Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika"

Transkript

1 Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika

2 Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování Úplatkářství Všimné Dary atd Konkurence Obecné jednání, vzdělávání atd. 5 4 Lidská a pracovní práva 7 5 Ekologické chování 8 6 Implementace 8 7 Postihy za porušení tohoto Kodexu 8 8 Otázky 9 Kodex jednání dodavatelů DSV - 2

3 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV Skupina DSV (dále jen DSV ) je mezinárodním poskytovatelem přepravy a zasilatelskou společností, která soukromým i státním zákazníkům nabízí vnitrostátní i mezinárodní přepravu a služby v oblasti logistiky. Tento Kodex jednání dodavatele se týká všech obchodních partnerů Skupiny DSV. Mezi ně patří mimo jiné i dodavatelé, jednatelé, zástupci a partneři ze společných podniků (dále jen Dodavatelé ). DSV je globální skupina společností, jedná tedy s dodavateli z různých zemí, kultur, náboženského vyznání a politických názorů. Z tohoto důvodu je důležitý společný soubor etických praktik a standardů. DSV věří, že globální Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV bude hodnotný pro všechny strany, neboť půjde o krok k navázání dlouhodobých udržitelných vztahů mezi společností DSV a jejími dodavateli. Kromě toho, že všichni Dodavatelé společnosti DSV mají povinnost dodržovat tento Kodex, očekává se od nich, že se budou řídit i veškerými příslušnými zákony a nařízeními. Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV pojednává o tom, co DSV považuje za přiměřené obchodní jednání svých Dodavatelů, a tedy o tom, jaké jednání a chování společnost DSV od svých Dodavatelů při poskytování služeb nebo produktů společnosti DSV očekává. Kodex jednání dodavatelů DSV - 3

4 3 Poctivost při obchodování DSV od svých Dodavatelů očekává, že svoji činnost budou provádět eticky a v souladu se zákony, a stanovuje následující specifická pravidla vztahující se k protikorupčním nařízením, pravidlům hospodářské soutěže a ke střetu zájmů. 3.1 Úplatkářství Společnost DSV nebude v žádném případě tolerovat jakékoli formy úplatkářství, a proto od svých Dodavatelů očekává, že žádný úplatek nepřijmou ani nenabídnou. Úplatkářstvím se rozumí jakákoliv nabídka daru, půjčky, platby, výdělku či čehokoli cenného jiné osobě či subjektu, ať už soukromému nebo státnímu, jakož i jejich přijetí od jiné osoby či subjektu, jejichž cílem by bylo ovlivnit či prosazovat určité jednání nebo opomenutí, které by za běžných podmínek a při neexistenci úplatkářství nebyly vhodné. Příklad: Za úplatkářství by bylo považováno nabídnutí práce příbuznému zaměstnance DSV, a to za předpokladu, že zaměstnanec DSV zajistí, že společnost DSV s tímto příbuzným bude obchodovat. V tomto smyslu je úplatkem veškerý převod aktiv a nejedná se tedy pouze o peněžní převody. Zákaz přijímání či darování úplatku se vztahuje na všechny země, kde Dodavatelé společnosti DSV obchodují s DSV. Tento zákaz přijímání či darování úplatků je platný bez výjimky, a týká se tedy i aktivit, kde se konkurence společnosti DSV nebo její Dodavatelé uchylují k úplatkářství, a dále také zemí, kde úplatkářství jako takové není nezákonné, či kde se úplatky používají jako běžná součást obchodních vztahů. 3.2 Všimné DSV uznává, že všimné je v určitých zemích běžné a legální. Termín všimné odkazuje na úhradu malých finančních obnosů státnímu úředníkovi za účelem urychlení výkonu rutinních činností vykonávaných státem, jako je například vydání licence či víza. DSV podporuje zákaz všimného, ovšem chápe, že v některých regionech je všimné běžnou

