Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10, ,- Kč a během roku byl upraven o ,- Kč. Upravený rozpočet roku 2012 činil tedy 10, ,- Kč. Z toho schválený rozpočet místních a správních poplatků činil ,- Kč a během roku zůstal nezměněn. Skutečnost plnění daňových příjmů v roce 2013 byla 11, ,55 Kč, z toho plnění místních a správních poplatků ,- Kč. Celkové daňové příjmy roku 2013 byly o 1, ,95 Kč vyšší než v roce Nedaňové příjmy /tř.2/ - schválený rozpočet roku ,- Kč byl v průběhu roku navýšen o ,- Kč. V roce 2013 se jednalo o příjmy z poskytování služeb, z pronájmu nemovitostí, z pronájmu pozemků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z úroků a z dividend, přijaté nekap.příspěvky a náhrady(spotřeba elektřiny a vody,vratky ze záloh, splátky půjčky soc.fond). V roce 2013 byly nedaňové příjmy nižší o ,29 Kč než v roce V roce 2013 jsou nižší příjmy u rozhlasu a televize (kabelová televize se již od roku 2013 neprovozuje, nižší příjem z pronájmu nemovitostí, nižší příjem u příspěvků a náhrad, vyšší byl příjem u příspěvků od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů. Celkové příjmy tř. 2 byly ,84 Kč. Kapitálové příjmy /tř. 3/ - schválený rozpočet roku ,- Kč byl v průběhu roku navýšen o 1, ,- Kč. Oproti roku 2012 jsou příjmy vyššíí o ,24Kč. V roce 2013 se jednalo o příjmy z prodeje pozemků na zahrady a předzahrádky, z prodeje hospody Riviéra, z prodeje akcie Jm.plynárenská. Celkem kapitálové příjmy v roce 2013 byly 1, ,84 Kč. Přijaté dotace /tř.4/ - schválený rozpočet roku , ,-Kč byl během roku snížen o 1, ,- Kč a plnění bylo 1, ,40 Kč. V tom převody z rozpočtových účtů (sociální fond a ČNB) ,- Kč. V roce 2012 se jednalo o dotace: - Neinvestiční dotace na volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR v částce ,- Kč, položka 4111, ÚZ Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v objemu ,- Kč, položka Neinvestiční dotace od Úřadu práce, hrazeno z prostředků ESF v částce ,05 Kč (85%), hrazeno ze státního rozpočtu ČR v částce 6.274,95 Kč (15%), položka 4116, ÚZ Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč pro JSDH Račice na nákup pneumatik, výzbroje a výstroje, položka 4122, ÚZ Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH v částce 2.640,- Kč, položka 4122, ÚZ Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v částce 1.000,- Kč na přípravnou fázi volby prezidenta republiky. - Převody z rozpočtových účtů v částce ,- Kč, položka 4134, pro potřebu převodu do sociálního fondu. Neinv. dotace na volby do kraj. zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR nebyla zcela vyčerpána, částka

2 k vrácení v rámci finančního vypořádání v roce ,- Kč. Dotace pro JSDH Račice byla v roce 2012 dočerpána, vyúčtování v roce Neinv. dotace na volbu prezidenta nebyla čerpána, vratka v roce 2013 v částce 1.000,- Kč Příjmy celkem za rok 2012 činily 10, ,33 Kč. Přijaté dotace v roce 2013: ,- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volbu prezidenta ČR ,- vratka nevyčerpaných prostředků z dotace na volbu prezidenta ČR ,- plánovaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy. - 2, ,- investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Kanalizace Račice ul. V Chaloupkách. - 1, ,60 vratka nevyčerpané dotace ,- neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro hasiče Pístovice na pořízení výstroje ,- neinvestiční dotace pro hasiče Račice na pořízení výstroje a výzbroje ,- neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro hasiče Račice a Pístovice na zabezpečení akceschopnosti jednotky ,- neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro hasiče Račice na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu ,- neinvestiční dotace od úřadu práce na pracovníka-koordinátor veřejné služby (85% z rozpočtu EU z prostředků Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu ) ,- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (nevyčerpané prostředky v částce ,- Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání po uzavření roku) ,- převody z rozpočtových účtů. Příjmy celkem za rok 2013 činily 14, ,63 Kč. Výdaje: Běžné výdaje /tř.5/ - schválený rozpočet roku , ,- Kč byl v průběhu roku snížen o 6.000,- Kč, plnění 9, ,55 Kč. Běžné výdaje byly v roce 2013 o 1, ,81 Kč nižší než v roce Kapitálové výdaje /tř.6/ - schválený rozpočet roku , ,- Kč byl v průběhu roku snížen o ,- Kč, výsledek od začátku roku 2, ,63 Kč. Kapitálové výdaje byly v roce 2013 vyšší o 2, ,63 Kč než v roce Komentář k výdajům: Doprava / 22../ 2212 silnice pluhování sněhu,oov,štěrk na posyp, dovoz štěrku a recyklátu,dovoz betonu,baterie do radaru, materiál na opravu zábradlí ostat. záležitosti pozemních komunikací dovoz betonu,srážka vody a svod dešťové vody v Pístovicích, oprava místní komunikace v Pístovicích od mlýna, oprava komunikace a srážka vody v Račicích-Chaloupkách provoz veřejné silniční dopravy příspěvek na dopravní obslužnost krajskému úřadu. Celkové výdaje 1, ,02 Kč.

