SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU

2 SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNITY: VÝSLEDKY PRŮZKUMU ÚVOD A DŮVO DY VED O UCÍ K ZAH ÁJENÍ PRŮZKUM U Sociální sítě se staly významným nástrojem profesního rozvoje téměř v každé oblasti, neboť umožňují jedincům a skupinám vytvořit a udržovat navázané kontakty. Tyto kontakty podporují mimo jiné i vzájemné učení a výměnu zkušeností. Tyto kontakty jsou klíčem k tzv. networked learning (propojenému učení), podle kterého se učení buduje pomocí učících se komunit a vzájemné interakce. Přístup k němu není vázán na čas a prostor, přesto však poskytuje dostatečnou efektivitu a je čím dál dostupnější (Salmon, 2001). Na jednice je nazíráno jako na uzly v síti (op.cit). To jsou zároveň základní předpoklady konektivismu, teorie učení, kterou roku 2004 George Siemens navrhl pro digitální věk. Konektivismus v podstatě nahlíží na učení následovně: Učení a vědomosti spočívají v různorodosti názorů. Učení je proces propojení specializovaných uzlů či informačních zdrojů. Učení se může nacházet v jiných než lidmi navržených zdrojích. Schopnost dozvědět se více je mnohem důležitější než to, co v současné době známe. Je nutné podporovat a udržovat kontakty, aby mohlo nepřetržitě probíhat vzájemné učení. Klíčovou dovedností je schopnost vidět souvislosti mezi různými poli, myšlenkami a koncepty. Usilování o aktuálnost a udržování aktuálních znalostí je záměrem všech aktivit v duchu konektivismu. Rozhodování je sám o sobě proces učení. Výběr toho, co se učit a význam příchozí informace je nahlížen skrze optiku měnící se reality. Zatímco dnes jsme přišli na správnou odpověď, již zítra může být nesprávná z důvodu změny v informačním ovzduší, které ovlivňují rozhodování. 2

3 Učitelé cizích jazyků v celé Evropě již začali objevovat, že je možné k tomuto cíli využívat právě sociální sítě, nicméně chápání networked learning jako způsobu, jak držet krok s vlastním profesním rozvojem prostřednictvím sociálních sítí, není dosud dostatečně rozšířeno. Stále existuje mnoho místních komunit v Evropě, které využívají možnosti internetu pro účely profesního růstu relativně omezeně. Důvody se mohou lišit od země k zemi a jednotlivce k jednotlivci, nicméně jeden z hlavních cílů projektu aplanet je poskytnout učitelům cizích jazyků takovou úroveň digitální gramotnosti, která je nezbytná proto, aby se mohli účastnit těchto internetových komunit a zvýšit svoji obeznámenost a jistotu v navazování kontaktů na sociálních sítích a využití ICT nástrojů, které pomohou v učení jim samým i jejich studentům. Takový je záměr projektu aplanet, který prozkoumává a rozšiřuje povědomí o významu využívání možností, které kontakty na sociálních sítích poskytují širšímu spektru učitelů cizích jazyků v Evropě a o způsobech, jak se do těchto sítí zapojit. K realizaci průzkumu byl navržen dotazník, který zachycuje míru, do jaké vyučující cizích jazyků používají tři nejznámější sociální sítě, Facebook, Twitter a Ning komunity. Tyto sítě projekt aplanet představuje učitelům, aby jim pomohl vstoupit do kontaktu se širší komunitou a udržovat svůj profesní rozvoj autonomní cestou. PO UŽI TÁ ME TOD A Projekt sestavil online dotazník pomocí Google docs, bezplatného nástroje, který umožňuje sbírání a vyhodnocení získaných dat. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem uživatelé využívají tři hlavní sociální sítě, Facebook, Twitter a Ning, kterými se projekt zabývá. Dále měl dotazník za cíl zjistit, jaký postoj zaujímají účastníci k těmto sociálním sítím, jaké jsou jejich individuální preference a jak vnímají jejich přínosy a nedostatky. Dotazník se rovněž ptal na konkrétní online komunity, které účastníci využívají a považují je za přínosné. Součástí tohoto dokumentu je pdf verze výsledků průzkumu uveřejněná v přílohách. 3

