ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc"

Transkript

1 Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

2 UŽITEČNÉ ODKAZY (česká daňová správa) (např. ZÚJ) (sbírka zákonů) (poslanecká sněmovna parlamentu) (portál veřejné správy) (všeobecné informace) business.center.cz (tiskopisy, úřady apod.) 2

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZÁKLADNÍ POJMY Poplatník daně osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani (např. zaměstnanec) Plátce daně osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům (např. zaměstnavatel) Daň platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost) 3

4 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZÁKLADNÍ POJMY Daň přímá daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž že daň působí přímo na něj (daň z příjmů, z nemovitosti, atd.) Daň nepřímá daň, při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt (DPH, spotřební daň) 4

5 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Poplatníci - fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území ČR - fyzické osoby, které se ze zdržují déle jak 183 dnů za rok mají daňovou povinnost na všechny své příjmy (ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí) Předmět daně z příjmů fyzických osob - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy

6 Příjmy peněžní nepeněžní DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmětem daně nejsou příjmy : získané nabytím akcií nebo podílových listů (privatizace) získané zděděním získané vydáním získané darováním úvěry a půjčky z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů 6

7 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 1/3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ příjmy z prodeje bytu, rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami pokud v něm prodávající bydlel alespoň po dobu 2 let před prodejem příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor s více jak 2 bytovými jednotkami, pokud přesáhne doba mezi nabytím a prodejem 5 let patří sem také např. byty získané v rámci dědického řízení apod. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů. Příjmy z prodeje movitých věcí s výjimkou motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 roku 7

8 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 2/3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a pojištění z odpovědnosti za škody mimo plateb přijatých jako náhrada za ztrátu příjmu a plateb přijatých jako náhrada za škody na firemním majetku příjem ve formě dávek z úrazového pojištění cena z veřejné soutěže, reklamní soutěže, z reklamního slosování a ze sportovní soutěže nepřesahující Kč příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociálního zabezpečení Hodnota daru v podobě reklamního předmětu do 500 Kč (dříve 200Kč) 8

9 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 3/3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ příjem v rámci vyživovací povinnosti dávky a služby sociální péče, státní sociální podpory odměny vyplácené dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského organismu nebo snížit základ daně o Kč za každý odběr, max o Kč/rok Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí a vyšších územních samosprávných celků nebo dotace, granty a příspěvky z prostředků EU na pořízení hmotného majetku, jeho technického zhodnocení, odstranění živelných pohrom. Příjmy z prodeje cenných papírů nabytých v rámci kupónové privatizace přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 6 měsíců 9

10 DAŇOVÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE 24/2/j Pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a odpočinek zaměstnanců: 1. BOZP, hygienické vybavení pracovišť, ochranné nápoje (podle zvláštního předpisu) 2. Závodní preventivní péči nehrazenou ZP, lékařské prohlídky a vyšetření podle zvláštních předpisů 3. Provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikaci zabezpečované jinými subjekty s výjimkou výdajů na zvýšení kvalifikace

11 NEDAŇOVÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE 25/1/h Za výdaje nelze uznat nepeněžní plnění zaměstnancům ve formě: 1. Příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce 2. Možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, školky, knihovny a sportoviště s výjimkou zařízení uvedených v 24/2/j/ Poskytnutí rekreace, včetně zájezdů, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle 6/9/d v úhrnu max Kč za kal.rok

12 Pokyn D-300 k 6 odst. 9 písm. d) a e) Plnění pro rodinné příslušníky může zaměstnavatel založit i např. na faktickém soužití nebo na partnerském soužití v souladu se Z 115/2006, o registrovaném partnerství, má-li povinnost plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance poskytovat podle zvláštního právního předpisu (např. podle vyhlášky o FKSP)

13 ZÁKLAD DANĚ DAŇ Z PŘÍJMŮ = rozdíl mezi daňovými příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení PŘÍJMY VÝDAJE DAŇ ZISK PŘÍJMY VÝDAJE DAŇ ZTRÁTA Daňovou ztrátu je možné uplatnit do 5 let od jejího vzniku 13

14 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru Příjmy za práci družstev, společníků a jednatelů spol.s.r.o. a komanditistů komanditních spol. Odměny členům statutárního orgánu Příjmy z dohod o provedení práce (do 150 hod/rok) do částky Kč/měsíc srážková daň 15% zaměstnanec - poplatník z příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnavatel - plátce příjmu 14

