V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY"

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY âeské REPUBLIKY AOPK âr Praha 2006

2 V R O â N Í Z P R Á V A A G E N T U R A O C H R A N Y P Í R O D Y A K R A J I N Y â E S K É R E P U B L I K Y A O P K â R P R A H A

3 o b s a h 1 Úvod Organizace Hlavní okruhy odborné ãinnosti Natura Podpora orgánû státní správy ochrany pfiírody a krajiny Krajinotvorné programy Péãe o zvlá tû chránûná území Správa státního majetku Ochrana druhové rozmanitosti Mezinárodní spolupráce Péãe o jeskynû Státní program ochrany pfiírody a krajiny âr Ústfiední seznam ochrany pfiírody (ÚSOP) Informaãní systém ochrany pfiírody Vûdeckov zkumná ãinnost Konference a semináfie Publikaãní ãinnost Seznam boxû

4 ú v o d 1 Ú V O D Konec roku 2005 pfiinesl zásadní zmûnu ve struktufie státní ochrany pfiírody v âr. K ukonãila svou samostatnou ãinnost Správa ochrany pfiírody âr, a od splynula s Agenturou ochrany pfiírody a krajiny âr. K tomuto kroku se rozhodl ministr Ïivotního prostfiedí RNDr. Libor Ambrozek na základû anal zy, kterou zpracovali pod vedením námûstka ministra RNDr. Franti ka Pojera zástupci vedení obou organizací. Nejv znamnûj ím úkolem Agentury ochrany pfiírody a krajiny v roce 2005 byla i nadále pfiíprava soustavy chránûn ch území Evropsk ch spoleãenství Natura 2000, která bude vyhlá ena na základû smûrnice ã. 79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákû (zkrácenû smûrnice o ptácích) a smûrnice ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin (smûrnice o stanovi - tích). Po odeslání návrhu Národního seznamu evropsky v znamn ch lokalit âeské republiky do Bruselu (duben 2005) se jednalo zejména o monitoring navrïen ch území a jednotliv ch chránûn ch fenoménû podle v e uveden ch smûrnic. AOPK âr nadále pracovala jako ãlen konsorcia Evropského tematického stfiediska biologické rozmanitosti pfii Národním pfiírodovûdeckém muzeu v PafiíÏi zahájila ãinnost nová stfiediska AOPK âr v tûch krajích, kde doposud chybûla, tzn. se sídly v Liberci, Hradci Králové, Zlínû a Karlov ch Varech. Tím by mûlo dojít k dal ímu zlep ení a zpfiesnûní plo né pûsobnosti AOPK âr jako odborné organizace ochrany pfiírody. Pfii své ãinnosti spolupracovala Agentura ochrany pfiírody a krajiny âr kromû Ministerstva Ïivotního prostfiedí jako svého zfiizovatele zejména se Správou ochrany pfiírody, správami národních parkû, âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí, krajsk mi úfiady, správci vodních tokû, Lesy âeské republiky, obcemi i s mnoha nevládními a zájmov mi organizacemi, z nichï lze jmenovat napfiíklad âesk svaz ochráncû pfiírody, âesk a Moravsk rybáfisk svaz, âeskou spoleãnost ornitologickou, âeskou spoleãnost pro ochranu netop rû nebo âeskou speleologickou spoleãnost. Lze konstatovat, Ïe v echny úkoly na í organizace byly v roce 2005 úspû nû fie eny v rámci jejích finanãních a personálních kapacit. Ing. Martin Du ek fieditel AOPK âr 5

5 o r g a n i z a c e 2 O R G A N I Z A C E Agentura ochrany pfiírody a krajiny âr zabezpeãuje odbornou podporu pro ãinnost orgánû vefiejné správy ochrany pfiírody a krajiny na území âeské republiky a zaji Èuje odbornou, vûdeckov zkumnou, monitorovací, metodickou, dokumentaãní, informaãní, znaleckou a osvûtovou ãinnost v systému státních organizací ochrany pfiírody a krajiny. Obr. 1: Logo AOPK âr Pfiedmûtem ãinnosti AOPK âr je pak zejména: vytváfiení, správa a vedení Informaãního systému ochrany pfiírody vedení Ústfiedního seznamu ochrany a pfiírody a centrální dokumentace ochrany pfiírody a krajiny, správa státního majetku ve zvlá tû chránûn ch územích, vydávání stanovisek a expertních posudkû pro orgány státní správy a pro ostatní právnické a fyzické osoby, odborná, vûdeckov zkumná a znalecká ãinnost a ífiení informací v oblasti ochrany pfiírody a krajiny, shromaïìování podkladû a administrace krajinotvorn ch programû, pfiedev ím Programu péãe o krajinu a Programu revitalizace fiíãních systémû, uskuteãàování opatfiení k ochranû pfiírody, krajiny a pfiírodního dûdictví, mezinárodní spolupráce v ochranû pfiírody a krajiny vãetnû v konu vûdeckého orgánu CITES (Úmluvy o mezinárodním obchodû ohroïen mi druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a rostlin), ochrana a provoz zpfiístupnûn ch jeskyní. AOPK âr má celorepublikovou pûsobnost a svou ãinnost vykonávala prostfiednictvím 12 stfiedisek v Praze, âesk ch Budûjovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Havlíãkovû Brodu, Brnû, Olomouci a Ostravû. Ve druhé polovinû roku 2005 pak byla novû zfiízena stfiediska ve Zlínû, Liberci a Karlov ch Varech. Územní pûsobnost stfiedisek respektuje hranice krajû pfii zachování principu nedûlitelnosti velkoplo n ch zvlá tû chránûn ch území (tj. chránûn ch krajinn ch oblastí a národních parkû). V únoru 2006 bude uvedeno do provozu poslední stfiedisko AOPK âr v Hradci Králové. AOPK âr rovnûï provozovala v ech 13 vefiejnosti zpfiístupnûn ch jeskyní, tj. j. Balcarka, Katefiinské j., Sloupsko- o Ûvské j., Punkevní j., Bozkovské dolomitové j., Ch novské j., Konûpruské j., Zbra ovské aragonitové j., Javofiíãské j., Mladeãské j., j. Na Pomezí, j. Na piãáku a j. Na Turoldu. 7

6 o r g a n i z a c e Obr. 2: Zpfiístupnûné jeskynû v âr v roce vydal ministr Ïivotního prostfiedí opatfiení ã. 4/05, kter m s úãinností od pfievedl na AOPK âr v kon práva a závazky státu a ve kerou pûsobnost, kterou vykonávala ke dni svého zániku ( ) organizaãní sloïka státu s názvem Správa ochrany pfiírody. 8

7 Obr. 3: Organizaãní struktura AOPK âr k o r g a n i z a c e 9

8 3 H L A V N Í O K R U H Y O D B O R N É â I N N O S T I 3.1 NATURA 2000 Pokraãování v pfiípravû soustavy Natura 2000 v âeské republice bylo jednou z priorit Agentury ochrany pfiírody a krajiny âr i v roce Po schválení národního seznamu evropsky v znamn ch lokalit (863 lokalit) vládou âr pfiedali zástupci resortu Ïivotního prostfiedí 8. února 2005 Evropské komisi v Bruselu kompletní údaje pro v ech 863 evropsky v znamn ch lokalit a 38 ptaãích oblastí soustavy Natura âeská republika tak splnila jeden ze sv ch závazkû vûãi Evropské unii vypl vající z dvou evropsk ch smûrnic: smûrnice o ptácích (79/409/EHS) a smûrnice o stanovi tích (92/43/EHS), které byly transponovány do národní legislativy zákonem ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Jejich cílem je ochrana vybran ch ohroïen ch rostlin, ÏivoãichÛ a cenn ch typû pfiírodních stanovi È v celé Evropské unii. Obr. 4: Aktuální zobrazení lokalit národního seznamu soustavy Natura 2000, které byly vyhlá eny nafiízením vlády âr ã. 132/2005 Sb. ( ) Národní seznam evropsky v znamn ch lokalit v âeské republice (zdroj AOPK âr) Evropská komise hodnotí dostateãnost národních seznamû jednotliv ch ãlensk ch státû na tzv. biogeografick ch semináfiích. âeská republika spadá do dvou biogeografick ch oblastí panonské (4% rozlohy âr) a kontinentální (96% rozlohy âr). 10

