Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost..."

Transkript

1 Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1

2 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit, není možné spoléhat se jen na odborné znalosti. Školství všude na světě připravuje jedince na výkon jakékoli profese jen v míře limitované délkou studia a kvalitou dané instituce. Cílem klasického studia je získat kvalitní základ pro výkon dané profese. Předpokládá se však, že znalosti budou neustále obohacovány o další, a tak se profesní život stává prakticky nikdy nekončícím procesem sebevzdělávání. Není pochyb o tom, že předpokladem pro úspěšné zvládání jakékoli profese jsou hluboké znalosti o konkrétním oboru, či odvětví, které se dají úspěšně aplikovat do praxe. Za úspěchem každé společnosti však stojí především člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí běžně nazývaných soft-skills je tedy jedním ze základních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. Oborů, kde je možné pracovat zcela sólově, stále ubývá. Trend doby stojí na týmové práci, a tak se sociální dovednosti dostávají do popředí zájmu každého, kdo chce úspěšně pracovat v kolektivu ostatních lidí, vést jej, či spolupracovat s vnějšími organizacemi. Naše nabídka obsahuje ucelený rozsah profesního vzdělávání v oblasti sociálních kompetencí. Jednotlivá témata pokrývají nejdůležitější oblasti mezilidských situací, ke kterým dochází nejen v profesním, ale i soukromém životě. Dovednosti získané pomocí tohoto vzdělávací programu výrazně posílí manažerské schopnosti, dodají jistotu v týmové práci, vedení lidí i jednání s externími partnery. 2

3 Odborné znalosti jsou samozřejmý základ každého pracovníka. Teprve však spojením těchto předpokladů se soft-skills obsažených v této nabídce vzniká profesionál. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - kurzy: Zvládání stresu I Způsob odbourávání stresu v rámci jedince i týmu Zvládání stresu II - Time management Asistentka s perspektivou Prevence syndromu vyhoření Ochrana klíčových pracovníků před ztrátou chuti a energie pracovat pro organizaci MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI - kurzy: Vedení lidí a týmová spolupráce Manager a jeho tým Managerské funkce a procesy Řízení změn a komunikace ve změnách PROFESNÍ ROZVOJ - kurzy: Přesvědčování, argumentace, vyjednávání Efektivní komunikace Zvládání manipulace, nátlaku a klamání Řešení konfliktů Prezentační dovednosti 3

4 Formální struktura kurzů Rozsah kurzů Každý kurz obsahuje nejméně dva výukové dny, tedy 2x7 hodin. Počet dnů je možné navýšit a danou problematiku výrazně obohatit či více procvičit. Navyšování hodin za den se příliš nedoporučuje s ohledem na únavu a úbytek pozornosti při více než sedmi výukových hodinách denně. Výukové dny je možné z organizačních důvodů rozdělit i do dvou nezávislých kurzů - každý po jednom výukovém dni. Kapacita kurzů Počet účastníků každého kurzu vychází z maximální možné hodnoty, kterou kurz může pro frekventanta představovat. Proto je počet omezován. Nejmenší počet účastníků je 4. Naopak nejvyšší počet je závislý na druhu kurzu. U těch kurzů, kde se počítá s maximálním zapojením účastníků je vhodné nepřevyšovat 8 účastníků/kurz. Tam, kde se jedná více o osvojení si znalostí než dovedností, je možné pracovat i s deseti frekventanty. Právě počet účastníků je dobré vždy individuálně prodiskutovat s ohledem na téma a druh kurzu. Metodika kurzů Při lektorování se používají didaktické pomůcky (knihy, dokumenty, videonahrávky, elektronická zařízení PC, kamera, dataprojektor). 4

5 OBSAH KURZŮ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - kurzy: Zvládání stresu I Kurz naučí zacházet správně se zátěží a stresem. Cílem kurzu je zvýšení profesních dovedností účastníků ve zvládání stresu na pracovišti, nácvik metod k jeho odbourání a snížení stresového potenciálu. Zvládání stresu II Time Management Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce manažera pomocí správného plánování, využívání času a rozvoje kompetencí týmu pomocí delegování. Asistentka s perspektivou Cílem kurzu je zdokonalit profesní dovednosti asistentek a office managerů a zároveň přispět k pocitu radosti z práce i spokojenosti v životě. Osvojíme si strategie zvládání náročných situací, pomůžeme nalézt zdroje stresu.to vše s důrazem na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj osobních kvalit pro funkci asistentky, či office managera Prevence syndromu vyhoření Syndrom vyhoření se stává čím dál tím více aktuálním a představuje významný zdroj ztrát kvalitních lidí. Stálé přetížení či stres vede k vyhoření, jehož důsledkem je postupná ztráta motivace způsobená prožitkem bezmoci. Výsledkem je pak konec práce v dané profesi, či její přerušení na dlouhou dobu v horizontu několika let. Kurz je tedy významným a na trhu profesního vzdělávání ojedinělým příspěvkem k prevenci tohoto zhoubného jevu a k ochraně organizací i pracovníků před důsledky syndromu vyhoření. 5

