Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled"

Transkript

1 Psychologická diagnostika kognitivních a behaviorálních deficitů pro bezpečné řízení neuropsychologický pohled Obereignerů R., Šucha M. Katedra psychologie FF UP Olomouc 2012 Podpořeno grantem FF_2011_014

2 Heinrichův triangl (Heinrich et al., 1980) 1 2, Havárie se zraněním Havárie bez zranění Havárie s blízkou možností zranění Chyby v řízení, hazardní jízda

3 Neurologické příčiny a kognitivně-behaviorální postižení zvyšující rizika při řízení 1/2 Typ postižení Amnézie Afázie Exekutivní dysfunkce/dysexekutivní sy. Poškození vizuálního pole (např. hemianopsie) Sy. Opomíjení, konstrikce účelného vizuálního pole (UFOV), tunelové vidění Poruchy spánku a bdělosti, únavový sy. Dezorientace v prostoru Kognitivní a behaviorální potíže spojené s řízením Selhávání paměti pro pravidla silničního provozu, obsluhy vozidla, potíže se zapamatováním polohy blízkých vozidel. Potíže s dešifrováním (čtením) značení cesty a map. Strategické a taktické chyby (např. cestování ve špatném počasí v neodpovídajícím vozidle; selhávání formulace a realizace plánů pro bezpečné vyhýbací manévry v případě nepředvídatelné situace). Potíže s detekcí objektů v jednom z vizuálních polí. Potíže s orientací ve vztahu k objektům na jedné straně, často ve spojení s dalšími vizuoprostorovými deficity. Mikrospánek za volantem. Ztracení, zabloudění. UFOV (Useful Field Of View) účelné vizuální pole;

4 Neurologické příčiny a kognitivně-behaviorální postižení zvyšující rizika při řízení 2/2 Typ postižení Epilepsie Tranzientní ischemická ataka Kognitivní a behaviorální potíže spojené s řízením Ztráta kontaktu, poruchy vědomí Ztráta kontroly, kontaktu, vědomí během ataky Vizuoprostorové poruchy Poruchy ve vnímání umístění, rychlosti, směru vlastního vozidla, struktury vozovky, změny polohy vůči jiným objektům v dopravní situaci, por. vnímání času kolize Motorické dysfunkce, slabost, poruchy koordinace, bradykineze, ataxie Ztráta citlivosti v končetinách, např. při neuropatii, spinálních či cerebrálních lézích aj. Poruchy obsluhy a řízení vozidla (obsluhy pedálů brzdy, plynu a dalších ovládacích prvků) Poruchy obsluhy a řízení vozidla UFOV (Useful Field Of View) účelné vizuální pole;

5 Rizikové medicínské faktory v dopravě Příčina Srdeční choroby Artróza krční páteře Poruchy sluchu/hluchota Farmaka, alkoholismus, drogy, metabolické poruchy Kolaps, por. vědomí Onemocnění vestibulárního aparátu Poruchy zraku Následek Kolapsové stavy, rozptýlení pozornosti v souvislosti s kardiálními pocity Potíže s pravidelnou kontrolou zpětných zrcátek, nedostatečná kontrola neobvyklých úhlů, ztráta pozornosti v souvislosti s bolestí Nedostatečné zaznamenání a odpověď na auditivní stimuly Útlum z léků, psychotické příznaky Ztráta kontroly nad vozidlem Vertigo Potíže rozpoznat objekty na silnici a dopravní značení, potíže s řízením při oslnění nebo za špatných světelných podmínek

6 Model zpracování informací pro porozumění chybám v řízení (Rizzo M., 2004) Vnímání, pozornost a interpretace stimulů Plán akce (výběr odpovědi) Vykonání akce (uskutečnění odpovědi) Zachycení stimulu Předchozí zkušenost (paměť) Výsledné chování

7 Demografické a zdravotní faktory s dopadem na schopnost řízení MV věk vzdělání pohlaví celkový zdravotní stav stav zraku mobilita frekvence řízení MV

8 Posouzení frekvence řízení MV DHQ (Driving Habits Questionnaire) Dotazník návyků při řízení Autoři a citace: Owsley, C., Stalvey, B., Wells, J., Sloane, M.E. (1999) Older drivers and cataract: Driving habits and crash risk. Journal of Gerontology: Medical Sciences 54A: M203-M211.

