Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost..."

Transkript

1 Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1

2 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit, není možné spoléhat se jen na odborné znalosti. Školství všude na světě připravuje jedince na výkon jakékoli profese jen v míře limitované délkou studia a kvalitou dané instituce. Cílem klasického studia je získat kvalitní základ pro výkon dané profese. Předpokládá se však, že znalosti budou neustále obohacovány o další, a tak se profesní život stává prakticky nikdy nekončícím procesem sebevzdělávání. Není pochyb o tom, že předpokladem pro úspěšné zvládání jakékoli profese jsou hluboké znalosti o konkrétním oboru, či odvětví, které se dají úspěšně aplikovat do praxe. Za úspěchem každé společnosti však stojí především člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí běžně nazývaných soft-skills je tedy jedním ze základních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. Oborů, kde je možné pracovat zcela sólově, stále ubývá. Trend doby stojí na týmové práci, a tak se sociální dovednosti dostávají do popředí zájmu každého, kdo chce úspěšně pracovat v kolektivu ostatních lidí, vést jej, či spolupracovat s vnějšími organizacemi. Naše nabídka obsahuje ucelený rozsah profesního vzdělávání v oblasti sociálních kompetencí. Jednotlivá témata pokrývají nejdůležitější oblasti mezilidských situací, ke kterým dochází nejen v profesním, ale i soukromém životě. Dovednosti získané pomocí tohoto vzdělávací programu výrazně posílí manažerské schopnosti, dodají jistotu v týmové práci, vedení lidí i jednání s externími partnery. 2

3 Odborné znalosti jsou samozřejmý základ každého pracovníka. Teprve však spojením těchto předpokladů se soft-skills obsažených v této nabídce vzniká profesionál. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - kurzy: Zvládání stresu I Způsob odbourávání stresu v rámci jedince i týmu Zvládání stresu II - Time management Asistentka s perspektivou Prevence syndromu vyhoření Ochrana klíčových pracovníků před ztrátou chuti a energie pracovat pro organizaci MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI - kurzy: Vedení lidí a týmová spolupráce Manager a jeho tým Managerské funkce a procesy Řízení změn a komunikace ve změnách PROFESNÍ ROZVOJ - kurzy: Přesvědčování, argumentace, vyjednávání Efektivní komunikace Zvládání manipulace, nátlaku a klamání Řešení konfliktů Prezentační dovednosti 3

4 Formální struktura kurzů Rozsah kurzů Každý kurz obsahuje nejméně dva výukové dny, tedy 2x7 hodin. Počet dnů je možné navýšit a danou problematiku výrazně obohatit či více procvičit. Navyšování hodin za den se příliš nedoporučuje s ohledem na únavu a úbytek pozornosti při více než sedmi výukových hodinách denně. Výukové dny je možné z organizačních důvodů rozdělit i do dvou nezávislých kurzů - každý po jednom výukovém dni. Kapacita kurzů Počet účastníků každého kurzu vychází z maximální možné hodnoty, kterou kurz může pro frekventanta představovat. Proto je počet omezován. Nejmenší počet účastníků je 4. Naopak nejvyšší počet je závislý na druhu kurzu. U těch kurzů, kde se počítá s maximálním zapojením účastníků je vhodné nepřevyšovat 8 účastníků/kurz. Tam, kde se jedná více o osvojení si znalostí než dovedností, je možné pracovat i s deseti frekventanty. Právě počet účastníků je dobré vždy individuálně prodiskutovat s ohledem na téma a druh kurzu. Metodika kurzů Při lektorování se používají didaktické pomůcky (knihy, dokumenty, videonahrávky, elektronická zařízení PC, kamera, dataprojektor). 4

5 OBSAH KURZŮ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - kurzy: Zvládání stresu I Kurz naučí zacházet správně se zátěží a stresem. Cílem kurzu je zvýšení profesních dovedností účastníků ve zvládání stresu na pracovišti, nácvik metod k jeho odbourání a snížení stresového potenciálu. Zvládání stresu II Time Management Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce manažera pomocí správného plánování, využívání času a rozvoje kompetencí týmu pomocí delegování. Asistentka s perspektivou Cílem kurzu je zdokonalit profesní dovednosti asistentek a office managerů a zároveň přispět k pocitu radosti z práce i spokojenosti v životě. Osvojíme si strategie zvládání náročných situací, pomůžeme nalézt zdroje stresu.to vše s důrazem na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj osobních kvalit pro funkci asistentky, či office managera Prevence syndromu vyhoření Syndrom vyhoření se stává čím dál tím více aktuálním a představuje významný zdroj ztrát kvalitních lidí. Stálé přetížení či stres vede k vyhoření, jehož důsledkem je postupná ztráta motivace způsobená prožitkem bezmoci. Výsledkem je pak konec práce v dané profesi, či její přerušení na dlouhou dobu v horizontu několika let. Kurz je tedy významným a na trhu profesního vzdělávání ojedinělým příspěvkem k prevenci tohoto zhoubného jevu a k ochraně organizací i pracovníků před důsledky syndromu vyhoření. 5