9 Pro panonskou biogeografickou oblast se semináfi konal dne záfií 2005 v maìarském Sarródu. Z v sledkû semináfie vyplynulo, Ïe âeská republika bude muset národní seznam evropsky v znamn ch lokalit v men í mífie doplnit. Doplnûní národního seznamu pro panonskou biogeografickou oblast podle závûrû ze semináfie bude probíhat v roce 2006, aby bylo moïné ovûfiení lokalit v terénu bûhem vegetaãní sezóny. Poté budou novû doplnûné a stávající lokality se zmûnûn mi pfiedmûty ochrany projednány s dotãen mi vlastníky a v meziresortním fiízení. Národní seznam pak bude znovu vyhlá en novelou nafiízení vlády ã. 132/2005 v období Cel proces bude obdobnû probíhat i pro kontinentální biogeografickou oblast. V roce 2005 zaji Èovala AOPK âr pfiípravu odborn ch podkladû na kontinentální biogeografick semináfi, kde se bude hodnotit dostateãnost národního seznamu evropsky v znamn ch lokalit pro kontinentální biogeografickou oblast. Semináfi se bude konat v dubnu Pfiíprava spoãívala zejména ve v bûru lokalit do tzv. zásobníku pfiírodních komplexû. Pfiírodní komplexy se navrhovaly pro ochranu typû pfiírodních stanovi È a samotn zásobník bude moïné vyuïít k doplnûní národního seznamu, pokud tak vyplyne ze závûrû kontinentálního biogeografického semináfie. V fiíjnu 2005 byla pûvodní forma dokumentace evropsky v znamn ch lokalit a ptaãích oblastí v databázi Access nahrazena databází, která je pfiístupná prostfiednictvím webového rozhraní intranetu AOPK âr. DÛvodem je lep í pfiístup pro editaci, prohlíïení a aktualizaci údajû o evropsky v znamn ch lokalitách a ptaãích oblastech. V roce 2006 se plánuje zpfiístupnûní zmiàované databáze pro krajské úfiady, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a vojenské újezdy. Obr. 5: Logo soustavy Natura 2000 Bûhem roku 2005 do lo ke zpfiesnûní vrstvy mapování biotopû specialisty na jednotlivé biotopy. Zpfiesnûnou vrstvu mapování bude moïné vyuïít jako v chozí podklad pro monitorování stavu typû pfiírodních stanovi È a pro následné podávání pravideln ch zpráv Evropské komisi o stavu typû pfiírodních stanovi È z hlediska ochrany. Zpfiesnûná vrstva mapování biotopû byla také vyuïita pro projekt VaV 620/20/03 Optimalizace v sledkû mapování biotopû a jejich aktuálního zastoupení na území âr jako pfiedmûtu ochrany v souãasné soustavû maloplo n ch zvlá tû chránûn ch území âr. Cílem projektu bylo analyzovat zastoupení pfiírodních biotopû v dosavadní soustavû zvlá tû chránûn ch území a v navrïené soustavû evropsky v znamn ch lokalit. Na základû této anal zy byl zpracován odborn návrh na doplnûní stávající soustavy MZCHÚ o nová území, v nichï se vyskytují biotopy vzácné, dosud nedostateãnû stávající ochranou zaji tûné, biotopy velmi reprezentativní, pfiípadnû biotopy v znamné z hlediska regionální variability. V roce 2006 budou v sledky pfiedány krajsk m úfiadûm, které je mohou ve své územní pûsobnosti pouïít pfii vyhla ování nov ch MZCHÚ. V prosinci 2005 uspofiádala AOPK âr v Pardubicích semináfi s názvem Sledování a ochrana biotopû v âr. ZástupcÛm MÎP, stfiedisek AOPK âr, jednotliv ch CHKO a odborné vefiejnosti byly pfiedstaveny ãinnosti a projekty související se sledováním a ochranou biotopû v âr. Prezentováno bylo napfi. pokraãování soustavy Natura 2000 v âr, zaji tûní aktualizace vrstvy mapování biotopû, monitorování stanovi È, které plyne ze smûrnice o stanovi tích, zmiàovan projekt VaV Optimalizace v sledkû mapování biotopû a jejich aktuálního zastoupení na území âr jako pfiedmûtu ochrany v souãasné síti maloplo n ch zvlá tû chránûn ch území âr, Rámcová smûrnice o vodách a dal í. 11

10 V roce 2005 byla pfiipravena mapa soustavy Natura 2000 v âeské republice. Jedná se o aktuální zobrazení lokalit národního seznamu soustavy Natura 2000, které byly vyhlá eny nafiízením vlády ã. 132/2005 Sb. ( ). V materiálu je zároveà popsán proces vzniku soustavy Natura 2000 v âeské republice a charakterizovány druhy ÏivoãichÛ, rostlin a typy pfiírodních stanovi È, které jsou v rámci soustavy Natura 2000 v âr chránûny. V roce 2005 zapoãala pfiíprava zásad managementu druhû rostlin a ÏivoãichÛ, pro které jsou vyhla ovány evropsky v znamné lokality. Budou urãeny irokému spektru zájemcû zejména z fiad orgánû státní ochrany pfiírody, kter m by mûly poslouïit pfii zaji tûní péãe o lokality s v skytem cílov ch druhû. Dokument bude dokonãen v roce Monitoring druhû a biotopû Podle prûbûïnû dokonãovan ch metodik pro dlouhodobé, pravidelné a standardními metodami provádûné sledování druhû rostlin a ÏivoãichÛ a typû pfiírodních stanovi È vyskytujících se v âr, které jsou uvedeny v pfiílohách I, II, IV a V smûrnice o stanovi tích a monitorovacích plánû ptaãích oblastí a druhû z pfiílohy I smûrnice o ptácích, byl garanty z oddûlení monitoringu a inventarizací biodiverzity organizován pilotní terénní sbûr dat. Pro druhy, u nichï je pfiipravován nebo jiï realizován záchrann program, byla koordinace monitoringu vedena oddûlením záchrann ch programû. Podafiilo se vytvofiit funkãní a dlouhodobû vyuïitelnou síè externích odborn ch spolupracovníkû a byly provûfieny moïnosti koordinace monitoringu regionálními pracovi ti AOPK âr. Získané údaje slouïily jak k upfiesnûní metodick ch pokynû, tak k optimalizaci prací na v kladov ch materiálech k formátu hodnotících zpráv, které pfiipravovalo Evropské tématické stfiedisko biologické rozmanitosti (ETC/BD). Data budou vyuïita také v roce 2007 pfii podání první hodnotící zprávy podle smûrnice o stanovi tích. Monitoring byl v roce 2005 orientován pfiedev ím na evropsky v znamné druhy a dal í (zejména zvlá tû chránûné) druhy budou do monitorovacího schématu zaãlenûny po konzultaci s MÎP v následujících letech. Za úãelem vytvofiení pfiehledné a kompletní databáze o v skytu jednotliv ch pfiírodních fenoménû byla ve spolupráci s oddûlením datové podpory do nálezov ch databází AOPK âr zadána data získaná v prûbûhu mapování pro vymezení soustavy chránûn ch území Natura 2000 a dal í relevantní údaje. Probûhlo také zpfiesnûní vrstvy mapování biotopû v rámci tzv. rektifikací. Vedle úzké vazby na finalizaci grantového projektu VaV/610/4/01 Monitoring zvlá tû chránûn ch druhû rostlin, ÏivoãichÛ a typû pfiírodních stanovi È v znamn ch z hlediska legislativy ES budou v sledky plnûní tohoto hlavního úkolu vyuïitelné pro úãely v zkumného zámûru M MT (dílãí ãást Biodiverzita). 12

