Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše"

Transkript

1 Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny korporace, partnerské společnosti, společnosti s ručením omezeným, koncerny nebo jiné entity, které jsou prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkovatelů přímo či nepřímo řízeny společností MetLife Inc.

2

3 Obsah Zpráva od výkonného ředitele... i Kodex a zákon... 1 Bezúhonnost a poctivost při práci... 4 Pochopení důležitosti Kodexu společnosti MetLife...4 Další povinnosti nadřízených...5 Dodržování pravidel u společnosti s celosvětovou působností...5 Osobní zodpovědnost... 7 Hlášení nezákonného nebo neetického jednání...7 Vyhýbání se střetům zájmů...10 Ochrana majetku naší společnosti...14 Řádné zacházení s důvěrnými informacemi...14 Technologie...16 Chování na pracovišti...19 Respekt na pracovišti...19 Spravedlivý pracovní postup...19 Nulová tolerance obtěžování a diskriminace...20 Finanční síla zakořeněná v etickém jednání...23 Správa financí a výkaznictví...23 Účetní standardy...23 Audity a externí revize...24

4 Získávání důvěry veřejnosti...24 Vhodné prodejní aktivity...24 Boj proti korupci...26 Nedovolené používání interních informací...28 Praní špinavých peněz...29 Obchodní sankce...29 Úcta ke konkurentům...30 Zákony o hospodářské soutěži...30 Partnerství s našimi komunitami...32 Příspěvky na politickou činnost a dobročinné příspěvky...32 Pozornosti a obdarovávání úředních osob...33 Lobování...34 Výjimky...34 Seznam zdrojů...34

5 Zpráva od výkonného ředitele Již více než 140 let společnost MetLife zákazníkům pomáhá budovat vlastní záchranné sítě a zabezpečovat finanční budoucnost. Rozkvět naší společnosti se odvíjí od důvěry důvěry, kterou naši zákazníci vkládají v naše produkty, naši finanční sílu a naše zaměstnance. Nyní více než kdy jindy platí, že úspěch v oboru finančních služeb závisí na dobré pověsti společnosti a její schopnosti získávat a udržovat důvěru. Ve společnosti MetLife se vždy řídíme těmi nejvyššími standardy obchodního jednání. Náš Etický kodex je mnohem více než jen slova napsaná na papíře. Jde o uživatelskou příručku, která každému zaměstnanci společnosti MetLife pomáhá chovat se takovým způsobem, který posiluje naši dobrou pověst na všech trzích, kde působíme. Každý z vás reprezentuje to, čím je společnosti MetLife. Je důležité, abyste si přečetli, pochopili a dodržovali Etický kodex a ohlašovali problémy, které by mohly oslabit důvěru veřejnosti v bezúhonnost naší společnosti. Děkuji vám za pomoc při prosazování dlouhodobého závazku společnosti MetLife k čestnému a důvěryhodnému jednání při všem, co děláme. Závisí na něm náš trvalý úspěch na celém světě. Steven A. Kandarian Generální a výkonný ředitel v

6

7 Kodex a zákon Společnost MetLife působí ve více než 60 zemích světa. Proto naše společnost a naši spolupracovníci podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, samospráv a regionálních organizací, jako je Evropská unie. Všichni musíme vědět, jak se tyto zákony vztahují na naši práci. MetLife je korporací zřízenou v USA a americké zákony se mohou týkat jak našeho působení po celém světě, tak obchodních aktivit spolupracovníků všude, kde žijeme a pracujeme. Je také důležité znát situace, kdy zákony určitých zemí platí i za hranicemi těchto zemí. Odkazy v zásadách společnosti MetLife na zákony USA a dalších zemí, ve kterých působíme, odrážejí skutečnost, že se na společnost s celosvětovou působností vztahuje mnoho různých zákonů. Pokud se vám zdá, že jsou informace uvedené v tomto Kodexu v rozporu s příslušným zákonem, nařízením nebo místní zásadou, a nevíte, jak postupovat dále, obraťte se na svého nadřízeného, oddělení firemní etiky a dodržování zásad nebo právní oddělení. Jako spolupracovník společnosti MetLife máte povinnost: Znát a dodržovat všechny zásady, které se týkají vašich pracovních povinností. Znát právní a regulační požadavky země nebo regionu, kde pracujete, které mají vliv na vaši činnost. Ihned ohlásit jakákoli porušení nebo potenciální problémy v souladu s požadavky všech místních zákonů a zásad. Místní zákon nebo kultura může obsahovat jedinečné nebo místní specifické požadavky, které slouží jako doplněk k pravidlům v tomto Kodexu, případně jako jejich náhrada. Nezapomeňte si projít všechny zásady a postupy, které platí v místě vašeho působení, a zjistit tak o konkrétních tématech více informací. 1

8 Etika a bezúhonnost Již více než století si MetLife buduje pověst společnosti, která věří v čestné jednání, bezúhonnost a spolehlivost. Každá z nás má osobní povinnost řídit se nejvyššími standardy etického jednání, což je, jak pevně věříme, jediným přijatelným způsobem podnikání. Známé jméno a dobrá pověst naší společnosti jsou podepřeny naším závazkem poskytovat hodnotu a špičkové služby všem, kteří s námi obchodují, a vždy se soustředit na to, co je nejlepším řešením pro naše zákazníky. 2

9 Bezúhonnost a poctivost při práci Při podnikání vyznáváme hodnoty jako pravdivost, upřímnost a čestnost Graduate.ai

10 Bezúhonnost a poctivost při práci Pochopení důležitosti Kodexu společnosti MetLife Dobrá pověst společnosti MetLife závisí na našem udržování nejvyšších standardů jednání při všech obchodních aktivitách. Vy sami nesete zodpovědnost za ochranu této dobré pověsti tím, že budete dělat, co je správné a jednat jako dobří partneři vždy, když budete pracovat s našimi zákazníky, obchodními partnery a mezi sebou navzájem. Nikdy nikoho nesmíte nečestně vyžít prostřednictvím manipulace, zatajení informací, zneužití tajných nebo důvěrných informací nebo jakékoli formy zkreslování. Náš Kodex vysvětluje standardy, kterými se musíme řídit Jako od spolupracovníků společnosti MetLife se od vás očekává, že se s tímto Kodexem důkladně seznámíte, přesto tento Kodex nemůže zůstat osamocen. Musíme k němu přidat i vlastní zdravý rozum a znalost zákonů, nařízení a zásad společnosti, které se vztahují na naše povinnosti u společnosti MetLife. Aby postavení našeho podniku zůstalo silné, je důležité, abyste se vyhnuli byť jen zdání něčeho nepatřičného. Porušení našeho Kodexu nebo dalších zásad společnosti může vést k disciplinárnímu postihu, do výše dovolené příslušným zákonem, včetně ukončení pracovního poměru. Kromě toho mohou některé kontrolní orgány ukládat pokuty nebo trestní či občanskoprávní postihy. Rozumná rozhodnutí a kdy požádat o pomoc Pokud si nejste jisti tím, jak postupovat, projděte si odpovídající část tohoto Kodexu. Jestliže si nebude jisti ani po tomto přečtení, promluvte si se svým nadřízeným, případně využijte některý z příslušných kontaktů uvedených v části Seznam zdrojů. Budete-li mít pochybnosti, požádejte o pomoc. Program obchodního jednání Vzhledem k tomu, že zodpovědnost za udržení bezúhonné pověsti společnosti MetLife nesou především její spolupracovníci, naše společnost vás žádá, abyste potvrdili svůj závazek dodržovat standardy uvedené v tomto Kodexu a jednání v souladu s nimi. K tomu slouží Program obchodního jednání. Pravidelně musíte potvrzovat, že jste si přečetli celý Kodex a jeho znění je vám jasné. V případě potřeby může být od spolupracovníků také vyžadováno, aby pravidelně zveřejňovali informace, které se mohou odhalit střety zájmů nebo další problémy s povinnostmi společnosti. Za určitých okolností může být nutné jak takovéto zveřejnění, 4

