Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D. 2011"

Transkript

1 Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. & Ing. Petr Budiš, Ph.D

2 Osnova přednášek I. Úvod do strategie řízení II. IS/ICT v současném podnikatelském prostředí III. Faktory úspěchu a rizika neúspěchu IS IV. Globální podniková strategie V. SWOT analýza VI. Strategické řízení IS a informační strategie VII. BPR Business Process Rengineering VIII.Informační systémy - Nástroj strategického řízení IX. Prezentace skupinových referátů 2

3 Podkladové a studijní materiály Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Management Press, Praha ISBN Voříšek, J. a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Oeconomia, Praha (ISBN Scheer, A.-W.: ARIS Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS Scheer ČR, Brno 2002, ISBN Kunstová, R. a kol.: Informatika pro ekonomy. Skripta VŠE, Oeconomica Praha ISBN Mallya T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Grada Publishing, Praha 2007, ISBN Charvát J.: Firemní strategie pro praxi. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN ČSN Informace a konceptuální informace, dostupné za úhradu z 36/informacni-technika-vseobecne-a-terminologie-3690/(369001)-CSN html 3

4 Doporučené zdroje na na webu The next frontier in IT strategy David Craig, Kishore Kanakamedala, Rajit Tinaikar Mc Kinsey & Company [on-line] [ ] Dostupné z: > Divide and conquer: Rethinking IT Strategy David Craig, Kishore Kanakamedala, Rajit Tinaikar Mc Kinsey & Company: Mc Kinsey on IT, November 9, Fall 2006, pp [on-line] [ ] Dostupné z: Improving strategic planning: McKinsey Strategy Renée Dye McKinsey Quartely, July/August 2006, dostupné z ).pdf The perils of bad strategy Richard Rumelt Mc Kinsey & Company [on-line] [ ] Dostupné z: https://www.mckinseyquarterly.com/pdfdownload.aspx?ar=2826 Managing IT for scale, speed, and innovation Sam Marwaha, Paul Willmott Mc Kinsey & Company [on-line] [ ], DOSTUPNÉ Z: 4

5 Práce ve skupinách Ve skupinách 4-8 studentů, analýzujte tvorbu IT strategie podle dodaných podkladů v angličtině. Porovnejte ji s přednesenými přístupy: Porter, Liedtke, Voříšek. Navrhněte svou metodu, vhodnou pro vaši organizaci, ve které pracujete, nebo si myslíte, že by mohla být hypoteticky použitelná. Vyberte prezentátora skupiny a předneste ji v poslední hodině přednášek (cca v 10 minutách). 5

6 I. Úvod do strategie řízení 6

7 Definice strategie řízení Strategie je trajektorie nebo dráha, směřující k předem stanoveným cílům, která je tvořena podnikatelskými, konkurenčními a funkcionálními oblastmi přístupu, jež se management snaží uplatnit při vymezování pozice podniku a při řízení celkové skladby jeho činnosti (Mallya str. 17) 7

8 Různé významy strategie Vyjádření o tom, jaký je strategický záměr organizace Určuje a ukazuje důvod dlouhodobých cílů organizace, akční programy a priority alokace zdrojů organizace Vybírá, do jakého podnikatelského sektoru organizace může nebo si přeje vstoupit Je zaměřena na tvorbu a udržení klíčové kompetence organizace Definuje povahu nebo vlastnost ekonomických a neekonomických přínosů,kterých chce organizace dosáhnout nebo vytvořit pro stakeholdery 8

9 Různé významy strategie - pokračování Snaží se dosáhnout dlouhodobě udržitelné výhody v každé obchodní aktivitě tím, že reaguje správně na příležitosti a hrozby v daném prostředí, stejně jako na své silné a slabé stránky Identifikuje jasné manažerské úkoly na korporačních, obchodních a funkčních úrovních Je to koherentní, sjednocující a integrační způsob nebo postup rozhodnutí Je to způsob jak investovat selektivně do hmotných a nehmotných zdrojů, aby byly vytvořeny schopnosti, které zajistí udržitelnou konkurenční výhodu organizace 9

