SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU

2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU ÚVOD A DŮVO DY VED O UCÍ K ZAH ÁJENÍ PRŮZKUM U Sociální sítě se staly významným nástrojem profesního rozvoje téměř v každé oblasti, neboť umožňují jedincům a skupinám vytvořit a udržovat navázané kontakty. Tyto kontakty podporují mimo jiné i vzájemné učení a výměnu zkušeností. Tyto kontakty jsou klíčem k tzv. networked learning (propojenému učení), podle kterého se učení buduje pomocí učících se komunit a vzájemné interakce. Přístup k němu není vázán na čas a prostor, přesto však poskytuje dostatečnou efektivitu a je čím dál dostupnější (Salmon, 2001). Na jednice je nazíráno jako na uzly v síti (op.cit). To jsou zároveň základní předpoklady konektivismu, teorie učení, kterou roku 2004 George Siemens navrhl pro digitální věk. Konektivismus v podstatě nahlíží na učení následovně: Učení a vědomosti spočívají v různorodosti názorů. Učení je proces propojení specializovaných uzlů či informačních zdrojů. Učení se může nacházet v jiných než lidmi navržených zdrojích. Schopnost dozvědět se více je mnohem důležitější než to, co v současné době známe. Je nutné podporovat a udržovat kontakty, aby mohlo nepřetržitě probíhat vzájemné učení. Klíčovou dovedností je schopnost vidět souvislosti mezi různými poli, myšlenkami a koncepty. Usilování o aktuálnost a udržování aktuálních znalostí je záměrem všech aktivit v duchu konektivismu. Rozhodování je sám o sobě proces učení. Výběr toho, co se učit a význam příchozí informace je nahlížen skrze optiku měnící se reality. Zatímco dnes jsme přišli na správnou odpověď, již zítra může být nesprávná z důvodu změny v informačním ovzduší, které ovlivňují rozhodování. 2

3 Učitelé cizích jazyků v celé Evropě již začali objevovat, že je možné k tomuto cíli využívat právě sociální sítě, nicméně chápání networked learning jako způsobu, jak držet krok s vlastním profesním rozvojem prostřednictvím sociálních sítí, není dosud dostatečně rozšířeno. Stále existuje mnoho místních komunit v Evropě, které využívají možnosti internetu pro účely profesního růstu relativně omezeně. Důvody se mohou lišit od země k zemi a jednotlivce k jednotlivci, nicméně jeden z hlavních cílů projektu aplanet je poskytnout učitelům cizích jazyků takovou úroveň digitální gramotnosti, která je nezbytná proto, aby se mohli účastnit těchto internetových komunit a zvýšit svoji obeznámenost a jistotu v navazování kontaktů na sociálních sítích a využití ICT nástrojů, které pomohou v učení jim samým i jejich studentům. Takový je záměr projektu aplanet, který prozkoumává a rozšiřuje povědomí o významu využívání možností, které kontakty na sociálních sítích poskytují širšímu spektru učitelů cizích jazyků v Evropě a o způsobech, jak se do těchto sítí zapojit. K realizaci průzkumu byl navržen dotazník, který zachycuje míru, do jaké vyučující cizích jazyků používají tři nejznámější sociální sítě, Facebook, Twitter a Ning komunity. Tyto sítě projekt aplanet představuje učitelům, aby jim pomohl vstoupit do kontaktu se širší komunitou a udržovat svůj profesní rozvoj autonomní cestou. PO UŽI TÁ ME TOD A Projekt sestavil online dotazník pomocí Google docs, bezplatného nástroje, který umožňuje sbírání a vyhodnocení získaných dat. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem uživatelé využívají tři hlavní sociální sítě, Facebook, Twitter a Ning, kterými se projekt zabývá. Dále měl dotazník za cíl zjistit, jaký postoj zaujímají účastníci k těmto sociálním sítím, jaké jsou jejich individuální preference a jak vnímají jejich přínosy a nedostatky. Dotazník se rovněž ptal na konkrétní online komunity, které účastníci využívají a považují je za přínosné. Součástí tohoto dokumentu je pdf verze výsledků průzkumu uveřejněná v přílohách. 3

