Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 69 zástupců SA z 150 pozvaných, tj. 46 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny Přepočty úhrad za užívání bytu od Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a úhrady nákladů za úkony, prováděné z podnětu nebo v zájmu členů 7. Revitalizace a opravy bytového fondu 8. Různé: rozdělovače topných nákladů, průkazy energetické náročnosti budovy, úprava stanov SVJ, 9. Diskuse, závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil ředitel družstva Ing. Veškrna. Přivítal přítomné zástupce domů. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Informace podala Ing. Rožnovská Plánovaný zisk za družstvo Skutečnost před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Zisk po zdanění ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,95 Kč - družstvo má povinný audit hospodaření - výsledky hospodaření projednány na schůzi představenstva - bude předloženo shromáždění delegátů ke schválení K bodu 3: Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky Informace podala Ing. Rožnovská 3.1 Výkon správy pro společenství vlastníků jednotek SBD Třebíč spravuje celkem 149 SVJ. 3.2 Hospodaření SVJ Za rok 2012 uzavřeno pro všechny SVJ - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha k účetní závěrce - Povinnost zaslat elektronicky do sbírky listin (zasílá správce) Projednáno a předáno na všechna SVJ - Inventarizace majetku a závazků - Kontrola účetní závěrky statutárními zástupci SVJ - Souhlas se zúčtováním rozdílu s DPZ - Zálohy zúčtované s náklady, rozdíl proúčtován s DPZ Povinnosti statutárních orgánů SVJ - Účetní závěrku projednat na shromáždění SVJ - Předložit informace o hospodaření vlastníkům 1

2 - Uvést v zápisu schválení účetní závěrky - Předán formulář s hlavními údaji hospodaření - Statutárním zástupcům byl předán vzor zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek o projednání a schválení účetní závěry, doplnit datum, podpis a vrátit zpět na družstvo 3.3 Vyplácení odměn za činnost pro SVJ od Návaznost na změny v oblasti odvodů zdravotního a sociálního pojištění Odměna od 2 500,- Kč měsíčně: Vlastník SVJ Zdravotní pojištění 4,5% 6,5% Soc. pojištění 9,0% 25,0% Doporučené řešení: - Statutární zástupci SVJ vykonávají funkci bezplatně - Za případné práce pro SVJ jsou vlastníkům bytů vypláceny odměny v souladu se ZP (dohody o provedení práce). Do ,- Kč měsíčně nepodléhá odvodu zdravotního a sociálního pojištění Porovnání při výplatě ,- (výplata 1 x ročně) Dohoda o provedení práce Funkcionářská odměna Odměna (hrubá) ,- Kč ,- Kč Odměna (čistá) 8 500,- Kč 6 890,- Kč Odvod SVJ 0,- Kč 3 400,- Kč Odměna (4 x výplata) 2 499,-Kč odměna čistá 1 966,-Kč Celkem čistého za rok 7 864,-Kč Odvod SVJ 900,-Kč (od je zrušena sleva na poplatníka u pracujících důchodců ,- Kč) 3.5. V roce 2013 probíhají kontroly VZP za období Zkontrolováno 80 SVJ, správce předložil veškeré požadované doklady - Akceptovány dohody o provedení práce - Neshledáno pochybení při vyplácení odměn Doměrky u 4 SVJ - Statutární zástupci při ukončení pracovního poměru nebo podnikání neodváděli zdravotní pojištění za období, kdy nebyli registrováni na úřadu práce. Tuto skutečnost neoznámili správci. SVJ má v tomto případě povinnost odvést za funkcionáře zdravotní pojištění. 3.6 Bankovní účty SVJ Banka počet SVJ úrok úrok nově Komerční banka a.s. 75 0,01 ČSOB a.s. 51 0,03 0,25 Poštovní spořitelna a.s. 23 0,01 Spořící účty ČSOB, KB - pásmové úročení - ČSOB a.s. zrušení CASH POOLINGU Doporučení pro změnu z Poštovní spořitelny na ČSOB - z důvodu zavedení poplatku za vedení účtu Poštovní spořitelnou, který nebyl při zřízení účtu - lepší internetové bankovnictví - vyšší úročení zůstatků - při změně na ČSOB zůstane stejné číslo účtu - je možné finanční prostředky vkládat na účet ČSOB na České poště a.s. jako dosud Porovnání měsíčních nákladů (zůstatek ,- Kč, měsíčně 6 položek) Poštovní spořitelna a.s. ČSOB a.s. vedení účtu 50,- Kč 65,- Kč položky 6x 30,- Kč 36,- Kč úrok měsíční -1,6 Kč -42,0 Kč Náklad celkem 78,40 Kč 59,-0 Kč 2