11 BOX 1: Natura Základní informace Natura 2000 je soustava chránûn ch území evropského v znamu vytváfiená podle legislativních pfiedpisû ES smûrnice ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi È, volnû Ïijících druhû ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin (smûrnice o stanovi tích) a smûrnice ã. 79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákû (smûrnice o ptácích). Natura 2000 je tvofiena dvûma typy území ptaãími oblastmi (SPA - Special Protection Areas) a evropsky v znamn mi lokalitami (SCI Sites of Community Importace). Území soustavy Natura 2000 jsou navrhována v hradnû na vûdeckém základû, podle odborn ch kritérií uveden ch ve smûrnici o stanovi tích. Cílem soustavy Natura 2000 je zachovat pfiízniv stav chránûn ch fenoménû na lokalitách v souladu s ekonomick mi, sociálními i regionálními zájmy a ve spolupráci s dotãen mi subjekty v území Ïijícími a hospodafiícími. Natura 2000 v âr byla vymezena na základû rozsáhlého mapování biotopû a rostlinn ch a Ïivoãi n ch druhû provádûného v letech PODPORA ORGÁNÒ STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY AOPK âr povaïovala podporu orgánû ochrany pfiírody za jednu ze sv ch nejdûleïitûj ích ãinností. Nejtûsnûj í spolupráce probíhá s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, správami národních parkû (NP) a chránûn ch krajinn ch oblastí (CHKO) a krajsk mi úfiady. Zamûfiuje se na pfiípravu podkladû pro rozhodování (pfiímá podpora), úãast na pfiípravû legislativních norem (legislativní podpora) a pfiípravu odborn ch metodik (metodická podpora). Pfiímá podpora orgánû ochrany pfiírody je rozsahem nejv znamnûj í a je zaji Èována zejména regionálními pracovi ti (stfiedisky). AOPK âr pfiipravovala odborné podklady a stanoviska v problematice: obecné ochrany rostlin a ÏivoãichÛ ( 5 zákona ã.114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû), ochrany volnû Ïijícího ptactva ( 5b zákona ã.114/1992 Sb.) ochrany krajinného rázu ( 12 zákona ã.114/1992 Sb.), ochrany zvlá tû chránûn ch druhû ( 56 zákona ã.114/1992 Sb.), ochrany zvlá tû chránûn ch území, ZCHÚ ( 43 zákona ã.114/1992 Sb.), ochrany a vyuïití jeskyní ( 10 zákona ã.114/1992 Sb.), ochrany dfievin ( 7 zákona ã.114/1992 Sb.), památn ch stromû ( 46 zákona ã.114/1992 Sb.) povolení kácení dfievin ( 8 zákona ã.114/1992 Sb.), pfiechodnû chránûn ch ploch ( 13 zákona ã.114/1992 Sb.), registrace v znamn ch krajinn ch prvkû ( 6 zákona ã.114/1992 Sb.). Stanoviska byla nejãastûji vydávána pro MÎP, krajské úfiady, Správu ochrany pfiírody, správy národních parkû, âeskou inspekci Ïivotního prostfiedí (âiîp), magistráty, povûfiené obecní úfiady a Policii âr. Nezbytnou souãástí pfiípravy odborn ch podkladû byla úãast pracovníkû AOPK âr na terénních etfieních a jednáních. 13

12 AOPK âr je v souladu se zákonem ã. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoãnících jmenována soudnû znaleck m pracovi tûm v problematice ochrany pfiírody a krajiny. V roce 2005 AOPK âr vypracovala 19 soudnû znaleck ch posudkû, z toho nejvíce pro mûstské a obecní úfiady (8) a âeskou inspekci Ïivotního prostfiedí (7). Z hlediska pfiedmûtu posudku se 12 t kalo problematiky památn ch stromû a dendrologie, ãtyfii posudky problematiky krajinného rázu, dva druhové ochrany a jeden posudek obecné územní ochrany. Obr. 6: Metodická pfiíruãka Hodnocení fragmentace krajiny dopravou Legislativní podpora státní správy spoãívá nejãastûji ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí na pfiípravû zákonn ch a podzákonn ch norem v oblasti ochrany pfiírody. V roce 2005 to byla zejména úãast na pfiípravû: seznamu zvlá tû chránûn ch druhû, popfi. poddruhû pro novelizaci vyhlá ky ã. 395/1992 Sb. zafiazení druhû z pfiílohy IV smûrnice ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin pfiípravû vyhlá ek podle 5b odst. 4 resp. 56 odst. 4 a 5 zákona o ochranû pfiírody a krajiny o pfiedcházení závaïn ch hospodáfisk ch kod zpûsoben ch paãkem obecn m (Sturnus vulgaris) a kormoránem velk m (Phalacrocorax carbo). V neposlední fiadû se vûnujeme pfiipomínkování právních norem v znamn ch z hlediska ochrany pfiírody a krajiny pfiipraven ch MÎP a v rámci mezirezortních pfiipomínkov ch fiízení pfiedpisû pfiedkládan ch jin mi resorty. Metodická podpora orgánû ochrany pfiírody souvisí se snahou o sjednocení postupû pfii rozhodování v záleïitostech t kajících se ochrany pfiírody a krajiny a pfii zaji Èování péãe o zvlá tû chránûné ãásti pfiírody (zvlá tû chránûná území, zvlá tû chránûné druhy a památné stromy) mezi rûzn mi sloïkami státní správy, zaloïeném na nejnovûj ích odborn ch poznatcích. 14

13 3.3 KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY Program revitalizace fiíãních systémû Program revitalizace fiíãních systémû (PR S) byl zahájen v roce 1992 jako první z krajinotvorn ch programû. Finanãní prostfiedky na jeho realizaci jsou kaïdoroãnû vyãleàovány ze státního rozpoãtu. Poskytování dotací stanovují pravidla PR S, vydávaná MÎP. Odbornou agendu programu zabezpeãuje AOPK âr, na regionální úrovni je program zaji Èován ve spolupráci s Regionálními poradními sbory. V rámci tohoto programu jsou podporovány investiãní akce, jejichï pfiedmûtem jsou zejména zásahy do vodního reïimu krajiny (zvy ování retenãní schopnosti krajiny, zpomalování povrchového odtoku, likvidace nevhodnû proveden ch odvodàovacích soustav apod.). Tímto programem je od roku 2003 podporována v stavba a obnova ãistíren odpadních vod a kanalizací, a to v rámci podprogramu f). ZmiÀovan podprogram navazuje na dfiíve samostatn Program drobn ch vodohospodáfisk ch ekologick ch akcí (PDVEA), kter byl v r ukonãen a v rámci kterého jsou od r financovány pouze rozestavûné akce. Tab. 1: Dotaãní tituly, platné v roce 2005, vãetnû pfiedbûïného pfiehledu vynaloïen ch finanãních prostfiedkû na jejich podporu a poãet realizovan ch akcí (zdroj AOPK âr) typ revitalizaãního opatfiení poãet akcí tis. Kã a Revitalizace pfiirozené funkce vodních tokû b Zakládání a revitalizace prvkû ekologické stability vázan ch na vodní reïim c OdstraÀování pfiíãn ch pfiekáïek na vodních tocích a podpora takov ch technick ch fie ení, která je neobsahují (doplàování a stavba rybích pfiechodû) d revitalizace retenãní schopnosti krajiny f v stavba a obnova âov a kanalizace vã. zakládání umûl ch mokfiadû g revitalizace pfiirozené funkce vodních tokû s revitalizací retenãní schopnosti krajiny Z uvedeného pfiehledu vypl vá, Ïe kromû v stavby finanãnû nároãn ch ãistíren odpadních vod a kanalizací zaujímá dominantní postavení mezi realizovan mi opatfieními obnova retenãní schopnosti krajiny podprogram d). Jedná se pfiedev ím o revitalizaci v minulosti zanikl ch a po kozen ch vodních nádrïí. Podprogram g) umoïàuje od r vítanou kombinaci velmi Ïádan ch revitalizací vodních nádrïí spolu s Ïadatelsky ménû atraktivními revitalizacemi vodních tokû. V roce 2005 zaznamenala opatfiení tohoto typu v razn vzestup (5 akcí v r. 2004). Prioritním zájmem AOPK âr v ak nadále zûstávají revitalizace tokû samotn ch, a to s ohledem na pozitivní vliv tûchto opafiení na krajinu, vodní prostfiedí i protipovod- Àovou ochranu. 15

