Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 69 zástupců SA z 150 pozvaných, tj. 46 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny Přepočty úhrad za užívání bytu od Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a úhrady nákladů za úkony, prováděné z podnětu nebo v zájmu členů 7. Revitalizace a opravy bytového fondu 8. Různé: rozdělovače topných nákladů, průkazy energetické náročnosti budovy, úprava stanov SVJ, 9. Diskuse, závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil ředitel družstva Ing. Veškrna. Přivítal přítomné zástupce domů. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Informace podala Ing. Rožnovská Plánovaný zisk za družstvo Skutečnost před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Zisk po zdanění ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,95 Kč - družstvo má povinný audit hospodaření - výsledky hospodaření projednány na schůzi představenstva - bude předloženo shromáždění delegátů ke schválení K bodu 3: Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky Informace podala Ing. Rožnovská 3.1 Výkon správy pro společenství vlastníků jednotek SBD Třebíč spravuje celkem 149 SVJ. 3.2 Hospodaření SVJ Za rok 2012 uzavřeno pro všechny SVJ - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha k účetní závěrce - Povinnost zaslat elektronicky do sbírky listin (zasílá správce) Projednáno a předáno na všechna SVJ - Inventarizace majetku a závazků - Kontrola účetní závěrky statutárními zástupci SVJ - Souhlas se zúčtováním rozdílu s DPZ - Zálohy zúčtované s náklady, rozdíl proúčtován s DPZ Povinnosti statutárních orgánů SVJ - Účetní závěrku projednat na shromáždění SVJ - Předložit informace o hospodaření vlastníkům 1

2 - Uvést v zápisu schválení účetní závěrky - Předán formulář s hlavními údaji hospodaření - Statutárním zástupcům byl předán vzor zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek o projednání a schválení účetní závěry, doplnit datum, podpis a vrátit zpět na družstvo 3.3 Vyplácení odměn za činnost pro SVJ od Návaznost na změny v oblasti odvodů zdravotního a sociálního pojištění Odměna od 2 500,- Kč měsíčně: Vlastník SVJ Zdravotní pojištění 4,5% 6,5% Soc. pojištění 9,0% 25,0% Doporučené řešení: - Statutární zástupci SVJ vykonávají funkci bezplatně - Za případné práce pro SVJ jsou vlastníkům bytů vypláceny odměny v souladu se ZP (dohody o provedení práce). Do ,- Kč měsíčně nepodléhá odvodu zdravotního a sociálního pojištění Porovnání při výplatě ,- (výplata 1 x ročně) Dohoda o provedení práce Funkcionářská odměna Odměna (hrubá) ,- Kč ,- Kč Odměna (čistá) 8 500,- Kč 6 890,- Kč Odvod SVJ 0,- Kč 3 400,- Kč Odměna (4 x výplata) 2 499,-Kč odměna čistá 1 966,-Kč Celkem čistého za rok 7 864,-Kč Odvod SVJ 900,-Kč (od je zrušena sleva na poplatníka u pracujících důchodců ,- Kč) 3.5. V roce 2013 probíhají kontroly VZP za období Zkontrolováno 80 SVJ, správce předložil veškeré požadované doklady - Akceptovány dohody o provedení práce - Neshledáno pochybení při vyplácení odměn Doměrky u 4 SVJ - Statutární zástupci při ukončení pracovního poměru nebo podnikání neodváděli zdravotní pojištění za období, kdy nebyli registrováni na úřadu práce. Tuto skutečnost neoznámili správci. SVJ má v tomto případě povinnost odvést za funkcionáře zdravotní pojištění. 3.6 Bankovní účty SVJ Banka počet SVJ úrok úrok nově Komerční banka a.s. 75 0,01 ČSOB a.s. 51 0,03 0,25 Poštovní spořitelna a.s. 23 0,01 Spořící účty ČSOB, KB - pásmové úročení - ČSOB a.s. zrušení CASH POOLINGU Doporučení pro změnu z Poštovní spořitelny na ČSOB - z důvodu zavedení poplatku za vedení účtu Poštovní spořitelnou, který nebyl při zřízení účtu - lepší internetové bankovnictví - vyšší úročení zůstatků - při změně na ČSOB zůstane stejné číslo účtu - je možné finanční prostředky vkládat na účet ČSOB na České poště a.s. jako dosud Porovnání měsíčních nákladů (zůstatek ,- Kč, měsíčně 6 položek) Poštovní spořitelna a.s. ČSOB a.s. vedení účtu 50,- Kč 65,- Kč položky 6x 30,- Kč 36,- Kč úrok měsíční -1,6 Kč -42,0 Kč Náklad celkem 78,40 Kč 59,-0 Kč 2