4 Tento dotazník byl šířen pomocí sociálních sítí Facebook a Twitter a na Ningové platformě projektu 1, který měl v době průzkumu přes 150 členů. Tento dotazník byl rovněž uveřejněn na blogových platformách TEFL Matters 2 a Teaching and Learning Foreign Languages 3. Partneři projektu jej také šířili v dalších online komunitách jako např. The ELT Teachers Network 4. Data sesbíraná z tohoto průzkumu byla podrobena kvantitativní i kvalitativní analýze. Výsledky jsou uveřejněny v následující části dokumentu. ÚČAS TNÍCI Průzkumu se zúčastnilo 174 učitelů, kteří vyplnili dotazník zaměřený na identifikaci sociálních sítí vhodných pro autonomní profesní rozvoj. Většina učitelů (162 zúčastněných, 93 %) vyučuje angličtinu, 18 zúčastněných němčinu (10,3 %), 19 učitelů se věnuje francouzštině (11 %), 7 učí italštinu (11 %) a 23 učitelů vyučuje španělštinu (13,2 %). 1 dotázaný učí turečtinu, 1 portugalštinu a 1 chorvatštinu. Dotazovaní učitelé vyučují v průměru 13,95 roku (SD = 8,01), přičemž se hodnoty pohybují v rozmezí od 2 do 35 let. Dotázaní vyučující jsou v průměru členy 3,16 sociálních sítí (SD = 1,56). Hraniční hodnoty jsou 0 a 9. Na dotaz, jakých sociálních sítí jsou členy, 169 účastníků (97 %) odpovědělo, že mají členství na Facebooku, 127 účastníků (73 %) na Twitteru, 106 účastníků (61 %) na Google+, 94 účastníků (54 %) zvolilo LinkedIn and 50 respondentů (29 %) využívá některou Ning komunitu. Účastníci mohli uvést více odpovědí na dotaz, kterých sítí jsou členy. Tabulka 1 ukazuje procenta jednotlivých kombinací členství dotázaných na sociálních sítích

5 ČLENSTVÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 1. Facebook 2. Twitter 3. Ning 4. LinkedIn 5. Google+ T A B U L K A 1: Č L E N S T V Í N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Dále měli dotázaní uvést, na co obvykle používají sociální sítě. Opět mohli zatrhnout více odpovědí. 148 účastníků (85 %) vyjádřilo, že je používají proto, aby kontaktovali rodinu a přátele, 145 (83 %) odpovědělo, že skrze ně udržují kontakt s oblastmi zájmů a práce, 139 respondentů (80 %) napsalo, že na sociálních sítích diskutují s kolegy a sdílí materiály, 132 účastníků (76 %) uvedlo, že díky nim vyhledávají informace o seminářích, online workshopech a jiných profesně zaměřených aktivitách. 87 dotázaných (50 %) odpovědělo, že používají k seznamování a poznávání nových lidí. Tabulka 2 ukazuje rozdělení jednotlivých kombinací aktivit, kterými se dotazovaní na sociálních sítích zabývají. 5

6 1. Kontaktování rodiny a přátel 2. Seznamování se, poznávání nových lidí 3. Diskuze s kolegy a sdílení materiálů 4. Kontakt s oblastmi zájmů a práce 5. Vyhledávání informací o seminářích, online workshopech a jiných profesně zaměřených aktivitách T A B U L K A 2: A K T I V I T Y P R O V Á D Ě N É N A S O C I Á L N Í C H S Í T Í C H Z rozdělení činností v tabulce 2 vyplývá, že většina účastníků používá sociální sítě pro všechny z výše uvedených činností. Účastníci strávili na sociálních sítích v průměru 14,05 hodin týdně (SD = 12,96) s rozmezím od 0 do 45,5. Účastníci byli také dotázáni, zda používají některé konkrétní sociální sítě pro jiné účely, než ostatní sítě, na což 93 účastníků (54,1 %) odpovědělo, že ano a 79 (45,9 %), že ne. 37 účastníků (21 %) uvedlo, že se jim dostalo školení, nebo si prošli online návody, aby se naučili sociální sítě používat efektivně. 83 dotázaných (48 %) zaznamenalo, že nebyli nijak proškoleni a 53 účastníků (30 %) konstatovalo, že neabsolvovali žádné školení, avšak měli by o ně zájem. Většina účastníků (107 respondentů, 66 %) měla již vytvořenou síť profesních kontaktů na některé ze sociálních sítí. 6

