větracích hlavic, které jsou na hranici životnosti, představenstvo hledalo odpovídající náhradu na odvětrávání digestoří kuchyní a ventilátorů WC a koupelen. Krátce pohovořil o jeho významu. Jako nejvhodnější řešení navrhuje představenstvo pasivní ventilační turbíny české výroby typu VIV 14/355d, které lze na našem domě díky jeho výšce a komínovému efektu použít bez napájení, tzn. bez dalších nákladů. V rámci poptávkového řízení byly osloveny 3 firmy, které se prodejem a instalací těchto turbín zabývají (viz str. 37 v příloze č. 3). Představenstvo navrhuje výběr nejlevnější firmy, která má navíc provozovnu nedaleko našeho domu (výhoda pro případný servis). Předsedající přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Členská schůze souhlasí s náhradou 23 větracích hlavic za ventilační turbíny u vzduchotechniky kuchyní, WC a koupelen a s uzavřením příslušné smlouvy o dílo s firmou TAURIS plus, s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 9. Schválení sazebníku SVJ, schválení změny sazebníku BD Úvodem předsedající opět upozornil, že ve znění dojde k opravě názvu SVJ na Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95. Krátce pohovořil o změnách v Sazebníku BD Slévačská 95 (viz str v příloze č. 3) a uvedl, že v navrhovaném Sazebníku SVJ Slévačská 95 (viz str. 38 v příloze č. 3) jsou logicky vyloučeny ty položky ze sazebníku BD, které přímo souvisí s členstvím v BD. Ing. Javůrek dodal, že po schválení Sazebníku SVJ Slévačská 95 členskou schůzí BD bude tento dokument schválen na shromážděním SVJ bez účasti notáře. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou při schvalování Sazebníku SVJ na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrhy obou sazebníků včetně změny názvu SVJ na Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95 byly přijaty. Pro - 12 hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 1. Volba pověřeného vlastníka SVJ Předsedající Ing. Javůrek konstatoval, že v rámci znění zákona o vlastnictví bytů je možné, aby v případě, že v SVJ doposud nebyli zvoleni členové výboru SVJ (analogie představenstva v BD), SVJ zastupoval tzv. pověřený vlastník. Po konzultaci s právničkou BD došlo představenstvo k závěru, že dokud nedojde k převodu většiny bytů do osobního vlastnictví, bude ideální zvolit BD jako pověřeného vlastníka domu. Tedy statutární zástupci (předseda a místopředseda představenstva BD) budou zastupovat nejen BD, ale i SVJ z titulu statutárních činitelů BD, jakožto pověřeného vlastníka. Pověřený vlastník bude zastávat svou funkci do doby, než shromáždění SVJ zvolí členy výboru SVJ. Po odsouhlasení tohoto bodu na lenské schůzi bude stejný návrh odhlasován v rámci SVJ. Předsedající přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Členská schůze souhlasí s tím, aby Bytové družstvo Slévačská 95, se sídlem Slévačská 95, 198 Praha 9, IČ: bylo pověřeným vlastníkem budoucího Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na ustavujícím shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro - 12 hlasů Proti - hlasů 4

5 Zdrželo se hlasování - hlasů 11. Instalace indikátorů spotřeby tepla na vytápění Předsedající předal slovo panu Batrlovi, který konstatoval, že poměrové indikátory spotřeby tepla jsou v dnešní době v bytových domech s dálkovým vytápěním již standardní součástí vytápění. Instalují se přímo na radiátory a měří skutečně odebrané teplo z topného tělesa, což zajišťuje větší spravedlnost při vyúčtování nákladů na vytápění a významně motivuje jednotlivé uživatele bytů k úspornějšímu hospodaření s teplem. Po konzultaci s firmami, které se zabývají měřením, regulací a vyúčtováním tepla, představenstvo rozhodlo poptat dodání a instalaci 498 ks elektronických dvoučidlových indikátorů spotřeby tepla s vizuálním odečtem s životností a zárukou 1 let. Poptávkového řízení se zúčastnily 4 firmy (viz str. 4 v příloze č. 3), z nichž představenstvo navrhuje firmu FPS s.r.o. vzhledem k nejnižší ceně a osobním zkušenostem. Po odsouhlasení tohoto bodu na členské schůzi bude stejný návrh odsouhlasen v rámci SVJ a na základě toho SVJ podepíše s vítěznou firmou smlouvu o dílo. Předsedající zodpověděl několik dotazů ohledně způsobu odečtu (vizuální na místě), načasování instalace (ideálně v návaznosti na zateplení tak, aby rok 213 už mohl být měřen), spravedlnosti měření v krajních bytech (byty, jejichž stěna, strop či podlaha jsou více prochlazovány, protože již nesousedí s dalším bytem, budou mít pro výpočet tepla jiný koeficient než ostatní, tak aby byla spravedlnost co možná nejvyšší) a měření spotřeby tepla ve společných prostorách (tam indikátory nebudou a spotřeba bude rozpočítávána mezi jednotlivé vlastníky dle jejich podílu v SVJ). Předsedající přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Členská schůze souhlasí s instalací indikátorů spotřeby tepla na vytápění a uzavřením příslušné smlouvy o dílo s firmou FPS s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat. Pro hlasů Proti - 2 hlasy Zdrželo se hlasování - 1 hlas 12. Volba správní firmy SVJ Předsedající předal slovo panu Batrlovi, který uvedl, že ačkoliv má představenstvo i kontrolní komise výhrady ke kvalitě práce současné správní firmy BD Daniela Milotová JUDr. - DARC realitní agentura, nebylo z časových důvodů v silách představenstva BD zorganizovat výběrové řízení na nového správce a následně podstoupit sérii úkonů vyplývajících z této změny. Ing. Javůrek k tomu dodal, že vzhledem k novým chybám a způsobu jednání firmy DARC v posledních dnech se představenstvo rozhodlo, že se dle svých časových možností bude výběrovým řízením na nového správce zabývat tak, aby případná změna mohla proběhnout k přelomu kalendářního roku. Dle stanov BD bude moci o změně správní firmy za BD rozhodnout samo představenstvo a nebude nutno znovu svolávat členskou schůzi. Toto rozhodnutí BD vstoupí jako dílčí hlas do hlasování shromáždění SVJ, které bude o novém správci rozhodovat. Pokud by časové možnosti představenstva výběr nové správní firmy neumožnily, bude tento proveden později. Navzdory těmto plánovaným krokům je potřeba v tuto chvíli setrvat u současné správní firmy, neboť volba správce SVJ je jedním z nutných kroků po zajištění administrativní agendy provozu SVJ. Představenstvo tedy navrhuje následující usnesení členské schůze, s tím, že po jeho odsouhlasení bude o stejném návrhu hlasováno v rámci SVJ: Členská schůze souhlasí s tím, že firma Daniela Milotová JUDr. - DARC realitní agentura, bude správní firmou pro budoucí SVJ a v rámci SVJ s ní bude uzavřena patřičná mandátní smlouva. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - 1 hlas 13. Směrnice 1/212 Zásady hospodaření SVJ a BD Úvodem předsedající opět upozornil, že ve znění opět dojde k opravě názvu SVJ na Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95. Dále vysvětlil, že podstatou těchto zásad je přenastavení finančních toků mezi SVJ, resp. BD a třetími osobami. Podrobněji komentoval bod 3.6, 3.11 a 3.12 navrhovaných zásad (viz str v příloze č. 3). Předsedající dále uvedl, že po schválení v BD budou tyto zásady schváleny shromážděním SVJ bez účasti notáře. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro - 12 hlasů 5