11 tak výslovný souhlas. V ostatních případech můžete být požádáni o potvrzení, že jednáte v souladu s tímto Kodexem a že jste plně zveřejnili veškeré informace o všech možných porušeních Kodexu nebo zákona. V závislosti na povaze zveřejněných potenciálních problémů může být provedeno šetření, aby byla daná záležitost vyřešena. V těchto případech musíte při hledání řešení spolupracovat. Pokud se od vás očekává, že budete pravidelně zveřejňovat informace, musíte tak činit včas a patřičným způsobem. Nejdůležitější je, abyste si pamatovali, že i zdání neetického jednání může poškodit dobrou pověst společnosti MetLife a oslabit důvěru veřejnosti v naši společnost. Další povinnosti nadřízených Udržování bezúhonné pověsti společnosti MetLife a jejího závazku k nejvyšším standardům čestnosti a spravedlnosti je mimořádnou povinností těch, kdo řídí provoz této společnosti. Nesete zodpovědnost za znalost a dodržování Kodexu a měli byste také šířit povědomí o Kodexu mezi spolupracovníky, kteří jsou vašimi podřízenými, a zajistit tak, že jej znají a dodržují i oni. Máte povinnost jít všem okolo dobrým příkladem. Z tohoto důvodu společnost MetLife nadřízeným doporučuje, aby vytvářeli prostředí otevřených dveří, ve kterém se spolupracovníci nebudou zdráhat pokládat otázky a ohlašovat problémy. Setkáte-li se s dotazem, který neumíte zodpovědět, je vaší povinností jako nadřízeného tento dotaz předat dál. Pokud za vámi přijde spolupracovník, aby ohlásil možné porušení zásad, měli byste zajistit, aby byl tento problém řádně vyřešen nebo bez prodlení postoupen příslušné osobě nebo oddělení. Dodržování pravidel u společnosti s celosvětovou působností Vedle dodržování tohoto Kodexu musíme dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a nařízení, která se vztahují na společnost MetLife všude, kde působíme. Je přirozené, že se zákony v jednotlivých zemích liší, proto musíme znát a dodržovat všechny zákony a nařízení, která se týkají naší práce. Vzhledem k tomu, že jsou zákony, které se na působení společnosti MetLife vztahují, velmi složité a postihy za jejich porušení mohou být tvrdé, máte-li dotazy nebo problémy, využijte kontakty uvedené v části Seznam zdrojů, poraďte se s nadřízeným nebo se obraťte na oddělení firemní etiky a dodržování pravidel. 5

12 Osobní zodpovědnost Pracovníci i vedoucí pracovníci jednají zodpovědně a činí moudrá rozhodnutí, aby dosahovali výsledků. 6 Lift art from on-line Peanuts Art Bank sn_11b.ai

13 Osobní zodpovědnost Hlášení nezákonného nebo neetického jednání Pokud máte podezření na možné porušení zákona, nařízení či zásady společnosti MetLife nebo tohoto Kodexu některým spolupracovníkem anebo se o něm dozvíte, je v souladu s místními zákony dané země a našimi zavedenými zásadami, stejně jako i vaší povinností, takovou situaci ihned ohlásit příslušné kontaktní osobě. Je rovněž důležité ohlašovat všechny situace, při kterých podle vás mohlo být jednání jménem společnosti MetLife nezákonné, neetické nebo jinak v rozporu s naším Kodexem. Bez ohledu na to, zda toto nepatřičné jednání bylo úmyslné, musíme zajistit, abyste ani vy, ani společnost MetLife toto nepatřičné jednání neschvalovali, případně nebudili zdání, že je schvalujete. Tím, že o problémech informujeme vedení, pomáháme zajistit, aby společnost MetLife fungovala s souladu s nejvyššími etickými i právními standardy. Váš nadřízený je obvykle první osobou, na kterou byste měli v případě dotazů obrátit. Máte-li dotazy ohledně tohoto Kodexu nebo se domníváte, že společnost MetLife nebo některý spolupracovník porušuje zákon či zásadu společnosti nebo jedná tak, že jeho jednání působí neeticky, váš nadřízený vám může pomoci s ohlášením těchto problémů příslušné osobě nebo oddělení. Pokud určitou záležitost nechcete projednávat se svým nadřízeným, můžete se obrátit na mnoho dalších osob, které vám mohou pomoci, např. na vedoucího oddělení. Částečný seznam je uveden níže a k dispozici je i podrobnější Seznam zdrojů. Všechna potenciální porušení pravidel ohlašujte osobám, o kterých jste přesvědčeni, že do tohoto porušení nejsou zapleteny. Všechna hlášení potenciálních porušení pravidel budou bez prodlení prošetřena a podle potřeby vyřešena. Za určitých okolností budou porušení pravidel ohlášena příslušným vládním úřadům. Máte-li dotazy k zásadě společnosti nebo zákonům týkajícím se ohlašování, více informací získáte od oddělení firemní etiky a dodržování zásad nebo právního oddělení. Jak ohlašovat K ohlašování nezákonného nebo neetického jednání můžete využít některý z následujících kontaktů: svého nadřízeného, horkou linku pro dodržování pravidel a oznamování podvodů, oddělení firemní etiky a dodržování zásad, oddělení vnitropodnikové kontroly, zástupce místního personálního oddělení, právní oddělení. 7

14 Revizní výbor správní rady společnosti MetLife přijal postupy přijímání hlášení problémů týkajících se podezřelých záležitostí vnitropodnikového účetnictví nebo kontroly. Pokud se problém, o kterém víte, týká některého z těchto témat, můžete se obrátit také na revizní výbor. Obecně platí, že ohlášení reviznímu výboru můžete provést anonymně zatelefonováním na horkou linku pro dodržování pravidel a oznamování podvodů ( ) v USA, mimo USA na čísla uvedená v části Seznam zdrojů. Musíte oznámit, že je vaše sdělení důvěrné a anonymní a je určeno reviznímu výboru. Případně můžete: Odeslat s označením confidential and anonymous (důvěrné a anonymní) na adresu a uveďte, že je určen reviznímu výboru. Poslat dopis reviznímu výboru na adresu firemního sekretariátu. Mimo USA může postup anonymního ohlašování (v rozsahu požadovaném místním zákonem) podléhat místním požadavkům, mezi něž patří i požadavek, aby měl každý, kdo bude obviněn z nepatřičného jednání, právo být uvědomen o původu a obsahu ohlášených informací a opravit omyly. Tím pádem nemusí být anonymita v závislosti na místním zákoně možná. Měli byste si uvědomovat, že je pro společnost může být těžší důkladně prošetřit hlášení, která byla provedena anonymně. Z tohoto důvodu zvažte, že byste při ohlašování sdělili své jméno. Vaše identita bude udržována v tajnosti v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem. Náš závazek k neprovádění odvetných opatření Odvetná opatření za ohlašování v dobré víře nebudou ve společnosti MetLife tolerována. Jestliže ohlásíte činnost, o které se domníváte, že porušuje zákon, pravidlo, nařízení, vnitropodnikovou zásadu nebo tento Kodex, společnost MetLife vás ochrání před odvetnými opatřeními. Všechna hlášení budou patřičně prošetřena a vyřešena. Pokud si myslíte, že jste se stali obětí odvetných opatření, okamžitě to ohlaste. Také byste měli vědět, že je v mnoha jurisdikcích nezákonné podnikat odvetné kroky proti jakékoli osobě, která poskytne pravdivé informace zástupci výkonného orgánu, které se týkají možného spáchání trestného činu. 8

