TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE."

Transkript

1

2 TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE.

3 Úvod Obsah: Strana VII Zpráva o činnosti: státního elektrizačního fondu státního silničního fondu státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných práci fondu pro pojišťování vývozních úvěrů a o výši státních záruk za vývozní úvěry Část 1. Pokladní rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a cenných papírech XXXVI XXXVII XXXVIII XL 1 Část 2. Přehledné srovnání příjmové a výdajové náležitosti s rozpočtem a ryzí výsledek rozpočtového hospodaření Rozvržení čistého výsledku rozpočtového hospodaření podle kapitol Část 3. Státní výdaje a příjmy na rozpočet (úhrnem) Skupina I. Vlastní státní správa Přehled výdajů vlastní státní správy rozčleněný na osobní a na věcné výdaje.. Skupina II. Správa státních podniků Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl státních fondů na státních daních, dávkách a poplatcích S k u p i n a IV. Správa státního dluhu Část 4. Skupina I. Vlastní státní správa. Státní výdaje a příjmy na rozpočet a jejich nedoplatky (v podrobnostech) výdaje... President republiky a kancelář presidenta republiky příjmy... Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven Předsednictvo ministerské rady Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo národní obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem Ministerstvo pro sjednocení zákonů Nejvyšší správní soud a Volební soud Ministerstvo školství a národní osvěty Ministerstvo zemědělství Státní pozemkový úřad Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností Ministerstvo veřejných prací a organisace správy výdaje... příjmy... výdaje příjmy... výdaje... příjmy... výdaje.. příjmy... výdaje... příjmy... výdaje... příjmy... výdaje... příjmy... výdaje... příjmy... výdaje... příjmy... výdaje příjmy výdaje příjmy... výdaje..., příjmy..., výdaje příjmy...,

4 Ministerstvo pošt a telegrafů Ministerstvo železnic Ministerstvo sociální péče Ministerstvo pro zásobování lidu Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy Odpočivné a zaopatřovací platy Ministerstvo financí Nejvyšší účetní kontrolní úřad Státní výdaje a příjmy nepreliminované (na zvláštních právních titulech založené) (v podrobnostech) Účetní závěrka státního elektrisačního fondu Pasiva z hospodaření na rozpočet Aktiva z hospodaření na rozpočet výdaje příjmy... výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy Strana Část 5. Skupina II. Správa státních podniků (v podrobnostech) Tabáková režie Státní loterie Státní mincovna v Kremnici Československá pošta Poštovní spořitelna Československé státní dráhy Státní lesy a statky Uhříněvský školní závod zemědělský Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě Státní báňské a hutnické závody Vojenská továrna na letadla Vojenské lesní podniky Státní lázně Státní tiskárny a) v působnosti předsednictva min. rady b) ministerstva nár. obrany Úřední noviny v Praze a Bratislavě Československá tisková kancelář Žabčický školní závod zemědělský Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně Přehled služebních příjmů stálých zaměstnanců státních podniků v r vyplačených podle platových zákonů (služebních řádů) Přehled pořízených investic u státních podniků Část 6. Skupina III. Podlí samosprávných svazků a fondů a podíl státních fondů (v podrobnostech)... Účetní závěrka státního silničního fondu Účetní závěrka státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu Účetní závěrka státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných zemědělství prací Část Část 7. Skupina IV. Správa státního dluhu (v podrobnostech) Státní dluh republiky Československé Stav státního dluhu koncem roku 1931 Zvláštní fond pro konsolidaci přechodného státního dluhu. Účetní závěrka za rok 8. Účiny mimo rozpočet A. Úvěrní operace B. Zálohy výdaje příjmy

5 Část Účiny kmenového jmění náboženských matic a studijních fondů Nedoplatky účinů mimo rozpočet Dluhy a pohledávky účinů mimo rozpočet Peněžní vklady do státních podniků 9. Úhrnný účet účinů v cenných papírech Část 10. Vyrovnávací účet (saldo) veškerých státních příjmů a výdajů sestavených podle pokladen a úřadů Část 11. Nedoúčtované položky za rok 1931 Část 12. Pokladní hotovosti a zásoby cenných papírů Část 13. Podrobné rozčlenění konečného stavu zásob cenných papírů ke dni 31. prosince Část 14. Vysvětlivky k odchylkám náležitosti od rozpočtu a k pasivům i aktivům na rozpočet... Skupina I. Vlastni státní správa Pasiva a aktiva na rozpočet Skupina II. Správa státních podniků Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl státních fondů na státních daních, dávkách a poplatcích Skupina IV. Správa státního dluhu Strana Statni bytový fond, odd. A. pro záruky Popis jmění státního bytového fondu, odd. A pro záruky Státní bytový fond, odd. B. pro přímé půjčky Popis jmění státního bytového fondu, odd. B pro přímé půjčky Účet dávky z majetku a přírůstku na majetku Účet z výtěžku Pokladní účet v hotovosti a na vkladních Uštech Rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a na vkladních listech Celkový přehled ve správním roce 1931 splatných částek na dávce z majetku a přírůstku na majetku. Dluhy a pohledávky dávky z majetku a přírůstku na majetku Celkový účet dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce roku

