Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost..."

Transkript

1 Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1

2 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit, není možné spoléhat se jen na odborné znalosti. Školství všude na světě připravuje jedince na výkon jakékoli profese jen v míře limitované délkou studia a kvalitou dané instituce. Cílem klasického studia je získat kvalitní základ pro výkon dané profese. Předpokládá se však, že znalosti budou neustále obohacovány o další, a tak se profesní život stává prakticky nikdy nekončícím procesem sebevzdělávání. Není pochyb o tom, že předpokladem pro úspěšné zvládání jakékoli profese jsou hluboké znalosti o konkrétním oboru, či odvětví, které se dají úspěšně aplikovat do praxe. Za úspěchem každé společnosti však stojí především člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí běžně nazývaných soft-skills je tedy jedním ze základních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. Oborů, kde je možné pracovat zcela sólově, stále ubývá. Trend doby stojí na týmové práci, a tak se sociální dovednosti dostávají do popředí zájmu každého, kdo chce úspěšně pracovat v kolektivu ostatních lidí, vést jej, či spolupracovat s vnějšími organizacemi. Naše nabídka obsahuje ucelený rozsah profesního vzdělávání v oblasti sociálních kompetencí. Jednotlivá témata pokrývají nejdůležitější oblasti mezilidských situací, ke kterým dochází nejen v profesním, ale i soukromém životě. Dovednosti získané pomocí tohoto vzdělávací programu výrazně posílí manažerské schopnosti, dodají jistotu v týmové práci, vedení lidí i jednání s externími partnery. 2

3 Odborné znalosti jsou samozřejmý základ každého pracovníka. Teprve však spojením těchto předpokladů se soft-skills obsažených v této nabídce vzniká profesionál. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - kurzy: Zvládání stresu I Způsob odbourávání stresu v rámci jedince i týmu Zvládání stresu II - Time management Asistentka s perspektivou Prevence syndromu vyhoření Ochrana klíčových pracovníků před ztrátou chuti a energie pracovat pro organizaci MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI - kurzy: Vedení lidí a týmová spolupráce Manager a jeho tým Managerské funkce a procesy Řízení změn a komunikace ve změnách PROFESNÍ ROZVOJ - kurzy: Přesvědčování, argumentace, vyjednávání Efektivní komunikace Zvládání manipulace, nátlaku a klamání Řešení konfliktů Prezentační dovednosti 3

4 Formální struktura kurzů Rozsah kurzů Každý kurz obsahuje nejméně dva výukové dny, tedy 2x7 hodin. Počet dnů je možné navýšit a danou problematiku výrazně obohatit či více procvičit. Navyšování hodin za den se příliš nedoporučuje s ohledem na únavu a úbytek pozornosti při více než sedmi výukových hodinách denně. Výukové dny je možné z organizačních důvodů rozdělit i do dvou nezávislých kurzů - každý po jednom výukovém dni. Kapacita kurzů Počet účastníků každého kurzu vychází z maximální možné hodnoty, kterou kurz může pro frekventanta představovat. Proto je počet omezován. Nejmenší počet účastníků je 4. Naopak nejvyšší počet je závislý na druhu kurzu. U těch kurzů, kde se počítá s maximálním zapojením účastníků je vhodné nepřevyšovat 8 účastníků/kurz. Tam, kde se jedná více o osvojení si znalostí než dovedností, je možné pracovat i s deseti frekventanty. Právě počet účastníků je dobré vždy individuálně prodiskutovat s ohledem na téma a druh kurzu. Metodika kurzů Při lektorování se používají didaktické pomůcky (knihy, dokumenty, videonahrávky, elektronická zařízení PC, kamera, dataprojektor). 4

5 OBSAH KURZŮ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - kurzy: Zvládání stresu I Kurz naučí zacházet správně se zátěží a stresem. Cílem kurzu je zvýšení profesních dovedností účastníků ve zvládání stresu na pracovišti, nácvik metod k jeho odbourání a snížení stresového potenciálu. Zvládání stresu II Time Management Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce manažera pomocí správného plánování, využívání času a rozvoje kompetencí týmu pomocí delegování. Asistentka s perspektivou Cílem kurzu je zdokonalit profesní dovednosti asistentek a office managerů a zároveň přispět k pocitu radosti z práce i spokojenosti v životě. Osvojíme si strategie zvládání náročných situací, pomůžeme nalézt zdroje stresu.to vše s důrazem na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj osobních kvalit pro funkci asistentky, či office managera Prevence syndromu vyhoření Syndrom vyhoření se stává čím dál tím více aktuálním a představuje významný zdroj ztrát kvalitních lidí. Stálé přetížení či stres vede k vyhoření, jehož důsledkem je postupná ztráta motivace způsobená prožitkem bezmoci. Výsledkem je pak konec práce v dané profesi, či její přerušení na dlouhou dobu v horizontu několika let. Kurz je tedy významným a na trhu profesního vzdělávání ojedinělým příspěvkem k prevenci tohoto zhoubného jevu a k ochraně organizací i pracovníků před důsledky syndromu vyhoření. 5