6 Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 14. Zaslepení větracích otvorů a šachet pro větrání kuchyňských spíží Předsedající předal slovo panu Batrlovi, který konstatoval, že na minulé členské schůzi konané dne bylo pro nedostatek relevantních informací rozhodnuto o tomto bodu nehlasovat. Představenstvo poté oslovilo odborníky z oboru energetika a vzduchotechnika, aby vypracovali posudky na energetickou náročnost a účinnost vzduchotechniky spíží. Jiří Batrla informoval, že dne proběhlo měření termovizní kamerou panem Robertem Šafránkem. Z protokolu z tohoto měření vyplývá, že případné ponechání šachet pro větrání kuchyňských spíží bude po zateplení znamenat největší zdroj tepelných ztrát domu a je vypočteno, že odhadované roční vícenáklady na krytí těchto ztrát již nyní činí Kč (v průměru cca 3.28 Kč na byt) s tím, že v důsledku zdražování energií tyto náklady dále porostou. Dále byl zpracován znalecký posudek Ing. Radimem Ledeckým, soudním znalcem v oboru vytápění, klimatizace a větrání. Tento posudek znovu potvrzuje ekonomickou náročnost šachet a hodnotí jejich používání jako neúčelné a neúčinné a víceméně jako přežitek z předchozí doby, kdy energetická náročnost nebyla vzhledem k cenové dostupnosti energií závažným kritériem. Při konzultaci s členy představenstva Bytového družstva Lehovec 94, kde tyto šachty byly již v minulosti zaslepeny, bylo konstatováno, že po tomto zákroku nedošlo k tvorbě plísní ani k jiným problémům. Poté se předsedající dotázal, zda k navrhovanému bodu má někdo nějaké dotazy či připomínky. Protože se nikdo nepřihlásil, nechal Ing. Javůrek pana Batrlu přečíst následující návrh usnesení: Členská schůze souhlasí s uzavřením otvorů větrání spíží bytů ve fasádě a dále s uzavřením vstupů vzduchotechniky ve sklepních okenních sestavách a výstupů na střeše. Dále členská schůze souhlasí s tím, aby případným zájemcům (členům BD, vlastníkům jednotek) byla bez poplatku umožněna demontáž potrubí vzduchotechniky v daném bytě, a to při dodržení správné technologie zaslepení vzniklých otvorů ve stropních panelech, která zajistí nenarušení užívacího práva sousedních bytů. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro hlasů Proti - 3 hlasy Zdrželo se hlasování - 2 hlasy 15. Schválení úvěru na zateplení domu Předsedající Ing. Javůrek k tomuto bodu sdělil, že na investici do zateplení domu včetně sanace lodžií BD nemá dostatek finančních prostředků ve fondu oprav a bylo proto poptáno několik bank za účelem poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč. Úvěr bude čerpat budoucí SVJ. Na základě vyjádření statika posuzujícího kvalitu obvodového pláště byl později poptávaný úvěrový rámec navýšen na 17,5 mil. Kč s tím, že v případě, že sanační opatření budou menšího rozsahu, nebude úvěr dočerpán do plné výše a banka provede přepočet splátek pro nižší úvěrový rámec. Předpokládá se, že pokud v následujících letech nedojde k potřebě mimořádně vysokých výdajů (např. při potřebě havarijních oprav většího rozsahu), bude SVJ (při maximálním úvěrovém rámci 17,5 mil. Kč) moci úvěr splatit během cca 7,5-8 let, a to i při zachování současné výše příspěvků na správu domu. Z opatrnosti je požadována desetiletá splatnost úvěru tak, aby v případě potřeby mimořádných oprav většího rozsahu nebyl ohrožen finanční tok domu a bylo možné tyto hradit z měsíčně spořeného rozdílu mezi příspěvky na správu domu a splátkami úvěru. Ze stejného důvodu byla jako základní parametr úvěru požadována možnost bezsankčních mimořádných splátek mimo období konce fixace úrokové sazby tak, aby průběžně dospořovaný rozdíl mezi příspěvky na správu domu a pravidelnými měsíčními splátkami úvěru mohl být jednou za čas použit na mimořádné umoření úvěru, čímž bude docházet k rychlejšímu splácení úvěru a nižšímu přeplacení úvěru na úrocích. Předsedající dále uvedl, že dlouhodobá fixace úrokové sazby byla zvolena s ohledem na její současnou velice nízkou úroveň a výše úvěru byla stanovena s ohledem na další očekávané výdaje vedle investice do zateplení domu, o kterých krátce pohovořil. Za účelem zajištění úvěru byly osloveny banky: Česká spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Komerční banka, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. (viz str v příloze č. 3). Na základě několika jednání vedených s těmito finančními ústavy představenstvo za nejvhodnější považuje nabídku Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., která má mj. i flexibilnější přístup, pokud jde o instrumenty zajištění úvěru. Protože na přímý dotaz předsedajícího nikdo nevznesl žádný dotaz ani připomínku, předsedající přečetl návrh usnesení, přičemž upozornil na změnu formulace oproti brožuře s ohledem na potřeby bankovní instituce, a dal o něm hlasovat. Členská schůze souhlasí s čerpáním investičního úvěru poskytnutého Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s. ve výši Kč pro realizaci záměru Zateplení domu na adrese Slévačská 95, 198 Praha 9 6

7 včetně sanace lodžií se splatností 1 let a fixací úrokové sazby 1 let. Členská schůze souhlasí s poskytnutím úvěru budoucímu SVJ a uvedením BD jako spoludlužníka. Členská schůze dále souhlasí se zástavním právem k pohledávkám z bankovních účtů a dále se zajištěním formou blankosměnky. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - 3 hlasy 16. Schválení zateplení domu včetně sanace lodžií Předsedající Ing. Javůrek uvedl, že podrobný popis akce zateplení obvodového pláště domu je uveden v brožuře (viz str v příloze č. 3). Poté konstatoval, že součástí navržené realizace není zateplení střechy, které proběhlo v letech 23 a 24 ještě za vlastnictví domu MČ P14 (výjimkou jsou atiky a střechy nad lodžiemi, kde bylo zaznamenáváno občasné zatékání do bytů v posledním podlaží budovy). Součástí realizace naopak bude i kompletní sanace lodžií, tedy vybourání stávajících podlah, jejich zateplení s novou pokládkou, včetně zasklení spodní i vrchní části lodžiového prostoru, které předsedající podrobněji popsal. Zdůraznil, že na přání člena BD bude možné do skla ve spodní části vložit matnou fólii (preference jednotlivých členů BD bude zjišťována dotazníkem po členské schůzi), která ještě více zabrání průhlednosti z exteriéru směrem do interiéru s minimálním dopadem na barevné odlišení dané lodžie od ostatních. Na každé lodžii budou instalovány držáky prádelních šňůr, neboť pozdější dodatečné montáže jednotlivými vlastníky bytů, resp. členy BD nejsou žádoucí z důvodu možného porušení záruky na zateplení domu. Dále uvedl, v čem bude spočívat nutná součinnost členů BD, resp. vlastníků bytů (omezený pohyb na lodžiích v době sanace lodžií, včasná demontáž veškerých antén a satelitů na vlastní náklady členů, případně také demontáž zasklení či mříží, které jejich majitelé budou chtít prodat). Pro zachování jednotného vzhledu obvodového pláště bude současným, resp. i budoucím potenciálním uživatelům satelitů a antén nabídnuta možnost za příplatek nechat v prostoru lodžie instalovat patku (bude zjišťováno rovněž prostřednictvím dotazníku po členské schůzi), která po dokončení zateplení umožní upevnění satelitu či antény. Při probíhajícím zateplení nebude potřeba zpřístupnění bytu či jiná součinnost nájemníků, než je uvedeno výše, pouze je nutné mít zcela vyklizenou lodžii. Poté předsedající pohovořil o výběrovém řízení (konzultace s projektantem, získání stavebního povolení atd.). V rámci jednání se třemi firmami vybranými do užšího výběru došlo i k upřesnění některých parametrů a na základě nich byly přepočteny cenové nabídky firem (viz str. 51 v příloze č. 3). Předsedající dále zdůraznil důvody, které opět vedly představenstvo k požadavku na etapování díla (možnost zadání dalších etap jinému dodavateli v případě problémů, lepší operativnost v rámci sanačních opatření, zahájení zateplení je možné provést bez čekání na úvěr a předejít tak přesunutí fakturace až do roku 213, kde bude opět vyšší DPH). Zdůraznil však vyšší prioritu kvality odvedené práce před termínem dokončení díla. Ing. Javůrek zmínil, že přesný plán prací bude muset odpovídat i omezením vyplývajícího ze zákonné ochrany Rorýse obecného, kdy v době hnízdění Rorýse (od do 1. 8.) nelze provádět práce ve vzdálenosti bližší 6 m od větracích otvorů u střešních atik, kde má tento pták potenciální hnízdiště. Stručně vysvětlil, že BD je připraveno i na případné opětovné spuštění dotačního programu Zelená úsporám. Předsedající dále pohovořil o možném snížený předpokládané rezervy v celkové ceně zateplení na částku 1.5. Kč, jenž dle názoru představenstva ponechává dostatečný prostor pro sanační opatření navržená statikem (sanace obvodového pláště, panelových spojů, spár, atd.) Ing. Javůrek zodpověděl několik dotazů ohledně zahájení prací (jakmile bude SVJ zapsáno v OR, může uzavřít smlouvu o dílo a ideálně by se stihlo celé zateplení do konce roku), barevný odstín (sladění s barvou zasklení lodžií, ne příliš syté barvy kvůli dobré odrazivosti světla, členění barev obdobné u domu č. p. 94), materiálu použitého na zateplení (kde je to možné, bude použit levnější polystyren, kde zákon z požárního hlediska požaduje minerální vatu, bude použita minerální vata) a vlivu délky záruky na cenu díla (délka záruky na cenu díla vliv nemá). Předsedající přečetl návrh usnesení, který byl korigován s ohledem na potřeby banky, a dal o něm hlasovat. Členská schůze souhlasí s realizací investičního záměru zateplení domu na adrese Slévačská 95, 198 Praha 9 včetně sanace lodžií. Členská schůze souhlasí s následujícím pořadím firem včetně nabídnutých cen: Firma Cena bez DPH 14% DPH Cena včetně DPH 1) FERMO CZ s.r.o Kč Kč Kč 2) Pragotherm, s.r.o Kč Kč Kč 3) KASTEN spol. s r.o Kč Kč Kč 7