3 3.7 Pohledávky Informace podala JUDr. Vochyánová Vymáhání pohledávek za členy společenství vlastníků jednotek Pohledávky za členy SVJ vznikají z neuhrazených plateb členů vůči SVJ podle 15, odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. SVJ se může díky neplatičům dostat do druhotné platební neschopnosti vůči dodavatelům, což může v důsledku postihnout ostatní členy, kteří své povinnosti plní. Podle 13, odstavce 7 zákona o vlastnictví bytů ručí vlastníci jednotek za závazky SVJ v poměru, který odpovídá velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to i kdyby tato částka přesáhla cenu jejich jednotky. Statutární orgány mají povinnost hájit zájmy SVJ, což zahrnuje i dostatečnou péči o důsledné vymáhání pohledávek za dlužícími členy. Důvody neplacení ze strany členů SVJ bývají různé, nicméně pozastavení plateb ze strany člena SVJ zpravidla svědčí o hlubších problémech se splácením jeho závazků vůči okolí. I proto by nemělo SVJ otálet s řešením této situace, zejména s podáním soudní žaloby, aby si zajistilo přednostní pořadí před dalšími věřiteli zejména tím, že jako první získá exekuční titul. Nařízení exekuce zabrání případnému prodeji jednotky dlužícím vlastníkem. Povinnost uhradit dluhy nepřechází při prodeji bytu na nového vlastníka, ale žalovat je třeba vždy osobu, která byla vlastníkem jednotky v době, kdy se stal poplatek splatným. Pokud vlastník byt prodá, snižuje se šance SVJ dluh vymoci. Exekutor nejprve zajistí veškerý známý majetek dlužníka, zjistí, zda je zaměstnán nebo pobírá důchod. Od ledna letošního roku lze postihnout i příjmy manžela povinného. Pokud se exekutorovi nepodaří vymoci dluh standardním způsobem, přistoupí k dražbě jednotky. Nejprve vydá exekuční příkaz k prodeji, ustanoví soudního znalce, vydá usnesení o ceně a následně vydá dražební vyhlášku, v níž je uvedeno datum dražby a vyvolávací cena (= 2/3 odhadní ceny). Vydražitel nabývá byt bez všech závazků, i když nejsou z výtěžku dražby plně uspokojeny. Pohledávky, přihlášené do dražby, se uspokojují na základě rozvrhového usnesení podle zákonného pořadí, nejprve náklady exekuce, tzn. odměna exekutora, znalečné apod., a dále tzv. zajištěné pohledávky, tzn. pohledávky zajištěné zástavním právem, a to podle pořadí zápisu v katastru nemovitostí. Pohledávky se neupokojující poměrně, ale podle jejich pořadí, tzn. další pohledávky se uspokojí, až pokud jsou uspokojeny ty předcházející. Pokud nejsou z rozdělované podstaty pohledávky uspokojeny, exekutor je vymáhá dál, ale šance na jejich vymožení se zásadně snižuje. Pokud je dlužník v tzn. insolvenčním řízení, přerušují se od zahájení tohoto řízení veškeré exekuce, pohledávku již nelze žalovat, ale pouze přihlásit u insolvenčního soudu. Insolvence probíhá buď jako tzn. osobní bankrot dlužníka - tzn. dlužník musí do 5 let uhradit alespoň 30 % závazků, v takovém případě ani nemusí dojít k prodeji bytu, anebo pokud dlužník nemá dostatečné příjmy anebo jde o dluhy z podnikání, insolvenční správce byt prodá a uspokojí přihlášené pohledávky podobným způsobem jako exekutor, tzn. nejprve zajištěné. Vymáhání pohledávek do podání žaloby zajišťuje na své náklady správce, následně je nutné udělit plnou moc advokátovi. Za vymáhání pohledávek hradí SVJ pouze soudní poplatek za podání žaloby, ostatní náklady hradí dlužník. Pokud je pohledávka vymožena, SVJ získá náklady na soudní poplatky zpět, u nedobytných pohledávek nikoliv, ale zatím žádné SVJ nemuselo