6 MANAGERSKÉ DOVEDNOSTI - kurzy: Vedení lidí a týmová spolupráce Umění týmově pracovat je jednou z mnoha dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým dosáhne mnohem více než samotný jedinec nebo špatně fungující skupina. Pokud má být tým úspěšný a dosahovat vynikajících výsledků, musí být nastavena taková efektivní týmová spolupráce, na níž jedinci budou chtít participovat. Jak tuto spolupráci rozvíjet, jak využít silných stránek jedinců, na jakých základech stojí úspěšný tým a jak jej efektivně vést, to vše jsou některé z cílů připraveného kurzu. Manager a jeho tým Úspěšný manažer dosahuje výsledků prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. V tomto tréninkovém kurzu budou účastníci hledat způsob, jak vést tým tak, aby dosáhl výborných výsledků. Zároveň se naučí jak rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. Cílem je, aby si účastníci více uvědomili svoji roli ve vedení týmu, budovali svoji neformální autoritu a identifikovali vlastní styl vedení lidí. Naučí se analyzovat dynamiku týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít správný přístup ke zvládání obtížných situací. Managerské funkce a procesy Efektivně pracující manažeři jsou ti, kteří ovládají dostatečný počet nástrojů k řízení, vedení, motivování a stimulování svých spolupracovníků. V současnosti se více než dříve uplatňují tři rozhodující faktory úspěchu: dovednost manažerů zapojit své podřízené do boje o zákazníky a péče o ně, získávání trhů a schopnost podniku reagovat na změny. Řízení změn a komunikace ve změnách Jedinou jistotou dnešní doby je neustálá změna. To často v lidech vyvolává pocity nejistoty a odmítání. Náš kurz Vám umožní nejen zvládnout technický proces změny, ale také připravit se na překonání odporu vůči změnám ze strany pracovníků. 6

7 PROFESNÍ ROZVOJ - kurzy: Vyjednávání Vyjednávání probíhá v rámci organizace jak uvnitř týmu pracovníků, tak i s vnějšími subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci či další spolupracující subjekty. Kurz je zaměřen na styly a cíle jednání, jeho přípravu, obranu vůči obtížným partnerům a osvojení si pokročilých dovedností vedoucí k dosažení žádaného cíle. Efektivní komunikace Smyslem kurzu je naučit účastníky vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní hodnocení. To vše je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi Zvládání manipulace, nátlaku a klamání Určeno pro ty, kdo se setkávají s manipulací a nátlakem ze strany zákazníků, kolegů, nadřízených či podřízených, ale i v soukromém životě. Cílem kurzu je naučit se dobře zvládat situace, kdy se nás druhá strana snaží svým jednáním různými technikami zmanipulovat a využívá při tom otevřené nebo skryté manipulativní techniky, působí na naše kladné či záporné emoce s cílem osáhnout svého na náš úkor. Řešení konfliktů Kurz pro všechny, kdo chtějí pochopit základní zákonitosti a charakteristiku konfliktů včetně možnosti jejich prevence, analýzy a řešení. Seznámíte se a vyzkoušíte si základní komunikační nástroje, které při řešení sporů a konfliktů můžete uplatnit. Získané dovednosti si procvičíte na konkrétních situacích. Cílem je osvojit si strategie vhodné pro správný průběh konfliktu tak, aby se podchytil tvořivý potenciál a zároveň nedošlo k destruktivním reakcím. Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti patří k základní výbavě každého klíčového pracovníka. Smyslem kurzu je tedy osvojit si správné návyky při prezentaci podle cílové skupiny, argumentační techniky, práce s mediální podporou a zásady vystupování na veřejnosti. 7

8 NABÍZENÉ MODULY: OBECNÁ VZDĚLANOST Mezinárodní vztahy a dějiny 20. století Politická a ekonomická geografie Globální problémy světa Politologie a český politický systém PRÁVO Základy práva Informační systémy veřejné správy a e-government a Správní právo Obchodní právo Základy evropského práva a Mezinárodní právo Duševní vlastnictví Občanské právo Pracovní a sociální právo Finanční právo Právní aspekty ochrany životního prostředí Soutěžní právo Etika a boj proti korupci v EU a členských státech Neziskové organizace 8