9 DHQ Dotazník návyků při řízení Řízení v současné době (Current driving) Řídíte v současné době? Používáte na řízení brýle nebo kontaktní čočky? Zkušenosti s řízením (Exposure) V kolika dnech ve vašem běžném týdnu řídíte? Praktická závislost na MV (Dependence) Uveďte přátele a rodinné příslušníky, kteří s Vámi cestují ve vozidle. Uveďte, kdo obvykle řídí. Vyhýbání se dopravním situacím (Avoidance) Kolikrát jste v uplynulých 3 měsících řídil za deště? Nehody (Crashes) Kolika nehod jste byl účastníkem za poslední rok? Oblast řízení (Driving space) Cestoval jste v posledním roce do některého vzdáleného města?

10 CDR (Clinical Dementia Rating scale) Vytvořeno v roce 1979 na Washington University School of Medicine (první popisná publikace Hughes et al., Brit J Psychiatr. 1982) Určeno pro odstupňování Alzheimerovy nemoci Vyžaduje oddělené (v soukromí) rozhovory s pečovatelem a pacientem

11 Obsah CDR Domény: Pacient je hodnocen podle úrovně postižení v 6 různých doménách: Paměť Orientace Úsudek a řešení problémů Společenský život Domov a koníčky Péče o sebe

12 Hodnocení CDR Skóre hodnocení: Výběr čtyř kategorických skóre: 0: Porucha nepřítomna 0,5: Porucha sporná 1: Mírná porucha 2: Střední porucha 3: Závažná porucha

13 Pravidla hodnocení Protože pacienti s AN obvykle popírají nebo minimalizují poruchy, je třeba považovat za nejspolehlivější zdroj informaci pečovatele Strukturované rozhovory se používají jako východisko pro hodnocení - pokud je materiál z rozhovoru nedostatečný pro dosažení hodnocení, klademe doplňující otázky

14 Paměť 0 (Nepřítomná): Žádná ztráta paměti nebo mírná občasná zapomnětlivost Tato kategorie je pro pacienty bez jasně prokázaných soustavných problémů s krátkodobou" pamětí

15 Paměť 0,5 (Sporná): Soustavná mírná zapomnětlivost, částečné vybavování událostí, benigní" zapomnětlivost" Mírná zapomnětlivost. Tendence zapomínat podrobnosti konverzace a událostí, někdy opakuje otázky. Minimální nebo žádný vliv na běžné činnosti nebo každodenní život.

16 Využití metod zlatého standardu pro posuzování demencí (CDR, ACE-R), doporučení Švédské asociace silniční dopravy (Vägverket) CDR= 2 nebo 3 MMSE 10 CDR není k dispozici 11 MMSE 17 CDR = 1 (mírná demence) Nebo 18 MMSE 23 Funkční deteriorace Stabilní obraz kogn. výkonnosti Zákaz řízení Specializovaní dopravně psychol. vyšetření Periodická kontrola

17 Paměť 1 (Mírná): Střední porucha paměti, výraznější pro nedávné události, porucha negativně ovlivňuje každodenní činnosti Soustavná porucha paměti na podrobnosti nedávných událostí a konverzace. Vzdálenější vzpomínky jsou většinou lépe zachovány. Postižení překáží při běžných činnostech každodenního života

18 Addenbrookský kognitivní test orientace pozornost paměť verbální fluence jazyk zrakově prostorové schopnosti

19 ACE-R obsahuje hodnocení mentálního statutu (MMSE), Test hodin (Clock Test) skóre max. 100 bodů, je-li nižší než 88 bodů, je senzitivita pro demenci 94% a specifita 89%. orientační index rozlišující mezi Alzheimerovou a Frontotemporální demencí (praktická omezení) Je-li skór menší než 2,2, je pravděpodobná frontotemporální demence Je-li skór vyšší než 3,2, je větší pravděpodobnost Alzheimerovy demence.

