ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc"

Transkript

1 Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

2 UŽITEČNÉ ODKAZY (česká daňová správa) (např. ZÚJ) (sbírka zákonů) (poslanecká sněmovna parlamentu) (portál veřejné správy) (všeobecné informace) business.center.cz (tiskopisy, úřady apod.) 2

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZÁKLADNÍ POJMY Poplatník daně osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani (např. zaměstnanec) Plátce daně osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům (např. zaměstnavatel) Daň platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost) 3

4 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZÁKLADNÍ POJMY Daň přímá daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž že daň působí přímo na něj (daň z příjmů, z nemovitosti, atd.) Daň nepřímá daň, při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt (DPH, spotřební daň) 4

5 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Poplatníci - fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území ČR - fyzické osoby, které se ze zdržují déle jak 183 dnů za rok mají daňovou povinnost na všechny své příjmy (ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí) Předmět daně z příjmů fyzických osob - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy

6 Příjmy peněžní nepeněžní DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmětem daně nejsou příjmy : získané nabytím akcií nebo podílových listů (privatizace) získané zděděním získané vydáním získané darováním úvěry a půjčky z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů 6

7 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 1/3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ příjmy z prodeje bytu, rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami pokud v něm prodávající bydlel alespoň po dobu 2 let před prodejem příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor s více jak 2 bytovými jednotkami, pokud přesáhne doba mezi nabytím a prodejem 5 let patří sem také např. byty získané v rámci dědického řízení apod. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů. Příjmy z prodeje movitých věcí s výjimkou motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 1 roku 7

8 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 2/3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a pojištění z odpovědnosti za škody mimo plateb přijatých jako náhrada za ztrátu příjmu a plateb přijatých jako náhrada za škody na firemním majetku příjem ve formě dávek z úrazového pojištění cena z veřejné soutěže, reklamní soutěže, z reklamního slosování a ze sportovní soutěže nepřesahující Kč příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociálního zabezpečení Hodnota daru v podobě reklamního předmětu do 500 Kč (dříve 200Kč) 8

9 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 3/3 OSVOBOZENÍ OD DANĚ příjem v rámci vyživovací povinnosti dávky a služby sociální péče, státní sociální podpory odměny vyplácené dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského organismu nebo snížit základ daně o Kč za každý odběr, max o Kč/rok Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí a vyšších územních samosprávných celků nebo dotace, granty a příspěvky z prostředků EU na pořízení hmotného majetku, jeho technického zhodnocení, odstranění živelných pohrom. Příjmy z prodeje cenných papírů nabytých v rámci kupónové privatizace přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 6 měsíců 9

10 DAŇOVÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE 24/2/j Pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a odpočinek zaměstnanců: 1. BOZP, hygienické vybavení pracovišť, ochranné nápoje (podle zvláštního předpisu) 2. Závodní preventivní péči nehrazenou ZP, lékařské prohlídky a vyšetření podle zvláštních předpisů 3. Provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikaci zabezpečované jinými subjekty s výjimkou výdajů na zvýšení kvalifikace

11 NEDAŇOVÉ VÝDAJE ZAMĚSTNAVATELE 25/1/h Za výdaje nelze uznat nepeněžní plnění zaměstnancům ve formě: 1. Příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce 2. Možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, školky, knihovny a sportoviště s výjimkou zařízení uvedených v 24/2/j/ Poskytnutí rekreace, včetně zájezdů, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle 6/9/d v úhrnu max Kč za kal.rok

12 Pokyn D-300 k 6 odst. 9 písm. d) a e) Plnění pro rodinné příslušníky může zaměstnavatel založit i např. na faktickém soužití nebo na partnerském soužití v souladu se Z 115/2006, o registrovaném partnerství, má-li povinnost plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance poskytovat podle zvláštního právního předpisu (např. podle vyhlášky o FKSP)