10 Liedtkův model elementů strategického myšlení (Mallya str. 19) Systémový pohled Zaměření na cíle Strategické myšlení Inteligentní oportunismus Hypoteticky založené myšlení Myšlení v čase 10

11 Liedtkův model - pokračování Na základě Mintzbergova modelu vytvořil Liedtka model, který definuje strategické myšlení jako určitý způsob myšlení se specifickými a jasně identifikovatelnými charakteristikami Identifikuje jasné manažerské úkoly na korporačních, obchodních a funkčních úrovních Je to koherentní, sjednocující a integrační způsob nebo postup rozhodnutí Je to způsob jak investovat selektivně do hmotných a nehmotných zdrojů, aby byly vytvořeny schopnosti, které zajistí udržitelnou konkurenční výhodu organizace 11

12 Porterův model 5 konkurenčních sil (Mallya str. 49) Hrozba vstupu nových konkurentů Vliv dodavatelů Stav soupeřivosti nebo rivality Vliv kupujících Hrozba vstupu substitutů (náhražky) 12

13 Porterův model - pokračování Předpokladem úspěšného rozvoje podnikové strategie je analýza podniku samotného a jeho zkoumání v podnikatelském prostředí Vliv odběratele (má zájem na dobrých obchodních podmínkách) má velký vliv na aktivity ve firmě Vliv dodavatele (jeho síla zvyšuje cenu a tím zmenšuje zisk) Stav soupeřivosti (nutno prozkoumat velikost a vliv na trhu daného okolí) Hrozba náhražek (náhražkou je takový výrobek, který má vlastnosti produktu vyráběného v oboru a jenž uspokojuje potřebu zákazníka) Stav možného vstupu nových firem do oboru (míra hrozby vstupu nových konkurentů odvětví podniku záleží hlavně na tom jaké existují bariéry vstupu do tohoto oboru). 13

14 Přístup IDS - Scheer 14

15 II. IS/ICT v současném podnikatelském prostředí aneb proč je třeba řídit IS 15

16 Strategické řízení informačních systémů Strategie - (z řeckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein, vést) je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Řízení - obecně synonymum pro ovládání či regulaci nějakého většího technického systému či společenského celku (krizové řízení souhrn společenských a technických postupů nutných pro zvládání mimořádných událostí (např. průmyslových havárií, živelních pohrom, přírodních katastrof, válečných konfliktů apod.) ) Informační systém (IS) - systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. 16

17 Informace cenný a nákladný podnikový zdroj Informace je jedním z nejcennějších podnikových zdrojů (informace a jejich nositelé lidé a IS) Pozorujte vývoj práce s informacemi (informační management) Co považujete za nejcennější firemní aktiva? 17

18 Znalosti jsou pak poklad 18

19 Jiné definice INFORMACE je význam, který člověk přisuzuje údajům) ÚDAJ (DATUM, data) je obraz vlastností objektu, vhodně formalizova ný pro přesnost, interpretaci, nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů (dle ČSN 36901). Dostupné z INFORMACE: Význam, který člověk přiděluje datům prostřednictvím zvyklostí používaných na jejich prezentaci. DATA: Reprezentace faktů, pojmů nebo instrukcí ve formalizované podobě vhodné pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidskými či automatickými prostředky (dle BS 3527 British Standards Institution ). INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) je soubor lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. 19

20 Hodnota informace Hodnota informací závisí na: tom, kdo ji dává důležitosti pro příjemce tom, kdo ji přijímá čase a kvalitě Hodnota informačního zdroje Hodnota spolehlivosti zdroje Hodnota databází 20

21 Dynamika trhu a výrobního cyklu Trendem je zrychlování výrobního cyklu (souvisí s ekonomickými parametry) Just-in-time V IT je obvyklá životnost produktu přibližně 18 měsíců Vývoj nového produktu (zásadní inovace) trvá průměrně 24 měsíců Informace je lukrativní prodejní komoditou Jak je tomu v ostatních oborech (bankovnictví, telekomunikace, automobilový průmysl)? 21

22 Globalizace Globální trhy složité informační toky, optimalizace produktů (např. ropa) Globalizace firem složité vlastnické a zájmové propojení Diverzifikace zdrojů, specializace, trendovost 22

