SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU

2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU ÚVOD A DŮVO DY VED O UCÍ K ZAH ÁJENÍ PRŮZKUM U Sociální sítě se staly významným nástrojem profesního rozvoje téměř v každé oblasti, neboť umožňují jedincům a skupinám vytvořit a udržovat navázané kontakty. Tyto kontakty podporují mimo jiné i vzájemné učení a výměnu zkušeností. Tyto kontakty jsou klíčem k tzv. networked learning (propojenému učení), podle kterého se učení buduje pomocí učících se komunit a vzájemné interakce. Přístup k němu není vázán na čas a prostor, přesto však poskytuje dostatečnou efektivitu a je čím dál dostupnější (Salmon, 2001). Na jednice je nazíráno jako na uzly v síti (op.cit). To jsou zároveň základní předpoklady konektivismu, teorie učení, kterou roku 2004 George Siemens navrhl pro digitální věk. Konektivismus v podstatě nahlíží na učení následovně: Učení a vědomosti spočívají v různorodosti názorů. Učení je proces propojení specializovaných uzlů či informačních zdrojů. Učení se může nacházet v jiných než lidmi navržených zdrojích. Schopnost dozvědět se více je mnohem důležitější než to, co v současné době známe. Je nutné podporovat a udržovat kontakty, aby mohlo nepřetržitě probíhat vzájemné učení. Klíčovou dovedností je schopnost vidět souvislosti mezi různými poli, myšlenkami a koncepty. Usilování o aktuálnost a udržování aktuálních znalostí je záměrem všech aktivit v duchu konektivismu. Rozhodování je sám o sobě proces učení. Výběr toho, co se učit a význam příchozí informace je nahlížen skrze optiku měnící se reality. Zatímco dnes jsme přišli na správnou odpověď, již zítra může být nesprávná z důvodu změny v informačním ovzduší, které ovlivňují rozhodování. 2

3 Učitelé cizích jazyků v celé Evropě již začali objevovat, že je možné k tomuto cíli využívat právě sociální sítě, nicméně chápání networked learning jako způsobu, jak držet krok s vlastním profesním rozvojem prostřednictvím sociálních sítí, není dosud dostatečně rozšířeno. Stále existuje mnoho místních komunit v Evropě, které využívají možnosti internetu pro účely profesního růstu relativně omezeně. Důvody se mohou lišit od země k zemi a jednotlivce k jednotlivci, nicméně jeden z hlavních cílů projektu aplanet je poskytnout učitelům cizích jazyků takovou úroveň digitální gramotnosti, která je nezbytná proto, aby se mohli účastnit těchto internetových komunit a zvýšit svoji obeznámenost a jistotu v navazování kontaktů na sociálních sítích a využití ICT nástrojů, které pomohou v učení jim samým i jejich studentům. Takový je záměr projektu aplanet, který prozkoumává a rozšiřuje povědomí o významu využívání možností, které kontakty na sociálních sítích poskytují širšímu spektru učitelů cizích jazyků v Evropě a o způsobech, jak se do těchto sítí zapojit. K realizaci průzkumu byl navržen dotazník, který zachycuje míru, do jaké vyučující cizích jazyků používají tři nejznámější sociální sítě, Facebook, Twitter a Ning komunity. Tyto sítě projekt aplanet představuje učitelům, aby jim pomohl vstoupit do kontaktu se širší komunitou a udržovat svůj profesní rozvoj autonomní cestou. PO UŽI TÁ ME TOD A Projekt sestavil online dotazník pomocí Google docs, bezplatného nástroje, který umožňuje sbírání a vyhodnocení získaných dat. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem uživatelé využívají tři hlavní sociální sítě, Facebook, Twitter a Ning, kterými se projekt zabývá. Dále měl dotazník za cíl zjistit, jaký postoj zaujímají účastníci k těmto sociálním sítím, jaké jsou jejich individuální preference a jak vnímají jejich přínosy a nedostatky. Dotazník se rovněž ptal na konkrétní online komunity, které účastníci využívají a považují je za přínosné. Součástí tohoto dokumentu je pdf verze výsledků průzkumu uveřejněná v přílohách. 3