9 EVROPSKÁ UNIE A ČR Instituce a rozhodování EU Integrace ČR do EU a česká politika v EU Politiky EU Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy v EU Politická geografie EU a regionální rozvoj EU Evropská ekonomická integrace EKONOMIE Základy ekonomie Finance územní samosprávy Finanční instituce a veřejné finance Management ve veřejné správě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST Úvod do energetické bezpečnosti Bezpečnost práce v EU Odborná AJ 9

10 OBECNÁ VZDĚLANOST Mezinárodní vztahy a dějiny 20. století Kurz je zaměřen na základní dějinné momenty a klíčovou problematiku historického vývoje ve 20. století. V přednáškách je přednostně kladen důraz na osvojení si schopnosti porozumět dějinám v kontextu onoho pověstného kdo jsme, odkud jdeme, kam směřujeme? Cílem kurzu je taktéž seznámit zájemce s oborem mezinárodní vztahy. Pozornost bude věnována zejména vzniku oboru a formování mezinárodního systému Politická a ekonomická geografie Tento kurs seznamuje posluchače se základními politickými a ekonomickými realitami v územních prostorových souvislostech. Dokládá, že prostor je nedílnou součástí socioekonomické reality, kterou může stimulovat v pozitivním či negativním smyslu. Poskytuje základ pro pochopení makroekonomických i politických skutečností v globálním i regionálním průmětu. Globální problémy světa Cílem kurzu je seznámit posluchače se stavem globálních problémů (dále GP) v kontextu vývoje světové ekonomiky a mezinárodních ekonomicko-politických vztahů. Dále budou popisovány přírodně-sociální GP (energetický a surovinový, environmentální, populační, potravinový) a antropo- a inter-sociální GP (zaostalost rozvojových zemí, chudoba a zadluženost, systém mezinárodních ekonomických vztahů s důrazem na relaci Sever-Jih, problém války a míru, všelidské problémy sociální, humanitární, kulturní, bezpečnostní atd.). Kurz bude doplněn popisem trvale udržitelného rozvoje a implikacích GP pro Českou republiku. Politologie a český politický systém Kurz v první části nejprve seznámí zájemce se základním rámcem politické vědy. Pozornost bude věnována aktérům politiky (pol. stranám, hnutím, zájmovým skupinám), volbám a volebním systémům a jejich vlivu na politický a stranický systém. Druhá polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa. Dále bude probíráno fungování současného politického systému České republiky a principu dělby moci. 10

11 PRÁVO Základy práva Kurz se zaměří na seznámení posluchačů se základními znalostmi práva jako regulativního systému lidského chování. Základem kurzu je aktivní účast na prezentaci. Obsahově je téma zaměřeno na základy práva obecně a na základy českého právního řádu tak, aby poskytl frekventantům vhodné východisko pro další právní předměty, které mohou absolvovat. Informační systémy veřejné správy a e-government a Správní právo Cílem předmětu je poskytnout posluchačům přehled o možnostech e-governmentu a jeho vývoje jak v ČR tak v zahraničí. Absolvent kurzu získá komplexní přehled o možnostech efektivního využití informačních systémů ve veřejné správě v ČR i v zahraničí s tím, že bude moci následně sám překonávat překážky budování efektivní veřejné správy založené na využití informačních a komunikačních technologií. Z národního pohledu bude pozornost věnována především tzv. zákonu o egovernmentu a legislativě spojené s informačními systémy veřejné správy a informační společností. Zejména pro pracovníky veřejné správy (státní správy i územně samosprávních celků) je určen blok zaměřený otázky spojené s internetovou prezentací orgánu veřejné správy, zejm. co se týče povinně zveřejňovaných informací a otázky přístupnosti. Poslední blok se zaměřuje na Portál veřejné správy a jeho využití jak zaměstnanci veřejné správy, tak uživateli, kteří na něm hledají informace o veřejné správě. Do čtvrtého bloku je rovněž zařazena problematika elektronického podpisu a elektronických podatelen, čímž posluchači získají možnost seznámit se s konkrétními aspekty fungováni informačních systémů veřejné správy a e-governmentu. Účelem kurzu Správní právo je poskytnout důležité poznatky o správním právu, organizaci veřejné správy, hlavních formách činnosti veřejné správy, správním řízení, správním trestání a kontrole ve veřejné správě. Obsahem bude mimo jiné např. 1. Správní právo - pojem, předmět, systém a prameny správního práva; administrativně-právní vztahy, organizace veřejné správy subjekty a vykonavatelé veřejné správy 2. Formy činnosti veřejné správy - pojem, právní úprava, členění 3. Správní řízení - pojem, právní úprava, stadia a fáze správního řízení; správní trestání pojem, právní úprava, členění správních deliktů 4. Kontrola ve veřejné správě - pojem, právní úprava, členění, správní dozor, správní soudnictví 11