6 Úvod. Nejvyšší účetní kontrolní úřad předkládá podle 10 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n., státní závěrečný účet za rok 1931 Národnímu shromáždění ke zkoumání a schválení. Tento účet, pokud jde o systematickou úpravu, jest sestaven stejně jako účty za minulé roky s hlediska ustanovení 10 zákona čís. 175/1919 Sb. z. a n., podle něhož státní závěrečný účet má obsahovati: 1. úhrnný výsledek hospodářství peněžního a 2. jeho srovnání se státním rozpočtem s odůvodněním úchylek. Tomuto zákonnému předpisu vyhovuje předkládaný účet tím, že jsou v něm vykázány: 1. Pokladní rozvaha, která vychází z počátečního stavu pokladního a jest uzavřena konečným stavem pokladním, čímž jest prokázáno, že jsou vyúčtovány všechny platby příjmové i výdajové, které se během roku u státních pokladen staly. 2. Srovnání příjmové a výdajové náležitosti s rozpočtem a zvláštní oddíl vysvětlivek k rozdílům mezi náležitostí a rozpočtem, čímž jest vyhověno druhému ustanovení svrchu zmíněného zákonného předpisu. Vedle toho obsahuje státní závěrečný účet výkazy a přehledy o podrobných výsledcích jednotlivých oddílů státního hospodaření, jež svými úhrny jsou obsaženy, pokud jde o platbu, v pokladní rozvaze, a pokud jde o náležitost, ve srovnání příjmové a výdajové náležitosti s rozpočtem. Velká rozmanitost státních úkolů způsobuje však, že příjmové a výdajové platby prováděné u státních pokladen nemohou zůstati omezeny pouze na vlastní příjmy státní plynoucí z daní, dávek a jiných pramenů administrativní povahy a vlastní výdaje státní na státní administraci a na jiné normální úkoly státní správě uložené, nýbrž že u státních pokladen jsou prováděny také příjmové platby z jiných pramenů než svrchu uvedených a výdajové platby, které se netýkají jen nákladů na státní administraci a na úkoly státní správě uložené. Proto státní závěrečný účet rozlišuje v pokladních příjmech a výdajích jednak účiny na rozpočet, jednak účiny mimo rozpočet a vykazuje je podle toho ve dvou zvláštních oddílech. V prvním oddílu jsou vykázány příjmy a výdaje týkající se hospodářství podle státního rozpočtu, a sice rozdělené jednak na účiny preliminované, t. j. takové, na něž jest pamatováno přímo ve státním rozpočtu připojeném k finančnímu zákonu, jednak na účiny nepreliminované, t. j. takové, které sice nejsou rozpočteny, spočívají však buď na zvláštním zmocnění ve finančním zákonu nebo na zmocnění v jiném zákonu. V druhém oddílu jsou vykázány příjmy a výdaje, které se netýkají hospodářství podle rozpočtu, t. j. příjmy plynoucí státu z jiných pramenů než rozpočtem stanovených, na př. výtěžky úvěrních operací, zálohy poskytované z výnosu majetkové dávky na proplácení pokladničních bonů a pod. a výdaje pořizované z těchto příjmů, jakož i výdaje, které nejsou definitivními skutečnými výdaji státními, na př. použití výtěžků úvěrních operací, zálohy dané z pokladních hotovosti proti vrácení na účely nepojaté do státního rozpočtu pro to které správní období a pod. Tyta dva oddíly jsou navzájem od sebe oddělené účetní celky, z nichž každý hospodaří svými vlastními prostředky samostatně účtovanými, a je proto třeba, mají-li některé z příjmů mimo rozpočet býti započteny k dobru hospodářství na rozpočet nebo mají-li některé z výdajů zaúčtovaných mimo rozpočet zatížiti výdaje rozpočtové, provésti vždy takovéto opatření zvláštním vyúčtováním mezi oběma oddíly. Při tomto účetním rozdělení nejsou do hospodářského výsledku rozpočtového započítávány na straně příjmů příjmy neplynoucí státní správě z pramenů určených rozpočtem, jako jsou na př. výtěžky úvěrních operací a na straně výdajů výdaje, které nejsou skutečnými výdaji státními definitivními, jako jsou na př. zálohy poskytnuté proti vrácení na účely nepojaté do státního rozpočtu pro to které správní období. Ve státním účtování vyskytují se také účiny, které nemají vlivu na výsledky státního hospodaření; mění sice přechodně stav hotovostí v pokladnách, léč není jimi dotčen skutečný stav státního jmění. Jsou to účiny zvané průběžné či kontokorentní, nepůsobivé, poněvadž jsou to buď pouhé pokladničně nebo účetně technické transakce, buď účiny, které se týkají hodnot veřejnými nebo soukromými právními subjekty státní správě pouze svěřených. Patří k nim přesuny hotovostí (příděly a odvody) mezi jednotlivými pokladnami, jejich komisionelní platby, dále účiny týkající se hodnot, které jsou dočasně svěřeny či uloženy u státní správy jako deposita, kauce, vádia a pod., a posléze zálohy vyplacené s podmínkou náhrady v hotovosti nebo dodatečného vyúčtování mezi působivými účiny na rozpočet, jako na př. kontokorentně v prosinci zúčtované služební a jiné platy k 1. lednu příštího roku, jež se vyúčtují rozpočtově

7 roku příštího. Pokud k vyrovnání těchto účinů nedospěje se do konce roku tím, že svěřené peníze se vrátí deponentům, že se splatí zálohy a pod., objeví se z těchto nepůsobivých účinů nedoúčtované položky pasivní a aktivní. Jejich saldo účinkuje bezprostředně na skutečný stav peněžních hotovostí ve státní pokladně, který jest výslednicí všech účinů prováděných státními pokladnami. Pro zjištění, kolik činí pokladní hotovost, vyplývající z vlastního státního hospodaření, jest třeba vyloučiti účinek, který měly na stav peněžních hotovostí v pokladně koncem roku tyto nepůsobivé účiny: a to buď odečtením pasivního salda nebo přičtením aktivního salda. Pro posouzení výsledku státního hospodaření za uplynulé správní období s hlediska srovnání s rozpočtem může býti brán v úvahu jen výsledek účinů na rozpočet. Proto také srovnání příjmové a výdajové náležitosti s rozpočtem obsahuje jen výsledky příjmů a výdajů na rozpočet a nemůže obsahovati také příjmy a výdaje mimo rozpočet. Oddíl hospodaření mimorozpočtového jest uzavřený celek, jehož příjmy i výdaje musí býti vzájemně vyrovnány. Vyrovnání to i vzájemné vyúčtování s oddílem hospodaření na rozpočet není vždy provedeno v témže správním období, neboť zejména ke splácení záloh dochází až v pozdějších správních obdobích. Nejvyšší účetní kontrolní úřad započal v roku 1931 akci týkající se soupisu a ocenění státního nemovitého majetku spravovaného státními úřady administrativními. Vzhledem k tomu, že dosavadní evidence nebyla systematicky v příslušných ústředích vedena, vyžadovalo první vyhotovení soupisů značně času a bylo třeba obsáhlé korespondence k odstranění vyskytnuvších se nesrovnalostí. Za rozhodný stanoven byl stav k 30. červnu 1931 z té příčiny, aby soupisem nebyly zdrženy závěrkové práce. Poslední seznamy byly nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu dodány až v posledních dnech měsíce srpna 1932, tedy již při uzavření státního závěrečného účtu za rok Z dodaných výkazů, z nichž některé musí býti ještě dodatečně přezkoušeny a doplněny, vyplývá však již, že ve správě administrativních úřadů státních bylo k 30. červnu 1931 celkem pozemků (skoro vesměs stavebních míst) ve výměře '2163 hektarů v hodnotě 339, Kč 43 h, různých budov určených k účelům úředním v ceně , Kč 10 h, 521 objektů souvisejících s provozem vodohospodářských staveb za 150, Kč a obytných budov v hodnotě , Kč 65 h. úhrnná hodnota vykázaného nemovitého majetku k 30. červnu 1931 činí , Kč 18 h. V provádění této akce činí nejvyšší účetní kontrolní úřad opatření, aby s účetními závěrkami byly mu každoročně předkládány výkazy o změnách nastalých ve stavu vykázaných nemovitostí, jež po přezkoušení podle výsledků hospodářství peněžního budou podkladem pro běžnou systematickou evidenci státních nemovitostí. Jak bylo pokračováno v obdobné akci pro majetkové rozvahy státních podniků, bude uvedeno v oddílu tohoto úvodu Státní podniky". Účet pokladní. Ze srovnání pokladních příjmů na rozpočet (preliminovaných a nepreliminovaných) s pokladními výdaji na rozpočet (preliminovanými a nepreliminovanými). vyplývá z hospodářství na rozpočet pokladní schodek Z příjmů mimo rozpočet , Kč 10 h po srovnání s výdaji mimo rozpočet , Kč 18 h plyne z hospodářství mimo rozpočet pokladní přebytek takže z působivých účinů vyplývá ryzí schodek o který se snižuje pokladní hotovost reelního (působivého) hospodaření vykázaná koncem roku 1930 částkou k 31. prosinci 1931 na obnos tento se skládá ze zásoby hotových peněz v státních pokladnách a z vkladů na běžných účtech u peněžních ústavů a z aktivního salda zůstatků pohledávek a dluhů, plynoucích z průběžného hospodářství , Kč 25 h , Kč 05 h , Kč 80 h , Kč 92 h, 311, Kč 88 h, , Kč 30 h , Kč 42 h; 500, Kč 05 h 532, Kč 37 h. Příjmy a výdaje K účinům na rozpočet. preliminované. Pokladní výsledek preliminovaných příjmů v roce 1931 činil proti němuž stojí pokladní výsledek preliminovaných výdajů v č á s t c e... takže vyplývá schodek Oproti pokladnímu výsledku preliminovaných příjmů v roce 1930 jest pokladní výsledek preliminovaných příjmů v roce 1931 nižší o , Kč 75 h, , Kč 18 h, 626, Kč 43 h , Kč 34 h , Kč 75 h 512, Kč 59 h. Nižší příjmový výsledek proti roku 1930 spočívá hlavně v nižších příjmech z daní, dávek a monopolů, jakož i z všeobecné pokladní správy.