15 Jak společnost MetLife reaguje na nepatřičné jednání Od nás všech se očekává, že budeme spolupracovat na zajištění toho, aby byla porušení Kodexu bez prodlení řešena. Usilujeme především o ochranu důvěrnosti osob, které provádějí ohlášení možných nepatřičných jednání, v maximálním rozsahu povoleném zákonem a okolnostmi dané situace. Každý, kdo bude shledán vinným z porušení kodexu, bude v souladu s příslušnými zákony vystaven odpovídajícímu disciplinárnímu postihu. Disciplinárnímu postihu mohou být vystaveni i nadřízení, pokud nebudou řádně dohlížet na nebo hlásit nepatřičné jednání spolupracovníků. Reakce naší společnosti na porušení Kodexu závisejí na mnoha faktorech, např. zda v rámci nepatřičného chování došlo i k nezákonnému jednání. Při zvažování nepatřičnosti jednání se vždy zohledňuje pravdivé poskytnutí informací i odmítnutí plně ohlásit problém a všechny relevantní informace. Některá porušení Kodexu mohou být i porušeními zákona a mohou vést k trestnímu stíhání jednotlivců a pokutám či odnětím svobody, budou-li odsouzeni. Určitá odsouzení Existují určitá odsouzení a porušení regulačních nařízení, která mohou být v souladu se zákonem důvodem, aby určitá osoba nemohla pracovat pro společnost MetLife. Vzhledem k tomu, že naše podnikání z velké míry závisí na důvěře, osoby odsouzené za určité trestné činy mohou být vyloučeny z možnosti pracovat pro společnost MetLife. Do této skupiny mimo jiné patří osoby odsouzené za trestné činy spojené s nepoctivostí, zneužitím důvěry nebo praním špinavých peněz nebo osoby, kterým byl zamezen přístup na nebo pozastaveno působení na trhu s cennými papíry, případně z něj byly vyloučeny. Další informace vám poskytne oddělení firemní etiky a dodržování pravidel nebo zástupce místního personálního oddělení, v USA můžete využít horkou linku poradenských služeb pro zaměstnance. 9

16 Vyhýbání se střetům zájmů Ke střetu zájmů obvykle dochází, když je váš osobní zájem v rozporu se zájmem společnosti MetLife. Konfliktní situace nastává ve chvíli, kdy by se rozumně uvažující osoba domnívala, že nemůžete být objektivní a vaše práce pro společnost MetLife nemůže být efektivní kvůli vašim osobním zájmům, případně zájmům člena vaší rodiny. Nikdy například nesmíte být konkurenty společnosti MetLife ani používat majetek, informace nebo své postavení za účelem zisku příležitostí nebo prospěchu. Ke střetu zájmů může dojít, jestliže vy nebo člen vaší rodiny získáte nepatřičné osobní výhody v důsledku vašeho postavení ve společnosti MetLife. Abychom si udrželi důvěru zákazníků, partnerů a spolupracovníků, musíme se pečlivě vyhýbat střetům zájmů, dokonce i jejich zdání. Níže je popsáno několik nejběžnějších situací, které mohou způsobit střet zájmů. Pamatujte si, že pro účely této debaty může být členem rodiny jakákoli osoba, která žije ve vaší domácnosti nebo která je na vás ekonomicky závislá, včetně manžela/ manželky, druha/družky, dítěte, nevlastního dítěte, vnoučete, rodiče, nevlastního rodiče, prarodiče, sourozence a příbuzných z manželovy/manželčiny strany. Měli byste oznamovat všechny možné i skutečné střety zájmů a všechny transakce nebo vztahy, u kterých by se dalo důvodně předpokládat, že by mohly vést ke vzniku střetu zájmů nebo zdání takového střetu. Máte-li pochybnosti ohledně existence nebo potenciální existence střetu zájmů i po pročtení tohoto Kodexu, požádejte o radu svého nadřízeného nebo oddělení firemní etiky a dodržování zásad. Dárky a pozornosti Občasná výměna drobných dárků a pozorností může pomoci budovat vztahy se zákazníky a obchodními partnery. Přijímání nebo nabízení dárků a pozorností však nikdy nesmí ovlivnit vaše rozhodování ani budit zdání takového ovlivňování. Klíčovými prvky, které je při rozhodování o patřičnosti určitého dárku nebo pozornosti třeba zvážit, je zdání střetu zájmů a hodnota dárku nebo pozornosti. Jelikož se může jednat o poněkud subjektivní hodnoty, musíte se ve všech situacích řídit obchodním 10

17 úsudkem. Pokud si nejste určitou situací jisti, projděte si konkrétní pokyny vaší pobočky a v případě potřeby se obraťte na svého nadřízeného nebo oddělení firemní etiky a dodržování zásad. Následující principy mohou sloužit jako obecné vodítko: Zvažte, jak bude vaše jednání vnímáno objektivní osobou. Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte dárky ani pozornosti, které působí okázale, nepatřičně či případně urážlivě. Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte dárky ani pozornosti jako odměnu za uzavření obchodu nebo ovlivnění rozhodnutí. Nikdy a za žádných okolností dárky ani pozornosti nepožadujte. Všechny dárky nebo pozornosti musejí mít obchodní účel nebo přínos. Nikdy nenabízejte ani nepřijímejte hotovost ani hotovostní ekvivalenty, např. dárkové poukázky. V některých případech je tento princip třeba z důvodu místních kulturních zvyklostí upravit. Další informace naleznete v konkrétních pokynech vaší místní kanceláře. Při určování objektivní tržní hodnoty určité akce: Je nutné zahrnout všechny související náklady na cestování, ubytování i jídlo i výdaje členů rodiny. Je třeba mít na paměti, že objektivní tržní hodnota vstupenky na sportovní nebo jinou akci muže být vyšší, než se na první pohled zdá. Další informace naleznete v příručce Pokyny k dárkům a pozornostem, která platí ve vaší pobočce, a v případě potřeby v části Pozornosti a obdarovávání úředních osob tohoto Kodexu. Otázka: Selena v rámci speciálního projektu rozeslala žádost o nabídku určitému počtu dodavatelů. Potenciální dodavatel Seleně poslal vstupenky na sportovní událost jako poděkování za to, že uvažovala i jejich firmě. Může si Selena tyto vstupenky ponechat? Odpověď: Ne. Během výběrového řízení nebo vyjednávání smlouvy nikdy nesmíte přijímat žádné dárky, protože by to mohlo ovlivnit vaše rozhodnutí, případně budit takový dojem. Selena musí vstupenky dodavateli vrátit a uvést, že společnost MetLife přijímání dárků v průběhu výběrového řízení nepovoluje. 11

18 Vedlejší zaměstnání Jako spolupracovník společnosti MetLife máte povinnost být k této společnosti loajální. Vzhledem k tomu, že by zaměstnání mimo společnost MetLife mohlo zasahovat do vašich povinností vůči společnosti MetLife nebo této společnosti určitým způsobem škodit, musíte takovou situaci probrat se svým nadřízeným nebo oddělením firemní etiky a dodržování zásad. Také nezapomeňte, že nesmíte používat zdroje společnosti MetLife (čas, technologie, majetek nebo informace) k aktivitám, které se společností MetLife nesouvisejí. Vedoucí pracovník nebo ředitel jiného podniku S výjimkou případů popsaných níže nesmíte působit jako ředitel, vedoucí pracovník, člen dozorčí rady nebo partner ani v žádné vedoucí pozici jiné organizace bez předchozího souhlasu výkonného ředitele společnosti MetLife nebo jeho zástupce. Za předpokladu, že to oznámíte a získáte souhlas a že nehrozí byť jen zdání střetu zájmů, můžete obvykle působit v představenstvu nebo vedoucí pozici neziskové organizace nebo oborového či profesního sdružení. V každém případě si ověřte, že tyto vedlejší aktivity nemají negativní vliv na vaše každodenní povinnosti ve společnosti MetLife. Všechny žádosti o souhlas adresujte oddělení firemní etiky a dodržování zásad. 12