15 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI AUTOMOBIL - zaměstnanec musí mít platný doklad o přezkoušení řidičů! Firemní automobil ( 6 odst.6 Zákon o dani z příjmů) - poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny ( 29) vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla min Kč - od podléhá tato částka dani včetně zdravotního a sociálního pojištění U najatého vozidla se vychází ze vstupní ceny u původního vlastníka i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Do vstupní ceny se vždy zahrne i DPH. U postupně poskytnutých vozidel v jednom měsíci se vychází z vyšší vstupní ceny, u současně poskytnutých více vozidel se vychází z 1% úhrnu všech vstupních cen. 15

16 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI AUTOMOBIL Soukromé vozidlo zaměstnance - cestovní náhrady ve výši základní sazby a ceny za PMH, případně dle cen stanovených Ministerstvem financí ČR 16

17 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují : Náhrady cestovních výdajů Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků (Poskytují se v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků) Částky záloh přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele Náhrady za opotřebení vlastního nářadí zaměstnance Paušální částky hrazené zaměstnavatelem, např. na údržbu pracovního oděvu apod. 17

18 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy osvobozené Částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem pro zaměstnance ke spotřebě na pracovišti v rámci závodního stravování 55% hodnoty stravného za jedno hlavní jídlo denně max. do výše 70% stravného při pracovní cestě v délce 5-12 hod, tj. 51,10 Kč) stravenky, SORBI, ACCOR atd. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z fondu sociálních a kulturních potřeb (FKSP) Peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s příjmem z bezúročných návratných půjček od zaměstnavatele z FKSP do Kč na bytové účely nebo do Kč k překlenutí tíživé finanční situace. 18

19 Příjmy zdaňované srážkovou daní 6/4 Souhrnné podmínky pro použití srážkové daně ze samostatného ZD: Příjmy ze zdrojů ČR a od zahraničního plátce daně Příjmy podle 6/1 a) a d) a funkční požitky Úhrn hrubých příjmů v měsíci nepřesáhne u téhož zaměstnavatele Kč (před zvýšením o případné pojistné placené zaměstnavatelem) Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení 19

20 Základ daně u příjmů zdaňovaných srážkovou daní 6/4 Základem daně jsou příjmy po zvýšení o pojistné (sociální a zdravotní), které je povinen platit zaměstnavatel za sebe (obecně - SP: 25% a ZP: 9%) a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příjmy zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojistné. 20

21 STANOVENÍ SUPERHRUBÉ MZDY Stanovení pojistného zaměstnavatele: ZDRAVOTNÍ: Zaokrouhlení na Kč nahoru celkového pojistného (13,5%) a pojistného zaměstnance (4,5%) a příspěvek zaměstnavatele se stanoví rozdílem SOCIÁLNÍ: Příspěvek zaměstnavatele se stanoví jako 25% z hrubé mzdy zaokrouhlený na dvě desetinná místa nahoru 21

22 ZA PŘÍJMY ZE ZČ SE NEPOVAŽUJÍ A NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ 6/7 a) Náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem ZČ do výše stanovené nebo umožněné ZP, jakož i hodnota bezplatného stravování. Vyšší náhrady podléhají zdanění b) Hodnota osobních ochranných prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů v rozsahu stanoveném ZP, včetně nákladů na udržování a hodnota stejnokrojů, pracovního oblečení pro výkon ZČ a příspěvků na udržování c) Zálohy od zaměstnavatele, aby je vydal jeho jménem a úhrada výdajů zaměstnance za zaměstnavatele d) Náhrady podle ZP za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon ZČ (do výše odpisů při rovnoměrném odpisování v dalších letech ) Výdaje (náhrady) lze paušalizovat na základě prokazatelné kalkulace a uvedení v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise nebo v pracovní či jiné smlouvě. 22

23 POKYN D-300 k 6 odst. 7 písm. b) Za pracovní oděv je považováno jednotné pracovní oblečení (stejnokroje), poskytnuté zaměstnancům (prodejní organizace, pohostinská a ubytovací zařízení apod.) pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační účely. Předpokladem je, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě stanoví povinnost oblečení používat pouze při výkonu zaměstnání vymezí jeho charakter a podobu a zajistí trvalé a viditelné označení identifikačními znaky zaměstnavatele (logo, ochranná známka, firemní barvy apod.). 23