14 Obr. 7: Revitalizace potoka v CHKO Orlické hory, obrázek vlevo je pfied a obrázek vpravo po provedené revitalizaci Program péãe o krajinu Program péãe o krajinu (PPK) vznikl v roce Financování je vázáno na pfiíslu n kalendáfiní rok a v rámci PPK jsou ÏadatelÛm pfiiznávány neinvestiãní finanãní prostfiedky. Jejich poskytování stanovují pravidla PPK, vydávaná MÎP. Odbornou agendu programu zabezpeãuje AOPK âr. Program péãe o krajinu má dva základní podprogramy: Podprogram péãe o volnou krajinu mimo ZCHÚ (dotaãní tituly A-C) a Podprogram péãe o zvlá tû chránûné ãásti pfiírody a ptaãí oblasti (podprogram D). V rámci PPK pro krajinu mimo ZCHÚ byla v roce 2005 zaji Èována opatfiení odpovídající níïe uveden m dotaãním titulûm: A. Ochrana krajiny proti erozi A1. Asanace a stabilizace projevû plo né a r hové eroze mimo koryta vodních tokû (zemní práce - meze, prûlehy) A2. Tvorba biologick ch protierozních opatfiení a realizace vymezen ch a schválen ch prvkû územního systému ekologické stability (ÚSES) z geneticky a stanovi tnû odpovídajícího osiva a sadbového materiálu (v sadba dfievin, zakládání trval ch travních porostû) B. UdrÏení kulturního stavu krajiny B1. Vytváfiení podmínek pro zachování v znamn ch biotopû ( etrné kosení, likvidace náletov ch dfievin, extenzivní pastva) B2. O etfiení památn ch a dal ích v znamn ch stromû a alejí B3. V sadba nelesní zelenû vãetnû ovocn ch stromû, pfiedev ím star ch a krajov ch odrûd od r nov dotaãní titul (opatfiení tohoto typu byla v pfiede l ch letech realizována z titulu B1) C. Podpora druhové rozmanitosti C1. Opatfiení k podpofie druhové rozmanitosti (rozru ování drnu, prohlubování a vytváfiení tûnûk) C2. Opatfiení k podpofie pfiírodû blízkého hospodafiení v lesích, zejména ve vymezen ch a schválen ch prvcích ÚSES (opatfiení nad rámec stanoven zákonem o lesích). 16

15 Studie pro krajinotvorné programy a odborné publikace V rámci tohoto titulu jsou zpracovávány podkladové materiály pro vyuïití v Programu péãe o krajinu a od roku 2005 i v Programu revitalizace fiíãních systémû. Tyto podkladové materiály slouïí jak zohled- Àování zájmû ochrany pfiírody napfi. pfii územním plánování, tak systematické realizaci krajinotvorn ch opatfiení ve vybran ch územích. Îádost o poskytnutí financí se v tomto pfiípadû nepodává - námûty na vypracování studií jsou pfiedkládány pfiímo stfiedisky AOPK âr. Na PPK pro krajinu mimo zvlá tû chránûná území (ZCHÚ) bylo v roce 2005 pro AOPK âr vyãlenûno 65 mil. Kã. Z dotaãních titulû A aï C bylo z celkové finanãní ãástky ãerpáno 58,43 mil. Kã na podporu 784 realizovan ch akcí. Z titulu Studie pro krajinotvorné programy a odborné publikace bylo v roce 2005 zpracováno 28 odborn ch prací v celkové hodnotû 6,14 mil. Kã. Jak vypl vá z obr. 8, nejvíce akcí bylo v roce 2005 realizováno z titulu B1 a nejvíce finanãních prostfiedkû bylo vynaloïeno na opatfiení z titulu A2. Právû pravidelná péãe o mnohé luãní a mokfiadní biotopy a realizace prvkû ÚSES patfií mezi priority Koncepce krajinotvorn ch programû, která byla zpracována AOPK âr v roce Naopak nejménû vyuïívan m dotaãním titulem programu je C2 - opatfiení k podpofie pfiírodû blízkého hospodafiení v lesích. Poãet akcí podle dotaãních titulû v roce 2005 Objem finanãních prostfiedkû vynaloïen ch na dotaãní tituly PPK v roce 2005 (v mil. Kã) Obr. 8: Grafické znázornûní poãtu akcí a objem finanãních prostfiedkû na PPK v roce 2005 (zdroj AOPK âr) 3.4 PÉâE O ZVLÁ Tù CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ V roce 2005 se péãe o ZCHÚ, zabezpeãovaná AOPK âr, soustfiedila zejména na maloplo ná ZCHÚ, nacházející se mimo území CHKO. Jde pfiedev ím o následující ãinnosti: DoplÀování soustavy zvlá tû chránûn ch území zaji Èovala zejména stfiediska AOPK âr, která vydávala odborná stanoviska k zámûrûm na vyhlá ení územní ochrany a zpracovávala odborné podklady k vyhla ovacímu fiízení. Byly pfiipravovány podklady pro pfiehlá ení nûkter ch ZCHÚ s nedostatky ve zfiizovacích dokumentech a podklady pro vyhlá ení zvlá tní územní ochrany nov ch lokalit, které byly postoupeny MÎP. Za rok 2005 byla novû vyhlá ena nebo pfiehlá ena NPR Krumlovsko-rokytenské slepence, NPP Leti tû LetÀany, NPP Kalendáfi vûkû a NPR Bohdaneãsk rybník. 17

16 Rozpracována jsou následující území: NPR Drbákov Albertovy skály, NPR Hrabanovská ãernava, NPR Libick luh, NPP Jeskynû Na Pomezí, NPP Swamp, NPP Peklo, NPP LuÏní potok, NPR Pouzdfianská step a návrh na NPR Rolavská vrchovi tû. Podle poïadavkû krajsk ch úfiadû zpracovávala stfiediska také odborné a administrativní podklady k vyhlá ení pfiírodních rezervací (PR) a pfiírodních památek (PP). Inventarizaãní prûzkumy (IP) byly zaji Èovány pfiedev ím v rámci grantového projektu VaV 620/2/03 Inventarizace národních kategorií maloplo n ch zvlá tû chránûn ch území, kter byl ukonãen v roce V rámci jeho fie ení bylo zpracováno celkem 304 inventarizaãních prûzkumû. Bylo to zhruba 70 % z celkového poãtu prûzkumû, které byly navrïeny v poãáteãním roce fie ení jako potfiebné. Inventarizaãní prûzkumy se v letech uskuteãnily v celkem 107 ZCHÚ, coï pfiedstavuje témûfi 87 % z celkového poãtu ZCHÚ národních kategorií, které se nacházejí mimo CHKO a NP a pro které zaji Èovala inventarizaãní prûzkumy AOPK âr. Mezi obory pfievládaly IP botanické a entomologické, jen ojedinûle byl zpracováván IP geologick ãi hydrologick. Úkolem grantového projektu byla pfiíprava metodického postupu zpracování inventarizací pro v echny typy kategorií ZCHÚ. Plány péãe. Zv ená pozornost byla v roce 2005 vûnována plánûm péãe o ZCHÚ. Uvedené dokumenty obsahují jak návrhy konkrétních zásahû a opatfiení, nutn ch k zachování ãástí pfiírody, pro nûï byla vyhlá- ena (pfiedmût ochrany), tak i limity pro vyuïívání území k hospodáfisk m nebo jin m úãelûm. U ZCHÚ, která se nacházejí na lesní pûdû, byly zpracovávány tak, aby mohly b t plnû vyuïity pfii pfiípravû nov ch lesních hospodáfisk ch plánû a osnov. Dokonãovány byly plány péãe, kde dosud chybûly nebo byly zpracovány je tû pfied vydáním metodiky z r Dále byly zpracovávány plány péãe, kde konãila jejich platnost. Z kategorií národních ZCHÚ to byly zejména plo nû rozsáhlej í a biotopovû rozmanitá území jako je kupfi. NPR BrouskÛv ml n, NPR Zhejral, NPR Novodomské ra elini tû, NPP LuÏní potok, NPP Babiããino údolí, NPP Hrdibofiické rybníky a NPP pranûk. V rûzném stupni rozpracování zûstává dal ích 14 plánû péãe. SoubûÏnû byly pfiipraveny plány péãe jako souãást podkladû pro pfiehlá ení stávajících NPR a NPP, pfiípadnû pro území novû zfiizovaná. (viz úkol DoplÀování soustavy ZCHÚ). V echna stfiediska prûbûïnû zpracovávala plány péãe pro území v péãi krajsk ch úfiadû, kter ch bylo zhruba 35. Ústfiední pracovi tû vydávalo odborná stanoviska ke zpracovan m návrhûm plánû péãe (20) a u nûkter ch se podílelo na pfiípravû koneãné verze. Souãasnû pfiipomínkovalo návrh vyhlá ky o pfiípravû plánû péãe. Péãe o zvlá tû chránûná území. Realizace opatfiení, zahrnut ch do schválen ch plánû péãe pro ZCHÚ národních kategorií, zaji Èovaly z PPK v leto ním roce správy CHKO. AOPK âr zabezpeãovala hospodáfiská opatfiení ve ZCHÚ nenárodních kategorií, které jsou ve správû AOPK âr, z podprogramu správa nezcizitelného majetku ve zvlá tû chránûn ch územích. Administrativnû a finanãnû je podprogram realizován v souladu s vyhlá kou Ministerstva financí ã. Obr. 9: NPR Novodomské ra elini tû 18