13 ZÁKLAD DANĚ DAŇ Z PŘÍJMŮ = rozdíl mezi daňovými příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení PŘÍJMY VÝDAJE DAŇ ZISK PŘÍJMY VÝDAJE DAŇ ZTRÁTA Daňovou ztrátu je možné uplatnit do 5 let od jejího vzniku 13

14 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru Příjmy za práci družstev, společníků a jednatelů spol.s.r.o. a komanditistů komanditních spol. Odměny členům statutárního orgánu Příjmy z dohod o provedení práce (do 150 hod/rok) do částky Kč/měsíc srážková daň 15% zaměstnanec - poplatník z příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnavatel - plátce příjmu 14

15 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI AUTOMOBIL - zaměstnanec musí mít platný doklad o přezkoušení řidičů! Firemní automobil ( 6 odst.6 Zákon o dani z příjmů) - poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny ( 29) vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla min Kč - od podléhá tato částka dani včetně zdravotního a sociálního pojištění U najatého vozidla se vychází ze vstupní ceny u původního vlastníka i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Do vstupní ceny se vždy zahrne i DPH. U postupně poskytnutých vozidel v jednom měsíci se vychází z vyšší vstupní ceny, u současně poskytnutých více vozidel se vychází z 1% úhrnu všech vstupních cen. 15

16 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI AUTOMOBIL Soukromé vozidlo zaměstnance - cestovní náhrady ve výši základní sazby a ceny za PMH, případně dle cen stanovených Ministerstvem financí ČR 16

17 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují : Náhrady cestovních výdajů Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků (Poskytují se v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků) Částky záloh přijaté zaměstnancem od zaměstnavatele Náhrady za opotřebení vlastního nářadí zaměstnance Paušální částky hrazené zaměstnavatelem, např. na údržbu pracovního oděvu apod. 17

18 6 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy osvobozené Částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem pro zaměstnance ke spotřebě na pracovišti v rámci závodního stravování 55% hodnoty stravného za jedno hlavní jídlo denně max. do výše 70% stravného při pracovní cestě v délce 5-12 hod, tj. 51,10 Kč) stravenky, SORBI, ACCOR atd. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z fondu sociálních a kulturních potřeb (FKSP) Peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s příjmem z bezúročných návratných půjček od zaměstnavatele z FKSP do Kč na bytové účely nebo do Kč k překlenutí tíživé finanční situace. 18

19 Příjmy zdaňované srážkovou daní 6/4 Souhrnné podmínky pro použití srážkové daně ze samostatného ZD: Příjmy ze zdrojů ČR a od zahraničního plátce daně Příjmy podle 6/1 a) a d) a funkční požitky Úhrn hrubých příjmů v měsíci nepřesáhne u téhož zaměstnavatele Kč (před zvýšením o případné pojistné placené zaměstnavatelem) Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení 19

20 Základ daně u příjmů zdaňovaných srážkovou daní 6/4 Základem daně jsou příjmy po zvýšení o pojistné (sociální a zdravotní), které je povinen platit zaměstnavatel za sebe (obecně - SP: 25% a ZP: 9%) a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příjmy zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojistné. 20

21 STANOVENÍ SUPERHRUBÉ MZDY Stanovení pojistného zaměstnavatele: ZDRAVOTNÍ: Zaokrouhlení na Kč nahoru celkového pojistného (13,5%) a pojistného zaměstnance (4,5%) a příspěvek zaměstnavatele se stanoví rozdílem SOCIÁLNÍ: Příspěvek zaměstnavatele se stanoví jako 25% z hrubé mzdy zaokrouhlený na dvě desetinná místa nahoru 21