6 MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI - kurzy: Vedení lidí a týmová spolupráce Umění týmově pracovat je jednou z mnoha dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým dosáhne mnohem více než samotný jedinec nebo špatně fungující skupina. Pokud má být tým úspěšný a dosahovat vynikajících výsledků, musí být nastavena taková efektivní týmová spolupráce, na níž jedinci budou chtít participovat. Jak tuto spolupráci rozvíjet, jak využít silných stránek jedinců, na jakých základech stojí úspěšný tým a jak jej efektivně vést, to vše jsou některé z cílů připraveného kurzu. Manager a jeho tým Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. V tomto tréninkovém kurzu budou účastníci hledat způsob, jak vést tým tak, aby dosáhl výborných výsledků. Zároveň se naučí jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. Cílem je, aby si účastníci více uvědomili svoji roli ve vedení týmu, budovali svoji neformální autoritu a identifikovali vlastní styl vedení lidí. Naučí se analyzovat dynamiku týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít správný přístup ke zvládání obtížných situací. Managerské funkce a procesy Efektivně pracující manažeři jsou ti, kteří ovládají dostatečný počet nástrojů k řízení, vedení, motivování a stimulování svých spolupracovníků. V současnosti se více než dříve uplatňují tři rozhodující faktory úspěchu: dovednost manažerů zapojit své podřízené do boje o zákazníky a péče o ně, získávání trhů a schopnost podniku reagovat na změny. Řízení změn a komunikace ve změnách Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá změna. To často v lidech vyvolává pocity nejistoty a odmítání. Náš kurz Vám umožní nejen zvládnout technický proces změny, ale také připravit se na překonání odporu vůči změnám ze strany pracovníků. 6

7 PROFESNÍ ROZVOJ - kurzy: Vyjednávání Vyjednávání probíhá v rámci organizace jak uvnitř týmu pracovníků, tak i s vnějšími subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci či další spolupracující subjekty. Kurz je zaměřen na styly a cíle jednání, jeho přípravu, obranu vůči obtížným partnerům a osvojení si pokročilých dovedností vedoucí k dosažení žádaného cíle. Efektivní komunikace Smyslem kurzu je naučit účastníky vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní hodnocení. To vše je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi Zvládání manipulace, nátlaku a klamání Určeno pro ty, kdo se setkávají s manipulací a nátlakem ze strany zákazníků, kolegů, nadřízených či podřízených, ale i v soukromém životě. Cílem kurzu je naučit se dobře zvládat situace, kdy se nás druhá strana snaží svým jednáním různými technikami zmanipulovat a využívá při tom otevřené nebo skryté manipulativní techniky, působí na naše kladné či záporné emoce s cílem osáhnout svého na náš úkor. Řešení konfliktů Kurz pro všechny, kdo chtějí pochopit základní zákonitosti a charakteristiku konfliktů včetně možnosti jejich prevence, analýzy a řešení. Seznámíte se a vyzkoušíte si základní komunikační nástroje, které při řešení sporů a konfliktů můžete uplatnit. Získané dovednosti si procvičíte na konkrétních situacích. Cílem je osvojit si strategie vhodné pro správný průběh konfliktu tak, aby se podchytil tvořivý potenciál a zároveň nedošlo k destruktivním reakcím. Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti patří k základní výbavě každého klíčového pracovníka. Smyslem kurzu je tedy osvojit si správné návyky při prezentaci podle cílové skupiny, argumentační techniky, práce s mediální podporou a zásady vystupování na veřejnosti. 7

8 NABÍZENÉ MODULY: OBECNÁ VZDĚLANOST Mezinárodní vztahy a dějiny 20. století Politická a ekonomická geografie Globální problémy světa Politologie a český politický systém PRÁVO Základy práva Informační systémy veřejné správy a e-government a Správní právo Obchodní právo Základy evropského práva a Mezinárodní právo Duševní vlastnictví Občanské právo Pracovní a sociální právo Finanční právo Právní aspekty ochrany životního prostředí Soutěžní právo Etika a boj proti korupci v EU a členských státech Neziskové organizace 8