4 Tento dotazník byl šířen pomocí sociálních sítí Facebook a Twitter a na Ningové platformě projektu 1, který měl v době průzkumu přes 150 členů. Tento dotazník byl rovněž uveřejněn na blogových platformách TEFL Matters 2 a Teaching and Learning Foreign Languages 3. Partneři projektu jej také šířili v dalších online komunitách jako např. The ELT Teachers Network 4. Data sesbíraná z tohoto průzkumu byla podrobena kvantitativní i kvalitativní analýze. Výsledky jsou uveřejněny v následující části dokumentu. ÚČAS TNÍCI Průzkumu se zúčastnilo 174 učitelů, kteří vyplnili dotazník zaměřený na identifikaci sociálních sítí vhodných pro autonomní profesní rozvoj. Většina učitelů (162 zúčastněných, 93 %) vyučuje angličtinu, 18 zúčastněných němčinu (10,3 %), 19 učitelů se věnuje francouzštině (11 %), 7 učí italštinu (11 %) a 23 učitelů vyučuje španělštinu (13,2 %). 1 dotázaný učí turečtinu, 1 portugalštinu a 1 chorvatštinu. Dotazovaní učitelé vyučují v průměru 13,95 roku (SD = 8,01), přičemž se hodnoty pohybují v rozmezí od 2 do 35 let. Dotázaní vyučující jsou v průměru členy 3,16 sociálních sítí (SD = 1,56). Hraniční hodnoty jsou 0 a 9. Na dotaz, jakých sociálních sítí jsou členy, 169 účastníků (97 %) odpovědělo, že mají členství na Facebooku, 127 účastníků (73 %) na Twitteru, 106 účastníků (61 %) na Google+, 94 účastníků (54 %) zvolilo LinkedIn and 50 respondentů (29 %) využívá některou Ning komunitu. Účastníci mohli uvést více odpovědí na dotaz, kterých sítí jsou členy. Tabulka 1 ukazuje procenta jednotlivých kombinací členství dotázaných na sociálních sítích

5 ČLENSTVÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 1. Facebook 2. Twitter 3. Ning 4. LinkedIn 5. Google+ T A B U L K A 1: Č L E N S T V Í N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Dále měli dotázaní uvést, na co obvykle používají sociální sítě. Opět mohli zatrhnout více odpovědí. 148 účastníků (85 %) vyjádřilo, že je používají proto, aby kontaktovali rodinu a přátele, 145 (83 %) odpovědělo, že skrze ně udržují kontakt s oblastmi zájmů a práce, 139 respondentů (80 %) napsalo, že na sociálních sítích diskutují s kolegy a sdílí materiály, 132 účastníků (76 %) uvedlo, že díky nim vyhledávají informace o seminářích, online workshopech a jiných profesně zaměřených aktivitách. 87 dotázaných (50 %) odpovědělo, že používají k seznamování a poznávání nových lidí. Tabulka 2 ukazuje rozdělení jednotlivých kombinací aktivit, kterými se dotazovaní na sociálních sítích zabývají. 5

6 1. Kontaktování rodiny a přátel 2. Seznamování se, poznávání nových lidí 3. Diskuze s kolegy a sdílení materiálů 4. Kontakt s oblastmi zájmů a práce 5. Vyhledávání informací o seminářích, online workshopech a jiných profesně zaměřených aktivitách T A B U L K A 2: A K T I V I T Y P R O V Á D Ě N É N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Z rozdělení činností v tabulce 2 vyplývá, že většina účastníků používá sociální sítě pro všechny z výše uvedených činností. Účastníci strávili na sociálních sítích v průměru 14,05 hodin týdně (SD = 12,96) s rozmezím od 0 do 45,5. Účastníci byli také dotázáni, zda používají některé konkrétní sociální sítě pro jiné účely, než ostatní sítě, na což 93 účastníků (54,1 %) odpovědělo, že ano a 79 (45,9 %), že ne. 37 účastníků (21 %) uvedlo, že se jim dostalo školení, nebo si prošli online návody, aby se naučili sociální sítě používat efektivně. 83 dotázaných (48 %) zaznamenalo, že nebyli nijak proškoleni a 53 účastníků (30 %) konstatovalo, že neabsolvovali žádné školení, avšak měli by o ně zájem. Většina účastníků (107 respondentů, 66 %) měla již vytvořenou síť profesních kontaktů na některé ze sociálních sítí. 6

7 VÝHODY A NEVÝHODY FACEBOOKU Účastníci byli požádáni, aby uvedli, co považují za výhody a nevýhody Facebooku. Mohli vybrat více odpovědí. 148 účastníků (85 %) odpovědělo, že Facebook poskytuje snadné propojení s lidmi, 144 dotázaných (83 %) udalo, že Facebook představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů, apod. 108 účastníků (62 %) sdělilo, že má Facebook uživatelsky příjemné rozhraní, 95 respondentů (55 %) zvolilo, že umožňuje rychlé šíření informací a 76 účastníků (44 %) konstatovalo, že jeho použití je zábavné. Tabulka 3 znázorňuje výsledky graficky. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 3: V Ý H O D Y FACE B O O K U 7

