Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Smutný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2000 Jan Smutný 1

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika Vedlejší specializace: Peněžní ekonomie a bankovnictví Název diplomové práce: SVOBODNÉ BANKOVNICTVÍ POHLED TEORIE A PRAXE Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Jan Smutný Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Vedoucí katedry hospodářské politiky 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Svobodné bankovnictví Pohled teorie a praxe jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Podpis 3

4 Poděkování Velice rád bych touto cestou poděkoval panu prof. Milanu Žákovi a panu doc. Miroslavu Součkovi za jejich vysoce odbornou pomoc a podporu, a to nejen při psaní této diplomové práce, ale i po celou dobu mého inženýrského studia. Chtěl bych poděkovat panu ing. Josefu Šímovi, který ve mě svými publikacemi a přednáškami na VŠE podnítil zájem o studium rakouské ekonomické školy v celé její šíři a hloubce. Velmi si vážím inspirujících diskusí s ing. Danem Šťastným a ing. Janem Havlem. 4

5 OBSAH 1. Úvod 1 2. Metodologická východiska a terminologie 4 3. Historická východiska Emergence peněz Kovový standard Papírové peníze a papírový standard Model svobodného bankovnictví Rakouská škola proti centrální bance Peníze kryté důvěrou Komoditní měna Teorie endogenních peněz Historické ohlédnutí Reálné fungování svobodného bankovnictví Emisní funkce Vrcholný subjekt měnové politiky Funkce banky bank Regulace a dohled bankovního systému Další funkce centrální banky Revize cílů centrální banky Soukromý názor na soukromé peníze Závěr Literatura 73 5

6 Centrum informačních a knihovnických služeb KNIHOVNA VŠE ZÁZNAM O DIPLOMOVÉ PRÁCI AUTOR NÁZEV DP FAKULTA OBOR ROK OBHAJOBY 2001 POČET STRAN 75 POČET PŘÍLOH 0 VEDOUCÍ DP ANOTACE Jan Smutný Svobodné bankovnictví, pohled teorie a praxe Národohospodářská Hospodářská politika Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Diplomová práce Svobodné bankovnictví, pohled teorie a praxe reaguje na současné otázky týkající se postavení a cílů centrální banky. Práce vnáší jiný pohled na centrální bankovnictví s nuceným oběhem peněz. Spolu s výkladem modelu soukromých peněz v obou jeho základních větvích, teoretických konsekvencích s teorií endogenních peněz a historických odkazech jeho fungování, je v textu předkládána možná podoba některých prvků současného bankovnictví v systému bez centrální banky. KLÍČOVÁ SLOVA Bankovnictví, centrální banka, endogenní peníze, free banking, inflace, liberalismus, měnová politika, peníze, rakouská škola, vládní intervence, zlatý standard MÍSTO ULOŽENÍ SIGNATURA Free Banking - The View of the Theory and Praxis 6

7 Jan Smutný The University of Economy, Prague Abstract The Austrian Economics model Free Banking represents an alternative view on the present banking system with fiat money. Free Banking principles conclude: central bank abolition with excluding any government intervention, legal tender repeal and free coinage, issue of private money (free competition). There are two branches in the model. One of them, represented by L. von Mises, M. N. Rothbard etc., is based on commodity money. The other prefers trust-covered money (F. A. von Hayek). This paper shows, together with the theoretical foundation, several possibilities in which way the Free Banking could effect recent functions of central bank. This paper also deals with a question, if the commodity (esp. gold) money issue is possible at nowadays. Keywords Austrian Economics, banking, central bank, classical liberalism, endogenous money, Free Banking, gold standard, inflation, monetarism, monetary policy, money, government intervention JEL Classification B290, E590, G200 7