24 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 4 Přijatá náhrada škody Dávky a služby z nemocenského pojištění Pravidelně vyplácené důchody (penze) do roční výše 36násobku min.mzdy, která je platná k 1.1.kal.roku, do níž se nezahrnuje výše příplatku k důchodu Dávky státní sociální podpory Stipendia ze SR, rozpočtu kraje, z prostředků VŠ, SŠ a VOŠ, nadací, apod. Příjem daňového bonusu podle 35c 24

25 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 6/9/a Výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací, související s předmětem činnosti zaměstnavatele, s výjimkou částek na zvýšení kvalifikace. Osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí v této souvislosti, jako je mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. Stravování jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů Hodnota nealkoholických nápojů jako nepeněžní plnění ze soc. fondu, zisku po zdanění nebo nedaňových výdajů ke spotřebě na pracovišti Zvýhodnění zaměstnanců a rodinných příslušníků provozovatele veřejné dopravy ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek 25

26 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 6/9 Příspěvek na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnance v úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Nepeněžní plnění z FKSP, SF, ze zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových výdajů na používání rekreačního, zdravotnického, vzdělávacího zařízení, předškolního zařízení, závodních knihoven, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce včetně rodinných příslušníků. U rekreace včetně zájezdů je limit v úhrnu Kč ročně. Hodnota nepeněžních darů z FKSP, SF, zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových výdajů do výše Kč ročně na každého zaměstnance ( 14 V 114/2002-mimořádná aktivita ve prospěch zaměstnavatele, prac.výročí, živ.výročí a prvý odchod do starobního nebo PID) 26

27 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 6/9 Peněžní zvýhodnění z bezúročných půjček (půjček s nižším úrokem) z FKSP, SF, zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových nákladů (půjčky na bytové účely do Kč, překlenutí tísně Kč, u zaměstnanců postižených živelní pohromou jsou tyto limity zvýšeny na 1 mil. na byt. účely a Kč k překlenutí tíživé fin.situace) Příjmy do výše Kč jako sociální výpomoc v souvislosti s překlenutím důsledků živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na území s vyhlášeným nouzovým stavem, z FKSP, SF, zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových výdajů 27

28 Ochranné nápoje Zdanitelný příjem zaměstnance NE - není předmětem daně 6 odst. 7 písm. b 133 Zákoníku práce Pojistné na sociální zabezpečení NE - není předmětem daně

29 Nealkoholické nápoje Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. c) NE - nedaňový výdaj, ANO daňový výdaj Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

30 OOPP, pr. oděvy a obuv, mycí, čist. a dez. prostředky Zdanitelný příjem zaměstnance NE - není předmětem daně, nad rozsah ANO 6 odst. 7 písm. b NV 495/2001 Sb. NV 178/2001 Sb. Pojistné na sociální zabezpečení NE - není předmětem daně, nad rozsah ANO

31 . Závodní preventivní péče, lékařské prohlídky a vyšetření Zdanitelný příjem zaměstnance NE - není předmětem daně nebo osvobozeno 6 odst. 7 písm. c) nehrazené zdravotními poj. odb. vyšetření řidičů Pojistné na sociální zabezpečení NE - nepodléhají dani z příjmu

32 Použití zdravotnického zařízení nepeněžní plnění Zdanitelný příjem zaměstnance NE - osvobozeno od daně z FKSP, sociálního fondu ze zisku, na vrub nedaňových výdajů 6 odst. 9 písm. d) Pojistné na sociální zabezpečení NE - osvobozeno od daně

33 Použití zdravotnického zařízení nepeněžní plnění Zdanitelný příjem zaměstnance ANO - není osvobozeno od daně z kolektivní smlouvy, předpisu zaměstnavatele uznatelný daňový výdaj 24 odst. 2 písm. j bod 5 Pojistné na sociální zabezpečení ANO - předmětem daně

34 Prohlubování kvalifikace zaměstnanců předmět čin. Zdanitelný příjem zaměstnance NE - osvobozeno od daně pokud není vyplácen plat, mzda, odměna nebo náhrada za ušlý příjem Pojistné na sociální zabezpečení 6 odst. 9 písm. a) odborný rozvoj, rekvalifikace, ne zvyšování kvalifikace NE částky osvobozené od daně

35 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců předmět čin. Zdanitelný příjem zaměstnance ANO - předmětem daně nejde o doškolování Pojistné na sociální zabezpečení ANO - předmětem daně

36 Vzdělávání a zvyš. kvalifikace zam není předmět čin. Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. d) NE - osvobozeno ANO předmět daně Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

37 Stravování zam. ve vlastním zař. nebo stravenky Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. b) NE - osvobozeno od daně nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