7 VÝHODY A NEVÝHODY FACEBOOKU Účastníci byli požádáni, aby uvedli, co považují za výhody a nevýhody Facebooku. Mohli vybrat více odpovědí. 148 účastníků (85 %) odpovědělo, že Facebook poskytuje snadné propojení s lidmi, 144 dotázaných (83 %) udalo, že Facebook představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů, apod. 108 účastníků (62 %) sdělilo, že má Facebook uživatelsky příjemné rozhraní, 95 respondentů (55 %) zvolilo, že umožňuje rychlé šíření informací a 76 účastníků (44 %) konstatovalo, že jeho použití je zábavné. Tabulka 3 znázorňuje výsledky graficky. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 3: V Ý H O D Y FACE B O O K U 7

8 Většina respondentů tedy uvedla, že Facebook má všech pět výhod. Pokud jde o nevýhody Facebooku, 106 účastníků (61 %) uvedlo obavy o zabezpečení osobních údajů, 102 zúčastněných (59 %) považovalo za nevýhodu fakt, že Facebook není obecně příliš bezpečné prostředí, 95 dotázaných (55 %) se shodlo na tom, že Facebook nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, 56 účastníků (32 %) uvedlo, že je nevýhodou časově náročné udržování kontaktů a 15 respondentů (8 %) se domnívá, že je nutné mít jistou dávku technických dovedností k jeho ovládání. Tabulka 4 zaznamenává, jak zhodnotili respondenti nevýhody Facebooku. 1. Nepříliš bezpečné prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Neodpovídající filtrování irelevantních informací, např. reklam 4. Vyžaduje jistou dávku technických dovedností 5. Otázky soukromí ohledně zabezpečení osobních údajů a fotek T A B U L K A 4: NE V Ý H O D Y FAC E B O O K U Tabulka 4 ukazuje, že většina dotázaných považuje za největší nevýhodu Facebooku to, že není obecně příliš bezpečným prostředím, nemá adekvátní filtr relevantních informací a konečně dotázané trápí zabezpečení osobních údajů a fotek. 8

9 VÝHODY A NEVÝHODY TWITTERU 100 zúčastněných (57,4 %) věří, že největším kladem Twitteru je rychlost šíření informací, 99 účastníků (56,8 %) považuje za největší klad lehkost propojování s dalšími lidmi, 67 účastníků (39 %) si myslí, že Twitter má uživatelsky příjemné rozhraní, 64 (37 %) soudí, že jeho používání je zábavné a 52 zúčastněných (30 %) se domnívá, že jeho největší výhoda spočívá v rychlosti sdílení materiálů. Tabulka 5 zobrazuje distribuci jednotlivých odpovědí na dotaz ohledně přínosů Twitteru. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 5: V Ý H O D Y T W I T T E R U 9

10 Z odpovědí vyplývá, že většina dotázaných uvedla, že má Twitter všech pět výhod. Pokud jde o nevýhody, 55 účastníků (32 %) věří, že hlavní nevýhodou je časová náročnost spojená s udržováním kontaktů, 40 účastníků (23 %) myslí, že Twitter vyžaduje určité množství technických dovedností, 30 účastníků v 17%) soudí, že Twitter není vždy bezpečné prostředí, 25 účastníků (14,4 %) konstatuje, že Twitter nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, a 24 účastníků (13,7 %) uvádí, že Twitter je nebezpečný kvůli spammerům. Tabulka 6 zachycuje odpovědi graficky. 1. Nepříliš bezpečné prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Neodpovídající filtrování irelevantních informací, např. reklam 4. Vyžaduje jistou dávku technických dovedností 5. Twitter je nebezpečný kvůli spammerům T A B U L K A 6: NE V Ý H O D Y T W I T T E R U Tabulka 6 poukazuje na to, že většina dotázaných se domnívá, že největší nevýhodou Twitteru je nesnadnost udržovat kontakty. 10

11 VÝHODY A NEVÝHODY NING KOMUNIT 31 účastníků (18 %) uvedlo, že Ning komunity poskytují snadné propojení s lidmi a taktéž mají uživatelsky příjemné rozhraní. 27 respondentů (16 %) vypovědělo, že Ning komunity představují jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. 12 dotázaných (7 %) odpovědělo, že výhodou je rychlé šíření informací a 10 zúčastněných (6 %) zhodnotilo, že jejich používání je zábavné. Tabulka 3 vypovídá o rozdělení jednotlivých odpovědí na dotaz, jaké výhody respondenti na Ning komunitách vidí. 1. Poskytuje snadné propojení s lidmi 2. Má uživatelsky příjemné rozhraní 3. Je zábavný 4. Umožňuje rychlé šíření informací 5. Představuje jednoduchou formu sdílení fotek, videí, odkazů, dokumentů apod. T A B U L K A 7: V Ý H O D Y NING KOMUN I T 11