8 Pokladní výsledek preliminovaných výdajů v roce 1931 jest proti pokladnímu výsledku v roce 1930 vyšší o , Kč 18 h , Kč 87 h 473, Kč 31 h. Výdaje oproti roku minulému stouply zejména u ministerstva sociální péče na podpory v nezaměstnanosti, u odpočivných a zaopatřovacích platů na potřebu z úpravy penzí, u ministerstva školství a národní osvěty hlavně na národní školy a na kultus, pak u ministerstva zemědělství na sociální péci o zemědělce a na vodní hospodářství a kulturní techniku. Příjmy a výdaje nepreliminované (na zvláštních právních titulech založené). V tomto oddílu etátních účinů jsou vykázány výdaje: *) A. uhrazené z příjmů mimo rozpočet jež jsou vyrovnány nepreliminovaným příjmem z výtěžku úvěrních operací ve stejné výši, B. které dle jejich povahy náleželo hraditi z příjmů na rozpočet... takže zvyšují schodek z účinů preliminovaných na celkový pokladní schodek z hospodaření na rozpočet v částce Oproti schodku v nepreliminovaných účinech v roce 1930 jest schodek v nepreliminovaných účinech za rok 1931 vyšší o , Kč 50 h, , Kč 37 h, 626, Kč 43 h , Kč 80 h. 585, Kč 85 h , Kč 37 h 757, Kč 52 h. K účinům mimo rozpočet. Z účinů mimo rozpočet vyplývá v roce 1931 přebytek V roce 1930 byl z mimoetátního účtování schodek Vykázaný přebytek je výsledkem těchto účinů: , Kč 92 h. 439, Kč 05 h. i příjem výdaj Oddíl A. úvěrní operace: , Kč h , Kč 48 h. V příjmech jsou obsaženy stále ještě plynoucí výtěžky IV. státní půjčky z dodatečných úpisů, hodnota státních dluhopisů vydaných na zaplacení pohledávek z válečných dodávek, výtěžek 5%ní státní investiční půjčky a výtěžky krátkodobých půjček uzavřených podle zmocnění čl. XIV, lit. a) a e) finančního zákona, ke hrazení schodků mezi výdaji a příjmy na rozpočet. Ve výdajích jsou obsaženy vedle úhrady nepreliminovaných výdajů na rozpočet, jichž krytí bylo opatřeno úvěrními operacemi, vrácené výtěžky půjček z dřívějších roků, potřeba na nákup státních dluhopisů k výměně drobných kusů státních půjček (pod Kč nom. ), hodnota státních dluhopisů připadajících na úhradu pohledávek za válečné dodávky, úhrada záloh na provozní schodky vzniklé do konce roku 1923 u postátněných místních drah a splátky státního dluhu provedené přímo z výtěžku úvěrní operace. příjem výdaj. Oddíl B. Zálohy: , Kč 10 h 45, Kč 70 h. V příjmech jest obsažena další záloha z dávky z majetku na splácení státních pokladničních bonů (nesplacená částka zálohy jest 582, Kč 35 h), dále splátky na zálohy vyplacené z mimoetátu v letech dřívějších a úhrada peněžních vkladů státní správy, daných státním podnikům v roce 1925 jako zálohy, provedená účetním výdajem k tíži nepreliminovaných výdajů na rozpočet vzhledem k tomu, že tyto vklady ponechávají se podnikům trvale jako součást základního jmění. Ve výdajích jsou obsaženy ryzí výdaj z hospodaření kmenovým jměním náboženských matic a studijních fondů, splátka státních pokladničních bonů že záloh z majetkové dávky (tímto způsobem bylo od *) Podrobnosti jsou uvedeny v oddílu Účet správní".

9 roku 1926 umořeno celkem za 712, Kč) a další peněžní vklady do státních podniků, jež byly do konce roku vyrovnány, jak uvedeno v příjmu. Účiny kontokorentní (průběžné). Výsledek hospodářství kontokorentního (průběžného) byl v roce 1931 tento: Počáteční stav: aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem roku výdaje v roce 1931 (str. 339) úhrnem... příjmy v roce 1931 (str. 337) konečný stav: aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem roku Odečte-li se toto saldo od pokladní hotovosti z reelního (působivého) hospodaření zbývá skutečná pokladní hotovost která jest proti pokladní hotovosti z konce roku 1930 nižší o Toto snížení pokladní hotovosti jest součet schodků: z hospodářství působivého (na rozpočet a mimo rozpočet) a z hospodářství nepůsobivého (kontokorentního) Vzhledem k tomu, že v celkové pokladní hotovosti jsou obsaženy hotovosti připadající na zůstatky nevyrovnaných kontokorentních příjmů (pasivní nedoúčtované položky), jež koncem roku 1931 činily sloužila při skutečném stavu pokladní hotovosti ke konci roku částka k výplatě zůstatků nevyrovnaných kontokorentních výdajů (aktivních nedoúčtovaných položek). Aktivní saldo nedoúčtovaných položek jest rozdíl zůstatků ke konci roku 1931 nevyrovnaných průběžných výdajů (pohledávek) (koncem roku , Kč 03 h) a nevyrovnaných průběžných příjmů (dluhů) (koncem roku , Kč 65 h). 437, Kč 38 h , Kč 31 h , Kč 69 h , Kč 32 h 532, Kč 37 h , Kč 42 h, 500, Kč 05 h, 907, Kč 92 h 407, Kč 87 h. 311, Kč 88 h 95, Kč 99 h. 881, Kč 60 h, 500, Kč 05 h 381, Kč 55 h 532, Kč 37 h , Kč 97 h 881, Kč 60 h Oproti stavu koncem roku minulého zvýšily se nedoúčtované aktivní položky o 89, Kč 94 h, kdežto pasivní se zmenšily o 6, Kč 05 h; zvýšení stavu aktivních položek spočívá hlavně na vzestupu záloh samosprávným svazkům na přirážky, jež dosáhly částky 468, Kč 97 h. Platy splatné 1. ledna 1932, jež z důvodů technických se účtují již v prosinci 1931 jako předloží položky průběžně, činily 468, Kč 10 h; ze zbytku kontokorentních pohledávek 945, Kč 87 h připadá mimo svrchu uvedené zálohy samosprávným svazkům v částce 468, Kč 97 h na zálohy na služné 31, Kč 90 h, na zálohy z vyúčtování se školními fondy 20, Kč 90 h a na položky vzájemného peněžního obratu státních pokladen (příděly a odvody) 50, Kč 20 h; ve vybývající částce 374, Kč 90 h jsou vedle různých běžných záloh obsaženy ještě značné výdaje svojí povahou působivé, které v prvých letech státního hospodaření byly jakožto zálohy účtovány v kontokorentu a posud nejsou vyúčtovány. Účet správní. Státní výdaje a příjmy na rozpočet: Finančním zákonem ze dne 18. prosince 1930, čís. 187 Sb. z. a n., byly na rok 1931 stanoveny v čl. I. veškeré státní výdaje částkou a státní příjmy částkou Státní rozpočet předvídal tedy přebytek V části 2. tohoto účtu Přehledné srovnání příjmové a výdajové náležitosti s rozpočtem a ryzí výsledek rozpočtového hospodaření" (str. 6 a 7) se vykazuje: , Kč h , Kč h. 5, Kč h.