8 Většina respondentů tedy uvedla, že Facebook má všech pět výhod. Pokud jde o nevýhody Facebooku, 106 účastníků (61 %) uvedlo obavy o zabezpečení osobních údajů, 102 zúčastněných (59 %) považovalo za nevýhodu fakt, že Facebook není obecně příliš bezpečné prostředí, 95 dotázaných (55 %) se shodlo na tom, že Facebook nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, 56 účastníků (32 %) uvedlo, že je nevýhodou časově náročné udržování kontaktů a 15 respondentů (8 %) se domnívá, že je nutné mít jistou dávku technických dovedností k jeho ovládání. Tabulka 4 zaznamenává, jak zhodnotili respondenti nevýhody Facebooku. 1. Nepříliš bezpečné prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Neodpovídající filtrování irelevantních informací, např. reklam 4. Vyžaduje jistou dávku technických dovedností 5. Otázky soukromí ohledně zabezpečení osobních údajů a fotek T A B U L K A 4: NE V Ý H O D Y FAC E B O O K U Tabulka 4 ukazuje, že většina dotázaných považuje za největší nevýhodu Facebooku to, že není obecně příliš bezpečným prostředím, nemá adekvátní filtr relevantních informací a konečně dotázané trápí zabezpečení osobních údajů a fotek. 8

9 VÝHODY A NEVÝHODY TWITTERU 100 zúčastněných (57,4 %) věří, že největším kladem Twitteru je rychlost šíření informací, 99 účastníků (56,8 %) považuje za největší klad lehkost propojování s dalšími lidmi, 67 účastníků (39 %) si myslí, že Twitter má uživatelsky příjemné rozhraní, 64 (37 %) soudí, že jeho používání je zábavné a 52 zúčastněných (30 %) se domnívá, že jeho největší výhoda spočívá v rychlosti sdílení materiálů. Tabulka 5 zobrazuje distribuci jednotlivých odpovědí na dotaz ohledně přínosů Twitteru. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 5: V Ý H O D Y T W I T T E R U 9

10 Z odpovědí vyplývá, že většina dotázaných uvedla, že má Twitter všech pět výhod. Pokud jde o nevýhody, 55 účastníků (32 %) věří, že hlavní nevýhodou je časová náročnost spojená s udržováním kontaktů, 40 účastníků (23 %) myslí, že Twitter vyžaduje určité množství technických dovedností, 30 účastníků v 17%) soudí, že Twitter není vždy bezpečné prostředí, 25 účastníků (14,4 %) konstatuje, že Twitter nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, a 24 účastníků (13,7 %) uvádí, že Twitter je nebezpečný kvůli spammerům. Tabulka 6 zachycuje odpovědi graficky. 1. Nepříliš bezpečné prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Neodpovídající filtrování irelevantních informací, např. reklam 4. Vyžaduje jistou dávku technických dovedností 5. Twitter je nebezpečný kvůli spammerům T A B U L K A 6: NE V Ý H O D Y T W I T T E R U Tabulka 6 poukazuje na to, že většina dotázaných se domnívá, že největší nevýhodou Twitteru je nesnadnost udržovat kontakty. 10

11 VÝHODY A NEVÝHODY NING KOMUNIT 31 účastníků (18 %) uvedlo, že Ning komunity poskytují snadné propojení s lidmi a taktéž mají uživatelsky příjemné rozhraní. 27 respondentů (16 %) vypovědělo, že Ning komunity představují jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. 12 dotázaných (7 %) odpovědělo, že výhodou je rychlé šíření informací a 10 zúčastněných (6 %) zhodnotilo, že jejich používání je zábavné. Tabulka 3 vypovídá o rozdělení jednotlivých odpovědí na dotaz, jaké výhody respondenti na Ning komunitách vidí. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 7: V Ý H O D Y NING KOMUN I T 11

12 Po vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku nevýhod Ning komunit, byly zaznamenány následující odpovědi. 5 zúčastněných (3 %) soudí, že Ning komunity nejsou vždy bezpečná prostředí, 15 účastníků (9 %) věří, že hlavní nevýhodou je časová náročnost spojená s udržováním kontaktů, 4 respondenti (2 %) konstatují, že Ningy nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, 20 účastníků (11%) myslí, že Ning komunity vyžadují určité množství technických dovedností, a 12 dotázaných (7 %) uvádí, že jsou Ning komunity nebezpečné kvůli spammerům a je obtížné si na nich uchovat soukromí. Tabulka 8 zachycuje odpovědi respondentů graficky. 1. Nepříliš bezpečná prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Vyžadují jistou dávku technických dovedností 4. Ning komunity jsou nebezpečné kvůli spammerům a je obtížné zachovat si na nich soukromí T A B U L K A 8: NE V Ý H O D Y NIN G K O M U N I T 12