19 Dodavatelé a konzultanti Aby naše obchodní vztahy byly poctivé, etické a zákonné, všechna naše jednání s dodavateli a konzultanty musejí být schválena v souladu se zásadami a postupy společnosti. Všechny obchodní vztahy s ostatními společnostmi se musejí zakládat na pověsti těchto společností s ohledem na poskytování služeb, bezúhonnost, kvalitu, cenu a dodávky a schopnost konkurenceschopně plnit obchodní potřeby naší společnosti. Nesete zodpovědnost za dodržování zákonů, nařízení, zásad společnosti a oborových standardů, které se týkají vaší práce. V některých případech můžete mít k dodavateli nebo konzultantovi společnosti osobní vztah. Tyto vztahy mohou být příčinou vzniku střetu zájmů. Člen vaší rodiny například pracuje pro jednoho z našich dodavatelů nebo je váš bývalý zaměstnavatel jednou z několika společností, z nichž se vybírá konzultant společnosti MetLife. V takovéto situaci nemusíte být v pozici, kdy schvalujete nebo spravujete obchodní vztah společnosti MetLife a druhé společnosti. Abyste se vyhnuli byť jen zdání nepatřičného jednání, musíte ihned oznámit všechny vztahy tohoto druhu. Otázka: José potřebuje najmout konzultanta a přemýšlí nad zaměstnáním své sestřenice. Na tuto pozici se velmi hodí, protože má rozsáhlé relevantní zkušenosti a dobře společnost MetLife zná. Byl by to problém? Odpověď: Ano, tato situace by mohla být střetem zájmů. Obchodní vztahy mezi dodavateli a konzultanty a společností MetLife musí být založeny pouze na schopnosti těchto dodavatelů a konzultantů konkurenceschopně plnit obchodní potřeby společnosti MetLife. Ačkoli je v tomto případě Josého sestřenice vysoce kvalifikovanou osobou, mohlo by to vypadat, že byla najata jen kvůli této rodinné vazbě. José by měl tento vztah oznámit a neúčastnit se výběrového procesu. Než bude možné Josého sestřenici najmout jako konzultantku, je třeba získat všechna potřebná schválení. 13

20 Ochrana majetku naší společnosti Řádné zacházení s důvěrnými informacemi Vždy byste měli pečlivě chránit majetek společnosti a užívat ho patřičným způsobem a v souladu s místním zákonem bez ohledu na to, zda má formu papírových složek, elektronických dat, výpočetních zdrojů, ochranných známek nebo nemovitosti. V mnoha zemích platí konkrétní právní požadavky, které řídí využití údajů o zaměstnancích. Pokud tyto požadavky neznáte, promluvte si se svým nadřízeným nebo pracovníkem oddělení firemní etiky a dodržování zásad. Řádné zacházení s osobními údaji a důvěrnými obchodními informacemi Zavázali jsme se udržovat důvěru našich zákazníků a spolupracovníků a chránit obchodní majetek společnosti. Musíte postupovat pečlivě a zajistit, aby byly veškeré důvěrné informace ať již údaje o zákaznících, zaměstnancích či další osobní údaje nebo důvěrné obchodní informace řádně zpracovávány v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a zásadami společnosti. Společnost podléhá přísným požadavkům, které vymezují zacházení s identifikujícími informacemi, mezi něž patří jména, čísla občanských průkazů, čísla řidičských průkazů, informace o zdravotním stavu, telefonní čísla nebo ové adresy. Otázka: Keiko hrála klíčovou roli při vývoji inovativního nového anuitního produktu, který bude během následujících několika týdnů uveden na trh. Blízká kamarádka, která shodou okolností pracuje pro konkurenta společnosti MetLife, se jí zeptá na podrobnosti tolik očekávaného nového anuitního produktu společnosti MetLife. Keiko je hrdá na práci, kterou odvedla. Může své kamarádce říct o jednotlivých prvcích nového produktu? Odpověď: Ne. Citlivé informace týkající se podnikání, zákazníků nebo zaměstnanců je nutné chránit. Keiko nikomu nesmí nic prozradit, s výjimkou osob, které mají oprávněný důvod pro přístup k těmto informacím. Zveřejnění podrobností o novém produktu před jeho uvedením na trh by představovalo porušení zásady společnosti MetLife a povinnosti Keiko uchovávat majetkové informace přísně tajné. 14

21 Nesmíte mít přístup k žádným informacím společnosti MetLife, k jejichž zjišťování nemáte žádné obchodní ani zákonné důvody. Kromě toho nesmíte nikomu sdělovat žádné informace společnosti MetLife, ke kterým máte přístup, s výjimkou osob, o kterých víte, že mají oprávněný obchodní nebo zákonný důvod pro přístup k těmto informacím. Při sdělování informací společnosti MetLife musíte toto sdělení omezit na takový počet osob, který je nezbytný ke splnění obchodního nebo zákonného účelu tohoto sdělení. Při předávání informací prostřednictvím ů, faxu nebo jiných elektronických médií je třeba postupovat obzvláště obezřetně. Mimořádnou péči je třeba vynaložit i při: Likvidaci dokumentů (tištěných kopií i v elektronickém formátu) obsahujících důvěrné informace. Tyto dokumenty je třeba likvidovat v souladu s příslušným zákonem a zásadami archivace záznamů společnosti MetLife. Posílání důvěrných informací do zahraničí. Jednání společnosti jsou důvěrná. Tato jednání nesmíte nahrávat na zvuková, obrazová nebo jiná elektronická zařízení, pokud k tomu nemáte konkrétní obchodní důvod. V takových případech musíte nejprve získat souhlas vedoucího pracovníka vašeho oddělení. V USA další pokyny vyhledejte v dokumentacích MetLife Privacy Principles (Principy ochrany osobních údajů ve společnosti MetLife) a Information Security Program (Program zabezpečení informací). Otázka: Tori, která je spolupracovnicí společnosti MetLife, má známou, která vlastní podnik a ráda by dodávala produkty zákazníkům v místní oblasti. Tori má oprávněný přístup k databázi zákazníků společnosti a mohla by jí snadno informace o zákaznících poskytnout. Může jí dát seznam vygenerovaný z naší databáze zákazníků? Odpověď: Ne. Od nás všech se očekává, že budeme chránit důvěrné a majetkové informace, které nashromáždíme během podnikání nebo ke kterým máme přístup. 15

22 Technologie Řádné používání technologických zdrojů společnosti Společnost MetLife se při každodenním provozu spoléhá na technologie, proto je nesmírně důležité chránit naše zdroje informačních technologií. Společnost poskytuje vybavení, jakým jsou počítače, software a další technologie, i funkce elektronické komunikace, např. přístup na Internet, , psaní textových zpráv a nástroje pro spolupráci, které nám umožňují plnit pracovní povinnosti. Měli byste mít na paměti, že tyto nástroje patří společnosti MetLife a je nutné je vždy používat patřičným způsobem. Všechny uložené, přenesené nebo získané informace v těchto počítačích a zařízeních patří společnosti a mohou být kdykoli zkontrolovány, kde to zákon dovoluje. Na software zakoupený společností MetLife pro vlastní potřebu se mohou vztahovat zákony o duševním vlastnictví, proto jej nesmíte kopírovat, distribuovat ani nikomu půjčovat, pokud to nedovoluje licenční ujednání. I když toto vybavení není ve vašem vlastnictví, máte povinnost jej i údaje v něm obsažené zabezpečit před ztrátou nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že pracujete s důvěrnými informacemi, musíte také vybavení, software a údaje zabezpečit proti neoprávněnému přístupu a okamžitě uvědomit kancelář pro ochranu osobních údajů společnosti MetLife, pokud dojde k narušení zabezpečení. Otázka: Melissa řídí globální projekt plánování dalších postupů ze své kanceláře v USA. V rámci projektu by Melissa chtěla získat přístup ke jménům, titulům, datům najmutí a hodnocení výkonů určitých dalších spolupracovníků společnosti MetLife pracujících po celém světě a poslat je kolegům působícím v zahraničí. Melissa našla interní databázi, která podle všeho obsahuje některé relevantní informace. Může Melissa z této databáze stáhnout informace, které považuje za užitečné? Odpověď: Ne. Melissa se nejprve musí obrátit na místního zástupce personálního oddělení nebo kancelář pro ochranu osobních údajů společnosti MetLife a ověřit, zda tyto informace může použít k svému konkrétnímu obchodnímu účelu. Tyto zdroje jí také pomohou potvrdit, že je společnost MetLife oprávněna posílat tyto údaje do určitých cizích zemí. 16