22 ZA PŘÍJMY ZE ZČ SE NEPOVAŽUJÍ A NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ 6/7 a) Náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem ZČ do výše stanovené nebo umožněné ZP, jakož i hodnota bezplatného stravování. Vyšší náhrady podléhají zdanění b) Hodnota osobních ochranných prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů v rozsahu stanoveném ZP, včetně nákladů na udržování a hodnota stejnokrojů, pracovního oblečení pro výkon ZČ a příspěvků na udržování c) Zálohy od zaměstnavatele, aby je vydal jeho jménem a úhrada výdajů zaměstnance za zaměstnavatele d) Náhrady podle ZP za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon ZČ (do výše odpisů při rovnoměrném odpisování v dalších letech ) Výdaje (náhrady) lze paušalizovat na základě prokazatelné kalkulace a uvedení v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise nebo v pracovní či jiné smlouvě. 22

23 POKYN D-300 k 6 odst. 7 písm. b) Za pracovní oděv je považováno jednotné pracovní oblečení (stejnokroje), poskytnuté zaměstnancům (prodejní organizace, pohostinská a ubytovací zařízení apod.) pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační účely. Předpokladem je, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo kolektivní smlouvě stanoví povinnost oblečení používat pouze při výkonu zaměstnání vymezí jeho charakter a podobu a zajistí trvalé a viditelné označení identifikačními znaky zaměstnavatele (logo, ochranná známka, firemní barvy apod.). 23

24 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 4 Přijatá náhrada škody Dávky a služby z nemocenského pojištění Pravidelně vyplácené důchody (penze) do roční výše 36násobku min.mzdy, která je platná k 1.1.kal.roku, do níž se nezahrnuje výše příplatku k důchodu Dávky státní sociální podpory Stipendia ze SR, rozpočtu kraje, z prostředků VŠ, SŠ a VOŠ, nadací, apod. Příjem daňového bonusu podle 35c 24

25 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 6/9/a Výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací, související s předmětem činnosti zaměstnavatele, s výjimkou částek na zvýšení kvalifikace. Osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí v této souvislosti, jako je mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. Stravování jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů Hodnota nealkoholických nápojů jako nepeněžní plnění ze soc. fondu, zisku po zdanění nebo nedaňových výdajů ke spotřebě na pracovišti Zvýhodnění zaměstnanců a rodinných příslušníků provozovatele veřejné dopravy ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek 25

26 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 6/9 Příspěvek na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnance v úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Nepeněžní plnění z FKSP, SF, ze zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových výdajů na používání rekreačního, zdravotnického, vzdělávacího zařízení, předškolního zařízení, závodních knihoven, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce včetně rodinných příslušníků. U rekreace včetně zájezdů je limit v úhrnu Kč ročně. Hodnota nepeněžních darů z FKSP, SF, zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových výdajů do výše Kč ročně na každého zaměstnance ( 14 V 114/2002-mimořádná aktivita ve prospěch zaměstnavatele, prac.výročí, živ.výročí a prvý odchod do starobního nebo PID) 26

27 OSVOBOZENÉ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ 6/9 Peněžní zvýhodnění z bezúročných půjček (půjček s nižším úrokem) z FKSP, SF, zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových nákladů (půjčky na bytové účely do Kč, překlenutí tísně Kč, u zaměstnanců postižených živelní pohromou jsou tyto limity zvýšeny na 1 mil. na byt. účely a Kč k překlenutí tíživé fin.situace) Příjmy do výše Kč jako sociální výpomoc v souvislosti s překlenutím důsledků živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na území s vyhlášeným nouzovým stavem, z FKSP, SF, zdaněného zisku nebo na vrub nedaňových výdajů 27

28 Ochranné nápoje Zdanitelný příjem zaměstnance NE - není předmětem daně 6 odst. 7 písm. b 133 Zákoníku práce Pojistné na sociální zabezpečení NE - není předmětem daně

29 Nealkoholické nápoje Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. c) NE - nedaňový výdaj, ANO daňový výdaj Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

30 OOPP, pr. oděvy a obuv, mycí, čist. a dez. prostředky Zdanitelný příjem zaměstnance NE - není předmětem daně, nad rozsah ANO 6 odst. 7 písm. b NV 495/2001 Sb. NV 178/2001 Sb. Pojistné na sociální zabezpečení NE - není předmětem daně, nad rozsah ANO