13 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Wilcoxonův test (Wilcoxon signed-rank test) ukázal, že respondenti ohodnotili Facebook jako významně výhodnější než Twitter (Z = -2,563, p < 0,011) a Ning komunity (Z = -3,488, p < 0.000). Facebook má na druhou strany podle dotázaných významně více nevýhod než Twitter (Z = -3,453, p < 0m001) a Ning komunity (Z = -3,926, p < 0,000). Twitter má podle zkoumání podstatně více výhod než Ning (Z = -2,118, p < 0,034), avšak co se týče nevýhod, neprokázal se signifikantní rozdíl. Poměr odpovědí naznačuje, že nejoblíbenější sociální síť ze tří zkoumaných je Facebook. POROVN ÁNÍ ÚČASTI JEDNOTLIV Ý CH POHLAVÍ Dotazník vyplnilo 123 žen (71%) a 50 mužů (29%), 1 účastník nespecifikoval pohlaví. Mann- Whitneyův U test ukázal, že není signifikantní rozdíl v aktivitách, které muži a ženy podnikají na sociálních sítích (Z = , p < 0,421). Také se neprokázal zásadní rozdíl v množství času stráveného týdně na sociálních sítích v poměru k pohlaví (Z = -1,198, p < 0,231). Také nebyl potvrzen signifikantní rozdíl v počtu aktivit, které na sociálních sítích muži a ženy podnikají (Z = -0,863, p < 0,388). Mann-Whitney U test prokázal, že ženy vypověděly, že nalézají díky sociálním sítím významně více učebních materiálů (Z = -2,124, p < 0,03) a podstatně více se učí od svých kontaktů (Z = -2,071, p < 0,038). Co se týče počtu výhod a nevýhod daných sociálních sítí, jsou výsledky následující: ženy uvádějí významně více nevýhod spojených s používáním Facebooku (Z = -3,420, p < 0,001) a Twitteru (Z = -2,713, p < 0,007). Ženy dále poukázaly na značně vyšší počet výhod používání Ning komunit (Z = - 3,039, p < 0,002). 13

14 POUŽÍVÁNÍ SO CI ÁLNÍ CH SÍ TÍ JAKO SO UČÁST V Ý UKY Účastníci odpovídali také na dotaz, zda v současné době používají sociální sítě a ICT nástroje jako součást výuky. 61 účastníků (35 %) uvedlo, že ano a zmínilo několik nástrojů: Twitter, Facebook, Wiki, Ning, blogy, Skype, Moodle a WizIQ. Tyto nástroje využili při probírání filozofie, náboženství, aktuálních otázek ve společnosti, obchodu, financí, hudby a sportu. Jejich používání je rozšířené také v hodinách angličtiny a španělštiny. Procento učitelů, kteří používají sociální sítě, je nižší, než se očekávalo s přihlédnutím k faktu, že téměř většina účastníků průzkumu je vzájemně propojena na některé ze zmiňovaných třech sociálních sítích a udržuje kontakt s vrstevníky a s novinkami na odborném poli. 14

15 ONLINE KOMUNITY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DOPORUČENÉ ÚČASTNÍKY DOTAZNÍKU Ne všichni dotázaní uvedli návrhy na vhodné online komunity. Nicméně ti, kteří je uvedli, obvykle poskytli širokou škálu komunit pro učitele a také doporučili jednotlivce, které mohou ostatní učitelé sledovat na Twitteru. Účelem průzkumu bylo identifikovat vhodné komunity, ne protěžit jednu komunitu na úkor jiných. Různorodost respondentů a rozmanitost Evropské unie směřuje k volbě z více možností podle individuálních preferencí. Všichni učitelé cizích jazyků, kteří se hodlají účastnit jako mentoři a pilotující učitelé, by si měli sestavit vlastní sadu hodnotících kritérií, podle kterých odhadnou užitečnost dané online komunity a zjistí, zda vyhovuje jejich potřebám. Několik odkazy, které se často opakovaly a byly zaznamenány v mnoha odpovědích, jsou uvedeny níže. Kompletní seznam identifikovaných komunit byl dále zpracován, aby mohl učitelům sloužit při rozhodování, kterou zvolit. Seznam navržených online komunit je součástí přílohy NĚKTERÉ Z N AVRŽENÝ CH F ACE BOO KO VÝCH S KUPIN https://www.facebook.com/pages/technology-in-english-languageteaching/ https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/pages/european-foundation-for-quality-inelearning-efquel/ https://www.facebook.com/pages/bloggers-about-english-language- Teaching/