3 Vodní hospodářství / 23../ 2310 pitná voda výdaje nebyly odvádění a čištění odpadních vod úroky z úvěru, deratizace, oprava kanalizace v Račicích (křižovatka na Brno), vybudování kanalizace v Račicích v Chaloupkách vodní díla v zemědělské krajině OOV k rybníčku v Račicích, příspěvek sdružení Srdíčko. Celkové výdaje 2, ,06 Kč. Vzdělávání / 31../ 3119 ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání neinvestiční příspěvek na provoz Příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Račice-Pístovice, odpisy dlouhodobého majetku,topenářské práce, detektor oxidu uhelnatého,barva k natírání, výmalba a nátěry. Celkové výdaje ,- Kč. Kultura / 33../ 3314 činnosti knihovnické financování provozu knihovny, ost.osobní výdaje, knihy, časopisy, elektřina, plyn,připojení internetu, poplatek za internet,revize elektrických zařízení ostatní záležitosti kultury OOV za zpracování a zápisy v obecní kronice zachování a obnova kulturních památek zapsaných materiál na opravu židlí v kostele, spotřeba elektřiny, revize elektric. zařízení, ostatní osobní výdaje pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur.památek odvod peněž.prostředků a penále JMK za porušení rozpočtové kázně.po podání žádosti byly prostředky vráceny na účet obce Rozhlas a televize koncesionářské poplatky z rozhlasu a televize,zakoupení rozhlasové ústředny v Račicích, reproduktory, poplatek OSA za užití hudebních děl.vedení internetových stránek obce Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků náklady SPOZ- Vítání občánků, setkání 50. a 60.tníků, fotografie do fotokroniky, dárkové tašky,dárky pro jubilanty obce, památka zesnulých, výdej na hody v Pístovicích dle odsouhlasení v ZO, dárky mikulášská besídka ZŠ a MŠ,vánoční stromky a světla na Betlém, různé kulturní akce v obci. Celkové výdaje ,78 Kč. Tělovýchova / Ost. tělovýchovná činnost neinvestiční dotace Sokolu Račice na výdaje související s údržbou sokolovny a fotbal. hřiště, investiční dotace Sokolu na zakoupení zahradního traktoru Využití volného času dětí a mládeže roční kontrola dětských hřišť, správcovství - víceúčelové hřiště v Pístovicích Ostatní zájmová činnost a rekreace odvoz a likvidace odpadních vod z kempu, rozbor odpadní Vody, elektřina kemp, solární sprcha a montáž, oprava pobřežní zdi u rybníka v Pístovicích. Celkové výdaje ,10 Kč. Komunální služby a územní rozvoj / veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje, elektřina, žárovky, časový spínač, revize elektrických zařízení, rekonstrukce převaděče v Račicích a v Pístovicích pohřebnictví popelnice, smuteční kytice (Pietní vzpomínka na zemřelé) komunální služby a územní rozvoj mzdy pracovníků na VPP a pracovníků na údržbu, výdaje na ochranné pomůcky, materiál na opravy, žebřík, bruska, el.plotové nůžky, barvy, štětce, lopaty,hrablo,klínové řetězy, příklepová vrtačka,materiál k opravě V3S, popelnice, náhradní díly na traktor,náhradní díly STIHL,materiál na zateplení hasicí zbroj. V Pístovicích, garážová vrata v hasicí zbrojnici v Račicích, poplatek za rybník Pohořelicím, nafta, benzín, olej,popl. Za telefon,školení řidičů a BOZP,pojištění vozidel,budov a majetku,techn.kontrola traktor,obědy, kontrola hasicích přístrojů, revize elektrických zařízení,vodné,stočné, srážkové vody,plyn, elektřina,inž. A projektová činnost oprava bývalé školy v Pístovicích, opravy v hospodě v Pístovicích (předložení faktur za opravy k vypořádání