20 ACE-R Orientace a pozornost Epizodická a sémantická paměť Verbální fluence Jazyk Vizuoprostorové schopnosti

21

22 NPS testy pro řidiče s kognitivním deficitem Test Orientace v čase WAIS-III: subtesty Informace a Kostky BVRT Bentonův vizuálně retenční test FRT - Test rozpoznávání tváří (Facial Recognition Test) Rey-Osterriethova komplexní figura ROCF), kopie TMT - Test cesty COWA Testy verbální fluence (Controlled Oral Word Association) Opakování čísel, dopředu, pozpátku Zjišťuje Základní časová orientace Informace jako ukazatel premorbidní úrovně, stavu dlouhodobé paměti, kognitivního odhadu Kostky jako ukazatel neverbálních analytickosyntetických schopností Citlivý na difúzní org.poškození, vizuální paměť Vizuopercepční kapacita Vizuokonstrukční sch., nezávislost paměťových fcí. Prostá a distribuovaná pozornost Senzitivní k exekutivním poruchám v oblasti jazyka Měří bezprostřední auditivní paměť

23 Doporučení American Medical Association (AMA; guidelines AMA NHTSA, 2003) Na základě analýzy 27 studií u pacientů s kognitivními deficity nebo demencí Odebrání ŘP při: MMSE 17 CDR 2 (Reger et al., 2003)

24 Řízení ve stáří Studie Johansson a kol., 1997 Autopsie mozku 98 starších řidičů zemřelých při nehodě, kterou způsobili 53 % s průkazem neuritických plaků dle CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer s Diesase) neuropatologických kritérií Žádný z řidičů neměl dg. AD

25 Wechslerův inteligenční test pro dospělé, IV. revize

26 Wechslerův pojem inteligence Inteligence, jako hypotetický konstrukt, je úhrnná (globální) kapacita jedince účelně jednat, racionálně myslet a efektivně zacházet se svým prostředím Inteligence je složena z komponent, dílčích schopností, které lze kvalitativně navzájem odlišit. Tyto schopnosti lze kvantitativně vyjádřit testovými skóry, např. skóry subtestů WAIS-R. Wechsler, David (1939). The measurement of adult intelligence. Baltimore: Williams & Wilkins, p. 229.

27 Historický přehled Wechslerových inteligenčních souborů pro dospělé Wechsler-Bellevue 1939 Wechsler-Bellevue II1946 WAIS 1955 WAIS-R 1981 WAIS-III 1997 WAIS-IV 2008

28 Vydavatel WAIS-IV V nabídce Pearson Assessment od r.2008

29 Publikace o WAIS-IV Publikace: nakladatelství John Wiley and Sons Lichtenberger O., Kaufmann A.S. (2009) Essentials of WAIS-IV Assessment, Wiley, NY. ISBN:

30 Cíle IV. revize Eliminace duálního IQ/ struktury indexových skórů sjednocení výsledných ukazatelů s WISC-IV Rozšířit schopnost testu zjišťovat fluidní inteligenci přidán subtest Váhy/Váhy figur (Figure Weights) Rozšířit schopnost testu zjišťovat pracovní paměť revize subtestu Počty a Opakování čísel (nyní v souladu s WMS-IV) Rozšířit schopnost testu zjišťovat rychlost zpracování informací přidán subtest zachycující rychlost zpracování Cancellation (schopnost odolávat rušení, zaměření pozornosti)

31 Lepší využití v klinické psychologii Nové normy připravované společně s WMS- IV Provedeny studie na specifických klinických skupinách mírný kognitivní deficit a hraniční intelektové pásmo (Mild Cognitive Impairment, Borderline Intellectual Functioning) Test doplněn specializovanou sadou pro gerontopsychology a neuropsychology

32 Změny v psychometrii Nové normy Rozšíření celkového IQ Lepší citlivost základních (lehkých) i těžkých položek Zachovalá, případně vylepšená subtestová i celková reliabilita Test poskytuje ukazatele validity

33 Struktura WAIS-III Celkové IQ (IQc/FSIQ) Verbální IQ (IQv/VIQ) Názorové IQ (IQn/PIQ) Index Verbálního porozumění Index Pracovní paměti Index Percepční organizace Index Rychlosti zpracování informací (VCI) (WMI) (POI) (PSI) Slovník Podobnosti Informace Počty Opakování čísel Řazení písmen a číslic Doplňování obrázků Kostky Matrice Číselné symboly Hledání symbolů

34 Struktura WAIS-IV Škála Verbálního porozumění Podobnosti slovník Informace Porozumění Škála Pracovní paměti Opakování čísel Počty Řazení písmen a čísel; let Celkové IQ FSIQ; věk let Index všeobecných schopností GAI (General Ability Index) Škála Percepčního uvažování Kostky Matrice Puzzle Doplňování obrázků Váhy (Figure Weights); let Rychlost zpracování informací Hledání symbolů Kódování Rušení (Cancellation); let