16 2. NĚKTERÉ Z N AVRŽENÝ CH NIN G KOM UNI T The Educator s PLN The English Companion Ning EFL Classroom 2.0 Ning 3. NAVRHO V ANÍ UŽIVATE LÉ TWI TTE RU & ONLI NE CH ATŮ https://twitter.com/barbsaka/starter-pln (list) Kontakty na asociace sdružující učitele @iatefl_yltsig Pravidelné online chaty (#) o #ELTchat o #ELL o #edchat Jednotlivci o o o o o o o a mnoho jiných 4. JINÉ N AVRŽENÉ SKUPI NY A KO M UNI TY 16

17 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Dotazník byl rozšířen partnery mezi široké spektrum učitelů. Nicméně jelikož se jedná o online formu dotazování, je možné že nedostihl učitele, kteří teprve se sociálními sítěmi začínají a nemají vytvořené kontakty na online komunity učitelů a je tedy úkolem projektu aplanet dále šířit tyto informace a povzbudit učitele, aby se zapojili. Tento dotazník se ukázal jako velice cenný s ohledem na zhodnocení, jak se projektu podařilo rozšířit mezi učiteli povědomí o cílech projektu. Dotazník byl šířen mezi učitele pomocí mnohých zpráv na Twitteru, blogových příspěvků, apod. Účelem bylo podpořit zájem učitelů cizích jazyků o myšlenky projektu, aby se zapojili do Ning komunity projektu aplanet jako členové a mohli se později stát mentory pro další učitele. Z průzkumu jasně vyplynulo, že se postoje učitelů k sociálním sítím jako nástrojům autonomního a celoživotního profesního rozvoje již postupně začaly měnit. Ačkoliv mnozí vyjádřili v dotazníku obavy o uchování svého soukromí a otázky bezpečnosti, že se jedná o oblasti, ve kterých se mohou učitelé vzdělat a naučit se, jak si svoje soukromí chránit a začít plně těžit z mnoha bezplatných příležitostí k učení, které networked learning nabízí. 17

18 BIBLIOGRAFIE Salmon, G. Changing Learning Environments. Association of Learning Technology (ALT) Conference, Siemens, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal for Instructional Technology and Distance Learning, January

19 PŘÍLOHA 1 Součástí tohoto dokumentu je pdf verze výsledků průzkumu provedeného pomocí nástroje Google Docs. Dotazník je k nahlédnutí zde: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?authkey=cnx22yok&hl=en_us&for mkey=df9bd2hksxrjd3fyq2pyrdk0v1byt2c6ma#gid=0 19

20 PŘÍLOHA 2 NAVRHOVANÉ FACEBOOKOVÉ KOMUNITY PRO UČITELE CIZÍCH JAZYKŮ https://www.facebook.com/groups/eueducators https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/group.php?gid= (English Language Study Group For Teachers and Learners) https://www.facebook.com/groups/ ?ap=1 (IATET Turkey) https://www.facebook.com/groups/eltchat?ap=1 https://www.facebook.com/groups/iatefl?ap= Teachers/ English-Exams/ Certificate/ tp://www.facebook.com/#!/education.comfanpage Super simple learning NNEST e-learning in Developing and Developed Countries Intercultural Communication and TESOL Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), Inc. ELT/ Learners/ IATEFL Hungary https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/groups/ ?id= &notif_t=group_activity https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/groups/ ? ap=1 https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/theconsultantse Applanet projet -EU educators only for the time being, and I am a member of a number of those on LInkedin. Not sure whether being a fan of a page of a professional group on Facebook counts as well since I am fan of a number of those on FB and follow the news,updates and discussions. British Council, ELT Chat ishcouncil EnglishKids.BritishCouncil https://www.facebook.com/groups/ ?ap=1 https://www.facebook.com/groups/eueducators?ap=1 https://www.facebook.com/groups/ https://www.facebook.com/groups/ https://www.facebook.com/ted https://www.facebook.com/englishcentral https://www.facebook.com/englishvocab https://www.facebook.com/whiteboardblog https://www.facebook.com/pages/resourceful-teaching/ https://www.facebook.com/pages/school-skills-101/ https://www.facebook.com/teachpreschool https://www.facebook.com/teacherteacherresources https://www.facebook.com/pages/secondary-teaching-101/ https://www.facebook.com/pages/teachers-of-english-as-a-2ndlanguage/ https://www.facebook.com/theartofstorytelling https://www.facebook.com/go4english https://www.facebook.com/pages/the-vocabula-review/ https://www.facebook.com/pages/english-4-learners/ https://www.facebook.com/pages/educators-of-english-learners- EEL/ https://www.facebook.com/theenglishbox https://www.facebook.com/pages/learn-english/ https://www.facebook.com/pages/learn-english/ https://www.facebook.com/pages/lets-learn-english- Together/ https://www.facebook.com/readwriteanalyze https://www.facebook.com/pages/lets-learn-english- Together/ https://www.facebook.com/englishspeakingclubs https://www.facebook.com/pages/learn-english/ https://www.facebook.com/pages/snapanda-the-21st-century- Dictionary/ https://www.facebook.com/eltdigitalplay https://www.facebook.com/pages/pearson-longman-elt- Global/ https://www.facebook.com/interactive4teenagers https://www.facebook.com/pages/tandem-learning/ https://www.facebook.com/pages/bloggers-about-english-language- Teaching/ https://www.facebook.com/alllanguages.org.uk https://www.facebook.com/englishbrnocz https://www.facebook.com/pages/tarle-speech-accent- Reduction/ https://www.facebook.com/pages/my-english-images-educational-design- By-KloranFM/ https://www.facebook.com/englishbrnocz https://www.facebook.com/roscothepug pfff, just kidding :D https://www.facebook.com/english.material.club https://www.facebook.com/issuu https://www.facebook.com/pages/languagelabcom/ https://www.facebook.com/theconsultantse https://www.facebook.com/tdsig https://www.facebook.com/ictineducation https://www.facebook.com/pages/european-foundation-for-quality-inelearning-efquel/ https://www.facebook.com/englishoutthere https://www.facebook.com/pages/my-esl-friends/ https://www.facebook.com/everythingesl https://www.facebook.com/pages/songs-for-teaching/