8 1. Úvod V průběhu devadesátých let tohoto století se setkáváme na domácím i vzájemně propojených světových finančních trzích s celou řadou nemalých problémů, které globálně i lokálně vyvolávají velké kolize. Problémy vzniku a způsobu léčení světových finančních krizí, otázky týkající se cílů a implementace měnové politiky, funkcí a nezávislosti centrálních bank, atd. To vše se hromadí před kompetentními osobami a odbornou veřejností a vyvolává mnoho otázek týkajících se vývoje bankovnictví v globálním a národním měřítku. V posledních málo letech oživený koncept Rakouské subjektivněpsychologické školy 1 - svobodné bankovnictví 2 - přináší ekonomické obci (a nejen jí) jiný úhel pohledu na bankovní systém jako celek. Model svobodného bankovnictví (synonyma volné bankovnictví či free banking) je doposud aktuální proto, že nastavuje zrcadlo současnému systému peněz s nuceným oběhem. Tento velmi fundovaný koncept se může zdát ve světle současného bankovního systému s centrální bankou a jejími funkcemi, aplikovaného téměř ve všech vyspělých zemích světa, jako absurdní a utopické dílo opírající se o excerpci základních myšlenek liberalismu 3. I kdyby se ekonomům centrálního bankovnictví podařilo vědecky vyvrátit teze free banking, falzifikovat jej, přesto má v peněžní teorii své nesmazatelné místo. Neboť vedle poznatků přinášejících užitek nám věda odhaluje i poznatky přinášející světlo. 1 Dále v textu bude spolu s označením rakouská škola používán i pojem neorakouská škola. Dělení na rakouskou a neorakouskou ekonomickou školu je pouze časovým tříděním. Za zakladatele rakouské školy jsou považováni první následovníci C. Mengera E. von Boehm-Bawerk a F. von Wieser. Dnešní podobu této škole, representuje jí již více než 6 generací ekonomů, vtiskli L. von Mises a F. A. von Hayek a jejich následovníci M. N. Rothbard, I. M. Kirzner, L. M. Lachmann. Pro svoji odlišnost od první generace rakouských ekonomů je současná podoba školy označována jako neorakouská škola. Neorakouská škola je charakteristická důsledným a jednoznačným liberalismem. Podrobněji viz Holman, R.a kol.- Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck První vzkříšení přinesla v polovině 70. let kniha nositele Nobelovy ceny F. A. Hayeka Denationalisation of Money. London, IEA 1978 (2. rozšířené vydání), (1976). Koncept svobodného bankovnictví kromě F. A. Hayeka zpracovala i řada dalších ekonomů rakouské školy - L. von Mises, K. Dowd, H. Hazlitt, H. H. Hoppe, M. N. Rothbard, G. Selgin, L. White. 3 Může připomínat např. Campanellův Sluneční stát - utopickou vizi spravedlivého rozdělování. 8

9 Chtěl bych předeslat, že tato diplomová práce není návodem či projektem na zavedení svobodného bankovnictví, ani není popisem prvků a charakteristik, které by muselo nutně obsahovat. Až spontánní vzájemné interakce řady poptávajících a nabízejících subjektů svobodného peněžního trhu vytvoří dokonalý obraz. Ve své práci si dovolím nastínit pouze možnou část této umělecké vize. Smyslem mé práce je vnést jiný pohled na současné uspořádání v peněžní oblasti, odhalit jeho slabiny, kriticky je zhodnotit a poukázat na možné směry vývoje. Pokusím se nalézt odpověď na otázku, zda-li je možná existence uspořádání bankovního systému v intencích svobodného bankovnictví a zda-li by jeho fungování znamenalo pro uživatele peněz efektivnější alternativu. Celou diplomovou práci jsem pomyslně rozdělil do dvou hlavních tematických částí: první, teoretická, zaujímá kapitoly 2 až 5, druhá část textu, tj. kapitoly 6 až 8, je věnována praktickým aspektům fungování svobodného bankovnictví. Ve druhé kapitole chci předložit ujasnění základních metodologických východisek, použitých při vypracování dokumentu, společně se slovníkem základních pojmů peněžní teorie. Třetí kapitola přinese vysvětlení vzniku peněz z teoretických pozic neorakouské ekonomické školy a stručně popíše historický vývoj peněžních institutů a institucí. Uvozením postoji rakouské školy vůči centrálním bankám a ingerencím státu v hospodářství obecně začíná čtvrtá kapitola. Hodlám v ní přinést vysvětlení samotného modelu svobodného bankovnictví, a to v obou jeho základních teoretických větvích podle měnového standardu, to jest model důvěrou krytých měn a model měn komoditně podložených. Ačkoli se rakouská škola k postkeynesovskému ekonomickému směru staví zcela odmítavě, je postkeynesovský koncept endogenních peněz v několika ohledech podobný modelu svobodného bankovnictví. Proto 9