10 náležitost preliminovaných státních výdajů částkou a náležitost preliminovaných státních příjmů částkou takže z náležitosti účinů preliminovaných vyplývá Výsledek účinů nepreliminovaných na zvláštních žerných vykazuje: náležitost výdajovou náležitost příjmovou tudíž schodek Celkový výsledek hospodaření na rozpočet za rok 1931 schodkem a je proti rozpočtem předvídanému přebytku.. horší o schodek právních titulech zalo , Kč 57 h , Kč 80 h končí tedy v náležitosti , Kč 78 h , Kč 41 h, 734, Kč 37 h , Kč 77 h , Kč 14 h 5, Kč h , Kč 14 h. 425, Kč 01 h, , Kč 14 h , Kč 13 h. Oproti roku 1930, který končil náležitostním schodkemm v částce jest výsledek roku 1931 vykazující schodek v částce horší o Na výši schodku působil značný pokles příjmů (přes 800 milionů proti rozpočtu a přes 500 milionů proti roku minulému) a značná výše nepreliminovaných výdajů (1. 347, Kč 77 h) uhrazených z rozpočtových příjmů; ve výdajích těch jsou obsažena vyúčtování peněžních vkladů do státních podniků a do zásobního fondu hmot čsl. státních drah (celkem 728, Kč 42 h) a záloh daných státním podnikům na investiční potřeby v letech minulých (celkem 37, Kč 10 h), kteréžto částky jsou zase protizúčtovány v příjmech mimo rozpočet jako náhrada záloh, takže jejich výše nepůsobí vůbec na stav pokladní hovovosti. Při srovnání náležitosti preliminovaných výdajů s výdaji rozpočtenými jeví se úspora Účiny preliminované , Kč 78 h , Kč h 74, Kč 22 h. Tohoto celkového příznivého výsledku bylo dosaženo přes to, že úvěr kap. 17 ministerstvo sociální péče byl v celku překročen o 239, Kč 35 h. Vedle překročení u kap. 17 jsou vykázána ještě překročení úvěrů při kap. 6 ministerstvo vnitra o Kč 80 h, při kap. 7 ministerstvo spravedlnosti o 6, Kč 95 h, při kap. 9 nejvyšší správní soud o Kč 75 h a při kap. 10 ministerstvo školství a národní osvěty o 30, Kč 50 h. Z těchto překročení úvěrů celé kapitoly spočívají překročení u ministerstva vnitra (kap. 6) v celé vykázané výši a u nejvyššího správního soudu (kap. 9) v částce Kč 90 h, jakož i u ministerstva školství a národní osvěty (kap. 10) v částce 19, Kč 05 h ve vyšší potřebě na služební platy z titulu resystemizace služebních míst. Pro tuto potřebu byla však úhrada preliminována v kap. 21, tit. 5, 6, pol. 5 všeobecná pokladní správa ve výši 77, Kč, takže tato překročení kapitol byla oprávněna a nepotřebovala zvláštního souhlasu Národního shromáždění; vyšší náklad se vykazuje u příslušných resortů jen z důvodů účetně technických, ježto není možno skutečnou vyšší potřebu vniklou z resystemizace služebních míst přesně číselně zjistiti a také pro zjišťování osobních výdajů podle resortů jest s výhodou, když nejsou rozděleny na více zúčtovacích odvětví. Zbývající překročení úvěrů celé kapitoly a to: kap. 7 ministerstvo spravedlnosti v částce 6, Kč 95 h kap. 9 nejvyšší správní soud ve zbytkové částce Kč 35 h kap. 10 ministerstvo školství a národní osvěty ve zbytkové částce... kap. 17 ministerstvo sociální péče v částce 11, Kč 45 h 239, Kč 35 h je třeba považovati za výdaje, které nebylo možno uhraditi úsporami v rozpočtu téže kapitoly a které podle ustanovení čl. XII finančního zákona pro rok 1931 vyžadují souhlasu Národního shromáždění. K příčinám těchto překročení, které jsou uvedeny v příslušných vysvětlivkách, se ještě poznamenává: U kap. 7 U kap. 9 ministerstvo spravedlnosti vzniklo překročení neuhrazené úsporami v rozpočtu kapitoly vyšší potřebou při osobních výdajích tit. 2 a 3 a při věcných výdajích tit. 3. Zvýšení osobních výdajů u obou titulů vzniklo z výplaty odměn, jež povolila ministerská rada usnesením ze dne 16. ledna 1931 soudcům a státně-zastupitelským úředníkům vzhledem k mimořádnému zatížení soudů (5, Kč 90 h); zvýšení věcných výdajů spočívá hlavně ve vyšší potřebě na trestní soudnictví (3, Kč 15 h). nejvyšší správní soud příčinou překročení jest vyšší potřeba na odměny soudcům jako u kap. 7.