5 praxí, a že se jedná o složitý problém, jenž také vyžaduje legislativní úsilí. Rozlišit mezi všimným a nezákonným úplatkářstvím, provizemi atd. může být obtížné. Jakékoli všimné je proto nutno podrobit přísnému zhodnocení a interní kontrole, přičemž všichni Dodavatelé společnosti DSV mají povinnost vynaložit maximální úsilí, aby všimného nemuseli využívat, nebo je co nejvíce snížili. Všimné lze využít v případě, že je žádné národní či mezinárodní zákony nezakazují, a je chápáno jako místní praxe při obchodování. DSV i její Dodavatelé by nicméně měli vyvíjet maximální snahu úhrady všimného se vyvarovat. Je-li všimné v nějaké situaci považováno za zcela nezbytné, pak jakoukoli takovou platbu lze učinit pouze v souladu s následujícími pravidly: Platba všimného nesmí být určena k ovlivnění či změně jakéhokoli rozhodnutí učiněného státním úředníkem Vyplacené všimné musí být v přiměřené výši. Jediným účelem této platby pak musí být urychlení výkonu rutinní vládní činnosti Platba všimného musí být nezbytně nutná, což znamená, že neuhrazení všimného by mělo negativní dopad na způsobilost společnosti DSV provádět svoji činnost Musí být náležitě zaznamenány podrobnosti o platbě všimného, jakož i jeho účel, jméno a povolání příjemce částky, datum a čas vyplacení. Jsou-li všechny výše uvedené podmínky splněny, DSV akceptuje skutečnost, že všimné bude vyplaceno bez jakéhokoli dalšího schválení ze strany DSV. Je-li Dodavatel vyzván či požádán, aby všimné uhradil jménem společnosti DSV, pak by měl být obeznámen s tím, za co je platba požadována, a zda (i) je taková platba nezbytná k ochraně zájmů společnosti DSV, a (ii) požadovaná částka je přiměřená a vztahuje se k poskytovanému zboží či službám. Plátce všimného by si měl vždy vyžádat doklad o úhradě všimného, na němž bude uveden důvod platby a částka. Vyžádá-li si společnost DSV kopii této účtenky, musí jí být vydána. 3.3 Dary atd. V mnoha zemích je zcela přípustným zvykem věnovat a dostávat reklamní dary, tedy za předpokladu, že hodnota takového daru není nepřiměřená, a účelem daru není nevhodně ovlivnit jeho příjemce. Přijímat takové dary je ve společnosti DSV přípustné, není však povoleno přijímat či nabízet dary peněžní povahy. 3.4 Konkurence Interní Kodex jednání společnosti DSV a její interní pravidla v souladu s národní a regionální legislativou zakazují jakékoli dohody s cílem fixovat ceny, a dále i jiné tajné dohody ohledně základních podmínek, sazeb, plateb, poplatků a smluv mezi konkurenty (kartelové dohody). Dodavatelé tedy musí prokazovat Kodex jednání dodavatelů DSV - 5

6 stejnou míru přičinlivosti a žádají se, aby implementovali program shody, a tím tak zajistili, že jejich zaměstnanci od konkurence, obchodních partnerů, zákazníků či dodavatelů neobdrží nebo těmto neodtajní jakékoli informace o fixování cen nebo jiných podmínek týkajících se nezúčastněné třetí strany, a to ústně ani písemně. 3.5 Obecné jednání, vzdělávání atd. DSV od svých Dodavatelů očekává, že budou vykazovat snahu a uvážlivost pokud jde o využití personálu, jenž bude mít adekvátní schopnosti a proškolení. Úplatek Potřebujete s něčím souhlas, ale nesplňujete všechna kritéria. Proto zaměstnanci, jenž má udělování souhlasu na starosti, za vydání souhlasu nabídnete peníze. Tímto krokem chcete, aby zaměstnanec udělující souhlas změnil svůj názor a souhlas vydal i přes to, že nezbytná kritéria nesplňujete. Toto je úplatek. Všimné Potřebujete s něčím souhlas a všechna kritéria splňujete. Proto zaměstnanci, jenž má udělování souhlasu na starosti, nabídnete peníze, aby souhlas, jehož vyřízení trvá dva týdny, vyřídil za týden. Tímto se nesnažíte změnit názor zaměstnance, do jehož kompetence udělování souhlasu spadá; chcete dosáhnout toho, aby pracoval rychleji a proces udělení souhlasu urychlil. Toto je všimné. Kodex jednání dodavatelů DSV - 6

7 Při fyzické přepravě zásilek a zboží, což tvoří hlavní náplň obchodních aktivit společnosti, se společnost DSV téměř výhradně spoléhá na subdodavatele. Od Dodavatelů společnosti DSV se očekává, že zajistí implementaci vhodných opatření pro zjištění a prevenci užívání a zneužívání alkoholu mezi svými zaměstnanci. bezvadné, splňovalo obecné i zákony vyžadované normy údržby, a vždy vyhovovalo bezpečnostním předpisům či opatřením. DSV zároveň předpokládá, že její Dodavatelé budou schopni s DSV a jejími zákazníky patřičně komunikovat. Co se týče manipulace se zbožím, jeho ukládání, nakládání, vykládání či transportu k zákazníkovi, Dodavatelé se musí dále řídit zvláštními požadavky, pravidly a směrnicemi stanovenými společností DSV nebo jejími zákazníky. Dodavatel však nemá povinnost vyhovět zvláštním požadavkům, jež by mohly být v rozporu s dopravními předpisy nebo obdobnými pravidly v jurisdikcích, kde se bude přeprava provádět. V neposlední řadě společnost DSV od svých Dodavatelů očekává, že zajistí, aby vybavení použité při poskytování služeb společnosti DSV bylo kvalitní a