31 . Závodní preventivní péče, lékařské prohlídky a vyšetření Zdanitelný příjem zaměstnance NE - není předmětem daně nebo osvobozeno 6 odst. 7 písm. c) nehrazené zdravotními poj. odb. vyšetření řidičů Pojistné na sociální zabezpečení NE - nepodléhají dani z příjmu

32 Použití zdravotnického zařízení nepeněžní plnění Zdanitelný příjem zaměstnance NE - osvobozeno od daně z FKSP, sociálního fondu ze zisku, na vrub nedaňových výdajů 6 odst. 9 písm. d) Pojistné na sociální zabezpečení NE - osvobozeno od daně

33 Použití zdravotnického zařízení nepeněžní plnění Zdanitelný příjem zaměstnance ANO - není osvobozeno od daně z kolektivní smlouvy, předpisu zaměstnavatele uznatelný daňový výdaj 24 odst. 2 písm. j bod 5 Pojistné na sociální zabezpečení ANO - předmětem daně

34 Prohlubování kvalifikace zaměstnanců předmět čin. Zdanitelný příjem zaměstnance NE - osvobozeno od daně pokud není vyplácen plat, mzda, odměna nebo náhrada za ušlý příjem Pojistné na sociální zabezpečení 6 odst. 9 písm. a) odborný rozvoj, rekvalifikace, ne zvyšování kvalifikace NE částky osvobozené od daně

35 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců předmět čin. Zdanitelný příjem zaměstnance ANO - předmětem daně nejde o doškolování Pojistné na sociální zabezpečení ANO - předmětem daně

36 Vzdělávání a zvyš. kvalifikace zam není předmět čin. Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. d) NE - osvobozeno ANO předmět daně Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

37 Stravování zam. ve vlastním zař. nebo stravenky Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. b) NE - osvobozeno od daně nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

38 Stravování bývalých zaměstnanců po odchodu SD,ID Zdanitelný příjem zaměstnance NE - osvobozeno od daně nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

39 Doprava do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem vozidly pro přepravu 10 a více osob Zdanitelný příjem zaměstnance ANO - ve výši ceny obvyklého jízdného 24 odst. 2 písm. zg) - vypuštěno 6 odst. 1 písm. d), odst. 3 nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení ANO předmět daně

40 Náhrady cestovních výdajů Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 7 písm. a) ZP ANO - částky nad limit NE do výše limitu Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

41 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. p) NE do výše limitu Kč společně s ŽP Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

42 Produkty životního pojištění Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. p) NE do výše limitu Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

43 Přechodné ubytování mimo trvalé bydliště Zdanitelný příjem zaměstnance NE osvobozeno od daně nepeněžní plnění do 3500 Kč 6 odst. 9 písm. k) nepeněžní plnění Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně

44 Uspokojování kult., rekr. a tělov. potřeb a zájmů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků Zdanitelný příjem zaměstnance NE osvobozeno od daně nepeněžní plnění (rekreace do Kč) Pojistné na sociální zabezpečení 6 odst. 9 písm. d) nepeněžní plnění NE částky osvobozené od daně

45 Dary poskytnuté zaměstnavatelem Zdanitelný příjem zaměstnance NE osvobozeno od daně nepeněžní plnění FKSP do 2000 Kč Pojistné na sociální zabezpečení 6 odst. 9 písm. ch) peněžní a nepeněžní plnění NE částky osvobozené od daně

46 Sociální výpomoci na překlenutí mim. tíživé soc. situace Zdanitelný příjem zaměstnance 5 odst. 2 písm. e) ZPSZ ANO i NE Pojistné na sociální zabezpečení NE výjimka Mimořádně závažná událost úmrtí rodinného příslušníka, člena domácn. úmrtí zaměstnance

47 Odstupné Zdanitelný příjem zaměstnance 67 -> 52 písm. a-d) ZP 56 odst. 2 ZP ANO zdanitelný příjem Pojistné na sociální zabezpečení NE výjimka