uhradit ani náklady, spojené s neúspěšným vymáháním. SBD Třebíč upozorňuje, že jakékoliv otálení s razantním postupem proti dlužníkům vede k případnému nevymožení pohledávek a následné úhradě těchto dluhů ostatními členy SVJ. K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny Celkový přehled nákladů Vytápění , , ,- TUV , , ,- Studená voda , , ,- El. spol. prostor , , ,- Výtahy , , ,- 4.2 Vytápění: - snížení spotřeby tepla (GJ) - zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 % 4.3 Studená voda a TUV - navýšení ceny suroviny - změna sazby DPH 4.4. Vyúčtování služeb spojených s bydlením - Vyúčtování služeb za rok 2012 bylo předáno na bytové domy v termínu do Současně s vyúčtováním předán přehled nákladů na vytápění dle jednotlivých objektů. 3

4 - Připomínkové řízení končí dne , vrátit na družstvo podepsané seznamy - Z přeplatků služeb byly strženy eventuelní nedoplatky u jednotlivých nájemců a vlastníků (další pohledávky budou ještě strženy před odesláním přeplatků) - Z přeplatků použito na nedoplatky ,- Kč. - Dle vyhl. 372/2001 Sb. jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (složenky, sporožiro) nebo přímo na účet, pokud bude bankovní spojení písemně sděleno do Úspora nákladů na teplo (TTS) Úspora v roce 2012 oproti roku 2005 ve výši 35,8% GJ ,40 Kč Úspora v roce 2012 oproti roku 2007 ve výši 25,8% GJ ,12 Kč 4.6 Ceny energií včetně DPH Domovní kotelny Cena zemního plynu maloodběr m3 za rok (přepočítáno z kwh na m3 ZP) Datum Cena Poplatky Poznámka Kč/m3 Kč/m ,26 0, ,34 0, CZT Třebíč od ,44 Kč/GJ zvýšení o 1,6 % od ,80 Kč/GJ snížení o 0,14 % CZT Náměšť nad Oslavou od ,20 Kč/GJ zvýšení o 6,7 % od ,89 Kč/GJ zvýšení o 2,8 % Vodné a stočné od ,90 Kč/m3 zvýšení o 8,5 % od ,44 Kč/m3 zvýšení o 5,7 % 4.7 Zákon o službách Stručné seznámení s novým zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty s účinností od : - příprava novely vyhl. 372/2001 Sb. (rozúčtování tepla a TUV), - zákon č. 67/2013 Sb. bude zveřejněn na webových stránkách družstva (ekonomické informace), K bodu 5: Přepočty úhrad od vlastníků k (termín dodatečně upraven, původně ) 5.1. Dlouhodobá přijatá záloha - Dle požadavků jednotlivých bytových domů - (doložit zápis ze shromáždění vlastníků jednotek včetně prezenční listiny) - Posoudit výši stávající tvorby DPZ v návaznosti na předpokládané opravy - Projednat plán oprav na shromážděních vlastníků jednotek - Podklady předat na ekonomický úsek do Správní poplatek Stávající výše poplatků od u bytů, kde družstvo zajišťuje služby, spojené s bydlením v plném rozsahu 140,- Kč + DPH - u bytů, kde družstvo nezajišťuje dodávku tepla a neprovádí rozúčt. nákladů na teplo 115,- Kč + DPH Úprava po čtyřech letech Míra inflace: ,5 % ,9 % ,3 % Společenstvím vlastníků jednotek budou předloženy dodatky k mandátním smlouvám s následující úpravou poplatku za správu od : - u bytů, kde družstvo zajišťuje služby, spojené s bydlením v plném rozsahu 140,- Kč + DPH 4

5 - u bytů, kde družstvo nezajišťuje dodávku tepla a neprovádí rozúčt. nákladů na teplo 115,- Kč + DPH - u garáží se výše poplatku nemění 5.3 Zálohy na vytápění - Bude proveden přepočet na základě skutečných nákladů rezerva 25 % (mimo bytových domů, kde bude rezerva požadována v jiné výši) 5.4 Zálohy na TUV a studenou vodu - Bude proveden přepočet záloh na skutečné spotřeby se zohledněním nárůstu ceny suroviny + rezerva 15 % 5.5 Záloha na elektřinu společných prostor - Předpokládané náklady včetně rezervy budou rozpočítány kombinovaným způsobem: Základní složka 30 % dle plochy bytu Spotřební složka 70 % dle počtu osob z vyúčtování roku Záloha na výtahy - Předpokládané náklady včetně rezervy budou rozpočítány kombinovaným způsobem: Základní složka 30 % dle plochy bytu Spotřební složka 70 % dle počtu