6 MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI - kurzy: Vedení lidí a týmová spolupráce Umění týmově pracovat je jednou z mnoha dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým dosáhne mnohem více než samotný jedinec nebo špatně fungující skupina. Pokud má být tým úspěšný a dosahovat vynikajících výsledků, musí být nastavena taková efektivní týmová spolupráce, na níž jedinci budou chtít participovat. Jak tuto spolupráci rozvíjet, jak využít silných stránek jedinců, na jakých základech stojí úspěšný tým a jak jej efektivně vést, to vše jsou některé z cílů připraveného kurzu. Manager a jeho tým Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. V tomto tréninkovém kurzu budou účastníci hledat způsob, jak vést tým tak, aby dosáhl výborných výsledků. Zároveň se naučí jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. Cílem je, aby si účastníci více uvědomili svoji roli ve vedení týmu, budovali svoji neformální autoritu a identifikovali vlastní styl vedení lidí. Naučí se analyzovat dynamiku týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít správný přístup ke zvládání obtížných situací. Managerské funkce a procesy Efektivně pracující manažeři jsou ti, kteří ovládají dostatečný počet nástrojů k řízení, vedení, motivování a stimulování svých spolupracovníků. V současnosti se více než dříve uplatňují tři rozhodující faktory úspěchu: dovednost manažerů zapojit své podřízené do boje o zákazníky a péče o ně, získávání trhů a schopnost podniku reagovat na změny. Řízení změn a komunikace ve změnách Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá změna. To často v lidech vyvolává pocity nejistoty a odmítání. Náš kurz Vám umožní nejen zvládnout technický proces změny, ale také připravit se na překonání odporu vůči změnám ze strany pracovníků. 6

7 PROFESNÍ ROZVOJ - kurzy: Vyjednávání Vyjednávání probíhá v rámci organizace jak uvnitř týmu pracovníků, tak i s vnějšími subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci či další spolupracující subjekty. Kurz je zaměřen na styly a cíle jednání, jeho přípravu, obranu vůči obtížným partnerům a osvojení si pokročilých dovedností vedoucí k dosažení žádaného cíle. Efektivní komunikace Smyslem kurzu je naučit účastníky vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní hodnocení. To vše je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi Zvládání manipulace, nátlaku a klamání Určeno pro ty, kdo se setkávají s manipulací a nátlakem ze strany zákazníků, kolegů, nadřízených či podřízených, ale i v soukromém životě. Cílem kurzu je naučit se dobře zvládat situace, kdy se nás druhá strana snaží svým jednáním různými technikami zmanipulovat a využívá při tom otevřené nebo skryté manipulativní techniky, působí na naše kladné či záporné emoce s cílem osáhnout svého na náš úkor. Řešení konfliktů Kurz pro všechny, kdo chtějí pochopit základní zákonitosti a charakteristiku konfliktů včetně možnosti jejich prevence, analýzy a řešení. Seznámíte se a vyzkoušíte si základní komunikační nástroje, které při řešení sporů a konfliktů můžete uplatnit. Získané dovednosti si procvičíte na konkrétních situacích. Cílem je osvojit si strategie vhodné pro správný průběh konfliktu tak, aby se podchytil tvořivý potenciál a zároveň nedošlo k destruktivním reakcím. Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti patří k základní výbavě každého klíčového pracovníka. Smyslem kurzu je tedy osvojit si správné návyky při prezentaci podle cílové skupiny, argumentační techniky, práce s mediální podporou a zásady vystupování na veřejnosti. 7

8 NABÍZENÉ MODULY: OBECNÁ VZDĚLANOST Mezinárodní vztahy a dějiny 20. století Politická a ekonomická geografie Globální problémy světa Politologie a český politický systém PRÁVO Základy práva Informační systémy veřejné správy a e-government a Správní právo Obchodní právo Základy evropského práva a Mezinárodní právo Duševní vlastnictví Občanské právo Pracovní a sociální právo Finanční právo Právní aspekty ochrany životního prostředí Soutěžní právo Etika a boj proti korupci v EU a členských státech Neziskové organizace 8