3 3.7 Pohledávky Informace podala JUDr. Vochyánová Vymáhání pohledávek za členy společenství vlastníků jednotek Pohledávky za členy SVJ vznikají z neuhrazených plateb členů vůči SVJ podle 15, odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. SVJ se může díky neplatičům dostat do druhotné platební neschopnosti vůči dodavatelům, což může v důsledku postihnout ostatní členy, kteří své povinnosti plní. Podle 13, odstavce 7 zákona o vlastnictví bytů ručí vlastníci jednotek za závazky SVJ v poměru, který odpovídá velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to i kdyby tato částka přesáhla cenu jejich jednotky. Statutární orgány mají povinnost hájit zájmy SVJ, což zahrnuje i dostatečnou péči o důsledné vymáhání pohledávek za dlužícími členy. Důvody neplacení ze strany členů SVJ bývají různé, nicméně pozastavení plateb ze strany člena SVJ zpravidla svědčí o hlubších problémech se splácením jeho závazků vůči okolí. I proto by nemělo SVJ otálet s řešením této situace, zejména s podáním soudní žaloby, aby si zajistilo přednostní pořadí před dalšími věřiteli zejména tím, že jako první získá exekuční titul. Nařízení exekuce zabrání případnému prodeji jednotky dlužícím vlastníkem. Povinnost uhradit dluhy nepřechází při prodeji bytu na nového vlastníka, ale žalovat je třeba vždy osobu, která byla vlastníkem jednotky v době, kdy se stal poplatek splatným. Pokud vlastník byt prodá, snižuje se šance SVJ dluh vymoci. Exekutor nejprve zajistí veškerý známý majetek dlužníka, zjistí, zda je zaměstnán nebo pobírá důchod. Od ledna letošního roku lze postihnout i příjmy manžela povinného. Pokud se exekutorovi nepodaří vymoci dluh standardním způsobem, přistoupí k dražbě jednotky. Nejprve vydá exekuční příkaz k prodeji, ustanoví soudního znalce, vydá usnesení o ceně a následně vydá dražební vyhlášku, v níž je uvedeno datum dražby a vyvolávací cena (= 2/3 odhadní ceny). Vydražitel nabývá byt bez všech závazků, i když nejsou z výtěžku dražby plně uspokojeny. Pohledávky, přihlášené do dražby, se uspokojují na základě rozvrhového usnesení podle zákonného pořadí, nejprve náklady exekuce, tzn. odměna exekutora, znalečné apod., a dále tzv. zajištěné pohledávky, tzn. pohledávky zajištěné zástavním právem, a to podle pořadí zápisu v katastru nemovitostí. Pohledávky se neupokojující poměrně, ale podle jejich pořadí, tzn. další pohledávky se uspokojí, až pokud jsou uspokojeny ty předcházející. Pokud nejsou z rozdělované podstaty pohledávky uspokojeny, exekutor je vymáhá dál, ale šance na jejich vymožení se zásadně snižuje. Pokud je dlužník v tzn. insolvenčním řízení, přerušují se od zahájení tohoto řízení veškeré exekuce, pohledávku již nelze žalovat, ale pouze přihlásit u insolvenčního soudu. Insolvence probíhá buď jako tzn. osobní bankrot dlužníka - tzn. dlužník musí do 5 let uhradit alespoň 30 % závazků, v takovém případě ani nemusí dojít k prodeji bytu, anebo pokud dlužník nemá dostatečné příjmy anebo jde o dluhy z podnikání, insolvenční správce byt prodá a uspokojí přihlášené pohledávky podobným způsobem jako exekutor, tzn. nejprve zajištěné. Vymáhání pohledávek do podání žaloby zajišťuje na své náklady správce, následně je nutné udělit plnou moc advokátovi. Za vymáhání pohledávek hradí SVJ pouze soudní poplatek za podání žaloby, ostatní náklady hradí dlužník. Pokud je