12 Obchodní právo Obsahem kurzu bude níže uvedená struktura témat, které zahrnuje obchodní právo. Úvodní informace o kurzu, doporučená literatura. Pojem obchodního práva, jeho systém, prameny a vývoj. Systematika obchodního zákoníku (ObchZ) a jeho vztah k občanskému zákoníku (ObčZ). Podnikatelé a další subjekty obchodního práva. Jednání podnikatele. Osobní jednání fyzické osoby a právnické osoby. Statutární orgán, smlouva o výkonu funkce. Zastoupení. Zákonné zastoupení podnikatelů. Smluvní zastoupení podnikatelů, prokura. Obchodní listiny. Podnikání dle ObchZ, živnostenské podnikání. Živnost. Podmínky provozování živnosti všeobecné a zvláštní. Překážky provozování živnosti. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění. Živnostenský rejstřík. Živnostenská kontrola a správní delikty. Neoprávněné podnikání. Podnikání zahraničních osob. Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob. Obchodní firma, její převod, přechod a změny. Ochrana firmy. Sídlo podnikatele. Podnik a jeho organizační složky. Dispozice s podnikem. Obchodní majetek, obchodní jmění. Obchodní rejstřík. Pojem, podstata a zásady obchodního rejstříku. Principy ovládající obchodní rejstřík. Zápisy do obchodního rejstříku a jejich účinky. Struktura obchodního rejstříku. Zapisované osoby a údaje. Sbírka listin. Rejstříkové řízení. Závazné formuláře. Rejstříkový soud. Právní formy sdružování za účelem podnikání, společenství občanského a obchodního práva. Obchodní společnosti v obecných ustanoveních. Založení a vznik společnosti. Vklad, podíl, základní kapitál, rezervní fond. Zákaz konkurence. Zrušení a zánik společnosti. Likvidace. Jednotlivé typy obchodních společností. Společnosti osobní a kapitálové, jejich základní rysy a rozdíly. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropská společnost. Družstvo. Evropská družstevní společnost. Obchodní závazkové vztahy. Základní pojmy závazkového práva, jeho zásady. Absolutní a relativní obchody, absolutní neobchody, fakultativní obchody. Smlouva, proces jejího uzavírání. Negociace, oferta, akceptace, smluvní konsensus. Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Evropské smluvní právo. Změna závazků u subjektech a obsahu. Zajištění závazků, jednotlivé typy zajišťovacích instrumentů. Zánik závazků. Odpovědnostní závazky, porušení smluvních povinností a jeho následky. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za prodlení. Bezdůvodné obohacení. Promlčení, prekluze. 12