23 Zákaznicky orientovaný přístup Vývoj (kusová výroba, hromadná výroba, výroba pro individuálního zákazníka) Nutná podpora IS Dopad na organizační strukturu (zploštění) Jaký bude další vývoj? 23

24 Informace o okolí - IM Informace o konkurenci (firmách, technologiích, prostředí, ) jsou stále žádanější Company Intelligence zpravodajství o konkurenčních firmách Competitor Intelligence zpravodajství o kritických faktorech (produktivita, pozice na trhu, finanční výkonnost) Market Intelligence zpravodajství o trhu a trendech Partner Intelligence zpravodajství o partnerech 24

25 Využití informací a IS Nabídka nových služeb Nástroj k připoutání zákazníka Hodnota informace časem klesá aktivní IS Nutná tvorba bezpečnostní politiky Informační povinnost pracovníků Informační střediska 25

26 Charakteristika a trendy současných IS Rychlý rozvoj technologií přináší dosud nepoznané vlivy na chod a fungování firem Špatná volba IS přinese velké ztráty Správná volba IS je podmínkou nutnou, nikoliv postačující 26

27 III. Faktory úspěchu a rizika neúspěchu IS kdo za to může, když se nedaří 27

28 Vývojové fáze projektu IS 1. divoký entuziasmus 2. horečná aktivita 3. deziluze 4. naprostý zmatek 5. hledání viníků 6. potrestání nevinných 7. ocenění nezúčastněných 28

29 Příčiny? 29

30 Chybně stanovená podniková strategie Většina firem nemá stanovenu globální podnikovou strategii!!! Dříve postavené podnikové strategie (90. léta) přestávají být úspěšné změna poměrů Cílem již nesmí být pouze snižování nákladů za každou cenu Velké trhy a segmenty jsou obsazeny příklad IT Jakou doporučujete platnost globální strategie? 30

31 IS nerespektuje vlastnické a organizační změny v podniku Firmy procházejí trvalými organizačními změnami Centralizace x decentralizace řízení Změny v informačním systému se zpožděním následují vývoj potřeb informací Jaké je nejlepší uspořádání kanceláří? 31

32 Podcenění vlivu IS na konkurenceschopnost podniku Obvykle malá angažovanost vrcholového vedení při implementaci IS IS není přepych, ale nutnost Kde to neplatí? Informace je podkladem pro správné rozhodování Jak může rozhodovat management bez kvalitních informací? Já si ale myslím, že 32

33 Řízení IS je delegováno na příliš nízkou úroveň Pracovník řídící IS obvykle nemá dostatečné pravomoci Cíle podniku ani nezná, natož aby měl sílu je promítat do IS Základ špatné spolupráce uvnitř podniku Jak informatický, tak organizační útvar by měly být podřízeny stejné osobě řediteli informatiky (úroveň top managementu) 33

34 Zaměření IS na operativu Dělení 70 x 30 (50x50) IS je obvykle zaměřen na operativu Převládají partikulární zájmy před zájmy firmy Účelová presentace výstupních informací IS je degradován na podporu výroby 34

35 Požadavky na projekt IS Jde o podstatnou investici Využití IS není často adekvátní vynaloženým nákladům Každý projekt musí mít definované přínosy a odpovědnosti Cíl by měl být neinformatický 35

36 Problematika specifikace požadavků na IS Závěry statistického výzkumu úspěšnosti implementace IS: 1,5% projektů bylo použito tak, jak byly dodány 3% projektů bylo použito po modifikaci 19% projektů bylo použito a opuštěno 47,5% dodaných projektů nebylo nikdy použito 29% projektů nebylo vůbec dodáno 36

37 Nepružná informační strategie a nepružný IS Architektura IS musí umožňovat permanentní změny IS musí reflektovat organizační strukturu firmy Role systémového integrátora Multiplatformní vícevrstvá architektura jediná cesta Dědictví minulosti x budování na zelené louce 37

38 Rychlý vývoj IT Je vhodné použít nejmodernější a nejlepší (nejdražší) technologie nebo starší a odzkoušené? Pozor na nulové verze. Který SI je nezávislý? Jak je to s provázaností a životností SW a HW komponent? 38