10 provedu jejich komparaci. V páté kapitole se budu také zabývat alternativními pohledy na proces peněžní kreace v peněžních teoriích postkeynesiánců, monetaristů a neorakouské školy. Pod názvem Historické ohlédnutí bych rád přiblížil fungování skotského a severoamerického bankovnictví od poslední třetiny 18. století do poloviny 19. století. Ačkoli v bankovním systému obou zemí nebylo realizováno svobodné bankovnictví v čisté podobě (existovaly stále určité regulace) jsou užitečným historickým dokladem hypotézy, že tvorba peněz a jejich oběh jsou bezproblémové a vysoce účelně naplňované skrze trh a že k jejich udržení nejsou nutné žádné státní instituce. Sedmá kapitola, nazvaná: Reálné fungování svobodného bankovnictví, představí možné varianty naplňování jednotlivých současných funkcí centrální banky v systému volného bankovnictví. Jsem si vědom skutečnosti, že nelze popsat prvky systému, které spontánní vývoj možná přinese. Smyslem kapitoly sedmé je však vykreslit střípky, jež by mohly mít své místo v mozaice jiného, alternativního měnového uspořádání. Diskuse o možných podobách a formách free banking plynule přejde v úvahu nad úspěšností centrálních bank při dosahování svých zákonem daných cílů. V kapitole osmé přinesu též objasnění otázek týkajících se způsobů či principů, na základě kterých by ve svobodném bankovnictví bylo sledováno naplňování současných společenských a měnově-politických cílů. Závěrem předložím vlastní názory a postřehy, jak na modelové formulace svobodného bankovnictví, tak na jejich možné naplnění v realitě dnešního světa. Samotnou tečkou diplomové práce bude shrnutí poznatků a odpovědí obsažených v stěžejních kapitolách textu. 10

11 2. Metodologická východiska a terminologie Teorie svobodného bankovnictví plně staví na zásadách rakouské školy, kterými jsou především odmítání státních zásahů do ekonomiky 4, dynamický charakter konkurence a volnost jejího působení (ekonomický liberalismus 5 ), důraz na spontaneitu vývoje lidské společnosti. Slovy fyziokratů jsou Rakušané stoupenci myšlenky laissez faire, laissez passer, tedy nechte být nechte plynout 6. Rakouská škola obecně nahlíží na společenský a ekonomický systém jako na přirozený řád, kterým se označuje řád, jehož povaha je nezávislá na historii, společenských institucích a především na vůli státu. 7 Tento pohled pramení z poznatků filosofů přirozených zákonů. Metodologie rakouské školy vychází z metodologického individualismu a subjektivismu 8. Metodologický individualismus odmítá zkoumání velkých ekonomických celků, soustřeďuje se na jednajícího jedince (člověk jednající = homo ager). Rozum, cíle a způsobilost jednat mají pouze jednotlivci nikoli kolektivy, agregáty. Ekonomickým jevům lze porozumět jen tehdy, když je vidíme jako výsledky konání jednotlivců a když pochopíme principy jejich chování. Metodologický individualismus vysvětluje vznik institucí jako nezamýšlený produkt individuálního jednání. Metodologický subjektivismus 9 je protipólem pozitivizmu ve vědě, tedy opakem metody přírodních věd. Objektivní existence ekonomických 4 Z důvodu důsledné aplikace metodologického subjektivismu v teorii užitku. 5 Pro přesnější určení se jedná o klasické liberály (evropská terminologie), či libertariány (americká terminologie). 6 V chápání L. von Mises znělo toto heslo ve smyslu nechte jednat člověka!, viz Holman, R.a kol. - Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck 1999, str Holman, R.a kol. - Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck 1999, str Viz Loužek, M. Metodologická pokora jako poselství prvního sporu o metodu, v Mladí ekonomové roku 1999 o metodologii ekonomické vědy. Seminář ČSE, Praha, červen Viz Kirzner, M. I. The Subjectivism of Austrian Economics. In Meijer, G. (ed.) New Perspectives on Austrian Economics. London, New York, Routledge

