Musíme dodržovat tento Kodex jednání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Musíme dodržovat tento Kodex jednání."

Transkript

1

2

3 Jsme věrni nejvyšším etickým zásadám v každé oblasti našich obchodních operací. Výjimečné výkony a etické chování jdou ruka v ruce. Abychom uspěli na světové scéně, musíme budovat pověst naší značky poctivě. My všichni, musíme být zodpovědni nejen za výsledky, ale také za způsob, jakým jsou dosažené. Vyžaduje si to věrnost vysokým standardům od každého z nás, abychom zajistili trvalý úspěch. Musíme dodržovat tento Kodex jednání. The Code sets the ethical standards for the way we conduct business with other employees, customers, suppliers, shareholders, communities, governments and other business partners. The Code applies to all officers, full and part time employees, contract workers, and anyone who conducts business with affidea. When conducting business for affidea, consultants and contractors are expected to observe the same standards of conduct as affidea employees. Dodržujeme principy čestnosti a spravedlnosti a nekompromisně děláme správnou věc, dokonce i když je to kvůli okolnostem náročné. Respektování každého jedince po celém světě, se kterým jsme ve styku. Naše klíčová přesvědčení charakterizují a formují každého z nás v našich obchodních vztazích mezi námi, s našimi zákazníky, akcionáři, dodavateli, konkurenty a společenstvími, ve kterých žijeme a působíme

4 Náš kodex obchodního jednání popisuje etické zásady, které vyžadujeme od našich zaměstnanců. Mimoto určuje postupy a prostředky, které zaměstnancům pomáhají tyto očekávání splňovat. Nedodržení kodexu může vést k zahájení disciplinárního řízení, včetně propuštění ze společnosti. Stručně řečeno, kodex vyžaduje od všech zaměstnanců, aby: Získali důvěru zákazníka plněním našich slibů. Budovali kvalitní vztahy se společnostmi, které sdílejí naše hodnoty. Zacházeli s investicemi našich akcionářů tak, jako kdyby byli naše vlastní. Soutěžili agresivně, ale poctivě. Dělali rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu firmy affidea. Okamžitě hlásili správy týkající se obchodního jednání. Získávali a zpracovávali zakázky legálně a eticky, bez toho, aby někdy přijali anebo dali úplatek anebo provizi. Dodržovali zákon. Aby jste viděli přístupné jazykové verze obchodního kodexu firmy affidea v PDF souboru, vyberte si jazyk z dolního seznamu. Aby jste si jej mohli přečíst, musíte si stáhnout Adobe Acrobat Reader a někdy si musíte nainstalovat i speciální fonty, které umožňují zobrazení dvojbytových znaků. Přečtete si celý kodex obchodního jednání. Aby byl kodex přístupný více zaměstnancům, přeložili jsme ho do 15 jazyků.

5 Jestli máte otázky nebo podezření ohledně nedodržování kodexu obchodního jednání firmy affidea anebo zákonů, předpisů nebo smluvních podmínek, které se týkají firmy affidea, kontaktujte nás prosím, skrze naši Linku etiky. Každý, kdo zavolá na Linku etiky má možnost zůstat anonymní. Jestli je váš dotaz urgentní, doporučujeme, aby jste nás kontaktovali telefonicky, em nebo faxem. Tak budeme moci na vaši otázku rychle odpovědět. Bude vynaložena všechna snaha na to, abychom na vaše otázky odpověděli během pěti pracovních dní. Zavolejte na účet volaného nebo na bezplatnou linku z celého světa: Vytočte , kde poplatky přejdou na firmu affidea nebo vytočte bezplatnou linku Na lince je operátor v běžných pracovních hodinách od 08:00 do 18:00, Centrálního evropského času. Kdykoli můžete zanechat správu a zavoláme zpět. Pošlete nám fax: Fax us at: Napište nám Napište nám dopis: affidea Group Kft. Corporate Governance Department Váci Street 1132 Budapest, Hungary

6 Society Clients Shareholders Colleagues

7 Clients Všichni zaměstnanci a kdokoli, kdo koná jménem firmy affidea, musí konat loajálně a výhradně v nejlepším zájmu firmy affidea. Okamžitě zveřejnit vzniklý nebo potenciální konflikt s nadřízeným nebo Hlavním kontrolorem. Nikdo, kdo koná za firmu affidea nebo v jejím jméně, nesmí dostat, žádat, nabídnout nebo dát dar, peněžní nebo jiný, anebo jiné výhody jako je hospitalizace a firemní zábavy, které mohou ovlivnit, nebo jsou k tomu určené, integritu a samostatnost a tak vytvořit konflikt zájmů určitého jedince nebo obchodního partnera toho jedince, se kterým obchoduje jménem firmy affidea. Respektovat důvěrné a vlastnické informace třetích stran a nejednat neeticky, nevhodně nebo ilegálně kvůli získání důvěrných nebo vlastnických informací třetích stran. affidea věří v ekonomiku volného trhu a chce soutěžit rozumným a etickým způsobem. Soutěžní a antitrustové zákony mají vliv na obchodní jednání firmy affidea na všech stranách; zásobování, výroba, distribuce a prodej. Porušení pravidel bude mít dopad na firmu affidea a na každého, kdo koná jménem firmy affidea. affidea se bude řídit podle všech zákonů o obchodě a sankcích jako je bojkot a kontrola exportu a zákon o praní špinavých peněz, které jsou uložené místními orgány. affidea musí být v souladu s uvedenými zákony, kontrolou exportu a předpisy v její obchodní činnosti a affidea očekává dodržování této politiky od svých zaměstnanců