8 4 Lidská a pracovní práva Společnost DSV zastává názor, že lidská práva jsou práva a svobody, na které má nárok každý člověk. Kromě toho věří, že přijetí a dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv je zásadní pro veškeré obchodní vztahy. Z tohoto důvodu společnost DSV očekává, že její Dodavatelé budou ctít mezinárodně vyhlášená lidská práva. DSV od svých Dodavatelů dále očekává, že budou svým zaměstnancům poskytovat rovné příležitosti a nebudou se dopouštět diskriminace na základě rasy nebo pohlaví, náboženského vyznání, stavu ani sexuální orientace, a že nebudou využívat nucené práce. DSV nezaměstnává děti a uznává mezinárodní normy týkající se minimálního věku dětí, jakož i fakt, že mladí lidé by měli pracovat v jiných druzích zaměstnání než dospělí. Očekáváme, že Dodavatelé DSV budou dodržovat mezinárodní zákony týkající se práce dětí. Dodavatelé DSV mají povinnost zajistit svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, jež bude vyhovovat či překoná veškeré právní požadavky platné v daný čas. DSV uvítá, pokud její Dodavatelé budou respektovat práva svých zaměstnanců na volné a svobodné sdružování, vstup do odborů a/nebo zaměstnaneckých rad a budou se podílet na kolektivním vyjednávání v souladu se zákony příslušné země a mezinárodními konvencemi. Od Dodavatelů společnosti DSV se v neposlední řadě očekává, že budou dodržovat příslušné zákony, nařízení a normy platné pro dané odvětví týkající se pracovní doby a minimálních mezd. Kodex jednání dodavatelů DSV - 8

9 5 Ekologické chování Přeprava představuje nezbytnou podmínku pro průmyslovou společnost a moderní životní standard. Jedná se jednoduše o základ pro růst a prosperitu na celém světě. Jeho rozvoj má nicméně negativní dopad na životní prostředí a pro přepravní průmysl tedy představuje důležité téma. 6 Implementace Očekává se, že při výběru obchodních partnerů a při provádění své činnosti se Dodavatelé společnosti DSV budou řídit tímto platným Kodexem jednání dodavatele a zásadami v něm uvedenými. Jak již bylo uvedeno výše, při fyzické přepravě zásilek a zboží, jež tvoří hlavní náplň obchodních aktivit společnosti DSV, se téměř výhradně spoléháme na subdodavatele. Společnost DSV je jedním z největších předních poskytovatelů přepravních a logistických služeb, a jako taková se cítí povinna snížit svůj podíl na dopadu na životní prostředí, který s sebou přepravní průmysl přináší. Od svých Dodavatelů tedy očekáváme, že se v širším měřítku budou řídit veškerými příslušnými zákony a nařízeními o ochraně životního prostředí, a dále je podporujeme ve snaze vždy používat takové metody a technologie, jež dopad přepravní činnosti na životní prostředí minimalizují. Platný Kodex jednání dodavatele DSV obdrží všichni Dodavatelé společnosti DSV při uzavření smlouvy o spolupráci. Mimo to je tento Kodex dostupný ke stažení na adrese Povinnosti uvedené v tomto Kodexu jednání dodavatele představují doplněk povinností Dodavatele stanovených v jakékoli smlouvě či dohodě uzavřené mezi společností DSV a Dodavatelem. Dodavatel má povinnost obeznámit se s obsahem Kodexu jednání dodavatele společnosti DSV, a to i v případě, že tento Kodex při uzavření dohody o spolupráci neobdržel. Společnost DSV si vyhrazuje právo ověřit si, že její Dodavatelé se řídí normami stanovenými tímto Kodexem jednání dodavatele.

10 7 Postihy za porušení tohoto Kodexu Nedodržení jakéhokoli ustanovení uvedeného v tomto Kodexu jednání dodavatele společnosti DSV bude považováno za závažné. Dodavatel se zavazuje, že zahájí kroky k nápravě takového nedodržení a vhodnými prostředky následně zabrání dalšímu výskytu tohoto nedodržení v budoucnosti. Dojde-li k opakovaným závažným porušením tohoto Kodexu, společnost DSV si vyhrazuje právo s okamžitou platností a bez jakýchkoli dalších závazků ukončit obchodní vztah s Dodavatelem, který se takového porušení dopustil. Kodex jednání dodavatelů DSV - 10

11 8 Otázky Tento Kodex jednání dodavatele stanovuje standardy jednání, jež DSV vyžaduje od svých Dodavatelů. To nicméně neznamená, že situace nepopsané v tomto dokumentu zprošťují Dodavatele zodpovědnosti za jeho jednání. Dodavatelé společnosti DSV by se vždy měli řídit zdravým rozumem. V případě, že tento Kodex jednání vyvolá u Dodavatele pochyby či jej postaví před dilema, je vhodné, aby se Dodavatel obrátil na DSV Group na adrese

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více