13 Jednotlivé smluvní typy upravené v ObchZ. Kupní smlouva a ujednání v souvislosti s ní. Smlouva o dílo. Smlouva o prodeji a o nájmu podniku, o koupi najaté věci, o uložení a skladování věci. Smlouva úvěrová. Smlouva o nájmu a provozu dopravního prostředku. Smlouva o přepravě věci. Smlouva zasílatelská. Smlouva mandátní, komisionářská, o zprostředkování, o obchodním zastoupení, o kontrolní činnosti. Smlouvy bankovního charakteru. Smlouva o tichém společenství. Základy evropského práva a Mezinárodní právo veřejné Cílem první části kurzu je představit základy evropského práva. V prvním bloku se zaměří pozornost na historicko-politickou a právní historii evropského integračního procesu od nejstarších integračních pokusů až po současnou Evropskou unii s důrazem na vývoj po druhé světové válce (Schumannův plán, ESUO, EHS, EUROATOM, Maastricht, Amsterodam, Nice, postupné rozšiřování). Představen bude legislativní proces ES, prameny práva Společenství a Unie, právní nástroje ES a EU a vzájemný vztah práva ES a národního práva členských států EU, resp. účinky komunitárního práva (zásady bezprostřední použitelnosti a aplikační přednosti práva ES), včetně nedůležitějších rozsudků ESD v předmětné oblasti. Druhý blok se bude věnovat komunitárnímu soudnímu řízení. Bude představeno komunitární soudnictví jako institut a jeho hlavní úkoly a funkce (sporná, usměrňovací a posudková). Představeno bude řízení na neplatnost, řízení pro nečinnost, řízení o náhradu škody, řízení v konstatování porušení smlouvy, řízení o předběžné otázce a další relevantní řízení. Budou představeny nejdůležitější a zajímavé rozsudky. Třetí blok se zaměří na aplikaci práva ES/EU orgány členských států. Kurz Mezinárodního práva veřejného zahrnuje všechny jeho podstatné otázky, snaží se vysvětlit všechny důležité pojmy a objasnit zvláštnosti předmětu mezinárodního práva veřejného ve vztahu k ostatním právním disciplinám. Zároveň s tím však poukazuje na stále rozsáhlejší zasahování mezinárodního práva do vnitrostátní právní sféry a seznamuje posluchače se styčnými body mezi vnitrostátním a mezinárodním právem. V této souvislosti je akcent kladen na vztah mezinárodního a vnitrostátního práva, zejména na otázky, jakým způsobem státy zajišťují plnění svých mezinárodněprávních závazků a implementaci a řádnou aplikaci mezinárodního práva vnitrostátními legislativními, výkonnými i soudními orgány. Cílem kursu je nejen seznámit frekventanty se základy mezinárodního práva veřejného a s jeho vazbou na vnitrostátní právní řád, důležitá je i jeho právně propedeutická funkce, zejména v otázkách smluvního práva a právní odpovědnosti. V rámci výkladu tohoto předmětu je rovněž rozebrán vztah mezinárodního práva a mezinárodní politiky, mezinárodní morálky, mezinárodní zvyklosti a mezinárodní zdvořilosti. Výklad se dále zabývá základy platnosti mezinárodního práva a sankcemi v mezinárodním právu. Pozornost je věnována i vzniku a vývoji mezinárodního práva stejně jako současnému mezinárodnímu právu a jeho dalšímu vývoji. Další část výuky je zaměřena na subjekty a prameny mezinárodního práva veřejného, mezinárodněprávní odpovědnost, řešení sporů a donucovací prostředky v mezinárodním právu. Součástí kursu je také seznámení posluchačů s jednotlivými odvětvími mezinárodního práva. V rámci této části by se výklad měl zaměřit zejména na postavení jednotlivců v mezinárodním právu a jejich ochranu, dále na otázky mezinárodního ekonomického práva. Občanské právo 13

14 Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a instituty občanského práva, jeho prameny,postavení v systému práva. Výklad je zaměřen na obecnou část a zvláštní část. V rámci obecné části se seznámí frekventanti s pojmy a instituty, které mají význam pro celý právní řád, nejen pro občanské právo občanskoprávní vztahy a jejich ochrana, právní subjektivita, zastoupení, předpoklady vzniku občanskoprávních vztahů, náležitosti právních úkonů, čas jako právní skutečnost. V rámci zvláštní části tohoto předmětu bude výklad zaměřen na jednotlivé instituty občanského práva mezi které patří věcná práva - právo vlastnické, spoluvlastnictví, společné jmění manželů a věcná práva k věcem cizím. Dále bude výklad zaměřen na závazkové právní vztahy - vznik závazků, jejich zajištění, změna a zánik, závazky z porušení práva. Součástí výkladu bude i dědické právo. Zvláštní pozornost bude věnována i oblasti rodinného práva. Pracovní a sociální právo Jedná se o kurz předpokládající, že posluchači mají v již jisté právní povědomí a mají základní znalosti z občanského práva. Úkolem kurzu je pochopit specifické postavení pracovního práva jakožto odvětví práva soukromého s úzkým vztahem k právu občanskému a se silným zasahováním prvků veřejnoprávní kogentní úpravy. Úkolem pracovního práva je nejen historicky vzniklá potřeba chránit zaměstnance jakožto slabší stranu pracovního vztahu. Moderní pracovního právo vytváří právní podmínky pro fungování trhu práce. Vedle individuálního pracovního práva se posluchači seznámí i s úpravou účasti zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků. Úkolem předmětu bude i seznámení se základními instituty sociálního zabezpečení a jejich vztahu k právu pracovnímu, ale i správnímu a finančnímu. Bude tak vytvořen nezbytný teoretický základ pro pochopení fungování pracovně právních vztahů jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Finanční právo Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy, které jsou nutné k dobré orientaci ve finančním právu. Frekventanti získají absolvováním předmětu přehled o pramenech finančního práva vnitrostátního i mezinárodního původu a jejich vzájemných vazbách a přehled o jednotlivých právních institutech spadajících do oblasti finančního práva. Obsahovou náplní je jak obecná tak i zvláštní část finančního práva. Předmětem obecné části jsou obecné poznatky o oboru včetně charakteristiky základních pojmů. V rámci zvláštní části finančního práva jsou pak předmětem podrobnějšího výkladu jednotlivé oblasti finančního práva, a to rozpočtové právo včetně fondovního hospodaření a rozpočtového procesu, daňové a poplatkové právo včetně práva procesního (správa daní a poplatků), celní právo, právo měnové, devizové a konečně právo finančního trhu včetně práva bankovního. Výklad daňového práva je doplněn o řešení příkladů z praxe. Soutěžní právo Cílem kurzu je seznámit posluchače s dvěma částmi soutěžního práva s právem kartelovým (antimonopolním) a s právem nekalosoutěžním a reklamním, a to s českým i evropským (s právem ES). Studenti se mají naučit nejen znát systém právní úpravy obou částí, ale též hlavní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikáty ESD ve věcech kartelového práva, veřejné podpory a veřejných zakázek, dále 14