23 Při používání elektronické komunikace musíte postupovat v souladu se zásadami, postupy i závazkem společnosti MetLife k zajištění takového pracovního prostředí, ve kterém bude s každým jednáno s respektem a úctou. Jelikož tyto systémy poskytují přístup zákazníkům po celém světě, měli byste vždy jednat tak, jako byste společnost reprezentovali před veřejností. Také byste měli usilovat o zachování bezpečnosti systémů společnosti MetLife a ochranu jejího dobrého jména, ochranné známky a dalšího duševního vlastnictví. Při používání elektronické komunikace a Internetu vždy jednejte zodpovědně a dodržujte všechny zákony, nařízení a zásady společnosti. Naše pravidla pro vhodné používání a zabezpečení technologií se týkají také všech počítačů nebo jiných elektronických zařízení, které společnost MetLife neposkytla, v rozsahu, v jakém je toto vybavení použito k podnikání společnosti nebo jsou náklady na něj dotovány společností MetLife. Nadřízení mají povinnost pravidelně kontrolovat přístup k informačnímu systému IT i oprávnění spolupracovníků, konzultantů, dočasných členů týmů a všech ostatních oprávněných uživatelů ve společnosti MetLife a zajistit, aby: Přístup uživatele k aplikaci nebo systému odpovídal pracovním povinnostem uživatele. Přístup uživatele k aplikaci nebo systému představoval minimální přístup nezbytný k efektivnímu plnění pracovních povinností uživatele. Přístup a oprávnění byly včas ukončovány, jestliže uživatel již nadále není se společností MetLife ve spojení. Sociální média Stránky sociálních sítí jako LinkedIn, Facebook, Twitter a nejrůznější blogy a weby wiki se staly nedílnou součástí našich životů. Společnost MetLife si uvědomuje, že mnoho z nás tyto stránky využívá v době volna a může společnost MetLife označit za svého zaměstnavatele, případně uvést, jako pracovní pozici ve společnosti zastává. Vzhledem k tomu, že stránky sociálních sítí umožňují rychlé šíření informací mezi obrovským množstvím lidí, jsme povinni zvážit, do jaké míry může mít naše využití sociálních médií negativní dopad na podnikání, značku a dobrou pověst společnosti MetLife. 17 Vaše využití sociálních médií ve vztahu ke společnosti MetLife by mělo být pouze společenské. Musíte dávat pozor, abyste nikdy nevyzradili majetkové nebo důvěrné informace, které patří společnosti, vašim spolupracovníkům nebo třetí straně, která tyto informace společnosti MetLife svěřila. Stránky sociálních médií ani jiné online prostředky byste neměli používat k domlouvání obchodů, propagaci značky MetLife, nabízení produktů a služeb ani k zapojování se do diskuzí ohledně finančních záležitostí týkajících se podnikání společnosti MetLife, pokud nejde o součást společností schváleného programu. Také byste samozřejmě nikdy neměli zveřejňovat nic, co je obscénní, výhružné, matoucí, nenávistné nebo škodlivé.

24 Chování na pracovišti Základem jsou lidé klíčový zdroj společnosti MetLife. Náš úspěch na trhu je zaručen, protože vítězíme zevnitř. 18

25 Chování na pracovišti Společnost MetLife se zavázala vytvářet rozmanité prostředí přístupné pro všechny, ve kterém nedochází k žádným nezákonným diskriminacím ani žádným formám obtěžování. Také dodržujeme všechny příslušné zákony o zaměstnání a zákoník práce. Respekt na pracovišti Největší síla naší společnosti spočívá v talentu a schopnostech jejích spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že má pro trvalý úspěch společnosti MetLife zásadní význam partnerství, musí být základním kamenem všech pracovních vztahů vzájemný respekt. Jednání, které zesměšňuje, znevažuje, zastrašuje, ohrožuje nebo ponižuje druhou osobu, může mít bezpochyby na tuto osobu negativní vliv. Může však mít negativní vliv i na produktivitu a dobrou pověst naší společnosti. Také může porušovat zákon. Očekává se od vás, že budete s ostatními jednat s respektem a úctou, po čemž touží každý rozumný člověk. Naším cílem je vytvářet a udržovat pracovní prostředí, které je přístupné pro všechny, je oporou a nedochází v něm k žádnému obtěžování ani nezákonné diskriminaci. Spravedlivý pracovní postup Talent a schopnosti potřebné k úspěšnému podnikání se neomezují jen na určitou skupinku osob. Společnost MetLife má dlouhodobý závazek udržování kultury vzájemné úcty, která se zakládá na spravedlivém pracovním postupu. Zásadou naší společnosti je zajistit rovné pracovní příležitosti a profesní postup všem zaměstnancům. Ve společnosti MetLife nikdy nebudeme nikoho nezákonně diskriminovat. V rámci tohoto závazku a v souladu s požadavky zákona se společnost MetLife přiměřeným způsobem přizpůsobí spolupracovníkům a kvalifikovaným uchazečům o zaměstnání s postižením. Další pokyny naleznete v části Seznam zdrojů. Společnost MetLife bere své závazky vůči všem zaměstnancům vážně a podniká kroky k udržení různorodosti pracovních sil. 19

26 Nulová tolerance obtěžování a diskriminace Všichni máme povinnost zajistit, aby naše pracovní prostředí bylo příjemné a nedocházelo v něm k obtěžování a nezdvořilému chování. Obtěžování může mít různé formy včetně: poznámek o osobní charakteristice, které jsou nepříjemné, urážlivé nebo ponižující, bez ohledu na to, zda byly míněny jako žertovná poznámka nebo vtip, explicitních nebo ponižujících poznámek ke vzhledu, žádosti o schůzky nebo sexuální služby, vystavování obrázků se sexuálním podtextem nebo pornografických obrázků, sexuálně zaměřených ů nebo zpráv SMS. Obtěžování jakéhokoli druhu se posuzuje na základě toho, jak vaše činy vnímají ostatní, a to bez ohledu na váš původní záměr. Všechny formy obtěžování porušují zásady společnosti a mohou být nezákonné. Činnosti nebo slova, která ostatní obtěžují nebo zastrašují, jsou přísně zakázána a nebudou tolerována. Otázka: Sarita má pracovat na projektu s Davem, který je jedním z jejích kolegů. Dave často vtipkuje na téma národnostního původu Sarity a občas před ostatními kolegy naznačuje, že Sarita nemá k výkonu svého zaměstnání dostatečnou kvalifikaci. Nedávno jí odmítl sdělit informace související s prací, které vyžadovala, a řekl, že by je stejně nepochopila, protože byly příliš technické. Jak by se Sarita měla v této situaci zachovat? Odpověď: Obtěžování může mít mnoho podob, mohou jím být i hanlivé poznámky. Dave Saritu vědomě a opakovaně uráží, proto by měla celou záležitost okamžitě ohlásit. Obtěžování porušuje Kodex a je v rozporu s naším závazkem jednat mezi sebou s úctou a respektem. Takové jednání není ve společnosti MetLife povoleno. 20

27 Pokud se domníváte, že jste se stali obětí jakékoli z forem obtěžování, diskriminace, odvetných opatření nebo jiného nepatřičného jednání, nebo pokud o takové záležitosti víte, musíte ihned upozornit svého nadřízeného, jiného vedoucího pracovníka společnosti MetLife, místního zástupce personálního oddělení nebo oddělení firemní etiky a dodržování zásad. V USA můžete využít horkou linku poradenských služeb pro zaměstnance. V určitých oblastech může být třeba, abyste v těchto záležitostech dodržovali konkrétní postupy. Musíte znát a dodržovat všechny příslušné zákony o zaměstnání a zákoník práce. Nejste-li si jisti, promluvte si s nadřízeným nebo zástupcem oddělení firemní etiky a dodržování zásad. 21