4 Tento dotazník byl šířen pomocí sociálních sítí Facebook a Twitter a na Ningové platformě projektu 1, který měl v době průzkumu přes 150 členů. Tento dotazník byl rovněž uveřejněn na blogových platformách TEFL Matters 2 a Teaching and Learning Foreign Languages 3. Partneři projektu jej také šířili v dalších online komunitách jako např. The ELT Teachers Network 4. Data sesbíraná z tohoto průzkumu byla podrobena kvantitativní i kvalitativní analýze. Výsledky jsou uveřejněny v následující části dokumentu. ÚČAS TNÍCI Průzkumu se zúčastnilo 174 učitelů, kteří vyplnili dotazník zaměřený na identifikaci sociálních sítí vhodných pro autonomní profesní rozvoj. Většina učitelů (162 zúčastněných, 93 %) vyučuje angličtinu, 18 zúčastněných němčinu (10,3 %), 19 učitelů se věnuje francouzštině (11 %), 7 učí italštinu (11 %) a 23 učitelů vyučuje španělštinu (13,2 %). 1 dotázaný učí turečtinu, 1 portugalštinu a 1 chorvatštinu. Dotazovaní učitelé vyučují v průměru 13,95 roku (SD = 8,01), přičemž se hodnoty pohybují v rozmezí od 2 do 35 let. Dotázaní vyučující jsou v průměru členy 3,16 sociálních sítí (SD = 1,56). Hraniční hodnoty jsou 0 a 9. Na dotaz, jakých sociálních sítí jsou členy, 169 účastníků (97 %) odpovědělo, že mají členství na Facebooku, 127 účastníků (73 %) na Twitteru, 106 účastníků (61 %) na Google+, 94 účastníků (54 %) zvolilo LinkedIn and 50 respondentů (29 %) využívá některou Ning komunitu. Účastníci mohli uvést více odpovědí na dotaz, kterých sítí jsou členy. Tabulka 1 ukazuje procenta jednotlivých kombinací členství dotázaných na sociálních sítích

5 ČLENSTVÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 1. Facebook 2. Twitter 3. Ning 4. LinkedIn 5. Google+ T A B U L K A 1: Č L E N S T V Í N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Dále měli dotázaní uvést, na co obvykle používají sociální sítě. Opět mohli zatrhnout více odpovědí. 148 účastníků (85 %) vyjádřilo, že je používají proto, aby kontaktovali rodinu a přátele, 145 (83 %) odpovědělo, že skrze ně udržují kontakt s oblastmi zájmů a práce, 139 respondentů (80 %) napsalo, že na sociálních sítích diskutují s kolegy a sdílí materiály, 132 účastníků (76 %) uvedlo, že díky nim vyhledávají informace o seminářích, online workshopech a jiných profesně zaměřených aktivitách. 87 dotázaných (50 %) odpovědělo, že používají k seznamování a poznávání nových lidí. Tabulka 2 ukazuje rozdělení jednotlivých kombinací aktivit, kterými se dotazovaní na sociálních sítích zabývají. 5

6 1. Kontaktování rodiny a přátel 2. Seznamování se, poznávání nových lidí 3. Diskuze s kolegy a sdílení materiálů 4. Kontakt s oblastmi zájmů a práce 5. Vyhledávání informací o seminářích, online workshopech a jiných profesně zaměřených aktivitách T A B U L K A 2: A K T I V I T Y P R O V Á D Ě N É N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Z rozdělení činností v tabulce 2 vyplývá, že většina účastníků používá sociální sítě pro všechny z výše uvedených činností. Účastníci strávili na sociálních sítích v průměru 14,05 hodin týdně (SD = 12,96) s rozmezím od 0 do 45,5. Účastníci byli také dotázáni, zda používají některé konkrétní sociální sítě pro jiné účely, než ostatní sítě, na což 93 účastníků (54,1 %) odpovědělo, že ano a 79 (45,9 %), že ne. 37 účastníků (21 %) uvedlo, že se jim dostalo školení, nebo si prošli online návody, aby se naučili sociální sítě používat efektivně. 83 dotázaných (48 %) zaznamenalo, že nebyli nijak proškoleni a 53 účastníků (30 %) konstatovalo, že neabsolvovali žádné školení, avšak měli by o ně zájem. Většina účastníků (107 respondentů, 66 %) měla již vytvořenou síť profesních kontaktů na některé ze sociálních sítí. 6