17 40/2001 Sb. Finanãní prostfiedky na hospodáfiské zásahy jsou uvolàovány Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, a to na základû pfiedloïeného investiãního zámûru. V roce 2005 byly hospodáfiské zásahy realizovány v celkem 62 ZCHÚ a ãerpáno na nû bylo tis. Kã. V echny hospodáfiské zásahy byly pro daná ZCHÚ uskuteãnûny podle platn ch plánû péãe. Kontrolní a revizní ãinnost mapovala stav pfiírodních pomûrû v ZCHÚ i uskuteãàování opatfiení pfii péãi o nû. V sledky byly zaznamenávány do rezervaãních knih. Kontrolu provádûli pracovníci stfiedisek AOPK âr i ústfiedního pracovi tû. Odborná stanoviska k Ïádostem o v jimky z ochrann ch podmínek ZCHÚ byla na vyïádání MÎP nebo i subjektû poïadujících v jimky z ochrann ch podmínek ZCHÚ prûbûïnû zpracovávána a pfiikládána k Ïádostem o povolení ãinností, které jdou nad rámec ochrann ch reïimû ZCHÚ. Stanoviska pfiipravovala v roce 2005 v echna pracovi tû AOPK âr. Památné stromy. Ke konci roku 2005 bylo v odborné databázi památn ch stromû celkem polo- Ïek, coï pfiedstavuje více neï 23 tisíc stromû. V roce 2005 bylo novû vyhlá eno a zapsáno do databáze 203 poloïek, u 49 poloïek byla ochrana zru ena. V roce 2005 byly podle poïadavkû státní správy zpracovávány posudky zdravotního stavu a stability památn ch stromû, vhodnosti zpûsobu jejich o etfiení, posouzení Ïádostí pro ãerpání financí z fondu PPK: jednalo se celkem o 35 pfiípadû. Dále byly na podnûty jednotlivcû i státní správy (a dal ích subjektû) posouzeny návrhy na nové památné stromy; celkem bylo AOPK âr postoupeno 15 návrhû. V nûkter ch pfiípadech byly posouzeny Obr. 10: Památn strom Vejdova lípa, vyhlá en v roce 1977, obec Pastviny, stáfií stromu 560 let, obvod kmene 12,5 m 19

18 BOX 2: Kategorie ZCHÚ NP - Národní park CHKO - Chránûná krajinná oblast i návrhy na vyfiazení stávajících památn ch stromû z odborné databáze - zru ení ochrany (v razné zhor ení zdravotního stavu, zánik jedincû vlivem povûtrnostních podmínek apod.). NPR NPP PR PP - Národní pfiírodní rezervace - Národní pfiírodní památka - Pfiírodní rezervace - Pfiírodní památka V roce 2005 pokraãovala revize odborné databáze památn ch stromû, zejména ve v chodoãeském regionu. Zatím bylo vyhodnoceno poloïek Z tohoto poãtu bylo bez pfiipomínek pfievzato poloïek, 873 poloïek je tfieba doplnit, 10 poloïek bylo oznaãeno ke zru ení, ovûfiit je tfieba dal ích 13 poloïek. Provádûn byl systematick mykologick prûzkum památ- n ch stromû. V sledky byly prûbûïnû zpracovávány a u-kládány do dílãí odborné databáze modulu ISOP. Ve spolupráci s V zkumn m ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v PrÛhonicích se AOPK âr podílí na fie ení projektu 0114 Záchrana genofondu památn ch stromû v âeské republice. V roce 2005 byly publikovány v s-ledky tohoto projektu v hlavním mûstû Praze a Stfiedoãeském regionu a proveden terénní prûzkum doplàkû v dal ích regionech (u novû vyhlá en ch nebo dodateãnû zafiazen ch památn ch stromû) celkem na 74 lokalitách. 3.5 SPRÁVA STÁTNÍHO MAJETKU Vhodné typy pozemkû spravované AOPK âr jsou tam, kde je to úãelné a moïné, pronajímány k úãelov m hospodáfisk m ãinnostem. V nájemních smlouvách jsou uplatnûny podmínky stanovené ochranou pfiírody, zaji Èující Ïádoucí v voj pfiedmûtu ochrany. Jedná se zejména o vodní plochy v ZCHÚ a pfiilehlé pozemky, na kter ch nájemce mûïe zajistit i managementová opatfiení stanovená plánem péãe. Správa státního majetku je napojena finanãnû do podprogramu Programové financování státního majetku v ZCHÚ âr. Investiãní zámûry byly pfiipravovány pro naplnûní povinností vlastníkû vypl vajících z platné legislativy. Oddûlení správy fondu pozemkû jsou zaji Èovány akce stavebního charakteru pfiedev ím k zabezpeãení provozuschopnosti a funkãnosti vodních dûl a jejich uvedení do právního stavu, akce k zaji tûní slovitelnosti rybníkû, opravy hrází, rekonstrukce technick ch objektû apod. Investiãní zámûry jsou pfiipravovány z ãásti na ústfiedním pracovi ti a konzultovány se stfiedisky AOPK âr, v nûkter ch pfiípadech i se správami chránûn ch krajinn ch oblastí, z ãásti jsou pfiipravovány stfiedisky a dopracovány oddûlením správy fondu pozemkû. Dal í investiãní zámûry zaji Èují konkrétní opatfiení pro konkrétní lokalitu. Jejich ãást fie í vznikající havarijní stavy ohroïující Ïivoty nebo majetek fyzick ch a právnick ch osob nebo odvrací moïné sankce za neplnûní povinností vlastníkû vypl vající z platné legislativy. BliÏ í informace o konkrétních akcích v roce 2005 naleznou zájemci na 20