28 Při práci se projevuje naše hluboká oddanost hospodaření se zdroji za účelem silných obchodních výsledků. Finanční síla 22 Drawn by LoBianco Studios 12/00 for MetLife Auto & Home retention program

29 Finanční síla zakořeněná v etickém jednání Správa financí a výkaznictví Jako velká společnost poskytující finanční služby se musíme striktně řídit duchem i literou všech zákonů a nařízení, která se týkají výkaznictví, finančních zpráv a záznamů. Musíte zodpovědně používat a kontrolovat všechny finanční zprávy, ke kterým máte přístup. Účetní standardy Účetní záznamy uchováváme a finanční výkazy společnosti MetLife připravujeme v souladu s účetními principy obecně přijímanými v USA. Také se řídíme zákonnými nebo dalšími účetními principy stanovenými příslušnými regulačními úřady. Máte-li důvod se domnívat, že v rámci finančních zpráv nebo operací společnosti MetLife došlo k porušení zákona nebo zásady, měli byste tuto informaci bez prodlení ohlásit podle postupu v části Jak ohlašovat tohoto Kodexu. Otázka: Michelle ví, že je třeba všechny transakce ve finančních knihách a záznamech společnosti vykazovat přesně a poctivě. Není zodpovědná za žádné finanční ani účetní informace, a proto věří, že se těmito pravidly nemusí zatěžovat. Má Michelle pravdu? Odpověď: Ne. Většina z nás se alespoň nějakým dílem na finančních zprávách podílí přípravou přehledu výdajů, schvalováním faktur nebo podepisováním příjmu zakoupeného materiálu. I když Michelle nemusí znát účetní postupy, musí pomoci zajistit, aby byly všechny obchodní záznamy přesné, úplné a spolehlivé. Stejný standard platí pro všechny zprávy a záznamy připravené k vnitropodnikovým i mimopodnikovým účelům. 23

30 Audity a externí revize Čas od času může provoz společnosti MetLife podléhat auditu nebo revizi. Tyto revize mohou provádět vnitropodnikové obchodní jednotky, např. oddělení vnitropodnikové kontroly společnosti MetLife, nebo mimopodnikové entity, např. externí auditor společnosti MetLife nebo různé regulační úřady. Zákon i zásada společnosti vyžadují, abychom plně spolupracovali a vycházeli vstříc patřičným žádostem o informace. Také se nesmíme pokoušet ovlivnit audit nebo revizi ani do nich zasahovat a musíme vždy poskytovat informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí přesné. Pokud se na vás ohledně revize nebo auditu obrátí externí úřad, měli byste ihned informovat svého nadřízeného nebo příslušnou osobu uvedenou v části Seznam zdrojů. Získávání důvěry veřejnosti Vhodné prodejní aktivity Jako renomovaný poskytovatel finančních služeb jsme nás úspěch založili na tom, že jsme naši pověst čestného jednání při poskytování kvality nechali mluvit samu za sebe. I když bychom všichni měli výrazně a efektivně propagovat naše produkty Otázka: Ben se dozví, že jeho oddělení bude zrevidováno regulačním úřadem. Ví, že některé z dokumentů, které si úřad vyžádal, obsahují nepřesné informace, proto tyto dokumenty skartuje. Zachoval se Ben správně? Odpověď: Ne. Ben nesmí zatajovat, měnit ani ničit žádné dokumenty, které si regulační úřad vyžádal. Bez skartovaných dokumentů nemůže Ben žádost vykonavatele revize splnit v úplném rozsahu. Takové jednání by bylo kvalifikováno jako falšování dokumentů, což je protizákonné a hrozí za ně tvrdé postihy. 24

31 a služby, společnost od nás očekává, že tak budeme činit v souladu s vysokými standardy čestnosti a bezúhonnosti společnosti. Při všech obchodních činnostech musíme vystavovat pouze takové výkazy, které jsou věcné, pravdivé a naprosto přesné. Sem přirozeně spadá i to, že nebudeme znevažovat konkurenty za účelem nečestné podpory našich nabídek. Abychom byli veřejností vnímáni maximálně pozitivně, musí každý z nás zajistit, aby znal nejnovější nabídky služeb a produkty společnosti MetLife a dodržoval aktuální i vznikající zákony a postupy, které mohou ovlivnit způsob, jakým podnikáme. Máte-li dotazy, obraťte se na svého nadřízeného, oddělení firemní etiky a dodržování zásad nebo příslušnou osobu uvedenou v části Seznam zdrojů. Otázka: Ling, která je spolupracovnicí společnosti MetLife, poskytuje potenciálnímu zákazníkovi prodejní prezentaci. Na konci prezentace jí tento potenciální zákazník položí několik otázek ohledně služeb společnosti MetLife, přičemž na dvě z nich Ling nezná odpověď. Chce udělat co nejlepší dojem a nechce působit nepřipraveně, proto se vyhne faktům a v rychlosti zmíní několik obecných bodů. Zachovala se správně? Odpověď: Ne. Spolupracovníci nesmějí o žádných službách říkat domněnky, které nejsou založeny na faktech. Vždy je lepší chovat se čestně a v souladu s naší pověstí bezúhonnosti a etického jednání než vyhýbat se faktům a potenciálně uvádět nesprávné informace. Ať už byl její záměr jakkoli nevinný, jednala s potenciálním zákazníkem nečestně. Společnosti MetLife i potenciálnímu zákazníkovi by více prospěla, kdyby řekla, že si tato témata musí detailněji nastudovat a že o svých zjištěních bude zákazníka co nejdříve informovat. 25

32 Boj proti korupci Všichni musíme obchodovat čestně a bezúhonně. Bez ohledu na to, zda místní zákon výslovně zakazuje určitou formu korupce, společnost MetLife spolupracovníkům přísně zakazuje poskytovat nebo nabízet cokoli hodnotného s cílem ovlivnit příjemce, aby svého postavení nepatřičně využili k získání nebo udržení zakázky či jinému zabezpečení nepatřičné obchodní výhody. Tento zákaz platí jak pro jednání s úředními osobami, tak v obchodním i jiném prostředí. Tyto nepatřičné platby se často označují jako úplatky nebo nezákonné provize. Vzhledem k důležitosti udržení důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů byste se měli od jakékoli známky korupce v maximální možné míře distancovat. Měli byste se vyhnout všem jednáním, která by mohla působit jako úplatky nebo korupční praktiky, a nikdy nesmíte po nikom požadovat, aby úplatky nebo nezákonné provize nabízel jménem společnosti. Takové aktivity jsou nejen neetické a v rozporu s hodnotami společnosti MetLife, ale také nezákonné. Korupční praktiky, např. uplácení úřední osoby nebo poskytovatele komerčních služeb, jsou závažným porušením protikorupčních zákonů. Porušení zákonů, mezi které patří americký zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a britský protikorupční zákon, může být tvrdě postihováno. Podle zákona FCPA je trestným činem i porušením občanskoprávní odpovědnosti, aby jakýkoli občan USA, americká korporace, pobočka, přidružená společnost, partnerská společnost nebo jiný americký podnik bez ohledu na svou geografickou polohu prováděl, sliboval, že provede, nebo vědomě zprostředkovával provedení korupční platby jakékoli neamerické úřední osobě za účelem získání nebo udržení zakázky nebo zajištění nepatřičné obchodní výhody. Tento zákaz se vztahuje na úplatky nebo nezákonné provize zaplacené z prostředků společnosti nebo osobních prostředků použitých ve prospěch společnosti MetLife. Pojem neamerická úřední osoba představuje velmi širokou kategorii, do které mohou mimo jiné patřit následující neamerické entity: zaměstnanci veřejných organizací nebo institucí, se kterými obchodujeme, např. pojištěnci skupiny, vládní zaměstnanci, kterým dodáváme finanční produkty, armádní zaměstnanci, zaměstnanci úřadů regulujících pojištění nebo finanční trh, zaměstnanci státem vlastněných nebo řízených podniků, zaměstnanci veřejných mezinárodních organizací nebo nevládních neziskových organizací. 26