osob z vyúčtování roku Dodatek k mandátní smlouvě o zajištění správy společných částí domu bude zaslán statutárním zástupcům SVJ. Žádáme o vrácení potvrzené smlouvy v co nejkratším termínu. Následně předseda výboru SVJ nebo pověřený vlastník obdrží přílohy k mandátním smlouvám (rozpis úhrad), které předají vlastníkům bytu k podpisu. Podepsané kopie předají zástupci SVJ zpět na družstvo. V případě, že vlastník bytu bude požadovat úpravu zálohových plateb, projedná úpravu osobně na družstvu v kanceláři č K bodu 6: Směrnice č. 01/2013 o stanovení odměny správce, příspěvků na ostatní provozní náklady a náhrad nákladů za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu uživatelů bytů ve správě SBD Třebíč Informace podal Ing. Veškrna Předložen návrh nové směrnice, oproti pozvánce byla směrnice dodatečně přečíslována. Členů SVJ se týká čl. 15 této směrnice, který bude přílohou č. 4 mandátní smlouvy o zajištění správy společných částí domu: Náhrada nákladů za další úkony prováděné družstvem Za další úkony, které družstvo provádí z podnětu a v zájmu uživatele bytu nad rámec své obvyklé činnosti, se účtuje náhrada nákladů ve výši: a) povolení stavebních úprav v bytě projednané v technické komisi 120,-- Kč vč.dph b) ověřený výpis z obchodního rejstříku a podpisový vzor družstva 120,-- Kč vč.dph c) zpracování přiznání k dani darovací při převodu bytu do vlastnictví 60,-- Kč vč.dph d) zpracování přiznání k dani z nemovitosti 60,-- Kč vč.dph e) výpis z katastru nemovitostí, ověřený družstvem 60,-- Kč vč.dph f) zavedení nového vlastníka do evidence družstva při změně vlastníka bytu a) darovací smlouvou 800,-- Kč vč.dph b) kupní smlouvou 1500,-- Kč vč.dph g) vyhotovení duplikátů: náj. smlouva, předpis nájmu, předpis úhrad u vlastníků, duplikát vyúčtování a další 60,-- Kč vč.dph h) opětovné přidělení bytu na dobu určitou 500,-- Kč vč.dph i) provedení změn např. dědictví, vypořádání po rozvodu 300,-- Kč vč.dph j) potvrzení o pojištění nemovitostí k žádosti o úvěr u bytů ve vlastnictví fyzických osob 60,-- Kč vč. DPH k) potvrzení o členství, nájmu, převodu čl. práv, evidenci osob a o zaplacených úhradách na nájemném 60,-- Kč vč. DPH l) výpis z prohlášení vlastníka 60,-- Kč vč. DPH m) ruční rozpočítávání služeb z důvodu změny podnájemníků na bytě během roku na žádost nájemce, vlastníka bytu 120,-- Kč vč. DPH n) další potvrzení z podnětu nájemce, vlastníka bytu 60,-- Kč vč. DPH o) písemné informace pro realitní kanceláře v souvislosti s převody členských práv a prodeji bytů ve vlastnictví na základě zmocnění nájemce, případně vlastníka bytu 250,-- Kč vč.dph p) poplatek za uzavření nájemní smlouvy na časově omezený pronájem uvolněného bytu 7140,-- Kč vč.dph r) distribuce vyúčtování služeb pro vlastníka a nájemce bytu na kontaktní adresu odlišnou od zúčtovací 50,-- Kč vč. DPH 5

6 s) kopie průkazu energetické náročnosti budovy pro potřebu dispozice s bytem včetně ověření za jednu stranu 100,- Kč vč. DPH t) kopie vyúčtování za 3 roky zpět nahrazující průkaz energetické náročnosti budovy 120,- Kč vč. DPH u) provedení změny zapisovaných skutečností SVJ u OR v Brně 500,- Kč vč. DPH v) uložení změny Stanov SVJ do sbírky listin vedené u OR v Brně 300,- Kč vč. DPH K bodu 7: Revitalizace a opravy bytového fondu Informace podal Ing. Veškrna 7.1. Přehled přípravy revitalizace na rok SVJ Znojemská zateplení IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Družstevní zateplení IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Čeloudova výtahy IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Družstevní DPST IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Demlova DPST IPRM XI. Výzva - vypsáno VŘ SVJ Demlova zateplení, střecha IPRM XII. Výzva - projektová dokumentace SVJ Demlova