8 Smlouva o dílo ve znění předloženém v informační brožuře bude uzavírána po etapách, s tím, že maximální počet etap jsou 4. V případě, že by s první firmou v pořadí vyvstaly při realizaci některé z etap problémy (např. nekvalitně provedené dílo, neakceptovatelné požadavky na vícenáklady), představenstvo bude oprávněno využít nabídky druhé firmy v pořadí. V případě, že by s druhou firmou vyvstaly při realizaci některé z etap problémy, představenstvo bude oprávněno využít nabídky třetí firmy v pořadí. Pokud se daná firma osvědčí, bude možné uzavřít smlouvu na další etapu ještě před dokončením předchozí etapy, resp. uzavřít smlouvu na více etap najednou s ohledem na termín dokončení celého díla. Členská schůze souhlasí s vyčleněním finanční rezervy ve výši 1.5. Kč na ty položky, které není možné před zahájením prací zcela přesně kvantifikovat (sanace panelových spojů a panelových spár po obnažení současné omítky, vyrovnávání podkladů atd.) Pokud by na základě průběhu realizace některé z etap bylo evidentní, že tato rezerva nebude postačovat pro dům jako celek, svolá představenstvo další členskou schůzi, na které navrhne řešení. Rozhodnutí členské schůze je rozhodnutím BD, v jehož souladu budou na shromáždění SVJ za BD hlasovat předseda a místopředseda představenstva BD. Návrh byl přijat. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - 1 hlas 17. Znění smlouvy o převodu jednotky do osobního vlastnictví Předsedající Ing. Javůrek sdělil, že vzor znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky byl připraven Stavební a realitní spol. Jan Maroušek. Do tohoto znění byla zakomponována úprava ohledně majetkového vypořádání mezi BD a členem převádějícím svůj byt do osobního vlastnictví, neboť další členský vklad byl kromě nákupu domu a pozemku použit z části i na opravy a rekonstrukce. Protože po převodu jednotky do vlastnictví člena nedochází k automatickému zániku členství v BD, na základě konzultace s právničkou BD představenstvo dále zakomponovalo i zánik členství toho vlastníka bytu převedeného do osobního vlastnictví, který svůj byt prodá třetí osobě (za předpokladu, že se BD, prodávající a kupující nedohodnou na převodu členství z prodávajícího na kupujícího). Tímto opatřením bude i v dlouhodobém horizontu zajištěna usnášeníschopnost členských schůzí BD, neboť nebude docházet k rozšiřování počtu těch členů BD, kteří svůj byt převedený do osobního vlastnictví prodali třetí osobě a již v domě nebydlí a nejsou dostupní pro účast na členských schůzích. Znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky z BD na jejího člena je obsaženo v brožuře (viz str v příloze č. 3). Návrh byl přijat bez připomínek. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 18. Schválení převodu bytů do osobního vlastnictví Předsedající Ing. Javůrek uvedl, že tento bod plynule navazuje na usnesení minulé členské schůze ze dne , kde byl odsouhlasen převod prvních dvou bytů do OV. Popsal proces plánování převodu bytů do OV (viz str. 63 v příloze č. 3) a uvedl, že po založení SVJ budou do OV přednostně převáděny byty, u nichž v minulosti bylo vydáno potvrzení o převodu bytu do OV pro potřeby banky, resp. prodeje bytu. Vlastní převod bude probíhat následujícím způsobem: a) stvrzení zájmu o převedení bytu do OV a potvrzení trvalého bydliště podpisem člena BD na úředních hodinách představenstva BD, b) vyhotovení Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi BD a členem BD firmou odsouhlasenou členskou schůzí dne (Stavební a realitní spol. Jan Maroušek), c) předání jednoho výtisku smlouvy členovi BD do poštovní schránky za účelem zajištění ověřeného podpisu člena BD, resp. společných členů BD - manželů, d) společný podpis ostatních vyhotovení smlouvy (pro samostatného člena celkem 4 výtisky, pro manžele jakožto společné členy celkem 5 výtisků) na úředních hodinách představenstva BD a podpis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (celkem 2 výtisky), e) předání návrhu včetně smluv Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu. Předsedající připomněl, že pokud člen BD plánuje byt prodat, je výhodné byt ponechat v družstevním vlastnictví, jako družstevní jej prodat a nechat nového člena, aby si vzápětí sám převedl byt do OV. Prodej bytu tak nebude zatížen daní z převodu nemovitosti. S ohledem na způsob koncipování stanov BD představenstvo rovněž doporučuje, aby se vlastník převedeného bytu při následném prodeji bytu třetí osobě v předstihu s touto osobou a s představenstvem BD dohodl o převedení svého členství na tuto osobu. Tím bude zajištěna možnost třetí osoby 8

9 účastnit se členských schůzí BD a spolurozhodovat tak o hospodaření BD. Zároveň tak bude zachována usnášeníschopnost členské základny BD v dlouhodobém horizontu. Pokud převod členství nebude v předstihu dohodnut, dojde převodem vlastnictví bytu na třetí osobu k nenávratnému zániku členství původního vlastníka bytu, člena BD. Poté dal předsedající hlasovat o následujícím návrhu usnesení: Členská schůze souhlasí s převodem všech bytů do vlastnictví členů družstva s nájemním vztahem k těmto bytům. Převod bytů bude umožněn až po uhrazení veškerých nedoplatků na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu, poplatcích, pokutách, dále po uhrazení nedoplatků za sklepy a po uhrazení splátek dalšího členského vkladu v rámci konceptu družstevního úvěru (týká se pouze dvou bytů) podle článku 7 vnitrodružstevní směrnice č. 1/27 - Zásady financování odkupu domu, resp. článku 3 vnitrodružstevní směrnice č. 2/27 - Zásady financování odkupu domu II. Převodem jednotky do osobního vlastnictví člena dojde ke snížení jeho majetkové účasti v BD vázané k danému bytu na hodnotu základního členského vkladu ve výši 1.5 Kč, tj. členství tohoto člena zůstane v BD zachováno. Zbylá část členského vkladu bude vypořádána jako protihodnota za jednotku vyvedenou do osobního vlastnictví člena. Převod bude probíhat na základě smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ve znění odsouhlaseném v bodě č. 17 této členské schůze. Návrh byl přijat bez připomínek. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - hlasů 19. Vyrovnání přeplatku za sklep u bytu č. 148 Předsedající předal slovo paní RNDr. Jitce Puchmajerové, Ph.D., která konstatovala, že nájemkyni bytu č. 148, paní Landsmannové, byla v minulosti ze strany Městské části Praha 14 chybně uvedena výměra sklepa v evidenčním listě; namísto 2 m 2 (reálná výměra sklepa) bylo evidováno 3,66 m 2. Na tuto skutečnost paní Landsmannová upozornila představenstvo BD hned v červenci 27, ale podle vnitrodružstevní směrnice č. 1/27 - Zásady financování odkupu domu se tato záležitost mohla řešit až plošně po zaměření bytů pro účely prohlášení vlastníka budovy, protože do té doby neexistoval žádný faktický podklad k napravení obdobných nesrovnalostí. Pochybením v evidenci původního vlastníka domu tak paní Landsmannová nespravedlivě přeplatila na dalším členském vkladu 9.96 Kč (1,66 m 2 x 6 Kč/m 2 ) a na věcně usměrňovaném nájemném Kč (1,66 m2 x 25 Kč/m 2 /měsíc x 52 měsíců). Vzhledem k tomu, že na členské schůzi dne nebyl schválen návrh představenstva, který by tento problém řešil, a dále vzhledem k tomu, že tato disproporce byla známa již od začátku existence BD, předkladatelka navrhuje paní Landsmannové celkovou přeplacenou částku ve výši Kč (9.96 Kč Kč) z prostředků BD vrátit. Návrh byl přijat. Pro hlasů Proti - hlasů Zdrželo se hlasování - 1 hlas 2. Různé Předsedající se úvodem tohoto bodu vrátil k minulé členské schůzi, kde hovořil o svém úmyslu odejít z představenstva, a sdělil přítomným členům, že ačkoliv jeho zájem o ukončení funkce trvá, vzhledem k okolnostem tak neučiní minimálně do doby, než bude dokončeno zateplení domu. Jako důvody uvedl možnou potřebnou bezprodlevovou součinnost při krocích nutných při založení SVJ, součinnost při zateplení domu, ale i přání některých členů na jeho setrvání. Poté vyzval přítomné k případným dotazům, které tematicky nesouvisely s předchozími body programu členské schůze. Bylo vzneseno několik dotazů ohledně rychlosti převodu do OV. Ing Javůrek k tomu sdělil, že první byty, by mohly být převedeny do konce letních prázdnin, a dodal, že informace o tom, kdy se lze na úředních hodinách začít zapisovat do pořadníku na převod do OV, bude vyvěšena včas na nástěnce BD. Členská schůze byla předsedajícím řádně ukončena ve 2:12 hodin. Přílohy 1. Prezenční listina včetně plných mocí 2. Pozvánka na členskou schůzi 3. Brožura Podklady pro členskou schůzi BD Slévačská 95 konanou dne Záznam skrutátorů o hlasování na členské schůzi BD Slévačská 95 ze dne