33 Společnosti jako MetLife, s jejichž akciemi se obchoduje na americké burze, nesou trestní zodpovědnost za to, jestliže přímo nebo vědomě zprostředkují nějakou korupční platbu. Je důležité si uvědomit, že americký zákon s úmyslnou slepotou vůči korupčním aktivitám nakládá stejně jako s vědomým zprostředkováním platby. Úmyslná slepota se vyznačuje vědomým ignorováním varovných signálů a dalších důkazů toho, že dochází nebo by mohlo docházet k uplácení úředních osob. Zákon od společností jako MetLife také vyžaduje, aby vedla knihy a záznamy tak, že budou přesně a poctivě odrážet povahu a účel všech výdajů. Také se od nás očekává, že budeme uplatňovat systém interních kontrol, čímž zajistíme, aby naše společnost poskytovala přesné finanční výkazy, abychom měli výkazy zisků, ztrát, aktiv i pasiv a aby mohli všechny transakce provádět pouze ti, kteří k tomu mají patřičné oprávnění. Stejně důležité je si uvědomit, že v mnoha zemích, v nich působíme, platí protikorupční zákony, které řeší platby za rychlé vyřízení. Platbami za rychlé vyřízení jsou drobné a nepříliš časté platby, které jsou uskutečňovány s cílem urychlit rutinní úkony úřední osoby. Tyto platby jsou v mnoha zemích zakázány, a proto je naše společnost nepovoluje. Další informace naleznete v dokumentaci Globální protikorupční zásada nebo v části Seznam zdrojů. Otázka: Regina pracuje se zahraničním zprostředkovatelem v jihovýchodní Asii, který jí pomáhá zorientovat se v komplikovaných záležitostech vedoucích k uzavření smlouvy s jeho vládou. Regina se obává, že určitá část peněz, které společnost MetLife zprostředkovateli zaplatí, může být určena k zaplacení úplatků zahraničním úředním osobám, ale nemá žádné konkrétní důkazy. Měla by o tom informovat společnost MetLife? Odpověď: Ano. Společnost MetLife může nést trestní odpovědnost za uplácení zahraničních úředních osob, i když se uplácení dopustil zprostředkovatel nebo subdodavatel. Této odpovědnosti se nemůžeme vyhnout tím, že budeme ignorovat nebo nezohledňovat okolnosti, které mohou poukazovat na možné porušení protikorupčních zákonů. Regina by své obavy měla ihned ohlásit oddělení firemní etiky a dodržování zásad. 27

34 Nedovolené používání interních informací Je nezákonné kupovat nebo prodávat cenné papíry, pokud znáte určité neveřejné informace zásadního charakteru o vydavateli cenných papírů, ať už jím je společnost MetLife nebo někdo jiný. Tomuto jednání se říká nedovolené používání interních informací a je v rozporu se zákony o cenných papírech a zásadami společnosti. K nedovolenému používání interních informací může dojít bez ohledu na to, jak jste k neveřejným informacím zásadního charakteru přišli a zda jimi bylo ovlivněno vaše rozhodnutí o nákupu nebo prodeji. K nedovolenému používání interních informací může dojít i tehdy, když neveřejné informace zásadního charakteru sdělíte ostatním a oni na jejich základě nakoupí nebo prodají cenné papíry. Informace mohou být zásadního charakteru, pokud je pravděpodobné, že by ovlivnily tržní hodnotu cenných papírů, nebo pokud by rozumný investor tyto informace považoval za zásadní při rozhodování ohledně nákupu nebo prodeje cenných papírů. Mezi příklady těchto informací patří finanční výsledky, plány společnosti na nákup nebo prodej důležitých aktiv nebo odvětví podnikání, důležité změny ve vedení nebo nabízení či vykoupení cenných papírů. Ve většině případů je určitá informace považována za neveřejnou po dobu dvou pracovních dnů poté, co byla uvedena v tiskovém prohlášení, zařazena do veřejného rejstříku nebo oznámena v novinách nebo prostřednictvím jiných médií. Vzhledem k tomu, že je definice informace zásadního charakteru tak široká, neměli byste žádné citlivé informace probírat s rodinou, přáteli ani obchodními partnery. 28

35 Porušení zákonů o nedovoleném používání interních informací může jednotlivé osoby i naši společnost vystavit závažným důsledkům, včetně trestního stíhání a občanskoprávních postihů. Osoby, které budou shledány vinnými z porušení těchto zákonů nebo zásady společnosti, budou čelit také disciplinárním postihům, a to do výše dovolené příslušným zákonem. Další informace naleznete v Příručce k zásadě o nedovoleném používání interních informací společnosti MetLife. Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je procesem, kdy se z prostředků získaných nelegální cestou stávají prostředky, které se zdají být legitimní, např. prostřednictvím finančních transakcí, které zamaskují svůj nelegální původ. Abyste praní špinavých peněz zabránili, musíte si počínat obezřetně a vždy u všech potenciálních zákazníků i ostatních obchodních partnerů provádět hloubkovou prověrku. Americké i mezinárodní zákony proti praní špinavých peněz zakazují vědomé provádění finančních transakcí, které zahrnují zisk z nelegálních aktivit nebo mají za cíl nelegální aktivity podporovat. Úmyslná slepota vůči legitimnosti zdroje prostředků není omluvou. To je jeden z důvodů, proč je třeba při jednání s potenciálními zákazníky nebo jinými obchodními partnery provádět hloubkovou prověrku. Podílení se na praní špinavých peněz i neohlášení praní špinavých peněz nebo podezřelých aktivit, které mohou být praním špinavých peněz, může tvrdě postihnuto, např. vysokými pokutami nebo dokonce i odnětím svobody. Jako odpověď na tyto zákony společnost MetLife zahájila komplexní program prevence praní špinavých peněz, který řídí oddělení firemní etiky a dodržování zásad. Další informace naleznete v dokumentaci Globální zásada o prevenci praní špinavých peněz společnosti MetLife, případně se obraťte na příslušnou osobu uvedenou v části Seznam zdrojů. Obchodní sankce Od společnosti MetLife se očekává, že bude jednat v souladu s programy ekonomických i obchodních sankcí, která stanovuje a prosazuje Úřad pro řízení zahraničních aktiv (OFAC) amerického Ministerstva financí, i dalšími relevantními neamerickými sankčními programy stanovenými v zemích, v nichž působíme. Úřad OFAC vede program sankcí platných pro určité země a uplatňuje seznam speciálně určených a blokovaných osob, se kterými společnost MetLife jako americká společnost nesmí obchodovat. Kromě toho, že se sankcionovanými cíli nesmíme obchodovat, nesmíme s nimi uskutečňovat obchody ani prostřednictvím třetích stran, které by jednaly jménem naší společnosti. Aby společnost MetLife postupovala v souladu s nejrůznějšími požadavky sankčních programů, používá software, který všechny příslušné informace porovnává se všemi relevantními seznamy sankcí. Další informace o omezeních obchodu získáte od oddělení firemní etiky a dodržování zásad nebo příslušné osoby uvedené v části Seznam zdrojů. 29