9 EVROPSKÁ UNIE A ČR Instituce a rozhodování EU Integrace ČR do EU a česká politika v EU Politiky EU Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy v EU Politická geografie EU a regionální rozvoj EU Evropská ekonomická integrace EKONOMIE Základy ekonomie Finance územní samosprávy Finanční instituce a veřejné finance Management ve veřejné správě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST Úvod do energetické bezpečnosti Bezpečnost práce v EU Odborná AJ 9

10 OBECNÁ VZDĚLANOST Mezinárodní vztahy a dějiny 20. století Kurz je zaměřen na základní dějinné momenty a klíčovou problematiku historického vývoje ve 20. století. V přednáškách je přednostně kladen důraz na osvojení si schopnosti porozumět dějinám v kontextu onoho pověstného kdo jsme, odkud jdeme, kam směřujeme? Cílem kurzu je taktéž seznámit zájemce s oborem mezinárodní vztahy. Pozornost bude věnována zejména vzniku oboru a formování mezinárodního systému Politická a ekonomická geografie Tento kurs seznamuje posluchače se základními politickými a ekonomickými realitami v územních prostorových souvislostech. Dokládá, že prostor je nedílnou součástí socioekonomické reality, kterou může stimulovat v pozitivním či negativním smyslu. Poskytuje základ pro pochopení makroekonomických i politických skutečností v globálním i regionálním průmětu. Globální problémy světa Cílem kurzu je seznámit posluchače se stavem globálních problémů (dále GP) v kontextu vývoje světové ekonomiky a mezinárodních ekonomicko-politických vztahů. Dále budou popisovány přírodně-sociální GP (energetický a surovinový, environmentální, populační, potravinový) a antropo- a inter-sociální GP (zaostalost rozvojových zemí, chudoba a zadluženost, systém mezinárodních ekonomických vztahů s důrazem na relaci Sever-Jih, problém války a míru, všelidské problémy sociální, humanitární, kulturní, bezpečnostní atd.). Kurz bude doplněn popisem trvale udržitelného rozvoje a implikacích GP pro Českou republiku. Politologie a český politický systém Kurz v první části nejprve seznámí zájemce se základním rámcem politické vědy. Pozornost bude věnována aktérům politiky (pol. stranám, hnutím, zájmovým skupinám), volbám a volebním systémům a jejich vlivu na politický a stranický systém. Druhá polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa. Dále bude probíráno fungování současného politického systému České republiky a principu dělby moci. 10

11 PRÁVO Základy práva Kurz se zaměří na seznámení posluchačů se základními znalostmi práva jako regulativního systému lidského chování. Základem kurzu je aktivní účast na prezentaci. Obsahově je téma zaměřeno na základy práva obecně a na základy českého právního řádu tak, aby poskytl frekventantům vhodné východisko pro další právní předměty, které mohou absolvovat. Informační systémy veřejné správy a e-government a Správní právo Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o možnostech e-governmentu a jeho vývoje jak v ČR tak v zahraničí. Absolvent kurzu získá komplexní přehled o možnostech efektivního využití informačních systémů ve veřejné správě v ČR i v zahraničí s tím, že bude moci následně sám překonávat překážky budování efektivní veřejné správy založené na využití informačních a komunikačních technologií. Z národního pohledu bude pozornost věnována především tzv. zákonu o egovernmentu a legislativě spojené s informačními systémy veřejné správy a informační společností. Zejména pro pracovníky veřejné správy (státní správy i územně samosprávních celků) je určen blok zaměřený otázky spojené s internetovou prezentací orgánu veřejné správy, zejm. co se týče povinně zveřejňovaných informací a otázky přístupnosti. Poslední blok se zaměřuje na Portál veřejné správy a jeho využití jak zaměstnanci veřejné správy, tak uživateli, kteří na něm hledají informace o veřejné správě. Do čtvrtého bloku je rovněž zařazena problematika elektronického podpisu a elektronických podatelen, čímž posluchači získají možnost seznámit se s konkrétními aspekty fungováni informačních systémů veřejné správy a e-governmentu. Účelem kurzu Správní právo je poskytnout důležité poznatky o správním právu, organizaci veřejné správy, hlavních formách činnosti veřejné správy, správním řízení, správním trestání a kontrole ve veřejné správě. Obsahem bude mimo jiné např. 1. Správní právo - pojem, předmět, systém a prameny správního práva; administrativně-právní vztahy, organizace veřejné správy subjekty a vykonavatelé veřejné správy 2. Formy činnosti veřejné správy - pojem, právní úprava, členění 3. Správní řízení - pojem, právní úprava, stadia a fáze správního řízení; správní trestání pojem, právní úprava, členění správních deliktů 4. Kontrola ve veřejné správě - pojem, právní úprava, členění, správní dozor, správní soudnictví 11