7 VÝHODY A NEVÝHODY FACEBOOKU Účastníci byli požádáni, aby uvedli, co považují za výhody a nevýhody Facebooku. Mohli vybrat více odpovědí. 148 účastníků (85 %) odpovědělo, že Facebook poskytuje snadné propojení s lidmi, 144 dotázaných (83 %) udalo, že Facebook představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů, apod. 108 účastníků (62 %) sdělilo, že má Facebook uživatelsky příjemné rozhraní, 95 respondentů (55 %) zvolilo, že umožňuje rychlé šíření informací a 76 účastníků (44 %) konstatovalo, že jeho použití je zábavné. Tabulka 3 znázorňuje výsledky graficky. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 3: V Ý H O D Y FACE B O O K U 7

8 Většina respondentů tedy uvedla, že Facebook má všech pět výhod. Pokud jde o nevýhody Facebooku, 106 účastníků (61 %) uvedlo obavy o zabezpečení osobních údajů, 102 zúčastněných (59 %) považovalo za nevýhodu fakt, že Facebook není obecně příliš bezpečné prostředí, 95 dotázaných (55 %) se shodlo na tom, že Facebook nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, 56 účastníků (32 %) uvedlo, že je nevýhodou časově náročné udržování kontaktů a 15 respondentů (8 %) se domnívá, že je nutné mít jistou dávku technických dovedností k jeho ovládání. Tabulka 4 zaznamenává, jak zhodnotili respondenti nevýhody Facebooku. 1. Nepříliš bezpečné prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Neodpovídající filtrování irelevantních informací, např. reklam 4. Vyžaduje jistou dávku technických dovedností 5. Otázky soukromí ohledně zabezpečení osobních údajů a fotek T A B U L K A 4: NE V Ý H O D Y FAC E B O O K U Tabulka 4 ukazuje, že většina dotázaných považuje za největší nevýhodu Facebooku to, že není obecně příliš bezpečným prostředím, nemá adekvátní filtr relevantních informací a konečně dotázané trápí zabezpečení osobních údajů a fotek. 8

9 VÝHODY A NEVÝHODY TWITTERU 100 zúčastněných (57,4 %) věří, že největším kladem Twitteru je rychlost šíření informací, 99 účastníků (56,8 %) považuje za největší klad lehkost propojování s dalšími lidmi, 67 účastníků (39 %) si myslí, že Twitter má uživatelsky příjemné rozhraní, 64 (37 %) soudí, že jeho používání je zábavné a 52 zúčastněných (30 %) se domnívá, že jeho největší výhoda spočívá v rychlosti sdílení materiálů. Tabulka 5 zobrazuje distribuci jednotlivých odpovědí na dotaz ohledně přínosů Twitteru. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 5: V Ý H O D Y T W I T T E R U 9

10 Z odpovědí vyplývá, že většina dotázaných uvedla, že má Twitter všech pět výhod. Pokud jde o nevýhody, 55 účastníků (32 %) věří, že hlavní nevýhodou je časová náročnost spojená s udržováním kontaktů, 40 účastníků (23 %) myslí, že Twitter vyžaduje určité množství technických dovedností, 30 účastníků v 17%) soudí, že Twitter není vždy bezpečné prostředí, 25 účastníků (14,4 %) konstatuje, že Twitter nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, a 24 účastníků (13,7 %) uvádí, že Twitter je nebezpečný kvůli spammerům. Tabulka 6 zachycuje odpovědi graficky. 1. Nepříliš bezpečné prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Neodpovídající filtrování irelevantních informací, např. reklam 4. Vyžaduje jistou dávku technických dovedností 5. Twitter je nebezpečný kvůli spammerům T A B U L K A 6: NE V Ý H O D Y T W I T T E R U Tabulka 6 poukazuje na to, že většina dotázaných se domnívá, že největší nevýhodou Twitteru je nesnadnost udržovat kontakty. 10