12 Po vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku nevýhod Ning komunit, byly zaznamenány následující odpovědi. 5 zúčastněných (3 %) soudí, že Ning komunity nejsou vždy bezpečná prostředí, 15 účastníků (9 %) věří, že hlavní nevýhodou je časová náročnost spojená s udržováním kontaktů, 4 respondenti (2 %) konstatují, že Ningy nedostatečně filtruje irelevantní informace, např. reklamy, 20 účastníků (11%) myslí, že Ning komunity vyžadují určité množství technických dovedností, a 12 dotázaných (7 %) uvádí, že jsou Ning komunity nebezpečné kvůli spammerům a je obtížné si na nich uchovat soukromí. Tabulka 8 zachycuje odpovědi respondentů graficky. 1. Nepříliš bezpečná prostředí 2. Časově náročné udržování kontaktů 3. Vyžadují jistou dávku technických dovedností 4. Ning komunity jsou nebezpečné kvůli spammerům a je obtížné zachovat si na nich soukromí T A B U L K A 8: NE V Ý H O D Y NIN G K O M U N I T 12

13 POROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Wilcoxonův test (Wilcoxon signed-rank test) ukázal, že respondenti ohodnotili Facebook jako významně výhodnější než Twitter (Z = -2,563, p < 0,011) a Ning komunity (Z = -3,488, p < 0.000). Facebook má na druhou strany podle dotázaných významně více nevýhod než Twitter (Z = -3,453, p < 0m001) a Ning komunity (Z = -3,926, p < 0,000). Twitter má podle zkoumání podstatně více výhod než Ning (Z = -2,118, p < 0,034), avšak co se týče nevýhod, neprokázal se signifikantní rozdíl. Poměr odpovědí naznačuje, že nejoblíbenější sociální síť ze tří zkoumaných je Facebook. POROVN ÁNÍ ÚČASTI JEDNOTLIV Ý CH POHLAVÍ Dotazník vyplnilo 123 žen (71%) a 50 mužů (29%), 1 účastník nespecifikoval pohlaví. Mann- Whitneyův U test ukázal, že není signifikantní rozdíl v aktivitách, které muži a ženy podnikají na sociálních sítích (Z = , p < 0,421). Také se neprokázal zásadní rozdíl v množství času stráveného týdně na sociálních sítích v poměru k pohlaví (Z = -1,198, p < 0,231). Také nebyl potvrzen signifikantní rozdíl v počtu aktivit, které na sociálních sítích muži a ženy podnikají (Z = -0,863, p < 0,388). Mann-Whitney U test prokázal, že ženy vypověděly, že nalézají díky sociálním sítím významně více učebních materiálů (Z = -2,124, p < 0,03) a podstatně více se učí od svých kontaktů (Z = -2,071, p < 0,038). Co se týče počtu výhod a nevýhod daných sociálních sítí, jsou výsledky následující: ženy uvádějí významně více nevýhod spojených s používáním Facebooku (Z = -3,420, p < 0,001) a Twitteru (Z = -2,713, p < 0,007). Ženy dále poukázaly na značně vyšší počet výhod používání Ning komunit (Z = - 3,039, p < 0,002). 13

14 POUŽÍVÁNÍ SO CI ÁLNÍ CH SÍ TÍ JAKO SO UČÁST V Ý UKY Účastníci odpovídali také na dotaz, zda v současné době používají sociální sítě a ICT nástroje jako součást výuky. 61 účastníků (35 %) uvedlo, že ano a zmínilo několik nástrojů: Twitter, Facebook, Wiki, Ning, blogy, Skype, Moodle a WizIQ. Tyto nástroje využili při probírání filozofie, náboženství, aktuálních otázek ve společnosti, obchodu, financí, hudby a sportu. Jejich používání je rozšířené také v hodinách angličtiny a španělštiny. Procento učitelů, kteří používají sociální sítě, je nižší, než se očekávalo s přihlédnutím k faktu, že téměř většina účastníků průzkumu je vzájemně propojena na některé ze zmiňovaných třech sociálních sítích a udržuje kontakt s vrstevníky a s novinkami na odborném poli. 14