38 Stravování bývalých zaměstnanců po odchodu SD,ID Zdanitelný příjem zaměstnance NE - osvobozeno od daně nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

39 Doprava do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem vozidly pro přepravu 10 a více osob Zdanitelný příjem zaměstnance ANO - ve výši ceny obvyklého jízdného 24 odst. 2 písm. zg) - vypuštěno 6 odst. 1 písm. d), odst. 3 nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení ANO předmět daně

40 Náhrady cestovních výdajů Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 7 písm. a) ZP ANO - částky nad limit NE do výše limitu Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

41 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. p) NE do výše limitu Kč společně s ŽP Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

42 Produkty životního pojištění Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. p) NE do výše limitu Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

43 Přechodné ubytování mimo trvalé bydliště Zdanitelný příjem zaměstnance NE osvobozeno od daně nepeněžní plnění do 3500 Kč 6 odst. 9 písm. k) nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

44 Uspokojování kult., rekr. a tělov. potřeb a zájmů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků Zdanitelný příjem zaměstnance NE osvobozeno od daně nepeněžní plnění (rekreace do Kč) Pojistné na sociální zabezpečení 6 odst. 9 písm. d) nepeněžní plnění NE částky osvobozené od daně

45 Dary poskytnuté zaměstnavatelem Zdanitelný příjem zaměstnance NE osvobozeno od daně nepeněžní plnění FKSP do 2000 Kč Pojistné na sociální zabezpečení 6 odst. 9 písm. ch) peněžní a nepeněžní plnění NE částky osvobozené od daně

46 Sociální výpomoci na překlenutí mim. tíživé soc. situace Zdanitelný příjem zaměstnance 5 odst. 2 písm. e) ZPSZ ANO i NE Pojistné na sociální zabezpečení NE výjimka Mimořádně závažná událost úmrtí rodinného příslušníka, člena domácn. úmrtí zaměstnance

47 Odstupné Zdanitelný příjem zaměstnance 67 -> 52 písm. a-d) ZP 56 odst. 2 ZP ANO zdanitelný příjem Pojistné na sociální zabezpečení NE výjimka

48 Dovolená poskytovaná nad rámec základní výměry Zdanitelný příjem zaměstnance 213 ZP ANO zdanitelný příjem Pojistné na sociální zabezpečení ANO předmětem daně

49 Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dní DPN Zdanitelný příjem zaměstnance 4 odst. 1 písm. h) - vypuštěno NE Pojistné na sociální zabezpečení NE

50 Vitamíny a očkování Zdanitelný příjem zaměstnance ANO zdanitelný příjem pokud daň. výdaj, jinak NE osvob. kolektivní smlouva 6 odst. 9 písm. d) - NE 24 odst. 2 písm. j bod 5- ANO Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně, jinak ANO

51 Úhrada výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami na žádost zaměstnance Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. x) NE osvobozeno od daně Pojistné na sociální zabezpečení NE nejde o příjem zúčtovaný zaměstnanci

52 Bezplatné využívání vozidla zaměstnavatele pro služební i soukromé účely Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 6 ANO zdanitelný příjem Pojistné na sociální zabezpečení ANO výhoda

53 Výrobky a služby za nižší než obvyklou cenu Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 3 ANO předmět daně rozdíl obvyklá-prodej Pojistné na sociální zabezpečení ANO ne rozdíl mezi účetní hodnota - prodej

54 Deputátní uhlí a dříví Zdanitelný příjem zaměstnance 1 odst. 1 písm. b) 154/2002 Sb. ANO podléhá zdanění Pojistné na sociální zabezpečení ANO zúčtovaný příjem, pokud nebude výjimka

55 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 55

56 7 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI Příjmy z podnikání jsou: Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství Příjmy ze živnosti Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti Do příjmů z jiné samostatné činnosti patří: Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem Příjmy z nezávislého povolání Příjmy znalce, tlumočníka, atd. 56

57 7 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v 11 nebo 12 ve výši a) 80 % z příjmů ze živností řemeslných, b) 60 % z příjmů z ostatních živností, c) 40 % z příjmů autorská tvorba a svobodná povolání (lékaři, daňoví poradci, ) d) 80 % z příjmů ze zemědělské a lesní výroby. Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. 57

58 7a DAŇ STANOVENÁ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU Podmínky pro paušální daň platí pro poplatníka: Roční výše příjmů dle 7 (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně) za bezprostředně předcházející 3 zdaňovací období nepřesáhla Kč Nemá zaměstnance ani spolupracující osoby Není účastníkem sdružení bez právní subjektivity Není plátce DPH Výše daně činí nejméně 600 Kč za zdaňovací období Pokud poplatních v průběhu zdaňovacího období dosáhne z ostatních příjmů částku přesahující Kč je povinen po skončení zdaňovacího období podat řádné daňové přiznání. 58