4 nájemného), údržba plyn.zařízení, dary ze sociálního fondu, daň z převodu nemovitostí, tašky na tříděný odpad, schválený příspěvek Mysliveckému sdružení Račice, neinvestiční dotace svazku obcí Mikroregionu Drahanská vrchovina, pojištění finanční způsobilosti. Celkové výdaje 1, ,21 Kč. Ochrana přírody a krajiny / 37../ 3721, 3722 odpady náklady na sběr a svoz nebezpečného a pevného komunálního odpadu využívání a zneškodňování ostatních odpadů neinvestiční příspěvek mikroregionu Drahanská vrchovina na provoz kompostárny, přeprava kontejnerů na bioodpad,pořízení kontejneru na bioodpad do Pístovic, síť na kontejner péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - náklady na údržbu veřejné zeleně, sečení trávy, ostatní osobní výdaje, postřik na likvidaci plevele, benzín a olej štěrk na úpravu terénu v chatové oblasti, náhradní díly na motorovou pilu a sekačku,kácení stromů, oprava zídky a schodů u křižovatky na Brno. Celkové výdaje ,- Kč. Služby sociální péče / 43../ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba - mzdové náklady na asistenční službu pro občany, lékařská prohlídka, náhrada mzdy v době nemoci. Celkové náklady činily ,- Kč. Ochrana obyvatelstva / 52../ rezerva na nepředvídatelné události. Nic se nečerpalo. Požární ochrana / 55../ hasiči Račice: prostředky čerpali na refundaci ušlé mzdy, na pohonné hmoty, elektřinu, STK, lékařské prohlídky, cestovné, výstroj a výzbroj.hasiči Pístovice: výstroj a výzbroj,oprava radiostanice, oprava čerpadla,elektřina, pohonné hmot., SDH neinv.příspěvky, materiál na opravu hasicí zbrojnice v Račicích. Celkové náklady ,10 Kč. Územní samospráva / 61../ 6112 zastupitelstva obcí čerpány prostředky na odměny zastupitelů obce a z toho plynoucí povinné pojistné, poplatek za telefon, obědy, cestovné, pohoštění při zasedání mikroregionu Drahanská vrchovina činnost místní správy náklady na mzdy pracovníků správy a na provoz úřadu, náklady za projednání přestupků MěÚ Vyškov, členství ve Svazu měst a obcí, příspěvek Svazu tělesně postižených Drnovice, půjčka ze sociálního fondu, tisk Račicko-pístovického okénka a stolních kalendářů, čisticí prostředky, el. proud, plyn, voda včetně srážkové, poplatky za telefon, internet, poštovné, roční revize bezpečnostního zařízení, obědy, úprava dat KEO, roční udržovací poplatek ALIS,nákup mobilu,nákup hrnků s motivem zámku, stolní lampy, publikace, kancelářský papír, tonery a náplně, složky, rychloobaly a další kancelářské potřeby, ověřovací kniha, matriční tiskopisy, kytky k výzdobě obřadní síně, úsporné žárovky, madla k venkovním schodům, stvrzenky, obálky,poskytnutí právní pomoci, certifikáty Česká pošta, aktualizace Databox, prodloužení antiviru, roční poplatek Datatrade, aktualizace a nastavení SW, servis CODEXIS, online (zákony), internetový portál Živé obce, správa el. Spisové služby, údržba kopírky, oprava razítek, ACHA obec účtuje Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR výdaje na volby ÚZ Volba prezidenta ČR výdaje na volby ÚZ Celkové náklady 3, ,31 Kč. Finanční operace / 63../ 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky převody vlastním fondům sociální fond, ČNB.

