Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 69 zástupců SA z 150 pozvaných, tj. 46 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny Přepočty úhrad za užívání bytu od Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a úhrady nákladů za úkony, prováděné z podnětu nebo v zájmu členů 7. Revitalizace a opravy bytového fondu 8. Různé: rozdělovače topných nákladů, průkazy energetické náročnosti budovy, úprava stanov SVJ, 9. Diskuse, závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil ředitel družstva Ing. Veškrna. Přivítal přítomné zástupce domů. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Informace podala Ing. Rožnovská Plánovaný zisk za družstvo Skutečnost před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Zisk po zdanění ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,95 Kč - družstvo má povinný audit hospodaření - výsledky hospodaření projednány na schůzi představenstva - bude předloženo shromáždění delegátů ke schválení K bodu 3: Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky Informace podala Ing. Rožnovská 3.1 Výkon správy pro společenství vlastníků jednotek SBD Třebíč spravuje celkem 149 SVJ. 3.2 Hospodaření SVJ Za rok 2012 uzavřeno pro všechny SVJ - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha k účetní závěrce - Povinnost zaslat elektronicky do sbírky listin (zasílá správce) Projednáno a předáno na všechna SVJ - Inventarizace majetku a závazků - Kontrola účetní závěrky statutárními zástupci SVJ - Souhlas se zúčtováním rozdílu s DPZ - Zálohy zúčtované s náklady, rozdíl proúčtován s DPZ Povinnosti statutárních orgánů SVJ - Účetní závěrku projednat na shromáždění SVJ - Předložit informace o hospodaření vlastníkům 1

2 - Uvést v zápisu schválení účetní závěrky - Předán formulář s hlavními údaji hospodaření - Statutárním zástupcům byl předán vzor zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek o projednání a schválení účetní závěry, doplnit datum, podpis a vrátit zpět na družstvo 3.3 Vyplácení odměn za činnost pro SVJ od Návaznost na změny v oblasti odvodů zdravotního a sociálního pojištění Odměna od 2 500,- Kč měsíčně: Vlastník SVJ Zdravotní pojištění 4,5% 6,5% Soc. pojištění 9,0% 25,0% Doporučené řešení: - Statutární zástupci SVJ vykonávají funkci bezplatně - Za případné práce pro SVJ jsou vlastníkům bytů vypláceny odměny v souladu se ZP (dohody o provedení práce). Do ,- Kč měsíčně nepodléhá odvodu zdravotního a sociálního pojištění Porovnání při výplatě ,- (výplata 1 x ročně) Dohoda o provedení práce Funkcionářská odměna Odměna (hrubá) ,- Kč ,- Kč Odměna (čistá) 8 500,- Kč 6 890,- Kč Odvod SVJ 0,- Kč 3 400,- Kč Odměna (4 x výplata) 2 499,-Kč odměna čistá 1 966,-Kč Celkem čistého za rok 7 864,-Kč Odvod SVJ 900,-Kč (od je zrušena sleva na poplatníka u pracujících důchodců ,- Kč) 3.5. V roce 2013 probíhají kontroly VZP za období Zkontrolováno 80 SVJ, správce předložil veškeré požadované doklady - Akceptovány dohody o provedení práce - Neshledáno pochybení při vyplácení odměn Doměrky u 4 SVJ - Statutární zástupci při ukončení pracovního poměru nebo podnikání neodváděli zdravotní pojištění za období, kdy nebyli registrováni na úřadu práce. Tuto skutečnost neoznámili správci. SVJ má v tomto případě povinnost odvést za funkcionáře zdravotní pojištění. 3.6 Bankovní účty SVJ Banka počet SVJ úrok úrok nově Komerční banka a.s. 75 0,01 ČSOB a.s. 51 0,03 0,25 Poštovní spořitelna a.s. 23 0,01 Spořící účty ČSOB, KB - pásmové úročení - ČSOB a.s. zrušení CASH POOLINGU Doporučení pro změnu z Poštovní spořitelny na ČSOB - z důvodu zavedení poplatku za vedení účtu Poštovní spořitelnou, který nebyl při zřízení účtu - lepší internetové bankovnictví - vyšší úročení zůstatků - při změně na ČSOB zůstane stejné číslo účtu - je možné finanční prostředky vkládat na účet ČSOB na České poště a.s. jako dosud Porovnání měsíčních nákladů (zůstatek ,- Kč, měsíčně 6 položek) Poštovní spořitelna a.s. ČSOB a.s. vedení účtu 50,- Kč 65,- Kč položky 6x 30,- Kč 36,- Kč úrok měsíční -1,6 Kč -42,0 Kč Náklad celkem 78,40 Kč 59,-0 Kč 2