pohledávka vymožena, SVJ získá náklady na soudní poplatky zpět, u nedobytných pohledávek nikoliv, ale zatím žádné SVJ nemuselo uhradit ani náklady, spojené s neúspěšným vymáháním. SBD Třebíč upozorňuje, že jakékoliv otálení s razantním postupem proti dlužníkům vede k případnému nevymožení pohledávek a následné úhradě těchto dluhů ostatními členy SVJ. K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny Celkový přehled nákladů Vytápění , , ,- TUV , , ,- Studená voda , , ,- El. spol. prostor , , ,- Výtahy , , ,- 4.2 Vytápění: - snížení spotřeby tepla (GJ) - zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 % 4.3 Studená voda a TUV - navýšení ceny suroviny - změna sazby DPH 4.4. Vyúčtování služeb spojených s bydlením - Vyúčtování služeb za rok 2012 bylo předáno na bytové domy v termínu do Současně s vyúčtováním předán přehled nákladů na vytápění dle jednotlivých objektů. 3

4 - Připomínkové řízení končí dne , vrátit na družstvo podepsané seznamy - Z přeplatků služeb byly strženy eventuelní nedoplatky u jednotlivých nájemců a vlastníků (další pohledávky budou ještě strženy před odesláním přeplatků) - Z přeplatků použito na nedoplatky ,- Kč. - Dle vyhl. 372/2001 Sb. jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (složenky, sporožiro) nebo přímo na účet, pokud bude bankovní spojení písemně sděleno do Úspora nákladů na teplo (TTS) Úspora v roce 2012 oproti roku 2005 ve výši 35,8% GJ ,40 Kč Úspora v roce 2012 oproti roku 2007 ve výši 25,8% GJ ,12 Kč 4.6 Ceny energií včetně DPH Domovní kotelny Cena zemního plynu maloodběr m3 za rok (přepočítáno z kwh na m3 ZP) Datum Cena Poplatky Poznámka Kč/m3 Kč/m ,26 0, ,34 0, CZT Třebíč od ,44 Kč/GJ zvýšení o 1,6 % od ,80 Kč/GJ snížení o 0,14 % CZT Náměšť nad Oslavou od ,20 Kč/GJ zvýšení o 6,7 % od ,89 Kč/GJ zvýšení o 2,8 % Vodné a stočné od ,90 Kč/m3 zvýšení o 8,5 % od ,44 Kč/m3 zvýšení o 5,7 % 4.7 Zákon o službách Stručné seznámení s novým zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty s účinností od : - příprava novely vyhl. 372/2001 Sb. (rozúčtování tepla a TUV), - zákon č. 67/2013 Sb. bude zveřejněn na webových stránkách družstva (ekonomické informace), K bodu 5: Přepočty úhrad od vlastníků k (termín dodatečně upraven, původně ) 5.1. Dlouhodobá přijatá záloha - Dle požadavků jednotlivých bytových domů - (doložit zápis ze shromáždění vlastníků jednotek včetně prezenční listiny) - Posoudit výši stávající tvorby DPZ v návaznosti na předpokládané opravy - Projednat plán oprav na shromážděních vlastníků jednotek - Podklady předat na ekonomický úsek do Správní poplatek Stávající výše poplatků od u bytů, kde družstvo zajišťuje služby, spojené s bydlením v plném rozsahu 140,- Kč + DPH - u bytů, kde družstvo nezajišťuje dodávku tepla a neprovádí rozúčt. nákladů na teplo 115,- Kč + DPH Úprava po čtyřech letech Míra inflace: ,5 % ,9 % ,3 % Společenstvím vlastníků jednotek budou předloženy dodatky k mandátním smlouvám s následující úpravou poplatku za správu od : - u bytů, kde družstvo zajišťuje služby, spojené s bydlením v plném rozsahu 140,- Kč + DPH 4

5 - u bytů, kde družstvo nezajišťuje dodávku tepla a neprovádí rozúčt. nákladů na teplo 115,- Kč + DPH - u garáží se výše poplatku nemění 5.3 Zálohy na vytápění - Bude proveden přepočet na základě skutečných nákladů rezerva 25 % (mimo bytových domů, kde bude rezerva požadována v jiné výši) 5.4 Zálohy na TUV a studenou vodu - Bude proveden přepočet záloh na skutečné spotřeby se zohledněním nárůstu ceny suroviny + rezerva 15 % 5.5 Záloha na elektřinu společných prostor - Předpokládané náklady včetně rezervy budou rozpočítány kombinovaným způsobem: Základní složka 30 % dle plochy bytu Spotřební složka 70 % dle