5 6399 ostatní finanční operace proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec. Celkové výdaje ,60 Kč. Finanční vypořádání minulých let / 64../ vratka nevyčerpané dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 1.000,- Kč - vratka nedočerpané dotace na volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR v částce ,- Kč Celkové výdaje ,- Kč. Výdaje celkem za rok , ,18 Kč. Financování: - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 2, ,45 Kč - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splácení úvěrů) ,-kč. - Podrobněji popsáno dále v odst. Úvěry. - Výsledek třídy 8 - financování srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, aby bylo hospodaření vyrovnané. Celkem financování - 2,700583,45 Kč. Hospodaření s majetkem obce Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,- Kč, během roku 2013 beze změny. Účet oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,- Kč. Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek územní plán ,- Kč, nezměněno. Oprávky (účet 079) ,- Kč, zůstatková cena ,- Kč. Účet 021 stavby, k účetní stav 35, ,01,- Kč, oprávky (účet 081) 8, ,80 Kč, zůstatková cena 27, ,21 Kč. Přírůstek: 2, ,63 Kč kanalizace Račice-Chaloupky, úbytky: ,-Kč přecenění reálnou hodnotou (prodej hospody Rivéra), ,-Kč vyřazení z majetku prodané hospody Riviéra v Pístovicích. Účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí, k účetní stav 2, ,50 Kč, oprávky (účet 082) ,90 Kč, zůstatková cena 1, ,60 Kč. Přírůstky: ,- Kč kontejner na bioodpad do Pístovic. Úbytek ,- Kč vyřazení zrušené kabelové televize v obci. Účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek, stav k , ,03 Kč. V roce 2013 přírůstky: hasiči Račice ,30 Kčpracovní poloh. Pásy, sací koš, zásahový komplet SAHAS,přilba Calisia Vulkan, zásahová obuv, prsačky, pracovní stejnokroje, svítilna Peli, zásahové rukavice, sada úhlových brusek, nabíječka, čerpadlo HCP+hadice, hasiči Pístovice ,45 Kč- vysílačka, přilba PAB fire, zásahové obleky, stejnokroje, koše na hadice,zásahové hadice,dílny ,- Kč - příkopový mulčovač, žebřík, bruska, el.plotové nůžky, obecní úřad ,- Kč mobil Nokia, rozhlasová ústředna, minisystém+mikrofon, Veřejné prostranství 9087,- Kč informační tabule u rybníka v Pístovicích (převedeno od mikroregionu), Bioodpad 2.075,- Kč - síť na kontejner, Ostatní majetek 2.140,- Kč - solární sprcha k rybníku v Pístovicích. Úbytky: hospoda pod kopcem Pístovice ,- Kč -stolek malý, Hasiči Račice ,68Kč zásahová obuv, Hasiči Pístovice ,- Kč - svítilna halogen., pracovní stejnokroje, Dílny ,- Kč křovinořez Stihl, Obecní úřad ,40Kč video PAN, televizor, počítač Samsung, záložní zdroj k počítači,zesilovač. Účet Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2, ,03 Kč. Účet 031 pozemky, stav k , ,59 Kč. V roce 2013 přírůstky Račice: 4.135,50Kč přecenění pozemků reálnou hodnotou, přírůstky Pístovice: 226,997,09 Kč přecenění pozemků reálnou hodnotou. Úbytky Račice: 3.600,- Kč prodej pozemků na zahrádky a předzahrádky, úbytky Pístovice ,- Kč prodej pozemků na zahrádky a předzahrádky.