15 teorie hospodářské soutěže s dopadem do pojetí právní regulace. Cílem kurzu je nejen soutěžní právo znát, ale i aktivně prakticky používat. K tomu je vede jednak test, v němž musí kromě poznatkové testové části také analyzovat nastudované teorie i judikáty za pomoci jiných známých judikátů a aplikovat je i českou a evropskou úpravu na konkrétních případech, diskutovat o konkrétních případech. Etika a boj proti korupci v EU a členských státech Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy problematiky etiky a boje proti korupci ve veřejné správě, jejími formami při politickém rozhodování, rozdělování veřejných financí a justici, a nástrojích používaných v protikorupční politice doma i v zahraničí. První část kurzu se bude věnovat obecné charakteristice korupce, jejím projevům, měření a přístupu k jednotlivým protikorupčním nástrojům. Druhá část kurzu se zaměří na projevy korupce v jednotlivých oblastech veřejné správy a politice. V rámci kurzu budou probrány některé z největších českých i mezinárodních kauz. Neziskové organizace Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o jednotlivých subjektech nevýdělečného sektoru v ČR a jejich právní úpravě. Obsahem předmětu je seznámení s odbornou terminologií, celková charakteristika nevýdělečného sektoru, třídění neziskových subjektů a jejich vzájemné porovnání. Prezentovaná bude právní úprava typických představitelů nevýdělečného sektoru jako jsou: Zájmová sdružení právnických osob Občanská sdružení Politické strany a politická hnutí Registrované církve a náboženské společnosti Nadace a nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Veřejné vysoké školy a výzkumné instituce Školské právnické osoby Obce, kraje, organizační složky státu Obchodní společnosti a družstva založené za nepodnikatelským účelem Právní aspekty ochrany životního prostředí Kurz práva životního prostředí seznamuje s právy, právem chráněnými zájmy a povinnostmi právnických a fyzických osob v ochraně životního prostředí. Vztah člověka k životnímu prostředí byl dán od nepaměti. Od jakživa člověk využíval a musel, aby přežil, využívat přírodní 15

16 zdroje. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy právní úpravy ochrany životního prostředí v České republice. Posluchač by měl obsáhnout základní znalosti o právu v ochraně životního prostředí a zdůvodnit účel a rozsah jeho ochrany a jeho jednotlivých složek. EVROPSKÁ UNIE A ČR Instituce a rozhodování EU Cílem kurzu je seznámit účastníky s rozhodovacímy procesy a institucionální strukturou EU. Pozornost bude věnována roli institucí EU, jejich struktuře, cílům a postavení v celkové hierarchii EU. Struktura přednášeného: Historický a politologický rámec evropské integrace, evropský právní prostor, základy terminologie, rozdíly mezi ES/EU, pravomoci ES/EU a pravomoci členských států. Evropská rada a Rady EU (vč. nižších rozhodovacích úrovní). Evropská komise Evropský parlament a úloha národních parlamentů Evropský účetní dvůr, Výbor regionů, EHSV, agentury a poradní orgány. Národní modely adaptace na členství v EU Institucionální rámec spolupráce v oblasti justice a vnitra Reformy evropských institucí Politiky EU Cílem první části kurzu je seznámit posluchače se základními politikami EU a to z hlediska kompetencí a z hlediska finanční zátěže. Kurz se zaměřuje v prvé řadě na politiky společné (společná obchodní politika, společná zemědělská politika, společná dopravní politika), dále pak na vybrané politiky sdílené (regionální politika, soutěžní, energetická). Dále bude zmíněna problematika rozšiřování EU a vztah EU k sousedním regionům. Cílem druhé části kurzu je seznámit studenty s principy a fungováním monetární politiky, která sehrává zásadní roli ve fungování hospodářské politiky eurozóny. V návaznosti na tuto politiku pak prezentovat společné závazky ve fiskální politice členských států EU. Také bude věnována pozornost představení politik, které v 90. letech minulého století buď vznikly a nebo došlo k nárůstu jejich významu. 16