21 https://www.facebook.com/ielanguages https://www.facebook.com/pages/chuck-sandy-and-curtis- Kelly/ https://www.facebook.com/britishcouncilhk https://www.facebook.com/awlimportantwords https://www.facebook.com/rollsoffthetongueidioms https://www.facebook.com/dailyinfographic https://www.facebook.com/phrasemix https://www.facebook.com/merriamwebster https://www.facebook.com/cambridgecae https://www.facebook.com/what2learn https://www.facebook.com/whatsofunny https://www.facebook.com/pages/maria-markaki-language- School/ https://www.facebook.com/childhood101 https://www.facebook.com/kidspotaustralia https://www.facebook.com/musicalchild.earlylearning https://www.facebook.com/apps/application.php?id= https://www.facebook.com/pages/international-house- Barcelona/ https://www.facebook.com/edudemic https://www.facebook.com/dictionarycom https://www.facebook.com/edweek https://www.facebook.com/elearningtechnology https://www.facebook.com/fansofteachertube https://www.facebook.com/kicliveonline https://www.facebook.com/pages/learn-english-online/ https://www.facebook.com/pages/better-at-english/ https://www.facebook.com/2simpleuk https://www.facebook.com/pages/connectivity-teaching-learning- Collaboratively/ https://www.facebook.com/fluentin3months https://www.facebook.com/tesolzone1 https://www.facebook.com/pages/professional-development-for-teachersof-english/ https://www.facebook.com/pages/englishclubcom/ https://www.facebook.com/grammarly https://www.facebook.com/readwritethink.org https://www.facebook.com/pages/the-everyday-language- Learner/ https://www.facebook.com/language.fans https://www.facebook.com/languageassistants.britishcouncil https://www.facebook.com/pages/langology/ https://www.facebook.com/glottogon https://www.facebook.com/realassociation.eu https://www.facebook.com/esllibrary https://www.facebook.com/efenglishtown https://www.facebook.com/babbel.languages https://www.facebook.com/photographicdictionary https://www.facebook.com/theteachertom https://www.facebook.com/reservoirdogme https://www.facebook.com/education https://www.facebook.com/pgsimoes.elearning https://www.facebook.com/eslpartyland https://www.facebook.com/pages/macmillan-argentina/ https://www.facebook.com/newinsideout https://www.facebook.com/macmillanglobal https://www.facebook.com/whatsyourenglish https://www.facebook.com/macmillaneducation https://www.facebook.com/creativeteachingpress https://www.facebook.com/pages/english-raven/ https://www.facebook.com/pages/technology-in-english-languageteaching/ https://www.facebook.com/thedailyenglishshow https://www.facebook.com/eltworldonline https://www.facebook.com/iateflonline https://www.facebook.com/blog4edu https://www.facebook.com/pages/examenglish/ https://www.facebook.com/pages/teaching-teenagers-and-young- Learners/ https://www.facebook.com/pages/thefreedictionary/ https://www.facebook.com/pages/prot-professional-development- Conference-for-English-Teachers/ https://www.facebook.com/qwiki https://www.facebook.com/apps/application.php?id= https://www.facebook.com/pages/ellchat/ https://www.facebook.com/speakerscornerfans https://www.facebook.com/pages/simplek12/ https://www.facebook.com/freekidsbooks https://www.facebook.com/pages/lessonstream/ https://www.facebook.com/openculture https://www.facebook.com/readwritewebhttps://www.facebook.com/british council https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia https://www.facebook.com/pages/splendid-speaking-for-advanced- English-Exams/ https://www.facebook.com/pages/englishsparkcom/ https://www.facebook.com/tefl.net https://www.facebook.com/macmillanreaders https://www.facebook.com/intermediate.learners.of.english.efl https://www.facebook.com/preintermediate.learners.of.english.efl https://www.facebook.com/englishattack https://www.facebook.com/edublogs https://www.facebook.com/pages/flow-english/ https://www.facebook.com/esolcourses https://www.facebook.com/eflclassroom20 https://www.facebook.com/pages/integrating-technology-for-active-lifelong-learning-it4all/ https://www.facebook.com/multimedia.english.classroom https://www.facebook.com/tesol.assn https://www.facebook.com/amanda47efl https://www.facebook.com/pages/flo-joe-for-fce-first- Certificate/ https://www.facebook.com/pages/free-technology-for- Teachers/ https://www.facebook.com/spellingcity https://www.facebook.com/quizlet https://www.facebook.com/onestopenglish https://www.facebook.com/pages/voki/ ?sk=wall&filter=2 https://www.facebook.com/busyteacher https://www.facebook.com/pages/real-english/ https://www.facebook.com/pages/simple-english-news/ https://www.facebook.com/globallyconnectedlearning https://www.facebook.com/learnenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/learnenglishkids.britishcouncil https://www.facebook.com/elementarypodcasts.britishcouncil https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/pages/randalls-esl-cyber-listening- Lab/ https://www.facebook.com/pages/lec-the-learn-english- Corner/ any for teaching purpose IATEFL - Facebook for Educators om/ com%2f&h=zaqbjbbyk Unfortunately I do not know that kind of links on Facebook https://www.facebook.com/pages/teaching-teenagers-and-young- Learners/ https://www.facebook.com/web20erc https://www.facebook.com/pages/technology-in-english-languageteaching/ https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/tesol.assn https://www.facebook.com/pages/flo-joe-for-cpe-certificate-of- Proficiency-in-English/ https://www.facebook.com/theconsultantse https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/ ?ap=1 https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/ ?ap=1 https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/cambridgeenglish?ap=1 https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/ ?ap=1 IATEFL Hungary - https://www.facebook.com/#!/groups/ ?ap=1 MOODLEMOOT virtual conference - https://www.facebook.com/#!/groups/ ?ap=1 Integrating technology - https://www.facebook.com/#!/groups/integrating.technology?ap=1 British COuncil Hungary - https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=