12 jevů není důsledkem objektivních zákonů, nýbrž výsledkem spontánní aktivity mnoha samostatně jednajících jednotlivců. 10. Ekonomická věda je rakouskou školou definována jako věda zkoumající metodou abstraktně - deduktivní projevené preference jednotlivců. Hledá motivace jedinců k určitému jednání, odhaluje jeho cíle. Diplomová práce se snaží vycházet z metodologického rámce rakouské školy nejen při výkladu samotné teorie svobodného bankovnictví, ale i v části zabývající se možnou aplikací volného bankovnictví v současném světě. I v kapitole 3., popisující historické události a jevy, je vznik institucí peněžního trhu chápán plně v rámci metodologického individualismu. Při studiu jednotlivých peněžních teorií různých ekonomických škol se vedle fundamentální neshody ve věci definice peněz 11, jejich obsahu, podoby a formy, setkáváme s mnoha pojmy, jejichž význam se někdy překrývá. Tato terminologická nevyjasněnost se objevuje i uvnitř rakouské školy, konkrétně mezi zastánci úplného a částečného komoditního krytí. Na, ne nikterak obsáhlém, slovníku se pokusím vysvětlit a připomenout význam některých anglických výrazů (pozn.- v závorkách jsou uvedeni autoři, jež výraz ve svých dílech používají). commodity money, money (M. N. Rothbard) = base, basic money (L.C. White, G. Selgin) = komoditní peníze, high-powered money = mocné peníze = komoditní peníze, money substitutes = peněžní substituty jako vlastnická práva k určitému množství peněz 12, dále se dělí na money certificates (L. Mises), které odpovídají úplnému krytí, a fiduciary media of exchange při částečném peněžním krytí, 10 Holman, R.a kol. - Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck 1999, str Např. postkeynesiánský ekonom P. Arestis tvrdí, že peníze jsou vedlejším produktem úvěrového procesu. Naopak postoj M. N. Rothbarda zní: peníze jsou komodita. 12 Havel, J. - Svobodné bankovnictví, spontánnost a stabilita. Diplomová práce, VŠE Praha 2000, str

13 fiduciary issue = nekrytá emise, inside money (L. C. White) = bankovní závazky, vnitřní peníze, žirární peníze (D. Krejčí 13 ), outside money (L. C. White) = bankovky, mince (bez ohledu na emitující subjekt), vnější peníze generované mimo bilanci bankovního sektoru (D. Krejčí), fiat money = nesměnitelné peníze (úvěrové peníze), tzn. že peníze jsou bez jakékoli přímé vazby na drahý kov, nemají žádnou vnitřní hodnotu, nařízená důvěra přijímání, fiat standard = neřízený standard, commodity standard = komoditní standard, fractional reserve system = frakční rezervní systém, bankovnictví částečných rezerv. 3. Historická východiska Pro vysvětlení emergence peněz, postupné změny měnového standardu a formy peněz a pro objasnění vzniku komerčních a centrálních bank použiji přehledného historizujícího rámce, jenž nám spolu s chronologickou sousledností poodhalí spontánnost 14 vzniku některých institutů a institucí. 3.1 Emergence peněz Proces spontánního vzniku peněz velmi pregnantně popsal M. N. Rothbard 15 ve své knize What has Government Done to Our Money? U peněžní teorie vnitřních peněz (viz. kapitola 5.) jsou pojmy vnitřní a vnější peníze používány v kontextu s úvěrovými penězi, ne komoditními. 14 Spontánnost je zde chápána jako děj, při němž absentuje předem definovaný cíl, záměr. 15 Murray N. Rothbard byl profesorem ekonomie na University of Nevada, Las Vegas. Jakožto význačný představitel neorakouské školy a následovník L. von Misese rozvinul Misesův aprioristický přístup. Pro své vyhraněně liberální názory byl označován za anarcho-kapitalistu. 16 Rothbard, M.N. What Has Government Done to Our Money? Auburn, Ludwig von Mises Institute,