17 Veřejné zakázky, projekty a rozvojové fondy v EU Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými východisky a s praktickou aplikací znalostí ve dvou samostatných oblastech. První oblastí jsou veřejné zakázky a problematika s nimi spojená. Druhou oblastí jsou pak projekty a projektové řízení se zaměřením na rozvojové fondy Evropské unie. Obsahem předmětu je seznámení posluchačů s aktuální legislativní úpravou v ČR, základními termíny a postupy při zadávání veřejných zakázek. Rovněž také se současnou problematikou, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek. V druhé oblasti bude účastník seznámen s problematikou projektového plánování a grantové řízení v kontextu fondů EU. Účastník bude seznámen s již realizovanými projekty a také s projekty připravovanými. Bude informován o tématech kdo může žádat prostředky, jakým způsobem se prostředky rozdělují apod. Nedílnou součástí předmětu bude také praktická aplikace znalostí na vlastní projekt. Politická geografie Evropské unie Kurs umožňuje posluchačům ukázat teritoriální aspekty procesu evropského politického a ekonomického sjednocování. Jedním z nejviditelnějších aspektů integračního procesu je neustálý nárůst členů a tím i měnící se zakotvení integrovaného celku v teritorialitě Evropy a nejbližších regionů, jimiž jsou Středomoří a postsovětský prostor. Pozornost bude věnována i problematice státu, hranic, vztahu centrum periferie, politicko-geografickým problémům obyvatelstva a vlivu teritoriálních a demografických faktorů na vznik, existenci a stabilitu státu. Diskutovány budou aktuální změny a problémy na politické mapě EU. Regionální rozvoj EU Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými politickými, správními a geografickými koncepty, jež jsou na půdě společenských věd pod termínem regionalismus zahrnovány.východiskem bude politicko-geografické chápání regionu, neboť politická geografie, na rozdíl od většiny ostatních disciplin, region nechápe pouze jako teritoriální jednotku menší než národní stát. Z hlediska politické dimenze se budeme věnovat zejména regionalizaci jako specifickému procesu přenosu kompetencí z centra na (politickou) periferii, tedy zkoumání vztahu regionalismus-decentralizace-demokratizace. Zvláštní pozornost bude věnována strukturální a regionální politice Evropské unie, a to jak z hlediska jejich historického vývoje, tak z hlediska současného stavu a vazbě na situaci v České republice. Integrace ČR do EU a česká politika v EU Posluchači by měli být po absolvování kurzu schopni se orientovat v základním institucionálním rámci EU a pozici ČR v něm, resp. by měli být schopni analyzovat postoje ČR k jednotlivým procesům evropské integrace a reformním snahám EU. Jeho cílem je seznámit posluchače s vývojem vztahu České republiky a Evropské unie od roku 1989 do současnosti. Pozornost bude věnována problematice přistupování ČR do EU, vyjednaným podmínkám vstupu a hodnocení dosavadního členství ČR v EU. 17

18 Cílem druhé části kurzu je objasnění vývoje vztahů České republiky a Evropské unie v průběhu uplynulých let. Značná pozornost bude věnována vyjednávání vstupu kandidátských zemí do EU, podmínkám Smlouvy o přistoupení a problematice tzv. přechodných období. Kurs se rovněž zaměří na institucionální zajištění členství v EU a na problematiku působnosti evropského práva na našem území po vstupu České republiky do Unie. Stranou pozornosti nezůstanou ani postoje české politické reprezentace k otázkám budoucnosti Evropy, dlouhodobá koncepce postoje ČR k problematice reforem jednotlivých evropských politik, začlenění do schengenského systému, vstup do eurozóny, přístup k návrhu nového smluvního rámce EU a hospodářská role ČR ve strukturách EU. Evropská ekonomická integrace Kurz je zaměřen jako úvod do studia integračních procesů v Evropě a pokrývá zejména vývoj EU s důrazem na porozumění jeho ekonomických a hospodářsko politických aspektů. Charakterizuje dosaženou úroveň EU (vnitřní trh, hospodářská a měnová unie), kde se soustředí na jednotlivé politiky EU (obchodní, zemědělskou, soutěžní, energetickou, regionální, sociální, environmentální, měnovou, atd.). Specifické části kurzu jsou věnovány procesu prohlubování integrace, zejména rozšiřování a úspěšnosti EU ve globalizujícím se světě a dále regionální a kohezní politice. EKONOMIE Základy ekonomiky Cílem prvního bloku kurzu je seznámit posluchače se základními vybranými oblastmi ekonomie a ekonomiky potřebnými pro pochopení principů fungování současné společnosti. Kurz je koncipován v souladu s cílem studijního oboru a zahrnuje především výuku témat souvisejících s problematikou ekonomických vztahů a toků mezi ekonomickými subjekty v obecné rovině spolu s jejich promítnutím do ekonomické reality. Dále je nastíněna oblast poznání principů regulace ekonomiky prostřednictvím hospodářských politik státu a rozšiřuje znalosti v oblastech: základů marketingu, managementu a teorie veřejné volby. Cílem druhého bloku kurzu je také seznámit účastníky se základními vybranými oblastmi ekonomie a ekonomiky potřebnými pro pochopení principů fungování současné společnosti. Předmět zahrnuje prezentaci témat souvisejících s problematikou ekonomických vztahů a toků mezi ekonomickými subjekty v obecné rovině spolu s jejich promítnutím do ekonomické reality. Druhý blok je orientován na prohloubení znalostí v oblasti ekonomie veřejného sektoru a zároveň přibližuje elementární poznatky v oblasti marketingu, managementu a podnikové ekonomiky. 18