10 Praha předsedající zapisovatel Ing. Jan Javůrek Ing. Kateřina Abou Chahine ověřovatel 2. ověřovatel Ing. Stanislav Zdražil Ivana Hojdová Ad 3. Zpráva o činnosti představenstva BD za období Zde pro Vás máme připraven krátký přehled práce představenstva bytového družstva za období od vyhotovení zprávy, která byla předložena na minulé členské schůzi, do současnosti. Na členské schůzi pak ponecháme krátký prostor pro zodpovězení případných dotazů. Znění zprávy následuje: Zpráva o činnosti představenstva BD za období Založení Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95 Dne v 9: se konalo ustavující shromáždění Společenství vlastníků jednotek Slévačská 95 (dále jen SVJ) v kanceláři notáře JUDr. Ivana Ertelta na adrese Na rozcestí 1434/6, 19 Praha-Libeň za účasti předsedy a místopředsedy představenstva BD. Na tomto shromáždění byly přijaty stanovy SVJ ve znění odsouhlaseném členskou schůzí ze dne pod bodem č. 5 a dále zvoleno BD jako pověřený vlastník v souladu s usnesením k bodu č. 1 téže členské schůze BD. Ještě tentýž dne byl podán na Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze návrh na zápis SVJ spolu s notářským zápisem. Zápis do rejstříku SVJ byl proveden dne Tentýž den v 18. v kanceláři BD proběhlo shromáždění SVJ za účasti předsedy a místopředsedy BD, kde kromě odsouhlasení pobočky banky pro vedení běžného účtu SVJ byla odsouhlasena rozhodnutí přijatá členskou schůzí BD dne pod čísly 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Zápis ze shromáždění SVJ byl vyvěšen na nástěnce BD/SVJ. 2. Založení běžného účtu SVJ, vypořádání mezi BD a SVJ Dne byl založen běžný účet SVJ v ČSOB, a.s. Chlumecká 765/6, Praha 9. Jedná se o stejnou pobočku, ve které je veden běžný účet BD. Podle znění článku č. 7 směrnice č. 1/212 Zásady hospodaření schválené členskou schůzí BD dne a shromážděním SVJ dne měly být převedeny veškeré prostředky z účtu BD na účet SVJ s výjimkou částky Kč (688. Kč pro výplatu přeplatků z vyúčtování služeb za rok Kč pro účely vyhotovení smluv pro převod bytů do osobního vlastnictví platbu kolků za vklady do katastru nemovitostí + 3. Kč pro účely pozdější likvidace BD). Protože přesměrování plateb SIPO a plateb faktur za média a služby spojené s užíváním bytů měl probíhat teprve na základě uzavření dodatků, resp. nových smluv s příslušnými dodavateli (tyto kroky bylo možné činit až po zápisu SVJ do rejstříku), nebylo vhodné provést ihned převod těchto prostředků. Protože bylo potřeba převést alespoň některé prostředky tak, aby mohlo být zahájena první etapa zateplení domu, resp. některé další investiční akce pod záštitou SVJ schválené členskou schůzí BD, resp. shromážděním SVJ, byla dne převedena z účtu BD na účet SVJ částka 8.. Kč, která měla pokrýt plánované výdaje v mezidobí. K následnému účetnímu vypořádání mezi BD a SVJ došlo takto: Dodavatelské smlouvy byly v roce 212 stále vedeny na BD - i proto se vyúčtování služeb za tento rok provádělo proti účtu BD. Od roku 213 byly všechny smlouvy přepsány na SVJ, tj. příjmy z věcně usměrňovaného nájemného, resp. příspěvků na správu domu byly směrovány na účet SVJ. Do konečné bilance oproti znění směrnice schválenému členskou schůzí dne vstoupila i nově zjištěná informace, že v souvislosti s převodem bytů do osobního vlastnictví kromě zaplacení administrativního poplatku za převod ve výši 1. Kč/byt musí BD jakožto převodce bytové jednotky zaplatit i daň z převodu pozemku (od daně je osvobozen pouze převod vlastního bytu) - daňová povinnost se odvíjí od velikosti bytu a v průměru se pohybuje kolem 75 Kč na jednotku. Dále s tím je spojen i náklad na vypracování 1

11 souvisejícího daňového přiznání, která zadáváme správní firmě - cena činí 3 Kč za jedno přiznání + 21% DPH. I přestože již byly některé byty do osobního vlastnictví převedeny, byla výše "balíku" na převody bytů vzhledem k novým skutečnostem stanovena na částku cca 3. Kč. Způsob vyplácení odměn členům představenstva a kontrolní komise byl rozdělen mezi BD a SVJ. Zároveň na základě podnětu kontrolní komise bylo rozhodnuto o zrušení účetního vedení samostatných fondů odměn členům představenstva a kontrolní komise - fondy jsou evidovány mimo účetnictví obou subjektů s cílem zachovat správnou a členskou schůzí schválenou celkovou výši měsíčně vyplácených prostředků za činnost představenstva a kontrolní komise. V rámci korektního účtování byla z účtu SVJ na účet BD převedena částka Kč, neboť přesně tato částka vybraná za měsíce 1-12/212 na účet SVJ náležela v rámci zachování dodavatelských smluv v roce 212 u BD právě na účet BD. Naopak po zachování výše uvedené částky 3. Kč pro převody bytů do OV, 3. na případnou likvidaci BD a dalších drobných částek vyšlo, že na účet SVJ je z účtu BD potřeba převést částku 7.6. Kč. K převodu obou částek (tedy Kč a 7.6. Kč) došlo ve dnech a Tímto je účetní vypořadání mezi BD a SVJ pokládáno za uzavřené. 3. Průběh zateplení domu včetně sanace lodžií - I. etapa V návaznosti na usnesení členské schůze dne pod bodem č. 16 představenstvo BD (dále jen představenstvo) dne Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 14 oznámilo plánované zahájení stavby. Dne v návaznosti na rozhodnutí shromáždění SVJ ze dne obdobného znění představenstvo BD podepsalo smlouvu o dílo na první etapu (severozápad) zateplení domu s firmou FERMO CZ s.r.o. (dále jen FERMO). Celková cena díla činila Kč. Dne proběhlo předání staveniště zhotoviteli a tentýž den byla započata výstavba lešení, přičemž vlastní práce byly zahájeny od Podle dohodnutého harmonogramu práce měly být dokončeny do , nicméně vlivem neschopnosti FERMO stavbu organizačně a kapacitně řádně zajistit bohužel došlo ke tříměsíčnímu skluzu a dílo bylo předáno až Během přejímky bylo identifikováno cca 4 vad a nedodělků, které byly následně postupně odstraněny. Vzhledem k vysokým sankcím způsobeným pozdním předání díla FERMO samozřejmě hledalo možnosti, jak se těmto vyhnout. Při zpoždění 92 dní představenstvo požadovalo smluvní pokutu ve výši Kč vč. DPH (,25% x 93 x Kč), tj Kč bez DPH. S touto sankcí FERMO nesouhlasilo. V prosinci 212 představenstvo od FERMO prostřednictvím pošty obdrželo faktury na celkovou zbývající cenu díla podle původně zasmluvněného rozpočtu. Tyto faktury představenstvo obdrželo navzdory gentelmanské dohodě s panem Feřtrem, majitelem firmy FERMO, že tyto faktury nebudou vystaveny, dokud nedojde k uzavření dohody o finančním narovnání. Tyto faktury představenstvo vrátilo jako neoprávněné. V prosinci 212 a lednu 213 proběhlo několik jednání s panem Feřtrem a jeho právním zástupcem. Z jednání vyplynulo, že FERMO staví svou obrannou argumentaci proti uplatnění sankcí za pozdní plnění ze strany SVJ na několika velmi rozporuplných hypotézách, a to mj. na nevyrovnanosti uzavřené smlouvy, lichvářských výších sankcí, šibeničním termínu a zejména na nemožnosti účtovat sankce za víkendové dny, kdy FERMO podle smlouvy nemělo pracovat. Na základě těchto hypotéz FERMO přišlo s návrhem sankce za pozdní plnění stanovit na částce maximálně cca 85 tis. Kč bez DPH, jinak údajně budou situaci řešit soudně. Výše uvedené výhrady představenstvo konzultovalo s několika právníky, mj. i s advokátem panem Mgr. Jiřím Bajerem a na dalším jednání je následně důrazně rozporovalo. Vzhledem k neuvěřitelně komplikovanému průběhu stavby, kdy se FERMO doslova chytalo každého stébla trávy a do stavebního deníku psalo alibistické poznámky, kterými se pokoušelo zdůvodňovat alespoň zčásti již tak nehorázné zpoždění (v rámci stavby bylo popsáno 5 stavebních deníků, většina poznámek jsou argumentačními "přestřelkami" mezi FERMEM a předsedou představenstva, resp. stavebním dozorem), se představenstvo chtělo vyhnout případnému soudnímu sporu, tj. snažilo se alespoň nějak s FERMEM dohodnout. Samotný soud by totiž zcela jistě stočil svou pozornost na průběh stavby a zde by vznikla spousta míst, která by bylo potřeba znovu otevřít a rozebrat, přičemž při vzpomínce na psychickou náročnost dohadů v průběhu stavby je evidentní, že o toto nestojí nikdo na straně SVJ, ani na straně FERMO. V rámci snahy se dohodnout představenstvo přišlo s kompromisním návrhem: hypoteticky přistoupilo na argument FERMA, že sankcionování za kalendářní dny při možnosti pracovat jen v pracovní dny může být znakem nevyváženosti smlouvy, a to navzdory názoru Mgr. Bajera, který si stojí za tím, že SVJ má nárok sankce požadovat i za víkendy. Výměnou za tento předpoklad představenstvo požadovalo, aby po zápočtu dnů s klimatickou nepřízní spravedlivě byly počítány sankce i za ty víkendové dny, kdy FERMO po udělené výjimce pracovalo (původní návrh FERMO ve výši 85 tis. Kč toto nezohledňoval) a dále uplatnění náhrady další vzniklé škody dle článku V. odstavce 4 smlouvy o dílo, a to v podobě vícenákladů za prodloužené měsíce stavby za TDI a koordinátora BOZP. Tímto způsobem představenstvo dospělo k částce Kč vč. DPH (tj Kč bez DPH), kterou stanovilo jako minimální požadavek ze strany SVJ. Protože FERMO s tímto návrhem nesouhlasilo a v mezidobí byly FERMEM znovu zaslány faktury na celou částku díla s cílem kompenzovat sankce FERMA případnými našimi sankcemi za pozdní úhradu faktur, po konzultaci s 11