12 Obchodní právo Obsahem kurzu bude níže uvedená struktura témat, které zahrnuje obchodní právo. Úvodní informace o kurzu, doporučená literatura. Pojem obchodního práva, jeho systém, prameny a vývoj. Systematika obchodního zákoníku (ObchZ) a jeho vztah k občanskému zákoníku (ObčZ). Podnikatelé a další subjekty obchodního práva. Jednání podnikatele. Osobní jednání fyzické osoby a právnické osoby. Statutární orgán, smlouva o výkonu funkce. Zastoupení. Zákonné zastoupení podnikatelů. Smluvní zastoupení podnikatelů, prokura. Obchodní listiny. Podnikání dle ObchZ, živnostenské podnikání. Živnost. Podmínky provozování živnosti všeobecné a zvláštní. Překážky provozování živnosti. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění. Živnostenský rejstřík. Živnostenská kontrola a správní delikty. Neoprávněné podnikání. Podnikání zahraničních osob. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob. Obchodní firma, její převod, přechod a změny. Ochrana firmy. Sídlo podnikatele. Podnik a jeho organizační složky. Dispozice s podnikem. Obchodní majetek, obchodní jmění. Obchodní rejstřík. Pojem, podstata a zásady obchodního rejstříku. Principy ovládající obchodní rejstřík. Zápisy do obchodního rejstříku a jejich účinky. Struktura obchodního rejstříku. Zapisované osoby a údaje. Sbírka listin. Rejstříkové řízení. Závazné formuláře. Rejstříkový soud. Právní formy sdružování za účelem podnikání, společenství občanského a obchodního práva. Obchodní společnosti v obecných ustanoveních. Založení a vznik společnosti. Vklad, podíl, základní kapitál, rezervní fond. Zákaz konkurence. Zrušení a zánik společnosti. Likvidace. Jednotlivé typy obchodních společností. Společnosti osobní a kapitálové, jejich základní rysy a rozdíly. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropská společnost. Družstvo. Evropská družstevní společnost. Obchodní závazkové vztahy. Základní pojmy závazkového práva, jeho zásady. Absolutní a relativní obchody, absolutní neobchody, fakultativní obchody. Smlouva, proces jejího uzavírání. Negociace, oferta, akceptace, smluvní konsensus. Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Evropské smluvní právo. Změna závazků u subjektech a obsahu. Zajištění závazků, jednotlivé typy zajišťovacích instrumentů. Zánik závazků. Odpovědnostní závazky, porušení smluvních povinností a jeho následky. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za prodlení. Bezdůvodné obohacení. Promlčení, prekluze. 12