15 ONLINE KOMUNITY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DOPORUČENÉ ÚČASTNÍKY DOTAZNÍKU Ne všichni dotázaní uvedli návrhy na vhodné online komunity. Nicméně ti, kteří je uvedli, obvykle poskytli širokou škálu komunit pro učitele a také doporučili jednotlivce, které mohou ostatní učitelé sledovat na Twitteru. Účelem průzkumu bylo identifikovat vhodné komunity, ne protěžit jednu komunitu na úkor jiných. Různorodost respondentů a rozmanitost Evropské unie směřuje k volbě z více možností podle individuálních preferencí. Všichni učitelé cizích jazyků, kteří se hodlají účastnit jako mentoři a pilotující učitelé, by si měli sestavit vlastní sadu hodnotících kritérií, podle kterých odhadnou užitečnost dané online komunity a zjistí, zda vyhovuje jejich potřebám. Několik odkazy, které se často opakovaly a byly zaznamenány v mnoha odpovědích, jsou uvedeny níže. Kompletní seznam identifikovaných komunit byl dále zpracován, aby mohl učitelům sloužit při rozhodování, kterou zvolit. Seznam navržených online komunit je součástí přílohy NĚKTERÉ Z N AVRŽENÝ CH F ACE BOO KO VÝCH S KUPIN Teaching/

16 2. NĚKTERÉ Z N AVRŽENÝ CH NIN G KOM UNI T The Educator s PLN The English Companion Ning EFL Classroom 2.0 Ning 3. NAVRHO V ANÍ UŽIVATE LÉ TWI TTE RU & ONLI NE CH ATŮ (list) Kontakty na asociace sdružující učitele @iatefl_yltsig Pravidelné online chaty (#) o #ELTchat o #ELL o #edchat Jednotlivci o o o o o o o a mnoho jiných 4. JINÉ N AVRŽENÉ SKUPI NY A KO M UNI TY

17 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Dotazník byl rozšířen partnery mezi široké spektrum učitelů. Nicméně jelikož se jedná o online formu dotazování, je možné že nedostihl učitele, kteří teprve se sociálními sítěmi začínají a nemají vytvořené kontakty na online komunity učitelů a je tedy úkolem projektu aplanet dále šířit tyto informace a povzbudit učitele, aby se zapojili. Tento dotazník se ukázal jako velice cenný s ohledem na zhodnocení, jak se projektu podařilo rozšířit mezi učiteli povědomí o cílech projektu. Dotazník byl šířen mezi učitele pomocí mnohých zpráv na Twitteru, blogových příspěvků, apod. Účelem bylo podpořit zájem učitelů cizích jazyků o myšlenky projektu, aby se zapojili do Ning komunity projektu aplanet jako členové a mohli se později stát mentory pro další učitele. Z průzkumu jasně vyplynulo, že se postoje učitelů k sociálním sítím jako nástrojům autonomního a celoživotního profesního rozvoje již postupně začaly měnit. Ačkoliv mnozí vyjádřili v dotazníku obavy o uchování svého soukromí a otázky bezpečnosti, že se jedná o oblasti, ve kterých se mohou učitelé vzdělat a naučit se, jak si svoje soukromí chránit a začít plně těžit z mnoha bezplatných příležitostí k učení, které networked learning nabízí. 17

18 BIBLIOGRAFIE Salmon, G. Changing Learning Environments. Association of Learning Technology (ALT) Conference, Siemens, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal for Instructional Technology and Distance Learning, January

19 PŘÍLOHA 1 Součástí tohoto dokumentu je pdf verze výsledků průzkumu provedeného pomocí nástroje Google Docs. Dotazník je k nahlédnutí zde: mkey=df9bd2hksxrjd3fyq2pyrdk0v1byt2c6ma#gid=0 19

20 PŘÍLOHA 2 NAVRHOVANÉ FACEBOOKOVÉ KOMUNITY PRO UČITELE CIZÍCH JAZYKŮ (English Language Study Group For Teachers and Learners) (IATET Turkey) Teachers/ English-Exams/ Certificate/ tp:// Super simple learning NNEST e-learning in Developing and Developed Countries Intercultural Communication and TESOL Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), Inc. ELT/ Learners/ IATEFL Hungary &notif_t=group_activity ap=1 Applanet projet -EU educators only for the time being, and I am a member of a number of those on LInkedin. Not sure whether being a fan of a page of a professional group on Facebook counts as well since I am fan of a number of those on FB and follow the news,updates and discussions. British Council, ELT Chat ishcouncil EnglishKids.BritishCouncil EEL/ Together/ Together/ Dictionary/ Global/ Teaching/ Reduction/ By-KloranFM/ pfff, just kidding :D