11 U kap. 10 U kap. 17 ministerstvo školství a národní osvěty překročení spočívá ve vyšší potřebě při věcných výdajích tit. 7 vysoké školy a vědecké potřeby, jež vznikla zvýšenými náklady spojenými s provozem vysokoškolských ústavů, a hlavně zapravením vyššího nákladu spojeného s provozem universitních klinik v nemocnicích (15, Kč 45 h). ministerstvo sociální péče se objevuje celkové nekryté překročení v částce 239, Kč 35 h. Překročeny byly hlavně úvěry na věcné výdaje řádné při tit. 5, 4 Péče o nezaměstnané" v částce 235, Kč 60 h a při tit. 5, 5 Náklad spojený s prováděním zákona ze dne 21. března 1929, čís. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách" v částce 21, Kč 05 h; z nich jen díl nalezl úhradu v úsporách kapitoly. Ministerstvo sociální péče v dopise ze dne 17. prosince 1931, čís /P-1931, požádalo ministerstvo financí o souhlas, aby pro překročení některých rozpočtových výdajů v úhrnné částce 25, Kč opatřila se úhrada přesunem podle čl. XI finančního zákona pro rok 1931; zároveň žádalo ministerstvo sociální péče o projednání úhrady vyšších potřeb při tit. 5, 4, v částce 300, Kč a při tit. 5, 5, v částce Kč úhrnem v částce 301, Kč upozorňujíc, že pro ně není v rámci kapitoly 17 úhrady, takže přichází v úvahu čl. XII citovaného finančního zákona. Ministerstvo financí dopisem z 22. prosince 1931, čís /1931-I/2a, souhlasilo s návrhem na přesun podle čl. XI finančního zákona pro rok 1931 a zároveň navrhlo předsednictvu ministerské rady, aby k úhradě překročení výdajů kap. 17 až do výše 300, Kč použilo se úspor jiných kapitol státního rozpočtu pro rok Otázku souhlasu Národního shromáždění podle čl. XII finančního zákona pro rok 1931 a způsob úhrady celkového překročení kap, 17 doporučilo ministerstvo financí řešiti až při opatření, kterého snad bude třeba vzhledem k značným úbytkům příjmů po seznání výsledku celého státního hospodaření za rok V nahlédací poznámce z 31. prosince 1931, čís /453-Va/1931, nejvyšší účetní kontrolní úřad s poukazem na stanovisko vyslovené již také v úvodu k státnímu závěrečnému účtu za rok 1930 na str. X ve stati o překročení kap. 4, namítl, že nejsou dány předpoklady pro přesun podle 7 zákona čís. 175/1919 Sb. z. a n. a čl. XI uvedeného finančního zákona, poněvadž kapitola 17 jest překročena, takže posouzení úhrady nespadá do kompetence nejvyššího účetního kontrolního úřadu a výdaje vyžadují souhlasu Národního shromáždění podle čl. XII finančního zákona pro rok Větších úspor ve výdajích bylo dosaženo u kap. 5 ministerstvo národní obrany, kap. 14 ministerstvo veřejných prací, kap. 20 odpočivné a zaopatřovací platy a kap. 21 ministerstvo financí. Docílené úspory jsou výsledkem opatření, která byla učiněna ve všech resortech podle usnesení vlády ze dne 19. června 1931 za tím účelem, aby byla odložena veškerá vydání, jež se nezakládají na zákonných nebo právních závazcích a vůbec ve všech oborech státního hospodářství bylo postupováno s největší úsporností, jakož i výsledkem omezení výplaty vánočního příspěvku podle zákona čís. 176/1931 Sb. z. a n. Pokud jde o úspory docílené při kap. 21 ministerstvo financí resultují tyto vesměs při odvětví všeobecná pokladní správa a spočívají v úsporách při výdajích na státní dluh v částce 122, Kč 60 h hlavně v důsledku Hooverova moratoria, při nákladu na vánoční příspěvek zaměstnancům státní správy zmenšený podle zákona čís. 176/1931 Sb. z. a n., čímž bylo z preliminované částky 110, Kč uspořeno 74, Kč 65 h, a při nákladu na resystemisaci služebních míst, kde se vykazuje jako úspora celá rozpočtená částka 77, Kč, ježto vyšší náklad na resystemisaci byl účtován vesměs při jednotlivých zúčtovacích odvětvích. Na osobní výdaje vlastní státní správy byla potřeba oproti rozpočtu nižší celkem o 197, Kč 56 h, z čehož připadá na úsporu při osobních platech podle platových zákonů částka 50, Kč 33 h a při ostatních osobních výdajích částka 147, Kč 23 h. Potřeba na osobní platy podle platových zákonů činí pro vlastní státní správu , Kč 67 h (27'21% celkové náležitosti preliminovaných výdajů na rozpočet, str. 12) a potřeba na osobní platy podle platových zákonů a služebních řádů u státních podnikli činí , Kč 94 h (29'39% celkových provozních výdajů str. 13 a přehled str. 264). Porovnáním náležitosti preliminovaných státních příjmů s příjmy stanovenými rozpočtem jeví se náležitost příjmová nižší o , Kč 41 h , Kč h 814, Kč 59 h. Příčina tohoto značného schodku oproti rozpočtu tkví ve snížených příjmech kap. 21 ministerstvo financí a to: u přímých daní o 312, Kč 74 h, u daně z obratu a daně přepychové o 231, Kč 44 h, u spotřebních daní o 74, Kč 29 h, u salda státních podniků o 262, Kč 65 h a u příjmu z účasti státu na prodeji zdaněného lihu o 29, Kč 95 h. V tomto snížení hlavních státních příjmů, proti němuž stojí jen poměrně nepatrné vyšší příjmy z cel (39, Kč 85 h), z poplatků ( Kč 42 h) a z monopolů (3, Kč 20 h), se projevuje vliv zhoršené všeobecné hospodářské situace na hospodářství státní. Nedoplatky státních příjmů na daních, dávkách a poplatcích obnášejí koncem roku 1931 celkem , Kč 29 h; jako v roku minulém zmenšily se také v roku 1931 konečné nedoplatky u daní přímých a u daní spotřebních, a to první o 199, Kč 08 h a druhé o 4, Kč 04 h, kdežto u daně z obratu a přepychové a u poplatků se zvýšily o 99, Kč 58 h a o 54, Kč 85 h.

12 Nedoplatky na daních, dávkách a poplatcích koncem roku Rok Přímé daně Daň z obratu a přepychová Spotřební daně Poplatky Celkem Kč h Kč h Kč h Kč h Kč h , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Státní příjmy, rozčleněné podle vzniku vykazují oproti rozpočtu tyto výsledky: Označení příjmu o M Rozpočet Kč h Platba Kč h Náležitost Kč h Srovnání s rozpočtem Platba vyšší nižší Kč h Náležitost vyšší nižší Kč h A. Příjmy soukromohospodářské: Výnosy státních podniků , , , , , , , , , , B. Příjmy veřejnohospodářské: a) Daně a dávky b) Cla c) Kolky a právní poplatky.. d) Ostatní správní příjmy... Úhrn veřejnohospodářských příjmů , , , , , , , , , , , , , , , , 373, , , , , , , , , , , , , , i 7.920, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Úhrn veškerých příjmů , , , , , , , , ,

13 Přehled dani a dávek. Označení Rok Rozpočet Kč h Platba Kč h Náležitost Kč h Srovnání s rozpočtem Platba vyšší - nižší Kč h Náležitost vyšší - nižší Kč h I. Přímé daně: 1. Daň důchodová , , , , , , , , , Daně výnosové: a) výdělková: 2. zvláštní c) domovní d) rentová, z tantiém a daň z vyššího služného Doplatky zrušených daní.. I. Úhrn daní přímých , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , II. Daně spotřební: 1. z cukru a sladidel z vína 5. z lihu 6. z ostatních nápojů ostatní II. Úhrn daní spotřebních , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 127, 899 4, , , , , , , , , , , , , III. Daně obchodové: 1. z obratu 2. z uhlí 3. z dopravy želez., pošt. a telef. III. Úhrn daní obchodových.. Úhrn daní a dávek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OS 62, , , , , , , , , , , ,