počtu osob z vyúčtování roku Záloha na výtahy - Předpokládané náklady včetně rezervy budou rozpočítány kombinovaným způsobem: Základní složka 30 % dle plochy bytu Spotřební složka 70 % dle počtu osob z vyúčtování roku Dodatek k mandátní smlouvě o zajištění správy společných částí domu bude zaslán statutárním zástupcům SVJ. Žádáme o vrácení potvrzené smlouvy v co nejkratším termínu. Následně předseda výboru SVJ nebo pověřený vlastník obdrží přílohy k mandátním smlouvám (rozpis úhrad), které předají vlastníkům bytu k podpisu. Podepsané kopie předají zástupci SVJ zpět na družstvo. V případě, že vlastník bytu bude požadovat úpravu zálohových plateb, projedná úpravu osobně na družstvu v kanceláři č K bodu 6: Směrnice č. 01/2013 o stanovení odměny správce, příspěvků na ostatní provozní náklady a náhrad nákladů za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu uživatelů bytů ve správě SBD Třebíč Informace podal Ing. Veškrna Předložen návrh nové směrnice, oproti pozvánce byla směrnice dodatečně přečíslována. Členů SVJ se týká čl. 15 této směrnice, který bude přílohou č. 4 mandátní smlouvy o zajištění správy společných částí domu: Náhrada nákladů za další úkony prováděné družstvem Za další úkony, které družstvo provádí z podnětu a v zájmu uživatele bytu nad rámec své obvyklé činnosti, se účtuje náhrada nákladů ve výši: a) povolení stavebních úprav v bytě projednané v technické komisi 120,-- Kč vč.dph b) ověřený výpis z obchodního rejstříku a podpisový vzor družstva 120,-- Kč vč.dph c) zpracování přiznání k dani darovací při převodu bytu do vlastnictví 60,-- Kč vč.dph d) zpracování přiznání k dani z nemovitosti 60,-- Kč vč.dph e) výpis z katastru nemovitostí, ověřený družstvem 60,-- Kč vč.dph f) zavedení nového vlastníka do evidence družstva při změně vlastníka bytu a) darovací smlouvou 800,-- Kč vč.dph b) kupní smlouvou 1500,-- Kč vč.dph g) vyhotovení duplikátů: náj. smlouva, předpis nájmu, předpis úhrad u vlastníků, duplikát vyúčtování a další 60,-- Kč vč.dph h) opětovné přidělení bytu na dobu určitou 500,-- Kč vč.dph i) provedení změn např. dědictví, vypořádání po rozvodu 300,-- Kč vč.dph j) potvrzení o pojištění nemovitostí k žádosti o úvěr u bytů ve vlastnictví fyzických osob 60,-- Kč vč. DPH k) potvrzení o členství, nájmu, převodu čl. práv, evidenci osob a o zaplacených úhradách na nájemném 60,-- Kč vč. DPH l) výpis z prohlášení vlastníka 60,-- Kč vč. DPH m) ruční rozpočítávání služeb z důvodu změny podnájemníků na bytě během roku na žádost nájemce, vlastníka bytu 120,-- Kč vč. DPH n) další potvrzení z podnětu nájemce, vlastníka bytu 60,-- Kč vč. DPH o) písemné informace pro realitní kanceláře v souvislosti s převody členských práv a prodeji bytů ve vlastnictví na základě zmocnění nájemce, případně vlastníka bytu 250,-- Kč vč.dph p) poplatek za uzavření nájemní smlouvy na časově omezený pronájem uvolněného bytu 7140,-- Kč vč.dph r) distribuce vyúčtování služeb pro vlastníka a nájemce bytu na kontaktní adresu odlišnou od zúčtovací 50,-- Kč vč. DPH 5

6 s) kopie průkazu energetické náročnosti budovy pro potřebu dispozice s bytem včetně ověření za jednu stranu 100,- Kč vč. DPH t) kopie vyúčtování za 3 roky zpět nahrazující průkaz energetické náročnosti budovy 120,- Kč vč. DPH u) provedení změny zapisovaných skutečností SVJ u OR v Brně 500,- Kč vč. DPH v) uložení změny Stanov SVJ do sbírky listin vedené u OR v Brně 300,- Kč vč. DPH K bodu 7: Revitalizace a opravy bytového fondu Informace podal Ing. Veškrna 7.1. Přehled přípravy revitalizace na rok SVJ Znojemská zateplení IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Družstevní zateplení IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Čeloudova výtahy IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Družstevní DPST IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Demlova DPST IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Demlova zateplení, střecha IPRM XII. Výzva - projektová dokumentace SVJ Demlova lodžie, zateplení jižní strany IPRM XII. Výzva - vydáno ÚR, projektová dokumentace Václavské nám střecha IPRM XII. Výzva - probíhá stavební řízení 7.2 Programy podpor na opravy bytového fondu Panel poskytuje SFRB, - nařízení vlády č. 468/2012 Sb., - poskytování nízkoúročených úvěrů, - úrok již od 2 % p.a., - splatnost až do 30 let, - finanční zdroje 210 mil. Kč pro rok vyčerpány Zelená úsporám II - v současné době výzva pouze pro rodinné domy, - pro bytové domy se uvažuje v roce 2015, - podmíněno zajištěním zdrojů prodejem emisních jednotek JESSICA - poskytuje SFRB, 600 mil. Kč k využití již od 2013, - v roce 2013 využití pouze ve městech se schváleným IPRM - předpoklad Borovina, - splatnost až na dobu 30 let, - úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, - účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů, - ukončení Kalkulace revitalizace 4 bj. Rozsah: zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, parapety, okapový chodník Kalkulovaný náklad ,00 vlastní zdroje ,00 úvěr ,00 úvěr na byt splatnost úvěru 15 roků měsíční splátka úvěru 1 240,00 řádná tvorba 250,00 Kč Kč/m2 Pozn. tvorba DPZ celkem 1 490,00 20,70 6

7 K bodu 8: Různé 8.1 Rozdělovače topných nákladů Informace podal Ing. Šilhan Zákon č. 318/2012 Sb. novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a přinesl zákonnou povinnost instalace měřičů tepla v bytech s ústředním topením, a to do Povinnost je dána v 7 odst. 4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni: a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, V 12 a 12a zákona jsou uvedeny možné pokuty za přestupky, popř. za správní delikty při nedodržení zákona Systém měření TE, SV, TV a zpracování dat SBD Třebíč vypsalo výběrové řízení na dodávku systému měření TE, SV, TV a zpracování dat. Nabídka byla vypracována na vzorové bytové domy: Bodový dům - 32 b.j. Řadový dům - 48 b.j. Řadový dům b.j. Struktura cenové nabídky a) dodávka RTN, b) montáž RTN, c) vypracování související pasportizace, d) provedení odečtu náměru spotřeby (okamžitého, pravidelného, ročního), e) zpracování náměru na jednotlivé objekty, f) provedení rozúčtování nákladů na vytápění na jednotlivé bytové domy a bytové jednotky na základě dodaných nákladů v podobě výstupu ve formátu.xls, g) předání datových souborů v dohodnutém formátu umožňujícím přenos do informačního systému zadavatele, h) forma rozúčtování na bytové jednotky musí být přehledná, včetně uvedení náměru jednotlivých měřidel. Cena servisních prací Mimo výše uvedené cenové nabídky byla požadována cenová nabídka na servisní práce (nepravidelné výměny popř. výměny nebo opravy měřidel z důvodů jejich poruch, výměn otopných těles nebo rozvodů TV a SV, stěhování nájemců či vlastníku bytů) včetně cestovného a případně dalších nákladů při modelovém počtu 200 zásahů za rok Ve výběrovém řízení byly osloveny firmy, které se dlouhodobě touto problematikou zabývají a mají realizované systémy měření, odpočtu a rozúčtování. Oslovené firmy: COOPTHERM spol. s r.o. Jindřichův Hradec ENBRA, a.s. Brno ista Česká republika s.r.o. Praha Techem spol. s r.o. oblastní zastoupení Brno Všechny oslovené firmy předložily své nabídky řádně dle požadavků uvedených ve výzvě. Hodnotící komise družstva zkontrolovala podané nabídky a seznámila se s jejich obsahem. Ceny dle nabídek se pohybují u osazení RTN, pasportizace a odpočtu v rozsahu 300,00 až 450,00 Kč. Předběžná cena u BD 32 