13 Jednotlivé smluvní typy upravené v ObchZ. Kupní smlouva a ujednání v souvislosti s ní. Smlouva o dílo. Smlouva o prodeji a o nájmu podniku, o koupi najaté věci, o uložení a skladování věci. Smlouva úvěrová. Smlouva o nájmu a provozu dopravního prostředku. Smlouva o přepravě věci. Smlouva zasílatelská. Smlouva mandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení, o kontrolní činnosti. Smlouvy bankovního charakteru. Smlouva o tichém společenství. Základy evropského práva a Mezinárodní právo veřejné Cílem první části kurzu je představit základy evropského práva. V prvním bloku se zaměří pozornost na historicko-politickou a právní historii evropského integračního procesu od nejstarších integračních pokusů až po současnou Evropskou unii s důrazem na vývoj po druhé světové válce (Schumannův plán, ESUO, EHS, EUROATOM, Maastricht, Amsterodam, Nice, postupné rozšiřování). Představen bude legislativní proces ES, prameny práva Společenství a Unie, právní nástroje ES a EU a vzájemný vztah práva ES a národního práva členských států EU, resp. účinky komunitárního práva (zásady bezprostřední použitelnosti a aplikační přednosti práva ES), včetně nedůležitějších rozsudků ESD v předmětné oblasti. Druhý blok se bude věnovat komunitárnímu soudnímu řízení. Bude představeno komunitární soudnictví jako institut a jeho hlavní úkoly a funkce (sporná, usměrňovací a posudková). Představeno bude řízení na neplatnost, řízení pro nečinnost, řízení o náhradu škody, řízení v konstatování porušení smlouvy, řízení o předběžné otázce a další relevantní řízení. Budou představeny nejdůležitější a zajímavé rozsudky. Třetí blok se zaměří na aplikaci práva ES/EU orgány členských států. Kurz Mezinárodního práva veřejného zahrnuje všechny jeho podstatné otázky, snaží se vysvětlit všechny důležité pojmy a objasnit zvláštnosti předmětu mezinárodního práva veřejného ve vztahu k ostatním právním disciplinám. Zároveň s tím však poukazuje na stále rozsáhlejší zasahování mezinárodního práva do vnitrostátní právní sféry a seznamuje posluchače se styčnými body mezi vnitrostátním a mezinárodním právem. V této souvislosti je akcent kladen na vztah mezinárodního a vnitrostátního práva, zejména na otázky, jakým způsobem státy zajišťují plnění svých mezinárodněprávních závazků a implementaci a řádnou aplikaci mezinárodního práva vnitrostátními legislativními, výkonnými i soudními orgány. Cílem kursu je nejen seznámit frekventanty se základy mezinárodního práva veřejného a s jeho vazbou na vnitrostátní právní řád, důležitá je i jeho právně propedeutická funkce, zejména v otázkách smluvního práva a právní odpovědnosti. V rámci výkladu tohoto předmětu je rovněž rozebrán vztah mezinárodního práva a mezinárodní politiky, mezinárodní morálky, mezinárodní zvyklosti a mezinárodní zdvořilosti. Výklad se dále zabývá základy platnosti mezinárodního práva a sankcemi v mezinárodním právu. Pozornost je věnována i vzniku a vývoji mezinárodního práva stejně jako současnému mezinárodnímu právu a jeho dalšímu vývoji. Další část výuky je zaměřena na subjekty a prameny mezinárodního práva veřejného, mezinárodněprávní odpovědnost, řešení sporů a donucovací prostředky v mezinárodním právu. Součástí kursu je také seznámení posluchačů s jednotlivými odvětvími mezinárodního práva. V rámci této části by se výklad měl zaměřit zejména na postavení jednotlivců v mezinárodním právu a jejich ochranu, dále na otázky mezinárodního ekonomického práva. Občanské právo 13

14 Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a instituty občanského práva, jeho prameny,postavení v systému práva. Výklad je zaměřen na obecnou část a zvláštní část. V rámci obecné části se seznámí frekventanti s pojmy a instituty, které mají význam pro celý právní řád, nejen pro občanské právo občanskoprávní vztahy a jejich ochrana, právní subjektivita, zastoupení, předpoklady vzniku občanskoprávních vztahů, náležitosti právních úkonů, čas jako právní skutečnost. V rámci zvláštní části tohoto předmětu bude výklad zaměřen na jednotlivé instituty občanského práva mezi které patří věcná práva - právo vlastnické, spoluvlastnictví, společné jmění manželů a věcná práva k věcem cizím. Dále bude výklad zaměřen na závazkové právní vztahy - vznik závazků, jejich zajištění, změna a zánik, závazky z porušení práva. Součástí výkladu bude i dědické právo. Zvláštní pozornost bude věnována i oblasti rodinného práva. Pracovní a sociální právo Jedná se o kurz předpokládající, že posluchači mají v již jisté právní povědomí a mají základní znalosti z občanského práva. Úkolem kurzu je pochopit specifické postavení pracovního práva jakožto odvětví práva soukromého s úzkým vztahem k právu občanskému a se silným zasahováním prvků veřejnoprávní kogentní úpravy. Úkolem pracovního práva je nejen historicky vzniklá potřeba chránit zaměstnance jakožto slabší stranu pracovního vztahu. Moderní pracovního právo vytváří právní podmínky pro fungování trhu práce. Vedle individuálního pracovního práva se posluchači seznámí i s úpravou účasti zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků. Úkolem předmětu bude i seznámení se základními instituty sociálního zabezpečení a jejich vztahu k právu pracovnímu, ale i správnímu a finančnímu. Bude tak vytvořen nezbytný teoretický základ pro pochopení fungování pracovně právních vztahů jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Finanční právo Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy, které jsou nutné k dobré orientaci ve finančním právu. Frekventanti získají absolvováním předmětu přehled o pramenech finančního práva vnitrostátního i mezinárodního původu a jejich vzájemných vazbách a přehled o jednotlivých právních institutech spadajících do oblasti finančního práva. Obsahovou náplní je jak obecná tak i zvláštní část finančního práva. Předmětem obecné části jsou obecné poznatky o oboru včetně charakteristiky základních pojmů. V rámci zvláštní části finančního práva jsou pak předmětem podrobnějšího výkladu jednotlivé oblasti finančního práva, a to rozpočtové právo včetně fondovního hospodaření a rozpočtového procesu, daňové a poplatkové právo včetně práva procesního (správa daní a poplatků), celní právo, právo měnové, devizové a konečně právo finančního trhu včetně práva bankovního. Výklad daňového práva je doplněn o řešení příkladů z praxe. Soutěžní právo Cílem kurzu je seznámit posluchače s dvěma částmi soutěžního práva s právem kartelovým (antimonopolním) a s právem nekalosoutěžním a reklamním, a to s českým i evropským (s právem ES). Studenti se mají naučit nejen znát systém právní úpravy obou částí, ale též hlavní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikáty ESD ve věcech kartelového práva, veřejné podpory a veřejných zakázek, dále 14