36 Úcta ke konkurentům Společnost MetLife usiluje o to, aby byla nejlepší ve svém oboru tím, že na trhu soutěží spravedlivě a jedná čestně a bezúhonně. Dodržujeme všechny zákony o hospodářské soutěži a chováme se ke konkurentům s úctou. Zákony o hospodářské soutěži Zákony o hospodářské soutěži, kterým se říká také antimonopolní zákony, mají za úkol chránit a podporovat volnou a otevřenou hospodářskou soutěž, přiměřené ceny, efektivní služby a produktivní ekonomiku. Jakékoli činnosti nebo jednání, která hospodářskou soutěž omezuje nebo eliminuje, jsou přísně kontrolována. Dokonce i zdání domluvy mezi konkurenty může být dostatečným důkazem spiknutí a vést k závažným postihům. Musíme se snažit vyhýbat i neúmyslným porušením těchto zákonů. Existují určité situace, kterým byste se měli kvůli souladu se zákony o hospodářské soutěži vyhýbat. Jste-li v kontaktu s našimi konkurenty, je vhodné se vyhnout rozhovorům týkajícím se určitých citlivých obchodních informací. Konkrétně nikdy nesmíte: Domlouvat ceny nebo podmínky k produktům a službám, které prodáváme. Souhlasit se záměrným rozdělením trhů, zákazníků nebo oblastí. Souhlasit s bojkotem zákazníků, dodavatelů nebo dalších konkurentů. Pokud vám některý z konkurentů navrhne některou z těchto možností, okamžitě s ním ukončete rozhovor. Nejlepším postupem je soutěžit energicky a čestně a vždy jednat v souladu se zákony a nařízeními zemí, ve kterých působíme. Při debatách o našich konkurentech s kolegy nebo zákazníky byste měli zdůrazňovat pozitiva naší společnosti i našich produktů a služeb a nikdy žádným způsobem neznevažovat konkurenci. V USA další informace získáte v příručce Pokyny k antimonopolním zákonům, můžete se ale také obrátit na příslušnou osobu uvedenou v části Seznam zdrojů. 30

37 Partnerství Působíme produktivně v týmech a máme společný cíl realizovat celkový potenciál různorodých pracovních skupin. 31

38 Partnerství s našimi komunitami Příspěvky na politickou činnost a dobročinné příspěvky Když se zapojujeme do politických nebo vládních záležitostí, má to na naše komunity pozitivní vliv. Mělo by se však jednat o osobní aktivity a při žádných politických aktivitách byste neměli využívat jméno, prostory ani prostředky či jiné zdroje společnosti. Pro americké spolupracovníky je rovněž důležité znát zákony, které řeší praktiky kdo maže, ten jede na federální úrovni a v některých státech a místních samosprávách, které spravují příspěvky na kampaň určitých volených představitelů. Pokud se společnost MetLife účastní výběrového řízení nebo aktuálně plní vládní kontrakt, podléhají v těchto případech příspěvky od určitých spolupracovníků peněžním omezením nebo se na ně vztahuje ohlašovací povinnost. Abychom zajistili soulad s těmito zákony, uplatňujeme zásady proti praktikám kdo maže, ten jede, které tyto situace řeší. Další informace naleznete v dokumentaci Zásada o příspěvcích zaměstnanců na politickou činnost. I když si vážíme toho, kolik času a peněz věnujete dobročinným organizacím, nesmíte je propagovat na pracovišti ani používat zdroje společnosti MetLife k prosazování mimopracovního zájmu bez předchozího souhlasu vyššího vedení. Nesmíte nabízet ani poskytovat žádné příspěvky na politickou činnost ani dobročinné příspěvky s cílem nečestně získat nebo udržet zakázku, získat nepatřičnou obchodní výhodu nebo přimět příjemce, aby zneužil svého postavení. 32

39 Pozornosti a obdarovávání úředních osob Stejně jako existují omezení pozorností a obdarovávání zákazníků a obchodních partnerů, aby se zamezilo nepatřičnému ovlivňování obchodních rozhodnutí (viz část Jak jednat v případě mimopodnikových aktivit ), existují i přísná pravidla, která vymezují naše interakce s volenými představiteli a vládními zaměstnanci. I když si vážíme role, kterou hrajeme v ovlivňování našich komunit, musíme vše dělat správným způsobem. Je důležité mít na zřeteli, že je definice dárku v mnoha zákonech velmi široká a zahrnuje většinu zboží a služeb, včetně jídel, vstupenek na sportovní nebo zábavní akce, cestovní výdaje a další hodnotné věci, pokud jsou poskytnuty zdarma nebo pod cenou. Dodržujte všechny místní zákony, pravidla, nařízení a pokyny a promluvte si se svým nadřízeným, máte-li pochybnosti. Můžete být požádáni o předběžné objasnění takových pozorností a dárků. Američtí spolupracovníci, kteří jednají s federálními, státními a místními představiteli, by si měli pročíst část Lobování nebo pozornosti pro úřední osoby dokumentace Zásada o činnosti zaměstnanců ve vztazích k vládním úřadům, kde naleznou další informace. Spolupracovníci jednající s úředními osobami mimo USA další informace naleznou v dokumentaci Globální protikorupční zásada. Otázka: Lee v rámci kontraktu úzce spolupracuje se Stanem, který je vládním zaměstnancem. Stan příští týden zajede do Leeovi kanceláře, aby zjistil, jak pokročili, a probral další kroky. Lee by Stana během návštěvy rád pozval na oběd. Je v pořádku, aby Stana pozval na nenákla dný oběd? Odpověď: Může to být přípustné, ale Lee by se měl poradit s oddělením firemní etiky a dodržování zásad nebo oddělením pro vztahy k vládním úřadům a v rámci odvětví, ještě než se nabídne, že Stana na oběd pozve. Pamatujte si, že pravidla vymezující, jaké typy dárků a pozorností můžeme nabídnout vládním zaměstnancům, jsou mnohem přísnější než pravidla, která řeší naše interakce s obchodními partnery. 33

40 Lobování Jednání s vládními představiteli (mimo rutinních administrativních záležitostí) někdy podléhají zákonům o lobování, zejména pokud se někdo snaží určitým způsobem ovlivnit jednání nebo rozhodování některého představitele. Při jednání s vládními představiteli byste měli vždy jednat v souladu s nejvyššími etickými standardy a dodržovat všechny příslušné zákony, pravidla a nařízení. V USA i mnoha dalších zemích je za lobování považováno i jakékoli jednání s úřední osobou (voleným představitelem, vládním zaměstnancem nebo správním orgánem) s cílem ovlivnit vládní rozhodnutí týkající se legislativy nebo vládních kontraktů. Všichni spolupracovníci, kteří jednají s americkými úředními osobami, by měli: Znát obsah dokumentace Zásada o činnosti zaměstnanců ve vztazích k vládním úřadům a pokyny Federální odhalování lobování a Odhalování plateb za akce na počest úředních osob nebo jako jejich ocenění. Informovat oddělení pro vztahy k vládním úřadům a v rámci odvětví před jakýmkoli nerutinním kontaktem s úřední osobou (nebo v rutinních záležitostech, pokud se záležitost týká vysoce postaveného vládního zaměstnance). Výjimky Výjimky z tohoto Kodexu budou udělovány pouze v mimořádných případech. Pokud chcete získat výjimku z ustanovení tohoto Kodexu, obraťte se na svého nadřízeného, který by se měl následně poradit s oddělením firemní etiky a dodržování zásad. Seznam zdrojů Další zdroje mohou být k dispozici na místních webových stránkách nebo v místním seznamu zdrojů. 34

41 35

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran 1. Právní a společenská odpovědnost Třetí strany, se kterými společnost Euromedic podniká, mohou mít významný vliv na společnost Euromedic

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Datum vydání: 18. 4. 2017 ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno Mgr. Veronika Kocarevová Ing. Renata Jiříková

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců

Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců Preambule Český svaz neslyšících sportovců, z.s., (dále ČSNS) se hlásí k etice deaflympismu ICSD a EDSO, která má své základy v historii deaflympismu a

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY V Praze dne 20. ledna 2017 Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM

Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Etický kodex skupiny BUZZI UNICEM Prohlášení Udržitelnost, čestnost a dobré podnikové řízení - jsou klíčovými prvky naší etické kultury, ze kterých vychází postoje vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům,

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Informace pro veřejnost 1. ÚVOD Pravidla jednání a etických zásad Komerční banka, a.s. a její Skupina Účelem tohoto dokumentu

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více