35 Index všeobecných schopností GAI (General Ability Index) Poskytuje informaci o méně narušených kognitivních schopnostech jedince (Obdobné dřívějšímu porovnání Verbálních a neverbálních subtestů) Složen je ze subtestů Verbálního porozumění (VCI) Podobnosti, Slovník, Informace a subtestů Percepčního uvažování (PRI) Kostky, Matrice, Puzzle

36 Nové subtesty: Puzzle (Visual Puzzle) Ze kterých tří dílků poskládáte obrázek?

37 Nové subtesty: Váhy (Figure Weights) Která kombinace prvků vyváží váhu?

38 Nové subtesty: Přerušování (Cancellation) Jakmile řeknu start přeškrtněte každý červený čtverec a žlutý trojúhelník. Zácvik úkolu A: Úkol A:

39 Složené skóry Celkové IQ (FSIQ): složeno z 10 subtestů Indexové skóry: VCI, PRI: 3 subtesty každý WMI, PSI: 2 subtesty každý Index všeobecných schopností GAI VCI + PRI

40 Normativní vzorek v USA (+ Kanada) Věk let Normativní vzorek probandů pro každé věkové pásmo let 100 probandů v každém věkovém pásmu let Stratifikace pohlaví úroveň vzdělání etnické složení region

41 Klinické studie na skupinách: Mírný kognitivní deficit Autismus Aspergerův sy. Poruchy čtení Poruchy počítání ADHD Traumatická poranění mozku (TBI) Demence Alzheimerova typu Deprese

42 Krátký test všeobecné inteligence Kurz Test für Allgemeine Intelligenz KAI

43 Krátký test všeobecné inteligence (KAI) Autor: Lehrl a kol. (Vašina) Rok: 1992, čes.1995 Výkonností test pro dospělé Použití: diagnostika a průběžné zjištění obecné psychické výkonnosti Rychlost zpracování informací Kapacita KDP Aktuální úroveň obecné inteligence ( g ) Lehrl S, Gallwitz A, Blaha L, et al.(1992) Kurztest für Allgemeine Intelligenz. Vless-Verlag, Ebersberg.

44 Krátký test všeobecné inteligence (KAI) Nutnost umět plynule číst Čas: 5-8 minut 2 části Čtení písmen (4 pokusy) Opakování znaků Výsledek: Rychlost zpracování (bit/s) CK Moment přítomnosti (s) Tr Kapacita KDP (bit) Kk Inteligenční kvocient (IQ)

45 Principy testu Podněty vnitřního a vnějšího prostředí Krátkodobá paměť Vnímání Myšlení Plánování Rychlost zpracování informací

46 Kapacita krátkodobé paměti Moment přítomnosti (Tr) doba udržení informace pro operační myšlení; odpovídá časovému úseku 1/16 s Rychlost zpracování informací (Ck) rychlost vnímání a rozlišování vzorů, rychlost operací s nimi

47 Výhody Pro rychlé reakce požadujeme vysoké Ck Pro lepší obezřetnost požadujeme delší Tr Krátkodobá paměť určuje přibližně 70% výkonů podávaných v inteligenčních testech. Výkony pacientů s cerebrální dysfunkcí jsou výrazně nižší, než výkony pacientů s endogenní depresí Zachycuje počínající ND procesy spolu s por.pozornosti, paměti, exekutivních fcí, kdy ještě není přítomen globální intelektový deficit

48

49 Exekutivní funkce plánovaní a řešení problémů podíl na paměťových procesech, regulaci chování, zpracovávání informací, sebeuvědomování jedince. Exekutivní funkce (EF) - multioperační systém, zajišťovaný prefrontálními oblastmi mozku, recipročními podkorovými a korovými drahami. Prokázána distribuce zejména v bazálních gangliích, tj. frontostriatální systém (Laplane, 1989)