12 advokátem představenstvo situaci vyřešilo takto: Vystavilo FERMU penalizační fakturu, provedlo jednostranný zápočet této faktury oproti fakturám zaslaným FERMEM a zbytek FERMU uhradilo. Protože nedošlo k dohodě s FERMEM, představenstvo použilo pro FERMO nejméně výhodného přístupu výpočtu smluvní pokuty a náhrady škody, tj. požadovalo Kč vč. DPH (tj. jako smluvní pokutu a 12. Kč vč. DPH jako náhradu škody za vícenáklady za TDI a BOZP v prodloužených měsících stavby). Zároveň představenstvo provedlo zápočet sankcí za několikadenní zpoždění s proplacením faktur ze strany SVJ ve výši Kč - k tomuto zpoždění došlo v důsledku čekání na poslední jednání s FERMO, kdy představenstvo nechtělo nic hradit v předstihu, neboť jak se několikrát utvrdilo, jednání s FERMO bez jeho přímé finanční motivace je velmi obtížné (srovnej s prováděním oprav velkých ploch). V průvodním dopise představenstvo FERMU naznačilo, že v případě jimi vyvolaného soudního sporu se výše uvedeným částečným uhrazením faktur se SVJ nevzdává dalších práv, mj.: - uplatnit sankce za pozdní odstranění některých vad a nedodělků oproti stanoveným termínům; - uplatnit méněpráce z titulu menších realizovaných výměr, které jsme prokazatelně identifikovali; - uplatnit další škody, které nám vznikly v důsledku pozdního plnění (navýšení snížené sazby DPH při zateplení zbytku domu, zvýšené náklady na teplo, příp. náklady na náhradu škod způsobených dalším osobám dotčeným prodloužením realizace díla). Od této doby jednání o finančním vyrovnání ustala. V červenci až září roku 213 FERMO zdarma provádělo opravy struktury omítek velkého západního štítu a barevného řešení mezilodžiové plochy SZ průčelí a plochy s okny u centrálního schodiště, kdy opět předvedlo svou neschopnost věci řešit v dohodnutých termínech. Do dnešního dne FERMO nevyfakturovalo zádržné ve výši cca 2 tis. Kč. I kdyby předmětnou fakturu vystavilo, byly by sankce za pozdní opravy (některé ke dni stále neprovedené) započteny oproti této částce, tj. žádné další úhrady ve prospěch FERMO představenstvo nepředpokládá. Více informací k průběhu stavby společností FERMO bylo podáváno průběžně na nástěnce BD/SVJ texty představenstva ze dne , , , , , , a Bilance zateplení domu včetně sanace lodžií - I. etapa V tabulce nazvané "Přehled vícenákladů / méněnákladů v první etapě zateplení domu Slévačská 95, Praha 9" naleznete bilanci vícenákladů, resp. méněnákladů z první etapy zateplení domu. Ceny jsou uváděny bez DPH, kladné částky představují vícenáklady, záporné částky představují méněnáklady. Z uvedeného vyplývá, že se v první etapě díky nadstandardní práci představenstva podařilo dosáhnout bilanční úspory ve výši Kč bez DPH (tj Kč včetně DPH), a to před zohledněním sankcí (viz výše) za pozdní plnění firmou FERMO. Celková cena za první etapu po zohlednění bilance a před započtením sankcí tedy činí Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. Pro lepší přehlednost jsou položky bilance v přehledu děleny do sedmi následujících kategorií: Č. kat. Název kategorie Popis vícenákladů resp. méněnákladů 1 Sanace Položky, jejichž výměry byly upřesněny v průběhu stavby - nelze přesně určit pro příští etapy. 2 Estetika Položky zahrnuté nebo upřesněné v pr. stavby s cílem maximalizovat estetický vzhled budovy. 3 Položky zahrnuté nebo upřesněné v průběhu stavby z důvodu Vícepráce opakované 4 5 Vícepráce jednorázové Vícepráce kompenzované 6 Vícepráce nulové technologické vhodnosti, které lze očekávat i v dalších etapách. Položky zahrnuté nebo upřesněné v průběhu stavby z důvodu technologické vhodnosti, které souvisely jen s první etapou. Položky, které mají dopad na celkovou cenu první etapy, nemají však dopad na celkovou cenu díla, neboť jsou kompenzovány jinými etapami, přefakturací nájemci obchodu nebo započtením proti vyúčtování služeb (viz kategorie číslo 7). Položky, které měly nulový dopad na rozpočet první etapy, ale které budou mít cenový dopad na etapy další (kromě XPS v podlaze lodžií). 7 Korekce Korekce ceny pro získání "čisté" ceny první etapy. Přehled vícenákladů / méněnákladů v první etapě zateplení domu Slévačská 95, Praha 9 12

13 Přehled vícenákladů / méněnákladů v první etapě zateplení domu Slévačská 95, Praha 9 Vícenáklad / méněnáklad Částka bez DPH Vysvětlení vícenákladu / méněnákladu Bilance "sanační ochrana betonu" Kč Sanace byly realizovány v menším rozsahu. Jedná se o řádky č. 187 a rozpočtu. Bilance "sanační opatření st. 1-5" Kč Bilance demontáže pův. zasklení Kč Některá původní zasklení si nájemníci demontovali před zahájením stavby svépomocí. Hmoždinky Fischer Kč Podlepy a zvýšená spotřeba lepidla Kč Dopěnění nadpraží mimolodž.oken 1 67 Kč Dopěnění nadpraží sklepních oken 1 31 Kč Na štítových stěnách si odtrhové zkoušky vyžádaly o třídu vyšší typ hmoždinek. Značka Fischer v této třídě vyšla laciněji než projektem předepsaný Bravoll. Vyrovnání nerovností na velkých plochách. Původní návrhy zhotovitele avizovaly průvan domovní pokladnou - za konečnou (vzhledem k výrazným nerovnostem) příznivou cenu vděčíme TDI. Kontaktní můstek pro oc. konstrukci 1 34 Kč Změna v technologii kotvení izolantu na ocelovou konstrukci nad západním vstupem. Oprava hydroizolace u velkého štítu Kč Po obnažení kabřince na velkém štítu bylo rozhodnuto o lokální opravě hydroizolace v úrovni terénu. Změna dimenze jeklů zábradlí -7 2 Kč Změny v zasklení - čirá varianta (náhrada čirého a bronzového skla za 2 bronzová) Změny v zasklení - matná varianta (příplatek za mléčnou fólii) Kč Kč Změna okapnic Lindab za Weber Kč Náhrada zakládacích lišt na štítech Kč Vyrovnání niky u obchodu 1 98 Kč Vyplnění mezer nad okny, aby mezi stávající vrstvou pěny a izolantem v nadpraží nezůstaly vzduchové kapsy. Na základě doporučení firem ve VŘ a na základě potvrzení projektantem se zmenšily dimenze svislých a spodního jeklu zábradlí s cílem dosáhnout lepšího estetického a finančního efektu. Původní projekt předpokládal zasklení 6.62 s použitím skel o síle 2 x 6 mm. Na základě doporučení některých firem ve výběrovém řízení a na základě potvrzení projektanta byla tloušťka skel v rámci posledního cenového jednání ve VŘ snížena na 2 x 4 mm, což znamenalo finanční úsporu. Touto změnou došlo ke značné ztrátě "bronzového" efektu u čiré varianty zasklení, což jsme zjistili až po namontování vzorků po zahájení stavby první etapy. K napravení efektu jsme změnili požadovanou skladbu [bronzové sklo Stopsol - fólie - čiré sklo] na skladbu [bronzové sklo Stopsol - fólie - bronzové sklo]. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno i s ohledem k faktu, že čirých variant je z celkového počtu lodžií členy BD požadována pouze cca pětina. Příplatek u matného provedení je za použití mléčné fólie, neboť původní cenová nabídka předpokládala čirou fólii. Tato problematika byla již popsána v textu pro členy BD ze dne Cenové navýšení na jednu lodžii vlivem upřesnění okapnice vyšlo na 257 Kč bez DPH. Po namontování kovových zakládacích lišt na malém a velkém štítu jsme došli k závěru, že u západního vstupu bude esteticky vhodnější detail řešit pomocí klasické omítky a okapnic (úskok plochy, kde končí sokl s kamínkovou omítkou - Marmolitem). Cena zahrnuje i demontáž zakládacích lišt, což v případě obdobného rozhodnutí v příštích etapách nebude součástí tohoto vícenákladu. Vyrovnání úskoku pod soklovými okny nalevo od vstupu do obchodu s cílem minimalizovat odkladní plochy pro příznivce pití piva "na stojáka". Při sanaci zídek u obchodu, které budeme realizovat až po dokončení zateplení v rámci mandátu představenstva, budeme sledovat stejný cíl. 2. Estetika 1. Sanace Typ