39 Manažerské chyby při řešení IS Špatná analýza výchozího stavu Nedůsledné řízení projektu Projekt IS není běžný IT projekt!!! Snaha o zlepšení skokem Chybné odhady časové a finanční náročnosti projektu 39

40 Manažerské chyby při řešení IS Podcenění oponentur a testování Chyby v odhadech provozních nároků Nevhodný postup při výběru systémového integrátora Nedokonalá spolupráce systémového integrátora se zákazníkem Nepřipravenost uživatelů 40

41 Vazba metod manažerského řízení a IS Geograficko společenský náhled: Americké řízení Japonské řízení Byrokratické (evropské) řízení 41

42 Americké řízení Postupuj vždy přímočaře a bezohledně Najmi ty nejlepší lidi Dej si jasné priority Vše řekni jasně a stručně Jasně vymez pravomoci Když to vyžaduje situace, začni velet Nikdy nepomáhej slabým a neúspěšným, zaber jejich trh 42

43 Japonské řízení Nejvyšší prioritou je kvalita výrobku Efektivní aplikace účinných sociálně-psychologických technik Identifikace pracovníka s firmou Každý je součástí kolektivu Pracovník je celoživotně zabezpečen Jasná výběrová kritéria 43

44 Byrokratické (evropské) řízení Práce zabere veškerý čas, který je k dispozici (Parkinson, C.N.:Zákony prof. Parkinsona) Tradicionalistický přístup Dělba práce Pracovní disciplína Centralizace a hierarchická linie Technická pravidla a normy Uveřejňování a průhlednost 44

45 Charakteristika informačního prostředí u nás Pomalé a postupné doceňování informací pro strategický rozvoj Absence strategického, informačního a kontrolního systému Nedostatečná kvalita interpretace získaných informací Nízký přehled o informačních zdrojích a službách Nesystematický přístup k informacím Komunikační bariery mezi manažery a odborníky Nedocenění ceny (hodnoty) informací Nedostatečná firemní kultura 45

46 Vazby na návaznosti IT strategie Vize Globální strategie Informační strategie IT nástroje strategického řízení 46

47 Vize Dává smysl a cíl všem aktivitám firmy (světlo v tunelu) Krátký, jednoduchý, jednoznačný a veřejný text Sjednocení a společná presentace cílů (vlastníci, management, zaměstnanci, ) Presentujte vizi vlastního podniku 47

48 Vize ČS, a.s. Jsme bankou první volby pro všechny skupiny klientů: díky prvotřídním výkonům našich zaměstnanců poskytujeme špičkové poradenství, podporu a služby; díky špičkovému poradenství, podpoře a službám klientům zajišťujeme našim akcionářům nadprůměrné výnosy; díky nadprůměrným výnosům, které přinášíme našim akcionářům, vytváříme zaměstnancům podnětné a kvalitní pracovní podmínky; díky nadprůměrným výnosům pomáháme rozvíjet společnost, v níž působíme. 48

49 Postup tvorby strategie Stanovení cíle Rozfázování Porozumění, vhled Formulace hrubé koncepce Analýza (SWOT) Porovnání cíle a výsledků analýzy Návrh strategie Řešení a popis vazeb Ověření, test návrhu Presentace, oponentura a předání návrhu 49

50 IV. Globální strategie 50

51 Globální strategie Důvod: Dává smysl a cíl aktivit hospodářského subjektu (konkrétně) Klíčový podklad: SWOT analýza příslušné úrovně Formální a obsahová stránka je závislá na firemní kultuře Tvorba GS je proces, ne stav 51

52 1 až 3 roky Model Globální strategie Formulace GST Realizace GST Vyhodnocení GST SWOT POSLÁNÍ GLOBÁLNÍ CÍLE, PRIORITY CSF GLOBÁLNÍ FUNKCE A ROZVOJOVÉ Informační strategie FUN V/V PER PROGRAMY DÍLČI STRATEGIE GLOBÁLNÍCH FUNKCÍ INF ORG Nákup Výroba Prodej PRO 52