9 EVROPSKÁ UNIE A ČR Instituce a rozhodování EU Integrace ČR do EU a česká politika v EU Politiky EU Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy v EU Politická geografie EU a regionální rozvoj EU Evropská ekonomická integrace EKONOMIE Základy ekonomie Finance územní samosprávy Finanční instituce a veřejné finance Management ve veřejné správě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST Úvod do energetické bezpečnosti Bezpečnost práce v EU Odborná AJ 9

10 OBECNÁ VZDĚLANOST Mezinárodní vztahy a dějiny 20. století Kurz je zaměřen na základní dějinné momenty a klíčovou problematiku historického vývoje ve 20. století. V přednáškách je přednostně kladen důraz na osvojení si schopnosti porozumět dějinám v kontextu onoho pověstného kdo jsme, odkud jdeme, kam směřujeme? Cílem kurzu je taktéž seznámit zájemce s oborem mezinárodní vztahy. Pozornost bude věnována zejména vzniku oboru a formování mezinárodního systému Politická a ekonomická geografie Tento kurs seznamuje posluchače se základními politickými a ekonomickými realitami v územních prostorových souvislostech. Dokládá, že prostor je nedílnou součástí socioekonomické reality, kterou může stimulovat v pozitivním či negativním smyslu. Poskytuje základ pro pochopení makroekonomických i politických skutečností v globálním i regionálním průmětu. Globální problémy světa Cílem kurzu je seznámit posluchače se stavem globálních problémů (dále GP) v kontextu vývoje světové ekonomiky a mezinárodních ekonomicko-politických vztahů. Dále budou popisovány přírodně-sociální GP (energetický a surovinový, environmentální, populační, potravinový) a antropo- a inter-sociální GP (zaostalost rozvojových zemí, chudoba a zadluženost, systém mezinárodních ekonomických vztahů s důrazem na relaci Sever-Jih, problém války a míru, všelidské problémy sociální, humanitární, kulturní, bezpečnostní atd.). Kurz bude doplněn popisem trvale udržitelného rozvoje a implikacích GP pro Českou republiku. Politologie a český politický systém Kurz v první části nejprve seznámí zájemce se základním rámcem politické vědy. Pozornost bude věnována aktérům politiky (pol. stranám, hnutím, zájmovým skupinám), volbám a volebním systémům a jejich vlivu na politický a stranický systém. Druhá polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa. Dále bude probíráno fungování současného politického systému České republiky a principu dělby moci. 10

11 PRÁVO Základy práva Kurz se zaměří na seznámení posluchačů se základními znalostmi práva jako regulativního systému lidského chování. Základem kurzu je aktivní účast na prezentaci. Obsahově je téma zaměřeno na základy práva obecně a na základy českého právního řádu tak, aby poskytl frekventantům vhodné východisko pro další právní předměty, které mohou absolvovat. Informační systémy veřejné správy a e-government a Správní právo Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o možnostech e-governmentu a jeho vývoje jak v ČR tak v zahraničí. Absolvent kurzu získá komplexní přehled o možnostech efektivního využití informačních systémů ve veřejné správě v ČR i v zahraničí s tím, že bude moci následně sám překonávat překážky budování efektivní veřejné správy založené na využití informačních a komunikačních technologií. Z národního pohledu bude pozornost věnována především tzv. zákonu o egovernmentu a legislativě spojené s informačními systémy veřejné správy a informační společností. Zejména pro pracovníky veřejné správy (státní správy i územně samosprávních celků) je určen blok zaměřený otázky spojené s internetovou prezentací orgánu veřejné správy, zejm. co se týče povinně zveřejňovaných informací a otázky přístupnosti. Poslední blok se zaměřuje na Portál veřejné správy a jeho využití jak zaměstnanci veřejné správy, tak uživateli, kteří na něm hledají informace o veřejné správě. Do čtvrtého bloku je rovněž zařazena problematika elektronického podpisu a elektronických podatelen, čímž posluchači získají možnost seznámit se s konkrétními aspekty fungováni informačních systémů veřejné správy a e-governmentu. Účelem kurzu Správní právo je poskytnout důležité poznatky o správním právu, organizaci veřejné správy, hlavních formách činnosti veřejné správy, správním řízení, správním trestání a kontrole ve veřejné správě. Obsahem bude mimo jiné např. 1. Správní právo - pojem, předmět, systém a prameny správního práva; administrativně-právní vztahy, organizace veřejné správy subjekty a vykonavatelé veřejné správy 2. Formy činnosti veřejné správy - pojem, právní úprava, členění 3. Správní řízení - pojem, právní úprava, stadia a fáze správního řízení; správní trestání pojem, právní úprava, členění správních deliktů 4. Kontrola ve veřejné správě - pojem, právní úprava, členění, správní dozor, správní soudnictví 11