6 Účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Stav k , ,90 Kč. Přírůstky: 2, ,63Kč budování kanalizace v Račicích-Chaloupkách, ,- zakoupení kontejneru na bioodpad do Pístovic, ,-Kč zekonstrukce převaděče pro VO v Račicích a Pístovicích. Úbytky - 2, ,63 Kč převedení do majetku kanalizace Račice-Chaloupky, ,- Kč převeden do majetku Kontejner na bioodpad, ,- Kč převedeno do majetku- rekonstrukce VO v Račicích a v Pístovicích (účet 021). Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek. Stav k , ,- Kč. U finančního majetku přírůstek v roce 2013 nebyl. Úbytek ,- Kč - prodaná akcie Jm plynárenská. Účet 112 materiál na skladě, stav k ,- Kč. V tom materiál na opravy (vedena kniha mater. zásob), pohonné hmoty dílny a hasiči, proúčtováno podle inventarizace. Účet 132 zboží na skladě, stav k ,29 Kč. V tom hrnky s motivem Račic a Pístovic, pexeso obce, puzzle obce, kniha Kapitoly z dějin Račic-Pístovic, turistické známky a nové hrnky s motivem zámku. V roce 2011 byl dlouhodobý majetek dooprávkován a od roku 2012 se provádí jedenkrát ročně odpisování dlouhodobého majetku, vždy ověřené inventarizací. Způsob odpisování byl zvolen rovnoměrný. Úvěry: Účet 451 dlouhodobé úvěry. V roce 2011 byl přijat úvěr za účelem dofinancování investiční akce kanalizace a vodovod Pístovice Okrouhlá 2 ve výši 3, ,- Kč. Skutečně byl vyčerpán v částce 2, ,53 Kč. Úvěr byl sjednán bez zajištění, splácení měsíčně. V roce 2012 bylo splaceno ,- Kč, v roce 2013 bylo splaceno ,- Kč, poslední splátka k je stav na úvěrovém účtě ,53 Kč. Stavy prostředků na účtech k : Stav prostředků na běžném účtu obce KB Stav prostředků na běžném účtu ČNB 5, ,27 Kč ,77 Kč Stav prostředků na účtu HČ ,82 Kč Stav na úvěrovém účtu 2, ,53 Kč Depozitní účet se nepoužívá, mzdy za prosinec jsou účtovány jako v běžném měsíci roku. Měsíční stav prostředků v roce 2013 Měsíc Základní běžný účet Pokladna Leden Únor Březen Duben Květen obec 3, ,13 Kč obec ,- Kč HČ ,36 Kč HČ ,- Kč ČNB -10,00 Kč obec 4, ,17 Kč obec ,- Kč Hč ,80 Kč Hč ,- Kč ČNB 290,00 Kč obec 4, ,24 Kč obec ,- Kč Hč ,53 Kč Hč ,- Kč ČNB 268,41 Kč obec 6, ,46 Kč obec ,- Kč Hč ,61 Kč Hč 8.571,- Kč ČNB ,62 Kč obec 6, ,69 Kč Obec ,- Kč Hč ,00 Kč Hč 9.840,- Kč ČNB ,02 Kč

7 Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec obec 6, ,49 Kč obec ,- Kč Hč ,66 Kč Hč ,- Kč ČNB ,40 Kč obec 6, ,37 Kč obec ,- Kč Hč ,18 Kč Hč ,- Kč ČNB ,90 Kč obec 4, ,60 Kč obec ,- Kč Hč ,69 Kč Hč ,- Kč ČNB ,55 Kč obec 5, ,38 Kč obec ,- Kč Hč ,19 Kč Hč ,- Kč ČNB ,97 Kč obec 5, ,77 Kč obec ,- Kč Hč ,68 Kč Hč ,- Kč ČNB 230,715,86 Kč obec 5, ,99 Kč obec ,- Kč Hč ,97 Kč Hč ,- Kč ČNB ,58 Kč obec 5, ,27 Kč obec 0,00 Kč Hč ,82 Kč Hč ,- Kč ČNB ,77 Kč Schválený rozpočet a objem rozpočtových opatření za rok 2013 Příjmy Výdaje Financování Schválený rozpočet 13, ,00 Kč 13, ,00 Kč ,00 Kč Celkem změna + 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Upravený rozpočet 13, ,00 Kč 12, ,00 Kč -1, ,00 Kč Dotace a příspěvky poskytnuté obcí Račice - Pístovice:, položka, ÚZ, org. Částka Komentář 3119_ ,00 Kč neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ na provoz investiční příspěvek ZŠ a MŠ úhrada za odpisy 3119_ ,00 Kč dlouhodobého majetku 2341_ ,00 Kč neinv. transfer sdružení Srdíčko 3419_ ,00 Kč neinvestiční transfer Sokolu Račice 3639_5329 org ,00 Kč neinvestiční transfer svazku Drahanská vrchovina 3639_ ,00 Kč neinv.transfer Mysliveckému sdružení Račice-Pístovice ,00 Kč neinv.dotace mikr.drah.vrchovina na provoz kompostárny ,00 Kč členský příspěvek Svazu měst a obcí ,00 Kč příspěvek Svazu tělesně postiž. Drnovice org ,00 Kč neinvestiční transfer Městu Vyškovu (přestupková komise) SDH-neinv.transfer sdružení hasičů (využití autovraků) a ,00 Kč závody ml.hasičů v Pístovicích ,00 Kč Investiční transfer Sokolu Račice na zakoup.zahrad.traktoru