3 3.7 Pohledávky Informace podala JUDr. Vochyánová Vymáhání pohledávek za členy společenství vlastníků jednotek Pohledávky za členy SVJ vznikají z neuhrazených plateb členů vůči SVJ podle 15, odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. SVJ se může díky neplatičům dostat do druhotné platební neschopnosti vůči dodavatelům, což může v důsledku postihnout ostatní členy, kteří své povinnosti plní. Podle 13, odstavce 7 zákona o vlastnictví bytů ručí vlastníci jednotek za závazky SVJ v poměru, který odpovídá velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to i kdyby tato částka přesáhla cenu jejich jednotky. Statutární orgány mají povinnost hájit zájmy SVJ, což zahrnuje i dostatečnou péči o důsledné vymáhání pohledávek za dlužícími členy. Důvody neplacení ze strany členů SVJ bývají různé, nicméně pozastavení plateb ze strany člena SVJ zpravidla svědčí o hlubších problémech se splácením jeho závazků vůči okolí. I proto by nemělo SVJ otálet s řešením této situace, zejména s podáním soudní žaloby, aby si zajistilo přednostní pořadí před dalšími věřiteli zejména tím, že jako první získá exekuční titul. Nařízení exekuce zabrání případnému prodeji jednotky dlužícím vlastníkem. Povinnost uhradit dluhy nepřechází při prodeji bytu na nového vlastníka, ale žalovat je třeba vždy osobu, která byla vlastníkem jednotky v době, kdy se stal poplatek splatným. Pokud vlastník byt prodá, snižuje se šance SVJ dluh vymoci. Exekutor nejprve zajistí veškerý známý majetek dlužníka, zjistí, zda je zaměstnán nebo pobírá důchod. Od ledna letošního roku lze postihnout i příjmy manžela povinného. Pokud se exekutorovi nepodaří vymoci dluh standardním způsobem, přistoupí k dražbě jednotky. Nejprve vydá exekuční příkaz k prodeji, ustanoví soudního znalce, vydá usnesení o ceně a následně vydá dražební vyhlášku, v níž je uvedeno datum dražby a vyvolávací cena (= 2/3 odhadní ceny). Vydražitel nabývá byt bez všech závazků, i když nejsou z výtěžku dražby plně uspokojeny. Pohledávky, přihlášené do dražby, se uspokojují na základě rozvrhového usnesení podle zákonného pořadí, nejprve náklady exekuce, tzn. odměna exekutora, znalečné apod., a dále tzv. zajištěné pohledávky, tzn. pohledávky zajištěné zástavním právem, a to podle pořadí zápisu v katastru nemovitostí. Pohledávky se neupokojující poměrně, ale podle jejich pořadí, tzn. další pohledávky se uspokojí, až pokud jsou uspokojeny ty předcházející. Pokud nejsou z rozdělované podstaty pohledávky uspokojeny, exekutor je vymáhá dál, ale šance na jejich vymožení se zásadně snižuje. Pokud je dlužník v tzn. insolvenčním řízení, přerušují se od zahájení tohoto řízení veškeré exekuce, pohledávku již nelze žalovat, ale pouze přihlásit u insolvenčního soudu. Insolvence probíhá buď jako tzn. osobní bankrot dlužníka - tzn. dlužník musí do 5 let uhradit alespoň 30 % závazků, v takovém případě ani nemusí dojít k prodeji bytu, anebo pokud dlužník nemá dostatečné příjmy anebo jde o dluhy z podnikání, insolvenční správce byt prodá a uspokojí přihlášené pohledávky podobným způsobem jako exekutor, tzn. nejprve zajištěné. Vymáhání pohledávek do podání žaloby zajišťuje na své náklady správce, následně je nutné udělit plnou moc advokátovi. Za vymáhání pohledávek hradí SVJ pouze soudní poplatek za podání žaloby, ostatní náklady hradí dlužník. Pokud je pohledávka vymožena, SVJ získá náklady na soudní poplatky zpět, u nedobytných pohledávek nikoliv, ale zatím žádné SVJ nemuselo uhradit ani náklady, spojené s neúspěšným vymáháním. SBD Třebíč upozorňuje, že jakékoliv otálení s razantním postupem proti dlužníkům vede k případnému nevymožení pohledávek a následné úhradě těchto dluhů ostatními členy SVJ. K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny Celkový přehled nákladů Vytápění , , ,- TUV , , ,- Studená voda , , ,- El. spol. prostor , , ,- Výtahy , , ,- 4.2 Vytápění: - snížení spotřeby tepla (GJ) - zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 % 4.3 Studená voda a TUV - navýšení ceny suroviny - změna sazby DPH 4.4. Vyúčtování služeb spojených s bydlením - Vyúčtování služeb za rok 2012 bylo předáno na bytové domy v termínu do Současně s vyúčtováním předán přehled nákladů na vytápění dle jednotlivých objektů. 3