12 Obchodní právo Obsahem kurzu bude níže uvedená struktura témat, které zahrnuje obchodní právo. Úvodní informace o kurzu, doporučená literatura. Pojem obchodního práva, jeho systém, prameny a vývoj. Systematika obchodního zákoníku (ObchZ) a jeho vztah k občanskému zákoníku (ObčZ). Podnikatelé a další subjekty obchodního práva. Jednání podnikatele. Osobní jednání fyzické osoby a právnické osoby. Statutární orgán, smlouva o výkonu funkce. Zastoupení. Zákonné zastoupení podnikatelů. Smluvní zastoupení podnikatelů, prokura. Obchodní listiny. Podnikání dle ObchZ, živnostenské podnikání. Živnost. Podmínky provozování živnosti všeobecné a zvláštní. Překážky provozování živnosti. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění. Živnostenský rejstřík. Živnostenská kontrola a správní delikty. Neoprávněné podnikání. Podnikání zahraničních osob. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob. Obchodní firma, její převod, přechod a změny. Ochrana firmy. Sídlo podnikatele. Podnik a jeho organizační složky. Dispozice s podnikem. Obchodní majetek, obchodní jmění. Obchodní rejstřík. Pojem, podstata a zásady obchodního rejstříku. Principy ovládající obchodní rejstřík. Zápisy do obchodního rejstříku a jejich účinky. Struktura obchodního rejstříku. Zapisované osoby a údaje. Sbírka listin. Rejstříkové řízení. Závazné formuláře. Rejstříkový soud. Právní formy sdružování za účelem podnikání, společenství občanského a obchodního práva. Obchodní společnosti v obecných ustanoveních. Založení a vznik společnosti. Vklad, podíl, základní kapitál, rezervní fond. Zákaz konkurence. Zrušení a zánik společnosti. Likvidace. Jednotlivé typy obchodních společností. Společnosti osobní a kapitálové, jejich základní rysy a rozdíly. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropská společnost. Družstvo. Evropská družstevní společnost. Obchodní závazkové vztahy. Základní pojmy závazkového práva, jeho zásady. Absolutní a relativní obchody, absolutní neobchody, fakultativní obchody. Smlouva, proces jejího uzavírání. Negociace, oferta, akceptace, smluvní konsensus. Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Evropské smluvní právo. Změna závazků u subjektech a obsahu. Zajištění závazků, jednotlivé typy zajišťovacích instrumentů. Zánik závazků. Odpovědnostní závazky, porušení smluvních povinností a jeho následky. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za prodlení. Bezdůvodné obohacení. Promlčení, prekluze. 12