lodžie, zateplení jižní strany IPRM XII. Výzva - vydáno ÚR, projektová dokumentace Václavské nám střecha IPRM XII. Výzva - probíhá stavební řízení 7.2 Programy podpor na opravy bytového fondu Panel poskytuje SFRB, - nařízení vlády č. 468/2012 Sb., - poskytování nízkoúročených úvěrů, - úrok již od 2 % p.a., - splatnost až do 30 let, - finanční zdroje 210 mil. Kč pro rok vyčerpány Zelená úsporám II - v současné době výzva pouze pro rodinné domy, - pro bytové domy se uvažuje v roce 2015, - podmíněno zajištěním zdrojů prodejem emisních jednotek JESSICA - poskytuje SFRB, 600 mil. Kč k využití již od 2013, - v roce 2013 využití pouze ve městech se schváleným IPRM - předpoklad Borovina, - splatnost až na dobu 30 let, - úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, - účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů, - ukončení Kalkulace revitalizace 4 bj. Rozsah: zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, parapety, okapový chodník Kalkulovaný náklad ,00 vlastní zdroje ,00 úvěr ,00 úvěr na byt splatnost úvěru 15 roků měsíční splátka úvěru 1 240,00 řádná tvorba 250,00 Kč Kč/m2 Pozn. tvorba DPZ celkem 1 490,00 20,70 6

7 K bodu 8: Různé 8.1 Rozdělovače topných nákladů Informace podal Ing. Šilhan Zákon č. 318/2012 Sb. novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a přinesl zákonnou povinnost instalace měřičů tepla v bytech s ústředním topením, a to do Povinnost je dána v 7 odst. 4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni: a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, V 12 a 12a zákona jsou uvedeny možné pokuty za přestupky, popř. za správní delikty při nedodržení zákona Systém měření TE, SV, TV a zpracování dat SBD Třebíč vypsalo výběrové řízení na dodávku systému měření TE, SV, TV a zpracování dat. Nabídka byla vypracována na vzorové bytové domy: Bodový dům - 32 b.j. Řadový dům - 48 b.j. Řadový dům b.j. Struktura cenové nabídky a) dodávka RTN, b) montáž RTN, c) vypracování související pasportizace, d) provedení odečtu náměru spotřeby (okamžitého, pravidelného, ročního), e) zpracování náměru na jednotlivé objekty, f) provedení rozúčtování nákladů na vytápění na jednotlivé bytové domy a bytové jednotky na základě dodaných nákladů v podobě výstupu ve formátu.xls, g) předání datových souborů v dohodnutém formátu umožňujícím přenos do informačního systému zadavatele, h) forma rozúčtování na bytové jednotky musí být přehledná, včetně uvedení náměru jednotlivých měřidel. Cena servisních prací Mimo výše uvedené cenové nabídky byla požadována cenová nabídka na servisní práce (nepravidelné výměny popř. výměny nebo opravy měřidel z důvodů jejich poruch, výměn otopných těles nebo rozvodů TV a SV, stěhování nájemců či vlastníku bytů) včetně cestovného a případně dalších nákladů při modelovém počtu 200 zásahů za rok Ve výběrovém řízení byly osloveny firmy, které se dlouhodobě touto problematikou zabývají a mají realizované systémy měření, odpočtu a rozúčtování. Oslovené firmy: COOPTHERM spol. s r.o. Jindřichův Hradec ENBRA, a.s. Brno ista Česká republika s.r.o. Praha Techem spol. s r.o. oblastní zastoupení Brno Všechny oslovené firmy předložily své nabídky řádně dle požadavků uvedených ve výzvě. Hodnotící komise družstva zkontrolovala podané nabídky a seznámila se s jejich obsahem. Ceny dle nabídek se pohybují u osazení RTN, pasportizace a odpočtu v rozsahu 300,00 až 450,00 Kč. Předběžná cena u BD 32 b.j. bodového až ,- Kč, u BD 48 b.j. řadového Kč, u BD 150 b.j., 10 vchodů až Kč. V současné době probíhá hodnocení nabídek, výběrové řízení není dosud uzavřeno. Výsledky výběrového řízení budou předloženy ke schválení představenstvu družstva dne a poté mohou být distribuovány zástupcům SVJ s návrhem harmonogramu instalace RTN. 8.2 Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Informace podal Ing. Petr Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, přináší dále povinnost vypracovat průkazy energetické náročnosti budovy. Tato problematika byla projednána na poradě v listopadu minulého roku (dopis s podrobnostmi je zveřejněn na webových stránkách družstva. 7