48 Dovolená poskytovaná nad rámec základní výměry Zdanitelný příjem zaměstnance 213 ZP ANO zdanitelný příjem Pojistné na sociální zabezpečení ANO předmětem daně

49 Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dní DPN Zdanitelný příjem zaměstnance 4 odst. 1 písm. h) - vypuštěno NE Pojistné na sociální zabezpečení NE

50 Vitamíny a očkování Zdanitelný příjem zaměstnance ANO zdanitelný příjem pokud daň. výdaj, jinak NE osvob. kolektivní smlouva 6 odst. 9 písm. d) - NE 24 odst. 2 písm. j bod 5- ANO Pojistné na sociální zabezpečení NE částky osvobozené od daně, jinak ANO

51 Úhrada výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami na žádost zaměstnance Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 9 písm. x) NE osvobozeno od daně Pojistné na sociální zabezpečení NE nejde o příjem zúčtovaný zaměstnanci

52 Bezplatné využívání vozidla zaměstnavatele pro služební i soukromé účely Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 6 ANO zdanitelný příjem Pojistné na sociální zabezpečení ANO výhoda

53 Výrobky a služby za nižší než obvyklou cenu Zdanitelný příjem zaměstnance 6 odst. 3 ANO předmět daně rozdíl obvyklá-prodej Pojistné na sociální zabezpečení ANO ne rozdíl mezi účetní hodnota - prodej

54 Deputátní uhlí a dříví Zdanitelný příjem zaměstnance 1 odst. 1 písm. b) 154/2002 Sb. ANO podléhá zdanění Pojistné na sociální zabezpečení ANO zúčtovaný příjem, pokud nebude výjimka

55 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI 55

56 7 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI Příjmy z podnikání jsou: Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství Příjmy ze živnosti Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti Do příjmů z jiné samostatné činnosti patří: Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem Příjmy z nezávislého povolání Příjmy znalce, tlumočníka, atd. 56

57 7 PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v 11 nebo 12 ve výši a) 80 % z příjmů ze živností řemeslných, b) 60 % z příjmů z ostatních živností, c) 40 % z příjmů autorská tvorba a svobodná povolání (lékaři, daňoví poradci, ) d) 80 % z příjmů ze zemědělské a lesní výroby. Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. 57

58 7a DAŇ STANOVENÁ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU Podmínky pro paušální daň platí pro poplatníka: Roční výše příjmů dle 7 (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně) za bezprostředně předcházející 3 zdaňovací období nepřesáhla Kč Nemá zaměstnance ani spolupracující osoby Není účastníkem sdružení bez právní subjektivity Není plátce DPH Výše daně činí nejméně 600 Kč za zdaňovací období Pokud poplatních v průběhu zdaňovacího období dosáhne z ostatních příjmů částku přesahující Kč je povinen po skončení zdaňovacího období podat řádné daňové přiznání. 58

59 7b DAŇOVÁ EVIDENCE Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o : a) Příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně b) Majetku a závazcích Poznámka: Jedná se o evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků, která nahrazuje dosavadní jednoduché účetnictví. Zvyšuje se limit pro povinnost přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví z částky obratu 6 mil. Kč na 15 mil. Kč, a to i zpětně za rok

60 8 Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle 6 odst. 1 nebo 7 odst. 1 písm. d), jsou: a) podíly na zisku b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnik c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu d) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem 9a) po snížení podle odstavce 6, e) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, f) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech 60

61 9 PŘÍJMY Z PRONÁJMU Patří sem: Příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí) Příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu Neuplatní-li poplatník skutečné výdaje, může uplatnit paušální výdaje ve výši 30 % příjmů 61

62 10 OSTATNÍ PŘÍJMY Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem jsou osvobozeny pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období částku Kč. 62

63 SLEVY NA DANI 35 1/2 Poplatníkům uvedeným v 2 a 17 (zaměstnavatelům) se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání, snižuje o a) částku Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, b) částku Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, 63