8 Pokladna obce: stav prostředků k ,00 Kč Pokladna HČ: stav prostředků k ,00 Kč Základní škola a mateřská škola Račice-Pístovice, příspěvková organizace Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Račice-Pístovice je Obec Račice-Pístovice. Neinv. příspěvek zřizovatele činil v roce ,- Kč na provoz a ,- Kč na odpisy dlouhodobého majetku (konvektomat, sporák). Dále obec uhradila částku ,- Kč za výmalbu a nátěry, topenářské práce a další drobné opravy. Při inventarizaci majetku školy nebyly shledány rozdíly ve stavech majetku, který jí byl předán dle zřizovací listiny a jejího dodatku. Majetek je veden v účetnictví obce na podrozvahovém účtě 903. Hospodaření školy v roce 2013 celkem náklady 2, ,91 Kč a celkem výnosy 2, ,88 Kč, zisk ,97 Kč. O zisku rozhodne Rada obce. Hospodářská činnost V roce 2012 byly výnosy z hospodářské činnosti ,78 Kč a náklady ,- Kč. V roce 2013 byly výnosy z hospodářské činnosti ,35 Kč a náklady ,- Kč. Hospodářská činnost skončila ziskem 8.137,35 Kč. Po odečtení daně z příjmů je zisk 6.807,35 Kč. O zisku rozhodne zastupiteltsvo obce. Inventarizace majetku k dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč oprávky k dlouh.nehmotnému majetku ,00 Kč ostatní dlouh.nehmotný majetek ,00 Kč oprávky k ost. dlouh.nehmotnému majetku ,00 Kč stavby ,01 Kč oprávky ke stavbám ,80 Kč samomat.movité věci a soubory m.v. 2, ,50 Kč oprávky k sam.mov. věcem a ,90 Kč drobný dl. hmotný majetek ,03 Kč oprávky k drobnému dl. hmot. majetku 2, ,03 Kč pozemky ,59 Kč nedokončený dl. hmotný majetek 1, ,90 Kč finanční investice ,00 Kč 14 peněžní prostředky-zbú KB,ČNB, HČ,pokladna HČ 5, ,86 Kč poskytnuté zálohy ,00 Kč jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 Kč opravné položky k pohledávkám ,10 Kč pohledávky - odběratelé ,31 Kč opravné položky k pohledávkám ,00 Kč ceniny 871,00 Kč krátkodobé přijaté zálohy za odběr elektřiny 0,00 Kč závazky daň z převodu nemovitostí 3.664,00 Kč závazky k vybr.místním vládním institucím (IDS) ,00 Kč 24 Zaměstnanci- výplaty za prosinec,odvody,pohledávky ,00 Kč daň z příjmu za obec ,00 Kč 26 0,00 Kč

9

10

11

12

13

14

15

16

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2012

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2012 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2012 Výkazy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě: - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha Komentář: Příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 Obec TŘEBĚTICE, Třebětice 51, 769 01 Holešov, IČO:00544540, www.trebetice.cz Závěrečný účet obce za rok 2013 I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený Upravený Skutečnost Příjmy celkem 2

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM strana 1 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ř. Položka Uz / Org. Druh příjmu 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 2390000 2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 5 3 1113

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k

Rozpočtové opatření č. 11_2015 k Vnitřní obchod Rozpočtové opatření _2015 k 2141 5169 Reklama v kalendáři Berounsko 2016 0 3850 3850 3850 Komunikace 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 12780 12780 12773 2212 5169 Zimní údržba

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více