Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10, ,- Kč a během roku byl upraven o ,- Kč. Upravený rozpočet roku 2012 činil tedy 10, ,- Kč. Z toho schválený rozpočet místních a správních poplatků činil ,- Kč a během roku zůstal nezměněn. Skutečnost plnění daňových příjmů v roce 2013 byla 11, ,55 Kč, z toho plnění místních a správních poplatků ,- Kč. Celkové daňové příjmy roku 2013 byly o 1, ,95 Kč vyšší než v roce Nedaňové příjmy /tř.2/ - schválený rozpočet roku ,- Kč byl v průběhu roku navýšen o ,- Kč. V roce 2013 se jednalo o příjmy z poskytování služeb, z pronájmu nemovitostí, z pronájmu pozemků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z úroků a z dividend, přijaté nekap.příspěvky a náhrady(spotřeba elektřiny a vody,vratky ze záloh, splátky půjčky soc.fond). V roce 2013 byly nedaňové příjmy nižší o ,29 Kč než v roce V roce 2013 jsou nižší příjmy u rozhlasu a televize (kabelová televize se již od roku 2013 neprovozuje, nižší příjem z pronájmu nemovitostí, nižší příjem u příspěvků a náhrad, vyšší byl příjem u příspěvků od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů. Celkové příjmy tř. 2 byly ,84 Kč. Kapitálové příjmy /tř. 3/ - schválený rozpočet roku ,- Kč byl v průběhu roku navýšen o 1, ,- Kč. Oproti roku 2012 jsou příjmy vyššíí o ,24Kč. V roce 2013 se jednalo o příjmy z prodeje pozemků na zahrady a předzahrádky, z prodeje hospody Riviéra, z prodeje akcie Jm.plynárenská. Celkem kapitálové příjmy v roce 2013 byly 1, ,84 Kč. Přijaté dotace /tř.4/ - schválený rozpočet roku , ,-Kč byl během roku snížen o 1, ,- Kč a plnění bylo 1, ,40 Kč. V tom převody z rozpočtových účtů (sociální fond a ČNB) ,- Kč. V roce 2012 se jednalo o dotace: - Neinvestiční dotace na volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR v částce ,- Kč, položka 4111, ÚZ Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v objemu ,- Kč, položka Neinvestiční dotace od Úřadu práce, hrazeno z prostředků ESF v částce ,05 Kč (85%), hrazeno ze státního rozpočtu ČR v částce 6.274,95 Kč (15%), položka 4116, ÚZ Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč pro JSDH Račice na nákup pneumatik, výzbroje a výstroje, položka 4122, ÚZ Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH v částce 2.640,- Kč, položka 4122, ÚZ Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu v částce 1.000,- Kč na přípravnou fázi volby prezidenta republiky. - Převody z rozpočtových účtů v částce ,- Kč, položka 4134, pro potřebu převodu do sociálního fondu. Neinv. dotace na volby do kraj. zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR nebyla zcela vyčerpána, částka