POPULLAR ČÁST 1. PRŮVODCE PRO STUDENTY KROK ZA KROKEM

POPULLAR ČÁST 1. PRŮVODCE PRO STUDENTY KROK ZA KROKEM POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY ČÁST 1. KROK ZA KROKEM OBSAH OBSAH...2 ÚVOD DO PRŮVODCE... 2 1 FÁZE PROJEKTU POPULLAR... 4 1.1 POPULLAR - KROK ZA KROKEM... 5 1.2 FÁZE 1 VYTVOŘENÍ A NATOČENÍ PÍSNĚ... 6 KROK

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

SEEL General Learning Concept

SEEL General Learning Concept General Learning Concept Intellectual Output No. IO2-A1 P1, UPB Germany SEEL General Learning Concept Sound in European E-Learning IO2- A1 P1 University Paderborn UPB Germany Project Title Project Acronym

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu Může člověk jít konstantní rychlostí? TĚLESNÝ POHYB Chůze před detektorem pohybu Jak můžete zjistit rychlost pohybu? V čem se liší rychlost a vektorová rychlost?. A. Příprava Aktivity s papírem a tužkou:

Více

PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE?

PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE? PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE? (VERZE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY) Sůl je v zimě používána jako pomoc při odstraňování sněhu a ledu ze silnic, tratí a ulic. A to proto, že sůl podporuje tání sněhu a ledu i při teplotách

Více

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar Informační a komunikační technologie ve vzdělávání NOCAR David Abstrakt: Autor se v článku zaměřuje na současné možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Poukazuje jak na

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE Ing. Zuzana Vargová 1 Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 2 1 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha zuzana.vargova@zdrav-ova.cz

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE 4. část Slovník pojmů aplanet SLOVNÍK POJMŮ APLANET NEORIENTUJETE SE V TERMÍNECH SPOJENÝCH SE ZAKLÁDÁNÍM OSOBNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SÍTÍ? VYUŽIJTE TENTO SLOVNÍK A VYZBROJTE SE TOU SPRÁVNOU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU?