21 Kelly/ School/ Barcelona/ Collaboratively/ Learner/ Learners/ Conference-for-English-Teachers/ council English-Exams/ Certificate/ Teachers/ Lab/ Corner/ any for teaching purpose IATEFL - Facebook for Educators om/ com%2f&h=zaqbjbbyk Unfortunately I do not know that kind of links on Facebook Learners/ Proficiency-in-English/ IATEFL Hungary - MOODLEMOOT virtual conference - Integrating technology - British COuncil Hungary

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE. 4. část. Slovník pojmů aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE 4. část Slovník pojmů aplanet SLOVNÍK POJMŮ APLANET NEORIENTUJETE SE V TERMÍNECH SPOJENÝCH SE ZAKLÁDÁNÍM OSOBNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SÍTÍ? VYUŽIJTE TENTO SLOVNÍK A VYZBROJTE SE TOU SPRÁVNOU

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 3. elearning

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 3. elearning Modul 3 elearning Cíle modulu Získat základní informace o e-learningu a b-learningu Účastníci budou seznámeni se základy výuky pomocí výpočetní techniky. Úvod do možností e-learningu a b-learningu Účastníci

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ

TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ TWT - NÁSTROJ PRO DISTRIBUOVANOU VÝUKU NA UNIVERSITĚ MANNOVÁ BOŽENA, SZAROWSKI ROMAN Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 mannova@cslab.felk.cvut.cz,

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA)

PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA) PÁLÍ VÁS ŽÁHA? (ANTACIDA) Uvnitř lidského žaludku je značně kyselé prostředí. Žaludeční šťáva je většinou tvořena kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci přibližně 0,01 mol/l. Takto kyselé prostředí je

Více

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Jaroslav Řezník , Red Hat, Inc. Agenda Open source a Free Software Komunita Byznys Mobilní technologie 19.

Více

TNS je digitální. a jsme rádi, že nás TNS následuje... ;)

TNS je digitální. a jsme rádi, že nás TNS následuje... ;) TNS je digitální a jsme rádi, že nás TNS následuje... ;) Díky Vám jsme zde!... povídali jsme si s Vámi a víme, co chcete od Internetového projektu Základní data jsou k dispozici z jiných výzkumů, náš projekt

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci O tomto průzkumu V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,

Více

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012 Projekt Grundtvig Číslo 1 prosinec 2012 Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší If you have any news you would like to have included in our next issue please submit details to editor. Obsah

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech

ETWINNING PROJEKT 2013-2014. etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech ETWINNING PROJEKT 2013-2014 etwinautas en las ciudades (in)visibles etwinautas v (ne)viditelných městech 1 ETWINNING PROJEKT 2013-2014 ETWINAUTAS EN LAS CIUDADES (IN)VISIBLES etwinautas en las ciudades

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe 2013 IBM Corporation 1 Social Media vs Social Business Veřejné

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Podpora pedagogů a nadaných projekt PERUN (c) Radek Maca Kdo to ví, odpoví... Co je to? John Godfrey Saxe Blind Men and the Elephant It was six

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Otevřený přístup k vědeckým výsledkům v Evropě a v ČR. Jiří Zlatuška Masarykova Univerzita

Otevřený přístup k vědeckým výsledkům v Evropě a v ČR. Jiří Zlatuška Masarykova Univerzita Otevřený přístup k vědeckým výsledkům v Evropě a v ČR Jiří Zlatuška Masarykova Univerzita AF-XXXV 29.11.2012 Sítě a otevřené vztahy Paradigma sítí Otevřenost a mnohost možných interakcí Kombinováno s požadavky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI UČITELE V PROJEKTU PERSPEKTIVA

ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI UČITELE V PROJEKTU PERSPEKTIVA ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI UČITELE V PROJEKTU PERSPEKTIVA Teacher s Digital Literacy Cultivation via project Perspektiva Blanka Kozáková Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum Adéla Branná SP7MP_MTP2 Projekt Kvantitativní výzkum 1. Výzkumné téma - Problematika studia anglického jazyka v devátých třídách na základních školách Výzkumný problém Soukromé doučování je viděno jako

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE NÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU CH4LLENGE Plány udržitelné městské mobility v České republice Brno, 13.10. 2013 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE Mgr. Iva Machalová Odbor dopravy Magistrátu města Brna Úvod Plán

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika

Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Jiří Kadavý Technický specialista pro školství Microsoft Česká republika Možnosti použití Učitelé, žáci Příprava na výuku Tvorba učebních materiálů Proces a metody výuky Studijní projekty a úkoly Hodnocení

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET

Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. RNDr. Čestmír Štuka, MBA prof. MUDr.

Více