14 Přehled daní a dávek. Označení Rok Ze 100 Kč výdajů státní správy bylo kryto jednotlivými daněmi Srovnání s rozpočtem rozpočet platba náležitost platba náležitost vyšší nižší vyšší nižší I. Daně přímé: 1. daň důchodová daně výnosové: a) výdělková: 2. zvláštní d) rentová, z tantiém a daň z vyššího služného 3. Doplatky zrušených daní přímých I. Úhrn daní přímých " ' ' '45 3' II. Daně spotřební: 2. z masa 3. potravní na čáře 4. z vína 5. z lihu 7. ostatní II. Úhrn daní spotřebních ' ' *05 0' III. Daně obchodové: 1. z obratu 2. z uhlí 3. z dopravy železniční, poštovní a telefonní... III. Úhrn daní obchodových... Úhrn daní a dávek.., ' '

15 Přehled o přímých daních a o dani z obratu a dani přepychové. Označení Nedoplatky (po odečtení přeplatků) zbylé koncem roku 1930 Náležitost podle účetní závěrky (po vinnost vzniklá v roku 1931) Platba Nedoplatky (po odečtení přeplatků) zbylé koncem roku 1931 Odpisy*) Kč h Kč h Kč h Kč h Kč h Přímé daně. I. Daň důchodová: pol. 1. Daň důchodová , , , , , II. Daně výnosové: pol. 2 Všeobecná daň výdělková.. 179, , , , , pol. 3. Zvláštní daň výdělková , , , , , pol. 4. Pozemková daň (hrubý výnos) (příděly).. pol. 5. Domovní daň (hrubý výnos) (příděly).. 108, , , , , , , , , , , , , , pol. 6. Daň rentová 8, , , , , pol. 7. Daň z tantiém , , pol. 8. Daň z vyššího služného... 5, , , , Daně výnosové (úhrn)... Přiděly 586, , , , , , III. Doplatky zrušených daní přímých: pol. 9. Válečná daň 371, , , , , pol. 10. Daň majetková 16, , , , pol. 12. Státní důchodková přirážka Doplatky zrušených daní přímých (úhrn) 389, , , , , IV. Úroky z prodlení atd.: pol. 13. Úroky z prodlení, exekuční poplatky a pokuty Náhrady všeho druhu Přímé daně (úhrn)... Příděly 81, , , , , , , , , , , Daň z obratu a daň přepychová. a) Daň z obratu a daň přepychová. Úděly , , , , , , b) Úroky z prodlení a p o k u t y... c) Různé příjmy a náhrady 32, , , , , Daň z obratu a daň přepychová (úhrn). Úděly , , , , , , , *) Odpisy jsou již od povinnosti (sloupec 2) odečteny.

16 Přehled o přirážkách samosprávných svazků a fondů. Označení Nedoplatky (po odečtení přeplatků) zbylé koncem roku 1930 Náležitost podle účetní závěrky (povinnost vzniklá v roku 1931) Platba Nedoplatky (po odečteni přeplatků) zbylé koncem roku 1931 Odpisy*) Kč h Kč h Kč h Kč h Kč h Přirážky samosprávných svazků a fondů: zemské 503, , , , školní 13, , , , , okresní 218, , , , , zdravotní 27, , , , , komorní... 32, , , , , %ní k dani pozemkové.. 4, , , , obecní. 716, , , , , obecní přirážky ku všeobecné a zvláštní dani výdělkové ( 58, odst. 6 a 85, odst. 6 zák o přímých daních) přidělené zemím 1, , , , ostatní druhy přirážek (včetně pokut pro chudinské fondy) 1, , Přirážky samosprávných svazků a fondů (úhrnem) , , , , , *) Odpisy jsou již od povinnosti (sloupec 2) odečteny.

17 Rozčlenění nedoplatků a přeplatků podle let jich vzniku. Konečné nedoplatky p ř e p l a t k y Druh daně a předchozí Úhrnem Kč h Kč h Kč h Kč h Kč h Kč h Kč i h Daň důchodová 14, , , , , , , , , Všeobecná daň výdělková , , , , , , Zvláštní daň výdělková... Pozemková daň , , , , , , , , , , _ 3, , , Domovní daň , , , , , _ , Daň rentová Daň z tantiém , , _ , _ 719 1, l W _ , _ , Daň z vyššího služného... Daň válečná.. Daň majetková , , , _ - _ 1, _ 1, _ , _ _ _ _ , , , Státní důchodková přirážka Úroky z prodlení, exekuční poplatky a pokuty k přímým daním , , , , , , , Náhrady všeho druhu i Přímé daně úhrnem... 17, , , 137, , , , , , , , Daň z obratu a daň přepychová , , , , , , , , , Úroky z prodlení a pokuty z daně z obratu a daně přepychové , , , , , , , , Různé příjmy a náhrady všeho druhu Daň z obratu a daň přepychová úhrnem , , , , , , , , ,

18 V části B (v; ýda v oboru kap v oboru kap. 11 v oboru kap. 14 účiny nepreliminované. Ve výdajích (sír ) v části A (uhrazené z příjmů mimo rozpočet) jsou vykázány: v oboru kap. 5 ministerstvo národní obrany náklad na augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo v částce... 1, Kč 90 h povolený zákonem čís. 312/1921 Sb. z. a n. a uhrazený z výtěžku úvěrní operace podle téhož zákona; v oboru kap. 11 ministerstvo zemědělství náklad na zmírnění následků hospodářské krize a) poskytnutím podpor na výsadbu ovocných stromů.. 5, Kč h b) subvencováním nákupu hospodářských strojů... 9, Kč h c) pomocnou akcí na lnářské semenářství 2, Kč h d) poskytnutím bezúročného vkladu nákupně l n u.... 6, Kč h povolený zákonem čís. 190/1930 Sb. z. a n. a uhrazený z výtěžku úvěrní operace podle zákona čís. 35/1931 Sb. z. a n. (státní investiční půjčky); v oboru kap. 13 ministerstvo průmyslu, obchodu a živností náklad na zmírnění následků hospodářské krize a) poskytnutím podpor neúvěrním družstvům živnostenským a jejich svazům na nákup strojů pro živnostníky 3, Kč h b) poskytnutím stejných podpor úvěrním družstvům živnostenským a jejich svazům povolený zákonem čís. 190/1930 Sb. z. a n. a uhrazený 6, Kč h z výtěžku úvěrní operace podle zákona čís. 35/1931 Sb. z. a n. (státní investiční půjčky); v oboru kap. 14 ministerstvo veřejných prací a) náklad na stavby státních obytných domu 30, Kč 90 h povolený zákonem čís. 35/1923 Sb. z. a n. a uhrazený z výtěžku losové půjčky podle zákona čís. 100/1921 Sb. z. a n.; b) náklad na zmírnění následků hospodářské krize úprava Strahovských lomů pro účely tělovýchovné v částce 1, Kč h povolený zákonem čís. 190/1930 Sb. z. a n. a uhrazený z výtěžku úvěrní operace podle zákona čís. 35/1931 Sb. z. a n. (státní investiční půjčky); v oboru kap. 17 a) ministerstvo sociální péče náklad na zmírnění následků hospodářské krize při tit. 5., 2 péče o přistěhovalce a vystěhovalce. 2, Kč h b) při tit. 5., 4 péče o nezaměstnané 116, Kč h povolený zákonem čís. 190/1930 Sb. z. a n. a uhrazený z výtěžku úvěrní operace podle zákona čís. 35/1931 Sb. z. a n. (státní investiční půjčky); v oboru kap. 21 ministerstvo financí (všeobecná pokladní správa) a) příděly v částce státním podnikům na investiční náklady 686, Kč h b) příděly státním fondům na náklady investiční , Kč h c) příspěvek státní správy na úhradu státního dluhu... 9, Kč h podle zákona čís. 35/1931 Sb. z. a n., uhrazené vesměs z výtěžku úvěrní operace podle téhož zákona. je odkázané na úhradu z příjmů na rozpočet) jsou vykázány: ministerstvo školství a národní osvěty příspěvky k odpočivným a zaopatřovacím platům nestátních učitelů na Slovensku a Podk. Rusi v částce podle zákonů čís. 104/1926 Sb. z. a n. a čís. 166, 167 a 287 z roku 1924 Sb. z. a n. a čís. 70/1930 Sb. z. a n.; ministerstvo zemědělství příspěvek státnímu fondu pro vodohospodářské meliorace (místo zvláštní 25% přirážky k dani pozemkové) v částce podle zákona čís. 49/1931 Sb. z. a n.; ministerstvo veřejných prací vyšší potřeba na novostavby vysokých škol podle čl. XX, odst. 3, finančního zákona pro rok 1931; 29, Kč 55 h 15, Kč h 9, Kč 60 h