2 k vrácení v rámci finančního vypořádání v roce ,- Kč. Dotace pro JSDH Račice byla v roce 2012 dočerpána, vyúčtování v roce Neinv. dotace na volbu prezidenta nebyla čerpána, vratka v roce 2013 v částce 1.000,- Kč Příjmy celkem za rok 2012 činily 10, ,33 Kč. Přijaté dotace v roce 2013: ,- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volbu prezidenta ČR ,- vratka nevyčerpaných prostředků z dotace na volbu prezidenta ČR ,- plánovaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy. - 2, ,- investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Kanalizace Račice ul. V Chaloupkách. - 1, ,60 vratka nevyčerpané dotace ,- neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro hasiče Pístovice na pořízení výstroje ,- neinvestiční dotace pro hasiče Račice na pořízení výstroje a výzbroje ,- neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro hasiče Račice a Pístovice na zabezpečení akceschopnosti jednotky ,- neinvestiční dotace z rozpočtu JMK pro hasiče Račice na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodní v červnu ,- neinvestiční dotace od úřadu práce na pracovníka-koordinátor veřejné služby (85% z rozpočtu EU z prostředků Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu ) ,- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (nevyčerpané prostředky v částce ,- Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání po uzavření roku) ,- převody z rozpočtových účtů. Příjmy celkem za rok 2013 činily 14, ,63 Kč. Výdaje: Běžné výdaje /tř.5/ - schválený rozpočet roku , ,- Kč byl v průběhu roku snížen o 6.000,- Kč, plnění 9, ,55 Kč. Běžné výdaje byly v roce 2013 o 1, ,81 Kč nižší než v roce Kapitálové výdaje /tř.6/ - schválený rozpočet roku , ,- Kč byl v průběhu roku snížen o ,- Kč, výsledek od začátku roku 2, ,63 Kč. Kapitálové výdaje byly v roce 2013 vyšší o 2, ,63 Kč než v roce Komentář k výdajům: Doprava / 22../ 2212 silnice pluhování sněhu,oov,štěrk na posyp, dovoz štěrku a recyklátu,dovoz betonu,baterie do radaru, materiál na opravu zábradlí ostat. záležitosti pozemních komunikací dovoz betonu,srážka vody a svod dešťové vody v Pístovicích, oprava místní komunikace v Pístovicích od mlýna, oprava komunikace a srážka vody v Račicích-Chaloupkách provoz veřejné silniční dopravy příspěvek na dopravní obslužnost krajskému úřadu. Celkové výdaje 1, ,02 Kč.

3 Vodní hospodářství / 23../ 2310 pitná voda výdaje nebyly odvádění a čištění odpadních vod úroky z úvěru, deratizace, oprava kanalizace v Račicích (křižovatka na Brno), vybudování kanalizace v Račicích v Chaloupkách vodní díla v zemědělské krajině OOV k rybníčku v Račicích, příspěvek sdružení Srdíčko. Celkové výdaje 2, ,06 Kč. Vzdělávání / 31../ 3119 ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání neinvestiční příspěvek na provoz Příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Račice-Pístovice, odpisy dlouhodobého majetku,topenářské práce, detektor oxidu uhelnatého,barva k natírání, výmalba a nátěry. Celkové výdaje ,- Kč. Kultura / 33../ 3314 činnosti knihovnické financování provozu knihovny, ost.osobní výdaje, knihy, časopisy, elektřina, plyn,připojení internetu, poplatek za internet,revize elektrických zařízení ostatní záležitosti kultury OOV za zpracování a zápisy v obecní kronice zachování a obnova kulturních památek zapsaných materiál na opravu židlí v kostele, spotřeba elektřiny, revize elektric. zařízení, ostatní osobní výdaje pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur.památek odvod peněž.prostředků a penále JMK za porušení rozpočtové kázně.po podání žádosti byly prostředky vráceny na účet obce Rozhlas a televize koncesionářské poplatky z rozhlasu a televize,zakoupení rozhlasové ústředny v Račicích, reproduktory, poplatek OSA za užití hudebních děl.vedení internetových stránek obce Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků náklady SPOZ- Vítání občánků, setkání 50. a 60.tníků, fotografie do fotokroniky, dárkové tašky,dárky pro jubilanty obce, památka zesnulých, výdej na hody v Pístovicích dle odsouhlasení v ZO, dárky mikulášská besídka ZŠ a MŠ,vánoční stromky a světla na Betlém, různé kulturní akce v obci. Celkové výdaje ,78 Kč. Tělovýchova / Ost. tělovýchovná činnost neinvestiční dotace Sokolu Račice na výdaje související s údržbou sokolovny a fotbal. hřiště, investiční dotace Sokolu na zakoupení zahradního traktoru Využití volného času dětí a mládeže roční kontrola dětských hřišť, správcovství - víceúčelové hřiště v Pístovicích Ostatní zájmová činnost a rekreace odvoz a likvidace odpadních vod z kempu, rozbor odpadní Vody, elektřina kemp, solární sprcha a montáž, oprava pobřežní zdi u rybníka v Pístovicích. Celkové výdaje ,10 Kč. Komunální služby a územní rozvoj / veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje, elektřina, žárovky, časový spínač, revize elektrických zařízení, rekonstrukce převaděče v Račicích a v Pístovicích pohřebnictví popelnice, smuteční kytice (Pietní vzpomínka na zemřelé) komunální služby a územní rozvoj mzdy pracovníků na VPP a pracovníků na údržbu, výdaje na ochranné pomůcky, materiál na opravy, žebřík, bruska, el.plotové nůžky, barvy, štětce, lopaty,hrablo,klínové řetězy, příklepová vrtačka,materiál k opravě V3S, popelnice, náhradní díly na traktor,náhradní díly STIHL,materiál na zateplení hasicí zbroj. V Pístovicích, garážová vrata v hasicí zbrojnici v Račicích, poplatek za rybník Pohořelicím, nafta, benzín, olej,popl. Za telefon,školení řidičů a BOZP,pojištění vozidel,budov a majetku,techn.kontrola traktor,obědy, kontrola hasicích přístrojů, revize elektrických zařízení,vodné,stočné, srážkové vody,plyn, elektřina,inž. A projektová činnost oprava bývalé školy v Pístovicích, opravy v hospodě v Pístovicích (předložení faktur za opravy k vypořádání