15 teorie hospodářské soutěže s dopadem do pojetí právní regulace. Cílem kurzu je nejen soutěžní právo znát, ale i aktivně prakticky používat. K tomu je vede jednak test, v němž musí kromě poznatkové testové části také analyzovat nastudované teorie i judikáty za pomoci jiných známých judikátů a aplikovat je i českou a evropskou úpravu na konkrétních případech, diskutovat o konkrétních případech. Etika a boj proti korupci v EU a členských státech Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy problematiky etiky a boje proti korupci ve veřejné správě, jejími formami při politickém rozhodování, rozdělování veřejných financí a justici, a nástrojích používaných v protikorupční politice doma i v zahraničí. První část kurzu se bude věnovat obecné charakteristice korupce, jejím projevům, měření a přístupu k jednotlivým protikorupčním nástrojům. Druhá část kurzu se zaměří na projevy korupce v jednotlivých oblastech veřejné správy a politice. V rámci kurzu budou probrány některé z největších českých i mezinárodních kauz. Neziskové organizace Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o jednotlivých subjektech nevýdělečného sektoru v ČR a jejich právní úpravě. Obsahem předmětu je seznámení s odbornou terminologií, celková charakteristika nevýdělečného sektoru, třídění neziskových subjektů a jejich vzájemné porovnání. Prezentovaná bude právní úprava typických představitelů nevýdělečného sektoru jako jsou: Zájmová sdružení právnických osob Občanská sdružení Politické strany a politická hnutí Registrované církve a náboženské společnosti Nadace a nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Veřejné vysoké školy a výzkumné instituce Školské právnické osoby Obce, kraje, organizační složky státu Obchodní společnosti a družstva založené za nepodnikatelským účelem Právní aspekty ochrany životního prostředí Kurz práva životního prostředí seznamuje s právy, právem chráněnými zájmy a povinnostmi právnických a fyzických osob v ochraně životního prostředí. Vztah člověka k životnímu prostředí byl dán od nepaměti. Od jakživa člověk využíval a musel, aby přežil, využívat přírodní 15

16 zdroje. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy právní úpravy ochrany životního prostředí v České republice. Posluchač by měl obsáhnout základní znalosti o právu v ochraně životního prostředí a zdůvodnit účel a rozsah jeho ochrany a jeho jednotlivých složek. EVROPSKÁ UNIE A ČR Instituce a rozhodování EU Cílem kurzu je seznámit účastníky s rozhodovacímy procesy a institucionální strukturou EU. Pozornost bude věnována roli institucí EU, jejich struktuře, cílům a postavení v celkové hierarchii EU. Struktura přednášeného: Historický a politologický rámec evropské integrace, evropský právní prostor, základy terminologie, rozdíly mezi ES/EU, pravomoci ES/EU a pravomoci členských států. Evropská rada a Rady EU (vč. nižších rozhodovacích úrovní). Evropská komise Evropský parlament a úloha národních parlamentů Evropský účetní dvůr, Výbor regionů, EHSV, agentury a poradní orgány. Národní modely adaptace na členství v EU Institucionální rámec spolupráce v oblasti justice a vnitra Reformy evropských institucí Politiky EU Cílem první části kurzu je seznámit posluchače se základními politikami EU a to z hlediska kompetencí a z hlediska finanční zátěže. Kurz se zaměřuje v prvé řadě na politiky společné (společná obchodní politika, společná zemědělská politika, společná dopravní politika), dále pak na vybrané politiky sdílené (regionální politika, soutěžní, energetická). Dále bude zmíněna problematika rozšiřování EU a vztah EU k sousedním regionům. Cílem druhé části kurzu je seznámit studenty s principy a fungováním monetární politiky, která sehrává zásadní roli ve fungování hospodářské politiky eurozóny. V návaznosti na tuto politiku pak prezentovat společné závazky ve fiskální politice členských států EU. Také bude věnována pozornost představení politik, které v 90. letech minulého století buď vznikly a nebo došlo k nárůstu jejich významu. 16