14 Protože se skutečně jedná o velmi subtilní text, dovolil bych si opřít se o Rothbardovu analýzu při popisu vzniku peněz V případě existence pouze dvou ekonomických subjektů lidí, neexistuje žádný důvod pro vznik peněz. Až v okamžiku, kdy se společnost rozrůstá a vzájemné interakce se násobí, je možná existence prostředí vhodného pro emergenci peněz. Primární otázkou je, proč člověk vůbec směňuje? Směna je základem našeho ekonomického života. Bez směny neexistuje reálná ekonomika a prakticky žádná společnost. Dobrovolná směna, dohoda mezi subjekty A a B o převedení zboží nebo služeb jednoho za zboží a služby druhého, nastává, protože obě strany očekávají zisk 17. Směna je uskutečňována pouze proto, že dva subjekty oceňují dva produkty rozdílně - pořadí těchto produktů na preferenčních škálách subjektů směny je opačné. Rozdílnost lidských dovedností a znalostí a rozmanitost přírody jsou základními faktory, které umožňují realizaci stále nových a dalších vzájemných výměn zboží a služeb. Specializace dovoluje každému člověku rozvíjet jeho nejlepší dovednosti a každému regionu umožňuje rozvíjet jeho partikulární zdroje. Pokud nikdo nebude směňovat, tedy jestliže by každý člověk byl schopen být zcela soběstačný, je zřejmé, že většina z nás by umřela hlady a zbytek by stěží zůstal naživu. Směna je životadárnou tekutinou, krví, nejen našeho hospodářství, ale i civilizace samotné. Realizace přímé směny je v četnější společnosti při různě diverzifikovaných zájmech a potřebách prakticky nemožná. Vyžaduje vynaložení obrovských transakčních nákladů. Přímá směna zboží a služeb by stěží postačovala k udržení chodu hospodářství nad primitivní úrovní, 17 Při směně subjekt nabízí statek, jež subjektivně oceňuje méně, než statek, který poptává. Slovy marginální analýzy užitku: mezní užitek poptávaného statku převyšuje mezní užitek statku nabízeného, tím dochází k růstu užitku obou stran transakce. Z pohledu marginalistiky je mylné vnímání směny jako procesu, kdy jeden musí ztratit, aby druhý získal, které je známé jako Montaignovo dogma (viz Šíma, J.(ed) Právo a obrana jako zboží na trhu. Praha, Liberální institut 1999) 14

15 říká M. N. Rothbard 18. Je zřejmé, že hladké fungování žádného druhu civilizovaného hospodářství není možné při přímé směně. V procesu pokusů a omylů lidé objevili cestu, která umožňuje rozšiřování ekonomiky - nepřímou směnu: zboží A se prodá za zboží B, které se dá snadno a lehce dělit, např. plátno, jeho část se pak smění za statek C, který byl původně požadován. Poptávaným zbožím B, je statek s vyšší obchodovatelností (marketability) než všechny ostatní. Jestliže jeden statek je více obchodovatelný než jiný a pokud je každý přesvědčen, že bude snadno prodán, pak bude více poptáván než statky ostatní a bude používán jako prostředek směny (medium of exchange). 19 Stejně jako existuje varieta lidských dovedností a přírodních zdrojů, existuje i vícero lépe obchodovatelných statků. Některé jsou poptávány více než ostatní, některé jsou lépe dělitelné na menší části bez ztráty hodnoty, některé jsou trvanlivější, jiné lépe přenositelné na velké vzdálenosti. Všechny tyto výhody hovoří pro větší obchodovatelnost. Je zřejmé, že v každé společnosti bude the most marketable good statek postupně vybrán jako prostředek směny. Takový statek je pak více a více vybírán jako prostředek směny, poptávka po něm narůstá, a tak se stává ještě více obchodovatelným, ještě více marketable. Výsledkem je sama sebe posilující spirála: vyšší obchodovatelnosti je důvodem širšího používání jako prostředku směny, což působí opět na vyšší obchodovatelnost, atd. Nakonec jedna nebo dvě komodity jsou používány jako všeobecný prostředek směny (většinou všech směn) a ty jsou nazývány penězi. V historii bylo mnoho rozličných statků používáno jako prostředek směny: tabák v koloniální Virginii, cukr v Západní Indii, sůl v Habeši, dobytek ve starověkém Římě, hřebíky ve Skotsku, měď ve starověkém Egyptě, zrní, korálky, čaj, mušle a rybí háčky. V průběhu staletí dvě komodity, zlato a stříbro, spontánně vznikly jako peníze ve svobodné 18 Rothbard, M.N. What Has Government Done to Our Money? Auburn, Ludwig von Mises Institute, 1990, str Ibid., str