50 GP= globus pallidus; SN= substantia nigra; VL= ventrolaterální jádra thalamu; VA= ventrální anteriorní jádra thalamu; CM= centromediánní jádro thalamu; MD= mediální dorsální jádro thalamu; DM= dorsomediální jádro thalamu; NC= nucleus caudatus Motorický Okulomotorický Dorsolaterální prefrontální Laterální orbitofrontální KLEPNUTÍM VLOŽTE NADPIS Motorická, SMA, Frontální oční Laterální Inferolaterální premotorická pole (B8) prefrontální (B9, prefrontální (B10) 10) tělo textu Putamen Centrální část NC Dorsolaterální NC Ventromediální NC Přední cingulátový (mediofrontální) Přední cingulátový gyrus (B24) Ventrální striatum (nucleus accumbens) VL globus pallidus VL, VA, CM, thalamus hypothalamus Motorická, SMA, premotorická Dorsomediální GP, SN VA, MD, thalamus Frontální oční pole Dorsomediální GP, SN VA, MD, thalamus Laterální prefrontální Dorsomediální GP, SN VA, MD, thalamus Orbito-frontální Rostrolaterální GP, SN MD thalamus, ventrální, tegmentální Amygdala Přední cingulátový Pohyby Oční pohyby Exekutivní funkce Osobnostní změny Akinetický mutismus

51 Tvorba konceptu Exekutivní funkce Wisconsinský test třídění karet WCST Změna mentálního nastavení (set-shifting) Test cesty TMT, Stroopův test CWT Udržení ment.nastavení (set-maintenance) Test verbální fluence VFT, WCST, CWT Plánovité řešení problému Hanojská věž ToH, ToL

52 Test Hanojské věže - verze 4D

53 ToH znovuobjevení metody Édouard Lucas: Tower of Brahma Puzzle Verze 7-9 disků Řešení prostým algoritmem Zachování směru (sudý počet doprava, lichý doleva) Psychologické využití Ewert, Lambert, 1932 Počet disků Minimální počet pohybů ,446,744,073,709,551,615

54 KLEPNUTÍM VLOŽTE NADPIS 3D, 4D, 5D verze Sledujeme: čas počet pohybů perseverace porušení pravidla Limit 3x5 minut = praktická využitelnost

55 ToH v rámci výzkumu ToH považována za vhodný test schopnosti plánovat, spojitost s exekutivním systémem (Denckla, 1996, Lezak, 1995) Zachycuje sch. kontroly a propojování informací v rámci kognitivních subsystémů (Baddeley, 1992, Norman, Shallice, 1986) Vždy zhoršený výkon pacientů s frontálními lézemi Deficity u: schizofrenie, traumatická poškození mozku, genet.poruch, ADD, fenylketonurie atd.

56 ToH v rámci výzkumu Frontální/exekutivní poruchy při normálním stárnutí Sledován věk v souvislosti s kognitivními (analytickosyntetické fce., verbální fluence, mnestické fce.) a demografickými (vzdělání, pohlaví) proměnnými (Rönlund, 2001; N=2798)

57 Pilotní studie - výsledky N=26, PN bez demence, AN (CDR max.2,1,1,1,1,1) BDI-II (max. 15 bodů, minimální známky), MMSE=25,7 (SD=3,3) NS: m.huntington, SCA, MSA, vaskulární postižení Verze 4D, p<0.01 Dg. Věk Čas/s SD Celkový počet pohybů (M) Opakování pohybu PN (9) 64, ,6 27 3,5 1,7 Porušení pravidla AN (7) 67, ,6 44 3,9 5,6 NS (10) 58, ,1 30 2,6 2,1 Kontrola (N=15) 22, ,4 18 0,7 0,0

58 Test Hanojské věže Vhodnost ToH k diagnostice exekutivních funkcí Citlivý test pro počínající poruchy Snadná kvantifikovatelnost Krátká administrace Výhody klinického přístupu

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel 2010 MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE WISC-III (WECHSLER, česká úprava KREJČÍŘOVÁ, BOSCHEK, DAN, Testcentrum, 2002) Věkové určení: 6 17 let Čas potřebný k administraci: 50 70 minut, při použití doplňkových

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE Praha 24. 25. 10. 2014 STÁRNUTÍ 2014 studentská vědecká konference Praha, 24. 25. října, 2014 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována

Více

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra)

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra) Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská TOURETTEŮV SYNDROM Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská 2 Gilles de la Tourette 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Úvod... 5 3. Základní charakteristika

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury REHABILITACE PORUCH ROVNOVÁHY A HYPOKINEZE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Andrea Strmisková Vedoucí práce:

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3 DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRAXI MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel Doubek 2 1 Psychiatrická

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Lněnička Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické testy u demencí Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence získaná ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v oblasti sociálních,

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy

Diagnostika hudebnosti žáků základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Diagnostika hudebnosti žáků základní školy Komparace auditivní a audiovizuální verze testů Disertační práce Mgr. Eva Vachudová 2009

Více