8 Colleagues Urážlivé, obtěžující nebo pohoršující chování je nepřijatelné. Výhružky, násilí nebo fyzické zastrašování jsou zakázané. Žádný z nás nesmí být pod takovým vlivem, který by nám zabraňoval vykonávat pracovní aktivity bezpečně a efektivně. Můžeme klidně nahlásit, když se my, nebo okolí cítíme nepříjemně kvůli chování nějakého spolupracovníka a ohlásit obtěžování, jestli se vyskytne. My všichni jsme zodpovědni za udržování bezpečného pracovního prostředí dodržováním bezpečnostních a zdravotních předpisů a postupů. affidea se stará o udržení bezpečného pracovního prostředí. Jeden ke druhému se vždy chováme s respektem a férově, tak, jak by jsme chtěli, aby se chovali oni k nám. Vážíme si rozdílnosti individualit z různých koutů světa. Rozhodnutí o zaměstnání je založeno na obchodních principech: kvalifikace, talent, dosáhnuté výsledky; a jsou v souladu s místními a státními zákony o zaměstnání.

9 Shareholders Všechny účetní informace musí být správné, registrované a reprodukované v souladu s platnými zákony a pravidly, včetně všeobecně uznávaných účetnických principů S majetkem a vybavením firmy affidea musí být zacházeno vhodným způsobem a používán jen na určený účel. Vlastnické dokumenty musí být důvěrně a bezpečně uschované. Žádný zaměstnanec firmy affidea nesmí zveřejnit důvěrné nebo vlastnické informace, pokud to není dopředu písemně výslovně povoleno. Zaměstnanci musí zamezit nedbalému zveřejnění důvěrných nebo vlastnických informací jiným osobám Usilujeme poskytovat veřejnosti pravdivé, přesné, včasné a lehce pochopitelné informace. Předejte žádosti z médií vašemu manažerovi, aby byla vykonána vhodná akce.

10 Society Naše politika je dělat obchod v souladu se zákonem, široce uznávanými zásadami férovosti, lidské slušnosti a požadujeme od našich dodavatelů, aby jednali stejně. affidea je proti všem formám úplatků a bude v souladu se zákony proti úplatkářství a předpisy, které jsou platné v místě obchodu firmy affidea. Každá forma úplatku nebo korupce uškodí firmě affidea a její reputaci na trhu a nebude tolerována. Nabídnutí a přijmutí zábavy, hospitalizace a darů musí být v každém případě v souladu s kodexem a nesmí být za žádných okolností slíbeny, nabídnuty nebo poskytnuty za účelem ovlivnění nějakého rozhodnutí komerčního zákazníka nebo státního úředníka k získání nebo udržení zakázky anebo k získání nepatřičné výhody. Všechny dary, hospitalizace a výdaje,musí být zaznačeny v účtovních knihách firmy affidea. Vedoucí a zaměstnanci firmy affidea jsou povinni dodržovat všechny platné zákony o praní špinavých peněz a protiteroristické zákony a předpisy Před vstupem do obchodního vztahu s třetí osobou se ujistěte, že její reputace, zázemí a schopnosti jsou vhodné a uspokojivé. Dohoda s třetí stranou musí být písemná a vyjadřovat pravý vztah mezi stranami a měla by, jestli je to možné, obsahovat závazky třetí strany k dodržování relevantních zákonů a předpisů o úplatcích. Politika firmy affidea uznává Všeobecnou deklaraci lidských práv jako společný cíl všech lidí a všech národů, každého jedince a orgánu společnosti Musíme se snažit výchovou a vzděláváním rozšířit úctu k těmto právům a slobodám a postupnými opatřeními, národními i mezinárodními, zajistit jejich všeobecné a účinné uznávání a zachovávání. Ve všeobecnosti nebude affidea dávat politické příspěvky a všechny dané politické příspěvky jménem nebo na účet firmy affidea musí být v souladu s platnými zákony. affidea bude z času na čas dávat charitativní příspěvky tam, kde je jisté, že nejsou žádné konflikty zájmů. Jsme zavázáni k ochraně životního prostředí a dodržování všech platných zákonů o ochraně životního prostředí ve všech krajinách, ve kterých působíme.

11 Všichni úředníci, kteří jednají jménem firmy affidea musí potvrdit, že: on/ona přečetl/-a a porozuměl/-a kodexu on/ona nezaplatil/-a žádný úplatek, odměnu za urychlení vyřízení, ani se nijak jinak nepodílel na korupci on/ona neporušil /-a kodex on/ona si není vědom /-a žádného porušování kodexu bez toho, aby to nahlásil/-a firmě affidea nebo Hlavnímu kontrolorovi On/ona rozumím, že porušení tohoto kodexu, platných zákonů a předpisů může mít za následek zahájení disciplinárního konání a ukončení zaměstnání. Hlavní kontrolor bude dohlížet nad kodexem firmy affidea a provádět kontroly jeho dodržování u dcerských společností, pobočkách a společných podnicích. Výsledky kontrol musí být oznámeny představenstvu firmy affidea. Politika týkající se spoluúčasti třetí strany Politika týkající se platby nepatřičných výhod

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Olga Penzová Etika hotelového řetězce se zaměřením na vnitropodnikové vztahy (zaměstnanec zaměstnavatel) Bakalářská práce 2014 Etika hotelového řetězce se

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 23.4.2010 Úřední věstník Evropské unie C 104/3 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA Část 0 pravidel pro zaměstnance ECB obsahující etický rámec (Tímto textem se zrušuje a nahrazuje text zveřejněný v Úředním věstníku

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více