4 nájemného), údržba plyn.zařízení, dary ze sociálního fondu, daň z převodu nemovitostí, tašky na tříděný odpad, schválený příspěvek Mysliveckému sdružení Račice, neinvestiční dotace svazku obcí Mikroregionu Drahanská vrchovina, pojištění finanční způsobilosti. Celkové výdaje 1, ,21 Kč. Ochrana přírody a krajiny / 37../ 3721, 3722 odpady náklady na sběr a svoz nebezpečného a pevného komunálního odpadu využívání a zneškodňování ostatních odpadů neinvestiční příspěvek mikroregionu Drahanská vrchovina na provoz kompostárny, přeprava kontejnerů na bioodpad,pořízení kontejneru na bioodpad do Pístovic, síť na kontejner péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - náklady na údržbu veřejné zeleně, sečení trávy, ostatní osobní výdaje, postřik na likvidaci plevele, benzín a olej štěrk na úpravu terénu v chatové oblasti, náhradní díly na motorovou pilu a sekačku,kácení stromů, oprava zídky a schodů u křižovatky na Brno. Celkové výdaje ,- Kč. Služby sociální péče / 43../ 4351 osobní asistence, pečovatelská služba - mzdové náklady na asistenční službu pro občany, lékařská prohlídka, náhrada mzdy v době nemoci. Celkové náklady činily ,- Kč. Ochrana obyvatelstva / 52../ rezerva na nepředvídatelné události. Nic se nečerpalo. Požární ochrana / 55../ hasiči Račice: prostředky čerpali na refundaci ušlé mzdy, na pohonné hmoty, elektřinu, STK, lékařské prohlídky, cestovné, výstroj a výzbroj.hasiči Pístovice: výstroj a výzbroj,oprava radiostanice, oprava čerpadla,elektřina, pohonné hmot., SDH neinv.příspěvky, materiál na opravu hasicí zbrojnice v Račicích. Celkové náklady ,10 Kč. Územní samospráva / 61../ 6112 zastupitelstva obcí čerpány prostředky na odměny zastupitelů obce a z toho plynoucí povinné pojistné, poplatek za telefon, obědy, cestovné, pohoštění při zasedání mikroregionu Drahanská vrchovina činnost místní správy náklady na mzdy pracovníků správy a na provoz úřadu, náklady za projednání přestupků MěÚ Vyškov, členství ve Svazu měst a obcí, příspěvek Svazu tělesně postižených Drnovice, půjčka ze sociálního fondu, tisk Račicko-pístovického okénka a stolních kalendářů, čisticí prostředky, el. proud, plyn, voda včetně srážkové, poplatky za telefon, internet, poštovné, roční revize bezpečnostního zařízení, obědy, úprava dat KEO, roční udržovací poplatek ALIS,nákup mobilu,nákup hrnků s motivem zámku, stolní lampy, publikace, kancelářský papír, tonery a náplně, složky, rychloobaly a další kancelářské potřeby, ověřovací kniha, matriční tiskopisy, kytky k výzdobě obřadní síně, úsporné žárovky, madla k venkovním schodům, stvrzenky, obálky,poskytnutí právní pomoci, certifikáty Česká pošta, aktualizace Databox, prodloužení antiviru, roční poplatek Datatrade, aktualizace a nastavení SW, servis CODEXIS, online (zákony), internetový portál Živé obce, správa el. Spisové služby, údržba kopírky, oprava razítek, ACHA obec účtuje Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR výdaje na volby ÚZ Volba prezidenta ČR výdaje na volby ÚZ Celkové náklady 3, ,31 Kč. Finanční operace / 63../ 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky převody vlastním fondům sociální fond, ČNB.