11 VÝHODY A NEVÝHODY NING KOMUNIT 31 účastníků (18 %) uvedlo, že Ning komunity poskytují snadné propojení s lidmi a taktéž mají uživatelsky příjemné rozhraní. 27 respondentů (16 %) vypovědělo, že Ning komunity představují jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. 12 dotázaných (7 %) odpovědělo, že výhodou je rychlé šíření informací a 10 zúčastněných (6 %) zhodnotilo, že jejich používání je zábavné. Tabulka 3 vypovídá o rozdělení jednotlivých odpovědí na dotaz, jaké výhody respondenti na Ning komunitách vidí. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 7: V Ý H O D Y NING KOMUN I T 11

12 Po vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku nevýhod Ning komunit, byly zaznamenány následující odpovědi. 5 zúčastněných (3 %) soudí, že Ning komunity nejsou vždy bezpečná prostředí, 15 účastníků (9 %) věří, že hlavní nevýhodou je časová náročnost spojená s udržováním kontaktů, 4 respondenti (2 %) konstatují, že Ningy nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, 20 účastníků (11%) myslí, že Ning komunity vyžadují určité množství technických dovedností, a 12 dotázaných (7 %) uvádí, že jsou Ning komunity nebezpečné kvůli spammerům a je obtížné si na nich uchovat soukromí. Tabulka 8 zachycuje odpovědi respondentů graficky. 1. Nepříliš bezpečná prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Vyžadují jistou dávku technických dovedností 4. Ning komunity jsou nebezpečné kvůli spammerům a je obtížné zachovat si na nich soukromí T A B U L K A 8: NE V Ý H O D Y NIN G K O M U N I T 12

13 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Wilcoxonův test (Wilcoxon signed-rank test) ukázal, že respondenti ohodnotili Facebook jako významně výhodnější než Twitter (Z = -2,563, p < 0,011) a Ning komunity (Z = -3,488, p < 0.000). Facebook má na druhou strany podle dotázaných významně více nevýhod než Twitter (Z = -3,453, p < 0m001) a Ning komunity (Z = -3,926, p < 0,000). Twitter má podle zkoumání podstatně více výhod než Ning (Z = -2,118, p < 0,034), avšak co se týče nevýhod, neprokázal se signifikantní rozdíl. Poměr odpovědí naznačuje, že nejoblíbenější sociální síť ze tří zkoumaných je Facebook. POROVN ÁNÍ ÚČASTI JEDNOTLIV Ý CH POHLAVÍ Dotazník vyplnilo 123 žen (71%) a 50 mužů (29%), 1 účastník nespecifikoval pohlaví. Mann- Whitneyův U test ukázal, že není signifikantní rozdíl v aktivitách, které muži a ženy podnikají na sociálních sítích (Z = , p < 0,421). Také se neprokázal zásadní rozdíl v množství času stráveného týdně na sociálních sítích v poměru k pohlaví (Z = -1,198, p < 0,231). Také nebyl potvrzen signifikantní rozdíl v počtu aktivit, které na sociálních sítích muži a ženy podnikají (Z = -0,863, p < 0,388). Mann-Whitney U test prokázal, že ženy vypověděly, že nalézají díky sociálním sítím významně více učebních materiálů (Z = -2,124, p < 0,03) a podstatně více se učí od svých kontaktů (Z = -2,071, p < 0,038). Co se týče počtu výhod a nevýhod daných sociálních sítí, jsou výsledky následující: ženy uvádějí významně více nevýhod spojených s používáním Facebooku (Z = -3,420, p < 0,001) a Twitteru (Z = -2,713, p < 0,007). Ženy dále poukázaly na značně vyšší počet výhod používání Ning komunit (Z = - 3,039, p < 0,002). 13