64 SLEVY NA DANI 35 2/2 c) polovinu daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností provozovaných poplatníky uvedenými v 17, zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50% průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců. 64

65 SLEVY NA DANI ZAMĚSTNANCŮ 35ba Nahrazení vybraných nezdanitelných částí základu daně slevami na dani: Kč ( Kč) na poplatníka (včetně starobních důchodců) Kč ( Kč) na manželku (po skončení roku) pokud nemá za zdaňovací obdob příjem větší než Kč Kč ( Kč) na manželku ZTP/P (po skončení roku) 210 Kč (2 520 Kč) 420 Kč (5 040 Kč) invalidní důchodce 1. či 2. stupně invalidní důchodce 3. stupně Kč ( Kč) držitel průkazu ZTP/P 335 Kč (4 020 Kč ) studium (do 26 resp. 28 let věku) 65

66 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI 35c, 35d Daňové zvýhodnění činí Kč ročně na dítě v domácnosti ( Kč na dítě se ZTP/P) Forma: Sleva na dani Sleva na dani a daňový bonus Daňový bonus Roční daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho roční výše činí alespoň 100 Kč, max. do (dříve ) Kč. 66

67 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI 35c, 35d Měsíční daňový bonus lze vyplatit, činí-li jeho výše alespoň 50 Kč, max. do Kč. Podmínkou je, že úhrn příjmů ze ZČ (bez osvobozených příjmů a příjmů podrobených srážkové dani) dosahuje poloviny minimální mzdy (4 000 Kč) Roční daňový bonus (max. do Kč) může uplatnit jen poplatník s příjmy podle 6,7,8,9 v úhrnu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné ke dni ( Kč) 67

68 Měsíční záloha na daň 38h/2 Záloha na daň ze základu zaokrouhleného na celé stokoruny NAHORU (do 100 Kč na celé koruny nahoru) za kalendářní měsíc činí 15%. U poplatníka, který nepodepsal Prohlášení činí záloha 15%, pokud nejde o příjmy zdaněné srážkovou daní Vypočtenou zálohu na DPZČ u poplatníka s podepsaným prohlášením plátce nejprve sníží o měsíční slevy na dani podle 35ba a následně o měsíční daňové zvýhodnění. K prokázaným nezdanitelným částkám podle 15 a ke slevě podle 35ba odst. 1/b (partner bez příjmů) přihlédne plátce až při ročním zúčtování 68

69 Vybírání a placení záloh na DPZČ 38h Plátce srazí zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé činnosti, bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Mzdy plynoucí do konce ledna za předchozí rok se zahrnou do základu pro výpočet zálohy za předchozí rok. Plátce, který vyplácí najednou mzdu za více měsíců téhož roku vypočte zálohu, jako by byla vyplacena v jednotlivých měsících, je-li to pro poplatníka výhodnější a neuplatnil-li poplatník v tom roce dosud měsíční daňové zvýhodnění. Při použití tohoto způsobu rozpočtu nelze použít zdanění srážkovou daní podle 6 odst. 4 Plátce daně odvede úhrn sražených záloh nejpozději do 20.dne, v němž povinnost sražení zálohy nastala. Správce daně může lhůtu prodloužit, ale nejvýše do konce měsíce. 69

70 Nezdanitelné částky 15 Dary na společensky preferované účely (od 2% ze základu daně, alespoň Kč) Úroky z úvěrů použitých na bytové účely (max. 300 tis. Kč na domácnost) Příspěvek na penzijní připojištění(úhrn příspěvků na penz.připoj.sníženému o Kč, max Kč) Zaplacené pojistné na soukr.životní pojištění (max Kč) Odborové členské příspěvky do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle 6, max Kč za rok Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání max Kč, osoby ze zdravotním post Kč a těžším zdravotním postižením Kč 70