14 Doplnění ozubu u obchodu 161 Kč Vyrovnání úskoku u pilíře napravo u obchodu z estetického důvodu. Plnoplošné dolepení izolantu na střeše 33 Kč Vyrovnání úskoku na střešní nástavbě z estetického důvodu. Jedná se o satelitní patky požadované jednotlivými uživateli bytů. Jak bylo uvedeno v textu pro členy BD ze dne , v průběhu stavby došlo v rámci zachování esteticky jednotného vzhledu k upřesnění povrchové úpravy satelitních patek z pozinkové na pozinkovou s komaxitem. Došlo i k navýšení jejich ceny na 75 Kč bez DPH. Protože v rámci dotazníku byla komunikována cena 627 Kč, bude cenový rozdíl kompenzován z prostředků BD. Ačkoliv celkový počet patek na první etapě byl 22, je naúčtováno 29 patek. Sedm z nich jsme totiž nechali vyrobit znovu, neboť u jednoho sloupce lodžií bylo potřeba použít delší rozměr patky kvůli většímu překryvu plochy omítky oproti původně odsouhlaseným rozměrům. Tyto patky byly vyměněny za nové a původní budou použity v následující etapě zateplení, kde tímto vznikne méněnáklad. Kari síť Kč Na základě potvrzení projektanta bylo upuštěno od použití kari sítě, neboť byl použit vláknitý beton. Citris deska u MIV Kč Vzhledem k typu meziokenních vložek na lodžiích nebylo pod izolant nutné použít citris desky. Satelitní patky Kč Přeplátování předsunutých kotev 2 64 Kč Husí krky Kč Úprava odvětrání střechy dle projektanta Kč Při snaze o maximalizaci prostoru nových lodžií na některých místech vlivem tenké plochy lepidla u horních kotev zábradlí hrozilo riziko pozdější tepelné dilatace mezi kovem a izolantem a praskání omítky, proto kotvy byly přeplátovány ještě jednou vrstvou perlinky. Změna dimenze husích krků (příprava pro možnost natažení kabelů na střechu mobilními operátoryči jinými budoucími nájemci střechy)- v kalkulaci omylem uvedena dimenze 5 mm, namísto 5 mm. Úprava detailu odvětrání střechy na základě shody projektanta a ornitologa s ohledem na zákonné požadavky související s Rorýsem obecným. Přemostění nad markýzou vých. vstupu Kč Položka omylem zahrnuta i do severozápadní etapy, patří jen do etapy severovýchodní. Markýza nad západním vstupem Kč Změna materiálu a velikosti markýzy nad západním vstupem oproti projektem stanovenými. Odpočet omítky v lodžiích Kč Překotvení 19 kotev na zábradlí dle požadavku investora Boční oplechování stříšek hliníkovým plechem 3 8 Kč 5 55 Kč Na FERMO CZ, s.r.o. (dále jen FERMO) jsme vyžádali odpočet omítek ve spodní části soklu na lodžiích, neboť výměra izolantu byla v rozpočtu totožná s výměrou omítky, ale izolant zasahuje pod 8 cm sokl z dlažby do úrovně 12 cm vysoké vrstvy nové podlahy (dlažba + beton + extrudovaný polystyren). Tedy plocha omítky je menší. Zjišťování případných dalších odchylek v zasmluvněném rozpočtu oproti realitě nebylo z důvodu časové náročnosti a našich omezených kapacit prováděno. Při snaze o maximalizaci prostoru FERMO neupozornilo na náš chybný požadavek při vyměřování pozic kotev, při kterých by došlo k přesahu horních kotev přes úroveň omítky. Tento vícenáklad jsme na sebe vzali dobrovolně víceméně pro zachování dobrých vztahů, neboť k tíži FERMO již šel cca dvojnásobný vícenáklad v důsledku toho, že subdodavatel neměl pochybením FERMO informace, na kterých jsme se dohodli, tj. kotvy již jednou musel předělávat. 3 klínovitá boční oplechování střech lodžií s cílem zakrýt budoucí možné popraskání teplotními dilatacemi mezi izolantem a OSB deskami. V příštích etapách budeřešeno pokynem zhotoviteli, aby OSB desky dělal na úrovni původních panelů a izolant přetáhl přes ně. Řešeno na popud TDI po té, co zhotovitel vlivem svých nedostatečných zkušeností nepostupoval tak, jak je popsáno v předchozí větě. 4. Vícepráce jednorázové 3. Vícepráce opakované 2. Estetika

15 Oplechování telefonní antény 7 Kč Zvýšená náročnost oplechování držáku antény T-Mobile nad mezilodžiovou plochou v průčelí. Provizorní oplechování stříšky jih 25 Kč Provizorní zakrytí izolantu v místě budoucí střechy nad lodžiemi bytů 1+1 v jižním křídle budovy. Vzorek barev 5 Kč Před konečným rozhodnutím byly vybrané barvy aplikovány jako vzor ve větší ploše na kus polystyrenu. Při dělení rozpočtu na etapy bylo projektantem v SZ etapě opomenuto zateplení a oplechování atik, které bylo v rozsahu celého díla zahrnuto do JV etapy. Jde pouze o přesun částky mezi etapami. Demontáž mříže obchodu 1 5 Kč Bylo přefakturováno nájemci obchodu. Nové kotvení mříže obchodu 1 78 Kč Příplatek za závitové tyče kotvené přes chemické kotvy. Bylo přefakturováno nájemci obchodu. Zateplení a oplechování atik 5 73 Kč Spotřebovaná studená voda Kč Spotřebovaná elektřina Kč XPS v podlaze lodžií Kč Vynesené kotvy u horního zasklení Optimi Kč Změna oplechování zábradlí Kč Navzdory smlouvě jsme zhotovitele nechali napojit na naše rozvody s podružným měřením. O tyto hodnoty se sníží spotřeby dotčených médií pro účely vyúčtování záloh na služby za rok 212. Ačkoliv v technické zprávě projektu byl ve skladbě nové podlahy uveden extrudovaný polystyren (XPS), v položkovém rozpočtu chyběl, tj. dle informací FERMA s ním nebylo počítáno. Na základě znění smlouvy o dílo a čestného prohlášení o provedené kontrole mezi technickou zprávou a výkazem výměr podepsaného zhotovitelem již ve fázi VŘ jsme trvali na nulovém cenovém navýšení. Standardní montáž Optimi by znamenala mít zasklení na úrovni vnitřní hrany horního jeklu zábradlí s tím, že celé zábradlí by muselo být zasunuto do vnitřku lodžie tak, aby byla dodržená minimální vzdálenost kotev ve stropě lodžie od konců panelů schovaných pod zateplením čílek lodžií. Původní požadavek Optimi 8 Kč se později podařilo snižit na 65 Kč bez DPH na lodžii. FERMO opomnělo tento vícenáklad (48 x 65 = 31.2 Kč) zahrnout do kalkulace. Vzhledem k některým praktikám FERMA jsme se rozhodli jej na to neupozornit, nicméně v dalších etapách je potřeba počítat s 65 Kč na lodžii. Ačkoliv FERMO v průběhu provádění díla potvrdilo možnost mít oboustranně barevné spodní a boční oplechování zábradlí (tak, aby vnitřní barva nezůstala v přírodní ocelové barvě), později, po konzultaci s Optimi, tuto možnost vyloučilo a nazvalo jí irelevantním požadavkem z naší strany. Protože však barva zábradlí byla rozhodnuta jako odstínově nejbližší z celkových devíti možných odstínů oplechování Optimi, trvali jsme na jednotnosti provedení a požadovali oboustranně barevné oplechování. Neflexibilní přístup Optimi při plnění speciálních přání klienta s poukazováním na fakt, že mají práce dost a dílo raději přenechají konkurenci přispěl k vyostření sporu s FERMEM o tom, kolik nás tato změna bude stát. Rozdíly ve vyčíslení vícenákladů v několika po sobě následujících verzích byly znakem neseriózního přístupu FERMA, kdy v poslední verzi zhotovitel např. vyčíslil 1m 2 oboustranně eloxovaného Al plechu tloušťky,7 mm na 1. Kč. Potom, co jsme FERMU sami vyhledali dodavatele s cenou cca 367 Kč před rabatovou slevou za m 2 téhož plechu, zhotovitel nadále nesmyslně trval na svém vyčíslení. Zakalkulovali jsme tedy i úsporu ve výměrách použitého plechu oproti projektu (viz náš požadavek na maximální šíři zábradlí a minimální boční mezery) a nekompromisně na FERMU namísto vícenákladu požadovali slevu. Tento přístup nakonec pomohl dospět k dohodě na nulovém navýšení. Navzdory tomuto faktu již nyní víme, že realizace oboustranně barevného oplechování na zbytku domu bude znamenat vícenáklad. 6. Vícepráce nulové 5. V. kompenz. 4. V. j.