14 POUŽÍVÁNÍ SO CI ÁLNÍ CH SÍ TÍ JAKO SO UČÁST V Ý UKY Účastníci odpovídali také na dotaz, zda v současné době používají sociální sítě a ICT nástroje jako součást výuky. 61 účastníků (35 %) uvedlo, že ano a zmínilo několik nástrojů: Twitter, Facebook, Wiki, Ning, blogy, Skype, Moodle a WizIQ. Tyto nástroje využili při probírání filozofie, náboženství, aktuálních otázek ve společnosti, obchodu, financí, hudby a sportu. Jejich používání je rozšířené také v hodinách angličtiny a španělštiny. Procento učitelů, kteří používají sociální sítě, je nižší, než se očekávalo s přihlédnutím k faktu, že téměř většina účastníků průzkumu je vzájemně propojena na některé ze zmiňovaných třech sociálních sítích a udržuje kontakt s vrstevníky a s novinkami na odborném poli. 14

15 ONLINE KOMUNITY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DOPORUČENÉ ÚČASTNÍKY DOTAZNÍKU Ne všichni dotázaní uvedli návrhy na vhodné online komunity. Nicméně ti, kteří je uvedli, obvykle poskytli širokou škálu komunit pro učitele a také doporučili jednotlivce, které mohou ostatní učitelé sledovat na Twitteru. Účelem průzkumu bylo identifikovat vhodné komunity, ne protěžit jednu komunitu na úkor jiných. Různorodost respondentů a rozmanitost Evropské unie směřuje k volbě z více možností podle individuálních preferencí. Všichni učitelé cizích jazyků, kteří se hodlají účastnit jako mentoři a pilotující učitelé, by si měli sestavit vlastní sadu hodnotících kritérií, podle kterých odhadnou užitečnost dané online komunity a zjistí, zda vyhovuje jejich potřebám. Několik odkazy, které se často opakovaly a byly zaznamenány v mnoha odpovědích, jsou uvedeny níže. Kompletní seznam identifikovaných komunit byl dále zpracován, aby mohl učitelům sloužit při rozhodování, kterou zvolit. Seznam navržených online komunit je součástí přílohy NĚKTERÉ Z N AVRŽENÝ CH F ACE BOO KO VÝCH S KUPIN https://www.facebook.com/pages/technology-in-english-languageteaching/ https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/pages/european-foundation-for-quality-inelearning-efquel/ https://www.facebook.com/pages/bloggers-about-english-language- Teaching/

16 2. NĚKTERÉ Z N AVRŽENÝ CH NIN G KOM UNI T The Educator s PLN The English Companion Ning EFL Classroom 2.0 Ning 3. NAVRHO V ANÍ UŽIVATE LÉ TWI TTE RU & ONLI NE CH ATŮ https://twitter.com/barbsaka/starter-pln (list) Kontakty na asociace sdružující učitele @iatefl_yltsig Pravidelné online chaty (#) o #ELTchat o #ELL o #edchat Jednotlivci o o o o o o o a mnoho jiných 4. JINÉ N AVRŽENÉ SKUPI NY A KO M UNI TY 16

17 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Dotazník byl rozšířen partnery mezi široké spektrum učitelů. Nicméně jelikož se jedná o online formu dotazování, je možné že nedostihl učitele, kteří teprve se sociálními sítěmi začínají a nemají vytvořené kontakty na online komunity učitelů a je tedy úkolem projektu aplanet dále šířit tyto informace a povzbudit učitele, aby se zapojili. Tento dotazník se ukázal jako velice cenný s ohledem na zhodnocení, jak se projektu podařilo rozšířit mezi učiteli povědomí o cílech projektu. Dotazník byl šířen mezi učitele pomocí mnohých zpráv na Twitteru, blogových příspěvků, apod. Účelem bylo podpořit zájem učitelů cizích jazyků o myšlenky projektu, aby se zapojili do Ning komunity projektu aplanet jako členové a mohli se později stát mentory pro další učitele. Z průzkumu jasně vyplynulo, že se postoje učitelů k sociálním sítím jako nástrojům autonomního a celoživotního profesního rozvoje již postupně začaly měnit. Ačkoliv mnozí vyjádřili v dotazníku obavy o uchování svého soukromí a otázky bezpečnosti, že se jedná o oblasti, ve kterých se mohou učitelé vzdělat a naučit se, jak si svoje soukromí chránit a začít plně těžit z mnoha bezplatných příležitostí k učení, které networked learning nabízí. 17