71 Nezdanitelné částky 15 - dary Obcím, krajům, organizačním složkám státu, PO se sídlem v ČR a pořadatelům veřejných sbírek, FO provozujícím zařízení zdravotnická a na ochranu zvířat. Financování vědy, vzdělání, výzkumu a vývoje, na kulturu, školství, policii, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, politickým stranám a hnutím na jejich činnost. Na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR. 71

72 Nezdanitelné částky 15 - dary Fyzickým osobám s bydlištěm v ČR, které jsou poživateli ČID a PID, nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (Z 108/06) na zdravotnické prostředky (Z 123/00) do částky nehrazené ZP nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky ( 33 V 182/91) do částky nehrazené ze SR. Dále na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. 72

73 Nezdanitelné částky penzijní připojištění 15/5 Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy mezi poplatníkem a penzijním fondem. Úhrn příspěvků zaplacených na zdaňovací období se sníží o Kč, maximálně lze odečíst Kč. Při zániku připojištění bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání s vyplaceným odbytným se dříve uplatněné odpočty stávají příjmem podle 10.

74 Nezdanitelné částky soukromé životní pojištění 15/6 Ve zdaňovacím období poplatníkem zaplacené pojistné (max Kč) podle smlouvy mezi poplatníkem (pojistníkem) na pojistné produkty: Pro případ dožití Pro případ smrti nebo dožití Na důchodové pojištění

75 Soukromé životní pojištění 15/6 oprávněná pojišťovna Pojišťovna musí mít oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území ČR podle zvláštního předpisu (Z 363/99 o pojišťovnictví) nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie (27 - BE, BG, CZ, DK, EE, Fi, FR, IE, IT, CY, LT, LV, LU, HU, MT, DE, NL, PL, PT, AT, GR, RO, SK,SI,ES,GB, SE) nebo Evropského hospodářského prostoru (3 - IS,LI,NO)

76 Nezdanitelné částky soukromé životní pojištění 15/6 Podmínky: Výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy Nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let U smluv s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou 5-15 let činí pojistná částka alespoň 40 tis. Kč a nad 15 let 70 tis. Kč

77 Nezdanitelné částky úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 15/8 Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., pokud nebyly uhrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny poplatníkem s příjmy podle 7 jako výdaj podle 24, nejvýše však Kč (poplatník se zdravotním postižením do Kč a s těžším zdravotním postižením do Kč). Platí od

78 Slevy na dani,daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky u nerezidentů Rezident Nerezident 15 odpočty ze ZD až po skončení roku až po skončení roku úroky při 90% příjmů z ČR - DaP ostatní bez DaP 35ba slevy na dani průběžně studium průběžně bez DaP ostatní po skončení roku při 90% příjmů ČR - DaP 35c,d zvýhodnění na děti průběžně až po skončení roku při 90% příjmů ČR - DaP

79 Přeplatky a nedoplatky 38i Přeplatek na dani vrátí plátce, pokud neuplynuly tři roky od roku, v němž přeplatek vznikl. Přeplatek na zálohách vrátí plátce do 15. února následujícího roku. O vrácený přeplatek plátce sníží nejbližší odvod záloh. Nesraženou daň plátce může srazit dodatečně, pokud neuplynulo od nesprávné srážky 12 měsíců. Jde-li o nedoplatek z viny poplatníka, může být i s příslušenstvím sražena do 3 let od konce roku, v němž k nesprávné srážce došlo. Nesraženou zálohu může plátce srazit do 31. března následujícího roku. Nemůže-li plátce nedoplatek vyšší než 100 Kč poplatníkovi srazit (nezúčtovává již mzdu nebo nemůže srážku provést), zašle podklady k provedení srážky příslušnému FÚ do 30 dnů ode dne, kdy zjistil že nedoplatek nemůže srazit. Obdobně se postupuje u daňového zvýhodnění

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč)

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč) Příloha č. 1 Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK 2012 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Změny v oblasti pracovního práva a jejich dopady na zdaňování zaměstnanců Nejvyšší správní soud ČR Brno, 20. 11. 2007

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více