59 7b DAŇOVÁ EVIDENCE Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o : a) Příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně b) Majetku a závazcích Poznámka: Jedná se o evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků, která nahrazuje dosavadní jednoduché účetnictví. Zvyšuje se limit pro povinnost přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví z částky obratu 6 mil. Kč na 15 mil. Kč, a to i zpětně za rok

60 8 Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle 6 odst. 1 nebo 7 odst. 1 písm. d), jsou: a) podíly na zisku b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnik c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu d) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem 9a) po snížení podle odstavce 6, e) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, f) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech 60

61 9 PŘÍJMY Z PRONÁJMU Patří sem: Příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí) Příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu Neuplatní-li poplatník skutečné výdaje, může uplatnit paušální výdaje ve výši 30 % příjmů 61

62 10 OSTATNÍ PŘÍJMY Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem jsou osvobozeny pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období částku Kč. 62

63 SLEVY NA DANI 35 1/2 Poplatníkům uvedeným v 2 a 17 (zaměstnavatelům) se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání, snižuje o a) částku Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, b) částku Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, 63

64 SLEVY NA DANI 35 2/2 c) polovinu daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností provozovaných poplatníky uvedenými v 17, zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50% průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců. 64

65 SLEVY NA DANI ZAMĚSTNANCŮ 35ba Nahrazení vybraných nezdanitelných částí základu daně slevami na dani: Kč ( Kč) na poplatníka (včetně starobních důchodců) Kč ( Kč) na manželku (po skončení roku) pokud nemá za zdaňovací obdob příjem větší než Kč Kč ( Kč) na manželku ZTP/P (po skončení roku) 210 Kč (2 520 Kč) 420 Kč (5 040 Kč) invalidní důchodce 1. či 2. stupně invalidní důchodce 3. stupně Kč ( Kč) držitel průkazu ZTP/P 335 Kč (4 020 Kč ) studium (do 26 resp. 28 let věku) 65

66 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI 35c, 35d Daňové zvýhodnění činí Kč ročně na dítě v domácnosti ( Kč na dítě se ZTP/P) Forma: Sleva na dani Sleva na dani a daňový bonus Daňový bonus Roční daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho roční výše činí alespoň 100 Kč, max. do (dříve ) Kč. 66

67 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI 35c, 35d Měsíční daňový bonus lze vyplatit, činí-li jeho výše alespoň 50 Kč, max. do Kč. Podmínkou je, že úhrn příjmů ze ZČ (bez osvobozených příjmů a příjmů podrobených srážkové dani) dosahuje poloviny minimální mzdy (4 000 Kč) Roční daňový bonus (max. do Kč) může uplatnit jen poplatník s příjmy podle 6,7,8,9 v úhrnu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné ke dni ( Kč) 67

68 Měsíční záloha na daň 38h/2 Záloha na daň ze základu zaokrouhleného na celé stokoruny NAHORU (do 100 Kč na celé koruny nahoru) za kalendářní měsíc činí 15%. U poplatníka, který nepodepsal Prohlášení činí záloha 15%, pokud nejde o příjmy zdaněné srážkovou daní Vypočtenou zálohu na DPZČ u poplatníka s podepsaným prohlášením plátce nejprve sníží o měsíční slevy na dani podle 35ba a následně o měsíční daňové zvýhodnění. K prokázaným nezdanitelným částkám podle 15 a ke slevě podle 35ba odst. 1/b (partner bez příjmů) přihlédne plátce až při ročním zúčtování 68

69 Vybírání a placení záloh na DPZČ 38h Plátce srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé činnosti, bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Mzdy plynoucí do konce ledna za předchozí rok se zahrnou do základu pro výpočet zálohy za předchozí rok. Plátce, který vyplácí najednou mzdu za více měsíců téhož roku vypočte zálohu, jako by byla vyplacena v jednotlivých měsících, je-li to pro poplatníka výhodnější a neuplatnil-li poplatník v tom roce dosud měsíční daňové zvýhodnění. Při použití tohoto způsobu rozpočtu nelze použít zdanění srážkovou daní podle 6 odst. 4 Plátce daně odvede úhrn sražených záloh nejpozději do 20.dne, v němž povinnost sražení zálohy nastala. Správce daně může lhůtu prodloužit, ale nejvýše do konce měsíce. 69