17 Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy v EU Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými východisky a s praktickou aplikací znalostí ve dvou samostatných oblastech. První oblastí jsou veřejné zakázky a problematika s nimi spojená. Druhou oblastí jsou pak projekty a projektové řízení se zaměřením na rozvojové fondy Evropské unie. Obsahem předmětu je seznámení posluchačů s aktuální legislativní úpravou v ČR, základními termíny a postupy při zadávání veřejných zakázek. Rovněž také se současnou problematikou, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek. V druhé oblasti bude účastník seznámen s problematikou projektového plánování a grantové řízení v kontextu fondů EU. Účastník bude seznámen s již realizovanými projekty a také s projekty připravovanými. Bude informován o tématech kdo může žádat prostředky, jakým způsobem se prostředky rozdělují apod. Nedílnou součástí předmětu bude také praktická aplikace znalostí na vlastní projekt. Politická geografie Evropské unie Kurs umožňuje posluchačům ukázat teritoriální aspekty procesu evropského politického a ekonomického sjednocování. Jedním z nejviditelnějších aspektů integračního procesu je neustálý nárůst členů a tím i měnící se zakotvení integrovaného celku v teritorialitě Evropy a nejbližších regionů, jimiž jsou Středomoří a postsovětský prostor. Pozornost bude věnována i problematice státu, hranic, vztahu centrum periferie, politicko-geografickým problémům obyvatelstva a vlivu teritoriálních a demografických faktorů na vznik, existenci a stabilitu státu. Diskutovány budou aktuální změny a problémy na politické mapě EU. Regionální rozvoj EU Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými politickými, správními a geografickými koncepty, jež jsou na půdě společenských věd pod termínem regionalismus zahrnovány.východiskem bude politicko-geografické chápání regionu, neboť politická geografie, na rozdíl od většiny ostatních disciplin, region nechápe pouze jako teritoriální jednotku menší než národní stát. Z hlediska politické dimenze se budeme věnovat zejména regionalizaci jako specifickému procesu přenosu kompetencí z centra na (politickou) periferii, tedy zkoumání vztahu regionalismus-decentralizace-demokratizace. Zvláštní pozornost bude věnována strukturální a regionální politice Evropské unie, a to jak z hlediska jejich historického vývoje, tak z hlediska současného stavu a vazbě na situaci v České republice. Integrace ČR do EU a česká politika v EU Posluchači by měli být po absolvování kurzu schopni se orientovat v základním institucionálním rámci EU a pozici ČR v něm, resp. by měli být schopni analyzovat postoje ČR k jednotlivým procesům evropské integrace a reformním snahám EU. Jeho cílem je seznámit posluchače s vývojem vztahu České republiky a Evropské unie od roku 1989 do současnosti. Pozornost bude věnována problematice přistupování ČR do EU, vyjednaným podmínkám vstupu a hodnocení dosavadního členství ČR v EU. 17