18 BIBLIOGRAFIE Salmon, G. Changing Learning Environments. Association of Learning Technology (ALT) Conference, Siemens, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal for Instructional Technology and Distance Learning, January

19 PŘÍLOHA 1 Součástí tohoto dokumentu je pdf verze výsledků průzkumu provedeného pomocí nástroje Google Docs. Dotazník je k nahlédnutí zde: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?authkey=cnx22yok&hl=en_us&for mkey=df9bd2hksxrjd3fyq2pyrdk0v1byt2c6ma#gid=0 19

20 PŘÍLOHA 2 NAVRHOVANÉ FACEBOOKOVÉ KOMUNITY PRO UČITELE CIZÍCH JAZYKŮ https://www.facebook.com/groups/eueducators https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/group.php?gid= (English Language Study Group For Teachers and Learners) https://www.facebook.com/groups/ ?ap=1 (IATET Turkey) https://www.facebook.com/groups/eltchat?ap=1 https://www.facebook.com/groups/iatefl?ap= Teachers/ English-Exams/ Certificate/ tp://www.facebook.com/#!/education.comfanpage Super simple learning NNEST e-learning in Developing and Developed Countries Intercultural Communication and TESOL Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), Inc. ELT/ Learners/ IATEFL Hungary https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/groups/ ?id= &notif_t=group_activity https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/groups/ ? ap=1 https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/theconsultantse Applanet projet -EU educators only for the time being, and I am a member of a number of those on LInkedin. Not sure whether being a fan of a page of a professional group on Facebook counts as well since I am fan of a number of those on FB and follow the news,updates and discussions. British Council, ELT Chat ishcouncil EnglishKids.BritishCouncil https://www.facebook.com/groups/ ?ap=1 https://www.facebook.com/groups/eueducators?ap=1 https://www.facebook.com/groups/ https://www.facebook.com/groups/ https://www.facebook.com/ted https://www.facebook.com/englishcentral https://www.facebook.com/englishvocab https://www.facebook.com/whiteboardblog https://www.facebook.com/pages/resourceful-teaching/ https://www.facebook.com/pages/school-skills-101/ https://www.facebook.com/teachpreschool https://www.facebook.com/teacherteacherresources https://www.facebook.com/pages/secondary-teaching-101/ https://www.facebook.com/pages/teachers-of-english-as-a-2ndlanguage/ https://www.facebook.com/theartofstorytelling https://www.facebook.com/go4english https://www.facebook.com/pages/the-vocabula-review/ https://www.facebook.com/pages/english-4-learners/ https://www.facebook.com/pages/educators-of-english-learners- EEL/ https://www.facebook.com/theenglishbox https://www.facebook.com/pages/learn-english/ https://www.facebook.com/pages/learn-english/ https://www.facebook.com/pages/lets-learn-english- Together/ https://www.facebook.com/readwriteanalyze https://www.facebook.com/pages/lets-learn-english- Together/ https://www.facebook.com/englishspeakingclubs https://www.facebook.com/pages/learn-english/ https://www.facebook.com/pages/snapanda-the-21st-century- Dictionary/ https://www.facebook.com/eltdigitalplay https://www.facebook.com/pages/pearson-longman-elt- Global/ https://www.facebook.com/interactive4teenagers https://www.facebook.com/pages/tandem-learning/ https://www.facebook.com/pages/bloggers-about-english-language- Teaching/ https://www.facebook.com/alllanguages.org.uk https://www.facebook.com/englishbrnocz https://www.facebook.com/pages/tarle-speech-accent- Reduction/ https://www.facebook.com/pages/my-english-images-educational-design- By-KloranFM/ https://www.facebook.com/englishbrnocz https://www.facebook.com/roscothepug pfff, just kidding :D https://www.facebook.com/english.material.club https://www.facebook.com/issuu https://www.facebook.com/pages/languagelabcom/ https://www.facebook.com/theconsultantse https://www.facebook.com/tdsig https://www.facebook.com/ictineducation https://www.facebook.com/pages/european-foundation-for-quality-inelearning-efquel/ https://www.facebook.com/englishoutthere https://www.facebook.com/pages/my-esl-friends/ https://www.facebook.com/everythingesl https://www.facebook.com/pages/songs-for-teaching/