4 - Připomínkové řízení končí dne , vrátit na družstvo podepsané seznamy - Z přeplatků služeb byly strženy eventuelní nedoplatky u jednotlivých nájemců a vlastníků (další pohledávky budou ještě strženy před odesláním přeplatků) - Z přeplatků použito na nedoplatky ,- Kč. - Dle vyhl. 372/2001 Sb. jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (složenky, sporožiro) nebo přímo na účet, pokud bude bankovní spojení písemně sděleno do Úspora nákladů na teplo (TTS) Úspora v roce 2012 oproti roku 2005 ve výši 35,8% GJ ,40 Kč Úspora v roce 2012 oproti roku 2007 ve výši 25,8% GJ ,12 Kč 4.6 Ceny energií včetně DPH Domovní kotelny Cena zemního plynu maloodběr m3 za rok (přepočítáno z kwh na m3 ZP) Datum Cena Poplatky Poznámka Kč/m3 Kč/m ,26 0, ,34 0, CZT Třebíč od ,44 Kč/GJ zvýšení o 1,6 % od ,80 Kč/GJ snížení o 0,14 % CZT Náměšť nad Oslavou od ,20 Kč/GJ zvýšení o 6,7 % od ,89 Kč/GJ zvýšení o 2,8 % Vodné a stočné od ,90 Kč/m3 zvýšení o 8,5 % od ,44 Kč/m3 zvýšení o 5,7 % 4.7 Zákon o službách Stručné seznámení s novým zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty s účinností od : - příprava novely vyhl. 372/2001 Sb. (rozúčtování tepla a TUV), - zákon č. 67/2013 Sb. bude zveřejněn na webových stránkách družstva (ekonomické informace), K bodu 5: Přepočty úhrad od vlastníků k (termín dodatečně upraven, původně ) 5.1. Dlouhodobá přijatá záloha - Dle požadavků jednotlivých bytových domů - (doložit zápis ze shromáždění vlastníků jednotek včetně prezenční listiny) - Posoudit výši stávající tvorby DPZ v návaznosti na předpokládané opravy - Projednat plán oprav na shromážděních vlastníků jednotek - Podklady předat na ekonomický úsek do Správní poplatek Stávající výše poplatků od u bytů, kde družstvo zajišťuje služby, spojené s bydlením v plném rozsahu 140,- Kč + DPH - u bytů, kde družstvo nezajišťuje dodávku tepla a neprovádí rozúčt. nákladů na teplo 115,- Kč + DPH Úprava po čtyřech letech Míra inflace: ,5 % ,9 % ,3 % Společenstvím vlastníků jednotek budou předloženy dodatky k mandátním smlouvám s následující úpravou poplatku za správu od : - u bytů, kde družstvo zajišťuje služby, spojené s bydlením v plném rozsahu 140,- Kč + DPH 4