16 Marmolit na soklové části Kč Zateplení a oplechování atik - zápočet proti další etapě Kč Původní projekt předpokládal na soklu aplikaci jednobarevné omítky s ochrannou vrstvou proti graffiti. Důvodem původního záměru nepoužít Marmolit (tedy kamínkovou omítku, kterou máme aplikovánu nyní) byla obava, že po několikanásobném smytí graffiti a porušení vrstvy ochranného nátěru by se mohl Marmolitu poškodit a jeho lokální oprava by byla více náchylná na zachování jednotného vzhledu. V průběhu díla nás stavbyvedoucí přesvědčil o lepším estetickém vjemu Marmolitu a uvedl, že to bude za stenou cenu jako omítka. Rozhodli jsme se tedy použít Marmolit, načež následně FERMO podalo informaci, že to pro nás bude vícenáklad cca 5. Kč bez DPH (jen na první etapě). U dodavatele materiálu Weber jsme zjistili, že u jemnozrnné varianty Marmolitu by jeho spotřeba klesla na polovinu, tedy podle cen Weberu by se vícenáklad snížil na cca 7. Kč bez DPH. Požádali jsme FERMO o překalkulování, nicméně zhotovitel trval na tom, že i při použití jemnozrnné varianty bude vícenáklad cca 5. Kč, údajně z důvodu větší pracnosti. To byl samozřejmě nesmysl, který nepotvrdil ani Weber. Rozhodli jsme se tedy aplikaci finální vrstvy fasády na soklové části vyčlenit z díla a objednat jej u KASTEN spol. s r.o., se kterým jsme měli již rozeběhnuté jednání ohledně další etapy díla a jehož cena za Marmolit s ochranným nátěrem byla stejná jako cena omítky s ochranným nátěrem u FERMA. Po několika týdnech FERMO ustoupilo a prostřednictvím majitele pana Feřtra nabídlo, že Marmolit udělá za cenu omítky, tedy s nulovým navýšením. V dalších etapách se však předpokládá cenové navýšení, neboť v kalkulaci KASTENU je cena Marmolitu s nátěrem vyšší než původně naceněná omítka s nátěrem. V rámci rozdělování položkového rozpočtu na jednotlivé etapy bylo v první etapě opomenuto zateplení a oplechování atik, které bylo v rozsahu celého díla zahrnuto do etapy jihovýchodní. Zhruba o tutočástku se sníží cena jihovýchodní etapy - drobný rozdíl bude způsoben jinou cenou jiného zhotovitele. Satelitní patky - kompenzace Kč Celková částka, která byla v lednovém SIPO naúčtována nájemcům, kteří si objednali satelitní patky. Satelitní patky - zápočet 7 ks Kč Cca o tuto částku bude v příští etapě zaplaceno méně, neboť 7 patek navíc již bylo vyrobeno. Demontáž mříže obchodu - zápočet -1 5 Kč Tyto náklady byly přefakturovány nájemci obchodu. Nové kotvení mříže obch. - zápočet Kč Spotřebovaná stud. voda - zápočet 3 48 Kč Spotřebovaná elektřina - zápočet Kč Korekce oproti ceně schválené na členské schůzi Kč O tyto náklady bude ponížen celkový náklad na studenou vodu a na společnou elektřinu v rámci vyúčtování služeb spojených s nájmy bytů za rok 212. FERMO těsně před uzávěrkou inf. brožur na čl. schůzi přislíbilo upravit ceny skel po snížení tloušťky z 6.62 na 4.42 podle údajů zjištěných námi přímo od výrobce. Protože upravená nabídka přišla až později, na schůzi byla z opatrnosti předložena cena podle poslední nabídky před uzávěrkou. Částka je poměrnou částí na první etapu díla z rozdílu ceny na celém domě. CELKEM Kč - bilance za první etapu díla bez zohlednění sankcí za pozdní plnění - ÚSPORA!!! z toho: Kč - typ 1-6 (reálně vyfakturovaný vícenáklad v rámci první etapy) Kč - typ 7 (úspora z vyfakturované částky započtením relevantních korekcí) Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez 14% DPH. Kladné hodnoty jsou vícenáklady, záporné méněnáklady. 7. Korekce 6. Vícepráce nulové

17 5. Průběh zateplení domu včetně sanace lodžií - II. - IV. etapa Dne byla podepsána smlouva o dílo se společností KASTEN spol. s r.o. (dále jen KASTEN) na zateplení celé zbylé části domu. Bližší informace o způsobu postupného vývoje událostí, které nakonec přiměly představenstvo BD dne na své mimořádné schůzi odsouhlasit za BD, jako pověřeného vlastníka SVJ, záměr uzavřít smlouvu o dílo se společností KASTEN spol. s r.o. na všechny 3 zbývající etapy najednou, a to za cenu ve výši Kč bez DPH, tj Kč včetně 15% DPH v souladu s mandátem získaným rozhodnutím členské schůze BD č. 16 ze dne a rozhodnutím shromáždění SVJ č. 12 ze dne , byly uvedeny v textu na nástěnce ze dne a Harmonogram na dokončení zateplení celého domu byl stanoven na 15 dní, tj. 5 měsíců. K oficiálnímu dokončení a předání díla od firmy KASTEN došlo dne V rámci předání díla bylo identifikováno 69 vad a nedodělků, které byly postupně odstraněny. Protože k zahájení stavby došlo až (při předání staveniště ) a v průběhu díla bylo vzájemně odsouhlaseno 12 kalendářních dní prodloužení termínu dokončení díla (1 dní z důvodu klimatické nepřízně a 2 dny z důvodu víceprací), došlo "jen" ke dvoudennímu zpoždění stavby. Na základě oboustranné dohody byla penalizace pozdního dokončení vyřešena slevou na díle ve výši Kč bez DPH, což odpovídalo sankci ve výši,25 % z celkové ceny díla po započtení příslušných méněnákladů. Za tím účelem byl dne se společností KASTEN podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kde kromě formálního prodloužení termínu díla a uplatnění slevy byly zohledněny další změny v předmětu díla na základě změnových listů, které vznikaly v průběhu stavby. Mezi nejzávažnější problémy, které v průběhu stavby představenstvem byly postupně řešeny, byla vadná povrchová komaxitová úprava na zábradlích JZ etapy, problémy s okapnicemi dodanými v předstihu společností FERMO. Po dokončení díla představenstvo s KASTEN vyjednalo provedení oprav několika omítkových ploch, které probíhaly na náklady společnosti KASTEN. Více informací k průběhu stavby společností KASTEN bylo podáváno průběžně na nástěnce BD/SVJ texty představenstva ze dne , , , a Bilance zateplení domu včetně sanace lodžií - II. - IV. etapa V tabulce nazvané "Přehled vícenákladů / méněnákladů při zateplení zbytku domu Slévačská 95, Praha 9" naleznete opět finanční změny díla oproti zasmluvněnému rozpočtu. Ceny v tabulce jsou uváděny bez DPH, kladné částky představují vícenáklady, záporné částky představují méněnáklady. Z uvedeného vyplývá, že se při zateplení domu podařilo dosáhnout díky nadstandardní práci představenstva bilanční úspory ve výši Kč bez DPH (tj Kč včetně DPH). Celková cena za zateplení zbytku domu tedy činí Kč bez DPH, tj Kč včetně 15% DPH. V uvedeném přehledu je zajímavá zejména úspora v celkové výši téměř 15 tis. Kč bez DPH (tj. cca 17 tis. Kč včetně DPH), které se podařilo dosáhnout důkladným přeměřením již dokončených částí díla představenstvem pomocí laserového měřiče; byly zde zjištěny zajímavé rozdíly skutečnosti oproti projektantem předpokládaným výměrám. Pro lepší přehlednost jsou položky bilance v přehledu děleny opět do několika kategorií: Č. kat. Název kategorie Popis vícenákladů, resp. méněnákladů 1 Sanace Položky sanací, jejichž výměry byly upřesněny v průběhu stavby. 2 Výměry Položky, kde došlo ke změnám výměr oproti v projektu uvažovaným. 3 Nulové Položky, kde se podařilo vyjednat nulový cenový dopad. 4 Estetika Položky zahrnuté nebo upřesněné v průběhu stavby s cílem maximalizovat estetický vzhled budovy. 5 Funkčnost Položky, které byly zahrnuty v průběhu stavby s cílem zlepšit užitnou hodnotu díla. 6 Slevy Slevové položky - oproti první etapě je zde zahrnuta i sleva za pozdní plnění. 7 Korekce Korekce ceny pro získání "čisté" ceny zateplení zbytku domu. Přehled vícenákladů / méněnákladů při zateplení zbytku domu Slévačská 95, Praha 9 17