13 Jednotlivé smluvní typy upravené v ObchZ. Kupní smlouva a ujednání v souvislosti s ní. Smlouva o dílo. Smlouva o prodeji a o nájmu podniku, o koupi najaté věci, o uložení a skladování věci. Smlouva úvěrová. Smlouva o nájmu a provozu dopravního prostředku. Smlouva o přepravě věci. Smlouva zasílatelská. Smlouva mandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení, o kontrolní činnosti. Smlouvy bankovního charakteru. Smlouva o tichém společenství. Základy evropského práva a Mezinárodní právo veřejné Cílem první části kurzu je představit základy evropského práva. V prvním bloku se zaměří pozornost na historicko-politickou a právní historii evropského integračního procesu od nejstarších integračních pokusů až po současnou Evropskou unii s důrazem na vývoj po druhé světové válce (Schumannův plán, ESUO, EHS, EUROATOM, Maastricht, Amsterodam, Nice, postupné rozšiřování). Představen bude legislativní proces ES, prameny práva Společenství a Unie, právní nástroje ES a EU a vzájemný vztah práva ES a národního práva členských států EU, resp. účinky komunitárního práva (zásady bezprostřední použitelnosti a aplikační přednosti práva ES), včetně nedůležitějších rozsudků ESD v předmětné oblasti. Druhý blok se bude věnovat komunitárnímu soudnímu řízení. Bude představeno komunitární soudnictví jako institut a jeho hlavní úkoly a funkce (sporná, usměrňovací a posudková). Představeno bude řízení na neplatnost, řízení pro nečinnost, řízení o náhradu škody, řízení v konstatování porušení smlouvy, řízení o předběžné otázce a další relevantní řízení. Budou představeny nejdůležitější a zajímavé rozsudky. Třetí blok se zaměří na aplikaci práva ES/EU orgány členských států. Kurz Mezinárodního práva veřejného zahrnuje všechny jeho podstatné otázky, snaží se vysvětlit všechny důležité pojmy a objasnit zvláštnosti předmětu mezinárodního práva veřejného ve vztahu k ostatním právním disciplinám. Zároveň s tím však poukazuje na stále rozsáhlejší zasahování mezinárodního práva do vnitrostátní právní sféry a seznamuje posluchače se styčnými body mezi vnitrostátním a mezinárodním právem. V této souvislosti je akcent kladen na vztah mezinárodního a vnitrostátního práva, zejména na otázky, jakým způsobem státy zajišťují plnění svých mezinárodněprávních závazků a implementaci a řádnou aplikaci mezinárodního práva vnitrostátními legislativními, výkonnými i soudními orgány. Cílem kursu je nejen seznámit frekventanty se základy mezinárodního práva veřejného a s jeho vazbou na vnitrostátní právní řád, důležitá je i jeho právně propedeutická funkce, zejména v otázkách smluvního práva a právní odpovědnosti. V rámci výkladu tohoto předmětu je rovněž rozebrán vztah mezinárodního práva a mezinárodní politiky, mezinárodní morálky, mezinárodní zvyklosti a mezinárodní zdvořilosti. Výklad se dále zabývá základy platnosti mezinárodního práva a sankcemi v mezinárodním právu. Pozornost je věnována i vzniku a vývoji mezinárodního práva stejně jako současnému mezinárodnímu právu a jeho dalšímu vývoji. Další část výuky je zaměřena na subjekty a prameny mezinárodního práva veřejného, mezinárodněprávní odpovědnost, řešení sporů a donucovací prostředky v mezinárodním právu. Součástí kursu je také seznámení posluchačů s jednotlivými odvětvími mezinárodního práva. V rámci této části by se výklad měl zaměřit zejména na postavení jednotlivců v mezinárodním právu a jejich ochranu, dále na otázky mezinárodního ekonomického práva. Občanské právo 13

14 Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a instituty občanského práva, jeho prameny,postavení v systému práva. Výklad je zaměřen na obecnou část a zvláštní část. V rámci obecné části se seznámí frekventanti s pojmy a instituty, které mají význam pro celý právní řád, nejen pro občanské právo občanskoprávní vztahy a jejich ochrana, právní subjektivita, zastoupení, předpoklady vzniku občanskoprávních vztahů, náležitosti právních úkonů, čas jako právní skutečnost. V rámci zvláštní části tohoto předmětu bude výklad zaměřen na jednotlivé instituty občanského práva mezi které patří věcná práva - právo vlastnické, spoluvlastnictví, společné jmění manželů a věcná práva k věcem cizím. Dále bude výklad zaměřen na závazkové právní vztahy - vznik závazků, jejich zajištění, změna a zánik, závazky z porušení práva. Součástí výkladu bude i dědické právo. Zvláštní pozornost bude věnována i oblasti rodinného práva. Pracovní a sociální právo Jedná se o kurz předpokládající, že posluchači mají v již jisté právní povědomí a mají základní znalosti z občanského práva. Úkolem kurzu je pochopit specifické postavení pracovního práva jakožto odvětví práva soukromého s úzkým vztahem k právu občanskému a se silným zasahováním prvků veřejnoprávní kogentní úpravy. Úkolem pracovního práva je nejen historicky vzniklá potřeba chránit zaměstnance jakožto slabší stranu pracovního vztahu. Moderní pracovního právo vytváří právní podmínky pro fungování trhu práce. Vedle individuálního pracovního práva se posluchači seznámí i s úpravou účasti zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků. Úkolem předmětu bude i seznámení se základními instituty sociálního zabezpečení a jejich vztahu k právu pracovnímu, ale i správnímu a finančnímu. Bude tak vytvořen nezbytný teoretický základ pro pochopení fungování pracovně právních vztahů jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Finanční právo Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy, které jsou nutné k dobré orientaci ve finančním právu. Frekventanti získají absolvováním předmětu přehled o pramenech finančního práva vnitrostátního i mezinárodního původu a jejich vzájemných vazbách a přehled o jednotlivých právních institutech spadajících do oblasti finančního práva. Obsahovou náplní je jak obecná tak i zvláštní část finančního práva. Předmětem obecné části jsou obecné poznatky o oboru včetně charakteristiky základních pojmů. V rámci zvláštní části finančního práva jsou pak předmětem podrobnějšího výkladu jednotlivé oblasti finančního práva, a to rozpočtové právo včetně fondovního hospodaření a rozpočtového procesu, daňové a poplatkové právo včetně práva procesního (správa daní a poplatků), celní právo, právo měnové, devizové a konečně právo finančního trhu včetně práva bankovního. Výklad daňového práva je doplněn o řešení příkladů z praxe. Soutěžní právo Cílem kurzu je seznámit posluchače s dvěma částmi soutěžního práva s právem kartelovým (antimonopolním) a s právem nekalosoutěžním a reklamním, a to s českým i evropským (s právem ES). Studenti se mají naučit nejen znát systém právní úpravy obou částí, ale též hlavní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikáty ESD ve věcech kartelového práva, veřejné podpory a veřejných zakázek, dále 14