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? Spektroskopická kvantitativní analýza Karel a Mirek rádi navštěvují restauraci. Tuhle si dali Zelenou (zelený peprmintový likér) a Mirek se při pohledu na ostře zelený nápoj

Více

Moderní technologie (nejen) ve výuce. Vladimíra Pavlicová, Dům zahraniční spolupráce Národní konference etwinning, 8. 10. 10.

Moderní technologie (nejen) ve výuce. Vladimíra Pavlicová, Dům zahraniční spolupráce Národní konference etwinning, 8. 10. 10. Moderní technologie (nejen) ve výuce Vladimíra Pavlicová, Dům zahraniční spolupráce Národní konference etwinning, 8. 10. 10. 2015, Praha eskills for Jobs 2015 ESKILLS.EC.EUROPA.EU Představení kampaně Celoevropská

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie Cílové koncepty: Klíčení, růst Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 45 minut + systematické pozorování v délce 4 týdnů, na závěr

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika Cílové koncepty: magnetické vlastnosti různých materiálů, intenzita magnetického pole Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 3x45

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC Project No. 518423 LLP 1 2011 1 ES LEONARDO LMP NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály Základní dovednosti Pracovní trénink pro nemocnice a péči Směrnice a tréninkové materiály Základní pracovní dovednosti Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nedostatečně kvalifikované

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Jana Bakalová Radim Boháček Daniel Münich Společný seminář IDEA a SHARE při CERGE-EI a Důchodové komise 18.6. 2015 Širší souvislosti Demografické stárnutí

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s.

Sociální sítě jako Velký bratr. Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě jako Velký bratr Martin Klubal AEC a.s. Sociální sítě Sociální sítě Facebook LinkedIn Google+ Instagram Twitter Tumblr Orkut Sociální sítě Aktivní uživatelé v milionech (2015) 230 300 288

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka Cílové koncepty: Smysly a jejich interakce / součinnost Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 3 hod. Shrnutí: Děti zkoumají

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

Shrnutí kampaně v roce 2014

Shrnutí kampaně v roce 2014 E-zpravodaj 3. vydání, leden 2015 Shrnutí kampaně v roce 2014 Na podzim 2014 proběhlo na základních školách v České republice první kolo dopravní kampaně Oblékáme hada Edu. Kampaň je zaměřená na podporu

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Metodický manuál. 16 18 let SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD. nástroje zdroje. aplikace TABLETY DO ŠKOL. Petr Kofroň

Metodický manuál. 16 18 let SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD. nástroje zdroje. aplikace TABLETY DO ŠKOL. Petr Kofroň Metodický manuál pro nástroje, zdroje a aplikace využitelných v oborové výuce TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Metodický manuál SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD 16 18 let nástroje

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí THE e-skills MANIFESTO Czech - Shrnutí Please find the full e-skills Manifesto in English here: http://bit.ly/manifesto2016 SHRNUTÍ Od začátku kampaně eskills for Jobs v roce 2010 byl dokument Manifest

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Developing Interactive and Communicative Competences in Students of Health and Social Nonmedical Specializations at Tertiary Level with the Help of E-learning Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ KARTOGRAFIE VE VÝUCE UTILIZATION OF VIRTUAL CARTOGRAPHY IN EDUCATION

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ KARTOGRAFIE VE VÝUCE UTILIZATION OF VIRTUAL CARTOGRAPHY IN EDUCATION VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍ KARTOGRAFIE VE VÝUCE UTILIZATION OF VIRTUAL CARTOGRAPHY IN EDUCATION Martin Kovář, Luděk Krtička martin.kovar@osu.cz, ludek.krticka@osu.cz Kartografické prostředky představované zejména

Více

JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ?

JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ? JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ? Zmatené muškáty Paní Vančurová žije v malé klidné vesničce na Vysočině. Už druhým rokem je v důchodu, a tak má konečně dostatek času na její nejoblíbenější činnost - práci na zahrádce.

Více

Multilaterální projekt Grundtvig

Multilaterální projekt Grundtvig Multilaterální projekt Grundtvig Innovative Learning Methods in Adult Education This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the views only of the author,

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ ICILS 2013 VÝSLEDKY Z PILOTNÍHO ŠETŘENÍ Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti Praha, listopad 2012 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně KÓD VAŠÍ ŠKOLY: S15

Více

Růstový tlak semínek rostlin 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika

Růstový tlak semínek rostlin 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika Cílové koncepty: klíčení Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 hodiny + 1 hodina následující den Shrnutí:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Od frontální výuky k převrácené třídě:

Od frontální výuky k převrácené třídě: Od frontální výuky k převrácené třídě: zkušenosti z výuky předmětu Informační bezpečnost na KISK FF MU PAVLA KOVÁŘOVÁ KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Jak šel čas Jaro 2011

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více