5 6399 ostatní finanční operace proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec. Celkové výdaje ,60 Kč. Finanční vypořádání minulých let / 64../ vratka nevyčerpané dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 1.000,- Kč - vratka nedočerpané dotace na volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR v částce ,- Kč Celkové výdaje ,- Kč. Výdaje celkem za rok , ,18 Kč. Financování: - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 2, ,45 Kč - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splácení úvěrů) ,-kč. - Podrobněji popsáno dále v odst. Úvěry. - Výsledek třídy 8 - financování srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, aby bylo hospodaření vyrovnané. Celkem financování - 2,700583,45 Kč. Hospodaření s majetkem obce Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,- Kč, během roku 2013 beze změny. Účet oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,- Kč. Účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek územní plán ,- Kč, nezměněno. Oprávky (účet 079) ,- Kč, zůstatková cena ,- Kč. Účet 021 stavby, k účetní stav 35, ,01,- Kč, oprávky (účet 081) 8, ,80 Kč, zůstatková cena 27, ,21 Kč. Přírůstek: 2, ,63 Kč kanalizace Račice-Chaloupky, úbytky: ,-Kč přecenění reálnou hodnotou (prodej hospody Rivéra), ,-Kč vyřazení z majetku prodané hospody Riviéra v Pístovicích. Účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí, k účetní stav 2, ,50 Kč, oprávky (účet 082) ,90 Kč, zůstatková cena 1, ,60 Kč. Přírůstky: ,- Kč kontejner na bioodpad do Pístovic. Úbytek ,- Kč vyřazení zrušené kabelové televize v obci. Účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek, stav k , ,03 Kč. V roce 2013 přírůstky: hasiči Račice ,30 Kčpracovní poloh. Pásy, sací koš, zásahový komplet SAHAS,přilba Calisia Vulkan, zásahová obuv, prsačky, pracovní stejnokroje, svítilna Peli, zásahové rukavice, sada úhlových brusek, nabíječka, čerpadlo HCP+hadice, hasiči Pístovice ,45 Kč- vysílačka, přilba PAB fire, zásahové obleky, stejnokroje, koše na hadice,zásahové hadice,dílny ,- Kč - příkopový mulčovač, žebřík, bruska, el.plotové nůžky, obecní úřad ,- Kč mobil Nokia, rozhlasová ústředna, minisystém+mikrofon, Veřejné prostranství 9087,- Kč informační tabule u rybníka v Pístovicích (převedeno od mikroregionu), Bioodpad 2.075,- Kč - síť na kontejner, Ostatní majetek 2.140,- Kč - solární sprcha k rybníku v Pístovicích. Úbytky: hospoda pod kopcem Pístovice ,- Kč -stolek malý, Hasiči Račice ,68Kč zásahová obuv, Hasiči Pístovice ,- Kč - svítilna halogen., pracovní stejnokroje, Dílny ,- Kč křovinořez Stihl, Obecní úřad ,40Kč video PAN, televizor, počítač Samsung, záložní zdroj k počítači,zesilovač. Účet Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2, ,03 Kč. Účet 031 pozemky, stav k , ,59 Kč. V roce 2013 přírůstky Račice: 4.135,50Kč přecenění pozemků reálnou hodnotou, přírůstky Pístovice: 226,997,09 Kč přecenění pozemků reálnou hodnotou. Úbytky Račice: 3.600,- Kč prodej pozemků na zahrádky a předzahrádky, úbytky Pístovice ,- Kč prodej pozemků na zahrádky a předzahrádky.