19 3.6 OCHRANA DRUHOVÉ ROZMANITOSTI Na rozdíl od nespecifické a ífieji pojaté péãe o stanovi tû a ekosystémy, která je zaji Èována opatfieními v ZCHÚ nebo krajinotvorn mi programy, je druhová ochrana zamûfiena na aktivní, cílenou pomoc ohroïen m druhûm planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ. Realizuje se pfiedev ím formou sledování zmûn v roz ífiení vybran ch prioritních druhû, vyhodnocování pfiíãin ohroïení, kategorizace ohroïení organismû formou ãerven ch seznamû a pfiípravou a realizací druhovû specifick ch opatfiení vãetnû záchrann ch programû. Jádro ãinnosti AOPK v roce 2005 v oblasti druhové ochrany spoãívalo pfiedev ím v fie ení projektu VaV/620/1/03 V zkum ekologie a roz ífiení, návrh managementu populací a záchrann ch programû zvlá tû chránûn ch druhû ÏivoãichÛ. Cílem projektu byla pfiíprava koncepce záchrann ch programû zvlá tû chránûn ch druhû ÏivoãichÛ fiazen ch podle vyhlá ky MÎP ã. 395/1992 Sb. mezi kriticky a silnû ohroïené druhy, dále pfiíprava konkrétních záchrann ch programû a programû péãe pro vybrané prioritní druhy, shromáïdûní údajû o realizaci opatfiení na podporu ÏivoãichÛ uskuteãnûn ch v uplynul ch letech a jejich vyhodnocení. Nedílnou souãástí bylo téï mapování v skytu a v zkum bionomie vybran ch druhû. V rámci fie ení úkolu byla vûnována zvlá tní pozornost druhûm, které mohou pûsobit konflikty se zájmy ãlovûka. Pfiednostnû tak byly pfiipraveny záchranné programy nebo programy péãe pro tfii druhy velk ch elem rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka (Canis lupus) a medvûda hnûdého (Ursus arctos), pro vydru fiíãní (Lutra lutra) a bobra evropského (Castor fiber). Dále byly vypracovány záchranné programy pro nejohroïenûj í Ïivoãi né druhy na í pfiírody, u kter ch existuje ance na jejich záchranu sysel obecn (Spermophilus citellus), drop velk (Otis tarda) a ãtyfii druhy denních mot lû jasoà dymnivkov (Parnassius mnemosyne), hnûdásek osikov (Euphydryas maturna), hnûdásek chrastavcov (Euphydryas aurinia) a okáã jílkov (Lopinga achine). Program péãe pro velké elmy byl pfiipraven ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovcû AV âr, nestátní neziskovou organizací Hnutí Duha, Správou NP a CHKO umava a Správou CHKO Beskydy. Program je rozdûlen na dvû ãásti: systematick monitoring v ech druhû velk ch elem v oblastech v skytu rozsáhlá osvûtová kampaà zamûfiená na vytipované cílové skupiny (vefiejnost obecnû, chovatelé, myslivci apod.). Návrh programu byl v roce 2005 dokonãen a diskutován s hlavními zájmov mi skupinami. Poté byl pfiedloïen ke schválení MÎP. Program péãe o vydru fiíãní byl pfiipraven AOPK âr, stfiediskem HavlíãkÛv Brod a Stanicí ochrany fauny v Pavlovû ve spolupráci s âesk m nadaãním fondem pro vydru a nezávisl mi experty. Opatfiení programu fie í pfiedev ím nejv znamnûj í pfiíãiny ohro- Ïení, jimiï je ilegální zabíjení a vysoká mortalita následkem stfietû s dopravou. Obr. 11: Vydra fiíãní 21

20 V poslední dobû se mnoïí pfiípady konfliktû hospodáfisk ch zájmû ãlovûka s rostoucí populací bobra evropského. Také pro tento druh byl v roce 2005 dokonãen rozsáhl program péãe, pfiipraven v úzké spolupráci s âeskou zemûdûlskou univerzitou a Univerzitou Palackého. Základem pfiipraveného programu je rozãlenûní území âeské republiky do tfií zón s rozdíln m pfiístupem k populaci bobra podle poïadavkû ochrany pfiírody i moïností trvalé existence druhu bez v znamn ch konfliktû. Zóny A garantují pfiísnou ochranu druhu (jedná se pfiedev ím o evropsky v znamné lokality s bobrem evropsk m jako pfiedmûtem ochrany), naopak zóny C trval v skyt bobra vyluãují. V chodiskem programu je snaha o udrïení trvale Ïivotaschopné populace bobra evropského v âr a zároveà minimalizace ekonomické újmy pûsoben ch tímto druhem. Zbytek území umoïàuje v skyt bobra evropského za pfiedpokladu, Ïe v dûsledku jeho pfiítomnosti v území nebude docházet k neúmûrné ekonomické újmû. Druh s jasnou pfiíãinou úbytku a zároveà jeden z nejohroïenûj ích na území âeské republiky je sysel obecn. Rapidní úbytek poãtu kolonií, kter ch je v âr zhruba dvû desítky, stejnû jako jejich izolovanost a omezená poãetnost, znamená vysokou pravdûpodobnost zániku populace v dûsledku náhodn ch faktorû jako jsou napfi. choroby nebo nepfiíznivé poãasí. Na pfiípravû záchranného programu pro tento druh spolupracovala AOPK âr s Pfiírodovûdeckou fakultou Univerzity Karlovy a Správou ochrany pfiírody. Záchrann program je zamûfien na udrïení souãasného stavu populace sysla obecného v âr, zv ení poãtu jeho kolonií a jejich postupné propojování. Jedním z ptaãích druhû, pro které byl ve spolupráci s Krajsk m úfiadem Jihomoravské kraje pfiipraven záchrann program, je drop velk. Tento druh z území âr vymizel v prûbûhu 90. let 20. století. AÏ do souãasnosti jsou na místû jeho pûvodního v skytu na Znojemsku zji Èovány krátkodobé pobyty ptákû z blízké lokality s prosperující populací u rakouského Retzu. V chodiskem programu je obnovení biotopu druhu na místech pûvodního v skytu úpravou zemûdûlského hospodafiení tak, aby zde bylo umoïnûno jeho hnízdûní i zimování. Vzhledem k malé úspû nosti podobn ch postupû program nepoãítá s vypou tûním umûle odchovan ch jedincû do volné pfiírody. V roce 2005 AOPK âr pfiipravila ve spolupráci s Biologickou fakultou Jihoãeské univerzity a Entomologick m ústavem AV âr ãtyfii záchranné programy pro nejohroïenûj í druhy denních mot lû: jasonû dymnivkového, okáãe jílkového, hnûdáska osikového a hnûdáska chrastavcového. Obr. 12: Hnûdásek chrastavcov Hnûdásek osikov a okáã jílkov ob vají poslední jedinou lokalitu v âr (hnûdásek v Polabí, okáã na jiïní Moravû), jasoà dymnivkov a hnûdásek chrastavcov se sice doposud v âr vyskytují na více místech, jejich poãetnost v ak silnû klesá. Záchranné programy jsou zamûfieny na úpravu zpûsobû hospodafiení na lokalitách tûchto druhû smûrem k pûvodním, vyhovujícím formám. 22