5 - u bytů, kde družstvo nezajišťuje dodávku tepla a neprovádí rozúčt. nákladů na teplo 115,- Kč + DPH - u garáží se výše poplatku nemění 5.3 Zálohy na vytápění - Bude proveden přepočet na základě skutečných nákladů rezerva 25 % (mimo bytových domů, kde bude rezerva požadována v jiné výši) 5.4 Zálohy na TUV a studenou vodu - Bude proveden přepočet záloh na skutečné spotřeby se zohledněním nárůstu ceny suroviny + rezerva 15 % 5.5 Záloha na elektřinu společných prostor - Předpokládané náklady včetně rezervy budou rozpočítány kombinovaným způsobem: Základní složka 30 % dle plochy bytu Spotřební složka 70 % dle počtu osob z vyúčtování roku Záloha na výtahy - Předpokládané náklady včetně rezervy budou rozpočítány kombinovaným způsobem: Základní složka 30 % dle plochy bytu Spotřební složka 70 % dle počtu osob z vyúčtování roku Dodatek k mandátní smlouvě o zajištění správy společných částí domu bude zaslán statutárním zástupcům SVJ. Žádáme o vrácení potvrzené smlouvy v co nejkratším termínu. Následně předseda výboru SVJ nebo pověřený vlastník obdrží přílohy k mandátním smlouvám (rozpis úhrad), které předají vlastníkům bytu k podpisu. Podepsané kopie předají zástupci SVJ zpět na družstvo. V případě, že vlastník bytu bude požadovat úpravu zálohových plateb, projedná úpravu osobně na družstvu v kanceláři č K bodu 6: Směrnice č. 01/2013 o stanovení odměny správce, příspěvků na ostatní provozní náklady a náhrad nákladů za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu uživatelů bytů ve správě SBD Třebíč Informace podal Ing. Veškrna Předložen návrh nové směrnice, oproti pozvánce byla směrnice dodatečně přečíslována. Členů SVJ se týká čl. 15 této směrnice, který bude přílohou č. 4 mandátní smlouvy o zajištění správy společných částí domu: Náhrada nákladů za další úkony prováděné družstvem Za další úkony, které družstvo provádí z podnětu a v zájmu uživatele bytu nad rámec své obvyklé činnosti, se účtuje náhrada nákladů ve výši: a) povolení stavebních úprav v bytě projednané v technické komisi 120,-- Kč vč.dph b) ověřený výpis z obchodního rejstříku a podpisový vzor družstva 120,-- Kč vč.dph c) zpracování přiznání k dani darovací při převodu bytu do vlastnictví 60,-- Kč vč.dph d) zpracování přiznání k dani z nemovitosti 60,-- Kč vč.dph e) výpis z katastru nemovitostí, ověřený družstvem 60,-- Kč vč.dph f) zavedení nového vlastníka do evidence družstva při změně vlastníka bytu a) darovací smlouvou 800,-- Kč vč.dph b) kupní smlouvou 1500,-- Kč vč.dph g) vyhotovení duplikátů: náj. smlouva, předpis nájmu, předpis úhrad u vlastníků, duplikát vyúčtování a další 60,-- Kč vč.dph h) opětovné přidělení bytu na dobu určitou 500,-- Kč vč.dph i) provedení změn např. dědictví, vypořádání po rozvodu 300,-- Kč vč.dph j) potvrzení o pojištění nemovitostí k žádosti o úvěr u bytů ve vlastnictví fyzických osob 60,-- Kč vč. DPH k) potvrzení o členství, nájmu, převodu čl. práv, evidenci osob a o zaplacených úhradách na nájemném 60,-- Kč vč. DPH l) výpis z prohlášení vlastníka 60,-- Kč vč. DPH m) ruční rozpočítávání služeb z důvodu změny podnájemníků na bytě během roku na žádost nájemce, vlastníka bytu 120,-- Kč vč. DPH n) další potvrzení z podnětu nájemce, vlastníka bytu 60,-- Kč vč. DPH o) písemné informace pro realitní kanceláře v souvislosti s převody členských práv a prodeji bytů ve vlastnictví na základě zmocnění nájemce, případně vlastníka bytu 250,-- Kč vč.dph p) poplatek za uzavření nájemní smlouvy na časově omezený pronájem uvolněného bytu 7140,-- Kč vč.dph r) distribuce vyúčtování služeb pro vlastníka a nájemce bytu na kontaktní adresu odlišnou od zúčtovací 50,-- Kč vč. DPH 5