19 Finance územní samosprávy Téma je zaměřeno na problematiku financování územní samosprávy v ČR a ve vyspělých zemích, zejména zemí EU, na získání znalostí z praxe financování územní samosprávy, a to i v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy a územní samosprávy v ČR. Cílem kurzu je získání teoretických vědomosti a praktických znalostí z oblasti hospodaření a financování potřeb územní samosprávy, ekonomických předpokladů existence územní samosprávy, struktury rozpočtů jednotlivých stupňů územní samosprávy, i schopností aktivně řešit problémy finanční povahy. Obsahem kurzu bude např.: Teorie fiskálního federalismu (fiskální decentralizace) Modely uspořádání veřejné správy (veřejného sektoru) a finančních vztahů mezi úrovněmi veřejné správy Decentralizace kompetencí v oblasti veřejných výdajů teoretické a praktické aspekty Přiřazení kompetencí vybírat daně jednotlivým úrovním veřejné správy, rozpočtové určení daní teoretické a praktické aspekty Přerozdělování příjmů mezi úrovněmi vlády (mezivládní transfery) teoretické a praktické aspekty Finanční vztahy územních samosprávných celků v ČR Rozpočet a rozpočtový proces územních samosprávných celků Příjmy rozpočtů územních samosprávných celků daňové a nedaňové příjmy Výdaje rozpočtů územních samosprávných celků rozsah a struktura, kritéria alokace Způsoby zabezpečování statků na lokální a regionální úrovni alternativní způsoby zabezpečování statků v ekonomice Hospodaření krajských a obecních úřadů v ČR Zadlužení územních samosprávných celků Finanční instituce a veřejné finance Kurz rozvíjí některé poznatky z makroekonomie a veřejné ekonomiky, a to z hlediska způsobu financování netržních činností státu a územní samosprávy. Náplň kurzu: Základní pojmy z oblasti veřejných rozpočtů Rozpočtová soustava pojetí, funkce, principy Veřejné příjmy Veřejné výdaje Státní rozpočet ČR 19

20 Územní rozpočty Fondové hospodaření Hospodaření neziskových organizací Financování sociálního zabezpečení Společné financování z veřejných a soukromých zdrojů Fiskální nerovnováha Management ve veřejné správě Cílem tématu je poskytnout účastníkům teoretické a praktické základy manažerských aktivit (základní manažerské dovednosti) pro výkon na nižším a středním stupni řízení ve veřejné správě. Posluchači si osvojí základní principy, nástroje a techniky manažerské činnosti v souladu se současnými teoretickými a praktickými poznatky vykonávání manažerské práce v podmínkách veřejné správy. 20

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100 KATALOG PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Mgr. Daniel Štrobl Nádražní 307 tel.: 777202923 Kutná Hora, 28401 IČO 49794523 email: strobld@tiscali.cz DIČ CZ7405171026 Bankovní spojení: čú - 43-2884200217/0100

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Přednášející: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Komunikace s přednášejícím: a) osobní konzultační hodiny dle aktuálního rozvrhu (Estonská, Praha 10) b) elektronická

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu modulu povinný Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Právo česky Právo anglicky The Law Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 6 Forma výuky Prezenční studium přednášek

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Základy veřejných financí

Základy veřejných financí Základy veřejných financí Vyučující: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Změna v pojmosloví v okruhu občanského práva ve 4. ročníku v předmětu Právo.

Změna v pojmosloví v okruhu občanského práva ve 4. ročníku v předmětu Právo. Dodatek č. 10 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 341M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 platnost dodatku je od 1. 9. 201 Změna v pojmosloví v okruhu občanského

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více