15 teorie hospodářské soutěže s dopadem do pojetí právní regulace. Cílem kurzu je nejen soutěžní právo znát, ale i aktivně prakticky používat. K tomu je vede jednak test, v němž musí kromě poznatkové testové části také analyzovat nastudované teorie i judikáty za pomoci jiných známých judikátů a aplikovat je i českou a evropskou úpravu na konkrétních případech, diskutovat o konkrétních případech. Etika a boj proti korupci v EU a členských státech Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy problematiky etiky a boje proti korupci ve veřejné správě, jejími formami při politickém rozhodování, rozdělování veřejných financí a justici, a nástrojích používaných v protikorupční politice doma i v zahraničí. První část kurzu se bude věnovat obecné charakteristice korupce, jejím projevům, měření a přístupu k jednotlivým protikorupčním nástrojům. Druhá část kurzu se zaměří na projevy korupce v jednotlivých oblastech veřejné správy a politice. V rámci kurzu budou probrány některé z největších českých i mezinárodních kauz. Neziskové organizace Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o jednotlivých subjektech nevýdělečného sektoru v ČR a jejich právní úpravě. Obsahem předmětu je seznámení s odbornou terminologií, celková charakteristika nevýdělečného sektoru, třídění neziskových subjektů a jejich vzájemné porovnání. Prezentovaná bude právní úprava typických představitelů nevýdělečného sektoru jako jsou: Zájmová sdružení právnických osob Občanská sdružení Politické strany a politická hnutí Registrované církve a náboženské společnosti Nadace a nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Veřejné vysoké školy a výzkumné instituce Školské právnické osoby Obce, kraje, organizační složky státu Obchodní společnosti a družstva založené za nepodnikatelským účelem Právní aspekty ochrany životního prostředí Kurz práva životního prostředí seznamuje s právy, právem chráněnými zájmy a povinnostmi právnických a fyzických osob v ochraně životního prostředí. Vztah člověka k životnímu prostředí byl dán od nepaměti. Od jakživa člověk využíval a musel, aby přežil, využívat přírodní 15

16 zdroje. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy právní úpravy ochrany životního prostředí v České republice. Posluchač by měl obsáhnout základní znalosti o právu v ochraně životního prostředí a zdůvodnit účel a rozsah jeho ochrany a jeho jednotlivých složek. EVROPSKÁ UNIE A ČR Instituce a rozhodování EU Cílem kurzu je seznámit účastníky s rozhodovacímy procesy a institucionální strukturou EU. Pozornost bude věnována roli institucí EU, jejich struktuře, cílům a postavení v celkové hierarchii EU. Struktura přednášeného: Historický a politologický rámec evropské integrace, evropský právní prostor, základy terminologie, rozdíly mezi ES/EU, pravomoci ES/EU a pravomoci členských států. Evropská rada a Rady EU (vč. nižších rozhodovacích úrovní). Evropská komise Evropský parlament a úloha národních parlamentů Evropský účetní dvůr, Výbor regionů, EHSV, agentury a poradní orgány. Národní modely adaptace na členství v EU Institucionální rámec spolupráce v oblasti justice a vnitra Reformy evropských institucí Politiky EU Cílem první části kurzu je seznámit posluchače se základními politikami EU a to z hlediska kompetencí a z hlediska finanční zátěže. Kurz se zaměřuje v prvé řadě na politiky společné (společná obchodní politika, společná zemědělská politika, společná dopravní politika), dále pak na vybrané politiky sdílené (regionální politika, soutěžní, energetická). Dále bude zmíněna problematika rozšiřování EU a vztah EU k sousedním regionům. Cílem druhé části kurzu je seznámit studenty s principy a fungováním monetární politiky, která sehrává zásadní roli ve fungování hospodářské politiky eurozóny. V návaznosti na tuto politiku pak prezentovat společné závazky ve fiskální politice členských států EU. Také bude věnována pozornost představení politik, které v 90. letech minulého století buď vznikly a nebo došlo k nárůstu jejich významu. 16