70 Nezdanitelné částky 15 Dary na společensky preferované účely (od 2% ze základu daně, alespoň Kč) Úroky z úvěrů použitých na bytové účely (max. 300 tis. Kč na domácnost) Příspěvek na penzijní připojištění(úhrn příspěvků na penz.připoj.sníženému o Kč, max Kč) Zaplacené pojistné na soukr.životní pojištění (max Kč) Odborové členské příspěvky do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle 6, max Kč za rok Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání max Kč, osoby ze zdravotním post Kč a těžším zdravotním postižením Kč 70

71 Nezdanitelné částky 15 - dary Obcím, krajům, organizačním složkám státu, PO se sídlem v ČR a pořadatelům veřejných sbírek, FO provozujícím zařízení zdravotnická a na ochranu zvířat. Financování vědy, vzdělání, výzkumu a vývoje, na kulturu, školství, policii, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, politickým stranám a hnutím na jejich činnost. Na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR. 71

72 Nezdanitelné částky 15 - dary Fyzickým osobám s bydlištěm v ČR, které jsou poživateli ČID a PID, nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (Z 108/06) na zdravotnické prostředky (Z 123/00) do částky nehrazené ZP nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky ( 33 V 182/91) do částky nehrazené ze SR. Dále na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. 72

73 Nezdanitelné částky penzijní připojištění 15/5 Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy mezi poplatníkem a penzijním fondem. Úhrn příspěvků zaplacených na zdaňovací období se sníží o Kč, maximálně lze odečíst Kč. Při zániku připojištění bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání s vyplaceným odbytným se dříve uplatněné odpočty stávají příjmem podle 10.

74 Nezdanitelné částky soukromé životní pojištění 15/6 Ve zdaňovacím období poplatníkem zaplacené pojistné (max Kč) podle smlouvy mezi poplatníkem (pojistníkem) na pojistné produkty: Pro případ dožití Pro případ smrti nebo dožití Na důchodové pojištění

75 Soukromé životní pojištění 15/6 oprávněná pojišťovna Pojišťovna musí mít oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území ČR podle zvláštního předpisu (Z 363/99 o pojišťovnictví) nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie (27 - BE, BG, CZ, DK, EE, Fi, FR, IE, IT, CY, LT, LV, LU, HU, MT, DE, NL, PL, PT, AT, GR, RO, SK,SI,ES,GB, SE) nebo Evropského hospodářského prostoru (3 - IS,LI,NO)

76 Nezdanitelné částky soukromé životní pojištění 15/6 Podmínky: Výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy Nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let U smluv s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou 5-15 let činí pojistná částka alespoň 40 tis. Kč a nad 15 let 70 tis. Kč

77 Nezdanitelné částky úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 15/8 Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., pokud nebyly uhrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny poplatníkem s příjmy podle 7 jako výdaj podle 24, nejvýše však Kč (poplatník se zdravotním postižením do Kč a s těžším zdravotním postižením do Kč). Platí od

78 Slevy na dani,daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky u nerezidentů Rezident Nerezident 15 odpočty ze ZD až po skončení roku až po skončení roku úroky při 90% příjmů z ČR - DaP ostatní bez DaP 35ba slevy na dani průběžně studium průběžně bez DaP ostatní po skončení roku při 90% příjmů ČR - DaP 35c,d zvýhodnění na děti průběžně až po skončení roku při 90% příjmů ČR - DaP

79 Přeplatky a nedoplatky 38i Přeplatek na dani vrátí plátce, pokud neuplynuly tři roky od roku, v němž přeplatek vznikl. Přeplatek na zálohách vrátí plátce do 15. února následujícího roku. O vrácený přeplatek plátce sníží nejbližší odvod záloh. Nesraženou daň plátce může srazit dodatečně, pokud neuplynulo od nesprávné srážky 12 měsíců. Jde-li o nedoplatek z viny poplatníka, může být i s příslušenstvím sražena do 3 let od konce roku, v němž k nesprávné srážce došlo. Nesraženou zálohu může plátce srazit do 31. března následujícího roku. Nemůže-li plátce nedoplatek vyšší než 100 Kč poplatníkovi srazit (nezúčtovává již mzdu nebo nemůže srážku provést), zašle podklady k provedení srážky příslušnému FÚ do 30 dnů ode dne, kdy zjistil že nedoplatek nemůže srazit. Obdobně se postupuje u daňového zvýhodnění

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více