16 konkurenci trhu a vytlačily ostatní komodity. Obě jsou jedinečně zpeněžitelné, málo využívané k výrobě běžných věcí (malé průmyslové využití), velmi poptávané jako šperk a excelují i v ostatních potřebných kvalitách (vzácnost, snadná dělitelnost, kujnost, stálost, odolnost, snadná manipulace s obrovskými částkami). Především zlato se stalo oblíbeným mincovním kovem (někdy docházelo až k jeho fetišizaci) určeným pro objemnější transakce. Stříbro bylo naopak pro svoji relativně větší hojnost shledáno praktičtějším pro menší transakce. Zlatý standard poskytl světu velmi dlouhé období relativní stability, během kterého se plně rozvinula moderní průmyslová společnost. Peníze nemohou vzniknout jinou cestou než prostřednictvím trhu. Nemohou být vytvořeny na základě něčího náhlého rozhodnutí o vytvoření peněz z neupotřebitelného materiálu, ani vládou vyhlášenou cenou papírových peněz. Podstatnou je cena peněz v nejbližší minulosti. Peníze musejí mít cenu již před svým vznikem, říká M. N. Rothbard 20. Jediná cesta, jak se tak může stát, je nejprve používáním nějaké užitečné komodity v barteru a pak zvýšením její poptávky jako prostředku směny k předchozí poptávce z titulu přímého užití (např. zlato na šperky). Vláda tak nemá sílu ani prostor k vytvoření peněz pro hospodářství. Peníze nejsou abstraktní účetní jednotka, možná oddělená z konkrétního zboží, nejsou neupotřebitelná věc, vzatá pouze ke směně, není to pohledávka za společnosti, není to garance fixní cenové hladiny. Peníze jsou komodita, která se odlišuje od jiných komodit tím, že je poptávána především jako prostředek směny. Jako ostatní komodity má i existující zásobu, její cena je determinována vzájemnou interakcí nabídky a poptávky, lidé kupují peníze prodejem svých služeb a zboží a stejně tak prodávají peníze, když zboží a služby nakupují. 20 Ibid., str

17 3.2 Kovový standard Dlouhá staletí měly lokální kultury charakter naturálních, autarkních ekonomik, ve kterých byla směna okrajová. S růstem dělby práce, konkrétně vnitřní specializací zemědělství, se směna pomalu rozrůstala. S narůstajícím objemem směn se vytvářela specializovaná směnná místa, vzniká institut trhu. Přímá směna se mění v nepřímou. Spontánně emergují lokální naturální ekvivalenty směny a při vzájemném obchodu mezi regiony se lidé seznamují s přednostmi a nevýhodami jednotlivých naturálních měn. V konkurenci mezi nimi postupně vítězí jeden, pro své vlastnosti všeobecně přijímaný ekvivalent směny, a to kov. Jeho užitečnost se v čase nemění, je ideálně dělitelný a skladovatelný beze ztráty svých vlastností. Přibližně v letech před Kristem se v Přední Asii kov dostává do role monopolního směnného ekvivalentu. Při platbách se používají různé tvary a formy kovů (valouny, úlomky, odřezky, prach) a jejich základní účetní jednotkou jsou váhové jednotky 21. Šířeji užívaným měnovým kovem bylo zpočátku železo. S narůstající těžbou železné rudy a relativně snadným získáváním velkého množství železa klesá jeho cena a užití se přesouvá z měnové oblasti k průmyslovému využití, tj. na výrobu nářadí a zbraní. Odstupující železo je nahrazováno stříbrem, spolu s mědí a olovem. Používá se i elektrón - slitina zlata a stříbra. Platba přes kovový ekvivalent postupně zevšeobecnila a začala být běžnou. Vážení a přezkušování ryzosti kovu při každé platbě však danou směnu zdržovalo. Úlomky a kousky kovu byly proto opatřovány určitými značkami, které vyjadřovaly jeho jakost. Punc lze svým způsobem považovat za předchůdce mincí. První mince, tedy hmotné vyjádření vztahu mezi jednotlivými subjekty směny na jedné straně a respektovanou garantující mocí na druhé 21 Ve starém Babylónu byly používány následující váhové kategorie: 1 šekel = 180 zrnek obilí, 60 šekelů = 1 mína (cca 0,5 kg), 60 mín = 1 talent (cca 30 kg) viz Váňa, D. Dějiny peněžních institucí. Cyklus přednášek, VŠE Praha, únor duben