17 Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy v EU Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými východisky a s praktickou aplikací znalostí ve dvou samostatných oblastech. První oblastí jsou veřejné zakázky a problematika s nimi spojená. Druhou oblastí jsou pak projekty a projektové řízení se zaměřením na rozvojové fondy Evropské unie. Obsahem předmětu je seznámení posluchačů s aktuální legislativní úpravou v ČR, základními termíny a postupy při zadávání veřejných zakázek. Rovněž také se současnou problematikou, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek. V druhé oblasti bude účastník seznámen s problematikou projektového plánování a grantové řízení v kontextu fondů EU. Účastník bude seznámen s již realizovanými projekty a také s projekty připravovanými. Bude informován o tématech kdo může žádat prostředky, jakým způsobem se prostředky rozdělují apod. Nedílnou součástí předmětu bude také praktická aplikace znalostí na vlastní projekt. Politická geografie Evropské unie Kurs umožňuje posluchačům ukázat teritoriální aspekty procesu evropského politického a ekonomického sjednocování. Jedním z nejviditelnějších aspektů integračního procesu je neustálý nárůst členů a tím i měnící se zakotvení integrovaného celku v teritorialitě Evropy a nejbližších regionů, jimiž jsou Středomoří a postsovětský prostor. Pozornost bude věnována i problematice státu, hranic, vztahu centrum periferie, politicko-geografickým problémům obyvatelstva a vlivu teritoriálních a demografických faktorů na vznik, existenci a stabilitu státu. Diskutovány budou aktuální změny a problémy na politické mapě EU. Regionální rozvoj EU Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými politickými, správními a geografickými koncepty, jež jsou na půdě společenských věd pod termínem regionalismus zahrnovány.východiskem bude politicko-geografické chápání regionu, neboť politická geografie, na rozdíl od většiny ostatních disciplin, region nechápe pouze jako teritoriální jednotku menší než národní stát. Z hlediska politické dimenze se budeme věnovat zejména regionalizaci jako specifickému procesu přenosu kompetencí z centra na (politickou) periferii, tedy zkoumání vztahu regionalismus-decentralizace-demokratizace. Zvláštní pozornost bude věnována strukturální a regionální politice Evropské unie, a to jak z hlediska jejich historického vývoje, tak z hlediska současného stavu a vazbě na situaci v České republice. Integrace ČR do EU a česká politika v EU Posluchači by měli být po absolvování kurzu schopni se orientovat v základním institucionálním rámci EU a pozici ČR v něm, resp. by měli být schopni analyzovat postoje ČR k jednotlivým procesům evropské integrace a reformním snahám EU. Jeho cílem je seznámit posluchače s vývojem vztahu České republiky a Evropské unie od roku 1989 do současnosti. Pozornost bude věnována problematice přistupování ČR do EU, vyjednaným podmínkám vstupu a hodnocení dosavadního členství ČR v EU. 17