6 Účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Stav k , ,90 Kč. Přírůstky: 2, ,63Kč budování kanalizace v Račicích-Chaloupkách, ,- zakoupení kontejneru na bioodpad do Pístovic, ,-Kč zekonstrukce převaděče pro VO v Račicích a Pístovicích. Úbytky - 2, ,63 Kč převedení do majetku kanalizace Račice-Chaloupky, ,- Kč převeden do majetku Kontejner na bioodpad, ,- Kč převedeno do majetku- rekonstrukce VO v Račicích a v Pístovicích (účet 021). Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek. Stav k , ,- Kč. U finančního majetku přírůstek v roce 2013 nebyl. Úbytek ,- Kč - prodaná akcie Jm plynárenská. Účet 112 materiál na skladě, stav k ,- Kč. V tom materiál na opravy (vedena kniha mater. zásob), pohonné hmoty dílny a hasiči, proúčtováno podle inventarizace. Účet 132 zboží na skladě, stav k ,29 Kč. V tom hrnky s motivem Račic a Pístovic, pexeso obce, puzzle obce, kniha Kapitoly z dějin Račic-Pístovic, turistické známky a nové hrnky s motivem zámku. V roce 2011 byl dlouhodobý majetek dooprávkován a od roku 2012 se provádí jedenkrát ročně odpisování dlouhodobého majetku, vždy ověřené inventarizací. Způsob odpisování byl zvolen rovnoměrný. Úvěry: Účet 451 dlouhodobé úvěry. V roce 2011 byl přijat úvěr za účelem dofinancování investiční akce kanalizace a vodovod Pístovice Okrouhlá 2 ve výši 3, ,- Kč. Skutečně byl vyčerpán v částce 2, ,53 Kč. Úvěr byl sjednán bez zajištění, splácení měsíčně. V roce 2012 bylo splaceno ,- Kč, v roce 2013 bylo splaceno ,- Kč, poslední splátka k je stav na úvěrovém účtě ,53 Kč. Stavy prostředků na účtech k : Stav prostředků na běžném účtu obce KB Stav prostředků na běžném účtu ČNB 5, ,27 Kč ,77 Kč Stav prostředků na účtu HČ ,82 Kč Stav na úvěrovém účtu 2, ,53 Kč Depozitní účet se nepoužívá, mzdy za prosinec jsou účtovány jako v běžném měsíci roku. Měsíční stav prostředků v roce 2013 Měsíc Základní běžný účet Pokladna Leden Únor Březen Duben Květen obec 3, ,13 Kč obec ,- Kč HČ ,36 Kč HČ ,- Kč ČNB -10,00 Kč obec 4, ,17 Kč obec ,- Kč Hč ,80 Kč Hč ,- Kč ČNB 290,00 Kč obec 4, ,24 Kč obec ,- Kč Hč ,53 Kč Hč ,- Kč ČNB 268,41 Kč obec 6, ,46 Kč obec ,- Kč Hč ,61 Kč Hč 8.571,- Kč ČNB ,62 Kč obec 6, ,69 Kč Obec ,- Kč Hč ,00 Kč Hč 9.840,- Kč ČNB ,02 Kč