6 s) kopie průkazu energetické náročnosti budovy pro potřebu dispozice s bytem včetně ověření za jednu stranu 100,- Kč vč. DPH t) kopie vyúčtování za 3 roky zpět nahrazující průkaz energetické náročnosti budovy 120,- Kč vč. DPH u) provedení změny zapisovaných skutečností SVJ u OR v Brně 500,- Kč vč. DPH v) uložení změny Stanov SVJ do sbírky listin vedené u OR v Brně 300,- Kč vč. DPH K bodu 7: Revitalizace a opravy bytového fondu Informace podal Ing. Veškrna 7.1. Přehled přípravy revitalizace na rok SVJ Znojemská zateplení IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Družstevní zateplení IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Čeloudova výtahy IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Družstevní DPST IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Demlova DPST IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Demlova zateplení, střecha IPRM XII. Výzva - projektová dokumentace SVJ Demlova lodžie, zateplení jižní strany IPRM XII. Výzva - vydáno ÚR, projektová dokumentace Václavské nám střecha IPRM XII. Výzva - probíhá stavební řízení 7.2 Programy podpor na opravy bytového fondu Panel poskytuje SFRB, - nařízení vlády č. 468/2012 Sb., - poskytování nízkoúročených úvěrů, - úrok již od 2 % p.a., - splatnost až do 30 let, - finanční zdroje 210 mil. Kč pro rok vyčerpány Zelená úsporám II - v současné době výzva pouze pro rodinné domy, - pro bytové domy se uvažuje v roce 2015, - podmíněno zajištěním zdrojů prodejem emisních jednotek JESSICA - poskytuje SFRB, 600 mil. Kč k využití již od 2013, - v roce 2013 využití pouze ve městech se schváleným IPRM - předpoklad Borovina, - splatnost až na dobu 30 let, - úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, - účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů, - ukončení Kalkulace revitalizace 4 bj. Rozsah: zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, parapety, okapový chodník Kalkulovaný náklad ,00 vlastní zdroje ,00 úvěr ,00 úvěr na byt splatnost úvěru 15 roků měsíční splátka úvěru 1 240,00 řádná tvorba 250,00 Kč Kč/m2 Pozn. tvorba DPZ celkem 1 490,00 20,70 6

7 K bodu 8: Různé 8.1 Rozdělovače topných nákladů Informace podal Ing. Šilhan Zákon č. 318/2012 Sb. novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a přinesl zákonnou povinnost instalace měřičů tepla v bytech s ústředním topením, a to do Povinnost je dána v 7 odst. 4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni: a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, V 12 a 12a zákona jsou uvedeny možné pokuty za přestupky, popř. za správní delikty při nedodržení zákona Systém měření TE, SV, TV a zpracování dat SBD Třebíč vypsalo výběrové řízení na dodávku systému měření TE, SV, TV a zpracování dat. Nabídka byla vypracována na vzorové bytové domy: Bodový dům - 32 b.j. Řadový dům - 48 b.j. Řadový dům b.j. Struktura cenové nabídky a) dodávka RTN, b) montáž RTN, c) vypracování související pasportizace, d) provedení odečtu náměru spotřeby (okamžitého, pravidelného, ročního), e) zpracování náměru na jednotlivé objekty, f) provedení rozúčtování nákladů na vytápění na jednotlivé bytové domy a bytové jednotky na základě dodaných nákladů v podobě výstupu ve formátu.xls, g) předání datových souborů v dohodnutém formátu umožňujícím přenos do informačního systému zadavatele, h) forma rozúčtování na bytové jednotky musí být přehledná, včetně uvedení náměru jednotlivých měřidel. Cena servisních prací Mimo výše uvedené cenové nabídky byla požadována cenová nabídka na servisní práce (nepravidelné výměny popř. výměny nebo opravy měřidel z důvodů jejich poruch, výměn otopných těles nebo rozvodů TV a SV, stěhování nájemců či vlastníku bytů) včetně cestovného a případně dalších nákladů při modelovém počtu 200 zásahů za rok Ve výběrovém řízení byly osloveny firmy, které se dlouhodobě touto problematikou zabývají a mají realizované systémy měření, odpočtu a rozúčtování. Oslovené firmy: COOPTHERM spol. s r.o. Jindřichův Hradec ENBRA, a.s. Brno ista Česká republika s.r.o. Praha Techem spol. s r.o. oblastní zastoupení Brno Všechny oslovené firmy předložily své nabídky řádně dle požadavků uvedených ve výzvě. Hodnotící komise družstva zkontrolovala podané nabídky a seznámila se s jejich obsahem. Ceny dle nabídek se pohybují u osazení RTN, pasportizace a odpočtu v rozsahu 300,00 až 450,00 Kč. Předběžná cena u BD 32 b.j. bodového až ,- Kč, u BD 48 b.j. řadového Kč, u BD 150 b.j., 10 vchodů až Kč. V současné době probíhá hodnocení nabídek, výběrové řízení není dosud uzavřeno. Výsledky výběrového řízení budou předloženy ke schválení představenstvu družstva dne a poté mohou být distribuovány zástupcům SVJ s návrhem harmonogramu instalace RTN. 8.2 Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Informace podal Ing. Petr Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, přináší dále povinnost vypracovat průkazy energetické náročnosti budovy. Tato problematika byla projednána na poradě v listopadu minulého roku (dopis s podrobnostmi je zveřejněn na webových stránkách družstva. 7