b.j. bodového až ,- Kč, u BD 48 b.j. řadového Kč, u BD 150 b.j., 10 vchodů až Kč. V současné době probíhá hodnocení nabídek, výběrové řízení není dosud uzavřeno. Výsledky výběrového řízení budou předloženy ke schválení představenstvu družstva dne a poté mohou být distribuovány zástupcům SVJ s návrhem harmonogramu instalace RTN. 8.2 Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Informace podal Ing. Petr Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, přináší dále povinnost vypracovat průkazy energetické náročnosti budovy. Tato problematika byla projednána na poradě v listopadu minulého roku (dopis s podrobnostmi je zveřejněn na webových stránkách družstva. 7

8 V současné době se připravuje další úprava tohoto zákona týkající se povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz). Vedle povinnosti zpracovat průkaz zavádí novela také možnost doložit energetickou náročnost budovy vyúčtováním energií za uplynulé tři roky. Platnost této úpravy je očekávána koncem tohoto roku. Doporučení: SBD Třebíč bude nadále sledovat aktuální vývoj v této oblasti. O všech změnách, týkajících se zejména vlastníků bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč, budou zájemci průběžně informováni. Některé BD mají zpracovaný PENB, který dosud platí viz příloha. Pro další BD družstvo vypíše výběrové řízení na zhotovitele PENB. 8.3 Solární ohřev TUV Informace podal Ing. Bělohlávek Na základě požadavků z minulých porad předsedů družstvo zadalo zpracování problematiky solárního ohřevu TUV Ing. Bělohlávkovi energetickému specialistovi, uživateli bytu v BD Mládežnická Ing. Bělohlávek seznámil přítomné s odborným energetickým posudkem včetně vzorové kalkulace pro bytový dům Třebíč, Mládežnická Vzhledem k rozsahu této problematiky se omezil pouze na základní informace. V případě zájmu bude pro zájemce o tuto problematiku připraven samostatný seminář. Doporučení : Zástupci BD, kteří mají o tento seminář zájem se mohou přihlásit u pí. Bendové, kanc. č. 104, tel Stručná kalkulace nákladů na typový BD tvoří přílohu zápisu. 8.4 Stanovy družstva a SVJ Informace podal Ing. Veškrna Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Účinnost od Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (ZOK). Účinnost od Časový harmonogram přípravy nových stanov Stanovy družstva Svaz dokončil práce na vzoru stanov BD ve spolupráci s advokátní kanceláří Svejkovský-Kabelková. Účinnost zákona o obch. společnostech a družstvech ke dni , družstvo je povinno přizpůsobit svoje stanovy do a doručit je do sbírky listin. Stanovy SVJ U stanov společenství vlastníků jednotek, je právní úprava přechodných ustanovení obdobná ( 3041 odst. 2 obč. zák.) s tím, že lhůta pro přizpůsobení stanov je 3 roky od nabytí účinnosti občanského zákoníku. SČMBD předpokládá, že práce na metodice pro činnost SVJ by započaly až po skončení prací na metodice pro činnost bytových družstev (II. pol a 2014). SBD Třebíč se bude touto problematikou dále zabývat a připraví návrh nových stanov pro SVJ. 9. Závěr 9.1 Diskuse - sledování dodržování domovního řádu především v oblasti BOZ a PO užívání společných prostor, problémové osoby, řešit na schůzích, stížnosti na družstvo - Rozdělovače topných nákladů - zákonná povinnost instalace měřičů tepla v bytech s ústředním topením do Návrh dodavatele IRTN, formy odečtů, rozúčtování bude předán statutárním zástupcům SVJ, instalace bude probíhat dle rozhodnutí shromáždění SVJ. 9.2 Ředitel družstva poděkoval všem přítomným za účast. Přílohy zápisu: seznam BD se zpracovaných PENB, předpokládané náklady na solární systém Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 8

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více