8 V současné době se připravuje další úprava tohoto zákona týkající se povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz). Vedle povinnosti zpracovat průkaz zavádí novela také možnost doložit energetickou náročnost budovy vyúčtováním energií za uplynulé tři roky. Platnost této úpravy je očekávána koncem tohoto roku. Doporučení: SBD Třebíč bude nadále sledovat aktuální vývoj v této oblasti. O všech změnách, týkajících se zejména vlastníků bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč, budou zájemci průběžně informováni. Některé BD mají zpracovaný PENB, který dosud platí viz příloha. Pro další BD družstvo vypíše výběrové řízení na zhotovitele PENB. 8.3 Solární ohřev TUV Informace podal Ing. Bělohlávek Na základě požadavků z minulých porad předsedů družstvo zadalo zpracování problematiky solárního ohřevu TUV Ing. Bělohlávkovi energetickému specialistovi, uživateli bytu v BD Mládežnická Ing. Bělohlávek seznámil přítomné s odborným energetickým posudkem včetně vzorové kalkulace pro bytový dům Třebíč, Mládežnická Vzhledem k rozsahu této problematiky se omezil pouze na základní informace. V případě zájmu bude pro zájemce o tuto problematiku připraven samostatný seminář. Doporučení : Zástupci BD, kteří mají o tento seminář zájem se mohou přihlásit u pí. Bendové, kanc. č. 104, tel Stručná kalkulace nákladů na typový BD tvoří přílohu zápisu. 8.4 Stanovy družstva a SVJ Informace podal Ing. Veškrna Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Účinnost od Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (ZOK). Účinnost od Časový harmonogram přípravy nových stanov Stanovy družstva Svaz dokončil práce na vzoru stanov BD ve spolupráci s advokátní kanceláří Svejkovský-Kabelková. Účinnost zákona o obch. společnostech a družstvech ke dni , družstvo je povinno přizpůsobit svoje stanovy do a doručit je do sbírky listin. Stanovy SVJ U stanov společenství vlastníků jednotek, je právní úprava přechodných ustanovení obdobná ( 3041 odst. 2 obč. zák.) s tím, že lhůta pro přizpůsobení stanov je 3 roky od nabytí účinnosti občanského zákoníku. SČMBD předpokládá, že práce na metodice pro činnost SVJ by započaly až po skončení prací na metodice pro činnost bytových družstev (II. pol a 2014). SBD Třebíč se bude touto problematikou dále zabývat a připraví návrh nových stanov pro SVJ. 9. Závěr 9.1 Diskuse - sledování dodržování domovního řádu především v oblasti BOZ a PO užívání společných prostor, problémové osoby, řešit na schůzích, stížnosti na družstvo - Rozdělovače topných nákladů - zákonná povinnost instalace měřičů tepla v bytech s ústředním topením do Návrh dodavatele IRTN, formy odečtů, rozúčtování bude předán statutárním zástupcům SVJ, instalace bude probíhat dle rozhodnutí shromáždění SVJ. 9.2 Ředitel družstva poděkoval všem přítomným za účast. Přílohy zápisu: seznam BD se zpracovaných PENB, předpokládané náklady na solární systém Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 8

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce Společenství Kaštanová III čp. 683

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce Společenství Kaštanová III čp. 683 Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce Společenství Kaštanová III čp. 683 za účetní období 2015 Členové kontrolní komise: Veronika Holá Ladislav Veselý Datum vyhotovení zprávy: 13. 04. 2016 1 S t r á

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více