53 Klíčové body tvorby GS Vypracování SWOT analýzy s ohledem na externí a interní faktory ovlivňující činnost podniku Určení kritických faktorů Popis globálních cílů (vlastní jádro GS) Podklad pro dílčí strategie (např. IS) 53

54 Globální podnikové cíle Cíle z hlediska vlastníků Cíle z hlediska managementu Cíle z hlediska pracovníků Cíle z hlediska společnosti (oficiální) Úkoly, postupy, odpovědnosti, motivace, 54

55 Vyhodnocení a změny GS Horizont plánování obvykle 2-3 roky Vyhodnocení strategie: Jak byly naplněny stanovené cíle? Poskytují používaná měřítka dostatek informací o plnění cílů? Jaké jsou příčiny neúspěchů? Jaké jsou příčiny úspěchů? Na které změny hospodářského prostředí nemá podnik připraveny odpovědi Je nutné nově formulovat poslání, cíle nebo programy rozvoje? Některé firmy někdy zapomínají na klíčovou otázku: Proč nejsou naši nezákazníci také našimi zákazníky? 55

56 V. SWOT analýza 56

57 W slabé stránky S silné stránky SWOT analýza(strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Externí faktory O - Příležitosti T -Hrozby Oblast příležitostí Oblast hrozeb 57

58 Analýza externích faktorů Zájmy vlastníků Zákazníci (klienti) Dodavatelé Konkurenti Rozvoj technologie Zdroje pracovních sil Ekonomické podmínky v místě působnosti podniku Legislativa Politické, sociální a geografické vlivy Informační infrastruktura v daném teritoriu 58

59 Analýza interních faktorů Vrcholové řízení Marketing Nákup Výroba (služby) Prodej Výzkum a vývoj Ekonomika Zaměstnanci Podniková kultura Organizace a řízení Informační systém 59

60 Příklad: SWOT analýza I.CA 60

61 Silné stránky Hluboká znalost problematiky poskytování certifikačních služeb a vysoká odbornost. S tím souvisí i důsledná orientace v legislativě nejen ČR, ale i doporučení a standardů EU a povědomost o legislativě některých zemí EU Pevné vazby na naše významné partnery. Oproti konkurenci jsme schopni předložit pozitivní reference účasti v projektech různých typů a rozsahů a tím dokladovat svoji schopnost a spolehlivost. Rozsah a portfolio služeb. I.CA je jediným akreditovaným poskytovatelem komplexního portfolia akreditovaných služeb na našem trhu. Tento stav je zcela výjimečný i v rámci EU. Tím je dána možnost poskytovat zákazníkům komplexní služby v oblasti elektronického podpisu a aplikované kryptografie. Technologická vyspělost. Podmínkou kvalitní spolupráce s partnery v oblasti certifikačních služeb je rychlá reakce na jejich požadavky, podmíněná technologickou vyspělostí a zvládáním technologie. S tím souvisí i samostatné technologické celky, jako jsou například kryptografické čipové karty. 61

62 Silné stránky Reakce na měnící se požadavky trhu. Výše uvedené silné stránky umožňují společnosti reagovat na rychle se měnící požadavky trhu, související především s technologickým a legislativním vývojem. Velké množství kontaktních míst po celé ČR. Díky spolupráci s významnými partnery, především ČSOB, je naší silnou stránkou snadná dostupnost našich služeb ve více než 360 lokalitách v ČR. Poskytování služeb mobilní registrační autority. I.CA je jedinou společností poskytující v ČR tuto službu. Silná akcionářská základna, která reprezentuje významnou ekonomickou i socialně-politickou sílu, v neposlední řadě i množství obchodních vazeb a know-how. 62

63 Slabé stránky I.CA je relativně malá společnost a není schopna sama řešit velké projekty. Tato slabá stránka je spojena i s úzkým portfoliem služeb, daným specializací společnosti a částečně i legislativou. Závislost na dodavateli technologie. Největší slabinou společnosti je v současné době závislost na jediném dodavateli technologie (PVT, a.s.), s tím je spojena i relativně vysoká cena dodávaných služeb a omezení flexibility společnosti. Závislost na malém počtu klíčových zákazníků. I když má I.CA více než 30 institucionálních zákazníků, tvoří 90% tržeb společnosti 4 zákazníci. S tím je spojena závislost I.CA na jejich potřebách produktů, dodávaných I.CA. 63