7 Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec obec 6, ,49 Kč obec ,- Kč Hč ,66 Kč Hč ,- Kč ČNB ,40 Kč obec 6, ,37 Kč obec ,- Kč Hč ,18 Kč Hč ,- Kč ČNB ,90 Kč obec 4, ,60 Kč obec ,- Kč Hč ,69 Kč Hč ,- Kč ČNB ,55 Kč obec 5, ,38 Kč obec ,- Kč Hč ,19 Kč Hč ,- Kč ČNB ,97 Kč obec 5, ,77 Kč obec ,- Kč Hč ,68 Kč Hč ,- Kč ČNB 230,715,86 Kč obec 5, ,99 Kč obec ,- Kč Hč ,97 Kč Hč ,- Kč ČNB ,58 Kč obec 5, ,27 Kč obec 0,00 Kč Hč ,82 Kč Hč ,- Kč ČNB ,77 Kč Schválený rozpočet a objem rozpočtových opatření za rok 2013 Příjmy Výdaje Financování Schválený rozpočet 13, ,00 Kč 13, ,00 Kč ,00 Kč Celkem změna + 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Upravený rozpočet 13, ,00 Kč 12, ,00 Kč -1, ,00 Kč Dotace a příspěvky poskytnuté obcí Račice - Pístovice:, položka, ÚZ, org. Částka Komentář 3119_ ,00 Kč neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ na provoz investiční příspěvek ZŠ a MŠ úhrada za odpisy 3119_ ,00 Kč dlouhodobého majetku 2341_ ,00 Kč neinv. transfer sdružení Srdíčko 3419_ ,00 Kč neinvestiční transfer Sokolu Račice 3639_5329 org ,00 Kč neinvestiční transfer svazku Drahanská vrchovina 3639_ ,00 Kč neinv.transfer Mysliveckému sdružení Račice-Pístovice ,00 Kč neinv.dotace mikr.drah.vrchovina na provoz kompostárny ,00 Kč členský příspěvek Svazu měst a obcí ,00 Kč příspěvek Svazu tělesně postiž. Drnovice org ,00 Kč neinvestiční transfer Městu Vyškovu (přestupková komise) SDH-neinv.transfer sdružení hasičů (využití autovraků) a ,00 Kč závody ml.hasičů v Pístovicích ,00 Kč Investiční transfer Sokolu Račice na zakoup.zahrad.traktoru

8 Pokladna obce: stav prostředků k ,00 Kč Pokladna HČ: stav prostředků k ,00 Kč Základní škola a mateřská škola Račice-Pístovice, příspěvková organizace Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Račice-Pístovice je Obec Račice-Pístovice. Neinv. příspěvek zřizovatele činil v roce ,- Kč na provoz a ,- Kč na odpisy dlouhodobého majetku (konvektomat, sporák). Dále obec uhradila částku ,- Kč za výmalbu a nátěry, topenářské práce a další drobné opravy. Při inventarizaci majetku školy nebyly shledány rozdíly ve stavech majetku, který jí byl předán dle zřizovací listiny a jejího dodatku. Majetek je veden v účetnictví obce na podrozvahovém účtě 903. Hospodaření školy v roce 2013 celkem náklady 2, ,91 Kč a celkem výnosy 2, ,88 Kč, zisk ,97 Kč. O zisku rozhodne Rada obce. Hospodářská činnost V roce 2012 byly výnosy z hospodářské činnosti ,78 Kč a náklady ,- Kč. V roce 2013 byly výnosy z hospodářské činnosti ,35 Kč a náklady ,- Kč. Hospodářská činnost skončila ziskem 8.137,35 Kč. Po odečtení daně z příjmů je zisk 6.807,35 Kč. O zisku rozhodne zastupiteltsvo obce. Inventarizace majetku k dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč oprávky k dlouh.nehmotnému majetku ,00 Kč ostatní dlouh.nehmotný majetek ,00 Kč oprávky k ost. dlouh.nehmotnému majetku ,00 Kč stavby ,01 Kč oprávky ke stavbám ,80 Kč samomat.movité věci a soubory m.v. 2, ,50 Kč oprávky k sam.mov. věcem a ,90 Kč drobný dl. hmotný majetek ,03 Kč oprávky k drobnému dl. hmot. majetku 2, ,03 Kč pozemky ,59 Kč nedokončený dl. hmotný majetek 1, ,90 Kč finanční investice ,00 Kč 14 peněžní prostředky-zbú KB,ČNB, HČ,pokladna HČ 5, ,86 Kč poskytnuté zálohy ,00 Kč jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 Kč opravné položky k pohledávkám ,10 Kč pohledávky - odběratelé ,31 Kč opravné položky k pohledávkám ,00 Kč ceniny 871,00 Kč krátkodobé přijaté zálohy za odběr elektřiny 0,00 Kč závazky daň z převodu nemovitostí 3.664,00 Kč závazky k vybr.místním vládním institucím (IDS) ,00 Kč 24 Zaměstnanci- výplaty za prosinec,odvody,pohledávky ,00 Kč daň z příjmu za obec ,00 Kč 26 0,00 Kč

9

10

11

12

13

14

15

16