18 straně, byly raženy ve starověkém Řecku 22. Mince již představovala garanci, standard, že obsahuje deklarované množství drahého kovu při jeho dané kvalitě 23. Jednotlivé městské státy měly vlastní mincovní soustavy 24, a proto jejich vzájemný obchod byl uskutečňován za viditelné podpory směnárníků. Peníze se staly pro Řeky samotným předmětem obchodu. Směnárníci otevírali občanům účty, na kterých bylo možné ukládat peníze. Za jejich správu, resp. ochranu si směnárníci účtovali poplatky. Navíc se zůstatky na účtech mohli disponovat a dokonce je nemuseli mít vždy k dispozici. Deponované finanční prostředky nabízeli formou úvěru a odměnou jim za to byl nemalý úrok - lichva 25. Směnárníci dokonce již spekulovali na vývoj kurzů mezi jednotlivými mincovními soustavami (hodnota mincí se měnila v období míru a války). Tak již v období starověkého Řecka byl položen základ bankovnictví, bezhotovostních plateb i pojišťovnictví. Postupem času se mince staly médiem nejen platebním, ale i informačním. Vzhledem k omezeným informačním tokům ve starověku, v porovnání se současností, se mince, jakožto prvek obíhající rukama většiny obyvatelstva regionu, používala i jako prostředek seznámení se prostého lidu s podobiznou jejich panovníka 26. Na lícní straně mince byla vyražena její nominální hodnota a na rubové se nacházel reliéf nejčastěji vladařova profilu. 22 Nejstarší nalezené mince pocházejí ze 7. století před Kristem z Lýdského království v Malé Asii. Mince pevninského Řecka byly stříbrné, v Malé Asii byly z elektrónu. 23 Skutečnost, že mince emitoval panovník, či polis sama o sobě nebyla negativní, pokud nedocházelo k zlehčování mincí podvodnému jednání, při kterém deklarované množství nebo kvalita neodpovídá skutečnosti, a nebylo na daném území zákonem zakázáno používání mincí jiných emitentů. Garantující moc v tomto případě vystupovala jako jakýkoli jiný, čestně jednající, ekonomický subjekt. Často však panovníci vlastnili mincovní regál (monopolní ražba mincí), který provozovali sami nebo jej za tučnou úplatu na dobu určitou pronajímali zástupcům stavů. 24 Roztříštěnost používaných mincí v jednotlivých polis byla posléze překonána spojováním do dvou základních mincovních soustav: aiginské (Sparta) s mincemi ze železa a eubojské (Athény) se stříbrnou drachmou. V důsledku válečných tažení a střetů eubojské mincovní soustava vytlačila aiginskou z celého Řecka. Účetní jednotky v Ahténách byly 100 drachem = 1 mína, 60 mín = 1 talent viz Váňa, D. Dějiny peněžních institucí. Cyklus přednášek, VŠE Praha, únor duben Aristotelova kritika lichvy Holman, R.a kol.- Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck 1999, str O podobném marketingovém využití peněz, konkrétně bankovek, uvažuje ve své diplomové práci i J. Havel, který z důvodu saturace nákladů emise bankovek soukromých emitentů navrhuje jejich rubovou stranu využít pro umístění placené reklamy. 18

19 Rozvoj řemesel a obchodu, směnárnictví a peněžních zprostředkovatelských služeb probíhal dále i v antickém Římě 27. Ale s jeho pádem jakoby skončilo období rozkvětu Evropské civilizace. Až do zhruba 10. století po Kristu se Evropa ve srovnání s antickým Řeckem a Římem posouvá v kvalitě života o krok zpět. Hospodářství ranného středověku bylo chudé, neproduktivní, rustikální. Naturální, značně autarkní a atomizovaný charakter ekonomiky pokrýval celou středověkou Evropu. Značně neproduktivní způsob obdělávání půdy přinášel malé výnosy a s minimem přebytků se i obchod stal spíše náhodným než cíleným. Případná směna byla barterová - až do 8. století se v Evropě nerazila žádná mince 28. Od 11. století se projevují tendence ke změnám. Dochází k rozšiřování nových osevních postupů a plodin z klášterů v Lombardii po celé Evropě. Znovuoživené zemědělství začíná produkovat více než doposud. Obnovující se dělba práce (vyděluje se řemeslník) a dočasné přebytky stimulují k širší směně a obchodu samotnému. Místo barteru se navrací placení penězi a původní římská denárová soustava je ve 13. století doplněna mincí typu brakteát, drobné mince ražené z jedné strany a určené pro každodenní platby. S prohlubující se specializací a rostoucím obchodem vznikají na křižovatkách cest, přístavech a v podhradích řemeslnicko-obchodnická centra, zárodky měst vrcholného středověku. Rozvoj měst a hledání nových cest mezinárodního obchodu patří mezi dominantní znaky vrcholného středověku. Již ve 13. století vznikají v Itálii první bankovní domy 29. Příliv drahých kovů z nově objevených kontinentů 30 podnítil masivní rozvoj bankovnictví nejen v jeho kolébce, ale s přechodem center obchodu na 27 Římané zpočátku jako všeobecný směnný ekvivalent používali dobytek (odtud výrok Pecunia non olé) a postupně od Řeků přejímali mincovní soustavu. Poté začali razit vlastní měděné mince (4.-3. století před Kristem) a po dobytí Hispánie i ze stříbra (stříbrný římský denár). 28 Karel Veliký roku 789 obnovil ražbu římských stříbrných denárů. Jejich hodnota však byla natolik vysoká, že se v běžných transakcích vůbec nepoužívaly. 29 Zejména ve Florencii a Janově. Viz Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny Důsledky přílivu měnových kovů do Evropy jsou nazývány cenovou revolucí. 19