21 Obr. 13: Mapa v skytu rakû v âr (zdroj AOPK âr) V znamnou souãástí fie eného úkolu byl v zkum aktuálního roz ífiení rakû v âeské republice. S pomocí GIS anal z bylo na území celého státu vymezeno úsekû vodních tokû. Ve spolupráci s externími mapovateli na nich byl sledován v skyt dvou pûvodních druhû rakû raka fiíãního (Astacus astacus) a raka kamenáãe (Austropotamobius torrentium) a v skyt nepûvodních druhû raka bahenního (Astacus leptodactylus), raka pruhovaného (Orconectes limosus) a raka signálního (Pacifastacus leniusculus). Posledním dvûma sledovan m druhûm byla vûnována pozornost také jako pfiena eãûm nebezpeãného onemocnûní raãího moru. Díky projektu byla získána velmi podrobná informace, která umoïàuje plánovat moïná ochranná opatfiení i zásahy na odstranûní nepûvodních druhû. Byly získány cenné údaje o v skytu raka kamenáãe, kdy z pûvodních tfií znám ch lokalit se jejich poãet rozrostl na nûkolik desítek, nûkteré zcela mimo jeho známé roz ífiení. V souvislosti s mapováním rakû byl sledován i v skyt norka amerického (Mustela vison) nepûvodního druhu elmy, kter pfiedstavuje velkou hrozbu pro celé populace rakû. Jde o Ïivoãicha vázaného na vodní prostfiedí, jehoï potravou je iroké spektrum obratlovcû i bezobratl ch ÏivoãichÛ. V souãasné dobû dochází k jejímu rychlému ífiení, takïe byl sledován jeho v skyt a zkou eny moïnosti ovlivnûní jeho populací. Náplní ãinnosti AOPK âr je téï samotná realizace a koordinace jiï schválen ch záchrann ch programû ohroïen ch druhû ÏivoãichÛ a rostlin. V roce 2005 byl v tomto smûru hlavní náplní záchrann program perlorodky fiíãní (Margaritifera margaritifera). Tento dlouhodobû realizovan program je zamûfien na péãi o celá povodí s v skytem perlorodky a doplàkovû probíhá téï polopfiirozen odchov pro obnovu pûvodních populací. Odchov se uskuteãàuje v pfiirozeném prostfiedí NPP Blanice, odchovaní jedinci jsou posléze vypou tûni do tokû, jeï byly klasifikovány jako nejcennûj í a kde se soustfiedí vût ina ochranáfiské péãe. Ta je zamûfiena na rekonstrukci sítû drobn ch vodoteãí, které jsou klíãov mi prvky v potravním zásobení druhu. 23

22 AOPK âr se úãastní práce v poradním sboru záchranného programu tetfieva hlu ce (Tetrao urogalus), kter je ustanoven pfii MÎP. V roce 2005 se konalo v jezdní zasedání poradního sboru záchranného programu v Beskydech. Zde je pfied vypou tûním umûle odchovan ch jedincû vûnována péãe pfiípravám lesních porostû smûrem k jejich vût í strukturovanosti a k vhodnému druhovému sloïení. AOPK âr je spolufie itelem repatriace lososa obecného (Salmo salar). V roce 2005 pokraãovalo vysazování plûdku do povodí fiek Ohfie, Kamenice a Plouãnice. Stav vysazované populace juvenilních lososû byl v prûbûhu roku opakovanû sledován. V rámci fie ení projektu byl zorganizován otevfien semináfi na téma druhové ochrany ÏivoãichÛ, kter probûhl za velkého zájmu odborné vefiejnosti v listopadu 2005 v Koutech u Ledãe nad Sázavou. Obr. 14: Hofiec jarní Záchranné programy byly v roce 2005 realizovány nebo pfiipravovány také pro rostliny. Probíhala realizace schválen ch záchrann ch programû pro rdest dlouholist (Potamogeton praelongus) a matiznu bahenní (Ostericum palustre). Ve spolupráci s dal ími odborn mi subjekty byly pfiipraveny projekty záchrann ch programû pro hofieãek mnohotvar ãesk (Gentianella preacox subsp. bohemica), hofiec jarní (Gentiana verna), hvozdík píseãn ãesk (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) a plavín títnat (Nymphoides peltata). Projekty budou pfiedloïeny k oponentufie a následnû postoupeny ke schvalovacímu fiízení na MÎP. Pokraãoval v zkum vstavaãe trojzubého (Orchis tridentata), sinokvûtu chrpovitého (Jurinea cyanoides) a vybran ch druhû rodu kufiiãka (Minuartia) jako druhû navrïen ch pro zpracování záchrann ch programû. ZároveÀ byla provedena opatfiení u druhû, jejichï záchranné programy se pfiipravují na nejbliï í období: jedná se o vihlík krutiklas (Spiranthes spiralis) a koniklec jarní (Pulsatilla vernalis). Zaji Èování nûkter ch konkrétních úkolû spojen ch s realizací záchrann ch programû ohroïen ch druhû ÏivoãichÛ a vzdûlávání vefiejnosti v této problematice se vûnuje Stanice ochrany fauny v Pavlovû u Ledãe nad Sázavou provozovaná AOPK âr stfiediskem v Havlíãkovû Brodû. JiÏ od roku 1990 je pracovi tûm zamûfien m na druhovou ochranu ÏivoãichÛ a postupnû se stala fie itelem nûkolika záchrann ch programû. Z pûvodního zamûfiení na silnû ohroïen druh vydru fiíãní (Lutra lutra) se postupnû roz ifiovaly aktivity na dal í chovné a záchranné programy, péãi o handicapované Ïivoãichy v regionu Vysoãiny, Ïivoãichy zabavené âiîp atd. Stanice se v roce 2005 vûnovala následujícím aktivitám: záchrann program pro vydru fiíãní, zpracovávání posudkû kod zpûsoben ch vydrou regionu Vysoãiny na základû zákona ã.115/200 Sb. záchrann chov norka evropského (Mustela lutreola) záchranné chovy a praktická ochrana ohroïen ch druhû sov (napfi. pu tík bûlav Strix uralensis) 24

23 záchranné chovy a repatriace sokola stûhovavého (Falco peregrinus) a raroha velkého (Falco cherrug) záchrann program pro koroptev polní (Perdix perdix) v kraji Vysoãina péãe o handicapované Ïivoãichy, zfiízení cenra CITES pro zabavené Ïivoãichy environmentální v chova, vzdûlávání a osvûta propagace druhové ochrany a ãinnosti stanice zoologická etfiení, prûzkumy a fotodokumentace. Stanice se stále více zamûfiuje na vzdûlávání, v chovu a získávání podpory nej ir í vefiejnosti i cílov ch skupin obyvatelstva a nabízí prohlídky stanice pro vefiejnost kaïd den od kvûtna do záfií. V roce 2005 stanici nav tívilo zhruba pût tisíc zájemcû, zejména ÏákÛ základních a stfiedních kol z celé âr. Pracovníci stanice uspofiádali nûkolik akcí pro irokou vefiejnost pfiímo ve stanici (u pfiíleïitosti Dne dûtí apod.) a také se zûãastnili besed ve kolách, domovech dûchodcû apod. V tomto roce se Stanice ochrany fauny Pavlov podílela na vydání informaãní skládaãky o stanici a o záchrann ch programech a broïury propagující ochranu koroptve polní na Vysoãinû a pokraãovalo také vybavování stanice nauãn mi tabulemi. BOX 3: Záchranné programy a záchranné programy-programy péãe pro planû rostoucí rostliny a volnû Ïijící Ïivoãichy Pojem záchrann program je legislativnû zakotven v 52 zákona ã.114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Podle tohoto ustanovení spoãívají záchranné programy v návrhu a uskuteãàování zvlá tních reïimû fiízeného v voje, jak mi jsou záchranné chovy, vysazení mimo pûvodní areál roz ífiení, reintrodukce (repatriace), záchranné pfienosy a jiné pfiístupné metody vhodné k dosaïení sledovaného cíle. Takto pojaté soubory aktivit je vhodné vyuïít u druhû, u kter ch hrozí pfiímé riziko vyhynutí nebo vyhubení. Záchranné programy jsou ãasovû, personálnû a finanãnû velmi nároãné a jako nástroj ochrany pfiírody musí b t vyuïívány velmi uváïlivû a pouze v pfiípadech, kdy není moïné odvrátit bezprostfiední nebezpeãí vyhynutí nebo vyhubení urãitého, z hlediska ochrany pfiírody obzvlá tû v znamného druhu, jin m zpûsobem. Kromû záchrann ch programû je Ïádoucí u nûkter ch druhû pfiipravit a realizovat jin typ centrálnû koordinovaného souboru aktivních opatfiení. Jedná se zejména o druhy, kter m nehrozí akutní riziko vyhynutí nebo vyhubení, patfií v ak k tzv. druhûm konfliktním a pro ochranu pfiírody obzvlá tû v znamn m (klíãové nebo vlajkové druhy). Náplní programu u tûchto druhû nejsou vût inou manipulace s jedinci pfiíslu ného druhu (chovy, repatriace apod.), ale spí e opatfiení administrativní a legislativní, ochrana a pfiíprava biotopû a dûkladn monitoring. V navrïené koncepci záchrann ch programû zvlá tû chránûn ch druhû ÏivoãichÛ je pro tento typ programû pouïit termín záchrann program-program péãe. 25