21 https://www.facebook.com/ielanguages https://www.facebook.com/pages/chuck-sandy-and-curtis- Kelly/ https://www.facebook.com/britishcouncilhk https://www.facebook.com/awlimportantwords https://www.facebook.com/rollsoffthetongueidioms https://www.facebook.com/dailyinfographic https://www.facebook.com/phrasemix https://www.facebook.com/merriamwebster https://www.facebook.com/cambridgecae https://www.facebook.com/what2learn https://www.facebook.com/whatsofunny https://www.facebook.com/pages/maria-markaki-language- School/ https://www.facebook.com/childhood101 https://www.facebook.com/kidspotaustralia https://www.facebook.com/musicalchild.earlylearning https://www.facebook.com/apps/application.php?id= https://www.facebook.com/pages/international-house- Barcelona/ https://www.facebook.com/edudemic https://www.facebook.com/dictionarycom https://www.facebook.com/edweek https://www.facebook.com/elearningtechnology https://www.facebook.com/fansofteachertube https://www.facebook.com/kicliveonline https://www.facebook.com/pages/learn-english-online/ https://www.facebook.com/pages/better-at-english/ https://www.facebook.com/2simpleuk https://www.facebook.com/pages/connectivity-teaching-learning- Collaboratively/ https://www.facebook.com/fluentin3months https://www.facebook.com/tesolzone1 https://www.facebook.com/pages/professional-development-for-teachersof-english/ https://www.facebook.com/pages/englishclubcom/ https://www.facebook.com/grammarly https://www.facebook.com/readwritethink.org https://www.facebook.com/pages/the-everyday-language- Learner/ https://www.facebook.com/language.fans https://www.facebook.com/languageassistants.britishcouncil https://www.facebook.com/pages/langology/ https://www.facebook.com/glottogon https://www.facebook.com/realassociation.eu https://www.facebook.com/esllibrary https://www.facebook.com/efenglishtown https://www.facebook.com/babbel.languages https://www.facebook.com/photographicdictionary https://www.facebook.com/theteachertom https://www.facebook.com/reservoirdogme https://www.facebook.com/education https://www.facebook.com/pgsimoes.elearning https://www.facebook.com/eslpartyland https://www.facebook.com/pages/macmillan-argentina/ https://www.facebook.com/newinsideout https://www.facebook.com/macmillanglobal https://www.facebook.com/whatsyourenglish https://www.facebook.com/macmillaneducation https://www.facebook.com/creativeteachingpress https://www.facebook.com/pages/english-raven/ https://www.facebook.com/pages/technology-in-english-languageteaching/ https://www.facebook.com/thedailyenglishshow https://www.facebook.com/eltworldonline https://www.facebook.com/iateflonline https://www.facebook.com/blog4edu https://www.facebook.com/pages/examenglish/ https://www.facebook.com/pages/teaching-teenagers-and-young- Learners/ https://www.facebook.com/pages/thefreedictionary/ https://www.facebook.com/pages/prot-professional-development- Conference-for-English-Teachers/ https://www.facebook.com/qwiki https://www.facebook.com/apps/application.php?id= https://www.facebook.com/pages/ellchat/ https://www.facebook.com/speakerscornerfans https://www.facebook.com/pages/simplek12/ https://www.facebook.com/freekidsbooks https://www.facebook.com/pages/lessonstream/ https://www.facebook.com/openculture https://www.facebook.com/readwritewebhttps://www.facebook.com/british council https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia https://www.facebook.com/pages/splendid-speaking-for-advanced- English-Exams/ https://www.facebook.com/pages/englishsparkcom/ https://www.facebook.com/tefl.net https://www.facebook.com/macmillanreaders https://www.facebook.com/intermediate.learners.of.english.efl https://www.facebook.com/preintermediate.learners.of.english.efl https://www.facebook.com/englishattack https://www.facebook.com/edublogs https://www.facebook.com/pages/flow-english/ https://www.facebook.com/esolcourses https://www.facebook.com/eflclassroom20 https://www.facebook.com/pages/integrating-technology-for-active-lifelong-learning-it4all/ https://www.facebook.com/multimedia.english.classroom https://www.facebook.com/tesol.assn https://www.facebook.com/amanda47efl https://www.facebook.com/pages/flo-joe-for-fce-first- Certificate/ https://www.facebook.com/pages/free-technology-for- Teachers/ https://www.facebook.com/spellingcity https://www.facebook.com/quizlet https://www.facebook.com/onestopenglish https://www.facebook.com/pages/voki/ ?sk=wall&filter=2 https://www.facebook.com/busyteacher https://www.facebook.com/pages/real-english/ https://www.facebook.com/pages/simple-english-news/ https://www.facebook.com/globallyconnectedlearning https://www.facebook.com/learnenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/learnenglishkids.britishcouncil https://www.facebook.com/elementarypodcasts.britishcouncil https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/pages/randalls-esl-cyber-listening- Lab/ https://www.facebook.com/pages/lec-the-learn-english- Corner/ any for teaching purpose IATEFL - Facebook for Educators om/ com%2f&h=zaqbjbbyk Unfortunately I do not know that kind of links on Facebook https://www.facebook.com/pages/teaching-teenagers-and-young- Learners/ https://www.facebook.com/web20erc https://www.facebook.com/pages/technology-in-english-languageteaching/ https://www.facebook.com/teachingenglish.britishcouncil https://www.facebook.com/tesol.assn https://www.facebook.com/pages/flo-joe-for-cpe-certificate-of- Proficiency-in-English/ https://www.facebook.com/theconsultantse https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/ ?ap=1 https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/ ?ap=1 https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/cambridgeenglish?ap=1 https://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/ ?ap=1 IATEFL Hungary - https://www.facebook.com/#!/groups/ ?ap=1 MOODLEMOOT virtual conference - https://www.facebook.com/#!/groups/ ?ap=1 Integrating technology - https://www.facebook.com/#!/groups/integrating.technology?ap=1 British COuncil Hungary - https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