19 v oboru kap. 21 ministerstvo financí (všeobecná pokladní správa) a) náklady spojené s likvidací závazků republiky ze zahraničních osvobozovacích akcí našeho vojska podle čl. XIV, písm. e) finančního zákona pro rok 1931; b) záloha čsl. státním drahám na práce i n v e s t i č n í... podle čl. II, odst. 3, finančního zákona pro rok 1931; c) zálohy na schodky Košicko-Bohumínské dráhy a místních drah v částce podle čl. III finančního zákona pro rok 1931; d) doplatky na osobních platech zaměstnanců čsl. státních drah, dodatečně přiznaných z titulu přeřazení za dobu do konce roku 1924 které nelze vykázati v provozních nákladech podniku, ježto jde o náklady, vzniklé před provedením zákona čís. 404/1922 Sb. z. a n. o státních podnicích; e) zálohy pro investiční potřeby státních podniků v letech minulých podle čl. XIV finančních zákonů pro roky 1929, 1930 a 1931; f ) peněžní vklady do státních podniků a do zásobovacího fondu čsl. státních drah podle zákona čís. 404/1922 Sb. z. a n. a vlád. nařízení čís. 206/1924 Sb. z. a n., ponechané jim trvale V příjmech nepreliminovaných (str. 125) jsou vykázány při kap. 21., tit. 5 (všeobecná pokladní správa) příjmy mimo rozpočet, určené k úhradě nepreliminovaných výdajů z výtěžku úvěrních operací a to z půjčky na augmentační zásoby podle zákona čís. 312/1921 Sb. z. a n., z losové půjčky podle zákona čís. 100/1921 Sb. z. a n. a z investiční půjčky podle zákona čís. 35/1931 Sb. z. a n. 150, Kč h 178, Kč 55 h 178, Kč 85 h Kč 70 h, 57, Kč 10 h 728, Kč 42 h , Kč 80 h Přesuny úvěrů. Postup při opatřování rozpočtové úhrady pro výdaje v případech, kdy povolený úvěr nestačil na úhradu potřeby anebo kdy se objevila nutná potřeba úvěrem v rozpočtu neopatřená, byl upraven čl. XI a XII finančního zákona stejně jako v dřívějších letech v ten smysl, že úhrada vyšších než preliminovaných nebo rozpočtem neopatřených výdajů úsporami mohla býti provedena jen v rámci téže kapitoly, kdežto k výdajům ve vlastní kapitole úsporami neuhrazeným je třeba souhlasu Národního shromáždění. Přesunů úvěrových v rámci téže kapitoly projednal nejvyšší účetní kontrolní úřad v roku 1931 celkem 235 na úhrnnou částku 66, Kč 60 h, a to na nutné doplněni úvěrů preliminovaných 170 v úhrnné částce 45, Kč 50 h a na úhradu výdajů nepreliminovaných 65 v úhrnné částce 20, Kč 10 h. Oproti roku předchozímu (316 přesunů s obnosem 136, Kč 73 h) se počet projednaných úvěrových přesunů i celková částka podstatně snížily. Méně přesunů bylo projednáno zejména: a) při m i n i s t e r s t v u v n i t r a tím, že odpadly výdaje na organisaci správy a byly omezeny přesuny u odvětví policie; b) při ministerstvu zemědělství tím, že z důvodů úsporných byly omezeny přesuny pro výdaje povahy subvenční; c) při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností z téhož důvodu jako u ministerstva zemědělství; d) při ministerstvu veřejných prací hlavně u akcí stavebních; e) při ministerstvu sociální péče z důvodů uvedených v účtu správním o překročení úvěru kapitoly; f) při odvětví Odpočivné a zaopatřovací platy" vzhledem k tomu, že rozpočet odpovídal skutečné potřebě; g) při m i n i s t e r s t v u f i n a n c í hlavně v osobních výdajích omezeným přijímáním nových smluvních si] a akordantů. Pasiva a aktiva. Pasiva státní na rozpočet (str ) činí koncem roku Oproti stavu koncem roku minulého jeví se úbytek o 701, Kč 20 h. 702, Kč 33 h 1, Kč 13 h. Konečný stav pasiv se v celku snížil, a to o dospělé splátky, převodem dluhů do evidence vodohospodářského fondu ministerstva veřejných prací a úpravou zůstatků u kap. 16 ministerstvo železnic ; nová pasiva vznikla pak přírůstkem anuitních splátek na novostavby úředních budov.