64 Příležitosti Účast v nových projektech. Ve střednědobém horizontu bude v ČR zahájeno několik projektů v různých segmentech trhu, které jsou vhodné pro uplatnění našich technologií. Nové služby zejména ve vztahu ke změnám legislativy. Vývoj legislativy EU směřuje ke specifickému využívání kvalifikovaných a komerčních certifikátů, nových formám služeb TSA, službám spojeným s elektronickou identitou a některým dalším. Předpokládáme, že se tyto požadavky v horizontu 3 let budou promítat i do lokálních legislativ, což bude generovat nové příležitosti. Nové trhy v rámci EU. Vzhledem k výše uvedeným silným stránkám je I.CA konkurenceschopná i v evropském měřítku. Ceny služeb CA v zemích EU jsou výrazně vyšší, než ceny I.CA. Obdobná situace je i v oblasti čipových karet (SSCD). Kvalita a komfort námi poskytovaných služeb je přitom minimálně na srovnatelné úrovni. 64

65 Hrozby Ztráta klíčových zaměstnanců. Největším aktivem společnosti je knowhow, které je soustředěno v několika klíčových zaměstnancích, jejich ztráta by měla pro společnost velké následky. Změna legislativy ČR a EU. Změny legislativy ČR a EU spolu úzce souvisí, legislativa ČR s malým zpožděním kopíruje legislativu a doporučení EU. Hrozbou pro společnost je zejména nepředvídatelnost vývoje v těchto oblastech a občasné nalezení slepých uliček v závislosti na těchto nepředvídatelných změnách. Odchod klíčových zákazníků. Vzhledem k závislosti I.CA na relativně menším počtu klíčových zákazníků by jejich odchod nebo výrazné snížení objemů odebíraných služeb od I.CA mělo výrazné následky pro ekonomiku společnosti. 65

66 Hrozby Konkurence na trhu. Prozatím je zřejmý vliv pouze místní konkurence, tedy dalších dvou akreditovaných společností na českém trhu, který vyústil spíše jen v cenový tlak. Nelze však vyloučit, že tyto společnosti v tříletém horizontu výrazně zvýší kvalitu svých služeb, a pokud I.CA nepokročí v nabídce služeb a uživatelského komfortu dále, stanou se i konkurencí v cílovém segmentu na českém trhu. Další hrozbou mohou být také CA z jiných zemí EU, které mohou začít nabízet svoje služby na českém trhu. Interní certifikační autority pro větší řešení. Významnou hrozbou pro I.CA jsou interní certifikační autority, budované uvnitř velkých organizací, ale také u významných orgánů státní správy. Technologické změny. Ztráta slovenského trhu. Vzhledem ke složitému a nepředvídatelnému vývoji legislativy na Slovensku může dojít ke ztrátě akreditace našeho. 66

67 Určení kritických faktorů rozvoje Po analýze faktorů následuje jejich vyhodnocení a určení faktorů zvláštního zřetele Hodnocení faktoru se bere jeho závažnost z pohledu hodnotitele: 0 - nevýznamný 1 - málo významný 2 středně významný mající přímý na konkurence schopnost 3 velmi významný kritický faktor, tzn.: Přispěje k získání celkově lepší pozice na trhu nebo naopak jeho podcenění by mohlo dojít k ohrožení činnosti podniku Pak se jednotlivá ohodnocení sečtou a seřadí podle významu V dalším kroku se pak formuluje tzv. mission neboli poslání podniku 67

68 Cíle (vedení firmy) I.CA Monitoring konkurence v ČR i největších CA v zahraničí. Intenzivní práce na zdokonalování nabízených technologií, udržování technologického náskoku před konkurencí. Získání dalších významných zákazníku v ČR a snaha o proniknutí na trhy EU. Upevňování vazeb na významné partnery. Osamostatnění se v oblasti zajištění vývoje a podpory klíčových systémů I.CA. Spolupráce s IT firmami. Udržení klíčových zaměstnanců společnosti. 68

69 69

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více