18 Cílem druhé části kurzu je objasnění vývoje vztahů České republiky a Evropské unie v průběhu uplynulých let. Značná pozornost bude věnována vyjednávání vstupu kandidátských zemí do EU, podmínkám Smlouvy o přistoupení a problematice tzv. přechodných období. Kurs se rovněž zaměří na institucionální zajištění členství v EU a na problematiku působnosti evropského práva na našem území po vstupu České republiky do Unie. Stranou pozornosti nezůstanou ani postoje české politické reprezentace k otázkám budoucnosti Evropy, dlouhodobá koncepce postoje ČR k problematice reforem jednotlivých evropských politik, začlenění do schengenského systému, vstup do eurozóny, přístup k návrhu nového smluvního rámce EU a hospodářská role ČR ve strukturách EU. Evropská ekonomická integrace Kurz je zaměřen jako úvod do studia integračních procesů v Evropě a pokrývá zejména vývoj EU s důrazem na porozumění jeho ekonomických a hospodářsko politických aspektů. Charakterizuje dosaženou úroveň EU (vnitřní trh, hospodářská a měnová unie), kde se soustředí na jednotlivé politiky EU (obchodní, zemědělskou, soutěžní, energetickou, regionální, sociální, environmentální, měnovou, atd.). Specifické části kurzu jsou věnovány procesu prohlubování integrace, zejména rozšiřování a úspěšnosti EU ve globalizujícím se světě a dále regionální a kohezní politice. EKONOMIE Základy ekonomiky Cílem prvního bloku kurzu je seznámit posluchače se základními vybranými oblastmi ekonomie a ekonomiky potřebnými pro pochopení principů fungování současné společnosti. Kurz je koncipován v souladu s cílem studijního oboru a zahrnuje především výuku témat souvisejících s problematikou ekonomických vztahů a toků mezi ekonomickými subjekty v obecné rovině spolu s jejich promítnutím do ekonomické reality. Dále je nastíněna oblast poznání principů regulace ekonomiky prostřednictvím hospodářských politik státu a rozšiřuje znalosti v oblastech: základů marketingu, managementu a teorie veřejné volby. Cílem druhého bloku kurzu je také seznámit účastníky se základními vybranými oblastmi ekonomie a ekonomiky potřebnými pro pochopení principů fungování současné společnosti. Předmět zahrnuje prezentaci témat souvisejících s problematikou ekonomických vztahů a toků mezi ekonomickými subjekty v obecné rovině spolu s jejich promítnutím do ekonomické reality. Druhý blok je orientován na prohloubení znalostí v oblasti ekonomie veřejného sektoru a zároveň přibližuje elementární poznatky v oblasti marketingu, managementu a podnikové ekonomiky. 18

19 Finance územní samosprávy Téma je zaměřeno na problematiku financování územní samosprávy v ČR a ve vyspělých zemích, zejména zemí EU, na získání znalostí z praxe financování územní samosprávy, a to i v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy a územní samosprávy v ČR. Cílem kurzu je získání teoretických vědomosti a praktických znalostí z oblasti hospodaření a financování potřeb územní samosprávy, ekonomických předpokladů existence územní samosprávy, struktury rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, i schopností aktivně řešit problémy finanční povahy. Obsahem kurzu bude např.: Teorie fiskálního federalismu (fiskální decentralizace) Modely uspořádání veřejné správy (veřejného sektoru) a finančních vztahů mezi úrovněmi veřejné správy Decentralizace kompetencí v oblasti veřejných výdajů teoretické a praktické aspekty Přiřazení kompetencí vybírat daně jednotlivým úrovním veřejné správy, rozpočtové určení daní teoretické a praktické aspekty Přerozdělování příjmů mezi úrovněmi vlády (mezivládní transfery) teoretické a praktické aspekty Finanční vztahy územních samosprávných celků v ČR Rozpočet a rozpočtový proces územních samosprávných celků Příjmy rozpočtů územních samosprávných celků daňové a nedaňové příjmy Výdaje rozpočtů územních samosprávných celků rozsah a struktura, kritéria alokace Způsoby zabezpečování statků na lokální a regionální úrovni alternativní způsoby zabezpečování statků v ekonomice Hospodaření krajských a obecních úřadů v ČR Zadlužení územních samosprávných celků Finanční instituce a veřejné finance Kurz rozvíjí některé poznatky z makroekonomie a veřejné ekonomiky, a to z hlediska způsobu financování netržních činností státu a územní samosprávy. Náplň kurzu: Základní pojmy z oblasti veřejných rozpočtů Rozpočtová soustava pojetí, funkce, principy Veřejné příjmy Veřejné výdaje Státní rozpočet ČR 19

20 Územní rozpočty Fondové hospodaření Hospodaření neziskových organizací Financování sociálního zabezpečení Společné financování z veřejných a soukromých zdrojů Fiskální nerovnováha Management ve veřejné správě Cílem tématu je poskytnout účastníkům teoretické a praktické základy manažerských aktivit (základní manažerské dovednosti) pro výkon na nižším a středním stupni řízení ve veřejné správě. Posluchači si osvojí základní principy, nástroje a techniky manažerské činnosti v souladu se současnými teoretickými a praktickými poznatky vykonávání manažerské práce v podmínkách veřejné správy. 20

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100 KATALOG PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Mgr. Daniel Štrobl Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více