Zábavná forma výuky jazyků pro dyslektickou mládež. Bulletin 1 www.caldys2.eu Červen 2011. Nejsou hry pouze o agresi a násilí?

Zábavná forma výuky jazyků pro dyslektickou mládež. Bulletin 1 www.caldys2.eu Červen 2011. Nejsou hry pouze o agresi a násilí? Game On! Informační bulletin k projektu Caldys2 Zábavná forma výuky jazyků pro dyslektickou mládež Bulletin 1 Červen 2011 OBSAH 1. Kontext, editorial 2. Proč hry? 3. Hodnocení vzdělávacích her 4. Mohou

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB

VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU D 3.1. ANALÝZA POTŘEB WP 3: Vývoj konceptu WP Leader: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: 30.06.2014 2 [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ PROJEKTOVÉHO VÝSTUPU

Více

Informační technologie

Informační technologie .jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknai T. c z www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz ait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz www.jaknait.cz

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S MENTÁLNÍM HANDICAPEM disertační práce Autor: Školitel: Obor: Ing. Petr Benda doc.

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem Výzkum dovedností dospělých PIAAC Průvodce výzkumem Obsah KAPITOLA 1 CO VÝZKUM DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH (PIAAC) MĚŘÍ... 3 KAPITOLA 2 DOPROVODNÝ DOTAZNÍK... 31 KAPITOLA 3 METODOLOGIE VÝZKUMU DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Finanční gramotnost: Návrh webové hry

Finanční gramotnost: Návrh webové hry Expertní analýza na téma: Finanční gramotnost: Návrh webové hry (doplňku výuky finanční gramotnosti) pro druhý stupeň ZŠ Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více