18 Cílem druhé části kurzu je objasnění vývoje vztahů České republiky a Evropské unie v průběhu uplynulých let. Značná pozornost bude věnována vyjednávání vstupu kandidátských zemí do EU, podmínkám Smlouvy o přistoupení a problematice tzv. přechodných období. Kurs se rovněž zaměří na institucionální zajištění členství v EU a na problematiku působnosti evropského práva na našem území po vstupu České republiky do Unie. Stranou pozornosti nezůstanou ani postoje české politické reprezentace k otázkám budoucnosti Evropy, dlouhodobá koncepce postoje ČR k problematice reforem jednotlivých evropských politik, začlenění do schengenského systému, vstup do eurozóny, přístup k návrhu nového smluvního rámce EU a hospodářská role ČR ve strukturách EU. Evropská ekonomická integrace Kurz je zaměřen jako úvod do studia integračních procesů v Evropě a pokrývá zejména vývoj EU s důrazem na porozumění jeho ekonomických a hospodářsko politických aspektů. Charakterizuje dosaženou úroveň EU (vnitřní trh, hospodářská a měnová unie), kde se soustředí na jednotlivé politiky EU (obchodní, zemědělskou, soutěžní, energetickou, regionální, sociální, environmentální, měnovou, atd.). Specifické části kurzu jsou věnovány procesu prohlubování integrace, zejména rozšiřování a úspěšnosti EU ve globalizujícím se světě a dále regionální a kohezní politice. EKONOMIE Základy ekonomiky Cílem prvního bloku kurzu je seznámit posluchače se základními vybranými oblastmi ekonomie a ekonomiky potřebnými pro pochopení principů fungování současné společnosti. Kurz je koncipován v souladu s cílem studijního oboru a zahrnuje především výuku témat souvisejících s problematikou ekonomických vztahů a toků mezi ekonomickými subjekty v obecné rovině spolu s jejich promítnutím do ekonomické reality. Dále je nastíněna oblast poznání principů regulace ekonomiky prostřednictvím hospodářských politik státu a rozšiřuje znalosti v oblastech: základů marketingu, managementu a teorie veřejné volby. Cílem druhého bloku kurzu je také seznámit účastníky se základními vybranými oblastmi ekonomie a ekonomiky potřebnými pro pochopení principů fungování současné společnosti. Předmět zahrnuje prezentaci témat souvisejících s problematikou ekonomických vztahů a toků mezi ekonomickými subjekty v obecné rovině spolu s jejich promítnutím do ekonomické reality. Druhý blok je orientován na prohloubení znalostí v oblasti ekonomie veřejného sektoru a zároveň přibližuje elementární poznatky v oblasti marketingu, managementu a podnikové ekonomiky. 18

19 Finance územní samosprávy Téma je zaměřeno na problematiku financování územní samosprávy v ČR a ve vyspělých zemích, zejména zemí EU, na získání znalostí z praxe financování územní samosprávy, a to i v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy a územní samosprávy v ČR. Cílem kurzu je získání teoretických vědomosti a praktických znalostí z oblasti hospodaření a financování potřeb územní samosprávy, ekonomických předpokladů existence územní samosprávy, struktury rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, i schopností aktivně řešit problémy finanční povahy. Obsahem kurzu bude např.: Teorie fiskálního federalismu (fiskální decentralizace) Modely uspořádání veřejné správy (veřejného sektoru) a finančních vztahů mezi úrovněmi veřejné správy Decentralizace kompetencí v oblasti veřejných výdajů teoretické a praktické aspekty Přiřazení kompetencí vybírat daně jednotlivým úrovním veřejné správy, rozpočtové určení daní teoretické a praktické aspekty Přerozdělování příjmů mezi úrovněmi vlády (mezivládní transfery) teoretické a praktické aspekty Finanční vztahy územních samosprávných celků v ČR Rozpočet a rozpočtový proces územních samosprávných celků Příjmy rozpočtů územních samosprávných celků daňové a nedaňové příjmy Výdaje rozpočtů územních samosprávných celků rozsah a struktura, kritéria alokace Způsoby zabezpečování statků na lokální a regionální úrovni alternativní způsoby zabezpečování statků v ekonomice Hospodaření krajských a obecních úřadů v ČR Zadlužení územních samosprávných celků Finanční instituce a veřejné finance Kurz rozvíjí některé poznatky z makroekonomie a veřejné ekonomiky, a to z hlediska způsobu financování netržních činností státu a územní samosprávy. Náplň kurzu: Základní pojmy z oblasti veřejných rozpočtů Rozpočtová soustava pojetí, funkce, principy Veřejné příjmy Veřejné výdaje Státní rozpočet ČR 19

20 Územní rozpočty Fondové hospodaření Hospodaření neziskových organizací Financování sociálního zabezpečení Společné financování z veřejných a soukromých zdrojů Fiskální nerovnováha Management ve veřejné správě Cílem tématu je poskytnout účastníkům teoretické a praktické základy manažerských aktivit (základní manažerské dovednosti) pro výkon na nižším a středním stupni řízení ve veřejné správě. Posluchači si osvojí základní principy, nástroje a techniky manažerské činnosti v souladu se současnými teoretickými a praktickými poznatky vykonávání manažerské práce v podmínkách veřejné správy. 20

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více