8 V současné době se připravuje další úprava tohoto zákona týkající se povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz). Vedle povinnosti zpracovat průkaz zavádí novela také možnost doložit energetickou náročnost budovy vyúčtováním energií za uplynulé tři roky. Platnost této úpravy je očekávána koncem tohoto roku. Doporučení: SBD Třebíč bude nadále sledovat aktuální vývoj v této oblasti. O všech změnách, týkajících se zejména vlastníků bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč, budou zájemci průběžně informováni. Některé BD mají zpracovaný PENB, který dosud platí viz příloha. Pro další BD družstvo vypíše výběrové řízení na zhotovitele PENB. 8.3 Solární ohřev TUV Informace podal Ing. Bělohlávek Na základě požadavků z minulých porad předsedů družstvo zadalo zpracování problematiky solárního ohřevu TUV Ing. Bělohlávkovi energetickému specialistovi, uživateli bytu v BD Mládežnická Ing. Bělohlávek seznámil přítomné s odborným energetickým posudkem včetně vzorové kalkulace pro bytový dům Třebíč, Mládežnická Vzhledem k rozsahu této problematiky se omezil pouze na základní informace. V případě zájmu bude pro zájemce o tuto problematiku připraven samostatný seminář. Doporučení : Zástupci BD, kteří mají o tento seminář zájem se mohou přihlásit u pí. Bendové, kanc. č. 104, tel Stručná kalkulace nákladů na typový BD tvoří přílohu zápisu. 8.4 Stanovy družstva a SVJ Informace podal Ing. Veškrna Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Účinnost od Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (ZOK). Účinnost od Časový harmonogram přípravy nových stanov Stanovy družstva Svaz dokončil práce na vzoru stanov BD ve spolupráci s advokátní kanceláří Svejkovský-Kabelková. Účinnost zákona o obch. společnostech a družstvech ke dni , družstvo je povinno přizpůsobit svoje stanovy do a doručit je do sbírky listin. Stanovy SVJ U stanov společenství vlastníků jednotek, je právní úprava přechodných ustanovení obdobná ( 3041 odst. 2 obč. zák.) s tím, že lhůta pro přizpůsobení stanov je 3 roky od nabytí účinnosti občanského zákoníku. SČMBD předpokládá, že práce na metodice pro činnost SVJ by započaly až po skončení prací na metodice pro činnost bytových družstev (II. pol a 2014). SBD Třebíč se bude touto problematikou dále zabývat a připraví návrh nových stanov pro SVJ. 9. Závěr 9.1 Diskuse - sledování dodržování domovního řádu především v oblasti BOZ a PO užívání společných prostor, problémové osoby, řešit na schůzích, stížnosti na družstvo - Rozdělovače topných nákladů - zákonná povinnost instalace měřičů tepla v bytech s ústředním topením do Návrh dodavatele IRTN, formy odečtů, rozúčtování bude předán statutárním zástupcům SVJ, instalace bude probíhat dle rozhodnutí shromáždění SVJ. 9.2 Ředitel družstva poděkoval všem přítomným za účast. Přílohy zápisu: seznam BD se zpracovaných PENB, předpokládané náklady na solární systém Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 8

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 11.4.2012 Účast: SVJ - přítomno 53

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Účast: SVJ - přítomno 62

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství pro dům v

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více