20 atlantické pobřeží i v Nizozemí a Anglii. Měnové kovy z Ameriky podložily výraznou emisi nových evropských mincí 31. Zejména 16. a 17. století je obdobím plnohodnotných mincí 32. Středověcí směnárníci a lichváři s rozvojem mezinárodního obchodu rozšiřují svoje služby (nepřímo po vzoru svých antických předchůdců). Ke směnárenským transakcím a prubířství cizokrajných mincí se připojovaly na vlastní účet prováděné operace depositní, úvěrové, správa majetku,... Z penězoměnce úřadujícího na tržištích 33 a obchodníka - lichváře vzniká instituce banky, tj. peněžního zprostředkovatele jednajícího stále svým jménem, ale už nejen na vlastní účet. Její činností se značně zjednodušily mnohé transakce a alokace volných peněžních prostředků. Akumulace a podstoupení (za úplatu) ve středověku tolik vzácného kapitálu se začíná naplňovat. Následkem toho nastal další podněcující rozvoj výroby a obchodu a tautologicky i peněžních služeb a inovací. 3.3 Papírové peníze a papírový standard Ve stále častějších případech realizace zboží (fyzické předání) časově předchází jeho placení mincemi z drahých kovů. Jako výraz svého závazku kupující vystavuje obchodní směnku 34. Obchodní směnky samy o sobě začaly plnit funkci peněz, to znamená, že byly akceptantem dále používány k dalším platbám. Místo rubopisu (druhá strana transakce ke směnce, resp. jejímu vystaviteli nemusela mít důvěru, či směnka pro daný obchod zněla na příliš vysokou částku) se také obchodní směnky začaly postupovat 31 Evropské obchody s Levantou byly převážně pasivní a odliv drahých kovů do orientu byl nedostatečně kryt těžbou především ve středoevropských nalezištích (Sasko, Čechy) viz Váňa, D. Dějiny peněžních institucí. Cyklus přednášek, VŠE Praha, únor duben Vnitřní hodnota mince se rovná hodnotě kovu. Základní peněžní jednotkou se stává stříbrný tolar (+-27 g) ražený v Jáchymově a platící v celé Evropě. Ze zlatých mincí se razí španělské dublony, anglická zlatá guinea, zlatý sovereign, florentské florén (ražený již od roku 1252). Viz Váňa, D. Dějiny peněžních institucí. Cyklus přednášek, VŠE Praha, únor duben 2000 a Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny Směnárníci dojednávali své obchody za dřevěným stolem a právě z italského il banco = stůl vznikl název banka. 20

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

OBSAH PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE... 1

OBSAH PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE... 1 OBSAH Obsah.......................................... Předmluva k českému vydání.............................. Předmluva k anglickému vydání................ Předmluva ke španělskému vydání..............

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

1. Základní předpoklady produkce výrobků a služeb

1. Základní předpoklady produkce výrobků a služeb Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 1. Základní

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

4. Peníze a poptávka po penězích

4. Peníze a poptávka po penězích 4. Peníze a poptávka po penězích 4.1. Charakter a formy soudobých peněz Peníze zaujímají výsadní postavení v hospodářství i v ekonomické teorii, stejně jako v životě každého člověka, a to i těch, kteří

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více