18 Přehled vícenákladů / méněnákladů při zateplení zbytku domu Slévačská 95, Praha 9 Vícenáklad / méněnáklad Částka bez DPH Vysvětlení vícenákladu / méněnákladu Výměry sanací Kč K této úspoře přispěla důkladná kontrola realizovaných výměr ze strany představenstva. Jedná se ř. č rozpočtu: odstranění uvolněných částí, sanační opatření stupně 1-5, doplňkové kotvení panelů proti vyklopení a dále dopěnění nadpraží některých oken montážní pěnou. Kotvení moniérky panelů na základě závěrů Kč Jedná se o upřesnění kotvení oproti v rozpočtu odhadnuté ceně, která kromě jiných byla odečtena statika v předchozím řádku. Náhrada kotvících hmoždinek dle výsledku Kč Na základě výtahových zkoušek bylo potřeba použít dražší typ hmoždinek. Ačkoliv původně výtahových zkoušek požadované cenové navýšení od KASTEN bylo Kč, podařilo se díky registraci společnosti jednoho člena představenstva u dodavatelů zateplovacích systémů a znalosti rabatových podmínek cenový rozdíl snížit na Kč bez DPH. Podlepy severního a jižního štítu Kč Nerovnosti velkých ploch bylo potřeba na některých místech vyrovnávat podlepy izolantu. Odpočet vyrovnání podkladu omítkou Kč Týkalo se soklové části, kde po vybourání kabřince tuto úpravu nebylo potřeba provádět. Bilance demontovaných původních horních zasklení lodžií -5 2 Kč Úspora za demontáže 4 původních horních zasklení, které si uživatelé bytů provedli sami. Náhrada zakládací lišty okapničkou Kč Změna detailu v projektu. Zakládací lišta na nástavbě a u úskoků domu 7 7 Kč Upřesnění po odpočtu zakládacích lišt v předchozím řádku. Úprava výměr (nezateplené plochy) Kč Z větší části se jedná o vyjmutí západních zídek z předmětu díla, v menší míře pak o korekci nepřesného odhadu těchto ploch v rámci projektu díla. Úprava výměr (soklová část lodžií) Kč Stejně jako u FERMO jsme požadovali opravu výměr omítek v soklové části lodžií, neboť výměra izolantu převyšuje výměru omítek právě o tloušťku podlahového izolantu, betonu, dlažby a soklu dlažby. Plastové ventilační kruhové potrubí 3 45 Kč Úprava v projektu stanovenému počtu odvětrání střechy. Úprava výměr (keramický obklad prahu na lodžiích) Úprava výměr (rozšíření oplechování vnějšího okraje atiky strojovny) Kč Kč Úprava výměr (dilatační lišta nástavby) Kč Úprava výměr (demontáž stávajícího Kč keramického obkladu soklu) Úprava výměr (probarvená omítka na soklu) Kč Úprava výměr (marmolit na soklu) Kč Úprava výměr (okapový chodník) Kč Úprava v projektu odhadnutých výměr na základě detailního přeměření laserovým měřičem představenstvem na konci realizace. 2. Výměry 1. Sanace Typ

19 Vícenáklad / méněnáklad Částka bez DPH Úprava výměr (oprava hydroizolace stěn) -56 Kč Vysvětlení vícenákladu / méněnákladu Úprava v projektu odhadnutých výměr na základě detailního přeměření laserovým měřičem představenstvem na konci realizace. Úprava výměr (zateplení soklu EPS tl. 8cm) Kč Úprava výměr (zateplení soklu EPS tl. 5cm) Kč Extrudovaný polystyren v celé ploše podlahy Kč Ačkoliv jsme byli v rámci finálních cenových jednání před podpisem smlouvy o dílo s KASTEN lodžií "natlačeni" do realizace pouze 6 cm pásu z extrudovaného polystyrenu v podlaze podél parapetního lodžiového panelu, podařilo se později vyjednat opětovnou změnu na zateplení celé plochy podlahy s nulovým cenovým navýšením. Oplechování zábradlí na lodžicíh v Kč V rámci ne zcela jednoduchého jednání s KASTEN a OPTIMI při zahájení díla se podařilo oboustranně barevném plechu Lindab ve dohodnout dodání oboustranně barevného oplechování standardu LINDAB. K dohodě se spodní a bočních částech podařilo dospět až po té, co jsme pokusem v lakovně ověřili alternativní řešení přibližně stejně nákladné, nicméně z hlediska pracovního postupu pro OPTIMI méně zajímavé. Změna kotvení izolantu do oc. konstrukce Kč Podařilo se dohodnout na nulovém navýšení za tuto změnu. Důkladné očištění jižního a severního štítu Kč Ačkoliv první signály KASTENu po provedených odtrhových zkouškách naznačovaly požadavek domu na základě odtrhových zkoušek vícenákladů, podařilo se dohodnout na nulovém navýšení. Satelitní patky Kč Jedná se o satelitní patky požadované jednotlivými uživateli bytů. Satelitní patky - objednávka navíc 4 7 Kč Výroba 11 ks patek navíc pro budoucí zájemce. Oprava zídky u únikového východu Kč U zídek nám zhotovitelem bylo obecně doporučeno provést buď velmi jednoduchou a levnou opravu, nebo stávající zídky zbourat a nechat postavit znovu, a to z důvodu pozdějšího možného problému s vlhkostí pronikající do zdiva přes neodizolovaný kontakt s terénem. Vzhledem k ne příliš uspokojivým cenovým relacím jednotlivých variant a nově vzniklé otázce budoucnosti západních zídek ve vztahu k záměru výstavby parkoviště bylo rozhodnuto, že opravena bude jen zídka u únikového východu ve východním průčelí budovy. O provedení opravy této zídky bylo rozhodnuto i s ohledem na skutečnost, že je významným pohledovým prvkem východního průčelí a jako jediná patří do našeho vlastnictví, neboť je součástí pozemku v našem vlastnictví. Ostatní zídky budou řešeny později. Nová okapnice včetně svodu u hlavního vstupu 2 16 Kč Jedná se o náhradu původního žlabu. Tento prvek doposud nebyl instalován z důvodu nutnosti provedení oprav velkého štítu u hlavního vstupu do domu. Zpětná montáž klempířských prvků -6 5 Kč Odpočet původního odhadu nákladů na novou okapnici - viz předchozí položka. Repase mříže u oken kanceláře 1 7 Kč V důsledku zateplení bylo potřeba vyrobit a instalovat novou mříž u kanceláře. Jedná se především o jeden z požadavků zákona na ochranu osobních údajů. Dvířka k suchovodu 1 Kč Jedná se o doplnění nových dvířek k suchovodu u hlavního vchodu. Zkrácení zábradlí schodišť a podest u fasády Kč Zkrácení zábradlí neproběhlo, zábradlí bylo "utopeno" v omítce. 5. Funkčnost 4. Estetika 3. Nulové 2. Výměry Typ

20 Vícenáklad / méněnáklad Jednotrubkové zábrany proti sjíždění sněhu na 3 stříškách lodžií Částka bez DPH Vysvětlení vícenákladu / méněnákladu Kč Po zkušenostech z loňské zimy, kdy sníh z nových stříšek lodžií u první etapy díla sjížděl a padal po velkých kusech, bylo rozhodnuto o instalaci zábran u těchto lodžiových sloupců: napravo od hlavního vstupu, nad kontejnérovou místností, nad obchodem s potravinami. Nová zeď u kontejnérové místnosti včetně Kč Zde jsme se nechali inspirovat domem č. 94. Cílem bylo zejména eliminovat postávání kuřáků a nových vrat příznivců piva před dveřmi od kontejnerové místnosti, kde se lze snadno schovávat např. před deštěm. Vzniklý prostor mezi původní a novou zdí v budoucnu využijeme pro vytvoření nářaďovny - bude řešeno později. Relativně příznivá cena je dána zejména úsporou za zateplení bočních stěn a stropu před původní kontejnérovou místností. Sleva za provedení otvoru pro držák na satelit Kč Oproti zadání zámečnická firma při výrobě zábradlí pochybila a otvory pro ukotvení satelitních patek navrtala o 6 cm níže. Ačkoliv za toto pochybení byla nejprve nabídnuta sleva cca 5. Kč, byla nakonec dohodnuta sleva ve výši Kč. Pokuty za kouření -3 Kč 6 pokut ve výši 5 Kč za zjištěné případy kouření na lešení. Odpočet stavbou spotřebované vody a elektřiny Kč Odpočet nákladů na vodu a elektřinu spotřebované stavbou. Sleva za pozdní dokončení díla Kč Po dohodě se zhotovitelem bylo sankcionování za pozdní dokončení díla provedeno formou slevy z díla namísto vystavování penalizační faktury. K tomu byl uzavřen odpovídající dodatek ke smlouvě o dílo. Spotřebovaná voda a elektřina - zápočet proti vyúčtování Satelitní patky - kompenzace od členů BD Kč Tyto náklady budou započteny do vyúčtování služeb spojených s nájmy bytů za rok Kč Celková částka, která bude v SIPO naúčtována nájemcům, kteří si objednali satelitní patky (43 x 627 Kč / 1,15). Patky u společnosti KASTEN byly levnější než u společnosti FERMO, nicméně jejich ceny byly stále vyšší než ceny, které odsouhlasili jednotliví uživatelé bytů. Drobný rozdíl je kompenzován ze společných prostředků domu. CELKEM Kč - bilance za zateplení zbytku domu - ÚSPORA!!! z toho: Kč - typ 1-6 (reálně vyfakturovaný méněnáklad v rámci zateplení zbytku domu) Kč - typ 7 (úspora z vyfakturované částky započtením relevantních korekcí) Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH 15 %. Kladné hodnoty jsou vícenáklady, záporné hodnoty jsou méněnáklady. 7. Korekce 6. Sleva 5. Funkčnost Typ

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky.

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. 1 Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. Podle přiložené prezenční listiny byl přítomen potřebný počet hlasů nad 75%. Shromáždění

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 13. února 2014 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012

Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012 Zápis shromáždění ze dne 30.5.2012 Společenství vlastníků jednotek v budově čp.3121-3123, ul. Pejevové, Praha 4 Se sídlem: ul. Pejevové čp. 3122, 14300 Praha 4, IČ: 28210212 Shromáždění se stalo usnášeníschopným

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více