20 Aktiva státní na rozpočet (str ) činí koncem roku 1931 celkem Oproti stavu koncem roku minulého se jeví zvýšení o , Kč 75 h , Kč 33 h , Kč 42 h. Celkový stav aktiv se značně zvýšil, a to: při kap. 10 ministerstvo školství a národní osvěty zejména další zálohou na zvýšené platy učitelské; u kap. 11 ministerstvo zemědělství poskytnutím dalších zápůjček hospodářským družstvům a záloh vinařům na odborné školená hroznů, moštu a vína ve státních vinných sklepích; u kap. 14 ministerstvo veřejných prací další zápůjčkou plavebním společnostem Dunajské a Oderské a zvýšením účasti státu na elektrárenských podnicích; u kap. 17 ministerstvo sociální péče poskytnutím dalších zápůjček ústavům a invalidům; u kap. 21 ministerstvo financí dosud nesplatnými ročními kvótami poplatkového ekvivalentu vyměřeného pro decenium a dalšími zálohami na náklady k převzetí Košicko-Bohumínské železnice a na schodky místních drah. Naproti tomu klesl stav aktiv u kap. 14 ministerstvo veřejných prací převodem pohledávek do evidence vodohospodářského fondu ministerstva veřejných prací; při kap. 17 ministerstvo sociální péče, kap. 19 ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a kap. 21 ministerstvo financí vynětím pohledávek ze zápůjček humánním spolkům a sociálním institucím pečujícím o mládež a ze zápůjček ústavům a institucím sociálně zdravotní péče, ježto jde o pohledávky hypotekárně zajištěné a nevypověditelné, pokud budovy, na něž byly zápůjčky poskytnuty, zůstávají určeny svému původnímu účelu, takže prakticky ke splacení pohledávek v dohledné době vůbec nedojde. Stav těchto aktiv je veden nejvyšším účetním kontrolním úřadem v patrnosti mimo státní závěrečný účet. Bližší podrobnosti pasiv a aktiv jsou uvedeny v patřičném oddílu vysvětlivek. Státní podniky. V uveřejňování rozvažných účtů státních podniků nastal v roce 1931 další pokrok uveřejněním rozvažného účtu podniku Státní lázně", jehož bilanční data jsou výsledky nového ocenění zakládacích aktiv provedeného podnikem; k projednání tohoto ocenění ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem v roce 1931 ještě nedošlo a také nebylo dokončeno přezkoušení nového ocenění majetku podniku Čsl. pošta. V projednávání je také ocenění zakládacích aktiv podniku Státní lesy a statky, kde nejsou dosud známy všechny nabývací ceny majetku, který podnik převzal od Stát. pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy. Z toho důvodu nebylo možno v letošním závěrečném účtu uveřejniti rozvažný účet Státních lesů a statků. Při provádění zákona čís. 404/1922 Sb. z. a n. a vládního nařízená čís. 206/1924 Sb. z. a n. byly státní podniky dnem 1. ledna 1925 vyloučeny z kontokorentního svazku státních pokladen, při čemž byly jim ponechány nahodilé pokladní hotovosti, pohledávky a dluhy jako peněžní vklad státu a saldo etátních pohledávek a dluhů za účelem vybavení podniků oběžným kapitálem, ježto bez provozního kapitálu by, až na podniky rázu monopolního, hospodaření končilo trvalými schodky vznikajícími ze vzrůstajícího břemene úrokového. Během doby splatily likvidnější podniky státní správě peněžní vklady i salda etátních pohledávek a dluhů, kdežto ostatní podniky nemohou tak učiniti bez ohrožení provozu a svého hospodářského vývoje. Tato skutečnost byla zjištěna sestavením rozvah státních podniků provedeným s ohledem na zákon čís. 78/1927 Sb. z. a n. o stabilizačních bilancích. Proto bylo na podnět zdejšího úřadu (čís. 55/pres. 1932) projednáno s ministerstvem financí sloučení peněžních vkladů státu a sald etátních pohledávek a dluhů s účty základního jmění. Peněžní vklady do státních podniků byly ve státním závěrečném účtu uváděny jako mimoetátní pohledávky; jejich sloučení se základním jměním podniků vyžádalo si vyúčtování jejich úhrnu 728, Kč 42 h mezi nepreliminovanými výdaji u všeobecné pokladní správy (viz též str. 124) a v mimoetátu jako splátka aktiv (str. 324). Saldo etátních pohledávek a dluhů bylo vykázáno koncem roku 1931 jen u státních lesů a statků, státních lázní, státních tiskáren a úředních novin. Ježto šlo o vklady bezúročné, s jejichž splacením v dohledné době nelze počítati, byla také salda etátních pohledávek a dluhů se souhlasem ministerstva financí sloučena se základním jměním státních podniků. Obojí zmíněné peněžní prostředky nedostačují však stále ještě skutečné potřebě u těch státních podniků, které zvláště na pořizování dlouhodobých investic potřebují značnějších kapitálů, posavad byly v některých případech také dlouhodobé investice uhrazovány úvěrem čerpaným z běžných účtů státních podniků u státní správy, tedy úvěrem krátkodobým, který má sloužiti podle zákona čís. 404/1922 resp. vládního nařízení čís. 206/1924 Sb. z. a n. pouze k opatřování prostředků provozovacích. K nápravě tohoto stavu byly vyloučeny investiční dluhy státních podniků z jejich běžných účtů u ministerstva financí v celkové částce 57, Kč 10 h a tato částka u vlastní státní správy byla vyúčtována jako záloha ze státní pokladny daná podnikům na investiční potřeby z let minulých mezi nepreliminovanými výdaji všeobecné pokladní správy kap. 21, tit. 5 (viz str. 123). V bilancích státních podniků byla částka 57, Kč 10 h uvedena jako zvláštní položka v oddílu Vklady státní správy na investice proti vrácení". V tomtéž oddílu jeví se v rozvažných účtech státních podniků také příděly ze státní investiční půjčky podle zákona ze dne 11. března 1931, čís. 35 Sb. z. a n., v celkové částce 686, Kč.

T I S K EM STATNÍ TISKÁRNY V PRAZE.

T I S K EM STATNÍ TISKÁRNY V PRAZE. T I S K EM STATNÍ TISKÁRNY V PRAZE. Obsah: Úvod Zpráva o činnosti státního silničního fondu Část 1. Pokladní rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a cenných papírech. Strana VII XXXI 1 Část 2. Přehledné

Více

až do výše 237, 191. 500 Kč ze státní pokladny.

až do výše 237, 191. 500 Kč ze státní pokladny. až do výše 237, 191. 500 Kč ze státní pokladny. (4) Výdaje investiční v jednotlivých podnicích nesmí překročiti částky v rozpočtové skupině II. uvedené. (5) úhrada investičních výdajů zápůjčkami jest přípustná

Více

TISKEM STÁTNÍ TISKÁRNY V PRAZE.

TISKEM STÁTNÍ TISKÁRNY V PRAZE. TISKEM STÁTNÍ TISKÁRNY V PRAZE. Úvod Obsah: Strana... VII Část 1. Pokladní rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a cenných papírech Část 2. Přehledné srovnáni příjmové a výdajové náležitosti s rozpočtem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ

R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU R o z v a h a Datum tisku: 14.10.2013 čas: 16.21 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVĚ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Předmět činnosti: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Použité účetní metody - účtování o zásobách způsobem A. Majetek je oceňován cenou pořízení

Použité účetní metody - účtování o zásobách způsobem A. Majetek je oceňován cenou pořízení Příloha A.1. - A.3. (ZÁKLADNÍ) Exportovat přílohu A.1. Exportovat přílohu A.2. Exportovat přílohu A.3. Účetní období: Dolní Kalná č.p. 7 položky Text položky A.1. 01 Informace podle 7 odst. 3 zákona Použité

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2014 14:23:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 32 693 774,44 2 952

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více