24 3.7 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V r se AOPK âr zapojila do mezinárodní péãe o pfiírodu a krajinu v tûchto ãinnostech: naplàování legislativy Evropsk ch spoleãenství (ES) v oblasti ochrany pfiírody a spolupráce s pfiíslu - n mi odborn mi institucemi ES realizace závazkû, plynoucích z mezinárodních mnohostrann ch a dvoustrann ch úmluv, dohod a protokolû, jejichï smluvní stranou se âr stala; od je zv ená pozornost vûnována tûm z nich, mezi jejichï smluvní strany patfií i ES spolupráce s mezinárodními mezivládními a nevládními organizacemi zapojení do konkrétních mezinárodních projektû, programû a iniciativ, zamûfien ch na ochranu pfiírody a krajiny a na environmentální v chovu, vzdûlávání a osvûtu. Realizace legislativy ES na ochranu pfiírody zahrnuje pfiedev ím naplàování smûrnice ã. 79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákû (smûrnice o ptácích) a ã. 92/43/EHS o ochranû pfiírodních stanovi È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin (smûrnice o stanovi tích), zejména vytváfiení soustavy chránûn ch území ES Natura 2000 a pfiípravu celostátního programu na dlouhodobé, pravidelné a standardními metodami provádûné sledování cílov ch druhû a podruhû planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ a biotopû (viz 3.1.). AOPK âr se v r zapojila i do zabezpeãování agroenvironmentálních programû a rámcové smûrnice ã. 2000/60/ES o vytvofiení rámcového fiádu pro opatfiení Evropského spoleãenství v oblasti vodní politiky (Water Framework Directive, WFD), známûj í jako rámcová smûrnice o vodách zahájilo na základû smlouvy s Evropskou agenturou Ïivotního prostfiedí (European Environment Agency, EEA) ãinnost Evropské tématické stfiedisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity, ETC/BD). âlenem konsorcia, vedeného Národním pfiírodovûdeck m muzeem PafiíÏ, se stala i AOPK âr. Bylo provedeno technické hodnocení databáze lokalit soustavy chránûn ch území Natura 2000, zejména s ohledem na kvalitu souborû údajû vybran ch ãlensk ch státû Evropské unie (EU), zpracovan ch jako standardní formuláfie o údajích (Standard Data Form, SDF), jmenovitû Polska, Slovenska, Slovinska, Malty, Kypru a Maìarska. Pro navrïenou strukturu zpráv o druzích a poddruzích planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ, zafiazen ch do pfiílohy II, IV a V smûrnice o stanovi tích, bylo pfiipraveno odborné zdûvodnûní zvoleného pfiístupu vãetnû poïadovan ch údajû o pûti modelov ch druzích ze základních skupin eukaryotních organismû (niï í rostliny, vy í rostliny, bezobratlí, niï í obratlovci a obratlovci), vyskytujících se na území âr. Dále AOPK âr pfiedloïila sekretariátu ETC/BD zprávu o referenãních hodnotách pro hodnocení pfiíznivého stavu populací cílov ch druhû a poddruhû planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ. Podle poïadavkû Evropské komise (EK) a sekretariátu ETC/BD byly zpracovány odborné podklady pro biogeografick semináfi pro boreální (tajgovou) biogeografickou zónu. Ve spolupráci se sekretariátem ETC/BD byla vypracována anal za vyhlá en ch ptaãích oblastí (SPA) ve v ech ãlensk ch státech EU. Byla pfiipravena re er e o databázích soustfieìující údaje o travinn ch ekosystémech v ífieji pojaté Evropû. V databázi soustavy Natura 2000 byly urãeny lokality s v znamn m zastoupením travinn ch biotopû v 25 ãlensk ch státech EU. Pracovníci AOPK âr se zapojili i do projektu Sjednocování evropsk ch indikátorû biologické rozmanitosti, hodnotících naplàování politick ch závazkû k r (Streamlining European Biodiversity Indicators 2010, SEBI 2010). Ve dnech AOPK âr uspofiádala v Praze 3. zasedání fiídícího v boru ETC/BD, kterému v r pfiedsedal RNDr. Jan Plesník, CSc se v ústfiedí AOPK âr v Praze uskuteãnilo pracovní setkání s koordinátorem ETC/BD Carlosem Romaem. Zástupce AOPK âr se úãastnil i jednání panelu ETC/BD pro spolupráci (KodaÀ, duben 2005, Brusel, listopad 2005). Do naplàování jedné z bezesporu klíãov ch norem mezinárodního práva v oblasti Ïivotního prostfiedí, Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), se AOPK âr zapojila hned v nûkolika oblastech. Od r pûsobí jako národní koordinátor Poradního orgánu pro vûdecké, technické a technologické záleïitosti Úmluvy o biologické rozmanitosti (SBSTTA-CBD). V prûbûhu r se pracovníci AOPK âr úãastnili fiady odborn ch akcí, organizovan ch Úmluvou o biologické rozmanitosti, vãetnû 10. a 11. zasedání 26

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Krajsk úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 tel: 485 226 111 info@kraj-lbc.cz http://www.kraj-lbc.cz

Krajsk úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 tel: 485 226 111 info@kraj-lbc.cz http://www.kraj-lbc.cz 6 Odpovědné úřady K vydání dokumentû a povolení popsan ch v pfiíruãce jsou pfiíslu né nejrûznûj í úfiady. Struãn pfiehled nejãastûji pouïívan ch dokumentû a k nim pfiíslu n ch institucí je uveden v tabulce.

Více

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR

ZP a PP. Spolupráce s KÚ a ORP. Koordinace ZP a PP. Financování ZP a PP. Strategické dokumenty. Záchranné programy a programy péče v ČR ZP a PP Záchranné programy a programy péče v ČR záchranný program je.. schválen pro 9 druhů projekt z koordinovaných a vědecky podložených opatření, jehož cílem je obnovit a dlouhodobě stabilizovat populace

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice

Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice Hodnocení projektû aktivní podpory ohroïen ch ÏivoãichÛ v âeské republice Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul editofii Bibliografická citace: Tereza Kumstátová, Petra Nová a Pavel Marhoul (2005):

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky)

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky) Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému s finanãní podporou MZe âr. Pfii zpracování pfiíruãky byly vyuïity v sledky

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 Zlom 401-566 29.3.2005 14:59 Stránka 421 Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 mûrné emise mírnû nad celostátním prûmûrem (pro amoniak platí, Ïe byl v tomto pfiípadû

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000

ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 ZÁSADY MANAGEMENTU STANOVIŠŤ DRUHŮ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Editoři: Pavel Marhoul a Dana Turoňová. Editoři: Pavel Marhoul

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

V ZKUMNÉHO ÚSTAVU ROSTLINNÉ V ROBY Praha-Ruzynû

V ZKUMNÉHO ÚSTAVU ROSTLINNÉ V ROBY Praha-Ruzynû V ZKUMNÉHO ÚSTAVU ROSTLINNÉ V ROBY Praha-Ruzynû 1951 2011 V zkumného ústavu rostlinné v roby Praha-Ruzynû 1951 2011 2 60 LET VÚRV V zkumn ústav rostlinné v roby, v.v.i., Praha-Ruzynû Publikace 60 LET V

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Soustava Natura 2000 V České republice. Jarmila Lončáková AOPK ČR 1. 3. 2008

Soustava Natura 2000 V České republice. Jarmila Lončáková AOPK ČR 1. 3. 2008 Soustava Natura 2000 V České republice Jarmila Lončáková AOPK ČR 1. 3. 2008 Obsah prezentace Legislativní základ Příprava soustavy N2000 v ČR (1999 2005) Biogeografické semináře a výsledky Doplnění národního

Více